ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΝΤΕ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ (ΣΕΦ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΝΤΕ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ (ΣΕΦ)"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ Εθνάρχου Μακαρίου Πειραιάς Πληροφορίες : Τηλέφωνο: Νέο Φάληρο : 30/4/2013 Αριθμ. Πρωτ.: Φ29/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΝΤΕ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ (ΣΕΦ) Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας» (ΣΕΦ), το οποίο ιδρύθηκε με το Ν. 1828/1989, άρθ. 40, εδρεύει στο Ν. Φάληρο (Λ. Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ ) και εκπροσωπείται νόμιμα, έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του ν. 1828/1989, άρθ. 40 περί ιδρύσεως του ΣΕΦ και του Κανονισμού Λειτουργίας του. Τις διατάξεις του Κώδικα τροφίμων, ποτών και αντικειμένων κοινής χρήσης (ΦΕΚΒ'788/1987) 2.Τις διατάξεις του ΑΚ για τη μίσθωση πράγματος (άρθ. 574 επ.) 3. Το ότι, η μίσθωση αυτή δεν υπάγεται στις διατάξεις περί των μισθώσεων του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, ούτε στις εμπορικές μισθώσεις (άρθρο 4 παρ. 1 περίπτωση ιβ' του π.δ. 34/ Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 περί του «Προγράμματος Διαύγειας». ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό για την εκμίσθωση των πέντε (5) κυλικείων που βρίσκονται στο κλειστό Γυμναστήριο του ΣΕΦ, των οποίων τη διαχείριση και εκμετάλλευση έχει με βάση το ν. 1828/1989, άρθ. 40, για διάστημα δυο (2) ετών με δικαίωμα παράτασης ενός (1) έτους μετά από απόφαση του ΔΣ του ΣΕΦ., σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ, στο Ν. Φάληρο (Λ. Εθνάρχου Μακαρίου) ενώπιον ειδικής Επιτροπής, την 23/5/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 I. Μίσθιοι χώροι: Άρθρο1 ΜΙΣΘΙΟΙ ΧΩΡΟΙ -ΧΡΗΣΗ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ 1

2 Οι εκμισθούμενοι χώροι, που βρίσκονται στο Κλειστό Γυμναστήριο του ΣΕΦ και εμφαίνονται στα από 9 Οκτωβρίου 2004 διαγράμματα κατόψεων του Αρχιτέκτονα Μηχανικού Αθανασίου Ροζολή (αντίγραφο των οποίων είναι διαθέσιμο στους ενδιαφερόμενους) είναι οι εξής: 1) Κυλικείο Ισογείου στο επίπεδο , εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριάντα ενός(31,00), 2) Κυλικείο θεατών (κάτω διαζώματος) + Αποθήκη στο επίπεδο , εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριάντα εννέα (39,00), 3) Κυλικείο θεατών (κάτω διαζώματος) στο επίπεδο + 6,00, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριάντα εννέα (39,00), 4)Κυλικείο Θεατών + αποθήκη στο επίπεδο +13,10, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών (42,00) και 5)Κυλικείο θεατών στο επίπεδο +13,10, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών (42,00), ο οποίος χώρος δίνατε να χρησιμοποιηθεί ως αποθηκευτικός χώρος και χώρος παρασκευής προϊόντων. Άρθρο 2 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 1. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δυο (2) έτη, αρχίζει δε, από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης της σύμβασης μισθώσεως, και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία παρέλευσης του χρόνου μίσθωσης. Ο μισθωτής χωρίς όχληση του Σ.Ε.Φ υποχρεούται ανυπερθέτως και απροφασίστως να αποδώσει ελεύθερη και ακώλυτη τη χρήση των μίσθιων κυλικείων, με όλες τις εγκαταστάσεις και όλα τα κινητά πράγματα (πλην εκείνων που θα προσκομίσει ο μισθωτής για τον εξοπλισμό των κυλικείων), ευθυνόμενος και υποχρεούμενος σε περίπτωση μη εμπροθέσμου παραδόσεως αυτών σε πλήρη αποζημίωση του ΣΕΦ καταπιπτόμενος και της κατά τα οριζόμενης με το παρόν, εγγυήσεως υπέρ του ΣΕΦ. Τα έξοδα της συμβολαιογραφικής πράξης της σύμβασης μίσθωσης βαρύνουν τον Μισθωτή. Το ΔΣ/ΣΕΦ με αιτιολογημένη απόφασή του μπορεί να παρατείνει τη μίσθωση για ένα (1) ακόμη χρόνο με τους αυτούς ή άλλους όρους κατόπιν κοινής εγγράφου συμφωνίας των μερών. Σε περίπτωση που ο μισθωτής την ημερομηνία που λήξει η μίσθωση δεν ακολουθήσει όλα τα ανωτέρω, το ΣΕΦ δικαιούται να απομακρύνει τα κινητά πράγματα που δεν του ανήκουν, με δικές του ενέργειες και με χρέωση του μισθωτή χωρίς να αποκλείεται αξίωσή του για περαιτέρω αποζημίωση. Αν δεν συμμορφωθεί σύμφωνα με το νόμο, θα υποχρεωθεί να πληρώσει άμεσα στο ΣΕΦ ως ποινική ρήτρα 200 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης της παράδοσης μετά την λήξη/λύση της μίσθωσης ή της προθεσμίας που ορίσθηκε κατά τη λήξη. Άρθρο 3 ΜΙΣΘΩΜΑ 1.Το ελάχιστο εγγυημένο μηνιαίο μίσθωμα (μίσθωμα εκκίνησης), ορίζεται στο ποσό των ευρώ 7.000,00 για τα πέντε (5), συνολικά, κυλικεία. Το μηνιαίο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται, κατ' έτος, επί του εκάστοτε καταβαλλομένου μισθώματος, κατά 2% πάνω από τον δείκτη τιμών καταναλωτή όπως ισχύει για τα μισθώματα, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται το πρώτο πενθήμερο κάθε μισθωτικού μήνα στο Λογιστήριο του ΣΕΦ, με γραπτή απόδειξη καταβολής, σε μετρητά. Ο μισθωτής επιβαρύνεται με το χαρτόσημο και με οποιονδήποτε δημόσιο ή δημοτικό φόρο που αφορά τους μίσθιους χώρους (τέλη καθαριότητας, φωτισμού, ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λ.π) καθώς και με τα κοινόχρηστα έξοδα με βάση τα τιμολόγια του ΣΕΦ). 2

3 Ο μισθωτής δεν δικαιούται σε μείωση του μισθώματος από της κατακυρώσεως του διαγωνισμού και εφεξής, σε συμψηφισμό με ανταπαίτηση της οποιουσδήποτε φύσεως και σε επίσχεση του μισθώματος και του μισθίου χώρου, για τυχόν ανταπαιτήσεις του κατά του ΣΕΦ, από οποιαδήποτε αιτία και αν πηγάζουν. Το ΣΕΦ ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση αναλαμβάνει έναντι του Μισθωτή, για τον αριθμό, το είδος και την συχνότητα των όποιων εκδηλώσεων, αθλητικών και μη, που θα πραγματοποιούνται στο Κλειστό Στάδιο, ή στους εξωτερικούς χώρους του, ούτε εγγυάται, καθ' οιονδήποτε τρόπο, τη διεξαγωγή τέτοιων εκδηλώσεων, ή τον αριθμό των προσερχόμενων στο Στάδιο, θεατών, αθλητών και λοιπών προσώπων. Άρθρο 4 II. Χρήση - περιορισμοί του μισθωτή. Οι μίσθιοι χώροι πρόκειται να λειτουργήσουν ως Κυλικεία, που θα εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνο τις ανωτέρω αναγραφόμενες αθλητικές εγκαταστάσεις, ρητώς απαγορευμένης της εκ του μέρους του μισθωτή, αλλαγής της χρήσης των μισθίων (ως τέτοια θεωρείται και η παρόμοια παραπλήσια ή συναφής χρήση). Τα μίσθια θα λειτουργήσουν μόνο ως Κυλικεία. Στην άδεια λειτουργίας των Κυλικείων που θα εκδοθεί από τη Δημόσια Αρχή, θα πρέπει να αναγράφεται απαραιτήτως, ότι οι μίσθιοι χώροι θα λειτουργούν ως Κυλικεία και μόνο, αντίγραφα δε, της άδειας αυτής θα παραδίδεται στηn αρμόδια Διεύθυνση του ΣΕΦ, α) Ρητά απαγορεύεται η εκ μέρους του μισθωτή αλλαγή της χρήσης τους, ακόμα και η παρόμοια, παραπλήσια ή συναφής, καθώς επίσης και η προσχηματική μετατροπή ενός ή περισσοτέρων κυλικείων σε εστιατόριο, η οποιαδήποτε αυτόβουλη μετατροπή ή προσθήκη στη χρήση των μισθίων. Απαγορεύεται στον μισθωτή, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ΣΕΦ, να προβεί σε οποιαδήποτε μεταρρύθμιση, εγκατάσταση, προσθήκη, επιχωμάτωση των μισθίων χώρων. Η τοποθέτηση τραπεζών ή καθισμάτων, με σκοπό σερβιρίσματος, επιτρέπετε μετά από ρητή έγγραφη συναίνεση του ΣΕΦ. Ο αριθμός αυτών και η επιφάνεια στην οποία θα τοποθετηθούν, θα προσδιορισθεί από το ΣΕΦ μονομερώς και ανελέγκτως. Ρητά απαγορεύεται η καθ οποιονδήποτε τρόπο, άμεσο ή έμμεσο (προσχηματικό) παρασκευή-παραγωγή, μαζική ή μεμονωμένη των προς διάθεση προϊόντων και ειδών Κυλικείου, στους χώρους των μισθίων ή σε άλλους χώρους του Σταδίου του ΣΕΦ από τον μισθωτή. Ο μισθωτής υποχρεούται, αν ζητηθεί τούτο από το ΣΕΦ, να αφαιρέσει με δαπάνες του το μέρος ή το όλον των γενομένων διαρρυθμίσεων ή προσθηκών κ.λ.π. και να επαναφέρει τα μίσθια στην προ της μισθώσεως αυτών κατάσταση. Οι οποιεσδήποτε, όμως, εγκαταστάσεις, μετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της μίσθωσης, παραμένουν σε όφελος του εκμισθωτή, χωρίς να αναγνωρίζεται στο μισθωτή οποιοδήποτε δικαίωμα αφαίρεσης ή αποζημίωσης από τον λόγο αυτό, πλην των κινητών που θα ανήκουν στον μισθωτή. β) Τα μίσθια θα παραδοθούν από το ΣΕΦ στην κατάσταση που βρίσκονται με τις εγκαταστάσεις παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και ύδατος, τις οποίες ο μισθωτής υποχρεούται να συντηρεί και να παραδώσει σε καλή κατάσταση μετά την λήξη ή τη λύση της μισθώσεως. Ο μισθωτής υποχρεούται σε αποζημίωση για οποιαδήποτε φθορά, καταστροφή ή απώλεια των υπ' αυτού χρησιμοποιηθέντων εγκαταστάσεων, μη υποχρεωμένου του ΣΕΦ να προβεί σε ουδεμία επισκευή, διόρθωση ή βελτίωση αυτών, μηδέ των αναγκαίων δαπανών εξαιρουμένων, καθ' όλη τη διάρκεια της μισθώσεως. γ) Ο μισθωτής υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα είδη και σκεύη εξοπλισμού των κυλικείων (ψυγεία, ηλεκτρικές συσκευές κ.λ.π.) των οποίων η εγκατάσταση θα γίνει μετά από έλεγχο και τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων υπηρεσιών του ΣΕΦ, τούτου δυναμένου να αποκλείσει την εγκατάσταση οποιουδήποτε μηχανήματος, που κατά την κρίση του ήθελε δημιουργήσει προβλήματα τεχνικής φύσεως στις εγκαταστάσεις του ΣΕΦ ή στη χρήση των μισθίων κυλικείων. 3

4 δ) Στα παραδοθέντα μίσθια υπάρχουν διάφορα κινητά πράγματα και εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας του ΣΕΦ, για τα οποία θα συνταχθούν και υπογραφούν, εντός τριών (3) ημερών από την υπογραφή της μισθωτικής Σύμβασης σχετικά πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής. ε) Απαγορεύεται στο μισθωτή να αποθηκεύσει στο μίσθιο εύφλεκτες ύλες. III. Πωλούμενα είδη: Ο κατάλογος των ειδών κυλικείου που πρόκειται να διαθέτει ο μισθωτής, πρέπει απαραιτήτως να εγκρίνεται από τον εκμισθωτή, ο οποίος έχει την δυνατότητα να αποκλείει ή να προσθέτει ορισμένα είδη, ή ετικέτες προέλευσής τους. Επίσης, ορίζεται ότι από τα κυλικεία θα πωλούνται υποχρεωτικά τουλάχιστον τα εξής είδη: καφές ελληνικός, νες/φραπέ, γαλλικός, εσπρέσσο, καφές νες/φραπέ γάλα, γαλλικός γάλα, καπουτσίνο, σοκολάτα ρόφημα, τσάϊ και λοιπά αφεψήματα, αναψυκτικά, φρέσκοι χυμοί φρούτων, νερό εμφιαλωμένο, φρυγανιές, τοστ, σάντουιτς, τυρόπιτες κλπ πίτες. Στο χώρο των κυλικείων επιτρέπεται η πώληση προπαρασκευασμένων προϊόντων και κατά περίπτωση το ζέσταμα τους με κατάλληλο εξοπλισμό, αλλά απαγορεύεται το ψήσιμο νωπών κρεάτων ή άλλων τροφίμων. Τα προϊόντα τα οποία θα παρασκευάζονται από τον μισθωτή στους χώρους των κυλικείων θα συσκευάζονται σε υλικό κατάλληλο για τρόφιμα και θα αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης για κατανάλωση. Ρητά απαγορεύεται η διάθεση οινοπνευματωδών ποτών, τσιγάρων και γενικώς ειδών καπνιστού και η χαρτοπαιξία γενικά. Για όλα τα πωλούμενα είδη θα υπάρχει αναρτημένος τιμοκατάλογος σε εμφανές σημείο των κυλικείων, στον οποίο θα περιλαμβάνονται: το είδος, τα συστατικά του είδους (όπου απαιτείται) και η τιμή πώλησης. Ο τιμοκατάλογος, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τελεί υπό την έγκριση των αρμοδίων κρατικών Αρχών, προς αποφυγή κινδύνου αισχροκέρδειας, τηρουμένου του δικαιώματος του ΣΕΦ για έλεγχο και εποπτεία. Τα διατιθέμενα είδη κυλικείου πρέπει να είναι άριστης ποιότητος, οι δε χώροι των κυλικείων πρέπει να διατηρούνται απόλυτα καθαροί και ευπρεπείς με ευθύνη του μισθωτή. Στη σύμβαση μισθώσεως θα περιληφθεί ο όρος ότι στις τιμές πωλήσεως των ειδών ο μισθωτής θα κάνει έκπτωση, για το προσωπικό του ΣΕΦ, σε ποσοστό 40% επί των αναγραφομένων στον τιμοκατάλογό του τιμών των πωλούμενων ειδών. Το ΣΕΦ δικαιούται μονομερώς να παρακολουθεί με τις υπηρεσίες του τη συνεπή, εκ μέρους του μισθωτή, εφαρμογή των ανωτέρων όρων. Σε κάθε περίπτωση όμως την αποκλειστική ευθύνη, αστική και ποινική για τυχόν βλάβη της υγείας των προσώπων που έκαναν χρήση ακατάλληλων, νοθευμένων ή αλλοιωμένων προϊόντων του μισθωτή, φέρει αυτός. Το ΣΕΦ θα έχει αναγωγικό δικαίωμα κατά του μισθωτή, σωρευμένης και αγωγής αποζημιώσεως, σε περίπτωση ασκήσεως κατ αυτού αγωγής τρίτου, με το ανώτερο περιεχόμενο και εκ της ανωτέρω αιτίας στηριζομένης. Ωράριο λειτουργίας : α) Οι ώρες λειτουργίας των κυλικείων Ισογείου είναι 7.00'έως 20.00'καθημερινά και Σαββατοκύριακο. 4

5 Το κυλικείο του ισογείου υπ αριθμόν (1) στην παρούσα θα πρέπει υποχρεωτικός και όχι δυνητικώς να είναι τις αναγραφόμενες ως ανωτέρω ημέρες και ώρες πάντα ανοικτό. Σε περίπτωση που μισθωτής δεν τηρήσει την ανωτέρω υποχρέωση του το ΣΕΦ, δικαιούται μονομερώς και χωρίς καμία άλλη ειδοποίηση ή όχληση προς αυτόν, να καταγγείλει την εν λόγω μίσθωση, λόγω παράβασης ουσιώδη όρου αυτής. Στο μισθωτή θα επιτραπεί μόνο η χρήση ραδιοφώνου, με ελεγχόμενη ένταση. Τα κυλικεία θα παραμένουν σε λειτουργία πέραν του ως άνω ωραρίου καθώς και τις αργίες, εφόσον διενεργούνται κάθε φύσης εκδηλώσεις. Απαγορεύεται στο Μισθωτή να διακόψει τη λειτουργία των κυλικείων για οποιαδήποτε αιτία, πλην της ανωτέρας βίας σαφώς και δεόντως αποδεικνυόμενης. Στην αντίθετη περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΦ μπορεί να του επιβάλει πρόστιμο 200,00ευρώ για κάθε ημέρα διακοπής και 200,00 ευρώ για κάθε παραβίαση του ωραρίου λειτουργίας. β) Η μίσθωση των κυλικείων της αρένας αφορά αποκλειστικά και μόνον τις ημέρες διεξαγωγής αμιγώς αθλητικών εκδηλώσεων με αποκλεισμό της χρήσης αυτών από τον μισθωτή κατά τις ημέρες διεξαγωγής συναυλιών ή άλλων, εκδηλώσεων. Ο μισθωτής ακόμη και του θερινούς μήνες οφείλει να παρέχει στο στάδιο, προϊόν κυλικείου με οποίο τρόπο αυτός επιθυμεί και κρίνει κατάλληλο. Άρθρο 5 Εφαρμογή των όρων της μίσθωσης: Ο μισθωτής υποχρεούται στην πιστή εφαρμογή των όρων της μίσθωσης. Το ΣΕΦ δικαιούται μονομερώς να παρακολουθεί με τις υπηρεσίες του την συνετή εφαρμογή των Αγορανομικών και Αστυιατρικών διατάξεων. Κάθε αστική ή ποινική ευθύνη και ιδιαίτερα ευθύνες για τυχόν βλάβη της υγείας των προσώπων του Μισθωτή, ή τρίτων, φέρει ο μισθωτής. Το ΣΕΦ θα έχει αναγωγικό δικαίωμα κατά του μισθωτού, σωρευμένης και αγωγής αποζημιώσεως, σε περίπτωση ασκήσεως κατ' αυτού αγωγής τρίτου, για κάθε πιθανό αδίκημα που αφορά τις υπηρεσίες του μισθωτή και ιδιαίτερα με το ανωτέρω περιεχόμενο και στηριζόμενη στη παραπάνω αιτία. Άρθρο 6 Οργάνωση των μισθωμένων κυλικείων: Ο μισθωτής οφείλει να οργανώσει τα μισθωμένα κυλικεία σύμφωνα με τις προβλεπόμενες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις, έχοντας αναρτημένα σε φανερό μέρος την άδεια λειτουργίας του και τον τιμοκατάλογο ευθύνεται δε, έναντι των αρχών, για κάθε παράβαση, παράλειψη ή υπέρβαση. Στους μίσθιους χώρους όπου θα τοποθετηθούν μηχανήματα, οικοσκευές προϊόντα κ.λ.π, ώστε τούτοι να είναι λειτουργικοί, η εν λόγω τοποθέτηση θα γίνει αποκλειστικά και μόνο όπως ορίζεται βάσει των τεχνικών σχεδίων και κατόψεων του ΣΕΦ, τα οποία αποτελούν προσάρτημα της παρούσας. Απαγορεύεται η επικόλληση διαφημίσεων και οποιασδήποτε αφίσας μέσα και έξω από το κυλικείο χωρίς την έγγραφη έγκριση της Διοίκησης του ΣΕΦ, από την οποία θα πάρει και ειδική άδεια για το σχήμα και το μέγεθος της επιγραφής την οποία θα αναρτήσει. Ο αριθμός του έκτακτου προσωπικού (πωλητών-σερβιτόρων κ.λ.π) πρέπει να καθορίζεται εκ των προτέρων, η δε είσοδος αυτών θα γίνεται βάσει καταστάσεως θεωρημένης εκ των προτέρων από τη Διεύθυνση του ΣΕΦ και η είσοδος θα πραγματοποιείται μία τουλάχιστον ώρα προ του ανοίγματος των θυρών, για την είσοδο των θεατών σε περίπτωσης αγώνων ή εκδηλώσεων στις εγκαταστάσεις όπου βρίσκονται τα κυλικεία. Το προσωπικό των κυλικείων τελεί και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης του ΣΕΦ για την τήρηση των όρων της παρούσας. Το προσωπικό των κυλικείων, πρέπει να είναι εφοδιασμένο με βιβλιάριο υγείας, να φέρει ομοιόμορφη και αξιοπρεπή στολή καθώς και περιβραχιόνιο με τον αύξοντα αριθμό ή σχετική κονκάρδα με την ένδειξη «κυλικείο» που θα φέρει αύξοντα αριθμό. Θα υπόκειται δε στον ίδιο έλεγχο που θα υποβάλλονται οι φίλαθλοι και κάθε άλλο πρόσωπο, για λόγους ασφαλείας, από τις Αστυνομικές Αρχές. 5

6 Η αμοιβή του προσωπικού αυτού, ως και κάθε άλλη υποχρέωση που απορρέει από τη σχέση εργασίας, περιλαμβανομένης και της ασφαλίσεως του στο Ι.Κ.Α. ή άλλους ασφαλιστικούς φορείς, βαρύνει τον μισθωτή. Ο μισθωτής υποχρεούται να απομακρύνει αμέσως κάθε υπάλληλο σε περίπτωση που το ΣΕΦ διαπιστώσει ανελέγκτως ακαταλληλότητα ή ασυμβίβαστο διαγωγή, σύμφωνα με το σκοπό χρήσεως των κυλικείων και του κανονισμού του ΣΕΦ, του συγκεκριμένου υπαλλήλου. Κάθε όμως απαίτηση του απολυομένου προερχόμενη από την αιτία αυτή και εν γένει εργασιακή του σχέση με τον μισθωτή, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο αυτόν. Καθορίζεται εκ των προτέρων Σε κάθε περίπτωση, η λειτουργία των κυλικείων δεν θα είναι αντίθετη με τους κανόνες της καλής πίστεως, των συναλλακτικών ηθών και κυρίως με την φυσιογνωμία τουχώρου, ως αθλητικού κέντρου και εκθεσιακού χώρου. Άρθρο 7 ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ Το ΣΕΦ διατηρεί το δικαίωμα ν α εκχωρήσει τις απαιτήσεις του από μισθώματα και γενικά από κάθε οφειλή του Μισθωτή που θα απορρέουν από τη Σύμβαση Μίσθωσης, στα πλαίσια σύμβασης πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων ή άλλης σύμβασης, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Άρθρο 8 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 1)Το ΣΕΦ διατηρεί το δικαίωμα της εκμίσθωσης ή ιδίας εκμετάλλευσης υφισταμένων ή δημιουργηθησομένων ομοειδών και συναφών με του μίσθιους χώρους, εγκαταστάσεων και χωρών, αθλητικών και μη αθλητικών, του περιβάλλοντος συνολικού εν γένει χώρου του ΣΕΦ, για την εκμετάλλευση συναφών δραστηριοτήτων (κυλικεία-μπάρ-εστιατόρια κ.λ.π), μετά από αίτηση του διοργανωτή. Ο μισθωτής δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφυλάκτως την ενάσκηση του παραπάνω αποκλειστικού δικαιώματος του ΣΕΦ και παραιτείται ρητώς παντός δικαιώματος και τυχόν αξιώσεών του στηριζομένης ή απορρέουσας από την συναφή, με την δική του, επιχειρηματική εκμετάλλευση και δραστηριότητα τρίτων ή του ιδίου του ΣΕΦ. Ο μισθωτής υποχρεούται να συμμορφώνεται με τυχόν υποδείξεις, οδηγίες και λοιπές εντολές διδόμενες από τις αστυνομικές αρχές και λοιπούς φορείς σχετιζόμενους με κάθε είδους αγώνα και τη λήψη μέτρων ασφαλείας για την ομαλή διεξαγωγή τους. Επίσης, ο μισθωτής υποχρεούται να δέχεται την επιλογή των χορηγών της μη αθλητικής διοργάνωσης. 2)Αν στις ανωτέρω αθλητικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται τα μίσθια κυλικεία, διεξάγονται αγώνες διεθνούς σημασίας και οι Ελληνικές Αθλητικές Αρχές (Υπουργείο Αθλητισμού-Γ.Γ.Α.- Αθλητικές Εθνικές Ομοσπονδίες) είναι υποχρεωμένες να δέχονται είδη- προϊόντα προς διάθεση στους θεατές και λοιπούς προσερχόμενους στους αγώνες, από τους χορηγούς των αγώνων, ομοειδή με τα προσφερόμενα από τον μισθωτή, ο τελευταίος, αν μεν στον κατάλογο του δεν συμπεριλαμβάνει τα είδη αυτά των χορηγών, υποχρεούται να προμηθευτεί τα συγκεκριμένα είδη των χορηγών απ αυτούς είτε προς περεταίρω διάθεσή τους (πώληση) είτε να αποδεχθεί υποχρεωτικά τη διάθεση αυτών από τους χορηγούς (με προσωπικό και φροντίδα των χορηγών) αν εκείνοι πρόκειται να διαθέσουν τα προϊόντα τους αυτά δωρεάν στους αθλητές, θεατές κ.λ.π χωρίς καμία αποζημίωσή του στον χώρο αποκλειστικά και μόνο που λαμβάνει χώρα η εκδήλωση. Στην περίπτωση όμως που ο τιμοκατάλογος του μισθωτή περιλαμβάνει είδη-προϊόντα των χορηγών, ο μισθωτής μόνο στην περίπτωση της δωρεάν παροχής τους διάθεσης τους από τους χορηγούς αυτούς, υποχρεούται να δεχθεί τη διάθεση αυτών των προϊόντων εκ μέρους των χορηγών. 3) Όταν στις παραπάνω αθλητικές εγκαταστάσεις όπου και βρίσκονται οι μίσθιοι χώροι τελούνται ενδεικτικά εκθέσεις, συνέδρια ή άλλου είδους εκδηλώσεις, οι διοργανωτές αυτών δεν θα δικαιούνται να εγκαθιστούν στους εκθεσιακούς χώρους κ.λ.π. χώρους των εγκαταστάσεων αυτών προσωρινά κυλικεία για την εξυπηρέτηση των προσερχομένων, με είδη κυλικείου. Εξαιρετικά όμως για τις περιπτώσεις των χορηγών των εκδηλώσεων αυτών οι οποίοι έχουν ως επιχειρηματικό αντικείμενο την εμπορία ομοειδών προϊόντων με αυτά που διατίθενται στα κυλικεία του μισθωτή, εφαρμόζεται αναλογικώς η διάταξη της παρ. α του παρόντος άρθρου. Ρητά και ανεπιφύλακτα συμφωνείται ότι, αν ο διοργανωτής των παραπάνω εκδηλώσεων θελήσει να εγκαταστήσει και λειτουργήσει ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ υφ οιανδήποτε μορφή ήτοι ενδεικτικά, παράθεση γευμάτων, έστω και πρόχειρων, δείπνων, δεξιώσεων κ.λ.π (δηλαδή όχι κυλικείο) στους χώρους των εκθέσεων κ.λ.π, τούτο θα επιτραπεί αποκλειστικά και μόνο από το 6

7 ΣΕΦ, το οποίο θα καθορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας του εστιατορίου κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και ιδίως θα καθορίσει το ύψος του χρηματικού ανταλλάγματος που θα πρέπει να καταβληθεί σ αυτό (ΣΕΦ). Σε περίπτωση που ο διοργανωτής δεν προτιμήσει την παροχή τέτοιων υπηρεσιών από το μισθωτή, δεδομένου ότι αυτός θα δικαιούται και δεν θα υποχρεούται να εξυπηρετηθεί αποκλειστικά από τον μισθωτή αλλά και από τρίτο της αρεσκείας του, ο μισθωτής θα δικαιούται να διαθέσει τα είδη του κυλικείου του και μόνον αυτά, προς εξυπηρέτηση της εκδήλωσης εντός του χώρου του. 4)Στις περιπτώσεις όπου τρίτοι φορείς (επιχειρήσεις, εταιρίες διαφημιστικές κ.λ.π) επιθυμούν να διαφημίσουν τα προϊόντα τους, με οιονδήποτε τρόπο ( δημιουργία σταντ, τοποθέτηση διαφημιστικών μπάνερ, διανομή πραγμάτων κ.λ.π) εντός του χώρου του ΣΕΦ, αλλά και εντός των μίσθιων χώρων, ο μισθωτής οφείλει να αποδεχθεί και να επιτρέψει να τελεσθεί η εν λόγω διαφήμιση άνευ ανταλλάγματος ακόμη και όταν κάποιο διαφημιστικό προϊόν, των εκάστοτε φορέων τυγχάνει να είναι ανταγωνιστικό προς τα δικά του προϊόντα. Σε περίπτωση που ο μισθωτής παρακωλύσει με οιονδήποτε τρόπο την ανωτέρω διαφήμιση, οφείλει άμεσα στο ΣΕΦ, αποζημίωση ίση με το χρηματικό ποσό που θα κατέβαλε ο εκάστοτε φορέας εάν τελούσε την εν λόγω διαφήμιση, άλλως επικουρικώς εύλογη αποζημίωση για την ζημία που προκλήθηκε στο ΣΕΦ λόγω της εν λόγω δυστροπίας του μισθωτή. Στις περιπτώσεις τέλος όπου στο ΣΕΦ θα διεξάγονται συναυλίες, ο μισθωτής διατηρεί το δικαίωμα του να έχει ανοικτό το κυλικείο του, πλην όμως τηρώντας αυστηρά το προβλεπόμενο ως ανωτέρω ορίζεται, ωράριο λειτουργίας αυτού. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: 2. Ο μισθωτής υποχρεούται να προσκομίσει κατά την υπογραφή της Σύμβασης εγγυητική επιστολή αορίστου χρόνου για ποσό ίσο με δύο (2) μηνιαία μισθώματα, η οποία θα συμπληρώνεται κάθε φορά που θα αλλάζει το μίσθωμα, ώστε να είναι πάντα ίση με δυο (2) καταβαλλόμενα μισθώματα. Η εγγυητική αυτή επιστολή θα παραμείνει κατατεθειμένη στο ΣΕΦ και θα ανανεώνεται ή θα αντικαθίσταται με νέα δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκάστοτε λήξη της, με μέριμνα και ευθύνη του Μισθωτή, χωρίς να είναι υποχρεωτική για το ΣΕΦ η σχετική προειδοποίηση του Μισθωτή. Σε περίπτωση μη έγκαιρης ανανεώσεως της κατά τα ανωτέρω, η εγγυητική αυτή επιστολή θα καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ΣΕΦ, χωρίς όχληση ή προειδοποίηση του Μισθωτή, θα κοινοποιείται δε, απλά σε αυτόν η περί καταπτώσεως της εγγυητικής επιστολής εντολή προς τη Τράπεζα. Η ανανέωση ή έκδοση νέας εγγυητικής επιστολής πρέπει να συντελεσθεί με μέριμνα του μισθωτή το πολύ εντός οκτώ (8) ημερών από της ημερομηνίας καταπτώσεως, διαφορετικά επέρχονται οι κατωτέρω οριζόμενες συνέπειες. Το ΣΕΦ δικαιούται να εισπράττει από την παραπάνω εγγυητική επιστολή, με ισόποση κατάπτωσή της, κάθε οφειλή του Μισθωτή από μισθώματα, συμβατικά πρόστιμα, δαπάνη πυρασφάλειας, οφειλές σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευση κ.λ.π.) και γενικά από οποιαδήποτε οφειλή του. Εφ' όσον κατά τη διάρκεια της μισθώσεως η εγγυητική επιστολή καταπέσει υπέρ του ΣΕΦ, ή μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς ο Μισθωτής να ανανεώσει, συμπληρώσει ή αντικαταστήσει αυτήν μέσα στις καθοριζόμενες κατά περίπτωση προθεσμίες, παρέχεται το δικαίωμα στο ΣΕΦ να καταγγείλει χωρίς προειδοποίηση ή διαμαρτυρία την μίσθωση, με τις συνέπειες που αναφέρονται στην παρ. 8 του παρόντος άρθρου. Άρθρο9 Ασφαλίσεις: α) Ο Μισθωτής υποχρεούται να ασφαλίσει με δικά του έξοδα τα Μίσθια, ορίζοντας ρητά στην ασφαλιστική σύμβαση το ΣΕΦ ως συνδικαιούχο, κατά παντός κινδύνου, όπως σεισμού, πυρκαγιάς κ.λ.π. καθώς και αστική ευθύνη έναντι τρίτων, για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, για ποσό σύμφωνο με την πραγματική αξία των ασφαλιζομένων πραγμάτων, όπως θα προσδιορίζεται εκάστοτε από το ΣΕΦ. Ο Μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει στο ΣΕΦ το πρώτο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, μαζί με την απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων, κατά τη διαδικασία παράδοσης και παραλαβής των Μισθίων εκ μέρους του, το οποίο θα ανανεώνει, κάθε χρόνο, ένα μήνα πριν από τη λήξη του και θα το παραδίδει στο ΣΕΦ, μαζί με την απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων. β) Καθ' όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, ο Μισθωτής υποχρεούται να έχει εγκατεστημένο σε όλες τις εγκαταστάσεις του Μισθίου δίκτυο πυρασφάλειας που να είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 5. Ο Μισθωτής υποχρεούται να εξοπλίσει τα Μίσθια σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές, να εκδώσει με δικές του δαπάνες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας, Υγειονομικές κλπ και να αποστείλει στο ΣΕΦ αντίγραφά τους και να συντηρεί τα μίσθια. 7

8 6. Ο Μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το Μίσθιο και τον περιβάλλοντα αυτού χώρο σε άριστη κατάσταση από πλευράς καθαριότητας, τάξης, υγιεινής κ.λ,π. καθ' όλη τη διάρκεια της μίσθωσης και να συμμορφώνεται με όλες τις εύλογες υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων του ΣΕΦ. To ΣΕΦ δεν ευθύνεται απέναντι στο Μισθωτή για τυχόν απαγόρευση ή περιορισμό της λειτουργίας του Μισθίου για οποιοδήποτε λόγο. Άρθρο 10 Εκχώρηση δικαιωμάτων του Μισθωτή: Απαγορεύεται η υπομίσθωση καθώς και η καθ' οιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση της εκμετάλλευσης του Μισθίου από το Μισθωτή σε τρίτο. Αρθρο 11 Λύση της Σύμβασης Η Σύμβαση μίσθωσης που θα υπογραφεί λύεται κανονικά με την πάροδο του χρόνου για τον οποίο συμφωνήθηκε. Πριν από την κανονική λήξη της διάρκειάς της, η Σύμβαση λύεται: *σε περίπτωση λύσης του νομικού προσώπου του Μισθωτή (εάν πρόκειται γιανομικό πρόσωπο), * σε περίπτωση κήρυξης του Μισθωτή σε πτώχευση ή αναγκαστική διαχείριση, * στις περιπτώσεις καταγγελίας της Σύμβασης για λόγους που προβλέπονται σε όρους της σύμβασης, τις διατάξεις του Α.Κ. ή άλλων νόμων.η δια καταγγελίας λύση της ως άνω Σύμβασης, η οποία γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΦ, έχει τις παρακάτω συνέπειες: * την κατάπτωση, ως ποινή, των υπέρ του ΣΕΦ εγγυητικών επιστολών, που έχουν κατατεθεί για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς αυτές να συμψηφίζονται με οφειλόμενα μισθώματα. * την κήρυξη ληξιπρόθεσμων και απαιτητών, όλων των μισθωμάτων μέχρι τηνημερομηνία της δια καταγγελίας λύσης της σύμβασης. * την υποχρέωση του Μισθωτή να παραδώσει τα Μίσθια την ημέρα και ώρα πουορίζεται στην σχετική πρόσκληση του ΣΕΦ για παράδοση. Αν ο Μισθωτής αρνηθεί ή καθυστερήσει για οποιοδήποτε λόγο την παράδοση του Μισθίου, το ΣΕΦ έχει το δικαίωμα να επιβάλει πλέον της αποζημίωσης για τη χρήση αυτού και ποινική ρήτρα, ίση με το διπλάσιο του ημερησίου συμβατικού μισθώματος, για κάθε ημέρα καθυστέρησης παράδοσης του Μισθίου, καθώς και να αποβάλει το Μισθωτή με κάθε νόμιμο μέσο. Το ΣΕΦ δικαιούται μονομερώς και κατά την απόλυτα ανέλεγκτη κρίση του, προ πάσης τυχόν δικαστικής του προσφυγής ή ενέργειας, να προβεί στη διακοπή λειτουργίας των μίσθιων κυλικείων, απαγορεύοντας στη μισθώτρια τη διάθεση των ειδών κυλικείου, χωρίς κανένα δικαίωμα αποζημίωσης της, μέχρις ότου εκδοθεί τελεσίδικη-εκτελεστή δικαστική απόφαση ή διαταγή αποβολής του από τους μίσθιους χώρους. Η διακοπή λειτουργίας μπορεί να γίνει με κάθε πρόσφορο μέσον, ακόμα και με διακοπή των παροχών ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ, του μισθωτή, παρέχοντας από τούδε, την προς τούτο ανεπιφύλακτη συναίνεσή της. Η καθυστέρηση των μισθωμάτων συνεπάγεται επίσης και την υποχρέωση της μισθώτριας να καταβάλλει στο ΣΕΦ τόκους υπερημερίας επί των μη εμπροθέσμως καταβαλλόμενων μισθωμάτων, από της καθυστερήσεως μέχρις εξοφλήσεώς τους. Λόγοι καταγγελίας της μίσθωσης εκ μέρους του εκμισθωτού και εντεύθεν λύσης της μισθώσεως από τον μισθωτή, αποτελούν η μη εμπρόθεσμή καταβολή του μισθώματος, καθώς και η παράβαση οποιουδήποτε άλλου όρου και συμφωνίας της σύμβασης αυτής, που όλοι τους συνομολογούνται ουσιώδεις, όπως και για κάθε άλλο λόγο που απορρέει από την κείμενη νομοθεσία και από τις διατάξεις του Α.Κ.. Ο μισθωτής σε περίπτωση απουσίας του από την Αθήνα και εφ όσον δεν γνωστοποιείται στο ΣΕΦ εγγράφως η νέα του διεύθυνση, θα θεωρείται ότι διορίζει και αποκαθιστά με το παρόν αντίκλητο του το γραμματέα των εν Αθήναις Πρωτοδικών, για 8

9 κάθε κοινοποίηση που αφορά τη μίσθωση αυτή. Τα σχετικά με την παρούσα μίσθωση δικόγραφα δικαιούται ο εκμισθωτής να κοινοποιεί στα μίσθια, ακόμη και σε περίπτωση απουσίας του μισθωτή απ αυτά. Ο μισθωτής θα ευθύνεται ποινικά και αστικά, για κάθε ατύχημα που θα συμβεί στο προσωπικό του ή σε κάθε τρίτο, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του ή σε υπαιτιότητα των αντιπροσώπων, των υπαλλήλων του ή σε άλλες παραλείψεις επιβαλλομένων μέτρων ασφαλείας ή σε οποιοδήποτε άλλη αιτία καθόσον μεταξύ του ΣΕΦ και της μισθώτριας ή των οργάνων του, δεν υπάρχει σχέση προσαρτήσεως. Εάν παρόλα αυτά ήθελε αποδοθεί στο ΣΕΦ οποιασδήποτε φύσεως ευθύνη από τις παραπάνω αιτίες, η μισθώτρια είναι υπεύθυνη έναντι του ΣΕΦ για κάθε εντεύθεν ζημία του, υποχρεούμενη σε πλήρη αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική του ζημία. Το ΣΕΦ στην περίπτωση αυτή, εφόσον δικαστικά ήθελε υποχρεωθεί σε τυχόν αποζημίωση τρίτου, θα έχει αναγωγικό δικαίωμα κατά της μισθώτριας. Α. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν : ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 12 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή συνεταιρισμοί, που αποδεδειγμένα δραστηριοποιούνται τουλάχιστον επί 3ετία στην λειτουργία κυλικείου, snackbar,ή αναψυκτηρίου και έχουν εν ισχύ πιστοποιητικό HACCP ή άλλη ισοδύναμη πιστοποίηση.-ενώσεις των παραπάνω που υποβάλουν κοινή προσφορά, όταν τα μέλη τους αποδεδειγμένα δραστηριοποιούνται στο πιο πάνω αντικείμενο δραστηριότητας και εφόσον τα μέλη που συμμετέχουν πληρούν τους όρους που καθορίζονται κατωτέρω,στο άρθρο 13 -Κοινοπραξίες των παραπάνω που υποβάλλουν κοινή υποψηφιότητα, όταν τα μέλη τους αποδεδειγμένα δραστηριοποιούνται στην πιο πάνω δραστηριότητα και εφόσον τα μέλη που συμμετέχουν πληρούν τους όρους που καθορίζονται κατωτέρω, στο άρθρο 13. Προκειμένου για ενώσεις ή κοινοπραξίες δεν απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η σύστασή τους. Απαιτείται, όμως, τα μέλη να υποβάλουν κοινή δήλωση σύμφωνα με την οποία :α) θα δεσμεύονται ότι στην περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί πλειοδότης οφείλουν, πριν την υπογραφή της Σύμβασης μίσθωσης, να προβούν σε σύσταση Κοινοπραξίας με αποκλειστικό σκοπό το αντικείμενο της παρούσας, της οποίας ιδρυτές-κοινοπρακτικοί μέτοχοι, θα είναι τα πρόσωπα που απαρτίζουν τον πλειοδότη και τα οποία θα συμμετέχουν με το ποσοστό συμμετοχής που δήλωσαν στην προσφορά που κατέθεσαν και β) θα ορίσουν κοινό Εκπρόσωπο της Ένωσης/Κοινοπραξίας, ο οποίος θα εξουσιοδοτείται να την εκπροσωπεί σε όλη την διάρκεια του διαγωνισμού.επίσης σημειώνεται ότι: οι Ενώσεις/Κοινοπραξίες υποβάλουν κοινή προσφορά και εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο, σε περίπτωση όπου τελικά η Σύμβαση μίσθωσης ανατεθεί σε Ένωση ή Κοινοπραξία, κάθε μέλος της ευθύνεται απέναντι στο ΣΕΦ αλληλέγγυα και εις ολόκληρο, στην περίπτωση όπου μέλος υποψήφιας Ένωσης ή Κοινοπραξίας αποχωρήσει από αυτή οποτεδήποτε μετά την υποβολή της Προσφοράς, η υποψήφια Ένωση ή Κοινοπραξία αποκλείεται από την συνέχεια της διαδικασίας, δεν επιτρέπεται σε μέλος μιας Ένωσης/Κοινοπραξίας να συμμετάσχει και σε άλλη Ένωση/Κοινοπραξία που θα υποβάλει υποψηφιότητα στο πλαίσιο της παρούσας Προκήρυξης ή να συμμετέχει ως μεμονωμένος υποψήφιος. Από τον διαγωνισμό αποκλείονται ρητά νομικά ή φυσικά πρόσωπα, που, συμμετέχοντες σε συναφείς διαγωνισμούς του ΣΕΦ, υπαναχώρησαν αδικαιολόγητα μετά την ανάδειξή τους ως μισθωτές, ή έχοντας υπάρξει μισθωτές σε χώρους δικαιοδοσίας του ΣΕΦ ή σε Στάδια και γυμναστήρια εποπτείας Υπουργείου Πολιτισμού και Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ), δεν ανταποκρίθηκαν επαρκώς στις υποχρεώσεις τους ή βρίσκονται σε αντιδικία με τους εκμισθωτές τους ή έχουν κάποιο είδος οικονομικής εκκρεμότητας με τον ΣΕΦ. Β. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 9

10 Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι απαραίτητη η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής ποσού.., με διάρκεια ισχύος 2 μήνες μετά τη λήξη της προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής μπορεί να παραταθεί με έγγραφο αίτημα του ΣΕΦ προς την Τράπεζα που την έκδωσε, πριν την ημερομηνία λήξης της (παράρτημα 3 της παρούσης) Άρθρο 13 Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν την προσφορά τους, η οποία θα περιέχει τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 της παρούσας, στο Γενικό Πρωτόκολλο του ΣΕΦ στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι την ημέρα του διαγωνισμού και περί ώρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την ορισμένη ημέρα και ώρα δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται σφραγισμένες. 2.Η Προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού από τα εξής: Α) αίτηση συμμετοχής συμπληρωμένη με τα στοιχεία του υποψηφίου, υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου ή τον κοινό εκπρόσωπο της Ένωσης/Κοινοπραξίας, κατά περίπτωση, και Β) βεβαίωση εκπροσώπησης του υποψηφίου για την υποβολή της Προσφοράς και για την συμμετοχή του εκπροσώπου στις ανοικτές συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαγωνισμού, υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου ή τον κοινό εκπρόσωπο της Ένωσης/Κοινοπραξίας, κατά περίπτωση. ΠΡΟΣΟΧΗ:Η αίτηση συμμετοχής και η βεβαίωση εκπροσώπησης του υποψηφίου θα βρίσκονται, επί ποινή αποκλεισμού, εκτός του σφραγισμένου Φακέλου Προσφοράς. 3.Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα δύο (2)μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ανάθεσης με την υπογραφή της σύμβασης με τον μισθωτή που θα αναδειχτεί. Καθ'όλο το διάστημα αυτό, οι υποψήφιοι οφείλουν, εφόσον έληξε ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής τους επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό, να την ανανεώσουν. Άρθρο 14 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η διάθεση της Προκήρυξης γίνεται από την έδρα του ΣΕΦ στο Ν. Φάληρο (Λ.Εθνάρχου Μακαρίου).Οι παραλήπτες της παρούσας Προκήρυξης αναλαμβάνουν άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στο ΣΕΦ και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της παρούσας Προκήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Άρθρο 15 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή fax) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Προκήρυξης, μέχρι τρείς (3) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή έως 20/5/2013. To ΣΕΦ θα απαντήσει σε όλες μαζί τις διευκρινίσεις δύο (2) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του ΣΕΦ. Άρθρο16 ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ TOY ΣΕΦ 10

11 Η συμμετοχή στο διαγωνισμό και σε κάθε φάση της διαδικασίας του συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο υποψήφιος έχει μελετήσει την παρούσα Προκήρυξη και όλα τα λοιπά συμβατικά στοιχεία, και ανεπιφύλακτα τα αποδέχεται και αναλαμβάνει να εκτελέσει τους όρους της παρούσας Προκήρυξης. To ΣΕΦ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού, να μην κατακυρώσει το αποτελέσματα του διαγωνισμού στον πλειοδότη, εφόσον η προσφορά του κρίνεται ασύμφορη για το ΣΕΦ, να ματαιώσει οριστικά τον διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο αυτός βρίσκεται, να αναβάλει ή να επαναλάβει τον Διαγωνισμό με ή χωρίς τροποποίηση των όρων, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση του πλειοδότη και των λοιπών υποψηφίων που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό. Όλοι οι όροι της παρούσας Προκήρυξης θεωρούνται ουσιώδεις με ποινή παράβασης εκάστου τον αποκλεισμό του παραβάτη υποψηφίου από την συμμετοχή του στην περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού. Άρθρο17 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με την αίτηση, τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους και τα λοιπά απαιτούμενα στοιχεία της Προσφοράς τους. Άρθρο18 ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Το ΣΕΦ επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια, προκειμένου να διαπιστώσει το αληθές των στοιχείων που καταθέτουν οι υποψήφιοι στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. Άρθρο19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Κάθε Υποψήφιος οφείλει να υποβάλει, επί ποινή αποκλεισμού, την Προσφορά του μέσα σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ TON ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ TOY ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ», ο οποίος θα φέρει τη σφραγίδα του υποψηφίου και θα περιέχει δύο (2) ξεχωριστούς σφραγισμένους υποφακέλους: υποφάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή μερικές προσφορές. Τονίζεται ότι εάν μέσα στο «ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» δεν υπάρχουν και οι δύο (2) υποφάκελοι κατά τα ανωτέρω, τότε η Προσφορά επιστρέφεται άμεσα ως απαράδεκτη. Άρθρο 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» Ο υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα εξής (σε ένα αντίτυπο):1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι θα προσκομίσει υποχρεωτικά, εφόσον ανακηρυχτεί Μισθωτής, όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 19 της παρούσας Προκήρυξης. Σε περίπτωση Ενώσεως/Κοινοπραξίας, η υπεύθυνη δήλωση αυτή υποβάλλεται από καθένα μέλος χωριστά. Στην υπεύθυνη δήλωση ο υποψήφιος δηλώνει ότι :α) έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσας Προκήρυξης,β) τους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα,γ) η Προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με αυτούς και δ) η Προσφορά του ισχύει για τουλάχιστον 2 μήνες σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 3 του άρθρου 8 της παρούσας. Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όλων των μελών της Ενώσεως/Κοινοπραξίας ότι ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την υπογραφή της Σύμβασης σε περίπτωση όπου το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κατακυρωθεί υπέρ της Ενώσεως/Κοινοπραξίας μέχρι τη σύσταση της προβλεπόμενης κοινοπραξίας και την υπογραφή της 11

12 Σύμβασης και ότι τα μέλη της Κοινοπραξίας θα εγγυηθούν κατά τη σύναψη της Σύμβασης ατομικά και εις ολόκληρο μετά της Μισθώτριας Κοινοπραξίας την καλή εκπλήρωση των όρων της Σύμβασης καθ' όλη την διάρκεια αυτής. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι: έχει πλήρη γνώση της πραγματικής και νομικής κατάστασης των Μισθίων, έχει επισκεφθεί τα Μίσθια και εξέτασε λεπτομερώς αυτά και ότι τα βρήκε όλα κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται, ή ότι ρητά παραιτείται από το δικαίωμά του αυτό, δε διατηρεί καμία επιφύλαξη εξαιτίας οποιουδήποτε ελαττώματος των Μισθίων, έστω και κρυμμένου το ΣΕΦ δεν υπέχει ευθύνη έναντι του Μισθωτή για τυχόν ελαττώματα, πραγματικά ή νομικά, των Μισθίου. Σε περίπτωση Ενώσεως/Κοινοπραξίας η υπεύθυνη δήλωση αυτή υποβάλλεται από το καθένα μέλος χωριστά.4) Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υποψήφιο.5) Τα φυσικά πρόσωπα εκτός των απαιτούμενων ανωτέρω και ειδικά όσοι ασκούν εμπορικό, βιοτεχνικό ή άλλο επάγγελμα οφείλουν να προσκομίσουν :α) πιστοποιητικό ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου. β) πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής περί μη πτώχευσης ή αίτησης πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης της περιουσίας ή αίτησης αυτής. γ) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας δ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας ε) πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο στ) νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού ποιότητας παρασκευής και διακίνησης ειδών κυλικείου (πχ HACCP ή ISO 22000)6. Τα νομικά πρόσωπα οφείλουν επιπλέον να προσκομίσουν και τα εξής: α) Οι ΑΕ, αντίγραφο του καταστατικού στο ΦΕΚ και πιστοποιητικό περί τυχόν τροποποιήσεων αυτού και τις τροποποιήσεις, του ενεργού ΔΕ και πιστοποιητικό περί μη ανακλήσεως της αδείας τους από την αρμόδια Αρχή. β) Οι ΕΠΕ, αντίγραφο του καταστατικού στο ΦΕΚ και πιστοποιητικό περί τυχόν τροποποιήσεων αυτού και τις τροποποιήσεις, τον διορισμό των ενεργών διαχειριστών τους, πιστοποιητικό του αρμοδίου Πρωτοδικείου περί μεταβολών της εταιρείας και ποινικά μητρώα των διαχειριστών τους. γ) Οι ΟΕ και ΕΕ, αντίγραφο του εταιρικού συμφωνητικού και των τυχόν τροποποιήσεων αυτού, πιστοποιητικό του αρμοδίου Πρωτοδικείου περί μεταβολών της εταιρείας και ποινικά μητρώα των διαχειριστών τους.7. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος δεν εμφανίζεται αυτοπροσώπως, έγγραφο, σύμφωνα με το υπόδειγμα 2 συνημμένο στη παρούσα, από το οποίο να προκύπτει ότι ο εκπρόσωπος των διαγωνιζομένων νομιμοποιείται στη συμμετοχή του διαγωνισμού και την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης.8ύπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής, περί του αν ο υποψήφιος ήταν ή είναι μισθωτής σε Στάδια και Γυμναστήρια εποπτείας του Υπουργείου Πολιτισμού - Υφυπουργείο Αθλητισμού και Γ.Γ.Α. και αν ανταποκρίθηκε ή ανταποκρίνεται επαρκώς ή βρέθηκε ή βρίσκεται σε αντιδικία με τους εκμισθωτές του.9. Αποδεικτικά στοιχεία της 3ετούς εμπειρίας του υποψηφίου στην λειτουργία κυλικείου, snackbar, ή αναψυκτηρίου και σύντομη παρουσίαση της επιχείρησής του και του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιήσει. 10. Αποδεικτικά στοιχεία της καλής οικονομικής κατάστασης (φερεγγυότητα) του υποψηφίου. Ειδικότερα, απαιτούνται σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι: α) Νομικό πρόσωπο, οι ισολογισμοί των τριών τελευταίων ετών, με ανάλυση των λογαριασμών εκμετάλλευσης και των αποτελεσμάτων χρήσης, καθώς και το τελευταίο ισοζύγιο. β) Φυσικό πρόσωπο, αντίγραφα των φορολογικών δηλώσεων των τριών τελευταίων ετών (Ε1, Ε3 και Ε9), καθώς και των εκκαθαριστικών σημειωμάτων. Επιπλέον, γίνονται δεκτά οποιαδήποτε στοιχεία είναι πρόσφορα για την απόδειξη της καλής οικονομικής κατάστασης των υποψηφίων. Κατάλογο των προσφερομένων ειδών με τα σχετικά εν ισχύ πιστοποιητικά ποιότητας. Υπεύθυνη δήλωση ότι το προσωπικό που θα απασχοληθεί στα μίσθια θα είναι εφοδιασμένο με το απαραίτητο Βιβλιάριο υγείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, αντίγραφο του οποίου θα κατατεθεί στο ΣΕΦ με την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης. Από το διαγωνισμό θα αποκλειστούν εκείνοι των οποίων τα δικαιολογητικά κρίθηκαν από το ΣΕΦ ότι δεν ήταν σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Α) Επιτροπή Διαγωνισμού: Άρθρο 21 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ To ΣΕΦ θα συγκροτήσει Επιτροπή για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, με αποκλειστική αρμοδιότητα τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης, τον έλεγχο και την αξιολόγηση των Προσφορών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης. Ο χρόνος των συνεδριάσεων, η ώρα έναρξης καθώς και η ενδεχόμενη διακοπή και επανέναρξη αυτών, ορίζονται κάθε φορά από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Β) Παραλαβή - Αποσφράγιση Προσφορών: Η κατάθεση των Προσφορών γίνεται στη γραμματεία του ΣΕΦ και λαμβάνει γενικό αριθμό πρωτοκόλλου. Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα παραλάβει τις Προσφορές, θα τις αριθμήσει και θα καταγράψει την επωνυμία των υποψηφίων στο Πρακτικό του Διαγωνισμού, με τη σειρά κατάθεσής τους στο Γενικό Πρωτόκολλο του ΣΕΦ. 12

13 Η αποσφράγιση των Προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διαγωνισμού την 2/4/2012 και ώρα 13:00 στα γραφεία του ΣΕΦ στο Φάληρο (Λεωφ. Εθνάρχου Μακαρίου) παρουσία των υποψηφίων ή των εκπροσώπων τους, με τη σειρά καταγραφής τους στο Πρακτικό του Διαγωνισμού. Η Επιτροπή θα ελέγξει την πληρότητα των Προσφορών ως προς την ύπαρξη των δύο (2) σφραγισμένων υποφακέλων με τις αντίστοιχες ενδείξεις «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ένα οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής θα μονογράψει τους δύο (2) υποφακέλους κάθε υποψηφίου. Στη συνέχεια, για κάθε υποψήφιο και με τη σειρά καταγραφής τους στο Πρακτικό του Διαγωνισμού, ο Υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» θα ελέγχεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ύπαρξη όλων των προβλεπομένων από την Προκήρυξη στοιχείων και εγγράφων, τα οποία θα αριθμούνται και μονογράφονται κατά φύλλο από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού. Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα ελέγχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προκήρυξη, κατά πόσον έκαστος υποψήφιος πληροί τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου των περιεχομένων στοιχείων στον υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», η Επιτροπή Διαγωνισμού θα ανακοινώσει δημοσίως τα ονόματα των υποψηφίων που αποκλείονται από το διαγωνισμό λόγω μη πληρότητας των στοιχείων του υποφακέλου ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», καθώς και τους λόγους αποκλεισμού καθενός, επιστρέφοντας επί αποδείξει στους αποκλεισθέντες, μετά την αξιολόγηση τυχόν ενστάσεών τους, σφραγισμένο τον υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μαζί με την Εγγυητική επιστολή συμμετοχής τους στο διαγωνισμό. Γ) Αποσφράγιση και αξιολόγηση της«οικονομικησ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»: Εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα της ολοκλήρωσης του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής των υποψηφίων, θα διενεργηθεί, με σχετική έγγραφη ανακοίνωση της Επιτροπής Διαγωνισμού στους μη αποκλεισθέντες υποψηφίους, παρουσία τους ή παρουσία των εκπροσώπων τους, η αποσφράγιση του υποφακέλου με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» σε δημόσια συνεδρίαση. Σε κλειστή συνεδρίαση, θα προβεί η Επιτροπή στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και της συνολικής βαθμολογίας των μη αποκλεισθέντων υποψηφίων, θα συντάξει Πρακτικό Διαγωνισμού και θα προτείνει αιτιολογημένα στο ΔΣ/ΣΕΦ τη μίσθωση των κυλικείων ή την επανάληψη του διαγωνισμού. To πρακτικό αυτό και ο πίνακας του διαγωνισμού θα υποβληθούν στο ΔΣ/ΣΕΦ το οποίο αποφασίζει για τη κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, εκτός εάν για ειδικούς λόγους επιβάλλεται η αναβολή λήψης της απόφασης για εύλογο χρονικό διάστημα. To ΔΣ/ΣΕΦ μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή του, να μην αποδεχθεί το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού, αν κρίνει ασύμφορο τούτο, ή να αποφασίσει υπέρ της κατακυρώσεως επ'ονόματι άλλου, εκτός του τελευταίου πλειοδότη ή και να ακυρώσει τον διενεργηθέντα διαγωνισμό. Μετά την έγκριση αρμοδίως της απόφασης του ΔΣ/ΣΕΦ θα κληθεί από αυτό εγγράφως ο πλειοδότης να προσέλθει στα γραφεία του ΣΕΦ μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού μίσθωσης, το οποίο θα περιληφθεί του συμβολαιογραφικού τύπου. Άρθρο 22 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Για την αξιολόγηση των προσφορών η Επιτροπή του Διαγωνισμού θα κατατάξει τους υποψήφιους λαμβάνοντας υπόψη τα εξής κριτήρια, με βάση τα οποία θα αποφασίσει το ΔΣ/ΣΕΦ τη κατακύρωση του Διαγωνισμού: 1. Την εμπειρία και εικόνα της επιχείρησης, καθώς και τη αξιοπιστία και φερεγγυότητα του υποψηφίου. Στη περίπτωση αυτή λαμβάνεται ειδικότερα υπόψη η λειτουργία & διαχείριση αντίστοιχων καταστημάτων από τον υποψήφιο, η εμπειρία βασικών στελεχών, εταίρων κ.α. Επίσης, ο βαθμός της εικόνας της επιχείρησης, ή της εταιρίας,, η οικονομική της κατάσταση, η οργάνωσή της, η προτεινόμενη λειτουργία των μισθίων, τα είδη και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων που θα πωλούνται (προέλευση, κατασκευαστής, υλικά, πιστοποιητικά ποιότητος αυτών κλπ). 2. Την οικονομική προσφορά του υποψηφίου. Προσφορά που είναι αόριστη, ή είναι υπό αίρεση και παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη από την αρμόδια Επιτροπή. Άρθρο23 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 13

14 Η απόφαση για την κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΦ. Η απόφαση παράγει έννομα αποτελέσματα και δεσμεύει το ΣΕΦ και τον Μισθωτή από την κοινοποίησή της σ' αυτόν. Με την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού καλείται ο Μισθωτής να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας :Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης Επιταγή σε διαταγή του ΣΕΦ ισόποση με τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης προκήρυξης του διαγωνισμού, βάσει των σχετικών τιμολογίων Όλα τα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας To αναλογούν μίσθωμα για το πρώτο μήνα της μίσθωσης πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας δήλωση στην Επιθεώρηση Εργασίας και στο ΙΚΑ του προσωπικού που θα απασχολεί. Σε περίπτωση, μετά την κατακύρωση του Διαγωνισμού, οποιασδήποτε τυχόν άλλης άρνησης ή καθυστέρησης υπογραφής της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Μισθωτή, λ.χ. εξαιτίας της μη προσκομιδής του συνόλου των απαιτουμένων δικαιολογητικών, το ΣΕΦ δικαιούται να κατακυρώσει το Διαγωνισμό στον επόμενο πλειοδότη, εφόσον ισχύει η προσφορά του ή να επαναλάβει τον Διαγωνισμό. Η μετά την κατακύρωση τυχόν άρνηση ή υπαίτια καθυστέρηση υπογραφής της Σύμβασης από τον αναδειχθέντα Μισθωτή θα έχει ως συνέπεια την κατάπτωση υπέρ του ΣΕΦ της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό, ως ποινική ρήτρα. Σε αυτή την περίπτωση, το ΣΕΦ δικαιούται να κατακυρώσει το διαγωνισμό στον υποψήφιο με την επόμενη μεγαλύτερη βαθμολογία, εφόσον ισχύει η προσφορά του και η αντίστοιχη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, ή να ακυρώσει το διαγωνισμό. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Μισθωτής καλείται σε τασσόμενη προς τούτο προθεσμία, να προσέλθει στα Μίσθια για να τα παραλάβει και να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής - παράδοσης. Τυχόν άρνηση ή υπαίτια καθυστέρηση του Μισθωτή να παραλάβει τα Μίσθια θα έχει ω ς συνέπεια, με απόφαση της Προέδρου του ΣΕΦ : την κατάπτωση υπέρ του ΣΕΦ της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, ως ποινική ρήτρα. τον καταλογισμό σε βάρος του Μισθωτή όλων των μισθωμάτων που θα οφείλονται μέχρι την παράδοση των Μισθίων σε νέο Μισθωτή, και - αποζημίωση για οποιαδήποτε άλλη ζημιά του ΣΕΦ. Άρθρο 24 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Οι κατά περίπτωση αποκλεισθέντες υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν ενστάσεις κατά των πράξεων και αποφάσεων της Επιτροπής Διαγωνισμού, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη δημόσια συνεδρίαση κατά την οποία έλαβε χώρα η προσβαλλόμενη πράξη ή ελήφθη η προσβαλλόμενη απόφαση. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται οριστικά η Επιτροπή Διαγωνισμού. Επίσης, οι αποκλεισθέντες τελικά από τον διαγωνισμό δύνανται να υποβάλουν ενστάσεις κατά της απόφασης του ΔΣ/ΣΕΦ από τη γνωστοποίησή της σε αυτούς, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών, επί των οποίων αποφασίζει οριστικά το ΔΣ/ΣΕΦ. Οι ως άνω ενστάσεις είναι έγγραφες και κατατίθενται στο Γενικό Πρωτόκολλο του ΣΕΦ κατά τις εργάσιμες μέρες και μεταξύ των ωρών 09:00 π.μ -15:00 μ.μ. Σημειώνεται ότι ο διαγωνισμός δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου περί Δημοσίων Συμβάσεων και δεν υπόκειται στην ακυρωτική διαδικασία των Διοικητικών Δικαστηρίων. Άρθρο 25 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε μια (1) καθημερινή εφημερίδα και θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 και στον ιστότοπο Η δημοσίευση θα γίνει είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστο πριν από την ημέρα του διαγωνισμού. Εάν χρειασθεί επανάληψη του διαγωνισμού, η δημοσίευση θα γίνει με τον ίδιο τρόπο και στην ίδια εφημερίδα 10 ημέρες πριν το διαγωνισμό. 14

15 Οι διαγωνιζόμενοι έχουν το δικαίωμα να επισκέπτονται τους μίσθιους χώρους από τη δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης κατά "τις ώρες όλες τις εργάσιμες ημέρες. Μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των όρων του διαγωνισμού και αντίγραφα της διακήρυξης, καθώς και όποιες πληροφορίες θέλουν κατά τις ίδιες ημέρες και ώρες απευθυνόμενοι στο Γραφείο Γραμματείας του Σταδίου, Τηλ: Υπεύθυνη: η κα Άννα Δούναβη. Συνημμένα Υποδείγματα: 1.Αίτησης συμμετοχής 2.Αίτησης συμμετοχής διά εκπροσώπου. 3.Εγγύησης συμμετοχής 4.Εγγύησης καλής εκτέλεσης 5. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς Ν. Φάληρο, 29/4/2013 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. «Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ.) Αντώνιος Αρώνης 15

Νέο Φάληρο : 30/5/2013

Νέο Φάληρο : 30/5/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ Εθνάρχου Μακαρίου 18547 Πειραιάς Πληροφορίες : Γραφείο Συντονιστή Διευθυντή Τηλέφωνο: 210 4893276 Νέο Φάληρο : 30/5/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί. ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ-ΣΟΥΔΑ Τ.Κ. 73 200 ΤΗΛ.: 28210-80194, 80195 FAX : 28210-80215 ΑΡ. ΕΣΩΤ. ΠΡΩΤ. 19/10/06/2011 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:114/10/06/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ" Ν.Π.Δ.Δ.. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343-124 61 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΗΛ.: 2132046170-171 ΑΡ.ΠΡΩΤ:9673/746883 Χαϊδάρι, 27 Αυγούστου 2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 15-06 - 2015 Αριθ. Πρωτ.:16427 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 23 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. : 9713 Ταχ. Δ/ση: Σταυρός, Θες/νικης Τ.Κ. 570 14 : 23970-61500 fax. 23970-61888 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463 Ταχ. Διεύθυνση: Στρ.Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών Δ. Χαϊδαρίου Τηλέφωνο: 2132047330 2132047317

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αλίαρτος, 27-02-2015 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:45 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Tαχ. /νση: Λεωφόρος Αθηνών Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΒΙ» Αθήνα, 22 Ιουνίου 2015 Α.Π.: ΚΠ 3451/2015 ΓΔ 527/2015 Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ)

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»- Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

3) Την με υπ αριθ. 69/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση χώρου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Θήβας

3) Την με υπ αριθ. 69/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση χώρου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Θήβας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 75P3ΩPM-9ΩΦ Πληροφ: Γ. Καλατζή Τηλ.: 2262 350 624 Fax: 2262 0 27628 Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Δημοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση του Κυλικείου της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ.

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Δημοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση του Κυλικείου της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οινούσσες 18 / 05 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 3625.01/ 01 /15 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΕΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα 27/05/2015 ΔΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 35550 Διεύθυνση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα: ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 Τηλέφωνο: 2413 500259 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μηχανιώνα 27 / 09 / 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ: 3625.8/04/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μηχανιώνα 27 / 09 / 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ: 3625.8/04/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μηχανιώνα 27 / 09 / 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ: 3625.8/04/2013 ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Επαναληπτικού Δημοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση του

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική διακήρυξη πρόχειρης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας. Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού κι Αθλητισμού του Δήμου Νέας Προποντίδας

Επαναληπτική διακήρυξη πρόχειρης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας. Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού κι Αθλητισμού του Δήμου Νέας Προποντίδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Μουδανιά, 18.8. 2015 ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθ. πρωτ: 651 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γ. Παπανδρέου 12, Ν. Μουδανιά Τ.Κ. 63200 Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα σήμερα την 2 Απριλίου 2015 μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Ο Μητροπολιτικός Φορέας Ανάπλασης

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89) ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΘΜΟΝΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. Αρ.πρωτ.: Φ.632/642. Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. Αρ.πρωτ.: Φ.632/642. Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Αρ.πρωτ.: Φ.632/642 Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2 Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ξάνθης, έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 363/1979

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜ-Θ/ΠΑΘ/ΤΥ/56607/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜ-Θ/ΠΑΘ/ΤΥ/56607/2015 Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης Περιοχή Ανατολικής Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 63-Πριάμου, 544 53, Θες/νίκη Αρ./Ημερ.: 10/09/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜ-Θ/ΠΑΘ/ΤΥ/56607/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Ισµήνη Μαρτίνη Τηλ. 213 2086517, φαξ 213-2086757/670 Prom4@kat-hosp.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΓΛΥΦΑΔΑΣ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. Αριθμ. Πρωτ. Y10/84/373/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 1. Σύμφωνα με τον Α.Ν 1846/51

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΝΠΔΔ) ΤΗΛ. 2421028517 Βόλος, 11/06/2014 Αριθ. Πρωτ. 277 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Μίσθωση κυλικείων Νέου Κλειστού Γυµναστηρίου για τις ηµέρες 29-30 Μαρτίου 2014

Θέµα: Μίσθωση κυλικείων Νέου Κλειστού Γυµναστηρίου για τις ηµέρες 29-30 Μαρτίου 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Μουστακλή 1, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 24-03-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 11.11.2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 11.11.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 11.11.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.ΔΙ.ΠΣΑΠ.Φ304/92 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ο Οργανισμός Α Ασφάλισης Ε Ελευθέρων ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε Επαγγελματιών 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για µίσθωση ακινήτου

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για µίσθωση ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 10 Σεπτεµβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ.. 2178 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για µίσθωση ακινήτου Ο Πρόεδρος του.σ., διακηρύσσει ότι: Εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Έργο: Προμήθεια πέντε (5) θωρακισμένων οχημάτων χρηματαποστολών. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

- 1 - Έργο: Προμήθεια πέντε (5) θωρακισμένων οχημάτων χρηματαποστολών. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - 1 - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ Αθήνα, Αύγουστος 2010 Έργο: Προμήθεια πέντε (5) θωρακισμένων οχημάτων χρηματαποστολών. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΛΕΣΧΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΛΕΣΧΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα 07/11/2014 ΔΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 105180 Διεύθυνση: ΑΘΛΗΤΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τµήµα: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Πληροφορίες: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ταχ. Δ/νση Ρούσβελτ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Διαβούλευση επί τεχνικών προδιαγραφών του πλειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Περίοδος δημόσιας διαβούλευσης από Πέμπτη 12/02/2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Παραμυθιά 17-04-2015 Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ Έχοντας υπόψη: α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Φάληρο : 17/09/2014. Αριθμ. Πρωτ.: Φ8/ 74860

Νέο Φάληρο : 17/09/2014. Αριθμ. Πρωτ.: Φ8/ 74860 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ Εθνάρχη Μακαρίου 18547 Πειραιάς Πληροφορίες : Γραφείο Συντονιστή Διευθυντή Νέο Φάληρο : 17/09/2014 Αριθμ. Πρωτ.: Φ8/ 74860

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Α Δ Ι Ο Ε Ι Ρ Η Ν Η Σ Κ Α Ι Φ Ι Λ Ι Α Σ P E A C E & F R I E N D S H I P S T A D I U M

Σ Τ Α Δ Ι Ο Ε Ι Ρ Η Ν Η Σ Κ Α Ι Φ Ι Λ Ι Α Σ P E A C E & F R I E N D S H I P S T A D I U M Σ Τ Α Δ Ι Ο Ε Ι Ρ Η Ν Η Σ Κ Α Ι Φ Ι Λ Ι Α Σ P E A C E & F R I E N D S H I P S T A D I U M Λ. ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ETHNARHOU MAKARIOU AVE. 185 47 Ν. ΦΑΛΗΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 185 47 N. FALIRO - PIRAEUS ΤΗΛ. : 210 4893000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΔΑ: ΒΛΩΣ4690Ω2-ΡΚΑ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος με την 7/29-5- 2013 απόφασή. του

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΔΑ: ΒΛΩΣ4690Ω2-ΡΚΑ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος με την 7/29-5- 2013 απόφασή. του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Π Α Π Α Φ Ε Ι Ο ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "Ο Μ Ε Λ Ι Τ Ε Υ Σ" Θεσσαλονίκη 23-8- 2013 Αριθ. Πρωτ. -727 - Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του ΠΑΚΠΠΟ Δήμου Ηγουμενίτσας Διακηρύσσει ότι :

Ο Πρόεδρος του ΠΑΚΠΠΟ Δήμου Ηγουμενίτσας Διακηρύσσει ότι : ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ- ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΠΑΚΠΠΟ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ο Πρόεδρος του ΠΑΚΠΠΟ Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/07/2014 μέχρι 31/07/2015» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/07/2014 μέχρι 31/07/2015» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 17 06 2014 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 10894 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/07/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων με πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 11 & ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 480)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 11 & ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 480) ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΘΜΟΝΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. O.T.A. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 11 & ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 480) Η ανώνυμη εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: Προσφορά για την κατασκευή, διαµόρφωση και αποµάκρυνση του εκθεσιακού χώρου της 16 ης ιεθνούς Έκθεσης Αλεξανδρούπολης. Το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος.Σ. ΗΚΕΘ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. δ) την µε αριθ. 44/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΚΕΘ για τη µίσθωση ακινήτου Όροι δηµοπράτησης

Ο Πρόεδρος.Σ. ΗΚΕΘ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. δ) την µε αριθ. 44/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΚΕΘ για τη µίσθωση ακινήτου Όροι δηµοπράτησης ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ - ΗΚΕΘ - ------------------------------------- Έδρα : Πλ. Ι. Μεταξά ΕΠΑΝΟΜΗ Επανοµή 25/05/2012 ΑΦΜ : 997567943 ΟΥ : Καλαµαριάς Αρ. πρωτ.: 325 Τ.Κ. : 57500 ΕΠΑΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 601 ΘΕΜΑ: «Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΚΕΝΑΚΑΠ. A.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ιωαννίνων 84, 422 00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 18-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9088 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Κύρκου Αμαλία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ Αιγάλεω, 06/03/2015 Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Αρ. Πρωτ: 8767 & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τηλ: 210-3427066 Fax: 210-3479087 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 35

Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 35 Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 35 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή μίσθωσης χώρου για την λειτουργία του υποέργου 1 «ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ)

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) 1 H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) ΑΡΜΟΔΙΟΣ για πληροφορίες : E. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τηλ.:2310-296544 Fax :2310-228221

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ Θεσσαλονίκη:18-01-2012 Αρ. Πρωτ. : 135 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ Η Κ.Α.Θ. Α.Ε. δυνάμει της υπ αρίθμ. 361/3/17-01-2012 απόφασης του Δ.Σ., καλεί τα φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015 Ταχ. 32009 Σχηματάρι Διεύθυνση: Πληροφορίες : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΑΙΡΗ ΚΑΝΑΒΑΚΗ Τηλ. : 2262 3 51143 Τελεφαχ :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΔΑ: ΒΕΔ87Λ1-Θ1Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Kαλαμάτα 20-3-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. 3399 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: Κ.Φ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 2 0 1 4 1 3. Ημερομηνία Διεξαγωγής : 31-03-2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΟΙΝ.: Κ.Φ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 2 0 1 4 1 3. Ημερομηνία Διεξαγωγής : 31-03-2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ. -------------------------------------- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΣΥ Ταχ. Δ/νση : Καρόλου 1 3 Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα 01/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ Αριθ.Πρωτ: 3625.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα 01/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ Αριθ.Πρωτ: 3625. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα 01/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ Αριθ.Πρωτ: 3625.3/06/2014 ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Δημοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ. α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) και τον Ν.3130/2003.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ. α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) και τον Ν.3130/2003. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΙΝΔΟΣ 15-4-2011 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ Αριθ.πρωτ : 10537 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Μ.Αρβανιτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 06-03-2015 Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ν Ο Τ Ι Ο Υ Α Ι Γ Α Ι Ο Υ Αριθμ. Πρωτ. 21960/1689 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο... (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής), και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: 1. Της (εταιρικός τύπος) εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Κέντρο Πληροφορικής Πληροφορίες: Λάζαρος Σκούμπας Αθήνα 23 / 05 / 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 10/04/2012 Αρ. πρωτ.: Γ-2012-0376 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα