Κοινοποίηση του κινδύνου με τη μορφή επισήμανσης. Συσκευασία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κοινοποίηση του κινδύνου με τη μορφή επισήμανσης. Συσκευασία"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Κοινοποίηση του κινδύνου με τη μορφή επισήμανσης. Συσκευασία Γενικό Χημείο του Κράτους Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Προϊσταμένη τμήματος Β Διεύθυνση Περιβάλλοντος 1

2 Εφαρμογή σε χημικά προϊόντα: Προϊόντα για το ευρύ κοινό (απορρυπαντικά, λιπάσματα, βιοκτόνα, κόλλες, κλπ) Προϊόντα για επαγγελματίες χρήστες (χρώματα, βερνίκια, δομικά υλικά, διαλύτες κλπ) Πρώτες ύλες για βιομηχανία βιοτεχνία 2

3 Νομοθετικό πλαίσιο Απόφαση Α.Χ.Σ. 265/2002 (Οδηγία 1999/45/ΕΚ). Απόφαση Α.Χ.Σ. 378/94 (Οδηγία 67/548/ΕΟΚ) Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ (CLP) 3

4 Νέα και ισχύουσα νομοθεσία CLP και DSD, DPD Παρεμφερείς από εννοιολογική άποψη Ομοιότητες Ταξινόμηση Κοινοποίηση επικινδυνότητας μέσω της επισήμανσης Συσκευασία Οριζόντια νομοθεσία 4

5 Νέα και ισχύουσα νομοθεσία Διαφορές Διαφορετικά κριτήρια ταξινόμησης και όρια συγκέντρωσης Διαφορετική προσέγγιση στην ταξινόμηση μειγμάτων Χρήση των αρχών παρεκβολής (bridging principles) όσον αφορά ορισμ. επικινδυνότητες ως προς υγεία & περιβάλλον Χρήση της κρίσης εμπειρογνωμόνων και βάρους απόδειξης Περισσότερες τάξεις κινδύνου (π.χ. κίνδυνοι από φυσικούς πργ. από 5 σε 16 τάξεις) κατηγορίες κινδύνου Δυνατότητα υποβολής πρότασης εναρμονισμένης ταξινόμησης από παρασκευαστές, εισαγωγείς & μεταγενέστερους χρήστες (άρθρο 37) 5

6 Νέα και ισχύουσα νομοθεσία Σύγκριση όρων DSD, DPD Οδ. 67/548/ΕΟΚ και 99/45 Παρασκεύασμα Επικίνδυνο(dangerous) Κατηγορία κινδύνου Σύμβολο κινδύνου Φράση κινδύνου (R phrase) R38: Ερεθίζει το δέρμα Φράση ασφαλούς χρήσης (S phrase) S2: Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά CLP Μείγμα Επικίνδυνο (hazardous) Τάξη κινδύνου / κατηγορία κινδύνου Προειδοποιητική λέξη Εικονόγραμμα Δήλωση επικινδυνότητος (Η statement) Η315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος Δήλωση προφύλαξης (P statement) Ρ102: Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά Προμηθευτής 6

7 CLP: Κύριος στόχος: να εξακριβωθεί κατά πόσο μία ουσία ή ένα μείγμα παρουσιάζει ιδιότητες ταξινόμηση ως επικίνδυνο. «Ουσίες και μείγματα» + «ορισμένα συγκεκριμένα αντικείμενα» 7

8 CLP: Επικινδυνότητα ουσίας ή μείγματος: δυνατότητα να προκαλέσει βλάβη. Τούτο εξαρτάται από τις εγγενείς ιδιότητες της ουσίας ή του μείγματος. 8

9 Επικίνδυνες ουσίες και μείγματα Μια ουσία ή ένα μείγμα που πληροί τα κριτήρια σχετικά με τους κινδύνους: από φυσικούς παράγοντες, για την ανθρώπινη υγεία ή για το περιβάλλον (μέρη 2-5 παρ/τος Ι) είναι επικίνδυνη(-ο) και ταξινομείται σε σχέση με τις αντίστοιχες τάξεις κινδύνου που προβλέπονται στο εν λόγω παράρτημα (άρθρο 3) 9

10 Τάξη - Κατηγορία κινδύνου Τάξη κινδύνου: φύση του κινδύνου από φυσικούς παράγοντες, για την υγεία ή για το περιβάλλον (π.χ. εκρηκτικά, εύφλεκτα αέρια). Κατηγορία κινδύνου: είναι η υποδιαίρεση των κριτηρίων εντός κάθε τάξης κινδύνου με προσδιορισμό της σοβαρότητας του κινδύνου (ασταθή εκρηκτικά ή εκρηκτικά των τμημάτων , κατηγορία 1 και 2, βάσει κριτηρίων). 10

11 Τάξεις και κατηγορίες κινδύνου ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2.1. Εκρηκτικά (Ασταθή εκρηκτικά, Υποδιαιρέσεις 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 και 1.6) 2.2. Εύφλεκτα αέρια (κατηγορία 1 και 2) Ιδια 2.3. Εύφλεκτα αερολύματα (κατηγορία 1 και 2) Διαφορετικές κατηγορίες 2.4. Οξειδωτικά αέρια (κατηγορία 1) 2.5. Αέρια υπό πίεση (συμπιεσμένα αέρια, υγροποιημένα αέρια, Εντελώς διαφορετική ψυγμένα υγροποιημένα αέρια, διαλυμένα αέρια) Νέα τάξη (μερικώς) 2.6. Εύφλεκτα υγρά (κατηγορία 1) 2.7. Εύφλεκτα στερεά (κατηγορία 1) Εντελώς νέα τάξη 2.8. Αυτοαντιδρώσες ουσίες και μείγματα (Τύποι Α, B, C, D, E, F & G) 2.9. Πυροφορικά υγρά (κατηγορία 1) Πυροφορικά στερεά (κατηγορία 1) Αυτοθερμαινόμενες ουσίες και μείγματα (κατηγορία 1 και 2) Ουσίες & μείγματα τα οποία σε επαφή με νερό εκλύουν εύφλεκτα αέρια (κατ. 1, 2, 3) Οξειδωτικά υγρά (κατηγορία 1, 2 και 3) Οξειδωτικά στερεά (κατηγορία 1, 2 και 3) Οργανικά υπεροξείδια (Τύποι A, B, C, D, E, F και G) Διαβρωτικά μετάλλων (κατηγορία 1) 11

12 Τάξεις και κατηγορίες κινδύνου ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 3.1. Οξεία τοξικότητα (κατηγορία 1, 2, 3 και 4) 3.2. Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος (κατηγορία 1Α, 1Β, 1C και 2) 3.3. Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός των οφθαλμών (κατηγορία 1και 2) 3.4. Ευαισθητοποιήση του αναπνευστικού συστήματος ή του δέρματος (κατηγ. 1, 2, 3) 3.5. Μεταλλαξιγένεση των γεννητικών κυττάρων (κατηγορία 1Α, 1Β και 2) 3.6. Καρκινογένεση (κατηγορία 1Α, 1Β και 2) 3.7. Τοξικότητα στην αναπαραγωγή (κατηγορία 1Α, 1Β και 2) επιπλέον κατηγορία για επιδράσεις στην γαλουχία ή μέσω της γαλουχίας 3.8. Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - μία εφάπαξ έκθεση [(κατηγ. 1 και 2) και κατηγ. 3 για επιδράσεις νάρκωσης κι ερεθισμό αναπνευστικής οδού] 3.9. Ειδική τοξικότητα στα όργανα στόχους - επαναλαμβανόμενη έκθεση (κατηγ. 1, 2) Κίνδυνος από αναρρόφηση (κατηγορία 1) 12

13 Τάξεις και κατηγορίες κινδύνου ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 4.1. Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον (Οξεία τοξικότητα 1, χρόνια κατηγ. 1, 2, 3, και 4) 5.1. Επικίνδυνο για τη στιβάδα του όζοντος 13

14 Τάξεις κινδύνου (DSD, DPD) Ο Οξειδωτικό C Διαβρωτικό Xn Επιβλαβές Xi Ερεθιστικό N Επικίνδυνο για το περιβάλλον F Πολύ εύφλεκτο F+ Εξαιρετικά εύφλεκτο E Εκρηκρικό T Τοξικό Τ+ Πολύ τοξικό 14

15 Κοινοποίηση του κινδύνου (τίτλος ΙΙΙ, άρθρα 17-34) Προσδιορισμός επικινδυνότητος ταξινόμηση κοινοποίηση προσδιορισθέντων κινδύνων σε άλλους φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών. Ποιοι; Οι παρασκευαστές, οι εισαγωγείς, οι μεταγενέστεροι χρήστες και οι διανομείς ουσιών και μειγμάτων, καθώς και οι παραγωγοί και εισαγωγείς ορισμένων συγκεκριμένων αντικειμένων. Ποιός επισημαίνει; Ο προμηθευτής Πότε; ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ (άρθρο 4, 4) 15

16 Τί επισημαίνεται; επικίνδυνη ουσία ή μείγμα (εξαιρέσεις τμ. 1.3 παρ/τος Ι) μείγμα με επικίνδυνη(ες) ουσία(ες) σε C > μέρους 2 του παρ/τος II του CLP (π.χ. μείγματα με Pb >0.15% κ.β., κυανοακρυλικές ενώσεις, ισοκυανικές κ.λ.π.), ακόμη και αν το μείγμα δεν ταξινομείται επικίνδυνο εκρηκτικό αντικείμενο (τμήμα 2.1 του παρ/τος I) 16

17 Γλώσσες επισήμανσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Περισσότερες γλώσσες: προϋπόθεση ίδια στοιχεία Πώς γίνεται η επισήμανση; Τίτλος ΙΙΙ του CLP (άρθρα 17-33) 17

18 Ταξινόμηση Απαιτούμενες πληροφορίες στην ετικέτα (CLP) Όνομα, διεύθυνση και τηλέφωνο του / των προμηθευτών Ονομαστική ποσότητα (ευρύ κοινό) Αναγνωριστικοί κωδικοί προϊόντος (άρθρο 18) Εικονογράμματα κινδύνου (κανόνες προτεραιότητας) Προειδοποιητική λέξη (Κίνδυνος, Προσοχή) Δηλώσεις επικινδυνότητος Η (όλες) (άρθρο 21) Δηλώσεις προφυλάξεως Ρ (μέχρι 6) (άρθρο 22) Συμπληρωματικές πληροφορίες (άρθρο 25) 18

19 Ταξινόμηση Απαιτούμενες πληροφορίες στην ετικέτα (DPD) Όνομα, διεύθυνση και τηλέφωνο του / των προμηθευτών Ονομαστική ποσότητα (ευρύ κοινό) Εμπορική (χαρακτηριστική) ονομασία παρασκευάσματος Σύμβολα κι ενδείξεις κινδύνου Χημική ονομασία ορισμένων ουσιών (CMR, T, ευαισθητοπ.) Φράσεις κινδύνου R (όλες) Φράσεις ασφαλούς χρήσεως S (μέχρι 6) Συμπληρωματικές πληροφορίες T Τοξικό 19

20 Αναγνωριστικοί κωδικοί προϊόντος (άρθρο 18) Στοιχεία που επιτρέπουν τον προσδιορισμό της ουσίας ή του μείγματος Ουσία: Ανήκει στο μέρος 3 παρ/τος VI ή κατάλογο C/L; NAI : ονομασία & αριθμό αναγνώρισης ΟΧΙ: CAS + IUPAC ή άλλη διεθνή ονομασία ΟΧΙ και δεν έχει CAS: IUPAC ή άλλη διεθνή ονομασία Αν IUPAC > 100 χαρακτήρες: (συνήθης ονομασία ή εμπορική ονομασία ή συντομογραφία) αρκεί η κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 40 να περιλαμβάνει και τις δύο 20

21 Αναγνωριστικοί κωδικοί προϊόντος (άρθρο 18) Μείγμα την εμπορική ονομασία ή την περιγραφή αυτού και την ταυτότητα όλων των ουσιών που συμβάλλουν στην ταξινόμησή του [οξεία τοξικότητα, διάβρωση δέρματος ή σοβαρή οφθαλμική βλάβη, μεταλλαξιγένεση των γεννητικών κυττάρων, καρκινογένεση, τοξικότητα στην αναπαραγωγή, ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή του δέρματος ή ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (SΤΟΤ) ή κίνδυνο αναρρόφησης]. Ανώτατο όριο: 4 χημικές ονομασίες (κυρίως υπεύθυνες) Κίνδυνος εμπιστευτικότητος, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας: αίτηση στον ECHA για χρήση εναλλακτικής ονομασίας (άρθρο 24) 21

22 Εικονογράμματα (παρ/μα V) Σύμβολο κινδύνου Εικονόγραμμα Σχήμα διαμαντιού (τετράγωνο περιστραμμένο κατά 45 ο ) Κόκκινο ευδιάκριτο πλαίσιο Μαύρο σύμβολο σε λευκό υπόβαθρο Μέγεθος > 1/15 επιφάνειας της ετικέτας με ελάχιστο 1 cm 2 22

23 Εικονογράμματα GHS-01 GHS-02 GHS-03 GHS-04 GHS-05 GHS-06 GHS-07 GHS-08 GHS-09 Εφαρμογή ανάλογα με τη συγκεκριμένη τάξη και κατηγορία κινδύνου. Παρ/μα V 23

24 Εικονογράμματα Εκρηκτικά 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 και Ασταθή Εκρηκτικά, Αυτοαντιδρώντα-ουσίες και μείγματα Τύπ. Α, Β Οργανικά Υπεροξείδια Τύπ.Α, Β Αέρια υπό πίεση: πεπιεσμένα αέρια, Υγροποιημένα αέρια, Υγροποιημένα αέρια υπό ψύξη, διαλελυμένα αέρια Οξεία τοξικότητα κατ. 1, 2, 3 (στόμα, δέρμα, εισπνοή) Οξεία τοξικότητα (στόμα, δέρμα, εισπνοή) κατ.4, Ερεθισμός: δέρματος /Οφθαλμών κατ. 2, Ευαισθητοποίηση δέρματος κατ.1, Ερεθισμός της αναπνευστικής οδού, Ειδ. Τοξικ. Σε οργ. Στόχους(STOT) εφάπαξ έκθ. κατ.3, Ναρκωτική επίδραση 24

25 Εικονογράμματα Ευαισθητοποίηση αναπνευστικού κατ.1, CMR (κατ. 1A, 1B, 2), Ειδ. Τοξικ. Σε οργ. Στόχους (STOT) κατ.1,2, Κίνδυνος από αναρρόφηση κατ.1 Διαβρωτικό για τα μέταλλα κατ.1 Διαβρωτικό του δέρματος κατ. 1Α, 1Β, 1C Σοβαρή οφθαλμική βλάβη κατ. 1 Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον Οξεία τοξικότητα κατ. 1 Χρόνια τοξικότητα κατ.1, 2 25

26 Εικονογράμματα Εύφλεκτα: αέρια κατ.1, υγρά κατ.1,2,3, στερεά κατ.1,2, αερολύματα κατ.1,2 Αυτοαντιδρώντα-ουσίες και μείγματα τύπ. B,C,D,E,F, Πυροφορικά: υγρά και στερεά κατ.1, Αυτοθερμαινόμενες/α ουσίες/ μείγματα κατ.1,2, Ουσίες και μείγματα που σε επαφή με νερό εκλύουν εύφλεκτα αέρια κατ. 1,2,3, Οργανικά Υπεροξείδια Τύπ. B,C,D,E,F Οξειδωτικά : Αέρια, κατ.1, Υγρά κατ. 1,2,3 Στερεά 1,2,3 26

27 Δηλώσεις επικινδυνότητας (άρθρο 21) Φύση & βαθμό των κινδύνων ουσίας ή μείγματος (άρθρο 21) Ορίζονται στους πίνακες των μερών 2 έως 5 του παρ/τος I Ορθή διατύπωση για ετικέτες: παρ/μα III Ισοδύναμες αλλά όχι πάντα ταυτόσημες με τις φράσεις κινδύνου R38 Ερεθίζει το δέρμα Η315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος Οι δηλώσεις επικινδυνότητος που δεν περιλαμβάνονται στο GHS EUH + 3 ψηφία π.χ. EUH066 / R66 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο Δεν υπήρχαν αρχικά συνδυασμένες δηλώσεις Η όπως στην DSD. Εισήχθησαν στην 2η τροποποίηση του CLP ( ) Η επισήμανση πρέπει συνήθως να περιλαμβάνει όλες τις δηλ. Η 27

28 Δηλώσεις επικινδυνότητας ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ (παρ. VII του CLP) Ταξινομήσεις DSD και DPD Ταξινομήσεις CLP Φράσεις ειδικών κινδύνων R R35 :Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα Δηλώσεις Επικινδυνότητας Η Η314: Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες R43 : Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση R14/15 : Αντιδρά βίαια με το νερό / Σε επαφή με το νερό εκλύει εξαιρετικά εύφλεκτα αέρια EUH014 :Αντιδρά βίαια με το νερό / R8: Η επαφή με καύσιμο υλικό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά Η271: Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη ισχυρό οξειδωτικό. R22 : Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης Η302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 28

29 Δηλώσεις προφύλαξης (άρθρο 22) Συμβουλές: μέτρα πρόληψης ή ελαχιστοποίησης των δυσμενών επιδράσεων για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον Επιλογή σύμφωνα με το άρθρο 28 και μέρος 1 του παρ/τος VI Κατάλογος: μέρος 2 του παρ/τος IV του CLP Μπορεί να είναι πολλές! Πλεονάζουσες παραλείπονται από την ετικέττα Ευρύ κοινό: μία δήλωση προφύλαξης για την απόρριψη προϊόντος καθώς και της συσκευασίας (ΟΧΙ αν δεν απαιτείται από άρθρο 22) ΟΧΙ πάνω από 6 δηλώσεις προφύλαξης (εκτός αν είναι αναγκαίο) Υπάρχουν συνδυασμοί δηλώσεων Ρ 29

30 Κωδικοί δηλώσεων επικινδυνότητος και προφύλαξης Περιοχές των κωδικών για τις δηλώσεις επικινδυνότητος και προφυλάξεων σύμφωνα με τον CLP Δηλώσεις επικινδυνότητας: H Δηλώσεις προφύλαξης: P Επικινδυνότητα από φυσικούς 100 Γενικά πργ Επικινδυνότητα για την υγεία 200 Πρόληψη Επικινδυνότητα για το περιβάλλον *EUH 300 Ανταπόκριση 400 Αποθήκευση 500 Απόρριψη (απόβλητο) 30

31 Προειδοποιητικές λέξεις (άρθρο 20) ΟΧΙ ενδείξεις κινδύνου σχετιζόμενες με εικονόγραμμα, είναι ανεξάρτητα στοιχεία επισήμανσης Κίνδυνος Προσοχή Η σχετική προειδοποιητική λέξη δίδεται στους πίνακες του παρ/τος Ι Κίνδυνος > Προσοχή 31

32 Συμπληρωματικές πληροφορίες (άρθρο 25) Μέρος 2 παρ/τος ΙΙ «Μείγματα που περιέχουν κυανοκρυλικές ενώσεις» Η ετικέτα της άμεσης συσκευασίας κολλών με βάση κυανοκρυλική ένωση φέρει την ακόλουθη ένδειξη: EUH202 «Κυανοκρυλική ένωση. Κίνδυνος. Κολλάει στην επιδερμίδα και στα μάτια μέσα σε δευτερόλεπτα. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά» 32

33 Τοποθέτηση ετικέτας (άρθρα 31-34) Να τοποθετούνται σταθερά στην συσκευασία - Να διαβάζονται οριζόντια - Στοιχεία ευδιάκριτα, ανεξίτηλα και ευανάγνωστα (επαρκές μέγεθος, αποστάσεις). Μπορεί να εκτυπωθεί απευθείας στη συσκευασία. Απαιτούμενες διαστάσεις ετικέτας (τμήμα παρ/τος Ι) Χωρητικότητα συσκευασίας Διαστάσεις ετικέτας (mm) Διαστάσεις κάθε εικονογράματος (2η τροπ.) Δεν υπερβαίνει τα 3 L Yπερβαίνει τα 3 L αλλά δεν υπερβαίνει τα 50 L Yπερβαίνει τα 50 L αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 L Εάν είναι δυνατόν, τουλάχιστον Όχι < από 10 x 10 Εάν είναι 52 x 74 δυνατόν, τουλάχιστον 16 x 16 Τουλάχιστον 74 x 105 Τουλάχιστον 23 x 23 Τουλάχιστον 105 x 148 Τουλάχιστον 32 x 32 Yπερβαίνει τα 500 L Τουλάχιστον 148 x 210 Τουλάχιστον 46 x 46 33

34 Εξαιρέσεις επισήμανσης συσκευασίας (άρθρο 29) Μικρές συσκευασίες: οι πληροφορίες μπορεί να αναγράφονται σε ετικέτες που ξεδιπλώνουν, σε δετές ετικέτες ή στην εξωτερική συσκευασία (εσωτ: Εικον/μα, αναγν. κωδ. πρ., όνομα-τηλ. προμηθ.) < 125 ml δυνατότητα μη αναγραφής ορισμένων δηλώσεων επικινδυνότητος και προφύλαξης για ορισμένες κατηγ. κινδύνου Διάθεση στο ευρύ κοινό χωρίς συσκευασία (αντίγραφο στοιχείων επισήμανσης) Τα σύμβολα για τη μεταφορά μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να αντικαθιστούν τα εικονογράμματα (άρθρο 33) 34

35 Εφαρμογή κανόνων προτεραιότητος (άρθρο 26) Χρήση αυτών των εικονογραμμάτων που επισημαίνουν την σοβαρότερη ταξινόμηση κινδύνων σε κάθε τάξη επικινδυνότητας Επικινδυνότητα από φυσικούς παράγοντες Προαιρετικό Προαιρετικό εκτός αν περισσότερα του ενός από αυτά τα εικονογράμματα είναι υποχρεωτικά π.χ. οργανικά υπεροξείδια τύπου Β Επικινδυνότητα για την υγεία GHS-06 GHS-07 35

36 Εφαρμογή κανόνων προτεραιότητος (άρθρο 26) GHS-05 GHS-07 όχι για ερεθισμό ματιών ή δέρματος.μπορεί ωστόσο να χρησιμοποιηθεί για άλλους κινδύνους GHS-08 ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού GHS-07 όχι για ευαισθητοποίηση του δέρματος, ερεθισμό ματιών ή δέρματος.μπορεί ωστόσο να χρησιμοποιηθεί για άλλους κινδύνους 36

37 Επικαιροποίηση ετικέτας (άρθρο 30) Σε ποιές περιπτώσεις; Ύστερα από οιαδήποτε μεταβολή στην: ταξινόμηση, επισήμανση Όταν ο νέος κίνδυνος είναι σοβαρότερος ή απαιτούνται νέα συμπληρωματικά στοιχεία επισήμανσης (άρθρο 25) Πότε; Χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις (συνεργασία προμηθευτών για την ολοκλήρωση των αλλαγών της επισήμανσης, άρθρο 4 παρ. 9) Μη σημαντικές μεταβολές (π.χ. αλλαγή αριθμού τηλ., προμηθευτή, αναθεώρηση ταξινόμησης σε κατηγ. μικρότερης επικινδυνότητος) εντός 18 μηνών 37

38 Ετικέτα Παράδειγμα εσωτερικής συσκευασίας Προειδοποιητική λέξη Αναγνωριστικοί κωδικοί προϊοντος Ταυτότητα προμηθευτή Εικονογράμματα Δηλώσεις επικινδυνότητας & προφύλαξης 38

39 Ετικέτα Παράδειγμα ετικέτας με πληροφορίες σε πολλές γλώσσες Δηλώσεις επικινδυνότητος & προφύλαξης σε πολλές γλώσσες. Οι δηλώσεις σε κάθε γλώσσα αναγράφονται ομαδικά. 39

40 Ετικέτα 40

41 Ετικέτα μονής συσκευασίας προϊόντος επικίνδυνου και κατά ADR 41

42 Συσκευασία (άρθρο 35) Σχεδιασμός και κατασκευή για αποφυγή απώλειας περιεχομένου Αδρανές υλικό συσκευασίας (να μην αντιδρά με το περιεχόμενο) Σχήμα και σχεδιασμός να μην έλκει ή να διεγείρει την περιέργεια των παιδιών ή να παραπλανεί τους καταναλωτές Συσκευασία, πώμα στέρεα & ανθεκτικά Όπου απαιτείται Πώμα ασφαλείας για παιδιά Ανάγλυφη προειδοποιητική ένδειξη 42

43 Πώμα ασφαλείας για παιδιά Οξεία τοξικότητα κατηγ. 1-3 STOT εφάπαξ έκθεση κατηγ. 1 STOT επανειλημένη έκθεση κατηγ. 1 Διαβρωτικό για το δέρμα κατηγ. 1 Κίνδυνος αναρρόφησης κατηγ. 1 (εξαιρούνται τα αερολύματα) Μεθανόλη 3% Διχλωρομεθάνιο 1% Συσκευασία ανεξαρτήτως χωρητικότητος Διάθεση στο ευρύ κοινό ΕΝ ISO

44 Ανάγλυφη προειδοποιητική ένδειξη Προϊόντα που διατίθενται στο ευρύ κοινό ανεξαρτήτως χωρητικότητος εάν: Οξεία τοξικότητα κατηγ. 1-4 Διαβρωτικό για το δέρμα CMR κατηγ. 2 Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού STOT κατηγ. 1-2 Κίνδυνος αναρρόφησης Εύφλεκτο κατηγ. 1-2 (εξαιρούνται τα εξαιρετικά εύφλεκτα ή εύφλεκτα αερολύματα) Τεχνικές προδιαγραφές: ΕΝ ISO Συσκευασία-Απτικά σήματα κινδύνου-απαιτήσεις 44

45 Ευχαριστώ για την προσοχή σας ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Καν. 1272/2008/ΕΚ 2. Εισαγωγική καθοδήγηση σχετικά με τον καν. CLP 3. Guidance on the application of the CLP criteria 4. Frequently asked questions about CLP 45

Επισήμανση και συσκευασία σύμφωνα με τον καν. 1272/2008/EK

Επισήμανση και συσκευασία σύμφωνα με τον καν. 1272/2008/EK ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Επισήμανση και συσκευασία σύμφωνα με τον καν. 1272/2008/EK ΣΕΥΥΟ 10-11.03.2011 Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΝ. CLP : ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. CLP-Παραδείγματα. ταξινόμησης ΣΕΥΥΟ 10-11.03.2011. Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. CLP-Παραδείγματα. ταξινόμησης ΣΕΥΥΟ 10-11.03.2011. Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ταξινόμηση ουσιών σύμφωνα με τον κανονισμό CLP-Παραδείγματα ταξινόμησης ΣΕΥΥΟ 10-11.03.2011 Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Επικίνδυνες

Διαβάστε περισσότερα

CLP. Ταξινόμηση Επισήμανση Συσκευασία. Classification Labeling Packaging. Νέος Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ. για την. ουσιών και μειγμάτων

CLP. Ταξινόμηση Επισήμανση Συσκευασία. Classification Labeling Packaging. Νέος Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ. για την. ουσιών και μειγμάτων CLP Νέος Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ για την Ταξινόμηση Επισήμανση Συσκευασία ουσιών και μειγμάτων Classification Labeling Packaging H Κοινοτική νομοθεσία CLP και GHS για ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός 1272/2008/ΕK (CLP)

Κανονισμός 1272/2008/ΕK (CLP) YΠOYPΓEIO OIKONOMIAΣ KAI OIKONOMIKΩN ΓENIKH ΔIEYΘYNΣH Γ.X.K. Κανονισμός 1272/2008/ΕK (CLP) για την Ταξινόμηση, Επισήμανση & Συσκευασία ουσιών και μειγμάτων Καταργεί από 01/06/2015: Οδηγία 67/548/ΕΟΚ -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ για ΔΔΑ

ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ για ΔΔΑ ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ για ΔΔΑ Νικόλαος Σπετσέρης Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός 1272/2008 - CLP.

Κανονισμός 1272/2008 - CLP. Κανονισμός 1272/2008 - CLP. Κριτήρια ταξινόμησης - Κίνδυνοι από φυσικούς παράγοντες. Ελένη Φούφα Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ Εκπαίδευση νέων χημικών REACH-CLP, Αθήνα 14,15,16/10/2013, ΓΧΚ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια ταξινόμησης: Κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Χριστίνα Τσιτσιμπίκου, MSc,PhD,ERT Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΧΚ

Κριτήρια ταξινόμησης: Κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Χριστίνα Τσιτσιμπίκου, MSc,PhD,ERT Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΧΚ Εκπαίδευση νέων πτυχιούχων χημικών στους κανονισμούς REACH, CLP και Απορρυπαντικών προϊόντων Αθήνα, 14-1616 Οκτωβρίου 2013 Αμφιθέατρο Γ.Χ.Κ., ισόγειο, Αν. Τσόχα 19, Αθήνα 1 Κριτήρια ταξινόμησης: Κίνδυνοι

Διαβάστε περισσότερα

Ετικέτα γεωργικών φαρµάκων, καθορισµός και τυποποίηση σήµανσης, προφυλάξεων και διάταξης. (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Ετικέτα γεωργικών φαρµάκων, καθορισµός και τυποποίηση σήµανσης, προφυλάξεων και διάταξης. (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 83345/88 Ετικέτα γεωργικών φαρµάκων, καθορισµός και τυποποίηση σήµανσης, προφυλάξεων και διάταξης. (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα 14 και 22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αθήνα, Ιούλιος 2015 - Σύνταξη Περιεχομένου: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα CLP ταξινόμησης ουσιών Επιλογή δηλώσεων προφύλαξης

Παραδείγματα CLP ταξινόμησης ουσιών Επιλογή δηλώσεων προφύλαξης ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Παραδείγματα CLP ταξινόμησης ουσιών Επιλογή δηλώσεων προφύλαξης ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΧΚ 30.11-01.12.2010 Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος Na 2 O 2 EC No 215-209-4 CAS

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Hydrochloric acid 0,1 mol/l - 0,1 N volumetric standard solution Εκδοχή: 1.0 el ημερομηνία σύνταξης: 17.06.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

: Ace Gentile Easy Dose

: Ace Gentile Easy Dose ημερομηνία έκδοσης: 13/07/2012 Αναθεώρηση: Έκδοση: 1.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Χημικός τύπος Εμπορική ονομασία/χαρακτηρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 168430 Αναθεώρηση: 23.02.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 02.04.2015 Αντικαθιστά την έκδοση της: 27.01.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνομα της ουσίας Αριθμός ταυτοποίησης 57-13-6 (Αριθμός CAS) Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία ή προσδιορισμός του μείγματος Αριθμός καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

TEAK AND DECKING OIL

TEAK AND DECKING OIL ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ 1.1 1.2 1.3 1.4 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος: Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο)

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο) Εκδοχή: 1.0 el ημερομηνία σύνταξης: 24.06.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ταυτοποίηση ουσίας Αριθμός προϊόντος Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/15 1. Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FASTAC 10 SC Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 11/12/2014 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 11/12/2014 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 11/12/2014 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A12705B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

DUAL GOLD 96 EC Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 17.06.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 17.06.

DUAL GOLD 96 EC Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 17.06.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 17.06. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A9396G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 LARGOMATIC DET-ALU 100 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 LARGOMATIC DET-ALU 100 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

OXACILLIN FOR PEAK IDENTIFICATION CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)

OXACILLIN FOR PEAK IDENTIFICATION CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) Ημερομηνία έκδοσης: 27/06/2013 ενημέρωση: 27/06/2013 Αντικαθιστά το Δελτίο: 10/12/2009 εκδοχή: 5.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ACETONE Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

PIXEL EC Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 23.03.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης 23.03.

PIXEL EC Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 23.03.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης 23.03. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα PIXEL 96 EC Κωδικός σχεδιασμού A9396G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

AREXOL LAC ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ

AREXOL LAC ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ 1.1 1.2 1.3 1.4 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος: Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης: Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

: ACE Gentile Υγρό. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 453/2010 Ημερομηνία έκδοσης: 13/10/2014 Αναθεώρηση: : Έκδοση: 1.

: ACE Gentile Υγρό. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 453/2010 Ημερομηνία έκδοσης: 13/10/2014 Αναθεώρηση: : Έκδοση: 1. Ημερομηνία έκδοσης: 13/10/2014 Αναθεώρηση: : Έκδοση: 1.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος Εμπορική ονομασία/χαρακτηρισμός

Διαβάστε περισσότερα

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος Διημερίδα CLP - REACH. Αθήνα 30.11 1.12.2010 1 Τi είναι ο Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13063D 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/18 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος ALVERDE 240 SC 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα