ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 2919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2140 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μα ζικής Επικοινωνίας της Σχολής Πολιτικών και Οι κονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπι στημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο: «Ψηφιακά Μέσα, Επικοινωνία και Δημοσιογραφία» (Master of Arts in Digital Media, Communication and Journalism)». 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 19 π.ε./β (ΦΕΚ 1142/ Β / ) υπουργικής απόφασης που αφορά στο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Οικονομική Ανάλυση» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπι στημίου Πελοποννήσου Tροποποίηση της υπ αριθμ. 122/Β/ (ΦΕΚ 244/τ.Β/ ) Υ.Α. που αφορά στο Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατρο φή του Ανθρώπου» του Τμήματος Επιστήμης Τρο φίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπο νικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110/B (1) Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επι κοινωνίας της Σχολής Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ σαλονίκης με τίτλο: «Ψηφιακά Μέσα, Επικοινωνία και Δημοσιογραφία» (Master of Arts in Digital Media, Communication and Journalism)». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 38/2008 και ιδίως το άρθρο (ΦΕΚ 148, τ.α / ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις με ταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρ. 24 του Ν. 39/2008 (ΦΕΚ 1, τ.α ), του άρθρου 2 του Ν. 394/2009 (ΦΕΚ 1 τ.α ) και της παρ. του άρθρου 3 του Ν. 3848/20 (ΦΕΚ 1 τ.α ). 2. Τις διατάξεις της παρ. 11 α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 19 τ. Α )«Δομή, λειτουργία, διασφά λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροπο ποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. γ του Ν. 402/2011 (ΦΕΚ 228 Α ) και του άρθρου, παρ. 8 του Ν. 40/2012 (ΦΕΚ 19 Α ) και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 411/2013 (ΦΕΚ 24 Α ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 334/200 και ιδίως τα άρθρα 14 και 1 (ΦΕΚ 189, τ.α / ) «Διασφάλιση της ποιό τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 3/200 (ΦΕΚ 98 Α ).. Το Π.Δ. 98 (ΦΕΚ 134 Α ) «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά έδρας τμήματος και ίδρυ ση συγκρότηση, μετονομασία Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης».. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ) του Τμήματος Δημοσιογραφί ας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συν. 11/ ).. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλο νίκης (συν. 1/ ). 8. Το αριθμ. 1211/ έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξι ολόγηση του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του ΑΠΘ. 9. Το αριθμ. πρωτ. 81/ έγγραφο του Προέ δρου του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζι κής Ενημέρωσης του ΑΠΘ.. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος τη λει τουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοι νωνίας της Σχολής Πολιτικών και Οικονομικών Επιστη μών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο: «Ψηφιακά Μέσα, Επικοινωνία και Δημοσιογρα φία (Master of Arts in Digital Media, Communication and Journalism)» ως ακολούθως:

2 2920 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επι κοινωνίας της Σχολής Πολιτικών και Οικονομικών Επι στημών του Α.Π.Θ. θα λειτουργήσει, από το ακαδημαϊκό έτος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ψηφιακά Μέσα, Επικοινωνία και Δημοσιογρα φία (Master of Arts in Digital Media, Communication and Journalism)» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 38/2008 (ΦΕΚ 148 τ.α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός 1. Αντικείµενο του αγγλόφωνου Π.Μ.Σ. του Τµήµατος Δηµοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας «Ψη φιακά Μέσα, Επικοινωνία και Δηµοσιογραφία (Master of Arts in Digital Media, Communication and Journalism)» του ΑΠΘ είναι η µελέτη, έρευνα και παροχή µεταπτυχιακής εκπαίδευσης στα πεδία της Δηµοσιογραφίας και της Επικοινωνίας µε τρεις ειδικεύσεις: Α. Ευρωπαϊκή Δηµοσιογραφία (European Journalism) Β. Ψηφιακά Μέσα, Πολιτισµός και Επικοινωνία (Digital Media, Culture and Communication) Γ. Επικοινωνία της Διακινδύνευσης και Δηµοσιογραφία Κρίσεων (Risk Communication and Crisis Journalism) 2. Oι γενικοί σκοποί του Προγράμματος είναι η πα ροχή εξειδικευμένης γνώσης, τόσο θεωρητικού όσο και πρακτικού χαρακτήρα στα πεδία της Δημοσιογραφίας και της Επικοινωνίας, καθώς και η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας στα επιστημονικά αυτά πεδία, με στόχο την κατάρτιση επιστημονικών και διοικητικών στελεχών μεταπτυχιακού επιπέδου. Και οι τρεις ανωτέρω ειδικεύσεις έχουν επίσης ως σκοπό την ανάπτυξη των κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου στους τομείς της ευρωπαϊκής δημοσιογραφί ας, των επικοινωνιακών και πολιτισμικών διαστάσεων και εφαρμογών των ψηφιακών μέσων, καθώς και της επικοινωνιακής δημοσιογραφικής διαχείρισης της δια κινδύνευσης και των κρίσεων, αντίστοιχα. 3. Καθοδηγητική φιλοσοφία του Π.Μ.Σ. είναι αφε νός να προσφέρει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές στέρεα θεμέλια, σύγχρονες γνώσεις, μεθοδολογικά εργαλεία και ερευνητικούς προσανατολισμούς που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκπαίδευση, καινοτομία και δημιουργική εφαρμογή των σύγχρο νων τεχνολογιών, και αφετέρου να καλλιεργήσει σε αυτούς τις αντιλήψεις και τις κριτικές δεξιότητες που απαιτεί μια κοινωνικά υπεύθυνη και δεοντολογικά ορθή επαγγελματική δραστηριότητα. Αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελεί η πρακτική άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών στους τομείς της ειδίκευσής τους. 4. Υποχρέωση όλων των συντελεστών λειτουργίας του Π.Μ.Σ. είναι η διασφάλιση της ποιότητας και της συνεχούς βελτίωσης κάθε πτυχής του προγράμματος, της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της έρευνας, και η προώθηση συνεργασίας με συναφή Προγράμματα Με ταπτυχιακών Σπουδών, Ερευνητικά Κέντρα και Ινστι τούτα, Επαγγελματικές και Επιστημονικές Ενώσεις της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στα «Ψηφιακά Μέσα, Επικοινωνία και Δημοσιο γραφία (Master of Arts in Digital Media, Communication and Journalism)» Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Δηµοσιογραφίας, Επικοινωνίας, Διαφήµισης και Μέσων Μαζικών Επικοινωνίας, Πολιτικών, Οικονοµικών, Κοινω νικών, Πολιτισµικών, Συγκριτικών, Ευρωπαϊκών και Διε θνών Σπουδών, Ιστορίας, Ανθρωπολογίας, Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Φιλολογίας, Αρχαιολογίας, Μάρκετιγκ, Διαφήµισης, Ιστορίας Τέχνης και Ξένων Γλωσσών Πα νεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοτα γών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δε κτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Άρθρο Χρονική Διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι ακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Άρθρο Πρόγραμμα Μαθημάτων Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων () που απαι τούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 90. Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η Αγγλική. Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά κατεύθυνση δι αμορφώνεται ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ (EUROPEAN JOURNALISM) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Μαθήματα Υποχρεωτικά Έννοιες και Όψεις της Ευρωπαϊκής Δηµοσιο γραφίας (Concepts and Aspects of European Journalism) 2 Μαθήματα Επιλογής (από τον κάτωθι Πίνακα) 20 ΣΥΝΟΛΟ Υ 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ 3 Μαθήματα Επιλογής (από τον κάτωθι Πίνακα) 30 ΣΥΝΟΛΟ Υ 30 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 90 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Α, Υ) Το τοπίο και οι πολιτικές των ευρωπαϊκών ΜΜΕ (European Media Landscape and Policies) Ευρωπαϊκές Δηµοσιογραφικές Κουλτούρες (European Journalistic Cultures) Διαδικτυακή Δηµοσιογραφία (Web Journalism)

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2921 Δηµοσιογραφική δεντολογία στο διαδίκτυο (Online Journalism Ethics) Eυρωπαϊκή Ιστορία και Πολιτική (European History and Politics) Θεσµοί και δοµή της ευρωπαϊκής δηµόσι ας σφαίρας (Institutions and Structure of the european public sphere) Ποσοτικές Μέθοδοι Έρευνας (Quantitative Research Methods) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙ ΝΩΝΙΑ (DIGITAL MEDIA, CULTURE AND COMMUNICATION) Μαθήματα Υποχρεωτικά Νέα Μέσα: Θεωρίες και Προσεγγίσεις (New Media: Theories and Perspectives) 2 Μαθήματα Επιλογής (από τον κάτωθι Πίνακα) 20 ΣΥΝΟΛΟ Υ 30 3 Μαθήματα Επιλογής (από τον κάτωθι Πίνακα) 30 ΣΥΝΟΛΟ Υ 30 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 90 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Α, Υ) Ψηφιακά εργαλεία στα Νέα Μέσα (Digital tools in New Media) Ψηφιακές Κουλτούρες και Κοινωνικά Μέσα (Digital Cultures and Social Media) Νέα Μέσα και Κοινωνία των Πολιτών (New Media and Civil Society) Mέσα και Πολιτισµικές Βιοµηχανίες (Media and Cultural Industries) Tα κοινά των Μέσων (Media Audiences) Διοίκηση των Μέσων και Επικοινωνίες Μάρ κετιγκ (Media Management and Marketing Communications) Ποσοτικές Μέθοδοι Έρευνας (Quantitative Research Methods) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΡΙΣΕΩΝ (RISK COMMUNICATION AND CRISIS JOURNALISM) Μαθήματα Υποχρεωτικά Νέα Μέσα: Θεωρίες και Προσεγγίσεις (New Media: Theories and Perspectives) 2 Μαθήματα Επιλογής (από τον κάτωθι Πίνακα) 20 ΣΥΝΟΛΟ Υ 30 3 Μαθήματα Επιλογής (από τον κάτωθι Πίνακα) 30 ΣΥΝΟΛΟ Υ 30 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 90 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Α, Υ) Ειρηνευτική Δημοσιογραφία (Peace Journalism) Περιβαλλοντική Δημοσιογραφία (Environmental Journalism) Ποσοτικές Μέθοδοι Έρευνας (Quantitative Research Methods) Μαζική Επικοινωνία και Δηµόσια Υγεία (Mass Communication and Public Health) Σχεδιασµός και Ανάλυση Επικοινωνιακής Εκστρα τείας (Communication Campaign Design and Analysis) Κοινωνιολογία της Υγείας (Sociology of Health) Δηµοσιογραφία πολέµου και κρίσεων (Reporting War & Crises) Ειρηνευτική Δημοσιογραφία (Peace Journalism) Με πρόταση της ΓΣΕΣ του Τμήματος και έγκριση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης μπορεί να γίνει τροποποίη ση του προγράμματος των μαθημάτων και ανακατανομή των μαθημάτων στα εξάμηνα. Άρθρο Αριθμός Εισακτέων Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε σαράντα πέντε (4) άτομα κατ έτος. Άρθρο 8 Προσωπικό Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Δηµοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του ΑΠΘ και άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλων Πανεπι στημίων της ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες δι δασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του Ν. 38/2008 (ΦΕΚ 148 Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υποδομή του Τµήµατος Δηµοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του ΑΠΘ διατίθεται η βασική υποδοµή (αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, νησίδα Η/Υ, Εργαστήρια) του Τµήµατος. Άρθρο Διάρκεια Λειτουργίας Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α, του άρθρου 80, του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 19 τ. Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.38/2008 (ΦΕΚ 148 Α ) το % του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό των 8.0 ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ Ευρώ Αμοιβές αποζημιώσεις του διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού Αναλώσιμα, εκπαιδευτικό υλικό, βιβλία, πρόσθετος εξοπλισμός (προμήθεια ανα νέωση συντήρηση) 1.000

4 2922 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Υποτροφίες φοιτητών Δαπάνες Μετακινήσεων.000 Δαπάνες Δημοσιότητας Γενικά έξοδα 3.0 ΣΥΝΟΛΟ 8.0 Το ανωτέρω κόστος καλύπτεται από δίδακτρα μετα πτυχιακών φοιτητών καθώς και άλλες πηγές (δωρεές, παροχές, ερευνητικά προγράμματα κ.λπ.). Άρθρο 12 Μεταβατικές διατάξεις Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 23 Ιουλίου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ F Αριθμ /B (2) Τροποποίηση της υπ αριθμ. 19 π.ε./β (ΦΕΚ 1142/ Β / ) υπουργικής απόφασης που αφορά στο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Οικονομική Ανάλυση» του Τμήματος Οι κονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 38/2008 και ιδίως το άρθρο (ΦΕΚ 148 Α ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 39/2008 (ΦΕΚ 1 Α ), του άρθρου 2 του Ν. 394/2009 (ΦΕΚ 1 Α ) και του άρθρου 3, παρ. του Ν. 3848/20 (ΦΕΚ 1 Α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 19 τ.α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό τητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. γ του ν. 402/2011 (ΦΕΚ 228 Α ), του άρθρου, παρ. 8 του Ν. 40/2012 (ΦΕΚ 19 Α ) και του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν. 411/2013 (ΦΕΚ 24 Α ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 334/200 (ΦΕΚ 189/τ.Α / ) και ιδίως τα άρθρα 14 και 1 «Διασφάλιση της ποιότη τας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τις διατάξεις της παρ. 30 του άρθρου 39 του Ν. 418/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α / ) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυ ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.3/200 (ΦΕΚ 98Α ).. Το Π.Δ 0/2013 (ΦΕΚ 119/Α / ) «Κατάργηση και Συγχώνευση Τμημάτων, Κατάργηση, Μετονομασία και Συγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου».. Tην υπ αριθμ. 19 πε/β (ΦΕΚ 1142/ ) Υπ. Αποφ. που αφορά στην «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο: Οικονομική Ανάλυση». 8. Το απόσπασμα πρακτικών της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Διοίκησης, Οικονομίας και Πληρο φορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (συνεδρία 4η ) 9. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (συνεδρί αση 39η / ).. Το υπ αριθμ. 8/ έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 11. Το υπ αριθμ. 22/ έγγραφο του Προέ δρου του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. 12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ. 19 π.ε./β (ΦΕΚ 1142/ ) υπουργική απόφαση που αφορά στο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Οικονομική Ανάλυση» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοπον νήσου 1) Το άρθρο «Πρόγραμμα Μαθημάτων» αντικαθίστα ται Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχό ληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζονται α) Υποχρεωτική παρακολούθηση οκτώ (8) μαθη μάτων, επτάμισυ (,) πιστωτικών μονάδων () έκαστο (Σύνολο πιστωτικών μονάδων: 0). Από τα μαθήματα αυτά, επτά () είναι υποχρεωτικά και ένα (1) είναι επιλογής. β) Επιτυχή εξέταση στα οκτώ (8) εξαμηνιαία μαθήματα. γ) Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας τριάντα (30) πιστωτικών μονάδων (Σύνολο διδακτικών πιστωτικών μονάδων προγράμματος ΜΔΕ: 90). Η γλώσσα διδασκαλία των μαθημάτων είναι η Ελλη νική και η Αγγλική. Αναλυτικότερα, τα μαθήματα, η διδακτική και ερευ νητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή των κατά το άρθρο 3 τίτλων ορίζονται ως ακολούθως: Α Εξάμηνο: Υποχρεωτικά μαθήματα(υ) Α/Α ΜΑΘΗΜΑ 1 Θεωρία και Εφαρμογές Μακροοικονομικής, Ανάλυσης 2 Θεωρία και Εφαρμογές Μικροοικονομικής, Ανάλυσης 3 Θεωρία και Εφαρμογές Διεθνούς οικονομι, κής Ανάλυσης 4 Θεωρία και Εφαρμογές Οικονομετρίας, Β Εξάμηνο: Οι φοιτητές επιλέγουν υποχρεωτικά Α ή Β κατεύθυνση και ένα μάθημα επιλογής ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α: «Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική» Α/Α ΜΑΘΗΜΑ 1 Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτική, 2 Οικονομικά της Ανάπτυξης Μεγέθυνσης, 3 Θεσμικά Οικονομικά, 4 Μάθημα Επιλογής,

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2923 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β: «Εφαρμοσμένη Οικονομική Ανάλυση» Α/Α ΜΑΘΗΜΑ, 1 Θεωρία και Εφαρμογές Χρηματοοικονομι, κής Ανάλυσης 2 Θεωρία και Εφαρμογές Οικονομικής των, Επιχειρήσεων 3 Προχωρημένες Ποσοτικές Μέθοδοι και οι, Εφαρμογές τους στην Οικονομική Ανάλυση 4 Μάθημα Επιλογής, ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (και για τις δύο κατευθύνσεις) Α/Α 1 Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Ολοκλήρωση και Πολιτική 2 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης 3 Μάρκετινγκ 4 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων και Αποτίμηση Επιχειρήσεων Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων Θεωρία και Εφαρμογές της Βιομηχανικής Οργά νωσης και Πολιτικής Ανταγωνισμού Θεωρία και Εφαρμογές της Οικονομικής του Πε ριβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων 8 Οικονομικά της Υγείας 9 Οικονομικά της Εργασίας Γ Εξάμηνο: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας Α/Α ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας 30 Με απόφαση των αρμόδιων οργάνων και αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών δύναται να επέλθει τροποποίηση στο πρόγραμμα μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων. 2) Το άρθρο «Αριθμός Εισακτέων» τροποποιείται Η φράση «τριάντα επτά (3)» αντικαθίσταται με τη φράση «σαράντα πέντε (4)». 3) Το άρθρο «Διάρκεια Λειτουργίας» αντικαθίσταται Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος , με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 19/Α), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 4) Το άρθρο 12 «Μεταβατικές Διατάξεις» Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που εισήχθησαν στο πρό γραμμα μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος θα πε ρατώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης υπουργικής απόφασης. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα υπουργι κή απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μετα πτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 23 Ιουλίου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ Αριθμ. 1124/B (3) Tροποποίηση της υπ αριθμ. 122/Β/ (ΦΕΚ 244/τ.Β / ) Υ.Α. που αφορά στο Π.Μ.Σ. «Επι στήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπι στημίου Αθηνών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 38/2008 και ιδίως το άρθρο (ΦΕΚ 148 Α ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 39/2008 (ΦΕΚ 1 Α ), του άρθρου 2 του ν 394/2009 (ΦΕΚ 1 Α ) και του άρθρου 3, παρ. του ν. 3848/20 (ΦΕΚ 1 Α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 19 τ. Α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό τητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. γ του Ν. 402/2011 (ΦΕΚ 228 Α ), του άρθρου, παρ. 8 του Ν. 40/2012 (ΦΕΚ 19 Α ) και του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν. 411/2013 (ΦΕΚ 24 Α ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 334/200 (ΦΕΚ 189/τ.Α / ) και ιδίως τα άρθρα 14 και 1 «Διασφάλιση της ποιότη τας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.3/200 (ΦΕΚ 98Α ).. Το Π.Δ 80/2013 (ΦΕΚ 119/Α / ) «Ίδρυση Σχο λών, κατάργηση Τμήματος και μετονομασία Τμημάτων στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνώ».. Tην υπ αριθμ. 122/Β (ΦΕΚ 244/ ) Υ.Α. που αφορά στην αντικατάσταση του Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευ σης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Επιστήμης Τρο φίμων και Διατροφής του Ανθρώπου (συνεδρία 4η / ) 8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου (συνεδρίαση 48η/ ). 9. Το υπ αριθμ. / έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Δι ατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου. Το υπ αριθμ. 93/ έγγραφο του Προέ δρου του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου 11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ. 122/Β/ Υ.Α. (ΦΕΚ 244/τ.Β / ) υπουργική απόφαση που αφορά στο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονι κού Πανεπιστημίου Αθηνών,

6 2924 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1) Όπου αναφορά στο «Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολο γίας Τροφίμων» αντικαθίσταται με το «Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης». 2) Το άρθρο 3 «Μεταπτυχιακοί Τίτλοι» αντικαθίσταται Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι To ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» στις εξής κατευθύνσεις: I. Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων II. Διατροφή, Δημόσια Υγεία και Πολιτικές III. Επεξεργασία και Συντήρηση Τροφίμων IV. Βιοδεργασίες Τροφίμων και Βιοδιυλιστήρια V. Επιστήμη και Τεχνολογία Γάλακτος VI. Μελέτη και Αξιοποίηση Φυσικών Προϊόντων 3) Το άρθρο «Πρόγραμμα Μαθημάτων» αντικαθί σταται Άρθρο Πρόγραμμα Μαθημάτων Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα παρακάτω μαθή ματα και σειρά σεμιναρίων από ειδικούς που προέρχονται από το χώρο της βιομηχανίας ή άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Δημόσιου Τομέα. Η επιλογή των ανωτέρω θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 38/2008. Πέραν τούτων ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται σε δίμηνη πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις τροφίμων ή συμβούλων ή φορείς πιστοποίησης ή σε εργαστήρια. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων () που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε ενενήντα (90). Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται κατά κατεύθυνση Ι) Κατεύθυνση «Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων» δύο (2) υποχρεωτικών μαθημάτων, τριών (3) μαθημάτων επιλογής καθώς και την παρακολούθηση των Σεμινα ρίων, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30). To δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολού θηση και των πέντε () υποχρεωτικών μαθημάτων της κατεύθυνσης καθώς και την παρακολούθηση των Σεμι ναρίων, τα οποία αντιστοιχούν σε τριάντα (30). ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2 ΥΠΟΧΡΕ ΩΤΙΚΑ (Υ) + 3 ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Ε) + ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (Υ) Σχεδίαση και Ανάλυση Πειραμάτων (Υ) μων (Υ) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩ ΤΙΚΑ (Υ) + ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (Υ) 4 Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφί μων (Υ) Σύγχρονες Μέθοδοι Μι κροβιολογικής Ανάλυ σης (Υ) Ανάλυση Επικινδυνότη τας Ποσοτική Μικροβιο λογία Τροφίμων (Υ) Μηχανική Συστήματα Ολοκληρω μένης Διαχείρισης (Υ) Νομοθεσία και Διαχεί ριση Ασφάλειας Τρο φίμων HACCP (Ε) Τροφιμογενή νοσήματα και δηλητηριάσεις (Ε) Στατιστικός έλεγχος ποιότητας (Ε) Προαπαιτούμενα Προ γράμματα (GHP) (Ε) Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων τροφίμων (Ε) Οικονομικά επιχειρή σεων τροφίμων (Ε) Επιθεώρηση Συστημά των (Υ) Επιστήμη Γάλακτος (Ε) ΙΙ) Κατεύθυνση «Διατροφή Διατροφή, Δημόσια Υγεία και Πολιτικές ενός (1) υποχρεωτικού μαθήματος, τεσσάρων (4) μαθη μάτων επιλογής καθώς και την παρακολούθηση των Σεμιναρίων, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30). Το δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθη ση πέντε () υποχρεωτικών μαθημάτων της κατεύθυνσης και των Σεμιναρίων, τα οποία αντιστοιχούν σε τριάντα (30). ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1 ΥΠΟΧΡΕ ΩΤΙΚΟ (Υ) + 4 ΕΠΙΛΟ ΓΗΣ (Ε) + ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (Υ) Σχεδίαση και Ανάλυση Πειραμάτων (Υ) μων (Ε) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟ ΧΡΕΩΤΙΚΑ (Υ) + ΣΕΜΙ ΝΑΡΙΑ (Υ) 4 Αξιολόγηση Αναγκών Σχεδιασμός Παρεμ βάσεων σε Επίπεδο Κοινότητας (Υ) Διατροφική Πολιτική (Υ) Διατροφική Αντιμετώ πιση Χρόνιων Νοσημά των (Υ) Μηχανική Επιδημιολογία της Δι ατροφής (Υ) Νομοθεσία και Διαχεί ριση Ασφάλειας Τροφί μων HACCP (Ε) Διατροφή Ανθρώπου (Ε) Διατροφή ευαίσθητων πληθυσμιακών ομάδων (Ε) Διατροφή και Δημόσια Υγεία (Ε) Mεθοδολογία Διατροφι κής Έρευνας (Ε) Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων τροφίμων (Ε) Επικοινωνία Διατρο φής Marketing (Υ) Οικονομικά επιχειρήσε ων τροφίμων (Ε) Επιστήμη Γάλακτος (Ε)

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 292 ΙΙΙ) Κατεύθυνση «Επεξεργασία και Συντήρηση Τροφίμων» ενός (1) υποχρεωτικού μαθήματος, τεσσάρων (4) μαθη μάτων επιλογής καθώς και την παρακολούθηση των Σεμιναρίων, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30). Το δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολού θηση τεσσάρων (4) υποχρεωτικών μαθημάτων της κα τεύθυνσης και των Σεμιναρίων, τα οποία αντιστοιχούν σε τριάντα (30). ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1 ΥΠΟΧΡΕ ΩΤΙΚΑ (Υ) + 4 ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Ε) + ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (Υ) Σχεδίαση και Ανάλυση Πειραμάτων (Υ) Εφαρμογές Υπολογι στικής Ρευστοδυναμι κής στην Επεξεργασία Τροφίμων (E) μων (Ε) Μηχανική Νομοθεσία και Διαχεί ριση Ασφάλειας Τροφί μων HACCP (Ε) Οργάνωση και Διοίκη ση Επιχειρήσεων Τρο φίμων (Ε) Οικονομικά Επιχειρήσε ων Επιστήμη Γάλακτος (Ε) Συσκευασία τροφίμων (Ε) Διαχείριση Αποβλήτων Βιομηχανιών τροφίμων (Ε) Βιομηχανική Βιοτεχνο λογία (Ε) ΜΑΘΗΜΑΤΑ 4 ΥΠΟ ΧΡΕΩΤΙΚΑ (Υ) + ΣΕΜΙ ΝΑΡΙΑ (Υ) 4 Προχωρημένα Μαθή ματα Μηχανικής Τρο φίμων (Υ) Προχωρημένα Μα θήματα Συντήρησης Επεξεργασίας Τροφί μων (Υ) Σχεδιασμός Γραμμών Παραγωγής Τεχνικο οικονομική Μελέτη (Υ) Ανάπτυξη Νέων Προϊ όντων (Υ) Σχεδιασμός Θερμικών Διεργασιών (Ε) ΙV) Κατεύθυνση «Βιοδιεργασίες Τροφίμων και Βιοδι υλιστήρια» ενός (1) υποχρεωτικού μαθήματος, τεσσάρων (4) μαθημάτων επιλογής καθώς και την παρακολούθηση των Σεμιναρίων, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30). Το δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολού θηση τεσσάρων (4) υποχρεωτικών μαθημάτων της κα τεύθυνσης και των Σεμιναρίων, τα οποία αντιστοιχούν σε τριάντα (30). ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1 ΥΠΟΧΡΕ ΩΤΙΚΑ (Υ) + 4 ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Ε) + ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (Υ) Σχεδίαση και Ανάλυση Πειραμάτων (Υ) ΜΑΘΗΜΑΤΑ 4 ΥΠΟ ΧΡΕΩΤΙΚΑ (Υ) + ΣΕ ΜΙΝΑΡΙΑ (Υ) 4 Αξιοποίηση Ανανεώσι μων Πρώτων Υλών (Υ) 8 8 Εφαρμογές Υπολογι στικής Ρευστοδυναμι κής στην Επεξεργασία Τροφίμων (E) Διαχείριση Αποβλήτων Βιομηχανιών τροφίμων (E) Ενζυμικές και Μικροβι ακές Διεργασίες στα Τρόφιμα (Ε) Βιομηχανική Βιοτεχνο λογία (E) μων (Ε) Μηχανική Νομοθεσία και Διαχεί ριση Ασφάλειας Τρο φίμων HACCP (Ε) Οργάνωση και Διοίκη ση Επιχειρήσεων Τρο φίμων (Ε) Οικονομικά Επιχειρή σεων Επιστήμη Γάλακτος (Ε) Συσκευασία τροφίμων (Ε) Σχεδιασμός Βιοδιερ γασιών και Βιοδιυλι στηρίων (Υ) Μηχανική Βιοδιεργα σιών και Βιοδιυλιστη ρίων (Υ) Υπολογιστική Βελτι στοποίηση Βιοδιερ γασιών (Υ) Σχεδιασμός Θερμικών Διεργασιών (Ε) V) Κατεύθυνση «Επιστήμη και Τεχνολογία Γάλακτος» ενός (1) υποχρεωτικού μαθήματος, τεσσάρων (4) μαθη μάτων επιλογής καθώς και την παρακολούθηση των Σεμιναρίων, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30). Το δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθη ση έξι () υποχρεωτικών μαθημάτων της κατεύθυνσης και των Σεμιναρίων, τα οποία αντιστοιχούν σε τριάντα (30). ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1 ΥΠΟ ΧΡΕΩΤΙΚΑ (Υ) + 4 ΕΠΙ ΛΟΓΗΣ (Ε) + ΣΕΜΙΝΑ ΡΙΑ (Υ) Σχεδίαση και ανάλυση πειραμάτων (Υ) μων (Ε) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕ ΩΤΙΚΑ (Υ) + ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (Υ) 4 Τεχνολογία Γάλακτος Ι (Υ) Τεχνολογία Γάλακτος ΙΙ (Υ) Μοριακή Μικροβιολογία Γάλακτος (Υ) Μηχανική Ποιοτικός έλεγχος και Γαλακτοκομία (Υ) Νομοθεσία Τροφίμων και Διαχείριση Ασφά λειας HACCP (Ε) Οργάνωση και διοίκη ση επιχειρήσεων τρο φίμων (Ε) Ειδικά θέματα Γαλακτο κομίας (Υ) Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος (Υ)

8 292 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Χημεία, Βιοχημεία και Ανάλυση Γάλακτος (Ε) Μικροβιολογία Γάλα κτος και των Προϊό ντων του (Ε) VΙ) Μελέτη και Αξιοποίηση Φυσικών Προϊόντων ενός (1) υποχρεωτικού μαθήματος, τριών (3) μαθημάτων επιλογής καθώς και την παρακολούθηση των Σεμινα ρίων, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30). Το δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθη ση ενός (1) υποχρεωτικού μαθήματος, τριών (3) μαθημά των επιλογής και των Σεμιναρίων, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30). ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1 ΥΠΟΧΡΕ ΩΤΙΚΑ (Υ) + 3 ΕΠΙΛΟ ΓΗΣ (Ε) + ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (Υ) Επιλογή ένα από τα δύο μαθήματα που έχουν 8 και δύο από τα τρία μαθήματα που έχουν ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1 ΥΠΟ ΧΡΕΩΤΙΚΑ (Υ) + 3 ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Ε ) + ΣΕ ΜΙΝΑΡΙΑ (Υ) Επιλογή ένα μάθημα των 8 και δύο από τα πέντε μαθήματα που έχουν Φυσικά προϊόντα (Υ) Ταυτοποίηση της δο μής φυσικών προϊό ντων (Υ) Παραλαβή διαχωρι σμός και απομόνωση φυσικών προϊόντων (Ε) Μέθοδοι ανάλυσης φυ σικών προϊόντων (Ε) Πιστοποίηση της ποι ότητας και αυθεντικό τητας φυσικών προϊό ντων (Ε) Εφαρμοσμένη στατι στική Χημειομετρία (στατιστική ανάλυση δεδομένων) (Ε) 8 Σχεδιασμός και σύν θεση φυσικών μετα βολιτών και παραγώ γων τους (Ε) 8 Προσδιορισμός στε ρεοχημικής δομής φυσικών προϊόντων με κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ. Εγκλει σμός φυσικών προϊό ντων (Ε) 3. Υπολογιστικές μέ θοδοι για τη μελέτη δομής δράσης βιο δραστικών ουσιών μοριακή μηχανική (Ε) Αρωματικά και φαρ μακευτικά φυτά (Καλλιέργεια Συ γκομιδή Μεταποίηση Εμπορική Εκμετάλ λευση) (Ε) 8 Τεχνικές ελέγχου βιο δραστικότητας (Ε) Xρήσεις φυσικών προ ϊόντων (Λειτουργικά τρόφιμα, φυσικά συ ντηρητικά, αγροχημι κά, εκμετάλλευση πα ραπροϊόντων κ.λπ.) (Ε) Μη στοχευμένη ανά λυση (Ε) Γ Εξάμηνο (για όλες τις κατευθύνσεις) Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Μεταπτυχιακή Εργασία 24 Πρακτική Άσκηση 4 Σεμινάρια 2 ΣΥΝΟΛΟ 30 4) Το άρθρο «Αριθμός Εισακτέων» αντικαθίσταται Άρθρο Αριθμός Εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. κατ έτος ορίζεται κατ ανώτατο όριο στους εξήντα (0). ) Το άρθρο 11 «Κόστος Λειτουργίας» αντικαθίσταται Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας Το % του συνολικού κόστους λειτουργίας του προγράμματος που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 1.000,00 και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών Κατηγορία δαπάνης Κόστος σε I. Αμοιβές Αποζημιώσεις Διδακτικού Διοικητικού και Τεχνικού Προσωπικού II. Δαπάνες μετακινήσεων IΙΙ. Υλικοτεχνική υποδομή ΙV. Δαπάνες για Αναλώσιμα V. Διάφορες δαπάνες Σύνολο Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλυφθεί από την καταβολή διδάκτρων από τους φοιτητές. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 23 Ιουλίου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 4 32 * ΤΗΛ * FAX