ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Τα οπτικά χαρακτηριστικά των κερµάτων ευρώ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Τα οπτικά χαρακτηριστικά των κερµάτων ευρώ"

Transcript

1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2001) 776 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τα οπτικά χαρακτηριστικά των κερµάτων ευρώ

2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τα οπτικά χαρακτηριστικά των κερµάτων ευρώ Σύµφωνα µε το άρθρο 106 παράγραφος 2, εδάφιο πρώτο, της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τα κράτη-µέλη µπορούν να εκδίδουν κέρµατα, η ποσότητα των οποίων τελεί υπό την έγκριση της ΕΚΤ. Σύµφωνα µε το άρθρο 106 παράγραφος 2, εδάφιο δεύτερο, το Συµβούλιο µπορεί να θεσπίζει µέτρα για την εναρµόνιση της ονοµαστικής αξίας και των τεχνικών προδιαγραφών όλων των κερµάτων που πρόκειται να κυκλοφορήσουν, στο βαθµό που είναι απαραίτητος για την οµαλή κυκλοφορία τους µέσα στην Κοινότητα. Στις 3 Μαΐου 1998, το Συµβούλιο εξέδωσε τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 975/98 του Συµβουλίου για τις ονοµαστικές αξίες και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερµάτων ευρώ που πρόκειται να τεθούν σε κυκλοφορία 1, ο οποίος καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές των κερµάτων ευρώ όσον αφορά την ονοµαστική αξία, τη διάµετρο, το πάχος, το βάρος, το σχήµα, τη σύνθεση και τη στεφάνη. Ο κανονισµός αυτός τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 423/1999 του Συµβουλίου της 22ας Φεβρουαρίου Στις 3 Μαΐου 1998, το Συµβούλιο εξέδωσε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 974/98 για την εισαγωγή του ευρώ 3 ο οποίος, µεταξύ άλλων, προβλέπει ότι τα κέρµατα ευρώ είναι τα µόνα κέρµατα που έχουν την ιδιότητα νοµίµου χρήµατος σε όλα τα συµµετέχοντα κράτη µέλη. Όσον αφορά τα σχέδια των κερµάτων ευρώ, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Φλωρεντίας (21 Ιουνίου 1996) εξέφρασε την επιθυµία όπως τα κέρµατα του ευρώ έχουν µία κοινή όψη και µία όψη µε εθνικό σχέδιο. Για το σχέδιο της κοινής όψης των κερµάτων ευρώ διοργανώθηκε διαγωνισµός σε ευρωπαϊκό επίπεδο και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Άµστερνταµ (16 Ιουνίου 1997) αποφάσισε και δηµοσίευσε τα επιλεγέντα σχέδια. Τα κράτη-µέλη έχουν την ευθύνη για τις εθνικές όψεις των κερµάτων, οι οποίες ωστόσο έπρεπε να διαθέτουν αρκετά κοινά χαρακτηριστικά. Βάσει της δήλωσης αριθ. 6 για τις νοµισµατικές σχέσεις µε τη ηµοκρατία του Αγίου Μαρίνου, την πόλη του Βατικανού και το Πριγκιπάτο του Μονακό, η οποία προσαρτάται στην Τελική Πράξη της Συνθήκης του Μάαστριχτ, το Συµβούλιο εξέδωσε, στις 31 εκεµβρίου 1998, τρεις αποφάσεις σχετικά µε τη θέση που πρόκειται να λάβει η Κοινότητα όσον αφορά τη σύναψη συµφωνίας για τις νοµισµατικές σχέσεις µε το Πριγκιπάτο του Μονακό 4, τη ηµοκρατία του Αγίου Μαρίνου 5 και την Πόλη του Βατικανού 6, οι οποίες µεταξύ άλλων αφορούν την εισαγωγή του ευρώ στα κράτη αυτά. Με βάση αυτές τις αποφάσεις, συνάφθηκαν νοµισµατικές συµφωνίες µεταξύ της Ιταλίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και της ηµοκρατίας του Αγίου Μαρίνου καθώς και της Πόλης του ΕΕ L 139, της , σ ΕΕ L52,της , σ. 2και 3. ΕΕ L 139 της , σ Απόφαση του Συµβουλίου (EΚ) αριθ. 96/1999, ΕΕ L30,της , σ. 31και 32. Απόφαση του Συµβουλίου (EΚ) αριθ. 97/1999, ΕΕ L30,της , σ. 33και 34. Απόφαση του Συµβουλίου (EΚ) αριθ. 98/1999, ΕΕ L30,της , σ. 35και 36. 2

3 Βατικανού µε τις οποίες τα κράτη αυτά δύνανται, µεταξύ άλλων, να εκδίδουν κέρµατα ευρώ 7. Ανάλογη συµφωνία βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο της ολοκλήρωσής της µεταξύ της Γαλλίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και του Πριγκιπάτου του Μονακό. Παράλληλα µε τα χαρακτηριστικά των κερµάτων ευρώ, όπως αυτά περιγράφονται στους κανονισµούς του Συµβουλίου, ουσιαστικής σηµασίας για την αναγνώριση των κερµάτων ευρώ θα είναι τόσο το σχέδιο της κοινής όψης όσο και τα σχέδια των εθνικών όψεων των κερµάτων αυτών. Φωτογραφίες της κοινής όψης και των εθνικών όψεων των κερµάτων ευρώ µαζί µε µία σύντοµη περιγραφή του σχεδίου δηµοσιεύονται στο σηµείο αυτό για να χρησιµεύσουν ως επίσηµη αναφορά για την όψη των κερµάτων ευρώ. 1. ΚΟΙΝΗ ΟΨΗ ΤΩΝ ΚΕΡΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩ Στα κέρµατα του 1, των 2 και των 5 λεπτών του ευρώ, ο αριθµός που αντιπροσωπεύει την ονοµαστική αξία του κέρµατος εµφανίζεται στο αριστερό µέρος της κοινής όψης. Άνω δεξιά του αριθµού αυτού αναγράφονται οριζοντίως οι λέξεις EURO CENT. Η λέξη CENT είναι τοποθετηµένη κάτω από τη λέξη "EURO", αναγράφεται δε µε µεγαλύτερους χαρακτήρες και µε ακόµη µεγαλύτερο το αρχικό κεφαλαίο C. Κάτω από τον αριθµό έξι ευθείες γραµµές διατρέχουν διαγωνίως από κάτω αριστερά προς τα άνω δεξιά την όψη των κερµάτων. Πάνω στις γραµµές αυτές είναι τοποθετηµένα δώδεκα αστέρια, ανά ένα λίγο πριν από τις άκρες κάθε γραµµής. Κάτω δεξιά, το µεσαίο τµήµα των γραµµών επικαλύπτεται από την υδρόγειο, όπου προβάλλεται ανάγλυφα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα αρχικά "LL" του χαράκτη εµφανίζονται κάτω από το τελευταίο αστέρι προς τα δεξιά του κέρµατος. Στα κέρµατα των 10, 20 και 50 λεπτών του ευρώ, ο αριθµός που αντιπροσωπεύει την ονοµαστική αξία του κέρµατος εµφανίζεται στο δεξιό µέρος της κοινής όψης. Κάτω από τον αριθµό αυτό αναγράφονται οριζοντίως οι λέξεις EURO CENT. Η λέξη CENT είναι τοποθετηµένη κάτω από τη λέξη "EURO", αναγράφεται δε µε µεγαλύτερους χαρακτήρες και µε ακόµη µεγαλύτερο το αρχικό κεφαλαίο C. Έξι ευθείες γραµµές διατρέχουν κατακόρυφα το αριστερό µέρος της όψης των κερµάτων. Πάνω στις γραµµές αυτές είναι τοποθετηµένα δώδεκα αστέρια, ανά ένα λίγο πριν από τις άκρες κάθε γραµµής. Το µεσαίο και άνω τµήµα των γραµµών επικαλύπτεται από αναπαράσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου διακρίνονται χωριστά τα 15 κράτη-µέλη. Τα αρχικά "LL" του χαράκτη εµφανίζονται µεταξύ του αριθµού που αντιπροσωπεύει την ονοµαστική αξία και της περιφέρειας του κέρµατος στη δεξιά πλευρά. 7 Νοµισµατική Συµφωνία µεταξύ της Ιταλικής ηµοκρατίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και της ηµοκρατίας του Αγίου Μαρίνου (ΕΕ C 209, της , σ. 1-4) Νοµισµατική Συµφωνία µεταξύ της Ιταλικής ηµοκρατίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και της Πόλης του Βατικανού (ΕΕ C 299 της , σ. 1-4). 3

4 ΚΕΡΜΑΤΑ ΤΟΥ 1 ΚΑΙ ΤΩΝ 2 ΕΥΡΩ Στα κέρµατα του 1 ευρώ και των 2 ευρώ, ο αριθµός που αντιπροσωπεύει την ονοµαστική αξία του κέρµατος αναγράφεται στο αριστερό µέρος της κοινής όψης. Έξι ευθείες γραµµές διατρέχουν κατακόρυφα το δεξιό τµήµα της όψης των κερµάτων.. Πάνω σ' αυτές τις γραµµές είναι τοποθετηµένα δώδεκα αστέρια, ανά ένα λίγο πριν από τις άκρες κάθε γραµµής. Στο δεξιό µέρος της όψης των κερµάτων αναπαριστάται η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου µε λεπτή γραµµή σηµειώνονται τα σύνορα των κρατών-µελών και το δεξιό µέρος της αναπαράστασης επικαλύπτει το µεσαίο τµήµα των γραµµών. Η λέξη EURO αναγράφεται οριζοντίως στο µέσον του δεξιού µέρους της όψης των κερµάτων. Κάτω από το γράµµα O της λέξης EURO, προς τα δεξιά και κοντά στην περιφέρεια του κέρµατος, αναγράφονται Τα αρχικά "LL" του χαράκτη. 2. ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΕΡΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩ - ΖΩΝΗ ΕΥΡΩ 2.1. ΒΕΛΓΙΟ Όλα τα κέρµατα Η µορφή της Α.Μ. του Αλβέρτου Β', Βασιλέως των Βέλγων, σε αριστερή κατατοµή, περιβαλλόµενη από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε το βασιλικό µονόγραµµα στα δεξιά και κάτω από αυτό το έτος κοπής. Επιγραφή στη στεφάνη του κέρµατος των 2 ευρώ: 2**, επαναλαµβάνεται έξι φορές, µία φορά όρθια, µία φορά ανεστραµµένα κ.ο.κ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Τα κέρµατα αυτά απεικονίζουν κλαδί γερµανικής βαλανιδιάς και γύρω τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτω, αριστερά και δεξιά από το κλαδί αντίστοιχα, αναγράφονται το σήµα του Νοµισµατοκοπείου και το έτος κοπής. Τα κέρµατα αυτά απεικονίζουν την πύλη του Βρανδεµβούργου στο Βερολίνο και γύρω τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτω από την πύλη αναγράφεται το έτος κοπής και ακριβώς από κάτω το σήµα του Νοµισµατοκοπείου. ΚΕΡΜΑΤΑ ΤΟΥ 1 ΚΑΙ ΤΩΝ 2 ΕΥΡΩ Τα κέρµατα αυτά απεικονίζουν τον αετό της Οµοσπονδιακής ηµοκρατίας της Γερµανίας, παραδοσιακό σύµβολο της γερµανικής εθνικής κυριαρχίας, και γύρω τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτω από τον αετό αναγράφεται στο µέσον το έτος κοπής και δεξιά το σήµα του Νοµισµατοκοπείου. Επιγραφή στη στεφάνη του κέρµατος των 2 ευρώ: EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT και το σχέδιο του αετού της Οµοσπονδιακής ηµοκρατίας. 4

5 2.3. ΕΛΛΑ Α ΚΕΡΜΑ ΤΟΥ 1 ΛΕΠΤΟΥΤΟΥΕΥΡΩ Απεικονίζεται αθηναϊκή τριήρης (πολεµικό πλοίο της αρχαίας Ελλάδος), περιβαλλόµενη από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτω από το πλοίο αναγράφονται ο αριθµός 1 και η λέξη ΛΕΠΤΟ. Επάνω αριστερά υπάρχει το έτος κοπής και αµέσως από κάτω το σήµα του Νοµισµατοκοπείου (ανθέµιο). ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 2 ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥΕΥΡΩ Απεικονίζεται κορβέτα (ή δρόµων, ιστιοφόρο που χρησιµοποιήθηκε κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821), περιβαλλόµενη από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτω από το πλοίο αναγράφονται ο αριθµός 2 και η λέξη ΛΕΠΤΑ. Αριστερά του αριθµού υπάρχει το σήµα του Νοµισµατοκοπείου και επάνω δεξιά το έτος κοπής. ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 5 ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥΕΥΡΩ Απεικονίζεται σύγχρονο εµπορικό πλοίο (δεξαµενόπλοιο), περιβαλλόµενο από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επάνω από το πλοίο αναγράφονται ο αριθµός 5 και η λέξη ΛΕΠΤΑ και αµέσως από κάτω το έτος κοπής. Στο κάτω µέρος αριστερά, κάτω από το πλοίο, υπάρχει το σήµα του Νοµισµατοκοπείου. ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 10 ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥΕΥΡΩ Απεικονίζεται η προτοµή του Ρήγα Φεραίου-Βελεστινλή, περιβαλλόµενη από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκ των οποίων τα τρία είναι εσώγλυφα στο κάτω µέρος της προτοµής. Επάνω από αυτά αναγράφεται, ηµικυκλικά και εσώγλυφα, το όνοµα ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ. Αριστερά της κεφαλής υπάρχει το έτος κοπής. Επάνω δεξιά υπάρχει το σήµα του Νοµισµατοκοπείου, από κάτω ο αριθµός 10 και αµέσως από κάτω η λέξη ΛΕΠΤΑ. ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 20 ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥΕΥΡΩ Απεικονίζεται η προτοµή του Ιωάννη Καποδίστρια, περιβαλλόµενη από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκ των οποίων δύο, το ένα στο κέντρο και το άλλο στα αριστερά, είναι εσώγλυφα στο κάτω µέρος της προτοµής. Επάνω από αυτά αναγράφεται, ηµικυκλικά και εσώγλυφα, το όνοµα: Ι. ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΣ. Αριστερά της κεφαλής υπάρχει το σήµα του Νοµισµατοκοπείου και κάτω από το σήµα το έτος κοπής. εξιά της κεφαλής αναγράφεται ο αριθµός 20 και αµέσως από κάτω η λέξη ΛΕΠΤΑ. ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 50 ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥΕΥΡΩ Απεικονίζεται η προτοµή του Ελευθερίου Βενιζέλου, περιβαλλόµενη από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκ των οποίων τρία, το ένα στο κέντρο και τα άλλα δύο στα δεξιά, είναι εσώγλυφα στο κάτω µέρος της προτοµής. Επάνω από αυτά, αναγράφεται, ηµικυκλικά και εσώγλυφα, το όνοµα: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ. Αριστερά της κεφαλής αναγράφεται ο αριθµός 50, αµέσως από κάτω η λέξη ΛΕΠΤΑ και πιο κάτω το έτος κοπής. εξιά της κεφαλής υπάρχει το σήµα του Νοµισµατοκοπείου. 5

6 ΚΕΡΜΑ ΤΟΥ 1 ΕΥΡΩ Στο κέντρο του κέρµατος απεικονίζεται το αρχαίο αθηναϊκό τετράδραχµο µε τη γλαύκα (νόµισµα µέσα στο νόµισµα), περιβαλλόµενο από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιφέρεια του κέρµατος. Το έτος κοπής αναγράφεται στο κάτω µέρος της περιφέρειας, µε ενδιάµεση παρεµβολή, ηµικυκλικά ως εξής: 20 * 02. Στο άνω µέρος, επάνω από το αρχαίο νόµισµα, υπάρχει το σήµα του Νοµισµατοκοπείου. Εντός του αρχαίου νοµίσµατος και δεξιά της γλαύκας αναγράφονται εσώγλυφα ο αριθµός 1 και αµέσως από κάτω η λέξη ΕΥΡΩ, το τελευταίο γράµµα της οποίας (Ω) είναι ανάγλυφα χαραγµένο ακριβώς επάνω στην περιφέρεια του αρχαίου νοµίσµατος. ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 2 ΕΥΡΩ Στο κέντρο του κέρµατος απεικονίζεται η απαγωγή της Ευρώπης από το ία µεταµορφωµένο σε ταύρο από ψηφιδωτό της Σπάρτης (σκηνή από την ελληνική µυθολογία). Η παράσταση περιβάλλεται από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιφέρεια του κέρµατος. Το έτος κοπής αναγράφεται στο κάτω µέρος της περιφέρειας µε ενδιάµεση παρεµβολή, ηµικυκλικά ως εξής: 20* 02. Αριστερά από την παράσταση, στο επάνω µέρος αναγράφεται ηµικυκλικά η λέξη ΕΥΡΩΠΗ. Επάνω δεξιά υπάρχει το σήµα του Νοµισµατοκοπείου. Κάτω από την παράσταση αναγράφεται ο αριθµός 2, η κάτω αριστερή γωνία του οποίου εκτείνεται λίγο προς την περιφέρεια, και δίπλα του η λέξη ΕΥΡΩ. Επιγραφή στη στεφάνη του κέρµατος των 2 ευρώ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ * 2.4. ΙΣΠΑΝΙΑ Στο κεντρικό τµήµα απεικονίζεται ο καθεδρικός ναός του Santiago de Compostela και αριστερά η λέξη ESPAÑA γραµµένη ηµικυκλικά και από κάτω προς τα άνω. εξιά υπάρχει το σήµα του Νοµισµατοκοπείου και µεταξύ των πύργων του ναού το έτος κοπής. Στην περιφέρεια απεικονίζονται, σε κυκλική διάταξη, τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα οποία πέντε (αυτά που αντιστοιχούν στις θέσεις 8, 9, 10, 11 και 12 του ρολογιού) είναι εσώγλυφα σε τµήµα της περιφέρειας αυτής. Στο µέσον και προς τα δεξιά απεικονίζεται η µορφή του Μιχαήλ Θερβάντες. Αριστερά εµφανίζεται γραµµένο ηµικυκλικά το όνοµα CERVANTES πάνω από µία σχηµατοποιηµένη πένα. Από πάνω αναγράφεται οριζοντίως η λέξη ESPAÑA. Κάτω από τη µορφή του Θερβάντες υπάρχει το έτος κοπής και στα αριστερά του το σήµα του Νοµισµατοκοπείου. Στην περιφέρεια απεικονίζονται, σε κυκλική διάταξη, τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα οποία τέσσερα (αυτά που αντιστοιχούν στις θέσεις 12, 1, 2 και 3 του ρολογιού) είναι εσώγλυφα σε τµήµα της περιφέρειας αυτής. ΚΕΡΜΑΤΑ ΤΟΥ 1 ΚΑΙ ΤΩΝ 2 ΕΥΡΩ Σε κεντρικό τµήµα απεικονίζεται η µορφή της Α.M. του Βασιλέως Χουάν Κάρλος Α. Αριστερά, σε τµήµα της περιφέρειας, αναγράφεται εσώγλυφη η λέξη ESPAÑA και κάτω από το τµήµα αυτό υπάρχει το σήµα του Νοµισµατοκοπείου. Στην περιφέρεια απεικονίζονται, σε κυκλική διάταξη, τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα οποία τέσσερα (αυτά που αντιστοιχούν στις θέσεις 1, 2, 3 και 4 του ρολογιού) είναι εσώγλυφα σε τµήµα της 6

7 περιφέρειας αυτής. Το έτος κοπής εµφανίζεται πάλι στη βάση του κέρµατος, µε ένα παρεµβαλλόµενο αστέρι που χωρίζει τα τέσσερα ψηφία ανά δύο. Επιγραφή στη στεφάνη του κέρµατος των 2 ευρώ : 2 **, επαναλαµβανόµενα έξι φορές, µία φορά όρθια, µία φορά ανεστραµµένα κ.ο.κ ΓΑΛΛΙΑ Τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιβάλλουν τη νέα "Μαριάννα" που φιλοτεχνήθηκε από την F. Courtiade, χαράκτρια του Νοµισµατοκοπείου των Παρισίων. εξιά, από επάνω προς τα κάτω, αναγράφονται τα αρχικά της Γαλλικής ηµοκρατίας (RF), το σήµα του Νοµισµατοκοπείου των Παρισίων και το έτος κοπής. Κατά την παραδοσιακή "Σπορέα" που δηµιούργησε ο Oscar Roty το 1898, τα κέρµατα αναπαριστούν µία µοντέρνα εκδοχή του ίδιου θέµατος, έργο του L. Jorio, περιβαλλόµενη από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µε φόντο διαγώνιες γραµµές. Αριστερά υπάρχουν οριζόντιες γραµµές και αναγράφεται το έτος κοπής, ενώ δεξιά υπάρχουν κάθετες γραµµές και αναγράφονται τα αρχικά της Γαλλικής ηµοκρατίας (RF). Στο κάτω µέρος υπάρχει το σήµα του Νοµισµατοκοπείου των Παρισίων. ΚΕΡΜΑΤΑ ΤΟΥ 1 ΚΑΙ ΤΩΝ 2 ΕΥΡΩ Μέσα σε εξάγωνο που περιβάλλεται από το σύνθηµα "Liberté, Egalité, Fraternité" ("Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφοσύνη"), απεικονίζεται ένα δέντρο, έργο του J. Jimenez, που απλώνει τις ρίζες και τα κλαδιά του προς τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιφέρεια του κέρµατος. Κάτω από το δέντρο αναγράφονται τα αρχικά της Γαλλικής ηµοκρατίας (RF). Στην περιφέρεια του κέρµατος απεικονίζονται επίσης, µέσα σε τεµνόµενες γραµµές, το σήµα του Νοµισµατοκοπείου των Παρισίων στην επάνω πλευρά και έτος κοπής στην κάτω πλευρά. Επιγραφή στη στεφάνη του κέρµατος των 2 ευρώ: 2 **, επαναλαµβανόµενα έξι φορές, µία φορά όρθια, µία φορά ανεστραµµένα κ.ο.κ ΙΡΛΑΝ ΙΑ Όλα τα κέρµατα Τα ιρλανδικά κέρµατα απεικονίζουν την κελτική άρπα, περιβαλλόµενη από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα αριστερά της υπάρχει η λέξη Éire και στα δεξιά το έτος κοπής. Το σχήµα αυτό της άρπας εµφανίζεται σε όλα τα Ιρλανδικά κέρµατα από την πρώτη έκδοση το Επιγραφή στη στεφάνη του κέρµατος των 2 ευρώ : 2 **, επαναλαµβανόµενα έξι φορές, µία φορά όρθια, µία φορά ανεστραµµένα κ.ο.κ. 7

8 2.7. ΙΤΑΛΙΑ ΚΕΡΜΑ ΤΟΥ 1 ΛΕΠΤΟΥΤΟΥΕΥΡΩ Αναπαριστά το Castel del Monte και γύρω τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επάνω µέρος αναγράφεται το έτος 2002 και στο κάτω µέρος, στο µέσον, υπάρχει το σύµπλεγµα γραµµάτων R και I. Αριστερά και δεξιά του συµπλέγµατος αντίστοιχα αναγράφονται το γράµµα R και τα αρχικά του σχεδιαστή, δηλ. το σύµπλεγµα γραµµάτων ED. ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 2 ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥΕΥΡΩ Αναπαριστά τον πύργο της Mole Antonelliana και γύρω τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αριστερά υπάρχει το σύµπλεγµα γραµµάτων R και I, ενώ δεξιά αναγράφεται το έτος 2002 και από κάτω το γράµµα R. Στο κάτω µέρος του κέρµατος υπάρχουν τα αρχικά του σχεδιαστή, δηλ. το σύµπλεγµα γραµµάτων LDS. ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 5 ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥΕΥΡΩ Αναπαριστά το Κολοσσαίο της Ρώµης και γύρω τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επάνω αριστερά υπάρχει το γράµµα R, επάνω δεξιά το σύµπλεγµα γραµµάτων R και I και στο κάτω µέρος το έτος 2002 και τα αρχικά του σχεδιαστή ELF. ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 10 ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥΕΥΡΩ Αναπαριστά λεπτοµέρεια από τη Γέννηση της Αφροδίτης του Σάντρο Μποτιτσέλλι και γύρω τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αριστερά υπάρχει το σύµπλεγµα γραµµάτων R και I και το έτος 2002, δεξιά το γράµµα R και στο κάτω µέρος αριστερά τα αρχικά του σχεδιαστή CM. ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 20 ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥΕΥΡΩ Αναπαριστά γλυπτό του Ουµπέρτο Μποτσιόνι µε τίτλο Μοναδικές µορφές συνέχειας στο χώρο και γύρω τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αριστερά υπάρχει το σύµπλεγµα γραµµάτων R και I, δεξιά το γράµµα R και το έτος 2002 στο κάτω µέρος αριστερά τα αρχικά του σχεδιαστή M.A.C.. ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 50 ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥΕΥΡΩ Αναπαριστά το δάπεδο της πλατείας του Καπιτωλίου, όπως αναπλάστηκε από το Μιχαήλ Άγγελο, µε τον έφιππο ανδριάντα του Μάρκου Αυρήλιου στο κέντρο, και γύρω τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επάνω δεξιά υπάρχει το σύµπλεγµα γραµµάτων R και I, επάνω αριστερά το γράµµα R, στο κάτω µέρος, στο µέσον, το έτος 2002 και κάτω δεξιά το αρχικό του σχεδιαστή m. ΚΕΡΜΑ ΤΟΥ 1 ΕΥΡΩ Αναπαριστά τον άνθρωπο του Βιτρουβίου, έργο του Λεονάρντο Ντα Βίντσι, και γύρω τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επάνω µέρος υπάρχει το σύµπλεγµα γραµµάτων R και I, αριστερά το γράµµα R, δεξιά το έτος 2002 και κάτω αριστερά τα αρχικά του σχεδιαστή, δηλ. το σύµπλεγµα γραµµάτων LC. 8

9 ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 2 ΕΥΡΩ Προσωπογραφία του άντη Αλιγκιέρι και γύρω τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αριστερά υπάρχει το σύµπλεγµα γραµµάτων R και I και το έτος 2002, κάτω αριστερά το γράµµα R και κάτω από την προσωπογραφία τα αρχικά του σχεδιαστή M.C.C.. Επιγραφή στη στεφάνη του κέρµατος των 2 ευρώ : 2 *, επαναλαµβανόµενα έξι φορές, µία φορά όρθια, µία φορά ανεστραµµένα κ.ο.κ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Η µορφή της Α.Β.Υ. του Μεγάλου ούκα Ερρίκου, σε δεξιά κατατοµή και µε κλασική τεχνοτροπία, υπογεγραµµένη µε τα αρχικά του χαράκτη, GC, περιβάλλεται στο επάνω µέρος από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο κάτω µέρος από τη λέξη LËTZEBUERG και το έτος 2002, ανάµεσα στα δύο σήµατα του Νοµισµατοκοπείου. Η µορφή της Α.Β.Υ. του Μεγάλου ούκα Ερρίκου, σε δεξιά κατατοµή και µε παραδοσιακή γραµµική τεχνοτροπία, υπογεγραµµένη µε τα αρχικά του χαράκτη GC, περιβάλλεται αριστερά από τη λέξη LËTZEBUERG και δεξιά από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αριστερά αναγράφεται το έτος 2002, ανάµεσα στα δύο σήµατα του Νοµισµατοκοπείου. ΚΕΡΜΑΤΑ ΤΟΥ 1 ΚΑΙ ΤΩΝ 2 ΕΥΡΩ Το κέρµα χωρίζεται σε δύο µέρη µε µία κάθετη γραµµή. Τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µεταξύ των οποίων παρεµβάλλονται στο κάτω µέρος τα αρχικά του χαράκτη GC, περιβάλλουν το κεντρικό τµήµα του κέρµατος, όπου αριστερά, ανάµεσα στα δύο σήµατα του Νοµισµατοκοπείου, αναγράφονται από κάτω προς τα επάνω το έτος 2002 και η λέξη LËTZEBUERG. Στο δεξιό µέρος απεικονίζεται η µορφή της Α.Β.Υ. του Μεγάλου ούκα Ερρίκου, σε δεξιά κατατοµή και σε µοντέρνο ευθύγραµµο σχέδιο. Επιγραφή στη στεφάνη του κέρµατος των 2 ευρώ : 2 **, επαναλαµβανόµενα έξι φορές, µία φορά όρθια, µια φορά ανεστραµµένα κ.ο.κ ΟΛΛΑΝ ΙΑ Η προσωπογραφία της Α.Μ. της Βασίλισσας περιβάλλεται από ανάγλυφες κουκίδες και από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περιφέρεια από αριστερά προς τα δεξιά, διακρίνονται οι λέξεις «BEATRIX KONINGIN DER» «NEDERLANDΕΝ» («Βεατρίκη, Βασίλισσα της Ολλανδίας»), το σήµα του Βασιλικού Νοµισµατοκοπείου της Ολλανδίας, το έτος κοπής και η υπογραφή του ιευθυντή του Νοµισµατοκοπείου. 9

10 ΚΕΡΜΑΤΑ ΤΟΥ 1 ΚΑΙ ΤΩΝ 2 ΕΥΡΩ Η προσωπογραφία της Α.Μ. της Βασίλισσας είναι χαραγµένη στην αριστερή πλευρά του κέρµατος. Στη δεξιά πλευρά είναι χαραγµένα τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην δεξιά πλευρά υπάρχουν τρεις κάθετες γραµµές, µεταξύ των οποίων αναγράφονται υπογραµµισµένες οι λέξεις «BEATRIX», «KONINGIN DER» «NEDERLANDEN». Στο κάτω µέρος του κέρµατος, προς την περιφέρεια και µεταξύ των τριών γραµµών, υπάρχει η υπογραφή του ιευθυντή του Νοµισµατοκοπείου και το σήµα του Βασιλικού Νοµισµατοκοπείου της Ολλανδίας. Κάτω από τη λέξη «BEATRIX» αναγράφεται οριζόντια το έτος κοπής. Επιγραφή στη στεφάνη του κέρµατος των 2 ευρώ: GOD * ZIJ * MET * ONS * ("ο Θεός µεθ' ηµών") ΑΥΣΤΡΙΑ ΚΕΡΜΑ ΤΟΥ 1 ΛΕΠΤΟΥΤΟΥΕΥΡΩ Το κέρµα αυτό απεικονίζει άνθος γεντιανής και γύρω τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτω από το άνθος των Άλπεων υπάρχει εραλδική παράσταση της αυστριακής σηµαίας, κόκκινο-λευκό-κόκκινο, και δεξιά επάνω από αυτήν το έτος κοπής. Σε κυκλική διάταξη εµφανίζεται η επιγραφή "EIN EURO CENT". ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 2 ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥΕΥΡΩ Το κέρµα αυτό απεικονίζει το εντελβάις και γύρω τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αριστερά από το µίσχο αυτού του άνθους των Άλπεων υπάρχει εραλδική παράσταση της αυστριακής σηµαίας, µε τα χρώµατα κόκκινο-λευκό-κόκκινο, και επάνω από αυτήν το έτος κοπής. Σε κυκλική διάταξη εµφανίζεται η επιγραφή "ZWEI EURO CENT". ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 5 ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥΕΥΡΩ Το κέρµα αυτό απεικονίζει ηρανθή και γύρω τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πίσω από το µίσχο του άνθους υπάρχει εραλδική παράσταση της αυστριακής σηµαίας, µε τα χρώµατα κόκκινο-λευκό-κόκκινο, και στα δεξιά το έτος κοπής. Σε κυκλική διάταξη εµφανίζεται η επιγραφή "FÜNF EURO CENT". ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 10 ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥΕΥΡΩ Το κέρµα αυτό απεικονίζει µια άποψη του κωδωνοστασίου του καθεδρικού ναού του Αγίου Στεφάνου στη Βιέννη και γύρω τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αριστερά αναγράφονται οι λέξεις "10 EURO CENT" και κάτω από αυτές υπάρχει εραλδική παράσταση της αυστριακής σηµαίας, µε τα χρώµατα κόκκινο-λευκό-κόκκινο, και στα δεξιά το έτος κοπής. ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 20 ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥΕΥΡΩ Το κέρµα αυτό απεικονίζει το ανάκτορο του Μπελβεντέρε της Βιέννης µε τη σφυρήλατη σιδερένια πύλη του, και γύρω τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από κάτω υπάρχουν ο αριθµός "20" και ακολουθούν εραλδική παράσταση της αυστριακής σηµαίας, µε τα χρώµατα κόκκινο-λευκό-κόκκινο, και το έτος κοπής. Οι λέξεις "EURO CENT"αναγράφονται σε σχήµα τόξου πάνω από την πύλη. 10

11 ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 50 ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥΕΥΡΩ Το κέρµα αυτό απεικονίζει το εκθεσιακό κέντρο Secession της Βιέννης και γύρω τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι λέξεις "50 EURO CENT" το έτος κοπής και δίπλα του η εραλδική παράσταση της αυστριακής σηµαίας, µε τα χρώµατα κόκκινο-λευκό-κόκκινο, σχηµατίζουν τόξο επάνω από το θόλο του κτιρίου. ΚΕΡΜΑ ΤΟΥ 1 ΕΥΡΩ Τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιβάλλουν τη µορφή του Βόλφγκανγκ Αµαντέους Μότσαρτ, µε την υπογραφή του στο ύψος των ώµων του. Αριστερά αναγράφεται το έτος κοπής και δεξιά, κατά σειρά από επάνω προς τα κάτω, υπάρχουν ο αριθµός "1", η λέξη "EURO" και εραλδική παράσταση της αυστριακής σηµαίας, µε τα χρώµατα κόκκινολευκό-κόκκινο. ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 2 ΕΥΡΩ Η προσωπογραφία της Αυστριακής Bertha von Suttner, βραβευµένης µε το Νόµπελ Ειρήνης (1905), περιβάλλεται από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. εξιά αναγράφεται το έτος κοπής και αριστερά, κατά σειρά από επάνω προς τα κάτω, υπάρχουν ο αριθµός "2", η λέξη "EURO" και εραλδική παράσταση της αυστριακής σηµαίας, µε τα χρώµατα κόκκινολευκό-κόκκινο. Επιγραφή στη στεφάνη του κέρµατος των 2 ευρώ : 2 ΕURO ***, επαναλαµβανόµενα τέσσερις φορές, µία φορά όρθια, µία φορά ανεστραµµένα κ.ο.κ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Όλα τα κέρµατα Κεντρικό θέµα της σειράς των κερµάτων του 1 και των 2 ευρώ, της σειράς των 10, 20 και των 50 λεπτών του ευρώ και της σειράς του 1, των 2 και των 5 λεπτών του ευρώ είναι τρεις βασιλικές σφραγίδες του πρώτου Βασιλέως της Πορτογαλίας Αλφόνσου Ερρίκου, περιβαλλόµενες από πύργους και θυρεούς, τοποθετηµένους σε κυκλική διάταξη παράλληλα µε καθένα από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απεικονίζονται στην περιφέρεια κάθε κέρµατος. Στο επάνω µέρος του εσωτερικού κύκλου εµφανίζεται η λέξη PORTUGAL και στο κάτω µέρος το έτος κοπής. Στεφάνη του κέρµατος των 2 ευρώ : πέντε θυρεοί και επτά πύργοι σε ίσες αποστάσεις µεταξύ τους ΦΙΝΛΑΝ ΙΑ Τα κέρµατα αυτά απεικονίζουν το φινλανδικό εραλδικό λέοντα. Το έτος κοπής εµφανίζεται στα αριστερά του λέοντα, ακριβώς κάτω από το εµπρόσθιο αριστερό του πόδι. Κάτω από τη λαβή του ξίφους, που βρίσκεται ακριβώς κάτω από τα πόδια του λέοντα, υπάρχει το γράµµα M. Η παράσταση περιβάλλεται κυκλικά από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 11

12 ΚΕΡΜΑ ΤΟΥ 1 ΕΥΡΩ Το κέρµα αυτό απεικονίζει δύο κύκνους που πετούν πάνω από ένα φινλανδικό τοπίο µε λίµνη. Το έτος κοπής εµφανίζεται στο δεξιό µέρος τους κέρµατος, εµπρός από ένα λόφο. Ακριβώς επάνω από το τοπίο, στο αριστερό µέρος του κέρµατος, αναγράφεται το γράµµα Μ. Η παράσταση περιβάλλεται κυκλικά από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 2 ΕΥΡΩ Το κέρµα αυτό απεικονίζει βατοµουριές και άνθη βατοµουριάς. Το έτος κοπής εµφανίζεται κάτω από τα άνθη, ενώ δεξιά, ακριβώς κάτω από το µίσχο, υπάρχει το γράµµα Μ. Η παράσταση περιβάλλεται κυκλικά από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιγραφή στη στεφάνη του κέρµατος των 2 ευρώ: SUOMI FINLAND * * *, όπου το * είναι κεφαλή λιονταριού. 3. ΕΘΝΙΚΗ ΟΨΗ ΤΩΝ ΚΕΡΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩ - ΤΡΙΤΑ ΚΡΑΤΗ 3.1. ΜΟΝΑΚΟ Στο κεντρικό µέρος του κέρµατος απεικονίζεται το οικόσηµο των Πριγκίπων του Μονακό. Επάνω από το οικόσηµο αναγράφεται η λέξη MONACO, ενώ κάτω από το οικόσηµο αναγράφεται το έτος και αριστερά και δεξιά αυτού αντίστοιχα το σήµα του Νοµισµατοκοπείου των Παρισίων και εκείνο του χαράκτη. Τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης εµφανίζονται ανά έξι εκατέρωθεν του οικοσήµου. Στο κεντρικό µέρος του κέρµατος απεικονίζεται η σφραγίδα του Πρίγκιπα. Επάνω από τη σφραγίδα αναγράφεται η λέξη MONACO, ενώ κάτω από τη σφραγίδα αναγράφεται το έτος και αριστερά και δεξιά αυτού αντίστοιχα το σήµα του Νοµισµατοκοπείου των Παρισίων και εκείνο του χαράκτη. Τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης εµφανίζονται ανά έξι εκατέρωθεν της σφραγίδας. ΚΕΡΜΑ ΤΟΥ 1 ΕΥΡΩ Στο κεντρικό µέρος του κέρµατος απεικονίζονται οι µορφές των Πριγκίπων Ραινιέ Γ' και Αλβέρτου, σε δεξιά κατατοµή. Επάνω από τις µορφές αναγράφεται η λέξη MONACO, ενώ κάτω από τις µορφές αναγράφεται το έτος και αριστερά και δεξιά αυτού αντίστοιχα το σήµα του Νοµισµατοκοπείου των Παρισίων και εκείνο του χαράκτη. Τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης εµφανίζονται ανά έξι εκατέρωθεν των µορφών. ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 2 ΕΥΡΩ Στο κεντρικό µέρος του κέρµατος απεικονίζεται η µορφή του Πρίγκιπα Ραινιέ Γ', σε δεξιά κατατοµή. Επάνω από τη µορφή αναγράφεται η λέξη MONACO, ενώ κάτω από τη µορφή αναγράφεται το έτος και αριστερά και δεξιά αυτού αντίστοιχα το σήµα του Νοµισµατοκοπείου των Παρισίων και εκείνο του χαράκτη. Τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης εµφανίζονται ανά έξι εκατέρωθεν της µορφής. 12

13 Επιγραφή στη στεφάνη του κέρµατος των 2 ευρώ:2**, επαναλαµβανόµενα έξι φορές, µία φορά όρθια, µία φορά ανεστραµµένα κ.ο.κ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΕΡΜΑ ΤΟΥ 1 ΛΕΠΤΟΥΤΟΥΕΥΡΩ Απεικονίζεται ο Τρίτος Πύργος, o Montale. Αριστερά αναγράφεται το έτος 2002 και το γράµµα R και δεξιά οι λέξεις SAN MARINO και τα αρχικά του δηµιουργού του σχεδίου CH. Η παράσταση περιβάλλεται κυκλικά από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτω δεξιά αναγράφονται τα αρχικά του χαράκτη ELF και η σύντµηση INC. ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 2 ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥΕΥΡΩ Απεικονίζεται το Άγαλµα της Ελευθερίας. Αριστερά υπάρχουν οι λέξεις SAN MARINO και τα αρχικά του δηµιουργού του σχεδίου CH και δεξιά το γράµµα R και το έτος Η παράσταση περιβάλλεται κυκλικά από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτω δεξιά αναγράφονται τα αρχικά του χαράκτη ELF και η σύντµηση INC. ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 5 ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥΕΥΡΩ Απεικονίζεται ο Πρώτος Πύργος, ο Guaita. Στο επάνω µέρος αναγράφονται το έτος 2002, οι λέξεις SAN MARINO, το γράµµα R και τα αρχικά του δηµιουργού του σχεδίου CH. Η παράσταση περιβάλλεται κυκλικά από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτω δεξιά αναγράφονται τα αρχικά του χαράκτη ELF και η σύντµηση INC. ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 10 ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥΕΥΡΩ Απεικονίζεται η Βασιλική του Αγίου Μαρίνου. Στο επάνω µέρος αναγράφονται οι λέξεις SAN MARINO, το έτος 2002 και τα αρχικά του δηµιουργού του σχεδίου CH και στο κάτω µέρος το γράµµα R. Η παράσταση περιβάλλεται κυκλικά από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτω δεξιά αναγράφονται τα αρχικά του χαράκτη ELF και η σύντµηση INC. ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 20 ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥΕΥΡΩ Απεικονίζεται ο Άγιος Μαρίνος από πίνακα της σχολής του Guercino. Αριστερά υπάρχουν τα αρχικά του δηµιουργού του σχεδίου CH και οι λέξεις SAN MARINO και δεξιά το έτος 2002 και το γράµµα R. Η παράσταση περιβάλλεται από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτω δεξιά αναγράφονται τα αρχικά του χαράκτη ELF και η σύντµηση INC. ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 50 ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥΕΥΡΩ Απεικονίζονται οι τρεις πύργοι (Guaita, Cesta και Montale). Στο επάνω µέρος αναγράφονται το έτος 2002, οι λέξεις SAN MARINO, τα αρχικά του δηµιουργού του σχεδίου CH, καθώς και το γράµµα R. Η παράσταση περιβάλλεται κυκλικά από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτω δεξιά αναγράφονται τα αρχικά του χαράκτη ELF και η σύντµηση INC. 13

14 ΚΕΡΜΑ ΤΟΥ 1 ΕΥΡΩ Απεικονίζεται ο επίσηµος θυρεός της ηµοκρατίας του Αγίου Μαρίνου. Στο επάνω µέρος αναγράφονται το έτος 2002 και το γράµµα R και στο κάτω µέρος οι λέξεις SAN MARINO και τα αρχικά του δηµιουργού του σχεδίου CH. Η παράσταση περιβάλλεται κυκλικά από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτω δεξιά αναγράφονται τα αρχικά του χαράκτη ELF και η σύντµηση INC. ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 2 ΕΥΡΩ Απεικονίζεται το Κυβερνητικό Μέγαρο (Palazzo Pubblico). Αριστερά αναγράφονται το έτος 2002 και το γράµµα R και δεξιά οι λέξεις SAN MARINO και τα αρχικά του δηµιουργού του σχεδίου CH. Η παράσταση περιβάλλεται από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτω δεξιά αναγράφονται τα αρχικά του χαράκτη ELF και η σύντµηση INC. Επιγραφή στη στεφάνη του κέρµατος των 2 ευρώ: 2*, επαναλαµβανόµενα έξι φορές, µία φορά όρθια, µία φορά ανεστραµµένα κ.ο.κ ΒΑΤΙΚΑΝΟ Απεικονίζεται η µορφή της Αυτού Αγιότητος του Πάπα Ιωάννη-Παύλου Β', Αρχηγού του Κράτους της Πόλης του Βατικανού, σε αριστερή κατατοµή. Στο άνω µέρος της περιφέρειας είναι χαραγµένες οι λέξεις CITTA DEL VATICANO και στο κάτω µέρος το έτος 2002, ενώ τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης απεικονίζονται ανά έξι δεξιά και αριστερά αντίστοιχα. Επάνω από το έτος κοπής υπάρχει το γράµµα R, ενώ τα αρχικά του χαράκτη UP εµφανίζονται µεταξύ του δεύτερου και του τέταρτου αστεριού κάτω δεξιά. ΚΕΡΜΑΤΑ ΤΩΝ 10, ΤΩΝ 20 ΚΑΙ ΤΩΝ 50 ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥΕΥΡΩ Απεικονίζεται η µορφή της Αυτού Αγιότητος του Πάπα Ιωάννη-Παύλου Β', Αρχηγού του Κράτους της Πόλης του Βατικανού, σε αριστερή κατατοµή. Στο αριστερό τµήµα της περιφέρειας είναι χαραγµένες οι λέξεις CITTA DEL VATICANO και στο κάτω τµήµα το έτος 2002, ενώ τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης απεικονίζονται στο δεξιό τµήµα της περιφέρειας. Επάνω από το έτος κοπής υπάρχει το γράµµα R, ενώ τα αρχικά του χαράκτη UP εµφανίζονται µεταξύ του τρίτου και του πέµπτου αστεριού κάτω δεξιά. ΚΕΡΜΑΤΑ ΤΟΥ 1 ΚΑΙ ΤΩΝ 2 ΕΥΡΩ Απεικονίζεται η µορφή της Αυτού Αγιότητος του Πάπα Ιωάννη-Παύλου Β', Αρχηγού του Κράτους της Πόλης του Βατικανού, σε αριστερή κατατοµή. Στο κάτω µέρος του εξωτερικού δακτυλίου του κέρµατος είναι χαραγµένες οι λέξεις CITTA DEL VATICANO και ακολουθεί το έτος 2002, ενώ τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης απεικονίζονται στο δεξιό τµήµα του πυρήνα του κέρµατος. Επάνω από το έτος κοπής υπάρχει το γράµµα R, ενώ τα αρχικά του χαράκτη UP εµφανίζονται µεταξύ του δεύτερου και του τέταρτου αστεριού κάτω δεξιά. Επιγραφή στη στεφάνη του κέρµατος των 2 ευρώ: 2* επαναλαµβανόµενα έξι φορές, µία φορά όρθια, µία φορά ανεστραµµένα. 14

ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΡΜΑΤΑ ΕΥΡΩ

ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΡΜΑΤΑ ΕΥΡΩ ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΡΜΑΤΑ ΕΥΡΩ Τα τραπεζογραµµάτια και τα κέρµατα ευρώ αποτελούν µέρος της καθηµερινής ζωής για περισσότερους από 329 εκατοµµύρια ανθρώπους στη ζώνη του ευρώ. Εδώ παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Από τη Λίρα στο Ευρώ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Από τη Λίρα στο Ευρώ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 Από τη Λίρα στο Ευρώ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2 1960 Ίδρυση της Κυπριακής ηµοκρατίας Nοµισµατική µονάδα - Κυπριακή Λίρα εκαδικό σύστηµα -Mιλς 3 1961 - Πρώτα χαρτονοµίσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Το κέρμα των 2 σεντς παρουσιάζει το άνθος "λεοντοπόδιον το άλπειον" που είναι πολύ δημοφιλές στους imageπεριπατητές.

Το κέρμα των 2 σεντς παρουσιάζει το άνθος λεοντοπόδιον το άλπειον που είναι πολύ δημοφιλές στους imageπεριπατητές. Ν4) Η EΘNIKH OΨH TΩN KEPMATΩN EYPΩ Κάθε κράτος της ζώνης του ευρώ οργάνωσε τη δική του διαδικασία επιλογής της εθνικής όψης: 1) ΑΥΣΤΡΙΑ Αποφασίσθηκε η παραγωγή μιας πλήρους σειράς διαφορετικών κερμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.5.2011 COM(2011) 295 τελικό 2011/0131 (COD) C7-0140/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ 2011/0131 (COD)

Διαβάστε περισσότερα

21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) 21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/1 Ι (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2182/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ. 1. Αστέρες Ανώτερου Ταξιάρχη Τάγματος Φοίνικα τεμάχια 6. 2. Μετάλλια Στρατιωτικής Αξίας τεμάχια 160

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ. 1. Αστέρες Ανώτερου Ταξιάρχη Τάγματος Φοίνικα τεμάχια 6. 2. Μετάλλια Στρατιωτικής Αξίας τεμάχια 160 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 1. Αστέρες Ανώτερου Ταξιάρχη Τάγματος Φοίνικα τεμάχια 6 2. Μετάλλια Στρατιωτικής Αξίας τεμάχια 160 3. Μετάλλια Ευδοκίμου Υπηρεσίας τεμάχια 160 4. Μετάλλια Αξίας και Τιμής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. Δρ Νικόλαος Λυμούρης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εισήχθη την 1η Ιανουαρίου 1999 και έγινε το νόμισμα περισσότερων από 300 εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνω για την Ευρώπη

Μαθαίνω για την Ευρώπη Όνομα: ΤΑΞΗ: Β 3 Μαθαίνω για την Ευρώπη Η Ευρώπη είναι μια από τις πέντε ηπείρους. Άσκηση: Βάλε σε κύκλο την Ευρώπη στον πιο πάνω χάρτη. Ο μύθος της Ευρώπης Κάποτε στη Φοινίκη, τη σημερινή Συρία, ζούσε

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία µε θέµα:

Ερευνητική Εργασία µε θέµα: ΓΕ.Λ. ολιανών Ιωαννίνων Σχ. έτος 2012-2013 Τάξη Α Ερευνητική Εργασία µε θέµα: «Το Νόµισµα ως πηγή πληροφοριών» Οµάδα 3η - Υπο-θέµα: «Το Eυρώ ως συνεκτικός κρίίκος των λαών της Ευρώπης» Γραπτή Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Οι απαρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στα τέλη της δεκαετίας του 1940 η Ευρώπη υπέφερε ακόµη από τις συνέπειες των δύο µακροχρόνιων και ολέθριων

Διαβάστε περισσότερα

Χρήματα και Νομίσματα

Χρήματα και Νομίσματα Εκπαιδευτήριο TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Σχολικό Έτος 2007-2008 Συνθετικές εργασίες στο μάθημα Πληροφορική Τεχνολογία της Β Γυμνασίου: Όψεις της Τεχνολογίας Θέμα: Χρήματα και Νομίσματα Τμήμα: ΗΥ: Ομάδα: Β2 pc21 Ξενάκης

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασόπουλος Ανδρέας Αρβανίτη Νικολέτα Τάξη: Α1 3 ο ΓΕΛ Πάτρας Σχολ. Έτος: 2013-14 Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ντούμα Μαρία

Αναστασόπουλος Ανδρέας Αρβανίτη Νικολέτα Τάξη: Α1 3 ο ΓΕΛ Πάτρας Σχολ. Έτος: 2013-14 Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ντούμα Μαρία Αναστασόπουλος Ανδρέας Αρβανίτη Νικολέτα Τάξη: Α1 3 ο ΓΕΛ Πάτρας Σχολ. Έτος: 2013-14 Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ντούμα Μαρία Μεταλλικά νομίσματα αρχίζουμε να συναντάμε από το 2000 π.χ. στην Μεσόγειο. Συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥ Α 2 ΜΑΘΗΜΑ:ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Κ.ΤΖΟΥΜΕΡΙΩΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥ Α 2 ΜΑΘΗΜΑ:ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Κ.ΤΖΟΥΜΕΡΙΩΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥ Α 2 ΜΑΘΗΜΑ:ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Κ.ΤΖΟΥΜΕΡΙΩΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ 2011 Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο Λ Ε Χ Α Ι Ν Ω Ν Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ä ÑÁÓÔÇÑÉÏÔÇÔÁ 1ç. Απάντηση Οι γωνίες που σχηµατίζονται είναι: Α. αµβλεία Β. ευθεία Γ. πλήρης. οξεία Ε. ορθή Ζ. αµβλεία Η. οξεία.

Ä ÑÁÓÔÇÑÉÏÔÇÔÁ 1ç. Απάντηση Οι γωνίες που σχηµατίζονται είναι: Α. αµβλεία Β. ευθεία Γ. πλήρης. οξεία Ε. ορθή Ζ. αµβλεία Η. οξεία. Ä ÑÁÓÔÇÑÉÏÔÇÔÁ 1ç Σε όλα τα παρακάτω αντικείµενα σχηµατίζονται διάφορες γωνίες ανάλογα µε τη σχετική θέση, κάθε φορά, δύο ηµιευθειών που έχουν ένα κοινό ση- µείο, όπως π.χ. είναι οι δείκτες του ρολογιού,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Καγκουρό 2007 Επίπεδο: 4 (για µαθητές της Γ' τάξης Γυµνασίου και Α' τάξης Λυκείου)

Θέµατα Καγκουρό 2007 Επίπεδο: 4 (για µαθητές της Γ' τάξης Γυµνασίου και Α' τάξης Λυκείου) Kangourou Sans Frontières αγκουρό Ελλάς Επώνυµο:... Όνοµα:... Όνοµα πατέρα:... e-mail:... ιεύθυνση:... Τηλέφωνο:... Εξεταστικό έντρο:... Σχολείο προέλευσης:... Τάξη:... Θέµατα αγκουρό 007 Επίπεδο: 4 (για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 Σύµφωνα µε το άρθρο 6, παρ. 1, του ν. 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/7-3-2012), "Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς,

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ 2 Σ.Φ ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους. 28/9/2008 12:48 Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος καθ.

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ 2 Σ.Φ ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους. 28/9/2008 12:48 Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος καθ. ΘΕΜΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ 2 Σ.Φ ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους 28/9/2008 12:48 καθ. Τεχνολογίας 28/9/2008 12:57 Προοπτικό σχέδιο με 2 Σημεία Φυγής Σημείο φυγής 1 Σημείο φυγής 2 Γωνία κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΔΥΟ (2)

AΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΔΥΟ (2) AΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΔΥΟ (2) ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1. Απεικόνιση του θέματος στον καθορισμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 Με βάση το Nόµο 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/7-3-2012), "Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνω αυτή τηνεργασία στην αγαπηµένη µου δασκάλα, κυρία Ειρήνη Καραγιάννη, που µας δίδαξε µε τόση αγάπη και χαρά όλα τα µαθήµατα της Γ και Τάξης

Αφιερώνω αυτή τηνεργασία στην αγαπηµένη µου δασκάλα, κυρία Ειρήνη Καραγιάννη, που µας δίδαξε µε τόση αγάπη και χαρά όλα τα µαθήµατα της Γ και Τάξης 6ο Γυµνάσιο Νέας Ιωνίας Τάξη:Α Τµήµα:2 Μάθηµα:Αρχαία Ιστορία ιδάσκουσα:ελ.σάρδη Η ΘΕΑ ΑΘΗΝΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ:ΣΕΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΪΟΣ 2015 Αφιερώνω αυτή τηνεργασία στην αγαπηµένη µου

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΟ ΠΕΛΕΝΤΡΙ Η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι φαίνεται να χτίστηκε λίγο μετά τα μέσα του 12 ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Βιτρούβιος Άντρας του Λεονάρντο Ντα Βίντσι

Ο Βιτρούβιος Άντρας του Λεονάρντο Ντα Βίντσι Ο Βιτρούβιος Άντρας του Λεονάρντο Ντα Βίντσι Ο Άνθρωπος του Βιτρούβιου είναι ένα διάσημο σχέδιο με συνοδευτικές σημειώσεις του Λεονάρντο Ντα Βίντσι, που φτιάχτηκε περίπου το 1490 σε ένα από τα ημερολόγιά

Διαβάστε περισσότερα

Στο προοπτικό ανάγλυφο για τη ευθεία του ορίζοντα χρησιμοποιούμε ένα δεύτερο κατακόρυφο επίπεδο Π 1

Στο προοπτικό ανάγλυφο για τη ευθεία του ορίζοντα χρησιμοποιούμε ένα δεύτερο κατακόρυφο επίπεδο Π 1 ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ Το προοπτικό ανάγλυφο, όπως το επίπεδο προοπτικό, η στερεοσκοπική εικόνα κ.λπ. είναι τρόποι παρουσίασης και απεικόνισης των αρχιτεκτονικών συνθέσεων. Το προοπτικό ανάγλυφο είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση μηκών και ακτίνων καμπυλότητας σφαιρικών επιφανειών

Μέτρηση μηκών και ακτίνων καμπυλότητας σφαιρικών επιφανειών Μ7 Μέτρηση μηκών και ακτίνων καμπυλότητας σφαιρικών επιφανειών 1. Σκοπός Τα διαστημόμετρα, τα μικρόμετρα και τα σφαιρόμετρα είναι όργανα που χρησιμοποιούνται για την μέτρηση της διάστασης του μήκους, του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΛΥΠΤΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΛΙΝ ΡΟΣ 1. ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΥΛΙΝ ΡΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ - ΕΠΙΠΕ ΕΣ ΤΟΜΕΣ - ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ- ΣΚΙΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΚΥΛΙΝ ΡΟΣ 1. ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΥΛΙΝ ΡΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ - ΕΠΙΠΕ ΕΣ ΤΟΜΕΣ - ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ- ΣΚΙΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΥΛΙΝ ΡΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ - ΕΠΙΠΕ ΕΣ ΤΟΜΕΣ - ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ- ΣΚΙΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σχήµα 1 1. ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΥΛΙΝ ΡΟΥ Η κυλινδρική επιφάνεια ή κύλινδρος, προκύπτει από τις διαδοχικές θέσεις µιας ευθείας α, (γενέτειρα) η

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 273/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.9.2011 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

Η δύναμη της Ενιαίας Αγοράς

Η δύναμη της Ενιαίας Αγοράς Η δύναμη της Ενιαίας Αγοράς Ηδύναμη της Ενιαίας Αγοράς 457 εκατομμύρια κάτοικοι 10,26 τρισεκατομμύρια Ευρώ συνολικό Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων, προϊόντων και κεφαλαίων μεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. Γενικά II. Πρωτόκολλο της 13 ης Απριλίου 1962 για την ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΕ el Πολλές άλλες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση διατίθενται στο διαδίκτυο μέσω του εξυπηρετητή Europa (http://europa.eu). Δελτίο καταλογογράφησης υπάρχει στο τέλος του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΛΑΪΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Εισαγωγή

ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Εισαγωγή ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Εισαγωγή Η προβολή τρισδιάστατου αντικειμένου πάνω σε δισδιάστατη επιφάνεια αποτέλεσε μια από τις βασικές αναζητήσεις μεθόδων απεικόνισης και απασχόλησε από πολύ παλιά τους ανθρώπους. Με την

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

AΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ AΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΜΑ: Σύνθεση με τρία αντικείμενα ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το προς σχεδίαση θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νίκη ήταν κόρη της Στύγας και του Πάλλαντα. Είχε αδέρφια της το Κράτος, το Ζήλο και τη Βία.

Η Νίκη ήταν κόρη της Στύγας και του Πάλλαντα. Είχε αδέρφια της το Κράτος, το Ζήλο και τη Βία. Η Νίκη σε νομίσματα Νίκη: θεά της ελληνικής μυθολογίας προσωποποιούσε τη δόξα του ελληνικού πολιτισμού. Η Νίκη στέλνονταν από το Δία για να εξυμνήσει μία νίκη, να προσφέρει σπονδές ή να στεφανώσει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Σχέδιο. Ενότητα 2: Μηχανολογικό Σχέδιο - Σχεδίαση όψεων

Τεχνικό Σχέδιο. Ενότητα 2: Μηχανολογικό Σχέδιο - Σχεδίαση όψεων Τεχνικό Σχέδιο Ενότητα 2: Μηχανολογικό Σχέδιο - Σχεδίαση όψεων Διάλεξη 2η Παναγής Βοβός Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν.

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν. ΑΛΓΕΒΡΑ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Τι είναι αριθμητική παράσταση; Με ποια σειρά εκτελούμε τις πράξεις σε μια αριθμητική παράσταση ώστε να βρούμε την τιμή της; Αριθμητική παράσταση λέγεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Φάσεις I-IV - Εικονογραφημένη Ανασκόπηση Το κλειδί για την ελευθερία είναι να είσαι πλήρως παρών στο σώμα σου

Φάσεις I-IV - Εικονογραφημένη Ανασκόπηση Το κλειδί για την ελευθερία είναι να είσαι πλήρως παρών στο σώμα σου Το κλειδί για την ελευθερία είναι να είσαι πλήρως παρών στο σώμα σου Form #INT32 1/6 May 2005 Universal Calibration Lattice (UCL) (Συμπαντικό Δικτύωμα Καλιμπραρίσματος) Το Universal Calibration Lattice

Διαβάστε περισσότερα

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 ΕΝΑ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΓΕΜΑΤΟ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ. 33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Ρωμαϊκές λεγεώνες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 1. το αρχαιολογικό μουσείο ιωαννίνων

1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 1. το αρχαιολογικό μουσείο ιωαννίνων 1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 1 το αρχαιολογικό μουσείο ιωαννίνων 1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 2 1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 3 ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΥΡΡΟΣ αντίγραφο από πρωτότυπο του 3ου π.χ. αι. της

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικός φάκελος για τη 10η επέτειο των τραπεζογραμματίων και των κερμάτων ευρώ

Ενημερωτικός φάκελος για τη 10η επέτειο των τραπεζογραμματίων και των κερμάτων ευρώ Ενημερωτικός φάκελος για τη 10η επέτειο των τραπεζογραμματίων και των κερμάτων ευρώ XXX Περιεχόμενα Πρόλογος 3 Εισαγωγή 4 Προετοιμασία της μετάβασης στα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ το 2002 5 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΤΑΛΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 7 ΜΕΡΕΣ ΟΔΙΚΩΣ (23,24,30.12.15 & 03.01.16)

ΙΤΑΛΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 7 ΜΕΡΕΣ ΟΔΙΚΩΣ (23,24,30.12.15 & 03.01.16) ΙΤΑΛΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 7 ΜΕΡΕΣ ΟΔΙΚΩΣ (23,24,30.12.15 & 03.01.16) 1η ΜΕΡΑ : ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ - ΕΝ ΠΛΩ (220χλμ.) Συγκέντρωση, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για Πάτρα με στάσεις καθοδόν για καφέ. Άφιξη στην

Διαβάστε περισσότερα

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής ΑΝΑΓΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής δομής

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μακρή EFIAP. www.michalismakri.com

Μιχάλης Μακρή EFIAP. www.michalismakri.com Μιχάλης Μακρή EFIAP www.michalismakri.com Γιατί κάποιες φωτογραφίες είναι πιο ελκυστικές από τις άλλες; Γιατί κάποιες φωτογραφίες παραμένουν κρεμασμένες σε γκαλερί για μήνες ή και για χρόνια για να τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. ιεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2 ΠΡΟΣ

Ταχ. ιεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2 ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Σεπτεµβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ Αριθ. πρωτ.: 31981 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΚΔΟΣΗ: 28 Νοεμβρίου 2008 (σελίδα 1) ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ (+ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ) 1 (σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις-Απαντήσεις για το Ευρώ

Ερωτήσεις-Απαντήσεις για το Ευρώ Ερωτήσεις-Απαντήσεις για το Ευρώ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 1. Πότε θα γίνει η εισαγωγή του ευρώ; Το ευρώ αναμένεται να εισαχθεί και να αποτελέσει επίσημο νόμισμα της χώρας την 1 η Ιανουαρίου 2008. 2. Πότε θα καταργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Επικοινωνία και συνεννόηση μεταξύ καθηγητή Φ.Α και μαθητών Καλύτερη συνεργασία Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 1948 7-11 Μαΐου Η διάσκεψη της Χάγης: περισσότεροι από χίλιοι αντιπρόσωποι από 20 ευρωπαϊκές χώρες συζητούν για τις νέες μορφές συνεργασίας στην Ευρώπη. Εκφράζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΒ1-384 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που

ΑΔΑ: Β4ΒΒ1-384 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α 60816 / 6229 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Post Collection, Collection. fax: 210 3212849 & 210 3218761. 210 3211405 ( Post Collection )

Post Collection, Collection. fax: 210 3212849 & 210 3218761. 210 3211405 ( Post Collection ) , Post Collection,. Post Collection,!!,,.,,,. fax: 210 3212849 & 210 3218761,,!... : 210 3211405 ( Post Collection ) 210 3353680 & 687 ( ). 2 Κασετίνες Πολυτελείας Οι εκπτώσεις πραγματοποιούνται στις αναγραφόμενες

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα στο οποίο η εξουσία πηγάζει από το λαό, ασκείται από τον λαό και υπηρετεί τα συμφέροντά του. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία

Διαβάστε περισσότερα

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4.1 Γενικά (1) Η σωστή επιλογή της θέσης των πληροφοριακών πινακίδων είναι βασικής σηµασίας για την έγκαιρη παρατήρηση της πληροφοριακής σήµανσης καθώς επίσης

Διαβάστε περισσότερα

2. Αν ΑΒΓΔ είναι ένα τετράπλευρο περιγεγραμμένο σε κύκλο ακτίνας ρ, να δείξετε ότι ισχύει: ΑΒ + ΓΔ 4ρ.

2. Αν ΑΒΓΔ είναι ένα τετράπλευρο περιγεγραμμένο σε κύκλο ακτίνας ρ, να δείξετε ότι ισχύει: ΑΒ + ΓΔ 4ρ. Θαλής Β' Λυκείου 1995-1996 1. Έστω κύκλος ακτίνας 1, στον οποίο ορίζουμε ένα συγκεκριμένο σημείο Α 0. Στη συνέχεια ορίζουμε τα σημεία Α ν ως εξής: Το μήκος του τόξου Α 0 Α ν (όπου αυτό μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΥΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΜΕΤΡΟΝ ΑΡΙΣΤΟΝ» ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

ΤΡΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΥΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΜΕΤΡΟΝ ΑΡΙΣΤΟΝ» ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΜΕΤΡΟΝ ΑΡΙΣΤΟΝ» ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΥΚΟΣ ΦΑΙΔΡΑ ΚΟΥΡΒΙΣΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Ερευνητικά Ερωτήματα Ποιοι είναι ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο για τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας

Πρωτόκολλο για τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 09 Protokoll in griechischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2012 (OR.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΜΑ: «ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΜΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται για ένα μικρό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Κεφ. 1 ο Επικοινωνία- Συνεργασία Κεφ. 2 ο Εντυπα - Σφραγίδες 1 Κεφ. 1ο : Επικοινωνία Συνεργασία 1) Συνεργασία µε Αρχές και Κοινωνικούς Φορείς Η δηµιουργία, διατήρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές προδιαγραφές σηματοδότησης του ΕΣΠΑ

Τεχνικές προδιαγραφές σηματοδότησης του ΕΣΠΑ Τεχνικές προδιαγραφές σηματοδότησης του ΕΣΠΑ 3 1. Λογότυπα - προδιαγραφές Στο Kεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα σήματα και τα λογότυπα που χρησιμοποιούνται στο σύνολο των εφαρμογών, η χρωματική τους ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004" (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο-

Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- "Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004" Για σκοπούς:- (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- «Απόφαση-Πλαίσιο 2000/383/ ΕΥ του Συµβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΤ ΧΕΙΜΩΝΙΔΕΙΑ» 2015 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - ΩΡΑ 10:30

«ΣΤ ΧΕΙΜΩΝΙΔΕΙΑ» 2015 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - ΩΡΑ 10:30 Σελίδα1 «ΣΤ ΧΕΙΜΩΝΙΔΕΙΑ» 2015 ΣΤΙΒΟΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ «KIDS ATHLETICS» 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - ΩΡΑ 10:30 ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Η Οργανωτική Επιτροπή των ΣΤ ΧΕΙΜΩΝΙΔΕΙΩΝ αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ. Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ. Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Erklärungen Griechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας Τα µέρη δηλώνουν ότι κατά την εφαρµογή των

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο.

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 63 6. Άσκηση 6 Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. 6.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης αυτής, καθώς και των δύο εποµένων, είναι η γνωριµία των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρώπη συνοπτικά. Ευρώπη η ήπειρός μας. Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση;

Η Ευρώπη συνοπτικά. Ευρώπη η ήπειρός μας. Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση; Η Ευρώπη συνοπτικά Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση; Είναι Ευρωπαϊκή Είναι μια ένωση = βρίσκεται στην Ευρώπη. = ενώνει τα κράτη και τους ανθρώπους Ας ρίξουμε μια ματιά: Ποιο είναι το κοινό στοιχείο των Ευρωπαίων;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 05 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΠΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Καγκουρό 2007 Επίπεδο: 5 (για µαθητές της Β' και Γ' τάξης Λυκείου)

Θέµατα Καγκουρό 2007 Επίπεδο: 5 (για µαθητές της Β' και Γ' τάξης Λυκείου) Kangourou Sans Frontières Καγκουρό Ελλάς Επώνυµο: Όνοµα: Όνοµα πατέρα: e-mail: ιεύθυνση: Τηλέφωνο: Εξεταστικό Κέντρο: Σχολείο προέλευσης: Τάξη: Θέµατα Καγκουρό 007 Επίπεδο: (για µαθητές της ' και ' τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφία Γεωµορφολογία (Εργαστήριο) Ενότητα 5: Τοπογραφικά όργανα Γ ρ. Γρηγόριος Βάρρας

Τοπογραφία Γεωµορφολογία (Εργαστήριο) Ενότητα 5: Τοπογραφικά όργανα Γ ρ. Γρηγόριος Βάρρας Τοπογραφία Γεωµορφολογία (Εργαστήριο) Ενότητα 5: Τοπογραφικά όργανα Γ ρ. Γρηγόριος Βάρρας 1.1. ΧΩΡΟΒΑΤΗΣ Ο χωροβάτης είναι το Τοπογραφικό όργανο, που χρησιμοποιείται στη μέτρηση των υψομέτρων σημείων.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό)

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) 700 ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2000, (Ν. 22(ΠΙ)/2000) που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Φαξ: 2131361140 e-mail: a.toumpi@ypes.gr e-mail: a.mpalta@ypes.gr

Φαξ: 2131361140 e-mail: a.toumpi@ypes.gr e-mail: a.mpalta@ypes.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 1842 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ο κατακόρυφος διαμελισμός;

Τι είναι ο κατακόρυφος διαμελισμός; ΟΡΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Τι είναι ο κατακόρυφος διαμελισμός; Διαμελισμός Κατακόρυφος είναι: Τα βουνά, οι πεδιάδες, οι λόφοι, οι κοιλάδες, τα φαράγγια και γενικά το ανάγλυφο μιας περιοχής. Άλπεις Οι Άλπεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας

Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Εκτελώντας το πρόγραμμα παίρνουμε ένα παράθυρο εργασίας Γεωμετρικών εφαρμογών. Τα βασικά κουμπιά και τα μενού έχουν την παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΙΝΙΚΑ ΤΟΥ Ι.ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑ ΕΩΣ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ 5.1 Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑ Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΙΝΙΚΑ ΤΟΥ Ι.ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑ ΕΩΣ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ 5.1 Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΙΝΙΚΑ ΤΟΥ Ι.ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑ ΕΩΣ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ 5.1 Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑ Α Η δραχµή ω νοµισµατική µονάδα, χρησιµοποιήθηκε από τον αρχαίο ελληνικό κόσµο αλλά και από το σύγχρονο ελληνικό κράτο. Ασηµένιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛ Λ Ε Ι Ψ Η - ΚΥΚΛΟΣ

ΕΛ Λ Ε Ι Ψ Η - ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΝΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ -.Μ.Κ. 10.98 1 ΕΛ Λ Ε Ι Ψ Η - ΚΥΚΛΣ Ε1 Μ 2γ Ε2 2β 1. ΡΙΣΜΙ ΡΙΣΜΙ - ΚΤΣΚΕΥΕΣ Η έλλειψη είναι επίπεδη καµπύλη 2 ου βαθµού, είναι δε ο γεωµετρικός τόπος των σηµείων, των οποίων το άθροισµα

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικό Στερεό. Μια εργασία για την Επανάληψη

Μηχανικό Στερεό. Μια εργασία για την Επανάληψη Μηχανικό Στερεό. Μια εργασία για την Επανάληψη Απλές προτάσεις Για τον έλεγχο της κατανόησης και εφαρμογής των εννοιών Δογραματζάκης Γιάννης 9/5/2013 Απλές προτάσεις για τον έλεγχο της κατανόησης και εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Μάθημα: ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2007 7:30

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Να το πάρει το ποτάµι;

Να το πάρει το ποτάµι; Να το πάρει το ποτάµι; Είναι η σκιά ενός σώµατος που το φωτίζει ο Ήλιος. Όπως η σκιά του γνώµονα ενός ηλιακού ρολογιού που µε το αργό πέρασµά της πάνω απ τα σηµάδια των ωρών και µε το ύφος µιας άλλης εποχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Βλέπε «Οδηγίες» στη σελίδα 4 E 411 ( 1 ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά χαρακτηριστικά και µεθοδική διδασκαλία των αλµάτων στο σχολείο

Τεχνικά χαρακτηριστικά και µεθοδική διδασκαλία των αλµάτων στο σχολείο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Τεχνικά χαρακτηριστικά και µεθοδική διδασκαλία των αλµάτων στο σχολείο Εισηγητής: Γούλας Παναγιώτης, ΚΦΑ ΤΑ ΑΛΜΑΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΘΕΤΑ ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ ΥΟ (2)

AΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ ΥΟ (2) AΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ ΥΟ (2) ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1. Αρμονική απεικόνιση του θέματος στον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πίνακα αποδεκτών

Προς: Πίνακα αποδεκτών ----- 1 2 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµός πρωτ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 179305/9-11-2015 Αιγάλεω, 9-11-2015

Διαβάστε περισσότερα

2. τα ρωμαϊκά, που το λούκι έχει μετασχηματιστεί σε επίπεδο και έχει ενσωματωθεί στο καπάκι

2. τα ρωμαϊκά, που το λούκι έχει μετασχηματιστεί σε επίπεδο και έχει ενσωματωθεί στο καπάκι Οι αριθμοί αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, αλλά είναι σημαντικό να μελετήσουμε τον τρόπο που σημειώνονται οι αριθμοί που αποδίδουν στα σχέδια τις διαστάσεις του αντικειμένου. Οι γραμμές διαστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

EL.VENIZELOU 38 ATHENS 106 79 ΤEL.0030.2103305215-6, www.kritsia.gr FAX 0030.2103305217, Email kritsia@kritsia.gr

EL.VENIZELOU 38 ATHENS 106 79 ΤEL.0030.2103305215-6, www.kritsia.gr FAX 0030.2103305217, Email kritsia@kritsia.gr EL.VENIZELOU 38 ATHENS 106 79 ΤEL.0030.2103305215-6, www.kritsia.gr FAX 0030.2103305217, Email kritsia@kritsia.gr Ρώμη, κάθε Παρασκευή 4 ή 5 μέρες Ρώμη και Βασιλική Αγίου Πέτρου. Διαμονή σε ξενοδοχεία

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων 89 ιδακτικοί στόχοι: Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας θα είσαι σε θέση: Να µπορείς να απεικονίζεις σε σκαρίφηµα τα κυριότερα µέρη των αµαξωµάτων. Να γνωρίζεις τη σειρά συναρµολόγησης των τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Ιστορίας. Ελένη Ζέρβα

Εργασία Ιστορίας. Ελένη Ζέρβα Εργασία Ιστορίας U«Μυκηναϊκός Πολιτισµός» UΜε βάση τις πηγές και τα παραθέµατα Ελένη Ζέρβα Α1 Μελετώντας τον παραπάνω χάρτη παρατηρούµε ότι τα κέντρα του µυκηναϊκού κόσµου ήταν διασκορπισµένα στον ελλαδικό

Διαβάστε περισσότερα

Άνοιξη της Ευρώπης 2005

Άνοιξη της Ευρώπης 2005 Άνοιξη της Ευρώπης Τα σχολεία κατανοούν την Ευρώπη Ηµέρα της Άνοιξης 17 Μαρτίου 2005 Άνοιξη της Ευρώπης ή πώς να φέρουµε µε επιτυχία την Ευρώπη µέσα στα σχολεία και να κάνουµε τη φωνή των νέων Ευρωπαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ευτέρα, 26 Μαρτίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο υπεύθυνος Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Νέας ημοκρατίας, βουλευτής Β Αθηνών κ. Κωστής Χατζηδάκης,

Διαβάστε περισσότερα

να προσεγγίσετε μέσω της γέφυρας Ponte Vecchio.Η κοντινότερη στάση μετρό είναι η Lepanto linea A.

να προσεγγίσετε μέσω της γέφυρας Ponte Vecchio.Η κοντινότερη στάση μετρό είναι η Lepanto linea A. Το κέντρο της Ρώμης είναι ένα μεγάλο αρχαιολογικό πάρκο γεμάτο με καλά κρυμένα μυστικά αλλά και σημαντικά ιστορικά μνημεία. Το Κολοσσαίο Αυτό το επιβλητικό αμφιθέατρο της αρχαιότητας ήταν χωρητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 ΤΡΙΧΟΕΙ ΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ- ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ 7 ΤΡΙΧΟΕΙ ΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ- ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΤΑΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 7 ΤΡΙΧΟΕΙ ΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ- ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΤΑΣΗΣ Οι ρίζες των δέντρων αποτελούνται απο τρία είδη ιστών ένα εκ των οποίων, (ο επιφανειακός ιστός) περιλαµβάνει ειδικά τροποποιηµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Microsoft Access Τα εργαστήρια που ακολουθούν έγιναν στο 7 ο Γυµνάσιο Ζωγράφου κατά το σχολικό έτος 2004-05 Περιεχόµενα 1. ηµιουργία πίνακα 2. ηµιουργία φόρµας 3. ηµιουργία έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

1 η ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 1 η ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Ο λιγνίτης είναι παλαιότερος της μάργας ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Το ΑΒΓΔ ξεκινά από επάνω αριστερά του χάρτη και δεξιόστροφα (φορά δεικτών ρολογιού). ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: εφ(φαινόμενης)

Διαβάστε περισσότερα