ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Τα οπτικά χαρακτηριστικά των κερµάτων ευρώ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Τα οπτικά χαρακτηριστικά των κερµάτων ευρώ"

Transcript

1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2001) 776 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τα οπτικά χαρακτηριστικά των κερµάτων ευρώ

2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τα οπτικά χαρακτηριστικά των κερµάτων ευρώ Σύµφωνα µε το άρθρο 106 παράγραφος 2, εδάφιο πρώτο, της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τα κράτη-µέλη µπορούν να εκδίδουν κέρµατα, η ποσότητα των οποίων τελεί υπό την έγκριση της ΕΚΤ. Σύµφωνα µε το άρθρο 106 παράγραφος 2, εδάφιο δεύτερο, το Συµβούλιο µπορεί να θεσπίζει µέτρα για την εναρµόνιση της ονοµαστικής αξίας και των τεχνικών προδιαγραφών όλων των κερµάτων που πρόκειται να κυκλοφορήσουν, στο βαθµό που είναι απαραίτητος για την οµαλή κυκλοφορία τους µέσα στην Κοινότητα. Στις 3 Μαΐου 1998, το Συµβούλιο εξέδωσε τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 975/98 του Συµβουλίου για τις ονοµαστικές αξίες και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερµάτων ευρώ που πρόκειται να τεθούν σε κυκλοφορία 1, ο οποίος καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές των κερµάτων ευρώ όσον αφορά την ονοµαστική αξία, τη διάµετρο, το πάχος, το βάρος, το σχήµα, τη σύνθεση και τη στεφάνη. Ο κανονισµός αυτός τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 423/1999 του Συµβουλίου της 22ας Φεβρουαρίου Στις 3 Μαΐου 1998, το Συµβούλιο εξέδωσε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 974/98 για την εισαγωγή του ευρώ 3 ο οποίος, µεταξύ άλλων, προβλέπει ότι τα κέρµατα ευρώ είναι τα µόνα κέρµατα που έχουν την ιδιότητα νοµίµου χρήµατος σε όλα τα συµµετέχοντα κράτη µέλη. Όσον αφορά τα σχέδια των κερµάτων ευρώ, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Φλωρεντίας (21 Ιουνίου 1996) εξέφρασε την επιθυµία όπως τα κέρµατα του ευρώ έχουν µία κοινή όψη και µία όψη µε εθνικό σχέδιο. Για το σχέδιο της κοινής όψης των κερµάτων ευρώ διοργανώθηκε διαγωνισµός σε ευρωπαϊκό επίπεδο και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Άµστερνταµ (16 Ιουνίου 1997) αποφάσισε και δηµοσίευσε τα επιλεγέντα σχέδια. Τα κράτη-µέλη έχουν την ευθύνη για τις εθνικές όψεις των κερµάτων, οι οποίες ωστόσο έπρεπε να διαθέτουν αρκετά κοινά χαρακτηριστικά. Βάσει της δήλωσης αριθ. 6 για τις νοµισµατικές σχέσεις µε τη ηµοκρατία του Αγίου Μαρίνου, την πόλη του Βατικανού και το Πριγκιπάτο του Μονακό, η οποία προσαρτάται στην Τελική Πράξη της Συνθήκης του Μάαστριχτ, το Συµβούλιο εξέδωσε, στις 31 εκεµβρίου 1998, τρεις αποφάσεις σχετικά µε τη θέση που πρόκειται να λάβει η Κοινότητα όσον αφορά τη σύναψη συµφωνίας για τις νοµισµατικές σχέσεις µε το Πριγκιπάτο του Μονακό 4, τη ηµοκρατία του Αγίου Μαρίνου 5 και την Πόλη του Βατικανού 6, οι οποίες µεταξύ άλλων αφορούν την εισαγωγή του ευρώ στα κράτη αυτά. Με βάση αυτές τις αποφάσεις, συνάφθηκαν νοµισµατικές συµφωνίες µεταξύ της Ιταλίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και της ηµοκρατίας του Αγίου Μαρίνου καθώς και της Πόλης του ΕΕ L 139, της , σ ΕΕ L52,της , σ. 2και 3. ΕΕ L 139 της , σ Απόφαση του Συµβουλίου (EΚ) αριθ. 96/1999, ΕΕ L30,της , σ. 31και 32. Απόφαση του Συµβουλίου (EΚ) αριθ. 97/1999, ΕΕ L30,της , σ. 33και 34. Απόφαση του Συµβουλίου (EΚ) αριθ. 98/1999, ΕΕ L30,της , σ. 35και 36. 2

3 Βατικανού µε τις οποίες τα κράτη αυτά δύνανται, µεταξύ άλλων, να εκδίδουν κέρµατα ευρώ 7. Ανάλογη συµφωνία βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο της ολοκλήρωσής της µεταξύ της Γαλλίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και του Πριγκιπάτου του Μονακό. Παράλληλα µε τα χαρακτηριστικά των κερµάτων ευρώ, όπως αυτά περιγράφονται στους κανονισµούς του Συµβουλίου, ουσιαστικής σηµασίας για την αναγνώριση των κερµάτων ευρώ θα είναι τόσο το σχέδιο της κοινής όψης όσο και τα σχέδια των εθνικών όψεων των κερµάτων αυτών. Φωτογραφίες της κοινής όψης και των εθνικών όψεων των κερµάτων ευρώ µαζί µε µία σύντοµη περιγραφή του σχεδίου δηµοσιεύονται στο σηµείο αυτό για να χρησιµεύσουν ως επίσηµη αναφορά για την όψη των κερµάτων ευρώ. 1. ΚΟΙΝΗ ΟΨΗ ΤΩΝ ΚΕΡΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩ Στα κέρµατα του 1, των 2 και των 5 λεπτών του ευρώ, ο αριθµός που αντιπροσωπεύει την ονοµαστική αξία του κέρµατος εµφανίζεται στο αριστερό µέρος της κοινής όψης. Άνω δεξιά του αριθµού αυτού αναγράφονται οριζοντίως οι λέξεις EURO CENT. Η λέξη CENT είναι τοποθετηµένη κάτω από τη λέξη "EURO", αναγράφεται δε µε µεγαλύτερους χαρακτήρες και µε ακόµη µεγαλύτερο το αρχικό κεφαλαίο C. Κάτω από τον αριθµό έξι ευθείες γραµµές διατρέχουν διαγωνίως από κάτω αριστερά προς τα άνω δεξιά την όψη των κερµάτων. Πάνω στις γραµµές αυτές είναι τοποθετηµένα δώδεκα αστέρια, ανά ένα λίγο πριν από τις άκρες κάθε γραµµής. Κάτω δεξιά, το µεσαίο τµήµα των γραµµών επικαλύπτεται από την υδρόγειο, όπου προβάλλεται ανάγλυφα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα αρχικά "LL" του χαράκτη εµφανίζονται κάτω από το τελευταίο αστέρι προς τα δεξιά του κέρµατος. Στα κέρµατα των 10, 20 και 50 λεπτών του ευρώ, ο αριθµός που αντιπροσωπεύει την ονοµαστική αξία του κέρµατος εµφανίζεται στο δεξιό µέρος της κοινής όψης. Κάτω από τον αριθµό αυτό αναγράφονται οριζοντίως οι λέξεις EURO CENT. Η λέξη CENT είναι τοποθετηµένη κάτω από τη λέξη "EURO", αναγράφεται δε µε µεγαλύτερους χαρακτήρες και µε ακόµη µεγαλύτερο το αρχικό κεφαλαίο C. Έξι ευθείες γραµµές διατρέχουν κατακόρυφα το αριστερό µέρος της όψης των κερµάτων. Πάνω στις γραµµές αυτές είναι τοποθετηµένα δώδεκα αστέρια, ανά ένα λίγο πριν από τις άκρες κάθε γραµµής. Το µεσαίο και άνω τµήµα των γραµµών επικαλύπτεται από αναπαράσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου διακρίνονται χωριστά τα 15 κράτη-µέλη. Τα αρχικά "LL" του χαράκτη εµφανίζονται µεταξύ του αριθµού που αντιπροσωπεύει την ονοµαστική αξία και της περιφέρειας του κέρµατος στη δεξιά πλευρά. 7 Νοµισµατική Συµφωνία µεταξύ της Ιταλικής ηµοκρατίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και της ηµοκρατίας του Αγίου Μαρίνου (ΕΕ C 209, της , σ. 1-4) Νοµισµατική Συµφωνία µεταξύ της Ιταλικής ηµοκρατίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και της Πόλης του Βατικανού (ΕΕ C 299 της , σ. 1-4). 3

4 ΚΕΡΜΑΤΑ ΤΟΥ 1 ΚΑΙ ΤΩΝ 2 ΕΥΡΩ Στα κέρµατα του 1 ευρώ και των 2 ευρώ, ο αριθµός που αντιπροσωπεύει την ονοµαστική αξία του κέρµατος αναγράφεται στο αριστερό µέρος της κοινής όψης. Έξι ευθείες γραµµές διατρέχουν κατακόρυφα το δεξιό τµήµα της όψης των κερµάτων.. Πάνω σ' αυτές τις γραµµές είναι τοποθετηµένα δώδεκα αστέρια, ανά ένα λίγο πριν από τις άκρες κάθε γραµµής. Στο δεξιό µέρος της όψης των κερµάτων αναπαριστάται η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου µε λεπτή γραµµή σηµειώνονται τα σύνορα των κρατών-µελών και το δεξιό µέρος της αναπαράστασης επικαλύπτει το µεσαίο τµήµα των γραµµών. Η λέξη EURO αναγράφεται οριζοντίως στο µέσον του δεξιού µέρους της όψης των κερµάτων. Κάτω από το γράµµα O της λέξης EURO, προς τα δεξιά και κοντά στην περιφέρεια του κέρµατος, αναγράφονται Τα αρχικά "LL" του χαράκτη. 2. ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΕΡΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩ - ΖΩΝΗ ΕΥΡΩ 2.1. ΒΕΛΓΙΟ Όλα τα κέρµατα Η µορφή της Α.Μ. του Αλβέρτου Β', Βασιλέως των Βέλγων, σε αριστερή κατατοµή, περιβαλλόµενη από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε το βασιλικό µονόγραµµα στα δεξιά και κάτω από αυτό το έτος κοπής. Επιγραφή στη στεφάνη του κέρµατος των 2 ευρώ: 2**, επαναλαµβάνεται έξι φορές, µία φορά όρθια, µία φορά ανεστραµµένα κ.ο.κ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Τα κέρµατα αυτά απεικονίζουν κλαδί γερµανικής βαλανιδιάς και γύρω τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτω, αριστερά και δεξιά από το κλαδί αντίστοιχα, αναγράφονται το σήµα του Νοµισµατοκοπείου και το έτος κοπής. Τα κέρµατα αυτά απεικονίζουν την πύλη του Βρανδεµβούργου στο Βερολίνο και γύρω τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτω από την πύλη αναγράφεται το έτος κοπής και ακριβώς από κάτω το σήµα του Νοµισµατοκοπείου. ΚΕΡΜΑΤΑ ΤΟΥ 1 ΚΑΙ ΤΩΝ 2 ΕΥΡΩ Τα κέρµατα αυτά απεικονίζουν τον αετό της Οµοσπονδιακής ηµοκρατίας της Γερµανίας, παραδοσιακό σύµβολο της γερµανικής εθνικής κυριαρχίας, και γύρω τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτω από τον αετό αναγράφεται στο µέσον το έτος κοπής και δεξιά το σήµα του Νοµισµατοκοπείου. Επιγραφή στη στεφάνη του κέρµατος των 2 ευρώ: EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT και το σχέδιο του αετού της Οµοσπονδιακής ηµοκρατίας. 4

5 2.3. ΕΛΛΑ Α ΚΕΡΜΑ ΤΟΥ 1 ΛΕΠΤΟΥΤΟΥΕΥΡΩ Απεικονίζεται αθηναϊκή τριήρης (πολεµικό πλοίο της αρχαίας Ελλάδος), περιβαλλόµενη από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτω από το πλοίο αναγράφονται ο αριθµός 1 και η λέξη ΛΕΠΤΟ. Επάνω αριστερά υπάρχει το έτος κοπής και αµέσως από κάτω το σήµα του Νοµισµατοκοπείου (ανθέµιο). ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 2 ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥΕΥΡΩ Απεικονίζεται κορβέτα (ή δρόµων, ιστιοφόρο που χρησιµοποιήθηκε κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821), περιβαλλόµενη από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτω από το πλοίο αναγράφονται ο αριθµός 2 και η λέξη ΛΕΠΤΑ. Αριστερά του αριθµού υπάρχει το σήµα του Νοµισµατοκοπείου και επάνω δεξιά το έτος κοπής. ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 5 ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥΕΥΡΩ Απεικονίζεται σύγχρονο εµπορικό πλοίο (δεξαµενόπλοιο), περιβαλλόµενο από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επάνω από το πλοίο αναγράφονται ο αριθµός 5 και η λέξη ΛΕΠΤΑ και αµέσως από κάτω το έτος κοπής. Στο κάτω µέρος αριστερά, κάτω από το πλοίο, υπάρχει το σήµα του Νοµισµατοκοπείου. ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 10 ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥΕΥΡΩ Απεικονίζεται η προτοµή του Ρήγα Φεραίου-Βελεστινλή, περιβαλλόµενη από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκ των οποίων τα τρία είναι εσώγλυφα στο κάτω µέρος της προτοµής. Επάνω από αυτά αναγράφεται, ηµικυκλικά και εσώγλυφα, το όνοµα ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ. Αριστερά της κεφαλής υπάρχει το έτος κοπής. Επάνω δεξιά υπάρχει το σήµα του Νοµισµατοκοπείου, από κάτω ο αριθµός 10 και αµέσως από κάτω η λέξη ΛΕΠΤΑ. ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 20 ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥΕΥΡΩ Απεικονίζεται η προτοµή του Ιωάννη Καποδίστρια, περιβαλλόµενη από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκ των οποίων δύο, το ένα στο κέντρο και το άλλο στα αριστερά, είναι εσώγλυφα στο κάτω µέρος της προτοµής. Επάνω από αυτά αναγράφεται, ηµικυκλικά και εσώγλυφα, το όνοµα: Ι. ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΣ. Αριστερά της κεφαλής υπάρχει το σήµα του Νοµισµατοκοπείου και κάτω από το σήµα το έτος κοπής. εξιά της κεφαλής αναγράφεται ο αριθµός 20 και αµέσως από κάτω η λέξη ΛΕΠΤΑ. ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 50 ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥΕΥΡΩ Απεικονίζεται η προτοµή του Ελευθερίου Βενιζέλου, περιβαλλόµενη από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκ των οποίων τρία, το ένα στο κέντρο και τα άλλα δύο στα δεξιά, είναι εσώγλυφα στο κάτω µέρος της προτοµής. Επάνω από αυτά, αναγράφεται, ηµικυκλικά και εσώγλυφα, το όνοµα: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ. Αριστερά της κεφαλής αναγράφεται ο αριθµός 50, αµέσως από κάτω η λέξη ΛΕΠΤΑ και πιο κάτω το έτος κοπής. εξιά της κεφαλής υπάρχει το σήµα του Νοµισµατοκοπείου. 5

6 ΚΕΡΜΑ ΤΟΥ 1 ΕΥΡΩ Στο κέντρο του κέρµατος απεικονίζεται το αρχαίο αθηναϊκό τετράδραχµο µε τη γλαύκα (νόµισµα µέσα στο νόµισµα), περιβαλλόµενο από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιφέρεια του κέρµατος. Το έτος κοπής αναγράφεται στο κάτω µέρος της περιφέρειας, µε ενδιάµεση παρεµβολή, ηµικυκλικά ως εξής: 20 * 02. Στο άνω µέρος, επάνω από το αρχαίο νόµισµα, υπάρχει το σήµα του Νοµισµατοκοπείου. Εντός του αρχαίου νοµίσµατος και δεξιά της γλαύκας αναγράφονται εσώγλυφα ο αριθµός 1 και αµέσως από κάτω η λέξη ΕΥΡΩ, το τελευταίο γράµµα της οποίας (Ω) είναι ανάγλυφα χαραγµένο ακριβώς επάνω στην περιφέρεια του αρχαίου νοµίσµατος. ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 2 ΕΥΡΩ Στο κέντρο του κέρµατος απεικονίζεται η απαγωγή της Ευρώπης από το ία µεταµορφωµένο σε ταύρο από ψηφιδωτό της Σπάρτης (σκηνή από την ελληνική µυθολογία). Η παράσταση περιβάλλεται από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιφέρεια του κέρµατος. Το έτος κοπής αναγράφεται στο κάτω µέρος της περιφέρειας µε ενδιάµεση παρεµβολή, ηµικυκλικά ως εξής: 20* 02. Αριστερά από την παράσταση, στο επάνω µέρος αναγράφεται ηµικυκλικά η λέξη ΕΥΡΩΠΗ. Επάνω δεξιά υπάρχει το σήµα του Νοµισµατοκοπείου. Κάτω από την παράσταση αναγράφεται ο αριθµός 2, η κάτω αριστερή γωνία του οποίου εκτείνεται λίγο προς την περιφέρεια, και δίπλα του η λέξη ΕΥΡΩ. Επιγραφή στη στεφάνη του κέρµατος των 2 ευρώ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ * 2.4. ΙΣΠΑΝΙΑ Στο κεντρικό τµήµα απεικονίζεται ο καθεδρικός ναός του Santiago de Compostela και αριστερά η λέξη ESPAÑA γραµµένη ηµικυκλικά και από κάτω προς τα άνω. εξιά υπάρχει το σήµα του Νοµισµατοκοπείου και µεταξύ των πύργων του ναού το έτος κοπής. Στην περιφέρεια απεικονίζονται, σε κυκλική διάταξη, τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα οποία πέντε (αυτά που αντιστοιχούν στις θέσεις 8, 9, 10, 11 και 12 του ρολογιού) είναι εσώγλυφα σε τµήµα της περιφέρειας αυτής. Στο µέσον και προς τα δεξιά απεικονίζεται η µορφή του Μιχαήλ Θερβάντες. Αριστερά εµφανίζεται γραµµένο ηµικυκλικά το όνοµα CERVANTES πάνω από µία σχηµατοποιηµένη πένα. Από πάνω αναγράφεται οριζοντίως η λέξη ESPAÑA. Κάτω από τη µορφή του Θερβάντες υπάρχει το έτος κοπής και στα αριστερά του το σήµα του Νοµισµατοκοπείου. Στην περιφέρεια απεικονίζονται, σε κυκλική διάταξη, τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα οποία τέσσερα (αυτά που αντιστοιχούν στις θέσεις 12, 1, 2 και 3 του ρολογιού) είναι εσώγλυφα σε τµήµα της περιφέρειας αυτής. ΚΕΡΜΑΤΑ ΤΟΥ 1 ΚΑΙ ΤΩΝ 2 ΕΥΡΩ Σε κεντρικό τµήµα απεικονίζεται η µορφή της Α.M. του Βασιλέως Χουάν Κάρλος Α. Αριστερά, σε τµήµα της περιφέρειας, αναγράφεται εσώγλυφη η λέξη ESPAÑA και κάτω από το τµήµα αυτό υπάρχει το σήµα του Νοµισµατοκοπείου. Στην περιφέρεια απεικονίζονται, σε κυκλική διάταξη, τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα οποία τέσσερα (αυτά που αντιστοιχούν στις θέσεις 1, 2, 3 και 4 του ρολογιού) είναι εσώγλυφα σε τµήµα της 6

7 περιφέρειας αυτής. Το έτος κοπής εµφανίζεται πάλι στη βάση του κέρµατος, µε ένα παρεµβαλλόµενο αστέρι που χωρίζει τα τέσσερα ψηφία ανά δύο. Επιγραφή στη στεφάνη του κέρµατος των 2 ευρώ : 2 **, επαναλαµβανόµενα έξι φορές, µία φορά όρθια, µία φορά ανεστραµµένα κ.ο.κ ΓΑΛΛΙΑ Τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιβάλλουν τη νέα "Μαριάννα" που φιλοτεχνήθηκε από την F. Courtiade, χαράκτρια του Νοµισµατοκοπείου των Παρισίων. εξιά, από επάνω προς τα κάτω, αναγράφονται τα αρχικά της Γαλλικής ηµοκρατίας (RF), το σήµα του Νοµισµατοκοπείου των Παρισίων και το έτος κοπής. Κατά την παραδοσιακή "Σπορέα" που δηµιούργησε ο Oscar Roty το 1898, τα κέρµατα αναπαριστούν µία µοντέρνα εκδοχή του ίδιου θέµατος, έργο του L. Jorio, περιβαλλόµενη από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µε φόντο διαγώνιες γραµµές. Αριστερά υπάρχουν οριζόντιες γραµµές και αναγράφεται το έτος κοπής, ενώ δεξιά υπάρχουν κάθετες γραµµές και αναγράφονται τα αρχικά της Γαλλικής ηµοκρατίας (RF). Στο κάτω µέρος υπάρχει το σήµα του Νοµισµατοκοπείου των Παρισίων. ΚΕΡΜΑΤΑ ΤΟΥ 1 ΚΑΙ ΤΩΝ 2 ΕΥΡΩ Μέσα σε εξάγωνο που περιβάλλεται από το σύνθηµα "Liberté, Egalité, Fraternité" ("Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφοσύνη"), απεικονίζεται ένα δέντρο, έργο του J. Jimenez, που απλώνει τις ρίζες και τα κλαδιά του προς τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιφέρεια του κέρµατος. Κάτω από το δέντρο αναγράφονται τα αρχικά της Γαλλικής ηµοκρατίας (RF). Στην περιφέρεια του κέρµατος απεικονίζονται επίσης, µέσα σε τεµνόµενες γραµµές, το σήµα του Νοµισµατοκοπείου των Παρισίων στην επάνω πλευρά και έτος κοπής στην κάτω πλευρά. Επιγραφή στη στεφάνη του κέρµατος των 2 ευρώ: 2 **, επαναλαµβανόµενα έξι φορές, µία φορά όρθια, µία φορά ανεστραµµένα κ.ο.κ ΙΡΛΑΝ ΙΑ Όλα τα κέρµατα Τα ιρλανδικά κέρµατα απεικονίζουν την κελτική άρπα, περιβαλλόµενη από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα αριστερά της υπάρχει η λέξη Éire και στα δεξιά το έτος κοπής. Το σχήµα αυτό της άρπας εµφανίζεται σε όλα τα Ιρλανδικά κέρµατα από την πρώτη έκδοση το Επιγραφή στη στεφάνη του κέρµατος των 2 ευρώ : 2 **, επαναλαµβανόµενα έξι φορές, µία φορά όρθια, µία φορά ανεστραµµένα κ.ο.κ. 7

8 2.7. ΙΤΑΛΙΑ ΚΕΡΜΑ ΤΟΥ 1 ΛΕΠΤΟΥΤΟΥΕΥΡΩ Αναπαριστά το Castel del Monte και γύρω τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επάνω µέρος αναγράφεται το έτος 2002 και στο κάτω µέρος, στο µέσον, υπάρχει το σύµπλεγµα γραµµάτων R και I. Αριστερά και δεξιά του συµπλέγµατος αντίστοιχα αναγράφονται το γράµµα R και τα αρχικά του σχεδιαστή, δηλ. το σύµπλεγµα γραµµάτων ED. ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 2 ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥΕΥΡΩ Αναπαριστά τον πύργο της Mole Antonelliana και γύρω τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αριστερά υπάρχει το σύµπλεγµα γραµµάτων R και I, ενώ δεξιά αναγράφεται το έτος 2002 και από κάτω το γράµµα R. Στο κάτω µέρος του κέρµατος υπάρχουν τα αρχικά του σχεδιαστή, δηλ. το σύµπλεγµα γραµµάτων LDS. ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 5 ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥΕΥΡΩ Αναπαριστά το Κολοσσαίο της Ρώµης και γύρω τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επάνω αριστερά υπάρχει το γράµµα R, επάνω δεξιά το σύµπλεγµα γραµµάτων R και I και στο κάτω µέρος το έτος 2002 και τα αρχικά του σχεδιαστή ELF. ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 10 ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥΕΥΡΩ Αναπαριστά λεπτοµέρεια από τη Γέννηση της Αφροδίτης του Σάντρο Μποτιτσέλλι και γύρω τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αριστερά υπάρχει το σύµπλεγµα γραµµάτων R και I και το έτος 2002, δεξιά το γράµµα R και στο κάτω µέρος αριστερά τα αρχικά του σχεδιαστή CM. ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 20 ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥΕΥΡΩ Αναπαριστά γλυπτό του Ουµπέρτο Μποτσιόνι µε τίτλο Μοναδικές µορφές συνέχειας στο χώρο και γύρω τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αριστερά υπάρχει το σύµπλεγµα γραµµάτων R και I, δεξιά το γράµµα R και το έτος 2002 στο κάτω µέρος αριστερά τα αρχικά του σχεδιαστή M.A.C.. ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 50 ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥΕΥΡΩ Αναπαριστά το δάπεδο της πλατείας του Καπιτωλίου, όπως αναπλάστηκε από το Μιχαήλ Άγγελο, µε τον έφιππο ανδριάντα του Μάρκου Αυρήλιου στο κέντρο, και γύρω τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επάνω δεξιά υπάρχει το σύµπλεγµα γραµµάτων R και I, επάνω αριστερά το γράµµα R, στο κάτω µέρος, στο µέσον, το έτος 2002 και κάτω δεξιά το αρχικό του σχεδιαστή m. ΚΕΡΜΑ ΤΟΥ 1 ΕΥΡΩ Αναπαριστά τον άνθρωπο του Βιτρουβίου, έργο του Λεονάρντο Ντα Βίντσι, και γύρω τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επάνω µέρος υπάρχει το σύµπλεγµα γραµµάτων R και I, αριστερά το γράµµα R, δεξιά το έτος 2002 και κάτω αριστερά τα αρχικά του σχεδιαστή, δηλ. το σύµπλεγµα γραµµάτων LC. 8

9 ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 2 ΕΥΡΩ Προσωπογραφία του άντη Αλιγκιέρι και γύρω τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αριστερά υπάρχει το σύµπλεγµα γραµµάτων R και I και το έτος 2002, κάτω αριστερά το γράµµα R και κάτω από την προσωπογραφία τα αρχικά του σχεδιαστή M.C.C.. Επιγραφή στη στεφάνη του κέρµατος των 2 ευρώ : 2 *, επαναλαµβανόµενα έξι φορές, µία φορά όρθια, µία φορά ανεστραµµένα κ.ο.κ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Η µορφή της Α.Β.Υ. του Μεγάλου ούκα Ερρίκου, σε δεξιά κατατοµή και µε κλασική τεχνοτροπία, υπογεγραµµένη µε τα αρχικά του χαράκτη, GC, περιβάλλεται στο επάνω µέρος από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο κάτω µέρος από τη λέξη LËTZEBUERG και το έτος 2002, ανάµεσα στα δύο σήµατα του Νοµισµατοκοπείου. Η µορφή της Α.Β.Υ. του Μεγάλου ούκα Ερρίκου, σε δεξιά κατατοµή και µε παραδοσιακή γραµµική τεχνοτροπία, υπογεγραµµένη µε τα αρχικά του χαράκτη GC, περιβάλλεται αριστερά από τη λέξη LËTZEBUERG και δεξιά από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αριστερά αναγράφεται το έτος 2002, ανάµεσα στα δύο σήµατα του Νοµισµατοκοπείου. ΚΕΡΜΑΤΑ ΤΟΥ 1 ΚΑΙ ΤΩΝ 2 ΕΥΡΩ Το κέρµα χωρίζεται σε δύο µέρη µε µία κάθετη γραµµή. Τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µεταξύ των οποίων παρεµβάλλονται στο κάτω µέρος τα αρχικά του χαράκτη GC, περιβάλλουν το κεντρικό τµήµα του κέρµατος, όπου αριστερά, ανάµεσα στα δύο σήµατα του Νοµισµατοκοπείου, αναγράφονται από κάτω προς τα επάνω το έτος 2002 και η λέξη LËTZEBUERG. Στο δεξιό µέρος απεικονίζεται η µορφή της Α.Β.Υ. του Μεγάλου ούκα Ερρίκου, σε δεξιά κατατοµή και σε µοντέρνο ευθύγραµµο σχέδιο. Επιγραφή στη στεφάνη του κέρµατος των 2 ευρώ : 2 **, επαναλαµβανόµενα έξι φορές, µία φορά όρθια, µια φορά ανεστραµµένα κ.ο.κ ΟΛΛΑΝ ΙΑ Η προσωπογραφία της Α.Μ. της Βασίλισσας περιβάλλεται από ανάγλυφες κουκίδες και από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περιφέρεια από αριστερά προς τα δεξιά, διακρίνονται οι λέξεις «BEATRIX KONINGIN DER» «NEDERLANDΕΝ» («Βεατρίκη, Βασίλισσα της Ολλανδίας»), το σήµα του Βασιλικού Νοµισµατοκοπείου της Ολλανδίας, το έτος κοπής και η υπογραφή του ιευθυντή του Νοµισµατοκοπείου. 9

10 ΚΕΡΜΑΤΑ ΤΟΥ 1 ΚΑΙ ΤΩΝ 2 ΕΥΡΩ Η προσωπογραφία της Α.Μ. της Βασίλισσας είναι χαραγµένη στην αριστερή πλευρά του κέρµατος. Στη δεξιά πλευρά είναι χαραγµένα τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην δεξιά πλευρά υπάρχουν τρεις κάθετες γραµµές, µεταξύ των οποίων αναγράφονται υπογραµµισµένες οι λέξεις «BEATRIX», «KONINGIN DER» «NEDERLANDEN». Στο κάτω µέρος του κέρµατος, προς την περιφέρεια και µεταξύ των τριών γραµµών, υπάρχει η υπογραφή του ιευθυντή του Νοµισµατοκοπείου και το σήµα του Βασιλικού Νοµισµατοκοπείου της Ολλανδίας. Κάτω από τη λέξη «BEATRIX» αναγράφεται οριζόντια το έτος κοπής. Επιγραφή στη στεφάνη του κέρµατος των 2 ευρώ: GOD * ZIJ * MET * ONS * ("ο Θεός µεθ' ηµών") ΑΥΣΤΡΙΑ ΚΕΡΜΑ ΤΟΥ 1 ΛΕΠΤΟΥΤΟΥΕΥΡΩ Το κέρµα αυτό απεικονίζει άνθος γεντιανής και γύρω τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτω από το άνθος των Άλπεων υπάρχει εραλδική παράσταση της αυστριακής σηµαίας, κόκκινο-λευκό-κόκκινο, και δεξιά επάνω από αυτήν το έτος κοπής. Σε κυκλική διάταξη εµφανίζεται η επιγραφή "EIN EURO CENT". ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 2 ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥΕΥΡΩ Το κέρµα αυτό απεικονίζει το εντελβάις και γύρω τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αριστερά από το µίσχο αυτού του άνθους των Άλπεων υπάρχει εραλδική παράσταση της αυστριακής σηµαίας, µε τα χρώµατα κόκκινο-λευκό-κόκκινο, και επάνω από αυτήν το έτος κοπής. Σε κυκλική διάταξη εµφανίζεται η επιγραφή "ZWEI EURO CENT". ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 5 ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥΕΥΡΩ Το κέρµα αυτό απεικονίζει ηρανθή και γύρω τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πίσω από το µίσχο του άνθους υπάρχει εραλδική παράσταση της αυστριακής σηµαίας, µε τα χρώµατα κόκκινο-λευκό-κόκκινο, και στα δεξιά το έτος κοπής. Σε κυκλική διάταξη εµφανίζεται η επιγραφή "FÜNF EURO CENT". ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 10 ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥΕΥΡΩ Το κέρµα αυτό απεικονίζει µια άποψη του κωδωνοστασίου του καθεδρικού ναού του Αγίου Στεφάνου στη Βιέννη και γύρω τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αριστερά αναγράφονται οι λέξεις "10 EURO CENT" και κάτω από αυτές υπάρχει εραλδική παράσταση της αυστριακής σηµαίας, µε τα χρώµατα κόκκινο-λευκό-κόκκινο, και στα δεξιά το έτος κοπής. ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 20 ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥΕΥΡΩ Το κέρµα αυτό απεικονίζει το ανάκτορο του Μπελβεντέρε της Βιέννης µε τη σφυρήλατη σιδερένια πύλη του, και γύρω τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από κάτω υπάρχουν ο αριθµός "20" και ακολουθούν εραλδική παράσταση της αυστριακής σηµαίας, µε τα χρώµατα κόκκινο-λευκό-κόκκινο, και το έτος κοπής. Οι λέξεις "EURO CENT"αναγράφονται σε σχήµα τόξου πάνω από την πύλη. 10

11 ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 50 ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥΕΥΡΩ Το κέρµα αυτό απεικονίζει το εκθεσιακό κέντρο Secession της Βιέννης και γύρω τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι λέξεις "50 EURO CENT" το έτος κοπής και δίπλα του η εραλδική παράσταση της αυστριακής σηµαίας, µε τα χρώµατα κόκκινο-λευκό-κόκκινο, σχηµατίζουν τόξο επάνω από το θόλο του κτιρίου. ΚΕΡΜΑ ΤΟΥ 1 ΕΥΡΩ Τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιβάλλουν τη µορφή του Βόλφγκανγκ Αµαντέους Μότσαρτ, µε την υπογραφή του στο ύψος των ώµων του. Αριστερά αναγράφεται το έτος κοπής και δεξιά, κατά σειρά από επάνω προς τα κάτω, υπάρχουν ο αριθµός "1", η λέξη "EURO" και εραλδική παράσταση της αυστριακής σηµαίας, µε τα χρώµατα κόκκινολευκό-κόκκινο. ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 2 ΕΥΡΩ Η προσωπογραφία της Αυστριακής Bertha von Suttner, βραβευµένης µε το Νόµπελ Ειρήνης (1905), περιβάλλεται από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. εξιά αναγράφεται το έτος κοπής και αριστερά, κατά σειρά από επάνω προς τα κάτω, υπάρχουν ο αριθµός "2", η λέξη "EURO" και εραλδική παράσταση της αυστριακής σηµαίας, µε τα χρώµατα κόκκινολευκό-κόκκινο. Επιγραφή στη στεφάνη του κέρµατος των 2 ευρώ : 2 ΕURO ***, επαναλαµβανόµενα τέσσερις φορές, µία φορά όρθια, µία φορά ανεστραµµένα κ.ο.κ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Όλα τα κέρµατα Κεντρικό θέµα της σειράς των κερµάτων του 1 και των 2 ευρώ, της σειράς των 10, 20 και των 50 λεπτών του ευρώ και της σειράς του 1, των 2 και των 5 λεπτών του ευρώ είναι τρεις βασιλικές σφραγίδες του πρώτου Βασιλέως της Πορτογαλίας Αλφόνσου Ερρίκου, περιβαλλόµενες από πύργους και θυρεούς, τοποθετηµένους σε κυκλική διάταξη παράλληλα µε καθένα από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απεικονίζονται στην περιφέρεια κάθε κέρµατος. Στο επάνω µέρος του εσωτερικού κύκλου εµφανίζεται η λέξη PORTUGAL και στο κάτω µέρος το έτος κοπής. Στεφάνη του κέρµατος των 2 ευρώ : πέντε θυρεοί και επτά πύργοι σε ίσες αποστάσεις µεταξύ τους ΦΙΝΛΑΝ ΙΑ Τα κέρµατα αυτά απεικονίζουν το φινλανδικό εραλδικό λέοντα. Το έτος κοπής εµφανίζεται στα αριστερά του λέοντα, ακριβώς κάτω από το εµπρόσθιο αριστερό του πόδι. Κάτω από τη λαβή του ξίφους, που βρίσκεται ακριβώς κάτω από τα πόδια του λέοντα, υπάρχει το γράµµα M. Η παράσταση περιβάλλεται κυκλικά από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 11

12 ΚΕΡΜΑ ΤΟΥ 1 ΕΥΡΩ Το κέρµα αυτό απεικονίζει δύο κύκνους που πετούν πάνω από ένα φινλανδικό τοπίο µε λίµνη. Το έτος κοπής εµφανίζεται στο δεξιό µέρος τους κέρµατος, εµπρός από ένα λόφο. Ακριβώς επάνω από το τοπίο, στο αριστερό µέρος του κέρµατος, αναγράφεται το γράµµα Μ. Η παράσταση περιβάλλεται κυκλικά από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 2 ΕΥΡΩ Το κέρµα αυτό απεικονίζει βατοµουριές και άνθη βατοµουριάς. Το έτος κοπής εµφανίζεται κάτω από τα άνθη, ενώ δεξιά, ακριβώς κάτω από το µίσχο, υπάρχει το γράµµα Μ. Η παράσταση περιβάλλεται κυκλικά από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιγραφή στη στεφάνη του κέρµατος των 2 ευρώ: SUOMI FINLAND * * *, όπου το * είναι κεφαλή λιονταριού. 3. ΕΘΝΙΚΗ ΟΨΗ ΤΩΝ ΚΕΡΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩ - ΤΡΙΤΑ ΚΡΑΤΗ 3.1. ΜΟΝΑΚΟ Στο κεντρικό µέρος του κέρµατος απεικονίζεται το οικόσηµο των Πριγκίπων του Μονακό. Επάνω από το οικόσηµο αναγράφεται η λέξη MONACO, ενώ κάτω από το οικόσηµο αναγράφεται το έτος και αριστερά και δεξιά αυτού αντίστοιχα το σήµα του Νοµισµατοκοπείου των Παρισίων και εκείνο του χαράκτη. Τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης εµφανίζονται ανά έξι εκατέρωθεν του οικοσήµου. Στο κεντρικό µέρος του κέρµατος απεικονίζεται η σφραγίδα του Πρίγκιπα. Επάνω από τη σφραγίδα αναγράφεται η λέξη MONACO, ενώ κάτω από τη σφραγίδα αναγράφεται το έτος και αριστερά και δεξιά αυτού αντίστοιχα το σήµα του Νοµισµατοκοπείου των Παρισίων και εκείνο του χαράκτη. Τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης εµφανίζονται ανά έξι εκατέρωθεν της σφραγίδας. ΚΕΡΜΑ ΤΟΥ 1 ΕΥΡΩ Στο κεντρικό µέρος του κέρµατος απεικονίζονται οι µορφές των Πριγκίπων Ραινιέ Γ' και Αλβέρτου, σε δεξιά κατατοµή. Επάνω από τις µορφές αναγράφεται η λέξη MONACO, ενώ κάτω από τις µορφές αναγράφεται το έτος και αριστερά και δεξιά αυτού αντίστοιχα το σήµα του Νοµισµατοκοπείου των Παρισίων και εκείνο του χαράκτη. Τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης εµφανίζονται ανά έξι εκατέρωθεν των µορφών. ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 2 ΕΥΡΩ Στο κεντρικό µέρος του κέρµατος απεικονίζεται η µορφή του Πρίγκιπα Ραινιέ Γ', σε δεξιά κατατοµή. Επάνω από τη µορφή αναγράφεται η λέξη MONACO, ενώ κάτω από τη µορφή αναγράφεται το έτος και αριστερά και δεξιά αυτού αντίστοιχα το σήµα του Νοµισµατοκοπείου των Παρισίων και εκείνο του χαράκτη. Τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης εµφανίζονται ανά έξι εκατέρωθεν της µορφής. 12

13 Επιγραφή στη στεφάνη του κέρµατος των 2 ευρώ:2**, επαναλαµβανόµενα έξι φορές, µία φορά όρθια, µία φορά ανεστραµµένα κ.ο.κ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΕΡΜΑ ΤΟΥ 1 ΛΕΠΤΟΥΤΟΥΕΥΡΩ Απεικονίζεται ο Τρίτος Πύργος, o Montale. Αριστερά αναγράφεται το έτος 2002 και το γράµµα R και δεξιά οι λέξεις SAN MARINO και τα αρχικά του δηµιουργού του σχεδίου CH. Η παράσταση περιβάλλεται κυκλικά από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτω δεξιά αναγράφονται τα αρχικά του χαράκτη ELF και η σύντµηση INC. ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 2 ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥΕΥΡΩ Απεικονίζεται το Άγαλµα της Ελευθερίας. Αριστερά υπάρχουν οι λέξεις SAN MARINO και τα αρχικά του δηµιουργού του σχεδίου CH και δεξιά το γράµµα R και το έτος Η παράσταση περιβάλλεται κυκλικά από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτω δεξιά αναγράφονται τα αρχικά του χαράκτη ELF και η σύντµηση INC. ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 5 ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥΕΥΡΩ Απεικονίζεται ο Πρώτος Πύργος, ο Guaita. Στο επάνω µέρος αναγράφονται το έτος 2002, οι λέξεις SAN MARINO, το γράµµα R και τα αρχικά του δηµιουργού του σχεδίου CH. Η παράσταση περιβάλλεται κυκλικά από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτω δεξιά αναγράφονται τα αρχικά του χαράκτη ELF και η σύντµηση INC. ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 10 ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥΕΥΡΩ Απεικονίζεται η Βασιλική του Αγίου Μαρίνου. Στο επάνω µέρος αναγράφονται οι λέξεις SAN MARINO, το έτος 2002 και τα αρχικά του δηµιουργού του σχεδίου CH και στο κάτω µέρος το γράµµα R. Η παράσταση περιβάλλεται κυκλικά από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτω δεξιά αναγράφονται τα αρχικά του χαράκτη ELF και η σύντµηση INC. ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 20 ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥΕΥΡΩ Απεικονίζεται ο Άγιος Μαρίνος από πίνακα της σχολής του Guercino. Αριστερά υπάρχουν τα αρχικά του δηµιουργού του σχεδίου CH και οι λέξεις SAN MARINO και δεξιά το έτος 2002 και το γράµµα R. Η παράσταση περιβάλλεται από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτω δεξιά αναγράφονται τα αρχικά του χαράκτη ELF και η σύντµηση INC. ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 50 ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥΕΥΡΩ Απεικονίζονται οι τρεις πύργοι (Guaita, Cesta και Montale). Στο επάνω µέρος αναγράφονται το έτος 2002, οι λέξεις SAN MARINO, τα αρχικά του δηµιουργού του σχεδίου CH, καθώς και το γράµµα R. Η παράσταση περιβάλλεται κυκλικά από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτω δεξιά αναγράφονται τα αρχικά του χαράκτη ELF και η σύντµηση INC. 13

14 ΚΕΡΜΑ ΤΟΥ 1 ΕΥΡΩ Απεικονίζεται ο επίσηµος θυρεός της ηµοκρατίας του Αγίου Μαρίνου. Στο επάνω µέρος αναγράφονται το έτος 2002 και το γράµµα R και στο κάτω µέρος οι λέξεις SAN MARINO και τα αρχικά του δηµιουργού του σχεδίου CH. Η παράσταση περιβάλλεται κυκλικά από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτω δεξιά αναγράφονται τα αρχικά του χαράκτη ELF και η σύντµηση INC. ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 2 ΕΥΡΩ Απεικονίζεται το Κυβερνητικό Μέγαρο (Palazzo Pubblico). Αριστερά αναγράφονται το έτος 2002 και το γράµµα R και δεξιά οι λέξεις SAN MARINO και τα αρχικά του δηµιουργού του σχεδίου CH. Η παράσταση περιβάλλεται από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτω δεξιά αναγράφονται τα αρχικά του χαράκτη ELF και η σύντµηση INC. Επιγραφή στη στεφάνη του κέρµατος των 2 ευρώ: 2*, επαναλαµβανόµενα έξι φορές, µία φορά όρθια, µία φορά ανεστραµµένα κ.ο.κ ΒΑΤΙΚΑΝΟ Απεικονίζεται η µορφή της Αυτού Αγιότητος του Πάπα Ιωάννη-Παύλου Β', Αρχηγού του Κράτους της Πόλης του Βατικανού, σε αριστερή κατατοµή. Στο άνω µέρος της περιφέρειας είναι χαραγµένες οι λέξεις CITTA DEL VATICANO και στο κάτω µέρος το έτος 2002, ενώ τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης απεικονίζονται ανά έξι δεξιά και αριστερά αντίστοιχα. Επάνω από το έτος κοπής υπάρχει το γράµµα R, ενώ τα αρχικά του χαράκτη UP εµφανίζονται µεταξύ του δεύτερου και του τέταρτου αστεριού κάτω δεξιά. ΚΕΡΜΑΤΑ ΤΩΝ 10, ΤΩΝ 20 ΚΑΙ ΤΩΝ 50 ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥΕΥΡΩ Απεικονίζεται η µορφή της Αυτού Αγιότητος του Πάπα Ιωάννη-Παύλου Β', Αρχηγού του Κράτους της Πόλης του Βατικανού, σε αριστερή κατατοµή. Στο αριστερό τµήµα της περιφέρειας είναι χαραγµένες οι λέξεις CITTA DEL VATICANO και στο κάτω τµήµα το έτος 2002, ενώ τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης απεικονίζονται στο δεξιό τµήµα της περιφέρειας. Επάνω από το έτος κοπής υπάρχει το γράµµα R, ενώ τα αρχικά του χαράκτη UP εµφανίζονται µεταξύ του τρίτου και του πέµπτου αστεριού κάτω δεξιά. ΚΕΡΜΑΤΑ ΤΟΥ 1 ΚΑΙ ΤΩΝ 2 ΕΥΡΩ Απεικονίζεται η µορφή της Αυτού Αγιότητος του Πάπα Ιωάννη-Παύλου Β', Αρχηγού του Κράτους της Πόλης του Βατικανού, σε αριστερή κατατοµή. Στο κάτω µέρος του εξωτερικού δακτυλίου του κέρµατος είναι χαραγµένες οι λέξεις CITTA DEL VATICANO και ακολουθεί το έτος 2002, ενώ τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης απεικονίζονται στο δεξιό τµήµα του πυρήνα του κέρµατος. Επάνω από το έτος κοπής υπάρχει το γράµµα R, ενώ τα αρχικά του χαράκτη UP εµφανίζονται µεταξύ του δεύτερου και του τέταρτου αστεριού κάτω δεξιά. Επιγραφή στη στεφάνη του κέρµατος των 2 ευρώ: 2* επαναλαµβανόµενα έξι φορές, µία φορά όρθια, µία φορά ανεστραµµένα. 14

Από τη Λίρα στο Ευρώ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Από τη Λίρα στο Ευρώ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 Από τη Λίρα στο Ευρώ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2 1960 Ίδρυση της Κυπριακής ηµοκρατίας Nοµισµατική µονάδα - Κυπριακή Λίρα εκαδικό σύστηµα -Mιλς 3 1961 - Πρώτα χαρτονοµίσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Το κέρμα των 2 σεντς παρουσιάζει το άνθος "λεοντοπόδιον το άλπειον" που είναι πολύ δημοφιλές στους imageπεριπατητές.

Το κέρμα των 2 σεντς παρουσιάζει το άνθος λεοντοπόδιον το άλπειον που είναι πολύ δημοφιλές στους imageπεριπατητές. Ν4) Η EΘNIKH OΨH TΩN KEPMATΩN EYPΩ Κάθε κράτος της ζώνης του ευρώ οργάνωσε τη δική του διαδικασία επιλογής της εθνικής όψης: 1) ΑΥΣΤΡΙΑ Αποφασίσθηκε η παραγωγή μιας πλήρους σειράς διαφορετικών κερμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Χρήματα και Νομίσματα

Χρήματα και Νομίσματα Εκπαιδευτήριο TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Σχολικό Έτος 2007-2008 Συνθετικές εργασίες στο μάθημα Πληροφορική Τεχνολογία της Β Γυμνασίου: Όψεις της Τεχνολογίας Θέμα: Χρήματα και Νομίσματα Τμήμα: ΗΥ: Ομάδα: Β2 pc21 Ξενάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΛΥΠΤΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΛΑΪΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Microsoft Access Τα εργαστήρια που ακολουθούν έγιναν στο 7 ο Γυµνάσιο Ζωγράφου κατά το σχολικό έτος 2004-05 Περιεχόµενα 1. ηµιουργία πίνακα 2. ηµιουργία φόρµας 3. ηµιουργία έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. Γενικά II. Πρωτόκολλο της 13 ης Απριλίου 1962 για την ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΔΥΟ (2)

AΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΔΥΟ (2) AΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΔΥΟ (2) ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1. Απεικόνιση του θέματος στον καθορισμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Κεφ. 1 ο Επικοινωνία- Συνεργασία Κεφ. 2 ο Εντυπα - Σφραγίδες 1 Κεφ. 1ο : Επικοινωνία Συνεργασία 1) Συνεργασία µε Αρχές και Κοινωνικούς Φορείς Η δηµιουργία, διατήρηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μακρή EFIAP. www.michalismakri.com

Μιχάλης Μακρή EFIAP. www.michalismakri.com Μιχάλης Μακρή EFIAP www.michalismakri.com Γιατί κάποιες φωτογραφίες είναι πιο ελκυστικές από τις άλλες; Γιατί κάποιες φωτογραφίες παραμένουν κρεμασμένες σε γκαλερί για μήνες ή και για χρόνια για να τις

Διαβάστε περισσότερα

Φαξ: 2131361140 e-mail: a.toumpi@ypes.gr e-mail: a.mpalta@ypes.gr

Φαξ: 2131361140 e-mail: a.toumpi@ypes.gr e-mail: a.mpalta@ypes.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 1842 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά χαρακτηριστικά και µεθοδική διδασκαλία των αλµάτων στο σχολείο

Τεχνικά χαρακτηριστικά και µεθοδική διδασκαλία των αλµάτων στο σχολείο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Τεχνικά χαρακτηριστικά και µεθοδική διδασκαλία των αλµάτων στο σχολείο Εισηγητής: Γούλας Παναγιώτης, ΚΦΑ ΤΑ ΑΛΜΑΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΘΕΤΑ ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές προδιαγραφές σηματοδότησης του ΕΣΠΑ

Τεχνικές προδιαγραφές σηματοδότησης του ΕΣΠΑ Τεχνικές προδιαγραφές σηματοδότησης του ΕΣΠΑ 3 1. Λογότυπα - προδιαγραφές Στο Kεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα σήματα και τα λογότυπα που χρησιμοποιούνται στο σύνολο των εφαρμογών, η χρωματική τους ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό)

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) 700 ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2000, (Ν. 22(ΠΙ)/2000) που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν.

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν. ΑΛΓΕΒΡΑ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Τι είναι αριθμητική παράσταση; Με ποια σειρά εκτελούμε τις πράξεις σε μια αριθμητική παράσταση ώστε να βρούμε την τιμή της; Αριθμητική παράσταση λέγεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο.

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 63 6. Άσκηση 6 Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. 6.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης αυτής, καθώς και των δύο εποµένων, είναι η γνωριµία των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη

Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη βιολογική μηχανική Κεφάλαιο 2 Εκβιομηχανική των οστών Οι διαφάνειες που ακολουθούν Η ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Για να περιγράψουμε τα

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

AΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ AΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΜΑ: Σύνθεση με τρία αντικείμενα ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το προς σχεδίαση θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις-Απαντήσεις για το Ευρώ

Ερωτήσεις-Απαντήσεις για το Ευρώ Ερωτήσεις-Απαντήσεις για το Ευρώ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 1. Πότε θα γίνει η εισαγωγή του ευρώ; Το ευρώ αναμένεται να εισαχθεί και να αποτελέσει επίσημο νόμισμα της χώρας την 1 η Ιανουαρίου 2008. 2. Πότε θα καταργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

να προσεγγίσετε μέσω της γέφυρας Ponte Vecchio.Η κοντινότερη στάση μετρό είναι η Lepanto linea A.

να προσεγγίσετε μέσω της γέφυρας Ponte Vecchio.Η κοντινότερη στάση μετρό είναι η Lepanto linea A. Το κέντρο της Ρώμης είναι ένα μεγάλο αρχαιολογικό πάρκο γεμάτο με καλά κρυμένα μυστικά αλλά και σημαντικά ιστορικά μνημεία. Το Κολοσσαίο Αυτό το επιβλητικό αμφιθέατρο της αρχαιότητας ήταν χωρητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Να το πάρει το ποτάµι;

Να το πάρει το ποτάµι; Να το πάρει το ποτάµι; Είναι η σκιά ενός σώµατος που το φωτίζει ο Ήλιος. Όπως η σκιά του γνώµονα ενός ηλιακού ρολογιού που µε το αργό πέρασµά της πάνω απ τα σηµάδια των ωρών και µε το ύφος µιας άλλης εποχής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ Σύνταξη κειμένου: Μαρία Ν. Δανιήλ, Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α) Προσδιορισµός ύψους υποτροφίας Β) Δικαιολογητικά για την κινητικότητα προσωπικού (διοικητικό ή διδακτικό προσωπικό) για επιµόρφωση Γ) Χρονοδιάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Καγκουρό 2007 Επίπεδο: 5 (για µαθητές της Β' και Γ' τάξης Λυκείου)

Θέµατα Καγκουρό 2007 Επίπεδο: 5 (για µαθητές της Β' και Γ' τάξης Λυκείου) Kangourou Sans Frontières Καγκουρό Ελλάς Επώνυµο: Όνοµα: Όνοµα πατέρα: e-mail: ιεύθυνση: Τηλέφωνο: Εξεταστικό Κέντρο: Σχολείο προέλευσης: Τάξη: Θέµατα Καγκουρό 007 Επίπεδο: (για µαθητές της ' και ' τάξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ. Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ. Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Erklärungen Griechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας Τα µέρη δηλώνουν ότι κατά την εφαρµογή των

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς 09/ 05/2011 Αριθ. Πρωτ.: Μ.Φ. 7113.4 / 01 /11. ΠΡΟΣ: Ως Αποδέκτες Πίνακα ιανοµής

Πειραιάς 09/ 05/2011 Αριθ. Πρωτ.: Μ.Φ. 7113.4 / 01 /11. ΠΡΟΣ: Ως Αποδέκτες Πίνακα ιανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΑ - ΚΕ.Π.Λ.Σ. Γ.Ε.Μ.Ε.Μ. Α (Γρ. Εθιµοτυπίας) Ταχ. /νση : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 Ταχ. Κώδικας : 185

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28.09.2009 Βαθµός Ασφαλείας Π31-46 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 63

Αθήνα, 28.09.2009 Βαθµός Ασφαλείας Π31-46 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 63 Αθήνα, 28.09.2009 Βαθµός Ασφαλείας Aριθµ. Πρωτ. Π31-46 Βαθµός Προτερ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦ/ΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ε.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΙΚ/ΝΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στα 1849 ο Sir David Brewster περιγράφει τη μακροσκοπική μηχανή λήψης και παράγονται οι πρώτες στερεοσκοπικές φωτογραφίες (εικ. 5,6).

Στα 1849 ο Sir David Brewster περιγράφει τη μακροσκοπική μηχανή λήψης και παράγονται οι πρώτες στερεοσκοπικές φωτογραφίες (εικ. 5,6). ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΑ Η στερεοσκοπία είναι μια τεχνική που δημιουργεί την ψευδαίσθηση του βάθους σε μια εικόνα. Στηρίζεται στο ότι η τρισδιάστατη φυσική όραση πραγματοποιείται διότι κάθε μάτι βλέπει το ίδιο αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Γεωμετρικές κατασκευές. 1. Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος. 2. ιχοτόμος γωνίας. 3. ιχοτόμος γωνίας με άγνωστη κορυφή. 4.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Γεωμετρικές κατασκευές. 1. Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος. 2. ιχοτόμος γωνίας. 3. ιχοτόμος γωνίας με άγνωστη κορυφή. 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γεωμετρικές κατασκευές Σκοπός των σημειώσεων αυτών είναι να υπενθυμίζουν γεωμετρικές κατασκευές, που θα φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες στο μάθημα της παραστατικής γεωμετρίας, της προοπτικής, αξονομετρίας

Διαβάστε περισσότερα

3 η µέρα: ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ ΑΣΙΖΗ ΓΚΟΥΜΠΙΟ. 4 η µέρα: ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ ΣΙΕΝΑ ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ. 5η µέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ ΛΟΥΚΑ ΠΙΖΑ

3 η µέρα: ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ ΑΣΙΖΗ ΓΚΟΥΜΠΙΟ. 4 η µέρα: ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ ΣΙΕΝΑ ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ. 5η µέρα: ΜΟΝΤΕΚΑΤΙΝΙ ΛΟΥΚΑ ΠΙΖΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΤΟΣΚΑΝΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΟΥΜΒΡΙΑ 8 µέρες / 7 νύχτες Περούτζια * Ασίζη * Γκούµπιο * Σιένα * Σαν Τζιµινιάνο * Μοντεκατίνι * Λούκα * Πίζα * Φλωρεντία * 1η µέρα: ΑΘΗΝΑ ΠΑΤΡΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ως προς την παρ.18)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ως προς την παρ.18) ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΜΕ Ε-MAIL ή FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ως προς την παρ.18) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 19024 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3781 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 313 27 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 35949/2604/07 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδη γία 2006/96/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012

2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012 2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012 ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η οικονομική και φυσική διάσταση του χρήματος 2 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Δεσμευόμαστε να καταβάλλουμε τη μέγιστη δυνατή

Διαβάστε περισσότερα

Κατεύθυνση:«Τεχνικής Γεωλογία και Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία»

Κατεύθυνση:«Τεχνικής Γεωλογία και Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ» Κατεύθυνση:«Τεχνικής Γεωλογία και Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία» Βασικά εργαλεία Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας Επικ. Καθηγ. Μαρίνος

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Βλέπε «Οδηγίες» στη σελίδα 4 E 411 ( 1 ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ευτέρα, 26 Μαρτίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο υπεύθυνος Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Νέας ημοκρατίας, βουλευτής Β Αθηνών κ. Κωστής Χατζηδάκης,

Διαβάστε περισσότερα

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΤ ΧΕΙΜΩΝΙΔΕΙΑ» 2015 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - ΩΡΑ 10:30

«ΣΤ ΧΕΙΜΩΝΙΔΕΙΑ» 2015 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - ΩΡΑ 10:30 Σελίδα1 «ΣΤ ΧΕΙΜΩΝΙΔΕΙΑ» 2015 ΣΤΙΒΟΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ «KIDS ATHLETICS» 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - ΩΡΑ 10:30 ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Η Οργανωτική Επιτροπή των ΣΤ ΧΕΙΜΩΝΙΔΕΙΩΝ αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ. 17 Σεπτεμβρίου 2015 ΘΕΜΑ: «ΠΥΡΓΟΣΠΙΤΟ ΣΤΗ ΜΑΝΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ. 17 Σεπτεμβρίου 2015 ΘΕΜΑ: «ΠΥΡΓΟΣΠΙΤΟ ΣΤΗ ΜΑΝΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΜΑ: «ΠΥΡΓΟΣΠΙΤΟ ΣΤΗ ΜΑΝΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΤΩΝ 20 ΕΥΡΩ

ΤΟ ΝΕΟ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΤΩΝ 20 ΕΥΡΩ ΤΟ ΝΕΟ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩ www.nea-trapezogrammatia-euro.eu www.euro.ecb.europa.eu ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ, ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΥΡΩ Το νέο τραπεζογραμμάτιο των ευρώ είναι το τρίτο τραπεζογραμμάτιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ»

ΘΕΜΑ: «ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο εισαγωγής τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ Cash Changeover Plan

Σχέδιο εισαγωγής τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ Cash Changeover Plan ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σχέδιο εισαγωγής τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ Cash Changeover Plan Έκδοση 6 η Μάιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΜΕΡΟΣ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΜΕΡΟΣ 2: ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΘΕΜΑ: «EΚΘΕΣΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Για ποια Ευρώπη μου μιλάτε, κυρία;»

«Για ποια Ευρώπη μου μιλάτε, κυρία;» Europe at Schools through Art and Simulation EuropeStARTS Δράση ΚΑ1 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Jean Monnet Learning EU at Schools Επιμόρφωση 18 19 Ιανουαρίου 2014 Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Διεθνών κι

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων 89 ιδακτικοί στόχοι: Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας θα είσαι σε θέση: Να µπορείς να απεικονίζεις σε σκαρίφηµα τα κυριότερα µέρη των αµαξωµάτων. Να γνωρίζεις τη σειρά συναρµολόγησης των τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Μ.2/2011 ΥΠΟΕΡΓΟ ΙΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΛΟΥΠΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

από την 1η Ιανουαρίου 2008, η Κύπρος

από την 1η Ιανουαρίου 2008, η Κύπρος Τα νομίσματα της Κύπρου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα l Του ΙωΑννη ΑντωνΙου Οικονομολόγου, Στρατιωτικού από την 1η Ιανουαρίου 2008, η Κύπρος εισήλθε σε μια νέα φάση της νομισματικής και όχι μόνο ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Πόλη έξω από τα Â Ë

Η Πόλη έξω από τα Â Ë Η Πόλη έξω από τα Â Ë Είναι τόσα πολλά αυτά που έχει να κάνει και να δει ο επισκέπτης της Πόλης της Ρόδου, τόσες πολλές οι επιλογές που σίγουρα δεν θα πλήξει. Μέρες ολόκληρες θα µπορούσε κανείς να περάσει

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγοί - Eγχειρίδια. «Προδιαγραφές γραφικής απεικόνισης του ευρωπαϊκού συµβόλου», Eυρωπαϊκή Eπιτροπή

Oδηγοί - Eγχειρίδια. «Προδιαγραφές γραφικής απεικόνισης του ευρωπαϊκού συµβόλου», Eυρωπαϊκή Eπιτροπή Oδηγοί - Eγχειρίδια 5. «Προδιαγραφές γραφικής απεικόνισης του ευρωπαϊκού συµβόλου», Eυρωπαϊκή Eπιτροπή 169 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA ΣTO KΠΣ 2000-2006: Oδηγοί - Eγχειρίδια «Προδιαγραφές γραφικής απεικόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία \ή % Κώδικες. Τάξη Α'

Επικοινωνία \ή % Κώδικες. Τάξη Α' Δ IV Επικοινωνία \ή % Κώδικες Τάξη Α' ^W ΚΕΙΜΕΝΟ 1 Σήματα τροχαίας 1. Τα παρακάτω είναι σήματα της τροχαίας. Ποια αναγνωρίζετε; Προσπαθήστε να βρείτε τι σημαίνουν τα χρώματα: το κόκκινο, το πράσινο, το

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΣΤΡΙΑ- ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΠΕΡΑ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ

ΑΥΣΤΡΙΑ- ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΠΕΡΑ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑ- ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΠΕΡΑ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ Η κρατική όπερα της Βιέννης είναι η αξιολογότερη όπερα της Βιέννης, και μια από τις αξιολογότερες όπερες του κόσμου. Ιδρύθηκε το 1868 και λειτουργεί μέχρι σήμερα. Η πρεμιέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα και 30 λεπτά

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα και 30 λεπτά ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ Χρόνος: 1 ώρα και 30 λεπτά Να απαντήσετε σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις. Όπου χρειάζεται να γίνουν πράξεις για να βρεθεί η απάντηση, να τις κάνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009 ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009 Τοπογραφικοί Χάρτες Περίγραμμα - Ορισμοί - Χαρακτηριστικά Στοιχεία - Ισοϋψείς Καμπύλες - Κατασκευή τοπογραφικής τομής

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραµµα Εξουσιοδοτηµένων Εγκαταστατών της PROINSO ξεπέρασε τις 2.000 συµβεβληµένες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσµο Εδραιώνοντας έτσι την ηγετική της θέση διεθνώς Από την έναρξή του το 2010, συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Α Διασχολικός Διαδραστικός Αγών: «Γνωρίζω το Ιλίου Μέλαθρον και τους θησαυρούς του» «Πώς τα νομίσματα αποτελούν τεκμήρια που σφραγίζουν την ιστορία»

Α Διασχολικός Διαδραστικός Αγών: «Γνωρίζω το Ιλίου Μέλαθρον και τους θησαυρούς του» «Πώς τα νομίσματα αποτελούν τεκμήρια που σφραγίζουν την ιστορία» Α Διασχολικός Διαδραστικός Αγών: «Γνωρίζω το Ιλίου Μέλαθρον και τους θησαυρούς του» «Πώς τα νομίσματα αποτελούν τεκμήρια που σφραγίζουν την ιστορία» Η νομισματοκοπεία, από την ίδρυση του Νεοελληνικού κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΞΕΝΩΝΑ»

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΞΕΝΩΝΑ» ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΑ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΞΕΝΩΝΑ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ - ΚΟΧΛΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ - ΚΟΧΛΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ - ΚΟΧΛΙΕΣ Διαμόρφωση Σπειρώματος Το σπείρωμα δημιουργείται από την κίνηση ενός παράγοντος σχήματος (τρίγωνο, ορθογώνιο κλπ) πάνω σε έλικα που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 1. Αντικείμενο & Σκοπός του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός Χρήματος. Με τον όρο χρήμα, εννοούμε καθετί που έχει τη γενική αποδοχή ως μέσο συναλλαγών και διακανονισμού χρεών.

ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός Χρήματος. Με τον όρο χρήμα, εννοούμε καθετί που έχει τη γενική αποδοχή ως μέσο συναλλαγών και διακανονισμού χρεών. ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Ορισμός Χρήματος Με τον όρο χρήμα, εννοούμε καθετί που έχει τη γενική αποδοχή ως μέσο συναλλαγών και διακανονισμού χρεών. Βασικές μορφές χρήματος Διαχρονικά, το χρήμα έχει πάρει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

ΡΩΜΗ ΜΕ ΔΩΡΟ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ-ΣΙΕΝΑ

ΡΩΜΗ ΜΕ ΔΩΡΟ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ-ΣΙΕΝΑ ΡΩΜΗ ΜΕ ΔΩΡΟ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ-ΣΙΕΝΑ 6 ΗΜΕΡΕΣ 14-19/3/014 1η ημέρα : ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΡΩΜΗ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΕΩΣ) Συγκέντρωση και αναχώρηση για το αεροδρόμιο απ όπου ακολουθεί πτήση για την αιώνια πόλη, τη Ρώμη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΣΚΟΠΟΣ Η προδιαγραφή από εκδοτική άποψη των τεχνικών χαρακτηριστικών των πτυχιακών εργασιών που εκπονούνται στο Τµήµα µε στόχο την επίτευξη οµοιοµορφίας και την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ http://www.ikastiko.gr/ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΚΡΗΤΙΚΟ ΣΤΕΝΟΜΕΤΩΠΟ ΚΑΜΑΡΟΣΠΙΤΟ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας. Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης:

Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας. Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης: Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης: παρόμοιο με του Cabri με αρκετές όμως διαφορές στην αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΠΛΑΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΠΛΑΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΡΟΥΣΗ. Θα μελετήσουμε τώρα συστήματα που η ταλάντωση ξεκινά εξαιτίας μίας κρούσης ή έχουμε ήδη μία ταλάντωση και κάπου στην πορεία συμβαίνει και μία κρούση.. Σώμα που κινείται με κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΩΝ ΤΕΧΝΏΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Μάθημα: Τεχνολογία Υλικών. Όνομα: Νικόλαος Καρναμπατίδης ΑΕΜ:438

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΩΝ ΤΕΧΝΏΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Μάθημα: Τεχνολογία Υλικών. Όνομα: Νικόλαος Καρναμπατίδης ΑΕΜ:438 ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΩΝ ΤΕΧΝΏΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υλικών Όνομα: Νικόλαος Καρναμπατίδης ΑΕΜ:438 Εξάμηνο: 8 ο (εικ.1) Νίκη της ΣαμοθράκηςParis, Musée du Louvre Φθορά:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 12. Γλύπτες του 4 ου αι. π.χ. Σκόπας, Ευφράνωρ,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοθέατα Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Θράκης

Αξιοθέατα Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Θράκης PROJECT Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ Αξιοθέατα Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Θράκης Μέλη: Αλέξανδρος Χατζόπουλος, Δέσποινα Γρηγοριάδου, Μαρία Γούλα, Αθανάσιος Ουζούνης, Ευθύμης Καραβίτης, Δημήτρης Χατζηβλασίου Επιμελητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3,4. Συστήµατα ενός Βαθµού ελευθερίας. k Για E 0, η (1) ισχύει για κάθε x. Άρα επιτρεπτή περιοχή είναι όλος ο άξονας

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3,4. Συστήµατα ενός Βαθµού ελευθερίας. k Για E 0, η (1) ισχύει για κάθε x. Άρα επιτρεπτή περιοχή είναι όλος ο άξονας ΚΕΦΑΛΑΙΑ,4. Συστήµατα ενός Βαθµού ελευθερίας. Να βρεθούν οι επιτρεπτές περιοχές της κίνησης στον άξονα ' O για την απωστική δύναµη F, > και για ενέργεια Ε. (α) Είναι V και οι επιτρεπτές περιοχές της κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1 η ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: * Η κριτική επιτροπή αποτελείται από την ομάδα Zorzilia, τον Γιώργο Πιτερό, έναν εκπρόσωπο της ομάδας Bikeart και έναν εκπρόσωπο του Mbike.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 19 Σεπτεμβρίου 2013 ΘΕΜΑ: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 5. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Nicolette Kressl Υφυπουργού Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Ομιλία κ. Nicolette Kressl Υφυπουργού Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Ομιλία κ. Nicolette Kressl Υφυπουργού Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Εισαγωγή Κατ αρχάς θα ήθελα να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του πρώην Ομοσπονδιακού Υπουργού των Οικονομικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΑ Σύμφωνα με τον κανονισμό 1974/2006 (παράρτημα VI) για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η αναγκαιότητα για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ALUMINIUM DOOR SYSTEMS

ALUMINIUM DOOR SYSTEMS ALUMINIUM DOOR SYSTEMS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ SCHÜCO ADS 90.SI ADS 75.SI 2 Aluminium Door Systems Η ενεργειακή απόδοση και ο θερμικός συντελεστής διαδραματίζουν ολοένα και σημαντικότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 17/4/2015

ΘΕΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 17/4/2015 ΘΕΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο 17/4/2015 Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1 H θέση ενός κινητού που κινείται σε ένα επίπεδο, προσδιορίζεται κάθε στιγμή αν: Είναι γνωστές οι συντεταγμένες του κινητού (x,y) ως συναρτήσεις του χρόνου Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ΕΚΠΟΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ Ε Κ Α Τ Ο Τ Ρ Ι Τ Ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ Ε Κ Α Τ Ο Τ Ρ Ι Τ Ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ Ε Κ Α Τ Ο Τ Ρ Ι Τ Ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α 13.1 Σκοποί της Ένωσης - Ιστορικό - Μέλη 186 13.2 Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση 187 13.3 Τα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5058/00/EL/TEΛΙΚΟ WP 33 Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων Γνωµοδότηση 5/2000 σχετικά µε τη Χρήση Tηλεφωνικών Καταλόγων για

Διαβάστε περισσότερα

M m l B r mglsin mlcos x ml 2 1) Να εισαχθεί το µοντέλο στο simulink ορίζοντας από πριν στο MATLAB τις µεταβλητές Μ,m,br

M m l B r mglsin mlcos x ml 2 1) Να εισαχθεί το µοντέλο στο simulink ορίζοντας από πριν στο MATLAB τις µεταβλητές Μ,m,br ΑΣΚΗΣΗ 1 Έστω ένα σύστηµα εκκρεµούς όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήµα: Πάνω στη µάζα Μ επιδρά µια οριζόντια δύναµη F l την οποία και θεωρούµε σαν είσοδο στο σύστηµα. Έξοδος του συστήµατος θεωρείται η απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ TΡΙΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ: «ΧΩΡΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Νοµισµατικό πρόγραµµα έτους 2012

Νοµισµατικό πρόγραµµα έτους 2012 Νοµισµατικό πρόγραµµα έτους 2012 Αναµνηστικό κέρµα έτους 2012, σε συσκευασία απλού εντύπου blister µε θέµα τα «10 χρόνια ευρώ» Με αφορµή τη δέκατη επέτειο της κυκλοφορίας των τραπεζογραµµατίων και κερµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ Φ. ΚΟΥΡΙΕΡ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕ ΙΟ Φ. ΚΟΥΡΙΕΡ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕ ΙΟ Φ. ΚΟΥΡΙΕΡ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λευκάδα 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 29258/4509 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ. Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ. Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΑΘΗΝΑ 2011 Έκδοση: c Πνευματικό

Διαβάστε περισσότερα

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια Ηγούμενος Χρυσορρογατίσσης Διονύσιος Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΥ Διόρθωση ανακρίβειας που προήλθε από παρεξήγηση Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια που αναφέρεται στο βιβλίο της Μαρίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 1. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (Μονάδες 8)

ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 1. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (Μονάδες 8) ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 1 Β1. Στο σχολικό εργαστήριο μια μαθήτρια περιεργάζεται ένα ελατήριο και λέει σε συμμαθητή της: «Θα μπορούσαμε να βαθμολογήσουμε αυτό το ελατήριο και με τον τρόπο αυτό να κατασκευάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Τέκτων 10. for Windows. Εκπαιδευτική Έκδοση 5.4.0.104. Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα. Αθήνα, Μάιος 2013. Version_1_0_1

Τέκτων 10. for Windows. Εκπαιδευτική Έκδοση 5.4.0.104. Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα. Αθήνα, Μάιος 2013. Version_1_0_1 Τέκτων 10 for Windows Εκπαιδευτική Έκδοση 5.4.0.104 Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα Αθήνα, Μάιος 2013 Version_1_0_1 2 Τέκτων 10 for Windows Εκπαιδευτική Έκδοση Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ιπτάμενες Μηχανές. Οδηγός για το Μαθητή

Ιπτάμενες Μηχανές. Οδηγός για το Μαθητή Ιπτάμενες Μηχανές Οδηγός για το Μαθητή Το ελικόπτερο Αφού βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε στο περιβάλλον του εκπαιδευτικού προγράμματος, επιλέξτε «Έναυσμα». Ακολουθώντας τις οδηγίες που παρουσιάζονται στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουνίου 2002 για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουνίου 2002 για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών 2002R1030 EL 19.05.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουνίου 2002 για την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα