ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Τα οπτικά χαρακτηριστικά των κερµάτων ευρώ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Τα οπτικά χαρακτηριστικά των κερµάτων ευρώ"

Transcript

1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2001) 776 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τα οπτικά χαρακτηριστικά των κερµάτων ευρώ

2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τα οπτικά χαρακτηριστικά των κερµάτων ευρώ Σύµφωνα µε το άρθρο 106 παράγραφος 2, εδάφιο πρώτο, της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τα κράτη-µέλη µπορούν να εκδίδουν κέρµατα, η ποσότητα των οποίων τελεί υπό την έγκριση της ΕΚΤ. Σύµφωνα µε το άρθρο 106 παράγραφος 2, εδάφιο δεύτερο, το Συµβούλιο µπορεί να θεσπίζει µέτρα για την εναρµόνιση της ονοµαστικής αξίας και των τεχνικών προδιαγραφών όλων των κερµάτων που πρόκειται να κυκλοφορήσουν, στο βαθµό που είναι απαραίτητος για την οµαλή κυκλοφορία τους µέσα στην Κοινότητα. Στις 3 Μαΐου 1998, το Συµβούλιο εξέδωσε τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 975/98 του Συµβουλίου για τις ονοµαστικές αξίες και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερµάτων ευρώ που πρόκειται να τεθούν σε κυκλοφορία 1, ο οποίος καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές των κερµάτων ευρώ όσον αφορά την ονοµαστική αξία, τη διάµετρο, το πάχος, το βάρος, το σχήµα, τη σύνθεση και τη στεφάνη. Ο κανονισµός αυτός τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 423/1999 του Συµβουλίου της 22ας Φεβρουαρίου Στις 3 Μαΐου 1998, το Συµβούλιο εξέδωσε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 974/98 για την εισαγωγή του ευρώ 3 ο οποίος, µεταξύ άλλων, προβλέπει ότι τα κέρµατα ευρώ είναι τα µόνα κέρµατα που έχουν την ιδιότητα νοµίµου χρήµατος σε όλα τα συµµετέχοντα κράτη µέλη. Όσον αφορά τα σχέδια των κερµάτων ευρώ, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Φλωρεντίας (21 Ιουνίου 1996) εξέφρασε την επιθυµία όπως τα κέρµατα του ευρώ έχουν µία κοινή όψη και µία όψη µε εθνικό σχέδιο. Για το σχέδιο της κοινής όψης των κερµάτων ευρώ διοργανώθηκε διαγωνισµός σε ευρωπαϊκό επίπεδο και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Άµστερνταµ (16 Ιουνίου 1997) αποφάσισε και δηµοσίευσε τα επιλεγέντα σχέδια. Τα κράτη-µέλη έχουν την ευθύνη για τις εθνικές όψεις των κερµάτων, οι οποίες ωστόσο έπρεπε να διαθέτουν αρκετά κοινά χαρακτηριστικά. Βάσει της δήλωσης αριθ. 6 για τις νοµισµατικές σχέσεις µε τη ηµοκρατία του Αγίου Μαρίνου, την πόλη του Βατικανού και το Πριγκιπάτο του Μονακό, η οποία προσαρτάται στην Τελική Πράξη της Συνθήκης του Μάαστριχτ, το Συµβούλιο εξέδωσε, στις 31 εκεµβρίου 1998, τρεις αποφάσεις σχετικά µε τη θέση που πρόκειται να λάβει η Κοινότητα όσον αφορά τη σύναψη συµφωνίας για τις νοµισµατικές σχέσεις µε το Πριγκιπάτο του Μονακό 4, τη ηµοκρατία του Αγίου Μαρίνου 5 και την Πόλη του Βατικανού 6, οι οποίες µεταξύ άλλων αφορούν την εισαγωγή του ευρώ στα κράτη αυτά. Με βάση αυτές τις αποφάσεις, συνάφθηκαν νοµισµατικές συµφωνίες µεταξύ της Ιταλίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και της ηµοκρατίας του Αγίου Μαρίνου καθώς και της Πόλης του ΕΕ L 139, της , σ ΕΕ L52,της , σ. 2και 3. ΕΕ L 139 της , σ Απόφαση του Συµβουλίου (EΚ) αριθ. 96/1999, ΕΕ L30,της , σ. 31και 32. Απόφαση του Συµβουλίου (EΚ) αριθ. 97/1999, ΕΕ L30,της , σ. 33και 34. Απόφαση του Συµβουλίου (EΚ) αριθ. 98/1999, ΕΕ L30,της , σ. 35και 36. 2

3 Βατικανού µε τις οποίες τα κράτη αυτά δύνανται, µεταξύ άλλων, να εκδίδουν κέρµατα ευρώ 7. Ανάλογη συµφωνία βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο της ολοκλήρωσής της µεταξύ της Γαλλίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και του Πριγκιπάτου του Μονακό. Παράλληλα µε τα χαρακτηριστικά των κερµάτων ευρώ, όπως αυτά περιγράφονται στους κανονισµούς του Συµβουλίου, ουσιαστικής σηµασίας για την αναγνώριση των κερµάτων ευρώ θα είναι τόσο το σχέδιο της κοινής όψης όσο και τα σχέδια των εθνικών όψεων των κερµάτων αυτών. Φωτογραφίες της κοινής όψης και των εθνικών όψεων των κερµάτων ευρώ µαζί µε µία σύντοµη περιγραφή του σχεδίου δηµοσιεύονται στο σηµείο αυτό για να χρησιµεύσουν ως επίσηµη αναφορά για την όψη των κερµάτων ευρώ. 1. ΚΟΙΝΗ ΟΨΗ ΤΩΝ ΚΕΡΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩ Στα κέρµατα του 1, των 2 και των 5 λεπτών του ευρώ, ο αριθµός που αντιπροσωπεύει την ονοµαστική αξία του κέρµατος εµφανίζεται στο αριστερό µέρος της κοινής όψης. Άνω δεξιά του αριθµού αυτού αναγράφονται οριζοντίως οι λέξεις EURO CENT. Η λέξη CENT είναι τοποθετηµένη κάτω από τη λέξη "EURO", αναγράφεται δε µε µεγαλύτερους χαρακτήρες και µε ακόµη µεγαλύτερο το αρχικό κεφαλαίο C. Κάτω από τον αριθµό έξι ευθείες γραµµές διατρέχουν διαγωνίως από κάτω αριστερά προς τα άνω δεξιά την όψη των κερµάτων. Πάνω στις γραµµές αυτές είναι τοποθετηµένα δώδεκα αστέρια, ανά ένα λίγο πριν από τις άκρες κάθε γραµµής. Κάτω δεξιά, το µεσαίο τµήµα των γραµµών επικαλύπτεται από την υδρόγειο, όπου προβάλλεται ανάγλυφα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα αρχικά "LL" του χαράκτη εµφανίζονται κάτω από το τελευταίο αστέρι προς τα δεξιά του κέρµατος. Στα κέρµατα των 10, 20 και 50 λεπτών του ευρώ, ο αριθµός που αντιπροσωπεύει την ονοµαστική αξία του κέρµατος εµφανίζεται στο δεξιό µέρος της κοινής όψης. Κάτω από τον αριθµό αυτό αναγράφονται οριζοντίως οι λέξεις EURO CENT. Η λέξη CENT είναι τοποθετηµένη κάτω από τη λέξη "EURO", αναγράφεται δε µε µεγαλύτερους χαρακτήρες και µε ακόµη µεγαλύτερο το αρχικό κεφαλαίο C. Έξι ευθείες γραµµές διατρέχουν κατακόρυφα το αριστερό µέρος της όψης των κερµάτων. Πάνω στις γραµµές αυτές είναι τοποθετηµένα δώδεκα αστέρια, ανά ένα λίγο πριν από τις άκρες κάθε γραµµής. Το µεσαίο και άνω τµήµα των γραµµών επικαλύπτεται από αναπαράσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου διακρίνονται χωριστά τα 15 κράτη-µέλη. Τα αρχικά "LL" του χαράκτη εµφανίζονται µεταξύ του αριθµού που αντιπροσωπεύει την ονοµαστική αξία και της περιφέρειας του κέρµατος στη δεξιά πλευρά. 7 Νοµισµατική Συµφωνία µεταξύ της Ιταλικής ηµοκρατίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και της ηµοκρατίας του Αγίου Μαρίνου (ΕΕ C 209, της , σ. 1-4) Νοµισµατική Συµφωνία µεταξύ της Ιταλικής ηµοκρατίας, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και της Πόλης του Βατικανού (ΕΕ C 299 της , σ. 1-4). 3

4 ΚΕΡΜΑΤΑ ΤΟΥ 1 ΚΑΙ ΤΩΝ 2 ΕΥΡΩ Στα κέρµατα του 1 ευρώ και των 2 ευρώ, ο αριθµός που αντιπροσωπεύει την ονοµαστική αξία του κέρµατος αναγράφεται στο αριστερό µέρος της κοινής όψης. Έξι ευθείες γραµµές διατρέχουν κατακόρυφα το δεξιό τµήµα της όψης των κερµάτων.. Πάνω σ' αυτές τις γραµµές είναι τοποθετηµένα δώδεκα αστέρια, ανά ένα λίγο πριν από τις άκρες κάθε γραµµής. Στο δεξιό µέρος της όψης των κερµάτων αναπαριστάται η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου µε λεπτή γραµµή σηµειώνονται τα σύνορα των κρατών-µελών και το δεξιό µέρος της αναπαράστασης επικαλύπτει το µεσαίο τµήµα των γραµµών. Η λέξη EURO αναγράφεται οριζοντίως στο µέσον του δεξιού µέρους της όψης των κερµάτων. Κάτω από το γράµµα O της λέξης EURO, προς τα δεξιά και κοντά στην περιφέρεια του κέρµατος, αναγράφονται Τα αρχικά "LL" του χαράκτη. 2. ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΕΡΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩ - ΖΩΝΗ ΕΥΡΩ 2.1. ΒΕΛΓΙΟ Όλα τα κέρµατα Η µορφή της Α.Μ. του Αλβέρτου Β', Βασιλέως των Βέλγων, σε αριστερή κατατοµή, περιβαλλόµενη από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε το βασιλικό µονόγραµµα στα δεξιά και κάτω από αυτό το έτος κοπής. Επιγραφή στη στεφάνη του κέρµατος των 2 ευρώ: 2**, επαναλαµβάνεται έξι φορές, µία φορά όρθια, µία φορά ανεστραµµένα κ.ο.κ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Τα κέρµατα αυτά απεικονίζουν κλαδί γερµανικής βαλανιδιάς και γύρω τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτω, αριστερά και δεξιά από το κλαδί αντίστοιχα, αναγράφονται το σήµα του Νοµισµατοκοπείου και το έτος κοπής. Τα κέρµατα αυτά απεικονίζουν την πύλη του Βρανδεµβούργου στο Βερολίνο και γύρω τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτω από την πύλη αναγράφεται το έτος κοπής και ακριβώς από κάτω το σήµα του Νοµισµατοκοπείου. ΚΕΡΜΑΤΑ ΤΟΥ 1 ΚΑΙ ΤΩΝ 2 ΕΥΡΩ Τα κέρµατα αυτά απεικονίζουν τον αετό της Οµοσπονδιακής ηµοκρατίας της Γερµανίας, παραδοσιακό σύµβολο της γερµανικής εθνικής κυριαρχίας, και γύρω τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτω από τον αετό αναγράφεται στο µέσον το έτος κοπής και δεξιά το σήµα του Νοµισµατοκοπείου. Επιγραφή στη στεφάνη του κέρµατος των 2 ευρώ: EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT και το σχέδιο του αετού της Οµοσπονδιακής ηµοκρατίας. 4

5 2.3. ΕΛΛΑ Α ΚΕΡΜΑ ΤΟΥ 1 ΛΕΠΤΟΥΤΟΥΕΥΡΩ Απεικονίζεται αθηναϊκή τριήρης (πολεµικό πλοίο της αρχαίας Ελλάδος), περιβαλλόµενη από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτω από το πλοίο αναγράφονται ο αριθµός 1 και η λέξη ΛΕΠΤΟ. Επάνω αριστερά υπάρχει το έτος κοπής και αµέσως από κάτω το σήµα του Νοµισµατοκοπείου (ανθέµιο). ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 2 ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥΕΥΡΩ Απεικονίζεται κορβέτα (ή δρόµων, ιστιοφόρο που χρησιµοποιήθηκε κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821), περιβαλλόµενη από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτω από το πλοίο αναγράφονται ο αριθµός 2 και η λέξη ΛΕΠΤΑ. Αριστερά του αριθµού υπάρχει το σήµα του Νοµισµατοκοπείου και επάνω δεξιά το έτος κοπής. ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 5 ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥΕΥΡΩ Απεικονίζεται σύγχρονο εµπορικό πλοίο (δεξαµενόπλοιο), περιβαλλόµενο από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επάνω από το πλοίο αναγράφονται ο αριθµός 5 και η λέξη ΛΕΠΤΑ και αµέσως από κάτω το έτος κοπής. Στο κάτω µέρος αριστερά, κάτω από το πλοίο, υπάρχει το σήµα του Νοµισµατοκοπείου. ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 10 ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥΕΥΡΩ Απεικονίζεται η προτοµή του Ρήγα Φεραίου-Βελεστινλή, περιβαλλόµενη από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκ των οποίων τα τρία είναι εσώγλυφα στο κάτω µέρος της προτοµής. Επάνω από αυτά αναγράφεται, ηµικυκλικά και εσώγλυφα, το όνοµα ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ. Αριστερά της κεφαλής υπάρχει το έτος κοπής. Επάνω δεξιά υπάρχει το σήµα του Νοµισµατοκοπείου, από κάτω ο αριθµός 10 και αµέσως από κάτω η λέξη ΛΕΠΤΑ. ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 20 ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥΕΥΡΩ Απεικονίζεται η προτοµή του Ιωάννη Καποδίστρια, περιβαλλόµενη από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκ των οποίων δύο, το ένα στο κέντρο και το άλλο στα αριστερά, είναι εσώγλυφα στο κάτω µέρος της προτοµής. Επάνω από αυτά αναγράφεται, ηµικυκλικά και εσώγλυφα, το όνοµα: Ι. ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΣ. Αριστερά της κεφαλής υπάρχει το σήµα του Νοµισµατοκοπείου και κάτω από το σήµα το έτος κοπής. εξιά της κεφαλής αναγράφεται ο αριθµός 20 και αµέσως από κάτω η λέξη ΛΕΠΤΑ. ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 50 ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥΕΥΡΩ Απεικονίζεται η προτοµή του Ελευθερίου Βενιζέλου, περιβαλλόµενη από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκ των οποίων τρία, το ένα στο κέντρο και τα άλλα δύο στα δεξιά, είναι εσώγλυφα στο κάτω µέρος της προτοµής. Επάνω από αυτά, αναγράφεται, ηµικυκλικά και εσώγλυφα, το όνοµα: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ. Αριστερά της κεφαλής αναγράφεται ο αριθµός 50, αµέσως από κάτω η λέξη ΛΕΠΤΑ και πιο κάτω το έτος κοπής. εξιά της κεφαλής υπάρχει το σήµα του Νοµισµατοκοπείου. 5

6 ΚΕΡΜΑ ΤΟΥ 1 ΕΥΡΩ Στο κέντρο του κέρµατος απεικονίζεται το αρχαίο αθηναϊκό τετράδραχµο µε τη γλαύκα (νόµισµα µέσα στο νόµισµα), περιβαλλόµενο από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιφέρεια του κέρµατος. Το έτος κοπής αναγράφεται στο κάτω µέρος της περιφέρειας, µε ενδιάµεση παρεµβολή, ηµικυκλικά ως εξής: 20 * 02. Στο άνω µέρος, επάνω από το αρχαίο νόµισµα, υπάρχει το σήµα του Νοµισµατοκοπείου. Εντός του αρχαίου νοµίσµατος και δεξιά της γλαύκας αναγράφονται εσώγλυφα ο αριθµός 1 και αµέσως από κάτω η λέξη ΕΥΡΩ, το τελευταίο γράµµα της οποίας (Ω) είναι ανάγλυφα χαραγµένο ακριβώς επάνω στην περιφέρεια του αρχαίου νοµίσµατος. ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 2 ΕΥΡΩ Στο κέντρο του κέρµατος απεικονίζεται η απαγωγή της Ευρώπης από το ία µεταµορφωµένο σε ταύρο από ψηφιδωτό της Σπάρτης (σκηνή από την ελληνική µυθολογία). Η παράσταση περιβάλλεται από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιφέρεια του κέρµατος. Το έτος κοπής αναγράφεται στο κάτω µέρος της περιφέρειας µε ενδιάµεση παρεµβολή, ηµικυκλικά ως εξής: 20* 02. Αριστερά από την παράσταση, στο επάνω µέρος αναγράφεται ηµικυκλικά η λέξη ΕΥΡΩΠΗ. Επάνω δεξιά υπάρχει το σήµα του Νοµισµατοκοπείου. Κάτω από την παράσταση αναγράφεται ο αριθµός 2, η κάτω αριστερή γωνία του οποίου εκτείνεται λίγο προς την περιφέρεια, και δίπλα του η λέξη ΕΥΡΩ. Επιγραφή στη στεφάνη του κέρµατος των 2 ευρώ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ * 2.4. ΙΣΠΑΝΙΑ Στο κεντρικό τµήµα απεικονίζεται ο καθεδρικός ναός του Santiago de Compostela και αριστερά η λέξη ESPAÑA γραµµένη ηµικυκλικά και από κάτω προς τα άνω. εξιά υπάρχει το σήµα του Νοµισµατοκοπείου και µεταξύ των πύργων του ναού το έτος κοπής. Στην περιφέρεια απεικονίζονται, σε κυκλική διάταξη, τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα οποία πέντε (αυτά που αντιστοιχούν στις θέσεις 8, 9, 10, 11 και 12 του ρολογιού) είναι εσώγλυφα σε τµήµα της περιφέρειας αυτής. Στο µέσον και προς τα δεξιά απεικονίζεται η µορφή του Μιχαήλ Θερβάντες. Αριστερά εµφανίζεται γραµµένο ηµικυκλικά το όνοµα CERVANTES πάνω από µία σχηµατοποιηµένη πένα. Από πάνω αναγράφεται οριζοντίως η λέξη ESPAÑA. Κάτω από τη µορφή του Θερβάντες υπάρχει το έτος κοπής και στα αριστερά του το σήµα του Νοµισµατοκοπείου. Στην περιφέρεια απεικονίζονται, σε κυκλική διάταξη, τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα οποία τέσσερα (αυτά που αντιστοιχούν στις θέσεις 12, 1, 2 και 3 του ρολογιού) είναι εσώγλυφα σε τµήµα της περιφέρειας αυτής. ΚΕΡΜΑΤΑ ΤΟΥ 1 ΚΑΙ ΤΩΝ 2 ΕΥΡΩ Σε κεντρικό τµήµα απεικονίζεται η µορφή της Α.M. του Βασιλέως Χουάν Κάρλος Α. Αριστερά, σε τµήµα της περιφέρειας, αναγράφεται εσώγλυφη η λέξη ESPAÑA και κάτω από το τµήµα αυτό υπάρχει το σήµα του Νοµισµατοκοπείου. Στην περιφέρεια απεικονίζονται, σε κυκλική διάταξη, τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα οποία τέσσερα (αυτά που αντιστοιχούν στις θέσεις 1, 2, 3 και 4 του ρολογιού) είναι εσώγλυφα σε τµήµα της 6

7 περιφέρειας αυτής. Το έτος κοπής εµφανίζεται πάλι στη βάση του κέρµατος, µε ένα παρεµβαλλόµενο αστέρι που χωρίζει τα τέσσερα ψηφία ανά δύο. Επιγραφή στη στεφάνη του κέρµατος των 2 ευρώ : 2 **, επαναλαµβανόµενα έξι φορές, µία φορά όρθια, µία φορά ανεστραµµένα κ.ο.κ ΓΑΛΛΙΑ Τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιβάλλουν τη νέα "Μαριάννα" που φιλοτεχνήθηκε από την F. Courtiade, χαράκτρια του Νοµισµατοκοπείου των Παρισίων. εξιά, από επάνω προς τα κάτω, αναγράφονται τα αρχικά της Γαλλικής ηµοκρατίας (RF), το σήµα του Νοµισµατοκοπείου των Παρισίων και το έτος κοπής. Κατά την παραδοσιακή "Σπορέα" που δηµιούργησε ο Oscar Roty το 1898, τα κέρµατα αναπαριστούν µία µοντέρνα εκδοχή του ίδιου θέµατος, έργο του L. Jorio, περιβαλλόµενη από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µε φόντο διαγώνιες γραµµές. Αριστερά υπάρχουν οριζόντιες γραµµές και αναγράφεται το έτος κοπής, ενώ δεξιά υπάρχουν κάθετες γραµµές και αναγράφονται τα αρχικά της Γαλλικής ηµοκρατίας (RF). Στο κάτω µέρος υπάρχει το σήµα του Νοµισµατοκοπείου των Παρισίων. ΚΕΡΜΑΤΑ ΤΟΥ 1 ΚΑΙ ΤΩΝ 2 ΕΥΡΩ Μέσα σε εξάγωνο που περιβάλλεται από το σύνθηµα "Liberté, Egalité, Fraternité" ("Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφοσύνη"), απεικονίζεται ένα δέντρο, έργο του J. Jimenez, που απλώνει τις ρίζες και τα κλαδιά του προς τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιφέρεια του κέρµατος. Κάτω από το δέντρο αναγράφονται τα αρχικά της Γαλλικής ηµοκρατίας (RF). Στην περιφέρεια του κέρµατος απεικονίζονται επίσης, µέσα σε τεµνόµενες γραµµές, το σήµα του Νοµισµατοκοπείου των Παρισίων στην επάνω πλευρά και έτος κοπής στην κάτω πλευρά. Επιγραφή στη στεφάνη του κέρµατος των 2 ευρώ: 2 **, επαναλαµβανόµενα έξι φορές, µία φορά όρθια, µία φορά ανεστραµµένα κ.ο.κ ΙΡΛΑΝ ΙΑ Όλα τα κέρµατα Τα ιρλανδικά κέρµατα απεικονίζουν την κελτική άρπα, περιβαλλόµενη από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα αριστερά της υπάρχει η λέξη Éire και στα δεξιά το έτος κοπής. Το σχήµα αυτό της άρπας εµφανίζεται σε όλα τα Ιρλανδικά κέρµατα από την πρώτη έκδοση το Επιγραφή στη στεφάνη του κέρµατος των 2 ευρώ : 2 **, επαναλαµβανόµενα έξι φορές, µία φορά όρθια, µία φορά ανεστραµµένα κ.ο.κ. 7

8 2.7. ΙΤΑΛΙΑ ΚΕΡΜΑ ΤΟΥ 1 ΛΕΠΤΟΥΤΟΥΕΥΡΩ Αναπαριστά το Castel del Monte και γύρω τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επάνω µέρος αναγράφεται το έτος 2002 και στο κάτω µέρος, στο µέσον, υπάρχει το σύµπλεγµα γραµµάτων R και I. Αριστερά και δεξιά του συµπλέγµατος αντίστοιχα αναγράφονται το γράµµα R και τα αρχικά του σχεδιαστή, δηλ. το σύµπλεγµα γραµµάτων ED. ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 2 ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥΕΥΡΩ Αναπαριστά τον πύργο της Mole Antonelliana και γύρω τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αριστερά υπάρχει το σύµπλεγµα γραµµάτων R και I, ενώ δεξιά αναγράφεται το έτος 2002 και από κάτω το γράµµα R. Στο κάτω µέρος του κέρµατος υπάρχουν τα αρχικά του σχεδιαστή, δηλ. το σύµπλεγµα γραµµάτων LDS. ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 5 ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥΕΥΡΩ Αναπαριστά το Κολοσσαίο της Ρώµης και γύρω τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επάνω αριστερά υπάρχει το γράµµα R, επάνω δεξιά το σύµπλεγµα γραµµάτων R και I και στο κάτω µέρος το έτος 2002 και τα αρχικά του σχεδιαστή ELF. ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 10 ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥΕΥΡΩ Αναπαριστά λεπτοµέρεια από τη Γέννηση της Αφροδίτης του Σάντρο Μποτιτσέλλι και γύρω τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αριστερά υπάρχει το σύµπλεγµα γραµµάτων R και I και το έτος 2002, δεξιά το γράµµα R και στο κάτω µέρος αριστερά τα αρχικά του σχεδιαστή CM. ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 20 ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥΕΥΡΩ Αναπαριστά γλυπτό του Ουµπέρτο Μποτσιόνι µε τίτλο Μοναδικές µορφές συνέχειας στο χώρο και γύρω τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αριστερά υπάρχει το σύµπλεγµα γραµµάτων R και I, δεξιά το γράµµα R και το έτος 2002 στο κάτω µέρος αριστερά τα αρχικά του σχεδιαστή M.A.C.. ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 50 ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥΕΥΡΩ Αναπαριστά το δάπεδο της πλατείας του Καπιτωλίου, όπως αναπλάστηκε από το Μιχαήλ Άγγελο, µε τον έφιππο ανδριάντα του Μάρκου Αυρήλιου στο κέντρο, και γύρω τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επάνω δεξιά υπάρχει το σύµπλεγµα γραµµάτων R και I, επάνω αριστερά το γράµµα R, στο κάτω µέρος, στο µέσον, το έτος 2002 και κάτω δεξιά το αρχικό του σχεδιαστή m. ΚΕΡΜΑ ΤΟΥ 1 ΕΥΡΩ Αναπαριστά τον άνθρωπο του Βιτρουβίου, έργο του Λεονάρντο Ντα Βίντσι, και γύρω τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επάνω µέρος υπάρχει το σύµπλεγµα γραµµάτων R και I, αριστερά το γράµµα R, δεξιά το έτος 2002 και κάτω αριστερά τα αρχικά του σχεδιαστή, δηλ. το σύµπλεγµα γραµµάτων LC. 8

9 ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 2 ΕΥΡΩ Προσωπογραφία του άντη Αλιγκιέρι και γύρω τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αριστερά υπάρχει το σύµπλεγµα γραµµάτων R και I και το έτος 2002, κάτω αριστερά το γράµµα R και κάτω από την προσωπογραφία τα αρχικά του σχεδιαστή M.C.C.. Επιγραφή στη στεφάνη του κέρµατος των 2 ευρώ : 2 *, επαναλαµβανόµενα έξι φορές, µία φορά όρθια, µία φορά ανεστραµµένα κ.ο.κ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Η µορφή της Α.Β.Υ. του Μεγάλου ούκα Ερρίκου, σε δεξιά κατατοµή και µε κλασική τεχνοτροπία, υπογεγραµµένη µε τα αρχικά του χαράκτη, GC, περιβάλλεται στο επάνω µέρος από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο κάτω µέρος από τη λέξη LËTZEBUERG και το έτος 2002, ανάµεσα στα δύο σήµατα του Νοµισµατοκοπείου. Η µορφή της Α.Β.Υ. του Μεγάλου ούκα Ερρίκου, σε δεξιά κατατοµή και µε παραδοσιακή γραµµική τεχνοτροπία, υπογεγραµµένη µε τα αρχικά του χαράκτη GC, περιβάλλεται αριστερά από τη λέξη LËTZEBUERG και δεξιά από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αριστερά αναγράφεται το έτος 2002, ανάµεσα στα δύο σήµατα του Νοµισµατοκοπείου. ΚΕΡΜΑΤΑ ΤΟΥ 1 ΚΑΙ ΤΩΝ 2 ΕΥΡΩ Το κέρµα χωρίζεται σε δύο µέρη µε µία κάθετη γραµµή. Τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µεταξύ των οποίων παρεµβάλλονται στο κάτω µέρος τα αρχικά του χαράκτη GC, περιβάλλουν το κεντρικό τµήµα του κέρµατος, όπου αριστερά, ανάµεσα στα δύο σήµατα του Νοµισµατοκοπείου, αναγράφονται από κάτω προς τα επάνω το έτος 2002 και η λέξη LËTZEBUERG. Στο δεξιό µέρος απεικονίζεται η µορφή της Α.Β.Υ. του Μεγάλου ούκα Ερρίκου, σε δεξιά κατατοµή και σε µοντέρνο ευθύγραµµο σχέδιο. Επιγραφή στη στεφάνη του κέρµατος των 2 ευρώ : 2 **, επαναλαµβανόµενα έξι φορές, µία φορά όρθια, µια φορά ανεστραµµένα κ.ο.κ ΟΛΛΑΝ ΙΑ Η προσωπογραφία της Α.Μ. της Βασίλισσας περιβάλλεται από ανάγλυφες κουκίδες και από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περιφέρεια από αριστερά προς τα δεξιά, διακρίνονται οι λέξεις «BEATRIX KONINGIN DER» «NEDERLANDΕΝ» («Βεατρίκη, Βασίλισσα της Ολλανδίας»), το σήµα του Βασιλικού Νοµισµατοκοπείου της Ολλανδίας, το έτος κοπής και η υπογραφή του ιευθυντή του Νοµισµατοκοπείου. 9

10 ΚΕΡΜΑΤΑ ΤΟΥ 1 ΚΑΙ ΤΩΝ 2 ΕΥΡΩ Η προσωπογραφία της Α.Μ. της Βασίλισσας είναι χαραγµένη στην αριστερή πλευρά του κέρµατος. Στη δεξιά πλευρά είναι χαραγµένα τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην δεξιά πλευρά υπάρχουν τρεις κάθετες γραµµές, µεταξύ των οποίων αναγράφονται υπογραµµισµένες οι λέξεις «BEATRIX», «KONINGIN DER» «NEDERLANDEN». Στο κάτω µέρος του κέρµατος, προς την περιφέρεια και µεταξύ των τριών γραµµών, υπάρχει η υπογραφή του ιευθυντή του Νοµισµατοκοπείου και το σήµα του Βασιλικού Νοµισµατοκοπείου της Ολλανδίας. Κάτω από τη λέξη «BEATRIX» αναγράφεται οριζόντια το έτος κοπής. Επιγραφή στη στεφάνη του κέρµατος των 2 ευρώ: GOD * ZIJ * MET * ONS * ("ο Θεός µεθ' ηµών") ΑΥΣΤΡΙΑ ΚΕΡΜΑ ΤΟΥ 1 ΛΕΠΤΟΥΤΟΥΕΥΡΩ Το κέρµα αυτό απεικονίζει άνθος γεντιανής και γύρω τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτω από το άνθος των Άλπεων υπάρχει εραλδική παράσταση της αυστριακής σηµαίας, κόκκινο-λευκό-κόκκινο, και δεξιά επάνω από αυτήν το έτος κοπής. Σε κυκλική διάταξη εµφανίζεται η επιγραφή "EIN EURO CENT". ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 2 ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥΕΥΡΩ Το κέρµα αυτό απεικονίζει το εντελβάις και γύρω τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αριστερά από το µίσχο αυτού του άνθους των Άλπεων υπάρχει εραλδική παράσταση της αυστριακής σηµαίας, µε τα χρώµατα κόκκινο-λευκό-κόκκινο, και επάνω από αυτήν το έτος κοπής. Σε κυκλική διάταξη εµφανίζεται η επιγραφή "ZWEI EURO CENT". ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 5 ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥΕΥΡΩ Το κέρµα αυτό απεικονίζει ηρανθή και γύρω τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πίσω από το µίσχο του άνθους υπάρχει εραλδική παράσταση της αυστριακής σηµαίας, µε τα χρώµατα κόκκινο-λευκό-κόκκινο, και στα δεξιά το έτος κοπής. Σε κυκλική διάταξη εµφανίζεται η επιγραφή "FÜNF EURO CENT". ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 10 ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥΕΥΡΩ Το κέρµα αυτό απεικονίζει µια άποψη του κωδωνοστασίου του καθεδρικού ναού του Αγίου Στεφάνου στη Βιέννη και γύρω τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αριστερά αναγράφονται οι λέξεις "10 EURO CENT" και κάτω από αυτές υπάρχει εραλδική παράσταση της αυστριακής σηµαίας, µε τα χρώµατα κόκκινο-λευκό-κόκκινο, και στα δεξιά το έτος κοπής. ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 20 ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥΕΥΡΩ Το κέρµα αυτό απεικονίζει το ανάκτορο του Μπελβεντέρε της Βιέννης µε τη σφυρήλατη σιδερένια πύλη του, και γύρω τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από κάτω υπάρχουν ο αριθµός "20" και ακολουθούν εραλδική παράσταση της αυστριακής σηµαίας, µε τα χρώµατα κόκκινο-λευκό-κόκκινο, και το έτος κοπής. Οι λέξεις "EURO CENT"αναγράφονται σε σχήµα τόξου πάνω από την πύλη. 10

11 ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 50 ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥΕΥΡΩ Το κέρµα αυτό απεικονίζει το εκθεσιακό κέντρο Secession της Βιέννης και γύρω τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι λέξεις "50 EURO CENT" το έτος κοπής και δίπλα του η εραλδική παράσταση της αυστριακής σηµαίας, µε τα χρώµατα κόκκινο-λευκό-κόκκινο, σχηµατίζουν τόξο επάνω από το θόλο του κτιρίου. ΚΕΡΜΑ ΤΟΥ 1 ΕΥΡΩ Τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιβάλλουν τη µορφή του Βόλφγκανγκ Αµαντέους Μότσαρτ, µε την υπογραφή του στο ύψος των ώµων του. Αριστερά αναγράφεται το έτος κοπής και δεξιά, κατά σειρά από επάνω προς τα κάτω, υπάρχουν ο αριθµός "1", η λέξη "EURO" και εραλδική παράσταση της αυστριακής σηµαίας, µε τα χρώµατα κόκκινολευκό-κόκκινο. ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 2 ΕΥΡΩ Η προσωπογραφία της Αυστριακής Bertha von Suttner, βραβευµένης µε το Νόµπελ Ειρήνης (1905), περιβάλλεται από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. εξιά αναγράφεται το έτος κοπής και αριστερά, κατά σειρά από επάνω προς τα κάτω, υπάρχουν ο αριθµός "2", η λέξη "EURO" και εραλδική παράσταση της αυστριακής σηµαίας, µε τα χρώµατα κόκκινολευκό-κόκκινο. Επιγραφή στη στεφάνη του κέρµατος των 2 ευρώ : 2 ΕURO ***, επαναλαµβανόµενα τέσσερις φορές, µία φορά όρθια, µία φορά ανεστραµµένα κ.ο.κ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Όλα τα κέρµατα Κεντρικό θέµα της σειράς των κερµάτων του 1 και των 2 ευρώ, της σειράς των 10, 20 και των 50 λεπτών του ευρώ και της σειράς του 1, των 2 και των 5 λεπτών του ευρώ είναι τρεις βασιλικές σφραγίδες του πρώτου Βασιλέως της Πορτογαλίας Αλφόνσου Ερρίκου, περιβαλλόµενες από πύργους και θυρεούς, τοποθετηµένους σε κυκλική διάταξη παράλληλα µε καθένα από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απεικονίζονται στην περιφέρεια κάθε κέρµατος. Στο επάνω µέρος του εσωτερικού κύκλου εµφανίζεται η λέξη PORTUGAL και στο κάτω µέρος το έτος κοπής. Στεφάνη του κέρµατος των 2 ευρώ : πέντε θυρεοί και επτά πύργοι σε ίσες αποστάσεις µεταξύ τους ΦΙΝΛΑΝ ΙΑ Τα κέρµατα αυτά απεικονίζουν το φινλανδικό εραλδικό λέοντα. Το έτος κοπής εµφανίζεται στα αριστερά του λέοντα, ακριβώς κάτω από το εµπρόσθιο αριστερό του πόδι. Κάτω από τη λαβή του ξίφους, που βρίσκεται ακριβώς κάτω από τα πόδια του λέοντα, υπάρχει το γράµµα M. Η παράσταση περιβάλλεται κυκλικά από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 11

12 ΚΕΡΜΑ ΤΟΥ 1 ΕΥΡΩ Το κέρµα αυτό απεικονίζει δύο κύκνους που πετούν πάνω από ένα φινλανδικό τοπίο µε λίµνη. Το έτος κοπής εµφανίζεται στο δεξιό µέρος τους κέρµατος, εµπρός από ένα λόφο. Ακριβώς επάνω από το τοπίο, στο αριστερό µέρος του κέρµατος, αναγράφεται το γράµµα Μ. Η παράσταση περιβάλλεται κυκλικά από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 2 ΕΥΡΩ Το κέρµα αυτό απεικονίζει βατοµουριές και άνθη βατοµουριάς. Το έτος κοπής εµφανίζεται κάτω από τα άνθη, ενώ δεξιά, ακριβώς κάτω από το µίσχο, υπάρχει το γράµµα Μ. Η παράσταση περιβάλλεται κυκλικά από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιγραφή στη στεφάνη του κέρµατος των 2 ευρώ: SUOMI FINLAND * * *, όπου το * είναι κεφαλή λιονταριού. 3. ΕΘΝΙΚΗ ΟΨΗ ΤΩΝ ΚΕΡΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩ - ΤΡΙΤΑ ΚΡΑΤΗ 3.1. ΜΟΝΑΚΟ Στο κεντρικό µέρος του κέρµατος απεικονίζεται το οικόσηµο των Πριγκίπων του Μονακό. Επάνω από το οικόσηµο αναγράφεται η λέξη MONACO, ενώ κάτω από το οικόσηµο αναγράφεται το έτος και αριστερά και δεξιά αυτού αντίστοιχα το σήµα του Νοµισµατοκοπείου των Παρισίων και εκείνο του χαράκτη. Τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης εµφανίζονται ανά έξι εκατέρωθεν του οικοσήµου. Στο κεντρικό µέρος του κέρµατος απεικονίζεται η σφραγίδα του Πρίγκιπα. Επάνω από τη σφραγίδα αναγράφεται η λέξη MONACO, ενώ κάτω από τη σφραγίδα αναγράφεται το έτος και αριστερά και δεξιά αυτού αντίστοιχα το σήµα του Νοµισµατοκοπείου των Παρισίων και εκείνο του χαράκτη. Τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης εµφανίζονται ανά έξι εκατέρωθεν της σφραγίδας. ΚΕΡΜΑ ΤΟΥ 1 ΕΥΡΩ Στο κεντρικό µέρος του κέρµατος απεικονίζονται οι µορφές των Πριγκίπων Ραινιέ Γ' και Αλβέρτου, σε δεξιά κατατοµή. Επάνω από τις µορφές αναγράφεται η λέξη MONACO, ενώ κάτω από τις µορφές αναγράφεται το έτος και αριστερά και δεξιά αυτού αντίστοιχα το σήµα του Νοµισµατοκοπείου των Παρισίων και εκείνο του χαράκτη. Τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης εµφανίζονται ανά έξι εκατέρωθεν των µορφών. ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 2 ΕΥΡΩ Στο κεντρικό µέρος του κέρµατος απεικονίζεται η µορφή του Πρίγκιπα Ραινιέ Γ', σε δεξιά κατατοµή. Επάνω από τη µορφή αναγράφεται η λέξη MONACO, ενώ κάτω από τη µορφή αναγράφεται το έτος και αριστερά και δεξιά αυτού αντίστοιχα το σήµα του Νοµισµατοκοπείου των Παρισίων και εκείνο του χαράκτη. Τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης εµφανίζονται ανά έξι εκατέρωθεν της µορφής. 12

13 Επιγραφή στη στεφάνη του κέρµατος των 2 ευρώ:2**, επαναλαµβανόµενα έξι φορές, µία φορά όρθια, µία φορά ανεστραµµένα κ.ο.κ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΕΡΜΑ ΤΟΥ 1 ΛΕΠΤΟΥΤΟΥΕΥΡΩ Απεικονίζεται ο Τρίτος Πύργος, o Montale. Αριστερά αναγράφεται το έτος 2002 και το γράµµα R και δεξιά οι λέξεις SAN MARINO και τα αρχικά του δηµιουργού του σχεδίου CH. Η παράσταση περιβάλλεται κυκλικά από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτω δεξιά αναγράφονται τα αρχικά του χαράκτη ELF και η σύντµηση INC. ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 2 ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥΕΥΡΩ Απεικονίζεται το Άγαλµα της Ελευθερίας. Αριστερά υπάρχουν οι λέξεις SAN MARINO και τα αρχικά του δηµιουργού του σχεδίου CH και δεξιά το γράµµα R και το έτος Η παράσταση περιβάλλεται κυκλικά από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτω δεξιά αναγράφονται τα αρχικά του χαράκτη ELF και η σύντµηση INC. ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 5 ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥΕΥΡΩ Απεικονίζεται ο Πρώτος Πύργος, ο Guaita. Στο επάνω µέρος αναγράφονται το έτος 2002, οι λέξεις SAN MARINO, το γράµµα R και τα αρχικά του δηµιουργού του σχεδίου CH. Η παράσταση περιβάλλεται κυκλικά από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτω δεξιά αναγράφονται τα αρχικά του χαράκτη ELF και η σύντµηση INC. ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 10 ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥΕΥΡΩ Απεικονίζεται η Βασιλική του Αγίου Μαρίνου. Στο επάνω µέρος αναγράφονται οι λέξεις SAN MARINO, το έτος 2002 και τα αρχικά του δηµιουργού του σχεδίου CH και στο κάτω µέρος το γράµµα R. Η παράσταση περιβάλλεται κυκλικά από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτω δεξιά αναγράφονται τα αρχικά του χαράκτη ELF και η σύντµηση INC. ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 20 ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥΕΥΡΩ Απεικονίζεται ο Άγιος Μαρίνος από πίνακα της σχολής του Guercino. Αριστερά υπάρχουν τα αρχικά του δηµιουργού του σχεδίου CH και οι λέξεις SAN MARINO και δεξιά το έτος 2002 και το γράµµα R. Η παράσταση περιβάλλεται από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτω δεξιά αναγράφονται τα αρχικά του χαράκτη ELF και η σύντµηση INC. ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 50 ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥΕΥΡΩ Απεικονίζονται οι τρεις πύργοι (Guaita, Cesta και Montale). Στο επάνω µέρος αναγράφονται το έτος 2002, οι λέξεις SAN MARINO, τα αρχικά του δηµιουργού του σχεδίου CH, καθώς και το γράµµα R. Η παράσταση περιβάλλεται κυκλικά από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτω δεξιά αναγράφονται τα αρχικά του χαράκτη ELF και η σύντµηση INC. 13

14 ΚΕΡΜΑ ΤΟΥ 1 ΕΥΡΩ Απεικονίζεται ο επίσηµος θυρεός της ηµοκρατίας του Αγίου Μαρίνου. Στο επάνω µέρος αναγράφονται το έτος 2002 και το γράµµα R και στο κάτω µέρος οι λέξεις SAN MARINO και τα αρχικά του δηµιουργού του σχεδίου CH. Η παράσταση περιβάλλεται κυκλικά από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτω δεξιά αναγράφονται τα αρχικά του χαράκτη ELF και η σύντµηση INC. ΚΕΡΜΑ ΤΩΝ 2 ΕΥΡΩ Απεικονίζεται το Κυβερνητικό Μέγαρο (Palazzo Pubblico). Αριστερά αναγράφονται το έτος 2002 και το γράµµα R και δεξιά οι λέξεις SAN MARINO και τα αρχικά του δηµιουργού του σχεδίου CH. Η παράσταση περιβάλλεται από τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτω δεξιά αναγράφονται τα αρχικά του χαράκτη ELF και η σύντµηση INC. Επιγραφή στη στεφάνη του κέρµατος των 2 ευρώ: 2*, επαναλαµβανόµενα έξι φορές, µία φορά όρθια, µία φορά ανεστραµµένα κ.ο.κ ΒΑΤΙΚΑΝΟ Απεικονίζεται η µορφή της Αυτού Αγιότητος του Πάπα Ιωάννη-Παύλου Β', Αρχηγού του Κράτους της Πόλης του Βατικανού, σε αριστερή κατατοµή. Στο άνω µέρος της περιφέρειας είναι χαραγµένες οι λέξεις CITTA DEL VATICANO και στο κάτω µέρος το έτος 2002, ενώ τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης απεικονίζονται ανά έξι δεξιά και αριστερά αντίστοιχα. Επάνω από το έτος κοπής υπάρχει το γράµµα R, ενώ τα αρχικά του χαράκτη UP εµφανίζονται µεταξύ του δεύτερου και του τέταρτου αστεριού κάτω δεξιά. ΚΕΡΜΑΤΑ ΤΩΝ 10, ΤΩΝ 20 ΚΑΙ ΤΩΝ 50 ΛΕΠΤΩΝ ΤΟΥΕΥΡΩ Απεικονίζεται η µορφή της Αυτού Αγιότητος του Πάπα Ιωάννη-Παύλου Β', Αρχηγού του Κράτους της Πόλης του Βατικανού, σε αριστερή κατατοµή. Στο αριστερό τµήµα της περιφέρειας είναι χαραγµένες οι λέξεις CITTA DEL VATICANO και στο κάτω τµήµα το έτος 2002, ενώ τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης απεικονίζονται στο δεξιό τµήµα της περιφέρειας. Επάνω από το έτος κοπής υπάρχει το γράµµα R, ενώ τα αρχικά του χαράκτη UP εµφανίζονται µεταξύ του τρίτου και του πέµπτου αστεριού κάτω δεξιά. ΚΕΡΜΑΤΑ ΤΟΥ 1 ΚΑΙ ΤΩΝ 2 ΕΥΡΩ Απεικονίζεται η µορφή της Αυτού Αγιότητος του Πάπα Ιωάννη-Παύλου Β', Αρχηγού του Κράτους της Πόλης του Βατικανού, σε αριστερή κατατοµή. Στο κάτω µέρος του εξωτερικού δακτυλίου του κέρµατος είναι χαραγµένες οι λέξεις CITTA DEL VATICANO και ακολουθεί το έτος 2002, ενώ τα δώδεκα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης απεικονίζονται στο δεξιό τµήµα του πυρήνα του κέρµατος. Επάνω από το έτος κοπής υπάρχει το γράµµα R, ενώ τα αρχικά του χαράκτη UP εµφανίζονται µεταξύ του δεύτερου και του τέταρτου αστεριού κάτω δεξιά. Επιγραφή στη στεφάνη του κέρµατος των 2 ευρώ: 2* επαναλαµβανόµενα έξι φορές, µία φορά όρθια, µία φορά ανεστραµµένα. 14

Το κέρμα των 2 σεντς παρουσιάζει το άνθος "λεοντοπόδιον το άλπειον" που είναι πολύ δημοφιλές στους imageπεριπατητές.

Το κέρμα των 2 σεντς παρουσιάζει το άνθος λεοντοπόδιον το άλπειον που είναι πολύ δημοφιλές στους imageπεριπατητές. Ν4) Η EΘNIKH OΨH TΩN KEPMATΩN EYPΩ Κάθε κράτος της ζώνης του ευρώ οργάνωσε τη δική του διαδικασία επιλογής της εθνικής όψης: 1) ΑΥΣΤΡΙΑ Αποφασίσθηκε η παραγωγή μιας πλήρους σειράς διαφορετικών κερμάτων

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012

2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012 2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012 ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η οικονομική και φυσική διάσταση του χρήματος 2 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Δεσμευόμαστε να καταβάλλουμε τη μέγιστη δυνατή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜ- ΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΡΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩ Ο ΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩ ΤΟ ΙΚΟ ΜΑΣ ΝΟΜΙΣΜΑ

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜ- ΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΡΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩ Ο ΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩ ΤΟ ΙΚΟ ΜΑΣ ΝΟΜΙΣΜΑ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜ- ΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΡΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩ Ο ΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩ ΤΟ ΙΚΟ ΜΑΣ ΝΟΜΙΣΜΑ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΝΟΜΙΣΜΑ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΡΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ως προς την παρ.18)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ως προς την παρ.18) ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΜΕ Ε-MAIL ή FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ως προς την παρ.18) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 19024 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2948(ΦΕΚ.242/Α /19-10-2001) Κυκλοφορία τραπεζογραµµατίων και κερµάτων ευρώ και φορολογικές ρυθµίσεις για την εισαγωγή του ευρώ.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2948(ΦΕΚ.242/Α /19-10-2001) Κυκλοφορία τραπεζογραµµατίων και κερµάτων ευρώ και φορολογικές ρυθµίσεις για την εισαγωγή του ευρώ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2948(ΦΕΚ.242/Α /19-10-2001) Κυκλοφορία τραπεζογραµµατίων και κερµάτων ευρώ και φορολογικές ρυθµίσεις για την εισαγωγή του ευρώ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΣ ΜΝΗΜΕΙΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΥΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ Î È

ΣΕΣ ΜΝΗΜΕΙΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΥΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ Î È ΛΙΜΑΝΙΑ ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΥΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛ- ΛΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΧΡΩΜΑΤΑ ΙΔΕΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΟΥΝΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΜΝΗΜΕΙΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΔΡΟΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΥΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑ-

Διαβάστε περισσότερα

Α Διασχολικός Διαδραστικός Αγών: «Γνωρίζω το Ιλίου Μέλαθρον και τους θησαυρούς του» «Πώς τα νομίσματα αποτελούν τεκμήρια που σφραγίζουν την ιστορία»

Α Διασχολικός Διαδραστικός Αγών: «Γνωρίζω το Ιλίου Μέλαθρον και τους θησαυρούς του» «Πώς τα νομίσματα αποτελούν τεκμήρια που σφραγίζουν την ιστορία» Α Διασχολικός Διαδραστικός Αγών: «Γνωρίζω το Ιλίου Μέλαθρον και τους θησαυρούς του» «Πώς τα νομίσματα αποτελούν τεκμήρια που σφραγίζουν την ιστορία» Η νομισματοκοπεία, από την ίδρυση του Νεοελληνικού κράτους

Διαβάστε περισσότερα

O δρόμος προς το ευρώ

O δρόμος προς το ευρώ KC-70-07-126-EL-C Ευρ ω παϊκή Επιτροπή ΕΝΑ ΝOΜΙΣΜΑ ΓΙΑ ΜIΑ ΕΥΡΩΠΗ O δρόμος προς το ευρώ 1η Ιανουαρίου 1999 είναι μια ιστορική ημερομηνία γιατί τότε δημιουργήθηκε η νομισματική ένωση μεταξύ έντεκα χωρών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ENA ΝOΜΙΣΜΑ ΓΙΑ ΜIΑ EΥΡΩΠΗ ΑΠO TO 1957

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ENA ΝOΜΙΣΜΑ ΓΙΑ ΜIΑ EΥΡΩΠΗ ΑΠO TO 1957 Ευρωπαϊκή Επιτροπή ENA ΝOΜΙΣΜΑ ΓΙΑ ΜIΑ EΥΡΩΠΗ ΑΠO TO 1957 ΕΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΕΝΑ ΝOΜΙΣΜΑ ΓΙΑ ΜIΑ ΕΥΡΩΠΗ O δρόμος προς το ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Τι είναι η οικονομική και νομισματική ένωση;... 1 Η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ιστορία της Ελλάδας µέσα από το νόµισµα»

«Η Ιστορία της Ελλάδας µέσα από το νόµισµα» «Η Ιστορία της Ελλάδας µέσα από το νόµισµα» Εργασία της Β τάξης του Γυµνασίου Ηράκλειας 2009-10 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πριν το νόµισµα Νόµισµα σελ.3 σελ.4-5 Αρχαιότητα και Νόµισµα σελ.6-12 Βυζαντινό Νόµισµα σελ.13-23

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΥΠΑ ΘΕΣΜΩΝ, ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

E na νoμισμα για μiα E υρωπη. O δρόμος προς το ευρώ. Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις

E na νoμισμα για μiα E υρωπη. O δρόμος προς το ευρώ. Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις E na νoμισμα για μiα E υρωπη O δρόμος προς το ευρώ Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις Ε να νομισμ α για μια Ε υ ρωπη O δρόμος προς το ευρώ Ε να νoμισμα για μiα Ε υρωπη O δρόμος προς το ευρώ Περιεχομενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΚΟΥΜΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΕΜ : 1307 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η συμμετοχή της Κύπρου στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (Ο.Ν.Ε). Οι επιπτώσεις κυκλοφορίας του

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ Ε Κ Α Τ Ο Τ Ρ Ι Τ Ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ Ε Κ Α Τ Ο Τ Ρ Ι Τ Ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ Ε Κ Α Τ Ο Τ Ρ Ι Τ Ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α 13.1 Σκοποί της Ένωσης - Ιστορικό - Μέλη 186 13.2 Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση 187 13.3 Τα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Συµµετρία ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΙΜΑΙΟ ΩΣ ΤΟΝ FELIX KLEIN ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ERLANGEN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ Το πρώτο και ίσως σηµαντικότερο πρόβληµα που αντιµετωπίζει κανείς όταν

Διαβάστε περισσότερα

Διαβατήριο. για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβατήριο. για την Ευρωπαϊκή Ένωση Διαβατήριο για την Ευρωπαϊκή Ένωση Το παρόν δεν αποτελεί ταξιδιωτικό έγγραφο! Οι εξέχουσες προσωπικότητες, τα φαγητά, τα αξιοθέατα κ.λπ. που παρουσιάζονται στο βιβλιαράκι αυτό σε καμία περίπτωση δεν καταγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ι Κ Η Ε Ν Ω Σ Η μια νέα πραγματικότητα

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ι Κ Η Ε Ν Ω Σ Η μια νέα πραγματικότητα EUROPEAN COMMISSION Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Jean Monnet PROGRAMME Ε Υ Ρ Ω Π Α Ι Κ Η Ε Ν Ω Σ Η μια νέα πραγματικότητα Δρ.ΣΩΚ. ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΔΗΜ. ΝΑΝΟΥΣΗ, ΜPhl ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0 Εισαγωγή: Για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΚΑΙ Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΚΑΙ Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΚΑΙ Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος σελ. 5 ΜΕΡΟΣ Α : Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

Φαξ: 2131361140 e-mail: a.toumpi@ypes.gr e-mail: a.mpalta@ypes.gr

Φαξ: 2131361140 e-mail: a.toumpi@ypes.gr e-mail: a.mpalta@ypes.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 1842 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

European Fiscal Policy and Economic Growth: The Neoclassical Economic Theory in the Case of Greece

European Fiscal Policy and Economic Growth: The Neoclassical Economic Theory in the Case of Greece MPRA Munich Personal RePEc Archive European Fiscal Policy and Economic Growth: The Neoclassical Economic Theory in the Case of Greece Dimitrios Koumparoulis 2006 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/44310/

Διαβάστε περισσότερα

Από τη Λίρα στο Ευρώ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Από τη Λίρα στο Ευρώ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 Από τη Λίρα στο Ευρώ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2 1960 Ίδρυση της Κυπριακής ηµοκρατίας Nοµισµατική µονάδα - Κυπριακή Λίρα εκαδικό σύστηµα -Mιλς 3 1961 - Πρώτα χαρτονοµίσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουνίου 2002 για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουνίου 2002 για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών 2002R1030 EL 19.05.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουνίου 2002 για την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΥΡΩΠΗ - ΓΕΝΙΚΑ 2. ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ & ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ Ε.Ε. 3. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. ΚΡΑΤΗ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ 5. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ 6.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΥΡΩΠΗ - ΓΕΝΙΚΑ 2. ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ & ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ Ε.Ε. 3. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. ΚΡΑΤΗ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ 5. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ 6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΥΡΩΠΗ - ΓΕΝΙΚΑ 2. ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ & ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ Ε.Ε. 3. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. ΚΡΑΤΗ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ 5. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ 6. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΕΘΙΜΑ 1. ΕΥΡΩΠΗ H Ευρώπη, αποκαλούμενη και Γηραιά

Διαβάστε περισσότερα

Όλος ο κόσµος µια ζωγραφιά!

Όλος ο κόσµος µια ζωγραφιά! Όλος ο κόσµος µια ζωγραφιά! ιαθεµατική ραστηριότητα από τους µαθητές της Στ τάξης. Σχολικό έτος 2012-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή σελ.3 2. Η Ευρώπη σελ.5 3. Η Ασία σελ.12 4. Η Αφρική - σελ.17 5. Η Βόρεια

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 13ης Ιουνίου 2003.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 13ης Ιουνίου 2003. L 226/4 10.9.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/59/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 2003 σχετικά µε την αρχική επιµόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισµένων οδικών οχηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87)

Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Β 19338/1944/87 Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. (υποβληθείσες από την Επιτροπή)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. (υποβληθείσες από την Επιτροπή) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 08.03.2002 COM(2002) 123 τελικό 2002/0063 (ACC) 2002/0064 (ACC) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόµατος της Κοινότητας, πρόσθετου πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΝ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟΝ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΝ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ (Η ΕΞΑΜΗΝΟ) Κ α θ η γ η τ ή ς: Κος Α.Γ. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Συνταγµατική Θεµελίωση της Προσχώρησης της Ελλάδας (Αρ. 28Σ1975/1986/2001)

Διαβάστε περισσότερα

«Ένα χρόνο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014» Θεσμικό μέρος

«Ένα χρόνο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014» Θεσμικό μέρος Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα «Παρακολούθηση της κοινής γνώμης» Βρυξέλλες, 21 Αυγούστου 2013 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «Ένα χρόνο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014»

Διαβάστε περισσότερα