ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ"

Transcript

1 L 169/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουνίου 2011 για τον καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε καθαριστικά προϊόντα γενικής χρήσης και προϊόντα καθαρισμού χώρων υγιεινής [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 4442] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/383/ΕΕ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel) ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2, στα αναθεωρημένα κριτήρια και απαιτήσεις. Οι παραγωγοί θα πρέπει επίσης να έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αιτήσεις με βάση είτε τα κριτήρια που καθορίζονται στην απόφαση 2005/344/ΕΚ, έως ότου λήξει η ισχύς της, είτε τα κριτήρια που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση. (7) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010, Μετά από διαβουλεύσεις με το Συμβούλιο Οικολογικής Σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010, το οικολογικό σήμα της ΕΕ μπορεί να απονέμεται στα προϊόντα με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Άρθρο 1 Η κατηγορία προϊόντων «καθαριστικά προϊόντα γενικής χρήσης και προϊόντα καθαρισμού χώρων υγιεινής» περιλαμβάνει τα εξής: καθαριστικά προϊόντα γενικής χρήσης, προϊόντα καθαρισμού παραθύρων και προϊόντα καθαρισμού χώρων υγιεινής. (2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 66/2010 προβλέπει ότι καθορίζονται εξειδικευμένα κριτήρια για το οικολογικό σήμα της ΕΕ ανά κατηγορία προϊόντων. (3) Με την απόφαση 2005/344/ΕΚ της Επιτροπής ( 2 ) καθορίστηκαν τα οικολογικά κριτήρια, καθώς και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης, για τα καθαριστικά προϊόντα γενικής χρήσης και προϊόντα καθαρισμού χώρων υγιεινής, τα οποία ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουνίου α) Καθαριστικά προϊόντα γενικής χρήσης, τα οποία περιλαμβάνουν απορρυπαντικά που προορίζονται για τον συνήθη καθαρισμό δαπέδων, τοίχων, οροφών, παραθύρων και άλλων σταθερών επιφανειών και είτε αραιώνονται με νερό προκειμένου να χρησιμοποιηθούν είτε χρησιμοποιούνται αναραίωτα. Ως καθαριστικά προϊόντα γενικής χρήσης νοούνται προϊόντα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε εσωτερικούς χώρους κτηρίων, συμπεριλαμβανομένων των κατοικιών και των εμπορικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων. (4) Τα εν λόγω κριτήρια επανεξετάστηκαν με βάση τις τεχνολογικές εξελίξεις. Τα νέα κριτήρια, καθώς και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης, θα πρέπει να ισχύουν επί τέσσερα έτη από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης. (5) Η απόφαση 2005/344/ΕΚ θα πρέπει να αντικατασταθεί για λόγους σαφήνειας. (6) Πρέπει να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος ώστε οι παραγωγοί των οποίων τα προϊόντα έλαβαν το οικολογικό σήμα για καθαριστικά προϊόντα γενικής χρήσης και προϊόντα καθαρισμού χώρων υγιεινής, με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στην απόφαση 2005/344/ΕΚ, να έχουν επαρκή χρονικά περιθώρια για να προσαρμόσουν τα προϊόντα τους ( 1 ) ΕΕ L 27 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 115 της , σ. 42. β) Προϊόντα καθαρισμού παραθύρων, τα οποία περιλαμβάνουν ειδικά καθαριστικά προϊόντα που προορίζονται για τον συνήθη καθαρισμό παραθύρων και χρησιμοποιούνται αναραίωτα γ) Προϊόντα καθαρισμού χώρων υγιεινής, τα οποία περιλαμβάνουν απορρυπαντικά που προορίζονται για τη συνήθη απομάκρυνση (και με τριβή) ρύπων ή/και εναποθέσεων σε χώρους υγιεινής, όπως χώρους πλύσης ρούχων, τουαλέτες, λουτρά με μπανιέρα ή ντουσιέρα και κουζίνες. Στην εν λόγω υποκατηγορία ανήκουν επομένως τα καθαριστικά προϊόντα λουτρού και τα καθαριστικά προϊόντα κουζίνας. Η κατηγορία προϊόντων καλύπτει προϊόντα για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση. Τα προϊόντα είναι μείγματα χημικών ουσιών και δεν πρέπει να περιέχουν μικροοργανισμούς που έχει προσθέσει εσκεμμένα ο κατασκευαστής.

2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 169/53 Άρθρο 2 Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 1) ουσία: χημικό στοιχείο και οι ενώσεις του στη φυσική τους κατάσταση ή λαμβανόμενα με οποιαδήποτε διεργασία παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των προσθέτων που είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της σταθερότητας των προϊόντων και των προσμείξεων που προκύπτουν από τη χρησιμοποιούμενη διεργασία, αλλά εξαιρουμένων των διαλυτών οι οποίοι είναι δυνατόν να διαχωριστούν χωρίς να επηρεάζεται η σταθερότητα της ουσίας ή να μεταβάλλεται η σύστασή της 2) προϊόν (ή μείγμα): μείγμα ή διάλυμα δύο ή περισσότερων ουσιών που δεν αντιδρούν. Άρθρο 3 Προκειμένου να απονεμηθεί το οικολογικό σήμα της ΕΕ δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010 σε καθαριστικό προϊόν γενικής χρήσης, προϊόν καθαρισμού παραθύρων ή προϊόν καθαρισμού χώρων υγιεινής, το προϊόν πρέπει να ανήκει στην κατηγορία «καθαριστικά προϊόντα γενικής χρήσης και προϊόντα καθαρισμού χώρων υγιεινής» που ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης και να ανταποκρίνεται στα κριτήρια, καθώς και στις σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης, που καθορίζονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης. Άρθρο 4 Τα κριτήρια για την κατηγορία προϊόντων «καθαριστικά προϊόντα γενικής χρήσης και προϊόντα καθαρισμού χώρων υγιεινής», καθώς και οι σχετικές απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης ισχύουν επί τέσσερα έτη από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης. Άρθρο 5 Για διοικητικούς σκοπούς, στην κατηγορία προϊόντων «καθαριστικά προϊόντα γενικής χρήσης και προϊόντα καθαρισμού χώρων υγιεινής» αποδίδεται ο κωδικός αριθμός «020». Άρθρο 6 Η απόφαση 2005/344/ΕΚ καταργείται. Άρθρο 7 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 6, οι αιτήσεις απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για προϊόντα υπαγόμενα στην κατηγορία «καθαριστικά προϊόντα γενικής χρήσης και προϊόντα καθαρισμού χώρων υγιεινής», οι οποίες έχουν υποβληθεί πριν από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης, αξιολογούνται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην απόφαση 2005/344/ΕΚ. 2. Οι αιτήσεις απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για προϊόντα υπαγόμενα στην κατηγορία «καθαριστικά προϊόντα γενικής χρήσης και προϊόντα καθαρισμού χώρων υγιεινής», οι οποίες έχουν υποβληθεί μετά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης, το αργότερο όμως, στις 30 Ιουνίου 2011, επιτρέπεται να βασίζονται είτε στα κριτήρια που καθορίζονται στην απόφαση 2005/344/ΕΚ είτε στα κριτήρια που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση. Οι αιτήσεις αυτές αξιολογούνται σύμφωνα με τα κριτήρια στα οποία βασίζονται. 3. Όταν το οικολογικό σήμα απονέμεται με βάση αίτηση που έχει αξιολογηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια της απόφασης 2005/344/ΕΚ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί επί 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης. Άρθρο 8 Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου Για την Επιτροπή Janez POTOčNIK Μέλος της Επιτροπής

3 L 169/54 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Στόχοι των κριτηρίων Τα κριτήρια αποσκοπούν ιδίως στην προώθηση προϊόντων με περιορισμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, μέσω της μείωσης των ποσοτήτων επιβλαβών ουσιών, των χρησιμοποιούμενων ποσοτήτων απορρυπαντικών και των απορριμμάτων συσκευασίας. Τα κριτήρια αποσκοπούν επιπλέον στον περιορισμό ή την πρόληψη των κινδύνων για το περιβάλλον και για την υγεία του ανθρώπου που συνδέονται με τη χρήση επικίνδυνων ουσιών, στην ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων συσκευασίας, στην πληροφόρηση που παρέχει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να χρησιμοποιεί το προϊόν με αποδοτικό τρόπο και στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 1. Τοξικότητα για τους υδρόβιους οργανισμούς 2. Βιοαποδομησιμότητα των επιφανειοδραστικών ουσιών ΚΡΙΤΗΡΙΑ 3. Αποκλειόμενης ή περιορισμένης χρήσης ουσίες και μείγματα 4. Αρωματικές ουσίες 5. Πτητικές οργανικές ενώσεις 6. Φωσφόρος 7. Απαιτήσεις συσκευασίας 8. Καταλληλότητα προς χρήση 9. Οδηγίες χρήσης 10. Πληροφορίες που αναγράφονται στο οικολογικό σήμα της ΕΕ 11. Επαγγελματική κατάρτιση Απαιτήσεις εκτίμησης και εξακρίβωσης α) Απαιτήσεις Οι ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά την εκτίμηση και την εξακρίβωση αναφέρονται στην περιγραφή κάθε κριτηρίου. Όταν ο αιτών οφείλει να υποβάλει δηλώσεις, τεκμηρίωση, αναλύσεις, εκθέσεις δοκιμών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει η συμμόρφωση προς τα κριτήρια, εξυπακούεται ότι αυτά επιτρέπεται να προέρχονται από τον αιτούντα ή/και από τον ή τους προμηθευτές του ή/και από τους προμηθευτές των προμηθευτών του κοκ., κατά περίπτωση. Εφόσον είναι δυνατόν, οι δοκιμές θα πρέπει να εκτελούνται από εργαστήρια που πληρούν τις γενικές απαιτήσεις του προτύπου EN ISO ή ισοδύναμου. Όπου κρίνεται σκόπιμο, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μέθοδοι δοκιμών διαφορετικές από τις αναφερόμενες σε κάθε κριτήριο, εφόσον είναι αποδεκτές ως ισοδύναμες από τον αρμόδιο φορέα που αξιολογεί την αίτηση. Το προσάρτημα I παραπέμπει στον κατάλογο της βάσης δεδομένων για τα συστατικά απορρυπαντικών (DID, από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων Detergent Ingredient Database), ο οποίος περιλαμβάνει τα ευρύτατα χρησιμοποιούμενα συστατικά για τη σύνθεση απορρυπαντικών. Ο κατάλογος αυτός πρέπει να χρησιμοποιείται για την εξαγωγή των δεδομένων για τους υπολογισμούς του κρίσιμου όγκου αραίωσης (CDV) και για την εκτίμηση της βιοαποδομησιμότητας των συστατικών. Για τις ουσίες που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο DID παρέχονται κατευθύνσεις σχετικά με τον τρόπο άμεσου ή με παρέκταση υπολογισμού των σχετικών δεδομένων. Η τελευταία έκδοση του καταλόγου DID διατίθεται από τον ιστότοπο του οικολογικού σήματος της ΕΕ ή μέσω των ιστότοπων των αρμόδιων φορέων. Όπου κρίνεται σκόπιμο, οι αρμόδιοι φορείς μπορούν να απαιτούν την υποβολή δικαιολογητικών και να διεξάγουν ανεξάρτητες εξακριβώσεις. β) Όρια μετρήσεων Όλες οι ουσίες που περιέχει το προϊόν, συμπεριλαμβανομένων των προσθέτων (π.χ. συντηρητικών ή σταθεροποιητών) των συστατικών, και των οποίων η συγκέντρωση υπερβαίνει το 0,010 % κατά βάρος του τελικού σκευάσματος, πρέπει να πληρούν τα κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ, εξαιρουμένου του κριτηρίου 1, για το οποίο πρέπει να συνεκτιμάται κάθε σκοπίμως προστιθέμενη ουσία, ανεξαρτήτως του βάρους της. Οι προσμείξεις που προκύπτουν από την παραγωγή των συστατικών και περιέχονται σε συγκεντρώσεις > 0,010 % κατά βάρος του τελικού σκευάσματος πρέπει επίσης να πληρούν τα κριτήρια.

4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 169/55 γ) Δόση αναφοράς Για τα καθαριστικά προϊόντα γενικής χρήσης που αραιώνονται με νερό προκειμένου να χρησιμοποιηθούν, η δόση, σε γραμμάρια προϊόντος, που συνιστά ο κατασκευαστής για την παρασκευή 1 λίτρου διαλύματος πλύσης, για τον καθαρισμό φυσιολογικά ακάθαρτων επιφανειών, ορίζεται ως δόση αναφοράς για τους υπολογισμούς που αποσκοπούν στην τεκμηρίωση της συμμόρφωσης με τα κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ, καθώς και για τις δοκιμές καθαριστικής ικανότητας. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ Κριτήριο 1 Τοξικότητα για τους υδρόβιους οργανισμούς Υπολογίζεται ο κρίσιμος όγκος αραίωσης (CDV χρόνιος ) για κάθε ουσία (i) με τη βοήθεια της ακόλουθης εξίσωσης: CDV χρόνιος ¼ X CDV ðiþ ¼ X βάρος ðiþ Ü DF ðiþ TF χρόνιαðiþ Ü όπου βάρος (i) είναι το βάρος της ουσίας (σε γραμμάρια) που περιέχεται στη δόση την οποία συνιστά ο κατασκευαστής για την παρασκευή 1 λίτρου διαλύματος πλύσης (στην περίπτωση των καθαριστικών προϊόντων γενικής χρήσης που αραιώνονται με νερό προκειμένου να χρησιμοποιηθούν) ή ανά 100 g προϊόντος (προκειμένου για καθαριστικά προϊόντα γενικής χρήσης, προϊόντα καθαρισμού παραθύρων και προϊόντα καθαρισμού χώρων υγιεινής που χρησιμοποιούνται αναραίωτα), DF (i) είναι ο συντελεστής αποδόμησης και TFχρόνια (i) είναι ο συντελεστής τοξικότητας της ουσίας (σε χιλιοστόγραμμα/λίτρο). Οι τιμές των παραμέτρων DF και TFχρόνια είναι οι αναγραφόμενες στον κατάλογο της βάσης δεδομένων για τα συστατικά απορρυπαντικών-μέρος A (κατάλογος DID-μέρος Α) (προσάρτημα I). Εάν η εξεταζόμενη ουσία δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο DID-μέρος Α, ο αιτών υπολογίζει τις τιμές με βάση την προσέγγιση που περιγράφεται στον κατάλογο DID-μέρος Β (προσάρτημα I). Αθροίζονται οι τιμές CDV χρόνιος για κάθε ουσία ώστε να προκύψει ο CDV χρόνιος για το προϊόν. Για τα καθαριστικά προϊόντα γενικής χρήσης που αραιώνονται με νερό προκειμένου να χρησιμοποιηθούν, ο CDV χρόνιος υπολογίζεται με βάση τη δόση, σε γραμμάρια προϊόντος, που συνιστά ο κατασκευαστής για την παρασκευή 1 λίτρου διαλύματος πλύσης, για τον καθαρισμό φυσιολογικά ακάθαρτων επιφανειών. Ο CDV χρόνιος της συνιστώμενης δόσης για 1 λίτρο διαλύματος πλύσης δεν υπερβαίνει τα λίτρα. Για τα καθαριστικά προϊόντα γενικής χρήσης που χρησιμοποιούνται αναραίωτα, ο CDV χρόνιος για 100 g του προϊόντος δεν υπερβαίνει τα λίτρα. Για τα προϊόντα καθαρισμού παραθύρων, ο CDV χρόνιος για 100 g του προϊόντος δεν υπερβαίνει τα λίτρα. Για τα προϊόντα καθαρισμού χώρων υγιεινής, ο CDV χρόνιος για 100 g του προϊόντος δεν υπερβαίνει τα λίτρα. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα η ακριβής σύνθεση του προϊόντος, συνοδευόμενη από τους αναλυτικούς υπολογισμούς του CDV χρόνιος από τους οποίους προκύπτει η συμμόρφωση με το παρόν κριτήριο. Κριτήριο 2 Βιοαποδομησιμότητα των επιφανειοδραστικών ουσιών α) Άμεση βιοαποδομησιμότητα (αερόβια) Κάθε επιφανειοδραστική ουσία που χρησιμοποιείται στο προϊόν πρέπει να είναι άμεσα βιοαποδομήσιμη. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Υποβάλλονται στον αρμόδιο φορέα η ακριβής σύνθεση του προϊόντος, καθώς και περιγραφή της λειτουργίας κάθε ουσίας. Στον κατάλογο DID-μέρος Α (προσάρτημα I) αναφέρεται αν μια συγκεκριμένη επιφανειοδραστική ουσία είναι βιοαποδομήσιμη σε αερόβιες συνθήκες ή όχι (οι επιφανειοδραστικές ουσίες για τις οποίες σημειώνεται η ένδειξη «R» στη στήλη της αερόβιας βιοαποδομησιμότητας είναι άμεσα βιοαποδομήσιμες). Για επιφανειοδραστικές ουσίες που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο DID-μέρος Α, παρέχονται οι σχετικές πληροφορίες από τη βιβλιογραφία ή από άλλες πηγές ή αποτελέσματα από κατάλληλες δοκιμές, από τα οποία προκύπτει ότι οι εν λόγω ουσίες είναι βιοαποδομήσιμες σε αερόβιες συνθήκες. Οι δοκιμές άμεσης βιοαποδομησιμότητας είναι οι αναφερόμενες στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, σχετικά με τα απορρυπαντικά ( 1 ). Οι επιφανειοδραστικές ουσίες θεωρούνται άμεσα βιοαποδομήσιμες, εάν ο βαθμός βιοαποδομησιμότητας (ανοργανοποίηση), μετρούμενος με μια από τις ακόλουθες πέντε δοκιμές, είναι τουλάχιστον 60 % εντός 28 ημερών: δοκιμή υπερκείμενης φάσης CO 2 [μέθοδος OECD 310], δοκιμή έκλυσης διοξειδίου του άνθρακα (CΟ 2 ) τροποποιημένη δοκιμή Sturm [μέθοδος OECD 301Β κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 440/2008 του Συμβουλίου ( 2 ), μέθοδος Γ.4-Γ], δοκιμή κλειστής φιάλης [μέθοδος OECD 301D κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 440/2008, μέθοδος Γ.4-Ε], δοκιμή μανομετρικής αναπνευσιομετρίας [μέθοδος OECD 301F κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 440/2008, μέθοδος Γ.4-Δ] ή δοκιμή MITI (I) [μέθοδος OECD 301C κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 440/2008, μέθοδος Γ.4-Ζ] ή ισοδύναμες δοκιμές ISO. Εάν ο βαθμός βιοαποδομησιμότητας είναι τουλάχιστον 70 % εντός 28 ημερών, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί μία από τις ακόλουθες δοκιμές για την επιβεβαίωση της άμεσης βιοαποδομησιμότητας, ανάλογα με τα φυσικά χαρακτηριστικά της επιφανειοδραστικής ουσίας: ελάττωση διαλελυμένου οργανικού άνθρακα (DOC) [μέθοδος OECD 301Α κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 440/2008, μέθοδος Γ.4-Α] ή τροποποιημένη δοκιμή ΟΟΣΑ ελάττωση DOC [μέθοδος OECD 301Ε κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 440/2008, μέθοδος Γ.4-Β] ή ισοδύναμες δοκιμές ISO. Η δυνατότητα εφαρμογής των μεθόδων δοκιμών που βασίζονται στη μετρήση του διαλελυμένου οργανικού άνθρακα πρέπει να αιτιολογείται δεόντως, δεδομένου ότι από τις μεθόδους αυτές είναι δυνατόν να προκύψουν αποτελέσματα σχετικά με την απομάκρυνση και όχι με τη βιοαποδομησιμότητα. Στις δοκιμές αερόβιας άμεσης βιοαποδομησιμότητας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εκ των προτέρων προσαρμογή. Δεν ισχύει η αρχή του δεκαημέρου. ( 1 ) ΕΕ L 104 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 142 της , σ. 1.

5 L 169/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης β) Αναερόβια βιοαποδομησιμότητα Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στο προϊόν, εντός των ορίων που καθορίζονται κατωτέρω, επιφανειοδραστικές ουσίες που δεν είναι βιοαποδομήσιμες σε αναερόβιες συνθήκες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν χαρακτηρίζονται με την ένδειξη H400/R50 (Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς). Για τα καθαριστικά προϊόντα γενικής χρήσης που αραιώνονται με νερό προκειμένου να χρησιμοποιηθούν, το συνολικό βάρος επιφανειοδραστικών ουσιών που δεν είναι βιοαποδομήσιμες σε αναερόβιες συνθήκες δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,40 g ανά συνιστώμενη δόση για 1 λίτρο διαλύματος πλύσης. Για τα καθαριστικά προϊόντα γενικής χρήσης που χρησιμοποιούνται αναραίωτα, το συνολικό βάρος επιφανειοδραστικών ουσιών που δεν είναι βιοαποδομήσιμες σε αναερόβιες συνθήκες δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4,0 g ανά 100 g προϊόντος. Για τα προϊόντα καθαρισμού χώρων υγιεινής, το συνολικό βάρος επιφανειοδραστικών ουσιών που δεν είναι βιοαποδομήσιμες σε αναερόβιες συνθήκες δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2,0 g ανά 100 g προϊόντος. Για τα προϊόντα καθαρισμού παραθύρων, το συνολικό βάρος επιφανειοδραστικών ουσιών που δεν είναι βιοαποδομήσιμες σε αναερόβιες συνθήκες δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2,0 g ανά 100 g προϊόντος. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Υποβάλλονται στον αρμόδιο φορέα η ακριβής σύνθεση του προϊόντος, καθώς και περιγραφή της λειτουργίας κάθε ουσίας. Στον κατάλογο DID-μέρος Α (προσάρτημα I) αναφέρεται αν μια συγκεκριμένη επιφανειοδραστική ουσία είναι βιοαποδομήσιμη σε αναερόβιες συνθήκες ή όχι (οι επιφανειοδραστικές ουσίες για τις οποίες σημειώνεται η ένδειξη «Υ» στη στήλη της αναερόβιας βιοαποδομησιμότητας είναι βιοαποδομήσιμες σε αναερόβιες συνθήκες). Για επιφανειοδραστικές ουσίες που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο DID-μέρος Α, πρέπει να υποβάλλονται οι σχετικές πληροφορίες από τη βιβλιογραφία ή άλλες πηγές ή τα αποτελέσματα κατάλληλων δοκιμών, από τα οποία προκύπτει ότι οι εν λόγω ουσίες είναι βιοαποδομήσιμες σε αναερόβιες συνθήκες. Η δοκιμή αναφοράς για την αναερόβια αποδομησιμότητα είναι η μέθοδος OECD 311, ISO 11734, ECETOC No. 28 (Ιούνιος 1988) ή άλλη ισοδύναμη μέθοδος δοκιμών και απαιτείται τελική αποδομησιμότητα σε αναερόβιες συνθήκες τουλάχιστον 60 %. Προκειμένου να τεκμηριωθεί ότι επιτυγχάνεται τελική αποδομησιμότητα 60 % σε αναερόβιες συνθήκες, μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται μέθοδοι δοκιμών που προσομοιώνουν τις συνθήκες κατάλληλου αναερόβιου περιβάλλοντος. Κριτήριο 3 Αποκλειόμενης ή περιορισμένης χρήσης ουσίες και μείγματα Οι απαιτήσεις που ορίζονται στα σημεία α), β) και γ) κατωτέρω ισχύουν για κάθε ουσία, συμπεριλαμβανομένων των βιοκτόνων, των χρωστικών και των αρωματικών ουσιών, που περιέχεται στο τελικό προϊόν σε αναλογία μεγαλύτερη από 0,010 % κατά βάρος. Συμπεριλαμβάνεται επίσης κάθε ουσία μείγματος που χρησιμοποιείται στη σύνθεση, εφόσον η αναλογία της υπερβαίνει το 0,010 % κατά βάρος του τελικού προϊόντος. Για τις ουσίες σε νανομορφές που προστίθενται σκοπίμως στο προϊόν, πρέπει να αποδεικνύεται η συμμόρφωση με το κριτήριο 3 σημείο γ) ανεξαρτήτως συγκέντρωσης. α) Συγκεκριμένες ουσίες των οποίων η χρήση αποκλείεται Οι ακόλουθες ουσίες δεν πρέπει να περιέχονται στο προϊόν ούτε ως συστατικά του σκευάσματος ούτε ως συστατικά μείγματος που υπεισέρχεται στη σύνθεση του προϊόντος: αιθοξυαλκυλοφαινόλες (APEO) και παράγωγα αυτών EDTA (αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό οξύ) και τα άλατά του 5-βρωμο-5-νιτρο-1,3-διοξάνιο 2-βρωμο-2-νιτροπροπανοδιόλη-1,3 διαζολινιδυλουρία φορμαλδεΰδη άλας της υδροξυμεθυλογλυκίνης με νάτριο νιτρομόσχοι και πολυκυκλικοί μόσχοι, όπως για παράδειγμα: μοσχοξυλόλιο: 5-τριτ. βουτυλο-2,4,6-τρινιτρο-μ-ξυλόλιο, τεχνητός μόσχος ιβίσκου: 4-τριτ. βουτυλο-3-μεθοξυ-2,6-δινιτροτολουόλιο, μοσχένιο: 1,1,3,3,5-πενταμεθυλο-4,6-δινιτροϊνδάνιο, μοσχοτιβετένιο: 1-τριτ. βουτυλο-3,4,5-τριμεθυλο-2,6-δινιτροβενζόλιο, μοσχοκετόνη: 4 -τριτ. βουτυλο-2,6 -διμεθυλο-3,5 -δινιτροακετοφαινόνη, HHCB (1,3,4,6,7,8-εξαϋδρο-4,6,6,7,8,8-εξαμεθυλοκυκλοπεντα(g)-2-βενζοπυράνιο) AHTN (6-ακετυλ-1,1,2,4,4,7-εξαμεθυλοτετραλίνη). Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση με την οποία βεβαιώνει ότι οι αναφερόμενες ουσίες δεν περιέχονται στο προϊόν, συνοδευόμενη, όταν κρίνεται σκόπιμο, από δηλώσεις των παραγωγών των ουσιών.

6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 169/57 β) Δεν χρησιμοποιούνται άλατα του τεταρτοταγούς αμμωνίου που δεν είναι άμεσα βιοαποδομήσιμα, ούτε ως συστατικά του σκευάσματος ούτε ως συστατικά μείγματος που υπεισέρχεται στη σύνθεσή του. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει τεκμηρίωση από την οποία προκύπτει η βιοαποδομησιμότητα κάθε χρησιμοποιούμενου άλατος του τεταρτοταγούς αμμωνίου. γ) Επικίνδυνες ουσίες και μείγματα Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010, ούτε το προϊόν ούτε μέρος του προϊόντος πρέπει να περιέχει ουσίες (σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένων των νανομορφών) που πληρούν τα κριτήρια χαρακτηρισμού με τις ακόλουθες δηλώσεις επικινδυνότητας ή φράσεις κινδύνου βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ) ή της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου ( 2 ) ούτε ουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 57 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 3 ). Οι κατωτέρω φράσεις κινδύνου αφορούν κατά κανόνα ουσίες. Ωστόσο, για μείγματα ενζύμων και αρωματικών ουσιών, στην περίπτωση των οποίων δεν είναι δυνατόν να συγκεντρωθούν πληροφορίες σχετικά με τις ουσίες, πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες ταξινόμησης μειγμάτων. Κατάλογος δηλώσεων επικινδυνότητας και φράσεων κινδύνου: Δήλωση επικινδυνότητας ( 1 ) Φράση κινδύνου ( 2 ) H300 Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης H301 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς H310 Θανατηφόρο σε επαφή με το δέρμα H311 Τοξικό σε επαφή με το δέρμα H330 Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής H331 Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής H340 Μπορεί να προκαλέσει γενετικά ελαττώματα H341 Ύποπτο για πρόκληση γενετικών ελαττωμάτων H350 Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο H350i Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο μέσω της εισπνοής H351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου H360F Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα H360D Μπορεί να βλάψει το έμβρυο R28 R25 R65 R27 R24 R23, R26 R23 R46 R68 R45 R49 R40 R60 R61 H360FD Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα. Μπορεί να βλάψει το έμβρυο R60-61 H360Fd Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο R60-63 H360Df Μπορεί να βλάψει το έμβρυο. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα R61-62 H361f Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα H361d Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο H361fd Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο H362 Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα H370 Προκαλεί βλάβες στα όργανα R62 R63 R62-63 R64 R39/23, R39/24, R39/25, R39/26, R39/27, R39/28 H371 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα R68/20, R68/21, R68/22 H372 Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση R48/25, R48/24, R48/23 ( 1 ) ΕΕ L 353 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ 196 της , σ. 1. ( 3 ) ΕΕ L 396 της , σ. 1.

7 L 169/58 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δήλωση επικινδυνότητας ( 1 ) Φράση κινδύνου ( 2 ) H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς R48/20, R48/21, R48/22 R50 H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις R50-53 H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις R51-53 H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις R52-53 H413 Μπορεί να έχει μακροχρόνιες επιβλαβείς επιπτώσεις στους υδρόβιους οργανισμούς EUH059 Επικίνδυνο για τη στιβάδα του όζοντος EUH029 Σε επαφή με το νερό ελευθερώνονται τοξικά αέρια EUH031 Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια EUH032 Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια R53 R59 R29 R31 R32 EUH070 Τοξικό σε επαφή με τα μάτια R39-41 Ευαισθητοποιητικές ουσίες H334: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής R42 H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση R43 ( 1 ) Κατά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008. ( 2 ) Κατά την οδηγία 67/548/ΕΟΚ. Εξαιρούνται από την ανωτέρω απαίτηση οι ουσίες ή τα μείγματα των οποίων οι ιδιότητες μεταβάλλονται με την επεξεργασία (π.χ. παύουν να είναι βιοδιαθέσιμα, υφίστανται χημική τροποποίηση), με αποτέλεσμα να εκλείπει ο προσδιορισθείς κίνδυνος. Παρεκκλίσεις: οι ακόλουθες ουσίες ή μείγματα εξαιρούνται ρητά από την παρούσα απαίτηση: Επιφανειοδραστικές ουσίες Σε συγκεντρώσεις < 25 % στο προϊόν (*) Αρωματικές ουσίες Ένζυμα (**) Ένζυμα (**) Νιτριλοτριοξικό οξύ (NTA) ως πρόσμιξη των οξέων MGDA και GLDA (***) H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις H334: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση H351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου R 50 R52-53 R42 R43 R40 (*) Η εκατοστιαία αναλογία πρέπει να διαιρείται διά του παράγοντα M που προσδιορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008. (**) Συμπεριλαμβανομένων των σταθεροποιητών και άλλων βοηθητικών ουσιών που περιέχονται στα παρασκευάσματα. (***) Σε συγκεντρώσεις μικρότερες από 1,0 % στην πρώτη ύλη, εφόσον η συνολική συγκέντρωση στο τελικό προϊόν είναι μικρότερη από 0,10 %. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει στον αρμόδιο φορέα την ακριβή σύνθεση του προϊόντος. Αποδεικνύει τη συμμόρφωση με το παρόν κριτήριο για τις ουσίες του προϊόντος με βάση τουλάχιστον τις πληροφορίες που καθορίζονται στο παράρτημα VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006. Οι πληροφορίες αυτές είναι ειδικές για τη συγκεκριμένη μορφή της ουσίας που χρησιμοποιείται στο προϊόν, συμπεριλαμβανομένων των νανομορφών. Προς τούτο, ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο, συνοδευόμενη από κατάλογο των συστατικών και από τα σχετικά δελτία δεδομένων ασφαλείας, σύμφωνα με το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, τόσο για το προϊόν, όσο και για κάθε ουσία που αναγράφεται στη σύνθεση. Στα δελτία δεδομένων ασφαλείας καθορίζονται όρια συγκεντρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006. δ) Ουσίες που εγγράφονται σε κατάλογο δυνάμει του άρθρου 59 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 Δεν επιτρέπεται παρέκκλιση από τον αποκλεισμό βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 66/2010 όσον αφορά ουσίες που χαρακτηρίζονται ως ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία και περιλαμβάνονται στον κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και οι οποίες περιέχονται σε μείγματα σε συγκεντρώσεις υψηλότερες από 0,010 %.

8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 169/59 Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο κατάλογος των ουσιών που χαρακτηρίζονται ως ουσίες οι οποίες προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία και περιλαμβάνονται στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών σύμφωνα με το άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, διατίθεται στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση: Γίνεται αναφορά στον κατάλογο που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Στα δελτία δεδομένων ασφαλείας καθορίζονται όρια συγκεντρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006. ε) Βιοκτόνα i) Το προϊόν επιτρέπεται να περιέχει βιοκτόνα μόνο για τη συντήρησή του και στην κατάλληλη δοσολογία αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. Η παρούσα διάταξη δεν αφορά τις επιφανειοδραστικές ουσίες που μπορεί να έχουν και βιοκτόνες ιδιότητες. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει αντίγραφα των δελτίων δεδομένων ασφαλείας των προστιθέμενων συντηρητικών, καθώς και πληροφορίες για την ακριβή συγκέντρωσή τους στο προϊόν. Ο παραγωγός ή ο προμηθευτής των συντηρητικών υποβάλλει πληροφορίες σχετικά με τη δοσολογία που απαιτείται για τη συντήρηση του προϊόντος. ii) Απαγορεύεται να βεβαιώνεται ή να υπονοείται πάνω στη συσκευασία ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας ότι το προϊόν έχει αντιμικροβιακή δράση. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών καταθέτει στον αρμόδιο φορέα τα κείμενα και τη διάταξή τους πάνω σε κάθε τύπο συσκευασίας ή/και δείγμα κάθε τύπου συσκευασίας. iii) Επιτρέπονται τα βιοκτόνα, είτε ως συστατικά του σκευάσματος είτε ως συστατικά μείγματος που υπεισέρχεται στη σύνθεσή του, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση του προϊόντος και χαρακτηρίζονται με τις ενδείξεις κινδύνου H410/R50-53 ή H411/R51-53 σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ, την οδηγία 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ) ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, μόνον εφόσον το δυναμικό βιοσυσσώρευσης των βιοκτόνων αυτών χαρακτηρίζεται από λογάριθμο του συντελεστή κατανομής σε μείγμα οκτανόλης-νερού (log Pow) < 3,0 ή από πειραματικά προσδιοριζόμενο συντελεστή βιοσυγκέντρωσης (BCF) 100. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει αντίγραφα των δελτίων δεδομένων ασφαλείας όλων των βιοκτόνων, καθώς και τεκμηρίωση για τη συγκέντρωση των βιοκτόνων στο τελικό προϊόν. Κριτήριο 4 Αρωματικές ουσίες α) Το προϊόν δεν πρέπει να περιέχει αρώματα με νιτρομόσχους ή πολυκυκλικούς μόσχους [όπως καθορίζονται στο κριτήριο 3 σημείο α)]. β) Κατά την παρασκευή ή/και τον χειρισμό όλων των ουσιών που προστίθενται στο προϊόν ως αρωματικές ουσίες πρέπει να τηρείται ο κώδικας πρακτικής της Διεθνούς Ένωσης Αρωματικών Ουσιών (International Fragrance Association/IFRA). Ο κώδικας διατίθεται στον ιστότοπο της IFRA: γ) Αρωματικές ουσίες που υπόκεινται στην απαίτηση υποβολής της δήλωσης η οποία προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 648/2004 σχετικά με τα απορρυπαντικά (παράρτημα VII) και οι οποίες δεν αποκλείονται ήδη βάσει του κριτηρίου 3 σημείο γ) και (άλλες) αρωματικές ουσίες που ταξινομούνται ως H317/R43 (Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση) ή/και H334/R42 (Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής) δεν πρέπει να περιέχονται σε ποσότητες 0,010 % ( 100 ppm) ανά ουσία. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει δήλωση συμμόρφωσης με καθένα από τα μέρη α) και β) του κριτηρίου. Όσον αφορά το μέρος γ) του κριτηρίου, ο αιτών υποβάλλει υπογεγραμμένη δήλωση συμμόρφωσης στην οποία αναφέρεται η ποσότητα αρωματικών ουσιών που περιέχει το προϊόν. Ο αιτών υποβάλλει επίσης δήλωση του παραγωγού της αρωματικής ουσίας, στην οποία προσδιορίζεται η περιεκτικότητά της σε κάθε ουσία του καταλόγου του παραρτήματος III μέρος I της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου ( 2 ), καθώς και σε (άλλες) ουσίες που έχουν χαρακτηριστεί με τις φράσεις κινδύνου R43/H317 ή/και R42/H334. Κριτήριο 5 Πτητικές οργανικές ενώσεις Η περιεκτικότητα των τελικών καθαριστικών προϊόντων γενικής χρήσης και προϊόντων καθαρισμού χώρων υγιεινής (όπως πωλούνται) σε πτητικές οργανικές ενώσεις με σημείο ζέσεως χαμηλότερο από 150 C δεν πρέπει να υπερβαίνει το 6 % (κατά βάρος). Εναλλακτικά, στην περίπτωση των συμπυκνωμένων προϊόντων που αραιώνονται με νερό, η συνολική συγκέντρωση πτητικών οργανικών ενώσεων με σημείο ζέσεως χαμηλότερο από 150 C στο διάλυμα πλύσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,2 % (κατά βάρος). Η περιεκτικότητα των τελικών προϊόντων καθαρισμού παραθύρων (όπως πωλούνται) σε πτητικές οργανικές ενώσεις με σημείο ζέσεως χαμηλότερο από 150 C δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10 % (κατά βάρος). Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει αντίγραφα των δελτίων δεδομένων ασφαλείας κάθε οργανικού διαλύτη, καθώς και τους αναλυτικούς υπολογισμούς της συνολικής συγκέντρωσης πτητικών οργανικών ενώσεων με σημείο ζέσεως χαμηλότερο από 150 C. ( 1 ) ΕΕ L 200 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 262 της , σ. 169.

9 L 169/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κριτήριο 6 Φωσφόρος Η συνολική ποσότητα στοιχειακού φωσφόρου που περιέχεται στο προϊόν υπολογίζεται με βάση τη δόση προϊόντος την οποία συνιστά ο κατασκευαστής για την παρασκευή 1 λίτρου διαλύματος πλύσης για τον καθαρισμό φυσιολογικά ακάθαρτων επιφανειών (στην περίπτωση των προϊόντων που αραιώνονται με νερό προκειμένου να χρησιμοποιηθούν) ή ανά 100 g προϊόντος (προκειμένου για προϊόντα που χρησιμοποιούνται αναραίωτα) και με συνεκτίμηση όλων των ουσιών που περιέχουν φωσφόρο (π.χ. φωσφορικές και φωσφονικές ενώσεις). Για τα καθαριστικά προϊόντα γενικής χρήσης που αραιώνονται με νερό προκειμένου να χρησιμοποιηθούν, η περιεκτικότητα σε ολικό φωσφόρο (Ρ) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,02 g ανά συνιστώμενη από τον κατασκευαστή δόση για 1 λίτρο διαλύματος πλύσης. Για τα καθαριστικά προϊόντα γενικής χρήσης που χρησιμοποιούνται αναραίωτα, η περιεκτικότητα σε ολικό φωσφόρο (Ρ) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,2 g ανά 100 g προϊόντος. Για τα προϊόντα καθαρισμού χώρων υγιεινής, η περιεκτικότητα σε ολικό φωσφόρο (Ρ) δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,0 g ανά 100 g προϊόντος. Οι ουσίες που χρησιμοποιούνται σε προϊόντα καθαρισμού παραθύρων δεν πρέπει να περιέχουν φωσφόρο. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών καταθέτει στον αρμόδιο φορέα την ακριβή σύνθεση του προϊόντος, καθώς και τους αναλυτικούς υπολογισμούς από τους οποίους προκύπτει η συμμόρφωση με το παρόν κριτήριο. Κριτήριο 7 Απαιτήσεις συσκευασίας α) Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται φιάλες ψεκασμού με προωθητικά αέρια. β) Η σήμανση των πλαστικών υλών που χρησιμοποιούνται για τον κύριο περιέκτη πρέπει να είναι σύμφωνη με την οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1994, για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας ( 1 ) ή με το πρότυπο DIN 6120 μέρη 1 και 2 σε συνδυασμό με το πρότυπο DIN 7728 μέρος 1. γ) Εάν η πρωτογενής συσκευασία αποτελείται από ανακυκλωμένο υλικό, κάθε σχετική ένδειξη πάνω στη συσκευασία πρέπει να είναι σύμφωνη με το πρότυπο ISO «Περιβαλλοντικά σήματα και δηλώσεις Αυτοδηλούμενοι ισχυρισμοί (Περιβαλλοντική επισήμανση τύπου ΙΙ)». δ) Τα προϊόντα που συσκευάζονται σε φιάλες ψεκασμού με σκανδάλη πρέπει να πωλούνται στο πλαίσιο συστήματος επαναπλήρωσης. ε) Στην πλαστική συσκευασία μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο φθαλικές ενώσεις για τις οποίες έχει διενεργηθεί εκτίμηση κινδύνων και οι οποίες δεν έχουν χαρακτηριστεί σύμφωνα με το κριτήριο 3 στοιχείο γ) κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης. στ) Ο λόγος βάρους/χρησιμότητας (WUR) της πρωτογενούς συσκευασίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις ακόλουθες τιμές: Τύπος προϊόντων Συμπυκνωμένα προϊόντα που αραιώνονται με νερό προκειμένου να χρησιμοποιηθούν, συμπεριλαμβανομένων των υγρών συμπυκνωμάτων και των στερεών προϊόντων Ετοιμόχρηστα προϊόντα, δηλαδή προϊόντα που χρησιμοποιούνται χωρίς άλλη αραίωση WUR 1,20 γραμμάρια συσκευασίας ανά λίτρο διαλύματος χρήσης (διάλυμα πλύσης) 150 γραμμάρια συσκευασίας ανά λίτρο διαλύματος χρήσης (διάλυμα πλύσης) Ο WUR υπολογίζεται μόνο για την πρωτογενή συσκευασία (συμπεριλαμβανομένων των καλυμμάτων, πωμάτων και χειροκίνητων αντλιών/συσκευών ψεκασμού) με τον ακόλουθο τύπο: όπου WUR ¼ P ððw i þ U i Þ=ðD i ä r i ÞÞ, W i = βάρος (g) της πρωτογενούς συσκευασίας (i), συμπεριλαμβανομένης της ετικέτας, κατά περίπτωση U i = βάρος (g) μη ανακυκλωμένου (παρθένου) υλικού στην πρωτογενή συσκευασία (i). Εάν η αναλογία του ανακυκλωμένου υλικού στην πρωτογενή συσκευασία είναι 0 %, τότε U i = W i. D i = αριθμός λειτουργικών δόσεων (= αριθμός όγκων δοσολογίας τους οποίους συνιστά ο κατασκευαστής για 1 λίτρο διαλύματος πλύσης) που περιέχει η πρωτογενής συσκευασία (i). Στην περίπτωση των ετοιμόχρηστων προϊόντων, τα οποία πωλούνται προαραιωμένα, D i = όγκος του προϊόντος (σε λίτρα). r i = αριθμός ανακύκλωσης, δηλαδή πόσες φορές η πρωτογενής συσκευασία (i) χρησιμοποιείται για τον ίδιο σκοπό μέσω συστήματος επιστροφής ή επαναπλήρωσης (r i = 1, εάν η συσκευασία δεν επαναχρησιμοποιείται για τον ίδιο σκοπό). Εφόσον η συσκευασία επαναχρησιμοποιείται, ο r i ορίζεται ίσος με 1, εκτός εάν ο αιτών είναι σε θέση να τεκμηριώσει μεγαλύτερη τιμή. ( 1 ) ΕΕ L 365 της , σ. 10.

10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 169/61 Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών υποβάλλει στον αρμόδιο φορέα τον υπολογισμό του WUR του προϊόντος, καθώς και δήλωση συμμόρφωσης με κάθε μέρος του παρόντος κριτηρίου. Για το στοιχείο ε) του κριτηρίου, ο αιτών υποβάλλει συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη δήλωση συμμόρφωσης. Κριτήριο 8 Καταλληλότητα προς χρήση Το προϊόν πρέπει να είναι κατάλληλο προς χρήση και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καταναλωτών. α) Καθαριστικά προϊόντα γενικής χρήσης και προϊόντα καθαρισμού παραθύρων Για τα καθαριστικά προϊόντα γενικής χρήσης πρέπει να τεκμηριώνεται μόνον η αφαίρεση των λιπών. Για τα προϊόντα καθαρισμού παραθύρων πρέπει να τεκμηριώνεται ότι στεγνώνουν χωρίς να αφήνουν γραμμές. Η καθαριστική ικανότητα πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με εκείνη εγκεκριμένου από αρμόδιο φορέα προϊόντος αναφοράς, το οποίο είναι κορυφαίο προϊόν της αγοράς ή μη επώνυμο προϊόν. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Οι επιδόσεις του προϊόντος πρέπει να δοκιμάζονται με: επαρκή και αιτιολογημένη εργαστηριακή δοκιμή ή επαρκή και αιτιολογημένη δοκιμή από τους καταναλωτές. Οι δύο αυτές δοκιμές πρέπει να διεξάγονται και να αποτελούν αντικείμενο εκθέσεων βάσει καθορισμένων παραμέτρων, οι οποίες ορίζονται στο πλαίσιο διεξαγωγής δοκιμών επιδόσεων «Framework for testing the performance of all-purpose cleaners, window cleaners and sanitary cleaners», διαθέσιμο στον ιστότοπο: β) Προϊόντα καθαρισμού χώρων υγιεινής Στα προϊόντα καθαρισμού χώρων υγιεινής περιλαμβάνονται τα καθαριστικά προϊόντα για το λουτρό, για την τουαλέτα και για την κουζίνα. Για τα καθαριστικά προϊόντα λουτρού πρέπει να τεκμηριώνεται η αφαίρεση τόσο των εναποθέσεων αλάτων, όσο και των υπολειμμάτων σαπουνιού. Για τα όξινα καθαριστικά προϊόντα τουαλέτας πρέπει να τεκμηριώνεται μόνο η αφαίρεση των εναποθέσεων αλάτων. Για τα καθαριστικά προϊόντα κουζίνας πρέπει να τεκμηριώνεται η αφαίρεση των λιπών. Η καθαριστική ικανότητα πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με εκείνη του μη επώνυμου απορρυπαντικού αναφοράς που προσδιορίζεται κατωτέρω. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Οι επιδόσεις του προϊόντος πρέπει να δοκιμάζονται με: επαρκή και αιτιολογημένη εργαστηριακή δοκιμή ή επαρκή και αιτιολογημένη δοκιμή από τους καταναλωτές. Οι δύο αυτές δοκιμές πρέπει να διεξάγονται και να αποτελούν αντικείμενο εκθέσεων βάσει καθορισμένων παραμέτρων, οι οποίες ορίζονται στο πλαίσιο διεξαγωγής δοκιμών επιδόσεων «Framework for testing the performance of all-purpose cleaners, window cleaners and sanitary cleaners». Το μη επώνυμο απορρυπαντικό αναφοράς καθορίζεται στη δοκιμή επιδόσεων «Recommendation for the quality assessment of acidic toilet cleaners» (Συστάσεις για την ποιοτική αξιολόγηση των όξινων καθαριστικών προϊόντων τουαλέτας) της γερμανικής ένωσης IKW (SÖFW-Journal, 126, 11, σ , 2000). Το απορρυπαντικό αναφοράς έχει εφαρμογή στα καθαριστικά προϊόντα για την τουαλέτα και για το λουτρό. Ωστόσο, για τις δοκιμές καθαριστικών προϊόντων λουτρού, το ph πρέπει να μειώνεται σε 3,5. Η δοκιμή επιδόσεων «Recommendations for the quality assessment of acidic toilet cleaners» της IKW (SÖFW-Journal, 126, 11, σ , 2000) μπορεί να ληφθεί από τον ιστότοπο Κριτήριο 9 Οδηγίες χρήσης α) Οδηγίες σχετικά με τη δοσολογία Στη συσκευασία αναγράφονται, με εύλογα επαρκές μέγεθος χαρακτήρων και σε ευδιάκριτο φόντο, πληροφορίες για τη συνιστώμενη δοσολογία των καθαριστικών προϊόντων γενικής χρήσης και προϊόντων καθαρισμού χώρων υγιεινής. Στην περίπτωση των συμπυκνωμένων προϊόντων, αναφέρεται ευκρινώς στη συσκευασία ότι αρκεί μικρή μόνο ποσότητα του προϊόντος σε σύγκριση με τα συνήθη (δηλαδή αραιωμένα) προϊόντα. Στη συσκευασία αναγράφεται το ακόλουθο κείμενο (ή άλλο ισοδύναμο): «Με τη σωστή δόση γίνεται οικονομία χρημάτων και ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον». Στη συσκευασία των ετοιμόχρηστων καθαριστικών προϊόντων γενικής χρήσης αναγράφεται το ακόλουθο κείμενο (ή άλλο ισοδύναμο): «Το προϊόν δεν προορίζεται για καθαρισμούς μεγάλης κλίμακας».

11 L 169/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης β) Συστάσεις ασφαλείας Στο προϊόν εμφαίνεται η ακόλουθη σύσταση ασφαλείας (ή άλλη ισοδύναμη) με τη μορφή κειμένου ή εικονογράματος: «Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά» «Μην αναμειγνύετε διαφορετικά καθαριστικά προϊόντα» «Μην εισπνέετε το ψεκαζόμενο προϊόν» (μόνο για προϊόντα που συσκευάζονται σε φιάλες ψεκασμού). Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών καταθέτει στον αρμόδιο φορέα δείγμα της συσκευασίας και της ετικέτας του προϊόντος, συνοδευόμενο από δήλωση συμμόρφωσης με κάθε μέρος του παρόντος κριτηρίου. Κριτήριο 10 Πληροφορίες που αναγράφονται στο οικολογικό σήμα της ΕΕ Προαιρετικό σήμα με κείμενο εντός πλαισίου περιέχει το εξής κείμενο: «περιορισμένες επιπτώσεις στους υδρόβιους οργανισμούς, μειωμένη χρήση επικίνδυνων ουσιών, μειωμένα απορρίμματα συσκευασίας, σαφείς οδηγίες χρήσης». Οι κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση του προαιρετικού σήματος με κείμενο εντός πλαισίου παρατίθενται στο έγγραφο «Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo», που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο: Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών καταθέτει δείγμα του σήματος, συνοδευόμενο από δήλωση συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο. Κριτήριο 11 Επαγγελματική κατάρτιση Για απορρυπαντικά που χρησιμοποιούνται από επαγγελματίες, ο παραγωγός, ο διανομέας ή τρίτος μεριμνά για την κατάρτιση του προσωπικού καθαριότητας ή του παρέχει σχετικό εκπαιδευτικό υλικό. Η κατάρτιση αυτή περιλαμβάνει την παροχή οδηγιών βήμα προς βήμα για την ορθή αραίωση, χρήση και τελική διάθεση, καθώς και για τη χρήση του τεχνικού εξοπλισμού. Εκτίμηση και εξακρίβωση: Υποβάλλονται στον αρμόδιο φορέα δείγμα του εκπαιδευτικού υλικού που περιέχει οδηγίες βήμα προς βήμα για την ορθή αραίωση, χρήση και τελική διάθεση και για τη χρήση του τεχνικού εξοπλισμού, καθώς και περιγραφή των κύκλων μαθημάτων.

12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 169/63 Προσάρτημα I Κατάλογος της βάσης δεδομένων για τα συστατικά απορρυπαντικών (κατάλογος DID) Ο κατάλογος DID (μέρος Α) περιλαμβάνει πληροφορίες για την υδατοτοξικότητα και τη βιοαποδομησιμότητα των συστατικών που χρησιμοποιούνται συνήθως στη σύνθεση των απορρυπαντικών. Ο κατάλογος περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την τοξικότητα και τη βιοαποδομησιμότητα σειράς ουσιών που χρησιμοποιούνται σε προϊόντα πλύσης και καθαρισμού. Ο κατάλογος δεν είναι πλήρης αλλά στο μέρος Β αυτού παρέχονται κατευθύνσεις σχετικά με τον καθορισμό των κατάλληλων παραμέτρων υπολογισμού για ουσίες που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο DID (π.χ. του συντελεστή τοξικότητας (TF) και του συντελεστή αποδόμησης (DF), που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του κρίσιμου όγκου αραίωσης). Ο κατάλογος DID αποτελεί γενική πηγή πληροφοριών και οι ουσίες που περιλαμβάνει δεν εγκρίνονται αυτόματα προς χρήση σε προϊόντα που έχουν λάβει το οικολογικό σήμα της ΕΕ. Ο κατάλογος DID (μέρη Α και Β) διατίθεται στον ιστότοπο του οικολογικού σήματος της ΕΕ: europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/did_list_en.htm. Για ουσίες για τις οποίες δεν διατίθενται στοιχεία όσον αφορά την υδατοτοξικότητα και την αποδομησιμότητα, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν δομικές αναλογίες με παρόμοιες ουσίες για την εκτίμηση των TF και DF. Οι εν λόγω δομικές αναλογίες εγκρίνονται από τον αρμόδιο φορέα που χορηγεί την άδεια χρήσης του οικολογικού σήματος της ΕΕ. Εναλλακτικά εφαρμόζεται προσέγγιση με βάση τη δυσμενέστερη εκδοχή, στην οποία χρησιμοποιούνται οι εξής παράμετροι: Προσέγγιση με βάση τη δυσμενέστερη εκδοχή: Οξεία τοξικότητα Χρόνια τοξικότητα Αποδόμηση Συστατικό LC50/EC50 SF (οξεία) TF (οξεία) NOEC (*) SF (χρόνια) (*) TF (χρόνια) DF Αερόβια Αναερόβια «Ονομασία» 1 mg/l ,0001 0, P (έμμονο) N (μη αποδομήσιμο) (*) Οι στήλες αυτές παραμένουν κενές εάν δεν βρεθούν αποδεκτά δεδομένα για τη χρόνια τοξικότητα. Στην περίπτωση αυτή ο TF(χρόνια) ορίζεται ως ίσος με τον TF(οξεία). Τεκμηρίωση της άμεσης βιοαποδομησιμότητας Για την άμεση βιοαποδομησιμότητα χρησιμοποιούνται οι εξής μέθοδοι δοκιμών: 1. Μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2010 και κατά τη μεταβατική περίοδο από την 1η Δεκεμβρίου 2010 έως την 1η Δεκεμβρίου 2015: Οι μέθοδοι δοκιμών άμεσης βιοαποδομησιμότητας που προβλέπονται στην οδηγία 67/548/ΕΟΚ, ειδικότερα οι μέθοδοι που περιγράφονται λεπτομερώς στο παράρτημα V σημείο Γ4 της εν λόγω οδηγίας, ή οι ισοδύναμες με αυτές μέθοδοι δοκιμών OECD 301 A-F ή οι ισοδύναμες με αυτές δοκιμές ISO. Δεν ισχύει για τις επιφανειοδραστικές ουσίες η αρχή του δεκαημέρου. Τα επίπεδα αποδοχής είναι 70 % για τις δοκιμές που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 440/2008, μέθοδοι Γ4-A και Γ4-B (και τις ισοδύναμες με αυτές δοκιμές OECD 301 A και E και δοκιμές ISO), ενώ είναι 60 % για τις μεθόδους δοκιμών Γ4-Γ, Δ, E και Ζ (και τις ισοδύναμες με αυτές δοκιμές OECD 301 B, C, D και F και δοκιμές ISO). 2. Μετά την 1η Δεκεμβρίου 2015 και κατά τη μεταβατική περίοδο από την 1η Δεκεμβρίου 2010 έως την 1η Δεκεμβρίου 2015: Οι μέθοδοι δοκιμών που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008. Τεκμηρίωση της αναερόβιας βιοαποδομησιμότητας Η δοκιμή αναφοράς για την αναερόβια βιοαποδομησιμότητα είναι η μέθοδος EN ISO 11734, ECETOC No. 28 (Ιούνιος 1988), OECD 311 ή άλλη ισοδύναμη μέθοδος δοκιμών και απαιτείται τελική αποδομησιμότητα σε αναερόβιες συνθήκες 60 %. Προκειμένου να τεκμηριωθεί ότι επιτυγχάνεται τελική αποδομησιμότητα 60 % σε αναερόβιες συνθήκες, μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται μέθοδοι δοκιμών που προσομοιώνουν τις συνθήκες κατάλληλου αναερόβιου περιβάλλοντος. Παρέκταση για ουσίες που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο DID Για συστατικά που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο DID μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ακόλουθη προσέγγιση για την απαραίτητη τεκμηρίωση της αναερόβιας βιοαποδομησιμότητας. 1. Εύλογη παρέκταση αποτελεσμάτων: Χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα δοκιμών που διεξήχθησαν σε μια πρώτη υλη ώστε να υπολογιστεί με παρέκταση η τελική αναερόβια αποδομησιμότητα για επιφανειοδραστικές ουσίες ανάλογης δομής. Εάν η αναερόβια βιοαποδομησιμότητα μιας επιφανειοδραστικής ουσίας (ή ομάδας ομολόγων ενώσεων) έχει επιβεβαιωθεί σύμφωνα με τον κατάλογο DID, μπορεί να θεωρηθεί ότι μια άλλη επιφανειοδραστική ουσία παρόμοιου τύπου είναι επίσης βιοαποδομήσιμη σε αναερόβιες συνθήκες (π.χ., οι C12-15 A 1-3 αιθοξυθειικές ενώσεις [αριθ. 8 στον κατάλογο DID] είναι βιοαποδομήσιμες σε αναερόβιες συνθήκες, επομένως μπορεί να θεωρηθεί ότι εμφανίζουν ανάλογη βιοαποδομησιμότητα σε αναερόβιες συνθήκες οι C12-15 A 6 αιθοξυθειικές ενώσεις). Εάν η αναερόβια βιοαποδομησιμότητα μιας επιφανειοδραστικής ουσίας έχει επιβεβαιωθεί με κατάλληλη μέθοδο δοκιμών, μπορεί να θεωρηθεί ότι μια άλλη επιφανειοδραστική ουσία παρόμοιου τύπου είναι επίσης βιοαποδομήσιμη σε αναερόβιες συνθήκες (π.χ., στοιχεία από τη βιβλιογραφία που επιβεβαιώνουν την αναερόβια βιοαποδομησιμότητα επιφανειοδραστικών ουσιών της ομάδας των αμμωνιακών αλάτων αλκυλεστέρων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να τεκμηριωθεί ανάλογη αναερόβια βιοαποδομησιμότητα άλλων αλάτων του τεταρτοταγούς αμμωνίου που περιέχουν εστερικούς δεσμούς στην ή στις αλκυλαλυσίδες τους.

13 L 169/64 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δοκιμή διαλογής για αναερόβια βιοαποδομησιμότητα: Εάν είναι απαραίτητη η διεξαγωγή νέων δοκιμών, εκτελείται δοκιμή διαλογής με τη μέθοδο ΕΝ ISO 11734, ECETOC No. 28 (Ιούνιος 1988), OECD 311 ή άλλη ισοδύναμη μέθοδο. 3. Δοκιμή βιοαποδομησιμότητας με χαμηλή δόση: Εάν είναι απαραίτητη η διεξαγωγή νέων δοκιμών, καθώς και σε περίπτωση πειραματικών προβλημάτων κατά τη δοκιμή διαλογής (π.χ. αναστολή λόγω τοξικότητας της ελεγχόμενης ουσίας), επαναλαμβάνονται οι δοκιμές με χαμηλή δόση επιφανειοδραστικής ουσίας και παρακολουθείται η αποδόμηση με μετρήσεις 14 C ή με χημικές αναλύσεις. Οι δοκιμές με χαμηλές δόσεις μπορούν να εκτελούνται με τη μέθοδο OECD 308 (Αύγουστος 2000) ή άλλη ισοδύναμη μέθοδο.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 186/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.7.2007 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Ιουνίου 2007 για τον καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του κοινοτικούοικολογικούσήματος σε σαπούνια,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 21.8.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 223/55 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Αυγούστου 2012 σχετικά με τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της EE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 151/5 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουνίου 2011 περί καθορισμού οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του οικολογικού σήματος της EE σε προσωπικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 14.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Αυγούστου 2008 περί καθορισμού των οικολογικών κριτηρίων απονομής του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε χρώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 29.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 197/87 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουλίου 2009 για τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε χαρτί υγείας-καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 14.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/27 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Αυγούστου 2008 περί καθορισμού των οικολογικών κριτηρίων απονομής του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 5.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 203/65 ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ L 197/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.7.2009 ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 196/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.7.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουλίου 2009 για καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2006/799/ΕΚ) (7) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2006/799/ΕΚ) (7) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι L 325/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.11.2006 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Νοεμβρίου 2006 περί καθορισμού αναθεωρημένων οικολογικών κριτηρίων και των σχετικών απαιτήσεων αξιολόγησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2009/578/ΕΚ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2009/578/ΕΚ) 30.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 198/57 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής κοινοτικού οικολογικού σήματος για

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.1.2011 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 12/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011R0010 EL 30.12.2011 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών ενδέχεται να περιέχουν

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών ενδέχεται να περιέχουν 28.3.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 282/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαρτίου 2008 για τα υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό τα οποία προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων 2008R1333 EL 20.07.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 27.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 167/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας 1994L0062 EL 20.04.2009 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (91/414/ΕΟΚ)

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (91/414/ΕΟΚ) 1991L0414 EL 01.12.2005 014.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1 30.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1 IV (Πράξεις εγκριθείσες, πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης ΕΚ, της συνθήκης ΕΕ και της συνθήκης Ευρατόμ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

L 94/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.3.2012

L 94/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.3.2012 L 94/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.3.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 259/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Ιουνίου 2012.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Ιουνίου 2012. L 201/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.7.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 167. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 55ο έτος 27 Ιουνίου 2012. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 167. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 55ο έτος 27 Ιουνίου 2012. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1977-0669 L 167 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 55ο έτος 27 Ιουνίου 2012 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 4.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ L 301/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.11.2007 ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 404 της 30ής Δεκεμβρίου 2006)

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 404 της 30ής Δεκεμβρίου 2006) 18.1.2007 L 12/3 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0110 EL 20.01.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 110/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 29.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/35 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 609/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 12ης Ιουνίου 2013 για τα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη και

Διαβάστε περισσότερα