Προϊ.όντα και υπηρεσίες καθαρισµού Ενηµερωτικό δελτίο για τις Π Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προϊ.όντα και υπηρεσίες καθαρισµού Ενηµερωτικό δελτίο για τις Π Σ"

Transcript

1 Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισµού ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ) 1. Πεδίο εφαρµογής Το έντυπο αυτό περιλαµβάνει πρακτικές που αφορούν τη σύναψη συµβάσεων για προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισµού. Καλύπτει τέσσερις κατηγορίες προϊόντων, ανάλογες µε εκείνες που καλύπτονται από το Κοινοτικό Οικολογικό Σήµα της ΕΕ.(http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm): Προϊόντα καθαρισµού γενικής χρήσεως, προϊόντα καθαρισµού προσωπικής χρήσης και προϊόντα καθαρισµού για τζάµια. Απορρυπαντικά για πλυντήρια πιάτων οικιακής (ή ανάλογης) χρήσης. Υγρό σαπούνι πιάτων για πλύσιµο πιάτων στο χέρι. Απορρυπαντικά ρούχων για πλυντήρια ρούχων οικιακής χρήσης Προϊόντα καθαρισµού Οι Αναθέτουσες Αρχές αντιµετωπίζουν πολλές δυσκολίες ως προς την προµήθεια προϊόντων καθαρισµού, λόγω της πολυπλοκότητας των χηµικών στοιχείων που πρέπει να αξιολογηθούν. Τα κριτήρια που παρουσιάζονται στο έντυπο αυτό, προέρχονται από το Κοινοτικό Οικολογικό Σήµα για τα προϊόντα καθαρισµού. Το εν λόγω σήµα είναι ένα χρήσιµο και αξιόπιστο µέσο ελέγχου της καταλληλότητας, αφού προϋποθέτει την επαλήθευση από τρίτους. Τα προϊόντα που φέρουν το Κοινοτικό Οικολογικό Σήµα πρέπει να πληρούν τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια. Για τα προϊόντα που δεν φέρουν το Οικολογικό Σήµα, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ελέγχει τη συµµόρφωση µε τις τεχνικές προδιαγραφές µε βάση την τεκµηρίωση των στοιχείων που θα υποβάλει ο υποψήφιος, δηλαδή τον τεχνικό φάκελο του παραγωγού ή την έκθεση του ελέγχου από τον αναγνωρισµένο φορέα. Τα στοιχειώδη κριτήρια που αναφέρονται παρακάτω περιλαµβάνουν τα κριτήρια του Κοινοτικού Οικολογικού Σήµατος που µπορούν να εξακριβωθούν πιο εύκολα από την Αναθέτουσα Αρχή και τα οποία καλύπτουν τις κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τα αναλυτικά κριτήρια καλύπτουν όλα Κοινοτικού Οικολογικού Σήµατος. ανεξαιρέτως τα περιβαλλοντικά κριτήρια του 1.2. Υπηρεσίες καθαρισµού Πολλές Αρχές αναθέτουν σε υπεργολάβους του ιδιωτικού τοµέα τις υπηρεσίες καθαρισµού των χώρων τους. Η διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή του Αναδόχου, αποτελεί κατάλληλη ευκαιρία για τη βελτίωση των επιδόσεων των εν λόγω υπηρεσιών όσον αφορά το περιβάλλον και την υγεία. Η µείωση της χρήσης χηµικών ουσιών καθαρισµού, χάρη στην εφαρµογή κατάλληλης δοσολογίας ή νέων τεχνικών καθαρισµού, αποτελεί έναν ιδιαίτερα αποτελεσµατικό τρόπο για τη µείωση των επιπτώσεων που έχουν στο περιβάλλον οι υπηρεσίες καθαρισµού. Όσον αφορά τα στοιχειώδη κριτήρια, οι προτάσεις επικεντρώνονται στη διασφάλιση ότι τα προϊόντα πληρούν αυστηρά περιβαλλοντικά κριτήρια, όπως αναφέρεται πιο πάνω, στο σηµείο 1.1. Όσον αφορά τα αναλυτικά κριτήρια, εκτός από την επιβολή αυστηρότερων κριτηρίων για τα προϊόντα, διατυπώνονται και συστάσεις που προσδιορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να εκτελούνται οι υπηρεσίες καθαρισµού. Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη για τις Π Σ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ενότητα 3: Προτάσεις Προσφορών 1

2 2. Κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις Επιπτώσεις Ατµοσφαιρική ρύπανση, σχηµατισµός όζοντος (smog), βιοσυσσώρευση ή µόλυνση της τροφικής αλυσίδας και επικίνδυνες επιπτώσεις στους υδρόβιους οργανισµούς ή πολλαπλασιασµός των ανεπιθύµητων υδρόβιων οργανισµών που µπορούν να υποβαθµίσουν την ποιότητα του νερού από τη χρήση ορισµένων ουσιών στα προϊόντα καθαρισµού. Αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των εργαζοµένων από τη χρήση προϊόντων καθαρισµού που περιέχουν διαλύτες που χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνοι για την υγεία. Παραγωγή αποβλήτων συσκευασίας Προσέγγιση των Π Σ Να αποφεύγονται προϊόντα που δεν είναι απολύτως αναγκαία Να µειωθεί η χρήση των προϊόντων αναθεωρόντας τις τεχνικές και τη διαδικασία καθαρισµού. Να αποφεύγονται ορισµένες ουσίες ή συστατικά στα προϊόντα καθαρισµού Να βελτιωθεί η κατάρτιση του προσωπικού που παρέχει υπηρεσίες καθαρισµού Να µειωθεί η χρήση συσκευασιών Να διασφαλιστεί η δυνατότητα ανακύκλωσης των συσκευασιών. Να αυξηθεί η χρήση συσκευασιών που προέρχονται από ανακύκλωση. 3. Προϊόντα καθαρισµού κριτήρια Π Σ 3.1 Προϊόντα καθαρισµού στοιχειώδη κριτήρια Π Σ Προσοχή: Τα κριτήρια δεν είναι τα ίδια για όλους τους τύπους προϊόντων καθαρισµού. Οι Αναθέτουσες Αρχές θα πρέπει να συµπεριλαµβάνουν µόνο τα κριτήρια τα οποία σηµειώνονται µε «Χ» στο αντίστοιχο τετραγωνάκι. Σε ορισµένες περιπτώσεις παρέχονται συµπληρωµατικές διευκρινίσεις για το συγκεκριµένο κριτήριο στο αντίστοιχο τετραγωνάκι. Προσοχή: Τα κριτήρια βάσει των οποίων χορηγείται το οικολογικό σήµα αφορούν προϊόντα οικιακής χρήσης. Για το λόγο αυτό πρέπει να θεωρούνται κριτήρια για τις Π Σ µόνο εφόσον τα σχετικά προϊόντα προορίζονται για υπηρεσίες καθαρισµού για τις οποίες: α) οι ανάγκες καθαρισµού και τα πρότυπα επιδόσεων που απαιτούνται βάσει των Π Σ είναι ανάλογα µε εκείνα που ισχύουν για οικιακή χρήση β) η διαδικασία καθαρισµού, οι όροι και ο εξοπλισµός καθαρισµού είναι ανάλογοι µε εκείνους που προβλέπονται για οικιακή χρήση. Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη για τις Π Σ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ενότητα 3: Προτάσεις Προσφορών 2

3 Εφαρµόζονται για: Όλες τις χρήσει ς Χώρους υγιεινής Τζάµια Υγρό πιάτων Πλυντήριο ρούχων Πλυντήριο πιάτων Αντικείµενο Αγορά προϊόντων καθαρισµού που σέβονται το περιβάλλον. Προδιαγραφές Καταλληλότητα 1. είγµατα όλων των προϊόντων πρέπει να υποβάλλονται για δοκιµή στην Αναθέτουσα Αρχή. Χηµικές απαιτήσεις 2. Κανένα συστατικό (ουσία ή παρασκεύασµα) δεν πρέπει να περιλαµβάνεται στο προϊόν σε ποσότητα µεγαλύτερη από το 0,01% του βάρους του τελικού προϊόντος, εάν το ίδιο ή συνδυασµός του περιλαµβάνεται σε µια ή περισσότερες προειδοποιητικές φράσεις κινδύνου οι οποίες περιλαµβάνονται στον ακόλουθο πίνακα, σύµφωνα µε την οδηγία 67/548/ΕΟΚ και τις τροποποιήσεις της ή την οδηγία 1999/45/ΕΚ και τις τροποποιήσεις της. Τα εν λόγω κριτήρια δεν ισχύουν για τα βιοκτόνα που αντιµετωπίζονται ξεχωριστά παρακάτω Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη για τις Π Σ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ενότητα 3: Προτάσεις Προσφορών 3

4 R31 (σε επαφή µε οξύ, εκλύει τοξικού αερίου) X R40, 45, 49 (καρκινογόνο). R42 (ευαισθητοποιητικό), σε ποσότητα που υπερβαίνει το 0,1% του βάρους του τελικού προϊόντος. R43 (ευαισθητοποιητικό), σε ποσότητα που υπερβαίνει το 0,1% του βάρους του τελικού προϊόντος. R46, 60, 61, 62, 63 (τοξικό για την αναπαραγωγή). R50/53, 51/53 (τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς), X X X X X X X X R59 (επικίνδυνο για τη στιβάδα του όζοντος), X X X X X R68 (πιθανός κίνδυνος µόνιµων επιδράσεων) 3. Τα ακόλουθα συστατικά δεν πρέπει να περιλαµβάνονται στο προϊόν: Φωσφόρος X (όριο: 0.02g ανά λειτουργική µονάδα) Φωσφορικά άλατα Βιοκτόνα, εκτός εάν χρησιµοποιούνται ως συντηρητικά Bιοκτόνα που ταξινοµούνται ως R50/53 ή R51/53 σύµφωνα µε την οδηγία 67/548/EΟΚ X (1g ανά 100g προϊόντος) X X X X X X X X X X (όριο: 25g ανά πλύση) X (όριο: 10g ανά πλύση) Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη για τις Π Σ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ενότητα 3: Προτάσεις Προσφορών 4

5 και τις τροποποιήσεις της ή την οδηγία 1999/45/EΚ και τις τροποποιήσεις της, εκτός εάν δεν είναι δυνητικά βιοσυσσωρεύσιµα, δηλαδή εάν η τιµή του log P ow 1 είναι 3.0 (εκτός και εάν έχει καθοριστεί πειραµατικά ότι BCF 2 είναι 100). Συντηρητικά που ταξινοµούνται ή µπορούν να ταξινοµηθούν ως R50/53 σύµφωνα µε την οδηγία 67/548/EΟΚ και τις τροποποιήσεις της ή την οδηγία 1999/45/EC και τις τροποποιήσεις της. Έλεγχος καταλληλότητας (για τις χηµικές απαιτήσεις) Όλα τα προϊόντα που φέρουν το κοινοτικό οικολογικό σήµα θεωρούνται ότι πληρούν τις απαιτήσεις. Εάν το προϊόν δεν φέρει το οικολογικό σήµα πρέπει να υποβάλλονται µε σαφήνεια τα ακόλουθα στοιχεία: Για κάθε προϊόν που περιλαµβάνεται στην προσφορά, πρέπει να απαριθµούνται όλες οι ουσίες που περιέχονται και υπερβαίνουν το 0.01% του βάρους του τελικού προϊόντος µαζί µε τον αντίστοιχο αριθµό CAS 3 (εφόσον υπάρχει) και τις προειδοποιητικές φράσεις κινδύνου που το συνοδεύουν. X X 1 Log Pow = σχέση κατανοµής log οκτανόλης/νερού 2 BCF = παράγοντας Βιο συγκέντρωσης 3 Ο αριθµός CAS αποτελεί έναν διεθνώς αναγνωρισµένο αριθµό ταυτοποίησης που παραχωρείται από την Chemical Abstracts Service (τµήµα της American Chemical Society) για την επισήµανση µιας συγκεκριµένης χηµικής ουσίας. Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη για τις Π Σ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ενότητα 3: Προτάσεις Προσφορών 5

6 Πρέπει να απαριθµούνται η ονοµασία και οι ιδιότητες όλων των βιοκτόνων. Για όλα τα βιοκτόνα που ταξινοµούνται ως R50/53 ή R51/53 πρέπει να δίνεται η τιµή log P ow ή BCF. Πρέπει να προσδιορίζεται η τελική ποσότητα του στοιχειώδους φωσφόρου. X X X X X(ανά λειτουργική µονάδα) X(ανά 100g προϊόντος) Πρέπει να προσδιορίζεται η τελική ποσότητα των φωσφορικών αλάτων ανά πλύση. X X Απαιτήσεις συσκευασίας 4. Όλα τα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από σαφείς οδηγίες δοσολογίας. 5. εν πρέπει να χρησιµοποιούνται δοχεία αερολυµάτων µε προωθητικά αέρια. 6. Τα µέρη της πρωτογενούς συσκευασίας πρέπει να διαχωρίζονται εύκολα σε µέρη εξ ενός υλικού. 7. Οι συσκευασίες από χαρτόνι πρέπει να αποτελούνται τουλάχιστον κατά 80% από ανακυκλωµένα υλικά. Συµβατικές ρήτρες Ο ανάδοχος αναλαµβάνει τη δέσµευση, καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, να αποδεικνύει, όταν του το ζητήσει η Αναθέτουσα Αρχή, ότι τα συστατικά όλων των παραδιδόµενων προϊόντων πληρούν τα κριτήρια βιοαποικοδοµησιµότητας που περιγράφονται στον κανονισµό 648/2004 για τα απορρυπαντικά. X X X X X X X X X Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη για τις Π Σ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ενότητα 3: Προτάσεις Προσφορών 6

7 3.2 Προϊόντα καθαρισµού αναλυτικά κριτήρια Π Σ Προσοχή: Τα κριτήρια βάσει των οποίων χορηγείται το οικολογικό σήµα αφορούν προϊόντα οικιακής χρήσης. Για το λόγο αυτό πρέπει να χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο των Π Σ µόνο σε συνάρτηση µε προϊόντα που προορίζονται για υπηρεσίες καθαρισµού για τις οποίες: α) οι ανάγκες καθαρισµού και τα πρότυπα επιδόσεων που απαιτούνται βάσει των Π Σ είναι ανάλογα µε εκείνα που ισχύουν για οικιακή χρήση β) η διαδικασία, οι όροι και ο εξοπλισµός καθαρισµού είναι ανάλογοι µε εκείνους που προβλέπονται για οικιακή χρήση. Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη για τις Π Σ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ενότητα 3: Προτάσεις Προσφορών 7

8 Όλες τις χρήσεις Χώροι υγιεινής Τζάµια Εφαρµόζονται για: Υγρά πιάτων Πλυντήριο ρούχων Αντικείµενο Αγορά προϊόντων καθαρισµού φιλικά προς το περιβάλλον. Πλυντήριο πιάτων Προδιαγραφές 1. Πρέπει να πληρούνται οι οικολογικές απαιτήσεις και οι απαιτήσεις συσκευασίας του Κοινοτικού Οικολογικού Σήµατος όσον αφορά το συγκεκριµένο προϊόν (σχετικά έγγραφα διατίθενται στην ιστοσελίδα Προϊόντα καθαρισµού γενικής χρήσεως συµπεριλαµβανοµένων προϊόντων καθαρισµού τζαµιών και ειδών υγιεινής (Απόφαση 2005/344/ΕΚ της Επιτροπής) Απορρυπαντικά ρούχων (Απόφαση 2003/200/ΕΚ) Υγρό πιάτων για πλύσιµο στο χέρι (Απόφαση 2005/342/ΕΚ της Επιτροπής) Απορρυπαντικά πλυντηρίων πιάτων (Απόφαση 2003/31/ΕΚ της Επιτροπής) Έλεγχος καταλληλότητας Το Κοινοτικό Οικολογικό Σήµα πρέπει να γίνεται δεκτό ως πιστοποιητικό συµµόρφωσης, όπως άλλωστε και κάθε άλλο κατάλληλο αποδεικτικό µέσο, όπως για παράδειγµα, ο τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή η έκθεση διεξαγωγής δοκιµών από αναγνωρισµένο οργανισµό. Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη για τις Π Σ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ενότητα 3: Προτάσεις Προσφορών 8

9 Επεξηγηµατικές σηµειώσεις Κριτήρια Οικολογικού Σήµατος: Επιτρέπεται να γίνεται αναφορά στην υποχρέωση τήρησης των κριτηρίων στα οποία βασίζεται ένα συγκεκριµένο οικολογικό σήµα εφόσον τα κριτήρια αυτά είναι κατάλληλα για τον προσδιορισµό του συγκεκριµένου προϊόντος και υπό την προϋπόθεση ότι γίνονται δεκτά και άλλα αποδεικτικά µέσα. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο τεχνικό δελτίο για τη χρήση των οικολογικών σηµάτων στις ηµόσιες Συµβάσεις Προµηθειών [Ενηµερωτικό δελτίο για τη χρήση του Οικολογικού Σήµατος στις ηµόσιες Συµβάσεις]. Συµπερίληψη όλων των κριτηρίων: Ορισµένες Αναθέτουσες Αρχές είναι δυνατόν να προτιµήσουν να συµπεριλάβουν την πλήρη σειρά κριτηρίων από το να κάνουν µια απλή αναφορά στο Κοινοτικό Οικολογικό Σήµα. Η πλήρης σειρά κριτηρίων περιλαµβάνεται στην έκθεση αναφοράς του προϊόντος. Τεχνικές προδιαγραφές ή κριτήρια ανάθεσης: Στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή δεν είναι βέβαιη για την τιµή των προϊόντων και τη διαθεσιµότητά τους στην αγορά, µπορούν να χρησιµοποιούν τις πιο πάνω προδιαγραφές σαν κριτήρια ανάθεσης. Εάν το χρησιµοποιούµενο σύστηµα αξιολόγησης εκφράζεται σε µονάδες, τα κριτήρια αυτά µπορούν να σταθµίζονται µε ένα 15% στην τελική αξιολόγηση. Μια άλλη λύση για να εξακριβωθεί κατά πόσο τα προϊόντα διατίθενται στην αγορά θα ήταν να διεξαχθεί µια αρχική έρευνα αγοράς. 4. Υπηρεσίες καθαρισµού κριτήρια Π Σ 4.1 Υπηρεσίες καθαρισµού Στοιχειώδη κριτήρια Π Σ Προσοχή: Τα κριτήρια για τη χορήγηση του Οικολογικού Σήµατος αφορούν προϊόντα οικιακής χρήσης. Για το λόγο αυτό πρέπει να χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο των Π Σ µόνο σε συνάρτηση µε προϊόντα που προορίζονται για υπηρεσίες καθαρισµού για τις οποίες: α) οι ανάγκες καθαρισµού και τα πρότυπα επιδόσεων που απαιτούνται στο πλαίσιο των Π Σ είναι ανάλογα µε εκείνα που ισχύουν για οικιακή χρήση β) η διαδικασία καθαρισµού, οι όροι και ο εξοπλισµός που χρησιµοποιούνται είναι ανάλογα µε εκείνα που προβλέπονται για οικιακή χρήση. Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη για τις Π Σ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ενότητα 3: Προτάσεις Προσφορών 9

10 Αντικείµενο Υπηρεσίες καθαρισµού φιλικές προς το περιβάλλον. Προδιαγραφές Τα προϊόντα που χρησιµοποιεί η εταιρεία καθαρισµού πρέπει να ικανοποιούν τα ακόλουθα κριτήρια: [ εισάγετε τις προδιαγραφές της παραγράφου 3.1 «Προϊόντα καθαρισµού στοιχειώδη κριτήρια Π Σ» ] Έλεγχος καταλληλότητας: Ο υποψήφιος οφείλει να υποβάλει κατάλογο των προϊόντων που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν καθώς και πιστοποιητικό συµµόρφωσης προς τις ως άνω προδιαγραφές: [εισάγετε τις απαιτήσεις καταλληλότητας της παραγράφου 3.1 «Προϊόντα καθαρισµού στοιχειώδη κριτήρια Π Σ» ] Όροι εκτέλεσης της σύµβασης Μετά τους πρώτους έξι µήνες της σύµβασης και στη συνέχεια, στο τέλος κάθε έτους της σύµβασης, ο ανάδοχος πρέπει να υποβάλει ισολογισµό µε την ονοµασία και την ποσότητα των προϊόντων καθαρισµού που χρησιµοποιήθηκαν. Σε περίπτωση που χρησιµοποιήθηκαν προϊόντα που δεν αναφέρονταν στην αρχική προσφορά του, ο ανάδοχος πρέπει να υποβάλει τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία συµµόρφωσης προς τις τεχνικές προδιαγραφές. 4.2 Υπηρεσίες καθαρισµού Αναλυτικά κριτήρια Π Σ Προσοχή: Τα κριτήρια για τη χορήγηση του Οικολογικού Σήµατος αφορούν τα προϊόντα οικιακής χρήσης. Για το λόγο αυτό πρέπει να χρησιµοποιούνται ως κριτήρια Π Σ µόνο σε συνάρτηση µε προϊόντα καθαρισµού για τα οποία: α) οι ανάγκες καθαρισµού και τα απαιτούµενα πρότυπα επιδόσεων για τις Π Σ είναι ανάλογα µε εκείνα που ισχύουν για την οικιακή χρήση β) η διαδικασία καθαρισµού, οι όροι και ο εξοπλισµός που χρησιµοποιούνται είναι ανάλογα µε εκείνα που χρησιµοποιούνται για οικιακή χρήση. Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη για τις Π Σ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ενότητα 3: Προτάσεις Προσφορών 10

11 Αντικείµενο Υπηρεσίες καθαρισµού φιλικές προς το περιβάλλον Κριτήρια επιλογής Ο υποψήφιος πρέπει να αποδείξει την δυνατότητα του να παρέχει τις υπό ανάθεση υπηρεσίες µε οικολογικό τρόπο. Θα πρέπει να υποβάλει στοιχεία για τη συστηµατική κατάρτιση του προσωπικού του, όσον αφορά τις πτυχές των υπηρεσιών καθαρισµού που άπτονται της υγείας, της ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Έλεγχος καταλληλότητας: Ως απόδειξη της συµµόρφωσης θεωρείται ένα οικολογικό σύστηµα διαχείρισης (π.χ. EMAS, ή ISO 14001) που καλύπτει και πιστοποιεί την ύπαρξη ικανοτήτων οικολογικής διαχείρισης όπως προβλέπεται στα κριτήρια επιλογής, καθώς και κάθε άλλο αποδεικτικό στοιχείο ισοδύναµων µέτρων οικολογικής διαχείρισης. Προδιαγραφές Τα προϊόντα που χρησιµοποιεί η εταιρεία καθαρισµού πρέπει να ικανοποιούν τα ακόλουθα κριτήρια:[ εισάγετε τις προδιαγραφές της παραγράφου 3.2 «Προϊόντα καθαρισµού αναλυτικά κριτήρια Π Σ» ] Έλεγχος καταλληλότητας: Ο υποψήφιος οφείλει να υποβάλει κατάλογο των προϊόντων που πρόκειται να χρησιµοποιήσει καθώς και πιστοποιητικό συµµόρφωσης προς τις ως άνω προδιαγραφές: [ εισάγετε τις απαιτήσεις καταλληλότητας της παραγράφου 3.2 «Προϊόντα καθαρισµού αναλυτικά κριτήρια Π Σ» ] Προσωπικό και οργάνωση: 1. Όλο το προσωπικό που απασχολείται µε την παροχή υπηρεσιών καθαρισµού πρέπει να παρακολουθεί συστηµατικά σεµινάρια κατάρτισης για τα διάφορα καθήκοντα που εκτελεί. Η εν λόγω κατάρτιση πρέπει να καλύπτει τα προϊόντα καθαρισµού, τις µεθόδους, τον εξοπλισµό και τα µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται καθώς και την διαχείριση των αποβλήτων και θέµατα υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος. Πρέπει να τηρείται αρχείο των εν λόγω θεµάτων κατάρτισης (εισαγωγική κατάρτιση /επαγγελµατική επιµόρφωση) και να βρίσκεται στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής. 2. Σε συµφωνία µε την Αναθέτουσα Αρχή, θα συντάσσονται αναλυτικές οδηγίες για την προστασία του περιβάλλοντος και τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας που πρέπει να τηρούνται κατά την παροχή των υπηρεσιών καθαρισµού και οι οποίες θα πρέπει να αναρτώνται στα κτίρια, κατά τρόπο ώστε το προσωπικό καθαρισµού να µπορεί ανά πάσα στιγµή να τις συµβουλεύεται. 3. Ορίζεται ένας διαχειριστής των εγκαταστάσεων και ένας εργοδηγός ή συντονιστής για την οργάνωση και την εποπτεία του καθαρισµού. Το άτοµο που θα αναλάβει τα καθήκοντα αυτά θα είναι το άτοµο επικοινωνίας µε την Αναθέτουσα Αρχή και θα πρέπει να είναι στη διάθεση της Αρχής κατά τις εργάσιµες ώρες. Ο διαχειριστής των εγκαταστάσεων, εργοδηγός ή συντονιστής πρέπει να είναι ικανοποιητικά/πλήρως καταρτισµένος για τα θέµατα υγείας κατά την εργασία και των προτύπων ασφαλείας, των τεχνικών χρήσης και των περιβαλλοντικών ζητηµάτων. Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη για τις Π Σ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ενότητα 3: Προτάσεις Προσφορών 11

12 Τεχνικές καθαρισµού φιλικές προς το περιβάλλον 4. Ο ανάδοχος πρέπει να χρησιµοποιεί ρούχα από ανακυκλώσιµες µικροΐνες και να εφαρµόζει τεχνικές στεγνού καθαρίσµατος σε δάπεδα από λινοτάπητα, εφόσον κρίνεται αναγκαίο. Όροι εκτέλεσης της σύµβασης Μετά τους πρώτους έξι µήνες της σύµβασης και στη συνέχεια, στο τέλος κάθε έτους της σύµβασης, ο ανάδοχος πρέπει να υποβάλει ισολογισµό µε την ονοµασία και την ποσότητα των προϊόντων καθαρισµού που χρησιµοποιήθηκαν. Σε περίπτωση που χρησιµοποιήθηκαν προϊόντα που δεν αναφέρονταν στην αρχική προσφορά του, ο ανάδοχος πρέπει να υποβάλει τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία συµµόρφωσης προς τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε διάστηµα 6 µηνών από την έναρξη της σύµβασης, ο ανάδοχος θα υποβάλει έκθεση στην αναθέτουσα αρχή για τη σκοπιµότητα χρησιµοποίησης ρουχισµού από µικροΐνες και τις τεχνικές στεγνού καθαρισµού για τα δάπεδα από λινοτάπητα. Ο ανάδοχος πρέπει επίσης να είναι σε θέση να αιτιολογήσει τη συχνότητα καθαρισµού και την ποικιλία των προϊόντων που χρησιµοποιήθηκαν. 4.3 Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις Οδηγίες εκτέλεσης των εργασιών: Ένας αποτελεσµατικός τρόπος για τη µείωση του όγκου των χηµικών ουσιών που χρησιµοποιούνται για τον καθαρισµό, είναι να διασφαλίζεται ότι η συχνότητα καθαρισµού δεν είναι υπερβολική. Κατά την εκπόνηση των οδηγιών για την εκτέλεση των εργασιών ο ανάδοχος πρέπει να ενθαρρύνεται να εξετάζει τη συχνότητα καθαρισµού που είναι αναγκαία για τα διάφορα τµήµατα του κτιρίου. Μείωση της ποσότητας των χρησιµοποιούµενων προϊόντων καθαρισµού: Θα ήταν ίσως σκόπιµο να ενθαρρύνεται η βελτίωση των περιβαλλοντικών πτυχών και των πτυχών της υγείας όσον αφορά τις παρεχόµενες υπηρεσίες καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, µέσω του καθορισµού στόχων για τη συνεχή βελτίωση των όρων της σύµβασης. Κάτι τέτοιο θα µπορούσε να γίνει, για παράδειγµα, µε την πρόβλεψη της µείωσης της ποσότητας των χρησιµοποιούµενων προϊόντων καθαρισµού κατά ένα συγκεκριµένο ποσοστό ετησίως, που θα µπορεί να αποφασίζεται αφού ζητηθεί από τον υποψήφιο να υποβάλει εκτενή ανάλυση των ποσοτήτων όλων των προϊόντων που χρησιµοποιούνται κάθε έτος. Στην περίπτωση αυτή, είναι σηµαντικό να διασφαλίζεται, µέσω τακτικών ελέγχων ποιότητας, ότι δεν υποβαθµίζεται η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. Βελτιστοποίηση της ποικιλίας των προϊόντων καθαρισµού: Ορισµένα προϊόντα που κατά κανόνα χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες καθαρισµού, χρησιµοποιούνται µε υπερβολική συχνότητα ή ίσως και χωρίς να υπάρχει λόγος από πλευράς υγιεινής. Τέτοια προϊόντα είναι τα αποσµητικά για τη λεκάνη της τουαλέτας, πρόσθετα που τοποθετούνται στο καζανάκι, αποσµητικά για ουρητήρια, αποσµητικά χώρου, χηµικά προϊόντα απόφραξης, µαλακτικά υφασµάτων, γυαλιστικά δαπέδου που βασίζονται σε πολυµερή που δεν διαλύονται σε νερό, απολυµαντικά προϊόντα και αερολυµατικά προωθητικά. Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη για τις Π Σ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ενότητα 3: Προτάσεις Προσφορών 12

Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισµού και συντήρησης:

Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισµού και συντήρησης: Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισµού και συντήρησης: Βασικά Κριτήρια Procura + - Αναλυτική έκδοση 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ PROCURA + ΆΜΕΣΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ... 4 3 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ Ι ΕΕΣ... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 186/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.7.2007 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Ιουνίου 2007 για τον καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του κοινοτικούοικολογικούσήματος σε σαπούνια,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 196/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.7.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουλίου 2009 για καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Θερµοµόνωση ελτίο προϊόντων για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Θερµοµόνωση ελτίο προϊόντων για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Θερµοµόνωση ελτίο προϊόντων για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Οι Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις (Π Σ) αποτελούν προαιρετικό µέσο. Στο παρόν δελτίο προϊόντων συνοψίζονται τα κριτήρια Π Σ που εκπονήθηκαν για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2009/578/ΕΚ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2009/578/ΕΚ) 30.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 198/57 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής κοινοτικού οικολογικού σήματος για

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOE PIKO IATAΓMA 338/2001 "Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες"

ΠPOE PIKO IATAΓMA 338/2001 Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες ΠPOE PIKO IATAΓMA 338/2001 "Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες" (Φ.Ε.Κ. 227/Α/9-10-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1 30.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1 IV (Πράξεις εγκριθείσες, πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης ΕΚ, της συνθήκης ΕΕ και της συνθήκης Ευρατόμ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

2.5. Παραπλανητικοί οικολογικοί ισχυρισµοί

2.5. Παραπλανητικοί οικολογικοί ισχυρισµοί Παραπλανητικοί οικολογικοί ισχυρισµοί Απόσπασµα από τις κατευθύνσεις για την υλοποίηση/εφαρµογή της οδηγίας 2005/29/ΕΚ για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές 2.5. Παραπλανητικοί οικολογικοί ισχυρισµοί 2.5.1.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 97/23/ΕΚ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ» ΕΣΥ KO-PED/01/00/27-1-2011 1/24 ΕΣΥ ΚΟ-PED Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-1-2011 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν,

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν, L 134/114 ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 174/88 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.7.2011 ΟΔΗΓΙΑ 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Διδάσκων Κ. Η. Ευαγγελινός Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: Αξιοποίηση του Project Management για την Εφαρμογή του EMAS στο Λόφο

Διαβάστε περισσότερα

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004L0018 EL 01.01.2010 010.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 1.2.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 31/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της28ηςιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας 1994L0062 EL 20.04.2009 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994

Διαβάστε περισσότερα

L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/30/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 με την οποία τροποποιείται η οδηγία 98/70/ΕΚ όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006 27.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 371/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER)

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα µε το άρθρο 3 της απόφασης της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2000 (2000/479/ΕΚ) περί υιοθέτησης ενός ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των εξορυκτικών βιομηχανιών με στόχο τη μείωση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. (4) Σύμφωνα με τους στόχους

την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των εξορυκτικών βιομηχανιών με στόχο τη μείωση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. (4) Σύμφωνα με τους στόχους Οδηγία 2006/21/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ -

Διαβάστε περισσότερα

2008-04-14 ICS: 03.100.40. ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις

2008-04-14 ICS: 03.100.40. ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις 2008-04-14 ICS: 03.100.40 ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Έκδοση 1 η ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις Managerial capability

Διαβάστε περισσότερα

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ 20 εκεµβρίου 2004 Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11, 12, 16, 17, 18, 19 ΚΑΙ 20 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 178/2002 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 24.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 197/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/18/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 για την αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα