Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΠΕ ΠΕΛΟΠ/ΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αριθ. Πρωτ.5302 ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Αργοστόλι ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Γραφείο Προµηθειών Πληροφορίες: Μ.Μαντά Τηλ.: Fax : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΝΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν : 1.1. Του Π.. 63/05 ( Φ.Ε.Κ. 98/Α/ 05 ) «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Του ν. 2198/1994 ( Φ.Ε.Κ. 43/Α/ ) άρθρο 24 «Αύξηση αποδοχών ηµοσίων υπαλλήλων και άλλες διατάξεις» Του ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των απανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» Του ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/ Α / 95) «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» Το άρθρο 8 του ν. 2955/01 (ΦΕΚ 256/Α/01) «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις». * Του ν / 97 (Φ.Ε.Κ. 178 /Α/97 ) «ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων ηµοσίων Έργων, Κρατικών Προµηθειών και Υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89 / 665 Ε.Ο.Κ.». * Του Π / 88 ( Φ.Ε.Κ. 185 /Α/88 ) Περί Οργανισµού του Υπουργείου Εµπορίου» Του Π /95 ( Φ.Ε.Κ. 102 /Α/95 ) Περί Οργανισµού της Γενικής ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών» Του Π.. 27 /96 ( Φ.Ε.Κ. 19 /Α/96 ) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισµού, Βιοµηχανίας, Ενέργειας Τεχνολογίας και Εµπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» όπως τροποποιήθηκε µε το Π..122/2004 ( ΦΕΚ 85 / Α / ) Του Π.. 59 /96 ( Φ.Ε.Κ. 51 /Α/96 ) «Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισµός αρµοδιοτήτων της» Του Π.. 118/07 (ΦΕΚ.150/Α/ ) «Κανονισµός Προµηθειών του ηµοσίου», Του Π / 2003 ( Φ.Ε.Κ. 138 /Α / 2003 ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000 / 35 της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές Συναλλαγές» Τον Ν. 3580/2010 περί Προµήθειες Φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις Τον Ν. 3867/2010 άρθρο 27 παρ. 11 (προµήθεια ειδών µέχρι του ποσού των χωρίς έγκριση σκοπιµότητας από άλλο όργανο). 2. Τις αποφάσεις: 2.1. Την µε αριθµ. 15/Α/Φ.19/19955/ (ΦΕΚ 1982/Β/ ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης» Την µε αριθµ. Β3-374/ απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «περί εξουσιοδότησης για υπογραφή εγγράφων µε Εντολή Υφυπουργού». 2.3 Την 28/Η 39 ο / απόφαση του Σ του Νοσοκοµείου σχετικά µε την έγκριση σκοπιµότητας για την διενέργειας του ιαγωνισµού για το Γενικό Νοσοκοµείο Κεφαλονιάς. 1

2 2.4. Την 2/Η 5 ο / απόφαση του Σ του Νοσοκοµείου σχετικά µε την έγκριση για την επαναπροκήρυξη του ιαγωνισµού. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1- Για την ανάδειξη ενός εξωτερικού συνεργάτη για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του Η/Μ εξοπλισµού του Γενικού Νοσοκοµείου Κεφαλληνίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για χρονική διάρκεια επτά µηνών µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή. 2- Ο ιαγωνισµός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσµία εφτά (7) ηµερών, από την ηµεροµηνία ανάρτησης της πρόσκλησης στη διαύγεια. 3- ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ- ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Τρίτη ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΣ ΠΡΟΥΠ\ΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΑΣ Κριτήριο κατακύρωσης Χρόνος ισχύος προσφοράς ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ (που βαρύνουν τον προµηθευτή) ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ,00 Χαµηλότερη Τιµή Εκατόν είκοσι (120) ηµέρες. α. 1,5% υπέρ του ΜΤΠΥ Η κράτηση 1,5% επιβαρύνεται µε χαρτόσηµο 2% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήµου 20%. β. 2% του Ν.3580/07 γ.0,10 υπέρ Ενιαίας Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων (Ν4013/2011) δ. Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Ν. 2198/94. (Οι κρατήσεις υπολογίζονται στην αξία τιµολογίου πλην ΦΠΑ) Η πληρωµή της αξίας των προµηθευοµένων ειδών θα γίνει σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Π 166/2003 και το αρθρο 5 του Ν 2955/2001, αφού συνταχθεί το πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών, από τις αρµόδιες επιτροπές & επισυναφθεί το σχετικό τιµολόγιο, µε τακτικό χρηµατικό ένταλµα σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισµού εξόδων του Νοσοκοµείου, βάσει των απαιτουµένων, για τις περιπτώσεις αυτές δικαιολογητικών. Οι νόµιµες κρατήσεις ηµοσίου καθώς και η χαρτοσήµανση των συµβάσεων βαρύνουν τον προµηθευτή. Το Νοσοκοµείο επιβαρύνεται µε τον Φόρο Προστιθεµένης Αξίας. Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή ( οφειλέτης ), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο π.δ. 166/2003 ( φεκ 138/Α/ ) «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2

3 2000/35 της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο. Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής και ποσοτικής παραλαβής. ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ Όπου στα κείµενα του παρόντος τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών γίνεται χρήση των παρακάτω όρων, η έννοια αυτών θα είναι η εξής: α. «ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ» ή «ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ»: Το Γενικό Νοσοκοµείο Κεφαλληνίας. β. «ΤΕΧΝΙΤΗΣ»: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται δια της συµβάσεως η παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού όπως επεξηγούνται στο άρθρο 9. γ. «ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»: Η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου. ιοικεί και εποπτεύει σε συνεργασία µε την επίβλεψη την τήρηση της σύµβασης. Η ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ εκπροσωπείται από τον ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ. δ. «ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» ή «ΕΠΙΒΛΕΨΗ»: Ο ορισθησόµενος από την ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϊστάµενος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικού Μηχανικός ΠΕ ή Μηχανικοί ΤΕ ή αδειούχοι τεχνικοί ή εργοδηγοί, ως αρµόδιοι για τον συνεχή έλεγχο και παρακολούθηση της εκτελέσεως της εν λόγω συµβάσεως και οι ορισθησόµενοι µε τον ίδιο τρόπο αναπληρωτές των. ε. «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»: Το σύνολο των εργασιών και υποχρεώσεων του ΤΕΧΝΙΤΗ για την συντήρηση του Η/Μ εξοπλισµού του Νοσοκοµείου. στ. «ΕΡΓΑΣΙΑ»: H κάθε είδους ενέργεια, επέµβαση ή φροντίδα που είναι απαραίτητη και αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο καταρτίζεται η σύµβαση. ζ. «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ»: To Γενικό Νοσοκοµείο Κεφαλληνίας. η. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ»: Το σύνολο των εργασιών και υποχρεώσεων του ΤΕΧΝΙΤΗ που περιλαµβάνονται στο άρθρο 3. θ. «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»: To σύνολο των Η/Μ εγκαταστάσεων, των Ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, των µηχανηµάτων και συσκευών του Νοσοκοµείου είτε εντός των κτιρίων που λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν µέσα στον χρόνο ισχύος της σύµβασης, είτε εκτός αυτών. Συνοπτικά ο Η/Μ εξοπλισµός περιγράφεται ως ακολούθως: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α.- Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις και µηχανήµατα α. ΑΤΜΟΥ (Εγκαταστάσεις λεβητοστασίου, ατµολέβητες, δίκτυα, δοχεία συµπυκνωµάτων, εναλλάκτες, αντλίες, βάνες, φίλτρα, ατµοπαγίδες, κλίβανοι αποστείρωσης, πλυντήρια, πρέσες, στεγνωτήρια, σιδερωτήριο, χύτρες, κλπ.) β. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ( εξαµενές, αντλίες, δίκτυα, φίλτρα, κλπ.) γ. Υ ΡΕΥΣΗΣ (Κρύα - ζεστά νερά, δεξαµενές, πιεστικά συγκροτήµατα, αποσκληρυντές, αντλίες, κυκλοφορητές µε τους ηλεκτροκινητήρες τους, δίκτυα, boilers κλπ.) ε. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Βιολογικού Καθαρισµού, Λυµάτων πάσης φύσεως και όµβριων: ίκτυα, εγκαταστάσεις, κλπ.) στ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ( ίκτυα, πυροσβεστικές φωλιές, πυροσβεστικά συγκροτήµατα, πυροσβεστικοί σταθµοί.) ζ. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ (Μηχανοστάσια, δίκτυα, κυκλοφορητές, αντλίες, εξαεριστήρες, αεραγωγοί, µονώσεις, στόµια, κεντρικές κλιµατιστικές µονάδες, αυτόνοµα κλιµατιστικά, fan coils, air conditioners κάθε είδους, αντλίες θερµότητας chillers νερού αερόψυκτες, πύργοι ψύξης κλπ.) 3

4 η. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (Μηχανοστάσια, δίκτυα, κυκλοφορητές, αντλίες, θερµαντικά σώµατα, ατµοπαγίδες, λέβητες) θ. ΨΥΞΗΣ (Ψυχροστάσια, ψυκτικές µηχανές συµπιεστές, εξατµιστές, συµπυκνωτές, βαλβίδες, αυτοµατισµοί, τράπεζες αίµατος, κλπ.) ι. ΟΞΥΓΟΝΟΥ (Κέντρο διανοµής, δεξαµενές υγρού οξυγόνου, δίκτυα, λήψεις, µεγάλες φιάλες διανοµής κλπ.) κ. ΠΡΩΤΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (Κέντρο διανοµής, δίκτυα, λήψεις, φιάλες διανοµής κλπ.) λ. ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ (Κέντρο παραγωγής, δίκτυα, υποσταθµοί, λήψεις κλπ.) µ. ΚΕΝΟΥ (Κέντρο παραγωγής, δίκτυα, λήψεις κλπ.) ν. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Υ ΑΤΟΣ Μονάδα Τεχνητού Νεφρού ( ίκτυα, δεξαµενές, αποσκληρυντές, συσκευή αντιστρόφου οσµώσεως, φίλτρα, αντλίες κλπ.) ξ. ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΕΓΚ/ΣΗ ή ΜΗΧΑΝΗΜΑ ή ΣΥΣΚΕΥΗ (Όπως ο εξοπλισµός πλυντηρίων, αποστείρωσης, κουζίνας κτλ) που χαρακτηρίζεται σαφώς µηχανολογική, κλπ. Β.- Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Ισχυρά Ασθενή Μηχανήµατα 1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ (Χώρος κυψέλης ΕΗ, Κυψέλες διανοµής µέσης τάσεως, Μετασχηµατιστές µε βοηθητικά συστήµατα ασφαλείας,πίνακες διανοµής χαµηλής τάσεως ΕΗ και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, συστήµατα διόρθωσης συνφ, συστήµατα γείωσης, αυτοµατισµοί, κλπ.) 2. ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ (µετά των βοηθητικών τους εγκαταστάσεων, π.χ. πίνακες αυτοµατισµών,δεξαµενές πετρελαίου Η/Ζ) 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΚΤΥΑ και καταναλώσεις (Φωτισµός κίνηση- πίνακες κλπ.) 4. ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ(πίνακες, πυρανιχνευτές, αυτόµατης κατάσβεσης, πυροσβεστικό συγκρότηµα, µόνιµα συστήµατα κλπ.). 5. ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: κλωβός προστασίας, συνδέσεις. 6. ΙΣΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: µπάρες, καλώδια, συνδέσεις. 7. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ( Τηλεφωνικό κέντρο, κατανεµητές, δίκτυα εσωτερικά και αστικά, τηλεφωνικές συσκευές). 8. ΕΝ ΟΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΕΝ ΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-paging 9. ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ 10. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ U.P.S. 11. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 12. ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΜΗΧΑΝΗΜΑ Ή ΣΥΣΚΕΥΗ (όπως ο εξοπλισµός πλυντηρίων, αποστείρωσης, κουζίνας κτλ) που χαρακτηρίζεται σαφώς ηλεκτρολογική εκτός του ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού αρµοδιότητας του Τµήµατος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. ιάρκεια Σύµβασης: Η χρονική διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε επτά µήνες µε δυνατότητα παράτασης δύο µηνών χωρίς σύµφωνη τη γνώµη των εξωτερικών συνεργατών. Παράταση πέραν των δυο (2) µηνών, και πάντως όχι πλέον των δώδεκα (12) µηνών, προϋποθέτει τη σύµφωνη γνώµη των εξωτερικών συνεργατών και την απόφαση του φορέα, ύστερα από έγγραφη αιτιολογία. ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η συντήρηση αφορά και περιλαµβάνει την θέση σε λειτουργία, την συνεχή 24ωρη παρακολούθηση των Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ του Νοσοκοµείου, την εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας, την αντικατάσταση ή και επισκευή εξαρτηµάτων, την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης συσκευών και µηχανηµάτων, την προληπτική συντήρηση, όπως περιγράφεται στο Άρθρο 9 καθώς επίσης οποιεσδήποτε βελτιώσεις, επεκτάσεις, τροποποιήσεις αναδιατάξεις κλπ. της εγκατάστασης. Ειδικότερα για ότι αφορά τις κεντρικές εγκαταστάσεις, στόχος είναι η πλήρης και αδιάλειπτη παροχή (ολόκληρο το 24ωρο και όλες τις ηµέρες της εβδοµάδος) ηλεκτρικού ρεύµατος ισχύος, νερού χρήσεως κρύου και ζεστού, νερού θέρµανσης, ατµού, κλιµατισµένου αέρα, νερού πυρόσβεσης, παροχέτευσης ιατρικών αερίων, κλπ. σύµφωνα µε τα προγράµµατα (βάρδιες). Επίσης περιλαµβάνεται η σωστή και αδιάλειπτη λειτουργία όλων των κυκλωµάτων ασθενών ρευµάτων. Στους χώρους του Νοσοκοµείου θα πρέπει να εξασφαλίζεται πλην των ανωτέρω και η διατήρηση σε καλή κατάσταση των φωτιστικών σωµάτων πριζών, των υδραυλικών παροχών και αποχετεύσεων, τοπικών στοιχείων κλιµατισµού (air condition, fan-coil units), σωµάτων 4

5 κεντρικής θέρµανσης και γενικότερα κάθε στοιχείου Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ στους χώρους του Νοσοκοµείου. Γενικώς στην ευθύνη του ΤΕΧΝΙΤΗ περιλαµβάνεται η τεχνική υποστήριξη: Α) Των µηχανηµάτων δικτύων Η/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισµού Β) Των εγκαταστάσεων δικτύων, µηχανηµάτων και εξοπλισµού ασθενών ρευµάτων Πίνακας ειδικοτήτων και κατοχή αδειών προσωπικού ιδιωτικού συνεργείου συντήρησης Η/Μ Α) Ένας (1) Ηλεκτρολόγος που να διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλµατος εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου: Α ειδικότητας 1 ης οµάδας (3 η βαθµίδα) σύµφωνα µε το Π.. 108/2013. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 1 ης οµάδας ανήκουν οι εγκαταστάσεις µε τα εξής χαρακτηριστικά: 1) Tάση µικρότερη των 1000V, 2) Ισχύς για φωτισµό και συσκευές µικρότερη των 130kW, 3) Iσχύς για µηχανήµατα µικρότερη των 150kW και 4) Iσχύς για παραγωγή, µεταφορά, µετασχηµατισµό και διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας µικρότερη των 150kW. Ή Β) Ένας (1) Tεχνίτης Hλεκτρολόγος (Π.. 108/2013 Μέρος 2, Άρθρο 4, Παρ. 1) ή Ένας (1) Aρχιτεχνίτης Hλεκτρολόγος (Π.. 108/2013 Μέρος 2, Άρθρο 4, Παρ. 2) 2 ης βαθµίδας µε «Άδεια Συντηρητή Eγκαταστάτη Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων». Επειδή οι εγκαταστάσεις λειτουργούν σε 24ωρη βάση, το παραπάνω προσωπικό του αναδόχου να δύναται να συµµετάσχει µαζί µε το προσωπικό του Νοσοκοµείου σε ενιαία προγράµµατα υπηρεσιών µε βάρδιες ως ακολούθως: Σε πρωινή (06:00 14:00) ή απογευµατινή (14:00 22:00), Σε µια (1) νυχτερινή (22:00 06:00) και Κάθε δύο (2) εβδοµάδες το µήνα, πέραν της πενθήµερης βάρδιας και ένα (1) Σάββατο Το πρόγραµµα υπηρεσιών θα συντάσσεται µε ευθύνη της ιευθύνουσας Υπηρεσίας του Νοσοκοµείου και θα κοινοποιείται έγκαιρα στον Τεχνίτη. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Σε χωριστό φάκελο κατατίθενται τα παρακάτω δικαιολογητικά µετά την αποσφράγιση οικονοµικών προσφορών : 1.Απόσπασµα Ποινικού µητρώου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΚΥΑ 2458/ΦΕΚ 267/ (δεν το καταθέτουν τα νοµικά πρόσωπα). 2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια, κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ή τα ανάλογα ισχύοντα στην Χώρα εγκατάστασης των συµµετεχόντων (ισχύον κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού). (Φορολογική ενηµερότητα) Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ Η ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΙΩΓΚΟΥ 5

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 426/19-10-2012 Tηλέφωνο : 2810-392999 Telefax : 2810-542093 e-mail: prom@pagni.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 426/19-10-2012 Tηλέφωνο : 2810-392999 Telefax : 2810-542093 e-mail: prom@pagni. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (7 Η ΥΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 426/19-10-2012 Tηλέφωνο : 2810-392999 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

Τρόπος Πληρωµής (Μηνιαία) :

Τρόπος Πληρωµής (Μηνιαία) : 777 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" 73300 ΜΟΥΡΝΙΕΣ ΤΗΛ. 28210-22306 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 11 / 2014 ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 26, T.K. 71201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΠΛΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΗΛΕΦ.: 2813-404440,404424

Διαβάστε περισσότερα

1. Επικαιρότητα 2.Ηχώ των Δημοπρασιών 3.Νέα Κρήτη

1. Επικαιρότητα 2.Ηχώ των Δημοπρασιών 3.Νέα Κρήτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

------ FAX: (22410) 80026 2007) 19/01-02-1995)

------ FAX: (22410) 80026 2007) 19/01-02-1995) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» ------ Ταχ. δ/νση: 85100 ΡΟ ΟΣ Τ.Θ. 138 - ΡΟ ΟΣ Πληροφορίες: Τηλέφωνο: (22413) 60163-60379-60158 FAX: (22410)

Διαβάστε περισσότερα

Λιβαδειά. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς Πρόχειρος διαγωνισµός µε περισυλλογή προσφορών και ανάρτηση στο διαδίκτυο ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Λιβαδειά. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς Πρόχειρος διαγωνισµός µε περισυλλογή προσφορών και ανάρτηση στο διαδίκτυο ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονοµική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν. ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς. Λιβαδειά Αρ. Πρωτ. Σ/ 59 11/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850674 2015-06-16

15PROC002850674 2015-06-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Φ6.1 1/ 19 Κωδικός ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΧΧΙΛΟΠΟΥΛΕΙΟ. Βόλος 21/02/2014. Αρ. Πρωτ. 3650. Πληροφορίες: Ι. Συρνιώτης

Φ6.1 1/ 19 Κωδικός ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΧΧΙΛΟΠΟΥΛΕΙΟ. Βόλος 21/02/2014. Αρ. Πρωτ. 3650. Πληροφορίες: Ι. Συρνιώτης ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΧΧΙΛΟΠΟΥΛΕΙΟ Βόλος 21/02/2014 Αρ. Πρωτ. 3650 Πληροφορίες: Ι. Συρνιώτης Τηλέφωνο: 2421 351626,7 FAX: 2421 351199 E-mail: biomed@gov.gr ΠΡΟΣ: /νση /κής- Οικον. Υπηρεσίας Γρ. Προµηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 27-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 17310

Αθήνα: 27-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 17310 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 27-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 17310 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΦΟΡΕΑΣ:Γ.Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ Κοζάνη,8 Δεκεμβρίου 2014 Αριθμ.πρωτ. 11599 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 25-07-2012 Τετάρτη 11:00 πμ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 25-07-2012 Τετάρτη 11:00 πμ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γρεβενά : 04-07- 2012 Αρ. Διακήρυξης: 14 Αριθ. Πρωτ.: 4233 Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

αριθ. Διακ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

αριθ. Διακ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 15PROC002933466 ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. 2015-07-24 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ιωάννινα, 23-7-2015 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1296 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γρεβενά, 28 Μαϊου 2014. Aριθ. Πρωτ.4366. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Γρεβενά, 28 Μαϊου 2014. Aριθ. Πρωτ.4366. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ TMHMA OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γ.Καραμανώλας Ταχ. Δ/νση Περιοχή Στρατοπέδου,Τ.Κ. 51100

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 15PROC002566593 2015-02-10 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ.ΔΙΑΚ. 2/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ.ΔΙΑΚ. 2/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ TMHMA OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γ.Καραμανώλας Ταχ. Δ/νση Περιοχή Στρατοπέδου, Τ.Κ. 51100 Γρεβενά Τηλ.:24623-50311,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002512324 2014-12-30

14PROC002512324 2014-12-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310 993063 FAX: 2310 993060 e-mail: kosmas.marantidis@n3.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002831343 2015-06-09

15PROC002831343 2015-06-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310 993064 FAX: 2310 993060 e-mail: despoina.tsiknaki@n3.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π01/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π01/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Σέρρες 13 / 11 / 2014 4 Η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 389 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 3ο χιλ. Εθν. Οδού Σερρών-Δράμας, Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π01/2015Ε ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π01/2015Ε ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Σέρρες: 29 / 04 / 2015 4 Η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Α. Π. : 5023 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 3ο χιλ. Εθν. Οδού Σερρών-Δράμας, Πληρ.: Χρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2820 22309 FAX : 2820-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 27 Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 6763 /15-07-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας (Οργανική Μονάδα Αιγίου )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 6763 /15-07-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας (Οργανική Μονάδα Αιγίου ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 6763 /15-07-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, ως εξής :

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, ως εξής : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 4-8-2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4653 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ προς : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 14Π/2014 (δις)

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 14Π/2014 (δις) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Μ.Αρβανιτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5441 /10-06-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας (Οργανική Μονάδα Αιγίου )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5441 /10-06-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας (Οργανική Μονάδα Αιγίου ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5441 /10-06-2015 για την Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ. Β. Την υπ αριθµ.1867/27956/3.09.2014 απόφαση ηµάρχου για «Ορισµό Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στο ήµο ιονύσου

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ. Β. Την υπ αριθµ.1867/27956/3.09.2014 απόφαση ηµάρχου για «Ορισµό Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στο ήµο ιονύσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος,.../.../205 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου Τ.Κ. 4565, Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των Μονάδων Υγείας είτε ανά Μονάδα Υγείας, με τους εξής όρους:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των Μονάδων Υγείας είτε ανά Μονάδα Υγείας, με τους εξής όρους: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ ( 2014-2015 )

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ ( 2014-2015 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Γ. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ. Ν. Κ. Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ) -------------------------------- EΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο, 2 0-1 - 2 0 1 5 Αρ. Πρωτ.:759

Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο, 2 0-1 - 2 0 1 5 Αρ. Πρωτ.:759 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3 ο

Διαβάστε περισσότερα