FAX: (22410) ) 19/ )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "------ FAX: (22410) 80026 2007) 19/01-02-1995)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» Ταχ. δ/νση: ΡΟ ΟΣ Τ.Θ ΡΟ ΟΣ Πληροφορίες: Τηλέφωνο: (22413) FAX: (22410) Ρόδος 17/09/2012 α/α διαγωνισµού: 227 / 2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις -Του Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» (Κ.Π..) (ΦΕΚ 150/Α/ ) -Του Ν.2286/95 «Προµήθειες του ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/ ) -Τον Ν. 2362/95 άρθρα 79 έως 85»Περί δηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες δαπάνες.(φεκ 247/ ) - Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 και του Ν. 3527/ Την αριθµ. 22/ απόφαση του.σ. του Νοσοκοµείου έγκρισης διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση του έργου της συντήρησης των H/M εγκαταστάσεων και του αντίστοιχου εξοπλισµού του Γενικού Νοσοκοµείου για ένα (1) µήνα. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την ανάθεση του έργου της συντήρησης των H/M εγκαταστάσεων και του αντίστοιχου εξοπλισµού του Γενικού Νοσοκοµείου για ένα (1) µήνα. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ _ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ :.. Ηµεροµηνία διενέργειας: η ευτέρα 24 Σεπτεµβρίου 2012 και ώρα πµ. Ηµέρα λήξης κατάθεσης προσφορών ορίζεται η 21 η Σεπτεµβρίου 2012 ηµέρα Παρασκευή και ώρα µέχρι 14.30µµ. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι: 30 ηµερολογιακές ηµέρες Η δαπάνη βαρύνει τον: Προϋπολογισµό του Νοσοκοµείου. Χρόνος ισχύος σύµβασης: Ένα (1) µήνα Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής: 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 2. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 4. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ 1 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ Όπου στα κείµενα του παρόντος τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών και της σύµβασης γίνεται χρήση των παρακάτω όρων η έννοια αυτών θα είναι η εξής: α. «ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ» ή «ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ»: Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρόδου. β. «ΑΝΑ ΟΧΟΣ»: Το νοµικό πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται δια της σύµβασης η εκτέλεση του έργου. γ. «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ»: ο ορισµένος από τον ανάδοχο διπλωµατούχος µηχανικός που έχει την γενική εποπτεία του έργου. δ. «ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»: Η ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκοµείου Ρόδου. ιοικεί και εποπτεύει σε συνεργασία µε την επίβλεψη την τήρηση της σύµβασης. ε. «ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» ή «ΕΠΙΒΛΕΨΗ»: Ο οριζόµενος από τον ΕΡΓΟ ΟΤΗ διπλωµατούχος µηχανικός ως αρµόδιος για τον συνεχή έλεγχο και παρακολούθηση της εκτελέσεως της εν λόγω συµβάσεως και ο οριζόµενος µε τον ίδιο τρόπο αναπληρωτής του. ζ. «ΕΡΓΟ»: Το σύνολο των εργασιών και υποχρεώσεων του ΑΝΑ ΟΧΟΥ για την λειτουργία και συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισµού που συµπεριλαµβάνονται στο αντικείµενο της συµβάσεως. η. «ΕΡΓΑΣΙΑ»: Η κάθε είδους ενέργεια, επέµβαση ή φροντίδα που είναι απαραίτητη και αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο καταρτίζεται η σύµβαση. θ. «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ»: Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρόδου. ι. «ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ» Το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης Ρόδου κ. «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ»: Το σύνολο των εργασιών και υποχρεώσεων του ΑΝΑ ΟΧΟΥ που περιλαµβάνονται στο άρθρο 4 (Ορισµός λειτουργίας και συντήρησης ). λ. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ»: Το σύνολο των υποχρεώσεων της ΑΝΑ ΟΧΟΥ που περιλαµβάνονται στο άρθρο 10. (εκπαίδευση προσωπικού στην λειτουργία και συντήρηση του Η/Μ εξοπλισµού ). µ. «Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»: Το σύνολο των Η/Μ εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και συσκευών του Νοσοκοµείου είτε εντός των κτιρίων που λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν µέσα στον χρόνο ισχύος της συµβάσεως, είτε εκτός αυτών, πλην των ιατρικών µηχανηµάτων. Συνοπτικά περιγράφεται ο εν λόγω εξοπλισµός ως ακολούθως: Μηχανολογικές εγκαταστάσεις και µηχανήµατα α. ΑΤΜΟΥ (Ατµογεννήτριες, εγκαταστάσεις λεβητοστασίου, δίκτυα και εξαρτήµατα αυτών, δοχεία συµπυκνωµάτων, αντλίες κ.λ.π.) β. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ( εξαµενές, δίκτυα κ.λ.π.) γ. Υ ΡΕΥΣΗΣ (Κρύο-ζεστό νερό, δεξαµενές, πιεστικά συγκροτήµατα, αποσκληρυντές, αντλίες, κυκλοφορητές µε τους ηλεκτροκινητήρες τους, δίκτυα, boilers κ.λ.π.) δ. ΑΡ ΕΥΣΗΣ ( ίκτυα, συστήµατα «τεχνητής βροχής» ). 2

3 ε. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ (Λυµάτων & όµβριων: Αντλιοστάσιο, δίκτυα, κ.λ.π.) ζ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (Πυροσβεστικό συγκρότηµα, δίκτυα, πυροσβεστικές φωλιές, πυροσβεστικοί σταθµοί, κλπ) η. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ (Μηχανοστάσια, ψυκτικά συγκροτήµατα, δίκτυα, κεντρικές κλιµατιστικές µονάδες, πύργοι ψύξης, εξαεριστήρες, κλπ). θ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (Μηχανοστάσια, λέβητες, καυστήρες, δίκτυα, θερµαντικά σώµατα, F.C.U., κλπ). ι. ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ (Εγκαταστάσεις και εξοπλισµοί). κ. ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΠΡΕΣΩΝ ΚΥΛΙΝ ΡΟΥ ΙΠΛΩΤΙΚΗΣ - ΡΑΦΕΙΟΥ (Εγκαταστάσεις και εξοπλισµοί). λ. ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΙΚΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ (αποτεφρωτής, καυστήρες, κλπ) µ. ΟΞΥΓΟΝΟΥ (Κέντρο διανοµής, δεξαµενή υγρού οξυγόνου, δίκτυα, µεγάλες φιάλες κέντρου διανοµής). ν. ΠΡΩΤΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (Κέντρο διανοµής, δίκτυα, φιάλες διανοµής). ξ. ΚΕΝΟΥ (Κέντρο παραγωγής, δίκτυα) ο. ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ (Κέντρο παραγωγής, δίκτυα) π. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Υ ΑΤΟΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ρ. ΠΙΣΙΝΑ (Αντλίες, φίλτρα, αυτοµατισµοί κλπ) σ. ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ που εξυπηρετούν τα παραπάνω. τ. 0ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΕΓΚ/ΣΗ ή ΜΗΧΑΝΗΜΑ ή ΣΥΣΚΕΥΗ που χαρακτηρίζεται σαφώς µηχανολογική. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις & µηχανήµατα α. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ (Κυψέλες διανοµής Μέσης Τάσεως, πίνακες διανοµής χαµηλής τάσεως ΕΗ και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, συστήµατα διόρθωσης συν-φ., σύστηµα θεµελιακής γείωσης.) β. ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ (µετά των βοηθητικών τους εγκαταστάσεων, π.χ. πίνακες αυτοµατισµών, δεξαµενές πετρελαίου Η/Ζ). γ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ- ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ. δ. ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ (και αυτόµατης κατάσβεσης, πυροσβεστικό συγκρότηµα, µόνιµα συστήµατα). ε. ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ στ. ΙΣΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ζ. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ (Τηλεφωνικό κέντρο, δίκτυα εσωτερικά και αστικά, τηλεφωνικές συσκευές). η. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ (Ασθενοφόροι, προσώπων και φορτίων). θ. ΕΝ ΟΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΕΝ ΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ι. ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ κ. ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (κεραίες, δίκτυα, συσκευές) λ. ΣΥΣΤΗΜΑ U.P.S. µ. ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (PAGING) ν. ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ξ. ΙΚΤΥΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΓΕΝΙΚΩΣ (Μονάδες κεντρικού Ελέγχου - Β.Μ.S., κέντρο ελέγχου ασθενών ρευµάτων κ.λ.π. ). ο. ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΕΓΚΑΤ/ΣΗ ή ΜΗΧΑΝΗΜΑ ή ΣΥΣΚΕΥΗ που χαρακτηρίζεται σαφώς ηλεκτρολογική ή ηλεκτρονική (πλην ιατρικών µηχανηµάτων). 3

4 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείµενο της σύµβασης είναι ο καθορισµός των πλαισίων µέσα στα οποία θα γίνει η λειτουργία και συντήρηση του Η/Μ εξοπλισµού του Νοσοκοµείου και του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. και η εκπαίδευση του προσωπικού του. 3. ΟΡΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η λειτουργία περιλαµβάνει τη συνεχή, επί εικοσιτετραώρου βάσεως και όλες τις ηµέρες της εβδοµάδος, παρακολούθηση και επέµβαση - χειρισµός όπου απαιτείται, του Η/Μ εξοπλισµού του Νοσοκοµείου. Η συντήρηση περιλαµβάνει όλες εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνται προκειµένου να λειτουργούν όσο το δυνατόν απρόσκοπτα οι ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις του νοσοκοµείου. Ανάλογα µε το µέγεθος και το είδος της βλάβης, θα γίνεται αποκατάσταση αυτής µε τα υφιστάµενα ανταλλακτικά - εξαρτήµατα, συσκευές ή µηχανήµατα, όπου αυτό είναι δυνατόν. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν θα γίνεται µε αντικατάσταση των φθαρµένων ή προβληµατικών και ακατάλληλων εξαρτηµάτων, συσκευών ή µηχανηµάτων µε διαδικασίες που περιγράφονται στο άρθρο 7. Όσον αφορά τη συντήρηση και µόνο, δεν περιλαµβάνονται τα παρακάτω: ηµιουργία νέων εγκαταστάσεων και µονάδων οποιασδήποτε φύσεως. Αντικατάσταση υφιστάµενου δικτύου σωληνώσεων οποιασδήποτε φύσεως όταν το µήκος αυτού ξεπερνάει τα είκοσι µέτρα. Αντικατάσταση υφιστάµενων καλωδιώσεων οποιασδήποτε φύσεως όταν το µήκος αυτών ξεπερνάει τα πενήντα µέτρα. Η επισκευή πάσης φύσεως ηλεκτροκινητήρων (περιέλιξη, ένσφαιροι τριβείς κλπ) Για τις εγκαταστάσεις ύδρευσης οι εργασίες απολύµανσης αποστείρωσης των δικτύων καθώς και ρυθµίσεις των ηλεκτρονικών του αντλητικού συγκροτήµατος. Για το σύστηµα επεξεργασίας νερού της Μ.Τ.Ν. η συντήρηση των µονάδων αντιστρόφου οσµώσεως, η απολύµανση αποστείρωση του δικτύου καθώς και οι αυτοµατισµοί αυτών. Για τα συστήµατα αδιάλειπτης παροχής, η συντήρηση αυτών, η οποία θα γίνεται από εξουσιοδοτηµένες εταιρείες. Επισκευές εγκαταστάσεων και µηχανηµάτων όπου απαιτούνται τεχνικοί µε ειδικότητες που δεν καλύπτονται από τους τεχνικούς του ΑΝΑ ΟΧΟΥ (π.χ. α. η εγκατάσταση των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών απαιτεί για ορισµένες εργασίες ειδικότητα µηχανικού ΜΕΚ, β. οι µετασχηµατιστές µέσης τάσης απαιτούν για την συντήρηση ή την επισκευή τους εξειδικευµένα συνεργεία και εξοπλισµό, γ. στα πεδία µέσης και χαµηλής τάσης η αντικατάσταση εξαρτηµάτων και η ρύθµιση των ηλεκτρονικών τους κλπ) 4. ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ αναλαµβάνει την υποχρέωση να διαθέσει το απαιτούµενο προσωπικό σύµφωνα µε το παρακάτω άρθρο 6 και που θα επικουρείτε από το προσωπικό που διαθέτει ο ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ, για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών λειτουργίας και συντήρησης σύµφωνα µε τις οδηγίες των 4

5 κατασκευαστών και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, τους κανονισµούς του Ελληνικού κράτους, τις διατάξεις των Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας, ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΡ κ.λ.π. ή συµπληρωµατικά τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ξένων τεχνολογικά προηγµένων χωρών. Στην ευθύνη του ΑΝΑ ΟΧΟΥ ανήκει η συνεχής και επί 24ώρου βάσεως καθ όλη την εβδοµάδα λειτουργία των εγκαταστάσεων, εντός των ορίων ευθύνης που καθορίστηκαν στο 3 ο άρθρο. Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ θα τηρεί όλους τους κανόνες λειτουργίας της εγκατάστασης, θα εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες, για την πρόληψη ζηµιών, θα επισκευάζει και θα αποκαθιστά την λειτουργία σε περιπτώσεις βλαβών που οφείλονται είτε σε πληµµελή συντήρηση και εν γένει υπαιτιότητά της είτε σε κανονική φθορά. Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ είναι υποχρεωµένος να αποκαθιστά ζηµιές που οφείλονται σε ανωτέρω βία καθώς και σε ελαττωµατικά υλικά ή πληµµελή εγκατάσταση. Γενικότερα ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ είναι υποχρεωµένος να εκτελεί όλες τις εργασίες και ενέργειες εκείνες που απαιτούνται για την σωστή συντήρηση και λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου. 5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Στελέχωση προσωπικού ειδικότητες Η στελέχωση του ΑΝΑ ΟΧΟΥ σε προσωπικό για την συντήρηση και λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισµού του Νοσοκοµείου θα είναι: - Ένας (1) ιπλ. Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, που είναι ο Υπεύθυνος Έργου. - Ένας (1) ιπλ. Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός - Τέσσερεις (4) Μηχανολόγοι ή Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε. - Ένας (1) Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τ.Ε. - Πέντε (5) Τεχνίτες Ηλεκτρολόγοι - Πέντε (5) Τεχνίτες Υδραυλικοί - Ένας (1).Ε. ιοικητικός ιάρθρωση προσωπικού - βάρδιες α 1 ) Πρωινή βάρδια (7.οο -15.οο), εκτός Κυριακής Ένας (1) ιπλ. Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ως υπεύθυνος βάρδιας. Ένας Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Ένας Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τ.Ε. ύο (2) Τεχνίτες Ηλεκτρολόγοι. υο (2) Τεχνίτες Υδραυλικοί. Ένας (1).Ε. ιοικητικός α 2 ) Πρωινή βάρδια (7.οο -15.οο), Κυριακής Ένας (1) Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., ως υπεύθυνος βάρδιας. Ένας (1) Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος. Ένας (1) Τεχνίτης Υδραυλικός. β) Απογευµατινή βάρδια (15.οο 23.οο) 5

6 Ένας (1) Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., ως υπεύθυνος βάρδιας. Ένας (1) Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος. Ένας (1) Τεχνίτης Υδραυλικός. γ) Νυκτερινή βάρδια ( 23.οο 07.οο) Ένας (1) Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., ως υπεύθυνος βάρδιας. Ένας (1) Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος. Ένας (1) Τεχνίτης Υδραυλικός. Ο Υπεύθυνος Έργου έχει την γενική εποπτεία του έργου, δεν υποχρεούται να είναι εντός του νοσοκοµείου αλλά βρίσκεται σε επιφυλακή (σε 24ωρη βάση, όλες τις ηµέρες, συµπεριλαµβανοµένων όλων των αργιών) και οφείλει να παρουσιαστεί σε αυτό το συντοµότερο δυνατό, όποτε του ζητηθεί από τον υπεύθυνο βάρδιας ή από την επίβλεψη. Λόγω της ιδιότητας του µπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε βάρδια. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Το προσωπικό µε ευθύνη του ΑΝΑ ΟΧΟΥ θα είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο, θα γνωρίζει άριστα την δοµή και λειτουργία των Η/Μ δικτύων, εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και συσκευών και θα έχει στη διάθεσή του όλο το 24ωρο τα απαραίτητα εργαλεία, σχέδια, prospectus, γραπτές οδηγίες κ.λ.π. ώστε να µπορεί ανά πάσα στιγµή να επέµβει για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης προκύψει. Το προσωπικό του ΑΝΑ ΟΧΟΥ θα καλύπτει την λειτουργία και συντήρηση του Νοσοκοµείου σε 24ωρη βάση και όλες τις ηµέρες της εβδοµάδος, εργάσιµες και µη. Ο αριθµός και τα ονόµατα των τεχνιτών κάθε βάρδιας και οι ειδικότητες θα καθορίζονται από τις εκάστοτε ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης στο χρόνο κάθε βάρδιας, σύµφωνα µε την ισχύουσα Βιοµηχανική Νοµοθεσία, µε πρόταση του ΑΝΑ ΟΧΟΥ και σύµφωνο γνώµη του ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ και της ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Όλα τα µέλη του προσωπικού του ΑΝΑ ΟΧΟΥ υπόκεινται στην έγκριση του ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ και της ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ υποχρεούται να στελεχώσει Γραφείο που θα απαντά σε 24ωρη βάση στις τηλεφωνικές κλήσεις αναφοράς βλαβών. Η προµήθεια και λειτουργία σε 24ωρη βάση κινητών τηλεφώνων για τον Υπεύθυνο Έργου και για τους Υπεύθυνους Βάρδιας του αναδόχου συντήρησης είναι υποχρεωτική. Οι Τεχνικοί του αναδόχου θα φέρουν υποχρεωτικά ποµποδέκτες που θα χορηγηθούν από τον ΕΡΓΟ ΟΤΗ. Το προσωπικό επίσης θα είναι ενδεδυµένο µε στολή εργασίας που ο χρωµατισµός της θα εγκριθεί από τον ΕΡΓΟ ΟΤΗ. Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ οφείλει να αποµακρύνει από το εργοτάξιο αµέσως κάθε µέλος του προσωπικού που κρίνεται ως ακατάλληλο ή δείχνει αµέλεια, ασυγχώρητη ως προς τα καθήκοντά του ή συµπεριφέρεται άπρεπα και να µην επαναπροσλάβει τούτο σε οποιαδήποτε εργασία που να έχει σχέση µε το έργο χωρίς τη συγκατάθεση της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ και της ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Το δικαίωµα της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ και του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ουδόλως απαλλάσσει τον ΑΝΑ ΟΧΟ της πλήρους ευθύνης της ως προς την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια του προσωπικού του. 6

7 Υποχρέωση του αναδόχου είναι να παρέχει συντήρηση των ανελκυστήρων και των κεντρικών ψυκτικών εγκαταστάσεων, αφού συµβληθεί για το διάστηµα που διαρκεί η σύµβαση µε: α) Συνεργείο συντήρησης ανελκυστήρων. β) εξουσιοδοτηµένη εταιρεία για την συντήρηση των ψυκτικών συγκροτηµάτων του οίκου TRANE. Συγκεκριµένα: Α) Ο ανάδοχος υποχρεούται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης (µε το νοσοκοµείο) να προσκοµίσει στον ΕΡΓΟ ΟΤΗ, όλα τα απαραίτητα από το νόµο δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι το συνεργείο διαθέτει την απαιτούµενη άδεια συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων, υπεύθυνη δήλωση του συνεργείου ότι αναλαµβάνει την συντήρηση όλων των ανελκυστήρων του νοσοκοµείου για όσο διάστηµα διαρκεί η σύµβαση και ότι έχει σε γνώση και θα εφαρµόσει στο ακέραιο όλα όσα ορίζονται στο νόµο: Αριθ. Οικ. 3899/253/Φ.9.2 (ΦΕΚ Β 291/ ) Υποχρέωση του συντηρητή ανελκυστήρων είναι και η εκπαίδευση των τεχνικών του Νοσοκοµείου και του Αναδόχου στον απεγκλωβισµό ατόµων από ανελκυστήρες µετά από διακοπή ρεύµατος ή βλάβη. Β) Ο ανάδοχος υποχρεούται να συµβληθεί µε εξουσιοδοτηµένη εταιρεία, που θα αφορά την τεχνική κάλυψη, για όσο διάστηµα διαρκεί η σύµβαση, των πέντε ψυκτικών συγκροτηµάτων του νοσοκοµείου του οίκου TRANE. Η τεχνική κάλυψη θα αφορά επισκευή των µηχανηµάτων σε περίπτωση βλάβης. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η τεχνική προσφορά η οποία κατατίθεται µαζί µε την οικονοµική προσφορά θα περιλαµβάνει για όλο το προσωπικού του υποψήφιου αναδόχου, τα παρακάτω α) Λευκό Ποινικό Μητρώο. β) Τις απαιτούµενες από το Νόµο άδειες εργασίας. γ) Όλα τα σχετικά εκείνα έγγραφα που θα αποδεικνύουν, µε βάση και την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης, τα παρακάτω για κάθε ειδικότητα. (Σηµείωση: Μόνο για το (α) να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι θα δηλώνει ότι θα προσκοµισθούν εντός ενός µηνός) Τα παραπάνω δικαιολογητικά µπορούν αρχικά να κατατεθούν ως µη επικυρωµένα αντίγραφα, επισυναπτόµενα σε υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται η ακρίβεια του περιεχοµένου των δικαιολογητικών, λόγω του µικρού χρονικού διαστήµατος προκήρυξης του διαγωνισµού. 1. ιπλωµατούχος Μηχανικός, Υπεύθυνος Έργου: Μέλος Τ.Ε.Ε. των ειδικοτήτων που προαναφέρθηκαν. Πενταετή τουλάχιστον εµπειρία σε α) ανάλογες Νοσοκοµειακές εγκαταστάσεις ή β) ανάλογες κτιριακές εγκαταστάσεις ή γ) βιοµηχανικές εγκαταστάσεις ή αθροιστικά συνδυασµός τους. Εµπειρία θεωρείται α) η κατασκευή και β) η συντήρηση λειτουργία των παραπάνω ή αθροιστικά συνδυασµός τους. Καλή γνώση µιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας κατά προτίµηση Αγγλικών. 2. ιπλωµατούχος Μηχανικός 7

8 Μέλος Τ.Ε.Ε. των ειδικοτήτων που προαναφέρθηκαν. Τετραετή τουλάχιστον εµπειρία σε α) ανάλογες Νοσοκοµειακές εγκαταστάσεις ή β) ανάλογες κτιριακές εγκαταστάσεις ή γ) βιοµηχανικές εγκαταστάσεις ή αθροιστικά συνδυασµός τους. Εµπειρία θεωρείται α) η κατασκευή και β) η συντήρηση λειτουργία των παραπάνω ή αθροιστικά συνδυασµός τους. Καλή γνώση µιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας κατά προτίµηση Αγγλικών. 3. Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι και Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ: Άδεια άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδιο φορέα (π.χ. Βιοµηχανίας). Οι δύο εξ αυτών θα διαθέτουν τετραετή τουλάχιστον εµπειρία και οι άλλοι δύο διετή τουλάχιστον εµπειρία στην λειτουργία συντήρηση α) ανάλογων Νοσοκοµειακών εγκαταστάσεων ή β) ανάλογων κτιριακών εγκαταστάσεων ή γ) βιοµηχανικών εγκαταστάσεων ή αθροιστικά συνδυασµός τους. 4. Πτυχιούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕ: Άδεια άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδιο φορέα (π.χ. Βιοµηχανίας). ιετής τουλάχιστον εµπειρία σε ηλεκτρονικές εφαρµογές. 5. Τεχνίτες Ηλεκτρολόγοι: Άδεια άσκησης επαγγέλµατος τεχνίτη ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη Α ή Γ ή ΣΤ ειδικότητας, πρώτης (1 ης ) κατηγορίας, µε εµπειρία δύο (2) ετών µετά την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλµατος σε θέση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη. 6. Τεχνίτες Υδραυλικοί: Άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Α ή Β τάξης και 1 ης, 2 ης ή 3 ης ειδικότητας. ύο τουλάχιστον εξ αυτών να κατέχουν την άδεια του Τεχνίτη Υδραυλικού Β τάξης. 7..Ε. ιοικητικός Απολυτήριο Λυκείου (Ενιαίου ή ΤΕΕ). Καλή γνώση αγγλικών. Αποδεδειγµένη εµπειρία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή µε τουλάχιστον τέσσερεις (4) ενότητες του ECDL (word, excel, internet κ.α.). Σηµαντικά: Ένας τουλάχιστον από τους διπλωµατούχους µηχανικούς, θα πρέπει να έχει αποδεδειγµένη εµπειρία δύο (2) ετών σε συστήµατα BMS (Building Management System). Γνώση ξένης γλώσσας, ηλεκτρονικού υπολογιστή κλπ όπως αποδεικνύονται από σχετικές προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Α ΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Λόγω του είδους της εργασίας ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ υποχρεούται να εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες για απασχόληση υπερωριακή, νυκτερινή και Κυριακών - Αργιών. Για τις περιπτώσεις που απαιτείται εκτάκτως να καλείται για να απασχοληθεί προσωπικό του ΑΝΑ ΟΧΟΥ θα γίνονται όλες οι προβλεπόµενες από την εργατική Νοµοθεσία ενέργειες, µε µέριµνα και ευθύνη αυτού. 6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟ ΟΤΗ 8

9 α) Το (υπαλληλικό) Τεχνικό προσωπικό λειτουργίας και συντήρησης που διαθέτει ο ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ (Ηλεκτρολόγοι, Υδραυλικοί κ.λ.π.) εντάσσεται σε ένα ενιαίο πρόγραµµα εργασίας που υποβάλλεται από τον ΑΝΑ ΟΧΟ και εγκρίνεται από την ΕΠΙΒΛΕΨΗ. β) Εάν κατά την διάρκεια της σύµβασης προσληφθεί νέο προσωπικό λειτουργίας και συντήρησης θα τίθεται στην διάθεση του ΑΝΑ ΟΧΟΥ προκειµένου: - Να υποστεί την εκπαίδευση και να εξοικειωθεί όπως περιγράφεται κατωτέρω στο άρθρο Να εξοικειωθούν µε τις εγκαταστάσεις εργαζόµενοι, µαζί µε το προσωπικό του ΑΝΑ ΟΧΟΥ και το ήδη υπάρχον προσωπικό του Νοσοκοµείου. 7. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Τα απαιτούµενα αναλώσιµα υλικά για την λειτουργία και συντήρηση όπως καύσιµα, λιπαντικά, αέρια, υλικά καθαρισµού κ.λ.π. καθώς επίσης και όλα τα ανταλλακτικά που απαιτούνται (πλην των περιπτώσεων βλαβών υπαιτιότητα του ΑΝΑ ΟΧΟΥ), προµηθεύονται µε µέριµνα και ευθύνη του ΕΡΓΟ ΟΤΗ της σχετικής δαπάνης βαρυνούσης τον ίδιο. Επιπλέον, ο ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ προβαίνει στην προµήθεια οποιουδήποτε ανταλλακτικού - εξαρτήµατος, συσκευής και µηχανήµατος που πρόκειται να εγκατασταθεί στις εγκαταστάσεις του νοσοκοµείου. Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) από της υπογραφής της παρούσης συµβάσεως, παραδώσει στον ΕΡΓΟ ΟΤΗ πίνακα των απαιτούµενων βασικών ανταλλακτικών και αναλωσίµων υλικών για την συντήρηση και λειτουργία του Η/Μ εξοπλισµού του Νοσοκοµείου. Ο τρόπος παράδοσης αναλώσιµων υλικών ανταλλακτικών από τον εργοδότη στον ανάδοχο θα γίνεται σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας διαχείρισης αποθήκης τεχνικού υλικού του Γ.Ν. Ρόδου. Ειδικότερα, ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ θα προβαίνει σε έγγραφη αναφορά προς το νοσοκοµείο στην οποία θα αναφέρεται η αναγκαιότητα των οιονδήποτε ανταλλακτικών εξαρτηµάτων, συσκευών ή µηχανηµάτων που απαιτούνται καθώς και για ποιο µηχάνηµα ή εγκατάσταση είναι απαραίτητα. Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ υποχρεούται να εφοδιάσει το προσωπικό του µε τα απαραίτητα εργαλεία, όργανα, συσκευές και γενικά τα απαραίτητα µέσα που απαιτούνται για την εργασία. 8. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Κίνδυνος αλλοίωσης ή καταστροφής ευπαθών προϊόντων, φαρµάκων κ.α., που φυλάσσονται σε ψυγεία και µπορεί να προκύψει από τη βλάβη αυτών, επιβάλλουν την συνεργασία του αναδόχου µε έµπειρο ψυκτικό. Ο ψυκτικός θα καλείται από τον υπεύθυνο βάρδιας ή τον επιβλέποντα, µόνο στις περιπτώσεις που απουσιάζουν οι ψυκτικοί του νοσοκοµείου (π.χ. βραδινές ώρες, αργίες κ.α.) και στην περίπτωση που υφίσταται ο παραπάνω κίνδυνος. Ο ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιήσει στον εργοδότη εντός µιας εβδοµάδας από την υπογραφή της σύµβασης, τον παραπάνω ψυκτικό καθώς και κινητό του τηλέφωνο για επικοινωνία. Σε περιπτώσεις αποκατάστασης βλάβης ή διενέργειας συντήρησης των εγκαταστάσεων των µαγειρείων και των πλυντηρίων στεγνωτηρίων, ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ οφείλει να απασχολήσει επιπλέον εξειδικευµένο προσωπικό προκειµένου να προχωρήσει στη διενέργεια αυτών. 9

10 9. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Παρακάτω δίνεται ο ορισµός της προληπτικής συντήρησης σε αντιδιαστολή µε την κανονική συντήρηση των εγκαταστάσεων και την λειτουργία: Με την προληπτική συντήρηση εννοείται η σε τακτά διαστήµατα και σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστών επιθεώρηση, έγκαιρη αλλαγή φθαρτών εξαρτηµάτων, αντικατάσταση ή συµπλήρωση λιπαντικών και χηµικών, έλεγχο και παροχή κατάλληλων οδηγιών για την διατήρηση της οµαλής λειτουργίας. Από την άλλη πλευρά η κανονική συντήρηση και λειτουργία αφορά την συνεχή παρακολούθηση της εγκατάστασης, την εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας, την εγκατάσταση ή και επισκευή εξαρτηµάτων καθώς και την αποκατάσταση µεγαλύτερων βλαβών. Έκταση προληπτικής συντήρησης Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ αναλαµβάνει να διαθέσει όλο το απαιτούµενο προσωπικό σύµφωνα µε το άρθρο 6 για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών προληπτικής συντήρησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστών, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, την ισχύουσα Βιοµηχανική Νοµοθεσία και τους κανονισµούς του Ελληνικού Κράτους, Κανονισµούς ΟΤΕ, ΕΗ, κ.λ.π. Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ θα καταχωρεί µε συνέπεια και κάθε λεπτοµέρεια στο ηµερολόγιο έργου (άρθρο16) όλα τα απαραίτητα στοιχεία της προληπτικής συντήρησης (εκτελεσθείσες εργασίες και οδηγίες που δόθηκαν). 10. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Σκοπός του παρόντος είναι να περιγράψει όλες τις µεθοδεύσεις και διαδικασίες που θ ακολουθηθούν για την εκπαίδευση του προσωπικού του Νοσοκοµείου στην λειτουργία και συντήρηση του Η/Μ εξοπλισµού του και ο οποίος αναφέρεται παρακάτω ενδεικτικά. Για καλύτερη κατανοµή του έργου της εκπαίδευσης, ο µεν εξοπλισµός χωρίζεται σε τοµείς ανάλογα µε την φύση του εξοπλισµού, η δε διδασκαλία για κάθε τοµέα σε φάσεις όπως παρακάτω αναπτύσσονται. Φάσεις διδασκαλίας ιακρίνουµε τις παρακάτω φάσεις διδασκαλίας: α) Εκπαίδευση στην αίθουσα. Η εκπαίδευση περιλαµβάνει πλήρη ανάπτυξη των συστηµάτων κατά τοµέα µε παρακολούθηση των σχεδίων και επεξηγήσεις ως προς την λειτουργία. Επίσης περιλαµβάνει ενηµέρωση στα εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης του επιµέρους εξοπλισµού. Οι χώροι διδασκαλίας, τα σχέδια και εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης παραχωρούνται από τον ΕΡΓΟ ΟΤΗ. Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ θα διαθέσει το απαραίτητο για την εκπαίδευση αυτή προσωπικό. β) Αναγνώριση των εγκαταστάσεων επί τόπου. Ακολουθεί την προηγούµενη φάση και συνίσταται στην παρακολούθηση «βήµα-βήµα» και κατά τοµέα, µέσω των σχεδίων, όλης της εγκατάστασης ώστε να εξοικειωθεί το προσωπικό µε το αντικείµενο της εγκατάστασης και την χωροταξία. 10

11 γ) Λειτουργία των εγκαταστάσεων. Ο εκπαιδευτής ακολουθώντας τις οδηγίες του εγχειριδίου λειτουργίας κάνει επίδειξη ενός πλήρους κύκλου λειτουργίας κατά σύστηµα. Στην συνέχεια καλεί τους εκπαιδευόµενους να επαναλάβουν την λειτουργία ενώ παράλληλα δηµιουργούνται καταστάσεις βλαβών ή ανάγκης µε εξοµοίωση, τις οποίες καλούνται οι εκπαιδευόµενοι να αντιµετωπίσουν. δ) Ο έχων την αποδεδειγµένη εµπειρία στα συστήµατα ΒΜS οφείλει να εκπαιδεύσει το υπόλοιπο προσωπικό (υπεύθυνους βάρδιας) του αναδόχου στο σύστηµα BMS του νοσοκοµείου, καθώς και στο σύστηµα ελέγχου των ψυκτών έως την ηµεροµηνία έναρξης της συντήρησης λειτουργίας των Η-Μ εγκαταστάσεων. ε) Ένταξη προσωπικού στην λειτουργία και συντήρηση. Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω τριών φάσεων οι εργαζόµενοι του Νοσοκοµείου εντάσσονται στο προσωπικό λειτουργίας και συντήρησης και εργάζονται µαζί µε το προσωπικό του ΑΝΑ ΟΧΟΥ ευθύνη της και χωρίς να συνεπάγεται έπ ουδέν λόγω µείωση του προσωπικού του. Στο βαθµό που προσωπικό του Νοσοκοµείου έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευση και είναι έτοιµο να ενταχθεί στην Λειτουργία Συντήρηση, αυτό πραγµατοποιείται µε ευθύνη του ΑΝΑ ΟΧΟΥ. Για το σκοπό αυτό εκδίδεται εντολή του ΕΡΓΟ ΟΤΗ προς το προσωπικό αυτό, ύστερα από γραπτή ενηµέρωση του ΑΝΑ ΟΧΟΥ περί πλήρους εκπαίδευσης και ετοιµότητάς του, ώστε το προσωπικό αυτό να δύναται να ενταχθεί στην ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ. 11. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ υποχρεούται να οργανώσει και να παραδώσει στον ΕΡΓΟ ΟΤΗ µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της συµβάσεως τα εξής: α) Γραφείο συντήρησης µε όλα τα απαραίτητα σχέδια, διαγράµµατα, έντυπα που θα θέσει στην διάθεση του ΑΝΑ ΟΧΟΥ ο ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ. Ο απαραίτητος ξενοδοχειακός εξοπλισµός (γραφεία, σχεδιαστήρια, αρχειοθήκες κ.λ.π.) υπάρχει ήδη και παραδίδεται στον ΕΡΓΟ ΟΤΗ µετά το πέρας της σύµβασης. β) Καθηκοντολόγιο προσωπικού συντήρησης. γ) Φάκελο µε πλήρεις οδηγίες για την προληπτική συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων. δ) Ηµερολόγια που θα καταχωρούνται οι βλάβες και οι συντηρήσεις. ε) Καρτέλες και µητρώα λειτουργίας και συντήρησης των σηµαντικότερων µηχανηµάτων και συσκευών ή µερών των εγκαταστάσεων (π.χ. Υποσταθµός, λεβητοστάσιο, ψυχροστάσιο). στ) Καταχώρηση όλων των στοιχείων συντήρησης στο πρόγραµµα συντήρησης που υπάρχει στο σύστηµα παρακολούθησης B.M.S. Στον ΑΝΑ ΟΧΟ θα διατεθούν οι χώροι που προβλέπονται για το τµήµα συντήρησης του Η/Μ εξοπλισµού του Νοσοκοµείου, καθώς και οι απαιτούµενοι αποθηκευτικοί χώροι και ιοικητικής υποστήριξης, προκειµένου ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ να εκτελέσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 12. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Η λειτουργία και συντήρηση του Η/Μ εξοπλισµού θα γίνεται σύµφωνα µε: α) Την ισχύουσα Βιοµηχανική Νοµοθεσία (Β.. 24 Νοεµ./17 εκ.1953, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα και λοιπές ισχύουσες διατάξεις). 11

12 β) Τους ισχύοντες κανονισµούς, προδιαγραφές κ.λ.π. του Ελληνικού Κράτους, ΤΕΕ, ΕΗ.ΟΤΕ. ΕΥΑΡ κ.λ.π. γ) Τους Κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεχνολογικά προηγµένων χωρών (Αµερικανικούς, κ.λ.π.), όπου δεν υπάρχουν αντίστοιχοι Ελληνικοί ή είναι ανεπαρκείς. δ) Τις οδηγίες κατασκευαστών, των εγκ/σεων, µηχανηµάτων και συσκευών. ε) Τους κανόνες της επιστήµης και της εµπειρίας. 13. ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Όλες οι συνεννοήσεις µεταξύ ΕΡΓΟ ΟΤΗ, ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ και ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ από το ένα µέρος και ΑΝΑ ΟΧΟΥ από το άλλο, είτε αφορούν την παροχή ή αίτηση οδηγιών είτε σε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση, γίνονται οπωσδήποτε εγγράφως. Οι οποιεσδήποτε φύσεως προφορικές συνεννοήσεις δεν λαµβάνονται υπ όψιν και κανένα από τα συµβαλλόµενα µέρη δεν έχει το δικαίωµα να τις επικαλεσθεί µε οποιοδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση κατά την οποία λόγω του επείγοντος του χαρακτήρα της η εντολή δίδεται προφορικά, καταχωρείται στο ηµερολόγιο του έργου. Ως έδρα του ΑΝΑ ΟΧΟΥ καθορίζεται το γραφείο που θα της διαθέσει προς χρήση ο ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ στα κτίριά του. 14. ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ελέγχει συνεχώς και σε 24ωρη βάση την τήρηση της σύµβασης. ίδει τις απαραίτητες εντολές, οδηγίες και παρατηρήσεις για κάθε ζήτηµα που αφορά την εργασία άρθρο 17,& 20. Η ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ εποπτεύει το έργο, ενηµερώνεται από τον ΑΝΑ ΟΧΟ και την ΕΠΙΒΛΕΨΗ. Μια φορά το µήνα τουλάχιστον επιθεωρεί το έργο παρουσία του ΑΝΑ ΟΧΟΥ και του ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ. Η ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ µε εκθέσεις της ενηµερώνει τον ΕΡΓΟ ΟΤΗ για την πορεία των εργασιών. Οι εκθέσεις της ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ υπηρεσίας κοινοποιούνται υποχρεωτικά στον ΑΝΑ ΟΧΟ. 15. Ο ΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΑΜΦΙΒΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ. Αν κατά την πρόοδο των εργασιών ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ έχει την γνώµη ότι εδόθη εντολή από την ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ή τον ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ για κάποια εργασία η οποία κάνει αµφίβολη την αποκατάσταση βλάβης ή την λειτουργία εγκαταστάσεων ή έχει σαν συνέπεια παρέκκλισης από τους ισχύοντας κανονισµούς, τότε πρέπει πριν από την έναρξη κάθε σχετικής εργασίας να υποβάλλει άµεσα και χωρίς καθυστέρηση µε έγγραφο στον ΕΡΓΟ ΟΤΗ τις αντιρρήσεις του. Το ίδιο ισχύει για οποιοδήποτε ζήτηµα αφορά την κατά την γνώµη του µη τήρηση της Σύµβασης από τον ΕΡΓΟ ΟΤΗ. Κάθε παράλειψη έγγραφης αξίωσης θεωρείται ως συµφωνία του ΑΝΑ ΟΧΟΥ στις σχετικές ενέργειες του ΕΡΓΟ ΟΤΗ 16. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Καθ όλο το διάστηµα του χρόνου ισχύος της σύµβασης τηρείται από τον ΑΝΑ ΟΧΟ ηµερολόγιο στο οποίο εγγράφεται καθηµερινώς κάθε συµβάν που αφορά το έργο, καταχωρούνται όλες οι παρατηρούµενες βλάβες και 12

13 ανωµαλίες καθώς και οι εργασίες που γίνονται για την άρση αυτών ή οποιαδήποτε σχετικά στοιχεία στην σύµβαση απαιτούνται. Οι ως άνω εγγραφές θα θεωρούνται από τον αρµόδιο επιβλέποντα. Το ηµερολόγιο αυτό φυλάσσεται στο γραφείο του ΑΝΑ ΟΧΟΥ και αντίγραφο παραδίδει καθηµερινά στον ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ. Το βιβλίο θεωρείται στο τέλος κάθε µήνα από την ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. 17. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ υποχρεούται να τηρεί την ισχύουσα νοµοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων. Αρµόδιοι για έλεγχο και παρατηρήσεις είναι εκτός της Επιθεώρησης Εργασίας, οι ορισµένοι από τον ΕΡΓΟ ΟΤΗ Τεχνικοί Υγιεινής και Ασφάλειας, καθώς και ο Γιατρός Εργασίας του Νοσοκοµείου. 18. ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΑΥΤΩΝ Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που στρέφεται κατά της ζωής, υγείας, σωµατικής ακεραιότητας, περιουσίας και οποιωνδήποτε άλλων προσωπικών ή περιουσιακών υλικών ή άλλων αγαθών παντός τρίτου, συµπεριλαµβανοµένων του ΕΡΓΟ ΟΤΗ, του προσωπικού του Νοσοκοµείου, των ασθενών, των επισκεπτών, του εξοπλισµού του Νοσοκοµείου, ο οποίος κίνδυνος προέρχεται από την µη καλή εκτέλεση του έργου, την µη εξασφάλιση της καλής και ασφαλούς λειτουργίας του Η/Μ εξοπλισµού. 19. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζηµιά ή βλάβη η οποία θα προκληθεί από εργατικό ατύχηµα σε Μηχανικούς, Εργοδηγούς, Τεχνίτες, Εργάτες ή άλλα πρόσωπα τα οποία χρησιµοποιεί, είναι υποχρεωµένος να απαλλάξει τον ΕΡΓΟ ΟΤΗ από κάθε πληρωµή γι αυτές τις ζηµιές ή βλάβες καθώς και για κάθε απαίτηση, ενέργεια, έξοδα και επιβαρύνσεις σχετικές µε αυτές εκτός αν η ζηµιά ή βλάβη γίνει από ενέργεια ή υπαιτιότητά του ή των αντιπροσώπων του ή των υπαλλήλων του. 20. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ είναι υποχρεωµένος να ασφαλίζει κατά ατυχηµάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες, αναγνωρισµένες από το Ελληνικό ηµόσιο, το εργατικό και υπαλληλικό προσωπικό του που έχει σχέση µε το έργο, εφόσον αυτό δεν υπάγεται στις κοινωνικές ασφαλίσεις ούτε καλύπτεται η ασφάλιση αυτή µε τις πάσης φύσεως εισφορές που επιβάλλονται από το Νόµο για το ΙΚΑ, ΤΣΜΕ Ε και τυχόν άλλους ασφαλιστικούς οργανισµούς, για τις οποίες εισφορές ευθύνεται και επιβαρύνεται αποκλειστικά ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ και η αντίστοιχη δαπάνη συµπεριλαµβάνεται στην αµοιβή του. Όσον αφορά την καταβολή των νοµίµων επιβαλλοµένων εισφορών προς τους ασφαλιστικούς οργανισµούς ΙΚΑ κ.λ.π. ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ οφείλει πριν από κάθε πληρωµή να προσκοµίζει στην επίβλεψη βεβαιώσεις για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της προς αυτούς σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το Νόµο. 13

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 15PROC002566593 2015-02-10 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (Υ.Μ. ΒΕΡΟΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ.ΔΙΑΚ. 2/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ.ΔΙΑΚ. 2/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ TMHMA OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γ.Καραμανώλας Ταχ. Δ/νση Περιοχή Στρατοπέδου, Τ.Κ. 51100 Γρεβενά Τηλ.:24623-50311,

Διαβάστε περισσότερα

1. Επικαιρότητα 2.Ηχώ των Δημοπρασιών 3.Νέα Κρήτη

1. Επικαιρότητα 2.Ηχώ των Δημοπρασιών 3.Νέα Κρήτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην Εφ. της Ε.Ε, Ε τ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 26, T.K. 71201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΠΛΑΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΗΛΕΦ.: 2813-404440,404424

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 27-2-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 27-2-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 27-2-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ: 07-07-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9160 «Η ΕΛΠΙΣ»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ: 07-07-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9160 «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ: 07-07-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9160 «Η ΕΛΠΙΣ» Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Μ. ΣΕΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002831343 2015-06-09

15PROC002831343 2015-06-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310 993064 FAX: 2310 993060 e-mail: despoina.tsiknaki@n3.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

αριθ. Διακ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

αριθ. Διακ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 15PROC002933466 ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. 2015-07-24 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ιωάννινα, 23-7-2015 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1296 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 25-07-2012 Τετάρτη 11:00 πμ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 25-07-2012 Τετάρτη 11:00 πμ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γρεβενά : 04-07- 2012 Αρ. Διακήρυξης: 14 Αριθ. Πρωτ.: 4233 Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

------ FAX: (22410) 80026 19/01-02-1995)

------ FAX: (22410) 80026 19/01-02-1995) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» ------ Ταχ. δ/νση: 85100 ΡΟ ΟΣ Τ.Θ. 138 - ΡΟ ΟΣ Πληροφορίες: Αναστάσιος Πιερράτος Τηλέφωνο: (22410) 80163 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

------ FAX: (22410) 80026 2007) 19/01-02-1995)

------ FAX: (22410) 80026 2007) 19/01-02-1995) Ρόδος 01/02/2011 α/α διαγωνισµού: 124/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» ------ Ταχ. δ/νση: 85100 ΡΟ ΟΣ Τ.Θ. 138 - ΡΟ ΟΣ Πληροφορίες: Βεζύρη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Α Α: ΒΙΗ54690ΒΜ-7Υ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 14-04-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: Β/9208 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Μαρούσι, 22/04/2013 Αρ. Πρωτ. : ΔΙ.Π./Φ.910/7 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: Αποθήκης & Τεχνικής Υποστήριξης ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Απ. Παύλου 12 15123 Μαρούσι ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002514628 2014-12-31

14PROC002514628 2014-12-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-7-2013 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 44254 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ακαδηµίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( 15) ΤΜΗΜΑ : Β ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γρεβενά, 28 Μαϊου 2014. Aριθ. Πρωτ.4366. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Γρεβενά, 28 Μαϊου 2014. Aριθ. Πρωτ.4366. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ TMHMA OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γ.Καραμανώλας Ταχ. Δ/νση Περιοχή Στρατοπέδου,Τ.Κ. 51100

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ ( 2014-2015 )

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ ( 2014-2015 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Γ. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ. Ν. Κ. Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ) -------------------------------- EΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ. (ΑΔΑ: 6ΚΠΥ46ΨΖΣΠ-ΑΤ7) Προϋπολογισμός: 60.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 385 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 385 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/03/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ.: 385 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 48 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 48 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙ.Π./Φ.910/43/29.11.2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 48 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την 28/11/2013, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων: 1. Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π01/2015Ε ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π01/2015Ε ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Σέρρες: 29 / 04 / 2015 4 Η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Α. Π. : 5023 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 3ο χιλ. Εθν. Οδού Σερρών-Δράμας, Πληρ.: Χρ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002542019 2015-01-26

15PROC002542019 2015-01-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Πληροφορίες : Ε. Γιαγκόπουλος Τηλ.:210 74 90 422 Fax : 21074 90 427 Email

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π01/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π01/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Σέρρες 13 / 11 / 2014 4 Η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 389 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 3ο χιλ. Εθν. Οδού Σερρών-Δράμας, Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠ ΑΡΙΘ. Α153/18.03.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Η ΥΠ ΑΡΙΘ. Α153/18.03.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Λάρισα 23/06/2014 Αρ. Πρωτ. 5 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π305/15 ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π305/15 ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ :20.03.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 3606/26.03.2015 1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, ΤΚ 152 36, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

: .. -123 9-2-12 14:00

:    .. -123 9-2-12 14:00 123 ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 1/2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΕ-123ΠΤΕ-ΣΤΥΑ-ΚΕΠΑ-ΣΠΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα