PAf>NA^O* ΦΙΑΟΑΟΪΊΚΟΝ ΓΚΝΦΑΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΝΜΗΝΙΑΝ <ΚΛΙΑΟΜ<ΝΦΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PAf>NA^O* ΦΙΑΟΑΟΪΊΚΟΝ ΓΚΝΦΑΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΝΜΗΝΙΑΝ <ΚΛΙΑΟΜ<ΝΦΝ"

Transcript

1 ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ? ΣΥΛΛΟΓΟ? ΠΑ1>ΚΑ$$0$ PAf>NA^O* ΦΙΑΟΑΟΪΊΚΟΝ ΓΚΝΦΑΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΝΜΗΝΙΑΝ <ΚΛΙΑΟΜ<ΝΦΝ P«H*4*t Α<ΥΤ4*Α ΤΟΜΟΣ 1ZV Ah 2 < ΡΝΛΙΟΓ-ΙΟΥΝΙΟ* ^7? ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΑΣ. ΒΑΛΑΩΡΑ.'Υγεία Kai παιδεία τών Ελλήνων. Ό ανθρώπινος παράγων (3) (Μελέτη) ΑΛ. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ. Τα παρθεναγωγεία τής Κωνσταντινουπόλεως (Μελέτη) Α. ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ ΓΑΛΑΝΟΥ.«'Αειρήτην αίρέτην : Εύπορίαν... αγαθής ψυχής» (Πλατ. Κρατ. 415 c d (Μελέτη) ΑΘ. ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΟΥ ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ Ό Πέτρος Βράϊλας - Άρμένης έν τή Ίονίω 'Ακαδημία (Μελέτη) ΘΕΟΔ. ΠΕΛΕΓΡΙΝΗ... Ή λογική δομή τών ηθικών κρίσεων (Μελέτη) NIK. ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΥ 'Ανέκδοτα κείμενα τοο 'Ανδρέα Λασκαράτου «Όνειράτων εξήγηση» (Μελέτη) NIK. ΒΛΑΧΟΥ...'.. Στέφανος Κανέλλος ( ) (Μελέτη) Γ. θ. ΖΩΡΑ... Στεφάνου Κομμητα ανέκδοτοι έπιστολαί (Μελέτη) it...'. Επιστολή 'Ελληνίδων τινών προς φιλελληνίδας ('Ιστορικόν κείμενον) ΙΩ. ΖΕΓΚΙΝΗ Μϋθοι περί τών λουτρών τοο Καϊάφα (Μελέτη) ΑΓ. ΠΑΤΑΓΑΝΑ 'Αθησαύριστοι λέξεις (Σημείωμα) ΧΡΟΝΙΚΑ Γ. θ. Ζ Τής Συντάξεως (Χρονικον) if..διαλέξεις τοϋάκαδ. κ. *Ιω. Θεοδωρακοπούλου σέ Ιταλικά Πανεπιστήμια (Χρονικον) if... Ή λειτουργία τής ελευθέρας Σχολής Φιλοσοφίας «Ό Πλήθων» είς Μαγούλαν (Χρονικον) Γ. Δ. ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΟΥ....Μετάφραση έργων τοο Πέτρου Χάρη στα ίσπανικά (Σημείωμα) μ.μ... Άπα τήν κίνησιν τοο Συλλόγου «Παρνασσός» (Δελτίον αριθμ. 24 'Απρίλιος 'Ιούνιος 1975 (Χρονικον) it... Νέα Δημοσιεύματα (Χρονικον)

2 PA Κ.ΑΗ Ο i +ΙΑ+ΛΦΓΙΚΦΗ Ρ<Ν*Α1Κ«Κ ΚΑΤΑ ΤΝΜΗΗΙΑΗ <ΚΑΙΑ«Μ<Η*Η Ιδιοκτήτης: ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» Γραφεία : Πλατεία Άγ. Γεωργίου Καρύτση 8 Αθήναι (Τ.Τ. 124) Επιτροπή Συντάξεως: Ι. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ : Πρόεδρος ΦιλολογικοΟ Συλλόγου Παρνασσός ΣΑΒΒΑΣ ΛΟίΖΙΔΗΣ : Γεν. Γραμματεύς ΦιλολογικοΟ Συλλόγου Παρνασσός ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΖΩΡΑΣ : Πρόεδρος ΦιλολογικοΟ τμήματος ΠαρνασσοΟ Έκδότης Διευθυντής Συντάξεως : ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΖΩΡΑΣ οδός Πολυτεχνείου 5α, 'Αθήναι (Τ.Τ. 103) Γραμματεύς Συντάξεως : ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ Προϊστάμενος τ υ π ο γ ρ α φ ε ί ο υ : ΙΟΡΔΑΝΗΣ Δ. ΜΥΡΉΔΗΣ οδός Σεϊζάνη 5, /Αθήναι Τιμή τεύχους Δρχ. 70 (Ν. Δ. 346) 1969, αρθρ. 9, παραγρ. 3) ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ (συμπεριλαμβανομένων καί των ταχυδρομικών) : 'ΕσωτερικοΟ Δρχ. 280 ΈξωτερικοΟ Δολ. 14 Δια Συλλόγους,.Σχολεία, Επιχειρήσεις,'Οργανισμούς Δρχ. 350 Δια Τράπεζας, 'Ανωνύμους Εταιρείας, Δήμους καί Κοινότητας Δρχ. 400 Εμβάσματα αποστέλλονται έπ* ονόματι τοο ΦιλολογικοΟ Συλλόγου «Παρνασσός» Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή μή δεν επιστρέφονται.

3 PA^HA**^* TOMO* \r ΑΠΡΙΛΙΟ? - ΙΟΥΝΙΟ? 1*7? ANOM. 2 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. ΒΑΛΑΩΡΑ Καθηγητού Πανεπιστημίου ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Ό ανθρώπινος παράγων. (3) Δια τρίτην ήδη φοράν ό ανθρώπινος παράγων της χώρας μας απασχολεί το φιλόξενον τούτο περιοδικον του Παρνασσού. Τον Φεβρουάριον 1973 έσκιαγραφήθη το γενικον «Δημογραφικόν Πρόβλημα της Ελλάδος», προ ενός δέ περίπου έτους έξητάσθη ή οικολογική «Ποιότης του Πληθυσμού» μας Χ. Σήμερον θ' άναλυθή ή έπίδοσίς του εις δύο βασικούς τομείς της ανθρωπινής άνελίξεως, τήν Δημοσΐαν Ύγείαν δηλαδή και τήν εκτασιν της παρ' ήμΐν Εκπαιδεύσεως. Ή χωριστή άνάλυσις του αστικού και τοϋ αγροτικού πληθυσμού (με διαφοριστικόν δριον τάς δέκα χιλιάδας κατοίκων), όπου τούτο είναι δυνατόν, αποδεικνύεται πολλαπλώς χρήσιμος. Κατ' ούσίαν πρόκειται περί δύο διαφορετικών πληθυσμών, ό πρώτος πολιτικώς και οικονομικώς ισχυρότερος ενώ ό δεύτερος, καίτοι προικισμένος με μεγαλυτέρας βιολογικάς δυνάμεις, υφίσταται προοδευτικήν καθίζησιν και διάβρωσιν. Κατά τήν 25ετίαν μεταξύ 1950 και 1975, ό αστικός πληθυσμός έδιπλασίασε περίπου τον όγκον του (άπό 2,7 εις 5,2 έκτμ.), ενώ ο ταχύτερον άναπαραγόμενος αγροτικός πληθυσμός εχασεν εν περίπου έκατομμύριον ανθρώπων (άπό 4,8 εις 3,7 έκτμ.). Σήμερον 58 % τών Ελλήνων έχουν συγκεντρωθή εις τάς άνω τών κατ. πόλεις, ό πληθυσμός τών όποιων αυξάνεται κατά 3 % κατ' έτος, ένώ ή ύπαιθρος χώρα άπογυμνοΰται με τον ρυθμόν 2 % ή 85 χιλ. ανθρώπων κατ' έτος. Έν τη πραγματικότητι, μόνον τα δύο πολεοδομικά συγκροτήματα τών 'Αθηνών και της Θεσσαλονίκης κερδίζουν πληθυσμόν (με τον ρυθμόν 3,9 % ή 86,5 χιλ. ετησίως), όπου κατά τό 1971 συνεσωρεύθησαν 35 % τών Ελλήνων. Εις τό γενικόν πλαίσιον, ή χώρα μας τών 8,8 εκατομμυρίων κατοίκων πλησιάζει τό σημεϊον στασιμότητος, με έτήσιον ποσοστόν αυξήσεως μόλις 0,4 % κατ' έτος και τήν δυσοίωνον προοπτική ν, δτι ό πληθυσμός μετά δυσκο 1. Βλ. περιοδικον «Παρνασσός» 16 (1974). 11

4 166 Βρογχίτιδα και Πνευμονίαν και επίσης εις τα 'Ατυχήματα. "Οπισθεν αυτών ευρίσκονται ή επιδημία των σιγαρέττων και της μολύνσεως γενικώς του άναπνεομένου αέρος καί ή εισβολή της μηχανοκινήτου οικονομίας και ιδίως του αυτοκινήτου. Άνθρωπογενής είναι ή αίτια της αυξανομένης ως άνω θνησιμότητος καί χρειάζεται ευρείας ολκής κινητοποίησις τοΰ λαοϋ δια τήν καταστολήν του κακοϋ, το όποιον παρομοιάζεται άπό μερικούς ως «κοινωνική αυτοκτονία». Ώς συμπέρασμα άπό τήν βραχείαν αυτήν άνασκόπησιν, ας εξαρθούν κατ' αρχήν τα σπουδαία περί τήν Δημοσίαν Ύγείαν επιτεύγματα της απερχόμενης γενεάς των Ελλήνων, καί κατόπιν να τονισθή ή ανάγκη αναδιαρθρώσεως της Υγειονομικής μας Πολιτικής, δια τήν άντιμετώπισιν τών καινοφανών κινδύνων, οί όποιοι απειλούν τήν ύγείαν καί τήν ζωήν τών παιδιών μας. Χρειάζεται ν' άπομακρυνθώμεν άπό το άπηρχαιωμένον πλέγμα «Θεραπευτής 'Ιατρός Νοσοκομειακοί Μονάδες» καί να δώσωμεν περισσοτέραν εμφασιν εις τήν πρόληψιν καί τήν έξυγίανσιν τοΰ περιβάλλοντος, τήν καλλιτέραν διατροφήν της νέας γενεάς καί τον γενετικόν φόρτον τών υποψηφίων γονέων. Δια τήν κάλυψιν τών αναγκών αυτών χρειάζονται ϊσως περισσότεροι Παιδίατροι καί ασφαλώς περισσότεροι Υγιεινολόγοι καί Σχολίατροι καί επίσης, επιστήμονες ειδικοί περί τήν διατροφήν καί τήν γενετική ν τών πληθυσμών. Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΩΝ ΕΑΛΗΝΩΝ Άπό τα ευρήματα της τελευταίας (1971) 'Απογραφής τοΰ Πληθυσμού προκύπτει ότι, οί αγράμματοι "Ελληνες (10 ετών καί άνω) υπερβαίνουν τό εν έκατομμύριον καί ότι κατά φΰλον, αναλογούν τέσσαρες αγράμματοι γυναίκες προς ενα άναλφάβητον άνδρα. Κατά τα άλλα, ή χώρα μας έχει μόνον 210 χιλ. επιστήμονας καί 750 χιλ. τελειοφοίτους Γυμνασίου, ενώ 2,5 έκατομ. Ελλήνων πρέπει να χαράκτηρίζωνται ώς ημιμαθείς ή λειτουργικώς αγράμματοι, άφοΰ δέν έτελείωσαν ποτέ τό Δημοτικόν Σχολεΐον. Μεταξύ τοΰ Δυτικοΰ κόσμου, ή χώρα μας καταλαμβάνει μίαν άπό τάς τελευταίας θέσεις, άφοΰ τό εν τρίτον τοΰ όλικοΰ πληθυσμού δέν χρησιμοποιεί άνέτως τον γραπτόν λόγον, καί τό ήμισυ περίπου τών Ελληνίδων είναι λειτουργικώς αγράμματοι. Όπως άνεμένετο, τό μικρότερον ποσοστόν (8,4 %) αγραμμάτων ευρίσκεται εις τήν Πρωτεύουσαν καί τό μεγαλύτερον εις τά ακριτικά διαμερίσματα (Ήπειρος 28,5 %, Θράκη 36,8 %). Ξενίζει όμως ή ύπαρξις νεαρών αγραμμάτων (236 χιλ. ηλικίας ετών) δεδομένου ότι, άπό της Μικρασιατικής καταστροφής καί εντεύθεν, ή δημοτική έκπαίδευσις κατέστη ύπο

5 167 χρεωτική δι' αμφότερα τα φϋλα. Τα στοιχεία βεβαιούν ότι ακόμη και σήμερον, δέκα περίπου χιλιάδες παιδιά της σχολικής ηλικίας κατ' έτος δεν εγγράφονται και δεν φοιτούν εις τό Δημοτικόν Σχολεϊον. Δια τήν ύποχρεωτικήν Στοιχειώδη Έκπαίδευσιν, τό Κράτος διαθέτει περίπου Δημοδιδασκάλους εις περίπου Δημόσια Σχολεία, όπου φοιτούν περί τους 850 χιλ. μαθητών αμφοτέρων τών φύλων. Ελλάς. Ή πρόοδος της 'Εκπαιδεύσεως. Πληθυσμός 10 ετών καί άνω Ετος Σύνολον 879! 19,3 907 ; 39, ,4 'Εγγράμματοι (%) "Αρρ. Θήλ. 30,8 59,6 66,1 7,0 19,5 39, ,2 76,2 ; 40, ,4 89,0 64, ,3 92,5 72, Ι 85,8 93,7 78,3 Μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια είναι ότι ό αριθμός τών Σχολείων καί τών Μαθητών ελαττοϋται συν τω χρόνφ προφανώς λόγω έρημώσεως αγροτικών τινών οικισμών καί τής έπιτεινομένης όλιγοτεκνίας τών Ελλήνων. Έκ παραλλήλου προς τα Δημόσια, λειτουργούν επίσης 650 'Ιδιωτικά Σχολεία με μαθητάς, ό αριθμός τών οποίων γίνεται όλονέν μεγαλύτερος. 'Αποκαλύπτει άρα γε τοϋτο ποσοτικήν ή ποιοτικήν άνεπάρκειαν τών Κρατικών Σχολείων ; Ή αναλογία Μαθητών κατά Διδάσκαλον (26 εις τα 'Ιδιωτικά, έναντι 31 εις τα Δημόσια) καί ή διαφορά κόστους (ή φοίτησις είναι δωρεάν εις τα Δημόσια άλλ' επί πληρωμή εις τα Ιδιωτικά) ύποδηλοΐ ποιοτικήν τουλάχιστον άνεπάρκειαν τών πρώτων. Έκεΐ όμως όπου κυρίως χωλαίνει ή Στοιχειώδης παρ' ήμΐν Έκπαίδευσις είναι ή αδυναμία της να προσέλκυση καί έγγράψη εις τα τάξεις της, όλα τά παιδιά τής Ελλάδος, άφοΰ άρκεταί χιλιάδες άπό αυτά παραμένουν δια βίου αγράμματα. Δέν γνωρίζομεν ακριβώς πόσοι άπό τους μικρούς μαθητάς τελειώνουν τό έξατάξιον Δημοτικόν Σχολεϊον. "Ανω όμως τοϋ ημίσεως εξ αυτών εγγράφονται εις τό Γυμνάσιον (400 χιλ.) ή τάς μέσας Τεχνο έπαγγελματικάς Σχολάς (100 χιλ.). Καί εις τήν δευτέραν αυτήν βαθμίδα εκπαιδεύσεως υπάρχουν, εκτός τών 700 περίπου Κρατικών Γυμνασίων καί 230 'Ιδιωτικά (καί φυσικά επί πληρωμή διδάκτρων), όπου ή παρεχομένη έκπαίδευσις φαίνεται να είναι καλλίτερα εκείνης τών Κρατικών Γυμνασίων. Ή μεταξύ των δύο φύλων αναλογία (51,9 % μαθηταί καί 48,1 μαθήτριαι) παραμένει ως εις τό

6 168 Δημοτικον Σχολεΐον, καίτοι ό αριθμός των εις την Γυμνασιακήν ήλικίαν επιζώντων θηλέων εϊναι κάπως μεγαλύτερος των αρρένων. "Ολοι σχεδόν οί άποφοιτοϋντες κατ' έτος άπό τα Γυμνάσια, μια στρατιά άπό και πλέον υποψηφίους μερικοί με τάς γνώσεις μόνον του απολυτηρίου των και οί περισσότεροι, ενισχυμένοι άπό πολύμηνον φοίτησιν είς 'Ιδιωτικά Φροντιστήρια εξορμούν να καταλάβουν τα περίπου έδρανα των Πανεπιστημιακών Σχολών της χώρας. Φυσικά, τρεις άπό τους τεσσάρας διαγωνιζομένους αποτυγχάνουν, αλλά δεν απελπίζονται. Μερικοί μεταναστεύουν, με την ελπίδα εγγραφής των εις ξένα Πανεπιστήμια. Οί περισσότεροι όμως επαναλαμβάνουν τήν άπόπειραν καί κατά τα επόμενα ακαδημαϊκά ετη, σπαταλώντες εν τω μεταξύ άφθονο ν χρήμα εις τα ιδιωτικά φροντιστήρια καί τον πολύτιμον χρόνον της χρυσής των νεότητος. 'Αναμφιβόλως ό θεσμός των εισιτηρίων εξετάσεων είναι, όχι μόνον απάνθρωπος, άλλα καί εθνικώς επιζήμιος. Καταστρατηγείται εν πρώτοις ό θεσμός τής δωρεάν 'Ανωτάτης Παιδείας (ή χρησιμότης του οποίου αμφισβητείται ενίοτε σοβαρώς) καί τραυματίζεται ή ψυχή τών νέων, μεταξύ τών οποίων υπάρχουν αναμφισβητήτως σπάνιαι ΐδιοφυΐαι καί ανεκπλήρωτοι ευγενείς επιδιώξεις. 'Εάν ή Μέση Έκπαίδευσις έλειτούργει πλήρως καί συμφώνως προς τάς συγχρόνους απαιτήσεις καί ό αδέκαστος βαθμός τοϋ Γυμνασιακού απολυτηρίου αντιπροσώπευε τήν πραγματικήν έπίδοσιν έκαστου μαθητού, τότε ή σταχυολόγησις τών φοιτητών θα έγίνετο όμαλώτερον, χωρίς τα δαπανηρά φροντιστήρια καί τάς έξουθενωτικάς εϊσαγωγικάς εξετάσεις. Έκαστη Πανεπιστημιακή Σχολή θα επέλεγε τους εισακτέους, έπί τη βάσει τοϋ είς τό άπολυτήριον βαθμού καί κατόπιν προσωπικής μετά του υποψηφίου επαφής καί διερευνήσεως, μέχρι συμπληρώσεως ενός αυστηρώς προκαθοριζομένου αριθμού, εν αρμονία με τάς δυνατότητας διδασκαλίας καί έρεύνης έκαστης Σχολής καί επίσης, έν αρμονία προς τάς άνάγκας τοΰ κοινωνικού συνόλου δι' έπί πλέον επιστήμονας τής ειδικότητος της. 'Αφήνοντες κατά μέρος τάς γνωστάς αδυναμίας τής 'Ανωτάτης Εκπαιδεύσεως, όπως π.χ. ή περιλάλητος αυτοτέλεια τών 'Ιδρυμάτων της, ή όποια όμως τόσον σκαιώς παραβιάζεται, ενίοτε άπό τό κομματικόν Κράτος καί πάντοτε άπό τάς δικτατορικάς κυβερνήσεις, ή τον ύπερτροφικόν θεσμόν τών Εδρών Καθηγητών καί τήν ελλειψιν προγράμματος ελέγχου καί σοβαράς επιστημονικής έρεύνης, ας παρακολουθήσωμεν τήν φοιτητικήν περιπέτειαν άπό τής έγγραφης μέχρι τής άποφοιτήσεως. Κατ' αρχήν, ουδείς (ούτε οί διδάσκοντες ούτε οί διδασκόμενοι) ενδιαφέρεται δια τήν άρτίαν κάλυψιν τής διδακτέας ύλης καί αί τμηματικαί εξετάσεις (εφιάλτης δια τους φοιτητάς καί παρωδία κρίσεως τής φοιτητικής έπιδό

7 169 σεως) τονίζουν απλώς τό άναχρονιστικον και άτελέσφορον του παρόντος συστήματος. Έκτος απευκταίου τινός, πας εγγραφόμενος καταλήγει ώς πτυχιούχος «επιστήμων», αν και κάποτε με καθυστέρησιν πολλών ετών μετά την συμπλήρωσιν του κύκλου σπουδών. Τοϋτο δε ακριβώς αποτελεί τήν μεγαλυτέραν άδυναμίαν της 'Ανωτάτης Εκπαιδεύσεως. Ποιος π.χ. προγραμματίζει πόσους και τι είδους επιστήμονας χρειάζεται ή Ελλάς κατά τα διάφορα στάδια της τεχνο οικονομικής της αναπτύξεως; Ποίος ενδιαφέρεται εάν καλύπτονται επαρκώς τα υπάρχοντα κενά καί τί γίνεται με τους υπεράριθμους πτυχιούχους; Πτυχία άπονεμηθέντα υπό τοϋ Πανεπιστημίου 'Αθηνών, κατά Σχολήν, Σχολή Νομική Ιατρική 'Οδοντιατρική... Φυσικό Μαθηματική Φιλοσοφική Θεολογική Σύνολον (70.696) Πτυχία ( / ) 38,3 27,2 6,0 13,8 10,2 4,5 100,0 Άπό της ιδρύσεως του κατά το 1837, μέχρι τοϋ ακαδημαϊκού έτους , τό γεραρόν Πανεπιστήμιον 'Αθηνών έξεπαίδευσε φοιτητάς και απένειμε περίπου πτυχία, 65 % τών οποίων έξεδόθησαν άπό δύο έκ τών πέντε Σχολών του, δηλαδή τήν Νομικήν καί τήν Ίατρικήν. Σήμερον έχομεν τέσσαρα γενικά Πανεπιστήμια ('Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών καί Ιωαννίνων) δύο Τεχνικά (Πολυτεχνεΐον καί Γεωπονική Σχολή) καί ήμίσειαν δωδεκάδα άλλων 'Ανωτάτων Σχολών. Μεταξύ τών ετών καί , ό αριθμός τών φοιτητών άνήλθεν άπό εις καί ό αριθμός τών πτυχιούχων, άπό εις κατ' έτος, Παρά τήν εν τω μεταξύ σημαντικήν διεύρυνσιν του κύκλου τών παρ' ήμΐν διδασκομένων επιστημονικών κλάδων, ή Νομική καί ή 'Ιατρική εξακολουθούν νά προσελκύουν σημαντικά ποσοστά τών σπουδαζόντων, όπως φαίνεται εις τον έπόμενον πίνακα. Έν όψει τών αναγκών της αναπτυσσόμενης οικονομίας μας, οί τεχνικοί κλάδοι τοϋ Πολυτεχνικού κύκλου, της Φυσικομαθηματικής καί της Γεωπονο Δασοκομικής, θα έπρεπεν ϊσως νά αντιπροσωπεύονται με μεγαλύτερα ποσοστά, εις βάρος βεβαίως

8 170 των Νομικών, 'Ιατρικών και Δημοσίο υπαλληλικών ειδικοτήτων, τα επαγγέλματα των όποιων φαίνεται ότι εϊναι ήδη κεκορεσμένα. Το παράδειγμα τών 'Ιατρών είναι αρκετά διαφωτιστικόν επί τοϋ προκειμένου. Κατά τήν 12ετίαν μεταξύ 1960 και 1972, ô αριθμός τών έν Ελλάδι ασκούντων 'Ιατρών ηύξήθη άπό εις , και ή επί ανθρώπων αναλογία (174 κατά το 1972, ή 575 άνθρωποι δι' εκαστον ίατρόν) υπερέβη κατά πολύ το έπίπεδον επάρκειας, δηλ. τους 125 ιατρούς επί κατοίκων (εις Ιατρός επί 800 ανθρώπων). Άπονεμηθέντα έν Ελλάδι πτυχία, κατά το ακαδημαϊκών έτος , κατά ειδικότητας. ΕΙδικότης Νομικής Φιλοσοφικής Θεολογικής 'Ιατρικής 'Οδοντιατρικής Κτηνιατρικής Φυσικό Μαθηματικής.. Γεωπόνο Δασοκομικής. Πολυτεχνείου Καλών Τεχνών Α.Σ.Ο.Ε.Ε Παντείου Βιομηχανικής Παιδαγ. Άκαδημίαι κλπ. Σύνολον Πτυχία 'Αριθ. % ,7 17,7 1,8 10,4 2,5 0,6 12,8 3,7 5,3 0,2 6,6 4,4 5,2 12,1 % Θήλεις 40,6 78,3 17,7 27,8 52,9 19,0 25,1 15,2 16,2 58,6 27,3 28,8 31,6 50, ! 100,0 40,8 Άλλ' ή κακή κατά ιατρικάς ειδικότητας και ανά τον γεωγραφικόν χώρον κατανομή τών Ελλήνων 'Ιατρών, καταστρέφει το τυχόν αίσθημα ικανοποιήσεως από τήν διαπιστουμένη ύπερ έπάρκειαν. Εις τήν ανά ειδικότητας κατανομήν τών ασκούντων ιατρών, οι ασχολούμενοι μέ τήν Μαιευτικήν Γυναικολογίαν, τάς ύπο ειδικότητας τήζ Χειρουργικής, τήν Νευρο Ψυχιατρικήν και τά παρα κλινικά Έργαστή" ρια, είναι όφθαλμοφανώς περισσότεροι τοϋ κανονικού, ενώ εξ άλλου σπανίζουν οι Παιδίατροι και οί 'Οδοντίατροι, και απουσιάζουν παντελώς οι Σχολίατροι και οί 'Υγιεινολόγοι. Άπό τήν ανά τον χώρον δε κατανομήν τών 'Ιατρών, αποδεικνύεται ότι ή Περιφέρεια Πρωτευούσης έχει τρεις

9 171 φοράς περισσοτέρους τοΰ κανονικού 'Ιατρούς (312 επί κατ.) και ή Θεσσαλονίκη διπλάσιους (251 έπί κατ.), ενώ αί άνάγκαι της υπολοίπου χώρας καλύπτονται με μόνον 87 'Ιατρούς επί κατ. Δια μίαν ίσόποσον και επαρκή Ίατρικήν κάλυψιν, θα έπρεπε συνεπώς να μετακινηθούν προς τήν έπαρχίαν, 5000 περίπου 'Ιατροί άπό την Πρωτεύουσαν και 1250 άπό τήν Θεσσαλονίκην. 'Ανεξαρτήτως όμως της κακής ώς άνω κατανομής, το βασικόν δια το 1972 εύρημα εϊναι ότι ή χώρα μας εϊχε περισσοτέρους τοΰ κανονικού 'Ιατρούς, μέ τάς αναπόφευκτους συνεπείας, τον όξύν δηλαδή μεταξύ των άνταγωνισμόν και τήν μείωσιν τής επαγγελματικής των αξιοπρέπειας. Το ϊδιον όμως έτος, αί δύο Ίατρικαί μας Σχολαί παρήγαγον 1355 νέους Πτυχιούχους 'Ιατρικής και πολλοί άλλοι ήλθαν από ξένας Ίατρικάς Σχολάς. Έν όψει δε τής διαρκώς έπιταχυνομένης παραγωγής 'Ιατρών (κατά το άκαδημαϊκόν έτος οί πτυχιούχοι τών δύο 'Ιατρικών μας Σχολών ήσαν μόνον 500), το μέλλον τοΰ Ίατρικοΰ επαγγέλματος και τής υγείας τών πολιτών παρουσιάζεται άπαισίως σκοτεινόν. Μήπως αντί τής προτεινομένης ίδρύσεως νέων 'Ιατρικών Σχολών, θα επρεπεν αντιθέτως να κλείσουν προσωρινώς αί ύπάρχουσαι καί, κατόπιν τής αναγκαιούσης αναδιαρθρώσεως, να χρησιμοποιηθούν έπί μίαν δεκαετίαν ώς κέντρα επιμορφώσεως καί άναπροσανατολισμοΰ τών ήδη ασκούντων 'Ιατρών; Παρόμοια ερωτήματα εγείρονται καί δι' αλλάς Σχολάς, οί πτυχιούχοι τών όποιων αντιμετωπίζουν, λόγω τοΰ μεγάλου άριθμοΰ των, σαφείς πληθωριστικάς πιέσεις. Μία έπιβράδυνσις τοΰ ρυθμού παραγωγής των, θα έπιτρέψη τήν άνάπτυξιν ή τήν ένίσχυσιν άλλων Πανεπιστημιακών Μονάδων, οί πτυχιούχοι τών οποίων κρίνονται ώς απολύτως αναγκαίοι δια τήν διατήρησιν ενός ικανοποιητικού ρυθμού τεχνο οικονομικής αναπτύξεως τής χώρας. Έκτος συνεπώς τών γνωστών αδυναμιών τής 'Ανωτάτης παρ' ήμΐν 'Εκπαιδεύσεως, ή άπάλειψις τών όποιων πρέπει να γίνη εγκαίρως προτοΰ έξαρθρωθή το όλον σύστημα, χρειάζεται καί ή θέσπισις ενός μονίμου τεχνικοΰ 'Οργάνου, τό όποιον να αξιόλογη τάς παρούσας καί τάς προβαλλομένας εις τό μέλλον άνάγκας τοΰ κοινωνικοΰ συνόλου, ώστε να προγραμματίζεται λογικώς ό εκάστοτε αριθμός εισακτέων καί επίσης, τό είδος καί ή άρτιότης τών παρ' ήμΐν παραγομένων επιστημόνων. Δια τήν Μέσην καί Τεχνικήν Έκπαίδευσιν απαιτείται ασύγκριτος μεγαλύτερα προσπάθεια, δια να έπανεύρη αύτη τον διπλοΰν ρόλον της, ώς έκκολαπτήριον τών ολίγων ικανών δια τήν τροφοδοσίαν τών Πανεπιστημιακών Σχολών καί τον έμπλουτισμόν τής κοινωνίας μέ τα ενδιάμεσα στελέχη τής τεχνο οικονομικής αναπτύξεως. Εις τήν Στοιχειώδη τέλος

10 172 έκπαίδευσιν, ή διάρκεια της οποίας θα πρέπει να είναι υποχρεωτική μέχρι της ηλικίας τών 15 ετών, απομένει ό ηράκλειος άθλος της κατά 100 % καλύψεως του παιδικού πληθυσμού της χώρας. Ιστορική επιταγή και ή ανάγκη δια τήν σημερινήν έπιβίωσίν μας, δεν ανέχονται πλέον το νεολιθικό ν απολίθωμα του αναλφαβητισμού. Αυτό πρέπει το ταχύτερον να έκλειψη άπο τήν χώραν, όπου έγεννήθη το πρώτον και παγκοσμίως σήμερον χρησιμοποιούμενον άλφάβητον και όπου έφηρμόσθη, δια πρώτην φοράν, το δημόσιον Σχολεΐον, δια τήν πάγκοινον και έλευθέραν μόρφωσιν όλων τών ανθρώπων. î$m^m

11 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Σ. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Ή εργασία αύτη αναφέρεται στα τρία ανώτερα σχολεία θηλέων της Κωνσταντινουπόλεως, το Ζάππειο, το Ίωακείμειο και το Κεντρικό, και αποβλέπει να παρουσίαση σε αδρές γραμμές τις φυσιογνωμίες τους, όπως διαμορφώθηκαν στο μακρό τους βίο, για να φανή ή προσφορά του καθενός στην προκοπή του υπόδουλου Ελληνισμού. Ή προτίμηση στα σχολεία θηλέων οφείλεται στην ιδιαίτερη συγκίνηση πού δοκιμάζει ο μελετητής διαπιστώνοντας πώς οι Έλληνες, πού είχαν μείνει εξω άπό τα σύνορα του νεοσύστατου Κράτους μας, με μόνο οδηγό τις παρορμήσεις του νου και της καρδιάς τους, ένιωσαν πολύ ενωρίς τό εθνικό χρέος να επιδιώξουν, παράλληλα μέ τή μόρφωση των αγοριών, καί των κοριτσιών τους τήν πνευματική καλλιέργεια. Ή αναφορά μου σε σχολεία της Βασιλεύουσας οφείλεται στο ότι ή Πόλη δεν ήταν μόνο τό λίκνο της 'Ορθοδοξίας, άλλα καί ή πνευματική εστία, πού εξέπεμπε φως καθοδηγητικό για πνευματική καί κοινωνική πρόοδο, για εθνική επιβίωση. Καί επιπλέον στο ότι τό Ζάππειο, μέ τή λήξη της σχολικής χρονιάς πού διανύομε, συμπληρώνει μια ολόκληρη εκατονταετία εθνικής προσφοράς. Για τή σύνθεση της εργασίας μου αυτής εκτός από εφημερίδες, περιοδικά, λευκώματα, κανονισμούς, λογοδοσίες καί άλλα έντυπα χρησιμοποίησα καί τό ατομικό μου αρχείο, πού τό εϊχα καταρτίσει, όταν ώς Γενικός Επιθεωρητής Μέσης Εκπαιδεύσεως 'Αθηνών εΐχα έπωμισθή καί τήν εποπτεία των ελληνικών σχολείων τής 'Αλλοδαπής. Ή βιβλιογραφία παρατίθεται χωριστά για τό καθένα από τα τρία αυτά σχολεία. 1. Tò Ζάππειον Έθνικον Παρθεναγωγεΐον. f Ιδρύθηκε τό έτος 1875 άπό τον «εν Κωνσταντινουπόλει Σύλλογον υπέρ τής γυναικείας παιδεύσεως» καί ή έναρξη των μαθημάτων έγινε πανηγυρικά, μέ τήν παρουσία του Πατριάρχη καί άλλων θρησκευτικών, πνευμα.!

12 174 τικών και κοινοτικών ταγών της Όμογενείας, στις 12 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους. Πρόεδρος του Συλλόγου αύτοϋ ήταν ό Χρηστάκης Ζωγράφος, ό ιδρυτής του Ζωγραφείου Γυμνασίου. Όμως ή ανάθεση της προεδρίας στο «διάσημον αυτόν προστάτη ν των γραμμάτων εν Κωνσταντινουπόλει» ήταν καθαρά τιμητική. Ουσιαστικός πρόεδρος ήταν ό αντιπρόεδρος Ήροκλής Βασιάδης. Γι' αυτό και ό ακάματος αυτός πνευματικός οδηγός στή Βασιλεύουσα αναφέρεται με τον τίτλο «προεδρεύων αντιπρόεδρος» Κ Τό επόμενο έτος «το άνώτατον έλληνικόν εκπαιδευτή ριον του θήλεος φύλου εν Κωνσταντινουπόλει», όπως χαρακτηρίζεται τό Ζάππειο Παρθεναγωγείο στον πρώτο Κανονισμό της λειτουργίας του, άνεξαρτοποιήθηκε άπό τον ιδρυτή Σύλλογο και τήν εποπτεία του ανέλαβε έννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο 2 και τετραμελής Κοσμητεία 3. Τα μέλη και τών δύο αυτών εποπτικών οργάνων ήταν πρόσωπα, πού πίστευαν πώς παράλληλα με τή μόρφωση και τήν αγωγή τών αγοριών επιβαλλόταν και ή μόρφωση και εθνική και ηθική διαπαιδαγώγηση τών κοριτσιών, ώστε να μπορούν να εκπληρώνουν τον προορισμό τους ως μητέρες και ώς μέλη του κοινωνικού συνόλου. Όμως αργότερα με νεώτερο Κανονισμό του Ζαππείου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιωρίσθηκαν σε επτά, ενώ τα μέλη της Κοσμητείας αυξήθηκαν σε εξη. Μάλιστα τό Διοικητικό Συμβούλιο εκλεγόταν για τρία χρόνια άπό τα δύο διοικητικά σώματα της Εκκλησίας, τήν Ί. Σύνοδο και τό Διαρκές Εθνικό Μεικτό Συμβούλιο, και τό συναποτελουσαν ένας άπό τους συνοδικούς Αρχιερείς, ώς πρόεδρος, ενα άπό τα λαϊκά μέλη τοϋ Δ.Ε. 1. Τα άλλα μέλη τοϋ Συλλόγου ήταν : Ξενοφών Ζωγράφος, αντιπρόεδρος, Δ. Μαλιάδης, γενικός γραμματεύς, Σπυρίδων Μαυρογένης, 'Αλέξανδρος Ζωηρός, Σταυρός Βουτυράς, Νικόλαος Φωτιάδης, Ζαχαρίας 'Αλεξανδρίδης, σύμβουλοι, και Ν. Γεωργιάδης, ειδικός γραμματεύς. 2. Ή σύνθεση τοϋ πρώτου αύτοϋ Διοικητικοΰ Συμβουλίου ήταν ή ακόλουθη : Κων/νος Καραθεοδωρής, πρόεδρος, Σπυρίδων Μαυρογένης και Ξενοφών Ζωγράφος, αντιπρόεδροι, 'Αλέξανδρος Ζωηρός, γενικός γραμματεύς, 'Επαμεινώνδας Σπηλιωτόπουλος, ταμίας, Σταυρός Βουτυράς, Νικόλαος Φωτιάδης, Ζαχαρίας 'Αλεξανδρίδης και Νικόλαος "Ακατος, σύμβουλοι. 3. Ό θεσμός της Κοσμητείας στά σχολεία εμφανίζεται μέ τήν ίδρυση και τή λειτουργία τοϋ Κεντρικού Παρθεναγωγείου (βλ. παρακάτω σ. 190 κ.έξ.). Κύρια αποστολή τών Κοσμητριών τοϋ Κεντρικού ήταν ή είσπραξη εισφορών για τή λειτουργία του. Μέ τον καιρό επωμίσθηκαν και διοικητικές εύθΰνες, όσες απαιτούσαν γυναικεία επίβλεψη, μέ αξιόλογα αποτελέσματα, γι' αυτό καί ό θεσμός γενικεύθηκε. Τήν πρώτη Κοσμητεία τοϋ Ζαππείου είχαν αποτελέσει οι κυρίες : Δομνίκη Χρ. Ζωγράφου, Ευφροσύνη Κουντουριώτου, 'Ασπασία Ναούμ και'αγγελική Όρλώφ, οί όποιες, παράλληλα μέ τήν προσπάθεια για εξεύρεση πόρων, παρακολουθούσαν τή λειτουργία τοϋ Οικοτροφείου καί είχαν τήν εποπτεία κάθε έργου, για τό όποιο ό γυναικείος οφθαλμός ήταν καταλληλότερος.

13 175 Μεικτού Συμβουλίου και πέντε «εκ των μάλλον ευυπόληπτων κατοίκων της πρωτευούσης» 1 ενώ οί Κοσμήτριες εκλέγονταν για δύο χρόνια «εκ τών επί φιλομουσία διακρινομένων δεσποίνων της Κωνσταντινουπόλεως» από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ζαππείου σε κοινή συνεδρία με τα μέλη της απερχόμενης Κοσμητείας. Άπό το έτος 1923 το Ζάππειο διοικεί Σχολική Εφορεία, πού τήν αποτελούν μόνο λαϊκοί. Ή επωνυμία «Ζάππειον» δόθηκε άπό τον ιδρυτή Σύλλογο, για νά τιμηθή ό Κωνσταντίνος Ζάππας, επειδή ό εθνικός εκείνος ευεργέτης άπό τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας του Παρθεναγωγείου είχε αναλάβει να καταβάλλη τό ενοίκιο του κτιρίου, πού χρησιμοποιήθηκε ώς διδακτήριο 2, να έπιχορηγή τό ίδρυμα κάθε χρόνο με λίρες για υποτροφίες, πού κάλυπταν τα τροφεία και τα δίδακτρα μεγάλου αριθμού μαθητριών 6, καί επιπλέον να συμπληρώνη τό τυχόν έλλειμμα κάθε ετήσιας διαχειρίσεως του Κ Τό προσεπώνυμο «Έθνικόν» τό πήρε, όταν ό Πατριάρχης 'Ιωακείμ ό Γ' με σιγίλλιό του τοΰ έτους 1881, επικυρώνοντας τή συμφωνία μεταξύ του Κωνσταντίνου Ζάππα και της 'Εφορείας τών 'Εθνικών Φιλανθρωπικών Καταστημάτων για ανέγερση, με δαπάνη τοΰ εθνικού ευεργέτη, ιδιόκτητου για τό Ζάππειο διδακτηρίου, σέ γήπεδο πού άνηκε στα Φιλανθρωπικά Καταστήματα, είχε ανακηρύξει τό Ζάππειο «κτήμα έθνικόν». Ό θεμέλιος λίθος δ για τήν ανέγερση τού κτιρίου είχε κατατεθή στις 12 Δεκεμβρίου 1882 άπό τον Πατριάρχη 'Ιωακείμ τον Γ'. Στην τελετή αυτή μίλησαν εκτός άπό τον Πατριάρχη, πού είχε κάμει μάλιστα ό ϊδιος και τον αγιασμό, ô Ξενοφών Ζωγράφος, πρόεδρος τότε του Διοικητικού Συμβουλίου 1. Κατά τήν πρώτη 25ετία της λειτουργίας τοΰ Ζαππείου πρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου υπήρξαν : Ό εθνικός ευεργέτης Χρηστάκης Ζωγράφος, οί ιατροί : Ήροκλής Βασιάδης, Κων/νος Καραθεοδωρής, Δ. Σταματιάδης, 'Αλέξανδρος Πασπάτης καί Ξενοφών Ζωγράφος καί οί μητροπολίτες : 'Ιωαννίνων (έπειτα Ηράκλειας) Γρηγόριος, Μηθύμνης Νικηφόρος, Σμύρνης Βασίλειος, Λήμνου (έπειτα Σάμου) 'Αθανάσιος, Βιζύης 'Ιερόθεος, Μαρώνειας (έπειτα Ρόδου) 'Ιωακείμ, Βάρνης Πολύκαρπος καί Σερβίων καί Κοζάνης Κωνστάντιος. 2. Τό σχετικό ποσό ξεπερνούσε τις λίρες τό χρόνο. 3. Τό σχολικό έτος από τις 200 περίπου μαθήτριες τοΰ Ζαππείου είκοσι εσωτερικές καί τριάντα εξωτερικές ήταν υπότροφες Ζάππα. 4. Τό ποσό αυτό ήταν αξιόλογο. Σημειώνω πώς τό έτος 1883 τα έξοδα λειτουργίας τοΰ Ζαππείου είχαν φθάσει τις λίρες. 5. Σ' αυτόν είχε χαραχθή ή ακόλουθη επιγραφή : 'Επί Σουλτάν Άπδούλ Χαμίτ Χάν τοΰ Β' καί Πατριάρχου 'Ιωακείμ Γ' Κων/νος ό Ζάππας, ό καί πολλά άλλα τό ήμέτερον Γένος αγαθά έργασάμενος, οικείς βουλή αγαθή καί ιδία δαπάνη πολλή εν τω περιβάλω τοΰ έν Περαία ναοΰ τής Αγίας Τριάδος έν χώρω έπί ΐδίαις όμολογίαις έκκεχωρημένω εις άγωγήν τών ομογενών παρθένων τόνδε εγείρει οίκον, ου ό θεμέλιος έπ' εύλογίαις κατατίθεται λίθος έτει σωτηρίω,αωπβ' [1882] δεκεμβρίου δωδέκατη».

14 176 του Ζαππείου, ό Κωνσταντίνος Καλλιάδης, πού είχε όρισθή από το Διοικητικό Συμβούλιο του ιδρύματος ως επίσημος ρήτορας, και ô Ί. Άλιμπέρτης, ιδιαίτερος γραμματέας του ευεργέτη. Επίσης διαβάσθηκε το πρακτικό με την κοινή απόφαση των δύο Διοικητικών Σωμάτων, της Ί. Συνόδου και του Δ. Εθνικού Μεικτού Συμβουλίου, σύμφωνα με τήν οποία ο Κωνσταντίνος Ζάππας είχε άνακηρυχθή «μέγας ευεργέτης της Εκκλησίας και τοϋ Γένους δια τάς πολλάς και μεγάλας ευεργεσίας του προς τήν Έκκλησίαν και το Γένος». Τα εγκαίνια του νεόδμητου διδακτηρίου με τις ευρύχωρες αίθουσες διδασκαλίας, τους τεράστιους διαδρόμους και τους άνετους και υγιεινότατους κοιτώνες έγιναν με μεγάλη επισημότητα στις 9 Ιουλίου 1885 ι. Ή συνολική δαπάνη για τήν ανέγερση και τον εξοπλισμό του με τα απαραίτητα έπιπλα, σκεύη, όργανα διδασκαλίας καί «πάντα όσα ή υγιεινή και ή παιδαγωγική άπαιτοΰσι παρά τοιούτων ιδρυμάτων» ανέβηκε σε λίρες. Τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας του το Ζάππειο Παρθεναγωγείο συναποτελοΰσαν: Νηπιαγωγείο, Σχολείο [Δημοτικό] με τέσσερις τάξεις και Γυμνάσιο με τις δύο πρώτες τάξεις. Οί τάξεις του Γυμνασίου τον επόμενο χρόνο έγιναν τρεις, το μεθεπόμενο τέσσερις και τελικά το Γυμνάσιο ολοκληρώθηκε, τό σχολικό έτος , σε πεντατάξιο. Τό έτος αυτό είχαν αποφοιτήσει οί πρώτες μαθήτριες του, συνολικά εξη, άπό τις όποιες οί τέσσερις ήταν υπότροφες Ζάππα. Πρώτη απόφοιτη ήταν ή Εύθαλία 'Αδάμ, άπό τις Σέρρες, γι' αυτό τήν είχαν αποκαλέσει «πρωτότοκον θυγατέρα τοϋ Ζαππείου» 2. 'Αλλά τό Ζάππειο δεν είχε την περιωρισμένη αποστολή να καλύπτη τις μορφωτικές ανάγκες «της γυναικείας νεότητος» της πόλεως, όπου ιδρύθηκε καί λειτουργούσε. Οι θρησκευτικοί και πνευματικοί ταγοί τοϋ δούλου Γένους στή Βασιλεύουσα τοϋ είχαν αναθέσει καί τό πρόσθετο χρέος να διαπαιδαγώγηση καί να μόρφωση τα κορίτσια τών ελληνικών κοινοτήτων, 1. Βλ. τή σχετική περιγραφή εις : Τα εγκαίνια τοϋ Ζαππείου, εκ του υπ' αριθ καί ήμερομηνίαν 10 'Ιουλίου 1885 φύλλου τοϋ Νεολόγου, εν Κωνσταντινουπόλει Για τήν πρώτευσή της σ' όλα τα ετη τών σπουδών της στο Ζάππειο ή Εύθαλία 'Αδάμ είχε σταλή άπό τον Κων/νο Ζάππα, μέ εξοδά του, στο Παρίσι καί στή Γενεύη, για να σπουδάση Παιδαγωγικά. Τα τροφεία στην πνευματική της τροφό τα απέδωσε πολλαπλάσια, άφοΰ υπήρξε ή ψυχή τοϋ Ζαππείου μια ολόκληρη 45ετία. Δίδαξε σ' αυτό άπό , υπήρξε υποδιευθύντρια του άπό καί τό διηύθυνε σαράντα ολόκληρα χρόνια, άπό τό 1888 εως τό Ή 'Ακαδημία 'Αθηνών τήν τίμησε μαζί μέ τήν Ελένη Στρούβαλη, τήν υποδιευθύντρια καί διάδοχο της στή διεύθυνση τοϋ Ζαππείου, απονέμοντας καί στις δύο «βραβεΐον αρετής καί αυτοθυσίας». Πέθανε στην 'Αθήνα τό έτος 1954.

15 177 πού ζούσαν κάτω άπο τον οθωμανικό ζυγό, τις «θυγατέρες της Ανατολής» όπως τα αποκαλούν στον Κανονισμό λειτουργίας του ιδρύματος. Οι σκοποί του δηλαδή ήταν ευρύτεροι, οί στόχοι του υψηλότεροι και μεγάλες οι ελπίδες πού στηρίχθηκαν σ' αυτό. Για τήν πραγμάτωση των πατριωτικών αυτών σκοπών και στόχων, οί φιλογενεΐς εκείνοι άνδρες βρήκαν ώς μέσο αποτελεσματικό «τήν σύστασιν Διδασκαλείου». Συνέλαβαν δηλαδή τήν πατριωτική σκέψη να οργανώσουν τό Ζάππειο σε πνευματική τροφό και με τις απόφοιτες διδασκάλισσες του να καλύψουν τις ανάγκες, σε διδακτικό προσωπικό, τών Παρθεναγωγείων, όπως αποκαλούσαν τότε τα σχολεία θηλέων, της διασποράς και να μεταλαμπαδεύσουν στις Ελληνοπούλες του υπόδουλου Γένους τό φώς της γνώσεως και τής αρετής. Και για να είναι βέβαιοι για τήν πλήρη επιτυχία στην προσπάθεια τους, παράλληλα με «τήν σύστασιν του Διδασκαλείου» είχαν αποφασίσει και «τήν συντήρησιν υποτρόφων». Γιατί οι υπότροφες, άπό τις όποιες άλλες ήταν εσωτερικές με εξασφαλισμένη τή δωρεάν συντήρηση και τή δωρεάν σπουδή και άλλες εξωτερικές με δωρεάν μόνο τις σπουδές 1, αναλάμβαναν κάποιες υποχρεώσεις σχετικές μέ τήν πρόσθετη αυτή αποστολή του Ζαππείου. Συγκεκριμένα, αναλάμβαναν τήν υποχρέωση να διδάξουν, μέ μισθό βέβαια, σέ οποιοδήποτε σχολείο του υπόδουλου Ελληνισμού θα τις έστελνε τό Συμβούλιο του Ζαππείου, τόσα χρόνια όσα θα είχαν μαθητεύσει στο Ζάππειο. Υπογραφόταν μάλιστα και σχετικό συμβόλαιο μέ τριτεγγυητή, στο όποιο περιλαμβανόταν ό όρος, αν δέν τηρούσαν τήν υποχρέωση τους αυτή, να επιστρέψουν στο ίδρυμα όσα θα είχαν δαπανηθή γι' αυτές σέ τροφεία και σέ δίδακτρα Για να άντιληφθή ό αναγνώστης το ΰψος των χρημάτων πού δαπανούσε το ίδρυμα για καθεμιάν άπο τις υπότροφες στα χρόνια τών σπουδών της σ' αυτό, σημειώνω πώς σύμφωνα μέ τον Κανονισμό λειτουργίας του Ζαππείου, πού ίσχυε τό έτος 1902, τα δίδακτρα και τα τροφεία, πού κατέβαλλαν οί εσωτερικές μαθήτριες, είχαν καθορισθή σέ 25 λίρες για τό Νηπιαγωγείο, 30 για τό Σχολείο, 35 για τό Γυμνάσιο και 30 για τό Διδασκαλείο, ένώ τα δίδακτρα πού κατέβαλλαν οί εξωτερικές είχαν καθορισθή σέ 5 λίρες για τό Νηπιαγωγείο, 8 για τό Σχολείο, 12 για τό Γυμνάσιο και 8 για τό Διδασκαλείο. Όσες άπο τις εξωτερικές έτρωγαν τό μεσημέρι μαζί μέ τις εσωτερικές κατέβαλλαν 7 έπί πλέον λίρες. 2. Τή συνέχιση τών υποτροφιών και μετά τό θάνατο του Κων. Ζάππα προέβλεψε ό εθνικός εκείνος ευεργέτης μέ τό έβδομο άρθρο τής διαθήκης του. Συγκεκριμένα, άπο τήν περιουσία του, πού θα τή διαχειριζόταν «ή εν 'Αθήναις Ζάππειος Επιτροπή», ώρισε ετήσιο εισόδημα 1000 λιρών, «δια να έκπαιδεύωνται και διατηρούνται υπότροφοι του τριάκοντα τον αριθμόν, κορίτσια άπορων ομογενών, τα όποια να λαμβάνωνται άπό όλας τάς έλληνικάς επαρχίας τής νΰν 'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας... υπό τήν ρητήν και άπαράβατον ύποχρέωσιν να διδάξουν προς διάδοσιν τής παιδείας και τών φώτων άναμέσον τοΰ γυναικείου φύλου τών 'Ελληνίδων τοϋ 'Οθωμανικού Κράτους». 12

16 178 Κάτω άπο τις προοπτικές αυτές κρίθηκε αναγκαία, όπως ήταν άλλωστε εύλογο, ή αναδιοργάνωση τοΰ προγράμματος διδασκαλίας και ή αναδιάρθρωση των ετών σπουδών. Πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αύτη ήταν να είσαχθή στις γυμνασιακές τάξεις ένας ευρύτερος κύκλος μαθημάτων πού περιλάμβανε έκτος άπο τα μαθήματα γενικής μορφώσεως και άλλα ειδικά, μέ τα όποια οί απόφοιτες του Ζαππείου θα άπέβαιναν ικανές να ασκήσουν το διδασκαλικό έργο. 'Ακολούθησε ή προσθήκη, το σχολικό έτος , μιας μεταγυμνασιακής τάξεως μέ τον τίτλο «Νηπιαγωγική» και δύο χρόνια αργότερα, το σχολικό έτος , ή ίδρυση τής πρώτης τάξεως Διδασκαλείου, πού (ολοκληρώθηκε σέ διτάξιο το αμέσως επόμενο έτος Παράλληλα οί τάξεις του Σχολείου [του Δημοτικού] αυξήθηκαν σέ πέντε άπο το σχολικό έτος Έτσι το σχολικό έτος το Ζάππειο το συναποτελουσαν: Νηπιαγωγείο 1, Σχολείο και Γυμνάσιο μέ ένδεκα συνολικά τάξεις και διτάξιο Διδασκαλείο. Προσθέτω πώς οί τάξεις του Σχολείου αυξήθηκαν σέ έξη άπο το σχολικό έτος και του Γυμνασίου επίσης σέ εξη άπο το σχολικό έτος Προσθέτω ακόμη πώς το Ζάππειο έδινε ιδιαίτερη προσοχή, ώστε οί απόφοιτες του να κατέχουν τουλάχιστο μια ξένη γλώσσα. Πρώτα γιατί στο κοσμοπολίτικο περιβάλλον τής Κωνσταντινουπόλεως ή γνώση μιας άπο τις ευρωπαϊκές γλώσσες και είδικώτερα τής γαλλικής ήταν ανάγκη, πού τήν επέβαλλε ή ίδια ή ζωή, και έπειτα γιατί έπρεπε να άφαιρεθή κάθε επιχείρημα άπο τους λίγους εκείνους ομογενείς πού, για να μάθουν τα κορίτσια τους ξένες γλώσσες, ήθελαν να τα στείλουν σέ ενα άπο τα πολλά ξένα σχολεία πού λειτουργούσαν στην Κωνσταντινούπολη, όμως μέ έκδηλο τον προπαγανδιστικό τόνο. Άλλα για να εχη ευνοϊκά αποτελέσματα ή διδασκαλία τής γαλλικής γλώσσας, πού ήταν υποχρεωτική για δλες τις μαθήτριες τοΰ Ζαππείου, το σχολείο είχε καθιερώσει αξιόλογες καινοτομίες. Δημιούργησε εννέα τάξεις, τελείως ανεξάρτητες άπο τις κανονικές. Σ' αυτές ή ένταξη τών μαθητριών γινόταν μέ βάση τις γνώσεις τους στή γαλλική γλώσσα και όχι τήν τάξη πού κανονικά φοιτούσαν ή τήν ηλικία τους. 'Επιπλέον ή διδασκαλία γινόταν στή γαλλική γλώσσα άπο Γαλλίδες κατά κανόνα διδασκάλισσες και Γάλλους καθηγητές, πού τους επέλεγαν μέ μεγάλη προσοχή. Καί, όπως ήταν φυσικό, τα αποτελέσματα ήταν όχι απλώς ικανοποιητικά 1. Το Νηπιαγωγείο τότε είχε δύο τάξεις, αντίστοιχες με τις δύο πρώτες τάξεις τών Δημοτικών Σχολείων τοϋ ελεύθερου Κράτους, καί για να γίνη δεκτή σ' αυτό ή μαθήτρια έπρεπε να εχη συμπληρώσει το πέμπτο έτος τής ηλικίας της. Στο Νηπιαγωγείο τοϋ Ζαππείου, όπως καί στα Νηπιαγωγεία τών δύο άλλων Παρθεναγωγείων τής Κωνσταντινουπόλεως, φοιτοϋσαν καί αγόρια.

17 179 άλλα αξιόλογα. Γι' αυτό όσες άπό τις Ζαππίδες, απόφοιτες των γαλλικών τάξεων, έδιναν εξετάσεις στη Γαλλική Πρεσβεία για τήν απόκτηση γαλλικού πτυχίου (Brevet), είχαν πάντοτε εξαιρετική επιτυχία *. "Εκρινα αναγκαίο να σημειώσω τήν καινοτομία αυτή τοϋ Ζαππείου, όχι μόνο για να φανή πόσο σωστά, τόσα χρόνια πρίν, οί υπεύθυνοι για τή μόρφωση και τήν αγωγή τών ελληνοπαίδων του υπόδουλου Γένους μας είχαν αντιμετωπίσει τό πρόβλημα της διδασκαλίας και της εκμαθήσεως τών ξένων γλωσσών, άλλα επειδή παράλληλα ή καινοτομία αυτή δείχνει τόσο τήν προνοητικότητα και τον πατριωτισμό όσο και τήν προοδευτικότητα τους. Άλλα τό Ζάππειο στα 100 χρόνια της λειτουργίας του, υστέρα μάλιστα άπό τις δυσμενείς καταστάσεις πού δημιούργησαν για τους "Ελληνες της 'Ανατολής οί βαλκανικοί πόλεμοι και ή μικρασιατική εκστρατεία, φυσικό ήταν να περάση δύσκολες στιγμές. Τό 1923 καταργήθηκε τό Διδασκαλείο. Τήν ίδια τύχη είχε, τό έτος 1925, και τό νηπιαγωγείο, πού όμως επανιδρύθηκε τό Άλλα και ολόκληρο τό Ζάππειο είχε αναστείλει τή λειτουργία του για ενα χρόνο, τό σχολικό έτος , υστέρα άπό απαίτηση του κυριάρχου. Σήμερα τό Ζάππειο λειτουργεί με τό νηπιαγωγείο, για αγόρια και κορίτσια, τό εξάχρονο δημοτικό σχολείο, κι αυτό μεικτό, καί τό εξατάξιο γυμνάσιο, μόνο για κορίτσια, χωρισμένο, σύμφωνα με τήν τουρκική εκπαιδευτική νομοθεσία, σε τριτάξιο γυμνάσιο καί τριτάξιο λύκειο. "Υστερα άπό τήν κατάργηση του Διδασκαλείου τό Ζάππειο περιέλαβε στο πρόγραμμα τών μαθημάτων του καί μαθήματα παιδαγωγικά. Συγκεκριμένα, οί μαθήτριες τών τριών ανωτέρων τάξεων του, αυτών πού συναποτελουν τό σημερινό τριτάξιο λύκειο, παράλληλα με τα άλλα γυμνασιακά τους μαθήματα διδάσκονταν καί εξακολουθούν να διδάσκωνται γενική παιδαγωγική θεωρία καθώς καί γενική καί ειδική διδακτική, επί μία ώρα τήν εβδομάδα στην Α' τάξη, έπί δύο στή Β' καί επί μία στην Γ'. Με τον τρόπο αυτό οί απόφοιτες τοϋ Ζαππείου αποκτούν τις αναγκαίες γνώσεις, για να άσκοϋν με ίκανή επάρκεια τό έργο της διδασκάλισσας. Καί ήταν επιβεβλημένη άπό τα πράγματα, θα έλεγα σωστική, ή ενέργεια αυτή της διοικήσεως του Ζαππείου, άφοϋ δεν ήταν εύκολη ή συμπλήρωση του διδακτικού προσωπικοϋ τών Αστικών Σχολών, όπως αποκαλούνται σήμερα τα δημοτικά σχολεία της Κωνσταντινουπόλεως, με πτυχιούχους τών Διδασκαλείων ή τών Παιδαγωγικών Ακαδημιών άπό τήν Ελλάδα Έκτος άπό τή γαλλική διδασκόταν καί ή αγγλική καθώς καί ή γερμανική δμως ή παοακολούθηση της διδασκαλίας τους απαιτούσε τήν καταβολή Ιδιαιτέρων διδάκτρων. Μέ ιδιαίτερα δίδακτρα διδασκόταν καί ή ενόργανη μουσική (πιάνο). 2. Για τους ϊδιους ακριβώς λόγους καί επειδή ίσως οί απόφοιτες τοϋ Ζαππείου,

18 180 Προσθέτω πώς τό Ζάππειο άπό τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του ευτύχησε να εχη άριστα εκπαιδευμένο και άφωσιωμένο στο έργο του διδακτικό και εποπτικό προσωπικό. Έτσι κατώρθωσε να άποβή φωτεινός φάρος στους υπόδουλους αδελφούς μας και να καταξιωθή στη συνείδηση του υπόδουλου και του ελεύθερου Ελληνισμού. Στα εκατό χρόνια της δράσεως του τό διηύθυναν : Ή Καλλιόπη Κεχαγιά ( ), ή Εύθαλία 'Αδάμ ( ), ή Ελένη Στρούβαλη ( ), ή "Αννα Βασιλειάδου (1937), ή Φανή Γεωργιάδου ( ), ό 'Αλέξανδρος Χατζόπουλος ( ), ή Τατιάνα Γρηγοριάδου ( ) και άπό τό 1963 τό διευθύνει ή 'Αρίστη Κιμιατζή. Άπό τό 1954 ως τό 1962 πού ό Άλέξ. Χατζόπουλος είχε έκλεγή βουλευτής στην Τουρκική Βουλή και δεν ασκούσε τα διευθυντικά του καθήκοντα, τον αναπλήρωσαν ή Φαίδρα Νεφτιτζή ( ), ή Βικτωρία Παπαλούκα ( ) και ή διευθύντρια τού Κεντρικού Παρθεναγωγείου Ελένη Σαράφογλου ( ). Για τό «ευρύ και πληρέστατο» πρόγραμμα τών μαθημάτων και για τήν άρτια κατάρτιση τών αποφοίτων του Ζαππείου, άπό τα πρώτα ακόμη χρόνια της λειτουργίας του, μιλάει πολύ εύγλωττα τό έγγραφο του ελληνικού Υπουργείου τών 'Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας 'Εκπαιδεύσεως, με τό όποιο τό Ζάππειο ανακηρύχθηκε «ισοβάθμιον» με τό 'Αρσάκειο Διδασκαλείο τών 'Αθηνών. Τό υπογράφει ό 'Υπουργός Α.Δ. Αυγερινός, έχει ημερομηνία 2 'Ιουλίου 1879, απευθύνεται στον Κωνσταντίνο Ζάππα και λέγει μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα: «Λαβόντες έν όψει... ότι εν τώ Ζαππείφ διδάσκεται τω όντι κύκλος μαθημάτων ευρύτερος και πληρέστερος τών έν τω Άρσακείω Διδασκαλεία) διδασκομένων και τήν έπίδοσιν τών μαθητριών του Ζαππείου εκ τών θεματογραφικών αγωνισμάτων τών μαθητριών τεκμηράμενοι* καί επιθυμούντες να συντελέσωμεν εις παγίωσιν του έθνωφελεστάτου τούτου καθιδρύματος του έπαγγελλομένου τήν διάδοσιν της ελληνικής παιδείας καί γλώσσης κατά τήν 'Ανατολήν άνακηρύσσομεν ισοβάθμιον τω έν 'Αθήναις Άρσακείω Διδασκαλεία)...». 'Αλλά ή δλη προσφορά του Ζαππείου στή μόρφωση καί στην εθνική καί ηθική διαπαιδαγώγηση τών ελληνοπαίδων της 'Ανατολής αναγνωρίσθηκε πανηγυρικά καί με άλλες μεταγενέστερες πράξεις καί αποφάσεις άπό τή Μητέρα Πατρίδα. Τό Υπουργείο Παιδείας με Διατάγματα, πού εξέδωσε κατά καιρούς, αναγνώρισε τό Γυμνάσιο καί τό Διδασκαλείο του Ζαππείου Παρθεναγωγείου ισότιμα με τα αντίστοιχα σχολεία του ελεύθερου Κράτους πού θα ήθελαν να ασκήσουν το διδασκαλικό έργο, δέν θα ήταν αρκετές, για να καλύψουν τις ανάγκες των σχολείων, τα άλλα δύο Παρθεναγωγεία της Κωνσταντινουπόλεως, το Ίωακείμειο καί το Κεντρικό, περιέλαβαν στο πρόγραμμα τών τριών ανωτέρων τάξεων τους καί παιδαγωγικά μαθήματα, μέ ώρες διδασκαλίας όπως καί στο Ζάππειο.

19 181 μας. Σημειώνω όλες αυτές τις αναγνωρίσεις και για τον πρόσθετο λόγο ότι είναι δυνατό να βοηθήσουν σε πρακτικούς σκοπούς. Α' Το Διδασκαλείο 1. Με Β. Δ. της (Φ. Ε.Κ. 137, τεύχος Α', της ) αναγνωρίσθηκε «ίσότιμον προς τα δημόσια Διδασκαλεία τών θηλέων». 2. Με Β.Δ. της (Φ.Ε.Κ. 483, τεύχος Α', της ) αναγνωρίσθηκε αναδρομικά από τό σχολικό έτος «ίσότιμον προς τα δημόσια Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαιδεύσεως» '. 3. Μέ Β.Δ. της (Φ.Ε.Κ. 337, τεύχος Α', τής ) αναγνωρίσθηκε και πάλι αναδρομικά, άπό τό έτος 1879, «ίσότιμον προς τα Διδασκαλεία τοΰ Κράτους». 4. Μέ Β.Δ. τής (Φ.Ε.Κ. 160, τεύχος Α', τής ) αναγνωρίσθηκε από τό σχολικό έτος εως τό σχολικό έτος «ίσότιμον προς τα έν Ελλάδι λειτουργήσαντα Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, τό δέ άπολυτήριον τών αποφοίτων τούτου ώς ίσότιμον μέ τα απολυτήρια τών Διδασκαλείων τής Δημοτικής Εκπαιδεύσεως τοΰ Κράτους δια τον διορισμόν τούτων διδασκαλισσών ουχί δέ και μέ τα πτυχία τών Παιδαγωγικών Ακαδημιών». Β' Τό Γυμνάσιο 1. Μέ Β.Δ. τής (Φ.Ε.Κ. 137, τεύχος Α', τής ) αναγνωρίσθηκε «ίσότιμον προς δημόσιον γυμνάσιον τοΰ Κράτους». 2. Μέ Β.Δ. τής (Φ.Ε.Κ. 225, τεΰχος Α', τής ) αναγνωρίσθηκε «ίσότιμον προς τα δημόσια γυμνάσια τοΰ Κράτους». 3. Μέ Π.Δ. τής (Φ.Ε.Κ. 310, τεΰχος Α', τής ) αναγνωρίσθηκε αναδρομικά άπό τό σχολικό έτος «ώς όμοταγές προς τα δημόσια γυμνάσια τοΰ Κράτους». 4. Μέ Π.Δ. τής (Φ.Ε.Κ. 72, τεΰχος Α', τής ) αναγνωρίσθηκε αναδρομικά άπό τό σχολικό έτος «ώς όμοταγές προς τα έν Ελλάδι δημόσια γυμνάσια». 5. Μέ Π.Δ. τής (Φ.Ε.Κ. 34, τεΰχος Α', τής ) αναγνωρίσθηκε αναδρομικά άπό τό σχολικό έτος «ώς ίσότιμον προς τα δημόσια γυμνάσια τοΰ Κράτους». Για να συμπληρωθή ή σύντομη αύτη σκιαγράφηση τοΰ Ζαππείου στα εκατό χρόνια τής πορείας του, κρίνω σκόπιμο να αναφερθώ σέ δύο ακόμη 1. Οί αναδρομικές αναγνωρίσεις τοΰ Διδασκαλείου καθώς και τοΰ Γυμνασίου πιθανώτατα απέβλεπαν σέ τακτοποιήσεις, υπηρεσιακές και συνταξιοδοτικές, τών αποφοίτων τών διδασκάλων και τών καθηγητών τους.

20 182 σημεία. Πρώτα στον αριθμό των τροφίμων του κατά τήν τελευταία δεκατετραετία και έπειτα στο πρόγραμμα, μαθημάτων και ωρών διδασκαλίας, πού ακολουθεί σήμερα στις γυμνασιακές του τάξεις. 'Από τή μελέτη και αντιπαραβολή τών αριθμών ô αναγνώστης θα μπόρεση να συναγάγη τα συμπεράσματα του, ατυχώς αποκαρδιωτικά, για τή μελλοντική τύχη τοο ελληνικού στοιχείου στή Βασιλεύουσα. 'Ενώ λοιπόν κατά το σχολικό έτος στο Ζάππειο φοίτησαν 810 συνολικά μαθητές και μαθήτριες (36 στο νηπιαγωγείο, 388 στο δημο ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Μαθήματα Γυμνασίου Τάξεις Α' Β' Γ' Α' Λυκείου Τάξεις Β' Θρησκευτικά Ελληνικά ('Αρχαία, Νέα) Μαθηματικά Φυσικά Γαλλικά ή 'Αγγλικά Εμπορικά Φιλοσοφικά Κοσμογραφία Παιδαγωγικά Τεχνικά Οίκοκυρικά 'Ωδική Γυμναστική 'Υγιεινή Βρεφοκομία Τουρκική Γλώσσα και Φιλολογία. 'Ιστορία, στα τουρκικά Γεωγραφία» Πατριδογνωσία» Κοινωνιολογία» Στρατιωτικά» Σύνολο ωρών

21 183 τικο και 386 στο γυμνάσιο λύκειο) ι, πέντε χρόνια αργότερα, το σχολικό έτος , ό αντίστοιχος αριθμός μειώθηκε σε 513 (30 στο νηπιαγωγείο, 222 στο δημοτικό και 261 στο γυμνάσιο λύκειο) και υστέρα άπό άλλα έξη χρόνια, κατά το σχολικό έτος , ό αριθμός αυτός μειώθηκε ακόμη πιο πολύ και έφθασε μόλις σε 361 μαθητές και μαθήτριες (37 στο νηπιαγωγείο, 128 στο δημοτικό και 196 στο γυμνάσιο λύκειο), για να περιορισθή μόνο σέ 298 μαθητές μαθήτριες κατά τό εφετινό σχολικό έτος (114 μαθητές και μαθήτριες στο δημοτικό και 184 μαθήτριες στο γυμνάσιο λύκειο). Τό εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων καΐ ωρών διδασκαλίας, πού ακολουθούν τό γυμνάσιο και τό λύκειο του Ζαππείου, βλέπε στην προηγούμενη σελίδα 2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Κανονισμός του Ζαππείου ανωτάτου ελληνικού εκπαιδευτηρίου τοϋ θήλεος φύλου εν Κωνσταντινουπόλει, εν Κωνσταντινουπόλει Ήμερολόγιον της 'Ανατολής, πολιτειογραφικόν και φιλολογικόν του έτους 1883, υπό Άθ. Παλαιολόγου, έν Κωνσταντινουπόλει 1882, σ Εκκλησιαστική 'Αλήθεια, έτους Γ' (1882), τ. ια' σ Τα εγκαίνια του Ζαππείου, έκ τοϋ υπ' αριθ και ήμερομηνίαν 10 'Ιουλίου 1885 φύλλου τοϋ Νεολόγου, έν Κωνσταντινουπόλει Ζάππειον Έθνικόν Παρθεναγωγεϊον, ίδρυθέν τω 1875, έν Κωνσταντινουπόλει, Ζάππειον Έθνικόν Παρθεναγωγεϊον έν Κωνσταντινουπόλει, Α' ΕΙκοσιπενταετηρίς , Β' 'Επετηρίδες , έν Κωνσταντινουπόλει Βρετοΰ Ι.Α., Ήμερολόγιον έγκυκλοπαιδικόν του έτους 1907, έν 'Αθήναις 1906, σ Σύλλογος Ζαππίδων, Λεύκωμα, 'Αθήναι Ξηραδάκη Κούλας, Άπό τα 'Αρχεία τοϋ 'Ελεγκτικού Συνεδρίου, Παρθεναγωγεία και δασκάλες του υπόδουλου Ελληνισμού, 'Αθήνα 'Αντίγραφα έγγραφων και άλλα στοιχεία τοϋ ατομικού μου 'Αρχείου. 1. Μεικτά είναι μόνο τό νηπιαγωγείο και το δημοτικό. 2. Το ίδιο ακριβώς αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων ακολουθούν και τα άλλα δύο Παρθεναγωγεία, τό Ίωακείμειο και τό Κεντρικό.

22 Tò Έθνικόν Ίωακείμειον Παρθεναγωγεΐον. 'Ιδρυτής του πνευματικού αύτοΰ φάρου, πού εξέθρεψε γενεές Ελληνίδων της Βασιλεύουσας και τις ώδήγησε στο δρόμο της γνώσεως και της αρετής, υπήρξε ό Οικουμενικός Πατριάρχης 'Ιωακείμ ό Β', ό από Κυζίκου ι. Συγκεκριμένα, ό άοίδιμος αυτός θρησκευτικός ταγός, γνωρίζοντας πόσο υστερούσε ή μόρφωση «τής θηλείας νεότητος» ακόμη και σ' αυτή τήν έδρα τής 'Ορθοδοξίας καί έχοντας πλήρη συναίσθηση των μεγάλων υποχρεώσεων του ώς πνευματικού οδηγού τοΰ Γένους, άφησε με τή διαθήκη του λίρες «δια τήν έπομένην έπείγουσαν», όπως ό ίδιος τή χαρακτηρίζει, «ανάγκην, επί των εν Μουχλίω 2 δύο οικοπέδων του να άνεγερθή οικοδομή κατάλληλος, ήτις να χρησιμεύση ώς πατριαρχικόν Παρθεναγωγεΐον. '..». Με τήν ενέργεια του αυτή ό μουσόφιλος Πατριάρχης θέλησε να διάνοιξη μιαν ακόμη λεωφόρο πνευματικής και κοινωνικής αναπτύξεως των ομογενών του. Είδικώτερα, θέλησε να καλύψη τις μορφωτικές ανάγκες των κοριτσιών, πού κατοικούσαν στις συνοικίες τής κυρίως Κωνσταντινουπόλεως, με τή δημιουργία ενός ακόμη μορφωτικού κέντρου, στο όποιο να έκπαιδεύωνται τα κορίτσια των λαϊκών τάξεων, πού οι γονείς τους, για λόγους κυρίως οικονομικούς, απέφευγαν να τα στέλνουν στα Παρθεναγωγεία, πού λειτουργούσαν σε απόμακρες συνοικίες, καί έτσι τα στερούσαν άπό το αγαθό τής μορφώσεως καί τής αγωγής με φανερή τή μεγάλη εθνική ζημία. Για το λόγο αυτό άλλωστε το ίδρυμα άπό τήν πρώτη μέρα τής λειτουργίας του πήρε τήν επωνυμία «Ίωακείμειον», ένώ το προσεπώνυμο «Έθνικόν» τοΰ απονεμήθηκε ενα χρόνο αργότερα με κοινή απόφαση τών δύο διοικητικών σωμάτων τής Εκκλησίας, τής Ί. Συνόδου καί τοΰ Δ. Έθνικοΰ Μεικτού Συμβουλίου, πού το ανακήρυξαν «Άνωτέραν 'Εθνική ν Σχολή ν». "Ομως άπό το 1923 έχασε το προσεπώνυμο «Έθνικόν» καί διατηρεί μόνο τήν πρώτη του επωνυμία. Τα εγκαίνια τοΰ διδακτηρίου 3 καί ή έναρξη τών μαθημάτων του έγιναν με μεγάλη επισημότητα το Σεπτέμβριο τοΰ Παρευρέθηκαν ό Πατριάρχης Ιωακείμ ό Γ', πού έκαμε μάλιστα ό ίδιος τον αγιασμό, καί πολλοί 1. Κατά κόσμον 'Ιωάννης Κοκκώδης, άπό τή Χίο ( ). Πατριάρχευσε δυο φορές : καί Πέθανε «επί τοϋ θρόνου του», στή Θεολογική Σχολή τής Χάλκης, στις 5 Αυγούστου Το Μουχλίον, κοινώς Μουχλιό : Ένοοία στα νοτιοδυτικά τοϋ Φαναριού, όπου ό παλαιός βυζαντινός ναός τής Παναγίας τοΰ Μουχλίου. 3. Τήν ευθύνη καί τήν τιμή για τήν ανέγερση του είχαν : Ό Μητροπολίτης Δέρκων 'Ιωακείμ καί οί Θ. Μαυρογορδάτος καί Ν. Θ. Σουλλίδης, πού είχαν όρισθή άπό τον 'Ιωακείμ το Β' εκτελεστές τής διαθήκης του.

23 185 'Αρχιερείς και άλλοι πνευματικοί και κοινοτικοί ταγοί άπο την Όμογένεια 1. Με μεγάλη επίσης επισημότητα, με την παρουσία και πάλι του Πατριάρχη,'Αρχιερέων και άλλων επισήμων, γιορτάσθηκε και ή λήξη των μαθημάτων του πρώτου σχολικού χρόνου, στις 16 'Ιουνίου τοΰ Ή σχετική τελετή έγινε στην αίθουσα τών εορτών της Μεγάλης Σχολής με κύριους ομιλητές τη διευθύντρια του Ίωακειμείου Χρυσούλα Ίωαννίδου 2 και τον έφορο Δ. Θ. Ξανθόπουλο. Κατά τήν πρώτη δεκαετία της λειτουργίας του είχε οκτώ τάξεις, τρεις Γυμνασίου, τέσσερις Σχολείου (Δημοτικού) και μία προκαταρκτική, πού έγιναν εννέα άπό τό σχολικό έτος με τήν προσθήκη και τετάρτης γυμνασιακής τάξεως και άπό τό έτος δέκα με τήν προσθήκη και πέμπτης τάξεως στο Σχολείο. Τό σχολικό έτος λειτουργούσε με ένδεκα τάξεις, εξη της Αστικής Σχολής (του Δημοτικού Σχολείου) και πέντε τοΰ Γυμνασίου. "Ομως άπό τό σχολικό έτος , άφοϋ στο μεταξύ καταργήθηκαν άπό στενότητα τοΰ διδακτήριακοΰ χώρου και για λόγους οικονομίας οι τέσσερις πρώτες τάξεις τής 'Αστικής Σχολής, πού ήταν και οι πολυπληθέστερες, τό 'Γωακείμειο λειτουργούσε με επτά τάξεις, δύο τής 'Αστικής και πέντε τοΰ Γυμνασίου, πού έγιναν οκτώ άπό τό σχολικό έτος με τήν προσθήκη και έκτης γυμνασιακής τάξεως. 'Αλλά με τή λήξη τοΰ σχολικοϋ έτους ώλοκληρώθηκε ή κατάργηση τής 'Αστικής Σχολής και έτσι από τό σχολικό έτος τό Ίωακείμειο Παρθεναγωγείο λειτουργεί με εξη τάξεις τοΰ Γυμνασίου, χωρισμένες, σύμφωνα με τήν τουρκική εκπαιδευτική νομοθεσία, σέ δύο κύκλους, στο τριτάξιο γυμνάσιο και στο τριτάξιο λύκειο. Τό Ίωακείμειο, άπό τα πρώτα χρόνια τής λειτουργίας του, εκτός άπό τα γυμνασιακά μαθήματα είχε περιλάβει στο πρόγραμμα του και μαθήματα εγκυκλοπαιδικά και άλλα πρακτικά καθώς και ειδικά παιδαγωγικά. Με τον τρόπο αυτό «παρεσκεύαζε τήν Ίωακειμειάδα έπιτηδείαν και οίκον να κυβέρνηση και τέκνα άλλων εν Σχολή παιδεύουσα τήν κοινωνίαν να ανάπτυξη». Διότι τό απολυτήριο τοΰ Ίωακειμείου έδινε στις απόφοιτες του τό πρόσθετο δικαίωμα «τοΰ διδάσκειν εν Παρθεναγωγείοις κατά τα πρώτα Ι. Σχετικούς λόγους είχαν εκφωνήσει ό έφορος 'Αναστάσιος Παπάς και ô καθηγητής τής Μεγάλης του Γένους Σχολής Β. Δ. Καλλίφρων. 2. Χρυσούλα Ίωαννίδου, το γένος Παπαγγελή, πρώτη διευθύντρια τοϋ Ίωακειμείου, πού το υπηρέτησε άπό το 1882 εως τό Καταγόταν άπό τήν 'Αθήνα και ήταν απόφοιτη τοΰ 'Αρσακείου Διδασκαλείου με παιδαγωγικές σπουδές στή Μασσαλία. Μητέρα τής μουσικολόγου Σοφίας Σπανούδη και τοϋ δικηγόρου 'Αγγέλου Στ. Ίωαννίδη. Πέθανε στην Κωνσταντινούπολη τον Αύγουστο τοΰ 1912.

24 186 τής ασκήσεως του διδασκαλικού" έργου ετη, τοϋ διευθύνειν δέ Παρθεναγωγεία μεθ' ίκανήν εν τω έπαγγέλματι πεΐραν» ι. Τη δεύτερη αύτη αποστολή του εξακολουθεί να έκπληρώνη και σήμερα εξασφαλίζοντας στη Βασιλεύουσα το απαραίτητο για τα δημοτικά της σχολεία διδακτικό προσωπικό 2. Και για να μπορούν οί απόφοιτες του να άσκοϋν με ικανή επάρκεια το διδασκαλικό τους έργο, περιλαμβάνει στο πρόγραμμα του τή διδασκαλία και παιδαγωγικών μαθημάτων. Κατά το σχολικό έτος οί ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων αυτών ήταν μία στην Α', δύο στή Β' και μία στην Γ' τάξη τοϋ Λυκείου 3. Θεωρώ αναγκαίο να προσθέσω πώς τό Ίωακείμειο είχε να αντιμετώπιση, άπο τό πρώτο κιόλας έτος της λειτουργίας του, οικονομικές δυσκολίες, πού πολλές φορές θεωρήθηκαν ανυπέρβλητες. Και ήταν επόμενο να ανακύψουν τέτοιες δυσχέρειες, άφοϋ ό ιδρυτής του δέν είχε τήν οικονομική δυνατότητα, παράλληλα με τήν εξασφάλιση τών μέσων για τήν ανέγερση τοϋ διδακτηρίου, να τό προικοδότηση και μέ τις προσόδους, πού θα κάλυπταν μέρος έστω άπό τις ετήσιες δαπάνες της λειτουργίας του. "Ομως, όπως καί σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, όχι μόνο μεμονωμένα άτομα στάθηκαν συναντιλήπτορες σ' αυτούς πού είχαν έπωμισθή τήν ευθύνη της λειτουργίας του, άλλα καί οργανώσεις ιδρύθηκαν καί λειτουργούσαν μέ μόνο καί αποκλειστικό προορισμό να στηρίξουν τό εθνικό καί εκπολιτιστικό αυτό κέντρο. Άπό τα μεμονωμένα άτομα πού διέθεσαν μέρος τοϋ πλούτου τους, για να τό ενισχύσουν στα πρώτα κρίσιμα χρόνια της λειτουργίας του, σημειώνω τους: 'Ανδρέα Συγγρό, Ίω. Χαριτωνίδη, Άλέξ. Γεωργιάδη καί Κων. Σεβαστόπουλο, πού ανακηρύχθηκαν μεγάλοι ευεργέτες 4, Στεφ. 1. Το δικαίωμα αυτό, πού τό παρείχε το Οικουμενικό Πατριαρχείο ώς ανώτατη εκκλησιαστική καί εκπαιδευτική αρχή, αναφερόταν στα σχολεία πού λειτουργούσαν έξω άπό τά σύνορα τοϋ ελεύθερου Κράτους μας. 2. Κατά τό σχολικό έτος άπό τις 122 διδασκάλισσες καί διευθύντριες τών δημοτικών σχολείων της Κωνσταντινουπόλεως 68 ήταν απόφοιτες τοϋ Ίωακειμείου. Ή εξοικονόμηση αυτή έχει αφετηρία τό γεγονός πώς δέν ήταν εύκολο να συμπληρωθούν δλες οί διδασκαλικές θέσεις μέ πτυχιούχους Παιδαγωγικών 'Ακαδημιών άπό τήν Ελλάδα. 3. Παιδαγωγικά μαθήματα μέ τον ίδιο αριθμό ωρών τήν εβδομάδα διδάσκονται καί στα άλλα δύο Παρθεναγωγεία τής Κωνσταντινουπόλεως, τό Ζάππειο καί τό Κεντρικό, για τους ίδιους λόγους πού διδάσκονται καί στο Ίωακείμειο. 4. Σύμφωνα μέ απόφαση τής 'Εφορείας τοϋ Ίωακειιιείου, πού μνημονεύεται στή λογοδοσία της τοϋ έτους , έπρεπε να προσφέρη κανείς στο Ίωακείμειο, εφάπαξ ή μέ ετήσιες δόσεις, περισσότερες άπό 100 λίρες, για να άνακηρυχθή μεγάλος ευεργέτης καί περισσότερες άπό 50, για να άνακηρυχθή ευεργέτης. Ό εθνικός ευεργέτης 'Ανδρέας Συγγρός, έκτος άπό τις άλλες προηγούμενες εισφορές του προς τό Ίωακείμειο, τό έτος 1896 είχε προσφέρει καί γρόσια.

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 28/07/2015 Υποτροφίες για σπουδές πρώτου κύκλου από το κληροδότημα «Αφων Ζωσιμά» Σχόλια. Το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται το σύστηµα των Γενικών Εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση το οποίο ίσχυσε την περίοδο 1983-1999 και

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 of 5 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΚΛΑΔΟΙ/ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Page 1 of 5 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΚΛΑΔΟΙ/ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ . ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ Page 1 of 5 ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ( ΤΡΟΦΕΙΑ) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ( ΕΣΠΑ 2007-2013) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 31

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων οργάνωση και λειτουργία Μαρία Φουσέκα, φιλόλογος 1 Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συστάθηκαν, αρχικά, για τα παιδιά των υπαλλήλων της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013 ΠΡΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ») ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» (ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη της ελληνικής παιδαγωγικής σκέψης και πράξης

Η εξέλιξη της ελληνικής παιδαγωγικής σκέψης και πράξης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 2013-14 Α εξάμηνο Η εξέλιξη της ελληνικής παιδαγωγικής σκέψης και πράξης Υπεύθυνος καθηγητής: Μαυρικάκης Εμμανουήλ Συμμετέχοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6878952, Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ : 2710-230000,Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Αθήνα, 28 7-2006 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών, εκπαιδευτική πολιτική και κοινωνική δικαιοσύνη

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών, εκπαιδευτική πολιτική και κοινωνική δικαιοσύνη 1 Εκπαίδευση εκπαιδευτικών, εκπαιδευτική πολιτική και κοινωνική δικαιοσύνη Χρήστος Ηρ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Αναπλ. Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη. Ελλάδα antwniou@auth.gr 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΔΑ: ΒΛΩΒ9-ΚΩΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 32

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 32 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣΤΕΡ 2012-2013 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠΑΚ 6 ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΟ ΤΕΠΑΚ 8 ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜHΜΑΤΑ 11 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 28 ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30

Διαβάστε περισσότερα

Η προσχολική εκπαίδευση και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και στις ελληνικές κοινότητες της διασποράς

Η προσχολική εκπαίδευση και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και στις ελληνικές κοινότητες της διασποράς Η προσχολική εκπαίδευση και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και στις ελληνικές κοινότητες της διασποράς Α. Σύντοµη ιστορική διαδροµή Η ελληνική προσχολική εκπαίδευση γεννιέται και αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Καταργείται η προτεραιότητα των κατόχων διδακτορικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα.

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ 273 επιλογή των πινάκων είναι συχνά πολύ άνιση: ό Βασ. Γούτας λ.χ. άντιπροσωπεύεται με 4 πίνακες, ό Πίνδαρος Πλατωνίδης με 14, άλλά μέ κανέναν οί ενδιαφέροντες άγιογράφοι Θεόδωρος Βασιλειάδης,

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Μαθημάτων. Γ Λυκείου

Επιλογή Μαθημάτων. Γ Λυκείου Επιλογή Μαθημάτων Γ Λυκείου Μαθήματα Κοινού Κορμού Γ τάξη Νέα Ελληνικά 5 Μαθηματικά 2 Ιστορία 2 Θρησκευτικά 2 Πολιτική Αγωγή 1 Γυμναστική 1 Υποχρ. Ξένες γλώσσες 4 Σύνολο 17 Υποχρεωτικές Ξένες Γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (Mε βάση το Νόμο 4186/2013)

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (Mε βάση το Νόμο 4186/2013) ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Mε βάση το Νόμο 4186/2013) Α Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου Η Α Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην

Διαβάστε περισσότερα

1987-1989: Μεταδιδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης στην Καθολική Θεολογία

1987-1989: Μεταδιδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης στην Καθολική Θεολογία Όνομα: ΗΡΑΚΛΗΣ Επώνυμο: ΡΕΡΑΚΗΣ Όνομα πατρός: ΜΑΤΘΑΙΟΣ Χρον. γέννησης: 1952 Τόπος γέννησης: ΡΕΘΥΜΝΟ Βαθμίδα: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ Τμήμα: ΠΟΙΜ. & ΚΟΙΝ. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Εργαστήριο: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτήριο Λυκείου ( Β' Λύκειο Κορίνθου)

Απολυτήριο Λυκείου ( Β' Λύκειο Κορίνθου) τ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΞΕΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ 9 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 41 210 5157874

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ . ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 7 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1817 21 Αυγούστου 2015 Αριθμ. 130085/Δ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έτος Ίδρυσης: 9 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (Συνολικά στοιχεία). Κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ Πρόκειται για ένα «όραμα ζωής του Σεβ. Μητροπολίτου μας για τη νεολαία». Η πρωτοβουλία, αλλά και οι δαπάνες για την ανέγερση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για το νέο Γυμνάσιο Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Γυμνάσιο Κατευθύνσεις 1. Γενική 2. Τεχνολογική 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Το Εθνικό Απολυτήριο Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί 1. To Eθνικό Απολυτήριο χορηγείται στους αποφοίτους όλων των τύπων Λυκείου, που εγγράφονται στην Α τάξη του από την έναρξη του σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ομάδες Προσανατολισμού Τρεις Ομάδες Προσανατολισμού Σπουδών προβλέπει το μεταβατικό σύστημα πρόσβασης στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ το οποίο θα

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου

Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου ΙΣΧΥΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΡΕΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2011 1. Θρησκευτικά 2 Θρησκευτικά: 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος 2015-2016

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Το Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (MASTER IN LAW AND ECONOMICS) Τα Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αρχεία Αναλυτικών Προγραμμάτων 1899-1999. Τίτλος / Περιγραφή κ.α.

Ψηφιακά Αρχεία Αναλυτικών Προγραμμάτων 1899-1999. Τίτλος / Περιγραφή κ.α. Ψηφιακά Αρχεία Αναλυτικών Προγραμμάτων 1899-1999 ΕΤΟΣ Aρ. ΦΕΚ Π../ Υ.Α. 1899 48/Α 16-Φεβ Περί εισαγωγής της διδασκαλίας του μαθήματος της ελληνικής γραμματολογίας εν τοις Γυμνασίοις του Κράτους 1899 57/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΣΑΜΟΥΡΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΣΑΜΟΥΡΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Σ Α Μ Ο Υ Ρ Κ Α Κοινωφελές Ίδρυμα ΑΝ 2039/39, που ιδρύθηκε από τον Χρήστο Θ. Σαμούρκα ΙΔΡΥΜΑ ΣΑΜΟΥΡΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Το Κοινωφελές Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικές εξετάσεις : μεταβατικό το νέο σύστημα και με περισσότερες επιλογές

Πανελλαδικές εξετάσεις : μεταβατικό το νέο σύστημα και με περισσότερες επιλογές Πανελλαδικές εξετάσεις : μεταβατικό το νέο σύστημα και με περισσότερες επιλογές Το σύστημα Εξετάσεων Εισαγωγής που περιγράφεται στις επόμενες παραγράφους σχεδιάστηκε ως μεταβατικό σύστημα, για να αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Τηλ: 210-3443508, Φαξ: 210-3443865

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Άρθρο 4 Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται από τον Οργανισμό ως «ισότιμοι» ή ως «ισότιμοι και αντίστοιχοι». 1. Η «ισοτιμία»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Σύμφωνα με το πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας θα πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές στο Λύκειο και στον τρόπο εισαγωγής στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. Ένα μοναδικό ταξίδι, οδοιπορικό στην ιστορία του πολιτισμού και της εκπαίδευσης των Ελλήνων, σχεδίασε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο. Ειδικού Τεχνολογικού Λυκείου

Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο. Ειδικού Τεχνολογικού Λυκείου Κοινή Πρόταση για την Ειδική Επαγγελµατική Εκπαίδευση Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο µε τάξεις Ειδικού Τεχνολογικού Λυκείου Επικαιροποιηµένη σύµφωνα µε το προσχέδιο νόµου του τεχνολογικού λυκείου Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr Ηράκλειο 14-9-2011 Αριθμ. Πρωτ. 4688/Φ.30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Θυρίδα Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Σεπτέμβριος 2011 1 Εισαγωγή του νέου Προγράμματος Σπουδών της Ιστορίας Με βάση τους σχεδιασμούς του Υπουργείου Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τα ωρολόγια προγράμματα και το ωράριο εργασίας των Διευθυντών και των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων διαμορφώνονται ως ακολούθως : 1. Διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 4250/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-

Διαβάστε περισσότερα

www.genadios.edu.gr Λεωφ. Καλαμακίου 104Β, Άλιμος ΤΚ 174 55 Τ. 210 9828888 210 9829888 210 9830888 F. 210 9850342 Ε. info@genadios.edu.

www.genadios.edu.gr Λεωφ. Καλαμακίου 104Β, Άλιμος ΤΚ 174 55 Τ. 210 9828888 210 9829888 210 9830888 F. 210 9850342 Ε. info@genadios.edu. Αγαπητοί γονείς Αισθανόμαστε την ανάγκη να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την ταυτότητα της ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ και το αξιόλογο και πολυεπίπεδο εκπαιδευτικό έργο που επιτελεί.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. Θρησκευτικά 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. Θρησκευτικά 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α Λυκείου, η οποία είναι τάξη προσανατολισμού, περιέχει γενικά μαθήματα συνολικής διάρκειας 9 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και μαθήματα επιλογής, από τα οποία ο μαθητής είναι υποχρεωμένος

Διαβάστε περισσότερα

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας Πίνακας 2 Περιεχομένων Το Σχολείο μας 3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας 4 Σχολικό Έτος και Αργίες Ωράριο 6 Οι καθημερινές μας Οι Δραστηριότητες 7 εργασίες μας 9 Κατ οίκον Εργασία Οι Αξιολόγηση 10 Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ.

«Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ. «Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ. Ιστορική Αναδρομή Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών είναι Αποκεντρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας ΘΕΜΑ: "Εκκλησιασμός και πρωινή προσευχή μαθητών" ΣΧΕΤ.: α) ΥΠΕΠΘ, Φ. 200.21/16/136240.26.11.1977 β) ΥΠΕΠΘ, Γ/6251/22-10-1979 γ) ΥΠΕΠΘ, Γ/2875/30-4-1981 δ) Π.Δ. 201/98 Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο για τους υποψήφιους μαθητές και μαθήτριες. Εισαγωγικές Εξετάσεις Σάββατο 9 Mαΐου 2015. Αμερικανικό Κολλέγιο Ανατόλια

Πληροφοριακό έντυπο για τους υποψήφιους μαθητές και μαθήτριες. Εισαγωγικές Εξετάσεις Σάββατο 9 Mαΐου 2015. Αμερικανικό Κολλέγιο Ανατόλια Πληροφοριακό έντυπο για τους υποψήφιους μαθητές και μαθήτριες Εισαγωγικές Εξετάσεις Σάββατο 9 Mαΐου 2015 Αμερικανικό Κολλέγιο Ανατόλια 1 2 Πληροφοριακό έντυπο για τους υποψήφιους μαθητές και μαθήτριες

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Eκκλησιαστικό Λύκειο - Γυµνάσιο Tήνου

Γενικό Eκκλησιαστικό Λύκειο - Γυµνάσιο Tήνου Γενικό Eκκλησιαστικό Λύκειο - Γυµνάσιο Tήνου 42 XPONIA ΠPOΣΦOPAΣ THNOΣ 1966-2008 Φέτος το Σχολείο μας συμπληρώνει σαράντα δυο χρόνια προσφοράς και διακονίας στο νησί της Τήνου, στην ευρύτερη περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΚΑΡΔΑΡΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Θ.Σ. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1962, όπου και ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

0BΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

0BΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 0BΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 EL Ευρωπαϊκή Επιτροπή 0BΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 1BΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δήλωση Ανάληψης Καθηκόντων Νηπιαγωγού σε Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο

Θέμα: Δήλωση Ανάληψης Καθηκόντων Νηπιαγωγού σε Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Σημείωση: Το έντυπο θα συμπληρώνεται μετά την ανάληψη καθηκόντων/ εργοδότησης νηπιαγωγού σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο. Αποστέλλεται μαζί με τα υπόλοιπα έντυπα από τη διευθύντρια/ ιδιοκτήτρια του Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου,

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2011-2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ------ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Με Απόδειξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΠΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Λάρισα 29.5.2014 ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 1514/95363

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Σχέδιο για Συζήτηση και Προβληματισμό ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Σχέδιο για Συζήτηση και Προβληματισμό ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτης Ιστοσελίδας. Υπηρεσίες Συνδέσεις Εγκύκλιοι Έντυπα Downloads

Χάρτης Ιστοσελίδας. Υπηρεσίες Συνδέσεις Εγκύκλιοι Έντυπα Downloads Το Υπουργείο Το Eκπαιδευτικό Σύστημα Πρόσβαση στη Γνώση Θρησκεύματα Μηχανή Αvαζήτησης Επικοινωνία Συχνές Ερωτήσεις Χάρτης Ιστοσελίδας Προκηρύξεις/ Νέα Διαγωνισμοί Συνέδρια/ Ημερίδες Εποπτευόμενοι Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Απόκτηση εκπαιδευτικής και διαπολιτισμικής επάρκειας και ετοιμότητας από τους εκπαιδευτικούς Α /βάθμιας και Β /βάθμιας εκπαίδευσης

Απόκτηση εκπαιδευτικής και διαπολιτισμικής επάρκειας και ετοιμότητας από τους εκπαιδευτικούς Α /βάθμιας και Β /βάθμιας εκπαίδευσης Απόκτηση εκπαιδευτικής και διαπολιτισμικής επάρκειας και ετοιμότητας από τους εκπαιδευτικούς Α /βάθμιας και Β /βάθμιας εκπαίδευσης Περιεχόμενα 1. Απόκτηση εκπαιδευτικής και διαπολιτισμικής επάρκειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει πιο κάτω τα αποτελέσματα των υποψηφίων που έχουν εξασφαλίσει θέση με

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014)

Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014) Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014) 1ο Επιστηµονικό Πεδίο: Νοµικών, Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστηµών Κωδικός Τμήματος Πανεπιστήμιο Τμήμα Εισακτέοι 2013 Σελίδα 1 από 5 129

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου»

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

1. Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Παιδαγωγική-Κατηχητική

1. Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Παιδαγωγική-Κατηχητική KOΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Όνομα πατέρα: Βασίλειος Ημερομηνία γέννησης 1948 Δ/νση κατοικίας Κεραμοπούλου 11 Ταχ. Κώδ.: 546 22 Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι-Αθήνα Τηλ: 210 6878809-813, 210 6878888 Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ-ΕΡΕΥΝΗΤΗ Email:Kadrian@freemail.gr Το δίλημμα Παιδεία για την Παιδεία ή για την αγορά εργασίας έχει έλθει τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Υπηρεσία Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικής Αγωγής Παγκύπριες Εξετάσεις Επιστηµονικά Πεδία και Πλαίσια Πρόσβασης ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ και ΠΛΑΙΣΙA ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ  Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ιευθύντρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2015 ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, ΩΡΑ 8:00 Μ.Μ. Όπως ήδη έχετε ενημερωθεί, η Τελετή Αποφοίτησης θα πραγματοποιηθεί στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου. 1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του νομικού προ σώπου Δήμου Βέροιας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Αγαπητοί γονείς/ κηδεμόνες, Θεσσαλονίκη, Μάιος 2015 Σύμφωνα με τη με αριθμ. Φ.52/63/12873/Γ1/6-2-2012 (ΦΕΚ 253, τ.β ), (ΑΔΑ: Β4439- ΩΞ1)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ Κοινοβουλευτική Ομάδα Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592193, 2102592111, fax: 2102592155 e-mail: ko@vouli.κke.gr, http://www.kke.gr Γραφεία Βουλής: 2103708168,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΧ. ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις 1. Περίοδος διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων 2013 Tέλος Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Με τις διατάξεις του άρθρου 59

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ NEO ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ NEO ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ NEO ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΣΥΠ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2013 Ε ΟΡΓΑΝΩΣΗ και

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα