Η παιδαγωγική αξιοποίηση των σχεδίων εργασίας Από τη θεωρία στην πράξη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η παιδαγωγική αξιοποίηση των σχεδίων εργασίας Από τη θεωρία στην πράξη"

Transcript

1 Η παιδαγωγική αξιοποίηση των σχεδίων εργασίας Από τη θεωρία στην πράξη Ευαγγελία Καγκά Σύμβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Φιλοσοφία, σκοπός και προστιθέμενη αξία των σχεδίων εργασίας (projects) Τα σχέδια εργασίας αποτελούν μεθοδευμένες συλλογικές μορφές δράσεων με σαφείς στόχους και συγκεκριμένο αντικείμενο ενασχόλησης των μαθητών. Αποσκοπούν στην πολυεπίπεδη διασύνδεση της σχολικής γνώσης με αυθεντικές καταστάσεις της καθημερινής ζωής και την ανάληψη κοινωνικής δράσης από τους μαθητές ώστε να είναι ικανοί να διαχειρίζονται βιωματικά τη γνώση, αξιοποιώντας την προσέγγισή της από διαφορετικές οπτικές γωνίες (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών, Τόμος Α ). Οι μαθητές εμπλέκονται ενεργά σε συλλογικές διερευνητικές δραστηριότητες, όπου το ζητούμενο είναι η αναζήτηση, η συλλογή, η επεξεργασία των πληροφοριών, η αξιολόγηση των νέων στοιχείων, η σύνθεση και η παρουσίαση του τελικού προϊόντος. Επιπλέον δίδεται έμφαση στη διαδικασία οικοδόμησης και χρήσης της γνώσης, όπου εξίσου σημαντικό ρόλο με τις μαθησιακές διεργασίες διαδραματίζουν η οργάνωση των εμπειριών, οι αισθήσεις, η φαντασία και η δημιουργικότητα. Στη λογική αυτή διασφαλίζονται οι συνθήκες μετασχηματισμού της θεωρίας σε πράξη, των γνωστικών δεξιοτήτων σε μεταγνωστικές, της νοητικής ακαμψίας σε κριτική και δημιουργική σκέψη. Πέρα από τη γνωστική διάσταση των σχεδίων εργασίας, πρέπει να επισημάνουμε και τις κοινωνικοπολιτισμικές προεκτάσεις τους, οι οποίες εστιάζονται στους εξής άξονες: στην κοινωνικοποίηση των μαθητών, μέσα από την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων, δεξιοτήτων συλλογικής άμιλλας, επικοινωνίας και διαλεκτικής αντιπαράθεσης, στην ενίσχυση της ενσυναίσθησης μέσα από την ελεύθερη έκφραση συναισθημάτων, απόψεων, στάσεων, έξεων και τις συγκρούσεις αξιών, ώστε οι μαθητές να είναι ικανοί να αντιλαμβάνονται και να επαναπροσδιορίζουν στερεοτυπικές αντιλήψεις και συμπεριφορές (Καγκά, 2002), στην καλλιέργεια της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης των μαθητών, όταν αισθάνονται ικανοποίηση για τα προσωπικά τους επιτεύγματα με την επιτυχή και αποτελεσματική συμβολή τους στην ολοκλήρωση του έργου. Η εκπόνηση σχεδίων εργασίας, στο πλαίσιο των διδακτικών και μαθησιακών πρακτικών, αποκτά μείζονα σημασία, δεδομένου ότι στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) των γνωστικών αντικειμένων το 10% του διδακτικού χρόνου διατίθεται σε διαθεματικές δραστηριότητες. 1

2 Τα σχέδια εργασίας συνθέτουν ένα πρόσφορο πεδίο σκέψης και δράσης, γι αυτό θεωρούμε σημαντικό να παρουσιάσουμε τις βασικές αρχές της παιδευτικής αξίας τους. Οι μαθητές : οικοδομούν συλλογικά και οικειοποιούνται τη σχολική γνώση μέσα σε αυθεντικά καθημερινά περιβάλλοντα, με ευέλικτες διαδικασίες αναζήτησης, διαπραγμάτευσης, αμοιβαιότητας (Lather, 1991), και αξιοποίησης εμπειρικοβιωματικών καταστάσεων, συνδέουν ήδη κεκτημένες γνώσεις από διαφορετικά μαθήματα, προκειμένου να αναζητούν και να επεξεργάζονται νέες πληροφορίες, στο πλαίσιο της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης, εργάζονται σε ομάδες, καταστρώνουν σχέδια δράσης, αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, επεξεργάζονται και παρουσιάζουν από κοινού το έργο τους, ενεργοποιούν γνωστικούς και συναισθηματικούς μηχανισμούς, προκειμένου να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε ερευνητικές συλλογικές προσπάθειες, και εφαρμόζουν στην πράξη τις δεξιότητες «μαθαίνω πώς να μαθαίνω» και «μαθαίνω να συνυπάρχω με άλλους», εμπλουτίζουν τα ενδιαφέροντά τους, οργανώνουν τις προσωπικές τους εμπειρίες, αυτενεργούν και αναπτύσσουν δεξιότητες αυτόνομης μάθησης (τι μαθαίνω, πώς το μαθαίνω, γιατί το μαθαίνω, πού το χρησιμοποιώ, τι θέλω ακόμη να μάθω προκειμένου να επιτύχω το στόχο μου), εξοικειώνονται με κοινωνικά ζητήματα, διαμορφώνουν υποθέσεις, βάσει των οποίων θα στηρίξουν τη διερεύνηση και την επίλυση προβληματικών καταστάσεων, βρίσκουν εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης δύσκολων θεμάτων, αποτιμούν την εγκυρότητα των αρχικών υποθέσεών τους και τεκμηριώνουν τις απόψεις τους σχετικά με την αποδοχή ή την απόρριψη αυτών (βλ. και Ματσαγγούρας, 2002). Οι τελευταίες διαδικασίες στηρίζονται στη στοχαστική προσέγγιση θεμάτων κοινωνικού περιεχομένου και απαιτούν δεξιότητες κριτικής και δημιουργικής σκέψης, ώστε οι μαθητές ως μελλοντικοί ενεργοί πολίτες να είναι ικανοί να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ευθύνες, να στοιχειοθετούν τις κρίσεις και τις θέσεις τους (βλ. και Κασσωτάκης, Μ., Φλουρής, Γ., 2006). Ο εκπαιδευτικός : ενεργοποιεί το ενδιαφέρον των μαθητών για συλλογική εργασία, ανάληψη ρόλων και έρευνα, ενθαρρύνει την εμπλοκή όλων των μαθητών στον προγραμματισμό και τις φάσεις υλοποίησης των σχεδίων εργασίας, καλλιεργεί ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, παροτρύνοντας και συμβουλεύοντας τους μαθητές, ενισχύει, επιβραβεύει τις προσπάθειες των ομάδων με συχνές ανατροφοδοτικές παρεμβάσεις και ενορχηστρώνει τις δραστηριότητές τους. Εφαρμογή των σχεδίων εργασίας στην τάξη Η αποτελεσματικότητα των σχεδίων εργασίας προϋποθέτει ένα σημαντικό στάδιο προεργασίας από την πλευρά του διδάσκοντα και αφορά, αφενός, την ψυχολογική και γνωστική προετοιμασία των μαθητών για το έργο που καλούνται να φέρουν εις πέρας, αφετέρου, τη λειτουργική οργάνωση του σχεδίου εργασίας ώστε να 2

3 κινητοποιήσει το μαθητικό ενδιαφέρον για τα διαδοχικά στάδια της συλλογικής δράσης. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην επιλογή και στη διάρκεια του σχεδίου εργασίας, ανάλογα με την ηλικία, το γνωσιακό και συναισθηματικό υπόβαθρο των μαθητών και τα ενδιαφέροντά τους. Συνοπτικά, τα στάδια ανάπτυξης του σχεδίου εργασίας είναι τα παρακάτω : Προβληματισμός Προβληματισμός για την επιλογή του θέματος. Προτάσεις και τοποθετήσεις των μαθητών, συζήτηση για τη διάρκεια του σχεδίου εργασίας. Συλλογικός προγραμματισμός Επιλογή του θέματος, κατανόηση και επισήμανση των βασικών πτυχών του. Διατύπωση των στόχων, αθορισμός των δραστηριοτήτων. Συνειδητοποίηση των στόχων και κατανόηση των διαδικασιών από τους μαθητές. Συγκρότηση των ομάδων (στη σύνθεση των οποίων επιβάλλεται ανομοιογένεια ως προς το φύλο, την επίδοση, την εθνικότητα κλπ.). Καθορισμός των κριτηρίων αξιολόγησης του τελικού προϊόντος και της διαδικασίας. Επιμέρους προγραμματισμός Καθορισμός διαδικασιών προσέγγισης του θέματος από την κάθε ομάδα. Καταμερισμός εργασιών και ανάληψη καθηκόντων από τα μέλη της ομάδας (ρόλος συντονιστή της ομάδας, ρόλοι των υπολοίπων μελών ανάλογα με τις δυνατότητες του καθένα). Καθορισμός κανόνων συμπεριφοράς μεταξύ των μελών της κάθε ομάδας. Εκτέλεση του σχεδίου εργασίας Συλλογή, επεξεργασία, ταξινόμηση, αξιοποίηση πληροφοριών από τις ομάδες. Ανατροφοδότηση για τυχόν ελλείψεις (οι μαθητές μεταξύ τους ή και οι μαθητές με τον διδάσκοντα). Επιμέλεια έργου από κάθε ομάδα. Παρουσίαση του σχεδίου εργασίας Επιλογή τρόπων παρουσίασης του έργου της κάθε ομάδας. Σύνθεση έργου των ομάδων. Αξιολόγηση του έργου και της διαδικασίας ολοκλήρωσής του Αξιολόγηση του τελικού προϊόντος. Αξιολόγηση των φάσεων ολοκλήρωσης του έργου. Ετεροαξιολόγηση. Αυτοαξιολόγηση (στο πλαίσιο της ομάδας και από κάθε μέλος της ομάδας). Αυτοαξιολόγηση μέσω ατομικού φακέλου Κατά τη διεξαγωγή ενός σχεδίου εργασίας ο κάθε μαθητής μπορεί να δημιουργήσει τον ατομικό του φάκελο, μέσα στον οποίο θα καταγράφει τα στοιχεία εκείνα που απεικονίζουν τον τρόπο που εργάζεται, ατομικά ή συλλογικά, τη συμβολή του στη συλλογή πληροφοριών, τις διαδικασίες αξιοποίησης αυτών των πληροφοριών, καθώς και τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρησιμοποιεί στο πλαίσιο του ρόλου που έχει αναλάβει. Επίσης, έχει τη δυνατότητα να επισημαίνει τι καινούριο μαθαίνει, πώς και γιατί το μαθαίνει. Τέλος, θα ήταν καλή ιδέα να επιλέξει και να καταχωρίσει πρακτικές που πιστεύει ότι τον βοήθησαν, αφενός στην ολοκλήρωση της 3

4 προσωπικής του εργασίας, αφετέρου στη συνεργασία του με τους συμμαθητές του / μέλη της ομάδας, προκειμένου να υλοποιηθεί συλλογικά το έργο τους (Καγκά, 2003). Ο ατομικός φάκελος προτείνουμε να περιλαμβάνει τέσσερα (4) μέρη, τα οποία παρουσιάζουμε σχηματικά : 1ο μέρος Στάδιο υλοποίησης του σχεδίου εργασίας Δραστηριότητα Ημερομηνία Τι έμαθα μέσα από αυτή τη δραστηριότητα; Ποιες γνώσεις και πληροφορίες μπορώ να αξιοποιήσω; Πώς και πού; Ποια είναι η σχέση της κάθε πληροφορίας με το θέμα του σχεδίου εργασίας; 2ο μέρος Ημερομηνία : Με ποιες ιδέες και δραστηριότητες βοήθησα την ομάδα μου;. Ποιες πηγές χρησιμοποίησα για τη συγκέντρωση πληροφοριών; Πώς βοήθησα την ομάδα μου για την παρουσίαση του έργου; 3ο μέρος Επιλογή και καταγραφή των κυριότερων προσωπικών στρατηγικών και πρακτικών που βοήθησαν στην αποτελεσματική εξέλιξη και υλοποίηση του σχεδίου εργασίας. Ημερομηνία Στρατηγικές / Πρακτικές.. 4

5 4ο μέρος Ποιες δραστηριότητες ανέδειξαν χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μου, τα οποία διέκρινα ενεργώντας ως μέλος ομάδας (πρωτοβουλία, ανάληψη ευθυνών, αυτενέργεια, εφευρετικότητα, επιμονή για την επίλυση των δυσκολιών, προσοχή στις απόψεις του άλλου, κατανόηση της στάσης του, επικοινωνία κλπ.). Δραστηριότητα :.. Χαρακτηριστικά : Παράδειγμα εφαρμογής της μεθόδου των Σχεδίων Εργασίας Τίτλος : Η πολυπολιτισμικότητα στη ζωή μας Τάξεις : ΣΤ Δημοτικού, Α, Β, Γ Γυμνασίου Διάρκεια : 2 μήνες Η πολυπολιτισμικότητα είναι πλέον μια πραγματικότητα που βιώνεται με ποικίλους τρόπους στην καθημερινότητά μας. Το σύγχρονο σχολείο, στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής αγωγής που διέπει το περιεχόμενο του ΑΠΣ των γνωστικών αντικειμένων, ενθαρρύνει τους μαθητές να αξιοποιούν δημιουργικά τον πολιτισμικό πλουραλισμό (Καγκά, 2001) με την αναγνώριση και κατανόηση της ετερότητας και της αποδέσμευσης από στερεότυπα και προκαταλήψεις. Προϋπόθεση για την αποτελεσματική εκτέλεση του σχεδίου εργασίας είναι η υιοθέτηση των ακολούθων σταδίων: Προβληματισμός Ο διδάσκων εφαρμόζει τεχνικές όπως τον καταιγισμό ιδεών, τη συζήτηση, τη μελέτη περίπτωσης, προκειμένου οι μαθητές να εκφράσουν ελεύθερα τις προσωπικές τους απόψεις για την πολυπολιτισμικότητα και να μιλήσουν για τα πολυπολιτισμικά τους βιώματα. Στη συνέχεια ο διδάσκων και οι μαθητές αναζητούν έννοιες-κλειδιά, όπως πολυπολιτισμικότητα στη διατροφή, στη μόδα, στα έντυπα, στην τέχνη, τις ταξινομούν και τις σχολιάζουν. Σχεδιασμός της πορείας του έργου (Συλλογικός και επιμέρους προγραμματισμός) Οι μαθητές καθοδηγούμενοι από τον διδάσκοντα διατυπώνουν τον τίτλο του σχεδίου εργασίας και επισημαίνουν τις βασικές διαστάσεις του που προέκυψαν από το στάδιο του προβληματισμού (και θα αποτελέσουν τα επιμέρους θέματα του τελικού προϊόντος). Ενδεικτικά αναφέρουμε: Πολυπολιτισμικότητα και διατροφή Πολυπολιτισμικότητα και ένδυση Πολυπολιτισμικότητα και μουσική Πολυπολιτισμικότητα και ζωγραφική Πολυπολιτισμικότητα και θεάματα Πολυπολιτισμικότητα και λογοτεχνία Στη συνέχεια οι μαθητές, έχοντας ήδη προσεγγίσει την έννοια της πολυπολιτισμικότητας από διάφορες οπτικές γωνίες, διατυπώνουν σε συνεργασία με 5

6 τον διδάσκοντα το σκοπό του σχεδίου εργασίας ως εξής: «Η εκτίμηση της προσφοράς των διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων στην κοινωνία μας σήμερα». Η τάξη χωρίζεται σε ανομοιογενείς ομάδες (αγόρια κορίτσια, ικανοί μη ικανοί μαθητές, αλλόφωνοι) και αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους (διαδικασίες εκτέλεσης του έργου, τακτές συναντήσεις με τις άλλες ομάδες στο πλαίσιο αλληλοενημέρωσης, διαδικασίες ανατροφοδότησης των εργασιών τους, διαμορφωτικής αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης). Υλοποίηση του έργου Η εκτέλεση του έργου στηρίζεται κατά μείζονα λόγο στην έρευνα πεδίου. Η κάθε ομάδα, στο πλαίσιο της θεματικής που έχει επιλέξει, συλλέγει τις πληροφορίες, τις ταξινομεί, οργανώνει τα δεδομένα, καταγράφει και ερμηνεύει τα αποτελέσματα, αξιολογεί και συνθέτει το τελικό της προϊόν. Η εξέλιξη των εργασιών των ομάδων ενισχύεται από διαδικασίες διαμορφωτικής αξιολόγησης για να διαπιστωθούν τυχόν παραλήψεις, να αντιμετωπισθούν προβλήματα, να αναζητηθούν εναλλακτικές λύσεις, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι και να ολοκληρωθεί το έργο. Παρουσίαση του σχεδίου εργασίας Τα μέλη της κάθε ομάδας συναποφασίζουν για τον τρόπο παρουσίασης του έργου τους. Για παράδειγμα: Σύνθεση και σχολιασμός συμπερασμάτων. Γραπτό κείμενο. Κατασκευή poster με φωτογραφίες και λεζάντες που αφορούν εισαγόμενα προϊόντα ένδυσης. Δημιουργία αφίσας με θέμα «Τα πολυπολιτισμικά εικαστικά δρώμενα στην πόλη μας». Κατασκευή αφίσας/κολάζ με αγαπημένα φαγητά και ποτά ξένης προέλευσης, των φίλων μας. Σύνταξη φυλλαδίου με συνταγές μαγειρικής από διάφορες χώρες και σχόλια σχετικά με την ένταξή τους στις διατροφικές μας συνήθειες. Δημιουργία ενός ενημερωτικού τεύχους με θέμα «Η ξένη λογοτεχνία στα βιβλιοπωλεία της γειτονιάς / της συνοικίας μου». Σύνταξη ενός πολυπολιτισμικού Οδηγού της συνοικίας (επιγραφές καταστημάτων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, χώρων αναψυχής, εστιατορίων και μικρών σουπερμάρκετ με τρόφιμα ξένης προέλευσης, καταστημάτων με εισαγόμενα είδη, λαϊκών αγορών με προϊόντα ξένης προέλευσης ή εξωτικά προϊόντα κτλ.). Αξιολόγηση Η αξιολόγηση του σχεδίου εργασίας δεν αφορά μόνο το παραχθέν έργο αλλά και τη λειτουργία των ομάδων και περιλαμβάνει διαδικασίες ετεροαξιολόγησης (η μία ομάδα αξιολογεί το έργο της άλλης ομάδας), αυτοαξιολόγησης και αξιολόγησης από τον διδάσκοντα. Ειδικότερα, μέσα από τις διαδικασίες ετεροαξιολόγησης αποτιμώνται ο βαθμός συμμετοχής των μαθητών της κάθε ομάδας στη συλλογική εργασία, ο συντονισμός των επιμέρους δράσεων, η τήρηση του χρονοδιαγράμματος, η συνεργασία και η αλληλοεπικοινωνία μεταξύ των μελών της κάθε ομάδας. Στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης, ο κάθε μαθητής μπορεί να δημιουργήσει υπό την καθοδήγηση του διδάσκοντος έναν ατομικό φάκελο (Καγκά, 2003), όπου θα καταγράφει τους προσωπικούς του στοχασμούς και προβληματισμούς σχετικά με την εξέλιξη του έργου, την εμπλοκή του στα διάφορα στάδια υλοποίησης του σχεδίου 6

7 εργασίας, τις πρωτοβουλίες που ανέπτυσσε ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησε, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και τους τρόπους με τους οποίους τις διαχειρίστηκε. Ο διδάσκων, προκειμένου να αξιολογήσει την πορεία του σχεδίου εργασίας αλλά και το παραχθέν έργο, μπορεί να χρησιμοποιήσει ερωτηματολόγια, που θα μοιράσει στους μαθητές στην αρχή και στο τέλος της συλλογικής εργασίας, ώστε να αποτιμήσει το βαθμό επίτευξης των στόχων του σχεδίου εργασίας, τον εμπλουτισμό των ενδιαφερόντων των μαθητών, την αξιοποίηση άλλων γνωστικών αντικειμένων και τη διαδικασία παραγωγής του τελικού προϊόντος. Επίσης, ο διδάσκων μπορεί να ενισχύσει την αξιολόγησή του με την παρατήρηση καθ όλη τη διάρκεια της συλλογικής εργασίας, στο πλαίσιο της οποίας ανατροφοδοτεί τις διαδικασίες, διαπιστώνει τις μεθοδολογικές στρατηγικές της κάθε ομάδας και αποτιμά την ποιότητα του παραχθέντος έργου. Προσδοκώμενα αποτελέσματα Με την ολοκλήρωση του σχεδίου εργασίας αναμένεται οι μαθητές : να συνειδητοποιήσουν την αλληλεπίδραση των πολιτισμών, να διαμορφώσουν στάσεις σεβασμού και κατανόησης της διαφορετικότητας και να απορρίπτουν ξενοφοβικά και ρατσιστικά στερεότυπα συμπεριφοράς, να ανακαλύψουν κοινά πολιτισμικά στοιχεία ανάμεσα στη χώρα μας και σε άλλες χώρες, να αναπτύξουν αυτοεκτίμηση και αυτοαποτελεσματικότητα. Βιβλιογραφία Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, Τόμος Α (2002). Αθήνα: ΥΠΕΠΘ-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Καγκά, Ε. (2003). Ευρωπαϊκό Portfolio Γλωσσών (European Language Portfolio, Portfolio Européen des Langues, Europäisches Sprachenportfolio). Αθήνα: Εκδόσεις Eiffel. Καγκά, Ε. (2001). «Το άνοιγμα του σχολείου στην πολυγλωσσία και τον πολυπολιτισμό», Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, τεύχος 5 ο. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Καγκά, Ε. (2002). «Διαπολιτισμική επικοινωνία και διαθεματικότητα: όψεις και προοπτικές στην Ευέλικτη Ζώνη», Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, τεύχος 6 ο. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Κασσωτάκης, Μ., Φλουρής, Γ. (2006). Μάθηση και Διδασκαλία. Θεωρία, πράξη και αξιολόγηση της διδασκαλίας, Τόμος Β. Αθήνα: Ατραπός. Ματσαγγούρας, Η. (2002). Η Διαθεματικότητα στη σχολική γνώση. Εννοιοκεντρική αναπλαισίωση και Σχέδια Εργασίας. Αθήνα: Γρηγόρης. Lather, P. (1991). Getting Smart: Feminist Research and Pedagogy with / in the Postmodern. New York: Routledge. 7

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 :

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 : Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ- ΣΗ

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ- ΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ- ΣΗ 1.1. Εισαγωγή Η νοητική καθυστέρηση αναφέρεται σε γενική νοητική λειτουργία κάτω από το μέσο όρο,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Ο Οδηγός του Επιμορφωτή αποτελεί μια προσπάθεια που στοχεύει όχι στον περιορισμό της αυτενέργειας και της πρωτοβουλίας των επιμορφωτών αλλά στην αποσαφήνιση, στο μέτρο του δυνατού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γ Τάξη. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γ Τάξη. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450. Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΕΝΑΚΑΚΗΣ. Ιδιότητα: Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι.

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΕΝΑΚΑΚΗΣ. Ιδιότητα: Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα μαθήματα των Κοινωνικών Επιστημών στο Δημοτικό

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα μαθήματα των Κοινωνικών Επιστημών στο Δημοτικό Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα μαθήματα των Κοινωνικών Επιστημών στο Δημοτικό Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Αθήνα 2011 ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ» ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Βασιλική Μητσικοπούλου. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ. Βασιλική Μητσικοπούλου

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Βασιλική Μητσικοπούλου. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ. Βασιλική Μητσικοπούλου Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΥΜΠΡΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΡΟΥΜΠΡΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ΡΟΥΜΠΡΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ Αλεβυζάκη Ευαγγελία Μεταπτυχιακή Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων Αισθητικής Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) 2011 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΕΠΟΠΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 249 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Ελένη Πάνου-Παπαθεοδώρου. Εκπαιδευτικός ΠΕ05, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου panou2@aegean.

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Ελένη Πάνου-Παπαθεοδώρου. Εκπαιδευτικός ΠΕ05, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου panou2@aegean. Διδακτική των ξένων γλωσσών και συνεργατική μάθηση μέσω υπολογιστή: Mια πρόταση υλοποίησης δραστηριότητας με την αξιοποίηση εργαλείων του διαδικτύου για την ενίσχυση της ικανότητας παραγωγής γραπτού λόγου

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

3.14 Συνεργατική µάθηση: Μια προσπάθεια προσέγγισης της µεθόδου στο νηπιαγωγείο

3.14 Συνεργατική µάθηση: Μια προσπάθεια προσέγγισης της µεθόδου στο νηπιαγωγείο ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 365 3.14 Συνεργατική µάθηση: Μια προσπάθεια προσέγγισης της µεθόδου στο νηπιαγωγείο Γραµµατική Σαµαρά Νηπιαγωγός Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται έντονοι προβληµατισµοί σχετικά µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τις Βιωματικές Δράσεις Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2015-2016

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τις Βιωματικές Δράσεις Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕYΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο Μέρος ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ. Συγγραφή και Επιμέλεια Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας

Πρώτο Μέρος ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ. Συγγραφή και Επιμέλεια Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Πρώτο Μέρος ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Συγγραφή και Επιμέλεια Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Παιδαγωγικές Αρχές της Καινοτομίας των Ερευνητικών Εργασιών: Διερεύνηση, Διεπιστημονικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Καινοτοµία των Ερευνητικών Εργασιών στο Λύκειο

Η Καινοτοµία των Ερευνητικών Εργασιών στο Λύκειο Η Καινοτοµία των Ερευνητικών Εργασιών στο Λύκειο Επιστηµονικός Συντονιστής Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Συµµετέχουν ηµήτρης Ευθυµίου καθ. Εικαστικών, Κατερίνα Μπαζίγου Φιλόλογος, Άννα Μπαράτση Χηµικός, Θεόδωρος

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές ορίζουσες ενός μετανεωτερικού και διαπολιτισμικού πλαισίου για την ενδυνάμωση της μαθησιακής ικανότητας των μαθητών

Οι βασικές ορίζουσες ενός μετανεωτερικού και διαπολιτισμικού πλαισίου για την ενδυνάμωση της μαθησιακής ικανότητας των μαθητών Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 163-174, 2014 Οι βασικές ορίζουσες ενός μετανεωτερικού και διαπολιτισμικού πλαισίου για την ενδυνάμωση της μαθησιακής ικανότητας των μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Πρώτο Μέρος ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Συγγραφή και Επιμέλεια Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Παιδαγωγικές Αρχές της Καινοτομίας των Ερευνητικών Εργασιών: Διερεύνηση, Διεπιστημονικότητα,

Διαβάστε περισσότερα