ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ"

Transcript

1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2004) 709 τελικό. ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η εφαρµογή από τα κράτη µέλη της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των πρωτοκόλλων της Άρθρο 10 της Σύµβασης {SEC(2004) 1299} EL EL

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μολονότι η ποινική προστασία των οικονοµικών συµφερόντων αποτελεί σηµαντική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη δεκαετία του 1970, οι πρώτες πράξεις που θεσπίστηκαν για αυτό το σκοπό ήταν η σύµβαση για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της , το 1ο πρωτόκολλο της , το πρωτόκολλο για το ΕΚ της και το 2ο πρωτόκολλο της (οι οποίες εφεξής καλούνται πράξεις ΠΟΣ) και οι οποίες θεσπίστηκαν βάσει του Τίτλου VI της συνθήκης ΕΕ. Οι πράξεις ΠΟΣ αποβλέπουν στην καθιέρωση κοινής βάσης για την ποινική προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η σύµβαση ΠΟΣ, το 1ο πρωτόκολλο και το πρωτόκολλο για το ΕΚ άρχισαν να ισχύουν την 17η Οκτωβρίου 2002 µετά την κύρωσή τους από τα τότε 15 κράτη µέλη. Αναµένεται ακόµα η κύρωση του 2ου πρωτοκόλλου από την Ιταλία, το Λουξεµβούργο και την Αυστρία. εδοµένου ότι το Συµβούλιο δεν έχει ακόµα υιοθετήσει κοινή θέση σχετικά µε την πρόταση οδηγίας για την ποινική προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Κοινοτήτων βάσει του άρθρου 280 της συνθήκης ΕΚ 5, η Επιτροπή εκτιµά ότι πρέπει να εξετάσει τα εθνικά µέτρα εφαρµογής και να µελετήσει τις επιπτώσεις των πράξεων ΠΟΣ. Η παρούσα έκθεση έχει ως σκοπό να ελέγξει εάν έχει ήδη επιτευχθεί σε όλα τα κράτη µέλη ο στόχος της αποτελεσµατικής και ισοδύναµης προστασίας των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ο εντοπισµός των συνεχιζόµενων αδυναµιών όσον αφορά την εφαρµογή των πράξεων ΠΟΣ πρέπει να συµβάλει στην εξέλιξη της νοµοθετικής διαδικασίας που αφορά την πρόταση οδηγίας ή ενδεχοµένως στη χρήση διαδικασιών ρύθµισης διαφορών σύµφωνα µε τις πράξεις ΠΟΣ. Επί του παρόντος απαιτείται µια έκθεση για την εφαρµογή των πράξεων ΠΟΣ προκειµένου να καταγραφούν οι εξελίξεις στην προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βάσει της εθνικής ποινικής νοµοθεσίας, ακόµα και εάν όλες οι πράξεις ΠΟΣ δεν έχουν κυρωθεί από όλα τα κράτη µέλη. Με την προσχώρηση των νέων κρατών µελών ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη διαδικασία παρακολούθησης της εφαρµογής, το οποίο θα µελετηθεί χωριστά Σύµβαση σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, EE C 316 της , σ. 49. Πρωτόκολλο της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ΕΕ C 313 της , σ. 2. Πρωτόκολλο σχετικά µε την ερµηνεία της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από το ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων µε προδικαστικές αποφάσεις, ΕΕ C 151 της , σ. 2. εύτερο πρωτόκολλο της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ΕΕ C 221 της , σ. 12. COM (2001) 272 τελικό της : ΕΕ C 240 E της , σ. 125, όπως τροποποιήθηκε από το COM (2002) 577 τελικό της : ΕΕ C 71 E της , σ. 1. EL 2 EL

3 2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 2.1. Σκοπός Ο κύριος λόγος σύνταξης της παρούσας έκθεσης έγκειται στην αξιολόγηση του τρόπου συµµόρφωσης των κρατών µελών προς τις πράξεις ΠΟΣ. Επίσης, η έκθεση αποτελεί το κατάλληλο µέσο για την επαλήθευση της ανάγκης χρησιµοποίησης της διαδικασίας ρύθµισης διαφορών σύµφωνα µε το άρθρο 8 της σύµβασης ΠΟΣ. Μολονότι οι πράξεις ΠΟΣ υπάγονται στον 3ο πυλώνα, επιδιώκουν στόχους που απαιτούνται και από το άρθρο 280 της συνθήκης ΕΚ : Τα µέτρα τόσο του άρθρου 280 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ όσο και των πράξεων ΠΟΣ, πρέπει αφενός µεν να δρουν αποτρεπτικά αφετέρου δε να επιτρέπουν την αποτελεσµατική προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στα κράτη µέλη. Το άρθρο 280 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ υποχρεώνει τα κράτη µέλη να λαµβάνουν τα ίδια µέτρα καταπολέµησης της απάτης κατά των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων µε εκείνα που λαµβάνουν για την καταπολέµηση της απάτης κατά των ιδίων οικονοµικών συµφερόντων. Αυτή η αρχή της εξοµοίωσης ελήφθη υπόψη κατά την εκπόνηση των πράξεων ΠΟΣ. Το άρθρο 280 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ όπως και οι πράξεις ΠΟΣ αποβλέπουν στην ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών, µε τη συµµετοχή της Επιτροπής. Οι πράξεις ΠΟΣ αποτελούν µέτρα στον τοµέα της πρόληψης και της καταπολέµησης της απάτης εις βάρος των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων µε σκοπό την παροχή ισοδύναµης προστασίας στα κράτη µέλη, ακριβώς όπως απαιτείται από το άρθρο 280 παράγραφος 4 της συνθήκης ΕΚ. Οι πράξεις ΠΟΣ συµβάλλουν στην επίτευξη της αρχής της ισοδυναµίας. Το άρθρο 10 της σύµβασης ΠΟΣ απαιτεί από τα κράτη µέλη να διαβιβάζουν στην Επιτροπή το κείµενο των διατάξεων µέσω των οποίων µεταφέρονται στο εθνικό τους δίκαιο οι πράξεις ΠΟΣ. Εποµένως, η παρούσα έκθεση αποτελεί επίσης µέσο κυκλοφορίας των πληροφοριών που έχουν παραληφθεί Μέθοδος Η έκθεση επικεντρώνεται στα 15 κράτη µέλη πριν την προσχώρηση της Περαιτέρω, η έκθεση εστιάζεται σε διατάξεις των πράξεων ΠΟΣ που αφορούν το ποινικό δίκαιο ή τη δικονοµία. εν λαµβάνει υπόψη της διατάξεις, οι οποίες δεν απαιτούν εφαρµογή, όπως αυτές για τη συνεργασία και την προστασία δεδοµένων. 6 Στο σηµείο της ετήσιας έκθεσης 2002 για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Κοινοτήτων, COM (2003) 445 τελικό της , περιλαµβάνεται ανάλυση του τρόπου µε τον οποίο τα κράτη µέλη συµµορφώθηκαν προς τις υποχρεώσεις που υπέχουν σύµφωνα µε τις πράξεις ΠΟΣ. EL 3 EL

4 Η εξέταση της εφαρµογής του 2ου πρωτοκόλλου δικαιολογείται διότι έχει κυρωθεί από την πλειοψηφία των κρατών µελών. Από την έγκρισή του έχουν παρέλθει επτά έτη. Η Αυστρία και το Λουξεµβούργο προετοιµάζουν σχέδιο νοµοθεσίας για την εφαρµογή των διατάξεων σχετικά µε την ευθύνη των νοµικών προσώπων. Η Ιταλία έχει ήδη θεσπίσει τα περισσότερα από τα σχετικά µέτρα εφαρµογής. Οι κύριες συνιστώσες, όπως η νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και η δήµευση, συνδέονται στενά µε το υπάρχον κεκτηµένο. Για την αξιολόγηση της εφαρµογής των πράξεων ΠΟΣ, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ίδια κριτήρια αξιολόγησης που έχουν ήδη καθιερωθεί για την αξιολόγηση της εφαρµογής των οδηγιών του 1ου πυλώνα και των αποφάσεων πλαισίου του 3ου πυλώνα. Ωστόσο, οι ίδιες οι διατάξεις των πράξεων ΠΟΣ αποτελούν κατ αρχήν τα κριτήρια αξιολόγησης. Για να αξιολογηθεί η επίτευξη του επιπέδου ποινικής προστασίας των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι αναγκαία η επαλήθευση της εφαρµογής κάθε άρθρου σε κάθε κράτος µέλος που θα βασίζεται σε ανάλυση συγκριτικού δικαίου. Κατωτέρω περιλαµβάνεται µια συνοπτική αξιολόγηση. Η λεπτοµερής αξιολόγηση περιλαµβάνεται στο έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που συνδέεται µε την παρούσα έκθεση. 3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 3.1. Ποινικά αδικήµατα Απάτη εις βάρος των οικονοµικών συµφερόντων των ΕΚ (άρθρα 1 και 2 της σύµβασης ΠΟΣ) Η σύµβαση ΠΟΣ έχει ως στόχο να ξεπεραστούν οι αδυναµίες και οι ασυµφωνίες όσον αφορά την απάτη εις βάρος των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Χάρη στην αρχή της ισοδυναµίας (που περιλαµβάνεται επίσης στο άρθρο 280 παράγραφος 4 της συνθήκης ΕΚ) η ποινικοποίηση της δόλιας συµπεριφοράς έγινε περισσότερο οµοιογενής σε όλη την ΕΕ. Όµως, όσον αφορά την απάτη εις βάρος των δαπανών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων µόνο η ανία, η Ελλάδα, η Ισπανία και η Ιρλανδία µπορεί να θεωρηθεί ότι συµµορφώθηκαν πλήρως. Περαιτέρω, η νοµοθεσία της Ιταλίας και των Κάτω Χωρών φαίνεται να αποφεύγει κενά και αδυναµίες που θα µπορούσαν να επιτρέψουν την µη επιβολή τιµωρίας για την απάτη σχετικά µε τις δαπάνες. Η νοµοθεσία του Βελγίου, της Γερµανίας, του Λουξεµβούργου, της Αυστρίας, της Πορτογαλίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας µπορεί να µη συµµορφώνεται πλήρως προς τον ορισµό της απάτης, διότι απαιτεί επιπλέον στοιχεία για ορισµένα είδη απάτης. Στη Γαλλία και το Ηνωµένο Βασίλειο υφίσταται ο κίνδυνος µη ποινικοποίησης ορισµένων ειδών απάτης που αφορούν τις δαπάνες των ΕΚ. Στη Γαλλία, για παράδειγµα, πρέπει να ελεγχθεί περαιτέρω η απάτη που διαπράττεται µέσω της µη αποκάλυψης πληροφοριών ενώ η νοµοθεσία του Ηνωµένου Βασιλείου µπορεί να δηµιουργεί σοβαρές περιπτώσεις αβεβαιότητας σχετικά µε την υπεξαίρεση κεφαλαίων. EL 4 EL

5 Η συνολική εικόνα είναι καλύτερη όσον αφορά την απάτη εις βάρος των εσόδων των ΕΚ, διότι η Γερµανία, η Ισπανία, η Ιταλία, οι Κάτω Χώρες, η Αυστρία, η Πορτογαλία και η Φινλανδία συµµορφώθηκαν προς τη σύµβαση ΠΟΣ. Το πεδίο της ποινικής προστασίας των ιδίων πόρων του ΦΠΑ δεν είναι απόλυτα σαφές στη ανία, την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ιρλανδία και το Λουξεµβούργο. Υπό την προϋπόθεση της πρόσθετης ανάλυσης της νοµικής πρακτικής των δικαστηρίων, φαίνονται αναγκαίες οι τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την αντιµετώπιση ορισµένων ενδεχόµενων κενών σε ορισµένα είδη απάτης στην Σουηδία και το Ηνωµένο Βασίλειο σχετικά µε την ιδιοποίηση νοµίµως αποκτηθέντων οφελών και στο Βέλγιο για το στοιχείο του δόλου στην τελωνειακή νοµοθεσία. Τέλος, φαίνεται ότι στο Ηνωµένο Βασίλειο ποινικοποιείται µόνο η απάτη που στρέφεται κατά των ιδίων αρχών και ότι η απάτη σχετικά µε τον ΦΠΑ ή τους τελωνειακούς δασµούς απαιτεί πρόσθετα υποκειµενικά στοιχεία, ιδίως την εν γνώσει συµµετοχή στη δόλια φοροδιαφυγή ή στην προετοιµασία της. Στο Βέλγιο, τη Γαλλία και την Αυστρία η τιµωρία για ορισµένα είδη φορολογικής απάτης φαίνεται να µην είναι ανάλογη και αποτρεπτική ενώ ελλείπουν οι επαρκείς ποινές φυλάκισης. Αυτή η συνεχιζόµενη έλλειψη κοινού ορισµού στα κράτη µέλη σχετικά µε την απάτη εις βάρος των οικονοµικών συµφερόντων των ΕΚ µπορεί ακόµα να δυσχεράνει τη δίωξη των περιπτώσεων διασυνοριακής απάτης και τη συνεργασία σε επίπεδο Ένωσης. Η ποινικοποίηση της εκ προθέσεως κατάρτισης πλαστών, ανακριβών ή ελλιπών δηλώσεων, όπως απαιτείται από το άρθρο 1 παράγραφος 3 της σύµβασης ΠΟΣ, φαίνεται ότι προβλέπεται στη ανία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία, την Ιρλανδία, τις Κάτω Χώρες και τη Σουηδία. Για τα άλλα κράτη µέλη στο παρόν στάδιο δεν µπορούν να εξαχθούν οριστικά συµπεράσµατα. ωροδοκία (Άρθρα 2 έως 5 του 1ου πρωτοκόλλου) Σε γενικές γραµµές, η εφαρµογή της ενεργητικής και παθητικής δωροδοκίας είναι πιο εξελιγµένη, γεγονός που οφείλεται εν µέρει σε ανάλογες υποχρεώσεις που υπέχουν τα κράτη µέλη βάσει άλλων διεθνών συµβάσεων. Όλα τα κράτη µέλη φαίνεται ότι προβλέπουν το αδίκηµα της δωροδοκίας. Ωστόσο στη Γερµανία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Αυστρία και τη Σουηδία το ειδικό πεδίο του µπορεί να είναι περιοριστικό. Η Ισπανία, η Σουηδία και το Ηνωµένο Βασίλειο δεν απέδειξαν µε πειστικά επιχειρήµατα ότι τα αδικήµατα αφορούν επίσης και τους κοινοτικούς υπαλλήλους. Όσον αφορά την εξοµοίωση των µελών των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων στο Βέλγιο, τη ανία, την Ισπανία, τις Κάτω Χώρες και την Πορτογαλία, η πλήρης συµµόρφωση φαίνεται ότι εξαρτάται από την ερµηνεία των σχετικών νόµων από τα δικαστήρια. Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 2 του 2ου πρωτοκόλλου) Ο βαθµός συµµόρφωσης των κρατών µελών προς το 2ο πρωτόκολλο όσον αφορά τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες είναι πολύ υψηλός. Το Βέλγιο, η ανία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, οι Κάτω Χώρες, η Πορτογαλία, η Φινλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο φαίνεται ότι συµµορφώθηκαν πλήρως ενώ η Ισπανία συµµορφώθηκε µόνο όσον αφορά τη «σοβαρή» απάτη. Για τη Σουηδία δεν είναι βέβαιο ότι η απάτη σχετικά µε τους φόρους και τους δασµούς EL 5 EL

6 αποτελεί βασικό αδίκηµα. Στο Λουξεµβούργο η απάτη αποτελεί βασικό αδίκηµα εάν έχει διαπραχθεί από εγκληµατική οργάνωση. Στη Γερµανία και την Αυστρία τα βασικά αδικήµατα δεν περιλαµβάνουν τη φορολογική απάτη εκτός εάν διαπράττεται µε οργανωµένο τρόπο. Στην Ελλάδα η σχετική µε τον ΦΠΑ απάτη φαίνεται ότι δεν αναφέρεται ως βασικό αδίκηµα Γενικές έννοιες του ποινικού δικαίου Ποινική ευθύνη διευθυντών επιχείρησης (άρθρο 3 της σύµβασης ΠΟΣ) Το άρθρο 3 της σύµβασης ΠΟΣ προβλέπει την ποινική ευθύνη των διευθυντών επιχείρησης σε περιπτώσεις όπου πρόσωπο υπαγόµενο στην εποπτεία τους διαπράξει για λογαριασµό της επιχείρησης απάτη, δωροδοκία ή νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες εις βάρος των οικονοµικών συµφερόντων των ΕΚ. Μόνο στις Κάτω Χώρες φαίνεται ότι προβλέπεται ρητά η ποινική ευθύνη των διευθυντών επιχείρησης. Το πεδίο και η κάλυψη της ποινικής ευθύνης των διευθυντών επιχείρησης παραµένουν ασαφή στο Βέλγιο, τη ανία, τη Γερµανία, την Ιταλία, το Λουξεµβούργο, την Αυστρία και τη Σουηδία, όπου οι γενικοί κανόνες για τη συµµετοχή χρησιµοποιούνται ως επιχείρηµα για να διαψευσθεί η ανάγκη ειδικών κανόνων. εν υπάρχει βεβαιότητα σχετικά µε τον πλήρη αντίκτυπο των κανόνων συµµετοχής. Απαιτούνται περαιτέρω εξηγήσεις για να αξιολογηθεί εάν το αποτέλεσµα που πρέπει να επιτευχθεί µε το άρθρο 3 της σύµβασης ΠΟΣ διασφαλίζεται αποτελεσµατικά, για παράδειγµα, µέσω παραδειγµάτων πάγιας νοµολογίας (Γαλλία). Η Ιρλανδία φαίνεται ότι δεν έχει εισάγει την έννοια της ποινικής ευθύνης των διευθυντών επιχείρησης και απαιτεί σε κάθε περίπτωση «τη γνώση της ενοχής». Η Επιτροπή σηµειώνει ότι τα κράτη µέλη διστάζουν να ελέγξουν ενδελεχώς τα εθνικά τους συστήµατα όσον αφορά την έννοια της ποινικής ευθύνης των διευθυντών επιχείρησης. Χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες, διότι τα κράτη µέλη απλώς βασίζονται στα ήδη υπάρχοντα στοιχεία των εθνικών τους νοµοθεσιών. Η Επιτροπή δεν είναι πεπεισµένη ότι η αναφορά σε υφιστάµενες εσωτερικές διατάξεις είναι επαρκής και πιστεύει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ασυµφωνίες λόγω του γεγονότος ότι η ευθύνη των λαµβανόντων αποφάσεις εξαρτάται από διαφορετικές προϋποθέσεις σε κάθε χώρα. Μπορεί να είναι αναγκαία η νοµοθετική δράση από τα κράτη µέλη προκειµένου να εισάγουν ειδικούς κανόνες για την ποινική ευθύνη των διευθυντών επιχείρησης. Ευθύνη νοµικών προσώπων (άρθρα 3 και 4 του 2ου πρωτοκόλλου) Εκτός από το Λουξεµβούργο και την Αυστρία, τα κράτη µέλη προβλέπουν την ευθύνη των νοµικών προσώπων. Τρία από αυτά φαίνεται ότι δεν προβλέπουν την ευθύνη των νοµικών προσώπων για όλα τα αδικήµατα που περιλαµβάνονται στις πράξεις ΠΟΣ, και παραλείπουν π.χ. την ενεργητική δωροδοκία και τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (Πορτογαλία), τη σχετική µε τους φόρους και τους δασµούς απάτη (Γαλλία) ή την απάτη που δεν θεωρείται «σοβαρή» (Ισπανία). Είναι αµφίβολο εάν το Βέλγιο, η ανία, η Ιρλανδία, η Σουηδία και το Ηνωµένο Βασίλειο προβλέπουν την ευθύνη στην περίπτωση που η έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου καθιστά δυνατή τη διάπραξη του αδικήµατος ή όπου το αδίκηµα διαπράχτηκε από υφιστάµενο. EL 6 EL

7 Η ανάλυση καταδεικνύει ότι, όσον αφορά την παρόµοια αντιµετώπιση των εταιρειών και των ιδιωτών που είναι υπεύθυνοι για την ίδια εγκληµατική συµπεριφορά, τα κράτη µέλη έχουν προχωρήσει σε σηµαντικό βαθµό. Ακόµα και το Λουξεµβούργο 7 και η Αυστρία 8, που δεν έχουν ακόµα κυρώσει το 2ο πρωτόκολλο, φαίνεται να είναι έτοιµες να δεχθούν την ευθύνη των νοµικών προσώπων. Η Επιτροπή επίσης σηµειώνει ότι στο ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα η έννοια της ευθύνης των νοµικών προσώπων καθιερώθηκε ευρέως τόσο στις πρόσφατες πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στις διεθνείς πράξεις. ήµευση (άρθρο 5 του 2ου πρωτοκόλλου) Όσον αφορά τη διάταξη για τη δήµευση, οι υφιστάµενες πράξεις της ΕΕ και οι διεθνείς πράξεις που προβλέπουν ανάλογα µέτρα συνέβαλαν χωρίς αµφιβολία στην παραγωγή θετικών αποτελεσµάτων. Το Βέλγιο, η ανία, η Γερµανία, η Ιρλανδία, οι Κάτω Χώρες, η Πορτογαλία και η Φινλανδία φαίνεται ότι συµµορφώνονται προς το άρθρο 5 του 2ου πρωτοκόλλου. Στα άλλα κράτη µέλη φαίνεται ότι ελλείπουν διατάξεις για την κατάσχεση και δήµευση ή την αφαίρεση των εργαλείων (Ηνωµένο Βασίλειο) ή αγαθών αντίστοιχης αξίας (Ισπανία) ή φαίνεται ότι κατ ουσία έχουν παραλείψει τη φορολογική απάτη (Ελλάδα, Σουηδία) ή άλλες µορφές απάτης (Γαλλία) Συµπληρωµατικά στοιχεία που αφορούν την ποινική δικονοµία ικαιοδοσία (άρθρο 4 της σύµβασης ΠΟΣ και άρθρο 6 του 1ου πρωτοκόλλου) Όλα τα κράτη µέλη προβλέπουν σε γενικές γραµµές τη δικαιοδοσία που βασίζεται στην αρχή της εδαφικότητας για την απάτη, τη δωροδοκία ή τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. Η Γαλλία, η Αυστρία και το Ηνωµένο Βασίλειο φαίνεται ότι δεν προβλέπουν πλήρη εδαφική δικαιοδοσία για τη φορολογική απάτη, για τη συµµετοχή σε αυτή ή για την απόπειρα που διαπράχθηκε µόνο εν µέρει στο έδαφός τους αλλά αφορά την αρχή άλλου κράτους µέλους. Το Βέλγιο φαίνεται ότι δεν διασφαλίζει τη δικαιοδοσία για ορισµένες κατηγορίες συµµετοχής σε απάτη ή για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες που διαπράχθηκαν στο εξωτερικό, ενώ το Ηνωµένο Βασίλειο φαίνεται ότι έχει δικονοµικές δυσχέρειες που καθιστούν αδύνατη στην πράξη τη δίωξη αδικηµάτων που διαπράχθηκαν στο εξωτερικό, για παράδειγµα η Σκωτία µπορεί να µην έχει δικαιοδοσία όσον αφορά τη συµµετοχή ή την ηθική αυτουργία σε ανάλογη απάτη. Ορισµένα κράτη µέλη εκµεταλλεύτηκαν τη δυνατότητα που προβλέπεται στις πράξεις ΠΟΣ όσον αφορά την υποβολή επιφυλάξεων σχετικών µε την εφαρµογή της αρχής της προσωπικότητας για τη θεµελίωση της δικαιοδοσίας. Εποµένως, οι συνεχιζόµενες διαφορές µπορεί να αποτελέσουν αφορµή προκειµένου να µην τιµωρηθούν αδικήµατα και να µην αντιµετωπιστεί δεόντως ο διασυνοριακός χαρακτήρας πολλών παράνοµων δραστηριοτήτων εις βάρος των οικονοµικών συµφερόντων των ΕΚ. 7 8 Στο επεξηγηµατικό σηµείωµα του νοµοσχεδίου αριθ. 5262, το Λουξεµβούργο ανακοίνωσε νοµοσχέδιο για την εισαγωγή της ποινικής ευθύνης των νοµικών προσώπων. Το Οµοσπονδιακό Υπουργείο ικαιοσύνης πρόσφατα εξέδωσε νοµοσχέδιο για την ποινική ευθύνη των νοµικών προσώπων. EL 7 EL

8 «Ne bis in idem» (άρθρο 7 της σύµβασης ΠΟΣ) Φαίνεται ότι ο κανόνας «ne bis in idem» έχει κατ αρχήν αναγνωριστεί. Για τη ανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Αυστρία και τη Σουηδία µπορεί να εκτιµηθεί ότι επιτεύχθηκε η εφαρµογή. Ωστόσο, λόγω έλλειψης πληροφοριών, δεν µπορεί να διενεργηθεί στο παρόν στάδιο αξιολόγηση των υπολοίπων κρατών µελών Γενική αξιολόγηση Κατ αρχήν, η ανάλυση των εθνικών διατάξεων που θεσπίστηκαν στα κράτη µέλη καταδεικνύει ότι το επίπεδο της αποτελεσµατικής ποινικής προστασίας των οικονοµικών συµφερόντων των ΕΚ έχει αυξηθεί. Όσον αφορά τον ορισµό των αδικηµάτων, παρατηρήθηκε στενότερη προσέγγιση των εθνικών συστηµάτων και οι κυρώσεις συχνά καθορίζονται σε επαρκώς υψηλότερο επίπεδο ώστε να µην παρεµποδίζουν την αµοιβαία βοήθεια. Η αρχή της εξοµοίωσης (που περιλαµβάνεται επίσης στο άρθρο 280 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ) αναγνωρίστηκε στα κράτη µέλη. Ειδικότερα, οι πράξεις ΠΟΣ οδήγησαν τα κράτη µέλη στη λήψη, σε γενικές γραµµές, ίδιων µέτρων για την αντιµετώπιση της απάτης εις βάρος των οικονοµικών συµφερόντων των ΕΚ µε τα µέτρα που λαµβάνουν για την αντιµετώπιση της απάτης εις βάρος των εθνικών οικονοµικών συµφερόντων. Ωστόσο, από την ανάλυση της Επιτροπής προκύπτει το συµπέρασµα ότι κανένα από τα κράτη µέλη µετά τον ενδελεχή έλεγχο δεν φαίνεται να έχει λάβει όλα τα µέτρα που απαιτούνται για την πλήρη συµµόρφωση προς τις πράξεις ΠΟΣ. Τα κενά και οι αδυναµίες στο νόµο που επιτρέπουν να µην τιµωρούνται αδικήµατα εξακολουθούν να υφίστανται. Η δέσµη κανόνων που περιλαµβάνονται στις πράξεις ΠΟΣ δεν µπορεί να αξιολογηθεί χωριστά, διότι η εν µέρει εφαρµογή ή η µη εφαρµογή ενός άρθρου επηρεάζει και διατάξεις οι οποίες εάν αξιολογούνταν χωριστά µπορεί να φαινόταν ότι συµµορφώνονταν προς τις πράξεις ΠΟΣ. Οι σηµαντικές διαφορές µεταξύ των κρατών µελών όσον αφορά τις ποινικές κυρώσεις δηµιουργούν περαιτέρω αµφιβολίες εάν οι επιβαλλόµενες κυρώσεις πληρούν πάντα τα κριτήρια του ικαστηρίου δηλαδή εάν έχουν αποτελεσµατικό, ανάλογο και αποτρεπτικό χαρακτήρα 9. Εφόσον ο στόχος της εναρµόνισης δεν έχει ακόµα επιτευχθεί πλήρως, η Επιτροπή θεωρεί ακόµα ότι το επίπεδο προστασίας δεν έχει αναπτυχθεί αρκετά ώστε να αποκλείεται κάθε κίνδυνος να µην τιµωρηθεί ή να µην αποτραπεί κάθε συµπεριφορά εις βάρος των οικονοµικών συµφερόντων των ΕΚ, η οποία πρέπει να ποινικοποιηθεί. Οι υποχρεώσεις των κρατών µελών, όσον αφορά τη δέσµευσή τους να καταπολεµήσουν αυτή τη µορφή εγκλήµατος, δεν έχουν ακόµα τηρηθεί απόλυτα. Η Επιτροπή πιστεύει ότι πολλοί από τους λόγους για τους οποίους υπέβαλε πρόταση οδηγίας για την ποινική προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των ΕΚ εξακολουθούν να ισχύουν και θεωρεί ότι είναι χρήσιµο να αρχίσουν εκ νέου οι διαπραγµατεύσεις στο Συµβούλιο σχετικά µε την τροποποιηµένη πρόταση ενόψει της υιοθέτησης κοινής θέσης. 9 Υπό την έννοια της υπόθεσης 68/88 Επιτροπή κατά Ελλάδας, Συλλογή 1989, σ και υπόθεση C-352/92 Milchwerke Köln κατά Wuppertal eg, Συλλογή 1994, σ. Ι EL 8 EL

9 Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή σηµειώνει ότι οι πράξεις ΠΟΣ, που συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα διαθέσιµα βάσει της συνθήκης του Μάαστριχτ εργαλεία, δεν ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στην ειδική ανάγκη ποινικής προστασίας των οικονοµικών συµφερόντων των ΕΚ. Εποµένως, η Επιτροπή θα εξετάσει περαιτέρω πιθανές προσεγγίσεις που προσφέρονται από τις µεταγενέστερες τροποποιήσεις της Συνθήκης, όπως την προτεινόµενη οδηγία που βασίζεται στο νέο άρθρο 280 της Συνθήκης και τα µέσα που προβλέπονται από το σχέδιο της συνταγµατικής συνθήκης, συµπεριλαµβανοµένης, ενδεχοµένως, της δυνατότητας δηµιουργίας ευρωπαϊκής οικονοµικής εισαγγελικής αρχής. 4. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Εποµένως, ενόψει των προαναφερθέντων συνιστάται στο Συµβούλιο να καλέσει τα κράτη µέλη προκειµένου να εντείνουν τις προσπάθειές τους σχετικά µε την ενίσχυση της εθνικής ποινικής νοµοθεσίας για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Κοινοτήτων, ιδίως όσον αφορά την πλήρη ποινικοποίηση της δόλιας συµπεριφοράς και την εταιρική ποινική ευθύνη να εξετάσουν εκ νέου τις επιφυλάξεις που διατύπωσαν κατά την κύρωση των πράξεων ΠΟΣ (αυτά που δεν το έχουν πράξει) να εφαρµόσουν και να κυρώσουν το 2ο πρωτόκολλο χωρίς καθυστέρηση, δεδοµένου ότι έχουν ήδη παρέλθει επτά έτη από την υπογραφή του να αντιµετωπίσει ως θέµα προτεραιότητας το στόχο της πλήρους εφαρµογής των πράξεων ΠΟΣ ώστε να αποφευχθεί η κίνηση των διαδικασιών του άρθρου 8 της σύµβασης ΠΟΣ να εργαστεί για την υιοθέτηση κοινής θέσης σχετικά µε την τροποποιηµένη πρόταση οδηγίας για την ποινική προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Κοινοτήτων βάσει του άρθρου 280 της συνθήκης ΕΚ. Μόλις όλα τα κράτη µέλη κοινοποιήσουν την κύρωση όλων των πράξεων για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων ή/και την προσχώρησή τους σε αυτές τις πράξεις, η Επιτροπή σκοπεύει να υποβάλει έκθεση παρακολούθησης της εφαρµογής στα νέα κράτη µέλη καθώς και της εφαρµογής από την Ιταλία, το Λουξεµβούργο και την Αυστρία του 2ου πρωτοκόλλου. EL 9 EL

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 15.11.2005 COM(2005) 569 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Έκθεση αξιολόγησης της οδηγίας για τη διατήρηση δεδοµένων (Οδηγία 2006/24/EΚ)

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Έκθεση αξιολόγησης της οδηγίας για τη διατήρηση δεδοµένων (Οδηγία 2006/24/EΚ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.4.2011 COM(2011) 225 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έκθεση αξιολόγησης της οδηγίας για τη διατήρηση δεδοµένων (Οδηγία 2006/24/EΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΗ - ΙΑΝΟΜΗ : ELYROS, ΑΠΕ, ΚΥΠΕ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ. Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης

ΕΚ ΟΣΗ - ΙΑΝΟΜΗ : ELYROS, ΑΠΕ, ΚΥΠΕ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ. Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης ΕΚ ΟΣΗ - ΙΑΝΟΜΗ : ELYROS, ΑΠΕ, ΚΥΠΕ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης Πέµπτη 17 Ιανουαρίου 2008 Αρ. ελτίου: 02 ΕΤΟΣ: 9 ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOINΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ANAKOINΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ COM 95 (508) EL ANAKOINΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ: ΜΙΑ ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ 1.Εισαγωγή και συνοπτική παρουσίαση_ 1.1 Η Τέταρτη και Έβδοµη Οδηγία για το Εταιρικό ίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, Νοέµβριος 2003

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, Νοέµβριος 2003 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, Νοέµβριος 2003 Σχόλια για ορισµένα άρθρα του κανονισµού (EK) αριθ.1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Ιουλίου 2002 σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση. (υποβλήθηκε από την Επιτροπή)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση. (υποβλήθηκε από την Επιτροπή) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.10.2001 COM(2001) 531 τελικό ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση (υποβλήθηκε από την Επιτροπή) ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.4.2011 COM(2011) 169 τελικό 2011/0092 (CNS) C7-0105/11 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη τροποποίηση της οδηγίας 2003/96/ΕΚ σχετικά µε την αναδιάρθρωση του κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2010 COM(2010) 105 τελικό 2010/0067 (CNS) C7-0102/10 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση ενισχυµένης συνεργασίας στον τοµέα του δικαίου που είναι εφαρµοστέο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 113DV03

ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 113DV03 ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 113DV03 Πάτρα, 25-26 Ιανουαρίου 2013 Περιεχόμενα Υλικό εργαστηρίου Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο 1 Οδηγία 2008/52/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, 06.09.2002 COM(2002) 431 τελικό

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, 06.09.2002 COM(2002) 431 τελικό ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 06.09.2002 COM(2002) 431 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΒΙΑ ΣΕ 15 ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ

ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΒΙΑ ΣΕ 15 ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΒΙΑ ΣΕ 15 ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ Συγκριτική επισκόπηση των συμπερασμάτων των Εκθέσεων των Εθνικών Φορέων Συνεργασίας του RAXEN 2001-2004 Συνοπτική έκθεση Τα και οι πληροφορίες της παρούσας έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.6.2011 COM(2011) 370 τελικό 2011/0172 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ. Τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση στην Εσωτερική Αγορά. SEC(2011) 321 τελικό

ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ. Τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση στην Εσωτερική Αγορά. SEC(2011) 321 τελικό EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2011 COM(2011) 128 τελικό ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ Τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση στην Εσωτερική Αγορά SEC(2011) 321 τελικό EL EL ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

EL 2014. Είναι κατάλληλη η διαχείριση των καθεστώτων προτιμησιακών συναλλαγών; Ειδική έκθεση ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΑΡΙΘ.

EL 2014. Είναι κατάλληλη η διαχείριση των καθεστώτων προτιμησιακών συναλλαγών; Ειδική έκθεση ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΑΡΙΘ. EL 2014 ΑΡΙΘ. 02 Ειδική έκθεση Είναι κατάλληλη η διαχείριση των καθεστώτων προτιμησιακών συναλλαγών; ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 Ο ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΕΥΡΩΠΟΛ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 Ο ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΕΥΡΩΠΟΛ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Ο ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΕΥΡΩΠΟΛ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Για σκοπούς- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 121, 15.5.2009, σ. 37. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 332, 17.12.2009, σ. 17. (α) διασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ http://www.imepo.gr

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ http://www.imepo.gr ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, που ψηφίστηκε στο Άµστερνταµ το 1997 και τέθηκε σε ισχύ το 1999, υπάγει τη µεταναστευτική πολιτική στη σφαίρα αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.10.2013 COM(2013) 710 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 περί κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ - Απρίλιος 2014 - Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 178/66 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.6.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 15.7.2014 COM(2014) 472 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1

1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1 1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/19/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΥ της 30ής Μαίου 1994 περί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 23ης Απριλίου 2008

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 23ης Απριλίου 2008 L 133/66 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.5.2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2008 για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και

Διαβάστε περισσότερα

(3) Δημόσια λειτουργήματα που ασκούνται σε επίπεδο χαμηλότερο. (4) Όταν η οδηγία 2005/60/ΕΚ απαιτείαπό τα ιδρύματα, οργανισμούς

(3) Δημόσια λειτουργήματα που ασκούνται σε επίπεδο χαμηλότερο. (4) Όταν η οδηγία 2005/60/ΕΚ απαιτείαπό τα ιδρύματα, οργανισμούς 4.8.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 214/29 ΟΔΗΓΙΑ 2006/70/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Αυγούστου 2006 για τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτος Κύκλος Αξιολόγησης. Ενδιάμεση Έκθεση Συμμόρφωσης για την Ελλάδα

Τρίτος Κύκλος Αξιολόγησης. Ενδιάμεση Έκθεση Συμμόρφωσης για την Ελλάδα GRECO Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ. Στρασβούργο, 21 Ιουνίου 2013 Εμπιστευτικό GRECO RC-ΙΙΙ (2013), 13Ε Ενδιάμεση έκθεση Τρίτος Κύκλος Αξιολόγησης Ενδιάμεση Έκθεση Συμμόρφωσης για

Διαβάστε περισσότερα

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ 20 εκεµβρίου 2004 Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11, 12, 16, 17, 18, 19 ΚΑΙ 20 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 178/2002 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. (αναδιατύπωση)

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. (αναδιατύπωση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.7.2012 COM(2012) 360 final 2012/0175 (COD)C7-0180/12 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (αναδιατύπωση)

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή της αρχής ne bis in idem στις φορολογικές κυρώσεις

Η εφαρµογή της αρχής ne bis in idem στις φορολογικές κυρώσεις Η εφαρµογή της αρχής ne bis in idem στις φορολογικές κυρώσεις Σχέση των δικαιωµάτων που κατοχυρώνονται στο Χάρτη Θεµελιωδών ικαιωµάτων µε τα αντίστοιχα της ΕΣ Α. Πεδίο εφαρµογής του Χάρτη και περιεχόµενο

Διαβάστε περισσότερα