ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2004) 718 τελικό 2004/0251 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισµένα θέµατα διαµεσολάβησης σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις {SEC(2004) 1314} (υποβληθείσα από την Επιτροπή) EL EL

2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΠΕ ΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1.1. Στόχος Καλύτερη πρόσβαση στη δικαιοσύνη Η καλύτερη πρόσβαση στη δικαιοσύνη είναι ένας από τους βασικούς στόχους της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δηµιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, στον οποίο τα άτοµα και οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να εµποδίζονται ή να αποθαρρύνονται από την άσκηση των δικαιωµάτων τους λόγω της ασυµβατότητας ή της πολυπλοκότητας των νοµικών και διοικητικών συστηµάτων στα κράτη µέλη. Η έννοια της πρόσβασης στη δικαιοσύνη πρέπει στο συγκεκριµένο πλαίσιο να περιλαµβάνει την προώθηση της προσφυγής σε δέουσες διαδικασίες επίλυσης των διαφορών για τα άτοµα και τις επιχειρήσεις και όχι µόνο την πρόσβαση στο δικαστικό σύστηµα. Η προτεινόµενη οδηγία συµβάλει στο συγκεκριµένο στόχο διευκολύνοντας την πρόσβαση στην επίλυση των διαφορών µέσω δύο ειδών διατάξεων: πρώτον, διατάξεις που αποσκοπούν να εξασφαλίσουν ορθή σχέση µεταξύ διαµεσολάβησης και δικαστικής διαδικασίας, θεσπίζοντας ελάχιστους κοινούς κανόνες στην Κοινότητα για σειρά βασικών θεµάτων της πολιτικής δικονοµίας. εύτερον, παρέχοντας τα απαραίτητα εργαλεία στα δικαστήρια των κρατών µελών για να προωθήσουν ενεργά τη χρήση της διαµεσολάβησης, χωρίς εντούτοις να καταστήσουν τη διαµεσολάβηση αναγκαστική ή να τη συνδυάσου µε ειδικές κυρώσεις. ιατάξεις που αφορούν τη διαδικασία διαµεσολάβησης ή το διορισµό ή τη διαπίστευση διαµεσολαβητών έχουν αποκλειστεί από την πρόταση οδηγίας. Έχοντας υπόψη τις αντιδράσεις στην Πράσινη Βίβλο του 2002 και τις τρέχουσες εξελίξεις σε εθνικό επίπεδο δεν είναι βέβαιο ότι οι νοµοθετικές διατάξεις αποτελούν την καλύτερη λύση. Η Επιτροπή δεν συµπεριέλαβε στην παρούσα πρόταση διατάξεις όσον αφορά τη διαδικασία διαµεσολάβησης και αντ αυτού προτίµησε να ενθαρρύνει πρωτοβουλίες αυτορρύθµισης και επιζητεί να συνεχίσει να πράττει τοιουτοτρόπως µέσω της προτεινόµενης οδηγίας. Στις διαβουλεύσεις για το προκαταρκτικό σχέδιο της παρούσας πρότασης οι περισσότερες απαντήσεις υποστήριζαν τη συνολική προσέγγιση του σχεδίου όσον αφορά τόσο τα καλυπτόµενα όσο και τα αποκλειόµενα θέµατα. Σε σύγκριση µε το προκαταρκτικό σχέδιο επήλθαν ορισµένες αλλαγές, κυρίως του τεχνικού χαρακτήρα, σε ορισµένες ειδικές διατάξεις και εξηγούνται περαιτέρω στο τµήµα Υγιής σχέση µεταξύ διαµεσολάβησης και δικαστικής διαδικασίας σε αστικές υποθέσεις Τα στοιχεία που επελέγησαν για την παρούσα πρόταση αποτελούν ουσιαστικά θέµατα που δεν µπορούν να αντιµετωπισθούν ικανοποιητικά µέσω λύσεων µε βάση την αγορά. Αυτό αφορά κυρίως τους κανόνες πολιτικής δικονοµίας που µπορούν να έχουν επιπτώσεις στη χρήση της διαµεσολάβησης καθώς και στην αποτελεσµατικότητά της. Η αλληλεπίδραση µεταξύ διαµεσολάβησης και EL 2 EL

3 παραδοσιακής δικαστικής διαδικασίας µπορεί να παρατηρηθεί σε διάφορες περιπτώσεις όπως για παράδειγµα: τα µέρη προβλέπουν να προσφύγουν στη διαµεσολάβηση αµέσως µετά τη γένεση της διαφοράς ως εναλλακτική λύση στην υποβολή αγωγής εάν τα µέρη επιλέξουν να χρησιµοποιήσουν τη διαµεσολάβηση και αποτύχουν να καταλήξουν σε συµφωνία διακανονισµού, µετά το πέρας της διαµεσολάβησης κινείται δικαστική διαδικασία εάν επιτευχθεί µέσω της διαµεσολάβησης συµφωνία διακανονισµού, ένα από τα µέρη µπορεί να παραλείψει να εκπληρώσει τη συµφωνία, ζητώντας την έναρξη δικαστικής διαδικασίας τα µέρη κινούν δικαστική διαδικασία αµέσως µετά τη γένεση της διαφοράς, χωρίς να έχουν (ακόµα) εξετάσει τη δυνατότητα διαµεσολάβησης. Προς το παρόν στη σχέση µεταξύ διαµεσολάβησης και δικαστικής διαδικασίας υπάρχουν ορισµένα ασαφή στοιχεία που οφείλονται στην απουσία εθνικών δικονοµικών διατάξεων ή στις διαφορές που υφίστανται µεταξύ αυτών των τελευταίων, στοιχεία που γίνονται ιδιαίτερα εµφανή στις καταστάσεις που παρουσιάζουν διασυνοριακά χαρακτηριστικά. Ακόµα και αν η διαµεσολάβηση µπορεί να αποτελεί την πιο κατάλληλη µορφή επίλυσης της διαφοράς σε κάποια δεδοµένη περίπτωση αυτές οι ασάφειες µπορούν να ωθήσουν τα µέρη να επιλέξουν την παραδοσιακή δικαστική διαδικασία. Ένα σταθερό και προβλέψιµο νοµικό πλαίσιο θα καταστήσει τη διαµεσολάβηση ισοδύναµη της δικαστικής διαδικασίας κατά τρόπον ώστε οι παράγοντες που αφορούν τη συγκεκριµένη διαφορά να διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιλογή των διαδίκων όσον αφορά τη µέθοδο επίλυσης της διαφοράς. Ένα τέτοιο πλαίσιο θα συντελούσε επίσης στο να διατηρηθεί η δυνατότητα των µερών να επιλύουν τη διαφορά τους µέσω δικαστικής διαδικασίας ακόµα και αν έχει επιχειρηθεί διαµεσολάβηση Προώθηση της χρήσης της διαµεσολάβησης Η αξία την οποία αντιπροσωπεύει η αυξηµένη προσφυγή στη διαµεσολάβηση έγκειται κυρίως στα προτερήµατα του ίδιου του µηχανισµού επίλυσης της διαφοράς: είναι ένας ταχύτερος, απλούστερος και οικονοµικότερος τρόπος επίλυσης των διαφορών, ο οποίος επιτρέπει να λαµβάνεται υπόψη ευρύτερη κλίµακα συµφερόντων των µερών, µε µεγαλύτερη πιθανότητα επίτευξης συµφωνίας η οποία θα τηρηθεί οικειοθελώς και η οποία εξασφαλίζει τη φιλική και σταθερή σχέση µεταξύ τους. Η Επιτροπή πιστεύει ότι η διαµεσολάβηση διαθέτει ανεκµετάλλευτο δυναµικό ως µέθοδος επίλυσης των διαφορών και ως µέσο για την παροχή πρόσβασης στη δικαιοσύνη στα άτοµα και στις επιχειρήσεις. Ο ρόλος της Κοινότητας στην άµεση προώθηση της διαµεσολάβησης είναι εντούτοις κατ ανάγκη περιορισµένος και το µόνο συγκεκριµένο µέτρο για την προώθηση της διαµεσολάβησης που περιέχεται στην πρόταση είναι η υποχρέωση των κρατών µελών να επιτρέπουν στα δικαστήρια να προτείνουν τη διαµεσολάβηση στους διαδίκους. Η ορθή σχέση µεταξύ διαµεσολάβησης και δικαστικής διαδικασίας θα συµβάλει εντούτοις έµµεσα στην έµµεση προώθηση της διαµεσολάβησης. EL 3 EL

4 Οι στόχοι της παρούσας πρότασης δεν µπορούν να επιδιωχθούν µεµονωµένα χωρίς να ληφθεί υπόψη αυτή ακριβώς η παροχή των υπηρεσιών διαµεσολάβησης. Το ζήτηµα της ποιότητας των υπηρεσιών διαµεσολάβησης πρέπει ως εκ τούτου να εξεταστεί από κοινού και σαν συνάρτηση των άλλων διατάξεων της προτεινόµενης οδηγίας οι οποίες προϋποθέτουν επαρκή βαθµό αµοιβαίας εµπιστοσύνης µεταξύ των κρατών µελών στις διασυνοριακές καταστάσεις Σχέση µε τη διοργάνωση των δικαστικών συστηµάτων των κρατών µελών Ένα από τα συχνά αναφερόµενα προτερήµατα της διαµεσολάβησης συνίσταται στο γεγονός ότι η αυξηµένη χρήση της µπορεί να ελαφρύνει την πίεση που αντιµετωπίζει το δικαστικό σύστηµα, µειώνοντας τις συχνά µακρές προθεσµίες για την εξέταση των υποθέσεων και επιτρέποντας ενδεχοµένως την εξοικονόµηση δηµοσίων πόρων. εδοµένου ότι προτεινόµενη οδηγία επιδιώκει να προωθήσει τη χρήση της διαµεσολάβησης, µπορεί να έχει αληθώς θετική επίπτωση υπ αυτή την έννοια. Αυτό όµως δεν επιδιώκεται σαν ανεξάρτητος στόχος για διάφορους λόγους. Πρώτον, η διοργάνωση του δικαστικού συστήµατος αποτελεί αποκλειστική αρµοδιότητα των κρατών µελών. εύτερον και σηµαντικότερο η διαµεσολάβηση έχει αξία από µόνη της σαν µέθοδος επίλυσης των διαφορών, στην οποία οι πολίτες και οι επιχειρήσεις µπορεί να έχουν εύκολη πρόσβαση και η οποία αξίζει να προωθηθεί ανεξάρτητα από τη δυνατότητά της να µειώσει την πίεση του δικαστικού συστήµατος. Η Επιτροπή δεν θεωρεί τη διαµεσολάβηση σαν εναλλακτική λύση προς τις δικαστικές διαδικασίας αποτελεί µάλλον µία από τις διάφορες µεθόδους επίλυσης των διαφορών τις οποίες διαθέτει η σύγχρονη κοινωνία και η οποία µπορεί ενδεχοµένως να είναι πιο κατάλληλη για ορισµένες διαφορές αλλά όχι αναγκαστικά για όλες. Επιπλέον, πρέπει να τονιστεί ότι η ύπαρξη εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των διαφορών εν γένει δεν µπορεί µε κανένα τρόπο να άρει την υποχρέωση των κρατών µελών να διατηρούν ένα αποτελεσµατικό και δίκαιο νοµικό σύστηµα το οποίο να ανταποκρίνεται στις αξιώσεις της ευρωπαϊκής σύµβασης ανθρωπίνων δικαιωµάτων, η οποία αποτελεί ένα από τους κεντρικούς πυλώνες µιας δηµοκρατικής κοινωνίας Αξιολόγηση αντίκτυπου Πραγµατοποιήθηκε προκαταρτική αξιολόγηση του αντίκτυπου της παρούσας πρότασης στο πλαίσιο της ετήσιας στρατηγικής πολιτικής για το Η πρόταση δεν επελέγη για εις βάθος αξιολόγηση του αντίκτυπου. Η προτεινόµενη οδηγία στοχεύει να αυξήσει τη χρήση της διαµεσολάβησης στην ΕΕ, η οποία θα έχει επωφελή οικονοµικά αποτελέσµατα µειώνοντας το κόστος συναλλαγών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, µέσω ταχύτερης και οικονοµικότερης επίλυσης των διαφορών. Η διαµεσολάβηση µπορεί επίσης να συµβάλει στην εγκαθίδρυση σταθερότερου οικονοµικού και κοινωνικού κλίµατος διατηρώντας τη σχέση µεταξύ των µερών µετά την επίλυση της διαφοράς, σε αντίθεση µε τα συχνά αρνητικά αποτελέσµατα που συνεπάγεται η επίλυση µιας διαφοράς µέσω δικαστικής διαδικασίας. Η διαδικασία διαβούλευσης και άλλα προπαρασκευαστικά στάδια περιγράφονται στο παράρτηµα. Από άποψη πολιτικών εναλλακτικών λύσεων η προτεινόµενη οδηγία περιλαµβάνει ουσιαστικά κανόνες πολιτικής δικονοµίας και τα αποτελέσµατα δεν µπορούν να επιτευχθούν µε κανένα άλλο νοµικό µέσο. EL 4 EL

5 1.2. Νοµική βάση Ο στόχος και το περιεχόµενο της παρούσας πρότασης οδηγίας εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 65 ΣΕΚ δεδοµένου ότι αφορά κανόνες πολιτικής δικονοµίας, ενώ η διάταξη για την ποιότητα και την κατάρτιση στο άρθρο 4 είναι συµπληρωµατική προς τις άλλες διατάξεις. Η προτεινόµενη οδηγία είναι απαραίτητη για την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενόψει της ανάγκης να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε µηχανισµούς επίλυσης των διαφορών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που ασκούν τις τέσσερις ελευθερίες και της ανάγκης να εξασφαλιστεί η ελευθερία παροχής και λήψης υπηρεσιών διαµεσολάβησης. Όπως τονίστηκε στην περιγραφή των στόχων της πρότασης η ανάγκη κοινοτικής δράσης στον συγκεκριµένο τοµέα απορρέει από την ανάγκη να υπάρχει ασφάλεια δικαίου καθόλη τη διάρκεια της διαφοράς ανεξάρτητα από την παρουσία διασυνοριακών στοιχείων σε οποιοδήποτε στάδιο. Για να εξασφαλιστεί ένα συνεκτικό νοµικό πλαίσιο είναι ως εκ τούτου απαραίτητο να εξετασθούν βασικά ζητήµατα της συνολικής αλυσίδας ενδεχόµενων γεγονότων που µπορούν να προκύψουν µετά τη γένεση της διαφοράς, έχοντας υπόψη όλα τα πιθανά ενεχόµενα σενάρια (επιτυχία/αποτυχία της διαµεσολάβησης, συµφωνία διακανονισµού τηρούµενη ή µη από τους διαδίκους, κλπ.). Στο πλαίσιο των εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των διαφορών, η επίπτωση των διασυνοριακών στοιχείων ενδέχεται να είναι µεγαλύτερη από την περίπτωση εξέτασης µέτρων που αφορούν µεµονωµένα τη δικαστική διαδικασία, επειδή πρέπει να ληφθούν υπόψη οι σχετικοί παράγοντες τόσο κατά το χρόνο της διαµεσολάβησης όσο και σε κάθε µεταγενέστερη αστική διαδικασία, συµπεριλαµβανοµένου του γεγονότος ότι αυτοί οι παράγοντες µπορούν να µεταβληθούν στο εν τω µεταξύ. Για παράδειγµα, τα διασυνοριακά στοιχεία µπορούν να απορρέουν από την κατοικία ή τον τόπο εγκατάστασης ενός ή και των δύο µερών, από τον τόπο της διαµεσολάβησης ή από την έδρα του αρµόδιου δικαστηρίου. Η αποδοχή της διαµεσολάβησης µπορεί από µόνη της να διέπεται από δίκαιο διαφορετικό από εκείνο που εφαρµόζεται στην αρχική έννοµη ή συµβατική σχέση µεταξύ των µερών και η συµφωνία διακανονισµού που ακολουθεί µπορεί να διέπεται από το δίκαιο τρίτης χώρας. Ενδέχεται η εν λόγω συµφωνία να πρέπει να εκτελεστεί επιπλέον σε ένα άλλο κράτος µέλος, σε συνάρτηση για παράδειγµα από τον τόπο όπου ευρίσκονται τα αγαθά του οφειλέτη κατά τη στιγµή της εκτέλεσης. εν θα ήταν εντούτοις εύλογο να περιοριστεί η έκταση εφαρµογής της πρότασης µε µόνο στόχο να εξαλειφθούν τα εµπόδια που δηµιουργούνται από τα διασυνοριακά στοιχεία ή να διευκολυνθεί η επίλυση µόνον εκείνων των διαφορών που παρουσιάζουν διασυνοριακό στοιχείο, ανεξάρτητα από τον ορισµό. Εξετάζοντας το ενδεδειγµένο της διαµεσολάβησης ως τρόπου επίλυσης της συγκεκριµένης διαφοράς, τα διασυνοριακά στοιχεία αντιπροσωπεύουν µόνο µία από τις πολυάριθµες συνθήκες που πρέπει να εξεταστούν. Οι υπόλοιπες αφορούν τόσο τον χαρακτήρα της διαφοράς και την ουσία της υπόθεσης όσο και τους παράγοντες που συνδέονται µε το κόστος, τις προθεσµίες και της προοπτικές επιτυχίας. Η ενθάρρυνση της προσφυγής στη διαµεσολάβηση στις περιπτώσεις µόνο των διαφορών που περιλαµβάνουν διασυνοριακό στοιχείο θα ήταν κατά συνέπεια καταχρηστική και θα δηµιουργούσε τον κίνδυνο διακρίσεων επειδή τα δικαστήρια θα πρότειναν αυτή τη λύση σε ορισµένους διαδίκους µόνο σε συνάρτηση µε τον EL 5 EL

6 τόπο κατοικίας τους. Ένας περιορισµός αυτού του είδους θα σήµαινε αναµφίβολα ουσιαστική µείωση της πρακτικής επίπτωσης της προτεινόµενης οδηγίας. Η εξάρτηση της ικανότητας εφαρµογής των κανόνων πολιτικής δικονοµίας που περιλαµβάνονται στην προτεινόµενη οδηγία από την παρουσία διασυνοριακών στοιχείων θα οδηγούσε µάλλον σε αυξηµένη αβεβαιότητα δικαίου. Ένας τέτοιος περιορισµός του πεδίο εφαρµογής θα άφηνε εξάλλου τη δυνατότητα εφαρµογής της οδηγίας στα χέρια των διαδίκων οι οποίοι θα µπορούσαν να εισάγουν διασυνοριακά στοιχεία µε την επιλογή διαµεσολαβητή η δικαστηρίου για να επωφεληθούν από τους κανόνες που θεσπίζονται από την οδηγία. Η προτεινόµενη οδηγία θα αποτελέσει σηµαντικό µέρος του νοµικού πλαισίου των υπηρεσιών διαµεσολάβησης στην Κοινότητα όσον αφορά την ελευθερία παροχής και λήψης υπηρεσιών σε άλλο κράτος µέλος. Ο περιορισµός της έκτασης εφαρµογής της στις διασυνοριακές καταστάσεις θα συνεπαγόταν τη δηµιουργία δύο παράλληλων νοµικών καθεστώτων, δηλαδή διαφορετικών κανόνων όσον αφορά την παροχή και τη λήψη υπηρεσιών διαµεσολάβησης, µε κίνδυνο να υπάρχουν δυσµενείς διακρίσεις τόσο για τους χρήστες όσο και τους παρόχους αυτών των υπηρεσιών. Αυτά τα αποτελέσµατα αντιτίθενται τόσο στις αρχές της εσωτερικής αγοράς όσο και στις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί από την Κοινότητα για να απλουστευθεί το ρυθµιστικό πλαίσιο για τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις. Συµπερασµατικά, η Επιτροπή θεωρεί ότι η εισαγωγή προϋπόθεσης που να επιβάλει ρητά την παρουσία διασυνοριακών επιπτώσεων θα εµπόδιζε την υλοποίηση των στόχων της προτεινόµενης οδηγίας και θα έβλαπτε την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η οδηγία πρέπει κατά συνέπεια να εφαρµόζεται σε όλες τις καταστάσεις ανεξάρτητα από την παρουσία διασυνοριακών στοιχείων κατά τη στιγµή της διαµεσολάβησης ή της δικαστικής διαδικασίας Επικουρικότητα και αναλογικότητα Λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη ασφάλειας δικαίου και προβλεψιµότητας στις καταστάσεις που υπάρχει σχέση µεταξύ διαµεσολάβησης και δικαστικής διαδικασίας µε την παρουσία διασυνοριακού στοιχείου καθώς και την ανάγκη να εξασφαλιστεί η καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς κατά την προσφορά ή τη λήψη υπηρεσιών διαµεσολάβησης, οι στόχοι της παρούσας πρότασης δεν µπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη. Τα µέτρα που λαµβάνονται σε κοινοτικό επίπεδο θα είναι πιο αποτελεσµατικά από τις µεµονωµένες πρωτοβουλίες κάθε κράτους µέλους για λόγους συνοχής και θέσπισης ορισµένων βασικών ενιαίων κανόνων που θα ισχύουν τόσο στις διασυνοριακές καταστάσεις όσο και σε εθνική κλίµακα. Οι διατάξεις της παρούσας πρότασης δεν υπερβαίνουν τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των προβλεπόµενων στόχων. Η οδηγία επελέγη ως το καλύτερα προσαρµοσµένο µέσο επειδή οι διατάξεις της στοχεύουν στην επίτευξη ορισµένων ειδικών στόχων αφήνοντας στα κράτη µέλη την επιλογή των µέσων για την επίτευξή τους. Η παρούσα πρόταση περιορίζεται επίσης στα προβλήµατα που µπορούν να επιλυθούν µόνο µέσω της νοµοθετικής οδού και αποκλείει αντιθέτως εκείνα στα οποία µπορεί να δοθούν λύσεις µε βάση την αγορά. EL 6 EL

7 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ, ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Πληροφορίες σχετικά µε αυτά τα θέµατα περιλαµβάνονται στο συνηµµένο έγγραφο εργασίας. EL 7 EL

8 2004/0251 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισµένα θέµατα διαµεσολάβησης σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 61, στοιχεία γ), καθώς και το άρθρο 67, παράγραφος 5, δεύτερη περίπτωση, την πρόταση της Επιτροπής 1, τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2, ρώντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 251 της Συνθήκης 3, Εκτιµώντας τα εξής: (1) Η Κοινότητα όρισε σαν στόχο τη διατήρηση και την ανάπτυξη ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, εντός του οποίου εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των ατόµων. Προς το σκοπό αυτό, η Κοινότητα θεσπίζει κυρίως στον τοµέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις τα µέτρα που είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. (2) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Τάµπερε της 15ης και 16ης Οκτωβρίου 1999 κάλεσε τα κράτη µέλη να δηµιουργήσουν, στο πλαίσιο καλύτερης πρόσβασης στη δικαιοσύνη στην Ευρώπη, εναλλακτικές εξωδικαστικές διαδικασίες. (3) Το Συµβούλιο θέσπισε συµπεράσµατα για τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών (ADR) σσύµφωνα µε το αστικό και εµπορικό δίκαιο το 2000 και δήλωσε ότι ο καθορισµός βασικών αρχών στον συγκεκριµένο τοµέα αποτελεί ουσιαστικό στάδιο για να δοθεί η δυνατότητα επεξεργασίας και καλής λειτουργίας εξωδικαστικών διαδικασιών για την επίλυση των διαφορών σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις κατά τρόπον ώστε να απλουστευθεί και να βελτιωθεί η πρόσβαση στη δικαιοσύνη. (4) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το 2002 Πράσινη Βίβλο, η οποία προβαίνει σε απολογισµό της τρέχουσας κατάστασης όσον αφορά τους ADR στην Ευρώπη και ΕΕ C,, σ... ΕΕ C,, σ... ΕΕ C,, σ... EL 8 EL

9 ξεκίνησε ευρεία διαβούλευση µε τα κράτη µέλη και τους ενδιαφεροµένους σχετικά µε ενδεχόµενα µέτρα προοριζόµενα να ενθαρρύνουν τη χρήση της διαµεσολάβησης. (5) Ο στόχος που συνίσταται στην εξασφάλιση καλύτερης πρόσβασης στη δικαιοσύνη, ο οποίος αποτελεί µέρος της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δηµιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, θα πρέπει να περιλαµβάνει την πρόσβαση στις δικαστικές και εξωδικαστικές µεθόδους επίλυσης των διαφορών. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να συµβάλει στην καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, κυρίως όσον αφορά την παροχή και τη λήψη υπηρεσιών διαµεσολάβησης. (6) Η διαµεσολάβηση µπορεί να προσφέρει οικονοµική και ταχεία εξωδικαστική επίλυση των διαφορών σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις µέσω διαδικασιών προσαρµοσµένων στις ανάγκες των διαδίκων. Οι συµφωνίες διακανονισµού που επιτυγχάνονται µέσω της διαµεσολάβησης προσφέρονται περισσότερο για εκούσια εκτέλεση και επιτρέπουν να διατηρηθεί φιλική και βιώσιµη σχέση µεταξύ των µερών. Αυτά τα προτερήµατα είναι ακόµη πιο έντονα στις καταστάσεις που περιλαµβάνουν διασυνοριακά στοιχεία. (7) Είναι κατά συνέπεια απαραίτητο να θεσπιστεί νοµοθεσία-πλαίσιο, η οποία να εξετάζει βασικά ζητήµατα πολιτικής δικονοµίας ειδικότερα, για να ενθαρρυνθεί η περαιτέρω χρήση της διαµεσολάβησης και να εξασφαλιστεί ότι οι διάδικοι που προσφεύγουν στη διαµεσολάβηση µπορούν να στηρίζονται σε ένα προβλέψιµο νοµικό πλαίσιο. (8) Η παρούσα οδηγία πρέπει να καλύπτει τις διαδικασίες στις οποίες δύο ή περισσότερα µέρη σε µία διαφορά επικουρούνται από έναν διαµεσολαβητή για να καταλήξουν σε φιλικό διακανονισµό για την επίλυση της διαφοράς, αλλά αποκλείει τις οιονεί δικαστικές διαδικασίες όπως η διαιτησία, η παρέµβαση διαµεσολαβητή, οι καταγγελίες καταναλωτών, οι αποφάσεις εµπειρογνωµόνων και οι διαδικασίες στις οποίες αρχές εκδίδουν τυπική σύσταση, δεσµευτική ή µη, όσον αφορά την επίλυση της διαφοράς. (9) Απαιτείται ένας ελάχιστος βαθµός συµβατότητας των κανόνων πολιτικής δικονοµίας όσον αφορά το αποτέλεσµα της διαµεσολάβησης για την παραγραφή και τον τρόπο µε τον οποίο προστατεύεται ο εµπιστευτικός χαρακτήρας της διαµεσολάβησης σε κάθε µεταγενέστερη δικαστική διαδικασία. Η δυνατότητα την οποία έχει το δικαστήριο να παραπέµπει τα µέρη σε διαµεσολάβηση θα πρέπει εξίσου να καλυφθεί, διατηρώντας ταυτόχρονα την αρχή σύµφωνα µε την οποία η διαµεσολάβηση αποτελεί εκούσια διαδικασία. (10) Η διαµεσολάβηση δεν πρέπει να θεωρείται ως δευτερεύουσα λύση σε σχέση µε τη δικαστική διαδικασία λόγω του ότι η εκτέλεση των συµφωνιών διακανονισµού εξαρτάται από την καλή θέληση των µερών. Είναι κατά συνέπεια απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι όλα τα κράτη µέλη καθιερώνουν διαδικασία µε την οποία µια συµφωνία διακανονισµού µπορεί να επικυρωθεί µε δικαστική ή άλλη απόφαση ή µε έγκυρο έγγραφο δικαστηρίου ή δηµόσιας αρχής. (11) Μια τέτοια δυνατότητα θα επιτρέψει την αναγνώριση και την εκτέλεση των συµφωνιών διακανονισµού σε όλη την Ένωση, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις κοινοτικές πράξεις που διέπουν την αµοιβαία αναγνώριση και εκτέλεση των δικαστικών και άλλων αποφάσεων. EL 9 EL

10 (12) Για να εξασφαλιστεί η απαραίτητη εµπιστοσύνη µεταξύ των κρατών µελών κατά την τήρηση του απορρήτου, την αναστολή των προθεσµιών παραγραφής καθώς και την αναγνώριση και την εκτέλεση των συµφωνιών διακανονισµού, πρέπει να τεθούν σε εφαρµογή αποτελεσµατικοί µηχανισµοί ελέγχου της ποιότητας όσον αφορά την παροχή των υπηρεσιών διαµεσολάβησης και την κατάρτιση των διαµεσολαβητών. (13) Αυτοί οι µηχανισµοί και αυτά τα µέτρα, τα οποία θα καθοριστούν από τα κράτη µέλη και µπορούν να συµπεριλαµβάνουν την προσφυγή σε λύσεις µε βάση την αγορά, θα πρέπει να φροντίζουν να διατηρούν την ευελιξία της διαδικασίας διαβούλευσης και την αυτονοµία των µερών. Η Επιτροπή θα ενθαρρύνει αυτορρυθµιστικά µέτρα σε κοινοτικό επίπεδο µέσω, για παράδειγµα, της επεξεργασίας ενός ευρωπαϊκού κώδικα δεοντολογίας σχετικά µε τα ουσιαστικά ζητήµατα της διαδικασίας διαµεσολάβησης. (14) Στον τοµέα της προστασίας του καταναλωτή, η Επιτροπή θέσπισε το 2001 σύσταση 4 η οποία θεσπίζει τα ελάχιστα κριτήρια ποιότητας τα οποία πρέπει να προσφέρουν στους χρήστες τους οι εξωδικαστικές αρχές που είναι επιφορτισµένες µε τη συναινετική επίλυση καταναλωτικών διαφορών. Είναι ευκταία η τήρηση των αρχών από κάθε διαµεσολαβητή ή κάθε οργανισµό καλυπτόµενο από την εν λόγω σύσταση. Για να εξασφαλιστεί η διάδοση πληροφοριών σχετικά µε αυτές τις αρχές, η Επιτροπή δηµιουργεί µια βάση δεδοµένων των εξωδικαστικών συστηµάτων τα οποία θεωρούνται από τα κράτη µέλη ότι συµµορφώνονται µε τις αρχές της σύστασης. (15) Η παρούσα οδηγία τηρεί τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδιαίτερα από τον Χάρτη θεµελιωδών δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φροντίζει ειδικότερα να εξασφαλίσει την πλήρη τήρηση του δικαιώµατος δίκαιης δίκης που αναγνωρίζεται από το άρθρο 47 του εν λόγω Χάρτη. (16) εδοµένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας είναι αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη και µπορούν συνεπώς, λόγω των διαστάσεων και των αποτελεσµάτων της προβλεπόµενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να θεσπίσει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας που ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, που ορίζεται στο συγκεκριµένο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων της. (17) [Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου για τη θέση του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, που προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το Ηνωµένο Βασίλειο και η Ιρλανδία γνωστοποίησαν την επιθυµία τους να συµµετέχουν στη θέσπιση και στην εφαρµογή της παρούσας οδηγίας. / Σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη θέση του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, που προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το Ηνωµένο Βασίλειο και η Ιρλανδία δεν συµµετέχουν στη θέσπιση της παρούσας οδηγίας και δεν δεσµεύονται από αυτήν] (18) Σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου σχετικά µε τη θέση της ανίας, που προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την 4 Σύσταση της Επιτροπής της 4 ης Απριλίου 2001 σχετικά µε τις αρχές που εφαρµόζονται στα εξωδικαστικά όργανα συναινετικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών (ΕΕ L 109, , σ.. 56). EL 10 EL

11 ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η ανία δεν συµµετέχει στη θέσπιση της παρούσας οδηγίας, η οποία κατά συνέπεια δεν τη δεσµεύει και δεν ισχύει έναντι αυτής. ΕΞΕ ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: Άρθρο 1 Στόχος και πεδίο εφαρµογής 1. Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης στην επίλυση διαφορών ενθαρρύνοντας την προσφυγή στη διαµεσολάβηση και φροντίζοντας για τη δηµιουργία υγιούς σχέσης µεταξύ της διαµεσολάβησης και των δικαστικών διαδικασιών. 2. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις. 3. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως «κράτος µέλος» νοούνται τα κράτη µέλη εξαιρουµένης της ανίας. Άρθρο 2 Ορισµοί Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: (α) ως «διαµεσολάβηση» νοείται κάθε διαδικασία, ανεξαρτήτως ονοµασίας, στην οποία δύο ή περισσότερα µέρη µιας διαφοράς επικουρούνται από έναν τρίτο για να καταλήξουν σε συµφωνία σχετικά µε την επίλυση της διαφοράς, ανεξάρτητα από το αν αυτή η διαδικασία κινείται µε πρωτοβουλία των µερών, προτείνεται ή διατάσσεται από δικαστήριο ή προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο κράτους µέλους. εν καλύπτει τις απόπειρες που γίνονται από τον δικαστή για την επίλυση της διαφοράς κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας που αφορά την εν λόγω διαφορά (β) ως «διαµεσολαβητής» νοείται οποιοσδήποτε τρίτος ο οποίος αναλαµβάνει διαµεσολάβηση, ανεξαρτήτως της ονοµασίας του ή του επαγγέλµατός του στο σχετικό κράτος µέλος και του τρόπου µε τον οποίο διορίστηκε για τη διεξαγωγή της εν λόγω διαµεσολάβησης ή επιφορτίστηκε µε τη διεξαγωγή της. Άρθρο 3 Παραποµπή στη διαµεσολάβηση 1. Ένα δικαστήριο επιλαµβανόµενο υπόθεσης µπορεί, ανάλογα µε την περίπτωση και λαµβάνοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις της υπόθεσης, να καλέσει τα µέρη να προσφύγουν στη διαµεσολάβηση για να επιλύσουν τη διαφορά. Το δικαστήριο µπορεί σε κάθε περίπτωση να καλέσει τα µέρη να συµµετέχουν σε ενηµερωτική συνεδρίαση για τη χρήση της διαµεσολάβησης. 2. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται υπό την επιφύλαξη εθνικής νοµοθεσίας η οποία καθιστά την προσφυγή στη διαµεσολάβηση υποχρεωτική ή υποκείµενη σε κίνητρα ή κυρώσεις, ανεξάρτητα από το αν γίνεται πριν ή µετά την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας, στο βαθµό που αυτή η νοµοθεσία δεν εµποδίζει το δικαίωµα EL 11 EL

12 πρόσβασης στο δικαστικό σύστηµα, κυρίως στις καταστάσεις στις οποίες ένας εκ των διαδίκων κατοικεί σε κράτος µέλος διαφορετικό εκείνου στο οποίο βρίσκεται το δικαστήριο. Άρθρο 4 Ποιότητα της διαµεσολάβησης 1. Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη ενθαρρύνουν την επεξεργασία προαιρετικών κωδίκων δεοντολογίας και την προσχώρηση σε αυτούς τους κώδικες των διαµεσολαβητών και των οργανισµών που παρέχουν υπηρεσίες διαµεσολάβησης, τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, καθώς και αποτελεσµατικών µηχανισµών ελέγχου της ποιότητας σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών διαµεσολάβησης. 2. Τα κράτη µέλη ενθαρρύνουν την κατάρτιση διαµεσολαβητών προκειµένου να δίνεται η δυνατότητα στα µέρη της διαφοράς να επιλέγουν ένα διαµεσολαβητή ικανό να διεξαγάγει τη διαµεσολάβηση µε την αναµενόµενη από τα µέρη αποτελεσµατικότητα. Άρθρο 5 Εκτέλεση των συµφωνιών διακανονισµού 1. Τα κράτη µέλη φροντίζουν ώστε κατόπιν αιτήσεως των µερών, µια συµφωνία διακανονισµού που επιτυγχάνεται µετά το πέρας διαµεσολάβησης να µπορεί να επικυρωθεί µέσω δικαστικής ή άλλης απόφασης, δηµοσίου εγγράφου ή οποιασδήποτε άλλης πράξης δικαστηρίου ή δηµόσιας αρχής που καθιστά τη συµφωνία εκτελεστή κατά τον ίδιο τρόπο µε δικαστική απόφαση σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο, υπό την επιφύλαξη ότι η εν λόγω συµφωνία δεν είναι αντίθετη προς το ευρωπαϊκό δίκαιο ή το εθνικό δίκαιο του κράτους µέλους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση. 2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το όνοµα των δικαστηρίων ή των δηµοσίων αρχών που είναι αρµόδιες να παραλάβουν αίτηση σύµφωνα µε την παράγραφο 1. Άρθρο 6 Παραδεκτό των αποδεικτικών στοιχείων κατά την αστική δικαστική διαδικασία 1. Ο διαµεσολαβητής καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο συµµετέχει στην παροχή υπηρεσιών διαµεσολάβησης δεν µπορεί να καταθέτει σε δικαστική διαδικασία µαρτυρία ή αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα στοιχεία: (α) (β) (γ) πρόσκληση ενός εκ των µερών να προσφύγει σε διαµεσολάβηση ή το γεγονός ότι ένα εκ των µερών ήταν διατεθειµένο να συµµετέχει σε διαµεσολάβηση τις γνώµες που εκφράζονται ή τις υποδείξεις που διατυπώνονται από ένα εκ των µερών σε διαµεσολάβηση επ ευκαιρία ενδεχόµενης επίλυσης της διαφοράς τις δηλώσεις ή τις οµολογίες που γίνονται από ένα εκ των µερών κατά τη διαµεσολάβηση EL 12 EL

13 (δ) (ε) τις προτάσεις που γίνονται από τον διαµεσολαβητή το γεγονός ότι ένα εκ των µερών δήλωσε ότι είναι διατεθειµένο να δεχθεί πρόταση διακανονισµού που γίνεται από τον διαµεσολαβητή (στ) έγγραφο το οποίο έχει συνταχθεί αποκλειστικά για τους σκοπούς της διαµεσολάβησης. 2. Η παράγραφος 1 ισχύει ανεξάρτητα από τη µορφή των πληροφοριών ή των αποδείξεων που αναφέρονται σε αυτήν. 3. Η αποκάλυψη των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν µπορεί να διαταχθεί από δικαστήριο ή οποιαδήποτε άλλη δικαστική αρχή σε αστική δικαστική διαδικασία και, εάν αυτές οι πληροφορίες προσφέρονται ως αποδεικτικά στοιχεία κατά παράβαση της παραγράφου 1, αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία θεωρούνται απαράδεκτα. Αυτές οι πληροφορίες µπορούν εντούτοις να αποκαλύπτονται ή να γίνονται δεκτές ως αποδεικτικά στοιχεία (α) (β) (γ) στο µέτρο που είναι απαραίτητο για την εφαρµογή η την εκτέλεση συµφωνίας διακανονισµού που προκύπτει άµεσα από τη διαµεσολάβηση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιας τάξης, κυρίως για να εξασφαλιστεί η προστασία παιδιών ή να αποφευχθεί ο κίνδυνος να θιγεί η φυσική και ψυχολογική ακεραιότητα προσώπου, ή εφόσον συµφωνείται από τον διαµεσολαβητή και τα µέρη. 4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 εφαρµόζονται ανεξάρτητα από το κατά πόσο η δικαστική διαδικασία αφορά ή µη τη διαφορά που αποτελεί ή που αποτέλεσε το αντικείµενο της διαµεσολάβησης. 5. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1, αποδεικτικά στοιχεία τα οποία θα ήταν άλλως παραδεκτά σε δικαστική διαδικασία δεν καθίστανται απαράδεκτα λόγω του ότι έχουν χρησιµοποιηθεί σε διαµεσολάβηση. Άρθρο 7 Αναστολή των προθεσµιών παραγραφής 1. Η προθεσµία παραγραφής όσον αφορά την καταγγελία η οποία αποτέλεσε το αντικείµενο της διαµεσολάβησης αναστέλλεται από τη στιγµή κατά την οποία, µετά τη γένεση της διαφοράς: (α) (β) (γ) τα µέρη συµφωνούν να προσφύγουν στη διαµεσολάβηση, η προσφυγή στη διαµεσολάβηση διατάσσεται από το δικαστήριο, ή η υποχρέωση προσφυγής στη διαµεσολάβηση γεννάται δυνάµει του εθνικού δικαίου κράτους µέλους. 2. Όταν η διαδικασία διαµεσολάβησης λαµβάνει τέλος χωρίς να έχει καταλήξει σε συµφωνία, η προθεσµία αρχίζει εκ νέου να µετράει από τη στιγµή κατά την οποία η διαµεσολάβηση λήγει χωρίς να υπάρχει συµφωνία διακανονισµού, αρχής γενοµένης EL 13 EL

14 από την ηµεροµηνία κατά την οποία είτε ένας εκ των µερών ή και τα δύο είτε ο διαµεσολαβητής δηλώνουν ότι η διαµεσολάβηση έληξε ή αποσύρονται πραγµατικά. Αυτή η προθεσµία διαρκεί σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον ένα µην από την ηµεροµηνία κατά την οποία αρχίζει να µετράει, εκτός εάν πρόκειται για προθεσµία εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί αγωγή για να αποφευχθεί το ενδεχόµενο ένα προσωρινό ή ανάλογο µέτρο να παύσει να παράγει τα αποτελέσµατά του ή να ανακληθεί. Άρθρο 8 ιατάξεις εκτέλεσης Η Επιτροπή δηµοσιεύει τις πληροφορίες για τις αρχές και τα δικαστήρια που ανακοινώνονται από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 2. Άρθρο 9 - Μεταφορά 1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι απαραίτητες για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία το αργότερο την 1η Σεπτεµβρίου Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή. 2. Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές οι τελευταίες περιλαµβάνουν παραποµπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από αυτή την παραποµπή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή της. Οι λεπτοµέρειες αυτής της παραποµπής θεσπίζονται από τα κράτη µέλη. Άρθρο 10 Έναρξη ισχύος Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα µετά τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 11 - Αποδέκτες Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. Βρυξέλλες Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο Πρόεδρος Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος EL 14 EL

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους ΟΔΗΓΙΑ 2008 52 ΕΚ Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 113DV03

ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 113DV03 ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 113DV03 Πάτρα, 25-26 Ιανουαρίου 2013 Περιεχόμενα Υλικό εργαστηρίου Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο 1 Οδηγία 2008/52/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/93/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές

Ο ΗΓΙΑ 1999/93/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές L 13/12 Ο ΗΓΙΑ 1999/93/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 112DV106

ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 112DV106 ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 112DV106 Θεσσαλονίκη, 23 24 Νοεμβρίου 2012 Υποστηρικτικό υλικό Διαδραστικό εργαστήριο για τη ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 32005L0029 Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 122/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2010 COM(2010) 105 τελικό 2010/0067 (CNS) C7-0102/10 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση ενισχυµένης συνεργασίας στον τοµέα του δικαίου που είναι εφαρµοστέο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2015 L 141/19 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/848 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Μαΐου 2015 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας (αναδιατύπωση) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 593/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 17ης Ιουνίου 2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 593/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 17ης Ιουνίου 2008 L 177/6 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.7.2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 593/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Ιουνίου 2008 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 81 παράγραφος 2 στοιχεία α), ε) και στ),

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 81 παράγραφος 2 στοιχεία α), ε) και στ), 27.6.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189/59 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 655/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαΐου 2014 περί της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ EΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 7ης Απριλίου 2004.

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ EΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 7ης Απριλίου 2004. 30.4.2004 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ EΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006 2004L0039 EL 04.01.2011 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Απριλίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. (αναδιατύπωση)

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. (αναδιατύπωση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.7.2012 COM(2012) 360 final 2012/0175 (COD)C7-0180/12 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (αναδιατύπωση)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 15.11.2005 COM(2005) 569 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013.

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013. L 354/132 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0805 EL 04.12.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 805/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε τις συµβάσεις πίστωσης για ακίνητα κατοικίας

Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε τις συµβάσεις πίστωσης για ακίνητα κατοικίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.3.2011 COM(2011) 142 τελικό 2011/0062 (COD) C7-0085/11 Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τις συµβάσεις πίστωσης για ακίνητα κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 351/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2012 για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2) Τα νομοθετικά, κανονιστικά και διοικητικά μέτρα στα κράτη

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2) Τα νομοθετικά, κανονιστικά και διοικητικά μέτρα στα κράτη 18.12.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 332/27 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/65/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2007 για την τροποποίηση της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 345/90 Ο ΗΓΙΑ 2003/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Νοεµβρίου 2003 για τηνπεραιτέρω χρήση πληροφοριώντου δηµόσιου τοµέα ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ http://www.imepo.gr

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ http://www.imepo.gr ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, που ψηφίστηκε στο Άµστερνταµ το 1997 και τέθηκε σε ισχύ το 1999, υπάγει τη µεταναστευτική πολιτική στη σφαίρα αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ένας οδηγός των ασκούντων νομικά επαγγέλματα Δικαιοσύνη 2 Ένας οδηγός των ασκούντων νομικά επαγγέλματα Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

www.spedeth.gr 10/2013 ΑΠ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

www.spedeth.gr 10/2013 ΑΠ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Σημαντική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (αριθ. απόφασης 10/2013): Στην έννοια της "εμπορικής συναλλαγής", των άρθρων 2 της Οδηγίας 2000/35/ΕΚ και 3 του Π.Δ. 166/2003 (που ενσωμάτωσε την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα