ακολουθούν. Η συνολική ενδεικτική προϋπολογιζόµενη δαπάνη για τις παρεχόµενες υπηρεσίες και στους (2) Η/Γ, ανέρχεται στο ποσό των , πλέον ΦΠΑ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ακολουθούν. Η συνολική ενδεικτική προϋπολογιζόµενη δαπάνη για τις παρεχόµενες υπηρεσίες και στους (2) Η/Γ, ανέρχεται στο ποσό των 95.000, πλέον ΦΠΑ."

Transcript

1 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ για την αντικατάσταση των υφιστάµενων PLC (Προγραµµατιζόµενων Λογικών Ελεγκτών), την προµήθεια & εγκ/ση (µέχρι πλήρους λειτουργίας) µε νέας τεχνολογίας PLC στους Η/Γ Ν ο 43 & Ν ο 44 της ΟΛΘ ΑΕ και την παραµετροποίηση των υφιστάµενων Drives για AC & DC Ηλ-κιν/ρες. Ο Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε (ΟΛΘ ΑΕ) διενεργεί Πρόχειρο ιαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη συνολική τιµή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την εκτέλεση των εργασιών αντικατάστασης των υφιστάµενων Προγραµµατιζόµενων Λογικών Ελεγκτών (PLC), την προµήθεια & εγκατάσταση -µέχρι πλήρους λειτουργίας- µε νέας τεχνολογίας PLC στους Η/Γ Ν ο 43 & Ν ο 44 της ΟΛΘ ΑΕ και την παραµετροποίηση των υφιστάµενων Drives για AC & DC Ηλεκτροκινητήρες, σύµφωνα µε τους Γενικούς και Τεχνικούς όρους που ακολουθούν. Η συνολική ενδεικτική προϋπολογιζόµενη δαπάνη για τις παρεχόµενες υπηρεσίες και στους (2) Η/Γ, ανέρχεται στο ποσό των , πλέον ΦΠΑ. ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν: Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα ή Σύµπραξη Επιχειρήσεων / Προσώπων αυτών, (εφεξής Οικονοµικοί Φορείς) Κατασκευαστές / Εµπορικοί οίκοι, εγκαταστηµένοι στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή στα κράτη µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.), ή στα κράτη µέλη που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία περί ηµοσίων Συµβάσεων ( Σ.. Σ. ) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε., το κείµενο της οποίας επιτρέπει ρητά την συµµετοχή της εν λόγω χώρας στους κοινοτικούς διαγωνισµούς. Οικονοµικός Φορέας µέλος σε Σύµπραξη Επιχειρήσεων/ Προσώπων δε µπορεί να είναι ταυτόχρονα και µέλος σε άλλη Σύµπραξη ούτε να συµµετέχει µόνος του στον ίδιο διαγωνισµό. 1

2 Σε περίπτωση µη τήρησης του ανωτέρω όρου, οι εν λόγω διαγωνιζόµενοι θα αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία. 2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Για τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό, οι ενδιαφερόµενοι Οικονοµικοί Φορείς πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις που αφορούν τις τεχνικές και επαγγελµατικές τους ικανότητες: 2.1. Να διαθέτουν Ηλεκτρολόγους/Ηλεκτρονικούς µηχανικούς µε την αντίστοιχη Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλµατος, µε αποδεδειγµένη εµπειρία στις εγκαταστάσεις οµοίων συστηµάτων σε περιστρεφόµενους γερανούς µε ανυψωτική ικανότητα µεγαλύτερη των είκοσι ( 20 ) τόνων ή σε γερανογέφυρες εµπορευµατοκιβωτίων Να διαθέτουν τεχνογνωσία και εµπειρία στην υλοποίηση συµβάσεων συναφών µε την παρούσα, την οποία να µπορούν να τεκµηριώσουν επαρκώς και ειδικότερα να διαθέτουν εµπειρία στην παροχή υπηρεσιών: Προµήθειας και εγκατάστασης νέων ή αντικατάσταση παλαιών ηλεκτρονικών συστηµάτων σε γερανογέφυρες ή σε περιστρεφόµενους γερανούς λιµανιών (Ship to Shore STS container gantry cranes or dock side cranes) Να διαθέτουν πιστοποιητικό/ά της σειράς EN ISO 9000 ή άλλο ισοδύναµο εκδιδόµενο από αναγνωρισµένο Ινστιτούτο ή Οργανισµό εδρεύοντα σε κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναµα µέτρα εξασφάλισης ποιότητας. Σε περίπτωση που οι Ενδιαφερόµενοι Οικονοµικοί Φορείς συµµετέχουν ως ένωση ή κοινοπραξία, οι ανωτέρω προϋποθέσεις αρκεί να πληρούνται αθροιστικά από τα µέλη της κοινοπραξίας. 3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι συµµετέχοντες πρέπει να υποβάλουν στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε., την προσφορά τους, τις εργάσιµες ηµέρες µέχρι την ώρα ( µε αριθµό πρωτοκόλλου παραλαβής) της 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Προσωπικώς ή µε εκπρόσωπο τους : Στο ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ( τηλ ) της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., Ταχυδροµικώς µε συστηµένη επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΚ Θεσσαλονίκη. Οι προσφορές θα υποβληθούν σε κλειστό σφραγισµένο φάκελο, πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία : * Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ * Ο τίτλος του διαγωνισµού * Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού - 2

3 * Τα στοιχεία του αποστολέα (Πλήρης επωνυµία υποψηφίου, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax) * Ο Αποδέκτης: Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. /νση Οικονοµικού, Τµήµα Προµηθειών. Προσφορές που θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία εκπρόθεσµα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν από την Επιτροπή του ιαγωνισµού. Καθυστερήσεις που θα οφείλονται σε οποιαδήποτε αιτία (Ταχυδροµεία, διανοµείς, µέσα συγκοινωνίας κ.λ.π.) και που θα είχαν ως αποτέλεσµα τη µη εµπρόθεσµη κατάθεση του φακέλου προσφοράς στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε., χαρακτηρίζονται απαράδεκτες και βαρύνουν οπωσδήποτε τους ενδιαφερόµενους, των οποίων οι προσφορές ΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΤΕΣ από την Επιτροπή του ιαγωνισµού. 4. ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το άνοιγµα των προσφορών θα διεξαχθεί την ώρα της 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 από την Επιτροπή ιενέργειας του ιαγωνισµού, στο Κτίριο Τεχνικών Υπηρεσιών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (Πύλη 11, Αίθουσα Συνελεύσεων, 3 ος όροφος) 5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Στον φάκελο της προσφοράς πρέπει να συµπεριληφθούν επί ποινή απαραδέκτου: Υπεύθυνη ήλωση ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων του διαγωνισµού και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµού. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% (δύο τοις εκατό) επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, δηλ. για ποσό Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που προβλέπεται στη διακήρυξη Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον ανάδοχο, στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης. Οι εγγυήσεις συµµετοχής των λοιπών συµµετεχόντων επιστρέφονται µετά την ηµεροµηνία της οριστικής κατακύρωσης ή µαταίωσης του διαγωνισµού. Προσφορές χωρίς σωστές εγγυητικές συµµετοχής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τεχνική προσφορά Ο φάκελος Τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζοµένων θα πρέπει υποχρεωτικά να εµπεριέχει : 3

4 1. Τεχνική περιγραφή στην Ελληνική γλώσσα που θα αναφέρεται και θα απαντά σε κάθε παράγραφο των τεχνικών όρων του Β µέρους της διακήρυξης, µε την ίδια σειρά που αυτοί (οι τεχνικοί όροι) αναγράφονται στη διακήρυξη. Η τεχνική περιγραφή θα πρέπει να είναι αναλυτική και σαφής και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα σχέδια και διαγράµµατα. 2. Ενηµερωτικά φυλλάδια των κατασκευαστικών οίκων των προσφεροµένων υλικών, σχετικά µε την οργάνωση και υποδοµή τους. 3. Γενικά σχέδια και έντυπα τεχνικών προδιαγραφών των προσφερόµενων συσκευών και µηχανηµάτων στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. 4. Πίνακα εκτελεσθέντων εγκαταστάσεων από τον συµµετέχοντα του ιδίου αντικειµένου της παρούσας ιακήρυξης ( εγκατάσταση συστηµάτων PLC και Drives) σε πέντε (5) τουλάχιστον ηλεκτροκίνητους γερανούς ανυψωτικής ικανότητας µεγαλύτερης ή ίσης των είκοσι (20) τόνων ή σε γερανογέφυρες εµπορευµατοκιβωτίων. Η κατάσταση θα συνοδεύεται απαραίτητα από τις πέντε (5) τουλάχιστον σχετικές βεβαιώσεις των αντιστοίχων πελατών και στις οποίες ρητά θα αναγράφονται, τα στοιχεία επικοινωνίας τους, το εκτελεσθέν έργο, ο χρόνος παράδοσης (εµπρόθεσµος εκπρόθεσµος ) και η επιτυχής τους έκβαση. 5. Κατάλογο παρόµοιων έργων συνοδευόµενο από βεβαιώσεις πελατών για τα κυριότερα από αυτά ώστε να τεκµηριωθεί (εγγράφως) η εγκατάσταση και λειτουργία του συγκεκριµένου προσφερόµενου λογισµικού του PLC για τον έλεγχο γερανών. 6. Ενηµερωτικό σηµείωµα του διαγωνιζοµένου σχετικά µε τις εγκαταστάσεις και το µόνιµο προσωπικό του. 7. ήλωση σχετικά µε τον προµηθευτή του εξοπλισµού των ελεγκτών PLC ( προέλευση και εργοστάσιο κατασκευής ). Είναι δυνατή η συνυποβολή και οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού, κατά την κρίση των ενδιαφεροµένων. ιευκρινίζεται ότι µε την παραπάνω αναλυτική τεχνική περιγραφή του, ο εργολάβος ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να γνωρίσει στην ΟΛΘ ΑΕ την προέλευση όλων των υλικών της προµήθειας του υπόψη διαγωνισµού, αναφέροντας λεπτοµερώς τους τύπους και τις εταιρείες κατασκευής τους και παράλληλα µε κατάλληλα ενηµερωτικά φυλλάδια - PROSPECTUS στα οποία θα φαίνονται όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών αυτών, προκειµένου να γίνει ο τεχνικός έλεγχος της προσφοράς του από την αρµόδια Επιτροπή διαγωνισµού.( επί ποινή αποκλεισµού). ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η οικονοµική προσφορά, θα υπογράφεται από τον προσφέροντα, θα φέρει τη σφραγίδα της επιχείρησης και πρέπει να περιλαµβάνει: Την τιµή προσφοράς ανά Η/Γ και συνολικά,, για παράδοσή τους σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας (χωρίς ΦΠΑ) 4

5 Τον χρόνο ισχύος της προσφοράς (επόµ. παρ. 6) Τον χρόνο ολοκλήρωσης των παρεχόµενων υπηρεσιών (παράδοση των 2 Η/Γ σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας), ο οποίος δεν µπορεί να υπερβαίνει τις εβδοµήντα πέντε (75) ηµερολογιακές ηµέρες (βλ. και επόµ. παρ. 9). Τον παρεχόµενο χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας των νέων PLC, ο οποίος δεν µπορεί να είναι µικρότερος του ενός (1) έτους από την ηµεροµηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Παραλαβής τους. 6. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι υποβαλλόµενες προσφορές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον για ενενήντα (90) ηµέρες από την ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών. Προσφορές που ισχύουν για µικρότερο χρονικό διάστηµα, δεν θα λαµβάνονται υπόψη και θα ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ από την Επιτροπή του διαγωνισµού, ως απαράδεκτες. 7. ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Αντιπροσφορές δεν γίνονται αποδεκτές 8. ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε τη συνολικά χαµηλότερη οικονοµική προσφορά, από τις προσφορές που έχουν γίνει τεχνικά αποδεκτές. Μετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, καλείται ο προµηθευτής, µε έγγραφο της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών. Ακόµη µε την υπογραφή της σύµβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης, το ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνολικού συµβατικού τιµήµατος, χωρίς το ΦΠΑ. και θα ισχύει µέχρι επιστροφής της στο Πιστωτικό Ίδρυµα που την εξέδωσε. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται µετά την οριστική λήξη της σύµβασης και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους συµβαλλόµενους. Σε περίπτωση που ο Προσφέρων, στον οποίο ανακοινώθηκε η κατακύρωση, δεν προσέλθει εµπρόθεσµα για την υπογραφή της συµβάσεως ή δεν προσκοµίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης εντός της αρχικά ταχθείσας προθεσµίας ή της τυχόν παρατάσεώς της, η Εταιρεία ανακαλεί την κατακύρωση και ο Προσφέρων κηρύσσεται έκπτωτος. Ακολούθως η Εταιρεία, εφόσον το κρίνει σκόπιµο, µπορεί να κατακυρώνει προσωρινά τη σύµβαση στον Προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως χαµηλότερη προσφορά, και επαναλαµβάνει τη διαδικασία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Εάν και ο επόµενος Προσφέρων δεν προσκοµίσει εµπρόθεσµα κατά τα ανωτέρω τα δικαιολογητικά ή / και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η Εταιρεία µπορεί να ανακαλέσει και πάλι την προσωρινή 5

6 κατακύρωση και να επαναλάβει την ίδια διαδικασία µε τον επόµενο ή τους επόµενους, διαδοχικά, προσφέροντες. Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. Σε περίπτωση που ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ δεν ανταποκριθεί στις συµβατικές του υποχρεώσεις, δεν αποδεχθεί την κατακύρωση ή καθυστερήσει στην υπογραφή της Σύµβασης, κηρύσσεται έκπτωτος, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου και υφίσταται τις νόµιµες συνέπειες. 9. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ- ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 9.1. Ο συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών στους (2) Η/Γ και παράδοσής τους σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας, δεν µπορεί να υπερβαίνει τις εβδοµήντα πέντε (75) ηµερολογιακές ηµέρες Η εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης των -υπό προµήθεια- υλικών δεν θα γίνει συγχρόνως και στους δύο Η/Γ. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στον 1 ο Η/Γ και την επιτυχή λειτουργία του για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον (30) ωρών, θα ξεκινήσουν οι εργασίες στο 2 ο Η/Γ. Η σειρά διάθεσης των γερανών για την εκτέλεση των εργασιών θα γίνεται από την Ο.Λ.Θ. ΑΕ Σε περίπτωση καθυστέρησης στη διάθεση των γερανών εκ µέρους της Ο.Λ.Θ ΑΕ, θα υπάρχει ισόχρονη παράταση του χρόνου παράδοσης 9.4. Ο ανάδοχος, δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την έναρξη των εργασιών, οφείλει να υποβάλλει στην Ο.Λ.Θ ΑΕ χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης όλων των επί µέρους εργασιών που συνθέτουν το έργο. Για τυχόν αποκλίσεις από το χρονοδιάγραµµα θα πρέπει να ενηµερώνεται εγκαίρως η Ο.Λ.Θ. ΑΕ. Στο χρονοδιάγραµµα θα πρέπει να προβλεφθεί η ελαχιστοποίηση των ηµερών ακινησίας κάθε γερανού και δεν θα πρέπει να ξεπεράσει τις είκοσι ( 20 ) ηµερολογιακές ηµέρες. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε ο γερανός να µπορεί να πραγµατοποιεί πορεία κατά την διάρκεια των εργασιών. Οι εργασίες µπορούν να εκτελούνται τις καθηµερινές κατά τις δύο βάρδιες εργασίας της Ο.Λ.Θ. Εφόσον ο ανάδοχος επιθυµεί την εκτέλεση εργασιών και κατά τις αργίες (Σάββατο, Κυριακή) πλην εορτών θα πρέπει µια ηµέρα τουλάχιστον ενωρίτερα να ενηµερώνει την Υπηρεσία. Οι εργασίες κατά τις αργίες µπορούν να εκτελούνται µόνον κατά την Α βάρδια. 10. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% (πέντε τοις εκατό) της συνολικής αξίας του όλου αντικειµένου της σύµβασης, χωρίς το Φ.Π.Α. 6

7 Η εγγύηση κατατίθεται µετά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παραλαβής από την αρµόδια Επιτροπή υπαλλήλων της ΟΛΘ ΑΕ. Ο χρόνος ισχύος της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας θα πρέπει να είναι ίσος µε τον παρεχόµενο χρόνο εγγύησης του αιτούµενου ηλεκτρολογικού εξοπλισµού, δηλ. τουλάχιστον ενός (1) έτους.. Με την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας θα επιστραφεί στον ανάδοχο η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 11. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Κατά την υπογραφή της Σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. δήλωση, µε την οποία θα καθορίζει τον υπεύθυνο κατά το Νόµο Τεχνικό του, που θα έχει όλη την ευθύνη παρακολούθησης και επίβλεψης κάθε κατασκευής, συνδέσεων και ζεύξεων. Τη δήλωση πρέπει να συνυπογράφει και ο οριζόµενος Τεχνικός ώστε να φαίνεται ότι αποδέχεται την ανάθεση. Επίσης θα υπογράψει και το ειδικό έντυπο της Υπηρεσίας που αφορά την λειτουργία του εργοταξίου εντός της ΟΛΘ ΑΕ. Ο Τεχνικός του εργολάβου θα κατέχει τις απαραίτητες άδειες για εργασίες σε Ηλεκτρικούς πίνακες χαµηλής τάσης και οι οποίες θα είναι διαθέσιµες σε κάθε ζήτηση από την ΟΛΘ ΑΕ. Καθόλη τη διάρκεια των εργασιών και µέχρι την παραλαβή, ο Ανάδοχος και ο επιβλέπων Τεχνικός του, οφείλουν να λάβουν όλα τα αναγκαία µέτρα για το προσωπικό τους και τους τρίτους στο χώρο εγκατάστασης του ηλεκτροστασίου κάθε γερανού. Ακόµη, όλο το τεχνικό προσωπικό του Αναδόχου θα κατέχει τις κατάλληλες επαγγελµατικές άδειες για ηλεκτρολογικές εργασίες σε Ηλεκτρικούς πίνακες χαµηλής τάσης που θα πραγµατοποιήσει εντός των χώρων κάθε γερανού και οι οποίες θα είναι διαθέσιµες σε κάθε ζήτηση από την ΟΛΘ ΑΕ. Στο παραπάνω υπεύθυνο άτοµο του Αναδόχου, θα απευθύνεται η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών για οποιοδήποτε τεχνικό θέµα που θα προκύπτει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου Οι Ηλεκτροκίνητοι Γερανοί ευρίσκονται µέσα στην Τελωνειακά ελεγχόµενη περιοχή του Λιµένα και κατά συνέπεια ο ανάδοχος οφείλει να γνωρίζει και να συµµορφώνεται µε όσα συνεπάγεται το ειδικό αυτό καθεστώς. Επίσης κατά τη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης του εξοπλισµού των συστηµάτων PLC, ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί όλες τις τελωνειακές διατάξεις, για την εισαγωγή και εξαγωγή από το Λιµένα εργαλείων και µηχανηµάτων Όλες οι απαιτούµενες από την προµήθεια εργασίες, θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισµούς που διέπουν τις κατασκευές αυτές. Κατά την εκτέλεση των εργασιών ο ανάδοχος οφείλει να εφαρµόζει όλα τα προβλεπόµενα από την σχετική νοµοθεσία µέτρα ασφαλείας. Ακόµη ο ανάδοχος φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την καταλληλότητα, την νόµιµη παροχή εργασιών και διαµονή στη χώρα των ατόµων που απασχολήσει κατά την εκτέλεση των εργασιών που απορρέουν από την παρούσα σύµβαση Οι εργαζόµενοι του εργολάβου θα φορούν διαρκώς τα Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π), θα ακολουθούν πιστά όσα υπαγορεύονται από τη σήµανση στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και θα τοποθετούν προειδοποιητική σήµανση για τους κινδύνους που δηµιουργούνται από την εκτέλεση της εργασίας τους. 7

8 11.5. Ο ανάδοχος, φέρει την πλήρη και αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα ή ζηµία προκληθεί στην ΟΛΘ ΑΕ., στο προσωπικό του ή στο προσωπικό της ΟΛΘ ΑΕ ή σε οποιονδήποτε τρίτο, κατά την εκτέλεση των εργασιών που ανέλαβε ή επ' ευκαιρία αυτών από ενέργειες δικές του ή των ατόµων που θα απασχολήσει, µέχρι και την λήξη της Σύµβασης και την παράδοση των δύο (2) γερανών σε πλήρη λειτουργία. Εάν συµβεί κάποιο ατύχηµα, ο Ανάδοχος θα κάνει όλες τις απαιτούµενες αναγγελίες Ο εργολάβος αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρεί όσα προβλέπονται από τη νοµοθεσία και τους κανόνες της τέχνης σε θέµατα υγείας και ασφάλειας της εργασίας, για το σύνολο των εµπλεκοµένων εργαζοµένων ή µη, συµπεριλαµβανοµένων όσων αναφέρονται ενδεικτικώς στον οδηγό υγείας και ασφάλειας της εργασίας Ο.Λ.Θ. Α.Ε., του οποίου έλαβε γνώση Ακόµη η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. δε φέρει καµία ευθύνη για τυχόν απώλειες υλικών, εξαρτηµάτων, µηχανηµάτων και εργαλείων του αναδόχου, ο οποίος οφείλει να µεριµνήσει για την επαρκή και αποτελεσµατική φύλαξη τους Ο ανάδοχος έχει όλες τις ευθύνες του εργοδότη για το προσωπικό του, δηλαδή της µισθοδοσίας και των εισφορών υπέρ των κυρίων και επικουρικών ασφαλιστικών ταµείων Οι διαγωνιζόµενοι για την σύνταξη της προσφοράς τους εφόσον το επιθυµούν, µπορούν να εξετάσουν τους γερανούς, ώστε να αποκτήσουν άµεση εικόνα των εργασιών που περιγράφονται στην παρούσα ιακήρυξη. Ο κάθε ενδιαφερόµενος, κατά την διάρκεια της εξέτασης των γερανών οφείλει να ζητήσει από την ΟΛΘ ΑΕ να τους θέσει σε λειτουργία, για απόκτηση εικόνας της καταστάσεως τους. Το αρµόδιο προσωπικό της Ο.Λ.Θ. ΑΕ, θα παράσχει κάθε απαραίτητη πληροφορία ή διευκόλυνση (τηλ ). 12. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωµή του ΑΝΑ ΟΧΟΥ γίνεται έναντι έκδοσης ισόποσου τιµολογίου και εντός (60) ηµερών από την επίδοση του τιµολογίου στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και τη, χωρίς δυσµενείς παρατηρήσεις, υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παραλαβής από αρµόδια Επιτροπή της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 13. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Η υπόψη προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης. Περιπτώσεις που δε ρυθµίζονται από τους παραπάνω αναγραφόµενους όρους, θα διέπονται από τις διατάξεις του Κανονισµού Σύναψης και Εκτέλεσης Συµβάσεων Προµηθειών, Υπηρεσιών, Έργων, Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (ΦΕΚ τ. Β 1941/14/12/2010) Η ΟΛΘ ΑΕ διατηρεί το δικαίωµα να αναβάλει ή να µαταιώσει το διαγωνισµό καθώς και να τροποποιήσει το χρονοδιάγραµµα της ολοκλήρωσής του οποτεδήποτε, ή να επαναλάβει αυτόν, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των συµµετεχόντων σ αυτήν. Η συµµετοχή στην παραπάνω διαδικασία γίνεται µε ευθύνη του Υποψηφίου, ο οποίος δεν αντλεί λόγω αυτής δικαίωµα αποζηµίωσης ή άλλο, πέραν αυτών που ορίζονται στην παρούσα. Η συµµετοχή του Υποψηφίου στο διαγωνισµό συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή εκ µέρους του των όρων διεξαγωγής του. 8

9 Β ΜΕΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η αποξήλωση των υφισταμένων συστημάτων ελέγχου PLC, η προμήθεια και εγκατάσταση μέχρι πλήρους λειτουργίας νέας τεχνολογίας εξοπλισμού ελεγκτών PLC και η παραμετροποίηση των υφισταμένων Drives για AC και DC ηλεκτροκινητήρες, για τον πλήρη έλεγχο όλων των κινήσεων των περιστρεφομένων ηλεκτροκίνητων γερανών Ν ο 43 και 44 που ευρίσκονται στο κρηπίδωμα 24 της ΟΛΘ ΑΕ καθώς και παράδοση των δύο (2) προαναφερομένων Η/Γ σε πλήρη λειτουργία. Στο αντικείμενο του διαγωνισμού εμπεριέχεται και η προμήθεια όλων των απαραιτήτων υλικών, μικροϋλικών και εξαρτημάτων, εκτός εάν άλλως ορίζεται σε επί μέρους παραγράφους των τεχνικών όρων. Αναλυτικότερα,ο νέος ηλεκτρολογικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός και οι απαραίτητες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν σε κάθε γερανό είναι : 1. Αποξήλωση όλων των υφισταμένων ηλεκτρονικών συστημάτων του PLC που ευρίσκονται στο περιστρεφόμενο μέρος του γερανού και εντός πεδίου ΧΤ, στο χώρο του ηλεκτροστασίου. 2. Αποξήλωση της μονάδος απομακρυσμένων εισόδων/εξόδων PLC, που είναι εγκατεστημένη στο πεδίο ΧΤ, στο σταθερό μέρος του γερανού. 3. Αποξήλωση των υφισταμένων ηλεκτρονικών καρτών επικοινωνίας του PLC (LAR 830, LAR adapter 830. LAR 831, LAR adapter 831 ) καθώς και των αντιστοίχων καρτών των drives του οίκου AEG, που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο επικοινωνίας BITBUS της AEG. 4. Όλα τα παραπάνω υλικά που θα αποξηλωθούν και μαζί με τα παρελκόμενα τους, θα μεταφερθούν και θα συγκεντρωθούν σε χώρο εντός του λιμένα που θα τον υποδείξει η Υπηρεσία, με έξοδα του αναδόχου. 5. Η προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση μέχρι πλήρους λειτουργίας, όλων των συστημάτων ελέγχου PLC καθώς και ό,τι άλλο απαιτείται σε υλικά και εργασία στο περιστρεφόμενο και στο σταθερό μέρος του γερανού, προκειμένου να ελέγχονται όλες οι κινήσεις του όπως πραγματοποιούνταν πριν την αντικατάσταση του και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή και τις απαιτήσεις της ΟΛΘ ΑΕ. 6. Η προμήθεια νέων ηλεκτρονικών καρτών επικοινωνίας για τα υφιστάμενα drives της AEG, με σκοπό την διασύνδεση τους μέσω σύγχρονων τυποποιημένων βιομηχανικών πρωτοκόλλων επικοινωνίας profibus ή canbus με τα νέα συστήματα ελέγχου PLC. 7. Η Παραμετροποίηση των υφισταμένων Drives της AEG, για την πλήρη λειτουργία τους. 8. Η προμήθεια νέου λογισμικού και η προσαρμογή του στους λογικούς ελεγκτές PLC. 9. Η προμήθεια νέου, κατάλληλου φορητού υπολογιστή για τον προγραμματισμό του PLC. 10. Η προμήθεια νέας οθόνης ενδείξεων και χειρισμού (για συντομία HMI, Human Machine Interface), 10 inch (touch panel) στην καμπίνα του χειριστή. 9

10 11. Η προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση ειδικού καλωδίου αναγκαίου μήκους (30 μέτρα περίπου), για την διασύνδεση και μετάδοση σημάτων μεταξύ του PLC, που θα βρίσκεται στο στρεφόμενο μέρος του γερανού και της μονάδας απομακρυσμένων Ι/Ο που θα βρίσκεται στο σταθερό μέρος, μέσω των δακτυλίων περιστροφής. 12. Η σύνδεση και λειτουργία των υφισταμένων συστημάτων ασφαλείας με την προγραμματιζόμενη μονάδα ελέγχου (PLC). 13. Η προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης ταχύτητας ανέμου. 14. Η προσαρμογή όλων των υφισταμένων ηλεκτρολογικών σχεδίων σύμφωνα με το νέο αυτοματισμό. 15. Η πλήρης θέση σε λειτουργία και δοκιμές όλου του υπό προμήθεια αντικειμένου του διαγωνισμού. 16. Η παράδοση όλων των απαραιτήτων αδειών χρήσης του λογισμικού καθώς και το λογισμικό εφαρμογής, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα επέμβασης παραμετροποίησης και συντήρησης του συστήματος μελλοντικά. 17. Εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού της ΟΛΘ, στο χώρο του λιμένα. Η εκπαίδευση θα αφορά στις βασικές ενότητες του εξοπλισμού, ήτοι, στην εγκατάσταση, ρύθμιση, χειρισμό, διάγνωση σφαλμάτων και συντήρηση. 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ 2.1. Γενικά Οι Η/Γ Ν ο 43 και 44, εκτελούν σήμερα όλες τις απαραίτητες κινήσεις για τις φορτοεκφορτώσεις των εμπορευμάτων στα πλοία με την βοήθεια συστήματος έλεγχου PLC της εταιρίας AEG μέσω κατάλληλου λογισμικού. Οι κάρτες επικοινωνίας συνεργάζονται με τα υφιστάμενα drives της AEG μέσω του πρωτοκόλλου BITBUS και ελέγχουν όλες τις κινήσεις του γερανού που είναι: Ανύψωση 1 Ανύψωση 2 Πορεία Περιστροφή Βέλος Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός που ελέγχει τα παραπάνω συστήματα κάθε γερανού αποτελείται από τα εξής βασικά μέρη : 1. Κεντρικός προγρ/ζόμενος λογικός ελεγκτής PLC( περιστρεφόμενο μέρος ) : A 500 AEG 2. Κάρτες επικοινωνίας Minisemi, Maxiverter D,MD 2000, LAR 830, LAR adapter 830. LAR 831, LAR adapter Κάρτες Ι/Ο 4. PLC κατωδομής ( σταθερό μέρος ) : Micro

11 2.2 Λειτουργικά χαρακτηριστικά των γερανών 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τάση τροφοδοσίας: 20 KV Συχνότητα ρεύματος: 50 Hz Τάση κινητήρων κυρίων κινήσεων: 380 V Τάση κινητήρων βοηθητικών συστημάτων (ανεμιστήρες, φρένα κτλ): AC 380 V. Τάση φωτισμού και θέρμανσης: AC 220 V 2. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Θερμοκρασία περιβάλλοντος (συνθήκες λειτουργίας): -10 έως 45 o C 3. ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3.1 Ανύψωση φορτίου ( Hoisting ) (συνεχής μεταβολή από 0 έως max) 1. Με άγκιστρο χωρίς φορτίο 2. Με άγκιστρο και φορτίο 25 tn max max 120 m/min 80 m/min 3. Με άγκιστρο και φορτίο 40 tn max 45 m/min 4. Με αρπάγη και φορτίο 25 tn max 80 m/min 5. Με μαγνήτη και φορτίο 25 tn max 80 m/min 3.2 Περιστροφή ( Slewing ) (συνεχής μεταβολή από 0 έως max) 1. Ταχύτητα περιστροφής στην minimum ακτίνα του βέλους (με μέγιστο φορτίο) max 2 rpm 2. Ταχύτητα περιστροφής στην maximum ακτίνα του βέλους ( 40 m ) (με μέγιστο φορτίο) max 1 rpm 3.3. Kίνηση του βέλους ( Luffing) (συνεχής μεταβολή από 0 έως max) Η μέση οριζόντια ταχύτητα αγκίστρου κατά την κίνηση του βέλους 72 m/min 3.4 Πορεία γερανού (συνεχής μεταβολή απ 0 έως max) max 30 m/min 4. ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΕΙΣ 4.1 Ανύψωση (λειτουργία με άγκιστρο, χωρίς φορτίο) 0,8 m/sec Περιστροφή (για ταχύτητα περιστροφής 2 rpm ) O χρόνος επιταχύνσεως ( χρόνος απόκτησης μέγιστης ταχύτητας των 2 rpm ) είναι 6,0 sec 4.3. Κίνηση του βέλους ( Ανύψωση μπούμας ) 0,3 m/sec Πορεία γερανού 0,1 m/sec 2 11

12 3. Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής (PLC) 3.1 Γενικά Ο πλήρης έλεγχος της λειτουργίας κάθε γερανού (έλεγχος drives, έλεγχος λειτουργίας κινητήρων, ηλεκτρικών μανδαλώσεων, λειτουργία φρένων, σήματα από τερματικούς διακόπτες, κλπ.), θα γίνεται μέσω ενός προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC). Ο λογικός ελεγκτής (PLC) θα είναι τελευταίας γενιάς της κατασκευάστριας εταιρίας, ευφήμου και γνωστού κατασκευαστή, κατάλληλος για χρήση σε ηλεκτροκίνητους γερανούς και γερανογέφυρες και με μεγάλη διάθεση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι επιθυμητό οι συμμετέχοντες να υποδεικνύουν ή να αναφέρουν τα σημεία εγκατάστασης τους. 3.2 Κύρια χαρακτηριστικά Το σύστημα θα περιλαμβάνει τις απαραίτητες κάρτες εισόδων-εξόδων, ψηφιακών και αναλογικών και όλα τα περιφερειακά, που είναι απαραίτητα για την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος ελέγχου του γερανού. Η αρχιτεκτονική του PLC θα διαθέτει τις αναγκαίες εισόδους - εξόδους διατηρώντας ένα 10% των πόρων σε διαθεσιμότητα (remote I/O unit) για την μεταφορά σημάτων ελέγχου από απομακρυσμένες περιοχές όπως η καμπίνα χειριστή και όπου αλλού χρειασθεί. Το PLC θα είναι σε θέση να επικοινωνεί με τα drives και το υπάρχον ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης γερανού CMS (Crane Management System), για αμφίδρομη μεταφορά των παραμέτρων, δεδομένων ή / και σφαλμάτων. Η τροφοδοσία όλων των καρτών που θα απαρτίζουν το PLC συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων επιτήρησης και των Remote Ι/Ο, θα πρέπει να παρέχεται από ένα η περισσότερα online UPS για την προστασία του συστήματος. Το νέο PLC θα πρέπει να συνεργάζεται τέλεια με τα υπάρχοντα ηλεκτρονικά συστήματα (ρυθμιστές στροφών Minisemi, Maxiverter D και MD 2000 της AEG, Crane Management System-CMS, προστασία υπέρβαρου κλπ). Το προσφερόμενο σύστημα PLC θα είναι κατάλληλα υπολογισμένο και διαστασιολογημένο, έτσι ώστε μετά την εγκατάσταση του και θέση σε λειτουργία, να παρέχει σε κάθε σύστημα του γερανού (Ανύψωση,Πορεία, Περιστροφή,Βέλος κλπ ), τουλάχιστον την ΙΔΙΑ απόδοση που είχε ο γερανός με τα αποξηλωμένα συστήματα PLC της AEG. ( επί ποινή αποκλεισμού). Οι επικοινωνίες του PLC με τους παραπάνω ρυθμιστές στροφών, όπως και με το σύστημα επιτήρησης και διάγνωσης θα πρέπει να γίνονται μέσω τυποποιημένων διαύλων επικοινωνίας "bus", για να αποφευχθεί ο μεγάλος όγκος καλωδίων που θα απαιτείτο διαφορετικά. 4. Λογισμικό PLC Το λογισμικό του PLC θα είναι προσαρμοσμένο, έτσι ώστε να συνεργάζεται άριστα με τους ηλεκτρονικούς ρυθμιστές στροφών της AEG, καθώς και τον υπόλοιπο ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό που θα παραμείνει (χειριστήρια, σύστημα προστασίας υπέρβαρου, φρένα θυέλλης, πείρος ασφάλισης περιστροφής κλπ). 12

13 Κατά την εκπόνηση του λογισμικού, Θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι κατάλληλες ρυθμίσεις και προσαρμογές, προκειμένου να λειτουργήσουν κανονικά τα συστήματα πορείας των γερανών 43 και 44, που έχουν εγκατεστημένους διαφορετικούς τύπους ηλεκτρονικών ρυθμιστών στροφών ( Maxiverter D και MD 2000 αντίστοιχα). Ο προσφέρων θα πρέπει να αποδείξει σύμφωνα με την παρ των τεχνικών όρων του B Μέρους της Δ/ξης ( επί ποινή αποκλεισμού), ότι ο προσφερόμενος τύπος PLC και το χρησιμοποιούμενο λογισμικό έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε περιστρεφόμενους γερανούς λιμένος, ιδίου τύπου με τους γερανούς 43 και 44 και ότι περιλαμβάνονται όλες οι βασικές λειτουργίες όπως αναφέρονται παρακάτω: 1. Λειτουργία Ανύψωσης Απόλυτος συγχρονισμός ταχυτήτων μεταξύ των τυμπάνων ανύψωσης 1 και 2, τα οποία δεν είναι μηχανικά συνδεδεμένα μεταξύ τους. Οριακοί διακόπτες λειτουργίας, ασφαλείας και επιβράδυνσης άνω και κάτω θέσης. Ταχύτης ανύψωσης- καταβίβασης, αντιστρόφως ανάλογη του αναρτώμενου βάρους. 2. Λειτουργία Αρπάγης Όταν η αρπάγη είναι ανοιχτή, τα τύμπανα 1 ( Συγκράτηση αρπάγης ) και 2 ( Λειτουργία αρπάγης ) θα εργάζονται με απόλυτο συγχρονισμό ταχυτήτων. Όταν η αρπάγη είναι κλειστή, θα εργάζονται με ρύθμιση ροπής, ώστε το φορτίο να ισομοιράζεται στα συρματόσχοινα που κρατάνε την αρπάγη, αλλά με μία μικρή υπεροχή αυτών του τυμπάνου 2 από το τύμπανο 1, ώστε να διατηρείται η αρπάγη κλειστή και να μην διαφεύγει υλικό φόρτωσης κατά την κίνηση. Κατά την εργασία σε αμπάρι πλοίου, που δεν υπάρχει ορατότητα, θα γίνεται η λειτουργία της "βύθισης", ώστε να γεμίζει πλήρως με υλικό η αρπάγη και κατόπιν να τεντώνονται πλήρως τα 4 συρματόσχοινα πρίν ακολουθήσει το "βιράρισμα". Οριακοί διακόπτες λειτουργίας, ασφαλείας και επιβράδυνσης άνω και κάτω θέσης. 3. Λειτουργία περιστροφής Έλεγχος της κίνησης άνευ βαθμίδων, κατά την επιτάχυνση με το μοχλοχειριστήριο επί της κονσόλας χειρισμού. Γωνιακή ταχύτητα περιστροφής, αντιστρόφως ανάλογη της ακτίνας βέλους. 4. Λειτουργία βέλους: Έλεγχος της κίνησης, άνευ βαθμίδων, κατά την επιτάχυνση και την επιβράδυνση μέσω του μοχλοχειριστηρίου, επί της κονσόλας χειρισμού. Οριακοί διακόπτες λειτουργίας, ασφαλείας και επιβράδυνσης άνω και κάτω θέσης. 5. Λειτουργία πορείας Έλεγχος της κίνησης, άνευ βαθμίδων, κατά την επιτάχυνση και την επιβράδυνση μέσω του μοχλοχειριστηρίου, επί της κονσόλας χειρισμού. 13

14 Το λογισμικό προγραμματισμού του PLC θα είναι συμβατό με λειτουργικό σύστημα Windows και το PLC θα προγραμματίζεται με την σύνδεση ενός νέου, κατάλληλου φορητού υπολογιστή καθώς και με τον υπάρχοντα υπολογιστή του συστήματος επιτήρησης του γερανού (CMS) με φιλική προς το χρήστη γλώσσα / μέθοδο προγραμματισμού. Σε κάθε περίπτωση, το υφιστάμενο σύστημα επιτήρησης (λογισμικό) του γερανού (CMS) της ΟΛΘ ΑΕ, θα πρέπει να προσαρμοστεί, προκειμένου να συνεργάζεται πλήρως με τον νέο εγκατεστημένο ελεγκτή PLC. 5. Remote Ι/Οs Οι μονάδες εισόδου - εξόδου (I/O Modules) θα έχουν ενδεικτικές λυχνίες για την ένδειξη της κατάστασης κάθε εισόδου ή εξόδου. Το σύστημα θα εγκατασταθεί σε πίνακα μέσα στο ηλεκτροστάσιο στην κατωδομή ( σταθερό μέρος ) του γερανού. 6. Διασύνδεση Ο υπολογιστής στο ηλεκτροστάσιο του γερανού θα ενημερωθεί έτσι ώστε να έχει την δυνατότητα μέσω κατάλληλου λογισμικού για απευθείας σύνδεση με το PLC και την παρακολούθηση ή/και ανάπτυξη/τροποποίηση του προγράμματός του με χρήση εξουσιοδοτημένων κωδικών πρόσβασης. Η χρήση του συστήματος δεν πρέπει να απαιτεί από τον τελικό χρήστη να έχει εξειδικευμένες γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών ή γλωσσών προγραμματισμού. 7. ΟΘΟΝΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η νέα οθόνη ενδείξεων, θα συνεργάζεται με το υπάρχον σύστημα CMS (Crane Management System - Σύστημα Διαχείρισης Γερανού), από το οποίο θα αντλεί πληροφορίες και θα μπορεί να εμφανίζει μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα : - Ένδειξη / καταγραφή τρέχοντος σφάλματος. - Ένδειξη / καταγραφή ιστορικού σφαλμάτων. - Τα σφάλματα θα εμφανίζονται με χρονική σειρά στην οθόνη. - Μαζί με την περιγραφή του σφάλματος, θα εμφανίζεται επίσης η ημερομηνία, η χρονική στιγμή, καθώς και ο αντίστοιχος κωδικός του ηλεκτρολογικού σχεδίου, η αντίστοιχη είσοδος του PLC και η τοποθεσία του υλικού. - Η κατάσταση του σφάλματος, δηλαδή ενεργό / ανενεργό / ή αναγνωρισμένο, θα γίνεται διακριτή από το χρώμα του αντίστοιχου κειμένου στην οθόνη. - Επιπλέον, για κάθε βλάβη στη λίστα των ενεργών σφαλμάτων, θα αντιστοιχεί ένα βοηθητικό κείμενο, το οποίο θα μπορεί να εμφανίσει ο χρήστης στην οθόνη που θα περιέχει όλες τις πληροφορίες για την εύρεση της προέλευσης της βλάβης, ώστε να διευκολύνεται η αντιμετώπιση της. - Το ιστορικό των βλαβών του γερανού ακόμα και όταν ο Η/Γ παύει να τροφοδοτείται με ρεύμα από το Γενικό Διακόπτη ελέγχου των συστημάτων κίνησης. Θα εμφανίζονται για τις κινήσεις ανύψωσης, περιστροφής, πορείας και μπούμας οι παρακάτω ενδείξεις: 14

15 - Γενική κατάσταση λειτουργίας - Ένταση ρότορα κινητήρα - Ένταση διέγερσης κινητήρα - Επιθυμητή τιμή ταχύτητας - Πραγματική τιμή ταχύτητας - Υψος γάντζου - Ακτίνα εργασίας - Βάρος ανυψούμενου φορτίου - Μέγιστο επιτρεπόμενο ανυψούμενο βάρος φορτίου σε συνάρτηση με την ακτίνα του βέλους - Κατάσταση οριακών διακοπτών - Ταχύτητα ανέμου Στην τεχνική τους προσφορά οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να δώσουν λεπτομερή περιγραφή του συστήματος. 8. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ανεμόμετρο Στο υψηλότερο σημείο κάθε γερανού θα εγκατασταθεί ανεμόμετρο. Οι μετρήσεις του ανεμόμετρου θα φαίνονται επί της οθόνης του HMI, μέσα στο θάλαμο χειρισμού. Όταν η ταχύτητα του ανέμου ξεπεράσει τα 25 m/sec (παραμετροποιημένο), θα διακόπτεται κάθε κίνηση του γερανού και θα ενεργοποιούνται οι συσκευές τύπου τανάλιας που θα ακινητοποιούν τον γερανό. Της διακοπής κίνησης, θα προηγείται ηχητική και οπτική προειδοποίηση του χειριστή (όταν η ταχύτητα ξεπεράσει τα 22 m/sec περίπου). Το σύστημα θα ενεργοποιείται μετά από συνεχή πνοή ανέμου (των παραπάνω ταχυτήτων) για ορισμένο χρονικό διάστημα (ρυθμιζόμενο). Έτσι θα αποφεύγεται η ενεργοποίηση του που θα οφείλεται σε ξαφνικές ισχυρές ριπές αέρος. 9. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η εγκατάσταση του νέου συστήματος ελέγχου PLC καθώς και ό,τι άλλο απαιτείται σε υλικά ( κάρτες επικοινωνίας, καλώδια κλπ ) και εργασία στο περιστρεφόμενο τμήμα του γερανού θα γίνει από τον ανάδοχο σε συγκεκριμένο πεδίο εντός του ηλεκτροστασίου, αφού προηγουμένως αποξηλωθεί ο υφιστάμενος ελεγκτής PLC. Εφόσον δεν επαρκεί ο χώρος αυτός για όλα τα παραπάνω, το μέρος του εξοπλισμού που περισσεύει θα εγκατασταθεί σε άλλο σημείο που θα υποδειχθεί από τον ανάδοχο μετά από την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. Ομοίως ο Ανάδοχος θα πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την εγκατάσταση του συστήματος ελέγχου PLC καθώς και ό,τι άλλο απαιτείται σε υλικά ( καλώδια κλπ ) και εργασία και στο σταθερό μέρος του γερανού. Επίσης διάφορα υλικά του αντικειμένου της διαγωνισμού όπως ανεμόμετρο, οθόνη ενδείξεων και χειρισμού και λοιπά, θα εγκατασταθούν στις θέσεις που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη. Σε περίπτωση που η εγκατάσταση του νέου συστήματος PLC, απαιτεί την κατασκευή νέου ηλεκτρικού πίνακα, αυτός κατασκευαστικά θα είναι του ιδίου τύπου με τον υπάρχοντα. 15

16 Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι, μετά το πέρας της προμηθείας όλων των υλικών και εργασιών που αναφέρονται στους όρους της παρούσας Διακήρυξης, να παραδώσει τον κάθε γερανό έτοιμο σε πλήρη λειτουργία. 10. ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Ο προσφερόμενος εξοπλισμός των συστημάτων PLC και των εξαρτημάτων που θα εγκατασταθούν στο περιστρεφόμενο και σταθερό μέρος κάθε γερανού ( παρ 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 και 1.13 του Β μέρους της Δ/ξης ), θα πρέπει να είναι καινούργιος, σύγχρονης τεχνολογίας και κατασκευής ευφήμων οίκων σύμφωνα με πρότυπα διεθνών ή Ευρωπαϊκών προδιαγραφών, αρίστης ποιότητας, τυποποιημένος και σε σημερινή σειρά παραγωγής. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους θα είναι εγγυημένα με επίσημα Πιστοποιητικά και PROSPECTUS του κατασκευαστή. Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με την παρούσα Τεχνική Περιγραφή, τα σχετικά σχέδια του κάθε γερανού και με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς EN, IEC, DIN/VDE, ANSI/IEEE, ή άλλους ισοδύναμους κανονισμούς, εγκεκριμένους από την ΟΛΘ ΑΕ. Κάθε στοιχείο του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού ( ηλεκτρικά καλώδια, διακόπτες, τερματικοί διακόπτες, ηλεκτρονικές πλακέτες κλπ.) θα χαρακτηρίζεται από ένα κωδικό. Ο κωδικός αυτός θα είναι γραμμένος με ανεξίτηλα γράμματα πάνω στο ίδιο το στοιχείο σε πλαστική ταμπέλα. Ο ίδιος κωδικός θα χαρακτηρίζει το κάθε στοιχείο και στα σχέδια που θα παραδοθούν. Τα σχέδια θα έχουν τέτοια διάταξη, ώστε να μπορεί κανείς αμέσως με ανάγνωση του κωδικού από την ταμπέλα του στοιχείου να βρει αμέσως το στοιχείο στο σχέδιο. Η διαδικασία θα λειτουργεί και αντίθετα, δηλαδή με ανάγνωση του κωδικού του στοιχείου στο σχέδιο, να μπορεί να εντοπισθεί αμέσως η θέση του στοιχείου πάνω στον γερανό. 11. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν πίνακα των απαραίτητων, κατά την κρίση τους, ανταλλακτικών για την κανονική λειτουργία κάθε γερανού επί διετία. Στον πίνακα αυτό θα φαίνονται και οι τιμές μονάδος των ανταλλακτικών για ΕΛΕΥΘΕΡΗ παράδοσή τους, όμοια με την παράδοση των γερανών. Από τον πίνακα αυτό, η Ο.Λ.Θ. ΑΕ μπορεί να προμηθευτεί όσα, κατά την απόλυτη κρίση της θεωρήσει απαραίτητα σε ποσότητες μεγαλύτερες ή μικρότερες των προτεινόμενων. Η τιμή των ανταλλακτικών αυτών δεν θα ληφθεί υπόψη κατά τη σύγκριση των προσφορών. 12. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Πλήρης θεωρητική κατάρτιση/εκπαίδευση να δοθεί σε ομάδα πέντε (5) ηλεκτρολόγων για τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, διάρκειας πέντε (5) ωρών εκάστη στις εγκαταστάσεις της ΟΛΘ ΑΕ πριν από την αποστολή του εξοπλισμού. Όλες οι δαπάνες για την κατάρτιση / εκπαίδευση αυτή, θα αναληφθούν από τον επιτυχόντα ανάδοχο. Η εκπαίδευση θα πρέπει να παρέχεται στην Ελληνική γλώσσα και να καλύπτει βασικά τα πιο κάτω: 16

17 Εξοικείωση με τον εξοπλισμό. Επεξήγηση όλων των ηλεκτρολογικών σχεδίων (σχέδιο προς σχέδιο). Αρχές λειτουργίας του εγκατεστημένου στον γερανό Προγραμματιζόμενου λογικού Ελεγκτή (PLC)- Γλώσσα προγραμματισμού - Επεξήγηση της συγκεκριμένης εφαρμογής. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των συστημάτων PLC και στους δύο (2) γερανούς και πριν την παράδοση τους, θα ακολουθήσει ένας δεύτερος κύκλος μαθημάτων θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης για δύο (2) εργάσιμες ημέρες που θα γίνει σε αίθουσα της ΟΛΘ Α.Ε και επί του γερανού για επαγγελματική κατάρτιση όλων των Τεχνικών, που θα καλύπτει τα παρακάτω : Ρυθμίσεις ή αντικαταστάσεις στοιχείων που πρέπει να γίνουν επί των ανταλλακτικών ηλεκτρονικών καρτών, εάν απαιτηθεί αντικατάσταση οποιασδήποτε από αυτές. Πιθανές βλάβες αίτια. Μέθοδος ανίχνευσης βλαβών. Εικονικές βλάβες στον γερανό ανεύρεση - αποκατάσταση αυτών. Ρυθμίσεις - συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. Είναι επιθυμητό, όλες οι σημειώσεις της κατάρτισης να παραδοθούν για τη χρήση από την ΟΛΘ Α.Ε μετά από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σε τρία (3) αντίγραφα. 13. ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Κατά την παραλαβή του κάθε γερανού, θα γίνουν οι παρακάτω έλεγχοι και δοκιμές : Γενική Επιθεώρηση - έλεγχος του συμφώνου των επεμβάσεων με τη Σύμβαση. Μέτρηση των ταχυτήτων όλων των κινήσεων του γερανού έμφορτου / άφορτου. Δοκιμή με φορτία τύπου ΑΑ κατά τα προβλεπόμενα στην κοινή Υπουργική απόφαση 15085/593 ΦΕΚ 1186 Β της Έλεγχος οριακών διακοπτών και συστημάτων ασφαλείας. Έλεγχος λειτουργίας όλου του βοηθητικού εξοπλισμού και συστημάτων. Δοκιμή του γερανού σε κανονική λειτουργία επί 30 συνολικά ώρες Κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαώρου δεν πρέπει να παρουσιασθεί κανένα πρόβλημα. Η δοκιμή αυτή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση όλων των υπολοίπων δοκιμών και ελέγχων. Οι παραπάνω δοκιμές θα γίνουν με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. Τυχόν όργανα που θα απαιτηθούν για την πραγματοποίηση των μετρήσεων θα διατεθούν από τον ανάδοχο, ενώ η Ο.Λ.Θ. υποχρεούται να διαθέσει τα απαιτούμενα για τις δοκιμές βάρη. Επίσης θα παραδοθεί το πλήρες λογισμικό προγραμματισμού, παραμετροποίησης και ελέγχου των PLC μέσω Η/Υ, καθώς και τα αρχεία με τις τελικές ρυθμίσεις. Επισημαίνεται ότι με τον όρο "Προμήθεια", νοείται το σύνολο των υλικών, μηχανημάτων, υπηρεσιών και εργασιών, που απαιτούνται για τη εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία των γερανών. 17

18 14. ΒΙΒΛΙΑ ( DOCUMENTATION) Ο ανάδοχος πριν από την Παραλαβή, πρέπει να προσκομίσει στην Ο.Λ.Θ για κάθε γερανό : Κατάλογο προτεινόμενων ανταλλακτικών του εξοπλισμού. Πλήρη σειρά των τελικών ηλεκτρολογικών σχεδίων (όπως κατασκευάστηκε) του εξοπλισμού. Τα σχέδια αυτά θα περιλαμβάνουν όλα τα ηλεκτρονικά/ηλεκτρολογικά κυκλώματα που εγκαταστάθηκαν. Φάκελο με τα τεχνικά εγχειρίδια των εγκεκριμένων οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης του προσφερόμενου εξοπλισμού. Τα τεχνικά εγχειρίδια θα είναι ομαδοποιημένα, κατάλληλα σηματοδοτημένα και για κάθε ομάδα θα αναγράφεται το περιεχόμενο τους σύμφωνα με τον υπάρχοντα πίνακα περιεχόμενων. Τα εγχειρίδια θα περιλαμβάνουν γενικά σχέδια, διαγράμματα συρματώσεων και κυκλωμάτων, πίνακες αναφοράς ( cable reports ) τύπου και θέσης των καλωδίων και των κλεμοσειρών, τεχνικές λεπτομέρειες λειτουργίας, ρυθμίσεις του εξοπλισμού και των συστημάτων ελέγχου, κ.λ.π. Οι οδηγίες συντήρησης, θα περιλαμβάνουν: (α) Καθημερινή, εβδομαδιαία, μηναία και ανά εξάμηνο επιθεώρηση. (β) Ρύθμιση συστημάτων. (γ) Εντοπισμό βλαβών και επιδιόρθωση. Ακόμη κάθε εγχειρίδιο θα περιέχει λεπτομερή και πλήρη κατάλογο ανταλλακτικών και τρόπο παραγγελίας αυτών. ( κωδικός ανταλλακτικού κλπ ). Τα παραπάνω θα παραδοθούν σε τρία αντίτυπα αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή. Ο ανάδοχος θα παραδώσει ακόμη το λογισμικό του PLC και των ρυθμιστών στροφών (Drives) σε ηλεκτρονική μορφή. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ & ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΛΘ ΑΕ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΗΣ 18

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ, ΓΕΜΗ 58231.004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Πρόχειρος ιαγωνισµός θα διενεργηθεί µε τη λήψη κλειστών εγγράφων προσφορών, οι

1. Ο Πρόχειρος ιαγωνισµός θα διενεργηθεί µε τη λήψη κλειστών εγγράφων προσφορών, οι ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ AE ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΜΠΟ ΤΜ. ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕΜΠΟ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη Αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών ελέγχου σύσφιξης των κοχλιωτών συνδέσεων της φέρουσας µεταλλικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΈΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) SUV 4Χ4 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΟΡΟΙ ΈΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) SUV 4Χ4 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231.004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΈΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ.ΓΕΜΗ 58231 004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ, ΕΤΟΥΣ 2016

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ, ΕΤΟΥΣ 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231.004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.Μ.Κ.Ε. 04/2013. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ (ή ΑΝΑ ΟΧΩΝ) ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ

ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ (ή ΑΝΑ ΟΧΩΝ) ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231 004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231 004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών της ΟΛΘ ΑΕ (Toner-Μελανοταινίες)

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών της ΟΛΘ ΑΕ (Toner-Μελανοταινίες) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 4807/0/Β/99/0 Αρ, ΓΕΜΗ 581.004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για την κάλυψη των ΟΛΘ ΑΕ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για την κάλυψη των ΟΛΘ ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ.ΓΕΜΗ 58231.004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ TMHMA: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ.ΓΕΜΗ 58231.004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ TMHMA :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ Για την ανάδειξη αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231 004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ, ΓΕΜΗ 58231.004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΝΕΡΓΙΑ ΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΜΦΟΡΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΝΕΡΓΙΑ ΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΜΦΟΡΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ, ΓΕΜΗ 58231.004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου για την εγκατάσταση, ενοικίαση, καθαρισμό και απολύμανση 15 χημικών τουαλετών και 6 ντους.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου για την εγκατάσταση, ενοικίαση, καθαρισμό και απολύμανση 15 χημικών τουαλετών και 6 ντους. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ, ΓΕΜΗ 58231.004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1 ο. ΑΡΘΡΟ 2 ο. ΑΡΘΡΟ 3 ο

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1 ο. ΑΡΘΡΟ 2 ο. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ. Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2 Τ.Κ. : 413 34 ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Τηλ. : 2410 621.205, 2410 623.615 Τηλ./Fax. : 2410 621.204 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια & εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1. Το 251 ΓΝΑ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές στις 11-9-2007 και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 88.155,90 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η συνολική ενδεικτική προϋπολογιζόµενη δαπάνη για την προµήθεια των προαναφερόµενων ελαστικών, ανέρχεται στο ποσό των 34.800, πλέον ΦΠΑ.

Η συνολική ενδεικτική προϋπολογιζόµενη δαπάνη για την προµήθεια των προαναφερόµενων ελαστικών, ανέρχεται στο ποσό των 34.800, πλέον ΦΠΑ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231 004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Για την προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών της ΟΛΘ ΑΕ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Για την προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών της ΟΛΘ ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ.ΓΕΜΗ 58231.004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ TMHMA: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ : ΦΟΡΕΑΣ : ΕΡΓΟ :

ΝΟΜΟΣ : ΦΟΡΕΑΣ : ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4 /2016 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Αυτή η τεχνική έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί «ΕΚΠΟΤΑ», τις σχετικές περί προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αυτοτελές Ν.Π... Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 21/02/2011 Τηλ.: 210.5294852 Αριθµ. Πρωτ.: Fax: 210.3471105

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ Κ. Μ. : Π 149/2014 ΠΡΟΫΠ. : 1.069,99 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 85.650,30 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών AΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών AΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : Σελίδα 1 από 6 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 20 ΘΕΣΕΩΝ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΜΕ ΦΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΜΕ ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231 004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. Όροι διενέργειας του ιαγωνισµού ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο.

2. Όροι διενέργειας του ιαγωνισµού ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσµοι Bordeaux Connection για Φ32 τµχ Σύνολο

Σύνδεσµοι Bordeaux Connection για Φ32 τµχ Σύνολο ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια των Μέσων Ανάληψης Φορτίου στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε (ΟΛΘ ΑΕ) διενεργεί ιαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας "ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ " με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ  με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ν. Φιλ/φεια:3/11/2015 Αριθμ. Πρωτ:22186/4-11-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας "ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ " με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231 004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ SF6

ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ SF6 Σελίδα 1 από 5 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 25.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό ιαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό ιαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό ιαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: «Κατασκευή Παροχετευτικών Αγωγών και Μικροεπεκτάσεων ικτύου Χαμηλής Πίεσης έως 4 Bar στο Νομό Αττικής» Kωδικός ιαγωνισμού:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ TMHMA ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση: Κλεάνθους 18 Ταχ. Κώδικας: 54642 ΕΡΓΟ: Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α.Ε. Τσόχα 5, ΑΘΗΝΑ 115 21 ΤΗΛ:210 87 01 600 ΤΟΠΟΣ : Γ.Ν. Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2013 K.A.: 10.7134.0002 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµος Νέας Σµύρνης

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης.

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER)

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER) Σελίδα 1 από 5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 15.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΕ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «YΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-07-2015 Αριθμός πρωτ. 14472 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΟΣ: ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΣΧΕΔΙΕΣ

ΕΙΔΟΣ: ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΣΧΕΔΙΕΣ ΕΙΔΟΣ: ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΣΧΕΔΙΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 1. ΣΚΟΠΟΣ - ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ Θεσσαλονίκη

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ Θεσσαλονίκη ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ, ΓΕΜΗ 58231.004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)», CPV

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)», CPV 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Σέρρες 18/05/2016 4 η Υ. ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 6380 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: 2 ο χλμ Εθν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 40.590,00 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 40.590,00 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στο Ρέθυµνο σήµερα την 2012, µεταξύ αφενός του που µε την ιδιότητά του, νόµιµα εκπροσωπε

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στο Ρέθυµνο σήµερα την 2012, µεταξύ αφενός του που µε την ιδιότητά του, νόµιµα εκπροσωπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Κείµενα και στοιχεία που συνοδεύουν την σύµβαση... 2 Άρθρο 2 - Είδη- ποσότητα-τιµές... 3 Άρθρο 3 - Προέλευση των ειδών Προδιαγραφές... 3 Άρθρο 4 - Προθεσµίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ 1.1 Σκοπός ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ RADAR ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Το Α.Λ.Σ ΕΛ.ΑΚΤ. πρόκειται να προβεί στην προμήθεια έξι (06) συσκευών radar ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2-2-2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 12-2-2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια πετρελαίου για τη θέρμανση των δημοτικών κτιρίων και των σχολείων για ένα (1) έτος. Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001893354 2014-02-27

14PROC001893354 2014-02-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 2 Φεβρουαρίου 201 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 52889/505 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: 13PROC001541206 2013-07-12 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΠΑΠΙ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Ε13/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΠΑΠΙ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Ε13/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ / Ν Σ Η Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Κ Α Ι Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Ε Γ Κ / Σ Ε Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Μ. : Π220/2016. ΠΡΟΫΠ.: 3.493,08 με το Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κ. Μ. : Π220/2016. ΠΡΟΫΠ.: 3.493,08 με το Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Ετήσια συντήρηση σιντριβανιού στην πλατεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην ετήσια συντήρηση του σιντριβανιού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Διακήρυξη ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:129505 Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου αποφασίζει και διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ηράκλειο 27/11/2015 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ομαδα 1. Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προμήθεια Φαρμακευτικού και Υγειονομικού υλικού της Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη. 1.2. Επισηµαίνεται ότι µετά την αποσφράγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2015 Αρ. Πρωτ: 57238/2015 Διακήρυξη ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Α: ΒΝΗΨ469Β7Ι-ΟΞΜ Α ΑΜ: 15PROC003508115 ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) Πληροφορίες : ήµητρα Λάζου Τηλέφωνο : 2310 891438 fax : 2310 891266 e mail : dlazou@uom.gr ιευθ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ» ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ.../2012 ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Νάουσα../../2012 Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α : ΩΚΕ346907Ο-ΡΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Α ΑΜ : 16PROC005134678 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μυτιλήνη: 23-9-2016 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αρ.Πρωτ.: 15567 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 77/2015 ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Πολίτου Ζωή Τηλ.:2531352426

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ της ανάδειξης αναδόχου του έργου

ΟΡΟΙ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ της ανάδειξης αναδόχου του έργου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα