ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 3105 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 814/16068 Ταξινόμηση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου και ποικιλιών σταφιδοποιίας Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις: α) Της παρ. 2 του άρθρο 1 του Ν.Δ. 243/1969 «Περί βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παρα γωγής» (Α 144), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.427/1976 (Α 230) «Περί αντικαταστάσεως, συμπληρώσεως και καταργήσεως ενίων διατάξεων του Ν.Δ. 243/1969». β) Της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των Διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρ μογών της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (Α 280). γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδι κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α 98). 2. Τους Κανονισμούς (ΕΚ): α) αριθ. 555/2008 της Επιτροπής (L 170/ ) «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κα νονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης, τις συναλλαγές με τρίτες χώρες, το δυναμικό παραγωγής και τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα», όπως αυτός κάθε φορά ισχύει. β) αριθ. 436/2009 της Επιτροπής (L 128/ ) «για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου, όσον αφορά το αμπελουργικό μητρώο, τις υποχρεωτικές δηλώσεις και τη συγκέντρωση στοιχείων για την παρακολούθηση της αγοράς, τα συνο δευτικά έγγραφα μεταφοράς των προϊόντων και τα βι βλία που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα». 3. Τον Κανονισμό (ΕΕ): α) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 347/671/ ) «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου», όπως αυτός κάθε φορά ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 81 αυτού. β) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 39// ) «σχετικά με τον ορι σμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου». 4. Τη με αριθμ / Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργί ας «Τεχνικός κανονισμός ελέγχου και πιστοποίησης των υλικών αγενούς πολλαπλασιασμού της αμπέλου» (Β 1517), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθ / ομοιά της (Β 1142). 5. Τη με αριθμ / απόφαση των Υπουρ γών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Εγγραφή ποικιλι ών αμπέλου στον Εθνικό Κατάλογο ποικιλιών καλλιερ γούμενων φυτικών ειδών» (Β 684), όπως συμπληρώθηκε με την αριθμ / απόφαση Υπουργού Γε ωργίας ( ΦΕΚ 193/Β/ ). 6. Την αριθ / κοινή υπουργική από φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β 655) «Δυναμικό παραγωγής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου», όπως κάθε φορά ισχύει. 7. Τη με αριθ. 659/9588/ κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό τητας, Υποδομών, Μεταφοράς και Δικτύων και Αγρο τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση των ανα γκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, 555/2008 και 436/2009 της Επιτροπής, σχετικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία ταξινόμησης των οινο ποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, της χορήγησης των νέων δικαιωμάτων φύτευσης σε εκτάσεις που προορίζονται για πειραματικούς σκοπούς και την καταχώρησή τους στο αμπελουργικό Μητρώο», όπως ισχύει κάθε φορά. (ΦΕΚ Β 160/ ). 8. Την αριθ. Υ44/ απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χαρακόπουλο Μά ξιμο» (ΦΕΚ Β 2094/ ).

2 3106 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9. Τα σχετικά αιτήματα των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιαρικής και των φορέων του κλάδου. 10. Τις εισηγήσεις της ομάδας εργασίας η οποία συ στάθηκε με την αριθ. 94/12595/ (ΑΔΑ: ΒΟΖΞΒ ΥΒΒ), απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει κάθε φορά. 11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η ταξινόμηση των οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου και των ποικι λιών σταφιδοποιίας σύμφωνα με την αριθ. 659/9588/ απόφαση (Β 160). Άρθρο 2 Ταξινόμηση 1) Η οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, περιλαμβάνονται στον Τίτλο Ι του συνημμένου Παραρτήματος Ι, και οι ποικιλίες σταφιδοποιίας (για παραγωγή σταφίδας) στον Τίτλο ΙΙ του ίδιου Παραρτήματος. α) Οι ποικιλίες Μοσχάτο Αμβούργου N, Όψιμο Εδέσσης B, Μοσχάτο Αλεξανδρείας B, Όψιμο Σουφλίου B, Ραζακί (Κέρινο) B, Σουλτανίνα B, δύναται να καλλιεργούνται ως επιτραπέζιες (χωρίς δικαίωμα φύτευσης) σε όλη τη χώρα και ως οινοποιήσιμες σύμφωνα με τον Τίτλο Ι του Παραρτήματος Ι. Στην περίπτωση που καλλιεργούνται ως επιτραπέζιες τα εν λόγω αμπελοτεμάχια καταχω ρίζονται στο Αμπελουργικό Μητρώο με τον αντίστοιχο κωδικό της επιτραπέζιας ποικιλίας και δεν έχουν το δικαίωμα να παράγουν οίνο προς εμπορία. Στις περιπτώσεις που οι ανωτέρω ποικιλίες έχουν ταξινομηθεί ως οινοποιήσιμες, σύμφωνα με τον Τίτλο Ι του Παραρτήματος Ι, για να έχουν το δικαίωμα να παράγουν οίνο προς εμπορία πρέπει να καλλιεργού νται σύμφωνα με τις κοινοτικές και εθνικές διατάξεις του αμπελοοινικού τομέα (νόμιμο δικαίωμα φύτευσης) και τα εν λόγω αμπελοτεμάχια να καταχωρίζονται στο Αμπελουργικό Μητρώο με τον κωδικό της αντίστοιχης οινοποιήσιμης ποικιλίας. β) Οι ποκιλίες Κορινθιακή και Σουλτανίνα δύναται να καλλιεργηθούν για την παραγωγή ξηρής σταφίδας, σε ορισμένους νομούς σύμφωνα με τον Τίτλος ΙΙ του Πα ραρτήματος Ι. Στην περίπτωση αυτή τα εν λόγω αμπελοτεμάχια κα ταχωρίζονται στο Αμπελουργικό Μητρώο με τον αντί στοιχο κωδικό της ξηρής σταφίδας και δεν μπορούν να παράγουν οίνο προς εμπορία. Στις περιπτώσεις που οι ανωτέρω ποικιλίες έχουν ταξινομηθεί και ως οινοποιήσιμες σύμφωνα με τον Τίτ λο Ι του Παραρτήματος Ι, για να έχουν το δικαίωμα να παράγουν οίνο προς εμπορία πρέπει να καλλιεργούνται σύμφωνα με τις κοινοτικές και εθνικές διατάξεις του αμπελοοινικού τομέα (νόμιμο δικαίωμα φύτευσης), τα εν λόγω αμπελοτεμάχια να μην έχουν ενεργοποιήσει δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης της ΚΟΑ οπωροκηπευτι κών και να καταχωρίζονται στο Αμπελουργικό Μητρώο με τον κωδικό της αντίστοιχης οινοποιήσιμης ποικιλίας. 2) Ο κατάλογος των οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου της χώρας με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες περιλαμβάνεται στο συνημμένο Παράρτημα ΙΙ. 3) Τα αμπελοοινικά προϊόντα που απαριθμούνται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος VII, του Καν(ΕE) αριθ. 1308/2013, όπως και τα αποστάγματα αμπελοοινικής προέλευσης που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ του Καν(ΕΕ) αριθ. 110/2008, προέρχονται από τις οινο ποιήσιμες ποικιλίες που περιλαμβάνονται στον Τίτλο Ι του Παραρτήματος Ι. Άρθρο 3 Καταργούμενες διατάξεις Από τη έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης η με αριθ. 886/15441/ (Β 434) απόφαση Υπουρ γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ταξινόμηση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου και ποικιλιών σταφι δοποιίας», καταργείται. Άρθρο 4 Έναρξη ισχύος Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρο 5 Παραρτήματα Προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση τα Παραρτήμα τα Ι και ΙΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) [,,,,, ( ) ] : A {, (...) },,,,,, B, (, ),, B (1),,, (,, ),, (, ),, (1) ( ),, Rs ( ),, (1), (,,, ), B ( ),, Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Carignan N, Chardonnay B, Cinsaut N, Gewürztraminer Rs (1), Grenache Blanc B, Grenache Rouge, Merlot N, Refosco, Riesling B, Sauvignon Blanc B, Syrah N, Ugni lanc B (Trebbiano). : ( ), B (2),,,,,, K,, (3),, Rs,, Rs (2),,, Arintho B, Albarino B, Cot(Malbec) N, Alicante Bouschet N, Malvasia di Candia Aromatica B, Mourvedre, Negro Amaro N, Pinot Noir N, Tempranillo N, Viognier B.,,,. H,, 2. [, ( ),,,, ] : A,,,,,,,, (,, ), (, ), Rs ( ),, (,,, ), Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Carignan N, Chardonnay B, Grenache Blanc B, Grenache Rouge N, Merlot N, Refosco, Riesling B (1), Sauvignon Blanc N, Syrah N. : B (2),, (, ),,,,,,, (2), (1) ( ),, M,, (, ),,,, Aglianico N, Grechetto B, Greco B, Greganico B, Maccabeu B, Pinot Noir N, Verdicchio Bianco B, Viognier B, Semillon, Schioppettino N, Ugni Blanc B (Trebbiano). ( ).

4 3108 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. (,,. ) :,,,,,, (,, ),, (, ),, (, ), Rs ( ), (,,, ), ( ), Cabernet Sauvignon N, Carignan N, Chardonnay B, Grenache Rouge N, Maccabeu B, Merlot N, Sauvignon Blanc B, Syrah N. : (2),,,,,, (2), (, ),, (1) ( ),,,,, Alicante Bouschet N, Cinsaut, Gewürztraminer Rs (1), Nebbiolo N, Riesling B, Sangiovese N, Ugni lanc B (Trebbiano). 4. (,, ) :,, Rs ( ), Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Chardonnay B, Gewürztraminer Rs (1), Merlot N, Riesling B. : A, (2),,,,, (2),, (, ), Pinot Noir N, Sauvignon Blanc B, Syrah N. 5. (,,,,,,,,,,, ) :,,,,,,, (,... ), Rs ( ), Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Chardonnay B, Gewürztraminer Rs (1), Grenache Rouge N, Merlot N, Riesling B, Sauvignon Blanc B, Semillon B, Syrah N. : A,,,,, ( ),,,,,,,, (2),,,,, (,,, ),, ( ),, (2),Barbera N, Cinsaut N, Cot(Malbec) N, Malvasia di Candia Aromatica B, Montepulciano N, Mourvedre N, Nebbiolo N, Negro Amaro N, Petit Verdot N, Pinot Noir N, Refosco N, Sangiovese N, Sylvaner B, Tannat N, Tempranillo N, Viognier B, Ugni Blanc B (Trebbiano).. ( ),. (,, ).,,.,.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (, ) :,,,,,, Rs ( ), Cabernet Sauvignon N, Carignan N, Chardonnay B, Grenache Rouge N, Merlot N, Sauvignon Blanc B, Syrah N. : ( ),,, (2),,,,,,, Cinsaut N, Mourvedre N, Ugni Blanc B (Trebbiano).,. 7. (, ) :,, (, ), (,, ),,. :,,,, M, B,, (,,, ),, ( ).,. 8. ( ) :,,, ( ),, (, ), (,, ),. : B,,,,, ( ),,,,, B, ( ),,,,,, B,,,,,,, ( ),,,,,,, Rs ( ),, (,,, ),, N,,,. 9. ( ) :,, (,, ), (,... ), Cabernet Sauvignon N, Grenache Rouge N, Syrah N, Ugni Blanc B (Trebbiano).

6 3110 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) :,,,,,,, ( ),,, Cinsaut N, Chardonnay B, Merlot N, Mourvedre N, Sauvignon Blanc B, Tempranillo N. 10. (,, ) :,,,, ( ),,,,, (,, ), (, ),, Cabernet Sauvignon N, Carignan N, Chardonnay B, Grenache lanc B, Grenache Rouge N, Malvasia di Candia romatica, Sauvignon lanc B, Syrah N. :,, (2),, ( ),,,,, Alicante Bouschet N, Maccabeu B, Mourvedre N, Merlot N, Sylvaner B, Ugni lanc B (Trebbiano), Viognier B..,. 11. (,, ) :,,,, (, ),,,,,, B,,, ( ),,,,,, Rs ( ),, ( ),,, Chardonnay B, Sauvignon lanc B, Merlot N. :,,,, (2), Rs,,,,,,,, Rs, N (1) ( ),,,, (,,, ),,,, Rs,, Rs (2), Cabernet Sauvignon N., ,. ( ), ( )...

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3111 ( ). :,. :.. :. :. :,. :. :.. :,. :. :. :. :. : - : : ) : B ( ), ( ), Rs ( ), G( ) )

8 3112 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Aglianico N Albarino B Alicante Bouschet N Arintho B Barbera N Cabernet Franc N Cabernet Sauvignon N Carignan N Chardonnay B Cinsaut N Cot (Malbec) Gewurtztraminer Rs Grechetto B Greco B Grecanico B Grenache Blanc B Grenache Rouge N Maccabeau B Malvasia di Candia Aromatica B Merlot N Montepulciano N Mourvedre N Nebbiolo N Negro Amaro N Petit Verdot N Pinot Noir N Reisling B Refosco N Sauvignon Blanc B Sangiovese N Schioppettino N Semillon B Sylvaner B Syrah N Tannat N Tempranillo N Ugni Blanc B Trebbiano Verdicchio Bianco B Viognier B Agianniotiko N (1) Agiorgitiko N Mavro Nemeas (1) Agoumastos B Agrioglykadi B Aidani Aspro B Aidani Mavro N Athiri B

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3113 Athiri Mavro N Mavrathiro Amfioni N Araklinos N Areti B Armeletoussa N Asprovertzamo B Asprouda Patron B Santameriana Asprouda Santorinis B Asprouda Serron B Asproudes B Assyrtiko B Avgoustiatis N Valaitis B Vardea B Vaftra Aspri B Vaftra N Vapsa Vertzami N Vilana B Vidiano B Rs Violento Rs Vlachiko N Voidomatis Aspros B Voidomatis N Volitsa Aspri B Volitsa Mavri N Vossos B Vradyano N Gaidouria B Glykadi B Glykerithra B Glykopati N, Goustolidi B Avgoustolidi, Vostilidas Dafni B Dafnia Dermatas B Diminitis N Zakynthino B Zalovitiko N Zoumiatiko B Damiatis Thiako N Thrapsa N Thrapsathiri B Kakotrygis B Kalavrytino Mavro N Karabraimis N Karnachalades N Kartsiotis N Kasteliotiko N Katsakoulias N Katsano B Keratsouda Kozanitis B Koiniariko N Kokkinovostitsa N Kolliniatiko N Kontokladi B

10 3114 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Korithi N Korinthiaki N Koritsanos N Korfiatis N Kotsifali N Kotsifoliatiko N Koukouli B Koumari N Koumiotis B Rs Koutsoubeli Rs Krassato N Kritiko B Kydonitsa B Lagorthi B Ladikino N Limnio N Kalabaki Limniona N Liatiko N Malagousia B Maloukato B Mandilaria Aspri B,, Mandilaria N Amorgiano, Doubrena Mavri, Kountoura Mavri Mavro Messenikola N Mavrodafni N MavrothirikoN Mavrokorakas N Mavrokokoras Mavrotragano N Mavroudia N, Monemvassia B Monovassia, Monomvassitiko Moschatella B Moschardinia Moschato Alexandrias B (2) Moschato Amvourgou N Moschato mavro Tirrnavou (2) (3) (3) (4) Moschato Aspro Moschato Spinas (3), Moschato Mazas (3), Moschato Trani (4) Moschato Mavro N Moschomavro N Moschofilero Mavrofiler Moudiatiko N Mouchtaro N Batiki B Begleri B Bekari N Bogialamades N Mygdali B Negoska N Debina B Xeromacherouda B,, (5) Xinomavro N Xinogaltso, Popolka, Mavro Naoussis (5),, Opsimo Edessis B Amassi, Karatzovas, Foustani

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3115 Opsimo Soufliou B Pamidi N Papadiko N Patrino N Pavlos B Petrokoritho Lefko B Petrokoritho Mavro N Petroulianos B Platani B Plyto B Potamissi B Priknadi B Razaki Kerino Ritino N Rs Roditis Rs Alepou,,, Rokaniaris B Robola B Robola Kokkini N Romeiko N Savvatiano B Doubrena Aspri, Kountoura Aspri, Perachoritiko, Sakeiko, Serifiotiko N Sefka N Rs Sideritis Rs Skiadopoulo B Sachara Sklava B Skopelitiko N Skyloklima B Skylopnichtis N Soultanina B N Stavrochioti N Stavroto N Abelakiotiko Mavro Sykiotis N Rs Tourkopoula Rs Tsaoussi B Tsapourno N Tsardana N Fidia N Rs Fileri Rs Flaskassyrtiko B Fokiano N Chidiriotiko N Kalloniatiko Chiotiko Krassero N Chlores B Chondromavro Kalavryton N Chondromavro N Psarossyriko N Psilomavro Kalavryton N (1) (...) (2) (3) M (4) (...) (5) (...)

12 3116 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2014 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Θέµα: «Δυναµικό παραγωγής οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Θέµα: «Δυναµικό παραγωγής οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,02/04/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 286839 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ ΔΕΝΔΡ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ Δ/νση: Αχαρνών 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2788 17 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κα νονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 11 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1721 2 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 136710/2011 (ΦΕΚ Β 57) Κοι νής Υπουργικής Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1723 29 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 392169/1.10.1999 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1150 16 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της κτηνοτροφίας, βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-4 - 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ: 35235 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ: Π.Α.Π ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: Μέτρα εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33809 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2448 31 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του ύψους χορηγούμενης ετήσιας πρό ωρης συνταξιοδότησης ανά τελικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εξέταση Ιεραρχικών Προσφυγών κατά της υπ αριθμ. 37224/26-03-2015 απόφασης του Προέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

ΘΕΜΑ: Εξέταση Ιεραρχικών Προσφυγών κατά της υπ αριθμ. 37224/26-03-2015 απόφασης του Προέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΔΑ: ΩΧ4Ν465ΦΘΗ-0ΛΡ Αθήνα, 06/05/2015 Αριθ. Πρωτ.: 2436 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΔ ΘΕΜΑ: Εξέταση Ιεραρχικών Προσφυγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26105 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1869 31 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία χο ρήγησης απαλλαγής από το τέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3336 11 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5711/156198 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 266355/11 02 2009 (ΦΕΚ 594/ Β /2009) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40579 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3514 29 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 422/ 408583/ 6914/29 11 2000 ΚΥΑ Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 21 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιό τητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3055 18 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14665 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1309 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 28366/2098/06 (Β 441/ 11 4 2006) Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3438 22 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3724/162303 Εθνικά μέτρα και παρεκκλίσεις στον τομέα των τροφί μων ζωϊκής προέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8821 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 414 22 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 279/23460 Καθορισμός κριτηρίων επιλεξιμότητας τελικών δικαι ούχων και φορέων εκπροσώπησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2496 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3568/93548 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 266355/11 02 2009 (ΦΕΚ 594/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36595 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3107 19 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κώδικας δεοντολογίας για την προστασία του κα ταναλωτή κατά τις προσφορές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11865 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 844 16 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. πρωτ. Β1 4977/2008 κοι νής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 21 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 67/2015 Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμ βάσεων δημοσίων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 21 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 67/2015 Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμ βάσεων δημοσίων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1931 9 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 4330/92095 Λεπτομέρειες εφαρμογής της αριθ. 3832/75322/18 06 2013 απόφασης των Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα