του περ(συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων Νόμου τού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "του περ(συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων Νόμου τού"

Transcript

1 .. Παρ. 111(1) 1834 Κ.Δ.Π. 213/2005 Αρ. 3986, Αριθμός 213 ΟΙ ΠΡΙ ΣΥΜ ΒΟΥΙΟΥ ΑΜΠΟΟΙΝΙΚΩΝ προϊοντων. ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 26 (2)(γ) των περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων Νόμων του 2004 Για καλύτερη εφαρμογή των πράξεων της υρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: πίσημη φημερίδα της..: Ι 179, , σ.1. L262, σ.7. «Κανονισμός 1493/99/Κ του Συμβουλίου της 17 ης Μαϊου 1999, για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς», όπως έχει τροποποιηθεί τελευταία με Τ9ν Κανονισμό 1795/2003/Κ, πίσημη φημερίδα της : Ι 143, σ.1 L255, , σ.7. «Κανονισμός 1227/0ΟΙΚ της πιτροπής, της 31 ης ΜαΤου 2000, περί καθορισμού λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού 1493/99 του Συμβουλίου για την. κοινή οργάνωση της αμπελοοίvικής αγοράς και ιδίως σχετικά με το δυναμικό παραγωγής», όπως έχει τροποποιηθεί τελευταίc:x με τον Κανονισμό 1389/2004/κ. Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 61 (Ι) του (\) του ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 26 (2)(γ) του περ(συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων Νόμου τού 2004, εκδίδει το παρόν Διάταγμα. Συνοπτικός τίτλος. "1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Γενικές Διατάξεις Ταξινόμησης Ποικιλιών Αμπελιού) Διάταγμα τού ρμηνεία:.. 2. Για τους σκοπούς του παρόντος Διατάγματος -

2 1835 «διοικητική περιοχή» σημαίνει επαρχία της Δημοκρατίας «επιτραπέζια ποικιλία» σημαίνει την ποικιλfα που καθορίζεται στην Διάταξη 4 «οlνοποιήσιμη ποικιλία» σημαίνει την ποικιλία που καθορίζεται στην Διάταξη 4 «ποικιλία εμβολίων» σημαίνει την ποικιλία που καθορίζεται στην Διάταξη 4(ε) «ποικιλία σταφυλιών για ειδική χρήση» σημαίνει την ποικιλία που καθορίζεται στη Διάταξη 4(γ) «ποικιλία υποκειμένων» σημαίνει την ποικιλία που καθορίζεται στη Διάταξη 4(δ) «Νόμος» σημαίνει τους περί Συμβουλίου Αμπελοοινlκών Προϊόντων Νόμους του Κατάλογος συνώνυμων και ομώνυμων ποικιλιών 3.-(1) Στο Παράρτημα Ι γίνεται ταξινόμηση των ποικιλιών σταφυλιών καθώς και καθορισμός συνωνύμων ποικιλιών σε. περιπτώσεις που τέτοια συνώνυμα: αμπελιού. nαράρτημα Ι. χρησιμοποιούνται στο εμπόριο για το χαρακτηρισμό των οίνων που' προέρχονται από τις. Π~IKιλίες αυτέ> και είναι αρκούντως γνωστά. (2) Η αρμόδια αρχή δύναται επίσης να ετοιμάσει κατάλογο TYJV ομωνύμων των ποικιλιών που' εμφανίζονται στην nαράρτημα Ι. ταξινόμηση του Παραρτήματος ι.

3 1836 Κατάταξry ποικιλιών_ 4_ Οι ποικιλίες αμπελιού κατατάσσονται, ανάλογα με τη συνήθη χρήση της παραγωγής τους, όπως φαίνεται πιο κάτω: «Οlνοποιήσιμη ποικιλία)} θεωρείται η ποικιλία αμπελιού που καλλιεργείται συνήθως για την παραγωγή. νωπών σταφυλιών που προορίζονται για την παρασκευή οίνου για απευθείας ανθρώπινη κατανάλωση- «πιτραπέζια ποικιλία» θεωρείται η ποικιλία αμπελιού που καλλιεργείται συνήθως για την παραγωγή σταφυλιών που. προορίζονται για κατανάλωση σε νωπή κατάσταση- (γ) «Ποικιλία σταφυλιών για ειδική χρήση» θεωρείται η ποικιλία αμ1!ελιού που καλλιεργείται συνήθως για χρήση άλλη από εκείνες για τις οποίες χρησιμοποιούνται οι οινοποιήσιμες ποικιλίες' ή οι. επιτραπέζιες ποικιλίες, όπως - (ί) (ίί) παρασκευή αποστάγματος, παρασκευή χυμού σταφυλιού,. (ίίί) παραγωγή σταφυλιών. που. συνήθως χρησιμοποιούνται για την κονσερβοποιία, (ίν) παραγωγή σταφυλιών για σταφιδοποίηση- (δ) «Ποικιλία υπokεlμένων}~ θεωρείται ως η ποικιλία' αμπελιού που καλλιεργείται για την παραγωγή αγενούς πολλαπλασιαστικού αμπελουργικού υλικού, το οποίο χρησιμοποιείται για το σχηματισμό του υπόγειου μέρους του.φυτού-

4 1837 (ε) «Ποικιλία εμβολίων}) θεωρείται ως η ποικιλία αμπελιού που χρησιμοποιείται για την παραγωγή εμβολίων και πρqέρχεταl από οlνοποιήσιμη ποικιλία, επιτραπέζια ποικιλία και ποικιλία στάφυλιών για ειδική χρήση, όταν καλλιεργούνται για την παραγωγή αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού της αμπέλου και παρέχουν το υπέργειο τμήμά του φυτού. Ταξινόμηση ποικιλιών αμiτελιoύ για ολόκληρη την επικράτεια. 5. -( 1 ) Οι οινοποιήσιμες και οι επιτραπέζιες ποικιλίες αμπελιού ταξινομούνται τόσο κατά επαρχία όσο και ως Συνιστώμενες,. πιτρεπόμενες και Προσωρινά πιτρεπόμενες στα Παραρτήματα 11 και 111. Παραρτήματα 11 και 111. (2) Οι ποικιλίες σταφυλιών για ειδική χρήση, οι ποικιλίες υποκειμένων και οι ποικιλίες εμβολίων ταξινομούνται ως. Παραρτήματα lν, ν και νι.. Συνιστωμενες, πιτρεπόμενες και Προσωρινά πιτρεπόμενες για ολόκληρη την Δημοκράτία, στα Παραρτήματα IV, V και νl. Διαφορετική ταξινόμηση της ίδιας ποικιλίας 6. Κατά τή ταξινόμηση των ποικιλιών Qπως αναφέρεται στη Διάταξη 5, το Συμβούλιο έχει λάβει υπόψη τα ακόλουθα: αμπελιού. μία και η αυτή οlνοποιήσιμη ποικιλία μπορεί να ταξινομηθεί διαφορετικά, ανάλογα με τις διοικητικές περιοχές ή μέρος τους. μία και η αυτή ποικιλία μπορεί κατ' εξαίρεση, να εμφανίζεται τόσο μεταξύ των ποικιλιών επιτραπέζιων σταφυλιών qao και μεταξύ των ποικιλιών οινοποιήσιμων σταφυλιών

5 1838 (γ) μία και η αυτή ποικιλία μπορεί να. ταξινομηθεί διαφορετικά, ανάλογα με το αν χρησιμοποιείται για την παράγωγή - (i) επιτραπέζιων οίνων, (ίί) οίνων ποιότητας παραγομένων σε καθορισμένες περιοχές, (ίίί) οίνων λικέρ, αφρωδών ή ημιαφρωδών οίνων, (ίν) (ν) (νί) οινοπνευμάτων, χυμώύ σταφυλιών, σταφίδων.' Κατηγορίες ποικιλιών.οlνοποιήσιμων 7. Όσον αφορά τις ποικιλίες οινοποιήσιμων σταφυλιών, το Συμβούλιο κατατάσσει ως: σταφυλιών. συνιστώμενες, τις ποικιλίες rrqu ήδη καλλιεργούνται στην Κύπρο και ανήκουν στο είδος vitis vinifeγa (Ι.) ή είναι αναγνωρισμένης. αξίας απόγονοι διασταύρωσης μεταξύ ειδών του γένους Vitis και αποδίδουν στην Κύπρο, οίνο του οποίου η καλή ποιότητα είνρl αναγνωρισμένη' επιτρεπόμενες, τις ποικιλίες που αποδίδουν αξιόπιστους και εμπορεύσιμους οίνους των οποίων η ποιότητα είναι μεν ικανοποιητική, αλλά κατώτερη " από εκείνη των οίνων των συνιστώμενων ποικιλιών (γ) προσωρινά επιτρεπόμενες, τις ποικιλίες που δεν πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια που αναφέροντqι στις παραγράφους και πιο πάνω αλλά εξακολουθούν να παρουσιάζουν, για τη συγκεκριμένη διοικητική περιφέρεια ή μέρος" της, κάποια οικονομική σημασία ή παρουσιάζουν μειονεκτήματα σχετικά με την καλλιέργεια τους.

6 1839 Κατηγορίες ποικιλιών επιτραπέζιων 8. 'Οσον αφορά τις ποικιλίες επιτραπέζιων σταφυλιών, το Συμβούλιο κατατάσσει ως: σταφυλιών. συνιστώμενες, τις ποικιλίες που καλλιεργούνται για την παραγωγή επιτραπέζιων σταφυλιών για τα οποία υπάρχει μεγάλη ζήτηση στην αγορά επιτρεπόμενες, τις ποικιλίες των οποίω.ν η ποιότητα των σταφυλιών είναι μεν ικανοποιητική, αλλά είναι κατώτερη από εκείνη των σταφυλιών που αναφέρονται στην παράγραφο πιο πάνω ή παρουσιάζουν μειονεκτήματα στην καλλιέργειά τους (γ) προσωρινά επιτρεπόμενες, τις ποικιλίες για τασταφύλια των οποίων υπάρχει επιθυμία να αποσυρθούν από την αγορά ένεκα της μη ικανοποιητικής τους ποιότητας ή παρουσιάζουν σοβαρά μειονεκτήματα.στην καλλιέργειά τους. Κατηγορίες ποικιλιών σταφυλιών 9. Όσον αφορά τις ποικιλίες σταφυλιών ειδικής χρήσης, το Συμβούλιο κατατάσσει ως: ειδικής χρησης. συνιστώμενες, τις ποικιλίες του είδους vitis vinifer8 ή απόγονοι διασταυρώσεων -μεταξύ ειδών, εφόσον οι ποικιλίες αυτές παρουσιάζουν συνήθως, ειδικό χαρακτηριστικό για τη συγκεκριμένη χρήση επιτρεπόμενες, τις ποικιλίες των οποίων η ποιότητα του παραγρμενου προϊόντος, ενώ θεωρείται ικανοποιητική, είναι κατώτερη από εκείνη των προϊόντων που λαμβάνονται _ από τις ποικιλίες

7 1840 αμπελιού που.συμμετέχουν στην κατηγορία των συνιστώμενων πc:φουσi6ζουν, ή των οποίων τα σταφύλια για τις συγκεκριμένες χρήσεις, κατώτερα ποιοτικά xαρ~kτηριστιkά σε σχέση με τα σταφύλια των ποικιλιών που αναφέρονται. στην παράγραφο πιο πάνω (γ). προσωρινά επιτρεπόμενες, τις ποικιλίες που δεν πληρούν τα κριτήρια των παραγράφων και πιο πάνω,. αλλά εξακολουθούν να παρουσιάζουν κάποιο σημαντικό οικονομικό ένδlαφέρον για τη συγκεκριμένη διοικητική περιφέρεια ή παρουσιάζουν μειονεκτήματα στην καλλιέργειά τους. Κατηγορίες ποικιλιών' υποκειμένων 10. Όάον αφορά τις ποικιλίες υποκειμένων αμπελιού, το Συμβούλιο κατατάσσει ως: αμπελιού. συνιστώμενες, τις ποικιλίες που καλλιεργούνται για την απόκτηση πολλαπλασιαστικού αμπελουργικού υλικού για το οποίο η πείρα που αποκτήθηκε, έχει δείξει. τα ικανοποιητικά του καλλιεργητικά χαρακτηριστικά προσωρινά επιτρεπόμενες, τις ποικιλίες που δεν. παρουσιάζουν ικανοποιητικά καλλιεργητικά χαρακτηριστικά. Κατηγορίες ποικιλιών 11. Όσον αφορά τις ποικιλίες εμβολίων, κατατάσσονται ως: εμβολίων αμπελιού.

8 184Ι. συνιστώμενες, τις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπελιού, οι επιτραπέζιες ποικιλίες αμπελιού και οι ποικιλίες σταφυλι.ών για ειδική χρήση που είναι ταξινομημένες σαν συνιστώμενες έστω και σε μια μόνο διοικητική περιοχή επιτρεπόμενες, τις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπελιού, οι επιτραπέζιες ποικιλίες. αμπελιού και οι ποικιλίες σταφυλιών για ειδική χρήση που είναι ταξινομημένες έστω και σε μια μόνο διοικητική περιοχή. Προσθήκη, αναβάθμιση, υποβάθμιση και αφαίρεση 12;-(1) Ποικιλίες αμπελιού που δεν εμφανίζονται στην ταξινόμηση για συγκεκριμένη διοικητική περιοχή, δύναται να προστεθούν - ποικιλιών αμπελιού από τη ταξινόμηση. Όσον αφορά τις κατηγορίες των συνιστώμενων και επιτρεπόμενων ποικιλιών όταν πρόκειται: (ί) για οινοποιήσιμες και επιτραπέζιες ποικιλίες αμπελιού,. μόνο αν έχουν περιληφθεί από πενταετίας τουλάχιστον στην ταξινόμηση διοικητικής περιοχής που συνορεύει άμεσα, (ίί) για ποικιλίες υποκειμένων, μόνο αν η καταλληλότητα της ποικιλίας έχει εξεταστεί και κριθεί ικανοποιητική. όσον αφορά την κατηγορία των επιτρεπόμενων ποικιλιών αμπελιού, μόνο πάνω σε προκαταρκτική βάση, αν η καταλληλότητα της ποικιλίας έχει εξεταστεί και βρεθεί ικανοποιητική, αλλά με βάση τα αποτελέσματα. της εξέτασης δεν μπορεί ακόμα να κριθεί τελειωτικά, η κατάταξη της συγκεκριμένης ποικιλίας.

9 1842 (2) Στην περίπτωση της παραγράφου (1 ), η ταξινόμηση πρέπει να αναφέρει ότι η προσθήκη είναι προκαταρκτική. Μεταξύ πέντε και επτά ετών μετά την προκαταρκτική πρόσθήκη της ποικιλίας στην κατηγορία των επιτρεπόμενων ποικιλιών αμπελιού, πρέπει να απoφασιστ~ί. με βάση την πείρα και λαμβάνοντας υπόψη τις δοκιμές καλλιεργητικής καταλληλότητας που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τη Διάταξη 3, κατά πόσο αυτή η ποικιλία - θα παραμείνει στην κατηγορία των επιτρεπόμενων ποικιλιών αμπελιού, θα ενταχθεί στην κατηγορία των συνιστώμενων ποικιλιών αμπελιού, θα ενταxθ~ί στην κατηγορία των προσωρινά. επιτρεπόμενων ποικιλιών αμπελιου, ή θα αφαιρεθεί από την ταξινόμηση: Νοείται ότι, αν μετά από επτά έτη δεν παρθεί μια από τις πιο πάνω αποφάσεις, αυτή η ποικιλία πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει <:tφαιρεθεί από την κατάταξη. (3) Η εξέταση της καλλιεργητικής κάταλληλότητας δε θα είναι αναγκαία για την προσθήκη μιας επιτρεπόμενης ποικιλίας αμπελιού στην κατηγορία των συνιστώμενων ποικιλιών για τη διοικητική περιοχή ή μέρος της, ή όπου εφαρμόζεται για ολόκληρη τη Δημοκρατία, με την προϋπόθεση ότι η καλλιεργητική καταλληλότητα μπορεί να καταδειχθεί. με άλλο τρόπο, ο οποίος θεωρείται ι~ανoπoιητιkός από την αρμόδία αρχή. (4) Η κατηγορία μιας ποικιλίας αμπελιού για την ίδια διοικητική περιοχή ή μέρος της ή όπου εφαρμόζεται για ολόκληρη τη Δημοκρατία, μπορεί να αλλάξει μόνο ως ακολούθως:

10 1843 με ανάβάθμιση στην κατηγορία των συνιστώμενων ποικιλιών αμπελιού προκειμένου για - (ί) ποικιλία που. εμφανίζεται, κάτά την 1 η Ιανουαρίου 1999, στην κατηγορία των επιτρεπόμενων ποικιλιών αμπελιού για την ίδια διοικητική περιοχή ή μέρος της ή όπου εφαρμόζεται για ολόκληρη τη Δημοκρατία, για την οποία η προσθήκη επιζητείται, (ίί) ποικιλία που προστέθηκε στην ταξινόμηση μετά την 1 η Ιανουαρίου 1999 και η οποία ταξινομήθηκε από πενταετίας τουλάχιστο, στην κατηγορία των επιτρεπόμενων ποικιλιών για.. την ίδια διοικητική περιοχή ή μέρος της ή όπου εφαρμόζεται για ολόκληρη τη Δημοκρατία για την οποία ζητείται η προσθήκη, με υποβάθμιση σε κατώτερη κατηγορία, αν - (ί) η πείρα έχει δείξει ότι οι απαιτήσεις της κατηγορίας στην οποία αυτή η ποικιλία είναι ταξινομημένη δεν ικανοποιούνται, ή (ίί) η ποιότητα του προϊόντος που παράγεται το καθιστά αναγκαίο, ή.(ίίί) η έκταση στην. οποία καλλιεργείται η συγκεκριμένη ποικιλία είναι πολύ μικρή και συνεχίζει να σμικρύνεται. (5) Η υποβάθμιση μια ς ποικιλίας αμπελιού. στην κατηγορία των προσωρινά επιτρεπόμενων έχει σαν αποτέλεσμα, η ποικιλία αυτή να μην επltρέπε~αι πλέον να φυτεύεται, εμβολιάζεται ούτε να υπερεμβολιάζεται αρχίζοντας από την ημερομηνία ισχύος της.υποβάθμισης..

11 1844 (6) Μια ποικιλία αμπελιού πρέπει να αφαιρεθεί από την ταξινόμηση, αν η καταλληλότητά της κριθεί σαν μη ικανοποιητική. Διαπίστωση καλλιεργητικής καταλληλότητας ποικιλίας αμπελιού ( 1) Η καλλιεργητική καταλληλότητα μιας ποικιλίας αμπελιού διαπιστώνεται με βάση στοιχεία που συγκεντρώνονται από δοκιμαστικές καλλιέργειες στη συγκεκριμένη διοικητική περιοχή ή μέρος της ή σε διοικητική περιοχή που. συνορεύει άμεσα ή ανάλογα με την περίmωση στο έδαφος της Δημοκρατίας. (2) Η καλλιεργητική καταλληλότητα μιας ποικιλίας αμπελιού δεν μπορεί να αναγνωριστεί σαν ικανοποιητική παρά μόνο αν, σε σχέση με άλλες ποικιλίες αμπελιού που εμφαυίζονται στην ταξινόμηση τουλάχιστο μιας διοικητικής περιοχής, συνιστά σαν γενική εκτίμηση των ποιοτικών της χαρακτηριστικών, εμφανή βελτίωση αναφορικά με την Kαλλι~ργεια ή τη χρήση των σταφυλιών ή του πολλαπλασιαστικού υλικού που παράγεται από αυτή. Απαγόρευση φύτευσης μη ταξινομημένων και προσωρινά επιτρεπόμενων ποικιλιών αμπελιού; εκτός αν συντρέχον ορισμένες προϋποθέσεις. 14.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (2), απαγορεύεται η φύτευση, ο εμβολιασμός και ο υπερεμβολιασμός - των ποικιλιών αμπελιού που δεν είναι ταξινομημένες, των ποικιλιών αμπελιοί:ι που είναι προσωρινά επιτρεπόμενες. (2) Το Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων μπορεί να επιτρέψει παρεκκλίσεις από τις πιο πάνω απαγορεύσεις για τους ακόλουθους σκοπούς

12 1845 για δοκιμές της Kαλλl~ργηTlKής καταλληλότητας ποικιλιών αμπελιού που δεν περιλαμβάνονται "" στην ταξινόμηση της συγκεκριμένης διοικητικής " περιφέρειας ή της επικράτειας σαν σύνολο, για επιστημονική έρευνα, (γ) για γεντική επιλογή, (δ) για παραγωγή αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού που να προορίζεται αποκλειστικά για εξαγωγή, με τον όρο ότι διενεργείται κατάλληλος έλεγχος της παραγωγής. (3) άν το Συμβούλιο Αμπελοοινlκών Προϊόντων παραχωρήσει παρεκκλίσεις όπως προνοούνται στην παράγραφο (2) πιο πάνω, πρέπι να διεξάγει κάθε χρόνο συστηματικό έλεγχο των φυτιών που επέτρεψε να εγκατασταθούν και να- διασφαλίζει ότι οποιαδήποτε διακfνηση πολλαπλασιαστικού υλικού θα γίνεται αποκλειστικά για. τσυς σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο (2) πιο πάνω. Το Συμβούλιο Αμπελοοινlκών Προϊόντων δύναται να υπογράφει συμβόλαιο με οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων που σκοπεύουν νά καλλιεργήσουν ποικιλία αμπελιού η οποία δεν είναι ταξινομημένη για τη συγκε!<ριμένη διοικητική περιοχή ή μέρος της ή για την επικράτεια σαν σύνολο, εφόσον κατά την κρίση του υπάρχει ανάγκη για τέτοια ενέργεια. (4) Προϊόντα που προέρχονται από ποικιλίες αμπελιού οι οποίες βρίσκονται κάτω από δοκιμαστική καλλιέργεια καταλληλότητας, επιστημονική έρευνα ή γενετική επιλογή, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (2) θα αντιμετωπίζονται σαν πρoϊόν~α που προέρχονται από επιτρεπόμενες ποικιλίες.

13 1846 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΚΙΙΩΝ ΑΜΠΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Μ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΧΡ.ΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΩΝΥΜΑιΟΜΩΝΥΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΣ ΠΟΙΚΙΙΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΝΩΝΥΜΑΙΟΜΩΝΥΜΑ Agiorgitiko (Αγιωργίτικο) Alicante Bouschet Aligote Altesse Alvarelbao Aramon Asyrtiko (ΑσύρTlΚΟ) Baga Barbera Bastardo Bellone Black Muscat Muscat of Hamburg, Moschato Ambourgou (Μοσχάτο Αμβούργου) Cabern~t franc Cabemet sauvignon Calamno de ferea Canaiolo 18 Canella (Κανέλλα) Carignan Blanc Carίgnan ΝοίΓ Carίgnane Cesanese Chardonnay Chenin blanc Cinsault droit Cinsault vrai Oeillade Clairetle Colombard Colorino Comifesto Dame ποίγ Donzelίno do castello - Doradillo Folle-blanche Saint-Enlilίon Furmint Giallouriko (Γιαλλούρικο) Gamay Giannoudhi (Γιαννούδι) Grenache blanc Grenache ποίγ Jaen Kypreiko Kokkino (Κυπραίικο κόκκινο) Lίstan Branas Lίstan blanc Lίstan 1495 Malvar Malvasia bianca =ρυθρα = ευκη

14 1847 ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΣ ΠΟΙΚΙΙΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΝΩΝΥΜΑΙΟΜΩΝΥΜΑ Malvasia di candia Malvasia fina Malvasia grossa Malvasia lunga Malvasia nera Malvasia preta Mantuo Mantuo Ι en-cin Mantuo castellano Maratheftiko (Μαραθεύτικο) Vambakadha (Βαμβακάδα), Vambakina (Βαμβακίνα), Pampakia (Παμπακιά), Mavrospourtiko (Μαυροσπούρτικο), Aloupostaphylo (Αλουποστάφυλο). Marsanne drome Mataro Mourvedre Mauzac Mavro (Μαύρο) Mavra (Μαύρα), Mavro tis ΚΥΡΓου(Μαύρο της Κύπρου), Local black (Ντόπιο Μαύρο ), Mavro amρelίsίmο(μαύρο Αμπελίσιμο) Mavrodaphni (Μαυροδάφνη) Merlot ποίγ. Moretto Morocanella (Μωροκανέλλα) Moschato aspro (Μοσχάτο άσπρο) Moschato Samou (Μοσχάτο Σάμου) Muscat d' ottonel Mourisco tinto MulIer-Thurgau Μϋscat of Alexandria Malaga, Moschato Alexandrίas (Μοσχάτο Αλεξάνδρειας) Mygdalί (Μύγδάλι) Nebbiolo Omio (Όμοιο) Omio Mar8theftiko (Όμοιο Μαραθεύτικο) Oftalmo [Οφθαλμο) Palomino Petro ximenez Pinot Chardonnay Pinot blanc Pinot ποίγ Ξ PlantX' Plantex, Nave. Promara (Πρωμάρα) HiesIίng emerald Rieslίng ItaIίan Rhine RiesIίng Rodhidis (Ροδίτης) Rombola (Ρομπόλα) Russian seed Ι Sangiovesse Sauvignon Savvatiano (Σαββατιανό) Semillon Sherry Shiraz Syrah Skiadopoulo (Σκιαδόπουλο) Souzao Spourtico (Σπούρτικο) Sylvaner

15 1848 ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΣ ΠΟΙΚΙΙΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΝΩΝΥΜΑΙΟΜΩΝΥΜΑ Tinta amarelle Tinta carvalίa Tinta francisca Tinta roris Tinto cao Tinto tempranίllo.. Tourica di oporto. Tourίca national Traminer Gewurztraminer Trebbiano Ugni blanc Trebbiano Giallo Verdot (petit) Veertzami (ΒεΡτζαμQ Lefkadha (ευκάδα) Vinhao Vlourίko (Βλούρικο) Flouriko (Φλούρικο) Xinisteri (Ξuνιστέρι) Aspro Kyprou ( Άσπρο Κύπρου), Aspro Ampelίsimo (Ασπρο Αμπελίσιμο), Local white (Ντόπιο Άσπρο) ΙΠΤΡ ΑΙΊΖΙΣ ΠΟΙΚΙΙΣ Aitonyxhi aspro ( Αητονύχι άσπρο) Aitonychi mavro (Αητονύχι μαύρο) Akitsis. (Ακίτσης) Alphonse I~vallee Ribier, Royal Antigona Attiki (.Αττική) Avgoulato aspro (ΑυΥουλάτο άσπρο) Avgoulato mavrο(αυυουλάτο μαύρο) Banatzki Muscat Barlinka Beauty seedless Black beauty, Mavri Soultanina (Μαύρη Σουλτανίνα) Black. emerald Black rose Beogradska besemena Beogradska rana ΒΓοπχ seedless Calmerίa Campel early Cardinal Chasselas Chimoniatico Christmas Concord Delight. Delizia di vaprio DemirKara Early Muscat Eftakilo (φτάκιλο) Emerald seedless

16 1849 EffiTP ΑΠΖΙΣ ΠΟΙΚΙΙΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΝΩΝΥΜΑιΟΜΩΝΥΜΑ Emρeror Exotic Fantasy Seedless. Filerί (Φlλέρι) Flame seedless Fraoula (Φράουλα) Gold Gronanka Italia July Muscat Katomylίtiko (ΚατωμυλίTlΚΟ) Kavadorskίi drenak M~rangos Marίa Pirovano 165 Mavro Algeriou (Μαύρο Αλγερίου) Finikoto (Φοινlκωτό) Monukka Muscat flame Negostinskίi rubin Ohanez di Almeria Olho de ρargo Oρsimos Edessis (Οψιμος δέσσης). Oρuzenska rana Perle de Csaba Perlette Perlette loose Perlona Portugese azul ΟύθθΠ Radmilovascki Muscat Red prίnce Rhodos 253-s-12 Rozaki (ΡοζακΟ Razaki (ΡαζακΟ Russian seed It Seneka Sideritis (Σιδερίτης) Sirividhiano (Σιριβιδιανό) Smederevski muscat Soultana moscata Soultanina (Σουλτανίνα) Thompson Superior seedless Sugra five Superzibibo Taktas (Ταχτάς) Takay F!ame tokay, Hanab Turkey, Amer-bou-Amer. Tsaoussi (Τσαούσσl) Verico (Βέρικο). Victorίa Zabalkanskoi

17 1850 ΠΟΙΚΙΙΣ ΣΤΑΦΥΙΩΝ ΠΑ ΙΔΙΚΉ ΧΡΩΜΑ ΣYNΩl'ι"1.'MAIOMΩNYMA ΧΡΉΣΗ Για την Παρασκευή χυμού Canner Για την Παρασκευή σταφίδας Corinthiaki (Κορινθιακή) ΠΟΙΚΙΙΣ ΥΠΟΚΙΜΝΩΝ Rupestris du Lot Riparia Gloire de Montpellier Riparia χ Rupestris 3309 Couderc Vinifera χ Hupestris 1202 C 1616 Couderc 418 Millardet de Grasset 420 Millardet de Grasset 99 Richter 110 Richter Castel 1103 Paulsen 140 Ruggeri 34.Ν.8.Α. Montpellier 333.Ν.8.Α. Montpellier Kober588 Teleki 5C Teleki 8 8 8election Oppenheim n 4. Grezot 1 Garin 9 Oog Ridge 8alt Greek ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Ου Lot Riparia Gloire 3309 C 1202 C 1616 C Α 99 R 110Η CL 1103 Ρ 140 RU 34Μ 333 Μ 588 5C G1 G9 ORdg S Gr. ΠΟΙΚΙΙΣ ΙνΙΒΟΙΩΝ Όλες οι οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπελιού που αναφέρονται στο στοιχείο (1) του Παραρτήματος. Όλες οι επιτραπέζιες ποικιλίες αμπελιού που αναφέρονται στο στοιχείο (2) του Παραρτήματος. (γ) Όλες οι ποικιλίες σταφυλιών για ειδική χρήση που αναφέρονται στο στοιχείο (3) του Παραρτήματος. = ρυθρά = ευκή

18 1851 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 TASJNOMHΣH ΤΩΝ ΟJNΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΠΟΙΚΙΙΩΝ AMiIEIOY ΠΟΥ ΠΙΤΡΠΤΑΙ ΝΑ ΚΑΙΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΙΟΧΉ ΣΤΗΝΚΥΠΡΟ 1. ΠΑΡΧΙΑ ΥΚΩΣΙΑΣ. Συνιστώμενες. Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Chardonnay, Lefkadha (ευκάδα), Merlot noir, Mataro, Maratheftiko (Μαραθεύτικο), Mavro (Μαύρο), Oftalmo (Όφθαλμο),' Riesling Italian, Rhine - Rieslίng, Sauvignon, Semillon, Shiraz, Xynisteri (Ξυνιστέρι). πιτρεπόμενες. Agiorgitiko (Αγιωργίτικο), Asyrtiko (Ασύρτικο), Canella (Κανέλλα), Giannoudhi (Γιανούδι), Morocanella (Μωροκανέλλα), Muscat of Alexandria (Μαλάγα), Pinot blanc, Promara (Πρωμάρα), Spourtiko (Σπούρτικο), Vlouriko (Βλούρικο). (v) Προσωρινά πιτρεπόμενες. Giallouriko (Γιαλλούρικο). 2. ΠΑΡΧΙΑ ΜΣΟΥ. Συνιστώμενες. Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Chardonnay, Lefkadha (ευκάδα), Merlot noir, Mataro, Maratheftiko (Μαραθεύτικο), Mavro (Μαύρο), Oftalmo (Όφθαλμο), Rieslίng Italian, Rhine Riesling, Sauvignon, Semillon, Shiraz ι Xynisteri (Ξυνιστέρι). πιτρεπόμενες. Agiorgitiko (Αγιωργίτικο) ι Asyrtiko (Ασύρτικο), Alicante bouschete, Altesse, BIack Muscat ι Canella (Κανέλλα), Carignan noir,' Cinsault vrai ι Gamay ι Giannoudhi (Γιανούδι) ι Grenache noir ι Morocanella (Μωροκανέλλα), Moschato aspro (Μοσχάτο άσπρο) ι Moschato Samou (Μοσχάτο Σάμου), Muller-Thurgau '. Muscat of Alexandria (Μαλάγα), Palomino, Pinot blanc J. Pinot noir, Promara (Πρωμάρα), SpourticO' (Σπούρτικο), SyIvaner Traminer, Soultanina (Σουλταν!να), Vlouriko (Βλούρικο). (v) Προσωρινά πιτρεπόμενες. Giallouriko (Γιαλλούρικο) ι Malvasia grossa, Malvasia lunga, Pedro ximenez..

19 ΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ. Συνιστώμενες. Cabernet franc ι Cabernet sauvignon ι Chardonnay, Lefkada (ευκάδα) ι Merlot ποίγ ι Mataro ι Maratheftiko (Μαραθεύτικο) ι Mavro (Μαύρο) ι Ofthalmo (Όφθαλμο) ι Riesling Italian, Rhine Riesling, Sauvignon λ Semίllon, Shiraz ι Xyni~teri (Ξυνιστέρl). πιτρεπόμενες. Agiorgitiko (Αγιωργίτικο) ι Asyrtiko (ΑσύρTlΚΟ), Alicante bouschet ι Altesse, Black muscat ι Canella (Κανέλλα), Carignan ποίγ ι Cinsault vraϊ ι Gamay ι Giannoughi (Γιαννούδι) ι Grenache ποίγ ι Kypreiko kokkino (Κυπραίικο κόκκινο) ι Morokanella (Μωροκανέλλα), Moschato aspro (Μοσχάτο άσπρο), Moschato Samou (Μοσχάτο Σάμου), Muller - Thurgau, MίIscat of Alexandria (Μαλάγα), Omio (Όμοιο) ι Palomino, Pinot blanc, Pinot ΝοίΓ ι Promara (Πρωμάρα), Soultanina (Σουλτανίνα), Spourtico (Σπούρτικο), Sylvaner, Traminer, Ugnic blanc, VIouriko (Βλούρικο). (γ) Προσωρινά πιτρεπόμενες.. Doradillo, Giallouriko (Γιαλλούρικο ), Jaen, MaIvasia grossa, Malvasia lunga, Plant Χ', Riesling emerald. 1. ΠΑΡΧΙΑ ΑΡΝΑΚΑΣ. (γ) Συνιστώμενες. Cabernet franc ι Cabernet sauvignon ι Chardonnay, Lefkada (ευκάδα) ι Mataro E,Merlot ποίγ ι Maratheftiko (Μqραθεύτικο) ι Mavro (Μαύρο) ι Ofthalmo (Όφθαλμο) ι Riesling Italian, Rhine Riesling, Sauvignon, Semillon, Shiraz ι Xynisteri (Ξuνιστέρι). πιτρεπόμενες. Αγιωργίτικο (Agiorgitiko) ι Ασύρτικο (Asyrtiko).Αltesse, CaneIIa (Κανέλλα), Gamay ι Giannoudhi (Για\fνούδι) ι Morokanella (Μωροκανέλλα), Moschato aspro (Μοσχάτο άσπρο), Moschato Samou (Μοσχάτο Σάμου), Muller - Thurgau, Muscat of Alexandria (Μαλάγα), Pinot blanc, Pinot ΝοίΓ ι Promara (Πρωμάρα),.SouItanina (Σουλτανίνα), Spourtico (Σπούρτικο), Sylvaner, Traminer, VIouriko (Βλούρικο). Προσωρινά πιτρεπόμενες. GiaIIouriko (Γιαλλούρικο). 5. EΠAPXI~ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ: Κατεχόμενη περιοχή. 6. ΠΑΡΧΙΑ ΚΥΡΗΝΙΑΣ Κατεχόμενη περιοχή

20 1853 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 111 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΤΡΑΠΖΙΩΝ ΠΟΙΚΙΙΩΝ ΑΜΠΙΟΥ ΠΟΥ ΠΙΤΡΠΤΑΙ ΝΑ ΚΑΙΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑΔIΟIΚΗΤιΚΗ πρiοχη ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. 1.. ΠΑΡΧΙΑ ΥΚΩΣΙΑΣ. Συνιστώμενες. Sideritis (Σιδερίτης), Verico (Βέρικο). πιτρεπόμενες. Aitonychi aspro (Αητονύχι άσπρο), Aitonychi mavro (Αητονύχι μαύρο), Cardinal, C.himoniatico (Χειμωνιάτικο), Eftakilo ( φτάκοιλο), Emperor, Fraoula (Φράουλα), Italia, Mavro Algeriou (Μαύρο Αλγερίου), Soultanina (Σουλτανίνα), Victoria. (γ) Προσωρινά πιτρεπόμενες. Καμιά. 2: ΠΑΡΧΙΑ ΜΣΟΥ. Συνιστώμενες. Black emerald, Sideritis (Σιδερίτης), Superior seedless, Verico (Βέρlκο). πιτρεπόμενες. Aitonychi aspro (Αητονύχl άσπρο), Aitonychi mavro (Αητονύχl μαύρο)., Alphonse laνallee, Cardinal, Chimoniatico (Χειμωνιάτικο), Eftakίlo ( φτάκοιλο), Emperor, Fantasy seedless, i=lame tokay, FraoUla (Φράουλα), Gold, Katomilitiko (Κατωμυλίτικο), Italia, Mavro Algeriou (Μαύρο Αλγερίου), Perlette, Perlette loose, Rozaki (Ροζακί), Soultanina (Σουλτανίνα), Victoria. (γ) Προσωρινά πιτρεπόμενες. Καμιά.

21 ΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ. Συνιστώμενες. Black emerald, Sideritis (Σιδερίτης), Suρerior seedless, Verico (Βέρικο). πιτρεπόμενες. Aitonychi asρro (Αητονύχl άσπρο), Aitonychi mavro (Αητονύχl μαύρο), Cardinal, Chimoniatico (Χειμωνιάτικο), Eftakilo ( φτάκοιλο), Emρeror, Fantasy seedless, Flame tokay, Fraoula (Φράουλα), Gold, Italίa, Mavro Algeriou (Μαύρο Αλγερίου), Perlette, Perlette loose, Rozaki (Ροζακί), Soultanina (Σουλτανίνα), Victoria. (γ) Προσωρινά πιτρεπόμενες. Καμιά. 4. ΠΑΡΧΙΑ ΑΡΝΑΚΑΣ. Συνιστώμενες Black emerald, Sideritis (Σιδερίτης), Suρerior seedless, Verico (ΒέρικΌ). πιτρεπόμενες. Aitonychi asρro (Αητονύχl άσπρο), Aitonychi mavro (Αητονύχl μαύρο), Chimoniatico (Χειμωνιάτικο), Eftakilo ( φτάκοιλο), Emρeror, Fantasy seedless, Flame tokay, Fraoula (Φράουλα), Italia, Mavro Algeriou (Μαύρο Αλγερίου), Perlette, Perlette loose, Soultanina (Σουλτανίνα), Victoria. (γ) Προσωρινά πιτρεπόμενες.. Καμιά ΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ: ΠΑΡΧΙΑ ΚΥΡΗΝΙΑΣ Κατεχόμενη περιοχή Κατεχόμενη περιοχή

22 1855 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ιν ΚΑΤΑΟΓΟΣ ΠΟΙΚΙΙΩΝ ΣΤΑΦΥΙΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΠΙΤΡΠΤΑΙ ΝΑ ΚΑΙΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥπρο ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΝΣΡΒοποιίΑ. Συνιστώμενες. Perlette, Perlette loose, Soultanina (Σουλτανίνα). πιτρεπόμενες. Superior seedless. 2. ΓΙΑ ΤΗΝ παραγωγη ΣΤΑΦΥΙΩΝ ΓΙΑ ΣΤΑΦΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Συνιστώμενες. Soultanina (Σουλτανίνα). πιτρεπόμενες. Mavro (Μαύρο) ι Muscat of Alexandria (Μαλάγα), Superior seedless.

23 1856 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑν ΚΑΤΑΟΓΟΣ ΠΟΙΚΙΙΩΝ ΥΠΟΚΙΜΝΩΝ ΑΜΠΙΟΥ ΠΟΥ ΠΙΤΡΠΤΑΙ ΝΑ ΚΑΙΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥπρο. Σ"υνιστώμενες. 99 Richter 110 Richter 41 Β MIIιardet de Grasset 420 Α Mίllardet de Grasset " 1103 Paulsen 140 Ruggeri 3309 Couderc Προσωρινά πιτρεπόμενες. Vinifera χ Rapestris 1202 C 34Μ S04 Salt Greek 1616 Couderc

24 1857 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ \/1 ΚΑΤΑΟΓΟΣ ΠΟΙΚΙΙΩΝ ΜΒΟΙΩΝ ΑΜΠΙΟΥ ΠΟΥ ΠΙΤΡΠΤΑΙΝΑ ΚΑΙΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 1. Συνιστώμενες.. Όλες οι οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπελιού που έχουν ταξινομηθεί σαν συνιστώμενες έστω και σε μία διοικητική περιοχή. Όλες οι επιτραπέζιες ποικιλίες αμπελιού που έχουν ταξινομηθεί σαν συνιστώμενες έστω και σε μία διοικητική περιοχή. (γ) Όλες οι ποικιλίες σταφυλιών για ειδική χρήση που έχουν ταξινομηθεί σαν συνlστώμ~νε~ ποικιλίες. 2. πιτρεπόμενες. Όλες οι olνoπolήc;τlμες ποικιλίες αμπελιού που έχουν ταξινομηθεί σαν επιτρεπόμενες έστω και σε μία διοικητική περιοχή. Όλες οι επιτραπέζιες ποικιλίες αμπελιού που έχουν ταξινομηθεί σαν επιτρεπόμενες έστω και σε μία διοικητική περιοχή. (γ) Όλες οι ποικιλίες σταφυλιών για ειδική χρήση που έχουν ταξινομηθεί σαν επιτρεπόμενες ποικιλίες. ΤΙΜΗΣ ΥΘΥΜΙΟΥ, Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04 / 03/ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 247771 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ Ρ/ΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04 / 03/ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 247771 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ Ρ/ΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04 / 03/ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 247771 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ Ρ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & Ξ.ΚΑΡΠΩΝ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.. Tαχ. /νση: Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3105 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 225 5 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 814/16068 Ταξινόμηση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου και ποικιλιών σταφιδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ. ΘΕΜΑ: «Ταξινόμηση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου και ποικιλιών σταφιδοποιίας»

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ. ΘΕΜΑ: «Ταξινόμηση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου και ποικιλιών σταφιδοποιίας» ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6/ 02 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 886/15441 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ ΔΕΝΔΡ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & Ξ.ΚΑΡΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στη μνήμη των γονέων μου Ευσταθίου και Σωφρονίας. Στη σύζυγό μου Αμαλία και στο γιο μου Μάριο

Στη μνήμη των γονέων μου Ευσταθίου και Σωφρονίας. Στη σύζυγό μου Αμαλία και στο γιο μου Μάριο www.ziti.gr Στη μνήμη των γονέων μου Ευσταθίου και Σωφρονίας Στη σύζυγό μου Αμαλία και στο γιο μου Μάριο vii Πρόλογος Aμπελογραφία με τίτλο «Μαθήματα Αμπελογραφίας» εκδόθηκε αρχικά το 1992 για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-02-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 814/16068 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ Ρ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & Ξ.ΚΑΡΠΩΝ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες

Διαβάστε περισσότερα

(5) Πρέπει επίσης να οριστεί επακριβώς ότι ο παρών κώδικας. (7) Σε εφαρμογή του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ)

(5) Πρέπει επίσης να οριστεί επακριβώς ότι ο παρών κώδικας. (7) Σε εφαρμογή του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) 15.5.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 423/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαΐου 2008 για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ» ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ» ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ» ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ «Βελτίωση Αμπελοκαλλιέργειας με Χρήση Εξειδικευμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3986 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3986 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 212/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3986 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 212 ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 479/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Απριλίου 2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 479/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Απριλίου 2008 6.6.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 148/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 479/2008 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1595 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 184(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Σκοπός ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΧΑΪΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ» Παρέμβαση: Κων. Κολλιόπουλος Χημικός Οινολόγος, Πρόεδρος Χημικών Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας.

«ΑΧΑΪΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ» Παρέμβαση: Κων. Κολλιόπουλος Χημικός Οινολόγος, Πρόεδρος Χημικών Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας. «ΑΧΑΪΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ» Παρέμβαση: Κων. Κολλιόπουλος Χημικός Οινολόγος, Πρόεδρος Χημικών Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας. Κύριε Πρόεδρε, Αγαπητοί συνάδελφοι, Κυρίες και Κύριοι, Θα ξεκινήσω με τρεις παρατηρήσεις. 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΠΡΕΜΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΜΠΕΛΩΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

27.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/15

27.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/15 27.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 436/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Μαΐου 2009 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

K E O Σ Ο Ε Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αρ: 14. Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Διευθυντά,

K E O Σ Ο Ε Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αρ: 14. Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Διευθυντά, K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ. 103/307 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ»

«ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» «ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Βασιλείος Μίχος Γεωπόνος Αμπελουργίας Πρώην Διευθυντή Ινστιτούτου Αμπέλου Αθηνών Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π15 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π15 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2008 ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΔΕΣΜΗ 2008) Καθορισμός δυναμικού ενεργειακών καλλιεργειών στην Κύπρο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ ΕΦΑΡΜ/0308 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Θέµα: «Δυναµικό παραγωγής οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Θέµα: «Δυναµικό παραγωγής οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,02/04/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 286839 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ ΔΕΝΔΡ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ Δ/νση: Αχαρνών 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1991R2092 06/08/2003 Αριθµός σελίδων: 102 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των

Διαβάστε περισσότερα

L 93/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2006

L 93/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2006 L 93/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 510/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Μαρτίου 2006 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4082, 14/4/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4082, 14/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟ ------------------------- Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1. Κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Καν. 2092/91 "για τον Βιολογικό τρόπο παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 312, 22.11.2008, σ. 3. (α) «οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ» ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ» ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ» ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ «Καλλιέργεια Σταφίδας» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3815, 5/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3815, 5/3/2004 «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΥΤΙΩΝ ΤΟΥΣ, ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ KAI ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

227(I)/2004. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος του 2004.

227(I)/2004. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος του 2004. Ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 227(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2014 COM(2014) 5 final 2014/0032 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους ζωοτεχνικούς και γενεαλογικούς όρους που εφαρμόζονται

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1151/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Νοεμβρίου 2012 για

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3960, 25/2/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3960, 25/2/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς συμμόρφωσης με δεσμευτική νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως

Διαβάστε περισσότερα