του περ(συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων Νόμου τού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "του περ(συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων Νόμου τού"

Transcript

1 .. Παρ. 111(1) 1834 Κ.Δ.Π. 213/2005 Αρ. 3986, Αριθμός 213 ΟΙ ΠΡΙ ΣΥΜ ΒΟΥΙΟΥ ΑΜΠΟΟΙΝΙΚΩΝ προϊοντων. ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 26 (2)(γ) των περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων Νόμων του 2004 Για καλύτερη εφαρμογή των πράξεων της υρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: πίσημη φημερίδα της..: Ι 179, , σ.1. L262, σ.7. «Κανονισμός 1493/99/Κ του Συμβουλίου της 17 ης Μαϊου 1999, για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς», όπως έχει τροποποιηθεί τελευταία με Τ9ν Κανονισμό 1795/2003/Κ, πίσημη φημερίδα της : Ι 143, σ.1 L255, , σ.7. «Κανονισμός 1227/0ΟΙΚ της πιτροπής, της 31 ης ΜαΤου 2000, περί καθορισμού λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού 1493/99 του Συμβουλίου για την. κοινή οργάνωση της αμπελοοίvικής αγοράς και ιδίως σχετικά με το δυναμικό παραγωγής», όπως έχει τροποποιηθεί τελευταίc:x με τον Κανονισμό 1389/2004/κ. Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 61 (Ι) του (\) του ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 26 (2)(γ) του περ(συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων Νόμου τού 2004, εκδίδει το παρόν Διάταγμα. Συνοπτικός τίτλος. "1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Γενικές Διατάξεις Ταξινόμησης Ποικιλιών Αμπελιού) Διάταγμα τού ρμηνεία:.. 2. Για τους σκοπούς του παρόντος Διατάγματος -

2 1835 «διοικητική περιοχή» σημαίνει επαρχία της Δημοκρατίας «επιτραπέζια ποικιλία» σημαίνει την ποικιλfα που καθορίζεται στην Διάταξη 4 «οlνοποιήσιμη ποικιλία» σημαίνει την ποικιλία που καθορίζεται στην Διάταξη 4 «ποικιλία εμβολίων» σημαίνει την ποικιλία που καθορίζεται στην Διάταξη 4(ε) «ποικιλία σταφυλιών για ειδική χρήση» σημαίνει την ποικιλία που καθορίζεται στη Διάταξη 4(γ) «ποικιλία υποκειμένων» σημαίνει την ποικιλία που καθορίζεται στη Διάταξη 4(δ) «Νόμος» σημαίνει τους περί Συμβουλίου Αμπελοοινlκών Προϊόντων Νόμους του Κατάλογος συνώνυμων και ομώνυμων ποικιλιών 3.-(1) Στο Παράρτημα Ι γίνεται ταξινόμηση των ποικιλιών σταφυλιών καθώς και καθορισμός συνωνύμων ποικιλιών σε. περιπτώσεις που τέτοια συνώνυμα: αμπελιού. nαράρτημα Ι. χρησιμοποιούνται στο εμπόριο για το χαρακτηρισμό των οίνων που' προέρχονται από τις. Π~IKιλίες αυτέ> και είναι αρκούντως γνωστά. (2) Η αρμόδια αρχή δύναται επίσης να ετοιμάσει κατάλογο TYJV ομωνύμων των ποικιλιών που' εμφανίζονται στην nαράρτημα Ι. ταξινόμηση του Παραρτήματος ι.

3 1836 Κατάταξry ποικιλιών_ 4_ Οι ποικιλίες αμπελιού κατατάσσονται, ανάλογα με τη συνήθη χρήση της παραγωγής τους, όπως φαίνεται πιο κάτω: «Οlνοποιήσιμη ποικιλία)} θεωρείται η ποικιλία αμπελιού που καλλιεργείται συνήθως για την παραγωγή. νωπών σταφυλιών που προορίζονται για την παρασκευή οίνου για απευθείας ανθρώπινη κατανάλωση- «πιτραπέζια ποικιλία» θεωρείται η ποικιλία αμπελιού που καλλιεργείται συνήθως για την παραγωγή σταφυλιών που. προορίζονται για κατανάλωση σε νωπή κατάσταση- (γ) «Ποικιλία σταφυλιών για ειδική χρήση» θεωρείται η ποικιλία αμ1!ελιού που καλλιεργείται συνήθως για χρήση άλλη από εκείνες για τις οποίες χρησιμοποιούνται οι οινοποιήσιμες ποικιλίες' ή οι. επιτραπέζιες ποικιλίες, όπως - (ί) (ίί) παρασκευή αποστάγματος, παρασκευή χυμού σταφυλιού,. (ίίί) παραγωγή σταφυλιών. που. συνήθως χρησιμοποιούνται για την κονσερβοποιία, (ίν) παραγωγή σταφυλιών για σταφιδοποίηση- (δ) «Ποικιλία υπokεlμένων}~ θεωρείται ως η ποικιλία' αμπελιού που καλλιεργείται για την παραγωγή αγενούς πολλαπλασιαστικού αμπελουργικού υλικού, το οποίο χρησιμοποιείται για το σχηματισμό του υπόγειου μέρους του.φυτού-

4 1837 (ε) «Ποικιλία εμβολίων}) θεωρείται ως η ποικιλία αμπελιού που χρησιμοποιείται για την παραγωγή εμβολίων και πρqέρχεταl από οlνοποιήσιμη ποικιλία, επιτραπέζια ποικιλία και ποικιλία στάφυλιών για ειδική χρήση, όταν καλλιεργούνται για την παραγωγή αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού της αμπέλου και παρέχουν το υπέργειο τμήμά του φυτού. Ταξινόμηση ποικιλιών αμiτελιoύ για ολόκληρη την επικράτεια. 5. -( 1 ) Οι οινοποιήσιμες και οι επιτραπέζιες ποικιλίες αμπελιού ταξινομούνται τόσο κατά επαρχία όσο και ως Συνιστώμενες,. πιτρεπόμενες και Προσωρινά πιτρεπόμενες στα Παραρτήματα 11 και 111. Παραρτήματα 11 και 111. (2) Οι ποικιλίες σταφυλιών για ειδική χρήση, οι ποικιλίες υποκειμένων και οι ποικιλίες εμβολίων ταξινομούνται ως. Παραρτήματα lν, ν και νι.. Συνιστωμενες, πιτρεπόμενες και Προσωρινά πιτρεπόμενες για ολόκληρη την Δημοκράτία, στα Παραρτήματα IV, V και νl. Διαφορετική ταξινόμηση της ίδιας ποικιλίας 6. Κατά τή ταξινόμηση των ποικιλιών Qπως αναφέρεται στη Διάταξη 5, το Συμβούλιο έχει λάβει υπόψη τα ακόλουθα: αμπελιού. μία και η αυτή οlνοποιήσιμη ποικιλία μπορεί να ταξινομηθεί διαφορετικά, ανάλογα με τις διοικητικές περιοχές ή μέρος τους. μία και η αυτή ποικιλία μπορεί κατ' εξαίρεση, να εμφανίζεται τόσο μεταξύ των ποικιλιών επιτραπέζιων σταφυλιών qao και μεταξύ των ποικιλιών οινοποιήσιμων σταφυλιών

5 1838 (γ) μία και η αυτή ποικιλία μπορεί να. ταξινομηθεί διαφορετικά, ανάλογα με το αν χρησιμοποιείται για την παράγωγή - (i) επιτραπέζιων οίνων, (ίί) οίνων ποιότητας παραγομένων σε καθορισμένες περιοχές, (ίίί) οίνων λικέρ, αφρωδών ή ημιαφρωδών οίνων, (ίν) (ν) (νί) οινοπνευμάτων, χυμώύ σταφυλιών, σταφίδων.' Κατηγορίες ποικιλιών.οlνοποιήσιμων 7. Όσον αφορά τις ποικιλίες οινοποιήσιμων σταφυλιών, το Συμβούλιο κατατάσσει ως: σταφυλιών. συνιστώμενες, τις ποικιλίες rrqu ήδη καλλιεργούνται στην Κύπρο και ανήκουν στο είδος vitis vinifeγa (Ι.) ή είναι αναγνωρισμένης. αξίας απόγονοι διασταύρωσης μεταξύ ειδών του γένους Vitis και αποδίδουν στην Κύπρο, οίνο του οποίου η καλή ποιότητα είνρl αναγνωρισμένη' επιτρεπόμενες, τις ποικιλίες που αποδίδουν αξιόπιστους και εμπορεύσιμους οίνους των οποίων η ποιότητα είναι μεν ικανοποιητική, αλλά κατώτερη " από εκείνη των οίνων των συνιστώμενων ποικιλιών (γ) προσωρινά επιτρεπόμενες, τις ποικιλίες που δεν πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια που αναφέροντqι στις παραγράφους και πιο πάνω αλλά εξακολουθούν να παρουσιάζουν, για τη συγκεκριμένη διοικητική περιφέρεια ή μέρος" της, κάποια οικονομική σημασία ή παρουσιάζουν μειονεκτήματα σχετικά με την καλλιέργεια τους.

6 1839 Κατηγορίες ποικιλιών επιτραπέζιων 8. 'Οσον αφορά τις ποικιλίες επιτραπέζιων σταφυλιών, το Συμβούλιο κατατάσσει ως: σταφυλιών. συνιστώμενες, τις ποικιλίες που καλλιεργούνται για την παραγωγή επιτραπέζιων σταφυλιών για τα οποία υπάρχει μεγάλη ζήτηση στην αγορά επιτρεπόμενες, τις ποικιλίες των οποίω.ν η ποιότητα των σταφυλιών είναι μεν ικανοποιητική, αλλά είναι κατώτερη από εκείνη των σταφυλιών που αναφέρονται στην παράγραφο πιο πάνω ή παρουσιάζουν μειονεκτήματα στην καλλιέργειά τους (γ) προσωρινά επιτρεπόμενες, τις ποικιλίες για τασταφύλια των οποίων υπάρχει επιθυμία να αποσυρθούν από την αγορά ένεκα της μη ικανοποιητικής τους ποιότητας ή παρουσιάζουν σοβαρά μειονεκτήματα.στην καλλιέργειά τους. Κατηγορίες ποικιλιών σταφυλιών 9. Όσον αφορά τις ποικιλίες σταφυλιών ειδικής χρήσης, το Συμβούλιο κατατάσσει ως: ειδικής χρησης. συνιστώμενες, τις ποικιλίες του είδους vitis vinifer8 ή απόγονοι διασταυρώσεων -μεταξύ ειδών, εφόσον οι ποικιλίες αυτές παρουσιάζουν συνήθως, ειδικό χαρακτηριστικό για τη συγκεκριμένη χρήση επιτρεπόμενες, τις ποικιλίες των οποίων η ποιότητα του παραγρμενου προϊόντος, ενώ θεωρείται ικανοποιητική, είναι κατώτερη από εκείνη των προϊόντων που λαμβάνονται _ από τις ποικιλίες

7 1840 αμπελιού που.συμμετέχουν στην κατηγορία των συνιστώμενων πc:φουσi6ζουν, ή των οποίων τα σταφύλια για τις συγκεκριμένες χρήσεις, κατώτερα ποιοτικά xαρ~kτηριστιkά σε σχέση με τα σταφύλια των ποικιλιών που αναφέρονται. στην παράγραφο πιο πάνω (γ). προσωρινά επιτρεπόμενες, τις ποικιλίες που δεν πληρούν τα κριτήρια των παραγράφων και πιο πάνω,. αλλά εξακολουθούν να παρουσιάζουν κάποιο σημαντικό οικονομικό ένδlαφέρον για τη συγκεκριμένη διοικητική περιφέρεια ή παρουσιάζουν μειονεκτήματα στην καλλιέργειά τους. Κατηγορίες ποικιλιών' υποκειμένων 10. Όάον αφορά τις ποικιλίες υποκειμένων αμπελιού, το Συμβούλιο κατατάσσει ως: αμπελιού. συνιστώμενες, τις ποικιλίες που καλλιεργούνται για την απόκτηση πολλαπλασιαστικού αμπελουργικού υλικού για το οποίο η πείρα που αποκτήθηκε, έχει δείξει. τα ικανοποιητικά του καλλιεργητικά χαρακτηριστικά προσωρινά επιτρεπόμενες, τις ποικιλίες που δεν. παρουσιάζουν ικανοποιητικά καλλιεργητικά χαρακτηριστικά. Κατηγορίες ποικιλιών 11. Όσον αφορά τις ποικιλίες εμβολίων, κατατάσσονται ως: εμβολίων αμπελιού.

8 184Ι. συνιστώμενες, τις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπελιού, οι επιτραπέζιες ποικιλίες αμπελιού και οι ποικιλίες σταφυλι.ών για ειδική χρήση που είναι ταξινομημένες σαν συνιστώμενες έστω και σε μια μόνο διοικητική περιοχή επιτρεπόμενες, τις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπελιού, οι επιτραπέζιες ποικιλίες. αμπελιού και οι ποικιλίες σταφυλιών για ειδική χρήση που είναι ταξινομημένες έστω και σε μια μόνο διοικητική περιοχή. Προσθήκη, αναβάθμιση, υποβάθμιση και αφαίρεση 12;-(1) Ποικιλίες αμπελιού που δεν εμφανίζονται στην ταξινόμηση για συγκεκριμένη διοικητική περιοχή, δύναται να προστεθούν - ποικιλιών αμπελιού από τη ταξινόμηση. Όσον αφορά τις κατηγορίες των συνιστώμενων και επιτρεπόμενων ποικιλιών όταν πρόκειται: (ί) για οινοποιήσιμες και επιτραπέζιες ποικιλίες αμπελιού,. μόνο αν έχουν περιληφθεί από πενταετίας τουλάχιστον στην ταξινόμηση διοικητικής περιοχής που συνορεύει άμεσα, (ίί) για ποικιλίες υποκειμένων, μόνο αν η καταλληλότητα της ποικιλίας έχει εξεταστεί και κριθεί ικανοποιητική. όσον αφορά την κατηγορία των επιτρεπόμενων ποικιλιών αμπελιού, μόνο πάνω σε προκαταρκτική βάση, αν η καταλληλότητα της ποικιλίας έχει εξεταστεί και βρεθεί ικανοποιητική, αλλά με βάση τα αποτελέσματα. της εξέτασης δεν μπορεί ακόμα να κριθεί τελειωτικά, η κατάταξη της συγκεκριμένης ποικιλίας.

9 1842 (2) Στην περίπτωση της παραγράφου (1 ), η ταξινόμηση πρέπει να αναφέρει ότι η προσθήκη είναι προκαταρκτική. Μεταξύ πέντε και επτά ετών μετά την προκαταρκτική πρόσθήκη της ποικιλίας στην κατηγορία των επιτρεπόμενων ποικιλιών αμπελιού, πρέπει να απoφασιστ~ί. με βάση την πείρα και λαμβάνοντας υπόψη τις δοκιμές καλλιεργητικής καταλληλότητας που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τη Διάταξη 3, κατά πόσο αυτή η ποικιλία - θα παραμείνει στην κατηγορία των επιτρεπόμενων ποικιλιών αμπελιού, θα ενταχθεί στην κατηγορία των συνιστώμενων ποικιλιών αμπελιού, θα ενταxθ~ί στην κατηγορία των προσωρινά. επιτρεπόμενων ποικιλιών αμπελιου, ή θα αφαιρεθεί από την ταξινόμηση: Νοείται ότι, αν μετά από επτά έτη δεν παρθεί μια από τις πιο πάνω αποφάσεις, αυτή η ποικιλία πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει <:tφαιρεθεί από την κατάταξη. (3) Η εξέταση της καλλιεργητικής κάταλληλότητας δε θα είναι αναγκαία για την προσθήκη μιας επιτρεπόμενης ποικιλίας αμπελιού στην κατηγορία των συνιστώμενων ποικιλιών για τη διοικητική περιοχή ή μέρος της, ή όπου εφαρμόζεται για ολόκληρη τη Δημοκρατία, με την προϋπόθεση ότι η καλλιεργητική καταλληλότητα μπορεί να καταδειχθεί. με άλλο τρόπο, ο οποίος θεωρείται ι~ανoπoιητιkός από την αρμόδία αρχή. (4) Η κατηγορία μιας ποικιλίας αμπελιού για την ίδια διοικητική περιοχή ή μέρος της ή όπου εφαρμόζεται για ολόκληρη τη Δημοκρατία, μπορεί να αλλάξει μόνο ως ακολούθως:

10 1843 με ανάβάθμιση στην κατηγορία των συνιστώμενων ποικιλιών αμπελιού προκειμένου για - (ί) ποικιλία που. εμφανίζεται, κάτά την 1 η Ιανουαρίου 1999, στην κατηγορία των επιτρεπόμενων ποικιλιών αμπελιού για την ίδια διοικητική περιοχή ή μέρος της ή όπου εφαρμόζεται για ολόκληρη τη Δημοκρατία, για την οποία η προσθήκη επιζητείται, (ίί) ποικιλία που προστέθηκε στην ταξινόμηση μετά την 1 η Ιανουαρίου 1999 και η οποία ταξινομήθηκε από πενταετίας τουλάχιστο, στην κατηγορία των επιτρεπόμενων ποικιλιών για.. την ίδια διοικητική περιοχή ή μέρος της ή όπου εφαρμόζεται για ολόκληρη τη Δημοκρατία για την οποία ζητείται η προσθήκη, με υποβάθμιση σε κατώτερη κατηγορία, αν - (ί) η πείρα έχει δείξει ότι οι απαιτήσεις της κατηγορίας στην οποία αυτή η ποικιλία είναι ταξινομημένη δεν ικανοποιούνται, ή (ίί) η ποιότητα του προϊόντος που παράγεται το καθιστά αναγκαίο, ή.(ίίί) η έκταση στην. οποία καλλιεργείται η συγκεκριμένη ποικιλία είναι πολύ μικρή και συνεχίζει να σμικρύνεται. (5) Η υποβάθμιση μια ς ποικιλίας αμπελιού. στην κατηγορία των προσωρινά επιτρεπόμενων έχει σαν αποτέλεσμα, η ποικιλία αυτή να μην επltρέπε~αι πλέον να φυτεύεται, εμβολιάζεται ούτε να υπερεμβολιάζεται αρχίζοντας από την ημερομηνία ισχύος της.υποβάθμισης..

11 1844 (6) Μια ποικιλία αμπελιού πρέπει να αφαιρεθεί από την ταξινόμηση, αν η καταλληλότητά της κριθεί σαν μη ικανοποιητική. Διαπίστωση καλλιεργητικής καταλληλότητας ποικιλίας αμπελιού ( 1) Η καλλιεργητική καταλληλότητα μιας ποικιλίας αμπελιού διαπιστώνεται με βάση στοιχεία που συγκεντρώνονται από δοκιμαστικές καλλιέργειες στη συγκεκριμένη διοικητική περιοχή ή μέρος της ή σε διοικητική περιοχή που. συνορεύει άμεσα ή ανάλογα με την περίmωση στο έδαφος της Δημοκρατίας. (2) Η καλλιεργητική καταλληλότητα μιας ποικιλίας αμπελιού δεν μπορεί να αναγνωριστεί σαν ικανοποιητική παρά μόνο αν, σε σχέση με άλλες ποικιλίες αμπελιού που εμφαυίζονται στην ταξινόμηση τουλάχιστο μιας διοικητικής περιοχής, συνιστά σαν γενική εκτίμηση των ποιοτικών της χαρακτηριστικών, εμφανή βελτίωση αναφορικά με την Kαλλι~ργεια ή τη χρήση των σταφυλιών ή του πολλαπλασιαστικού υλικού που παράγεται από αυτή. Απαγόρευση φύτευσης μη ταξινομημένων και προσωρινά επιτρεπόμενων ποικιλιών αμπελιού; εκτός αν συντρέχον ορισμένες προϋποθέσεις. 14.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (2), απαγορεύεται η φύτευση, ο εμβολιασμός και ο υπερεμβολιασμός - των ποικιλιών αμπελιού που δεν είναι ταξινομημένες, των ποικιλιών αμπελιοί:ι που είναι προσωρινά επιτρεπόμενες. (2) Το Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων μπορεί να επιτρέψει παρεκκλίσεις από τις πιο πάνω απαγορεύσεις για τους ακόλουθους σκοπούς

12 1845 για δοκιμές της Kαλλl~ργηTlKής καταλληλότητας ποικιλιών αμπελιού που δεν περιλαμβάνονται "" στην ταξινόμηση της συγκεκριμένης διοικητικής " περιφέρειας ή της επικράτειας σαν σύνολο, για επιστημονική έρευνα, (γ) για γεντική επιλογή, (δ) για παραγωγή αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού που να προορίζεται αποκλειστικά για εξαγωγή, με τον όρο ότι διενεργείται κατάλληλος έλεγχος της παραγωγής. (3) άν το Συμβούλιο Αμπελοοινlκών Προϊόντων παραχωρήσει παρεκκλίσεις όπως προνοούνται στην παράγραφο (2) πιο πάνω, πρέπι να διεξάγει κάθε χρόνο συστηματικό έλεγχο των φυτιών που επέτρεψε να εγκατασταθούν και να- διασφαλίζει ότι οποιαδήποτε διακfνηση πολλαπλασιαστικού υλικού θα γίνεται αποκλειστικά για. τσυς σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο (2) πιο πάνω. Το Συμβούλιο Αμπελοοινlκών Προϊόντων δύναται να υπογράφει συμβόλαιο με οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων που σκοπεύουν νά καλλιεργήσουν ποικιλία αμπελιού η οποία δεν είναι ταξινομημένη για τη συγκε!<ριμένη διοικητική περιοχή ή μέρος της ή για την επικράτεια σαν σύνολο, εφόσον κατά την κρίση του υπάρχει ανάγκη για τέτοια ενέργεια. (4) Προϊόντα που προέρχονται από ποικιλίες αμπελιού οι οποίες βρίσκονται κάτω από δοκιμαστική καλλιέργεια καταλληλότητας, επιστημονική έρευνα ή γενετική επιλογή, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (2) θα αντιμετωπίζονται σαν πρoϊόν~α που προέρχονται από επιτρεπόμενες ποικιλίες.

13 1846 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΚΙΙΩΝ ΑΜΠΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Μ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΧΡ.ΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΩΝΥΜΑιΟΜΩΝΥΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΣ ΠΟΙΚΙΙΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΝΩΝΥΜΑΙΟΜΩΝΥΜΑ Agiorgitiko (Αγιωργίτικο) Alicante Bouschet Aligote Altesse Alvarelbao Aramon Asyrtiko (ΑσύρTlΚΟ) Baga Barbera Bastardo Bellone Black Muscat Muscat of Hamburg, Moschato Ambourgou (Μοσχάτο Αμβούργου) Cabern~t franc Cabemet sauvignon Calamno de ferea Canaiolo 18 Canella (Κανέλλα) Carignan Blanc Carίgnan ΝοίΓ Carίgnane Cesanese Chardonnay Chenin blanc Cinsault droit Cinsault vrai Oeillade Clairetle Colombard Colorino Comifesto Dame ποίγ Donzelίno do castello - Doradillo Folle-blanche Saint-Enlilίon Furmint Giallouriko (Γιαλλούρικο) Gamay Giannoudhi (Γιαννούδι) Grenache blanc Grenache ποίγ Jaen Kypreiko Kokkino (Κυπραίικο κόκκινο) Lίstan Branas Lίstan blanc Lίstan 1495 Malvar Malvasia bianca =ρυθρα = ευκη

14 1847 ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΣ ΠΟΙΚΙΙΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΝΩΝΥΜΑΙΟΜΩΝΥΜΑ Malvasia di candia Malvasia fina Malvasia grossa Malvasia lunga Malvasia nera Malvasia preta Mantuo Mantuo Ι en-cin Mantuo castellano Maratheftiko (Μαραθεύτικο) Vambakadha (Βαμβακάδα), Vambakina (Βαμβακίνα), Pampakia (Παμπακιά), Mavrospourtiko (Μαυροσπούρτικο), Aloupostaphylo (Αλουποστάφυλο). Marsanne drome Mataro Mourvedre Mauzac Mavro (Μαύρο) Mavra (Μαύρα), Mavro tis ΚΥΡΓου(Μαύρο της Κύπρου), Local black (Ντόπιο Μαύρο ), Mavro amρelίsίmο(μαύρο Αμπελίσιμο) Mavrodaphni (Μαυροδάφνη) Merlot ποίγ. Moretto Morocanella (Μωροκανέλλα) Moschato aspro (Μοσχάτο άσπρο) Moschato Samou (Μοσχάτο Σάμου) Muscat d' ottonel Mourisco tinto MulIer-Thurgau Μϋscat of Alexandria Malaga, Moschato Alexandrίas (Μοσχάτο Αλεξάνδρειας) Mygdalί (Μύγδάλι) Nebbiolo Omio (Όμοιο) Omio Mar8theftiko (Όμοιο Μαραθεύτικο) Oftalmo [Οφθαλμο) Palomino Petro ximenez Pinot Chardonnay Pinot blanc Pinot ποίγ Ξ PlantX' Plantex, Nave. Promara (Πρωμάρα) HiesIίng emerald Rieslίng ItaIίan Rhine RiesIίng Rodhidis (Ροδίτης) Rombola (Ρομπόλα) Russian seed Ι Sangiovesse Sauvignon Savvatiano (Σαββατιανό) Semillon Sherry Shiraz Syrah Skiadopoulo (Σκιαδόπουλο) Souzao Spourtico (Σπούρτικο) Sylvaner

15 1848 ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΣ ΠΟΙΚΙΙΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΝΩΝΥΜΑΙΟΜΩΝΥΜΑ Tinta amarelle Tinta carvalίa Tinta francisca Tinta roris Tinto cao Tinto tempranίllo.. Tourica di oporto. Tourίca national Traminer Gewurztraminer Trebbiano Ugni blanc Trebbiano Giallo Verdot (petit) Veertzami (ΒεΡτζαμQ Lefkadha (ευκάδα) Vinhao Vlourίko (Βλούρικο) Flouriko (Φλούρικο) Xinisteri (Ξuνιστέρι) Aspro Kyprou ( Άσπρο Κύπρου), Aspro Ampelίsimo (Ασπρο Αμπελίσιμο), Local white (Ντόπιο Άσπρο) ΙΠΤΡ ΑΙΊΖΙΣ ΠΟΙΚΙΙΣ Aitonyxhi aspro ( Αητονύχι άσπρο) Aitonychi mavro (Αητονύχι μαύρο) Akitsis. (Ακίτσης) Alphonse I~vallee Ribier, Royal Antigona Attiki (.Αττική) Avgoulato aspro (ΑυΥουλάτο άσπρο) Avgoulato mavrο(αυυουλάτο μαύρο) Banatzki Muscat Barlinka Beauty seedless Black beauty, Mavri Soultanina (Μαύρη Σουλτανίνα) Black. emerald Black rose Beogradska besemena Beogradska rana ΒΓοπχ seedless Calmerίa Campel early Cardinal Chasselas Chimoniatico Christmas Concord Delight. Delizia di vaprio DemirKara Early Muscat Eftakilo (φτάκιλο) Emerald seedless

16 1849 EffiTP ΑΠΖΙΣ ΠΟΙΚΙΙΣ ΧΡΩΜΑ ΣΥΝΩΝΥΜΑιΟΜΩΝΥΜΑ Emρeror Exotic Fantasy Seedless. Filerί (Φlλέρι) Flame seedless Fraoula (Φράουλα) Gold Gronanka Italia July Muscat Katomylίtiko (ΚατωμυλίTlΚΟ) Kavadorskίi drenak M~rangos Marίa Pirovano 165 Mavro Algeriou (Μαύρο Αλγερίου) Finikoto (Φοινlκωτό) Monukka Muscat flame Negostinskίi rubin Ohanez di Almeria Olho de ρargo Oρsimos Edessis (Οψιμος δέσσης). Oρuzenska rana Perle de Csaba Perlette Perlette loose Perlona Portugese azul ΟύθθΠ Radmilovascki Muscat Red prίnce Rhodos 253-s-12 Rozaki (ΡοζακΟ Razaki (ΡαζακΟ Russian seed It Seneka Sideritis (Σιδερίτης) Sirividhiano (Σιριβιδιανό) Smederevski muscat Soultana moscata Soultanina (Σουλτανίνα) Thompson Superior seedless Sugra five Superzibibo Taktas (Ταχτάς) Takay F!ame tokay, Hanab Turkey, Amer-bou-Amer. Tsaoussi (Τσαούσσl) Verico (Βέρικο). Victorίa Zabalkanskoi

17 1850 ΠΟΙΚΙΙΣ ΣΤΑΦΥΙΩΝ ΠΑ ΙΔΙΚΉ ΧΡΩΜΑ ΣYNΩl'ι"1.'MAIOMΩNYMA ΧΡΉΣΗ Για την Παρασκευή χυμού Canner Για την Παρασκευή σταφίδας Corinthiaki (Κορινθιακή) ΠΟΙΚΙΙΣ ΥΠΟΚΙΜΝΩΝ Rupestris du Lot Riparia Gloire de Montpellier Riparia χ Rupestris 3309 Couderc Vinifera χ Hupestris 1202 C 1616 Couderc 418 Millardet de Grasset 420 Millardet de Grasset 99 Richter 110 Richter Castel 1103 Paulsen 140 Ruggeri 34.Ν.8.Α. Montpellier 333.Ν.8.Α. Montpellier Kober588 Teleki 5C Teleki 8 8 8election Oppenheim n 4. Grezot 1 Garin 9 Oog Ridge 8alt Greek ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Ου Lot Riparia Gloire 3309 C 1202 C 1616 C Α 99 R 110Η CL 1103 Ρ 140 RU 34Μ 333 Μ 588 5C G1 G9 ORdg S Gr. ΠΟΙΚΙΙΣ ΙνΙΒΟΙΩΝ Όλες οι οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπελιού που αναφέρονται στο στοιχείο (1) του Παραρτήματος. Όλες οι επιτραπέζιες ποικιλίες αμπελιού που αναφέρονται στο στοιχείο (2) του Παραρτήματος. (γ) Όλες οι ποικιλίες σταφυλιών για ειδική χρήση που αναφέρονται στο στοιχείο (3) του Παραρτήματος. = ρυθρά = ευκή

18 1851 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 TASJNOMHΣH ΤΩΝ ΟJNΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΠΟΙΚΙΙΩΝ AMiIEIOY ΠΟΥ ΠΙΤΡΠΤΑΙ ΝΑ ΚΑΙΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΙΟΧΉ ΣΤΗΝΚΥΠΡΟ 1. ΠΑΡΧΙΑ ΥΚΩΣΙΑΣ. Συνιστώμενες. Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Chardonnay, Lefkadha (ευκάδα), Merlot noir, Mataro, Maratheftiko (Μαραθεύτικο), Mavro (Μαύρο), Oftalmo (Όφθαλμο),' Riesling Italian, Rhine - Rieslίng, Sauvignon, Semillon, Shiraz, Xynisteri (Ξυνιστέρι). πιτρεπόμενες. Agiorgitiko (Αγιωργίτικο), Asyrtiko (Ασύρτικο), Canella (Κανέλλα), Giannoudhi (Γιανούδι), Morocanella (Μωροκανέλλα), Muscat of Alexandria (Μαλάγα), Pinot blanc, Promara (Πρωμάρα), Spourtiko (Σπούρτικο), Vlouriko (Βλούρικο). (v) Προσωρινά πιτρεπόμενες. Giallouriko (Γιαλλούρικο). 2. ΠΑΡΧΙΑ ΜΣΟΥ. Συνιστώμενες. Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Chardonnay, Lefkadha (ευκάδα), Merlot noir, Mataro, Maratheftiko (Μαραθεύτικο), Mavro (Μαύρο), Oftalmo (Όφθαλμο), Rieslίng Italian, Rhine Riesling, Sauvignon, Semillon, Shiraz ι Xynisteri (Ξυνιστέρι). πιτρεπόμενες. Agiorgitiko (Αγιωργίτικο) ι Asyrtiko (Ασύρτικο), Alicante bouschete, Altesse, BIack Muscat ι Canella (Κανέλλα), Carignan noir,' Cinsault vrai ι Gamay ι Giannoudhi (Γιανούδι) ι Grenache noir ι Morocanella (Μωροκανέλλα), Moschato aspro (Μοσχάτο άσπρο) ι Moschato Samou (Μοσχάτο Σάμου), Muller-Thurgau '. Muscat of Alexandria (Μαλάγα), Palomino, Pinot blanc J. Pinot noir, Promara (Πρωμάρα), SpourticO' (Σπούρτικο), SyIvaner Traminer, Soultanina (Σουλταν!να), Vlouriko (Βλούρικο). (v) Προσωρινά πιτρεπόμενες. Giallouriko (Γιαλλούρικο) ι Malvasia grossa, Malvasia lunga, Pedro ximenez..

19 ΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ. Συνιστώμενες. Cabernet franc ι Cabernet sauvignon ι Chardonnay, Lefkada (ευκάδα) ι Merlot ποίγ ι Mataro ι Maratheftiko (Μαραθεύτικο) ι Mavro (Μαύρο) ι Ofthalmo (Όφθαλμο) ι Riesling Italian, Rhine Riesling, Sauvignon λ Semίllon, Shiraz ι Xyni~teri (Ξυνιστέρl). πιτρεπόμενες. Agiorgitiko (Αγιωργίτικο) ι Asyrtiko (ΑσύρTlΚΟ), Alicante bouschet ι Altesse, Black muscat ι Canella (Κανέλλα), Carignan ποίγ ι Cinsault vraϊ ι Gamay ι Giannoughi (Γιαννούδι) ι Grenache ποίγ ι Kypreiko kokkino (Κυπραίικο κόκκινο) ι Morokanella (Μωροκανέλλα), Moschato aspro (Μοσχάτο άσπρο), Moschato Samou (Μοσχάτο Σάμου), Muller - Thurgau, MίIscat of Alexandria (Μαλάγα), Omio (Όμοιο) ι Palomino, Pinot blanc, Pinot ΝοίΓ ι Promara (Πρωμάρα), Soultanina (Σουλτανίνα), Spourtico (Σπούρτικο), Sylvaner, Traminer, Ugnic blanc, VIouriko (Βλούρικο). (γ) Προσωρινά πιτρεπόμενες.. Doradillo, Giallouriko (Γιαλλούρικο ), Jaen, MaIvasia grossa, Malvasia lunga, Plant Χ', Riesling emerald. 1. ΠΑΡΧΙΑ ΑΡΝΑΚΑΣ. (γ) Συνιστώμενες. Cabernet franc ι Cabernet sauvignon ι Chardonnay, Lefkada (ευκάδα) ι Mataro E,Merlot ποίγ ι Maratheftiko (Μqραθεύτικο) ι Mavro (Μαύρο) ι Ofthalmo (Όφθαλμο) ι Riesling Italian, Rhine Riesling, Sauvignon, Semillon, Shiraz ι Xynisteri (Ξuνιστέρι). πιτρεπόμενες. Αγιωργίτικο (Agiorgitiko) ι Ασύρτικο (Asyrtiko).Αltesse, CaneIIa (Κανέλλα), Gamay ι Giannoudhi (Για\fνούδι) ι Morokanella (Μωροκανέλλα), Moschato aspro (Μοσχάτο άσπρο), Moschato Samou (Μοσχάτο Σάμου), Muller - Thurgau, Muscat of Alexandria (Μαλάγα), Pinot blanc, Pinot ΝοίΓ ι Promara (Πρωμάρα),.SouItanina (Σουλτανίνα), Spourtico (Σπούρτικο), Sylvaner, Traminer, VIouriko (Βλούρικο). Προσωρινά πιτρεπόμενες. GiaIIouriko (Γιαλλούρικο). 5. EΠAPXI~ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ: Κατεχόμενη περιοχή. 6. ΠΑΡΧΙΑ ΚΥΡΗΝΙΑΣ Κατεχόμενη περιοχή

20 1853 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 111 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΤΡΑΠΖΙΩΝ ΠΟΙΚΙΙΩΝ ΑΜΠΙΟΥ ΠΟΥ ΠΙΤΡΠΤΑΙ ΝΑ ΚΑΙΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑΔIΟIΚΗΤιΚΗ πρiοχη ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. 1.. ΠΑΡΧΙΑ ΥΚΩΣΙΑΣ. Συνιστώμενες. Sideritis (Σιδερίτης), Verico (Βέρικο). πιτρεπόμενες. Aitonychi aspro (Αητονύχι άσπρο), Aitonychi mavro (Αητονύχι μαύρο), Cardinal, C.himoniatico (Χειμωνιάτικο), Eftakilo ( φτάκοιλο), Emperor, Fraoula (Φράουλα), Italia, Mavro Algeriou (Μαύρο Αλγερίου), Soultanina (Σουλτανίνα), Victoria. (γ) Προσωρινά πιτρεπόμενες. Καμιά. 2: ΠΑΡΧΙΑ ΜΣΟΥ. Συνιστώμενες. Black emerald, Sideritis (Σιδερίτης), Superior seedless, Verico (Βέρlκο). πιτρεπόμενες. Aitonychi aspro (Αητονύχl άσπρο), Aitonychi mavro (Αητονύχl μαύρο)., Alphonse laνallee, Cardinal, Chimoniatico (Χειμωνιάτικο), Eftakίlo ( φτάκοιλο), Emperor, Fantasy seedless, i=lame tokay, FraoUla (Φράουλα), Gold, Katomilitiko (Κατωμυλίτικο), Italia, Mavro Algeriou (Μαύρο Αλγερίου), Perlette, Perlette loose, Rozaki (Ροζακί), Soultanina (Σουλτανίνα), Victoria. (γ) Προσωρινά πιτρεπόμενες. Καμιά.

21 ΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ. Συνιστώμενες. Black emerald, Sideritis (Σιδερίτης), Suρerior seedless, Verico (Βέρικο). πιτρεπόμενες. Aitonychi asρro (Αητονύχl άσπρο), Aitonychi mavro (Αητονύχl μαύρο), Cardinal, Chimoniatico (Χειμωνιάτικο), Eftakilo ( φτάκοιλο), Emρeror, Fantasy seedless, Flame tokay, Fraoula (Φράουλα), Gold, Italίa, Mavro Algeriou (Μαύρο Αλγερίου), Perlette, Perlette loose, Rozaki (Ροζακί), Soultanina (Σουλτανίνα), Victoria. (γ) Προσωρινά πιτρεπόμενες. Καμιά. 4. ΠΑΡΧΙΑ ΑΡΝΑΚΑΣ. Συνιστώμενες Black emerald, Sideritis (Σιδερίτης), Suρerior seedless, Verico (ΒέρικΌ). πιτρεπόμενες. Aitonychi asρro (Αητονύχl άσπρο), Aitonychi mavro (Αητονύχl μαύρο), Chimoniatico (Χειμωνιάτικο), Eftakilo ( φτάκοιλο), Emρeror, Fantasy seedless, Flame tokay, Fraoula (Φράουλα), Italia, Mavro Algeriou (Μαύρο Αλγερίου), Perlette, Perlette loose, Soultanina (Σουλτανίνα), Victoria. (γ) Προσωρινά πιτρεπόμενες.. Καμιά ΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ: ΠΑΡΧΙΑ ΚΥΡΗΝΙΑΣ Κατεχόμενη περιοχή Κατεχόμενη περιοχή

22 1855 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ιν ΚΑΤΑΟΓΟΣ ΠΟΙΚΙΙΩΝ ΣΤΑΦΥΙΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΠΙΤΡΠΤΑΙ ΝΑ ΚΑΙΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥπρο ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΝΣΡΒοποιίΑ. Συνιστώμενες. Perlette, Perlette loose, Soultanina (Σουλτανίνα). πιτρεπόμενες. Superior seedless. 2. ΓΙΑ ΤΗΝ παραγωγη ΣΤΑΦΥΙΩΝ ΓΙΑ ΣΤΑΦΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Συνιστώμενες. Soultanina (Σουλτανίνα). πιτρεπόμενες. Mavro (Μαύρο) ι Muscat of Alexandria (Μαλάγα), Superior seedless.

23 1856 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑν ΚΑΤΑΟΓΟΣ ΠΟΙΚΙΙΩΝ ΥΠΟΚΙΜΝΩΝ ΑΜΠΙΟΥ ΠΟΥ ΠΙΤΡΠΤΑΙ ΝΑ ΚΑΙΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥπρο. Σ"υνιστώμενες. 99 Richter 110 Richter 41 Β MIIιardet de Grasset 420 Α Mίllardet de Grasset " 1103 Paulsen 140 Ruggeri 3309 Couderc Προσωρινά πιτρεπόμενες. Vinifera χ Rapestris 1202 C 34Μ S04 Salt Greek 1616 Couderc

24 1857 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ \/1 ΚΑΤΑΟΓΟΣ ΠΟΙΚΙΙΩΝ ΜΒΟΙΩΝ ΑΜΠΙΟΥ ΠΟΥ ΠΙΤΡΠΤΑΙΝΑ ΚΑΙΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 1. Συνιστώμενες.. Όλες οι οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπελιού που έχουν ταξινομηθεί σαν συνιστώμενες έστω και σε μία διοικητική περιοχή. Όλες οι επιτραπέζιες ποικιλίες αμπελιού που έχουν ταξινομηθεί σαν συνιστώμενες έστω και σε μία διοικητική περιοχή. (γ) Όλες οι ποικιλίες σταφυλιών για ειδική χρήση που έχουν ταξινομηθεί σαν συνlστώμ~νε~ ποικιλίες. 2. πιτρεπόμενες. Όλες οι olνoπolήc;τlμες ποικιλίες αμπελιού που έχουν ταξινομηθεί σαν επιτρεπόμενες έστω και σε μία διοικητική περιοχή. Όλες οι επιτραπέζιες ποικιλίες αμπελιού που έχουν ταξινομηθεί σαν επιτρεπόμενες έστω και σε μία διοικητική περιοχή. (γ) Όλες οι ποικιλίες σταφυλιών για ειδική χρήση που έχουν ταξινομηθεί σαν επιτρεπόμενες ποικιλίες. ΤΙΜΗΣ ΥΘΥΜΙΟΥ, Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3105 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 225 5 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 814/16068 Ταξινόμηση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου και ποικιλιών σταφιδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04 / 03/ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 247771 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ Ρ/ΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04 / 03/ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 247771 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ Ρ/ΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04 / 03/ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 247771 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ Ρ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & Ξ.ΚΑΡΠΩΝ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.. Tαχ. /νση: Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14791 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1086 11 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση Τοπικού Οίνου Κοζάνης.... 1 Αναγνώριση Τοπικού Οίνου Καρδίτσας....

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-02-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 814/16068 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ Ρ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & Ξ.ΚΑΡΠΩΝ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ. ΘΕΜΑ: «Ταξινόμηση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου και ποικιλιών σταφιδοποιίας»

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ. ΘΕΜΑ: «Ταξινόμηση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου και ποικιλιών σταφιδοποιίας» ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6/ 02 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 886/15441 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ ΔΕΝΔΡ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & Ξ.ΚΑΡΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Του Α. Καστρίωτη TouristikiEkpaideysi.gr ΟΙ ΞΕΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ

Του Α. Καστρίωτη TouristikiEkpaideysi.gr ΟΙ ΞΕΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΟΙ ΞΕΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΟΙ ΞΕΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ Ερυθρές ποικιλίες Cabernet Sauvignon Syrah Merlot Pinot Noir Grenache Λευκές ποικιλίες Chardonnay Gewürztraminer Riesling Sauvignon Blanc Sylvaner

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την E-GEOPONOI.GR Δευτέρα, 16 Νοέμβριος 2009 11:11 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 16 Νοέμβριος 2009 18:07

Συντάχθηκε απο τον/την E-GEOPONOI.GR Δευτέρα, 16 Νοέμβριος 2009 11:11 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 16 Νοέμβριος 2009 18:07 Τα χαρακτηριστικά από τα οποία διακρίνεται ένα κρασί εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες. Κατά κύριο λόγο όμως οφείλονται στην (ή στις) ποικιλία σταφυλιών από την οποία προέρχεται, στην περιοχή και τον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/CL/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/CL/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/CL/el 1 Οι αντιπρόσωποι ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία νέων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου με τη μέθοδο του υβριδισμού στο Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών

Δημιουργία νέων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου με τη μέθοδο του υβριδισμού στο Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών Δημιουργία νέων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου με τη μέθοδο του υβριδισμού στο Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών Ποικιλίες για παραγωγή λευκών οίνων Δρ Ζαμανίδης Παντελής, Αναπληρωτής Ερευνητής, Honorary professor

Διαβάστε περισσότερα

Project 2 2014-15 ΟΜΑΔΑ Δ

Project 2 2014-15 ΟΜΑΔΑ Δ Project 2 2014-15 ΟΜΑΔΑ Δ ΜΑΘΗΤΕΣ : ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΟΥΡΛΑΥΤΗ ΝΙΚΗ ΜΕΛΕΑΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αμπέλι : Το αμπέλι είναι πολυετές φυτό και αναπτύσσεται γρήγορα. Ο κορμός του έχει πολλαπλές διακλαδώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 129(Ι) του 2002. Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

«Ποικιλιακός προσανατολισμός αμπελώνων Πελοποννήσου»

«Ποικιλιακός προσανατολισμός αμπελώνων Πελοποννήσου» «Ποικιλιακός προσανατολισμός αμπελώνων Πελοποννήσου» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δρ. Παν. Λαναρίδης Αναπληρωτής Ερευνητής Δ/ντής Ινστιτούτου Οίνου ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε Στην ποικιλιακή αναδιάρθρωση του ελληνικού αμπελώνα που θα γίνει

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ»

«ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» «ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Βασιλείος Μίχος Γεωπόνος Αμπελουργίας Πρώην Διευθυντή Ινστιτούτου Αμπέλου Αθηνών Στα

Διαβάστε περισσότερα

G I F T C A T A L O G U E 2 0 1 3. ST. John Commandaria Vintage 1984-75cl 70.00. ST. John Commandaria Gift Box 75cl 9.60 C H R I S T M A S

G I F T C A T A L O G U E 2 0 1 3. ST. John Commandaria Vintage 1984-75cl 70.00. ST. John Commandaria Gift Box 75cl 9.60 C H R I S T M A S K E O C H R I S T M A S Η ΚΕΟ σας παρουσιάζει μια μοναδική σειρά ποτών για να δημιουργήσετε δώρα για φίλους και συνεργάτες. Εχουμε επιλέξει για σας, από μια μεγάλη γκάμα οίνων και οινοπνευματωδών, δικής

Διαβάστε περισσότερα

«Ποικιλιακή αναδιάρθρωση του Κρητικού αμπελώνα» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσούτσουρας Επαμεινώνδας Αναπληρωτής Ερευνητής Ινστιτούτο Οίνου ΕΘ.Ι.ΑΓ.

«Ποικιλιακή αναδιάρθρωση του Κρητικού αμπελώνα» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσούτσουρας Επαμεινώνδας Αναπληρωτής Ερευνητής Ινστιτούτο Οίνου ΕΘ.Ι.ΑΓ. «Ποικιλιακή αναδιάρθρωση του Κρητικού αμπελώνα» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσούτσουρας Επαμεινώνδας Αναπληρωτής Ερευνητής Ινστιτούτο Οίνου ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε Η Κρήτη αποτελούσε πάντα ένα από τα μεγάλα κέντρα αμπελοκαλλιέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία νέων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου με τη μέθοδο του υβριδισμού στο Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών

Δημιουργία νέων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου με τη μέθοδο του υβριδισμού στο Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών ΕΡΕΥΝΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Δημιουργία νέων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου με τη μέθοδο του υβριδισμού στο Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών Ποικιλίες για παραγωγή ερυθρών οίνων Δρ Παντελής Ζαμανίδης, Αναπληρωτής Ερευνητής,

Διαβάστε περισσότερα

CHAMPAGNES (200ml) WHITE WINES (150ml) ROSE WINES (150ml) RED WINES (150ml) DESSERT WINES (60ml)

CHAMPAGNES (200ml) WHITE WINES (150ml) ROSE WINES (150ml) RED WINES (150ml) DESSERT WINES (60ml) CHAMPAGNES (200ml) Moet & Chandon Champagne Βrut 18,00 Moet & Chandon Champagne Rose 20,00 WHITE WINES (150ml) Αρμύρα Chardonnay Σκούρα 9,00 Chardonnay Σαντορίνη Κτήμα Σιγάλα 7,00 Ασύρτικο, Αθήρι Ara Single

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΑ κρασιά από τον Κρητικό αµπελώνα

ΛΕΥΚΑ κρασιά από τον Κρητικό αµπελώνα ΛΕΥΚΑ κρασιά από τον Κρητικό αµπελώνα ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ Ρωµέϊκο & Ροδίτης ΠΡΙΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ Chardonay & malvasia di candia ΔΑΦΝΙ ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ Από, την Μινωική ποικιλία. Δαφνί ΒΙΔΙΑΝΟ ΠΛΥΤΟ ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ Από

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΧΑΪΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ» Παρέμβαση: Κων. Κολλιόπουλος Χημικός Οινολόγος, Πρόεδρος Χημικών Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας.

«ΑΧΑΪΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ» Παρέμβαση: Κων. Κολλιόπουλος Χημικός Οινολόγος, Πρόεδρος Χημικών Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας. «ΑΧΑΪΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ» Παρέμβαση: Κων. Κολλιόπουλος Χημικός Οινολόγος, Πρόεδρος Χημικών Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας. Κύριε Πρόεδρε, Αγαπητοί συνάδελφοι, Κυρίες και Κύριοι, Θα ξεκινήσω με τρεις παρατηρήσεις. 1)

Διαβάστε περισσότερα

The art of nature Σεµινάριο Σεµινάριο Η τέχνη της αµπελουργίας και της οινοποίησης Ταξίδι στους αµπελώνες και τα κρασιά της Ελλάδας και του κόσµου Το σεµινάριο αποτελείται από 16 µαθήµατα για την αµπελουργία-οινολογία

Διαβάστε περισσότερα

1) ΛΕΥΚΑ & ΡΟΖΕ Κρητικός αμπελώνας

1) ΛΕΥΚΑ & ΡΟΖΕ Κρητικός αμπελώνας 1) ΛΕΥΚΑ & ΡΟΖΕ Κρητικός αμπελώνας ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ Ρωμέϊκο & Ροδίτης ΠΡΙΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ Chardonay & malvasia di candia ΔΑΦΝΙ ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ ΒΙΔΙΑΝΟ ΠΛΥΤΟ ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ ΙΔΑΙΑ ΓΗ - Βηλάνα ΠΡΟΦΑΣΗ ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ Βηλάνα

Διαβάστε περισσότερα

Οινοποιία Δαρεμά Βιολογικοί αμπελώνες

Οινοποιία Δαρεμά Βιολογικοί αμπελώνες Οινοποιία Δαρεμά Βιολογικοί αμπελώνες Ιστορικό Η Οινοποιία Δαρεμά αποτελεί τη φυσική συνέχεια μιας οικογενειακής παράδοσης γενεών στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής που ξεκινά πριν από πολλές δεκαετίες.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ 1. ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ 1. ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ 1. ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ 1.1. ΛΕΥΚΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ KΥΡΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ & ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΩΝΥΜΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ 1 1 0 0 7 ΑΓΟΥΜΑΣΤΟΣ AGOUMASTOS 1 1 0 0 1 ΑΗΔΑΝΙ ΑΣΠΡΟ AIDANI ASPRO 1 1 0

Διαβάστε περισσότερα

VGosset Grand Rose, Champagne Brut (375ml) 60.00. Παναγιωτόπουλος, Μαλαγουζιά 7.00 Μαλαγουζιά

VGosset Grand Rose, Champagne Brut (375ml) 60.00. Παναγιωτόπουλος, Μαλαγουζιά 7.00 Μαλαγουζιά ΣΑΜΠΑΝΙΕΣ (125ML) CHAMPAGNES Gosset, Brut Excellence 18.00 VGosset Grand Rose, Champagne Brut (375ml) 60.00 ΛΕΥΚΟΙ ΟΙΝΟΙ (125ML) WHITE WINES Αρμύρα Chardonnay Σκούρα 8.00 Chardonnay Παναγιωτόπουλος, Μαλαγουζιά

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /19 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1606 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Πελοπόννησος (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ» Χαιρετώ με τη σειρά μου τους παρευρισκόμενους συνέδρους.

«ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ» Χαιρετώ με τη σειρά μου τους παρευρισκόμενους συνέδρους. «ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κα Χ. ΣΠΙΝΘΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ Κυρίες και κύριοι, Χαιρετώ με τη σειρά μου τους παρευρισκόμενους συνέδρους. Από την

Διαβάστε περισσότερα

MYKONOS poets wine list 08:Layout 1 6/4/08 8:50 AM Page 1

MYKONOS poets wine list 08:Layout 1 6/4/08 8:50 AM Page 1 MYKONOS poets wine list 08:Layout 1 6/4/08 8:50 AM Page 1 MYKONOS poets wine list 08:Layout 1 6/4/08 8:50 AM Page 2 MYKONOS poets wine list 08:Layout 1 6/4/08 8:50 AM Page 3 ΣΑΜΠΑΝΙΕΣ Champagnes 120 ml

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ»

«ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ» «ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ Κυρίες και κύριοι, Κύριοι Πρόεδροι, Πριν ξεκινήσω την παρουσίασή μου, θέλω να συστήσω την εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

Σαμπάνια & Αφρώδης Οίνος

Σαμπάνια & Αφρώδης Οίνος Cha pa m g Σαμπάνια & Αφρώδης Οίνος Ruinart, Brut Ruinart, Rose Laurent Perrier, Brut Moet Chandon Moet Chandon, Nectar Imperial Veuve Clicquot Gosset Dom Perignon Cristal Bollinger Grande Anne Rose Αμυνταίου

Διαβάστε περισσότερα

διαδρομή1 Λαόνα - Ακάμας

διαδρομή1 Λαόνα - Ακάμας διαδρομή1 Λαόνα - Ακάμας Το κρασί δεν είναι καινούρια ιστορία για την Κύπρο. Πρόσφατες ανασκαφές που έγιναν στο νησί επιβεβαίωσαν μια εντυπωσιακή αλήθεια, ότι σ αυτή την μικρή κόχη της γης παράγεται κρασί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41235 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2781 2 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμι ση της παρ. 5α του άρθρου 18

Διαβάστε περισσότερα

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ. Α/Α Α' ΕΞΑΜΗΝΟ Εξεταστέα Ύλη στο Θεωρητικό Μέρος Εξεταστέα Ύλη στο Εργαστηριακό Μέρος ΤΟ- 11. Γενική και Ανόργανη Χηµεία

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ. Α/Α Α' ΕΞΑΜΗΝΟ Εξεταστέα Ύλη στο Θεωρητικό Μέρος Εξεταστέα Ύλη στο Εργαστηριακό Μέρος ΤΟ- 11. Γενική και Ανόργανη Χηµεία Α' ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α Α' ΕΞΑΜΗΝΟ Εξεταστέα Ύλη στο Θεωρητικό Μέρος Εξεταστέα Ύλη στο Εργαστηριακό Μέρος ΤΟ- 11 Γενική και Ανόργανη Χηµεία ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΥΛΗ 1. Οι δακτυλογραφηµένες συµπληρωµατικές σηµειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑΣ 16/3/2015. Η οινική ιστορία. Η παγκόσμια παραγωγή οίνου. Έδαφος. Κλίμα. Κλίμα. Έδαφος. Άνθρωπος. Ποικιλία σταφυλιού

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑΣ 16/3/2015. Η οινική ιστορία. Η παγκόσμια παραγωγή οίνου. Έδαφος. Κλίμα. Κλίμα. Έδαφος. Άνθρωπος. Ποικιλία σταφυλιού Η οινική ιστορία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑΣ Στεφανακίδης Κωνσταντίνος Καθηγητής Σχολής Αναβύσσου Υπ.Τουρισμού 2014 Στην ευρύτερη περιοχή του νοτίου Καύκασου πριν από 5000 περίπου χρόνια γεννήθηκε η Άμπελος η

Διαβάστε περισσότερα

Αφρώδη οίνος. Champagne. Γκράπες και Χωνευτικά ποτά...30ml 19,00. Αμύνταιο ροζέ 750ml 17,00. Prosecco Neirano 15,70. Μοσχάτο D Asti Neirano 79,00

Αφρώδη οίνος. Champagne. Γκράπες και Χωνευτικά ποτά...30ml 19,00. Αμύνταιο ροζέ 750ml 17,00. Prosecco Neirano 15,70. Μοσχάτο D Asti Neirano 79,00 Αφρώδη οίνος Αμύνταιο ροζέ 750ml Prosecco Neirano Μοσχάτο D Asti Neirano 19,00 17,00 15,70 Champagne Veuve Clicquot Brut 750ml 79,00 Γκράπες και Χωνευτικά ποτά...30ml Γκράπα Bianca Γκράπα Valdani Berta

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΟΙ ΟΙΝΟΙ. ΕΝΙΠΕΑΣ ΚΤΗΜΑ ΜΠΡΙΝΤΖΙΚΗ Τ.Ο. Πισάτιδος.Ροδίτης Αλεπού Βιολογικής Καλλιέργειας 17.00

ΛΕΥΚΟΙ ΟΙΝΟΙ. ΕΝΙΠΕΑΣ ΚΤΗΜΑ ΜΠΡΙΝΤΖΙΚΗ Τ.Ο. Πισάτιδος.Ροδίτης Αλεπού Βιολογικής Καλλιέργειας 17.00 ΛΕΥΚΟΙ ΟΙΝΟΙ ΕΝΙΠΕΑΣ ΚΤΗΜΑ ΜΠΡΙΝΤΖΙΚΗ Τ.Ο. Πισάτιδος.Ροδίτης Αλεπού Βιολογικής Καλλιέργειας 17.00 ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ ΤΣΕΛΕΠΟΥ, ΚΤΗΜΑ ΤΣΕΛΕΠΟΥ Ο.Π.Α.Π. Mαντινεία, ποικιλία : Mοσχοφίλερο 20,00 ΔΩΡΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά: Κρασί με κίτρινο λαμπερό χρώμα, αρώματα βανίλιας, αποξηραμένων φρούτων, φουντουκιού, αμυγδάλου και γεμάτη γεύση

Χαρακτηριστικά: Κρασί με κίτρινο λαμπερό χρώμα, αρώματα βανίλιας, αποξηραμένων φρούτων, φουντουκιού, αμυγδάλου και γεμάτη γεύση Λευκά» Οινοφόρος, Άγγελος Ρούβαλης (1l, 500ml, 250ml) Calliga Μοσχοφίλερο Ποικίλια: Μοσχοφίλερο Χαρακτηριστικά: Διακριτικά χαρακτηριστικά μοσχοφίλερου σε νότες τριαντάφυλλου και ροδόνερου με διαρκή και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3986 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3986 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 212/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3986 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 212 ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2004

Διαβάστε περισσότερα

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V.

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V. 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του 2002. 97(1) του 2001. Πεδίο εφαρμογής. Πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 890 Κ.Δ.Π. 223/2003 Αρ. 3694, 14.3.2003 Αριθμός 223 Ο ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΚΡΑΣΙΩΝ - WINE LIST

ΛΙΣΤΑ ΚΡΑΣΙΩΝ - WINE LIST ΛΙΣΤΑ ΚΡΑΣΙΩΝ - WINE LIST Ο Χορός Των Φυσαλίδων / Dancing Bubbles Pierre Gimonnet 1er Cru Cuis, Blanc des Blancs 18,50 95,00 Chardonnay, Cotes de Blanc / France Moet & Chandon, Imperial Brut 152,00 Chardonnay-Pinot

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ» ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ» ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ» ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ «Βελτίωση Αμπελοκαλλιέργειας με Χρήση Εξειδικευμένων

Διαβάστε περισσότερα

menucatalogue CAFE BISTREAU differenteverytime

menucatalogue CAFE BISTREAU differenteverytime menucatalogue CAFE BISTREAU differenteverytime Σαλάτες Ρόκα (Πράσινη σαλάτα με λιαστή ντομάτα, ρόκα και παρμεζάνα) Σαλάτα Ζυμαρικών Light Dishes Τοστ (με ζαμπόν ή γαλοπούλα και τυρί) Κρύο σάντουιτς (με

Διαβάστε περισσότερα

λευκα κρασια / white wines

λευκα κρασια / white wines wine list λευκα κρασια / white wines ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ SAUVIGNON BLANC 750 ml ANTONOPOULOS SAUVIGNON BLANC 750 ml Variety: Sauvignon ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΤΕΙΝΙΑ ANTONOPOULOS ΜΑΝΤΙΝΙΑ Variety: Moschofilero Accompanies:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 106/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4647 Τρίτη, 2 Απριλίου 2013 797 Αριθμός 106 12(Ι) του 2013. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /16 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1057 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Δράμα (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα: Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

Marinos s.a. First Class Spirits & Wines IMPORTERS FOR GREECE AND CYPRUS

Marinos s.a. First Class Spirits & Wines IMPORTERS FOR GREECE AND CYPRUS Marinos s.a. First Class Spirits & Wines IMPORTERS FOR GREECE AND CYPRUS ΚΑLYMNOS ΤEL. 22430 22093 FAX 22430 28890 ΚOS ΤEL 22420 41940 FAX 22420 41941 / PORT 27520 RHODES TEL: 22410 22509 FAX 22410 76864

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1

ΤΟ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΤΟ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μιχ. Νικολαντωνάκη, ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Ινστιτούτο Αμπέλου Ηρακλείου. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. "Είπε κάποτε το κλήμα στον τράγο που τότρωγε: κι' ως τη ρίζα να με φας

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /23 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1580 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Δωδεκάνησος (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα:

Διαβάστε περισσότερα

Γκράπες και άλλα... 30ml

Γκράπες και άλλα... 30ml 50% το δεύτερο ποτήρι ή μπουκάλι από Δευτέρα έως Πέμπτη * για τις ετικέτες που σερβίρονται ποτήρι * εκτός αργίες ή γιορτές Ισχύει για : κατ άτομο στο ποτήρι ανά 5 άτομα στο μπουκάλι Γκράπες και άλλα...

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχές Ποικιλίες Άγιο Όρος. κρασιά. κρασιά. λευκά. κόκκινα. Σύμφωνα με την μυθολογία ο Γίγας Άθως εκτόξευσε θυμωμένος έναν

Περιοχές Ποικιλίες Άγιο Όρος. κρασιά. κρασιά. λευκά. κόκκινα. Σύμφωνα με την μυθολογία ο Γίγας Άθως εκτόξευσε θυμωμένος έναν Περιοχές Ποικιλίες Άγιο Όρος λευκά κόκκινα Σύμφωνα με την μυθολογία ο Γίγας Άθως εκτόξευσε θυμωμένος έναν πελώριο βράχο κατά του Ποσειδώνα. Ο Βράχος όμως κατέληξε στην ανατολική άκρη της δίποδης τότε Χαλκιδικής.

Διαβάστε περισσότερα

MM 10 / Iσχύει από 6/5 έως 2/6/2015. www.makro.gr ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. ιατίθενται επιλεγµένοι κωδικοί σε επιλεγµένα καταστήµατα

MM 10 / Iσχύει από 6/5 έως 2/6/2015. www.makro.gr ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. ιατίθενται επιλεγµένοι κωδικοί σε επιλεγµένα καταστήµατα ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. ιατίθενται επιλεγµένοι κωδικοί σε επιλεγµένα καταστήµατα Οι τιμές των προϊόντων ισχύουν ΜΟΝΟ για αγορές από τα καταστήματα MAKRO Cash & Carry Hellas. Οι τιμές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΛΩΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ : ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΛΩΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ : ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΛΩΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ : ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μανόλη Ν. Σταυρακάκη Αναπληρωτή Καθηγητή Δ/ντή Εργαστηρίου Αμπελολογίας Γ.Π.Α. Εισαγωγικά Θεωρητικά και λογικά

Διαβάστε περισσότερα

διαδρομή2 Βουνί Παναγιάς - Αμπελίτης

διαδρομή2 Βουνί Παναγιάς - Αμπελίτης διαδρομή2 Βουνί Παναγιάς - Αμπελίτης Το κρασί δεν είναι καινούρια ιστορία για την Κύπρο. Πρόσφατες ανασκαφές που έγιναν στο νησί επιβεβαίωσαν μια εντυπωσιακή αλήθεια, ότι σ αυτή την μικρή κόχη της γης

Διαβάστε περισσότερα

9,00 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ-ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ

9,00 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ-ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ ΚΤΗΜΑ ΑΒΑΝΤΙΣ ΛΕΥΚΑ ΑΒΑΝΤΙΣ ΚΤΗΜΑ (Ασύρτικο, Viognier, Μοσχάτο) 2013 5,50 20% 4,40 ΑΒΑΝΤΙΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 2012 9,60 20% 16% 6,45 ΑΒΑΝΤΙΣ SAUVIGNON BLANC 8,00 20% 6,40 ΑΒΑΝΤΙΣ LENGA (Gewurztraminer) 9,00 20%

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /13 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1386 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Κοζάνη (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα: Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2015 (ΓΕ 16_2015) Προς: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2015 Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΑ. 15 ος Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης & 1 ος Διεθνής Διαγωνισμός Αποσταγμάτων Θεσσαλονίκης

ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΑ. 15 ος Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης & 1 ος Διεθνής Διαγωνισμός Αποσταγμάτων Θεσσαλονίκης 15 ος Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης & 1 ος Διεθνής Διαγωνισμός Αποσταγμάτων Θεσσαλονίκης Οι τριήμερες γευστικές δοκιμές του «Διεθνούς Διαγωνισμού Οίνου & Αποσταγμάτων Θεσσαλονίκης» που διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΕΟ σας παρουσιάζει τον εορταστικό κατάλογο 2011. Μια ολοκληρωμένη σειρά ποτών για να δημιουργήσετε μοναδικά δώρα για φίλους και συνεργάτες.

Η ΚΕΟ σας παρουσιάζει τον εορταστικό κατάλογο 2011. Μια ολοκληρωμένη σειρά ποτών για να δημιουργήσετε μοναδικά δώρα για φίλους και συνεργάτες. Η ΚΕΟ σας παρουσιάζει τον εορταστικό κατάλογο 2011. Μια ολοκληρωμένη σειρά ποτών για να δημιουργήσετε μοναδικά δώρα για φίλους και συνεργάτες. Εχουμε επιλέξει για σας μια μεγάλη γκάμα οίνων και οινοπνευματωδών,

Διαβάστε περισσότερα

[ ε π ι λ ο γ έ ς σ ε π ο τ ή ρ ι s e l e c t i o n b y t h e g l a s s ]

[ ε π ι λ ο γ έ ς σ ε π ο τ ή ρ ι s e l e c t i o n b y t h e g l a s s ] [ ε π ι λ ο γ έ ς σ ε π ο τ ή ρ ι s e l e c t i o n b y t h e g l a s s ] Σαμπάνιες & Αφρώδη Champagnes & Sparkling Wines Veuve Clicquot Brut 21,00 Edouard Brun Blanc de Blanc Brut 19,00 R & H Lamotte

Διαβάστε περισσότερα

ελλάδα greece (Aminteo Florina Macedonia) 750 ml 25,00 ιταλία italy Zonin prosecco (glera Veneto) 750 ml 25,00 200 ml 10,00

ελλάδα greece (Aminteo Florina Macedonia) 750 ml 25,00 ιταλία italy Zonin prosecco (glera Veneto) 750 ml 25,00 200 ml 10,00 Wine List Αφρωδεις ΟινΟι & ςαμπανιες Sparkling WineS & Champagne ελλάδα greece Ζίτσα Ημιαφρώδης Λευκός, ντεμπίνα (Ζίτσα ιωαννίνων Ήπειρος) Zitsa Semi-sparkling White, Debina (Zitsa Ioannina Epirus) 750

Διαβάστε περισσότερα

2. (1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική

2. (1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 97(1) του 2001. 156(1) του 2002. Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 878 Κ.Δ.Π. 222/2003 Αρ. 3694,14.3.2003 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Economics Alert. Νέο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές

Economics Alert. Νέο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές Economics Alert 03 Απριλίου 2013 Νέο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές Αναμένεται διάταγμα για αποδέσμευση του 10% των ανεξασφάλιστων καταθέσεων στην Τράπεζα Κύπρου KPMG Άγγελος Γρηγοριάδης

Διαβάστε περισσότερα

1979-1980 Πρακτική άσκηση για την απόκτηση αδειας ασκήσεως επαγγέλματος οινολόγου Α' κατηγορίας.

1979-1980 Πρακτική άσκηση για την απόκτηση αδειας ασκήσεως επαγγέλματος οινολόγου Α' κατηγορίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: Παπράς Όνομα: Αστέριος Όνομα πατρός: Ιωάννης. Τόπος γέννησης :Τύρναβος Λάρισας 1951 Έγγαμος, 2 παιδιά Τέρμα Αγίου Γεδεών. 40100 Τύρναβος Τηλ. 0492/24305, 22463 Κιν. 6977002500

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τρύγου ΚΕΟΣΟΕ 2012: Καλή συγκοµιδή για τον ελληνικό αµπελώνα αλλά µε κακούς οιωνούς στην αγορά

Δελτίο Τρύγου ΚΕΟΣΟΕ 2012: Καλή συγκοµιδή για τον ελληνικό αµπελώνα αλλά µε κακούς οιωνούς στην αγορά Δελτίο Τρύγου ΚΕΟΣΟΕ 2012: Καλή συγκοµιδή για τον ελληνικό αµπελώνα αλλά µε κακούς οιωνούς στην αγορά Η ανθοφορία και ωρίµαση των σταφυλιών κατά τους κρίσιµους µήνες εξελίχθηκε οµαλά φέτος, αν και επιτυχάνθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. για κρασί και κουβένταof. Nepheli Hotel. Winter Bar Restaurant. Summer Roof Garden

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. για κρασί και κουβένταof. Nepheli Hotel. Winter Bar Restaurant. Summer Roof Garden Nepheli Hotel Panorama - Thessaloniki LT by NEPHELI HOTEL Κομνηνών 1, Πανόραμα Θεσσαλονίκη 2310.342.002 www.nepheli.gr/loft 6ος όροφος Winter Bar Restaurant Summer Roof Garden S E A M O U N T A I N C I

Διαβάστε περισσότερα

VINIFERA Cuvée du Patron 14,00 Επιτραπέζιος αββατιανό. ΟΡΕΙΝΟ ΗΛΙΟ 15,00 Σοπικός Πελοποννησιακός Μοσχοφίλερο, Ροδίτης

VINIFERA Cuvée du Patron 14,00 Επιτραπέζιος αββατιανό. ΟΡΕΙΝΟ ΗΛΙΟ 15,00 Σοπικός Πελοποννησιακός Μοσχοφίλερο, Ροδίτης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΕΤΚΑ VINIFERA Cuvée du Patron 14,00 Επιτραπέζιος αββατιανό ΟΡΕΙΝΟ ΗΛΙΟ 15,00 Σοπικός Πελοποννησιακός Μοσχοφίλερο, Ροδίτης ΛΗΜΝΟ 15,00 ΟΠΑΠ Λήμνος Μοσχάτο Αλεξανδρείας VINIFERA Μοσχοφίλερο 18,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2779 2 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση της ΚΕΔ Α.Ε. και της ΕΤΑ Α.Ε., με απορ ρόφηση της πρώτης από τη

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /11 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A0831 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Σπάτα (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ B. ΜΑΡΚΟΥ OE V. Markou O.E. Ομόρρυθμος

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /17 Αριθμός πρωτοκόλλου: PDO-GR-A1432 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Μοσχάτος Λήμνου (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΞΕΥ Α. ΤΟΥ Χ. ΚΑΚΑΡΟΥΓΚΑ (Ma) www.touristikiekpaideysi.gr

ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΞΕΥ Α. ΤΟΥ Χ. ΚΑΚΑΡΟΥΓΚΑ (Ma) www.touristikiekpaideysi.gr ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΞΕΥ Α ΤΟΥ Χ. ΚΑΚΑΡΟΥΓΚΑ (Ma) www.touristikiekpaideysi.gr ΟΤΕΚ 2011-2012 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ Αίγυπτος : Είχε μακρότατη παράδοση οινοποιίας, με τις αρχές της να χάνονται πριν

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /15 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1592 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Καρδίτσα (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ ΕΑΣ Καρδίτσας EAS Karditsas

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /8 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A0841 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Πλαγιές Αμπέλου (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΟΠΑΠ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ***** Στοιχεία από την πρόσφατη μελέτη με το

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΟΠΑΠ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ***** Στοιχεία από την πρόσφατη μελέτη με το 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΟΠΑΠ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ***** Στοιχεία από την πρόσφατη μελέτη με το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG // ΥΠΟΔΡΑΣΗ 4 α ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /18 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1059 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Χανιά (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα: Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19043 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1493 23 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ αριθμ. 330549/18.7.1996 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολο, ελαφρύ, δροσερό Vinifera Σαββατιανό 3,00 13,00. Αρωµατικό, γεµάτο Λύτρας Μαλαγουζιά, Ασύρτικο 3,50 14,00

Εύκολο, ελαφρύ, δροσερό Vinifera Σαββατιανό 3,00 13,00. Αρωµατικό, γεµάτο Λύτρας Μαλαγουζιά, Ασύρτικο 3,50 14,00 Τα κρασιά του µήνα Λευκά ποτήρι φιάλη Εύκολο, ελαφρύ, δροσερό Vinifera Σαββατιανό 3,00 13,00 Αρωµατικό, γεµάτο Λύτρας Μαλαγουζιά, Ασύρτικο 3,50 14,00 Αφρώδες,αρωµατικό Prosecco Matiú brut 4,50 22,00 Ροζέ

Διαβάστε περισσότερα

(5) Πρέπει επίσης να οριστεί επακριβώς ότι ο παρών κώδικας. (7) Σε εφαρμογή του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ)

(5) Πρέπει επίσης να οριστεί επακριβώς ότι ο παρών κώδικας. (7) Σε εφαρμογή του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) 15.5.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 423/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαΐου 2008 για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία του Συμβουλίου 91/271/ΕΟΚ της 21 ης Μαΐου 1991 για την

Διαβάστε περισσότερα

GENTILINI 13 Η ΟΙΝΩΔΙΑ ΤΟΥ SOMMELIER Κ. ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ 27 HALARIS BROS ΘΗΒΑΪΚΗ ΓΗ 56

GENTILINI 13 Η ΟΙΝΩΔΙΑ ΤΟΥ SOMMELIER Κ. ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ 27 HALARIS BROS ΘΗΒΑΪΚΗ ΓΗ 56 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ 67 ΑΙΟΛΟΣ 38,40 ΑΜΠΕΛΙΣ 74 ΑΜΠΕΛΟΕΙΣ 54 ΑΜΠΕΛΟΥ ΧΩΡΑ 60 ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 31 ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 4 ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 37 ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΤΙΣΤΑ 70 ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013 Economics Alert 25 Απριλίου 2013 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές 1.To παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΠΡΕΜΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΜΠΕΛΩΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο όρος Ονομασία Προέλευσης που έχει αναγνωριστεί ως κοινόχρηστο εμπορικό όνομα των οίνων μιας περιοχής όταν αυτά πληρούν ορισμένους όρους.

Ο όρος Ονομασία Προέλευσης που έχει αναγνωριστεί ως κοινόχρηστο εμπορικό όνομα των οίνων μιας περιοχής όταν αυτά πληρούν ορισμένους όρους. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΡΑΣΙΩΝ Το κρασί είναι ένα προϊόν τα χαρακτηριστικά του οποίου εξαρτώνται άμεσα από την ποικιλία σταφυλιού από την οποία προέρχεται, την περιοχή όπου αυτή καλλιεργήθηκε, τις συνθήκες οινοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 434 25 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. 263343/13.5.2010 απόφασης της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. 1(1) 1384 Ν. 131(Ι)/2006 Αρ. 4092, 20.10.2006 Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 135. 44 του 1961 109 του 1968 2 του 1970 9 του 1972 19 του 1981 210 του 1987 170 του 1990

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ε Σ Β Ε Ι Α Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Σ Τ Η Β Α Ρ Σ Ο Β Ι Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ

Π Ρ Ε Σ Β Ε Ι Α Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Σ Τ Η Β Α Ρ Σ Ο Β Ι Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ POLAND WINE MARKET 2010.doc Π Ρ Ε Σ Β Ε Ι Α Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Σ Τ Η Β Α Ρ Σ Ο Β Ι Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ 1. Παραγωγή κρασιού στην Πολωνία Η Πολωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΥΓΟΥ 2011. Υψηλής ποιότητας και τιμής τα σταφύλια το 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΥΓΟΥ 2011. Υψηλής ποιότητας και τιμής τα σταφύλια το 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΥΓΟΥ 2011 Υψηλής ποιότητας και τιμής τα σταφύλια το 2011 Η εσοδεία 2011 έχει πολλά ενδιαφέροντα νέα να μας διηγηθεί. Κλιματολογικά υπήρξε μία υπέροχη χρονιά αφού αρκετές βροχοπτώσεις τον χειμώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ. Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ. Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ. Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ. Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας Τμήμα Εργασίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /17 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1090 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Σέρρες (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Μητροπούλου Ευανθία Mitropoulou

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλύπτουμε τη μοριοδότηση στο νέο σχέδιο διορισμών όπως ψηφίστηκε σε νόμο από τη Βουλή

Αποκαλύπτουμε τη μοριοδότηση στο νέο σχέδιο διορισμών όπως ψηφίστηκε σε νόμο από τη Βουλή Αποκαλύπτουμε τη μοριοδότηση στο νέο σχέδιο διορισμών όπως ψηφίστηκε σε νόμο από τη Βουλή Το Paideia -News αποκαλύπτει το μέρος του νομοσχεδίου για το νέο σύστημα διορισμού στην εκπαίδευση, που ψηφίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κρασί σε ποτήριwines by the glass

Κρασί σε ποτήριwines by the glass Κρασί σε ποτήριwines by the glass Λευκοί ΟίνοιWhite Wine Ροδίτης Κυρ-Γιάννης Παράγκα Roditis Kir-Giannis Paraga 5,50 Μοσχοφίλερο / Chardonnay Μπουτάρης 4 Εποχές Moshofilero / Chardonnay Βoutaris 4 Epohes

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος

Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΦΆΚΕΛΟΣ 1 /13 Αριθμός πρωτοκόλλου: PGI-GR-A1088 Υφιστάμενες ονομασίες οίνων Τεχνικός φάκελος I. ΌΝΟΜΑ (Ή ΟΝΌΜΑΤΑ) ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗ Πλαγιές Πάικου (el) II. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΙΤΟΎΝΤΑ Όνομα και τίτλος αιτούντα:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

the it brunch it's all about eggs

the it brunch it's all about eggs the it brunch it's all about eggs Αβγό ποσέ με σαλάτα από σπανάκι και κρέμα γιαουρτιού Αβγό ποσέ με φακές, μπέικον και σάλτσα μουστάρδας Κρεπολέτα με ρόκα, φέτα και ντομάτα Κρεπολέτα με μανιτάρια, γαλοπούλα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 127(Ι) του 2000 57(Ι) του 2004.(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Τα ελληνικά κρασιά χωρίζονται σε 4 κατηγορίες:

Τα ελληνικά κρασιά χωρίζονται σε 4 κατηγορίες: Tα Ελληνικά κρασιά Η Ελλάδα, πέραν του ότι είναι η γενέτειρα του ιονύσου, του θεού του κρασιού, είναι και η γενέτειρα του πρώτου οίνου Ο.Π.Α.Π. στην ιστορία. Αυτά ήταν τα κρασιά από τα νησιά της Χίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα