ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΟΥ Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΟΥ Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΟΥ Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ» ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Μονάδα Διαχείρισης ΠΕΠ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ και ανάλυση της προόδου Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Στοιχεία σχετικά με τη συμμόρφωση με το Κοινοτικό Δίκαιο Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους Συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα Ρυθμίσεις παρακολούθησης Κανονιστικά Θέματα Επιτροπή Παρακολούθησης Παρακολούθηση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του Προγράμματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ, ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Υλοποίηση Στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Θεσσαλίας» Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Στερεάς Ελλάδας» Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Ηπείρου» Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Θεσσαλίας» Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους Διαχείρισης ΠΕΠ, Μάιος 2009 i

3 3.5 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Στερεάς Ελλάδας» Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 6 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ηπείρου» Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 7 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Θεσσαλίας» Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 8 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Στερεάς Ελλάδας» Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 9 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Ηπείρου» Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 10 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Θεσσαλίας» Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 11 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Στερεάς Ελλάδας» Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 12 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Ηπείρου» Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΛΟΙΠΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενσωμάτωση της Αρχής της Μη Διάκρισης και των κριτηρίων προσβασιμότητας των Ατόμων με αναπηρία (Άρθρο 16 / 1083/ Τεχνική Βοήθεια...57 Διαχείρισης ΠΕΠ, Μάιος 2009 ii

4 4.3 Πληροφόρηση και Δημοσιότητα...57 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...61 Διαχείρισης ΠΕΠ, Μάιος 2009 iii

5 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σχετικός στόχος: Στόχος «Σύγκλιση» και Στόχος «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» Σχετική επιλέξιμη περιοχή : Περιφέρειες Θεσσαλίας (GR 14), Στερεάς Ελλάδας (GR 24) και Ηπείρου (GR 21) Περίοδος προγραμματισμού : Αριθμός προγράμματος (αριθ. CCI) : CCI 2007GR16UPO001 Τίτλος προγράμματος : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Έτος υποβολής στοιχείων : 2008 Ημερομηνία έγκρισης της ετήσιας έκθεσης από την επιτροπή παρακολούθησης Η παρούσα έκθεση αποτελεί την δεύτερη ετήσια έκθεση εκτέλεσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ, σύμφωνα με το Άρθρο 67 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 «περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Καν. (ΕΚ) 1260/1999». Η έκθεση συντάχθηκε από την Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.), σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIII του Καν. (ΕΚ) 1828/2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου «περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης», καθώς και σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ αριθ. πρωτ /ΕΥΣΣΑΑΠ1332/ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Διαχείρισης ΠΕΠ, Μάιος

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟ- 1.1 και ανάλυση της προόδου Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ως δεύτερο έτος εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το 2008 ήταν έ- τος αφενός ολοκλήρωσης της προετοιμασίας εξειδίκευσης και αφετέρου έτος ενεργοποίησης του Προγράμματος. Κατά την περίοδο αναφοράς πραγματοποιήθηκε η εκχώρηση στις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές (ΕΔΑ) και στους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) προϋπολογισμών για δράσεις που αφορούσαν τους δώδεκα Άξονες Προτεραιότητας. Επιπλέον προωθήθηκε η δημοσιοποίηση προκηρύξεων και ένας αριθμός εντάξεων στο Ε.Π. (χωρίς ωστόσο να έχει ξεκινήσει η υλοποίηση των αντίστοιχων έργων), με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η αποτύπωση και παρουσίαση στοιχείων προόδου φυσικού αντικειμένου για τους Άξονες Προτεραιότητας και το Ε.Π. συνολικά. Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί, ότι οι τιμές αφετηρίας και στόχων στους πίνακες δεικτών που ακολουθούν έχουν αντληθεί σε προγραμματικό επίπεδο από το ΕΠ στο οποίο υπάρχει αναλυτική παρουσίαση Φυσική πρόοδος του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ο στρατηγικός στόχος του Ε.Π. της Χωρικής Ενότητας (Χ.Ε.) Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου για την περίοδο, αναφέρεται στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας της οικονομίας, με τη βελτίωση της χωρικής και κοινωνικής συνοχής και την υιοθέτηση αειφορικών μεθόδων ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων και διαχείρισης του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος. Ο στόχος αυτός επιμερίζεται σε οκτώ αναπτυξιακούς στόχους, οι οποίοι είναι: Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας, της ποιότητας και της καινοτομικής ικανότητας των επιχειρήσεων. Η βελτίωση της προσπελασιμότητας μέσω της δημιουργίας και αναβάθμισης υποδομών και ενδο-περιφερειακών και δια-περιφερειακών μεταφορικών δικτύων. Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Διαχείρισης ΠΕΠ, Μάιος

7 Η αειφορική διαχείριση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Η ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. Η ενίσχυση της διαπεριφερειακής συνεργασίας. Η αξιοποίηση του τουρισμού και του πολιτισμού για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, όπως προσδιορίζεται και από τον τίτλο του, έχει πεδίο εφαρμογής στη Χωρική Ενότητα Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου, η οποία περιλαμβάνει δύο διοικητικές Περιφέρειες που ανήκουν στον αμιγή στόχο «σύγκλιση» (Θεσσαλία και Ήπειρος) και μία Περιφέρεια που ανήκει στο στόχο «περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» -phasing in (Στερεά Ελλάδα). Στην κατεύθυνση αυτή, ήτοι για την εφαρμογή του, οι προαναφερόμενοι γενικοί στόχοι του Ε.Π. της Χωρικής Ενότητας εξειδικεύονται σε γενικούς στόχους ανά διοικητική Περιφέρεια, οι οποίοι εξυπηρετούνται από τους Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος και εκφράζονται κατά σημαντικό βαθμό με αντίστοιχους δείκτες φυσικού αντικειμένου. Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται αναλυτικά (ανά Άξονα Προτεραιότητας) η πρόοδος του Προγράμματος κατά το έτος Συγκεντρωτικά ωστόσο, προκειμένου να υπάρχει συνολική αναφορά για την πρόοδο εφαρμογής του Προγράμματος κατά το έτος αναφοράς αναφέρεται ότι εντός του 2008 πραγματοποιήθηκαν εξειδικεύσεις στους Κωδικούς Θεματικής Προτεραιότητας: - 2 : ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑ- ΝΟΝΤΑΣ ΥΛΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΥΝ ΚΕΝΤΡΑ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - 22 : ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΔΟΙ - 23 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΔΟΙ - 25: ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - 29: ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ - 30 : ΛΙΜΕΝΕΣ - 44 : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - 45 : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΔΙΑΝΟΜΗ ΥΔΑΤΟΣ (ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ) - 46 : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Διαχείρισης ΠΕΠ, Μάιος

8 - 50 : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - 53 : ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥ- ΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ) - 54 : ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ - 55 : ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ - 57 : ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - 58 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ - 59 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ - 60 : ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - 69 : ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - 75 : ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - 76 : ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ - 77 : ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ - 79 : ΑΛΛΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - 85 : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ - 86 : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΜΕΛΕΤΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Κατά το έτος αναφοράς δημοσιοποιήθηκε σημαντικός αριθμός προσκλήσεων και εκδόθηκαν αποφάσεις ένταξης για 4 έργα που αφορούσαν, τη Σύσταση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JEREMIE στον κωδικό θεματικής προτεραιότητας 5 (1 έργο), τη «Βοήθεια στο Σπίτι» στον κωδικό θεματικής προτεραιότητας 69 (2 έργα).και την «Επαρχιακής Οδού Λάρισας Καρδίτσας» στον κωδικό θεματικής προτεραιότητας 23 (1 έργο). Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται, ανά διοικητική Περιφέρεια, οι θεματικοί δείκτες κορμού (core indicators) σε προγραμματικό επίπεδο όπως αυτοί έχουν αντληθεί από το ΕΠ. Διαχείρισης ΠΕΠ, Μάιος

9 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δείκτες Σύνολο Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη Αριθμός "έργων" έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης Άμεση Ενίσχυση Επενδύσεων στις ΜΜΕ Αριθμός "έργων" Εκ των οποίων: αριθμός ενάρξεων λειτουργίας που ενισχύθηκαν (πρώτα δύο χρόνια μετά την έναρξη) Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται (μεικτές, ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης) Επαγόμενες Επενδύσεις( million) Κοινωνία της Πληροφορίας Αριθμός έργων Επιπρόσθετος πληθυσμός ο οποίος καλύπτεται από ευρυζωνικά δίκτυα Μεταφορές Αριθμός έργων Κατασκευή και αποπεράτωση αυτοκινητοδρόμων εντός ΤΕΝ (χλμ) Χιλιόμετρα κατασκευασμένων / αναβαθμισμένων δρόμων Κατασκευή και αποπεράτωση σιδηροδρόμων εντός ΤΕΝ (χλμ) Χιλιόμετρα αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών Επιπρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από αναβαθμισμένα αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Αριθμός έργων Επιπρόσθετη δυναμικότητα για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας (MW) Στόχος 10 Αφετηρία 3 Στόχος 800 Αφετηρία 419 Στόχος 300 Αφετηρία 91 Στόχος 1000 Αφετηρία 1132 Στόχος 175 Αφετηρία 100 Στόχος 150 Αφετηρία 59 Στόχος Αφετηρία Στόχος 25 Αφετηρία 60 Στόχος Αφετηρία Στόχος 45 Αφετηρία 135 Στόχος Αφετηρία Στόχος 10 Αφετηρία Στόχος Αφετηρία Στόχος Αφετηρία Στόχος Αφετηρία Ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από επενδύσεις (τόνοι ισοδύναμου Στόχος πετρελαίου) Αφετηρία Περιβάλλον Πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων Επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων Αριθμός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων Αριθμός έργων αποκατάστασης περιοχών ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΟΡΜΟΥ (CORE INDICATORS) Στόχος Αφετηρία Στόχος Αφετηρία Στόχος 3 Αφετηρία 5 Στόχος 60 Αφετηρία 50 Πρόληψη Κινδύνων Αριθμός έργων Στόχος 10 Αφετηρία 40 Αριθμός ατόμων που επωφελούνται από δασική αντιπυρική προστασία και άλλα μέτρα Στόχος προστασίας δασών Αφετηρία Διαχείρισης ΠΕΠ, Μάιος

10 Συνέχεια Πίνακα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δείκτες Σύνολο Τουρισμός Αριθμός έργων Στόχος 220 Αφετηρία 143 Εκπαίδευση Αριθμός έργων Στόχος 14 Αφετηρία 24 Αριθμός ωφελούμενων μαθητών Στόχος 4000 Αφετηρία 5000 Υγεία Αριθμός έργων Στόχος 14 Αφετηρία 6 Αστική Ανάπτυξη Φυσική και Περιβαλλοντική Αναγέννηση Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας των πόλεων Ανταγωνιστικότητα Αριθμός έργων που αποσκοπεί στην προώθηση των επιχειρήσεων, επιχειρηματικότητα και νέων τεχνολογιών Κοινωνική Ενσωμάτωση Αριθμός έργων / υπηρεσιών για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και κοινωνικής ενσωμάτωσης για μειονεκτούντες ομάδες και νέους Στόχος Αφετηρία 30 Στόχος Αφετηρία 2 Στόχος Αφετηρία 5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δείκτες Σύνολο Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη Αριθμός "έργων" έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης Άμεση Ενίσχυση Επενδύσεων στις ΜΜΕ Αριθμός "έργων" Εκ των οποίων: αριθμός ενάρξεων λειτουργίας που ενισχύθηκαν (πρώτα δύο χρόνια μετά την έναρξη) Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται (μεικτές, ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης) Επαγόμενες Επενδύσεις( million) Κοινωνία της Πληροφορίας Αριθμός έργων Επιπρόσθετος πληθυσμός ο οποίος καλύπτεται από ευρυζωνικά δίκτυα Μεταφορές Αριθμός έργων Κατασκευή και αποπεράτωση αυτοκινητοδρόμων εντός ΤΕΝ (χλμ) Χιλιόμετρα κατασκευασμένων / αναβαθμισμένων δρόμων Κατασκευή και αποπεράτωση σιδηροδρόμων εντός ΤΕΝ (χλμ) Χιλιόμετρα αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών Επιπρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από αναβαθμισμένα αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς Στόχος 137 Αφετηρία 1 Στόχος 1130 Αφετηρία 172 Στόχος 68 Αφετηρία 0 Στόχος 1626 Αφετηρία 460 Στόχος Αφετηρία 256,78 Στόχος 39 Αφετηρία 210 Στόχος Αφετηρία 0 2,0% ή Στόχος 15 Αφετηρία 95 Στόχος 0 Αφετηρία 0 Στόχος 53 Αφετηρία 154 Στόχος 0 Αφετηρία 0 Στόχος 4χλμ Αφετηρία 18,5 Στόχος Αφετηρία Διαχείρισης ΠΕΠ, Μάιος

11 Συνέχεια Πίνακα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δείκτες Σύνολο Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Αριθμός έργων Επιπρόσθετη δυναμικότητα για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας (MW) Ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από επενδύσεις (τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου) Περιβάλλον Πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων Επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων Αριθμός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων Αριθμός έργων αποκατάστασης περιοχών Πρόληψη Κινδύνων Αριθμός έργων Αριθμός ατόμων που επωφελούνται από δασική αντιπυρική προστασία και άλλα μέτρα προστασίας δασών Τουρισμός Αριθμός έργων Εκπαίδευση Αριθμός έργων Αριθμός ωφελούμενων μαθητών Υγεία Αριθμός έργων Αστική Ανάπτυξη Φυσική και Περιβαλλοντική Αναγέννηση Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας των πόλεων Ανταγωνιστικότητα Αριθμός έργων που αποσκοπεί στην προώθηση των επιχειρήσεων, επιχειρηματικότητα και νέων τεχνολογιών Κοινωνική Ενσωμάτωση Στόχος 39 Αφετηρία 12 Στόχος Αφετηρία Στόχος Αφετηρία Στόχος Αφετηρία Στόχος Αφετηρία Στόχος Αφετηρία 8 Στόχος Αφετηρία 145 Στόχος 15 Αφετηρία 60 Στόχος Αφετηρία Στόχος 208 Αφετηρία 293 Στόχος 20 Αφετηρία 80 Στόχος Αφετηρία Στόχος 16 Αφετηρία 50 Στόχος Αφετηρία 51 Στόχος Αφετηρία 15 Αριθμός έργων / υπηρεσιών για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και κοινωνικής Στόχος ενσωμάτωσης για μειονεκτούντες ομάδες και νέους ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αφετηρία 16 Δείκτες Σύνολο Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη Αριθμός "έργων" έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης Στόχος 5 Αφετηρία 9 Διαχείρισης ΠΕΠ, Μάιος

12 Συνέχεια Πίνακα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Δείκτες Σύνολο Άμεση Ενίσχυση Επενδύσεων στις ΜΜΕ Αριθμός "έργων" Εκ των οποίων: αριθμός ενάρξεων λειτουργίας που ενισχύθηκαν (πρώτα δύο χρόνια μετά την έναρξη) Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται (μεικτές, ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης) Επαγόμενες Επενδύσεις( million) Κοινωνία της Πληροφορίας Αριθμός έργων Επιπρόσθετος πληθυσμός ο οποίος καλύπτεται από ευρυζωνικά δίκτυα Μεταφορές Αριθμός έργων Κατασκευή και αποπεράτωση αυτοκινητοδρόμων εντός ΤΕΝ (χλμ) Χιλιόμετρα κατασκευασμένων / αναβαθμισμένων δρόμων Κατασκευή και αποπεράτωση σιδηροδρόμων εντός ΤΕΝ (χλμ) Χιλιόμετρα αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών Επιπρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από αναβαθμισμένα αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Αριθμός έργων Επιπρόσθετη δυναμικότητα για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας (MW) Ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από επενδύσεις (τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου) Περιβάλλον Πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων Επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων Αριθμός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων Αριθμός έργων αποκατάστασης περιοχών Πρόληψη Κινδύνων Αριθμός έργων Αριθμός ατόμων που επωφελούνται από δασική αντιπυρική προστασία και άλλα μέτρα προστασίας δασών Τουρισμός Αριθμός έργων Στόχος 400 Αφετηρία 262 Στόχος 20 Αφετηρία 40 Στόχος 180 Αφετηρία 820 Στόχος 80 Αφετηρία 87 Στόχος 30 Αφετηρία 191 Στόχος 0 Αφετηρία 0 Στόχος 10 Αφετηρία 103 Στόχος 0 Αφετηρία 9 Στόχος 105 Αφετηρία 396 Στόχος Αφετηρία Στόχος Αφετηρία Στόχος Αφετηρία Στόχος 0 Αφετηρία 0 Στόχος Αφετηρία Στόχος Αφετηρία Στόχος Αφετηρία Στόχος Αφετηρία Στόχος 1 Αφετηρία 2 Στόχος 1 Αφετηρία 0 Στόχος 0 Αφετηρία 15 Στόχος 0 Αφετηρία Στόχος 50 Αφετηρία 91 Διαχείρισης ΠΕΠ, Μάιος

13 Συνέχεια Πίνακα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Δείκτες Σύνολο Εκπαίδευση Αριθμός έργων Στόχος 20 Αφετηρία 47 Αριθμός ωφελούμενων μαθητών Στόχος Αφετηρία Υγεία Αριθμός έργων Στόχος 17 Αφετηρία 20 Αστική Ανάπτυξη Φυσική και Περιβαλλοντική Αναγέννηση Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας των πόλεων Ανταγωνιστικότητα Αριθμός έργων που αποσκοπεί στην προώθηση των επιχειρήσεων, επιχειρηματικότητα και νέων τεχνολογιών Κοινωνική Ενσωμάτωση Αριθμός έργων / υπηρεσιών για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και κοινωνικής ενσωμάτωσης για μειονεκτούντες ομάδες και νέους Στόχος Αφετηρία 30 Στόχος Αφετηρία 1 Στόχος Αφετηρία 14 Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο Ε.Π. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον πίνακα θα επικαιροποιηθούν σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες μετά την ένταξη ή / και εκτέλεση των αντίστοιχων έργων Διαχείρισης ΠΕΠ, Μάιος

14 1.1.2 Χρηματοοικονομικά στοιχεία Ο συνολικός προϋπολογισμός του Ε.Π. Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου ανέρχεται σε ευρώ, εκ των οποίων ευρώ Συνολική Δημόσια Δαπάνη, στοχεύοντας να προσελκύσει άμεσα ευρώ ιδιωτικών πόρων, ήτοι 10% του συνολικού κόστους του Προγράμματος. Η Κοινοτική Συνδρομή (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ) ανέρχεται σε ευρώ. Πιο παραστατικά, τα προγραμματικά χρηματοοικονομικά στοιχεία του Προγράμματος, στο σύνολό του και ανά Άξονα Προτεραιότητας, παρουσιάζονται στα παρακάτω διαγράμματα Διάρθρωση του Προϋπολογισμού του Προγράμματος (ανά είδος χρηματοδότησης) (σε ευρώ) Κοινοτική Συνδρομή Εθνική Συμμετοχή & Άλλοι Εθνικοί Πόροι Συνολική Δημόσια Δαπ άνη Ιδιωτική Συμμετοχή Συνολικό Κόστος Πρόγράμματος Συμμετοχή (%) Κοινοτικής Συνδρομής στη Συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος 39% Κοινοτική Συνδρομή 61% Εθνική Συμμετοχή & Άλλοι Εθνικοί Πόροι Διαχείρισης ΠΕΠ, Μάιος

15 Συμμετοχή (%) Δημόσιας Δαπάνης στο Συνολικό Κόστος του Προγράμματος 10% Συνολική Δημόσια Δαπ άνη Ιδιωτική Συμμετοχή 90% Χρηματοοικονομικά Στοιχεία ανά Άξονα Προτεραιότητας του Προγράμματος (σε ευρώ) Κοινοτική Συνδρομή Συνολική Δημόσια Δαπ άνη Συνολικό Κόστος Πρόγράμματος ΑΠ1 ΑΠ2 ΑΠ3 ΑΠ4 ΑΠ5 ΑΠ6 ΑΠ7 ΑΠ8 ΑΠ9 ΑΠ10 ΑΠ10.1 ΑΠ10.2 Σημειώνεται ότι, το παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δύναται να χρηματοδοτήσει, κατά συμπληρωματικό τρόπο και εντός ορίου 10% της κοινοτικής συνδρομής του κάθε Άξονα Προτεραιότητάς του ("ρήτρα ευελιξίας"), δράσεις που εμπίπτουν στο πεδίο συνδρομής του ΕΚΤ (ήτοι δράσεις ή παρεμβάσεις "τύπου ΕΚΤ"), εφόσον α- παιτούνται για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας υλοποίησης μιας πράξης και συνδέονται άμεσα με αυτήν. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 4, 5, 6, και 8 προβλέπεται να γίνει χρήση της "ρήτρας ευελιξίας" για τη χρηματοδότηση κατηγοριών παρεμ- Διαχείρισης ΠΕΠ, Μάιος

16 βάσεων τύπου ΕΚΤ, οι οποίες θα συμβάλουν κατά τρόπο συμπληρωματικό στην υλοποίηση των ενδεικτικών κύριων κατηγοριών παρεμβάσεων των εν λόγω Αξόνων Προτεραιότητας. Ο Πίνακας που ακολουθεί σχετικά με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία εφαρμογής του Ε.Π., περιλαμβάνει μόνο τις πληρωμές που ελήφθησαν από την Επιτροπή ως προκαταβολή σωρευτικά για τα έτη 2007 και 2008,ενώ δαπάνες από την υλοποίηση του ΠΕΠ δεν έχουν δηλωθεί μέχρι 31/12/2008. Διαχείρισης ΠΕΠ, Μάιος

17 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ" Άξονας προτεραιότητας ανά πηγή χρηματοδότησης (σε ευρώ) Άξονας προτεραιότητας Δαπάνες που καταβλήθηκαν από τους δικαιούχους και συμπεριλαμβάνονται στις αιτήσεις πληρωμής που απεστάλησαν στη Διαχειριστική Αρχή Αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά Ιδιωτικές δαπάνες Δαπάνες που καταβλήθηκαν από το φορέα που είναι αρμόδιος για την καταβολή των πληρωμών στους δικαιούχους Σύνολο των πληρωμών που ελήφθησαν από την Επιτροπή ΣΥΝΟΛ ΑΠ 1 Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Θεσσαλίας Αμιγής Στόχος «ΣΥΓΚΛΙΣΗ» (ΕΤΠΑ) Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ 0 ΑΠ 2 Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Στερεάς Ελλάδας Στόχος «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» (phasing in) (ΕΤΠΑ) Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕKT 0 ΑΠ 3 Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Ηπείρου Αμιγής Στόχος «Σύγκλιση» (ΕΤΠΑ) Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ 0 Διαχείρισης ΠΕΠ, Μάιος

18 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ" Άξονας προτεραιότητας ανά πηγή χρηματοδότησης (σε ευρώ) Άξονας προτεραιότητας Δαπάνες που καταβλήθηκαν από τους δικαιούχους και συμπεριλαμβάνονται στις αιτήσεις πληρωμής που απεστάλησαν στη Διαχειριστική Αρχή Αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά Ιδιωτικές δαπάνες Δαπάνες που καταβλήθηκαν από το φορέα που είναι αρμόδιος για την καταβολή των πληρωμών στους δικαιούχους Σύνολο των πληρωμών που ελήφθησαν από την Επιτροπή ΣΥΝΟΛ ΑΠ 4 Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Θεσσαλίας Αμιγής Στόχος «Σύγκλιση» (ΕΤΠΑ) Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ 0 ΑΠ 5 Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Στερεάς Ελλάδας Στόχος «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» (phasing in) (ΕΤΠΑ) Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ 0 ΑΠ 6 Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ηπείρου Αμιγής Στόχος «Σύγκλιση» (ΕΤΠΑ) Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ 0 Διαχείρισης ΠΕΠ, Μάιος

19 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ" Άξονας προτεραιότητας ανά πηγή χρηματοδότησης (σε ευρώ) Άξονας προτεραιότητας Δαπάνες που καταβλήθηκαν από τους δικαιούχους και συμπεριλαμβάνονται στις αιτήσεις πληρωμής που απεστάλησαν στη Διαχειριστική Αρχή Αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά Ιδιωτικές δαπάνες Δαπάνες που καταβλήθηκαν από το φορέα που είναι αρμόδιος για την καταβολή των πληρωμών στους δικαιούχους Σύνολο των πληρωμών που ελήφθησαν από την Επιτροπή ΣΥΝΟΛ ΑΠ 7 Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα Θεσσαλίας Αμιγής Στόχος «Σύγκλιση» (ΕΤΠΑ) Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ 0 ΑΠ 8 Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα Στερεάς Ελλάδας Στόχος «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» (phasing in) (ΕΤΠΑ) Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ 0 ΑΠ 9 Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα Ηπείρου Αμιγής Στόχος «Σύγκλιση» (ΕΤΠΑ) Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ 0 Διαχείρισης ΠΕΠ, Μάιος

20 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ" Άξονας προτεραιότητας ανά πηγή χρηματοδότησης (σε ευρώ) Άξονας προτεραιότητας Δαπάνες που καταβλήθηκαν από τους δικαιούχους και συμπεριλαμβάνονται στις αιτήσεις πληρωμής που απεστάλησαν στη Διαχειριστική Αρχή Αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά Ιδιωτικές δαπάνες Δαπάνες που καταβλήθηκαν από το φορέα που είναι αρμόδιος για την καταβολή των πληρωμών στους δικαιούχους Σύνολο των πληρωμών που ελήφθησαν από την Επιτροπή ΣΥΝΟΛ ΑΠ 10 Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Θεσσαλίας Αμιγής Στόχος «Σύγκλιση» (ΕΤΠΑ) Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ 0 ΑΠ 11 Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Στερεάς Ελλάδας Αμιγής Στόχος «Σύγκλιση» (ΕΤΠΑ) Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ 0 ΑΠ 12 Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Ηπείρου Αμιγής Στόχος «Σύγκλιση» (ΕΤΠΑ) Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ 0 Διαχείρισης ΠΕΠ, Μάιος

21 Άξονας προτεραιότητας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ" Άξονας προτεραιότητας ανά πηγή χρηματοδότησης (σε ευρώ) Δαπάνες που καταβλήθηκαν από τους δικαιούχους και συμπεριλαμβάνονται στις αιτήσεις πληρωμής που απεστάλησαν στη Διαχειριστική Αρχή Αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά Ιδιωτικές δαπάνες Δαπάνες που καταβλήθηκαν από το φορέα που είναι αρμόδιος για την καταβολή των πληρωμών στους δικαιούχους Σύνολο των πληρωμών που ελήφθησαν από την Επιτροπή ΣΥΝΟΛ Γενικό σύνολο Σύνολο των μεταβατικών περιοχών επί του γενικού συνόλου Σύνολο των μη μεταβατικών περιοχών επί του γενικού συνόλου Δαπάνες τύπου ΕΚΤ επί του γενικού συνόλου 0 Διαχείρισης ΠΕΠ, Μάιος

22 1.1.3 Στοιχεία σχετικά με την ανάλυση της χρήσης των ταμείων Ο παρακάτω πίνακας, ο οποίος παρουσιάζει μία σωρευτική ανάλυση των κονδυλίων της κοινοτικής συνδρομής ανά κατηγορία δεν θα συμπληρωθεί αλλά θα υποβληθεί όμοιος πίνακας excel με στοιχεία προϋπολογισμού ένταξης, ο οποίος θα σταλεί ως διακριτό αρχείο από το κυρίως κείμενο της έκθεσης, όπως άλλωστε έχει ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Πίνακας παρουσιάζεται στο Παράρτημα του Παρόντος. ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : Σωρευτική ανάλυση των κονδυλίων της κοινοτικής συνδρομής ανά κατηγορία Συνδυασμός κωδικών των διαστάσεων 1 έως 5 Κωδικός * Διάσταση 1 Θέμα προτεραιότητας Κωδικός * Διάσταση 2 Μορφή χρηματοδότησης Κωδικός * Διάσταση 3 Έδαφος Κωδικός * Διάσταση 4 Οικονομική δραστηριότητα Κωδικός * Διάσταση 5 Γεωγραφική περιοχή Ποσό ** Σύνολο * Οι κατηγορίες θα πρέπει να είναι κωδικοποιημένες για κάθε διάσταση σύμφωνα με την τυποποιημένη ταξινόμηση. ** Χορηγούμενο ποσό της κοινοτικής συνδρομής για κάθε συνδυασμό κατηγοριών Συνδρομή ανά ομάδα στόχο Λόγω του ότι κατά, το έτος αναφοράς δεν υπήρχε σημαντική εξέλιξη στην φυσική πρόοδο, δεν μπορεί να γίνει αναφορά σε ομάδες στόχους Ανάκτηση ή εκ νέου χρήση της συνδρομής Ομοίως λόγω μη εμφάνισης δαπανών στο Πρόγραμμα κατά το έτος αναφοράς δεν υφίστανται θέματα ανάκτησης της συνδρομής.. Διαχείρισης ΠΕΠ, Μάιος

23 1.1.6 Ποιοτική ανάλυση Λαμβάνοντας υπόψη την περιορισμένη εμφάνιση στοιχείων υλοποίησης κατά το έτος αναφοράς, δεν είναι δυνατή η ποιοτική ανάλυση, των επιτευγμάτων του Προγράμματος. Σε, ότι αφορά τη συνδρομή του Προγράμματος στη Στρατηγική της Λισσαβόνας και την συνάφειά του με τα επί μέρους σχετικά έγγραφα και πολιτικές, όπως ΕΠΜ, ΕΣΠΑ, Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές της Κοινότητας (ΣΚΓΚ) και Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές (ΟΚΓ), υπάρχει σχετική αναφορά στο Κεφάλαιο 2 της παρούσας. Τέλος, ως προς τις συνέπειες του Προγράμματος στην προώθηση των ίσων ευκαιριών, γίνεται αναφορά στο Κεφάλαιο Στοιχεία σχετικά με τη συμμόρφωση με το Κοινοτικό Δίκαιο Όπως είναι αναμενόμενο, λόγω του ότι το έτος αναφοράς 2008, ήταν έτος ολοκλήρωσης της προετοιμασίας εξειδίκευσης και ενεργοποίησης του Προγράμματος, δεν εντοπίστηκαν προβλήματα ως προς τη συμμόρφωση με το κοινοτικό δίκαιο. Εντούτοις στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της προετοιμασίας και του σχεδιασμού των μηχανισμών εφαρμογής (διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου) του Προγράμματος, κυρίαρχη κατεύθυνση ήταν η διασφάλιση της συμμόρφωσης των πράξεων και διαδικασιών εφαρμογής του Προγράμματος με το κοινοτικό δίκαιο. 1.3 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους Κατ αντιστοιχία με τα προαναφερόμενα, λόγω περιορισμένης προόδου του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Επιχειρησιακού Προγράμματος, δεν μπορεί να γίνει λόγος για εμφάνιση προβλημάτων Αλλαγές στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Το γεγονός που σημάδεψε το έτος 2008 είναι αναμφίβολα η κρίση, που αρχικά μεν ξέσπασε στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα, ενώ στη συνέχεια μετεξελίχθηκε στην χειρότερη οικονομική κρίση της μεταπολεμικής εποχής για την παγκό- Διαχείρισης ΠΕΠ, Μάιος

24 σμια οικονομία, επηρεάζοντας αρνητικά όλες τις οικονομικές δραστηριότητες και δημιουργώντας πολύ σοβαρά κοινωνικά προβλήματα. Τα δημόσια οικονομικά χειροτέρευσαν σε όλες τις χώρες. Το έλλειμμα έφτασε το 2% του ΑΕΠ στην Ευρωζώνη το 2008 και αναμένεται να εκτιναχθεί πλέον του 5% του ΑΕΠ το Οι ρυθμοί ανάπτυξης υποχωρούν σε όλο τον κόσμο και στο πλαίσιο της Ευρωζώνης έχουν γίνει αρνητικοί με εξαίρεση την Ελλάδα και την Κύπρο. Η εξέλιξη της πορείας των οικονομιών της ευρωζώνης είναι δύσκολο να προβλεφθεί. Το συμπέρασμα στο τελευταίο Ecofin είναι, ότι η ύφεση στην ευρωζώνη θα είναι μεγαλύτερης έντασης απ ότι είχε εκτιμηθεί μόλις πριν από μερικούς μήνες. Μέχρι το 2010 αναμένεται να προστεθούν 8 εκατ. επιπλέον άνεργοι. Ο φόβος για κοινωνικές εκρήξεις απλώνεται σε όλη την Ευρώπη. Μέσα σε αυτή τη διεθνή κρίση η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Τα δεδομένα δεν είναι πλέον τα ίδια με όσα επικρατούσαν και προϋπολογίζονταν το φθινόπωρο του Συγκεκριμένα: - Ο ρυθμός ανάπτυξης μειώνεται σημαντικά. Από την αρχική εκτίμηση για ρυθμό της τάξεως του 2,8 3,0% για το 2009, σήμερα υπολογίζεται γύρω στο 0,5 %. - Τα δημόσια έσοδα εμφανίζεται να περιορίζονται έναντι των αρχικών εκτιμήσεων και προβλέψεων του προϋπολογισμού. - Η ανεργία, που σταδιακά και σταθερά μειωνόταν τα τελευταία 5 χρόνια, εμφανίζει και πάλι αυξητικές τάσεις και ρυθμούς. Οι ανάγκες για στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων αυξάνονται. Ειδικά προγράμματα για την αντιμετώπιση της κρίσης, τέθηκαν σε εφαρμογή στις περισσότερες χώρες. Η ελληνική θέση για την αντιμετώπιση της κρίσης περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων: - τη σταδιακή μείωση του ελλείμματος και του χρέους. - τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας. - τη στήριξη των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων. Διαχείρισης ΠΕΠ, Μάιος

25 Στα ειδικά μέτρα για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας περιλαμβάνονται μεταξύ των άλλων: - Η παροχή εγγυήσεων για όλες τις καταθέσεις στις τράπεζες καθώς και τα μέτρα για την προστασία των δανειοληπτών. - Το ειδικό σχέδιο για τις τράπεζες και την ενίσχυση της ρευστότητας, συνολικού ύψους 28 δισεκατομμυρίων ευρώ. - Η στήριξη, με χαμηλότοκα δάνεια, ύψους 9,5 δισ. ευρώ, μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του ΤΕΜΠΜΕ και η υλοποίηση ειδικού προγράμματος ενίσχυσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ Η θεσμοθέτηση της δυνατότητας για δανειοδότηση σε ποσοστό 100% για την αγορά κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης και ο διπλασιασμός του αφορολόγητου για τους τόκους των στεγαστικών δανείων για ανέγερση ή αγορά κατοικίας. - Η ενίσχυση μέσω του επενδυτικού νόμου πάνω από επενδύσεων, συνολικού ύψους 12 δις. ευρώ που θα δημιουργήσουν πάνω από νέες θέσεις απασχόλησης. - Η ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ , από τους πόρους του οποίου θα α- ντληθούν, μέσα στο 2009, δαπάνες περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για να στηρίξουν την ανάπτυξη, την απασχόληση, την παιδεία και το κοινωνικό κράτος. - Η εκμετάλλευση και αξιοποίηση των ΣΔΙΤ σε έργα υποδομών της χώρας παράλληλα προς την υλοποίηση ή ολοκλήρωση μεγάλων έργων υποδομής. - Η προκήρυξη, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, προγραμμάτων για τη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων που κτίστηκαν πριν το 1980, αφενός μεν δίνοντας ώθηση τόσο στη βιομηχανία δομικών υλικών, όσο και σε συναφή με τον κλάδο των κατασκευών επαγγέλματα, αφετέρου και παράλληλα δε ενισχύοντας το εισόδημα των νοικοκυριών με τη μείωση των δαπανών τους για ενέργεια. - Η εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, καθώς η Ελλάδα είναι μια από τις 4 χώρες της Ε.Ε. που βρίσκονται μέσα στους στόχους του πρωτοκόλλου του Κιότο. - Η δημιουργία νέου θεσμικού πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με αποτέλεσμα να τριπλασιαστεί η εγκατεστημένη ισχύς. Διαχείρισης ΠΕΠ, Μάιος

26 - Η λήψη και εφαρμογή εξειδικευμένων δράσεων και μέτρων για τη στήριξη συγκεκριμένων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας όπως εκείνοι των τουριστικών επιχειρήσεων, της οικοδομής, των εξαγωγών και του αυτοκινήτου. Για τη στήριξη των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων αποφασίσθηκε μεταξύ των άλλων: - Η διασφάλιση πόρων 22 δισ. ευρώ ως το 2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης με παράλληλη ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος με επιπλέον 500 εκ. ευρώ. - Η δημιουργία περισσότερων από ολοήμερων νηπιαγωγείων και δημοτικών για τη στήριξη της εργαζόμενης οικογένειας αλλά και 55 νέων ειδικών σχολείων για ΑμεΑ σε όλη τη χώρα - Η αύξηση κατά 63% των δαπανών για το κοινωνικό κράτος, σε σύγκριση με το Η διάθεση 450 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων ο- μάδων, μέσω του Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής. - Η αύξηση του επιδόματος ανεργίας από 299 ευρώ στα 431 ευρώ Ουσιαστική τροποποίηση βάσει του άρθρου 57 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 Με δεδομένη τη μη εμφάνιση υλοποίησης πράξεων του Προγράμματος κατά το 2008, είναι προφανές ότι δεν υπήρξαν περιπτώσεις, στις οποίες εντοπίστηκε σημαντική τροποποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 57 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/ Συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα Από το σχεδιασμό του Ε.Π. «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος» έχουν προβλεφθεί διαδικασίες / ρυθμίσεις για την εξασφάλιση συμπληρωματικότητας και συντονισμού των δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής, καθώς και για την εξασφάλιση της οριοθέτησης «διαχωρισμού», με- Διαχείρισης ΠΕΠ, Μάιος

27 ταξύ των παρεμβάσεων των Ε.Π με αυτές που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ, το ΕΤΑ και από άλλα χρηματοδοτικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 9, παραγρ. 4 του Κ (ΕΚ) 1083/2006. Συγκεκριμένα και όπως αναφέρεται στο αντίστοιχο σημείο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ο κύριος όγκος των παρεμβάσεων που αφορούν στη βελτίωση της προσπελασιμότητας των αγροτικών περιοχών και τις παρεμβάσεις σε υποδομές περιβάλλοντος, θα καλυφθεί από το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), η ενίσχυση μεγάλης κλίμακας επενδυτικών σχεδίων, η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, η αναβάθμιση του συστήματος υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, η προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης, καθώς και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος θα καλυφθούν από το ΕΤΠΑ, ενώ η αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης, η βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος και οι παρεμβάσεις στους ανθρώπινους πόρους, θα καλυφθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Για την επίτευξη αυτού του σκοπού έχουν θεσπισθεί συγκεκριμένα κριτήρια διαχωρισμού των παρεμβάσεων σε σχέση με τα μέσα χρηματοδότησης κάθε παρέμβασης. Η θέσπιση δε των κριτηρίων διαχωρισμού μεταξύ των ομοειδών κατηγοριών πράξεων που δύνανται να χρηματοδοτηθούν από τα διαφορετικά Ταμεία δεν διαπνέεται από «διαχειριστική» λογική, αλλά αντανακλά τις προτεραιότητες των επιμέρους πολιτικών (περιφερειακή πολιτική, πολιτική αγροτικής ανάπτυξης, αλιευτική πολιτική), το σύνολο των οποίων επηρεάζεται από τη διάσταση του χώρου. Θα πρέπει δε να ληφθεί υπόψη ότι η μεγάλη έκταση των αγροτικών περιοχών, το μήκος της ακτογραμμής και το πλήθος των νησιών καθιστούν απαγορευτική την υιοθέτηση ως μόνου κριτηρίου διαχωρισμού των πράξεων των Ταμείων το «χωρικό γεωγραφικό» κριτήριο, διότι είναι δεδομένο ότι οι πόροι του ΕΓΤΑΑ και του ΕΤΑ δεν επαρκούν για να καλύψουν ικανοποιητικά τις ανάγκες στις δυο γενικές ομάδες παρεμβάσεων, μέσω των οποίων θα εξυπηρετηθούν ο στόχος της διαφοροποίησης της οικονομίας των αγροτικών περιοχών και των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία, καθώς και ο στόχος της βελτίωσης της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές. Αυτές οι δύο γενικές ομάδες παρεμβάσεων αφορούν στις παρεμβάσεις επί του παραγωγικού περιβάλλοντος και στις παρεμβάσεις για έργα υποδομών με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αγροτικών περιοχών και των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία. Παράλληλα, όμως, διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα θέσπισης κριτηρίων, η οποία ε- ντοπίσθηκε στους ακόλουθους τομείς παρεμβάσεων: Δράσεις κατάρτισης Ανθρώπινο δυναμικό. Διαχείρισης ΠΕΠ, Μάιος

28 Παρεμβάσεις στον τομέα του Περιβάλλοντος. Παρεμβάσεις με βάση την προσέγγιση LEADER που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ. Παρεμβάσεις για την ανάπτυξη επιλεγμένων αλιευτικών περιοχών μέσω μιας τοπικής στρατηγικής, που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΑ. Ως εκ τούτου και με βάση την παραπάνω προσέγγιση, τα κριτήρια διαχωρισμού των πράξεων που παρουσιάζονται στο συγκεκριμένο κεφάλαιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, αποτελούν ένα συγκερασμό χωρικών γεωγραφικών, οικονομικών και διοικητικών κριτηρίων. Λαμβάνοντας δε υπόψη ότι η υλοποίηση των Προγραμμάτων είναι μια δυναμική διαδικασία, η οποία καλύπτει χρονική περίοδο τουλάχιστον επτά (7) ετών, τα κριτήρια διαχωρισμού μπορούν να συμπληρωθούν ή/και να αναθεωρηθούν, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο. 1.5 Ρυθμίσεις παρακολούθησης Κανονιστικά Θέματα Με την απόφαση με αρ στις 22/12/08, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) των δεκατριών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των Στόχων «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση». Το ΣΔΕ σχεδιάστηκε με βασικούς στόχους την ικανοποίηση των απαιτήσεων που επιβάλλονται από τους Κανονισμούς 1083/2006 και 1828/2006, την αξιοποίηση της εμπειρίας από τη διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Γ ΚΠΣ και την εισαγωγή παραμέτρων που συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό των διοικητικών λειτουργιών και στην επιτάχυνση των διαδικασιών, στην πρόληψη αστοχιών, στην ενίσχυση της διαφάνειας και στον περιορισμό του διαχειριστικού κόστους. Το ΣΔΕ είναι κοινό για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Στόχων «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση» δεδομένου ότι τα βασικά στοιχεία του Συστήματος είναι κοινά. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο το οποίο θέτει τους όρους για τη διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης των δημόσιων πόρων Περιλαμβάνει τον ορισμό της Διαχειριστικής Αρχής και των επί μέρους Αρχών που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης σε κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς και τον ορισμό της Αρχής Πιστοποίησης και της Αρχής Ελέγχου, που είναι κοινές για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα. Επίσης περιλαμβάνει ένα σύνολο στοιχεί- Διαχείρισης ΠΕΠ, Μάιος

29 ων που απαιτούνται από τον Εφαρμοστικό Κανονισμό όπως την αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που εφαρμόζουν η Διαχειριστική Αρχή, οι Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης, η Αρχή Πιστοποίησης και η Αρχή Ελέγχου και τα έντυπα που χρησιμοποιούν, τις κανονιστικές αποφάσεις, τις οδηγίες που έχουν εκδοθεί για την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων τους, τους κανόνες επιλεξιμότητας, τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για παρατυπίες και ανακτήσεις, τους κανόνες τήρησης του Κοινοτικού Δικαίου. Το ΣΔΕ θεσμοθετήθηκε με το Νόμο 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/ ) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο», στον οποίο προσδιορίζονται οι φορείς που αναλαμβάνουν τις αρμοδιότητες διαχείρισης, πιστοποίησης και ελέγχου, οι κανονιστικές αποφάσεις με τις οποίες εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες και η οργανωτική δομή των εμπλεκομένων αρχών, καθώς και μία σειρά μέτρων που στόχο έχουν τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης κατά την υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Η διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου » ασκείται από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Μονάδα Διαχείρισης ΠΕΠ Ειδικότερα δε, ανά Περιφέρεια: 1. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΕΠ Θεσσαλίας ορίζεται ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης για κατηγορίες πράξεων περιφερειακής εμβέλειας που υλοποιούνται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. 2. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας ορίζεται ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης για κατηγορίες πράξεων περιφερειακής εμβέλειας που υλοποιούνται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 3. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΕΠ Ηπείρου ορίζεται ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης για κατηγορίες πράξεων περιφερειακής εμβέλειας που υλοποιούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου. Επιπλέον οι Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών,Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση και Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ορίζονται ως ΕΦΔ για αντίστοιχες πράξεις αρμοδιότητάς τους στους αντίστοιχους άξονες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Διαχείρισης ΠΕΠ, Μάιος

30 1.5.2 Επιτροπή Παρακολούθησης Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου», συγκροτήθηκε με την υπ. αριθ. 4167/ΕΥΣ531/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και συνήλθε στη 1η συνεδρίαση, στα Ιωάννινα, στις 14 Μαρτίου 2008, με την υπ. αριθ. 1758/ Πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου, Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου Στη συνεδρίαση αυτή αφού έγινε έγκριση της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν τα παρακάτω : - Παρουσιάστηκαν συνοπτικά η στρατηγική και οι στόχοι του ΠΕΠ και οι νέες πολιτικές του ΕΣΠΑ. Επιπλέον έγινε ενημέρωση για την πρόοδο της εφαρμογής των βασικών στοιχείων του Συστήματος Διαχείρισης και ελέγχου. - Εγκρίθηκε ο εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης. - Έγινε ενημέρωση της Επιτροπής για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν από την Διαχειριστική Αρχή Α και τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης για την εξειδίκευση του Προγράμματος - Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε τις βασικές κατηγορίες κριτηρίων ένταξης πράξεων στο Πρόγραμμα και εξουσιοδότησε τη Διαχειριστική Αρχή σε συνεργασία με την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή/Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης να προβεί στην εξειδίκευση των κριτηρίων στις σχετικές προσκλήσεις. - Έγινε ενημέρωση της Επιτροπής για τις διαδικασίες που αφορούν στην επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δυνητικών δικαιούχων καθώς και των διαδικασιών κατάρτισης και περιεχομένου του επικοινωνιακού σχεδίου για την Δημοσιότητα του Προγράμματος Παρακολούθηση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του Προγράμματος. Διαχείρισης ΠΕΠ, Μάιος

31 Στο πλαίσιο της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης, η παρακολούθηση (monitoring) αποτελεί μια βασική παράμετρο αφού παρέχει τη δυνατότητα τα αποτελέσματα της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων να συγκρίνονται με τις πραγματικά προκαλούμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι βασικές αρχές της παρακολούθησης της ΣΠΕ καθώς και η σύνδεσή της με την αξιολόγηση των Ε.Π. τέθηκαν στη σχετική Εγκύκλιο, που καταρτίστηκε από την Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΥΣΣΑΑΠ) (Παρακολούθηση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου, Α.Π.: 26673/ΕΥΣΣΑΑΠ 1485, ). Τα βασικά εργαλεία για την «περιβαλλοντική παρακολούθηση» των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της 4 ης προγραμματικής περιόδου είναι: i. Η εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος ii. Οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων iii. Η εξειδίκευση των κριτηρίων επιλογής των προς χρηματοδότηση πράξεων και iv. Τα στοιχεία παρακολούθησης της υλοποίησης των ΕΠ συμπεριλαμβανομένων σχετικών δεικτών υλοποίησης. Η παρακολούθηση θα διεξάγεται μέσω ετήσιων και συγκριτικών εκθέσεων, όπως ορίζεται στις ΚΥΑ έγκρισης των ΣΜΠΕ των ΕΠ. Οι ετήσιες εκθέσεις περιβαλλοντικής παρακολούθησης θα αφορούν τα πεπραγμένα κάθε έτους και θα συντάσσονται και θα υποβάλλονται εντός του επομένου έτους έως και 30 Απριλίου. Οι εκθέσεις αυτές θα υποβάλλονται στην Εθνική Αρχή Συντονισμού του ΥΠΟΙΟ, καθώς και στην αρμόδια ειδική υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ, που θα συντονίζει και θα παρακολουθεί το σύνολο των περιβαλλοντικών έργων ενώ παράλληλα θα τίθενται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου. Η πρώτη ετήσια έκθεση παρακολούθησης της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Ε- κτίμησης θα αφορά το έτος 2008 περιλαμβάνοντας και τα πεπραγμένα του 2007 και κατ εξαίρεση θα υποβληθεί μέχρι 30 η Σεπτεμβρίου 2009 αφού οριστικοποιηθούν οι προδιαγραφές κατάρτισης των ετήσιων εκθέσεων. Η περιβαλλοντική παρακολούθηση των ΕΠ αποτελεί ευθύνη της Διαχειριστικής Αρχής με τη συνδρομή και συνεργασία της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής και των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης, που ενδεχομένως συμμετέχουν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Διαχείρισης ΠΕΠ, Μάιος

32 Για τον καλύτερο συντονισμό της περιβαλλοντικής παρακολούθησης ανατέθηκε το 2009 από την ΕΑΣ (ΕΥΣΣΑΑΠ) σε εμπειρογνώμονα το έργο της υποστήριξης της Εθνικής Αρχής Συντονισμού σε σχέση με την παρακολούθηση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την προγραμματική περίοδο. Τέλος, εντός του 2009 συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας στο πλαίσιο της ΕΑΣ με στόχο την εφαρμογή της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης κατά την υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ μέσω σχετικών εισηγήσεων, προτάσεων και γνωμοδοτήσεων στα σχετικά θέματα. Διαχείρισης ΠΕΠ, Μάιος

33 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΤΟΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ, ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ Σύμφωνα με το αντίστοιχο κεφάλαιο του Προγράμματος, όπου προσεγγίζεται η συνέπεια της Στρατηγικής του Προγράμματος με τις Εθνικές και Κοινοτικές πολιτικές, καθώς και από την ex ante αξιολόγηση, προκύπτει ότι οι γενικοί στόχοι του Προγράμματος παρουσιάζουν άμεση και στενή συνάφεια / συνέπεια ή / και έμμεση με τους γενικούς στόχους του ΕΣΠΑ και του ΕΠΜ. Επίσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9, παρ. 3 του Κανονισμού (ΕΚ) (1083/2006), οι Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές (ΟΚΓ) για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση εξυπηρετούνται σε σημαντικό βαθμό από τους γενικούς στόχους του Ε.Π. «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου» (σύμφωνα με την ex-ante αξιολόγηση του Προγράμματος). H συμβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος στις προτεραιότητες της Ε.Ε. για την ανάπτυξη και την απασχόληση σε όρους χρηματοδοτικής προσπάθειας / Earmarking, εκφράζεται μέσω δράσεων που προβλέπονται σε αυτό και αφορούν στις νέες προτεραιότητες της Ε.Ε, οι οποίες συναντώνται, σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό, σχεδόν σε όλους τους Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος. Με βάση τον πίνακα της κατανομής της Κοινοτικής Συνδρομής ανά Κατηγορία παρέμβασης, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των δράσεων αυτών αντιπροσωπεύει, περίπου, το 39% του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος σε Κοινοτική Συνδρομή. Στη περίπτωση δε που γίνει η χρήση της "ρήτρας ευελιξίας" μέχρι και 10% (Άρθρο 34, 2 του Κ (ΕΚ) 1083/06), το προαναφερόμενο ποσοστό θα κινηθεί αυξητικά. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της περιόδου αναφοράς της παρούσας έκθεσης, οι ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ' οίκον βοήθειας που εντάχθηκαν στο πλαίσιο του Άξονα προτεραιότητας Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής του ΠΕΠ, συνέβαλαν με ευρώ Κοινοτικής Συνδρομής (σε όρους Π/Υ ένταξης) στην εφαρμογή του Γενικού Στόχου 9 του ΕΣΠΑ (Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης) και του Ειδικού Στόχου του που αφορά σε Στοχευμένες παρεμβάσεις για τη στήριξη ατόμων που χρήζουν βοήθειας. Οι ενέργειες σύστασης του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JEREMIE που εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Στερεάς Ελλάδας του ΠΕΠ, με ευρώ Κοινοτικής Συνδρομής (σε όρους Π/Υ ένταξης), συμβάλλουν στην εφαρμογή του Γενικού Στόχου 2 του ΕΣΠΑ (Η ανάπτυξη της ε- Διαχείρισης ΠΕΠ, Μάιος

34 πιχειρηματικότητας και η αύξηση της παραγωγικότητας). Παράλληλα εμφανίζουν άμεση συνάφεια με τη Στρατηγική Κατευθυντήρια Γραμμή της Πολιτικής Συνοχής «Βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση» καθώς και με την Ολοκληρωμένη Κατευθυντήρια Γραμμή για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 15 - Να προωθηθεί μία περισσότερο επιχειρηματική νοοτροπία και να δημιουργηθεί περιβάλλον που να στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Οι ανωτέρω παρεμβάσεις αυτές αναμένεται να συνεισφέρουν συνολικά για το έτος αναφοράς της έκθεσης με ευρώ Κοινοτικής Συνδρομής για το Στόχο 1- Σύγκλιση και ευρώ για το Στόχο 2-Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση στην επίτευξη του εθνικού χρηματοδοτικού στόχου που έχει τεθεί στο ΕΣΠΑ για την ατζέντα της Λισσαβόνας (Earmarking). Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο αναφοράς της παρούσας έκθεσης προόδου υποβλήθηκε στην Ε.Ε. το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων , με τις εξής προτεραιότητες: Συνέχιση της δημοσιονομικής εξυγίανσης και εξασφάλιση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών. Ταχύτερη αύξηση της παραγωγικότητας, κυρίως μέσω μεταρρυθμίσεων αλλά και από την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προβλημάτων στη Δημόσια Διοίκηση, στη λειτουργία των αγορών, τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και την προώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης. Bελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ενίσχυση του ανταγωνισμού, άνοιγμα των αγορών, αύξηση της εξωστρέφειας αλλά και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Αύξηση του ποσοστού συμμετοχής στην απασχόληση, μείωση της ανεργίας, καθώς και αποτελεσματικότερη λειτουργία των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και επανακατάρτισης. Οι στρατηγικές επιδιώξεις που αφορούν στη συμβολή του ΕΣΠΑ και των Προγραμμάτων του στο ΕΠΜ αναπτύσσονται σε τέσσερα επίπεδα: 1. Αύξηση της χρηματοδοτικής προσπάθειας που καταβάλλεται σε εθνικό επίπεδο μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων και του ΕΣΠΑ για την εξυπηρέτηση της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, συγκριτικά με το Γ ΚΠΣ. 2. Μεγιστοποίηση της συνεισφοράς του ΕΣΠΑ και των ΕΠ στο επίπεδο των ποσοτικών στόχων ή / και δεικτών της Λισσαβόνας, έτσι ώστε να βελτιωθεί η σχετική θέση της χώρας σε σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ (όπως παρακολουθείται Διαχείρισης ΠΕΠ, Μάιος

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 http://www.kriti-aigaio.gr/ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων/ ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 http://www.kriti-aigaio.gr/ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων/ ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 http://www.kriti-aigaio.gr/ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων/ ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ" 2007 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ" 2007 2013 http://www.makedonia-thrace.gr Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ιούνιος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: 8748. Κωδικός Πρόσκλησης: 29. Προς: 5 Η Υ.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: 8748. Κωδικός Πρόσκλησης: 29. Προς: 5 Η Υ.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Θ.Σιάππας Τηλέφωνο : 2231350903 Fax :2231052864

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΣΠΑ 2014-2020 Πυλώνες Ανάπτυξης για την Ελλάδα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΣΠΑ 2014-2020 Πυλώνες Ανάπτυξης για την Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΣΠΑ 2014-2020 Πυλώνες Ανάπτυξης για την Ελλάδα 2 ΕΣΠΑ 2007-2013 / Τι πετύχαμε; Σημαντική αύξηση απορρόφησης κοινοτικών πόρων Από 41,3% τον Ιούνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 2007-2013 ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Γ εγκύκλιος για την κατάρτιση επιχειρησιακών προγραµµάτων της περιόδου 2007-2013

Γ εγκύκλιος για την κατάρτιση επιχειρησιακών προγραµµάτων της περιόδου 2007-2013 Γ εγκύκλιος για την κατάρτιση επιχειρησιακών προγραµµάτων της περιόδου 2007-2013 2013 Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 2013 Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΙΝ-Μ73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΙΝ-Μ73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI

Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI www.pepba.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ο χλμ Μυτιλήνης Λουτρών, 81100 Μυτιλήνη Τηλ. Κέντρο 22513-52000, Fax: 22513-52014 e-mail: vorioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

ΣΧΕΔΙΟ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Κομοτηνή, 15.02.2011 α.π.:670

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" με κωδικό MIS 464641 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ με κωδικό MIS 464641 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.23 12:41:01 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω6Ε7ΟΡΙΝ-46Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΡΙΝ-ΝΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΡΙΝ-ΝΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΑΜΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 είναι ύψους 4,2 δις κοινοτικής συμμετοχής που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Είναι το τρίτο πρόγραμμα μεταξύ των 28 το οποίο εγκρίνεται από την Κομισιόν. Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Το Νέο ΕΣΠΑ εντάσσεται στο αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020 Να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»... 2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»... 3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»... 4 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 1. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ε.Φ.): 3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 4. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 5. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (στα αγγλικά): 6. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ; 7. ΚΚΑ (CCI): 8. Η ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 http://www.attikis.gr/ Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ N o 18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ N o 18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35100 Πληροφορίες: Λ. Βέλλιος Δ. Κολιός Τηλέφωνο : 2231350938

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 11:06:12 EET Reason: Location: Athens : 6 8 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

6. Χρηµατοδοτικό σχέδιο, το οποίο περιλαµβάνει δύο πίνακες 6.1. Ετήσια συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ (σε ΕΥΡΩ) 543 6.2. Χρηµατοδοτικό σχέδιο ανά Άξονα (σε ΕΥΡΩ, συνολική περίοδος) Πίνακας 6.2.1: Χρηµατοδοτικό σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 22/07/2015 Α.Π. : 1502/ΕΦΔ982 Προς: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 63 T.K : 10552

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 22/07/2015 Α.Π. : 1502/ΕΦΔ982 Προς: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 63 T.K : 10552 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.23 12:52:05 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΜΚΡΟΡΙΝ-ΥΥΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ 1 Έργα και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Δήμους I. Αμιγώς Διοικητικές Λειτουργίες Δημοτικά Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα

Ο Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 56 Τ.Κ. 115

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020

Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης / Εθνική Αρχή Συντονισμού Ιούνιος 2015 Περιεχόμενα παρουσίασης Α. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 5 η Προγραμματική Περίοδος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, στις 26 Ιουνίου, κατέληξε σε πολιτικές αποφάσεις για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, με βάση τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ», ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας :115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Σακελλαρίου Γιάννης Τηλέφωνο : 213 150 11 83 Φαξ. : 210 777 40 90

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΒΟΡΙΝ-ΜΗ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕΒΟΡΙΝ-ΜΗ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΛ-ΠΞΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΛ-ΠΞΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 Οι συγκεντρωτικές διαδικασίες εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ" με κωδικό MIS 423569 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ με κωδικό MIS 423569 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΑΛΚΜΗΝΗ ΧΟΧΛΙΔΑΚΗ Τηλέφωνο : 2813404546 Fax : 2810335040

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ" με κωδικό MIS 373638 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ με κωδικό MIS 373638 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΩΙΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΩΙΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς σας ενημερώνει ότι, υπογράφηκε στις 20 Ιουλίου, από την Υπουργό Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Γιάννης Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Μον. Α2 ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Regional 2014-2020 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΓΦ-ΘΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΝΓΦ-ΘΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγίας Σοφίας 10 Νέο Ψυχικό Ταχ.Κώδικας : 154 51 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

με βάση το άρθρο 6 του Ν.3614/2007, μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

με βάση το άρθρο 6 του Ν.3614/2007, μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.29 10:35:49 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 759ΜΟΡΙΝ-ΡΥΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-27Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-27Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΕΤΕΑΝ:ENEΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Την έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου Δανειοδοτήσεων Επιχειρηματικής Ανάπτυξης για την παροχή δανείων κεφαλαίου κίνησης χαμηλού επιτοκίου (περίπου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο ΟΠΑ" με κωδικό MIS 464688 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο ΟΠΑ με κωδικό MIS 464688 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 14/05/2015 Α.Π. : 953/ΕΦΔ644 Προς: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠΕΝΑΚΗ 5 T.K : 15238

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 14/05/2015 Α.Π. : 953/ΕΦΔ644 Προς: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠΕΝΑΚΗ 5 T.K : 15238 ΑΔΑ: Β5ΝΟΟΡΙΝ-14Ξ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.14 12:21:14 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΕΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΕΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "108o & 5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 465057 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης 108o & 5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 465057 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.25 11:43:58 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω3ΛΔΟΡΙΝ-ΜΣΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 1: ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 303349 2: ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 053 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ Ενίσχυση νέων παράλληλων εκδηλώσεων Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης 4: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 5: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΑ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 ΤΜΗΜΑ Γ:

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X Αξιολογημένη από ΔΑ ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ : ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 30329 2: ΚΩΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟΦ-ΝΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΨΟΦ-ΝΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β499Φ-61Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β499Φ-61Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η Διοίκηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ επειδή προέβλεψε την τραπεζική πιστωτική ασφυξία και ακρίβεια στην ελληνική αγορά δημιούργησε κατάλληλα Εγγυοδοτικά προϊόντα και Ταμεία Χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Νέο Ψυχικό, 13/10/2014 Α.Π. : 1734/Φ.93 Προς: ΕΡΓΟΣΕ ΚΑΡΟΛΟΥ 27 T.K : 10437

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Νέο Ψυχικό, 13/10/2014 Α.Π. : 1734/Φ.93 Προς: ΕΡΓΟΣΕ ΚΑΡΟΛΟΥ 27 T.K : 10437 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (2):

1 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (2): ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ / νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741 Πληροφορίες: Γρ. Προϊσταμένου Τηλέφωνο: 213 1501500

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ΑΔΑ ΑΔΑ: : 4ΑΛΥΟΡ1Υ-4Ρ 4Α877ΛΒ-68Ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΠΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΠΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΕΦ-ΓΦ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΖΕΦ-ΓΦ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Διακρατικών Σχέσεων Μεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα