ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ"

Transcript

1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Εισηγητική έκθεση 1. Οι Κοινοτικές ρυθµίσεις Η ανάπτυξη της σύγχρονης βιοτεχνολογίας δηµιούργησε έντονους προβληµατισµούς σχετικά µε τις αρνητικές επιπτώσεις των Γενετικά Τροποποιηµένων Οργανισµών (ΓΤΟ) στην υγεία ή/και στο περιβάλλον. Γι αυτόν ακριβώς το λόγο η ΕΕ θέσπισε ειδικό νοµοθετικό πλαίσιο (κυρίως, η Οδηγία 2001/18/ΕΚ και οι Κανονισµοί 1829/2003/ΕΚ και 1830/2003/ΕΚ), το οποίο στηρίζεται στην αρχή της προφύλαξης. Ωστόσο, ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που σχετίζεται µε τους Γενετικά Τροποποιηµένους Οργανισµούς (ΓΤΟ) είναι αυτό της συνύπαρξης των συµβατικών και βιολογικών καλλιεργειών µε τις ΓΤ καλλιέργειες. Μπορούν να συνυπάρξουν; Συνεχώς αυξάνονται οι επιστηµονικές ενδείξεις σχετικά µε τη δυνατότητα εξάπλωσης των ΓΤ γονιδίων που έχει σαν συνέπεια την επιµόλυνση των συµβατικών ή βιολογικών καλλιεργειών από ΓΤ καλλιέργειες αλλά και την πρόσµιξη (διασταύρωση) διαφορετικών ΓΤ καλλιεργειών. Οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων διατρέχουν το µεγαλύτερο κίνδυνο διότι εκτός από την απώλεια εσόδων θα απωλέσουν και την πιστοποίηση εξ αιτίας της επιµόλυνσης. Αλλά και οι παραγωγοί συµβατικών προϊόντων θα απωλέσουν έσοδα λόγω του φόβου των καταναλωτών να προµηθευτούν ΓΤ προϊόντα, σε κάθε δε περίπτωση θα καταλήξουν να καλλιεργούν ΓΤ σπόρους χωρίς να το έχουν επιλέξει οι ίδιοι. Επί πλέον λόγω της επιµόλυνσης κινδυνεύουν να κατηγορηθούν από τις εταιρίες βιοτεχνολογίας ότι παραβιάζουν το δικαίωµα που τους παρέχει η πατέντα την οποία ήδη διαθέτουν οι ως άνω εταιρίες. Να τονίσουµε επίσης ότι και οι καλλιεργητές ΓΤ σπόρων δεν είναι εκτός κινδύνου διότι εξ αιτίας του λήθαργου του σπόρου είναι δύσκολο, µετά την καλλιέργεια ΓΤ σπόρων να επιστρέψουν σε µη ΓΤ καλλιέργεια, καθώς το έδαφος θα χαρακτηριστεί ως µολυσµένο. Το τελευταίο θα έχει σαν επιπρόσθετη συνέπεια τη µείωση της αξίας της ιδιοκτησίας 1. Τέλος το πρόβληµα γίνεται οξύτερο αν αναλογιστεί κανείς ότι η δυνατότητα 1 J. Matthews Glenn, <<Footloose: Civil Liability for GMO Gene Wandering in Canada>>, 43 Washburn Law Journal (2004), σ

2 εξάπλωσης των γονιδίων απειλεί την καθαρότητα όλων των υπαρχόντων σπόρων, που αποτελούν κοινή κληρονοµιά της ανθρωπότητας 2. Σ αυτό το πρόβληµα η µόνη απάντηση βρίσκεται στην υιοθέτηση ιδιαίτερου νοµοθετικού πλαισίου, το οποίο προτείνουµε µε το παρόν κείµενο στα πλαίσια των ρυθµίσεων για τη συνύπαρξη, η οποία πρέπει να νοηθεί ως η πραγµατική δυνατότητα που πρέπει να έχουν οι παραγωγοί και οι καταναλωτές να επιλέγουν ΓΤ, συµβατικά ή βιολογικά προϊόντα ή καλλιέργειες 3. Αφορά στις κοινωνικο-οικονοµικές επιπτώσεις που προκαλούνται από τις γενετικά τροποποιηµένες καλλιέργειες και οι οποίες είναι ανάγκη να προληφθούν 4. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η βλάβη δεν µπορεί να αποκατασταθεί in naturam διότι από τη στιγµή που επέλθει η επιµόλυνση ή η πρόσµιξη ΓΤ και συµβατικών ή οργανικών σπόρων, είναι αδύνατος ο διαχωρισµός τους. Εποµένως τα µέτρα που θα ληφθούν και θα επιτρέπουν την παρουσία ΓΤΟ µέχρι ενός ορίου (οποιοδήποτε και αν είναι το όριο) αναιρούν την ως άνω πραγµατική δυνατότητα. Σε ό,τι αφορά στη δυνατότητα εθνικών ρυθµίσεων το ΕΚ σε µια απόφασή του (της 13 ης εκεµβρίου 2001) 5 υπογραµµίζει ότι στο βαθµό που οι κοινοτικές ρυθµίσεις δεν παρέχουν πλήρη ασφάλεια ή δεν µπορούν να εφαρµοστούν 6, τα κράτη µέλη µπορούν να προβαίνουν σε εθνικές ρυθµίσεις. Το ζήτηµα λοιπόν είναι κατά πόσο οι κοινοτικές ρυθµίσεις για τους ΓΤΟ συνιστούν πλήρη εναρµόνιση (α), και αν η εφαρµογή της αρχής της προφύλαξης υπερκερνά το άρθρο 95(5) ΕΚ (β). α) Σε ό,τι αφορά στο βαθµό εναρµόνισης πρέπει να υπογραµµίσουµε ότι δεν είναι πλήρης σε ό,τι αφορά στα ηθικά ζητήµατα (άρθρο 29 της Οδηγίας 2001/18) και τη συνύπαρξη των καλλιεργειών (άρθρο 26 α της Οδηγίας 2001/18). Στο ζήτηµα της συνύπαρξης των καλλιεργειών η ατελής εναρµόνιση προκύπτει τόσο από το ίδιο το άρθρο 26 α, όσο και από το ότι η µόνη νοµική πράξη σχετικά µε τη συνύπαρξη είναι η µη δεσµευτική Σύσταση της Επιτροπής 2003/556, που αναφέρεται στις κατευθύνσεις µε βάση τις οποίες θα εξασφαλιστεί η συνύπαρξη 7. Είναι απαραίτητο να τονιστεί ότι η συνύπαρξη στην οποία αναφέρεται το άρθρο 26 α και η Σύσταση αφορά στις οικονοµικές επιπτώσεις (δηλαδή στις ζηµίες) που 2 Για µια συνολική εκτίµηση των προβληµάτων σχετικά µε τη συνύπαρξη, βλ. European Economic and Social Committee, Opinion on the Co-existence between genetically modified crops, and conventional and organic crops, NAT/244, Brussels, Βλ. Press Release of the Commission, IP/03/ Αιτ. σκ. 1 και 2 της Σύστασης της Επιτροπής 2003/556/ΕΚ. ΕΕΕΚ 2003 L 189/36. 5 C-1/00, Επιτροπή κατά Γαλλίας, [2001] Συλλ. Ι Ibid., παρ. 115 και Σύσταση της Επιτροπής 2003/556/ΕΚ της 23 ης Ιουλίου 2003 σχετικά µε τη θέσπιση κατευθυντήριων γραµµών για την ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών και βέλτιστων πρακτικών προκειµένου να διασφαλιστεί η συνύπαρξη γενετικώς τροποποιηµένων, συµβατικών και βιολογικών καλλιεργειών. 2

3 µπορεί να έχει η σύµµιξη καλλιεργειών µε ή χωρίς ΓΤΟ 8. Το ζήτηµα των πιθανών περιβαλλοντικών κινδύνων σχετικά µε τη συνύπαρξη ρυθµίζεται από την Οδηγία 2001/18 και µόνο οι εγκεκριµένοι ΓΤΟ µε βάση τις διαδικασίες της ως άνω Οδηγίας µπορούν να καλλιεργηθούν 9. Ωστόσο η αβεβαιότητα που υπάρχει σχετικά µε τις πιθανότητες βλάβης του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας 10 και κυρίως οι πιθανές εξαιρετικά µεγάλες οικονοµικές ζηµίες των αγροτών καθιστούν το ζήτηµα της συνύπαρξης ένα από τα πιό ακανθώδη θέµατα της κοινοτικής γεωργίας 11. Για το λόγο αυτό στο Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της (Α5-0465/2003) αναφέρονται τα εξής: α) να υπάρχουν ενιαίοι δεσµευτικοί κανόνες σε κοινοτικό επίπεδο για τη συνύπαρξη των καλλιεργειών, β) τα κράτη µέλη να διαθέτουν νοµοθετικά µέτρα που να διασφαλίζουν τη συνύπαρξη, γ) να υπάρχει πρόβλεψη σε κοινοτική κλίµακα για την αστική ευθύνη και την ασφάλιση πιθανών οικονοµικών ζηµιών σε σχέση µε τη συνύπαρξη, δ) οι κοινοτικές ρυθµίσεις για τη συνύπαρξη πρέπει να παρέχουν στα κράτη µέλη τη δυνατότητα να απαγορεύουν ολοσχερώς τη καλλιέργεια ΓΤΟ. β) Όπως ήδη έχουµε επισηµάνει οι κοινοτικές ρυθµίσεις για τους ΓΤΟ στηρίζονται στην αρχή της προφύλαξης, η οποία αποτελεί γενική αρχή του Κοινοτικού δικαίου 12, µέσω δε αυτής σκοπείται η επίτευξη υψηλού επιπέδου της προστασίας του περιβάλλοντος, της ανθρώπινης υγείας αλλά και της γεωργίας ως κοινωνικής και οικονοµικής δραστηριότητας στα πλαίσια της πολυλειτουργικότητάς της. Τα κράτη µέλη µπορούν µε βάση την αρχή της προφύλαξης να υιοθετούν υψηλότερο επίπεδο προστασίας από αυτό των κοινοτικών ρυθµίσεων διότι η εν λόγω αρχή, έχοντας ως πυλώνες της τις έννοιες του κινδύνου και της επιστηµονικής αβεβαιότητας, τους δίνει τη δυνατότητα να αξιολογήσουν διαφορετικά αυτές τις έννοιες σε σχέση µε την αξιολόγηση που κάνουν τα κοινοτικά όργανα. Με άλλα λόγια, η εφαρµογή της αρχής της προφύλαξης επιτρέπει στα κράτη µέλη να λάβουν εθνικά µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, της ανθρώπινης υγείας και της 8 Αιτ. σκέψη 5 και παρ της Σύστασης 2003/ Παρ της Σύστασης. 10 Παρά τις διαβεβαιώσεις των εταιριών βιοτεχνολογίας ότι δεν υφίσταται σηµαντικός κίνδυνος, επιστηµονικές έρευνες δείχνουν ότι ο κίνδυνος δεν είναι αµελητέος, όπως π.χ. οι διαπιστωθείσες επιµολύνσεις συµβατικών καλλιεργειών αραβοσίτου από καλλιέργειες ΓΤΟ, ιδίως του Starlink, στο Μεξικό. Βλ. Contamination by genetically modified maize in Mexico much worse than feared. Το κείµενο είναι διαθέσιµο στο: 11 Η Επιστηµονική Επιτροπή για τα Φυτά διαπιστώνει ότι γι αυτό το ζήτηµα χρειάζεται να γίνει περαιτέρω έρευνα. Βλ., Opinion of the Scientific Committee on Plants concerning the adventitious presence of GM seeds in conventional seeds, SCP/GMO-SEED-CONT/002-FINAL, Οι σηµαντικότερες αποφάσεις µε τις οποίες αναγνωρίζεται η αρχή της προφύλαξης ως γενική αρχή του κοινοτικού δικαίου είναι, T-74/00, T-76/00, T-83/00, T-84/00, T-85/00, T-132/00 T-137/00 και T- 141/00, Artegodan GmbH και άλλοι κατά Επιτροπής, [2002] Συλλ. ΙΙ-4945, παρ. 184 της απόφασης, C-192/01, Επιτροπή κατά ανίας (απόφαση της 23 ης Σεπτεµβρίου 2003, παρ.49-52), C-236/01, Monsanto Agricoltura Italia SpA v. Presidenza del consiglio dei ministri (απόφαση της 9 ης Σεπτεµβρίου 2003), παρ και

4 γεωργίας εκτός του πλαισίου των διατάξεων του άρθρου 95 ΕΚ. Προς αυτή την κατεύθυνση φαίνεται να κινείται και ο κοινοτικός δικαστής. Συγκεκριµένα το ΕΚ στην απόφαση της 5 ης Φεβρουαρίου τονίζει ότι είναι σαφές ότι η αξιολόγηση του κινδύνου µπορεί να δείξει ότι συνεχίζει να υφίσταται επιστηµονική αβεβαιότητα σχετικά µε την ύπαρξη ή την έκταση των πραγµατικών κινδύνων. Σ αυτή τη περίπτωση πρέπει να γίνει δεκτό ότι ένα κράτος µέλος µπορεί, σύµφωνα µε την αρχή της προφύλαξης, να λαµβάνει προστατευτικά µέτρα χωρίς να περιµένει να αποδειχθούν η ύπαρξη και η σοβαρότητα των κινδύνων 14 Προκύπτει λοιπόν ότι η αρχή της προφύλαξης εφαρµόζεται όταν υπάρχει επιστηµονική αβεβαιότητα χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η εναρµόνιση του άρθρου 95 ΕΚ. Εφόσον το άρθρο 26 α της Οδηγίας 2001/18/ΕΚ ορίζει ότι τα κράτη µέλη λαµβάνουν µέτρα «για την αποφυγή ακούσιας παρουσίας ΓΤΟ σε άλλα προϊόντα», αυτό σηµαίνει ότι διαφοροποιείται από τις ρυθµίσεις σχετικά µε την επισήµανση που προβλέπουν τη θέσπιση ορίων παρουσίας ΓΤΟ. Συγκεκριµένα οι αιτιολογικές σκέψεις αριθ του Κανονισµού 1829/2003/ΕΚ κάνουν λόγο για «τυχαία ή τεχνικώς αναπόφευκτη» παρουσία ΓΤΟ ενώ η αιτιολογική σκέψη αριθ. 28, που είναι ο προποµπός του άρθρου 26 α, αναφέρει ότι «οι υπεύθυνοι θα πρέπει να αποφεύγουν την ακούσια παρουσία ΓΤΟ σε άλλα προϊόντα». Προκύπτει λοιπόν από την ίδια τη γραµµατική διατύπωση ότι δεν ταυτίζεται η συνύπαρξη µε το όριο «τυχαίας ή τεχνικώς αναπόφευκτης» παρουσίας ΓΤΟ το οποίο συναρτάται µόνο µε τις ρυθµίσεις για την επισήµανση. Με βάση λοιπόν την αρχή της προφύλαξης η οποία εφαρµόζεται στην υλοποίηση των προβλέψεων της Οδηγίας 2001/18/ΕΚ (άρθρα 1 και 4) το κατάλληλο µέτρο είναι η απαγόρευση καλλιέργειας ΓΤΟ καθώς µόνο µε αυτό το µέτρο δεν µειώνεται απλώς αλλά αποτρέπεται η ακούσια παρουσία ΓΤΟ σε άλλα προϊόντα. Με άλλα λόγια, µε αυτό τον τρόπο υπηρετείται πρακτικά ο σκοπός της συνύπαρξης ως της πραγµατικής δυνατότητας επιλογών. 2. Η σχέση µεταξύ της κοινοτικής νοµοθεσίας για τους ΓΤΟ και του Πρωτοκόλλου της Καρθαγένης Το Πρωτόκολλο αναγνωρίζει τη νοµιµότητα περιφερειακών συµφωνιών 15 είτε προηγούνται είτε έπονται χρονικά του Πρωτοκόλλου, υπό την προϋπόθεση ότι είναι συµβατές µε το στόχο του Πρωτοκόλλου και ότι δεν παρέχουν µικρότερη προστασία σε σχέση µε αυτή που 13 C-24/00, Επιτροπή κατά Γαλλίας. 14 Ibid., παρ. 56 της απόφασης. 15 Άρθρο 14(1) του Πρωτοκόλλου. 4

5 παρέχει το Πρωτόκολλο 16. Πρέπει να σηµειώσουµε όµως ότι υπάρχουν µερικές διαφοροποιήσεις µεταξύ των δύο συστηµάτων, κυρίως σε ό,τι αφορά στις κοινωνικο-οικονοµικές επιπτώσεις των ΓΤΟ. Πράγµατι, σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο, η αξιολόγηση του κινδύνου των ΓΤΟ πρέπει να περιλαµβάνει και τις κοινωνικο-οικονοµικές επιπτώσεις 17, ενώ αυτές δεν προβλέπονται στο κοινοτικό δίκαιο για τους ΓΤΟ. Εάν λοιπόν θεωρηθεί ότι αυτή η διαφοροποίηση επιφέρει χαµηλότερο επίπεδο προστασίας του κοινοτικού δικαίου σε σχέση µε αυτό του Πρωτοκόλλου, τότε σύµφωνα µε το άρθρο 14(3) του Πρωτοκόλλου δεν εφαρµόζονται οι κοινοτικές ρυθµίσεις. Επειδή όµως το Πρωτόκολλο δεν απαιτεί πλήρη συµβατότητα και αφήνει ευρεία διακριτική ευχέρεια χειρισµών, η επίκληση της ως άνω διάταξης φαίνεται να µην επιφέρει αποτελέσµατα. Η λύση µπορεί να αναζητηθεί στο Πρωτόκολλο µέσω όµως του κοινοτικού δικαίου, καθώς η Κοινότητα αποτελεί µέρος του Πρωτοκόλλου το οποίο συνήψε µε Απόφαση της Επιτροπής 18. Σύµφωνα µε το άρθρο 300(7) ΣυνθΕΚ αφού το Πρωτόκολλο ενσωµατώθηκε στη κοινοτική έννοµη τάξη έχει υπερέχουσα θέση σε σχέση µε το παράγωγο δίκαιο. Έτσι λοιπόν στο βαθµό που οι εν λόγω προβλέψεις του Πρωτοκόλλου είναι πιό συγκεκριµένες και κατατείνουν σε µεγαλύτερη προστασία, υπερισχύουν των αντίστοιχων κοινοτικών. Οι ρυθµίσεις για τις κοινωνικο-οικονοµικές επιπτώσεις των ΓΤΟ αποβλέπουν αναµφίβολα σε υψηλότερο επίπεδο προστασίας από αυτό των κοινοτικών ρυθµίσεων και συνεπώς είναι αυτές που πρέπει να εφαρµοστούν. Από την άλλη πλευρά η Σύσταση 2003/556/ΕΚ αναθέτει στα κράτη µέλη να ρυθµίσουν όλα τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τη συνύπαρξη των καλλιεργειών, δηλαδή µε τις κοινωνικο-οικονοµικές επιπτώσεις, θέτοντας απλώς γενικές προδιαγραφές. Για την αναγκαιότητα λοιπόν εθνικών ρυθµίσεων στο συγκεκριµένο πρόβληµα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής: α) το 16% του ενεργού πληθυσµού της χώρας απασχολείται στον γεωργικό τοµέα και αυτό σηµαίνει ότι οι πιθανές αρνητικές κοινωνικο-οικονοµικές επιπτώσεις από την καλλιέργεια γενετικά τροποιηµένων οργανισµών θα είναι βαρείες και µη αναστρέψιµες. β) ο γεωργικός κλήρος στην Ελλάδα είναι πολύ µικρός και συνεπώς η πυκνότητα των ιδιοκτησιών στις καλλιεργούµενες εκτάσεις είναι πολύ µεγάλη. Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή και µη αναστρέψιµη διατάραξη της κοινωνικής συνοχής δεδοµένου ότι η πιθανότητα των επιµολύνσεων θα οδηγήσει σε πολυάριθµους δικαστικούς αγώνες και κοινωνικές συγκρούσεις, πολλές φορές 16 Άρθρο 14(3). 17 Άρθρο Απόφαση 2002/68/ΕΚ του Συµβουλίου και Κανονισµός 1946/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15 ης Ιουλίου 2003, για τις διασυνοριακές διακινήσεις γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών, EE L 287/1. 5

6 προσωπικού χαρακτήρα. γ) έχει δικαίωµα η χώρα να επιλέξει µηδενικό ποσοστό ανοχής στις αρνητικές κοινωνικο-οικονοµικές επιπτώσεις 19. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω και ειδικότερα το Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της , σε συνδυασµό µε το άρθρο 26 α της Οδηγίας 2001/18/ΕΚ, το άρθρο 26 του Πρωτοκόλλου της Καρθαγένης, τις γενικές αρχές το κοινοτικού δικαίου- ιδίως την αρχή της προφύλαξης- και τη νοµολογία του ΕΚ και του ΠΕΚ καταθέτουµε την παρούσα πρόταση νόµου «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ». Λόγω της σχέσης του αντικειµένου της µε το κοινοτικό δίκαιο απαιτείται να ενταχθεί στη διαδικασία της Οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση µιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και κανονισµών 20, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 98/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης Ιουνίου Appellate Body, , WT/DS18, Measures Affecting Importation of Salmon, Canada v. Australia, παρ EE L 204/37, EE L 217/18,

7 ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόµου είναι: α) Να αποφευχθούν οι πιθανές αρνητικές κοινωνικές και οικονοµικές επιπτώσεις από τη χρήση γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών. β) Να αποτραπεί η δυνατότητα διασποράς γύρεως, σπόρων και φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού γενετικά τροποποιηµένων καλλιεργειών σε συµβατικές ή βιολογικές καλλιέργειες ή/και στο περιβάλλον. γ) Να εξασφαλιστεί η οικονοµική ελευθερία και το δικαίωµα ελεύθερης επιλογής των παραγωγών να παράγουν προϊόντα, ιδίως τροφές και ζωοτροφές, µε συµβατικό ή βιολογικό τρόπο και να τα διαθέτουν στην αγορά. Άρθρο 2 Ορισµοί Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου α) Ως γενετικά τροποιηµένη καλλιέργεια νοείται η καλλιέργεια, στην οποία περιλαµβάνονται σπόροι και φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό, στην οποία το γενετικό υλικό έχει τροποιηθεί κατά τρόπο που δεν συµβαίνει φυσιολογικά µε τη σύζευξη ή/και το φυσιολογικό ανασυνδυασµό. β) Ως γενετικά τροποποιηµένο υλικό νοείται το µέρος µιας γενετικά τροποποιηµένης καλλιέργειας το οποίο µετά τη διασπορά γύρεως, σπόρων και φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού µπορεί να εµφανιστεί εκ νέου σε συµβατικές ή βιολογικές καλλιέργειες ή γενικότερα στο περιβάλλον. γ) Ως βιολογική καλλιέργεια νοείται εκείνη που χρησιµοποιεί τις µεθόδους παραγωγής που προβλέπονται στον Κανονισµό του Συµβουλίου 2092/91/ΕΟΚ, όπως συµπληρώθηκε µε τον Κανονισµό 1804/1999/ΕΚ. δ) Ως συµβατική καλλιέργεια νοείται εκείνη που δεν περιλαµβάνεται στους παραπάνω ορισµούς (παράγραφοι α) και γ)). ε) Ως χρήση νοείται η παραγωγή, εισαγωγή, διάθεση στην αγορά µε ή χωρίς αντάλλαγµα και µεταφορά γενετικά τροποποιηµένων σπόρων ή 7

8 γενετικά τροποποιηµένου φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού και η ανάπτυξη γενετικά τροποποιηµένων καλλιεργειών. στ) Ως διαχειριστής νοείται το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που παράγει, παρασκευάζει, εισάγει και διαθέτει στην αγορά µε ή χωρίς αντάλλαγµα γενετικά τροποποιηµένους σπόρους ή γενετικά τροποποιηµένο φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό της παραγράφου α). ζ) Ως παραγωγός νοείται το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που προβαίνει σε εργασίες οι οποίες αποσκοπούν στη λήψη γεωργικών προϊόντων, στη µορφή που αυτά απαντώνται συνήθως στη γεωργική εκµετάλλευση. Άρθρο 3 Πεδίο εφαρµογής Ο παρών νόµος εφαρµόζεται: Στην παραγωγή, εισαγωγή, διάθεση στην αγορά µε ή χωρίς αντάλλαγµα και µεταφορά γενετικά τροποποιηµένων σπόρων ή γενετικά τροποποιηµένου φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού και στην καλλιέργειά τους. Άρθρο 4 Η αρχή της προφύλαξης α) Οι οικονοµικές και κοινωνικές αρνητικές επιπτώσεις που συνδέονται µε τη χρήση γενετικά τροποποιηµένων καλλιεργειών πρέπει να προλαµβάνονται µε τη θέσπιση µέτρων προφύλαξης. β) Τα λαµβανόµενα µέτρα προς εφαρµογή του παρόντος νόµου στηρίζονται στο άρθρο 26 α της Οδηγίας 2001/18/ΕΚ και στο άρθρο 26 του Πρωτοκόλλου της Καρθαγένης, σε συνδυασµό µε την αρχή της προφύλαξης. Άρθρο 5 Σύσταση Επιστηµονικής Επιτροπής για την αγροτική βιοτεχνολογία α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων και Ανάπτυξης συστήνεται Επιστηµονική Επιτροπή για την Αγροτική Βιοτεχνολογία. Αποτελείται από πρόσωπα που δεν ανήκουν στη δηµόσια διοίκηση, είναι επιστήµονες εγνωσµένου κύρους και έχουν ειδικές γνώσεις στον τοµέα της αγροτικής βιοτεχνολογίας, κοινωνίας και οικονοµίας. Επίσης συµµετέχουν εκπρόσωποι των παραγωγών και των 8

9 καταναλωτών. Με τη σύνθεσή της διασφαλίζεται η αρχή της διαφάνειας και της επάρκειας και εκπροσωπούνται όλες οι επιστηµονικές απόψεις ακόµη και οι µειοψηφούσες. β) Η ως άνω Επιτροπή έχει ως κύριο σκοπό την εκπόνηση συνολικής µελέτης για τις κοινωνικο-οικονοµικές επιπτώσεις στη χώρα από τη χρήση γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών. Η εκπόνηση της µελέτης θα περαιωθεί το αργότερο σε πέντε χρόνια από την συγκρότησή της. γ) Συνεργάζεται µε άλλες επιτροπές ή φορείς και ιδίως µε την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, την Εθνική Επιτροπή για τα ικαιώµατα του Ανθρώπου και τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίµων. δ) Οργανώνει δηµόσιες συζητήσεις για τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τις κοινωνικές και οικονοµικές επιπτώσεις της αγροτικής βιοτεχνολογίας και καταθέτει περιοδικά έκθεση των πεπραγµένων της στους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων και Ανάπτυξης, όπως επίσης και στη Βουλή. Άρθρο 6 Προστασία των καλλιεργειών α) εν επιτρέπεται η χρήση γενετικά τροποποιηµένων σπόρων ή γενετικά τροποποιηµένου φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού. β). Οι υπεύθυνοι θα πρέπει να αποφεύγουν την ακούσια πρόσµιξη γενετικά τροποποιηµένων σπόρων µε σπόρους συµβατικών ή βιολογικών καλλιεργειών. Σε κάθε περίπτωση η πρόσµιξη δεν θα υπερβαίνει το 0,1% για τους εγκεκριµένους από την Κοινότητα σπόρους και θα είναι µηδενική για τους µη εγκεκριµένους. Άρθρο 7 Αστική ευθύνη α) Όποιος προβαίνει σε χρήση του άρθρου 2 παράγραφος ε) υποχρεούται σε αποζηµίωση για την ζηµία που προκάλεσε σε άλλον από την ως άνω χρήση. β) Ως ζηµία νοείται η µεταφορά ή µε άλλο τρόπο εισαγωγή γενετικά τροποποιηµένου υλικού του άρθρου 2 παράγραφος β): 1. Σε γεωργικά προϊόντα τα οποία, εξ αιτίας της µεταφοράς ή µε άλλο τρόπο εισαγωγής γενετικά τροποποιηµένου υλικού του άρθρου 2 παράγραφος β): 1α. Εµφανίζουν πρόσµιξη γενετικά τροποποιηµένου υλικού πάνω από 0,1%. 9

10 1β. εν επιτρέπεται να διατεθούν στο εξής στην αγορά. 1γ. Επιτρέπεται να διατεθούν στην αγορά εάν διαθέτουν επισήµανση στην οποία να αναγράφεται η γενετική τροποποίηση. 1δ. εν επιτρέπεται να διατεθούν στην αγορά µε επισήµανση η οποία προβλέπεται νόµιµα µε βάση τις µεθόδους παραγωγής. 2. Στο περιβάλλον γενικότερα, το οποίο εξ αιτίας της µεταφοράς ή µε άλλο τρόπο εισαγωγής γενετικά τροποποιηµένου υλικού του άρθρου 2 παράγραφος β): 2α. Καταστρέφεται ή υποβαθµίζεται σε στοιχεία του που δεν αποτελούν αντικείµενο ιδιωτικού δικαιώµατος. 2β. Καταστρέφεται ή υποβαθµίζεται σε στοιχεία του που αποτελούν αντικείµενο ιδιωτικού δικαιώµατος, πλην όµως ο φορέας του δικαιώµατος δεν λαµβάνει τα µέτρα που απαιτούνται από τις περιστάσεις. γ) Στις περιπτώσεις των προηγούµενων παραγράφων 2α και 2β, ενεργητική νοµιµοποίηση για την αξίωση αποκατάστασης της ζηµίας διαθέτει οποιαδήποτε ένωση προσώπων, η οποία έχει ως στόχο είτε την προστασία του περιβάλλοντος είτε την προστασία των κοινωνικών και οικονοµικών συµφερόντων των αγροτών και λειτουργεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις υπέρ τα πέντε έτη πριν από την πρόκληση της ζηµίας. Η τυχόν επιδικαζόµενη αποζηµίωση θα καταβάλλεται απευθείας στο Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. δ) Η ζηµία που προξενείται σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους α) και β) τεκµαίρεται ότι οφείλεται στο γενετικά τροποποιηµένο υλικό του άρθρου 2 παράγραφος β). ε) Για την καταβολή της αποζηµίωσης ισχύουν οι γενικές διατάξεις των άρθρων 297 ΑΚ, 298 ΑΚ και 299 ΑΚ. στ) Όταν, στην περίπτωση της παραγράφου α) σε συνδυασµό µε την παράγραφο β), υπάρχουν περισσότεροι παραγωγοί γενετικά τροποποιηµένων καλλιεργειών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 926 ΑΚ. Εάν κάποιος από τους παραπάνω παραγωγούς ευθύνεται για µέρος της ζηµίας εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 927 ΑΚ. Άρθρο 8 Αξίωση για άρση της προσβολής και παράλειψή της στο µέλλον α) Στην περίπτωση της ζηµίας του άρθρου 7 παράγραφος β) δικαιούται αυτός που ζηµιώνεται να αξιώσει την άρση της προσβολής και την παράλειψή της στο µέλλον. Μπορεί να εφαρµοστούν οι διατάξεις των άρθρων 57 ΑΚ, 59 ΑΚ, 984 ΑΚ, 989 ΑΚ, 994 ΑΚ, 996 ΑΚ 997 ΑΚ, 1003 ΑΚ 1004 ΑΚ, 1108 ΑΚ. λαµβανοµένου υπόψη ότι: 10

11 1. Η έννοια της παράνοµης προσβολής των άρθρων 57 ΑΚ και 59 ΑΚ ταυτίζεται µε την έννοια της ζηµίας του άρθρου 7 παράγραφος β) του παρόντος νόµου. 2. Η έννοια της παράνοµης διατάραξης των άρθρων 984 ΑΚ, 989 ΑΚ, 994 ΑΚ, 996 ΑΚ και 997 ΑΚ ταυτίζεται µε την έννοια της ζηµίας του άρθρου 7 παράγραφος β) του παρόντος νόµου. 3. Η έννοια της σηµαντικής παρενόχλησης του άρθρου 1003 ΑΚ ταυτίζεται µε την έννοια της ζηµίας του άρθρου 7 παράγραφος β) του παρόντος νόµου. Επί πλέον η έννοια της συνήθους χρήσης του άρθρου 1003 ΑΚ δεν επηρεάζεται από το εάν και κατά πόσο τα λαµβανόµενα γεωργικά προϊόντα προέρχονται από συµβατικές, βιολογικές ή γενετικά τροποποιηµένες καλλιέργειες. β) Για τις αξιώσεις της προηγούµενης παραγράφου α) εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος στ). Άρθρο 9 ιοικητικές κυρώσεις Επιβάλλεται πρόστιµο από Ευρώ µέχρι Ευρώ: α) Σε όποιον παράγει, εισάγει, διαθέτει στην αγορά µε ή χωρίς αντάλλαγµα γενετικά τροποποιηµένους σπόρους ή γενετικά τροποποιηµένο φυτικό πολλαπαλασιαστικό υλικό. β) Σε όποιον εισάγει ή διαθέτει στην αγορά µε ή χωρίς αντάλλαγµα γενετικά τροποποιηµένους σπόρους ή γενετικά τροποποιηµένο φυτικό πολλαπαλασιαστικό υλικό χωρίς να τους προσδιορίζει σαν τέτοιους ή τους προσδιορίζει ως µη γενετικά τροποποιηµένους. γ) Επιβάλλεται πρόστιµο από Ευρώ µέχρι Ευρώ σε όποιον αναπτύσσει γενετικά τροποποιηµένες καλλιέργειες. Άρθρο 10 Ποινικές κυρώσεις Τιµωρείται µε ποινή κάθειρξης µέχρι δέκα ετών: α) Όποιος παράγει, εισάγει, διαθέτει στην αγορά µε ή χωρίς αντάλλαγµα γενετικά τροποποιηµένους σπόρους ή γενετικά τροποποιηµένο φυτικό πολλαπαλασιαστικό υλικό. β) Όποιος εισάγει ή διαθέτει στην αγορά µε ή χωρίς αντάλλαγµα γενετικά τροποποιηµένους σπόρους ή γενετικά τροποποιηµένο φυτικό πολλαπαλασιαστικό υλικό χωρίς να τους προσδιορίζει σαν τέτοιους ή τους προσδιορίζει ως µη γενετικά τροποποιηµένους. 11

12 γ) Όποιος εν γνώσει του αναπτύσσει γενετικά τροποποιηµένες καλλιέργειες. Άρθρο 11 Καταργούµενες διατάξεις Καταργείται κάθε άλλη διάταξη που αντιβαίνει στις διατάξεις του παρόντος νόµου ή αναφέρεται σε θέµατα που ρυθµίζονται από αυτόν. Άρθρο 12 Μεταβατικές διατάξεις Τροποποίηση ή κατάργηση του παρόντος νόµου θα γίνει µετά την περαίωση της µελέτης σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος β). Άρθρο 13 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν από τις διατάξεις του ορίζεται διαφορετικά. 12

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 200/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουλίου 2010 σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση μεταξύ κοινοτικών και εθνικών ρυθμίσεων για τους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς (γνωμ.)

Η σχέση μεταξύ κοινοτικών και εθνικών ρυθμίσεων για τους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς (γνωμ.) 368 ΠερΔικ 3/2006 (ΕΤΟΣ 10ο) Γ. ΜΠΑΛΙΑΣ Η σχέση μεταξύ κοινοτικών και εθνικών ρυθμίσεων για τους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς (γνωμ.) ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΛΙΑΣ, Δικηγόρος Επί της Αποφάσεως 2006/10/ΕΚ με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Απριλίου 2010 σχετικά µε σχέδιο νόµου για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής (CON/2010/36) Εισαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1830 EL 11.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 15.6.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (49/2011) Θέµα: Αιτιολογηµένη γνώµη της Γερουσίας της Ιταλικής ηµοκρατίας σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 915 τελικό 2011/0450 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη µέλη, προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων P6_TA(2006)0108 Νοµικά επαγγέλµατα Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 9.10.2013 2012/0260(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 6-27 Σχέδιο γνωµοδότησης Mariya Gabriel (PE516.973v02-00) σχετικά µε την πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(206)0260 Επικύρωση και προσχώρηση στο πρωτόκολλο του 200 της σύμβασης επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών με εξαίρεση τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 30.4.2004 COM(2004) 351 τελικό 2002/0124 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2009R0124 EL 30.07.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 124/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [ΕΚ] ΑΡΙΘ. 1452/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΠ 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 268/24 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ...4 ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩ ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:...5 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ...5 ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 18.7.2013 2013/2097(INI) ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε τη διατήρηση της παραγωγής γάλακτος στις ορεινές περιοχές, στις µειονεκτικές

Διαβάστε περισσότερα

Το κείμενο του παρόντος εγγράφου είναι ίδιο με αυτό της προηγούμενης έκδοσης.

Το κείμενο του παρόντος εγγράφου είναι ίδιο με αυτό της προηγούμενης έκδοσης. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 2017 (OR. en) 5294/06 DCL 1 AΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 1 του εγγράφου: 5294/06 RESTREINT UE Με ημερομηνία: 13 Ιανουαρίου 2006 νέος χαρακτηρισμός: Θέμα: Έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 16243/14 AGRILEG 239 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17 Νοεμβρίου 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004 Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΛΕΤΙΚΗ Ή ΕΘΝΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004 Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΛΕΤΙΚΗ Ή ΕΘΝΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΛΕΤΙΚΗ Ή ΕΘΝΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: «Οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Δ.: Έλεγχοι για την εφαρμογή των Καν. (ΕΚ) 1829 και 1830/2003 σχετικά με τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα

Ε.Δ.: Έλεγχοι για την εφαρμογή των Καν. (ΕΚ) 1829 και 1830/2003 σχετικά με τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα Αθήνα, 1-2-2007 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2060 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ: 11526 - Αθήνα Πληροφορίες: Πετράκη Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 482/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Αγγελική Καλλία-Αντωνίου ρ. Νοµικής- ικηγόρος, Μέλος Σ Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ) ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 13(Ι) του 1993

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0093(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0093(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 25.6.2015 2015/0093(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.2.2009 COM(2009)81 τελικό 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας του πρωτοκόλλου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0344 Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

α) να μην έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων, στην υγεία των ζώων ή στο περιβάλλον β) να μην παραπλανούν τον καταναλωτή

α) να μην έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων, στην υγεία των ζώων ή στο περιβάλλον β) να μην παραπλανούν τον καταναλωτή α) να μην έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων, στην υγεία των ζώων ή στο περιβάλλον β) να μην παραπλανούν τον καταναλωτή γ) να μην διαφέρουν από τα τρόφιμα στην αντικατάσταση των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ι. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ι. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ EBUSINESS FORUM ΟΜΑ Α 1 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Επεξεργασία: Ξένια Πασσά,Μίνα Ζούλοβιτς ικονοµικά θέµατα: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.4.2013 COM(2013) 193 final 2013/0104 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2008 για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή ορισμένων παραχωρήσεων που αφορούν την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Οκτωβρίου σχετικά με περιορισμούς στις πληρωμές με χρήση μετρητών (CON/2017/40)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Οκτωβρίου σχετικά με περιορισμούς στις πληρωμές με χρήση μετρητών (CON/2017/40) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με περιορισμούς στις πληρωμές με χρήση μετρητών (CON/2017/40) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 29 Αυγούστου 2017 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.8.2003 L 206/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1452/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Αυγούστου 2003 για διατήρηση της παρέκκλισης που προβλέπεται από το άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 13.3.2015 L 68/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2015/412 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Μαρτίου 2015 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ όσον αφορά τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 31.10.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 285/37 ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Οι δραστικές ουσίες που περιέχονται σε εγκεκριμένα κοκκιδιοστατικά

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Οι δραστικές ουσίες που περιέχονται σε εγκεκριμένα κοκκιδιοστατικά 11.2.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 40/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 124/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με τον καθορισμόανώτατων ορίων για την παρουσία κοκκιδιοστατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 28.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 344/59 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2011 για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2014 COM(2014) 318 final 2014/0164 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τα μέτρα που μπορεί να θεσπίσει η Ένωση σε σχέση με τις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 715 final 2014/0339 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ «ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» Το εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 11.5.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0259 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Μαΐου 2011 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών

ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών P6_TA(2009)0086 ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 0ης Μαρτίου 2009 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά µε τη διασυνοριακή µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2016/0280(COD) 2.3.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 8.10.2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0281/2010 της Marie Moritz, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την καλλιέργεια του γενετικά τροποποιημένου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.4.2015 COM(2015) 167 final 2015/0086 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R0258 EL 18.04.2004 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 258/97 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.1.2004 COM(2004) 32 τελικό 2004/0009 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τις τιµές µετατροπής του ευρώ και των νοµισµάτων των κρατών µελών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1768/95 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 1995 για τη θέσπιση εκτελεστικών κανόνων σχετικά µε την γεωργική εξαίρεση που προβλέπει το άρθρο 14 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2100/94

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.4.2015 COM(2015) 177 final 2015/0093 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R0258 EL 07.08.2009 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 258/97 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 26.4.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (0046/2012) Αφορά: Αιτιολογηµένη γνώµη του γερµανικού Οµοσπονδιακού Συµβουλίου (Bundesrat) σχετικά µε την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2014 COM(2014) 308 final 2014/0160 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

Χ. Βλ. Γκόρτσος Επίκ. Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ

Χ. Βλ. Γκόρτσος Επίκ. Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Περιβαλλοντική ευθύνη αναφορικά με την πρόληψη και αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας: Προβληματισμοί σε σχέση με την εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγία 2004/35/ΕΚ στα πιστωτικά ιδρύματα Χ. Βλ. Γκόρτσος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.2.2003 L 31/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 223/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2003 για τις απαιτήσεις στον τοµέα της επισήµανσης τις συναφείς µε τον βιολογικό τρόπο παραγωγής για τις ζωοτροφές, τις

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2006O0004 EL 24.05.2013 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου και αιωρούµενα σωµατίδια (ΦΕΚ 135/Α/ ) ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου και αιωρούµενα σωµατίδια (ΦΕΚ 135/Α/ ) ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΞΗ Υ. Σ. 99 ΤΗΣ 10 Ιουλίου 1987 Οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου και αιωρούµενα σωµατίδια (ΦΕΚ 135/Α/28-7-87) ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Στις ερωτήσεις που σημειώνονται με αστερίσκο πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε απάντηση. 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ 1.1 Είστε εγκατεστημένος/η στην παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Η Greenpeace είναι µία διεθνής µη κερδοσκοπική οργάνωση που µε τη δράση της αναδεικνύει τα σηµαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα και προωθεί

Η Greenpeace είναι µία διεθνής µη κερδοσκοπική οργάνωση που µε τη δράση της αναδεικνύει τα σηµαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα και προωθεί Η Greenpeace είναι µία διεθνής µη κερδοσκοπική οργάνωση που µε τη δράση της αναδεικνύει τα σηµαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα και προωθεί αποτελεσµατικές λύσεις για ένα πράσινο και ειρηνικό µέλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.11.2015 L 293/15 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1973 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Ιανουαρίου 2007

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Ιανουαρίου 2007 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 15ης Ιανουαρίου 2007 κατόπιν αιτήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών Κύπρου σχετικά µε νοµοσχέδιο που ρυθµίζει την υιοθέτηση του ευρώ και τη µετάβαση από το

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΠ 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 30.1.2013 2012/2101(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη: ευεργέτημα πενίας σε διασυνοριακές διαφορές επί αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Συντομογραφίες...15 Ελληνικές...15 Ξενόγλωσσες...18

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Συντομογραφίες...15 Ελληνικές...15 Ξενόγλωσσες...18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συντομογραφίες...15 Ελληνικές...15 Ξενόγλωσσες...18 Εισαγωγή: Το φυσικό περιβάλλον ως ρυθμιστικό αντικείμενο του αστικού δικαίου: μια γενική θεώρηση 1. Ο παραπληρωματικός χαρακτήρας του αστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2010/41/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7 Ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ιασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ιασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών» B ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ιασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών» Το φερόµενο προς συζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2006) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή εθνικών µέτρων για τη συνύπαρξη γενετικώς

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

EBUSINESS FORUM ΟΜΑ Α 1 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ

EBUSINESS FORUM ΟΜΑ Α 1 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ EBUSINESS FORUM ΟΜΑ Α 1 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Παρακάτω ακολουθεί ο ενδεικτικός κατάλογος νοµοθεσίας-νοµολογίας του ηλεκτρονικού εµπορίου εµπλουτισµένος από τα µέλη της οµάδας. Τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

DGB 2B EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 18 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en) 2010/0208 (COD) PE-CONS 1/15 AGRI 16 ENV 13 AGRILEG 7 DENLEG 12 MI 20 CODEC 46

DGB 2B EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 18 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en) 2010/0208 (COD) PE-CONS 1/15 AGRI 16 ENV 13 AGRILEG 7 DENLEG 12 MI 20 CODEC 46 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2010/0208 (COD) PE-CONS 1/15 Βρυξέλλες, 18 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en) AGRI 16 ENV 13 AGRILEG 7 DENLEG 12 MI 20 CODEC 46 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2016)0253 Σύσταση, καθορισμός αρμοδιοτήτων, αριθμητική σύνθεση και διάρκεια θητείας εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1995R1768 EL 24.12.1998 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1768/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Ιουλίου 1995 για τη θέσπιση εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 03/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 7 ης Δεκεμβρίου 2009 για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. Τάξη και κατηγορία έργων όπου πρέπει να είναι εγγεγραµµένος ο υποχρεωτικά οριζόµενος υπεργολάβος.

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. Τάξη και κατηγορία έργων όπου πρέπει να είναι εγγεγραµµένος ο υποχρεωτικά οριζόµενος υπεργολάβος. Νοµική Υπηρεσία ΣΑΤΕ Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος, ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ Αθήνα, 18.12.2012 ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΘΕΜΑ: Τάξη και κατηγορία έργων όπου πρέπει να είναι εγγεγραµµένος ο υποχρεωτικά οριζόµενος υπεργολάβος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.2 «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/17

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/17 23.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 639/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0027(COD) της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0027(COD) της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2013/0027(COD) 2.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας DS Consulting

Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας DS Consulting Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας Κανονισμοί Ευρωπαϊκής Ένωσης Λειτουργία Συστήματος Ελέγχου Πιστοποίηση Προϊόντων Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 Κανονισμός (ΕΚ) 889/2008 Κανονισμός (ΕΚ) 710/2009 Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Αστική ευθύνη του δημοσίου 1 ο μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Αστική ευθύνη του δημοσίου 1 ο μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Αστική ευθύνη του δημοσίου 1 ο μέρος Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 14.06.2001 COM(2001) 318 τελικό 2001/0135 (COD) ΤΟΜΟΣ II Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

5808/17 ΓΕΧ/μκ/ΔΑ 1 DGG 3B

5808/17 ΓΕΧ/μκ/ΔΑ 1 DGG 3B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5808/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 5590/17 Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου PI 10 AGRI

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ

Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ Ψήφιση Κανονισμού Ο Κανονισμός (EE) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

η µάλλον ευρύτερη αναγνώριση του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η θέσπιση διατάξεων για την ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα της ΚΕΠΠΑ.

η µάλλον ευρύτερη αναγνώριση του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η θέσπιση διατάξεων για την ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα της ΚΕΠΠΑ. ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Bρυξέλλες, 30 Αυγούστου 2000 (01.09) (OR. fr) CONFER 4766/00 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ Θέµα : ιακυβερνητική ιάσκεψη 2000 Ενισχυµένη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ EBA/GL/2017/04 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μεταχείριση των μετόχων σε περιπτώσεις αναδιάρθρωσης παθητικού ή απομείωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πώς µϖορώ να ϖροστατεύσω το έργο µου στο ψηφιακό ϖεριβάλλον; (ϖρόληψη & καταστολή) Μαρία Γ. Σινανίδου, Int. IP LL.M. ικηγόρος Εϖιστηµονική Συνεργάτις Ο.Π.Ι. 09.03.2011 Υϖουργείο Πολιτισµού & Τουρισµού

Διαβάστε περισσότερα

Αυτορρύθμιση στις αγροτικές περιοχές/ύπαιθρος

Αυτορρύθμιση στις αγροτικές περιοχές/ύπαιθρος Αυτορρύθμιση στις αγροτικές περιοχές/ύπαιθρος Πώς μπορεί να καλυφθεί η απουσία του κράτους; Κρίνα Μπελεάν Δικηγόρος ΔΣ Χανίων Περιβαλλοντολόγος, MSc Στην Ελλάδα, οι κατ εξοχήν αγροτικές περιοχές καταλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 για τα γενετικώς τροποποιηµένα τρόφιµα και ζωοτροφές ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα