ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ"

Transcript

1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Εισηγητική έκθεση 1. Οι Κοινοτικές ρυθµίσεις Η ανάπτυξη της σύγχρονης βιοτεχνολογίας δηµιούργησε έντονους προβληµατισµούς σχετικά µε τις αρνητικές επιπτώσεις των Γενετικά Τροποποιηµένων Οργανισµών (ΓΤΟ) στην υγεία ή/και στο περιβάλλον. Γι αυτόν ακριβώς το λόγο η ΕΕ θέσπισε ειδικό νοµοθετικό πλαίσιο (κυρίως, η Οδηγία 2001/18/ΕΚ και οι Κανονισµοί 1829/2003/ΕΚ και 1830/2003/ΕΚ), το οποίο στηρίζεται στην αρχή της προφύλαξης. Ωστόσο, ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που σχετίζεται µε τους Γενετικά Τροποποιηµένους Οργανισµούς (ΓΤΟ) είναι αυτό της συνύπαρξης των συµβατικών και βιολογικών καλλιεργειών µε τις ΓΤ καλλιέργειες. Μπορούν να συνυπάρξουν; Συνεχώς αυξάνονται οι επιστηµονικές ενδείξεις σχετικά µε τη δυνατότητα εξάπλωσης των ΓΤ γονιδίων που έχει σαν συνέπεια την επιµόλυνση των συµβατικών ή βιολογικών καλλιεργειών από ΓΤ καλλιέργειες αλλά και την πρόσµιξη (διασταύρωση) διαφορετικών ΓΤ καλλιεργειών. Οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων διατρέχουν το µεγαλύτερο κίνδυνο διότι εκτός από την απώλεια εσόδων θα απωλέσουν και την πιστοποίηση εξ αιτίας της επιµόλυνσης. Αλλά και οι παραγωγοί συµβατικών προϊόντων θα απωλέσουν έσοδα λόγω του φόβου των καταναλωτών να προµηθευτούν ΓΤ προϊόντα, σε κάθε δε περίπτωση θα καταλήξουν να καλλιεργούν ΓΤ σπόρους χωρίς να το έχουν επιλέξει οι ίδιοι. Επί πλέον λόγω της επιµόλυνσης κινδυνεύουν να κατηγορηθούν από τις εταιρίες βιοτεχνολογίας ότι παραβιάζουν το δικαίωµα που τους παρέχει η πατέντα την οποία ήδη διαθέτουν οι ως άνω εταιρίες. Να τονίσουµε επίσης ότι και οι καλλιεργητές ΓΤ σπόρων δεν είναι εκτός κινδύνου διότι εξ αιτίας του λήθαργου του σπόρου είναι δύσκολο, µετά την καλλιέργεια ΓΤ σπόρων να επιστρέψουν σε µη ΓΤ καλλιέργεια, καθώς το έδαφος θα χαρακτηριστεί ως µολυσµένο. Το τελευταίο θα έχει σαν επιπρόσθετη συνέπεια τη µείωση της αξίας της ιδιοκτησίας 1. Τέλος το πρόβληµα γίνεται οξύτερο αν αναλογιστεί κανείς ότι η δυνατότητα 1 J. Matthews Glenn, <<Footloose: Civil Liability for GMO Gene Wandering in Canada>>, 43 Washburn Law Journal (2004), σ

2 εξάπλωσης των γονιδίων απειλεί την καθαρότητα όλων των υπαρχόντων σπόρων, που αποτελούν κοινή κληρονοµιά της ανθρωπότητας 2. Σ αυτό το πρόβληµα η µόνη απάντηση βρίσκεται στην υιοθέτηση ιδιαίτερου νοµοθετικού πλαισίου, το οποίο προτείνουµε µε το παρόν κείµενο στα πλαίσια των ρυθµίσεων για τη συνύπαρξη, η οποία πρέπει να νοηθεί ως η πραγµατική δυνατότητα που πρέπει να έχουν οι παραγωγοί και οι καταναλωτές να επιλέγουν ΓΤ, συµβατικά ή βιολογικά προϊόντα ή καλλιέργειες 3. Αφορά στις κοινωνικο-οικονοµικές επιπτώσεις που προκαλούνται από τις γενετικά τροποποιηµένες καλλιέργειες και οι οποίες είναι ανάγκη να προληφθούν 4. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η βλάβη δεν µπορεί να αποκατασταθεί in naturam διότι από τη στιγµή που επέλθει η επιµόλυνση ή η πρόσµιξη ΓΤ και συµβατικών ή οργανικών σπόρων, είναι αδύνατος ο διαχωρισµός τους. Εποµένως τα µέτρα που θα ληφθούν και θα επιτρέπουν την παρουσία ΓΤΟ µέχρι ενός ορίου (οποιοδήποτε και αν είναι το όριο) αναιρούν την ως άνω πραγµατική δυνατότητα. Σε ό,τι αφορά στη δυνατότητα εθνικών ρυθµίσεων το ΕΚ σε µια απόφασή του (της 13 ης εκεµβρίου 2001) 5 υπογραµµίζει ότι στο βαθµό που οι κοινοτικές ρυθµίσεις δεν παρέχουν πλήρη ασφάλεια ή δεν µπορούν να εφαρµοστούν 6, τα κράτη µέλη µπορούν να προβαίνουν σε εθνικές ρυθµίσεις. Το ζήτηµα λοιπόν είναι κατά πόσο οι κοινοτικές ρυθµίσεις για τους ΓΤΟ συνιστούν πλήρη εναρµόνιση (α), και αν η εφαρµογή της αρχής της προφύλαξης υπερκερνά το άρθρο 95(5) ΕΚ (β). α) Σε ό,τι αφορά στο βαθµό εναρµόνισης πρέπει να υπογραµµίσουµε ότι δεν είναι πλήρης σε ό,τι αφορά στα ηθικά ζητήµατα (άρθρο 29 της Οδηγίας 2001/18) και τη συνύπαρξη των καλλιεργειών (άρθρο 26 α της Οδηγίας 2001/18). Στο ζήτηµα της συνύπαρξης των καλλιεργειών η ατελής εναρµόνιση προκύπτει τόσο από το ίδιο το άρθρο 26 α, όσο και από το ότι η µόνη νοµική πράξη σχετικά µε τη συνύπαρξη είναι η µη δεσµευτική Σύσταση της Επιτροπής 2003/556, που αναφέρεται στις κατευθύνσεις µε βάση τις οποίες θα εξασφαλιστεί η συνύπαρξη 7. Είναι απαραίτητο να τονιστεί ότι η συνύπαρξη στην οποία αναφέρεται το άρθρο 26 α και η Σύσταση αφορά στις οικονοµικές επιπτώσεις (δηλαδή στις ζηµίες) που 2 Για µια συνολική εκτίµηση των προβληµάτων σχετικά µε τη συνύπαρξη, βλ. European Economic and Social Committee, Opinion on the Co-existence between genetically modified crops, and conventional and organic crops, NAT/244, Brussels, Βλ. Press Release of the Commission, IP/03/ Αιτ. σκ. 1 και 2 της Σύστασης της Επιτροπής 2003/556/ΕΚ. ΕΕΕΚ 2003 L 189/36. 5 C-1/00, Επιτροπή κατά Γαλλίας, [2001] Συλλ. Ι Ibid., παρ. 115 και Σύσταση της Επιτροπής 2003/556/ΕΚ της 23 ης Ιουλίου 2003 σχετικά µε τη θέσπιση κατευθυντήριων γραµµών για την ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών και βέλτιστων πρακτικών προκειµένου να διασφαλιστεί η συνύπαρξη γενετικώς τροποποιηµένων, συµβατικών και βιολογικών καλλιεργειών. 2

3 µπορεί να έχει η σύµµιξη καλλιεργειών µε ή χωρίς ΓΤΟ 8. Το ζήτηµα των πιθανών περιβαλλοντικών κινδύνων σχετικά µε τη συνύπαρξη ρυθµίζεται από την Οδηγία 2001/18 και µόνο οι εγκεκριµένοι ΓΤΟ µε βάση τις διαδικασίες της ως άνω Οδηγίας µπορούν να καλλιεργηθούν 9. Ωστόσο η αβεβαιότητα που υπάρχει σχετικά µε τις πιθανότητες βλάβης του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας 10 και κυρίως οι πιθανές εξαιρετικά µεγάλες οικονοµικές ζηµίες των αγροτών καθιστούν το ζήτηµα της συνύπαρξης ένα από τα πιό ακανθώδη θέµατα της κοινοτικής γεωργίας 11. Για το λόγο αυτό στο Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της (Α5-0465/2003) αναφέρονται τα εξής: α) να υπάρχουν ενιαίοι δεσµευτικοί κανόνες σε κοινοτικό επίπεδο για τη συνύπαρξη των καλλιεργειών, β) τα κράτη µέλη να διαθέτουν νοµοθετικά µέτρα που να διασφαλίζουν τη συνύπαρξη, γ) να υπάρχει πρόβλεψη σε κοινοτική κλίµακα για την αστική ευθύνη και την ασφάλιση πιθανών οικονοµικών ζηµιών σε σχέση µε τη συνύπαρξη, δ) οι κοινοτικές ρυθµίσεις για τη συνύπαρξη πρέπει να παρέχουν στα κράτη µέλη τη δυνατότητα να απαγορεύουν ολοσχερώς τη καλλιέργεια ΓΤΟ. β) Όπως ήδη έχουµε επισηµάνει οι κοινοτικές ρυθµίσεις για τους ΓΤΟ στηρίζονται στην αρχή της προφύλαξης, η οποία αποτελεί γενική αρχή του Κοινοτικού δικαίου 12, µέσω δε αυτής σκοπείται η επίτευξη υψηλού επιπέδου της προστασίας του περιβάλλοντος, της ανθρώπινης υγείας αλλά και της γεωργίας ως κοινωνικής και οικονοµικής δραστηριότητας στα πλαίσια της πολυλειτουργικότητάς της. Τα κράτη µέλη µπορούν µε βάση την αρχή της προφύλαξης να υιοθετούν υψηλότερο επίπεδο προστασίας από αυτό των κοινοτικών ρυθµίσεων διότι η εν λόγω αρχή, έχοντας ως πυλώνες της τις έννοιες του κινδύνου και της επιστηµονικής αβεβαιότητας, τους δίνει τη δυνατότητα να αξιολογήσουν διαφορετικά αυτές τις έννοιες σε σχέση µε την αξιολόγηση που κάνουν τα κοινοτικά όργανα. Με άλλα λόγια, η εφαρµογή της αρχής της προφύλαξης επιτρέπει στα κράτη µέλη να λάβουν εθνικά µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, της ανθρώπινης υγείας και της 8 Αιτ. σκέψη 5 και παρ της Σύστασης 2003/ Παρ της Σύστασης. 10 Παρά τις διαβεβαιώσεις των εταιριών βιοτεχνολογίας ότι δεν υφίσταται σηµαντικός κίνδυνος, επιστηµονικές έρευνες δείχνουν ότι ο κίνδυνος δεν είναι αµελητέος, όπως π.χ. οι διαπιστωθείσες επιµολύνσεις συµβατικών καλλιεργειών αραβοσίτου από καλλιέργειες ΓΤΟ, ιδίως του Starlink, στο Μεξικό. Βλ. Contamination by genetically modified maize in Mexico much worse than feared. Το κείµενο είναι διαθέσιµο στο: 11 Η Επιστηµονική Επιτροπή για τα Φυτά διαπιστώνει ότι γι αυτό το ζήτηµα χρειάζεται να γίνει περαιτέρω έρευνα. Βλ., Opinion of the Scientific Committee on Plants concerning the adventitious presence of GM seeds in conventional seeds, SCP/GMO-SEED-CONT/002-FINAL, Οι σηµαντικότερες αποφάσεις µε τις οποίες αναγνωρίζεται η αρχή της προφύλαξης ως γενική αρχή του κοινοτικού δικαίου είναι, T-74/00, T-76/00, T-83/00, T-84/00, T-85/00, T-132/00 T-137/00 και T- 141/00, Artegodan GmbH και άλλοι κατά Επιτροπής, [2002] Συλλ. ΙΙ-4945, παρ. 184 της απόφασης, C-192/01, Επιτροπή κατά ανίας (απόφαση της 23 ης Σεπτεµβρίου 2003, παρ.49-52), C-236/01, Monsanto Agricoltura Italia SpA v. Presidenza del consiglio dei ministri (απόφαση της 9 ης Σεπτεµβρίου 2003), παρ και

4 γεωργίας εκτός του πλαισίου των διατάξεων του άρθρου 95 ΕΚ. Προς αυτή την κατεύθυνση φαίνεται να κινείται και ο κοινοτικός δικαστής. Συγκεκριµένα το ΕΚ στην απόφαση της 5 ης Φεβρουαρίου τονίζει ότι είναι σαφές ότι η αξιολόγηση του κινδύνου µπορεί να δείξει ότι συνεχίζει να υφίσταται επιστηµονική αβεβαιότητα σχετικά µε την ύπαρξη ή την έκταση των πραγµατικών κινδύνων. Σ αυτή τη περίπτωση πρέπει να γίνει δεκτό ότι ένα κράτος µέλος µπορεί, σύµφωνα µε την αρχή της προφύλαξης, να λαµβάνει προστατευτικά µέτρα χωρίς να περιµένει να αποδειχθούν η ύπαρξη και η σοβαρότητα των κινδύνων 14 Προκύπτει λοιπόν ότι η αρχή της προφύλαξης εφαρµόζεται όταν υπάρχει επιστηµονική αβεβαιότητα χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η εναρµόνιση του άρθρου 95 ΕΚ. Εφόσον το άρθρο 26 α της Οδηγίας 2001/18/ΕΚ ορίζει ότι τα κράτη µέλη λαµβάνουν µέτρα «για την αποφυγή ακούσιας παρουσίας ΓΤΟ σε άλλα προϊόντα», αυτό σηµαίνει ότι διαφοροποιείται από τις ρυθµίσεις σχετικά µε την επισήµανση που προβλέπουν τη θέσπιση ορίων παρουσίας ΓΤΟ. Συγκεκριµένα οι αιτιολογικές σκέψεις αριθ του Κανονισµού 1829/2003/ΕΚ κάνουν λόγο για «τυχαία ή τεχνικώς αναπόφευκτη» παρουσία ΓΤΟ ενώ η αιτιολογική σκέψη αριθ. 28, που είναι ο προποµπός του άρθρου 26 α, αναφέρει ότι «οι υπεύθυνοι θα πρέπει να αποφεύγουν την ακούσια παρουσία ΓΤΟ σε άλλα προϊόντα». Προκύπτει λοιπόν από την ίδια τη γραµµατική διατύπωση ότι δεν ταυτίζεται η συνύπαρξη µε το όριο «τυχαίας ή τεχνικώς αναπόφευκτης» παρουσίας ΓΤΟ το οποίο συναρτάται µόνο µε τις ρυθµίσεις για την επισήµανση. Με βάση λοιπόν την αρχή της προφύλαξης η οποία εφαρµόζεται στην υλοποίηση των προβλέψεων της Οδηγίας 2001/18/ΕΚ (άρθρα 1 και 4) το κατάλληλο µέτρο είναι η απαγόρευση καλλιέργειας ΓΤΟ καθώς µόνο µε αυτό το µέτρο δεν µειώνεται απλώς αλλά αποτρέπεται η ακούσια παρουσία ΓΤΟ σε άλλα προϊόντα. Με άλλα λόγια, µε αυτό τον τρόπο υπηρετείται πρακτικά ο σκοπός της συνύπαρξης ως της πραγµατικής δυνατότητας επιλογών. 2. Η σχέση µεταξύ της κοινοτικής νοµοθεσίας για τους ΓΤΟ και του Πρωτοκόλλου της Καρθαγένης Το Πρωτόκολλο αναγνωρίζει τη νοµιµότητα περιφερειακών συµφωνιών 15 είτε προηγούνται είτε έπονται χρονικά του Πρωτοκόλλου, υπό την προϋπόθεση ότι είναι συµβατές µε το στόχο του Πρωτοκόλλου και ότι δεν παρέχουν µικρότερη προστασία σε σχέση µε αυτή που 13 C-24/00, Επιτροπή κατά Γαλλίας. 14 Ibid., παρ. 56 της απόφασης. 15 Άρθρο 14(1) του Πρωτοκόλλου. 4

5 παρέχει το Πρωτόκολλο 16. Πρέπει να σηµειώσουµε όµως ότι υπάρχουν µερικές διαφοροποιήσεις µεταξύ των δύο συστηµάτων, κυρίως σε ό,τι αφορά στις κοινωνικο-οικονοµικές επιπτώσεις των ΓΤΟ. Πράγµατι, σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο, η αξιολόγηση του κινδύνου των ΓΤΟ πρέπει να περιλαµβάνει και τις κοινωνικο-οικονοµικές επιπτώσεις 17, ενώ αυτές δεν προβλέπονται στο κοινοτικό δίκαιο για τους ΓΤΟ. Εάν λοιπόν θεωρηθεί ότι αυτή η διαφοροποίηση επιφέρει χαµηλότερο επίπεδο προστασίας του κοινοτικού δικαίου σε σχέση µε αυτό του Πρωτοκόλλου, τότε σύµφωνα µε το άρθρο 14(3) του Πρωτοκόλλου δεν εφαρµόζονται οι κοινοτικές ρυθµίσεις. Επειδή όµως το Πρωτόκολλο δεν απαιτεί πλήρη συµβατότητα και αφήνει ευρεία διακριτική ευχέρεια χειρισµών, η επίκληση της ως άνω διάταξης φαίνεται να µην επιφέρει αποτελέσµατα. Η λύση µπορεί να αναζητηθεί στο Πρωτόκολλο µέσω όµως του κοινοτικού δικαίου, καθώς η Κοινότητα αποτελεί µέρος του Πρωτοκόλλου το οποίο συνήψε µε Απόφαση της Επιτροπής 18. Σύµφωνα µε το άρθρο 300(7) ΣυνθΕΚ αφού το Πρωτόκολλο ενσωµατώθηκε στη κοινοτική έννοµη τάξη έχει υπερέχουσα θέση σε σχέση µε το παράγωγο δίκαιο. Έτσι λοιπόν στο βαθµό που οι εν λόγω προβλέψεις του Πρωτοκόλλου είναι πιό συγκεκριµένες και κατατείνουν σε µεγαλύτερη προστασία, υπερισχύουν των αντίστοιχων κοινοτικών. Οι ρυθµίσεις για τις κοινωνικο-οικονοµικές επιπτώσεις των ΓΤΟ αποβλέπουν αναµφίβολα σε υψηλότερο επίπεδο προστασίας από αυτό των κοινοτικών ρυθµίσεων και συνεπώς είναι αυτές που πρέπει να εφαρµοστούν. Από την άλλη πλευρά η Σύσταση 2003/556/ΕΚ αναθέτει στα κράτη µέλη να ρυθµίσουν όλα τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τη συνύπαρξη των καλλιεργειών, δηλαδή µε τις κοινωνικο-οικονοµικές επιπτώσεις, θέτοντας απλώς γενικές προδιαγραφές. Για την αναγκαιότητα λοιπόν εθνικών ρυθµίσεων στο συγκεκριµένο πρόβληµα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής: α) το 16% του ενεργού πληθυσµού της χώρας απασχολείται στον γεωργικό τοµέα και αυτό σηµαίνει ότι οι πιθανές αρνητικές κοινωνικο-οικονοµικές επιπτώσεις από την καλλιέργεια γενετικά τροποιηµένων οργανισµών θα είναι βαρείες και µη αναστρέψιµες. β) ο γεωργικός κλήρος στην Ελλάδα είναι πολύ µικρός και συνεπώς η πυκνότητα των ιδιοκτησιών στις καλλιεργούµενες εκτάσεις είναι πολύ µεγάλη. Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή και µη αναστρέψιµη διατάραξη της κοινωνικής συνοχής δεδοµένου ότι η πιθανότητα των επιµολύνσεων θα οδηγήσει σε πολυάριθµους δικαστικούς αγώνες και κοινωνικές συγκρούσεις, πολλές φορές 16 Άρθρο 14(3). 17 Άρθρο Απόφαση 2002/68/ΕΚ του Συµβουλίου και Κανονισµός 1946/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15 ης Ιουλίου 2003, για τις διασυνοριακές διακινήσεις γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών, EE L 287/1. 5

6 προσωπικού χαρακτήρα. γ) έχει δικαίωµα η χώρα να επιλέξει µηδενικό ποσοστό ανοχής στις αρνητικές κοινωνικο-οικονοµικές επιπτώσεις 19. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω και ειδικότερα το Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της , σε συνδυασµό µε το άρθρο 26 α της Οδηγίας 2001/18/ΕΚ, το άρθρο 26 του Πρωτοκόλλου της Καρθαγένης, τις γενικές αρχές το κοινοτικού δικαίου- ιδίως την αρχή της προφύλαξης- και τη νοµολογία του ΕΚ και του ΠΕΚ καταθέτουµε την παρούσα πρόταση νόµου «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ». Λόγω της σχέσης του αντικειµένου της µε το κοινοτικό δίκαιο απαιτείται να ενταχθεί στη διαδικασία της Οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση µιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και κανονισµών 20, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 98/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης Ιουνίου Appellate Body, , WT/DS18, Measures Affecting Importation of Salmon, Canada v. Australia, παρ EE L 204/37, EE L 217/18,

7 ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόµου είναι: α) Να αποφευχθούν οι πιθανές αρνητικές κοινωνικές και οικονοµικές επιπτώσεις από τη χρήση γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών. β) Να αποτραπεί η δυνατότητα διασποράς γύρεως, σπόρων και φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού γενετικά τροποποιηµένων καλλιεργειών σε συµβατικές ή βιολογικές καλλιέργειες ή/και στο περιβάλλον. γ) Να εξασφαλιστεί η οικονοµική ελευθερία και το δικαίωµα ελεύθερης επιλογής των παραγωγών να παράγουν προϊόντα, ιδίως τροφές και ζωοτροφές, µε συµβατικό ή βιολογικό τρόπο και να τα διαθέτουν στην αγορά. Άρθρο 2 Ορισµοί Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου α) Ως γενετικά τροποιηµένη καλλιέργεια νοείται η καλλιέργεια, στην οποία περιλαµβάνονται σπόροι και φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό, στην οποία το γενετικό υλικό έχει τροποιηθεί κατά τρόπο που δεν συµβαίνει φυσιολογικά µε τη σύζευξη ή/και το φυσιολογικό ανασυνδυασµό. β) Ως γενετικά τροποποιηµένο υλικό νοείται το µέρος µιας γενετικά τροποποιηµένης καλλιέργειας το οποίο µετά τη διασπορά γύρεως, σπόρων και φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού µπορεί να εµφανιστεί εκ νέου σε συµβατικές ή βιολογικές καλλιέργειες ή γενικότερα στο περιβάλλον. γ) Ως βιολογική καλλιέργεια νοείται εκείνη που χρησιµοποιεί τις µεθόδους παραγωγής που προβλέπονται στον Κανονισµό του Συµβουλίου 2092/91/ΕΟΚ, όπως συµπληρώθηκε µε τον Κανονισµό 1804/1999/ΕΚ. δ) Ως συµβατική καλλιέργεια νοείται εκείνη που δεν περιλαµβάνεται στους παραπάνω ορισµούς (παράγραφοι α) και γ)). ε) Ως χρήση νοείται η παραγωγή, εισαγωγή, διάθεση στην αγορά µε ή χωρίς αντάλλαγµα και µεταφορά γενετικά τροποποιηµένων σπόρων ή 7

8 γενετικά τροποποιηµένου φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού και η ανάπτυξη γενετικά τροποποιηµένων καλλιεργειών. στ) Ως διαχειριστής νοείται το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που παράγει, παρασκευάζει, εισάγει και διαθέτει στην αγορά µε ή χωρίς αντάλλαγµα γενετικά τροποποιηµένους σπόρους ή γενετικά τροποποιηµένο φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό της παραγράφου α). ζ) Ως παραγωγός νοείται το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που προβαίνει σε εργασίες οι οποίες αποσκοπούν στη λήψη γεωργικών προϊόντων, στη µορφή που αυτά απαντώνται συνήθως στη γεωργική εκµετάλλευση. Άρθρο 3 Πεδίο εφαρµογής Ο παρών νόµος εφαρµόζεται: Στην παραγωγή, εισαγωγή, διάθεση στην αγορά µε ή χωρίς αντάλλαγµα και µεταφορά γενετικά τροποποιηµένων σπόρων ή γενετικά τροποποιηµένου φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού και στην καλλιέργειά τους. Άρθρο 4 Η αρχή της προφύλαξης α) Οι οικονοµικές και κοινωνικές αρνητικές επιπτώσεις που συνδέονται µε τη χρήση γενετικά τροποποιηµένων καλλιεργειών πρέπει να προλαµβάνονται µε τη θέσπιση µέτρων προφύλαξης. β) Τα λαµβανόµενα µέτρα προς εφαρµογή του παρόντος νόµου στηρίζονται στο άρθρο 26 α της Οδηγίας 2001/18/ΕΚ και στο άρθρο 26 του Πρωτοκόλλου της Καρθαγένης, σε συνδυασµό µε την αρχή της προφύλαξης. Άρθρο 5 Σύσταση Επιστηµονικής Επιτροπής για την αγροτική βιοτεχνολογία α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων και Ανάπτυξης συστήνεται Επιστηµονική Επιτροπή για την Αγροτική Βιοτεχνολογία. Αποτελείται από πρόσωπα που δεν ανήκουν στη δηµόσια διοίκηση, είναι επιστήµονες εγνωσµένου κύρους και έχουν ειδικές γνώσεις στον τοµέα της αγροτικής βιοτεχνολογίας, κοινωνίας και οικονοµίας. Επίσης συµµετέχουν εκπρόσωποι των παραγωγών και των 8

9 καταναλωτών. Με τη σύνθεσή της διασφαλίζεται η αρχή της διαφάνειας και της επάρκειας και εκπροσωπούνται όλες οι επιστηµονικές απόψεις ακόµη και οι µειοψηφούσες. β) Η ως άνω Επιτροπή έχει ως κύριο σκοπό την εκπόνηση συνολικής µελέτης για τις κοινωνικο-οικονοµικές επιπτώσεις στη χώρα από τη χρήση γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών. Η εκπόνηση της µελέτης θα περαιωθεί το αργότερο σε πέντε χρόνια από την συγκρότησή της. γ) Συνεργάζεται µε άλλες επιτροπές ή φορείς και ιδίως µε την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, την Εθνική Επιτροπή για τα ικαιώµατα του Ανθρώπου και τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίµων. δ) Οργανώνει δηµόσιες συζητήσεις για τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τις κοινωνικές και οικονοµικές επιπτώσεις της αγροτικής βιοτεχνολογίας και καταθέτει περιοδικά έκθεση των πεπραγµένων της στους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων και Ανάπτυξης, όπως επίσης και στη Βουλή. Άρθρο 6 Προστασία των καλλιεργειών α) εν επιτρέπεται η χρήση γενετικά τροποποιηµένων σπόρων ή γενετικά τροποποιηµένου φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού. β). Οι υπεύθυνοι θα πρέπει να αποφεύγουν την ακούσια πρόσµιξη γενετικά τροποποιηµένων σπόρων µε σπόρους συµβατικών ή βιολογικών καλλιεργειών. Σε κάθε περίπτωση η πρόσµιξη δεν θα υπερβαίνει το 0,1% για τους εγκεκριµένους από την Κοινότητα σπόρους και θα είναι µηδενική για τους µη εγκεκριµένους. Άρθρο 7 Αστική ευθύνη α) Όποιος προβαίνει σε χρήση του άρθρου 2 παράγραφος ε) υποχρεούται σε αποζηµίωση για την ζηµία που προκάλεσε σε άλλον από την ως άνω χρήση. β) Ως ζηµία νοείται η µεταφορά ή µε άλλο τρόπο εισαγωγή γενετικά τροποποιηµένου υλικού του άρθρου 2 παράγραφος β): 1. Σε γεωργικά προϊόντα τα οποία, εξ αιτίας της µεταφοράς ή µε άλλο τρόπο εισαγωγής γενετικά τροποποιηµένου υλικού του άρθρου 2 παράγραφος β): 1α. Εµφανίζουν πρόσµιξη γενετικά τροποποιηµένου υλικού πάνω από 0,1%. 9

10 1β. εν επιτρέπεται να διατεθούν στο εξής στην αγορά. 1γ. Επιτρέπεται να διατεθούν στην αγορά εάν διαθέτουν επισήµανση στην οποία να αναγράφεται η γενετική τροποποίηση. 1δ. εν επιτρέπεται να διατεθούν στην αγορά µε επισήµανση η οποία προβλέπεται νόµιµα µε βάση τις µεθόδους παραγωγής. 2. Στο περιβάλλον γενικότερα, το οποίο εξ αιτίας της µεταφοράς ή µε άλλο τρόπο εισαγωγής γενετικά τροποποιηµένου υλικού του άρθρου 2 παράγραφος β): 2α. Καταστρέφεται ή υποβαθµίζεται σε στοιχεία του που δεν αποτελούν αντικείµενο ιδιωτικού δικαιώµατος. 2β. Καταστρέφεται ή υποβαθµίζεται σε στοιχεία του που αποτελούν αντικείµενο ιδιωτικού δικαιώµατος, πλην όµως ο φορέας του δικαιώµατος δεν λαµβάνει τα µέτρα που απαιτούνται από τις περιστάσεις. γ) Στις περιπτώσεις των προηγούµενων παραγράφων 2α και 2β, ενεργητική νοµιµοποίηση για την αξίωση αποκατάστασης της ζηµίας διαθέτει οποιαδήποτε ένωση προσώπων, η οποία έχει ως στόχο είτε την προστασία του περιβάλλοντος είτε την προστασία των κοινωνικών και οικονοµικών συµφερόντων των αγροτών και λειτουργεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις υπέρ τα πέντε έτη πριν από την πρόκληση της ζηµίας. Η τυχόν επιδικαζόµενη αποζηµίωση θα καταβάλλεται απευθείας στο Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. δ) Η ζηµία που προξενείται σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους α) και β) τεκµαίρεται ότι οφείλεται στο γενετικά τροποποιηµένο υλικό του άρθρου 2 παράγραφος β). ε) Για την καταβολή της αποζηµίωσης ισχύουν οι γενικές διατάξεις των άρθρων 297 ΑΚ, 298 ΑΚ και 299 ΑΚ. στ) Όταν, στην περίπτωση της παραγράφου α) σε συνδυασµό µε την παράγραφο β), υπάρχουν περισσότεροι παραγωγοί γενετικά τροποποιηµένων καλλιεργειών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 926 ΑΚ. Εάν κάποιος από τους παραπάνω παραγωγούς ευθύνεται για µέρος της ζηµίας εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 927 ΑΚ. Άρθρο 8 Αξίωση για άρση της προσβολής και παράλειψή της στο µέλλον α) Στην περίπτωση της ζηµίας του άρθρου 7 παράγραφος β) δικαιούται αυτός που ζηµιώνεται να αξιώσει την άρση της προσβολής και την παράλειψή της στο µέλλον. Μπορεί να εφαρµοστούν οι διατάξεις των άρθρων 57 ΑΚ, 59 ΑΚ, 984 ΑΚ, 989 ΑΚ, 994 ΑΚ, 996 ΑΚ 997 ΑΚ, 1003 ΑΚ 1004 ΑΚ, 1108 ΑΚ. λαµβανοµένου υπόψη ότι: 10

11 1. Η έννοια της παράνοµης προσβολής των άρθρων 57 ΑΚ και 59 ΑΚ ταυτίζεται µε την έννοια της ζηµίας του άρθρου 7 παράγραφος β) του παρόντος νόµου. 2. Η έννοια της παράνοµης διατάραξης των άρθρων 984 ΑΚ, 989 ΑΚ, 994 ΑΚ, 996 ΑΚ και 997 ΑΚ ταυτίζεται µε την έννοια της ζηµίας του άρθρου 7 παράγραφος β) του παρόντος νόµου. 3. Η έννοια της σηµαντικής παρενόχλησης του άρθρου 1003 ΑΚ ταυτίζεται µε την έννοια της ζηµίας του άρθρου 7 παράγραφος β) του παρόντος νόµου. Επί πλέον η έννοια της συνήθους χρήσης του άρθρου 1003 ΑΚ δεν επηρεάζεται από το εάν και κατά πόσο τα λαµβανόµενα γεωργικά προϊόντα προέρχονται από συµβατικές, βιολογικές ή γενετικά τροποποιηµένες καλλιέργειες. β) Για τις αξιώσεις της προηγούµενης παραγράφου α) εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος στ). Άρθρο 9 ιοικητικές κυρώσεις Επιβάλλεται πρόστιµο από Ευρώ µέχρι Ευρώ: α) Σε όποιον παράγει, εισάγει, διαθέτει στην αγορά µε ή χωρίς αντάλλαγµα γενετικά τροποποιηµένους σπόρους ή γενετικά τροποποιηµένο φυτικό πολλαπαλασιαστικό υλικό. β) Σε όποιον εισάγει ή διαθέτει στην αγορά µε ή χωρίς αντάλλαγµα γενετικά τροποποιηµένους σπόρους ή γενετικά τροποποιηµένο φυτικό πολλαπαλασιαστικό υλικό χωρίς να τους προσδιορίζει σαν τέτοιους ή τους προσδιορίζει ως µη γενετικά τροποποιηµένους. γ) Επιβάλλεται πρόστιµο από Ευρώ µέχρι Ευρώ σε όποιον αναπτύσσει γενετικά τροποποιηµένες καλλιέργειες. Άρθρο 10 Ποινικές κυρώσεις Τιµωρείται µε ποινή κάθειρξης µέχρι δέκα ετών: α) Όποιος παράγει, εισάγει, διαθέτει στην αγορά µε ή χωρίς αντάλλαγµα γενετικά τροποποιηµένους σπόρους ή γενετικά τροποποιηµένο φυτικό πολλαπαλασιαστικό υλικό. β) Όποιος εισάγει ή διαθέτει στην αγορά µε ή χωρίς αντάλλαγµα γενετικά τροποποιηµένους σπόρους ή γενετικά τροποποιηµένο φυτικό πολλαπαλασιαστικό υλικό χωρίς να τους προσδιορίζει σαν τέτοιους ή τους προσδιορίζει ως µη γενετικά τροποποιηµένους. 11

12 γ) Όποιος εν γνώσει του αναπτύσσει γενετικά τροποποιηµένες καλλιέργειες. Άρθρο 11 Καταργούµενες διατάξεις Καταργείται κάθε άλλη διάταξη που αντιβαίνει στις διατάξεις του παρόντος νόµου ή αναφέρεται σε θέµατα που ρυθµίζονται από αυτόν. Άρθρο 12 Μεταβατικές διατάξεις Τροποποίηση ή κατάργηση του παρόντος νόµου θα γίνει µετά την περαίωση της µελέτης σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος β). Άρθρο 13 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν από τις διατάξεις του ορίζεται διαφορετικά. 12

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 1.2.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 31/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της28ηςιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ελ. Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-9949837, Τηλεοµοιοτυπία (Fax): 210-5238967 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e mail): esaea@otenet.gr http://www.esaea.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007 5.12.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, L 167/10 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/29/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2001 για την εναρµόνιση ορισµένων πτυχών του δικαιώµατος

Διαβάστε περισσότερα

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ 20 εκεµβρίου 2004 Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11, 12, 16, 17, 18, 19 ΚΑΙ 20 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 178/2002 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1974 EL 16.02.2010 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις σελίδες που ακολουθούν θα µας απασχολήσει το ζήτηµα της προστασίας των δασών, όπως αυτή εµφανίζεται στην ελληνική έννοµη τάξη και πραγµατικότητα, στο Σύνταγµα και τους νόµους. Ιδιαίτερες

Διαβάστε περισσότερα

L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/30/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 με την οποία τροποποιείται η οδηγία 98/70/ΕΚ όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/243 ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Ιουλίου 2006

OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Ιουλίου 2006 26.7.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/23 OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της

Διαβάστε περισσότερα

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

www.spedeth.gr 10/2013 ΑΠ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

www.spedeth.gr 10/2013 ΑΠ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Σημαντική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (αριθ. απόφασης 10/2013): Στην έννοια της "εμπορικής συναλλαγής", των άρθρων 2 της Οδηγίας 2000/35/ΕΚ και 3 του Π.Δ. 166/2003 (που ενσωμάτωσε την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν,

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν, L 134/114 ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 «Για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 27.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 167/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔAΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑ : H EYΡΩΠΑ Ι ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔAΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑ : H EYΡΩΠΑ Ι ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔAΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑ : H EYΡΩΠΑ Ι ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΡ. ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Β7 ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ : HB96107

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Αρχών για μια ευρωπαϊκή αντεγκληματική πολιτική

Κείμενο Αρχών για μια ευρωπαϊκή αντεγκληματική πολιτική Κείμενο Αρχών για μια ευρωπαϊκή αντεγκληματική πολιτική European Criminal Policy Initiative* Προοίμιο Οι υπογράφοντες καθηγητές του ποινικού δικαίου δέκα ευρωπαϊκών χωρών δίνουν στη δημοσιότητα με το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R1234 EL 19.06.2010 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2007 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 22ας Οκτωβρίου 2007

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 22ας Οκτωβρίου 2007 16.11.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 178/66 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.6.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και

Διαβάστε περισσότερα