Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/17"

Transcript

1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 639/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά την ειδική στήριξη Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: (4) Δεδομένου ότι οι γεωργοί πρέπει να τηρούν πάντα τις νομικές απαιτήσεις, η ειδική στήριξη δεν πρέπει να αντισταθμίζει την τήρησή τους. τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 68 παράγραφος 7, το άρθρο 69 παράγραφος 6 πρώτο εδάφιο στοιχείο α), το άρθρο 69 παράγραφος 7 τέταρτο εδάφιο, το άρθρο 71 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 71 παράγραφος 10 και το άρθρο 142 στοιχεία γ) και ιζ), Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Ο τίτλος ΙΙΙ κεφάλαιο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 προβλέπει τη χορήγηση ειδικής στήριξης για τους γεωργούς. Πρέπει να θεσπιστούν οι λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του κεφαλαίου αυτού. (2) Σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, η ειδική στήριξη που χορηγείται δυνάμει του εν λόγω άρθρου πρέπει να συνάδει με τα άλλα κοινοτικά μέτρα στήριξης ή τα μέτρα που χρηματοδοτούνται από κρατικές ενισχύσεις. Για την ορθή διαχείριση των καθεστώτων, παρόμοια μέτρα δεν πρέπει να χρηματοδοτούνται δύο φορές στο πλαίσιο καθεστώτων ειδικής στήριξης και άλλων καθεστώτων κοινοτικής στήριξης. Δεδομένης της ποικιλίας των επιλογών που προτείνονται για την εφαρμογή της ειδικής στήριξης, πρέπει τα κράτη μέλη να είναι υπεύθυνα για την εξασφάλιση της συνοχής, σύμφωνα με την απόφαση που λαμβάνουν για την εφαρμογή των μέτρων ειδικής στήριξης, στο πλαίσιο που ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κανονισμού. (3) Το άρθρο 71 παράγραφος 10 και το άρθρο 140 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 προβλέπουν ότι τα κράτη μέλη ενημερώνουν λεπτομερώς την Επιτροπή για τα μέτρα που λαμβάνουν προκειμένου να εφαρμόσουν τα άρθρα 68 έως 72 του εν λόγω κανονισμού. Συνεπώς, πρέπει να προβλεφθούν το χρονοδιάγραμμα και το περιεχόμενο των ανακοινώσεων αυτών, ώστε η Επιτροπή να μπορέσει να παρακολουθήσει την εφαρμογή τους. ( 1 ) ΕΕ L 30 της , σ. 16. (5) Σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, μπορεί να χορηγηθεί ειδική στήριξη για συγκεκριμένους τύπους γεωργίας που είναι σημαντικοί για την προστασία ή την αναβάθμιση του περιβάλλοντος. Για να διατηρηθεί η διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ορθή διαχείριση των μέτρων, πρέπει τα κράτη μέλη να είναι υπεύθυνα για τον καθορισμό των συγκεκριμένων τύπων γεωργίας εφόσον τα μέτρα παρουσιάζουν σημαντικά και μετρήσιμα πλεονεκτήματα για το περιβάλλον. (6) Σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, μπορεί να χορηγηθεί ειδική στήριξη για τη βελτίωση της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων. Για τη στήριξη των κρατών μελών, κρίνεται σκόπιμο να καθοριστεί κατάλογος των όρων που πρέπει να τηρούνται. (7) Σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, μπορεί να χορηγηθεί ειδική στήριξη για τη βελτίωση της εμπορίας των γεωργικών προϊόντων, με την επιφύλαξη του άρθρου 68 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού, σύμφωνα με το οποίο για τη στήριξη πρέπει να τηρούνται τα κριτήρια που καθορίζονται στα άρθρα 2 έως 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης υπέρ των γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και στις τρίτες χώρες ( 2 ). Πρέπει να διευκρινιστούν το περιεχόμενο των επιλέξιμων μέτρων καθώς και οι ισχύουσες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 501/2008 της Επιτροπής, της 5ης Ιουνίου 2008, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του Συμβουλίου σχετικά με ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης υπέρ των γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και στις τρίτες χώρες ( 3 ). (8) Σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iv) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, μπορεί να χορηγηθεί ειδική στήριξη για την εφαρμογή ενισχυμένων προτύπων καλής διαβίωσης των ζώων. Για την επίτευξη ενισχυμένων προτύπων καλής διαβίωσης των ζώων, πρέπει να προβλεφθεί ότι τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για τον καθορισμό συστήματος που θα επιτρέπει την αξιολόγηση των σχεδίων των αιτούντων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση διαφόρων πτυχών της καλής διαβίωσης των ζώων. ( 2 ) ΕΕ L 3 της , σ. 1. ( 3 ) ΕΕ L 147 της , σ. 3.

2 L 191/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (9) Σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο v) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, μπορεί να χορηγηθεί ειδική στήριξη για ειδικές γεωργικές δραστηριότητες που συνεπάγονται πρόσθετα γεωργοπεριβαλλοντικά οφέλη. Σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 2 στοιχείο α), η ενίσχυση μπορεί να χορηγηθεί ιδίως εάν έχει εγκριθεί από την Επιτροπή. Συνεπώς, πρέπει να διευκρινιστεί το λεπτομερές πλαίσιο που πρέπει να τηρείται από τα κράτη μέλη κατά τον καθορισμό των κριτηρίων επιλεξιμότητας για τη στήριξη. Πρέπει επίσης να προβλεφθεί ο καθορισμός της διαδικασίας κοινοποίησης, αξιολόγησης και έγκρισης του μέτρου από την Επιτροπή. (10) Σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, μπορεί να χορηγηθεί ειδική στήριξη για την αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς σε συγκεκριμένους τομείς σε οικονομικά ευάλωτες ή περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές ή στους ίδιους τομείς, για οικονομικά ευάλωτους τύπους γεωργίας. Για να διατηρηθεί η διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ορθή διαχείριση των μέτρων, πρέπει τα κράτη μέλη να είναι υπεύθυνα για τον καθορισμό των περιοχών και/ή των τύπων γεωργίας που είναι επιλέξιμοι για στήριξη καθώς και τον καθορισμό του κατάλληλου επιπέδου. Για την αποφυγή διατάραξης της αγοράς, οι ενισχύσεις δεν πρέπει, ωστόσο, να βασίζονται στις διακυμάνσεις των τιμών της αγοράς ούτε να είναι ισοδύναμες με σύστημα αντισταθμιστικών πληρωμών με το οποίο η εσωτερική γεωργική στήριξη χορηγείται από τα κράτη μέλη στους γεωργούς με βάση τη διαφορά μεταξύ της ενδεικτικής τιμής και της τιμής στην εσωτερική αγορά. (11) Σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, μπορεί να χορηγηθεί ειδική στήριξη σε περιοχές που υπόκεινται σε προγράμματα αναδιάρθρωσης ή/και ανάπτυξης με σκοπό την αποφυγή εγκατάλειψης της γης ή/και την αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων για τους γεωργούς στις περιοχές αυτές. Πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις για τον καθορισμό των ποσών αναφοράς ανά επιλέξιμο γεωργό, τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης και τον υπολογισμό της αύξησης της αξίας τους καθώς και τον έλεγχο των προγραμμάτων από τα κράτη μέλη για λόγους συνοχής, οι διατάξεις αυτές πρέπει να εναρμονιστούν με εκείνες που προβλέπονται για την κατανομή των ποσών που προέρχονται από το εθνικό απόθεμα. ατυχημάτων μέσω χρηματοδοτικών συνδρομών σε ταμεία αλληλοβοήθειας. Πρέπει να καθοριστεί το ελάχιστο πλαίσιο εντός του οποίου τα κράτη μέλη καθορίζουν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία τους, κανόνες για τον τρόπο οργάνωσης της χρηματοδοτικής συνδρομής στα ταμεία αλληλοβοήθειας, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι συνδρομές αυτές διατηρούνται σε ενδεδειγμένο επίπεδο, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τα συμφέροντα του γεωργικού πληθυσμού. (14) Τα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 69 παράγραφος 6 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 πρέπει να υπολογίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 7 του εν λόγω άρθρου. Ως εκ τούτου, πρέπει να καθοριστούν, για κάθε κράτος μέλος, τα σχετικά ποσά καθώς και οι όροι για την αναθεώρηση των εν λόγω ποσών από την Επιτροπή. (15) Δεδομένου ότι ορισμένες διατάξεις για την ειδική στήριξη που προβλέπονται στο άρθρο 69 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 αρχίζουν να ισχύουν από την 1η Αυγούστου 2009, οι αντίστοιχοι λεπτομερείς κανόνες θα πρέπει να εφαρμοστούν το συντομότερο δυνατό μετά την έγκρισή τους. (16) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης άμεσων ενισχύσεων, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Άρθρο 1 Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως: α) «μέτρα ειδικής στήριξης» τα μέτρα για την εφαρμογή της ειδικής στήριξης που προβλέπεται στο άρθρο 68 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 (12) Σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, μπορεί να χορηγηθεί ειδική στήριξη υπό μορφή συμμετοχής στα ασφάλιστρα για την ασφάλιση των καλλιεργειών, των ζώων και των φυτών. Πρέπει να καθοριστεί ελάχιστο πλαίσιο εντός του οποίου τα κράτη μέλη καθορίζουν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία τους, κανόνες για τον τρόπο χορήγησης της χρηματοδοτικής συνδρομής στα ασφάλιστρα για την ασφάλιση καλλιεργειών, ζώων και φυτών, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι συνδρομές διατηρούνται σε ενδεδειγμένο επίπεδο, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τα συμφέροντα του γεωργικού πληθυσμού. (13) Το άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 προβλέπει επαρκείς λεπτομέρειες όσον αφορά την ειδική στήριξη που χορηγείται για την αντιστάθμιση των γεωργών για ορισμένες οικονομικές απώλειες σε περίπτωση ασθενειών ζώων ή φυτών και περιβαλλοντικών β) «άλλα κοινοτικά μέσα στήριξης» i) τα μέτρα που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓ ΤΑΑ) ( 1 ), στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 509/2006, της 20ής Μαρτίου 2006, για τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα που χαρακτηρίζονται ως εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα ( 2 ), στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2006, της 20ής Μαρτίου 2006, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων ( 3 ), στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. ( 1 ) ΕΕ L 277 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 93 της , σ. 1. ( 3 ) ΕΕ L 93 της , σ. 12.

3 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/19 834/2007, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ( 1 ), στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) ( 2 ) και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3/2008 και ii) τα μέτρα που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων δυνάμει του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής ( 3 ), συμπεριλαμβανομένων των κτηνιατρικών και φυτοϋγειονομικών μέτρων. Άρθρο 4 Όροι για τα μέτρα στήριξης 1. Τα μέτρα ειδικής στήριξης δεν χορηγούνται ως αντιστάθμιση για την τήρηση νομικών υποχρεώσεων, και ιδίως των κανονιστικών απαιτήσεων διαχείρισης και των προτύπων για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση που ορίζονται αντιστοίχως στα παραρτήματα II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 ή άλλων απαιτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 39 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/ Τα μέτρα ειδικής στήριξης δεν χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση φόρων. Άρθρο 2 Επιλεξιμότητα για τα μέτρα ειδικής στήριξης 1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τα μέτρα ειδικής στήριξης, σύμφωνα με το πλαίσιο που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 και τους όρους που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό. 2. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό, και ιδίως την παράγραφο 1, σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια και κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ίση μεταχείριση των γεωργών και να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και της αγοράς. 3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα μέτρα ειδικής στήριξης που εφαρμόζουν είναι επαληθεύσιμα και ελέγξιμα. Άρθρο 5 Διαβίβαση πληροφοριών στην Επιτροπή 1. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τα μέτρα ειδικής στήριξης που σκοπεύουν να εφαρμόσουν από την 1η Αυγούστου του έτους που προηγείται του πρώτου έτους εφαρμογής των εν λόγω μέτρων. Άρθρο 3 Συνοχή και σώρευση της στήριξης 1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη συνοχή μεταξύ: α) των μέτρων ειδικής στήριξης και των μέτρων που εφαρμόζονται σύμφωνα με άλλα κοινοτικά μέσα στήριξης β) των διαφόρων μέτρων ειδικής στήριξης Το περιεχόμενο των πληροφοριών πρέπει να είναι σύμφωνο με το παράρτημα Ι μέρος Α, εκτός από τα μέτρα ειδικής στήριξης για συγκεκριμένες γεωργικές δραστηριότητες οι οποίες συνεπάγονται πρόσθετα γεωργοπεριβαλλοντικά οφέλη, για τα οποία το περιεχόμενο των πληροφοριών πρέπει να είναι σύμφωνο με το παράρτημα Ι μέρος Β. 2. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή ως την 1η Αυγούστου 2009 για τυχόν αποφάσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 136 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009. γ) των μέτρων ειδικής στήριξης και των μέτρων που χρηματοδοτούνται από κρατικές ενισχύσεις. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ιδίως ότι τα μέτρα ειδικής στήριξης δεν εμποδίζουν την ορθή λειτουργία των μέτρων που εφαρμόζονται στο πλαίσιο άλλων κοινοτικών μέσων στήριξης ή μέτρων που χρηματοδοτούνται από κρατικές ενισχύσεις. 2. Εφόσον η στήριξη στο πλαίσιο μέτρου ειδικής στήριξης μπορεί επίσης να χορηγηθεί στο πλαίσιο μέτρου που εφαρμόζεται δυνάμει άλλων κοινοτικών μέσων στήριξης ή δυνάμει άλλου μέτρου ειδικής στήριξης, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο γεωργός μπορεί να λάβει στήριξη για μία συγκεκριμένη ενέργεια στο πλαίσιο ενός μόνο τέτοιου μέτρου. ( 1 ) ΕΕ L 189 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 299 της , σ. 1. ( 3 ) ΕΕ L 209 της , σ Τα κράτη μέλη ενημερώνουν κάθε έτος την Επιτροπή για τις πληρωμές που καταβάλλονται στους γεωργούς, ανά μέτρο και ανά τομέα, το αργότερο έως τις 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους που έπεται του έτους κατά το οποίο καταβλήθηκαν οι πληρωμές. 4. Η ετήσια έκθεση που πρέπει να αποστέλλεται στην Επιτροπή από τα κράτη μέλη σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 71 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 αποστέλλεται έως τις 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αναγράφονται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού. 5. Τα κράτη μέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή, έως την 1η Οκτωβρίου 2012, έκθεση σχετικά με τα μέτρα ειδικής στήριξης που εφαρμόστηκαν το 2009, το 2010 και το 2011, τις επιπτώσεις στους στόχους τους και τυχόν προβλήματα που παρουσιάστηκαν.

4 L 191/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Άρθρο 6 Συγκεκριμένοι τύποι γεωργίας που είναι σημαντικοί για την προστασία ή την αναβάθμιση του περιβάλλοντος Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους συγκεκριμένους τύπους γεωργίας οι οποίοι είναι σημαντικοί για την προστασία ή την αναβάθμιση του περιβάλλοντος για τους οποίους προβλέπεται συμπληρωματική ενίσχυση στο άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009. Οι εν λόγω συγκεκριμένοι τύποι γεωργίας συνεπάγονται σημαντικά και μετρήσιμα περιβαλλοντικά οφέλη. Άρθρο 7 Βελτίωση της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων Η ετήσια συμπληρωματική στήριξη για τη βελτίωση της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων, που προβλέπεται στο άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, μπορεί ιδίως να επιτρέψει στους γεωργούς: α) να τηρήσουν τους αναγκαίους όρους ώστε να επωφεληθούν από κοινοτικά καθεστώτα ποιότητας τροφίμων που αναφέρονται στις πράξεις οι οποίες απαριθμούνται στο άρθρο 68 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 καθώς και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1898/2006 της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων ( 1 ), στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1216/2007, της 18ης Οκτωβρίου 2007, για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 509/2006 του Συμβουλίου για τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα που χαρακτηρίζονται ως εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα ( 2 ), στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 889/2008, της 5ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων ( 3 ) και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 114/2009, της 6ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση μεταβατικών μέτρων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου όσον αφορά τις αναφορές στους οίνους με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης και προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ( 4 ) ή β) να συμμετάσχουν σε ιδιωτικά ή εθνικά καθεστώτα πιστοποίησης ποιότητας των τροφίμων. Εφόσον τα μέτρα ειδικής στήριξης χορηγούνται για τους σκοπούς της εφαρμογής του στοιχείου β) του πρώτου εδαφίου, οι όροι που προβλέπονται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006, της 15ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) ( 5 ) εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών. ( 1 ) ΕΕ L 369 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 275 της , σ. 3. ( 3 ) ΕΕ L 250 της , σ. 1. ( 4 ) ΕΕ L 38 της , σ. 26. ( 5 ) ΕΕ L 368 της , σ. 15. Άρθρο 8 Βελτίωση της εμπορίας των γεωργικών προϊόντων 1. Η ετήσια συμπληρωματική στήριξη ανά γεωργό για τη βελτίωση της εμπορίας γεωργικών προϊόντων που αναφέρεται στο άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 ενθαρρύνει τους γεωργούς να βελτιώσουν την εμπορία των γεωργικών προϊόντων τους, εξασφαλίζοντας την παροχή καλύτερων πληροφοριών σχετικά με την ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή τις μεθόδους παραγωγής τους και/ή την προώθησή τους. 2. Τα άρθρα 4, 5 και 6 και τα παραρτήματα I και II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 501/2008 εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών. Άρθρο 9 Εφαρμογή ενισχυμένων προτύπων καλής διαβίωσης των ζώων 1. Κατά τον καθορισμό των όρων επιλεξιμότητας σχετικά με την ειδική στήριξη για τους γεωργούς που εφαρμόζουν ενισχυμένα πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων, που αναφέρονται στο άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iv) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη, κατά περίπτωση: α) τον τύπο γεωργίας β) το μέγεθος της εκμετάλλευσης σε όρους πυκνότητας ή αριθμού ζώων και εργατικού δυναμικού και γ) το εφαρμοζόμενο σύστημα διαχείρισης της εκμετάλλευσης. 2. Τα ενισχυμένα πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων είναι εκείνα τα οποία υπερκαλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που αναφέρονται στην ισχύουσα κοινοτική και εθνική νομοθεσία, ιδίως των πράξεων που αναφέρονται στο παράρτημα II σημείο Γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009. Οι πρακτικές αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν ενισχυμένα πρότυπα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 27 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006. Άρθρο 10 Ειδικές γεωργικές δραστηριότητες που συνεπάγονται πρόσθετα γεωργοπεριβαλλοντικά οφέλη 1. Κατά τον καθορισμό των όρων επιλεξιμότητας σχετικά με την ειδική στήριξη για τους γεωργούς που ασκούν ειδικές γεωργικές δραστηριότητες οι οποίες συνεπάγονται πρόσθετα γεωργοπεριβαλλοντικά οφέλη, που προβλέπονται στο άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο v) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, τα κράτη μέλη λαμβάνουν ιδίως υπόψη: α) τους περιβαλλοντικούς στόχους στην περιοχή όπου πρόκειται να εφαρμοστεί το μέτρο και β) τυχόν στήριξη που χορηγείται ήδη δυνάμει άλλων κοινοτικών μέσων στήριξης ή άλλων μέτρων ειδικής στήριξης ή μέτρων που χρηματοδοτούνται από κρατικές ενισχύσεις. 2. Το άρθρο 27 παράγραφοι 2 έως 6 και παράγραφοι 8, 9 και 13, καθώς και το άρθρο 48 και το άρθρο 53 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, στην ειδική στήριξη για τους γεωργούς που ασκούν ειδικές γεωργικές δραστηριότητες οι οποίες συνεπάγονται πρόσθετα γεωργοπεριβαλλοντικά οφέλη.

5 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/21 3. Η Επιτροπή αξιολογεί εάν τα προτεινόμενα μέτρα ειδικής στήριξης για τους γεωργούς που ασκούν ειδικές γεωργικές δραστηριότητες οι οποίες συνεπάγονται πρόσθετα γεωργοπεριβαλλοντικά οφέλη, τα οποία κοινοποιούνται στην Επιτροπή από τα κράτη μέλη, είναι συμβατά με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 και με τον παρόντα κανονισμό. Εφόσον η Επιτροπή θεωρεί ότι τα προτεινόμενα μέτρα είναι συμβατά, τα εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, εντός τεσσάρων μηνών από την παραλαβή των πληροφοριών που διαβιβάστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού. Εφόσον η Επιτροπή θεωρεί ότι τα προτεινόμενα μέτρα δεν είναι συμβατά, ζητά από το κράτος μέλος να αναθεωρήσει τα προτεινόμενα μέτρα αναλόγως και να τα κοινοποιήσει στην Επιτροπή. Η Επιτροπή εγκρίνει τα μέτρα αν θεωρήσει ότι έχουν αναθεωρηθεί καταλλήλως. Άρθρο 11 Ειδικά μειονεκτήματα που θίγουν γεωργούς στους τομείς των γαλακτοκομικών προϊόντων, των βοοειδών, των αιγοπροβάτων και του ρυζιού 1. Κατά τον καθορισμό των όρων επιλεξιμότητας σχετικά με την ειδική στήριξη για την αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς στους τομείς των γαλακτοκομικών προϊόντων, των βοοειδών, των αιγοπροβάτων και του ρυζιού σε οικονομικά ευάλωτες ή περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές ή στους ίδιους τομείς για οικονομικά ευάλωτους τύπους γεωργίας, δυνάμει του άρθρου 68 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, τα κράτη μέλη καθορίζουν τις οικονομικά ευάλωτες και/ή περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές και/ή τους οικονομικά ευαίσθητους τύπους γεωργίας που είναι επιλέξιμοι για στήριξη, λαμβανομένων ιδίως υπόψη των σχετικών διαρθρώσεων και όρων παραγωγής. 2. Η ειδική στήριξη δεν πρέπει να βασίζεται στις διακυμάνσεις των τιμών της αγοράς ούτε να είναι ισοδύναμη με σύστημα αντισταθμιστικών πληρωμών. Άρθρο 12 Περιοχές που αποτελούν αντικείμενο προγραμμάτων αναδιάρθρωσης ή/και ανάπτυξης 1. Οι όροι επιλεξιμότητας για τα μέτρα ειδικής στήριξης σε περιοχές που αποτελούν αντικείμενο προγραμμάτων αναδιάρθρωσης και/ή ανάπτυξης με σκοπό την αποφυγή της εγκατάλειψης της γης και/ή την αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων για τους γεωργούς στις περιοχές αυτές, που προβλέπονται στο άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, αφορούν ιδίως: α) τον τρόπο καθορισμού των μεμονωμένων ποσών αναφοράς για τους επιλέξιμους γεωργούς και β) τα προγράμματα αναδιάρθρωσης ή/και ανάπτυξης ή/και τους όρους έγκρισής τους. 2. Όταν ένας γεωργός, ο οποίος δεν διαθέτει δικαιώματα ενίσχυσης, υποβάλλει αίτηση για τη στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1, μπορεί να λάβει αριθμό δικαιωμάτων ενίσχυσης μικρότερο ή ίσο με τον αριθμό των εκταρίων που κατέχει (ιδιόκτητων ή μισθωμένων) κατά τη σχετική περίοδο. Όταν ένας γεωργός, ο οποίος διαθέτει δικαιώματα ενίσχυσης, υποβάλλει αίτηση για τη στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1, μπορεί να λάβει αριθμό δικαιωμάτων ενίσχυσης μικρότερο ή ίσο με τον αριθμό των εκταρίων που κατέχει για τα οποία δεν διαθέτει κανένα δικαίωμα ενίσχυσης. Η μοναδιαία αξία κάθε δικαιώματος ενίσχυσης που ήδη διαθέτει μπορεί να αυξηθεί. Η αξία κάθε δικαιώματος ενίσχυσης που λαμβάνεται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, εκτός από το τρίτο εδάφιο, υπολογίζεται διαιρώντας το ατομικό ποσό αναφοράς που καθορίζεται από το κράτος μέλος δια του αριθμού των δικαιωμάτων που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. 3. Η προσαύξηση των ανά εκτάριο ποσών που χορηγούνται δυνάμει του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης, που αναφέρεται στο άρθρο 131 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, καθορίζεται διαιρώντας το ποσό αναφοράς του γεωργού δια του αριθμού των επιλέξιμων εκταρίων που δηλώνει για την ενίσχυση στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης. 4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα ειδικά μειονεκτήματα για τους γεωργούς σε περιοχές που υπόκεινται σε προγράμματα αναδιάρθρωσης και/ή ανάπτυξης για τα οποία χορηγείται η ειδική στήριξη δεν αντισταθμίζονται στο πλαίσιο άλλης διάταξης των προγραμμάτων αυτών για τον ίδιο σκοπό. Άρθρο 13 Ασφάλιση καλλιεργειών, ζώων και φυτών 1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους όρους που πρέπει να τηρούν οι συμβάσεις για να είναι επιλέξιμες για την ειδική στήριξη υπό μορφή συμμετοχής στα ασφάλιστρα για την ασφάλιση των καλλιεργειών, των ζώων και των φυτών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/ Οι συμβάσεις αναφέρουν: α) την ασφάλιση κατά ειδικών κινδύνων β) τις ειδικές οικονομικές απώλειες που καλύπτονται και γ) τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται, εκτός από τους φόρους. 3. Οι συμβάσεις δεν καλύπτουν πάνω από ένα έτος παραγωγής. Σε περίπτωση που οι όροι μίας σύμβασης καλύπτουν τμήματα δύο ημερολογιακών ετών, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η αποζημίωση δεν χορηγείται δύο φορές για την ίδια σύμβαση. 4. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται για τον καθορισμό του υπολογισμού της καταστροφής της μέσης ετήσιας παραγωγής ενός γεωργού, σύμφωνα με το άρθρο 70 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/ Ο γεωργός ανακοινώνει κάθε έτος στο κράτος μέλος τον αριθμό της σύμβασης ασφάλισης και διαβιβάζει αντίγραφο της σύμβασης και απόδειξη της πληρωμής των ασφαλίστρων.

6 L 191/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Άρθρο 14 Ταμεία αλληλοβοήθειας για τις ασθένειες ζώων και φυτών ή τα περιβαλλοντικά συμβάντα 1. Οι κανόνες που θεσπίζουν τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, όσον αφορά τα ταμεία αλληλοβοήθειας μέσω των οποίων καταβάλλονται χρηματοδοτικές συνδρομές για τις ασθένειες ζώων και φυτών και τα περιβαλλοντικά ατυχήματα, που αναφέρονται στο άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του εν λόγω κανονισμού, περιλαμβάνουν ιδίως: α) τους όρους για τη χρηματοδότηση των ταμείων αλληλοβοήθειας β) την εμφάνιση ζωονόσων ή νόσων φυτών ή περιβαλλοντικών ατυχημάτων για τα οποία χορηγείται αποζημίωση στους γεωργούς, συμπεριλαμβανομένου του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής, εφόσον είναι αναγκαίο γ) τα κριτήρια για να αξιολογηθεί εάν χορηγείται αντισταθμιστική πληρωμή στους γεωργούς για ένα συγκεκριμένο γεγονός δ) τις μεθόδους υπολογισμού των συμπληρωματικών δαπανών που αποτελούν οικονομικές απώλειες, δυνάμει του άρθρου 71 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 ε) τον υπολογισμό των διοικητικών δαπανών που αναφέρονται στο άρθρο 71 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 στ) τυχόν ανώτατα όρια για τις δαπάνες που είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συνδρομή, δυνάμει του άρθρου 71 παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 ζ) τη διαδικασία για τη διαπίστευση ενός συγκεκριμένου ταμείου αλληλοβοήθειας δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας η) τους διαδικαστικούς κανόνες και θ) τους ελέγχους συμμόρφωσης και εκκαθάρισης στους οποίους πρέπει να υποβληθεί το ταμείο αλληλοβοήθειας μετά τη διαπίστευσή του. 2. Σε περίπτωση που η χρηματοδοτική αποζημίωση που πρέπει να καταβληθεί από το ταμείο αλληλοβοήθειας προέρχεται από εμπορικό δάνειο, η ελάχιστη και ανώτατη διάρκειά του είναι μεταξύ ενός και πέντε ετών αντιστοίχως. 3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι γεωργοί γνωρίζουν: α) όλα τα διαπιστευμένα ταμεία αλληλοβοήθειας β) τους όρους της ιδιότητας μέλους σε ένα συγκεκριμένο ταμείο αλληλοβοήθειας και γ) τις λεπτομέρειες χρηματοδότησης των ταμείων αλληλοβοήθειας. Άρθρο 15 Δημοσιονομικές διατάξεις για μέτρα ειδικής στήριξης 1. Τα ποσά που προβλέπονται στο άρθρο 69 παράγραφος 6 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 καθορίζονται στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού. 2. Για τους σκοπούς του άρθρου 69 παράγραφος 7 τέταρτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, τα κράτη μέλη μπορεί να ζητήσουν, έως την 1η Αυγούστου ενός συγκεκριμένου ημερολογιακού έτους από το 2010, επανεξέταση των ποσών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του υπολογισμού του άρθρου 69 παράγραφος 7 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 για το σχετικό οικονομικό έτος διαφέρει κατά άνω του 20 % από το ποσό που καθορίζεται στο παράρτημα III. Το αναθεωρημένο ποσό που προβλέπεται από την Επιτροπή εφαρμόζεται από το ημερολογιακό έτος που έπεται εκείνου της αίτησης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 16 Έναρξη ισχύος Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου Για την Επιτροπή Mariann FISCHER BOEL Μέλος της Επιτροπής

7 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Περιεχόμενο των πληροφοριών που πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 ΜΕΡΟΣ A Για όλα τα μέτρα ειδικής στήριξης, εκτός από τα μέτρα για ειδικές γεωργικές δραστηριότητες που συνεπάγονται πρόσθετα γεωργοπεριβαλλοντικά οφέλη, οι πληροφορίες περιλαμβάνουν: τον τίτλο κάθε μέτρου με αναφορά στη σχετική διάταξη του άρθρου 68 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, περιγραφή κάθε μέτρου που περιλαμβάνει τουλάχιστον: α) τους σχετικούς τομείς β) τη διάρκειά του γ) τους στόχους του δ) τους όρους επιλεξιμότητας που εφαρμόζονται ε) ενδεικτικό επίπεδο της στήριξης στ) το συνολικό ποσό που καθορίζεται ζ) τις αναγκαίες πληροφορίες για τον καθορισμό των σχετικών δημοσιονομικών ανωτάτων ορίων και η) την προέλευση των κονδυλίων, οποιοδήποτε υφιστάμενο μέτρο που εφαρμόζεται στο πλαίσιο άλλων καθεστώτων κοινοτικής στήριξης ή στο πλαίσιο μέτρων που χρηματοδοτούνται από κρατικές ενισχύσεις στην ίδια περιοχή ή στον ίδιο τομέα με το μέτρο ειδικής στήριξης και, εφόσον είναι αναγκαίο, τον διαχωρισμό των μέτρων αυτών, εφόσον είναι αναγκαίο, περιγραφή: α) των συγκεκριμένων τύπων γεωργίας που είναι σημαντικοί για την προστασία ή την αναβάθμιση του περιβάλλοντος, που αναφέρονται στο άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 β) των ενισχυμένων προτύπων καλής διαβίωσης των ζώων που αναφέρονται στο άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iv) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 γ) των οικονομικά ευάλωτων ή περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών και/ή των οικονομικά ευάλωτων τύπων γεωργίας, που αναφέρονται στο άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, καθώς και των τρεχόντων επίπεδων παραγωγής, που αναφέρονται στο άρθρο 68 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού δ) των προγραμμάτων αναδιάρθρωσης και/ή ανάπτυξης που αναφέρονται στο άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009. ΜΕΡΟΣ B Όσον αφορά τα μέτρα ειδικής στήριξης για ειδικές γεωργικές δραστηριότητες που συνεπάγονται πρόσθετα γεωργοπεριβαλλοντικά οφέλη, οι πληροφορίες περιλαμβάνουν: τον τίτλο του μέτρου, τη γεωγραφική περιοχή που καλύπτει το μέτρο, περιγραφή του προτεινόμενου μέτρου και τις αναμενόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε σχέση με τις περιβαλλοντικές ανάγκες και προτεραιότητες καθώς και τους ειδικούς επαληθεύσιμους στόχους, την αιτιολογία της παρέμβασης, το πεδίο εφαρμογής και τις δράσεις, τους δείκτες, τους ποσοτικούς στόχους και, κατά περίπτωση, τους δικαιούχους, τα κριτήρια και τους διοικητικούς κανόνες που εξασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες δεν αποτελούν αντικείμενο στήριξης από άλλα κοινοτικά καθεστώτα στήριξης,

8 L 191/24 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα αποδεικτικά στοιχεία, που αναφέρονται στο άρθρο 48 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006, τα οποία επιτρέπουν στην Επιτροπή να ελέγχει τη συνέπεια και το βάσιμο των υπολογισμών, λεπτομερή περιγραφή της εθνικής εφαρμογής των ελάχιστων απαιτήσεων για τη χρήση λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων και άλλων σχετικών υποχρεωτικών απαιτήσεων που αναφέρονται στο παράρτημα II μέρος A σημείο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006, περιγραφή της μεθόδου και των αγρονομικών υποθέσεων εργασίας και των παραμέτρων [περιλαμβανομένης της περιγραφής των ελάχιστων απαιτήσεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 39 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, σχετικά με κάθε ιδιαίτερο τύπο δέσμευσης] που χρησιμοποιούνται ως σημείο αναφοράς για τους υπολογισμούς που αιτιολογούν: α) συμπληρωματικές δαπάνες και β) την απώλεια εισοδήματος λόγω της δέσμευσης στην παρούσα μέθοδο λαμβάνεται, κατά περίπτωση, υπόψη η ενίσχυση που χορηγείται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 ανάλογα με την περίπτωση, τη μέθοδο μετατροπής που χρησιμοποιείται για άλλες μονάδες σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006, ποσά της στήριξης, κατά περίπτωση, τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Α σημείο πέμπτη και έκτη περίπτωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Περιεχόμενο των πληροφοριών που πρέπει να περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση για τα ταμεία αλληλοβοήθειας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 κατάλογος των διαπιστευμένων ταμείων αλληλοβοήθειας και ο αριθμός των γεωργών που είναι μέλη ανά ταμείο, κατά περίπτωση, οι διοικητικές δαπάνες που πραγματοποιούνται για τη σύσταση νέων ταμείων αλληλοβοήθειας, η προέλευση της χρηματοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 69 παράγραφος 6 στοιχείο α) ή γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 και, κατά περίπτωση, το ποσό της γραμμικής μείωσης που εφαρμόζεται καθώς και τις σχετικές ενισχύσεις, τα είδη των οικονομικών απωλειών για τα οποία χορηγείται αποζημίωση ανά διαπιστευμένο ταμείο και ανά αιτία, σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, για κάθε διαπιστευμένο ταμείο, ο αριθμός των γεωργών που λαμβάνουν αποζημίωση ανά τύπο οικονομικής απώλειας και ανά αιτία, σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, οι δαπάνες κάθε διαπιστευμένου ταμείου ανά είδος οικονομικής απώλειας, το ποσοστό και το ποσό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς που καταβάλλεται από κάθε ταμείο, σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 7 του εν λόγω κανονισμού, και τυχόν πείρα που αποκτάται από την εφαρμογή του μέτρου ειδικής στήριξης για τα ταμεία αλληλοβοήθειας.

9 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 όπως υπολογίζονται δυνάμει του άρθρου 69 παράγραφος 6 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 (εκατομμύρια ευρώ) Βέλγιο 8,6 Δανία 15,8 Γερμανία 42,6 Ιρλανδία 23,9 Ελλάδα 74,3 Ισπανία 144,4 Γαλλία 97,4 Ιταλία 144,9 Λουξεμβούργο 0,8 Μάλτα 0,1 Κάτω Χώρες 31,7 Αυστρία 11,9 Πορτογαλία 21,7 Φινλανδία 4,8 Σλοβενία 2,4 Σουηδία 13,9 Ηνωμένο Βασίλειο 42,8

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 482/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 5.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 363/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 254/73

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 254/73 26.9.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 254/73 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 889/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Σεπτεμβρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 484/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

L 243/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΤΡΟΠΗ

L 243/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΤΡΟΠΗ L 243/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.9.2006 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Αυγούστου 2006 για τον καθορισμό ενδεικτικής κατανομής, ανά κράτος μέλος, των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΠ 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

L 347/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 347/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2005 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2183/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2005 τροποποιητικός του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1405 EL 07.02.2009 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1405 EL 03.10.2006 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

(4) Πρέπει να καθοριστούν για το 2005 τα δημοσιονομικά. (5) Για λόγους σαφήνειας, είναι σκόπιμο να δημοσιευτούν τα

(4) Πρέπει να καθοριστούν για το 2005 τα δημοσιονομικά. (5) Για λόγους σαφήνειας, είναι σκόπιμο να δημοσιευτούν τα 27.1.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 24/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 118/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Ιανουαρίου 2005 για τροποποίηση του παραρτήματος VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 9.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 473/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/10 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1613 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 για έκτακτη ενίσχυση προσαρμογής στους παραγωγούς γάλακτος και σε κτηνοτρόφους σε άλλους τομείς της κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0013 (NLE) 15436/15 AGRI 684 AGRIORG 101 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B7-0079/124. Τροπολογία. James Nicholson εξ ονόματος της Ομάδας ECR

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B7-0079/124. Τροπολογία. James Nicholson εξ ονόματος της Ομάδας ECR 6.3.2013 B7-0079/124 124 Αιτιολογική σκέψη 21 (21) Λόγω της διαδοχικής ένταξης διάφορων τομέων στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης και της επακόλουθης περιόδου προσαρμογής για τους γεωργούς, έχει καταστεί ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 4 Σεπτεμβρίου 2007 (05.09) (OR. fr) 12585/07 Διοργανικός φάκελος: 2007/0177 (CNS) AGRI 260 AGRISTR 12

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 4 Σεπτεμβρίου 2007 (05.09) (OR. fr) 12585/07 Διοργανικός φάκελος: 2007/0177 (CNS) AGRI 260 AGRISTR 12 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Σεπτεμβρίου 2007 (05.09) (OR. fr) 12585/07 Διοργανικός φάκελος: 2007/0177 (CNS) AGRI 260 AGRISTR 12 ΠΡΟΤΑΣΗ Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 29 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 208/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 562/2011

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57 15.7.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 679/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2015 C(2015) 7417 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.10.2015 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 3.12.2008 E(2008) 7531 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3.12.2008 σχετικά με την έγκριση, για την Ελλάδα, του πολυετούς προγράμματος για την περίοδο 2007-2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ) 23.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/65 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2011 για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών και περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en) 9533/17 AGRI 281 AGRIORG 51 DELACT 86 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.2.2016 L 46/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/247 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 46/8 23.2.2016 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/248 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.11.2003 L 286/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1943/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Νοεµβρίου 2003 για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7641/14 AGRI 203 AGRISTR 14 AGRIORG 38 AGRIFIN 32 DELACT 64 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5/IX/2008 E(2008) 4708 τελικό ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5/IX/2008 για την έγκριση του «Προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας ΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2014R0947 EL 27.02.2015 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 947/2014

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 C(2015) 6283 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.9.2015 έγκριση ορισμένων στοιχείων του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία για υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7657/14 AGRI 211 AGRIFIN 38 AGRIORG 43 DELACT 60 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.11.2014 L 332/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1232/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.5.2008 COM(2008) 314 τελικό 2008/0097 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 21 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 169/13

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 169/13 29.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 169/13 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 568/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουνίου 2012 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 671/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 10ης Ιουλίου 2012.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 671/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 10ης Ιουλίου 2012. 31.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 671/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Ιουλίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 668/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.9.2013 COM(2013) 655 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ EL EL ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 1373 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 1373 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6976/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 119 AGRIFIN 26 AGRIORG 28 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΟΔΑ. Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Μεταβολή (%)

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΟΔΑ. Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Μεταβολή (%) ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΤΟΜΟΣ 1 - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού Πιστώσεις που πρέπει να καλυφτούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 316/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 316/1 2.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 316/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1120/2009 ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από:

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 του γενικού προϋπολογισμού για το 2016: Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.1.2015 COM(2015) 15 final 2015/0010 (APP) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2008 (OR. en) 10232/08 Διοργανικός φάκελος: 2007/0242 (CNS) AGRI 168 AGRIFIN 34

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2008 (OR. en) 10232/08 Διοργανικός φάκελος: 2007/0242 (CNS) AGRI 168 AGRIFIN 34 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2008 (OR. en) 10232/08 Διοργανικός φάκελος: 2007/0242 (CNS) AGRI 168 AGRIFIN 34 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 2417 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 2417 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 2017 (OR. en) 8371/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 209 AGRIFIN 40 AGRIORG 40

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2011 (OR. en) 11240/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0097 (CNS)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2011 (OR. en) 11240/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0097 (CNS) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2011 (OR. en) 11240/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0097 (CNS) AGRI 431 VETER 33 AGRILEG 76 AE 28 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 16-XI-2007

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 16-XI-2007 EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 16-XI-2007 E(2007) 5634 ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16-XI-2007 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

L 243/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 243/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 243/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.9.2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1320/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Σεπτεμβρίου 2006 για τη θέσπιση μεταβατικών κανόνων όσον αφορά τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ L 200/140 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΠ 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2013/677/ΕΕ που επιτρέπει στο Λουξεμβούργο να εφαρμόσει

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 202/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 202/5 4.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 202/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 702/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Αυγούστου 2009 για τροποποίηση και διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0637 EL 16.06.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 637/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Ιουνίου 2008 περί τροποποιήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 316 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 2 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 660 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Εκτέλεση της απόφασης 2014/335/ΕΕ για τους ίδιους πόρους μετά την

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0003 EL 03.03.2009 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3 31.10.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1067/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Οκτωβρίου 2008 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5

27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5 27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 807/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Αυγούστου 2013 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 05-XI-2007

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 05-XI-2007 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 05-XI-2007 E(2007) 5444 ΜΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 05-XI-2007 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράµµατος "Τεχνική Βοήθεια" για κοινοτική

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2017 C(2017) 8798 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2017 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης C(2014)10128 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17 Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.11.2016 COM(2016) 735 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας για τη χορήγηση ειδικού καθεστώτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΝΟΥ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 31-01-2016 ΕΘΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Ιουνίου 1991 για τη συμπλήρωση των μέτρων που αποσκοπούν στο να προαγάγουν τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εργαζομένων με σχέση εργασίας ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

2003R1709 EL

2003R1709 EL 2003R1709 EL 01.04.2014 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1709/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 52. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 52. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου 2017 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις Οριστική έκδοση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/303 του διορθωτικού

Διαβάστε περισσότερα

13584/16 ΧΜΑ/μκρ 1 DG G 2A

13584/16 ΧΜΑ/μκρ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13584/16 BUDGET 30 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 του γενικού προϋπολογισμού του 2016: Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2017 (OR. en) 9384/17 DENLEG 44 AGRI 273 SAN 203 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17 Μαΐου 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.12.2014 COM(2014) 730 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0280(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης. (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0280(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης. (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών 13.7.2012 2011/0280(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 57-69 Σχέδιο γνωμοδότησης (PE480.659v01-00) σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2016 C(2016) 6906 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31.10.2016 σχετικά με την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2195

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002L0004 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2002/4/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2002 περί της εγγραφής σε μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10162 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα