ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 235/1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 235/1"

Transcript

1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 235/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 790/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2009 περί τροποποίησης, με σκοπό την προσαρμογή του στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006 ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 53, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Το Μέρος 3 του παραρτήματος VI του κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 περιλαμβάνει δύο καταλόγους εναρμονισμένης ταξινόμησης και επισήμανσης επικίνδυνων ουσιών. Ο πίνακας 3.1 περιλαμβάνει την εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση επικίνδυνων ουσιών με βάση κριτήρια τα οποία καθορίζονται στα μέρη 2 έως 5 του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008. Ο πίνακας 3.2 περιλαμβάνει την εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση επικίνδυνων ουσιών με βάση κριτήρια τα οποία καθορίζονται στο παράρτημα VI της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1967 περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν στην ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών ( 2 ). Οι δύο αυτοί κατάλογοι πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να συμπεριλάβουν επικαιροποιημένες ταξινομήσεις ουσιών οι οποίες υπόκεινται ήδη σε εναρμονισμένη ταξινόμηση και να συμπεριλάβουν νέες εναρμονισμένες ταξινομήσεις. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να διαγραφούν οι καταχωρίσεις για ορισμένες ουσίες. ( 1 ) ΕΕ L 353 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ 196 της , σ. 1. (2) Απαιτείται η τροποποίηση του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 ώστε να αντιστοιχεί στις πρόσφατα εγκριθείσες τροποποιήσεις του παραρτήματος Ι της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ οι οποίες εισήχθησαν με την οδηγία 2008/58/ΕΚ της Επιτροπής, της 21ης Αυγούστου 2008, για τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, για 30ή φορά, της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου ( 3 ) και με την οδηγία 2009/2/ΕΚ της Επιτροπής, της 15ης Ιανουαρίου 2009, για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο για 31η φορά, της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου ( 4 ). Τα εν λόγω μέτρα αποτελούν προσαρμογές στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο κατά την έννοια του άρθρου 53 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008. (3) Η αιτιολογική σκέψη (53) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 υπογραμμίζει το γεγονός ότι πρέπει να λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι εργασίες και η συσσωρευμένη πείρα από την οδηγία 67/548/ΕΟΚ, συμπεριλαμβανομένης της ταξινόμησης και της επισήμανσης συγκεκριμένων ουσιών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της εν λόγω οδηγίας. (4) Οι εναρμονισμένες ταξινομήσεις που καθορίζονται στο Μέρος 3 του παρατήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 όπως τροποποιείται από τον παρόντα κανονισμό, δεν απαιτείται να εφαρμοστούν άμεσα, δεδομένου ότι θα απαιτηθεί κάποιος χρόνος προκειμένου οι επιχειρήσεις να προσαρμόσουν την επισήμανση και την συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων με βάση τις νέες ταξινομήσεις. Επιπλέον θα απαιτηθεί κάποιος χρόνος προκειμένου να επιτραπεί στις επιχειρήσεις να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις καταχώρισης που προκύπτουν από τις νέες εναρμονισμένες ταξινομήσεις για ουσίες που ταξινομούνται ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή, στις κατηγορίες 1Α και 1Β (πίνακας 3.1) και στις κατηγορίες 1 και 2 (πίνακας 3.2), ή ως πολύ τοξικές για τους υδρόβιους οργανισμούς, οι οποίες μπορεί να έχουν μακροπρόθεσμες ( 3 ) ΕΕ L 246, της , σ. 1. ( 4 ) ΕΕ L 11 της , σ. 6.

2 L 235/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον, ιδίως δε οι ουσίες εκείνες που προσδιορίζονται στο άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων, καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/EΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ ( 1 ). (5) Για τις ουσίες του παρόντος κανονισμού που αποτελούν αντικείμενο επικαιροποίησης ή προσθήκης στο Μέρος 3 του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, ενδείκνυται επίσης να συμπίπτει η υποχρέωση ταξινόμησης των ουσιών βάσει των εναρμονισμένων ταξινομήσεων που καθορίζονται στο Μέρος 3 του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, όπως τροποποιείται από τον παρόντα κανονισμό, με την ημερομηνία που καθορίζεται στο άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και κατά συνέπεια ο παρών κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται από την 1 η Δεκεμβρίου (6) Οι προμηθευτές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τις εναρμονισμένες ταξινομήσεις που καθορίζονται στο Μέρος 3 του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, όπως τροποποιείται από τον παρόντα κανονισμό, και να προσαρμόσουν αναλόγως την επισήμανση και τη συσκευασία πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2010, όπως προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008. (7) Η δημοσιευμένη έκδοση της οδηγίας 2009/2/ΕΚ περιείχε εσφαλμένως την καταχώριση υπ αριθ (βενζοϊκοί C10-αλκυλεστέρες, διακλαδισμένης αλυσίδας) και συνεπώς ενδείκνυται η διόρθωση του τυπογραφικού αυτού σφάλματος και η απάλειψη της εν λόγω καταχώρισης από το παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008. (8) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 133 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Το Μέρος 3 του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 τροποποιείται ως εξής: (1) Ο πίνακας 3.1 τροποποιείται ως εξής: α) Οι καταχωρίσεις που αντιστοιχούν στις καταχωρίσεις του παραρτήματος Ι αντικαθίστανται από τις καταχωρίσεις του εν λόγω παραρτήματος β) Οι καταχωρίσεις του παραρτήματος ΙΙ εισάγονται βάσει της σειράς που καθορίζεται στον πίνακα 3.1 γ) Οι καταχωρίσεις του παραρτήματος ΙΙΙ διαγράφονται από τον πίνακα 3.1 (2) Ο πίνακας 3.2 τροποποιείται ως εξής: α) Οι καταχωρίσεις που αντιστοιχούν στις καταχωρίσεις του παραρτήματος IV αντικαθίστανται από τις καταχωρίσεις του εν λόγω παραρτήματος β) Οι καταχωρίσεις του παραρτήματος V εισάγονται βάσει της σειράς που καθορίζεται στον πίνακα 3.2 γ) Οι καταχωρίσεις του παραρτήματος ΙΙΙ διαγράφονται από τον πίνακα 3.2. Άρθρο 2 1. Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. Το άρθρο 1 εφαρμόζεται από την 1 Δεκεμβρίου Οι εναρμονισμένες ταξινομήσεις που καθορίζονται στο Μέρος 3 του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, όπως τροποποιούνται από τον παρόντα κανονισμό, μπορούν να εφαρμοστούν πριν από την 1η Δεκεμβρίου Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 10 Αυγούστου Για την Επιτροπή Stavros DIMAS Μέλος της Επιτροπής ( 1 ) ΕΕ L 136 της , σ. 3

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Αριθμός Ευρετηρίου κλάσης και Εικονογράμματα προειδοποιητικές λέξεις, Συμπληρωματικοί aluminium lithium hydride Water-react. 1 Skin Corr. 1A H260 H314 GHS02 H260 H dibutyltin hydrogen borate Repr. 1B Muta. 2 SO RE 1 Acute ox. 4 * Acute ox. 4 * Eye Dam salts of hydrogen cyanide with the exception of complex cyanides such as ferrocyanides, ferricyanides and mercuric oxycyanide and those specified elsewhere in this Annex carbaryl (ISO); 1-naphthyl methylcarbamate diuron (ISO); 3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea methomyl (ISO); 1-(methylthio)ethylideneamino N-methylcarbamate Acute ox. 2 * Acute ox. 1 Acute ox. 2 * Carc. 2 Acute ox. 4 * Acute ox. 4 * Carc. 2 Acute ox. 4 * SO RE 2 * Acute ox. 2 * H360FD H341 H372** H312 H330 H310 H300 H351 H332 H351 H373** H300 GHS06 GHS06 H360FD H341 H372 H312 H330 H310 H300 H351 H332 H351 H373 H300 EUH032 M=100 M=10 M=100 A Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 235/3

4 Αριθμός Ευρετηρίου κλάσης και Εικονογ- ράμματα Συμπληρωματικοί κωδι- κοί επικινδυ- νότητας L 235/ mancozeb (ISO); manganese ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric) complex with zinc salt Repr. 2 H361d*** H361d*** M= maneb (ISO); manganese ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric) carbosulfan (ISO); 2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuryl [(dibutylamino)thio]methylcarbamate furathiocarb (ISO); 2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuryl 2,4-dimethyl-6-oxa-5-oxo-3-thia-2,4- diazadecanoate benfuracarb (ISO); ethyl N-[2,3-dihydro-2,2- dimethylbenzofuran-7- yloxycarbonyl(methyl)aminothio]-nisopropyl- β-alaninate nitrogen dioxide; [1] dinitrogen tetraoxide [2] Repr. 2 Acute ox. 4 * Eye Irrit Acute ox. 2 * Acute ox. 3 * Acute ox. 2 * Acute ox. 3 * SO RE 2 * Eye Irrit. 2 Skin Irrit Repr. 2 Acute ox. 3 * Acute ox. 4 * [1] [2] [1] [2] Press. Gas Ox. Gas 1 Acute ox. 2 * Skin Corr. 1B H361d*** H332 H319 H330 H301 H330 H301 H373** H319 H315 H361f*** H331 H270 H330 H314 GHS06 GHS06 GHS06 GHS04 GHS03 GHS ethyl nitrate Unst. Expl H200 GHS01 H361d*** H332 H319 H330 H301 H330 H301 H373 H319 H315 H361f*** H331 H270 H330 H314 H200 M=10 M=100 * SO SE 3; H335: C 0,5 % 5 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5 Αριθμός Ευρετηρίου κλάσης και Εικονογ- ράμματα Συμπληρωματικοί κωδι- κοί επικινδυ- νότητας fluorine Press. Gas Ox. Gas 1 Acute ox. 2 * Skin Corr. 1A H270 H330 H314 GHS04 GHS03 GHS06 H270 H330 H aluminium powder (stabilised) Water-react. 2 Flam. Sol. 1 H261 H228 GHS02 H261 H calcium phosphide; tricalcium diphosphide Water-react. 1 Acute ox. 2 * aluminium phosphide Water-react. 1 Acute ox. 2 * magnesium phosphide; trimagnesium diphosphide trizinc diphosphide; zinc phosphide X X dichlorvos (ISO); 2,2-dichlorovinyl dimethyl phosphate malathion (ISO); 1,2-bis(ethoxycarbonyl)ethyl O,O-dimethyl phosphorodithioate; [containing 0,03 % isomalathion] Water-react. 1 Acute ox. 2 * Water-react. 1 Acute ox. 2 * Acute ox. 2 * Acute ox. 3 * Acute ox. 3 * Acute ox. 4 * H260 H300 H260 H300 H260 H300 H260 H300 H330 H311 H301 GHS02 GHS06 GHS02 GHS06 GHS02 GHS06 GHS02 GHS06 GHS06 H260 H300 H260 H300 H260 H300 H260 H300 H330 H311 H301 EUH029 M=100 EUH029 EUH032 M=100 EUH029 M=100 EUH029 EUH032 M=100 M=1000 M=1000 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 235/5

6 Αριθμός Ευρετηρίου κλάσης και Εικονογ- ράμματα Συμπληρωματικοί κωδι- κοί επικινδυ- νότητας L 235/ fenthion (ISO); O,O-dimethyl-O-(4-methylthion-m-tolyl) phosphorothioate Muta. 2 Acute ox. 3 * Acute ox. 4 * Acute ox. 4 * SO RE 1 H341 H331 H312 H372** GHS06 H341 H331 H312 H372** M= azinphos-ethyl (ISO); O,O-diethyl 4-oxobenzotriazin-3-ylmethyl phosphorodithioate phosalone (ISO); S-(6-chloro-2-oxobenzoxazolin-3-ylmethyl) O,O-diethyl phosphorodithioate X phoxim (ISO); α-(diethoxyphosphinothioylimino) phenylacetonitrile Acute ox. 2 * Acute ox. 3 * Acute ox. 3 * Acute ox. 4 * Acute ox. 4 * Repr. 2 Acute ox. 4 * tris(2-chloroethyl)phosphate Carc. 2 Repr. 1B Acute ox. 4 * Aquatic Chronic chlormephos (ISO); S-chloromethyl O,O-diethyl phosphorodithioate chlorthiophos (ISO); [isomeric reaction mass in which O-2,5- dichlorophenyl-4-methylthiophenyl O,Odiethyl phosphorothioate predominates] Acute ox. 1 Acute ox. 2 * Acute ox. 2 * Acute ox. 3 * H300 H311 H301 H332 H312 H361f*** H351 H360F*** H411 H310 H300 GHS06 GHS06 GHS06 GHS06 H300 H311 H301 H332 H312 H361f*** H351 H360F*** H411 H310 H300 M=100 M=1000 M=1000 M=10 M=1000 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7 Αριθμός Ευρετηρίου κλάσης και Εικονογ- ράμματα Συμπληρωματικοί κωδι- κοί επικινδυ- νότητας triazophos (ISO); O,O-diethyl-O-1-phenyl-1H-1,2,4-triazol-3-yl phosphorothioate Acute ox. 3 * Acute ox. 3 * Acute ox. 4 * H331 H301 H312 GHS06 H331 H301 H312 M= X disodium sulfide; sodium sulfide glufosinate ammonium (ISO); ammonium 2-amino-4- (hydroxymethylphosphinyl)butyrate prosulfuron (ISO); 1-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3- [2-(3,3,3-trifluoropropyl)phenylsulfonyl]urea Repr. 1B Acute ox. 4 * Acute ox. 4 * Acute ox. 4 * SO RE 2 * Acute ox. 3 * Acute ox. 4 * Skin Corr. 1B Acute ox. 4 * chlorine Acute ox. 3 * Eye Irrit. 2 SO SE 3 Skin Irrit ammonium perchlorate Expl. 1.1 Ox. Sol. 1 H360Fd H332 H312 H373** H311 H314 H331 H319 H335 H315 H201 H271 GHS06 GHS06 GHS01 H360Fd H332 H312 H373** H311 H314 H331 H319 H335 H315 H201 H271 M=100 M=100 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 235/7

8 Αριθμός Ευρετηρίου κλάσης και Εικονογ- ράμματα Συμπληρωματικοί κωδι- κοί επικινδυ- νότητας L 235/ calcium hypochlorite Ox. Sol. 2 Acute ox. 4 * Skin Corr. 1B chlorine dioxide Press. Gas Ox. Gas 1 Acute ox. 2 * Skin Corr. 1B chlorine dioxide % Acute ox. 3 * Skin Corr. 1B H272 H314 H270 H330 H314 H301 H314 GHS03 GHS04 GHS03 GHS06 GHS06 H272 H314 H270 H330 H314 H301 H314 EUH031 Skin Corr. 1B; H314: C 5 % Skin Irrit. 2; H; 315: 1 % C < 5 % Eye Dam. 1; : 3 % C < 5 % Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % C < 3 % SO SE 3; H335: C 3 % M=10 EUH006 M=10 5 Skin Corr. 1B; H314: C 5 % Skin Irrit. 2; H315: 1 % C < 5 % Eye Dam. 1; : 3 % C < 5 % Eye Irrit. 2; H319: 0,3 % C < 3 % SO SE 3; H335: C 3 % M=10 B Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9 Αριθμός Ευρετηρίου κλάσης και Εικονογ- ράμματα Συμπληρωματικοί κωδι- κοί επικινδυ- νότητας sodium dichromate Ox. Sol. 2 Carc. 1B Repr. 1B Acute ox. 2 * Acute ox. 3 * Acute ox. 4 * SO RE 1 Skin Corr. 1B Resp. Sens cobalt oxide Acute ox. 4 * X cobalt sulfide cobalt dichloride Carc. 1B Muta. 2 Repr. 1B Acute ox. 4 * Resp. Sens cobalt sulfate Carc. 1B Muta. 2 Repr. 1B Acute ox. 4 * Resp. Sens. 1 H272 H360FD H330 H301 H312 H372** H314 H334 i H341 H360F*** H334 i H341 H360F*** H334 GHS03 GHS06 H272 H360FD H330 H301 H312 H372** H314 H334 i H341 H360F*** H334 i H341 H360F*** H334 Resp. Sens. 1; H334: C 0,2 % ; : C 0,2 % SO SE 3; H335: C 5 % M=10 M=10 Carc. 1B; i: C 0,01 % M=10 Carc. 1B; i: C 0,01 % M= Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 235/9

10 Αριθμός Ευρετηρίου κλάσης και Εικονογ- ράμματα Συμπληρωματικοί κωδι- κοί επικινδυ- νότητας L 235/ nickel Carc. 2 SO RE 1 H351 H372** H351 H372** S nickel monoxide; [1] nickel oxide; [2] bunsenite [3] [1] [2] - [3] [1] [2] [3] Carc. 1A SO RE 1 Aquatic Chronic nickel dioxide Carc. 1A SO RE 1 Aquatic Chronic dinickel trioxide Carc. 1A SO RE 1 Aquatic Chronic nickel (II) sulfide; [1] nickel sulfide; [2] millerite [3] trinickel disulfide; nickel subsulfide; [1] heazlewoodite [2] [1] [2] - [3] [1] - [2] [1] [2] [3] [1] [2] Carc. 1A Muta. 2 SO RE 1 Carc. 1A Muta. 2 SO RE 1 i H372** H413 i H372** H413 i H372** H413 i H341 H372** i H341 H372** i H372** H413 i H372** H413 i H372** H413 i H341 H372** i H341 H372** Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

11 Αριθμός Ευρετηρίου κλάσης και Εικονογ- ράμματα Συμπληρωματικοί κωδι- κοί επικινδυ- νότητας X nickel dihydroxide; [1] nickel hydroxide [2] [1] [2] [1] [2] Carc. 1A Repr. 1B Muta. 2 SO RE 1 Acute ox. 4 * Acute ox. 4 * Skin Irrit. 2 Resp. Sens nickel sulfate Carc. 1A Muta. 2 Repr. 1B SO RE 1 Acute ox. 4 * Acute ox. 4 * Skin Irrit. 2 Resp. Sens nickel carbonate; basic nickel carbonate; carbonic acid, nickel (2+) salt; [1] carbonic acid, nickel salt; [2] [µ-[carbonato(2-)-o:o ]] dihydroxy trinickel; [3] [carbonato(2-)] tetrahydroxytrinickel [4] [1] [2] [3] [4] [1] [2] [3] [4] Carc. 1A Muta. 2 Repr. 1B SO RE 1 Acute ox. 4 * Acute ox. 4 * Skin Irrit. 2 Resp. Sens. 1 i H360D*** H341 H372** H332 H315 H334 i H341 H360D*** H372** H332 H315 H334 i H341 H360D*** H372** H332 H315 H334 i H360D*** H341 H372** H332 H315 H334 i H341 H360D*** H372** H332 H315 H334 i H341 H360D*** H372** H332 H315 H334 SO RE 1; H373: C 1 % SO RE 2; H373: 0,1 % C < 1 % Skin Irrit. 2; H315: C 20 % ; : C 0,01 % M=1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 235/11

12 Αριθμός Ευρετηρίου κλάσης και Εικονογ- ράμματα Συμπληρωματικοί κωδι- κοί επικινδυ- νότητας L 235/ X trisodium(2-(α-(3-(4-chloro-6-(2-(2- (vinylsulfonyl)ethoxy)ethylamino)-1,3,5- triazin-2-ylamino)-2-oxido-5- sulfonatophenylazo)benzylidenehydrazino) -4-sulfonatobenzoato)copper(II) Eye Dam arsenic acid and its salts with the exception of those specified elsewhere in this Annex selenium compounds with the exception of cadmium sulphoselenide and those specified elsewhere in this Annex Carc. 1A Acute ox. 3 * Acute ox. 3 * Acute ox. 3 * Acute ox. 3 * SO RE molybdenum trioxide Carc. 2 Eye Irrit. 2 SO SE tetrakis(dimethylditetradecylammonium) hexa-μ-oxotetra-μ3-oxodi-μ5- oxotetradecaoxooctamolybdate(4-) Acute ox. 3 * Eye Dam silver nitrate Ox. Sol. 2 Skin Corr. 1B cyhexatin (ISO); hydroxytricyclohexylstannane; tri(cyclohexyl)tin hydroxide Acute ox. 4 * Acute ox. 4 * Acute ox. 4 * H331 H301 H331 H301 H373** H351 H319 H335 H331 H272 H314 H332 H312 GHS06 GHS06 GHS06 GHS03 H331 H301 H331 H301 H373** H351 H319 H335 H331 H272 H314 H332 H312 M=1000 A A Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

13 Αριθμός Ευρετηρίου κλάσης και Εικονογ- ράμματα Συμπληρωματικοί κωδι- κοί επικινδυ- νότητας fentin acetate (ISO); triphenyltin acetate fentin hydroxide (ISO); triphenyltin hydroxide tributyltin compounds, with the exception of those specified elsewhere in this Annex Carc. 2 Repr. 2 Acute ox. 2 * Acute ox. 3 * Acute ox. 3 * SO RE 1 SO SE 3 Skin Irrit. 2 Eye Dam Carc. 2 Repr. 2 Acute ox. 2 * Acute ox. 3 * Acute ox. 3 * SO RE 1 SO SE 3 Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 Acute ox. 3 * Acute ox. 4 * SO RE 1 Eye Irrit. 2 Skin Irrit. 2 H351 H361d*** H330 H311 H301 H372** H335 H315 H351 H361d*** H330 H311 H301 H372** H335 H315 H301 H312 H372** H319 H315 GHS06 GHS06 GHS06 H351 H361d*** H330 H311 H301 H372** H335 H315 H351 H361d*** H330 H311 H301 H372** H335 H315 H301 H312 H372** H319 H315 M=10 M=10 * SO RE 1; H372: C 1 % SO RE 2; H373: 0,25 % C < 1 % Skin Irrit. 2; C 1 % Eye Irrit. 2; C 1 % M=10 A 1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 235/13

14 Αριθμός Ευρετηρίου X triphenyltin compounds, with the exception of those specified elsewhere in this Annex Acute ox. 3 * Acute ox. 3 * Acute ox. 3 * tin(ii) methanesulphonate Skin Corr. 1B Acute ox. 4 * Aquatic Chronic iodoxybenzene Expl. **** **** **** **** X calcium iodoxybenzoate Expl. **** **** **** **** C mercury Repr. 1B Acute ox. 2 * SO RE dimercury dicyanide oxide; mercuric oxycyanide X mercury dichloride; mercuric chloride κλάσης και Expl. 1.1 Acute ox. 3 * Acute ox. 3 * Acute ox. 3 * SO RE Muta. 2 Repr. 2 Acute ox. 2 * SO RE 1 Skin Corr. 1B lead chromate Carc. 1B Repr. 1A SO RE 2 Εικονογ- ράμματα H331 H311 H301 H314 H411 H360D*** H330 H372** H201 H331 H311 H301 H373** H341 H361f*** H300 H372** H314 H360Df H373** GHS06 GHS06 GHS01 GHS06 GHS06 Συμπληρωματικοί κωδι- κοί επικινδυ- νότητας H331 H311 H301 H314 H411 H360D*** H330 H372** H201 H331 H311 H301 H373** H341 H361f*** H300 H372** H314 H360Df H373** * M=100 A 1 1 L 235/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

15 Αριθμός Ευρετηρίου κλάσης και Εικονογ- ράμματα Συμπληρωματικοί κωδι- κοί επικινδυ- νότητας X lead sulfochromate yellow; C.I. Pigment Yellow 34; [his substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I ] Carc. 1B Repr. 1A SO RE 2 H360Df H373** H360Df H373** lead chromate molybdate sulfate red; C.I. Pigment Red 104; [his substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I ] uranium compounds with the exception of those specified elsewhere in this Annex hexane (containing < 5 % n-hexane ( )); 2-methylpentane; [1] 3-methylpentane; [2] 2,2-dimethylbutane; [3] 2,3-dimethylbutane [4] heptane; n-heptane; [1] 2,4-dimethylpentane; [2] 2,2,3-trimethylbutane; [3] 3,3-dimethylpentane; [4] 2,3-dimethylpentane; [5] 3-methylhexane; [6] 2,2-dimethylpentane; [7] 2-methylhexane; [8] 3-ethylpentane; [9] isoheptane; [10] Carc. 1B Repr. 1A SO RE 2 Acute ox. 2 * Acute ox. 2 * SO RE 2 Aquatic Chronic [1] [2] [3] [4] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [1] [2] [3] [4] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] Flam. Liq. 2 Asp. ox. 1 Skin Irrit. 2 SO SE 3 Aquatic Chronic 2 Flam. Liq. 2 Asp. ox. 1 Skin Irrit. 2 SO SE 3 H360Df H373** H330 H300 H373** H411 H225 H315 H336 H411 H225 H315 H336 GHS06 GHS02 GHS02 H360Df H373** H330 H300 H373** H411 H225 H315 H336 H411 H225 H315 H336 1 A C C Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 235/15

16 Αριθμός Ευρετηρίου κλάσης και Εικονογ- ράμματα Συμπληρωματικοί κωδι- κοί επικινδυ- νότητας L 235/ octane; n-octane; [1] 2,2,4-trimethylpentane; [2] 2,3,3-trimethylpentane; [3] 3,3-dimethylhexane; [4] 2,2,3-trimethylpentane; [5] 2,3,4-trimethylpentane; [6] 3,4-dimethylhexane; [7] 2,3-dimethylhexane; [8] 2,4-dimethylhexane; [9] 4-methylheptane; [10] 3-methylheptane; [11] 2,2-dimethylhexane; [12] 2,5-dimethylhexane; [13] 2-methylheptane; [14] 2,2,3,3-tetramethylbutane; [15] 3-ethyl-2-methylpentane; [16] 3-ethylhexane; [17] 3-ethyl-3-methylpentane; [18] isooctane; [19] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] Flam. Liq. 2 Asp. ox. 1 Skin Irrit. 2 SO SE benz[a]anthracene Carc. 1B dibenz[a,h]anthracene Carc. 1B H225 H315 H336 GHS02 H225 H315 H336 M=100 Carc. 1B; : C 0,01 % M=100 C Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

17 Αριθμός Ευρετηρίου κλάσης και Εικονογ- ράμματα Συμπληρωματικοί κωδι- κοί επικινδυ- νότητας reaction mass of: (1 α,3 α,6 α)-2,2,3,7,7 - pentamethylspiro(1,3-dioxane-5,2 - norcarane); (1 α,3 β,6 α)-2,2,3,7,7 -pentamethylspiro (1,3-dioxane-5,2 -norcarane) Skin Irrit. 2 Aquatic Chronic 2 H315 H411 H315 H X bromoform; tribromomethane ,3-dichloropropene; [1] (Z)-1,3-dichloropropene [2] isodrin; (1α,4α,4aβ,5β,8β,8aβ)-1,2,3,4,10,10- hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4:5,8- dimethanonaphthalene endosulfan (ISO); 1,2,3,4,7,7-hexachloro-8,9,10-trinorborn-2- en-5,6-ylenedimethylene sulfite; 1,4,5,6,7,7-hexachloro-8,9,10-trinorborn-5- en-2,3-ylenedimethylene sulfite iodpropene; allyl iodide Acute ox. 3 * Acute ox. 4 * Eye Irrit. 2 Skin Irrit. 2 Aquatic Chronic [1] [2] [1] [2] Flam. Liq. 3 Acute ox. 3 * Acute ox. 3 * Acute ox. 4 * Asp. ox. 1 Eye Irrit. 2 SO SE 3 Skin Irrit Acute ox. 2 * Acute ox. 1 Acute ox. 2 * Acute ox. 2 * Acute ox. 2 * Acute ox. 4 * Flam. Liq. 2 Skin Corr. 1B H331 H319 H315 H411 H226 H311 H301 H332 H319 H335 H315 H330 H310 H300 H330 H300 H312 H225 H314 GHS06 GHS02 GHS06 GHS06 GHS06 GHS02 H331 H319 H315 H411 H226 H311 H301 H332 H319 H335 H315 H330 H310 H300 H330 H300 H312 H225 H314 M=100 C D Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 235/17

18 Αριθμός Ευρετηρίου κλάσης και Εικονογ- ράμματα Συμπληρωματικοί κωδι- κοί επικινδυ- νότητας L 235/ ,3,4-trichlorobut-1-ene Carc. 2 Acute ox. 3 * Acute ox. 4 * Eye Irrit. 2 SO SE 3 Skin Irrit. 2 H351 H331 H319 H335 H315 GHS06 H351 H331 H319 H335 H315 Carc. 2; H351: C 0,1 % Carc alkanes, C 10-13, chloro; chlorinated paraffins, C methylpropan-2-ol; tert-butyl alcohol Flam. Liq. 2 Acute ox. 4 * Eye Irrit. 2 SO SE furfuryl alcohol Carc. 2 Acute ox. 3 * Acute ox. 4 * Acute ox. 4 * SO RE 2 * Eye Irrit. 2 SO SE X ethylene oxide; oxirane Press. Gas Flam. Gas 1 Carc. 1B Acute ox. 3 * Eye Irrit. 2 SO SE 3 Skin Irrit bis(2-chloroethyl) ether Carc. 2 Acute ox. 2 * Acute ox. 1 Acute ox. 2 * H351 H225 H332 H319 H335 H351 H331 H312 H373** H319 H335 H331 H319 H335 H315 H351 H330 H310 H300 GHS02 GHS06 GHS02 GHS04 GHS06 GHS06 H351 H225 H332 H319 H335 H351 H331 H312 H373** H319 H335 H331 H319 H335 H315 H351 H330 H310 H300 EUH066 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

19 Αριθμός Ευρετηρίου κλάσης και Εικονογ- ράμματα Συμπληρωματικοί κωδι- κοί επικινδυ- νότητας ethylene dinitrate; ethylene glycol dinitrate Unst. Expl. Acute ox. 2 * Acute ox. 1 Acute ox. 2 * SO RE 2 H200 H330 H310 H300 H373** GHS01 GHS06 H200 H330 H310 H300 H373** cellulose nitrate; nitrocellulose Expl. 1.1 H201 GHS01 H bis(chloromethyl) ether; oxybis(chloromethane) methoxy-2-propanol; monopropylene glycol methyl ether ,2-epoxy-4-epoxyethylcyclohexane; 4-vinylcyclohexene diepoxide bronopol (INN); 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol butan-2-ol; [1] (S)-butan-2-ol; [2] (R)-butan-2-ol; [3] (±)-butan-2-ol [4] ,4-dihydroxybenzene; hydroquinone; quinol Flam. Liq. 2 Carc. 1A Acute ox. 2 * Acute ox. 3 * Acute ox. 4 * Flam. Liq. 3 SO SE Carc. 2 Acute ox. 3 * Acute ox. 3 * Acute ox. 3 * Acute ox. 4 * Acute ox. 4 * SO SE 3 Skin Irrit. 2 Eye Dam [1] [2] [3] [4] [1] [2] [3] [4] Flam. Liq. 3 Eye Irrit. 2 SO SE 3 SO SE Carc. 2 Muta. 2 Acute ox. 4 * Eye Dam. 1 H225 H330 H311 H226 H336 H351 H331 H311 H301 H312 H335 H315 H226 H319 H335 H336 H351 H341 GHS02 GHS06 GHS02 GHS06 GHS02 H225 H330 H311 H226 H336 H351 H331 H311 H301 H312 H335 H315 H226 H319 H335 H336 H351 H341 Carc. 1A; : C 0,001 % * M=10 M=10 C Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 235/19

20 Αριθμός Ευρετηρίου κλάσης και Εικονογ- ράμματα Συμπληρωματικοί κωδι- κοί επικινδυ- νότητας L 235/ bisphenol A; 4,4 -isopropylidenediphenol Repr. 2 SO SE 3 Eye Dam. 1 H361f*** H335 H361f H ,2 -((3,3,5,5 -tetramethyl-(1,1 -biphenyl)- 4,4 -diyl)-bis(oxymethylene))-bis-oxirane Carc. 2 H351 H ,4,6-trimethyl-1,3,5-trioxane; paraldehyde ,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7- tetraoxacyclooctane; metaldehyde Flam. Liq. 3 H226 GHS Flam. Sol. 2 Acute ox. 4 * furaldehyde Carc. 2 Acute ox. 3 * Acute ox. 3 * Acute ox. 4 * Eye Irrit. 2 SO SE 3 Skin Irrit p-benzoquinone; quinone N-methyl-2-pyrrolidone; 1-methyl-2-pyrrolidone metribuzin (ISO); 4-amino-6-tert-butyl-3-methylthio-1,2,4- triazin-5(4h)-one; 4-amino-4,5-dihydro-6-(1,1-dimethylethyl)-3- methylthio-1,2,4-triazin-5-one Acute ox. 3 * Acute ox. 3 * Eye Irrit. 2 SO SE 3 Skin Irrit Repr. 1B Eye Irrit. 2 SO SE 3 Skin Irrit Acute ox. 4 * H228 H351 H331 H301 H312 H319 H335 H315 H331 H301 H319 H335 H315 H360D*** H319 H335 H315 GHS02 GHS06 GHS06 H226 H228 H351 H331 H301 H312 H319 H335 H315 H331 H301 H319 H335 H315 H360D*** H319 H335 H315 M=10 Repr. 1B; H360D: C 5 % SO SE 3; H335: C 10 % M=10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

21 Αριθμός Ευρετηρίου κλάσης και Εικονογ- ράμματα Συμπληρωματικοί κωδι- κοί επικινδυ- νότητας chloroacetic acid Acute ox. 3 * Acute ox. 3 * Acute ox. 3 * Skin Corr. 1B H331 H311 H301 H314 GHS06 H331 H311 H301 H314 SO SE 3; H335: C 5 % salts of oxalic acid with the exception of those specified elsewhere in this Annex Acute ox. 4 * Acute ox. 4 * H312 H312 * A benzoyl chloride Acute ox. 4 * Acute ox. 4 * Acute ox. 4 * Skin Corr. 1B ethoxyethyl acetate; ethylglycol acetate MCPA (ISO); 4-chloro-o-tolyloxyacetic acid Flam. Liq. 3 Repr. 1B Acute ox. 4 * Acute ox. 4 * Acute ox. 4 * Acute ox. 4 * Skin Irrit. 2 Eye Dam salts and esters of MCPA Acute ox. 4 * Acute ox. 4 * Acute ox. 4 * X bromoacetic acid Acute ox. 3 * Acute ox. 3 * Acute ox. 3 * Skin Corr. 1A H332 H312 H314 H226 H360FD H332 H312 H315 H332 H312 H331 H311 H301 H314 GHS02 GHS06 H332 H312 H314 H226 H360FD H332 H312 H315 H332 H312 H331 H311 H301 H314 A Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 235/21

22 Αριθμός Ευρετηρίου κλάσης και Εικονογ- ράμματα Συμπληρωματικοί κωδι- κοί επικινδυ- νότητας L 235/ benzyl benzoate Acute ox. 4 * Aquatic Chronic 2 H411 H maleic acid Acute ox. 4 * Eye Irrit. 2 SO SE 3 Skin Irrit. 2 H319 H335 H315 H319 H335 H315 ; : C 0,1 % succinic anhydride Acute ox. 4 * Eye Irrit. 2 SO SE propyl chloroformate; chloroformic acid propylester; n-propyl chloroformate dalapon; 2,2-dichloropropionic acid; [1] dalapon-sodium; sodium 2,2-dichloropropionate [2] tribenuron-methyl (ISO); 2-[4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2- yl(methyl)carbamoylsulfamoyl]benzoic acid methyl ester; methyl 2-(3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5- triazin-2-yl)-3methylureidosulfonyl)benzoate Flam. Liq. 2 Acute ox. 3 * Skin Corr. 1B [1] [2] [1] [2] Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 Aquatic Chronic trimethylenediaminetetraacetic acid Acute ox. 4 * Eye Dam. 1 H319 H335 H225 H331 H314 H315 GHS02 GHS methoxy-1-methylethyl acetate Flam. Liq. 3 H226 GHS ethyl 3,3-bis(tert-pentylperoxy)butyrate Org. Perox. D**** Flam. Liq. 3 Aquatic Chronic 2 H242 H226 H411 GHS02 H319 H335 H225 H331 H314 H315 H226 H242 H226 H411 * Eye Irrit. 2; H319: C 1 % SO SE 3; H335: C 1 % M=100 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

23 Αριθμός Ευρετηρίου κλάσης και Εικονογ- ράμματα Συμπληρωματικοί κωδι- κοί επικινδυ- νότητας X glutamic acid, reaction products with N-(C alkyl)propylenediamine Acute ox. 2 * Acute ox. 4 * Skin Corr. 1B H330 H314 GHS06 H330 H clopyralid (ISO); 3,6-dichloropyridine-2-carboxylic acid Eye Dam tert-butyl acrylate Flam. Liq. 2 Acute ox. 4 * Acute ox. 4 * Acute ox. 4 * SO SE 3 Skin Irrit. 2 Aquatic Chronic lambda-cyhalothrin (ISO); reaction mass of (S)-α-cyano-3- phenoxybenzyl(z)-(1r)-cis-3-(2-chloro-3,3,3- trifluoropropenyl)-2,2- dimethylcyclopropanecarboxylate and (R)-αcyano-3-phenoxybenzyl (Z)-(1S)-cis-3-(2- chloro-3,3,3-trifluoropropenyl)-2,2- dimethylcyclopropanecarboxylate (1:1) cyfluthrin (ISO); α-cyano-4-fluoro-3-phenoxybenzyl-3- (2,2-dichlorovinyl)-2,2- dimethylcyclopropanecarboxylate X deltamethrin (ISO); (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R, 3R)-3- (2,2-dibromovinyl)-2,2- dimethylcyclopropanecarboxylate reaction mass of: Ca salicylates (branched C and C alkylated); Ca phenates (branched C and C alkylated); Ca sulfurised phenates (branched C and C alkylated) Acute ox. 2 * Acute ox. 3 * Acute ox. 4 * Acute ox. 2 * Acute ox. 3 * Acute ox. 3 * Acute ox. 3 * Repr. 2 H225 H332 H312 H335 H315 H411 H330 H301 H312 H300 H331 H331 H301 H361f*** GHS02 GHS06 GHS06 GHS06 H225 H332 H312 H335 H315 H411 H330 H301 H312 H300 H331 H331 H301 H361f*** M=10000 M=1000 M= D Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 235/23

24 Αριθμός Ευρετηρίου κλάσης και Εικονογ- ράμματα Συμπληρωματικοί κωδι- κοί επικινδυ- νότητας L 235/ X α-cypermethrin (ISO); racemate comprising (R)-α-cyano-3- phenoxybenzyl (1S,3S)-3-(2,2-dichlorovinyl)- 2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate; (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2- dichlorovinyl)-2,2- dimethylcyclopropanecarboxylate Acute ox. 3 * SO RE 2 * SO SE 3 H301 H373** H335 GHS06 H301 H373** H335 M= n-butyronitrile Flam. Liq. 2 Acute ox. 3 * Acute ox. 3 * Acute ox. 3 * oxalonitrile; cyanogen chlorothalonil (ISO); tetrachloroisophthalonitrile chlorfenapyr (ISO); 4-bromo-2-(4-chlorophenyl)-1-ethoxymethyl- 5-trifluoromethylpyrrole-3-carbonitrile esfenvalerate (ISO); (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl-(S)-2-(4- chlorophenyl)-3-methylbutyrate Press. Gas Flam. Gas 1 Acute ox. 3 * Carc. 2 Acute ox. 2 * SO SE 3 Eye Dam Acute ox. 3 * Acute ox. 4 * Acute ox. 3 * Acute ox. 3 * H225 H331 H311 H301 H331 H351 H330 H335 H331 H331 H301 GHS02 GHS06 GHS02 GHS04 GHS06 GHS06 GHS06 GHS06 H225 H331 H311 H301 H331 H351 H330 H335 H331 H331 H301 M=10 M=100 M=10000 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

25 Αριθμός Ευρετηρίου κλάσης και Εικονογ- ράμματα Συμπληρωματικοί κωδι- κοί επικινδυ- νότητας ,3,5-trinitrobenzene Expl. 1.1 Acute ox. 2 * Acute ox. 1 Acute ox. 2 * SO RE 2 H201 H330 H310 H300 H373** GHS01 GHS06 H201 H330 H310 H300 H373** ,4-dinitrotoluene; [1] dinitrotoluene [2] X 2,4,6-trinitrophenol; picric acid ,4,6-trinitroresorcinol; styphnic acid dinocap (ISO); (RS)-2,6-dinitro-4-octylphenyl crotonates and (RS)-2,4-dinitro-6-octylphenyl crotonates in which «octyl» is a reaction mass of 1-methylheptyl, 1-ethylhexyl and 1-propylpentyl groups [1] [2] [1] [2] Carc. 1B Muta. 2 Repr. 2 Acute ox. 3 * Acute ox. 3 * Acute ox. 3 * SO RE 2 * Expl. 1.1 Acute ox. 3 * Acute ox. 3 * Acute ox. 3 * Expl. 1.1 Acute ox. 4 * Acute ox. 4 * Acute ox. 4 * Repr. 1B Acute ox. 4 * Acute ox. 4 * SO RE 2 * Skin Irrit. 2 H341 H361f*** H331 H311 H301 H373** H201 H331 H311 H301 H201 H332 H312 H360D*** H332 H373** H315 GHS06 GHS01 GHS06 GHS01 H341 H361f*** H331 H311 H301 H373** H201 H331 H311 H301 H201 H332 H312 H360D*** H332 H373** H315 M=100 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 235/25

26 Αριθμός Ευρετηρίου κλάσης και Εικονογ- ράμματα Συμπληρωματικοί κωδι- κοί επικινδυ- νότητας L 235/ trifluralin (ISO) (containing < 0,5 ppm NPDA); α,α,α-trifluoro-2,6-dinitro-n,n-dipropyl-ptoluidine (containing < 0,5 ppm NPDA); 2,6-dinitro-N,N-dipropyl-4- trifluoromethylaniline (containing < 0,5 ppm NPDA); N,N-dipropyl-2,6-dinitro-4- trifluoromethylaniline (containing < 0,5 ppm NPDA) Carc. 2 H C,C -azodi(formamide) Resp. Sens. 1 H tetralithium 6-amino-4-hydroxy-3- [7-sulfonato-4-(5-sulfonato-2-naphthylazo)- 1-naphthylazo]naphthalene-2,7-disulfonate reaction mass of: bis(tris(2-(2-hydroxy (1-methyl)ethoxy)ethyl)ammonium) 7-anilino-4-hydroxy-3-(2-methoxy-5-methyl- 4-(4-sulfonatophenylazo)phenylazo) naphthalene-2-sulfonate; bis(tris(2-(2-hydroxy(2- methyl)ethoxy)ethyl)ammonium) 7-anilino-4- hydroxy-3-(2-methoxy-5-methyl-4- (4-sulfonatophenylazo)phenylazo) naphthalene-2-sulfonate tetra-ammonium 2-[6-[7-(2-carboxylato- phenylazo)-8- hydroxy-3,6-disulfonato-1- naphthylamino]-4-hydroxy-1,3,5- triazin-2-ylamino]benzoate N-methyl-N-2,4,6-tetranitroaniline; tetryl H351 H Aquatic Chronic 2 H411 H Acute ox. 4 * Aquatic Chronic Eye Irrit. 2 Aquatic Chronic Expl. 1.1 Acute ox. 3 * Acute ox. 3 * Acute ox. 3 * SO RE 2 H319 H201 H331 H311 H301 H373** GHS01 GHS06 H319 H201 H331 H311 H301 H373** M=10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

27 Αριθμός Ευρετηρίου κλάσης και Εικονογ- ράμματα Συμπληρωματικοί κωδι- κοί επικινδυ- νότητας bis(2,4,6-trinitrophenyl)amine; hexyl Expl. 1.1 Acute ox. 2 * Acute ox. 1 Acute ox. 2 * SO RE 2 Aquatic Chronic 2 H201 H330 H310 H300 H373** H411 GHS01 GHS06 H201 H330 H310 H300 H373** H dipicrylamine, ammonium salt Expl. 1.1 Acute ox. 2 * Acute ox. 1 Acute ox. 2 * SO RE 2 Aquatic Chronic amino-4,6-dinitrophenol; picramic acid Expl. 1.1 Acute ox. 4 * Acute ox. 4 * Acute ox. 4 * Aquatic Chronic N,N -diacetylbenzidine Carc. 1B Muta. 2 Acute ox. 4 * Acute ox. 4 * Acute ox. 4 * cyclohexylamine Flam. Liq. 3 Repr. 2 Acute ox. 4 * Acute ox. 4 * Skin Corr. 1B piperazine; [solid] Repr. 2 Skin Corr. 1B Resp. Sens ethyldimethylamine Flam. Liq. 2 Acute ox. 4 * Acute ox. 4 * Skin Corr. 1B H201 H330 H310 H300 H373** H411 H201 H332 H312 H341 H332 H312 H226 H361f*** H312 H314 H361fd H314 H334 H225 H332 H314 GHS01 GHS06 GHS01 GHS02 GHS02 H201 H330 H310 H300 H373** H411 H201 H332 H312 H341 H332 H312 H226 H361f*** H312 H314 H361fd H314 H334 H225 H332 H314 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 235/27

28 Αριθμός Ευρετηρίου κλάσης και Εικονογ- ράμματα Συμπληρωματικοί κωδι- κοί επικινδυ- νότητας L 235/ methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine Carc. 1B Acute ox. 4 * Eye Irrit. 2 Skin Irrit. 2 Aquatic Chronic 2 H332 H319 H315 H411 H332 H319 H315 H411 Carc. 1B; : C 0,01 % (2-chloro-4-trifluoromethyl)phenoxy-2- fluoroaniline hydrochloride SO RE 1 Acute ox. 4 * SO RE 2 * Eye Dam nitrosodipropylamine Carc. 1B Acute ox. 4 * Aquatic Chronic methyl-m-phenylenediamine; 2,4-toluenediamine methenamine; hexamethylenetetramine Carc. 1B Muta. 2 Repr. 2 Acute ox. 3 * Acute ox. 4 * SO RE 2 * Aquatic Chronic Flam. Sol. 2 H372** H373** H411 H341 H361f*** H301 H312 H373** H411 H228 GHS06 GHS02 H372** H373** H411 H341 H361f*** H301 H312 H373** H411 H228 Carc. 1B; : C 0,001 % Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

29 Αριθμός Ευρετηρίου κλάσης και Εικονογ- ράμματα Συμπληρωματικοί κωδι- κοί επικινδυ- νότητας hydroxylamine % [> 55 % in aqueous solution] hydroxylammonium chloride; hydroxylamine hydrochloride; [1] bis(hydroxylammonium) sulfate; hydroxylamine sulfate (2:1) [2] methyl-phenylene diamine; diaminotoluene; [technical product reaction mass of 4-methyl-m-phenylene diamine (EC No ) and 2-methyl-m-phenylene diamine (EC No )] Unst. Expl. Met. Corr. 1 Carc. 2 Acute ox. 4 * Acute ox. 4 * SO RE 2 * SO SE 3 Skin Irrit. 2 Eye Dam [1] [2] [1] [2] Met. Corr. 1 Carc. 2 Acute ox. 4 * Acute ox. 4 * SO RE 2 * Eye Irrit. 2 Skin Irrit. 2 Carc. 1B Muta. 2 Repr. 2 Acute ox. 3 * Acute ox. 4 * SO RE 2 * Eye Irrit. 2 Aquatic Chronic ,2,3,4-tetranitrocarbazole Expl. 1.1 Acute ox. 4 * Acute ox. 4 * Acute ox. 4 * ametryn (ISO); 2-ethylamino-4-isopropylamino-6- methylthio-1,3,5-triazine Acute ox. 4 * H200 H290 H351 H312 H373** H335 H315 H290 H351 H312 H373** H319 H315 H341 H361f*** H301 H312 H373** H319 H411 H201 H332 H312 GHS01 GHS06 GHS01 H200 H290 H351 H312 H373** H335 H315 H290 H351 H312 H373** H319 H315 H341 H361f*** H301 H312 H373** H319 H411 H201 H332 H312 M=100 B Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 235/29

30 Αριθμός Ευρετηρίου κλάσης και Εικονογ- ράμματα Συμπληρωματικοί κωδι- κοί επικινδυ- νότητας L 235/ X troclosene potassium; [1] troclosene sodium [2] [1] [2] [1] [2] Ox. Sol. 2 Acute ox. 4 * Eye Irrit. 2 SO SE 3 H272 H319 H335 GHS03 H272 H319 H335 EUH031 * SO SE 3; H335: C 10 % EUH031: C 10 % G captan (ISO); 1,2,3,6-tetrahydro-N- (trichloromethylthio)phthalimide folpet (ISO); N-(trichloromethylthio)phthalimide resmethrin (ISO); 5-benzyl-3-furylmethyl (±)-cis-transchrysanthemate tolylfluanid (ISO); dichloro-n-[(dimethylamino)sulphonyl]fluoro- N-(p-tolyl)methanesulphenamide; [containing 0,1 % (w/w) of particles with an aerodynamic diameter of below 50 μm] bioresmethrin (ISO); (5-benzylfur-3-yl)methyl(1R)-trans-2,2- dimethyl-3-(2- methylpropenyl)cyclopropanecarboxylate metsulfuron-methyl (ISO); 2-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2- ylcarbamoylsulfamoyl) benzoic acid Carc. 2 Acute ox. 3 * Eye Dam Carc. 2 Acute ox. 4 * Eye Irrit Acute ox. 4 * Acute ox. 2 * SO RE 1 Eye Irrit. 2 SO SE 3 Skin Irrit H351 H331 H351 H332 H319 H330 H372** H319 H335 H315 GHS06 GHS06 H351 H331 H351 H332 H319 H330 H372** H319 H335 H315 M=10 M=10 M=1000 M=10 M=1000 M=1000 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

31 Αριθμός Ευρετηρίου κλάσης και Εικονογ- ράμματα Συμπληρωματικοί κωδι- κοί επικινδυ- νότητας azimsulfuron (ISO); 1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[1-methyl- 4-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)pyrazol-5- ylsulfonyl]urea M= flufenacet (ISO); N-(4-fluorophenyl)-N-isopropyl-2-(5- trifluoromethyl-[1,3,4]thiadiazol-2- yloxy)acetamide flupyrsulfuron-methyl-sodium (ISO); methyl 2-[[(4,6-dimethoxypyrimidin-2- ylcarbamoyl)sulfamoyl]-6- trifluoromethyl]nicotinate, monosodium salt X flumioxazin (ISO); N-(7-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2- ynyl-2h-1,4-benzoxazin-6-yl)cyclohex-1-ene- 1,2-dicarboxamide Acute ox. 4 * SO RE 2 * Repr. 1B vinylcarbazole Muta. 2 Acute ox. 4 * Acute ox. 4 * Skin Irrit tetraconazole (ISO); (±) 2-(2,4-dichlorophenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol- 1-yl)propyl-1,1,2,2-tetrafluoroethylether X pyraflufen-ethyl (ISO); 2-chloro-5-(4-chloro-5-difluoromethoxy-1- methylpyrazol-3-yl)-4-fluorophenoxyacetic acid ethyl ester; [1] pyraflufen (ISO); 2-chloro-5-(4-chloro-5-difluoromethoxy-1- methylpyrazol-3-yl)-4-fluorophenoxyacetic acid [2] Acute ox. 4 * Acute ox. 4 * Aquatic Chronic 2 - [1] - [2] [1] [2] H373** H360D*** H341 H312 H315 H332 H411 H373** M=100 M=100 H360D*** H341 H312 H315 H332 H411 M=1000 M=100 M=1000 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 235/31

32 Αριθμός Ευρετηρίου κλάσης και Εικονογ- ράμματα Συμπληρωματικοί κωδι- κοί επικινδυ- νότητας L 235/ oxadiargyl (ISO); 3-[2,4-dichloro-5-(2-propynyloxy)phenyl]-5- (1,1-dimethylethyl)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)- one; 5-tert-butyl-3-[2,4-dichloro-5-(prop-2- ynyloxy)phenyl]-1,3,4-oxadiazol-2(3h)-one Repr. 1A SO RE 2 * H360Fd H373** H360Fd H373** M= colchicine Acute ox. 2 * methyl isocyanate Flam. Liq. 2 Repr. 2 Acute ox. 2 * Acute ox. 3 * Acute ox. 3 * Resp. Sens. 1 SO SE 3 Skin Irrit. 2 Eye Dam salts of thiocyanic acid, with the exception of those specified elsewhere in this Annex ,4 -methylenediphenyl diisocyanate; diphenylmethane-4,4 -diisocyanate; [1] 2,2 -methylenediphenyl diisocyanate; diphenylmethane-2,2 -diisocyanate; [2] o-(p-isocyanatobenzyl)phenyl isocyanate; diphenylmethane-2,4 -diisocyanate; [3] methylenediphenyl diisocyanate [4] methyl 3-isocyanatosulfonyl-2-thiophenecarboxylate Acute ox. 4 * Acute ox. 4 * Acute ox. 4 * Aquatic Chronic [1] [2] [3] [4] [1] [2] [3] [4] Carc. 2 Acute ox. 4 * SO RE 2 * Eye Irrit. 2 SO SE 3 Skin Irrit. 2 Resp. Sens SO RE 2 * Resp. Sens. 1 H300 H225 H361d*** H330 H311 H301 H334 H335 H315 H332 H312 H351 H332 H373** H319 H335 H315 H334 H373** H334 GHS06 GHS02 GHS06 H300 H225 H361d*** H330 H311 H301 H334 H335 H315 H332 H312 H351 H332 H373** H319 H335 H315 H334 H373** H334 EUH032 EUH014 Eye Irrit. 2; H319: C 5 % Skin Irrit. 2; H315: C 5 % Resp. Sens. 1; H334: C 0,1 % SO SE 3; H335: C 5 % A C 2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

33 Αριθμός Ευρετηρίου κλάσης και Εικονογ- ράμματα Συμπληρωματικοί κωδι- κοί επικινδυ- νότητας ethyl 2-(isocyanatosulfonyl)benzoate Acute ox. 4 * SO RE 2 * Eye Dam. 1 Resp. Sens. 1 H373** H334 H373** H334 EUH alkali salts and alkali earth salts of thiocyanic acid, with the exception of those specified elsewhere in this Annex Acute ox. 4 * Acute ox. 4 * Acute ox. 4 * Aquatic Chronic thallium thiocyanate Acute ox. 2 * Acute ox. 2 * Acute ox. 4 * SO RE 2 Aquatic Chronic metal salts of thiocyanic acid, with the exception of those specified elsewhere in this Annex dichlofluanid (ISO); N-dichlorofluoromethylthio-N,N -dimethyl- N-phenylsulfamide propanil (ISO); 3,4 -dichloropropionanilide Acute ox. 4 * Acute ox. 4 * Acute ox. 4 * Acute ox. 4 * Eye Irrit Acute ox. 4 * lithium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide Acute ox. 3 * Acute ox. 3 * SO RE 2 * Skin Corr. 1B Aquatic Chronic dibenzoyl peroxide; benzoyl peroxide Org. Perox. B Eye Irrit. 2 H332 H312 H330 H300 H312 H373** H411 H332 H312 H332 H319 H311 H301 H373** H314 H214 H319 GHS06 GHS06 GHS01 GHS02 H332 H312 H330 H300 H312 H373** H411 H332 H312 H332 H319 H311 H301 H373** H314 H214 H319 M=10 M=10 A A Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 235/33

34 Αριθμός Ευρετηρίου κλάσης και Εικονογ- ράμματα Συμπληρωματικοί κωδι- κοί επικινδυ- νότητας L 235/ hydroperoxycyclohexyl 1-hydroxycyclohexyl peroxide; [1] 1,1 -dioxybiscyclohexan-1-ol; [2] cyclohexylidene hydroperoxide; [3] cyclohexanone, peroxide [4] [1] [2] [3] [4] [1] [2] [3] [4] Org. Perox. A Skin Corr. 1B Acute ox. 4 * H242 H314 GHS01 H242 H314 SO SE 3; H335: C 5 % C X reaction mass of: 2,2 -bis(tert-pentylperoxy)-pdiisopropylbenzene; 2,2 -bis(tert-pentylperoxy)-mdiisopropylbenzene ar oils, brown-coal; Light Oil; [he distillate from lignite tar boiling in the range of approximately 80 C to 250 C (176 F to 482 F). Composed primarily of aliphatic and aromatic hydrocarbons and monobasic phenols.] Benzol forerunnings (coal); Light Oil Redistillate, low boiling; [he distillate from coke oven light oil having an approximate distillation range below 100 C (212 F). Composed primarily of C 4 to C 6 aliphatic hydrocarbons.] Distillates (coal tar), benzole fraction, BXrich; Light Oil Redistillate, low boiling; [A residue from the distillation of crude benzole to remove benzole fronts. Composed primarily of benzene, toluene and xylenes boiling in the range of approximately 75 C to 200 C (167 F to 392 F).] Aromatic hydrocarbons, C 6-10, C 8 -rich; Light Oil Redistillate, low boiling Solvent naphtha (coal), light; Light Oil Redistillate, low boiling Solvent naphtha (coal), xylene-styrene cut; Light Oil Redistillate, intermediate boiling Org. Perox. D Aquatic Chronic Carc. 1B Carc. 1B Carc. 1B Carc. 1B Carc. 1B Carc. 1B H242 H413 GHS02 H242 H413 H J H J H J H J H J H J Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 143/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος XIV του κανονισμού 1907/2006

Διαβάστε περισσότερα

Ασβέστιο. Calcium στερεό 40,078. Πυκνότητα. Άνθρακας. Carbon στερεό 3642! 12,0107 3642! Πυκνότητα 18.350. Χλώριο. Chlorine αέριο -101,5 35,453 -34,04

Ασβέστιο. Calcium στερεό 40,078. Πυκνότητα. Άνθρακας. Carbon στερεό 3642! 12,0107 3642! Πυκνότητα 18.350. Χλώριο. Chlorine αέριο -101,5 35,453 -34,04 Αργίλιο Al Aluminium στερεό 13 26,9815386 2,375 As 660,32 74,92160 5,22 5000 10,811 2,08 1,378 C 615! Cl 2076 3927 16.200 3,515 1484 35,453 1,5625 24 51,9961 3810 58,933195 18.350 7,75 Cu -101,5-34,04

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα CLP ταξινόμησης ουσιών Επιλογή δηλώσεων προφύλαξης

Παραδείγματα CLP ταξινόμησης ουσιών Επιλογή δηλώσεων προφύλαξης ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Παραδείγματα CLP ταξινόμησης ουσιών Επιλογή δηλώσεων προφύλαξης ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΧΚ 30.11-01.12.2010 Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος Na 2 O 2 EC No 215-209-4 CAS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Όλοι οι εργαζόµενοι των οποίων η εργασία απαιτεί την χρήση επικινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Συστατικά Προϊόντων Κωδικός Προϊόντος Περιγραφή Προϊόντος Συστατικά

Συστατικά Προϊόντων Κωδικός Προϊόντος Περιγραφή Προϊόντος Συστατικά Προϊόντων Κωδικός Προϊόντος Περιγραφή Προϊόντος 1200750200 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ENDLESS 16X750ML water urea cocamide DEA 1200440200 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ENDLESS 4X4LT water urea cocamide DEA 1200130200 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ENDLESS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αρ. Πιστοπ.: Ε52 Ημερομηνία: 24,02,15 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Στοιχεία Πελάτη: Δ. ΚΑΤΖΟΥΡΙΔΗΣ Ι.ΦΩΤΙΟΥ Ο.Ε. Ημερομηνία Παραλαβής: 12,02,15 Στοιχεία Δείγματος: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΕΡΝΑ 4 Συσκευασία: ΦΙΑΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) ACTIVUS 33 EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία: Χημική ονομασία : Τύπος προϊόντος και χρήση: Παρασκευαστής σκευάσματος: Υπεύθυνος συσκευασίας-σήμανσης: ACTIVUS

Διαβάστε περισσότερα

1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7

1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7 1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 276/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Μαρτίου 2010 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Εικόνα Χηµικών Προϊόντων

Εθνική Εικόνα Χηµικών Προϊόντων ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνική Εικόνα Χηµικών Προϊόντων Εθνική Εικόνα Χηµικών Προϊόντων 2007 Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας Τυπώθηκε από το τυπογραφείο PC s Printways, Λευκωσία ISBN 978-9963-32-850-5 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος Διημερίδα CLP - REACH. Αθήνα 30.11 1.12.2010 1 Τi είναι ο Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21.8.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21.8.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2013 C(2013) 5405 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21.8.2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. CLP-Παραδείγματα. ταξινόμησης ΣΕΥΥΟ 10-11.03.2011. Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. CLP-Παραδείγματα. ταξινόμησης ΣΕΥΥΟ 10-11.03.2011. Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ταξινόμηση ουσιών σύμφωνα με τον κανονισμό CLP-Παραδείγματα ταξινόμησης ΣΕΥΥΟ 10-11.03.2011 Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Επικίνδυνες

Διαβάστε περισσότερα

Βιομήχανους και Εισαγωγείς Καλλυντικών Προϊόντων. Τροποποίηση του Κανονισμού 1223/2009 για τα καλλυντικά προϊόντα

Βιομήχανους και Εισαγωγείς Καλλυντικών Προϊόντων. Τροποποίηση του Κανονισμού 1223/2009 για τα καλλυντικά προϊόντα Λευκωσία, 11 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Βιομήχανους και Εισαγωγείς Καλλυντικών Προϊόντων Τροποποίηση του Κανονισμού 1223/2009 για τα καλλυντικά προϊόντα Κυρία/ε, Συνημμένα θα βρείτε τον Κανονισμό αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ. Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453 Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ. Τηλ.: 2310784931, Fax: 2310780453 Θέση Ποταμιά, 32100, Οινόφυτα Βοιωτία Τηλ.: 2262030821, Fax: 2262030820 PENDIGAN 33 EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος PENDIGAN 33 EC Καθαρή ουσία/ μείγμα: Μείγμα 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 791436; 506251;

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - 2015 Εθνική Συνάντηση Εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS Αθήνα - 27, 28 & 29 Απριλίου 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Όταν ο ορισμός των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων περιλαμβάνει

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Όταν ο ορισμός των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων περιλαμβάνει 6.12.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 328/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1213/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Δεκεμβρίου 2008 για ένα συντονισμένο πολυετές κοινοτικό πρόγραμμα ελέγχου για τα έτη 2009,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

MAVRIK AQUAFLOW 24EW

MAVRIK AQUAFLOW 24EW MAVRIK AQUAFLOW 24EW 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος MAVRIK AQUAFLOW 24EW Καθαρή ουσία/ μείγμα: Μείγμα 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Επισήμανση και συσκευασία σύμφωνα με τον καν. 1272/2008/EK

Επισήμανση και συσκευασία σύμφωνα με τον καν. 1272/2008/EK ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Επισήμανση και συσκευασία σύμφωνα με τον καν. 1272/2008/EK ΣΕΥΥΟ 10-11.03.2011 Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΝ. CLP : ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Αριθ. CAS: Αριθμός Ευρετηρίου: Αριθ. EK: FINOPASTE Σιλικόνες ζύμης

Διαβάστε περισσότερα

nkoto@tee.gr ISO 23500:2011

nkoto@tee.gr ISO 23500:2011 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ nkoto@tee.gr ISO 23500:2011 ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Air Cond Clean & Fresh Aerosol with orange fragrance

Air Cond Clean & Fresh Aerosol with orange fragrance Σελίδα 1 από 10 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Air Cond Clean & Fresh Aerosol with orange fragrance 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

V. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Απόφαση

V. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Απόφαση V. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Απόφαση Τ ί τ λ ο ς Εναρµόνιση µε την Οδηγία Φ.Ε.Κ. Α.Χ.Σ. 258/2007 Τροποποίηση της Αποφ. Α.Χ.Σ. 378/1994 (Φ.Ε.Κ. 705/Β) σε εναρµόνιση προς την Οδηγία 2006/102/ΕΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 363/20-12-2006)

Διαβάστε περισσότερα

: Ace Gentile Easy Dose

: Ace Gentile Easy Dose ημερομηνία έκδοσης: 13/07/2012 Αναθεώρηση: Έκδοση: 1.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Χημικός τύπος Εμπορική ονομασία/χαρακτηρισμός

Διαβάστε περισσότερα

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 27.891,44 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 27.891,44 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/12 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: OIL DEEASE REMOVER KL645 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

PIXEL EC Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 23.03.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης 23.03.

PIXEL EC Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 23.03.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης 23.03. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα PIXEL 96 EC Κωδικός σχεδιασμού A9396G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΟΣ ΦΥΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ ΦΥΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΦΥΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ο Ενεργός Άνθρακας είναι μία πορώδης μορφή άνθρακα η οποία παρασκευάζεται από διαφορετική πρώτη ύλη όπως: φλοιός καρύδας (coconut shell), λιγνίτης (coal), φυτάνθρακας (peat) ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 8 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ομάδα υλικών: Αριθ. CAS: Αριθμός Ευρετηρίου: Αριθ. EK: FINOLLOY Σύρμα λέιζερ 42005 Metalle

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εστάλη: GR ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 16.06.2011 Αναθεώρηση: 11.09.2012 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

: LUFENURON IMPURITY G CRS

: LUFENURON IMPURITY G CRS Ημερομηνία έκδοσης: 30/08/2013 ενημέρωση: 30/08/2013 Αντικαθιστά το Δελτίο: 27/06/2013 εκδοχή: 2.1 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 11/12/2014 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 11/12/2014 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 11/12/2014 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ, ΑΝΥΔΡΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ, ΑΝΥΔΡΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 ΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ, ΑΝΥΔΡΟ Κεφάλαιο 1: Στοιχεία ουσία/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) Πρόκληση & προοπτικές

Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) Πρόκληση & προοπτικές Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) Πρόκληση & προοπτικές Ιωάννα Αγγελοπούλου Δ/νση Περιβάλλοντος E-mail: mail:elhelpdesk@ath.forthnet.gr Ημερίδα REACH,Πάτρα 05.12.2007 1 REACH γενικά Registration Evaluation

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.6.2015 L 161/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουνίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα μολύβδου σε ορισμένα τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

: ACE Gentile Υγρό. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 453/2010 Ημερομηνία έκδοσης: 13/10/2014 Αναθεώρηση: : Έκδοση: 1.

: ACE Gentile Υγρό. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 453/2010 Ημερομηνία έκδοσης: 13/10/2014 Αναθεώρηση: : Έκδοση: 1. Ημερομηνία έκδοσης: 13/10/2014 Αναθεώρηση: : Έκδοση: 1.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος Εμπορική ονομασία/χαρακτηρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/11 * ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθμός προϊόντος: 54 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες

Διαβάστε περισσότερα

L 94/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.3.2012

L 94/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.3.2012 L 94/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.3.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 259/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. L 314/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1170/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

TEAK AND DECKING OIL

TEAK AND DECKING OIL ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ 1.1 1.2 1.3 1.4 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος: Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/11 * 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθμός προϊόντος: 1234567890 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

CLP. Ταξινόμηση Επισήμανση Συσκευασία. Classification Labeling Packaging. Νέος Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ. για την. ουσιών και μειγμάτων

CLP. Ταξινόμηση Επισήμανση Συσκευασία. Classification Labeling Packaging. Νέος Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ. για την. ουσιών και μειγμάτων CLP Νέος Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ για την Ταξινόμηση Επισήμανση Συσκευασία ουσιών και μειγμάτων Classification Labeling Packaging H Κοινοτική νομοθεσία CLP και GHS για ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 25.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 114/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 344/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο εξειδικευμένος οδηγός σας για τη νομοθεσία περί χημικών ουσιών της Ε.Ε.

Ο εξειδικευμένος οδηγός σας για τη νομοθεσία περί χημικών ουσιών της Ε.Ε. Ο εξειδικευμένος οδηγός σας για τη νομοθεσία περί χημικών ουσιών της Ε.Ε. Πολλές εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών παρέχουν γενική κανονιστική υποστήριξη, αλλά λίγες μόνο παρέχουν τις έγκαιρες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Chemical anchor capsule SC-PRO M8, M10, M12, M16, M20, M24, M30

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Chemical anchor capsule SC-PRO M8, M10, M12, M16, M20, M24, M30 ΣΕΛΙ Α : 1 / 16 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική ονοµασία/χαρακτηρισµός : 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

12-7-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

12-7-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 12-7-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ: 7923/87577 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

CLP-ΣΕΧΒ 25.10.2010. ρ. Χ. Νακοπούλου /νση Περιβάλλοντος ΓΧΚ

CLP-ΣΕΧΒ 25.10.2010. ρ. Χ. Νακοπούλου /νση Περιβάλλοντος ΓΧΚ CLP-ΣΕΧΒ 25.10.2010 ρ. Χ. Νακοπούλου /νση Περιβάλλοντος ΓΧΚ 111 1 8-Dec-10 2 (N;R50) Η400 EC50 1 mg/l Σημείωση 1: Απαιτείται συντελεστής Μ 8-Dec-10 3 96 hr LC 50 (για ψάρια) 48 hr EC 50 (για μαλακόστρακα)

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 1.0 Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.07.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 18.11.2014

Έκδοση 1.0 Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.07.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 18.11.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 29.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 29.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς REACH 1907/2006/ΕΚ (άρθρο 31), CLP 1272/2008/ΕΚ και 453/2010/ΕΚ

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς REACH 1907/2006/ΕΚ (άρθρο 31), CLP 1272/2008/ΕΚ και 453/2010/ΕΚ Σελίδα: 1/12 ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθμός καταχώρισης Τα συστατικά του προϊόντος έχουν καταχωρισθεί βάσει του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Ενότητα 6: Ενδογενείς Παράγοντες Ενεργότητα Ύδατος (1/2), 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος Πανάγου Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

σχετικών αξιώσεων, ως έδαφος στο οποίο έχει τη συνήθη στάθµευσή του το όχηµα θα πρέπει να θεωρείται το έδαφος στο οποίο συνέβη το ατύχηµα.

σχετικών αξιώσεων, ως έδαφος στο οποίο έχει τη συνήθη στάθµευσή του το όχηµα θα πρέπει να θεωρείται το έδαφος στο οποίο συνέβη το ατύχηµα. Οδηγία 2005/14/ΕK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Μαΐου 2005 για τροποποίηση των οδηγιών 72/166/EΟΚ, 84/5/EΟΚ, 88/357/EΟΚ και 90/232/EΟΚ του Συµβουλίου και της οδηγίας 2000/26/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 1.2 Ημερομηνία Αναθεώρησης 27.05.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 18.11.2014

Έκδοση 1.2 Ημερομηνία Αναθεώρησης 27.05.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 18.11.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 197/26/EK, Άρθρο 31 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ΕΚ Σελίδα: 1/7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος μ μ μ 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος και του προµηθευτή

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος και του προµηθευτή METAL BRITE HD ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SECTION 1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος και του προµηθευτή 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονοµασία προϊόντος: METAL BRITE HD 1.2 Συναφείς προσδιορισµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.04.2001 COM(2001)216 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής όσον αφορά τον κατάλογο αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 161/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαΐου 2006 για τις εκπομπές των συστημάτων κλιματισμού των μηχανοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 12/06/2013 Αρ. πρωτ. 5002 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 10/2/2015 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 10/2/2015 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 10/2/2015 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης * 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών ενδέχεται να περιέχουν

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών ενδέχεται να περιέχουν 28.3.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 282/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαρτίου 2008 για τα υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό τα οποία προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 της

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 της L 277/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.10.2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1020/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτωβρίου 2008 για τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα 1907/2006/EE (REACH),453/2010/EE

ελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα 1907/2006/EE (REACH),453/2010/EE ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ 1.1 1.2 1.3 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος: Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας: MARMOLINE PU 35 Σφραγιστικό πολυουρεθάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 81 17 Ιουλίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 52/2015 Εναρμόνιση με την οδηγία 2014/27/ΕΕ Για την τροποποί ηση των οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/34 17.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 643/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή αναφορών σχετικά με τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ . ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Πελάτης / Client SOTIRALE BIO Ηµεροµηνία Έκδοσης / Date 8/1/2015 Ηµεροµηνία δειγµατοληψίας / Date of sampling 29/12/2014 Κωδικός δείγµατος / Sample code N61014 Είδος δείγµατος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002830904 2015-06-08

15PROC002830904 2015-06-08 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.08 14:40:09 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω2ΗΤΟΞ3Μ-Μ3Ξ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Νέα Πέραμος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/13 * ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθμός προϊόντος: 488 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

REACH επόμενα βήματα. Δημήτρης Τσίχλης Δ/νση Περιβάλλοντος ΗΜΕΡΙΔΑ REACH Γ.Χ.Κ. 24/10/ 2007 1

REACH επόμενα βήματα. Δημήτρης Τσίχλης Δ/νση Περιβάλλοντος ΗΜΕΡΙΔΑ REACH Γ.Χ.Κ. 24/10/ 2007 1 REACH επόμενα βήματα Δημήτρης Τσίχλης Δ/νση Περιβάλλοντος ΗΜΕΡΙΔΑ REACH Γ.Χ.Κ. 24/10/ 2007 1 Νομοθετικό πλαίσιο Καν. 1907/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Έναρξη ισχύος από 01.06.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ STOPGAP F76 RESIN

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ STOPGAP F76 RESIN ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνομα προϊόντος Εσωτερική ταυτοποίηση SGF76R/12 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

: GLYCERYL TRINITRATE SOLUTION CRS

: GLYCERYL TRINITRATE SOLUTION CRS Ημερομηνία έκδοσης: 27/06/2013 ενημέρωση: 22/05/2015 Αντικαθιστά το Δελτίο: 26/09/2014 εκδοχή: 7.1 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο μας απειλούν τα ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

Πόσο μας απειλούν τα ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ Πόσο μας απειλούν τα ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ Λίμνες και ποτάμια της Ελλάδας έχουν μετατραπεί σε κοκτέιλ φυτοφαρμάκων. Τοξικές ουσίες εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα και δυστυχώς σε βαθμό που δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Εφημερίδα της Ε.Ε.: L. 269, 21.10.2000,

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES»

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Περιεχόμενα 1/ Περιβαλλοντική κατάσταση ανά περιοχή... 2 2/ Ευρωπαϊκοί και εθνικοί κανονισμοί... 2 2.1 Ευρωπαϊκοί κανονισμοί... 2 2.1.1 Διαχείριση των αποβλήτων...

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 6.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 306/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1012/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 321/54 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.11.2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 167. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 55ο έτος 27 Ιουνίου 2012. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 167. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 55ο έτος 27 Ιουνίου 2012. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1977-0669 L 167 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 55ο έτος 27 Ιουνίου 2012 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμνορικη ονομασία FIS VS 300 T 1.2Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα