Ουσίες που απαγορεύονται ή υπόκεινται σε αυστηρούς περιορισµούς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ουσίες που απαγορεύονται ή υπόκεινται σε αυστηρούς περιορισµούς"

Transcript

1 Ουσίες που απαγορεύονται ή υπόκεινται σε αυστηρούς περιορισµούς Στους Πίνακες Ι και ΙΙ που ακολουθούν παρατίθενται αντίστοιχα οι «απαγορευµένες ουσίες» και οι «ουσίες οι οποίες υπόκεινται σε αυστηρούς περιορισµούς για ορισµένες χρήσεις λόγω των επιπτώσεων τους στην ανθρώπινη υγεία ή στο περιβάλλον». Οι Πίνακες περιλαµβάνουν τις ουσίες που υπόκεινται σε απαγόρευση και αυστηρούς περιορισµούς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρατίθενται στο Παράρτηµα Ι του Κανονισµού 304/2003/ΕΚ και των τροποποιήσεων του, και επιπλέον, τις ουσίες των οποίων η εισαγωγή ή/και η χρήση εντός της Κυπριακής ηµοκρατίας απαγορεύεται. Στους Πίνακες, για κάθε χηµική ουσία, αναγράφεται: (α) η κατηγορία χρήσης για την οποία η εν λόγω ουσία υπόκειται σε απαγόρευση ή περιορισµό, δηλαδή φυτοπροστατευτικό προϊόν ή βιοµηχανικό χηµικό προϊόν, ή για όλες τις χρήσεις, και (β) ο για τις ουσίες που αυτός αναγράφεται στο Παράρτηµα Ι του Κανονισµού 304/2003/ΕΚ. Οι ουσίες που περιλαµβάνονται στους Πίνακες Ι και ΙΙ υπόκεινται στις πρόνοιες του Κανονισµού 304/2003/ΕΚ όσον αφορά την εισαγωγή και την εξαγωγή τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

2 2 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι Απαγορευµένες ουσίες Αριθµός CAS Aldrin * Αλδρίνη Endrin * Ενδρίνη ΟΛΕΣ Cosmetic soaps * containing mercury - Inorganic mercury compounds Mercuric oxide Mercurous chloride Inorganic mercury compound: mercury (II) chloride Inorganic mercury compound: mercuric oxycyanide Inorganic mercury compound: mercuric fulminate Alkyl mercury compounds Halogenated alkyl mercury compounds mercury compounds mercury compound: phenylmercury acetate Καλλυντικά σαπούνια που περιέχουν υδράργυρο Ανόργανες ενώσεις Υδραργύρου Οξείδιο του Υδραργύρου Μονοσθενής χλωριούχος Υδράργυρος Ανόργανες ενώσεις Υδραργύρου: Χλωριούχος Υδράργυρος Ανόργανες ενώσεις Υδραργύρου: Οξυκυανιούχος Υδράργυρος Ανόργανες ενώσεις Υδραργύρου: Αλκυλοϋδραργυρικές ενώσεις Αλογονωµένες Αλκυλοϋδραργυρικές ενώσεις ενώσεις ενώσεις: φαινυλ-οξεικός υδράργυρος Σηµ

3 3 mercury compound: phenylmercury nitrate mercury compound: phenylmercury hydroxide mercury compound: 2-ethoxyethylmercury chloride ενώσεις: φαινυλνιτρικός υδράργυρος ενώσεις: φαινυλυδροξείδιο του υδραργύρου ενώσεις: 2- αιθοξυαιθυλ- χλωριούχος υδράργυρος Αριθµός CAS Σηµ Chlordane * Chlordane Dieldrin * ιελδρίνη DDT * DDT HCH containing less than 99% of the gamma isomer HCH µε περιεκτικότητα σε γ-ισοµερές µικρότερη του 99% Heptachlor * Heptachlor Hexachlorobenzene * Εξαχλωροβενζόλιο Mirex * Mirex Toxaphene * Τοξαφαίνιο ΟΛΕΣ (Camphechlor) Polychlorinated * Πολυχλωριωµένα και biphenyls (PCBs) διφαινύλια Polychlorinated Πολυχλωριωµένα terphenyls (PCTs) τριφαινύλια Ethylene oxide Αιθυλενοξίδιο (Oxirane) Nitrofen Nitrofen ,2-dibromoethane 1,2 διβρωµοαιθάνιο (EDB) 1,2-dichloroethane 1,2 διχλωροαιθάνιο (EDC) Pentachlorophenol, Πενταχλωροφαινόλη, και its salts and esters άλατα και εστέρες Monomethyl-dichlorodiphenyl methane Trade name: Ugilec 121 µονο-µεθυλοδιχλωροδιφαινυλοµεθά νιο Εµπορική ονοµασία: Ugilec Aγνωστος

4 4 Monomethyltetrachloro-diphenyl methane Trade name: Ugilec 141 Monomethyl-dibromodiphenyl methane Trade name: DBBT µονο-µεθυλο- τετραχλωροδιφαινυλο- µεθάνιο Εµπορική ονοµασία: Ugilec 141 µονο-µεθυλο-διβρωµοδιφαινυλοµεθάνιο Εµπορική ονοµασία: DBBT Αριθµός CAS Σηµ Dinoseb Dinoseb Dinoseb acetate and Οξεικό Dinoseb και dinoseb salts άλατα dinoseb και Binapacryl Binapacryl Captafol Captafol Dicofol containing <78% p,p` -dicofol or >1g/kg of DDT and DDT related compounds Dicofol µε περιεχόµενο <78% p,p` -dicofol ή >1g/kg DDT και σχετικές µε DDT ενώσεις Maleic hydrazide, and its salts other than its choline, potassium and sodium salts Choline, potassium and sodium salts of Maleic Hydrazine containing more than 1mg/Kg of free hydrazine expressed on the basis of the acid equivalent Quintozene containing more than 1g/kg of hexachlorobenzene or more than 10 g/kg of pentachloronitrobenze ne Μαλεϊκή υδραζίνη και τα άλατά της εκτός των χολικών, καλλίου και νατρίου αλάτων της. Τα χολικά, καλλίου και νατρίου άλατα της Μαλεϊκής Υδραζίνης που περιλαµβάνουν περισσότερα από 1mg/Kg ελεύθερης Υδραζίνης εκφρασµένα στη βάση ισοδύναµου οξέος Quintozene που περιλαµβάνει περισσότερο από 1g/kg εξαχλωροβενζολίου ή περισσότερο από 10 g/kg πενταχλωρονοτροβενζ ολίου Chlorodimeform Chlorodimeform Leptophos Leptophos D.B.C.P. D.B.C.P. 2,4,5-TP 2,4,5-TP Sodium Cyanide Κυανιούχο νάτριο Fluoroacetamide Φθορικό ακεταµίδιο

5 5 Αριθµός CAS Chlorobenzilate Βενζυλοχλωρίδιο Paraguat as dimethyl Paraguat ως θειϊκό sulphate διµεθύλιο Boric acid Βορικό οξύ Monocrotophos Monocrotophos Lindane (γ-hch) Lindane (γ-hch) Parathion Parathion naphthylamine and 2-ναφθυλαµίνη και τα και its salts άλατα της Benzidine and its salts Βενζιδίνη και τα άλατα Benzidine derivatives της Παράγωγα Βενζιδίνης - 4-nitrobiphenyl 4-νιτροδιφαινύλιο aminobiphenyl and its salts 4-αµινοδιφαινύλιο και τα άλατα του και Methyl parathion Methyl parathion ,1,1-Trichloroethane 1,1,1- Τριχλωροαιθάνιο , 4, 5 - Τ 2, 4, 5 - Τ Asbestos fibres: Crocidolite; Amosite; Anthophyllite; Actinolite; Tremolite; Crysotile Ινες Αµιάντου: Κροκιδόλιθος, Αµοσίτης, Ινώδης ανθοφυλλίτης, Ινώδης ακτινόλιθος, Ινώδης τρεµολίτης, Ινώδης χρυσόλιθος ή Σηµ. Azinphos - ethyl Azinphos - ethyl Carbon tetrachloride Τετραχλωράνθρακας Chlorfenapyr Chlorfenapyr Chroroform Χλωροφόρµιο Chlozolinate Chlozolinate Creosote and creosote related substances Κρεόζωτο και άλλες σχετικές προς αυτό ουσίες Cyhalothrine Cyhalothrine DBB (Di-µ-oxo-di-nbutylstanniohydroxyborane DBB (Di-µ-oxo-di-nbutylstanniohydroxyborane

6 6 Αριθµός CAS Dinoterb Dinoterb DNOC and its salts (ammonium salt, potassium salt and sodium salt) DNOC και τα άλατα του (άλας αµµωνίου, άλας καλίου και άλας νατρίου Fentin acetate Fentin acetate Fentin hydroxide Fentin hydroxide Fenvalerate Fenvalerate Ferbam Ferbam Monolinuron Monolinuron Permethrin Permethrin Propham Propham Pyrazophos Pyrazophos Zineb Zineb Acephate Acephate Tecnazene Tecnazene Chlordecone Chlordecone Hexabromobiphenyl Hexabromobiphenyl Nonylphenol ethoxylate (C 2 H 4 O) a C 15 H 24 O Dustable powder formulations containing a combination of benomyl at or above 7%, carbofuran at or above 10% and thiram at or above 15% Αιθοξυλιωµένα παράγωγα εννεϋλοφαινόλης ή αιθοξυλιωµένες εννεϋλοφαινόλες Παρασκευάσµατα επιπαστικής σκόνης που περιέχουν benomyl συγκέντρωσης 7% ή µεγαλύτερη, carbofuran 10% ή µεγαλύτερη και thiran 15% ή µεγαλύτερη * Χηµικές ουσίες και είδη που απαγορεύεται η εξαγωγή τους. Σηµειώσεις Πίνακα: ΟΛΕΣ: Όλες οι κατηγορίες χρήσεις : Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα : Βιοµηχανικά Χηµικά Προϊόντα Άγνωστος Σηµ.

7 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ Ουσίες οι οποίες υπόκεινται σε αυστηρούς περιορισµούς για ορισµένες χρήσεις λόγω των επιπτώσεων τους στην ανθρώπινη υγεία ή στο περιβάλλον Tris (2,3- dibromopropyl) phosphate Tris-aziridinylphosphinoxide Polybrominated biphenyls (PBBs) Φωσφορικός τρι-(2,3- διβρωµοπροπυλεστέρας) Οξείδιο της τριςαζιριδινυλοφωσφίνης Πολυβρωµιωµένα διφαινύλια Αριθµός CAS Σηµ (έξα) (όκτα) (δέκα) συστατικού /l). isomer) Arsenic compounds Ενώσεις αρσενικού Benzene 1 Βενζόλιο Cadmium and Κάδµιο και και its compounds οι ενώσεις του και Hexachloroethane Εξαχλωροαιθάνιο Triorganostannic Τριοργανοσταννικές και Compounds, in ενώσεις, ειδικά particular tributyltin ενώσεις tributyltin, compounds, συµπεριλ. του bis including bis οξειδίου (tributyltin) (tributyltin) oxide Methamidophos Methamidophos Phosphamidon (soluble liquid formulations of the substance that exceed 1000 g active ingredient /l). Phosphamidon (ευδιάλυτα υγρά σκευάσµατα της ουσίας που περιέχουν άνω των 1000 g ενεργού (mixture, (E)&(Z) isomers) ((Z)- isomer) ((E)- Aldicarb Aldicarb Octabromodiphenyl Οκτοβρωµοδιφαινυλικός ether αιθέρας Pentabromodiphenyl Πενταβρωµοδιφαινυλικός ether αιθέρας Tetraethyl lead Τετρααιθυλικός µόλυβδος

8 8 Αριθµός CAS Σηµ Tetramethyl lead Τετραµεθυλικός µόλυβδος Amitraz Αµιτράζη Atrazine Ατραζίνη Fenthion Φενθειόν Simazine Σιµαζίνη Nonylphenol C 6 H 4 (OΗ)C 9 H 14 Nonylphenol ethoxylate (C 2 H 4 O) n C 15 H 24 O Εννεϋλοφαινόλη Αιθοξυλιωµένα παράγωγα εννεϋλοφαινόλης ή αιθοξυλιωµένες εννεϋλοφαινόλες Άγνωστος 1 Benzene: Εκτός των καυσίµων για κινητήρες τα οποία υπάγονται στην οδηγία 98/70/ΕΚ. Σηµειώσεις Πίνακα: : Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα : Βιοµηχανικά Χηµικά Προϊόντα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Όλοι οι εργαζόµενοι των οποίων η εργασία απαιτεί την χρήση επικινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι σχετικές διατάξεις του

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι σχετικές διατάξεις του 26.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 164/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 552/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουνίου 2009 για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 2011

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 2011 ΛΛΝΚΟ ΝΤΤΟΥΤΟ ΥΓΝ ΚΑ ΑΦΑΛΑ Τ ΡΓΑΑ ΟΡΑΚ Τ ΚΘ ΧΚΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΝ (λληνική νομοθεσία,, DFG) Αφροδίτη Δαΐκου, πύρος Δοντάς, Δρ. ΑΘΝΑ ενημέρωση των πινάκων της έκδοσης, με τις τιμές του, πραγματοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Μπόμπα Αναστασία. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΤΕΙ), Σχολή ΣΤΕΤΡΟ-Δ, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, 57400 ΤΘ 141, Θεσσαλονίκη

Μπόμπα Αναστασία. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΤΕΙ), Σχολή ΣΤΕΤΡΟ-Δ, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, 57400 ΤΘ 141, Θεσσαλονίκη ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Προσδιορισμός υπολειμμάτων διθειοκαρβαμιδικών φυτοφαρμάκων σε πορτοκάλια και ροδάκινα με την μέθοδο ισοοκτανίου σε αέριο χρωματογράφο με φωτομετρικό ανιχνευτή φλόγας (GC- FPD) Μπόμπα Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1976L0769 EL 24.02.2006 020.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως νομοθετικών κανονιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ L 396/398 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελάνια διαλύτου για εκτυπώσεις με την μέθοδο της φλεξογραφίας και βαθυτυπίας εύκαμπτων συσκευασιών. Τι είναι τελικά ασφαλές για τα τρόφιμα???

Μελάνια διαλύτου για εκτυπώσεις με την μέθοδο της φλεξογραφίας και βαθυτυπίας εύκαμπτων συσκευασιών. Τι είναι τελικά ασφαλές για τα τρόφιμα??? Μελάνια διαλύτου για εκτυπώσεις με την μέθοδο της φλεξογραφίας και βαθυτυπίας εύκαμπτων συσκευασιών. Τι είναι τελικά ασφαλές για τα τρόφιμα??? Δ. ΜΑΝΤΗΣ Druckfarben Hellas Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟ NSF NSF/ANSI 42 Drinking Water Treatment Units - Aesthetic Effects

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟ NSF NSF/ANSI 42 Drinking Water Treatment Units - Aesthetic Effects Model ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟ NSF NSF/ANSI 42 Drinking Water Treatment Units - Aesthetic Effects Replacement Elements Counter-Top Connected to Sink Faucet Service Cycle (gallons) Flow Rate (gpm) Claim K6842A

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 235/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 235/1 5.9.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 235/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 790/2009 ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Όταν ο ορισμός των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων περιλαμβάνει

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Όταν ο ορισμός των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων περιλαμβάνει 6.12.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 328/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1213/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Δεκεμβρίου 2008 για ένα συντονισμένο πολυετές κοινοτικό πρόγραμμα ελέγχου για τα έτη 2009,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Εικόνα Χηµικών Προϊόντων

Εθνική Εικόνα Χηµικών Προϊόντων ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνική Εικόνα Χηµικών Προϊόντων Εθνική Εικόνα Χηµικών Προϊόντων 2007 Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας Τυπώθηκε από το τυπογραφείο PC s Printways, Λευκωσία ISBN 978-9963-32-850-5 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζωτούχα Φυτοφάρμακα Nitrogen-containing Pesticides

Αζωτούχα Φυτοφάρμακα Nitrogen-containing Pesticides Αζωτούχα Φυτοφάρμακα Nitrogen-containing Pesticides Απαιτούμενη ποσότητα δείγματος : Βέλτιστο 400g / Ελάχιστο 200g Μέθοδος : Το δείγμα εκχυλίζεται με ακετόνη. Προ της εκχύλισης προστίθεται κατάλληλη ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

(EE L 49 της 28.2.1996, σ. 17)

(EE L 49 της 28.2.1996, σ. 17) 1996L0005 EL 06.03.2003 003.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 96/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Φεβρουαρίου 1996 για τις μεταποιημένες τροφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ επικινδύνων χημικών προϊόντων Κανονισμός 689/2008. Ελένη Φούφα Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ επικινδύνων χημικών προϊόντων Κανονισμός 689/2008. Ελένη Φούφα Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ επικινδύνων χημικών προϊόντων Κανονισμός 689/2008 Ελένη Φούφα Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ CLP-REACH. Γ.Χ.Κ. 30.11-1.12.2010 1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΡΟΤΤΕΡΝΤΑΜ - Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

«Η Σύμβαση της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους»

«Η Σύμβαση της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «Η Σύμβαση της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους» Κελεμένης Νικόλαος ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Μιχάλης Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Παράρτηµα F1/Α12 του Πιστοποιητικού Aρ. 44-4 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Αναλυτικού Εργαστηρίου της AGROLAB A.E. (Εργαστήριο Θεσσαλονίκης) Υλικά / Προϊόντα Χηµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Τµήµα Χηµείας Σελίδα 1 9/8/2003 ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓIΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Εισαγωγή Για την οµαλή και ασφαλή λειτουργία του Τµήµατος είναι απαραίτητη η ενηµέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2013 (Ελληνική νομοθεσία, ACGIH, DFG)

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 2013 (Ελληνική νομοθεσία, ACGIH, DFG) ΛΛΝΚΟ ΝΤΤΟΥΤΟ ΥΓΝ ΚΑ ΑΦΑΛΑ Τ ΡΓΑΑ ΟΡΑΚ Τ ΚΘ ΧΚΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΝ & ΔΚΤ ΒΟΛΟΓΚ ΚΘ ΧΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤ (λληνική νομοθεσία,, DFG) Αφροδίτη Δαΐκου, πύρος Δοντάς Αθήνα ΟΡΑΚ Τ ΚΘ ΧΚΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΝ & ΔΚΤ ΒΟΛΟΓΚ ΚΘ ΧΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3759, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3759, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2001 158(I)/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2001 Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- (α) «Οδηγία 2002/34/ΕΚ της Επιτροπής της 15ης Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Εντοµοκτόνα, Ακαρεοκτόνα, Νηµατωδοκτόνα

Κεφάλαιο 5 Εντοµοκτόνα, Ακαρεοκτόνα, Νηµατωδοκτόνα Κεφάλαιο 5 Εντοµοκτόνα, Ακαρεοκτόνα, Νηµατωδοκτόνα Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετασθούν οι τρεις παραπάνω κατηγορίες ουσιών µαζί, εξαιτίας της χηµικής τους συγγένειας. Επιπλέον πολλά εντοµοκτόνα έχουν ακαρεοκτόνες

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ L 197/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.7.2009 ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Columbia Water Purification System (διπλό σύστηµα) Στους παρακάτω πίνακες δίνονται τα αποτελέσµατα των δοκιµών αποµάκρυνσης ρύπων: Columbia Water

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2003 1 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) Οδηγία 2003/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (GC-MS/MS) MULTI RESIDUE ANALYSIS (GC-MS/MS) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( Results ) (mg / kg)

ΠΟΛΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (GC-MS/MS) MULTI RESIDUE ANALYSIS (GC-MS/MS) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( Results ) (mg / kg) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΩΔΙΚΟΣ OLITECN : 70936 ΠΕΛΑΤΗΣ: ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΡΓ. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚ. ΚΑΛΛΙΕΡΓ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ : 08/11/2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ : 11/11/2013 ΔΗΛΟΥΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΙΟΥ : ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ . ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Πελάτης / Client SOTIRALE BIO Ηµεροµηνία Έκδοσης / Date 8/1/2015 Ηµεροµηνία δειγµατοληψίας / Date of sampling 29/12/2014 Κωδικός δείγµατος / Sample code N61014 Είδος δείγµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Μαΐου 1991 σχετικά µε τα παρασκευάσµατα για βρέφη και τα παρασκευάσµατα δεύτερης βρεφικής ηλικίας (91/321/ΕΟΚ)

Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Μαΐου 1991 σχετικά µε τα παρασκευάσµατα για βρέφη και τα παρασκευάσµατα δεύτερης βρεφικής ηλικίας (91/321/ΕΟΚ) 1991L0321 EL 01.05.2004 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Μαΐου 1991 σχετικά µε τα παρασκευάσµατα για βρέφη και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. 4.1. Νερό Πηγή Ζωής, Υδάτινα Συστήματα και Υδρόβιοι Οργανισμοί

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. 4.1. Νερό Πηγή Ζωής, Υδάτινα Συστήματα και Υδρόβιοι Οργανισμοί ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 4.1. Νερό Πηγή Ζωής, Υδάτινα Συστήματα και Υδρόβιοι Οργανισμοί Το νερό και τα υδάτινα συστήματα στον πλανήτη Γη αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Πόσιµου νερού

Επεξεργασία Πόσιµου νερού Επεξεργασία Πόσιµου νερού Μάθηµα 1ο Ποιοτικά χαρακτηριστικά νερού 17/02/2006 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας πόσιµου νερού 1 Φυσικά νερά Τα φυσικά νερά µπορεί να περιέχουν αιωρούµενα και διαλυµένα ανόργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ) ΣΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ) ΣΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ρ. Φανή Χατζήνα Βιολόγος, ιδάκτορας Μελισσοκοµίας Επικονίασης Ερευνήτρια Ινστ. Μελισσοκοµίας (ΕΘΙΑΓΕ) Τηλ. 23730-91297 Email: fhatjina@instmelissocomias.gr ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα