Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Πράξη αριθμ. 2 /

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Πράξη αριθμ. 2 / 08-02-2013"

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ Πράξη αριθμ. 2 / συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου Στην Ελευθερούπολη, έδρα του Δήμου Παγγαίου και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 8 η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου, ύστερα από την αριθμ. 3961/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που δόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τεύχος Α ), προκειμένου να συζητήσουν και να πάρουν απόφαση στα παρακάτω θέματα: Θέμα 1 ο Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2012 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου Θέμα 2 ο Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ΚΑΦΕ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ με διακριτικό τίτλο GOLDEN του ΧΡΥΣΑΦΟΥΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που βρίσκεται στον οικισμό ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ της Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ του Δήμου Παγγαίου Θέμα 3 ο Χορήγηση ή μη προέγκρισης για ίδρυση Επιχείρησης ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ της ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του ΘΩΜΑ που βρίσκεται στην Τ.Κ. ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ (τοποθεσία ΣΑΡΑΚΙΝΑ) της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ του Δήμου Παγγαίου Θέμα 4 ο Χορήγηση ή μη προέγκρισης για ίδρυση Επιχείρησης MAZIKHΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ [προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών (ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ)] της ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ Ε.Π.Ε. που βρίσκεται στην ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ της Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ του Δήμου Παγγαίου Θέμα 5 ο Χορήγηση ή μη προέγκρισης για ίδρυση Επιχείρησης ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (Λιανική και χονδρική διάθεση τροφίμων) του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ελαιοχωρίου που βρίσκεται στην Τ.Κ. ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ του Δήμου Παγγαίου Θέμα 6 ο Χορήγηση ή μη προέγκρισης για ίδρυση Επιχείρησης ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ [Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου Γεύματος (ζεστής και κρύας κουζίνας) (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)] της ΖΑΡΩΤΙΑΔΟΥ ΜΑΡΘΑΣ του ΠΑΥΛΟΥ που βρίσκεται στην Τ.Κ. ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΤΟΣ της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ του Δήμου Παγγαίου Θέμα 7 ο Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα ΚΑΦΕ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ιδιοκτησίας του ΧΡΥΣΑΦΟΥΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που βρίσκεται στην ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ της Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ του Δήμου Παγγαίου Θέμα 8 ο Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Ενότητα Ελευθερών του Δήμου Παγγαίου Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη ήτοι:

2 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Ξουλόγης Βασίλειος - Πρόεδρος 1. Παπανικολάου Κρυσταλλία - Τακ. Μέλος 2. Πακαταρίδου Σοφία - Αναπλ. Μέλος 2. Πριονίδης Χρήστος - Τακ. Μέλος, 3. Κεσογλίδης Ευάγγελος -Τακ. Μέλος οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κανονικά 4. Τζιτζιός Κρυστάλλης - Τακ. Μέλος κλήθηκαν 5. Φιλινκαρίδης Ηρακλής -Τακ. Μέλος 6. Νέζας Αθανάσιος - Αντιπρόεδρος 7. Καζαντζόγλου Θωμάς -Τακ. Μέλος Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Σαρηγιαννίδου Στέλλα, υπάλληλος του Δήμου Παγγαίου για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Θέμα : Χαρακτηρισμός θεμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων στην ημερήσια διάταξη ως κατεπείγοντα, προς συζήτηση O Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Ε.Π.Ζ.: - τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) «O πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». Εν συνεχεία ανέφερε ότι εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης προέκυψαν δύο (2) ακόμη θέματα, μετά την έκδοση της πρόσκλησης για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τα οποία θεωρούνται ως κατεπείγοντα, πρέπει να συζητηθούν κατά προτεραιότητα, διότι, από την αναβολή συζήτησής τους, θίγονται τα συμφέροντα του δήμου και των δημοτών και αφορούν: - την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τον καθορισμό θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ στην Δημοτική Κοινότητα Ελευθερούπολης του Δήμου Παγγαίου - την χορήγηση ή μη προέγκρισης για ίδρυση Επιχείρησης ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ [Επιχείρηση λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίμων (ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ)] της ΓΙΔΟΥΛΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ που βρίσκεται στην Τ.Κ. ΓΑΛΗΨΟΥ της Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ του Δήμου Παγγαίου Μετά τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα όπως αποφανθεί για τη συζήτηση των θεμάτων, παρά το ότι δεν συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης τους. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη της τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ), ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Τη συζήτηση των θεμάτων:

3 - «Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τον καθορισμό θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ στην Δημοτική Κοινότητα Ελευθερούπολης του Δήμου Παγγαίου» - «Χορήγηση ή μη προέγκρισης για ίδρυση Επιχείρησης ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ [Επιχείρηση λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίμων (ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ)] της ΓΙΔΟΥΛΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ που βρίσκεται στην Τ.Κ. ΓΑΛΗΨΟΥ της Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ του Δήμου Παγγαίου», πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λόγω της κατεπείγουσας φύσης τους. Η απόφαση πήρε αριθμό 18/2013 Θέμα : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τον καθορισμό θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ στην Δημοτική Κοινότητα Ελευθερούπολης του Δήμου Παγγαίου Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1 o θέμα της προ ημερήσιας διατάξεως ανέφερε στα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα εξής : - τις διατάξεις της παρ.1βv του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α / ), σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρμόδια για την εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο του σχεδίου των κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ. - τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α / ) όπως ισχύουν σήμερα, κατά τις οποίες : 1.Οι δημοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες : α) Θέτουν κανόνες... α4.για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, των μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, τον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και για την τοποθέτηση και λειτουργία μετρητών ή εγκαταστάσεων ρύθμισης της στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους. 2.Οι αποφάσεις της ανωτέρω παραγράφου λαμβάνονται από τα δημοτικά συμβούλια με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους, το συντομότερο δυνατό διάστημα από την έναρξη της δημοτικής περιόδου. Την έκδοση των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων των Δήμων εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο η δημαρχιακή επιτροπή (πλέον Επιτροπή Ποιότητα Ζωής). Εάν η κανονιστική διάταξη αφορά αποκλειστικά την περιφέρεια ενός τοπικού διαμερίσματος ή οικισμού, η δημαρχιακή επιτροπή (πλέον Επιτροπή Ποιότητα Ζωής) διαμορφώνει την εισήγησή της, μετά από γνώμη του οικείου τοπικού συμβουλίου.. -τις διατάξεις του άρθρου 82 του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α / ) σύμφωνα με τις οποίες: 1.Οι κανονιστικές αποφάσεις που αφορούν τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, τον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους, εκδίδονται, μετά από προηγούμενη κατάρτιση σχετικών μελετών, οι οποίες έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από τις τεχνικές υπηρεσίες του οικείου Δήμου. 2.Οι κανονιστικές αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων που αφορούν την κυκλοφορία κοινοποιούνται στις κατά τόπους Υπηρεσίες της Τροχαίας ή στις Αστυνομικές Υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα Τροχαίας, καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

4 Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε με βάσει τα ανωτέρω, ότι έχουμε μία (1) περίπτωση καθορισμού θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ στη Δημοτική Ενότητα Ελευθερούπολης, για την οποία έθεσε υπόψη των μελών τα κάτωθι: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ: - την από αίτηση του κ. Αναστασιάδη Αναστασίου, η οποία έλαβε αριθμ. πρωτ. 1732/ στην υπηρεσία μας, για δημιουργία θέσεις στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) στην Ελευθερούπολη, τη Νέα Πέραμο και τη Νέα Ηρακλείτσα. - την αριθμ. 2/2012 απόφαση της Δημοτική Κοινότητας Ελευθερούπολης, με την οποία προτείνει τη δημιουργία χώρων στάθμευσης μόνο για άτομα με αναπηρία, απέναντι από το Δημαρχείο και απέναντι από την εθνική Τράπεζα Αγ. Νικολάου και Δήμου Δημάδη γωνία. - την αριθμ. 6086/ Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου με θέμα «Δημιουργία Θέσεων Στάθμευσης ΑΜΕΑ στην Ελευθερούπολη», η οποία αναφέρει τα εξής: «Με την με αριθμ. 2/2012 απόφαση του το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ελευθερούπολης πρότεινε την δημιουργία χώρων στάθμευσης για άτομα με αναπηρία απέναντι από το Δημαρχείο και απέναντι από την Εθνική Τράπεζα στην συμβολή των οδών Αγ. Νικολάου και Δήμου Δημάδη. Στις 08/02/2013 ο υπάλληλος της τεχνικής υπηρεσίας Γαβριηλίδης Σάββας Πολιτικός Μηχανικός διενέργησε επιτόπου αυτοψία στους υπόψη προτεινόμενους χώρους στάθμευσης. Ως εκ τούτου, και όσον αφορά την άποψη της υπηρεσίας μας από τεχνική και λειτουργική σκοπιά, αυτή θεωρεί εύλογη την παραχώρηση χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημαρχείο και στην συμβολή των οδών Αγ. Νικολάου και Δήμου Δημάδη, καθώς οι υπάρχουσες προτεινόμενες θέσεις αποτελούν ήδη θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων». Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος Γαβριηλίδης Σάββας Πολιτικός Μηχανικός Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Μαρμίδης Στέργιος Διπλ. Πολιτικός Μηχ/κος ΠΕ/Δ Μετά από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα όπως προβεί στη λήψη απόφασης με την οποία να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τον καθορισμό δύο (2) θέσεων στάθμευσης για ΑμεΑ στην Δημοτική Κοινότητα Ελευεθρούπολης στα κάτωθι σημεία: μία (1) θέση απέναντι από το Δημαρχείο μία (1) θέση απέναντι από την Εθνική Τράπεζα, στη συμβολή των οδών Αγ. Νικολάου και Δήμου Δημάδη Η Eπιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, 1.τις διατάξεις της παρ.1βv του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 ομοίως και των άρθρων 79 και 82 του Ν.3463/ την από αίτηση του κ. Αναστάσιου Αναστασιάδη 3.την αριθμ. 2/2012 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Ελευθερούπολης 4. την αριθμ. 6086/ Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου 5.την αναγκαιότητα λήψης απόφασης και μετά από διαλογική συζήτηση, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη κανονιστικής απόφασης σχετικά με τον καθορισμό θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ στην Δημοτική Κοινότητα Ελευθερούπολης του Δήμου Παγγαίου ως κάτωθι:

5 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ: Να καθορισθούν δύο θέσεις στάθμευσης για ΑμεΑ ως κάτωθι: μία (1) θέση απέναντι από το Δημαρχείο μία (1) θέση απέναντι από την Εθνική Τράπεζα, στη συμβολή των οδών Αγ. Νικολάου και Δήμου Δημάδη Η απόφαση πήρε αριθμό 19/2013 Θέμα : Χορήγηση ή μη προέγκρισης για ίδρυση Επιχείρησης ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ [Επιχείρηση λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίμων (ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ)] της ΓΙΔΟΥΛΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ που βρίσκεται στην Τ.Κ. ΓΑΛΗΨΟΥ της Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ του Δήμου Παγγαίου Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2 o θέμα της προ ημερήσιας διατάξεως έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την από 07/02/2013 εισήγηση του Γραφείου Αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του Δήμου Παγγαίου, η οποία έχει ως εξής: Σύμφωνα με το άρθρο 80 του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ. 2α του Ν. 3536/2007, πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου. Για τον προέλεγχο λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική, φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, που τίθενται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις των οικείων δημοτικών και κοινοτικών αρχών. Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1α Ν.3852/2010 τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων διενεργεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου. Στην εγκ. 59/74896/ ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. επισημαίνεται ότι η αρμοδιότητα για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων καθώς και η αρμοδιότητα για τη χορήγηση της άδειας μουσικής περιλαμβάνονται μεταξύ των αποφασιστικών αρμοδιοτήτων των συμβουλίων δημοτικής κοινότητας, όταν πρόκειται για κατάστημα ή επιχείρηση που βρίσκεται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της δημοτικής κοινότητας. Στην εγκύκλιο 51/66174/ ΥΠΕΣΔΔΑ επισημαίνεται ότι στα θέματα αισθητικής, φυσιογνωμίας και εν γένει λειτουργιών της πόλης εξετάζεται, για κατάστημα που ανήκει στην κατηγορία του Π.Δ. 180/1979, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 231/1989 και τον Ν. 3897/2010, αν αυτό βρίσκεται πλησίον σχολείου, εκκλησίας, νοσοκομείου κλπ. Επίσης, κατά τον προέλεγχο εξετάζονται ζητήματα που αφορούν τη συστέγαση του καταστήματος με κατοικίες. Η προέγκριση ίδρυσης συνίσταται στη δυνατότητα ίδρυσης από τον ενδιαφερόμενο συγκεκριμένου καταστήματος, ενώ η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Όπως ορίζεται στην παρ.1 του άρθρου 1 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/ (ΦΕΚ 2496/ τεύχος Β ) για την ανωτέρω προέγκριση ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση- υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει τα στοιχεία του, τη διεύθυνση κατοικίας του και, εφόσον πρόκειται για εταιρεία, την επωνυμία και την έδρα αυτής. Στην αίτηση - δήλωση επίσης, δηλώνεται το είδος του καταστήματος ή της επιχείρησης, περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου το είδος του καταστήματος και, επισυνάπτεται διάγραμμα της περιοχής στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης. Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας, ή, εν ελλείψει, του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα ή εργαστήριο, στην οποία θα φαίνεται ότι ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων, (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κ.λπ.) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου τούτου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος ή εργαστηρίου.

6 Σύμφωνα επίσης με την παρ.4 του άρθρου 1 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/ (ΦΕΚ 2496/ τεύχος Β ), δεν απαιτείται η χορήγηση προέγκρισης από τον οικείο Δήμο για την ίδρυση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος εφόσον : α) Από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται ότι η άδεια ίδρυσης ή εγκατάστασης εκδίδεται από άλλη αρχή (Ε.Ο.Τ., Λιμενική Αρχή, Υπουργεία κ.τ.λ.), β) πρόκειται για δραστηριότητα που είναι συνυφασμένη με την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών κτιρίων, (π.χ. κυλικεία εντός δημοσίων κτιρίων) και γ) πρόκειται για δραστηριότητα υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα ασκηθεί εντός άλλου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, για το οποίο έχει ήδη χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Η προέγκριση λογίζεται ότι έχει χορηγηθεί σιωπηρά, εάν η τασσόμενη από τις οικείες διατάξεις προθεσμία για την έκδοση της παρέλθει άπρακτη. Στο Δήμο μας υποβλήθηκε η υπ αριθ. 4231/ αίτηση της ΓΙΔΟΥΛΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ με την οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση επιχείρησης ΛΙΑΝΙΚΟΥ & ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ { Επιχείρηση Λιανικής & Χονδρικής διάθεσης τροφίμων (ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ) }, που βρίσκεται στην Τοπικής Κοινότητα ΓΑΛΗΨΟΥ της Δημοτικής Ενότητας ΟΡΦΑΝΟΥ του Δήμου Παγγαίου. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ήτοι υπεύθυνη δήλωση, διάγραμμα της περιοχής, υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου και βεβαίωση περί μη οφειλής χρεών προς το Δήμο/ΔΕΥΑΠ. Κατόπιν των ανωτέρω και τον έλεγχο όλων των δικαιολογητικών εισηγούμαστε την χορήγηση της εν λόγω προέγκρισης. Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κάλεσε το σώμα όπως προβεί στη λήψη απόφασης για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης στην ενδιαφερόμενη. Η Eπιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του αρμόδιου γραφείου του Δήμου Παγγαίου, τις διατάξεις της παρ.1 στοιχ. Α περ.ι του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 καθώς και του άρθρου 80 του Ν.3463/2006, όπως ισχύουν σήμερα, την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/ (ΦΕΚ 2496/ τεύχος Β ) και μετά από διαλογική συζήτηση, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Χορηγεί προέγκριση ίδρυσης Επιχείρησης ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ [Επιχείρηση λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίμων (ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ)] στην κ. ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΙΔΟΥΛΙΔΟΥ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα ΓΑΛΗΨΟΥ της Δημοτικής Ενότητας ΟΡΦΑΝΟΥ του Δήμου Παγγαίου. Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης. Η οριστική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης θα χορηγηθεί μετά την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις για την επιχείρηση που επιθυμεί να λειτουργήσει η ενδιαφερόμενη, τα οποία θα της υποδειχθούν από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Η απόφαση πήρε αριθμό 20/2013 Θέμα : Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2012 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε στα μέλη ότι σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο.

7 Ως εκ τούτου η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην προαναφερόμενη διάταξη του Ν. 3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Συντάσσει την Έκθεση πεπραγμένων για το έτος 2012 η οποία έχει ως εξής: ΈΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΈΤΟΥΣ 2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κατά το έτος 2012 πραγματοποίησε έντεκα (11) συνεδριάσεις και έλαβε εβδομήντα τρεις (73) αποφάσεις. Η υπ αριθμ. 14/2012 απόφασή της αφορά την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2011 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου Η παρούσα Έκθεση πεπραγμένων αποτυπώνει τις ενέργειες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2012, ανά τομέα αρμοδιότητάς της, ως εξής: Α. Άδειες καταστημάτων- λειτουργίας μουσικής i. Χορήγηση Προέγκρισης Ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83 του Ν.3852/2010, για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου. Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις επί του θέματος: 1. Απόφαση υπ αριθ. 3/2012 με Θέμα: Χορήγηση προέγκρισης για ίδρυση καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» της ΜΑΡΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑΣ του ΓΙΑΝΙ στην Τοπική Κοινότητα Ορφανίου της Δημοτικής Ενότητας Ορφανού του Δήμου Παγγαίου 2. Απόφαση υπ αριθ. 8/2012 με Θέμα: Χορήγηση προέγκρισης για ίδρυση καταστήματος ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ με διακριτικό τίτλο ΤΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ της Ι.Θεοφανίδης Β.Σουγγιά Ο.Ε. που βρίσκεται στην Τ.Κ Νέας Ηρακλείτσας της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ του Δήμου Παγγαίου 3. Απόφαση υπ αριθ. 9/2012 με Θέμα: Χορήγηση προέγκρισης για ίδρυση καταστήματος ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ) της «Δ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ» που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα ΑΜΙΣΙΑΝΩΝ της Δημοτικής Ενότητας ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ του Δήμου Παγγαίου 4. Απόφαση υπ αριθ. 11/2012 με Θέμα: Ανάκληση της υπ αριθμ. 54/2011 απόφασης της Ε.Π.Ζ. (Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ - ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» του ΚΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ που βρίσκεται στην Παραλία Οφρυνίου της Τοπικής Κοινότητας Οφρυνίου της Δημοτικής Ενότητας Ορφανού του Δήμου Παγγαίου) και εκ νέου προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» με διακριτικό τίτλο «ΤΑ ΜΕΖΕΔΑΚΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ» στον ΚΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ που βρίσκεται στην Παραλία Οφρυνίου της Τοπικής Κοινότητας ΟΦΡΥΝΙΟΥ της Δημοτικής Ενότητας ΟΡΦΑΝΟΥ του Δήμου Παγγαίου 5. Απόφαση υπ αριθ. 15/2012 με Θέμα: Χορήγηση προέγκρισης για ίδρυση καταστήματος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ της ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑΣ του Κλεάνθη που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα ΚΗΠΙΩΝ της Δημοτικής Ενότητας ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ του Δήμου Παγγαίου

8 6. Απόφαση υπ αριθ. 16/2012 με Θέμα: Χορήγηση προέγκρισης για ίδρυση καταστήματος ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ του ΠΑΥΛΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα ΟΡΦΑΝΙΟΥ της Δημοτικής Ενότητας ΟΡΦΑΝΟΥ του Δήμου Παγγαίου 7. Απόφαση υπ αριθ. 17/2012 με Θέμα: Χορήγηση προέγκρισης για ίδρυση καταστήματος ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟ του ΛΙΑΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟY του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα ΜΟΥΣΘΕΝΗΣ της Δημοτικής Ενότητας ΠΙΕΡΕΩΝ του Δήμου Παγγαίου 8. Απόφαση υπ αριθ. 21/2012 με Θέμα: Χορήγηση προέγκρισης για ίδρυση καταστήματος ΚΑΦΕ - ΙΝΤΕΡΝΕΤ του ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που βρίσκεται στην Τ.Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ του Δήμου Παγγαίου 9. Απόφαση υπ αριθ. 22/2012 με Θέμα: Χορήγηση προέγκρισης για ίδρυση καταστήματος ΚΑΦΕΝΕΙΟ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ της ΡΗΝΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ που βρίσκεται στην Παραλία ΟΦΡΥΝΙΟΥ της Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ του Δήμου Παγγαίου 10. Απόφαση υπ αριθ. 23/2012 με Θέμα: Χορήγηση προέγκρισης για ίδρυση καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ με διακριτικό τίτλο ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ της ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που βρίσκεται στην Τ.Κ. ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ του Δήμου Παγγαίου 11. Απόφαση υπ αριθ. 24/2012 με Θέμα: Χορήγηση προέγκρισης για ίδρυση καταστήματος ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟ του ΣΑΒΒΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ που βρίσκεται στην Τ.Κ. ΜΕΣΟΡΟΠΗΣ της Δ.Ε. ΠΙΕΡΕΩΝ του Δήμου Παγγαίου 12. Απόφαση υπ αριθ. 25/2012 με Θέμα: Χορήγηση προέγκρισης για ίδρυση καταστήματος ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΠΙΤΣΑΡΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ του ΣΦΕΤΣΙΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑΣ της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ του Δήμου Παγγαίου 13. Απόφαση υπ αριθ. 26/2012 με Θέμα: Χορήγηση προέγκρισης για ίδρυση καταστήματος ΚΑΦΕ - ΜΠΑΡ - ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ του ΚΕΡΑΜΑΡΗ ΦΩΤΙΟΥ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ που βρίσκεται στην Παραλία ΟΦΡΥΝΙΟΥ της Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ του Δήμου Παγγαίου 14. Απόφαση υπ αριθ. 28/2012 με Θέμα: Χορήγηση προέγκρισης για ίδρυση καταστήματος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ του ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑΣ της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ του Δήμου Παγγαίου 15. Απόφαση υπ αριθ. 29/2012 με Θέμα: Χορήγηση προέγκρισης για ίδρυση καταστήματος ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟ (χωρίς παρασκευαστήριο) του ΠΑΝΤΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ που βρίσκεται στην Παραλία Οφρυνίου της Δ.Ε. Ορφανού του Δήμου Παγγαίου 16. Απόφαση υπ αριθ. 31/2012 με Θέμα: Χορήγηση προέγκρισης για ίδρυση καταστήματος ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ του ΒΕΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που βρίσκεται στην Τ.Κ. Κάρυανης της Δ.Ε. Ορφανού του Δήμου Παγγαίου 17. Απόφαση υπ αριθ. 32/2012 με Θέμα: Χορήγηση προέγκρισης για ίδρυση καταστήματος OΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ του ΣΑΜΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που βρίσκεται στην Παραλία Οφρυνίου της Δ.Ε. Ορφανού του Δήμου Παγγαίου 18. Απόφαση υπ αριθ. 33/2012 με Θέμα: Χορήγηση προέγκρισης για ίδρυση καταστήματος ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ της ΦΥΝΤΑΝΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑΣ του ΚΥΡΙΛΛΟΥ που βρίσκεται στην Παραλία Οφρυνίου της Δ.Ε. Ορφανού του Δήμου Παγγαίου 19. Απόφαση υπ αριθ. 34/2012 με Θέμα: Χορήγηση προέγκρισης για ίδρυση καταστήματος ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ (χωρίς εργαστήριο) της ΖΑΠΩΝΗ ΕΛΕΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που βρίσκεται στην Τ.Κ. ΑΥΛΗΣ της Δ.Ε. ΠΙΕΡΕΩΝ του Δήμου Παγγαίου 20. Απόφαση υπ αριθ. 37/2012 με Θέμα: Χορήγηση προέγκρισης για ίδρυση καταστήματος ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ-ΚΑΦΕ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ του ΣΚΛΑΡΗ ΑΝΔΡΕΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑΣ της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ του Δήμου Παγγαίου

9 21. Απόφαση υπ αριθ. 38/2012 με Θέμα: Χορήγηση προέγκρισης για ίδρυση καταστήματος ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ του ΕΜΕΙΝΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΗΛΙΑ που βρίσκεται στην Παραλία ΟΡΦΑΝΙΟΥ της Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ του Δήμου Παγγαίου 22. Απόφαση υπ αριθ. 39/2012 με Θέμα: Χορήγηση προέγκρισης για ίδρυση καταστήματος ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΤΑΒΕΡΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑΣ της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ του Δήμου Παγγαίου 23. Απόφαση υπ αριθ. 40/2012 με Θέμα: Χορήγηση προέγκρισης εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιχνιδιών ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ιδιοκτησίας ΜΟΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που βρίσκεται στην Παραλία ΟΦΡΥΝΙΟΥ της Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ του Δήμου Παγγαίου 24. Απόφαση υπ αριθ. 43/2012 με Θέμα: Χορήγηση προέγκρισης για ίδρυση καταστήματος ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ του ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ που βρίσκεται στην Τ.Κ. ΑΝΤΙΦΙΛΙΠΠΩΝ της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ του Δήμου Παγγαίου 25. Απόφαση υπ αριθ. 44/2012 με Θέμα: Χορήγηση προέγκρισης για ίδρυση καταστήματος ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΦΕ του ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που βρίσκεται στην ΑΚΤΗ ΟΦΡΥΝΙΟΥ της Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ του Δήμου Παγγαίου 26. Απόφαση υπ αριθ. 48/2012 με Θέμα: Χορήγηση προέγκρισης για ίδρυση καταστήματος ΚΟΥΡΕΙΟ της ΚΟΧΛΙΑΡΙΔΟΥ ΑΡΕΤΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ που βρίσκεται στην Τ.Κ. ΟΦΡΥΝΙΟΥ της Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ του Δήμου Παγγαίου 27. Απόφαση υπ αριθ. 49/2012 με Θέμα: Χορήγηση προέγκρισης για ίδρυση καταστήματος ΚΑΦΕ ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ του ΣΟΤΙΡ ΣΙΝΑΪ του GEORGI που βρίσκεται στην Τ.Κ. ΟΡΦΑΝΙΟΥ της Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ του Δήμου Παγγαίου 28. Απόφαση υπ αριθ. 55/2012 με Θέμα: Χορήγηση προέγκρισης για ίδρυση καταστήματος ΤΑΒΕΡΝΑ ΟΥΖΕΡΙ της Κ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ-Β. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Ο.Ε. που βρίσκεται στην Τ.Κ Νέας Ηρακλείτσας της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ του Δήμου Παγγαίου 29. Απόφαση υπ αριθ. 59/2012 με Θέμα: Χορήγηση προέγκρισης για ίδρυση καταστήματος ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ της LUIZA FERENT του NIKOLAE που βρίσκεται στην Τ.Κ. ΜΟΥΣΘΕΝΗΣ της Δ.Ε. ΠΙΕΡΕΩΝ του Δήμου Παγγαίου 30. Απόφαση υπ αριθ. 60/2012 με Θέμα: Χορήγηση προέγκρισης για ίδρυση καταστήματος ΚΑΦΕΝΕΙΟ της ΡΗΝΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ που βρίσκεται στην ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ της Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ του Δήμου Παγγαίου 31. Απόφαση υπ αριθ. 61/2012 με Θέμα: Χορήγηση προέγκρισης για ίδρυση καταστήματος ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ της ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Ε. που βρίσκεται στην ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ της Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ του Δήμου Παγγαίου 32. Απόφαση υπ αριθ. 62/2012 με Θέμα: Χορήγηση προέγκρισης για ίδρυση καταστήματος ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ του ΦΙΛΟΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που βρίσκεται στην Τ.Κ. ΓΑΛΗΨΟΥ της Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ του Δήμου Παγγαίου 33. Απόφαση υπ αριθ. 63/2012 με Θέμα: Χορήγηση προέγκρισης για ίδρυση καταστήματος ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΦΕ του ΚΟΥΡΤΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ που βρίσκεται στην ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ της Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ του Δήμου Παγγαίου 34. Απόφαση υπ αριθ. 66/2012 με Θέμα: Ανάκληση της υπ αριθμ. 28/2012 απόφασης της Ε.Π.Ζ. (Χορήγηση προέγκρισης για ίδρυση καταστήματος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ του ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑΣ της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ του Δήμου Παγγαίου) και εκ νέου προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΜΕ ΦΟΥΡΝΟ ΕΜΨΗΣΗΣ» στον ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑΣ της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ του Δήμου Παγγαίου

10 35. Απόφαση υπ αριθ. 68/2012 με Θέμα: Χορήγηση προέγκρισης για ίδρυση καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ του ΚΑΡΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ που βρίσκεται στην Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ της Δ.Ε. ΠΑΓΓΑΙΟΥ του Δήμου Παγγαίου 36. Απόφαση υπ αριθ. 69/2012 με Θέμα: Χορήγηση προέγκρισης για ίδρυση καταστήματος ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ του ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ ΦΩΤΙΟΥ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ που βρίσκεται στην ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ της Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ του Δήμου Παγγαίου 37. Απόφαση υπ αριθ. 72/2012 με Θέμα: Χορήγηση προέγκρισης για ίδρυση καταστήματος ΚΑΦΕ - ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ της ΣΠΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ που βρίσκεται στην ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ της Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ του Δήμου Παγγαίου Επίσης, η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής προέβει στη λήψη των εξής σχετικών αποφάσεων: 1. Απόφαση υπ αριθ. 4/2012 με Θέμα: Ανάκληση της υπ αριθμ. 97/2011 απόφασης της Ε.Π.Ζ. (Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Αποθήκη τροφίμων Απορρυπαντικών Καλλυντικών και Άλλων Ειδών (Cash & Carry)» με διακριτικό τίτλο «3Β ΜΑΡΚΕΤΣ (3B MARKETS)» του ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ που βρίσκεται στο 8ο χλμ Καβάλας Ελευθερούπολης της Τοπικής Κοινότητας Αμισιανών της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερούπολης του Δήμου Παγγαίου) 2. Απόφαση υπ αριθ. 27/2012 με Θέμα: Ανάκληση της υπ αριθ. 9/2012 απόφασης της Ε.Π.Ζ. [Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ) της «Δ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ» που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα ΑΜΙΣΙΑΝΩΝ της Δημοτικής Ενότητας ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ του Δήμου Παγγαίου] ii. Ανάκληση/οριστική αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου. - Έπειτα από τη διενέργεια ελέγχων από την Αστυνομική Αρχή και τη Δ/νση Υγείας διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε ορισμένα καταστήματα του Δήμου, οι οποίες αποτελούν λόγο ανάκλησης ή οριστικής αφαίρεσης των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των εν λόγω καταστημάτων. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε τις εξής αποφάσεις: 1. Απόφαση υπ αριθ. 10/2012 με Θέμα: Οριστική αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ με διακριτικό τίτλο RED GROUND της ΒΟΥΖΟΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Κοκκινοχώματος της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερούπολης του Δήμου Παγγαίου (Αποφασίστηκε η οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος) 2. Απόφαση υπ αριθ. 41/2012 με Θέμα: Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΦΕ με διακριτικό τίτλο «ROYAL» του ΜΟΥΛΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που βρίσκεται στην ΑΚΤΗ ΟΦΡΥΝΙΟΥ της Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ του Δήμου Παγγαίου (Αποφασίστηκε η ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος) 3. Απόφαση υπ αριθ. 42/2012 με Θέμα: Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ με διακριτικό τίτλο «AERO» του ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ που βρίσκεται στην ΑΚΤΗ ΟΦΡΥΝΙΟΥ της Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ του Δήμου Παγγαίου (Αποφασίστηκε η ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος) 4. Απόφαση υπ αριθ. 45/2012 με Θέμα: Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ με διακριτικό τίτλο «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» της ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ που βρίσκεται στην ΑΚΤΗ ΟΦΡΥΝΙΟΥ της Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ του Δήμου Παγγαίου (Αποφασίστηκε η ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος)

11 5. Απόφαση υπ αριθ. 46/2012 με Θέμα: Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ΚΑΦΕΝΕΙΟ με διακριτικό τίτλο «ΠΙΡΑΝΧΑΣ» του ΞΕΝΙΔΗ ΦΩΤΙΟΥ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ που βρίσκεται στην ΑΚΤΗ ΟΦΡΥΝΙΟΥ της Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ του Δήμου Παγγαίου (Αποφασίστηκε η ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος) 6. Απόφαση υπ αριθ. 64/2012 με Θέμα: Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ με διακριτικό τίτλο ΚΑΡΜΑ της Ε.&Χ. ΤΟΠΑΛΙΔΗ Ε.Ε. που βρίσκεται στον οικισμό ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ της Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ του Δήμου Παγγαίου (Αποφασίστηκε η ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος) 7. Απόφαση υπ αριθ. 65/2012 με Θέμα: Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ΚΑΦΕ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ (ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ) με διακριτικό τίτλο DOLCE της Γ. ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. που βρίσκεται στον οικισμό ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ της Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ του Δήμου Παγγαίου (Αποφασίστηκε η ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος) Επίσης, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε και τις κάτωθι αποφάσεις: 1. Απόφαση υπ αριθ. 52/2012 με Θέμα: Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ-ΠΙΤΣΑΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ με διακριτικό τίτλο LA COSTA της Ο.Ε. Π. ΜΙΧΑΛΗΣ Δ. ΜΥΛΩΝΑΣ & Γ.ΤΙΤΗΣ που βρίσκεται στην ΑΚΤΗ ΟΦΡΥΝΙΟΥ της Δημοτικής Ενότητας ΟΡΦΑΝΟΥ του Δήμου Παγγαίου (Αποφασίστηκε η μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος) 2. Απόφαση υπ αριθ. 53/2012 με Θέμα: Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ με διακριτικό τίτλο ΚΑΡΜΑ της Ε.&Χ. ΤΟΠΑΛΙΔΗ Ε.Ε. που βρίσκεται στην ΑΚΤΗ ΟΦΡΥΝΙΟΥ της Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ του Δήμου Παγγαίου (Αποφασίστηκε η μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος) - Η Ε.Π.Ζ. για τα παρακάτω σχετικά θέματα αποφάσισε την επανεκτίμηση των υγειονομικών όρων και συνθηκών κάτω από τις οποίες λειτουργούν τα καταστήματα, στα οποία αναφέρονται, από τη Δ/νση Υγείας, δεδομένου ότι ο δήμος δεν διαθέτει δικούς του ελεγκτικούς μηχανισμούς: 1. Απόφαση υπ αριθ. 5/2012 με Θέμα: Ανάκληση ή μη άδειας Άσκησης Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου του Φοργιάρη Εμμανουήλ του Ιωάννη που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Σιδηροχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Πιερέων του Δήμου Παγγαίου 2. Απόφαση υπ αριθ. 6/2012 με Θέμα: Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «ΚΑΦΕ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» με διακριτικό τίτλο DOLCE της Γ. ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. που βρίσκεται στην Παραλία Οφρυνίου της Τοπικής Κοινότητας Οφρυνίου της Δημοτικής Ενότητας Ορφανού του Δήμου Παγγαίου 3. Απόφαση υπ αριθ. 13/2012 με Θέμα: Υποβολή αντιρρήσεων-συμμόρφωσης που αφορά την έκθεση σφράγισης του καταστήματος ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ με διακριτικό τίτλο ΕΥ ΖΗΝ του ΠΑΡΤΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΑΓΓΕΛΟΥ που βρίσκεται στην ΑΚΤΗ ΚΑΡΥΑΝΗΣ της Δημοτικής Ενότητας ΟΡΦΑΝΟΥ του Δήμου Παγγαίου 4. Απόφαση υπ αριθ. 18/2012 με Θέμα: Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ με διακριτικό τίτλο PLAYLAND της «Κ.ΒΡΥΖΑΣ Ι. ΘΕΡΙΑΚΗΣ Ο.Ε.» που βρίσκεται στην ΑΚΤΗ ΟΦΡΥΝΙΟΥ της Δημοτικής Ενότητας ΟΡΦΑΝΟΥ του Δήμου Παγγαίου 5. Απόφαση υπ αριθ. 50/2012 με Θέμα: Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ΚΑΦΕ - ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ με διακριτικό τίτλο ΙΚΑΡΟΣ του ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που βρίσκεται στην ΑΚΤΗ ΟΦΡΥΝΙΟΥ της Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ του Δήμου Παγγαίου

12 6. Απόφαση υπ αριθ. 51/2012 με Θέμα: Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ΚΑΦΕΝΕΙΟ με διακριτικό τίτλο CEASAR του ΤΣΑΠΑΚΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που βρίσκεται στην ΑΚΤΗ ΟΦΡΥΝΙΟΥ της Δημοτικής Ενότητας ΟΡΦΑΝΟΥ του Δήμου Παγγαίου iii. Χορήγηση /ανανέωση/ ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικής. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε εντός του 2012 αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να χορηγήσει/ανανεώσει άδειες λειτουργίας μουσικής. Ως προς τούτο προέβη στη λήψη αποφάσεων χορήγησης/ανανέωσης των εν λόγω αδειών, οι οποίες είναι οι εξής: 1. Απόφαση υπ αριθ. 35/2012 με Θέμα: Έγκριση ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα ΚΑΦΕ-ΠΙΤΣΑΡΙΑ-ΨΗΣΤΑΡΙΑ ιδιοκτησίας του ΑΔΑΜΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ που βρίσκεται στην Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ της Δ.Ε. ΠΑΓΓΑΙΟΥ του Δήμου Παγγαίου 2. Απόφαση υπ αριθ. 36/2012 με Θέμα: Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΩΝ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΠΙΤΣΑΡΙΑ ιδιοκτησίας του ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑΣ της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ του Δήμου Παγγαίου 3. Απόφαση υπ αριθ. 47/2012 με Θέμα: Έγκριση ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα ΚΑΦΕ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ ιδιοκτησίας της ΣΙΔΗΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ που βρίσκεται στην Τ.Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΝΗΣ της Δ.Ε. ΠΑΓΓΑΙΟΥ του Δήμου Παγγαίου 4. Απόφαση υπ αριθ. 56/2012 με Θέμα: Έγκριση ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ιδιοκτησίας του ΣΑΠΟΥΝΑ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ που βρίσκεται στην Τ.Κ. ΜΟΥΣΘΕΝΗΣ της Δ.Ε. ΠΙΕΡΕΩΝ του Δήμου Παγγαίου 5. Απόφαση υπ αριθ. 57/2012 με Θέμα: Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ ιδιοκτησίας της ΣΑΜΑΡΑ ΕΥΤΕΡΠΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑΣ της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ του Δήμου Παγγαίου 6. Απόφαση υπ αριθ. 58/2012 με Θέμα: Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ ιδιοκτησίας του ΛΑΚΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του KICO που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑΣ της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ του Δήμου Παγγαίου 7. Απόφαση υπ αριθ. 70/2012 με Θέμα: Έγκριση ανανέωσης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα ΚΑΦΕ - ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ ιδιοκτησίας της ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΚΕΡΑΤΣΩ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ που βρίσκεται στην Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ της Δ.Ε. ΠΑΓΓΑΙΟΥ του Δήμου Παγγαίου 8. Απόφαση υπ αριθ. 71/2012 με Θέμα: Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 200 ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΓΚΡΌΤΗΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ιδιοκτησίας του ΝΕΣΤΟΡΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ που βρίσκεται στην Τ.Κ. ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΤΟΣ της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ του Δήμου Παγγαίου 9. Απόφαση υπ αριθ. 19/2012 με Θέμα: Ανάκληση ή μη άδειας μουσικής του καταστήματος ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ με διακριτικό τίτλο ΚΑΡΜΑ της «Ε. & Χ. ΤΟΠΑΛΙΔΗ Ε.Ε.» που βρίσκεται στην Παραλία Οφρυνίου της Τοπικής Κοινότητας Οφρυνίου της Δημοτικής Ενότητας Ορφανού του Δήμου Παγγαίου (Αποφασίστηκε η επανεκτίμηση των όρων λειτουργίας της άδειας μουσικής, κάτω από τους οποίους λειτουργεί το κατάστημα) Β. Εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο σχεδίου κανονιστικών αποφάσεων άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ. Κατά το έτος 2012 κατέστη επιτακτική ανάγκη για τη λήψη κανονιστικής απόφασης σχετικά με: - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Παγγαίου. Για το λόγο αυτό η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε την: 1. υπ αριθ. 1/2012 απόφαση με Θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Ενότητα Ελευθερούπολης του Δήμου Παγγαίου

13 - Τη διάθεση- χρήση των βοσκοτόπων του Δήμου Παγγαίου Για το λόγο αυτό η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε την: 1. υπ αριθ. 2/2012 απόφαση με Θέμα: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τη διάθεση χρήση των βοσκοτόπων του Δήμου Παγγαίου Γ. Θέματα καθορισμού χρήσεων γης, ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδομικών μελετών Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής δεν εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων. Δ. Προστασία του περιβάλλοντος. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής δεν εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος Ε. Χωροθέτηση κοιμητηρίων, κέντρων αποτέφρωσης νεκρών κ.α. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής δεν εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων. ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ- ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ αριθ. 73/2012 απόφασή της με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη μεταφορά περιπτέρου που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Ελευθερούπολης εισηγήθηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο, τη μετατόπιση περιπτέρου της Δ.Κ. Ελευθερούπολης. Η ανωτέρω Έκθεση Πεπραγμένων να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και έγκριση. Η απόφαση πήρε αριθμό 21/2013 Θέμα : Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ΚΑΦΕ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ με διακριτικό τίτλο GOLDEN του ΧΡΥΣΑΦΟΥΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που βρίσκεται στον οικισμό ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ της Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ του Δήμου Παγγαίου Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2 o θέμα της ημερήσιας διατάξεως θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την από 25/01/2013 εισήγηση του Γραφείου Αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, η οποία έχει ως εξής: «Η επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 1 Α του Ν. 3852/2010 αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83, για την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του Δήμου. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία.

14 Η ανάκληση της άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος, προβλέπεται από την νομοθεσία στις εξής ειδικότερες περιπτώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 της απόφασης του Υπουργού Υγείας με αριθμό Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/ (ΦΕΚ 2718/ τ Β ): 1. Επέκταση: Ανάκληση της άδειας γίνεται όταν έχει πραγματοποιηθεί επέκταση του καταστήματος σε χώρο. 2. Αλλαγή χρήσης : Στον καταστηματάρχη απαγορεύεται η αλλαγή χρήσης για την οποία είχε χορηγηθεί η άδεια, π.χ. η άδεια να έχει χορηγηθεί για μπάρ και να έχει μετατραπεί σε εστιατόριο. 3. Ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας: Μετά από τη σχετική διαπίστωση ακολουθεί γνωμοδότηση της υγειονομικής υπηρεσίας. Ο Δήμος δεσμεύεται από τη γνώμη της υγειονομικής επιτροπής. 4. Παράβαση Πολεοδομικών κανόνων: Μετά τη διαπίστωση πολεοδομικής παράβασης, η οποία βεβαιώνεται και από το πολεοδομικό γραφείο, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας και να απαιτήσει την σφάλιση του καταστήματος. 5. Καθορισμός ή αλλαγή χρήσεων γής: Εάν δεν διατηρούνται οι υφιστάμενες χρήσεις κτιρίων ή εγκαταστάσεων, ανακαλείται ή άδεια ΚΥΕ, αλλά μόνο μετά την παρέλευση της μεταβατικής προθεσμίας που καθορίζεται στην κανονιστική πράξη καθορισμού ή μεταβολής των χρήσεων. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από πέντε (5) χρόνια. 6. Απειλή δημόσιας Υγείας: Με απόφαση του Περιφερειάρχη, που εκδίδεται έπειτα από αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Υγειονομικής Επιτροπής/Υπηρεσίας, μπορεί να απαγορευθεί προσωρινά ή οριστικά η λειτουργία ΚΥΕ, εφόσον οι συνθήκες λειτουργίας του εγκυμονούν κίνδυνο για τη δημόσια Υγεία. Εάν η επιβαλλόμενη απαγόρευση της λειτουργίας ΚΥΕ είναι οριστική, ο Δήμος, μετά την παραλαβή της εκδοθείσης απόφασης του Περιφερειάρχη, ανακαλεί οριστικά την άδεια λειτουργία λειτουργίας τούτου. 7. Παραπλάνηση των αρμοδίων οργάνων: O Δήμος, κατόπιν αιτιολογημένης γνωμοδότησης της αρμόδιας Υγειονομικης Επιτροπής/Υπηρεσίας, ανακαλεί την άδεια ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος, αν διαπιστωθεί ότι για την απόκτησή της, ο νομέας αυτού, παραπλάνησε τα αρμόδια Υπηρεσιακά όργανα σε σημείο που να του χορηγηθεί τελικά η ανωτέρω άδεια, κατά παρέκκλιση αναφερομένων σε ουσιώδεις υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας. 8. Έλλειψη απαραίτητων θέσεων στάθμευσης (για Κέντρα Διασκέδασης): Η διατάξη αυτή ισχύει σε πόλεις με πληθυσμό άνω των κατοίκων ή σε πρωτεύουσες Νομού. Στην προκειμένη περίπτωση, σας υποβάλλουμε φάκελλο, με όλα τα σχετικά έγγραφα, που αφορούν στην ανάκληση της αριθμ. 12/45661/ άδειας ίδρυσης & λειτουργίας του καταστήματος ΚΑΦΕ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ με διακριτικό τίτλο «GOLDEN» του ΧΡΥΣΑΦΟΥΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, που βρίσκεται στον οικισμό ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ της Τοπικής Κοινότητας ΟΦΡΥΝΙΟΥ της Δημοτικής Ενότητας ΟΡΦΑΝΟΥ του Δήμου Παγγαίου. Ο/Η ανωτέρω ιδιοκτήτης, κλήθηκε από την Υπηρεσία μας, με το αριθ. 148/ έγγραφο, για υποβολή αντιρρήσεων/ συμμόρφωσης,, σε σχέση με τις εξής παραβάσεις που διαπιστώθηκαν από τα αρμόδια όργανα της ΕΛ.ΑΣ. & της Δ/νσης Υγείας Νομού Καβάλας και έγιναν γνωστές στον Δήμο Παγγαίου με τα παρακάτω έγγραφα: 1) Έγγραφο του Α.Τ. Ελευθερούπολης με αριθμό 1020/17497/16-α / ) Έγγραφο της Δ/νσης Υγείας Ν. Καβάλας με αριθμό 07/4999/ Στις 23/01/2013 ο ανωτέρω ιδιοκτήτης, κατάθεσε αίτηση συμμόρφωσης επί των ανωτέρω, η οποία έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου Για τους ανωτέρω λόγους και επειδή ο Δήμος Παγγαίου στερείται ελεγκτικού μηχανισμού/προσωπικού, εισηγούμαστε στα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την λήψη απόφασης για την επανεκτίμηση των όρων λειτουργίας του εν λόγω καταστήματος, από την Δ/νση Δημ. Υγείας της Περιφειακής Ενότητας Καβάλας». Κατόπιν ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κάλεσε το σώμα όπως προβεί στη λήψη απόφασης σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση. Η Eπιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Γραφείου Αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και μετά από διαλογική συζήτηση, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

15 Την επανεκτίμηση των υγειονομικών όρων και συνθηκών κάτω από τις οποίες λειτουργεί το κατάστημα ΚΑΦΕ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ με διακριτικό τίτλο GOLDEN που βρίσκεται στον οικισμό ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ της Δημοτικής Ενότητας ΟΡΦΑΝΟΥ, ιδιοκτησίας του ΧΡΥΣΑΦΟΥΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Η απόφαση πήρε αριθμό 22/2013 Θέμα : Χορήγηση ή μη προέγκρισης για ίδρυση Επιχείρησης ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ της ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του ΘΩΜΑ που βρίσκεται στην Τ.Κ. ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ (τοποθεσία ΣΑΡΑΚΙΝΑ) της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ του Δήμου Παγγαίου Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3 o θέμα της ημερήσιας διατάξεως έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την από 30/01/2013 εισήγηση του Γραφείου Αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του Δήμου Παγγαίου, η οποία έχει ως εξής: Σύμφωνα με το άρθρο 80 του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ. 2α του Ν. 3536/2007, πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου. Για τον προέλεγχο λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική, φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, που τίθενται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις των οικείων δημοτικών και κοινοτικών αρχών. Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1α Ν.3852/2010 τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων διενεργεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου. Στην εγκ. 59/74896/ ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. επισημαίνεται ότι η αρμοδιότητα για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων καθώς και η αρμοδιότητα για τη χορήγηση της άδειας μουσικής περιλαμβάνονται μεταξύ των αποφασιστικών αρμοδιοτήτων των συμβουλίων δημοτικής κοινότητας, όταν πρόκειται για κατάστημα ή επιχείρηση που βρίσκεται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της δημοτικής κοινότητας. Στην εγκύκλιο 51/66174/ ΥΠΕΣΔΔΑ επισημαίνεται ότι στα θέματα αισθητικής, φυσιογνωμίας και εν γένει λειτουργιών της πόλης εξετάζεται, για κατάστημα που ανήκει στην κατηγορία του Π.Δ. 180/1979, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 231/1989 και τον Ν. 3897/2010, αν αυτό βρίσκεται πλησίον σχολείου, εκκλησίας, νοσοκομείου κλπ. Επίσης, κατά τον προέλεγχο εξετάζονται ζητήματα που αφορούν τη συστέγαση του καταστήματος με κατοικίες. Η προέγκριση ίδρυσης συνίσταται στη δυνατότητα ίδρυσης από τον ενδιαφερόμενο συγκεκριμένου καταστήματος, ενώ η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Όπως ορίζεται στην παρ.1 του άρθρου 1 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/ (ΦΕΚ 2496/ τεύχος Β ) για την ανωτέρω προέγκριση ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση- υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει τα στοιχεία του, τη διεύθυνση κατοικίας του και, εφόσον πρόκειται για εταιρεία, την επωνυμία και την έδρα αυτής. Στην αίτηση - δήλωση επίσης, δηλώνεται το είδος του καταστήματος ή της επιχείρησης, περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου το είδος του καταστήματος και, επισυνάπτεται διάγραμμα της περιοχής στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης. Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας, ή, εν ελλείψει, του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα ή εργαστήριο, στην οποία θα φαίνεται ότι ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων, (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κ.λπ.) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου τούτου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος ή εργαστηρίου. Σύμφωνα επίσης με την παρ.4 του άρθρου 1 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/ (ΦΕΚ 2496/ τεύχος Β ), δεν απαιτείται η χορήγηση προέγκρισης από τον οικείο Δήμο για την ίδρυση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος εφόσον :

16 α) Από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται ότι η άδεια ίδρυσης ή εγκατάστασης εκδίδεται από άλλη αρχή (Ε.Ο.Τ., Λιμενική Αρχή, Υπουργεία κ.τ.λ.), β) πρόκειται για δραστηριότητα που είναι συνυφασμένη με την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών κτιρίων, (π.χ. κυλικεία εντός δημοσίων κτιρίων) και γ) πρόκειται για δραστηριότητα υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα ασκηθεί εντός άλλου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, για το οποίο έχει ήδη χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Η προέγκριση λογίζεται ότι έχει χορηγηθεί σιωπηρά, εάν η τασσόμενη από τις οικείες διατάξεις προθεσμία για την έκδοση της παρέλθει άπρακτη. Στο Δήμο μας υποβλήθηκε η υπ αριθ. 2997/ αίτηση της ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του ΘΩΜΑ με την οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση Επιχείρησης ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ, που βρίσκεται στην τοποθεσία ΣΑΡΑΚΙΝΑ της Τοπικής Κοινότητας ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ της Δημοτικής Ενότητας ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ του Δήμου Παγγαίου. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ήτοι υπεύθυνη δήλωση, διάγραμμα της περιοχής, υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου και βεβαίωση περί μη οφειλής χρεών προς το Δήμο/ΔΕΥΑΠ. Κατόπιν των ανωτέρω και τον έλεγχο όλων των δικαιολογητικών εισηγούμαστε την χορήγηση της εν λόγω προέγκρισης. Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κάλεσε το σώμα όπως προβεί στη λήψη απόφασης για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης στην ενδιαφερόμενη. Η Eπιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του αρμόδιου γραφείου του Δήμου Παγγαίου, τις διατάξεις της παρ.1 στοιχ. Α περ.ι του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 καθώς και του άρθρου 80 του Ν.3463/2006, όπως ισχύουν σήμερα, την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/ (ΦΕΚ 2496/ τεύχος Β ) και μετά από διαλογική συζήτηση, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Χορηγεί προέγκριση ίδρυσης Επιχείρησης ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ στην κ. ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ του ΘΩΜΑ, που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ (τοποθεσία ΣΑΡΑΚΙΝΑ) της Δημοτικής Ενότητας ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ του Δήμου Παγγαίου. Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης. Η οριστική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης θα χορηγηθεί μετά την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις για την επιχείρηση που επιθυμεί να λειτουργήσει η ενδιαφερόμενη, τα οποία θα της υποδειχθούν από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Η απόφαση πήρε αριθμό 23/2013 Θέμα : Χορήγηση ή μη προέγκρισης για ίδρυση Επιχείρησης MAZIKHΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ [προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών (ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ)] της ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ Ε.Π.Ε. που βρίσκεται στην ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ της Δ.Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ του Δήμου Παγγαίου Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4 o θέμα της ημερήσιας διατάξεως έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την από 04/02/2013 εισήγηση του Γραφείου Αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του Δήμου Παγγαίου, η οποία έχει ως εξής:

της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ του Δήμου Παγγαίου

της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ του Δήμου Παγγαίου Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ Πράξη αριθμ. 1 / 17-01-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου Στην Ελευθερούπολη, έδρα του

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Πράξη αριθμ. 5 / 18-04-2013

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Πράξη αριθμ. 5 / 18-04-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ Πράξη αριθμ. 5 / 18-04-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου Στην Ελευθερούπολη, έδρα του

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 9/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 24 ης Σεπτεμβρίου 2013.

Πρακτικό 9/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 24 ης Σεπτεμβρίου 2013. Πρακτικό 9/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 24 ης Σεπτεμβρίου 2013. Στη Μύρινα, σήμερα την 24 η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ.Σωτήριος κλάδου.ε 15 Εισπρακτόρων.

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ.Σωτήριος κλάδου.ε 15 Εισπρακτόρων. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης /27-3-2013 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 4-6-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του

Διαβάστε περισσότερα

Αργοστόλι 31-3-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αργοστόλι 31-3-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αργοστόλι 31-3-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα. Αγγελική Πεφάνη Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 11-4-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2006 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Α.Π.: οικ. 66174 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2006 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Α.Π.: οικ. 66174 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2006 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Α.Π.: οικ. 66174 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ TMHMA ΟΡΓ & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ Προς: Περιφέρειες της Χώρας. 1. Δ/νσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Γενικά του Δήμου Παγγαίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Γενικά του Δήμου Παγγαίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθμ. Απόφασης: 377/2015 Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Γενικά του Δήμου Παγγαίου ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 488/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 488/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 488/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 15/23-10-2012 της τακτικής συνεδρίασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Πρακτικό της με αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία και δικαιολογητικά για την προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Διαδικασία και δικαιολογητικά για την προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Διαδικασία και δικαιολογητικά για την προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 1. Για τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.), ο ενδιαφερόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 118/2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 118/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 22 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 11ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 118/2014 Θέμα: Εισήγηση για έκδοση κανονισμού λειτουργίας μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. 3. Το έγγραφο Δημόσιας Διαβούλευσης που έχει ως εξής:

ΣΧΕΔΙΟ. 3. Το έγγραφο Δημόσιας Διαβούλευσης που έχει ως εξής: ΣΧΕΔΙΟ 3. Το έγγραφο Δημόσιας Διαβούλευσης που έχει ως εξής: Διαβούλευση για 1 μήνα - Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον προσδιορισμό ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς Ειδική Πρόταση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014 (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς κύριο Γιώργο Καμίνη, Δήμαρχο Αθηναίων Θέμα: Βελτίωση διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 9/21-9-2012.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 9/21-9-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 9/21-9-2012. Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 21/09/2012 ημέρα Παρασκευή και

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Θ. Καραγιάννης, προσκλήθηκε και παρίσταται.

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Θ. Καραγιάννης, προσκλήθηκε και παρίσταται. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ "Κατά πλειοψηφία 26 με 6 εγκρίνει την υπ' αριθμ. 79/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Από το πρακτικό 7/18-4-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 18 η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του

Διαβάστε περισσότερα

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουνίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αριθ.Αποφ 05/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αριθ.Αποφ 05/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αριθ.Αποφ 05/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 5 ο /2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Νεστορίου ΘΕΜΑ: Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ -----------------------------------------------

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 23-5-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 41 Στο Αίγιο και

Διαβάστε περισσότερα

ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων

ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων Αργοστόλι 20-1-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 62058 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη τηλ: 2671361018

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: Β41ΧΩΕΜ-Π7Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κηφισιά, 25 Ιουλίου 2012 Αρ. Πρωτ.

Α Α: Β41ΧΩΕΜ-Π7Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κηφισιά, 25 Ιουλίου 2012 Αρ. Πρωτ. Α Α: Β41ΧΩΕΜ-Π7Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Απόφασης 278/2012 Συνεδρίαση 11 η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κηφισιά, 25 Ιουλίου 2012 Αρ. Πρωτ. 35247 ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 3 ης(τακτικής) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 20 η Απριλίου 2015 του ήµου Κεφαλλονιάς.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 3 ης(τακτικής) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 20 η Απριλίου 2015 του ήµου Κεφαλλονιάς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α Α: 7ΒΕΘΩΕ5-4Ο4 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης(τακτικής) συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 20 η Απριλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 5/18-02-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 5/18-02-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμ. 5/18-02-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμ. Απόφ. 45/2015 ΘΕΜΑ : «Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 45/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Περί χορήγησης αδειών στιγµιαίας χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ιεύθυνση ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών Γραφείο: ηµοτικού Συµβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ιεύθυνση ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών Γραφείο: ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ιεύθυνση ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών Γραφείο: ηµοτικού Συµβουλίου Ταχ. Κώδικας 220 01 Άστρος Πληροφορίες : Γεώργιος Ν. Τερζάκης Τηλ.: 27553

Διαβάστε περισσότερα