Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιτροπή Ποιότητας Ζωής"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Ν.3852/2010 ΑΡΘΡΟ 73 ΠΑΡ. 2 ΑΡΙΔΑΙΑ

2 ΓΕΝΙΚΑ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/ ) με θέμα Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης και ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 73, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνίσταται σε Δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων και είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την Ποιότητα Ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του Δήμου. Κατά την άσκηση των προβλεπόμενων αρμοδιοτήτων της η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής λαμβάνει ειδική μέριμνα για τον σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες. Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι: A. Άδειες καταστημάτων -λειτουργία μουσικής ι) η χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, ιι)η ανάκληση ή η οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του Δήμου, ιιι)η χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής. Επισημαίνεται ότι η αρμοδιότητα για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων καθώς και η αρμοδιότητα για την χορήγηση της άδειας μουσικής περιλαμβάνονται μεταξύ των αποφασιστικών αρμοδιοτήτων των συμβουλίων δημοτικής κοινότητας, όταν πρόκειται για κατάστημα ή επιχείρηση που βρίσκεται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της δημοτικής κοινότητας.(άρθρο 83, παρ.1 του Ν.3852/2010) Β.Εισηγήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο ι)για τη λήψη κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 &82 του Κ.Δ.Κ. ιι)για τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος ιιι)για θέματα ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικισστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων,

3 εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.Π.Ο.) και έγκρισης πολεοδομικών μελετών, ιιι)για θέματα καθορισμού χρήσεων γης. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων αυτών και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συντάσσει ετήσια Έκθεση πεπραγμένων, όπου αποτυπώνονται οι ενέργειες οι εν γένει δραστηριότητες στη διάρκεια του έτους. Η έκθεση περιλαμβάνει και ποσοτικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των συνεδριάσεων, τα θέματα που συζητήθηκαν και τις ληφθείσες αποφάσεις και ποιοτικά που αφορούν τα θέματα στο πλαίσιο των τομέων των αρμοδιοτήτων της. Στο πλαίσιο όσων προαναφέρθηκαν, για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλμωπίας και για το έτος 2011, ισχύουν τα ακόλουθα δεδομένα: ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2011 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Αλμωπίας, κατά το έτος 2011, πραγματοποίησε δώδεκα (12) συνεδριάσεις στις οποίες συμμετείχαν οι : Πασόης Δημήτριος -Πρόεδρος (12 συνεδριάσεις) Χουρσόγλου Χρήστος-Αντιπρόεδρος (12 συνεδριάσεις) Κανονίδης Βασίλειος (12 συνεδριάσεις) Χρήστου Αναστάσιος (12 συνεδριάσεις) Δεμιρτζίδης Θωμάς (12 συνεδριάσεις) Καραμαριάς Σταύρος (11 συνεδριάσεις) Κετικίδης Ιωάννης ( 9 συνεδριάσεις) Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε συνολικά πενήντα επτά (57) αποφάσεις που άπτονται των αρμοδιοτήτων της, όπως χορηγήσεις προεγκρίσεων ή ανακλήσεων αδειών καταστημάτων, χορηγήσεις αδειών μουσικών οργάνων, κανονιστικές αποφάσεις (κυκλοφοριακών ρυθμίσεων), αποφάσεις αναπλάσεων περιοχών, αποζημιώσεων ρυμοτομούμενων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα κλπ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : A.Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (άρθρο 73 παρ.1,περ. Α του Ν.3852/2010 ) -με την επιφύλαξη του άρθρου 83 του Ν.3852/2010- : 1.Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων : 27 αποφάσεις 2.Ανάκληση αδειών : 1 απόφαση 3.Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων: 11 αποφάσεις

4 Β.Εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο 1.σχεδίων κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ. : 6 αποφάσεις εξέταση αιτήσεων για άδειες στάθμευσης και άδειες εισόδου σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης με στιγμιαία χρήση πεζοδρομίου, βάση της υπ'αρίθμ / γνωμοδότησης του Α.Τ.Αριδαίας. κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Αριδαίας (τοποθέτηση πινακίδων στάθμευσης), σύμφωνα με την υπ'αρίθμ. 1016/49/3-β γνωμοδότηση του Α.Τ.Αριδαίας. Επανακαθορισμός τρόπου λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Λουτρακίου. αρίθμηση της οδού Βοσπόρου στην Αριδαία αρίθμηση της οδού Μ.Αλεξάνδρου στην Αριδαία. ορισμό χώρου λειτουργίας λαϊκής αγοράς στην Τ.Κ.Πολυκάρπης, σύμφωνα με την αρίθμ. 3/2011 απόφασης Τ.Σ.Πολυκάρπης. 2. Θεμάτων καθορισμού χρήσεων γης, ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοιχτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης και έγκρισης πολεοδομικών μελετών (άρθρο 73, παρ.1 περ. Β(ιι) : 5 αποφάσεις τοποθέτηση σε νέα θέση Λυκοστόμου του μνημείου πεσόντων πατριωτών μας, κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα γνωμοδότηση και εισήγηση προς το Δήμοτικό Συμβούλιο των σχεδίων του κόμβου Αγ.Νικάνδρου στο Δ.Αλμωπίας Αποδοχή της διαδικασίας συμψηφισμού της τιμής μονάδος και επιβολής εισφοράς που αφορά στην ιδιοκτησία με αριθμό κτηματογράφησης Αποδοχή της διαδικασίας συμψηφισμού της τιμής μονάδος και επιβολής εισφοράς που αφορά στην ιδιοκτησία με αριθμό κτηματογράφησης (Ξενίδου Κυριακή) Αποδοχή της διαδικασίας συμψηφισμού της τιμής μονάδος και επιβολής εισφοράς που αφορά στην ιδιοκτησία με αριθμό κτηματογράφησης Γ. Λοιπά Θέματα : 2 αποφάσεις Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την περίοδο Εισήγηση στο Δ.Σ. Αλμωπίας για λήψη απόφασης αποδοχής παραχωρειθήσας έκτασης από την Ε.Α.Σ. Αλμωπίας για την κατασκευή κόμβου Δ. Αναβολές θεμάτων: 5

5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ, ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΚΑΤ'ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : Α/Α ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την περίοδο Εκλέχθηκε ο κ.χουρσόγλου Χ. 2. Εξέταση αίτησης της Ζουμπούλη Ευδοξίας, για έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος -Ιχθυοπωλείο- που έχει έδρα στο Τ.Δ.Εξαπλατάνου. 3. Εξέταση αίτησης του Γεωργίου Λαζάρου του Χρήστου, για έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος -καφετερία-, που έχει έδρα στο Τ.Δ.Χρύσας 4. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης που αφορά : εξέταση αιτήσεων για άδειες στάθμευσης και άδειες εισόδου σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης με στιγμιαία χρήση πεζοδρομίου, βάση της υπ'αρίθμ / γνωμοδότησης του Α.Τ.Αριδαίας. 5. Εξέταση αίτησης του κ. Νούση Χρήστου, για έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος -ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟπου έχει έδρα στην Τ.Κ.Όρμας 6. Εξέταση αίτησης της κας Κουτσάκη Σοφίας, για έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος -ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ-, που έχει έδρα στην Τ.Κ.Ξιφιανής 7. Εξέταση αίτησης του κ.σιώπη Δημητρίου, για έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος -ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ-, που έχει έδρα στην Τ.Κ.Λουτρακίου 8. Εξέταση αίτησης του κ. Δήμτση Γεωργίου για έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος -Κέντρο Διασκέδασης-, με τον διακριτικό τίτλο ΠΑΝΘΕΟΝ που έχει έδρα στην Τ.Κ.Όρμας 9. Εξέταση αίτησης του κ. Γεωργούλια Βασιλείου για έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος -Καφενείο-, που έχει έδρα στην Τ.Κ.Μηλιάς 10. Εξεταση αίτησης του κ.μποζίνη Μιχαήλ για έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης, για το κατάστημα υγ.ενδιφέροντος -ΚΑΦΕ ΟΥΖΕΡΙ ΠΙΤΣΑ- στον επαρχιακό δρόμο Φιλώτειας Φούστανης. 11. Εξέταση αίτησης της κας Παρτσανάκη Ελευθερίας του Ιωάννη, για έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος -ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- που έχει έδρα στην Τ.Κ.Σωσάνδρας 12. Εξέταση αίτησης της κας Τσάπη Μαρίας, για έγκριση χορήγησης άδειας μουσικών οργάνων, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος -ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-, που λειτουργεί στην Τ.Κ.Λυκοστόμου 13. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Αριδαίας (τοποθέτηση πινακίδων στάθμευσης), σύμφωνα με την υπ'αρίθμ. 1016/49/3-β γνωμοδότηση του Α.Τ.Αριδαίας.

6 14. Εξέταση αίτησης της Α.Ε. ΚΥΨΕΛΗ, για έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργεί ως αποθήκη με έδρα την Τ.Κ. Θεοδωρακείου Αλμωπίας 15. Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Εστιατόριο-Ταβέρνα που έχει έδρα στην Τ.Κ.Λουτρακίου Αλμωπίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Α1β/8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης. 16. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης, σχετικά με τη λειτουργία των σφαγείων Αλμωπίας κατόπιν Γνωμοδότησης του Τοπικού Συμβουλίου Τ.Κ.Φιλώτειας, σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν.3852/ Εξέταση αίτησης του Μαυρίδη Σταύρου, για έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος -καφενείο- με έδρα την Τ.Κ. Φούστανης (Ο.Τ. 44-ΟΙΚΟΠ.373), Αλμωπίας. 18. Εξέταση αίτησης Βοζίνη Αναστασίας, για έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος -καφετερία- με έδρα την Τ.Κ. Εξαπλατάνου (Κεντρική Πλατεία), Αλμωπίας 19. Αποδοχή της διαδικασίας συμψηφισμού της τιμής μονάδος και επιβολής εισφοράς των υπόχρεων από και προς την ιδιοκτησία που απορρέουν από τους πίνακες πράξης εφαρμογής της 5/92 πράξης εφαρμογής και της διορθωτικής 5/36 της Πολεοδομικής Μελέτης επέκτασης Αριδαίας που αφορά στην ιδιοκτησία με αριθμό κτηματογράφησης (Γκλαβάκη Ιωάννη) Αναβλήθηκε Αναβλήθηκε 20. Αποδοχή της διαδικασίας συμψηφισμού της τιμής μονάδος και επιβολής εισφοράς των υπόχρεων από και προς την ιδιοκτησία που απορρέουν από τους πίνακες πράξης εφαρμογής της 5/92 πράξης εφαρμογής και της διορθωτικής 5/37 της Πολεοδομικής Μελέτης επέκτασης Αριδαίας που αφορά στην ιδιοκτησία με αριθμό κτηματογράφησης (Ξενίδου Κυριακή) 21. Εξέταση αίτησης του Πέτσου Ευαγγέλου του Χρήστου, για έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος -κρεοπωλείο- με έδρα την Τ.Κ. Πολυκάρπης 22. Εξέταση αίτησης του Καϊλάρη Σάββα του Παύλου, για έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος -καφενείο, ουζερί- με έδρα την Τ.Κ. Μεγαπλατάνου. 23. Εξέταση αίτησης του κ.σαπακόλη Πέτρου, για έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος -παντοπωλείο- με έδρα την Τ.Κ. Βορεινού 24. Εξέταση αίτησης της κας Ίσκου Θεοδώρα, για έγκριση χορήγησης άδειας μουσικών οργάνων, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος -καφενείο, οβελιστήριοπου λειτουργεί στην Τ.Κ. Λουτρακίου του Δήμου Αλμωπίας. 25. Εξέταση αίτησης του κ.τάτσου Ανδρέα, για έγκριση χορήγησης άδειας μουσικών οργάνων, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος -καφέ,αναψυκτήριο- που λειτουργεί στην Τ.Κ.Θεοδωρακείου του Δήμου Αλμωπίας Αναβλήθηκε

7 26. Εξέταση αίτησης της κας Γήση Θεοδώρα, για έγκριση χορήγησης άδειας μουσικών Αναβλήθηκε οργάνων, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος -ψητοπωλείο- με το διακριτικό τίτλο στρουμφομαγειρέματα που λειτουργεί στην Τ.Κ.Λουτρακίου του Δήμου Αλμωπίας. 27. Εξέταση αίτησης του κ.πλέσκα Δημητρίου, για έγκριση χορήγησης άδειας μουσικών οργάνων, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος -εστιατόριο, ψησταριά- με το διακριτικό τίτλο καλοφαγάς που λειτουργεί στην Τ.Κ.Λουτρακίου του Δήμου Αλμωπίας. 28. Ανάκληση αδειών μουσικών οργάνων 29. Γνωμοδότηση και εισήγηση προς το Δήμοτικό Συμβούλιο των σχεδίων του κόμβου Αγ.Νικάνδρου στο Δ.Αλμωπίας 30. Επανακαθορισμός τρόπου λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Λουτρακίου. Εισήγηση στο Δ.Σ. 31. Εξέταση αίτησης του Λαζαρίδη Παναγιώτη για έγκριση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος -Οβελιστήριο, Καφέ- 32. Εξέταση αίτησης του κ.μεσκίνη Νικολάου, για έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος -κέντρο διασκέδασης- με έδρα την Τ.Κ. Τσάκων 33. Εξέταση αίτησης της κας Τσίμα Κωνσταντίνας, για έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος -οβελιστήριο- με έδρα την Τ.Κ. Αψάλου 34. Εξέταση αίτησης του κ.βοσκόπουλου Κυριάκου, για έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα λειτουργήσει ως- οικοτεχνία παραγωγής γλυκών και επεξεργασίας καφέ- με έδρα την Τ.Κ. Πιπεριάς (επαρχιακή οδός Αριδαίας- Λουτρών) 35. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας για την λήψη κανονιστικής απόφασης για την αρίθμηση της οδού Βοσπόρου στην Αριδαία. 36. Αποδοχή της διαδικασίας συμψηφισμού της τιμής μονάδος και επιβολής εισφοράς των υπόχρεων από και προς την ιδιοκτησία που απορρέουν από τους πίνακες πράξης εφαρμογής της 5/92 πράξης εφαρμογής και της διορθωτικής 5/38 της Πολεοδομικής Μελέτης επέκτασης Αριδαίας που αφορά στην ιδιοκτησία με αριθμό κτηματογράφησης Εξέταση αίτησης της κας Γήση Θεοδώρας του Ιωάννη για χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων για το κατάστημα -ψητοπωλείο- με τον διακριτικό τίτλο στρουμφομαγειρέματα, με έδρα την Τ.Κ.Λουτρακίου. 38. Εξέταση αίτησης του κ.τάτσου Ανδρέα του Ιωάννη, για χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων για το κατάστημα -καφέ, αναψυκτήριο-, με έδρα την Τ.Κ.Θεοδωρακείου. 39. Εξέταση αίτησης της κας Διαμαντοπούλου Μαρίας, για έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος -καφενείο- με έδρα την Τ.Κ. Εξαπλατάνου 40. Εξέταση αίτησης της κας Σαχίνη Θεοδώρας, για έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος -ψητοπωλείο- μετο διακριτικό τίτλο Μπουκιά και Συγχώριο με έδρα την Τ.Κ.

8 Ξιφιανής (Περ.οδός). 41. Εξέταση αίτησης του κ.τσιρόπουλου Αντωνίου, για έγκριση χορήγησης άδειας μουσικών οργάνων, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος -ταβέρνα-με τον διακριτικό τίτλο ΚΑΡΑΤΖΟΒΙΤΙΣΑ με έδρα την Τ.Κ. Λουτρακίου 42. Εξέταση αίτησης της κας Τσεγνεσίδου Παρθένας, για έγκριση χορήγησης άδειας μουσικών οργάνων, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος -καφενείο, ψητοπωλείο- με έδρα την Τ.Κ. Αλώρου. 43. Εξέταση αίτησης της κας Γκέσου Ζωής, για έγκριση χορήγησης άδειας μουσικών οργάνων, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος -καφέ, οβελιστήριο- με έδρα την Τ.Κ. Ξιφιανής 44. Εξέταση αίτησης της κας Ρίσσου Δήμητρας, για έγκριση χορήγησης άδειας μουσικών οργάνων, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος -καφετερία, οβελιστήριομε έδρα την Τ.Κ. Ξιφιανής 45. Τοποθέτηση σε νέα θέση Λυκοστόμου του μνημείου πεσόντων πατριωτών μας, κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα- Γνωμοδότηση στο Δημοτικό Συμβούλιο 46. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας για την λήψη κανονιστικής απόφασης για την αρίθμηση της οδού Μ.Αλεξάνδρου στην Αριδαία. 47. Εξέταση αίτησης της κας Ιγνατίδου Φωτεινής, για έγκριση χορήγησης άδειας μουσικών οργάνων, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος -καφετερία- με το διακριτικό τίτλο AQUA με έδρα την Τ.Κ. Λυκοστόμου. 48. Εισήγηση στο Δ.Σ. Αλμωπίας για λήψη απόφασης αποδοχής παραχωρειθήσας έκτασης από την Ε.Α.Σ. Αλμωπίας για την κατασκευή κόμβου 49. Εξέταση αίτησης της κας Δημητρίου Χαρίκλεια του Ευαγγέλου, για έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος -κρεοπωλείο- με το διακριτικό τίτλο ΠΟΖΑΡ με έδρα την Τ.Κ. Λουτρακίου 50. Εξέταση αίτησης του κ.ιγνατίδη Κων/νου του Ιωάννη, για έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος -καφετερία- με έδρα την Τ.Κ. Βορεινού (οικισμός Νεοχωρίου). 51. Εξέταση αίτησης της κας Φαντίδου Ιωάννα του Στυλιανού, για έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος -καφενείο- με έδρα την Τ.Κ. Αψάλου. 52. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας για την λήψη κανονιστικής απόφασης για την ονομασία και αρίθμηση οδού της Αριδαίας 53. Εξέταση αίτησης του κ.μονογενίδη Κων/νου, για έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κρεοπωλείο, με το διακριτικό τίτλο καφενείο με έδρα την Τ.Κ. Πιπεριάς 54. Εξέταση αίτησης του ISUF JACELLI, για έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος -ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ- με έδρα την Τ.Κ. Βορεινού 55. Εξέταση αίτησης του κ.μούγιου Πέτρου του Ιωάννη, για έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος -καφετερία- με έδρα την Τ.Κ. Προμάχων 56. Εξέταση αίτησης του κ.πέικου Χρήστου του Τραγιανού, για χορήγηση άδειας Μουσικών Οργάνων, για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος -καφετερίαπου λειτουργεί στην Τ.Κ.Λουτρακίου Αναβλήθηκε

9 57. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας για την λήψη κανονιστικής απόφασης για τον ορισμό χώρου λειτουργίας λαϊκής αγοράς στην Τ.Κ.Πολυκάρπης, σύμφωνα με την αρίθμ. 3/2011 απόφασης Τ.Σ.Πολυκάρπης. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλμωπίας, συγκροτήθηκε κατόπιν εκλογής των μελών της, από το Δήμοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το αρίθμ. :01/ Πρακτικό Ειδικής Συνεδρίασης, βάσει του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, στη διάρκεια του 2011 η Επιτροπή συνεδρίασε δώδεκα (12) φορές και από τις συνεδριάσεις αυτές προέκυψαν συνολικά πενήντα επτά (57) αποφάσεις και εισηγήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Για τη λήψη των αποφάσεων και των εισηγήσεων αυτών, η Επιτροπή συνεργάστηκε στη διάρκεια του έτους με αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, όπως το Γραφείο χορήγησης αδειών καταστημάτων, το Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών, το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων. Στο πλαίσιο των συνεργασιών αυτών, επιδιώχθηκε, όχι μόνο η επαρκής κάλυψη των θεμάτων, αλλά και η ανταπόκριση στα αιτήματα των δημοτών και άλλων θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της, προς αντιμετώπιση

10