ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 634 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 634 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 634 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1 ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ». Στην Λάρισα σήμερα την 17 Δεκεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ / πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 'Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, ως Πρόεδρος, 2)Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλαμάνης Ευθύμιος, 4) Αράπκουλε Δέσποινα, 5) Γαλάτος Αριστοκλής, 6) Γιαννούλας Κων/νος, 7) Ιωακειμίδου Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Καραμπάτσας Κων/νος, 11) Καφφές Θεόδωρος, 12) Κοτάκου Μαρία, 13) Κρίκης Πέτρος, 14) Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, 15) Λέτσιος Ιωάννης, 16) Λέτσιος Κλεάνθης, 17) Μαμάκος Αθανάσιος, 18) Μάντζαρη Δέσποινα, 19) Μίχος Χρήστος, 20) Μπανιός Μάρκος, 21) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 22) Μπατζηλιώτης Βασίλειος. 23) Ντάβαρη Ευαγγελία, 24) Οικονόμου Ιωάννης, 25) Ούντρια Ευαγγελή, 26) Πράπας Αντώνιος, 27) Πρασσάς Αναστάσιος, 28) Σαμουρέλης Κων/νος, 29) Σάπκας Ιωάννης, 30) Σουλούκου Ασπασία, 31) Σούλτης Γεώργιος, 32) Τερζούδης Χρήστος, 33) Τσακίρης Μιχαήλ, και 34) Φακής Γεώργιος. και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ 1)Αγραφιώτη Μαρία, 2) Αλεξούλης Ιωάννης, 3) Κέλλας Χρήστος, 4) Κλεισιάρης Βασίλειος, 5) Κυριτσάκας Βάϊος του Νικολάου, 6) Λαμπρούλης Γεώργιος, 7) Μητσιός Αθανάσιος, 8) Μπεκύρης Μιχαήλ, 9) Ξυνοπούλου Θυμούλια Ελένη Μαρίνα, 10) Παπακρίβος Χρυσόστομος, και 11) Τσιαούσης Κων/νος. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 34, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/ ), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη. Σελίδα 1 από 35

2 Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σάπκας Ιωάννης. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση, σχετικά με το θέμα: Έγκριση του 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1 ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ» και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 1418/84 2. Tο Ν. 3669/08 3. Tο Ν. 3463/06 4. Tο Ν. 3852/10 5. Το Π.Δ. 609/85 6. Το Π.Δ. 171/87 7. Τη με αριθμ. 564/11 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Τροποποίηση της υπ αριθμ. 485/2011 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης, τευχών δημοπράτησης και ένταξη στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ του έργου: Διαμόρφωση τάφρου Χατζηχαλάρ». 8. Τη με αριθμ. 335/12 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Διαμόρφωση τάφρου Χατζηχαλάρ» και κατακύρωση αυτού. 9. Την με αριθμ. πρωτ / Εισήγηση - Εισηγητική Έκθεση και Αιτιολογική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων, οι οποίες έχουν ως εξής: Ζητείται: Έγκριση του 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1 ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ» δαπάνης ,50 Η δαπάνη θα βαρύνει την με Κ.Α πίστωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους Πηγή χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ» του Δήμου Λαρισαίων εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας » με απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Θεσσαλίας. Συμβασιοποιήθηκε στις 17/10/2012 με αρχική συμβατική δαπάνη ,50. Στις 27/02/2012 συντάχθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του αρθ. 57 του Ν. 3669/08, τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου συνολικής δαπάνης ,50.. Ο 1ος Α.Π.Ε περιλαμβάνει αυξήσεις και μειώσεις ποσοτήτων των εργασιών σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εγκεκριμένες επιμετρήσεις του έργου, αυξήσεις και μειώσεις ποσοτήτων των εργασιών βάσει προμετρήσεων και νέες εργασίες οι οποίες είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου (χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου). Για τον κανονισμό τιμών μονάδος των νέων εργασιών συντάχθηκε το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. σύμφωνα με την παρ. 6 του αρθρ. 57 του Ν. 3669/08. Στον 1ο Α.Π.Ε. γίνεται χρήση της επί έλασσον δαπάνης που προκύπτει από τη μείωση ποσοτήτων του αρχικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 4 του αρθρ. 57 του Ν. 3669/08, καθώς συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις (α), (β) και (γ) που προβλέπονται σ αυτή. Η συνολική δαπάνη του 1ου Α.Π.Ε. είναι ,50, ήτοι σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη. Τα επιμέρους οικονομικά στοιχεία του 1ου Α.Π.Ε. παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. Σελίδα 2 από 35

3 ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΟ 1ο Α.Π.Ε. ΠΟΣΟ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΠΟΣΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ , , ,76 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ,78 486, ,76 ΣΥΝΟΛΟ , ,64 0,00 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ , ,23 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,87 ΔΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ , ,95 ΓΕ & ΟΕ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 4.051, ,83 ΣΥΝΟΛΟ , ,65 0,00 Φ.Π.Α , ,85 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , ,50 0,00 Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 57 του Ν. 3669/08 ο Δήμος Λαρισαίων, ως φορέας υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενου από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης έργου, έλαβε τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Θεσσαλίας)για τον 1 ο Α.Π.Ε του εν λόγο έργου. Επίσης σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο του Ν. 3669/08 το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας (οικείο τεχνικό συμβούλιο) γνωμοδότησε θετικά για τον 1 ο Α.Π.Ε του εν λόγο έργου. Βάσει όλων των ανωτέρω, εισηγούμαστε την έγκριση του 1 ου Α.Π.Ε. και του 1 ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ». ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1ου Α.Π.Ε. 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ TΟΥ ΕΡΓΟΥ Η μελέτη του υπόψη έργου εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 458/2011 & 564/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας, με προϋπολογισμό μελέτης ,00 ( , ,63 ΦΠΑ). Με απόφαση της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος Ηπείρου » Το έργο δημοπρατήθηκε στις 19/06/2011. Με την υπ αριθμ. 335/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων το έργο κατακυρώθηκε στην Κ/Ξ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ -ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ με μέση τεκμαρτή έκπτωση 12,09%. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 17/10/2012 με συμβατικό ποσό ,50 ( , ,85 ΦΠΑ), και προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης εργασιών στις 12/10/2013. Με την υπ αριθμ. 537/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας εγκρίθηκε παράταση περαίωσης εργασιών έως τις 29/11/ ΣΥΝΤΑΞΗ 1 ου Α.Π.Ε. Ο παρόν 1 ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ συντάχθηκε για να: Συμπεριλάβει τις αυξήσεις και μειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών σε σχέση με τον προϋπολογισμό μελέτης, όπως αυτές προέκυψαν από τις εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου μέχρι σήμερα. Συμπεριλάβει νέες εργασίες του 1 ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που δεν προβλέπονται στο τιμολόγιο μελέτης, αλλά η εκτέλεσή τους είναι αναγκαία για την έντεχνη και λειτουργικά ορθή Σελίδα 3 από 35

4 ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με τις τεχνικές περιγραφές και προδιαγραφές της συμβατικής μελέτης. Συμπεριλάβει αυξήσεις και μειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών σε σχέση με τον προϋπολογισμό μελέτης, όπως αυτές προέκυψαν από προσεγγιστικές προμετρήσεις των υπολειπομένων εργασιών. 3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ Οι επιπλέον ποσότητες εργασιών, όπως προέκυψαν από τις μέχρι σήμερα εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις και τις προσεγγιστικές προμετρήσεις του παρόντος Α.Π.Ε., αφορούν τα παρακάτω άρθρα τιμολογίου μελέτης κατά κατηγορία εργασιών: Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Α.Τ. 1.1 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης Α.Τ. 1.2 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης Α.Τ Καθαιρέσεις πλινθοδομών Α.Τ. 1.5 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα Α.Τ. 1.6 Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα Α.Τ. 1.7 Εκσκαφή & απομάκρυνση ακαταλλήλων υλικών Α.Τ Επίχωση με φυτική γη Α.Τ Κατασκευή στρώσης άμμου μεταβλητού πάχους Α.Τ Κατασκευή υποδομής με θραυστό υλικό λατομείου Ε4, μετά της μεταφοράς Α.Τ Κατασκευή σταθεροποιημένων χωμάτινων διαδρόμων Α.Τ Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 Α.Τ Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος δομικά πλέγματα B500C (S500s) Α.Τ Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου Α.Τ Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων Α.Τ Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας Α.Τ Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα Α.Τ Υδροβολή επιφανειών σκυροδέματος Α.Τ Σωλήνες PVC 6 ατμ., Φ200 Α.Τ Σωλήνες PVC 6 ατμ., Φ300 Α.Τ Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου, ανωμάλου χωρικού τύπου Α.Τ Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη Α.Τ Επεξεργασία σανιδώματος ξυλοτύπων Α.Τ Πρόχυτα διακοσμητικά κράσπεδα από σκυρόδεμα με τη βάση τους Α.Τ Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου Γ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α.Τ. 3.1 Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων Α.Τ. 3.3 Εκσκαφή για την κατασκευή βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοϊστού ή σιδηροϊστού σε έρεισμα Α.Τ. 3.4 Φρεάτιο 40Χ40 επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με λαμαρίνα 8 χιλ κάλυμμα Α.Τ. 3.6 Πλαστικός σωλήνας ευκαμπτος τυπου νεροσώλ Α.Τ. 3.7 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος γιά την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 2 1/2 ins Α.Τ. 3.8 Βάση σιδηροϊστού άοπλη 0,8μ X 0,8μX1,0μ Α.Τ Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2 Α.Τ Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 16mm2 Α.Τ Γείωση από χάλκινο ηλεκτρόδιο Φ 22χιλ μήκους 1,50m Α.Τ Καλώδιο ΝΥY 5Χ10mm Σελίδα 4 από 35

5 Α.Τ Καλώδιο ΝΥY 5Χ16mm2 Α.Τ Καλώδιο ΝΥY 5Χ2,5 mm Α.Τ Σιδηροιστός κωνικός 3,5 μ. γαλβανισμένος Α.Τ Φωτιστικό σώμα κορυφής, τύπου φανού, για λυχνίες ατμών μετάλλου G 12 35W γιαι ιστό μικρού ύψους Α.Τ Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) 1.10x0.30x1.20 m Α.Τ Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο ΝΥΜ τετραπολικό Διατομής 4 Χ 1,5mm2 Δ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΑ Α.Τ. 4.1 Συμπλήρωση παράπλευρων χώρων και πλατειών σε αστικές περιοχές με φυτική Γή Α.Τ. 4.3 Προμήθεια τύρφης A.T. 4.4 Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους A.T Θάμνοι, κατηγορίας Θ2, Αγγελική, pittosporum spp., μπάλα χώματος 3 λίτρα, ύψος 0,60 έως 0,80 μέτρα, αριθμός κλαδών 3 A.T Θάμνοι, κατηγορίας Θ2, Υπερικό, Hypericum spp., μπάλα χώματος 2 λίτρα, ύψος 0,40 έως 0,60 μέτρα, αριθμός κλαδών 3 A.T Θάμνοι, κατηγορίας Θ2, Βιβούρνο ευόσμο, Viburnum odoratissimum, μπάλα χώματος 3 λίτρα, ύψος 0,60 έως 0,80 μέτρα, αριθμός κλαδών 3 A.T Θάμνοι, κατηγορίας Θ2, Ναντίνα, Nandina domestica, μπάλα χώματος 2 λίτρα, ύψος 0,30 έως 0,40 μέτρα, αριθμός κλαδών 3 A.T Θάμνοι, κατηγορίας Θ2, Βερβερίδα, Berberis spp., μπάλα χώματος 3 λίτρα, ύψος 0,50 έως 0,60, αριθμός κλάδων 5 A.T Θάμνοι, κατηγορίας Θ2, Ευώνυμο,Euonymus japonicus, μπάλα χώματος 3 λίτρα, ύψος 0,60 έως 0,80 μέτρα, αριθμός κλαδών 3 A.T Θάμνοι, κατηγορίας Θ2,Λιγούστρο, Ligustrum japonicum, μπάλα χώματος 3 λίτρα, ύψος 0,80 έως 1,00 μέτρα, αριθμός κλαδών 3 A.T Θάμνοι, κατηγορίας Θ2, Γιουνίπερους οριζον., Juniperus spp., μπάλα χώματος 3 λίτρα, ύψος 0,60 έως 0,80 μέτρα, αριθμός κλαδών 3 A.T Θάμνοι, κατηγορίας Θ2, Σπειραία νάνα, Spiraea x bumalda 'Anthony Waterer', μπάλα χώματος 2 λίτρα, ύψος 0,40 έως 0,60 μέτρα, αριθμός κλαδών 3 A.T Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00-4,00 lt A.T Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου lt A.T Υποστήλωση με αξία του πασσάλου A.T Λίπανση φυτών με τα χέρια A.T Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά A.T Κούρεμα χλοοτάπητα με βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή A.T Προμήθεια άμμου χειμάρρου ή ορυχείου ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ Α.Τ Αγωγός από σωλήνα PVC 6 atm, ονομαστίκης διαμέτρου Φ 110 mm Α.Τ Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 6 atm,ονομαστικής διαμέτρου Φ32 mm Α.Τ Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 6 atm,ονομαστικής διαμέτρου Φ40 mm Α.Τ Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 6 atm,ονομαστικής διαμέτρου Φ16 mm Α.Τ Σταλακτηφόροι Φ6 ή Φ17 mm από PE με σταλάκτες μακράς διαδρόμης, αποστάσεις σταλακτών 33 cm Α.Τ Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, ακτίνες ενέργειας 7-14 m, με σώμα ανύψωσης πλαστικό Α.Τ Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες H/B in Α.Τ Βαλβίδες εξαερισμού, κινητικού τύπου, πλαστικές ή μεταλλικές, ονομαστικής διαμέτρου Α.Τ Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, πλαστικά, ονομαστικής πίεσης 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ1 in κοντό, ενεργής επιφάνειας 440 cm2 και παροχής τουλάχιστον μέχρι 5,00 m3/h Σελίδα 5 από 35

6 Α.Τ Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτοβάνες), PN 10 atm, πλαστικές, με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 1/2 In Α.Τ Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτοβάνες), PN 10 atm, πλαστικές Α.Τ Κιβώτιο ηλεκτικής διανομής (πίλλαρ) Α.Τ Τοποθέτηση Πίλλαρ 4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΔΑΠΑΝΗ Οι επί έλαττον ποσότητες εργασιών, όπως προέκυψαν από τις μέχρι σήμερα εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις και τις προσεγγιστικές προμετρήσεις του παρόντος Α.Π.Ε., αφορούν τα παρακάτω άρθρα τιμολογίου μελέτης κατά κατηγορία εργασιών: Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Α.Τ. 1.9 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με τη μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη Α.Τ Κατασκευή υποδομής με θραυστό υλικό λατομείου Ο155, μετά της μεταφοράς Α.Τ Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου Α.Τ Πρόχυτα κράσπεδα εγκιβωτισμού με ρείθρα Α.Τ Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 Α.Τ Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 Α.Τ Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500C (S500s) Α.Τ Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών Α.Τ Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών Α.Τ Στεγανωτικό μάζης σκυροδέματος Α.Τ Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους Α.Τ Σωλήνες PVC 6 ατμ., Φ400 Α.Τ Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων Α.Τ Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα Α.Τ Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm Α.Τ Λιθοδομές ανωδομών με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου Α.Τ Επιστρώσεις με πλακες ειδικού τύπου Α.Τ Κατασκευή βρύσης Α.Τ Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm. Α.Τ Επιστρώσεις και επενδύσεις με φυσικό βότσαλο σε πλέγμα Α.Τ Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών με βερνικοχρώματα ενός η δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτη, με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου Α.Τ Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο Α.Τ Γωνίες ανοδιωμένου αλουμίνιου Α.Τ Κατασκευή στρώσης κολυμβητών φυσικών βότσαλων Γ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α.Τ. 3.2 Διάστρωση με διάτρητους πλίνθους διατάσεων 19Χ9Χ6 cm Α.Τ. 3.9 Καλώδιο ΝΥY 5Χ4mm Δ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΑ Σελίδα 6 από 35

7 Α.Τ. 4.5 Δένδρα, κατηγορίας Δ3,Φίκος Αυστραλίας, Ficus australis, μπάλα χώματος 3 λίτρα, ύψος 1,00 έως 1,25 μέτρα Α.Τ. 4.6 Δένδρα, κατηγορίας Δ3,Σοφόρα,Sophora japonica, μπάλα χώματος 7 λίτρα, ύψος 1,75 έως 2,00 μέτρα, περίμετρος κορμού 8-10 εκατοστά Α.Τ. 4.8 Δένδρα, κατηγορίας Δ3,Φοίνικας, Phoenix spp, μπάλα χώματος 7 λίτρα, ύψος 0,80 έως 1,00 μέτρα Α.Τ Δένδρα, κατηγορίας Δ3, Ακακία κωνστ/λεως, Albizia julibrissin, μπάλα χώματος 7 λίτρα, ύψος 1,50 έως 1,75 μέτρα Α.Τ Δένδρα, κατηγορίας Δ3, Ποϊγκιανή, Caesalpinia gilliesii, μπάλα χώματος 3 λίτρα, ύψος 1,00 έως 1,25 μέτρα Α.Τ Θάμνοι, κατηγορίας Θ2, Φωτίνια,Photinia x fraseri, μπάλα χώματος 2 λίτρα, ύψος 0,30 έως 0,40 μέτρα, αριθμός κλαδών 3 Α.Τ Θάμνοι, κατηγορίας Θ2, Βουδλέϊα,Buddleia spp., μπάλα χώματος 3 λίτρα, ύψος 0,60 έως 0,80 μέτρα Α.Τ Θάμνοι, κατηγορίας Θ2, Σπάρτο, Spartium junceum, μπάλα χώματος 3 λίτρα, ύψος 0,80 έως 1,00 μέτρα,αριθμός κλαδών 3 Α.Τ Θάμνοι, κατηγορίας Θ2, Δενδρολίβανο, Rosmarinus offcinalis, μπάλα χώματος 2 λίτρα, ύψος 0,50 έως 0,60 μέτρα, αριθμός κλαδών 3 5. ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οι νέες εργασίες που απαιτούνται και είναι αναγκαίες για την έντεχνη και λειτουργικά ορθή ολοκλήρωση του έργου είναι οι παρακάτω: Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Ν.Τ.1 Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά Η στεγανωτική επίστρωση με τσιμεντοειδή υλικά είναι απαραίτητη για την πλήρη στεγάνωση του συντριβανιού και των στοιχείων νερού. Ν.Τ. 2 Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή Μετά την καθαίρεση της υφιστάμενης περίφραξης του παλαιού στρατοπέδου, διαπιστώθηκε ότι κάτω από την επένδυση φυτικών γαιών υπήρχε αργολιθοδομή αντιπλημμυρικής προστασίας, η οποία έπρεπε να καθαιρεθεί για να διαμορφωθεί το πάρκο στις υψομετρικές στάθμες της μελέτης. Ν.Τ.3 Καλύμματα εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) Η ποιότητα του απλού χυτοσιδήρου που υπήρχε στη μελέτη, στο άρθρο 1.37, δεν χρησιμοποιείται πλέον για το είδος των μικροκατασκευών που κατασκευάζονται στο έργο. Χρησιμοποιείται βελτιωμένη ποιότητα χυτοσιδήρου (πιο ελατός και ελαφρύς), που είναι απαραίτητη για την κατασκευή σχαρών, καλλυμάτων και βάσεών τους για το δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων του πάρκου. Γ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Υδραυλική εγκατάσταση ύδρευσης αποχέτευσης βρύσης (Ν.Τ. 4) Η υδραυλική εγκατάσταση είναι απαραίτητη για την άρτια λειτουργία του συστήματος των βρυσών στις θέσεις που ορίζει η μελέτη. Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ). Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10 (Minimum Required Strength= Ελάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή= 10MPa), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ :2003. Ονομ. διαμέτρου DN 90mm/ PN 16 (Ν.Τ. 5) Οι σωλήνες αποχέτευσης είναι απαραίτητοι για τη μεταφορά του νερού από τις βρύσες στο δίκτυο αποχέτευσης του πάρκου. Δ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΑ Ν.Τ. 6 Θάμνοι κατηγορίας Θ2 Σελίδα 7 από 35

8 Κάποια είδη θάμνων της μελέτης κρίθηκε απαραίτητο να αντικατασταθούν με άλλα είδη λόγω εδαφολογικών και κλιματολογικών συνθηκών της περιοχής του πάρκου. Ν.Τ. 7 Δένδρα κατηγορίας Δ3 Κάποια είδη δέντρων της μελέτης κρίθηκε απαραίτητο να αντικατασταθούν με άλλα είδη λόγω εδαφολογικών και κλιματολογικών συνθηκών της περιοχής του πάρκου. Ν.Τ. 8 Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός διαστάσεων 0,30 x 0,30 x 0,30 m Για τη φύτευση των θάμνων είναι απαραίτητο να προηγηθεί η εκσκαφή λάκκων. Ν.Τ. 9 Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος διαστάσεων 0,70 x 0,70 x 0,70 m Για τη φύτευση των δέντρων είναι απαραίτητο να προηγηθεί η εκσκαφή λάκκων. Ν.Τ. 10 Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m Τα δέντρα των οποίων η θέση τους και η κατάστασή τους λόγω ηλικίας κρίθηκαν ακατάλληλες εκριζώθηκαν και κάποια από αυτά αντικαταστάθηκαν με νέα. Ν.Τ. 11 Διάστρωση υλικών στην επιφάνεια της κονίστρας κατά την προετοιμασία χώρων εγκατάστασης πρασίνου Για να διαμορφωθεί το επιθυμητό ανάγλυφο και να εξασφαλισθεί η σωστή προετοιμασία των χώρων πρασίνου προηγήθηκε η κατάλληλη διάστρωση των επιφανειακών υλικών φύτευσης. ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ Ν.Τ. 12 Αγωγός από σωλήνα PVC ονομαστικής πίεσης 10 atm Φ 63 Λόγω αυξημένων αναγκών άρδευσης σε συγκεκριμένες ζώνες του πάρκου κρίθηκε αναγκαίο να χρησιμοποιηθούν σωλήνες μεγαλύτερης διατομής από αυτές που όριζε η μελέτη. Ο κανονισμός των τιμών μονάδος των νέων εργασιών πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 57 του Ν. 3669/2008, όπως παρουσιάζεται στο 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε. 6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η προτεινόμενη δαπάνη του 1 ου ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των ,50 ( ,65 + ΦΠΑ ,85), χωρίς υπέρβαση της Συμβατικής δαπάνης. Η χρήση των επί έλασσον δαπανών που προέκυψαν πραγματοποιήθηκε καθότι συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008, όπως παρουσιάζεται στο φύλλο ελέγχου των επί έλαττον δαπανών που συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε., (Έλεγχος των επί έλαττον δαπανών σύμφωνα με τις παρακάτω εγκυκλίους: - Εγκύκλιος της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πληρωμής με αρ. Πρωτ Α.Πλ.2547 της , - Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 36/ , Αρ.Πρωτ.: Δ17α/08/158/ΦΝ437, - Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 20/ , Αρ.Πρωτ.: Δ17γ/03/114/ΦΝ443, - Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 23/ , Αρ.Πρωτ.: Δ17α/02/128/ΦΝ443) Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα οικονομικά στοιχεία του έργου. Σελίδα 8 από 35

9 ΑΡ ΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΟ 2ο Α.Π.Ε. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΌ ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟ ΣΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ , , ,76 ΑΠΡΟΒΛΕ ΠΤΑ ,78 486, ,76 ΣΥ ΝΟΛ Ο , ,64 0,00 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ , ,23 0,00 ΛΟΙΠΑ ΠΟΣΑ , ,78 0,00 ΣΥ ΝΟΛ Ο , ,65 0,00 Φ.Π.Α , ,85 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , ,50 0,00 7. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Εισηγούμαστε την έγκριση του 1 ου Α.Π.Ε. με συνολική δαπάνη ,50, χωρίς υπέρβαση του συμβατικού ποσού του έργου. Σύμφωνα με τα ανωτέρω το έργο περαιώνεται ολοκληρωμένο και λειτουργικό σύμφωνα με την απόφαση ένταξης. Λάρισα, 26/11/ Το με αριθμ. πρωτ / ο Πρακτικό Εξακρίβωσης κόστους νέων οικοδομικών εργασιών, το οποίο έχει ως εξής: Σελίδα 9 από 35

10 11. Την από Προσμέτρηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: Σελίδα 10 από 35

11 Σελίδα 11 από 35

12 Σελίδα 12 από 35

13 Σελίδα 13 από 35

14 Σελίδα 14 από 35

15 Σελίδα 15 από 35

16 12. Το 1 ο Πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδας Νέων Έργων, το οποίο έχει ως εξής: Σελίδα 16 από 35

17 1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Στη Λάρισα σήμερα 26/11/2013, οι υπογεγραμμένοι Παπαϊωάννου Αστέριος και Μάγκου Ελένη, επιβλέποντες των Οικοδομικών Εργασιών, Πατσιούρας Αθανάσιος, επιβλέπων των Εργασιών Οδοποιίας, Πνευματικός Ηλίας, επιβλέπων των Η/Μ Εργασιών και Μήτσος Νικόλαος, επιβλέπων των Εργασιών Πρασίνου, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, Έχοντας υπόψη: 1. Την με αριθμό Πρωτοκόλλου κατακυρωτική απόφαση με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου. 2. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας. 3. Την από υπογραφείσα σύμβαση των Δημοσίων Έργων. 4. Τις ισχύουσες διατάξεις για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων. 5. Τα αναλυτικά τιμολόγια τιμών και 6. Το πρακτικό των επίσημων τιμών του ΥΠΕΧΩΔΕ 7. Το πρακτικό εξακρίβωσης τιμών Προβήκαμε : Παρουσία του εκπροσώπου του Αναδόχου «Κ/Ξ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. - ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ» στη σύνταξη του παρόντος ΠΚΤΜΝΕ για τις νέες εργασίες, που προέκυψαν Ν.Τ. 1 Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά Άρθρο ΟΙΚ Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 7903 Επίστρωση με προαναμιγμένα τσιμεντοειδή στεγανωτικά υλικά εντός σφραγισμένης συσκευασίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ (με σήμανση CE), εκτελουμένη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό. Περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, ο καθαρισμός και πλύση της επιφανείας επίστρωσης και η εφαρμογή του υλικού σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, καθώς και η προμήθεια και εφαρμογή ενισχυτικού πρόσφυσης (ασταριού), συμβατού με το υλικό, αν αυτό συνιστάται από τον προμηθευτή του. Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τσιμεντοειδούς υλικού, με βάση το απόβαρο των συσκευασιών που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο: επτά ευρώ (7,00) Ν.Τ. 2 Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή Άρθρο ΟΙΚ Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 2204 Καθαίρεση ανωδομών αργολιθοδομής ή πλήρους λιθοδομής πάσης φύσεως σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα και προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως: Είκοσι οχτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά (28,80) Ν.Τ. 3 Καλύμματα εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) Άρθρο ΝΑΥΔΡ ΣΧ Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6752 Σελίδα 17 από 35

18 Καλύμματα εσχάρες υδροσυλλογής φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας ικανότητας D που προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης). Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου και του πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλησης του καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα. Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση) Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης, ανεξαρτήτως της φέρουσας ικανότητας: Ανάλυση Εργασίας α. Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά με το ανάλογο παρέμβυσμα στεγανοποιήσεως T.E kgr 1,00 * 1,46 = 1,46 β. Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ώρα 0,025 * 20,42 = 0,51 γ. Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ώρα 0,025 * 17,31 = 0,43 Σύνολο 2,40 ΕΥΡΩ: Ολογράφως : δύο ευρώ και σαράντα λεπτά Αριθμητικώς : 2,40 Ν.Τ. 4 Υδραυλική εγκατάσταση ύδρευσης αποχέτευσης βρύσης Άρθρο ΑΤΗΕ ΣΧ Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 14 Εγκατάσταση ύδρευσης και αποχέτευσης βρύσης με το σύνολο των εξαρτημάτων της πλήρης. Περιλαμβάνονται η βάνα, το σιφώνι με τα υλικά και τα μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και η εργασία για παράδοση των πιο πάνω σε λειτουργία. Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ): Ανάλυση Εργασίας α. βάνα β. σιφώνι γ. ρακόρ ¾ δ. γωνίες ¾ ε. ταυ, σταυροί, μούφες ¾ ΠΡΣ- Η5.3.2 Τεμ. 1,00 * 4,00 = 4,00 ΑΤΗΕ Τεμ. 1,00 * 31,65 = 31,65 ΠΡΣ- Η4.2.2 Τεμ. 5,00 * 6,80 = 34,00 ΠΡΣ- Η4.7.2 Τεμ. 2,00 * 3,20 = 6,40 ΠΡΣ- Η4.3.2 Τεμ. 1,00 * 4,20 = 4,20 Σελίδα 18 από 35

19 στ. κρουνός 1 ΠΡΣ- Η5.1.3 Τεμ. 3,50 * 9,80 = 34,30 ζ. Τεχνίτης ΗΛΜ003 Ώρα 5,00 * 20,42 = 102,10 η. Βοηθός-ειδικευμένος εργάτης ΗΛΜ002 Ώρα 5,00 * 17,31 = 86,55 Σύνολο 303,20 ΕΥΡΩ: Ολογράφως : τριακόσια τρία ευρώ και είκοσι λεπτά Αριθμητικώς : 303,20 Ν.Τ. 5 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ΡΝ 16 atm Άρθρο ΥΔΡ Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΝ για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο: σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable layer). O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength) ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. Σύμφωνα με το EN , η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη τιμή SDR Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο. Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα. Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ. Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων από ΡΕ. β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα. γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. Σελίδα 19 από 35

20 δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής: Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm: εννέα ευρώ και τριάντα λεπτά (9,30) Ν.Τ. 6 Θάμνοι κατηγορίας Θ2 Άρθρο ΠΡΣ-Δ2.2 Κωδικός αναθεώρησης ΠΡΣ-5210 Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ): τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά (3,90) Ν.Τ. 7 Δένδρα κατηγορίας Δ3 Άρθρο ΠΡΣ-Δ1.3 Κωδικός αναθεώρησης ΠΡΣ-5210 Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ): δώδεκα ευρώ και σαράντα λεπτά (12,40) Ν.Τ. 8 Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός διαστάσεων 0,30 x 0,30 x 0,30 m Άρθρο ΠΡΣ-Ε2.1 Κωδικός αναθεώρησης ΠΡΣ 5130 Aνοιγμα λάκκων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων. Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ): εξήντα λεπτά (0,60) Ν.Τ. 9 Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος διαστάσεων 0,70 x 0,70 x 0,70 m Άρθρο ΠΡΣ-Ε4.2 Κωδικός αναθεώρησης ΠΡΣ 5110 Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την εκτέλεση της εργασίας. Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ): δύο ευρώ και σαράντα λεπτά (2,40) Σελίδα 20 από 35

21 Ν.Τ. 10 Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m Άρθρο ΠΡΣ-Ζ2.3 Κωδικός αναθεώρησης ΠΡΣ 5354 Εκρίζωση με εκσκαφέα του υπόγειου τμήματος μεγάλων δένδρων, αφού έχει προηγηθεί κοπή, και απομάκρυνση των προϊόντων της εκρίζωσης με φορτηγό αυτοκίνητο προς απόρριψη σε εγκεκριμένη θέση, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών. Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ): ογδόντα ευρώ (80,00) Ν.Τ. 11 Διάστρωση υλικών στην επιφάνεια της κονίστρας κατά την προετοιμασία χώρων εγκατάστασης πρασίνου Άρθρο ΠΡΣ-Γ4 Κωδικός αναθεώρησης ΠΡΣ 1620 Η εργασία αφορά στην ισοπαχή διάστρωση επιφάνειας κονίστρας με χρήση του κηπευτικού χώματος ή της άμμου ή του μίγματος κηπευτικού χώματος - άμμου που μεταφέρθηκε και τοποθετήθηκε σε σωρούς σε διάφορα σημεία της κονίστρας, στην αρχή μεν με ισοπεδωτήρα και στην τελική φάση, όπου χρειαστεί, με εργάτες με τη βοήθεια ειδικών οργάνων (τσουγκράνες), ώστε η επιφάνεια της κονίστρας να λάβει κατά προσέγγιση την τελική επιθυμητή μορφή. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2): είκοσι πέντε λεπτά (0,25) Ν.Τ. 12 Αγωγός από σωλήνα PVC ονομαστικής πίεσης 10 atm Φ 63 Άρθρο ΠΡΣ-Η2.3.2 Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 8 Αγωγός από σωλήνες σκληρού PVC (PVC-U), ονομαστικής πίεσης 10 atm, με μούφα σύνδεσης και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ήτοι προμήθεια σωλήνων και πλαστικών εξαρτημάτων, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, δοκιμασία αγωγού καθώς και κάθε άλλη εργασία σύνδεσης των σωλήνων για τη διαμόρφωση του αγωγού, ανεξαρτήτως αριθμού συνδέσεων, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ Δεν περιλαμβάνονται οι εκσκαφές του ορύγματος, τα χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια και οι χυτοσιδηροί σύνδεσμοι διαμόρφωσης των κόμβων της σωλήνωσης, οι συσκευές ελέγχου και ασφάλειας του δικτύου, οι αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων. Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m): τέσσερα ευρώ και δέκα λεπτά (4,10) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Κ/Ξ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Λάρισα, 26/11/2013 ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ Α. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Ε. ΓΙΟΒΡΗ Ε. ΜΑΓΚΟΥ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Α. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Α. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Η/Μ Σελίδα 21 από 35

22 Δ. ΧΑΤΖΙΚΟΣ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΠΕΡ/ΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ Χ. ΜΠΕΡΓΙΑΝΗ Η. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Ν. ΝΗΤΣΟΣ Η ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε. ΓΙΟΒΡΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 13. Τον 1 ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: "Διαμορφώσεις χώρων ξενώνα κακοποιημένων γυναικών", ο οποίος επισυνάπτεται παρακάτω. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τον 1 ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και 1 ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας. Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σελίδα 22 από 35

23 Σελίδα 23 από 35

24 Σελίδα 24 από 35

25 Σελίδα 25 από 35

26 Σελίδα 26 από 35

27 Σελίδα 27 από 35

28 Σελίδα 28 από 35

29 Σελίδα 29 από 35

30 Σελίδα 30 από 35

31 Σελίδα 31 από 35

32 Σελίδα 32 από 35

33 Σελίδα 33 από 35

34 Σελίδα 34 από 35

35 Σελίδα 35 από 35

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 334 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 334 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 334 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 244 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 244 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 244 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 526 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 526 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 526 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:. Έγκριση 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β4ΩΖΩΛΞ-236 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 328 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/212 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 4ου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 521 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 521 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 521 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 4ου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 1 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΘΩΛΞ-7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 340 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 362 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 362 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 362 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 6ου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 45 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 45 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 45 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 363 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 363 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 363 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 51 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 51 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 51 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 50 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 50 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 50 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ.Κ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ(αρ.μελ.3/2013) Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 #

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 # ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 # ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ Δήμος Παλλήνης ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.M.: 18/14 Προυπ 88.100,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) ΚΑ : 25-7312.0031

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 49 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 49 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 49 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1034/2013 ΕΡΓΟ: " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ"

Διαβάστε περισσότερα

Θέση: Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009. Τιμολόγιο Μελέτης

Θέση: Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009. Τιμολόγιο Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ Κ854 Θέση: Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 Τιμολόγιο Μελέτης ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Τιμών. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. ( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο.

Ανάλυση Τιμών. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. ( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ Κ854 Θέση: Π.Ε. ΔΡΟΣΠΥΠΟΛΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 Ανάλυση Τιμών ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΘΩΛΞ-Φ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 328 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 231 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 231 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 231 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 223 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 223 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 223 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ Διαμορφώσεις μικρής κλίμακας, κατασκευή παρατηρητηρίων και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς, Σκ. Μαριών ΤΕΥΧΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟΥ. «Έργα υποδομής περιοχής επέκτασης παραλίας Διονυσίου»

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟΥ. «Έργα υποδομής περιοχής επέκτασης παραλίας Διονυσίου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 11 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟΥ «Έργα υποδομής περιοχής επέκτασης παραλίας Διονυσίου» ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β44ΝΩΛΞ-ΡΚΞ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 91 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.154 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.154 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.154 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 657 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 657 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 657 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.252 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.252 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.252 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα