ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Καθιέρωση εξαιρέσεων από την πενθήμερη εργασία και καθιέρωση 24ωρης - 12ωρης λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων. Στην Λάρισα σήμερα την 17 η Μαρτίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/ Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γαλάτος Αριστοκλής, 4) Γιαννούλας Κων/νος, 5) Ιωακειμίδου Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κων/νος, 9) Καφφές Θεόδωρος, 10) Κοτάκου Μαρία, 11) Κρίκης Πέτρος, 12) Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, 13) Κυριτσάκας Βάϊος του Νικολάου, 14) Λαμπρούλης Γεώργιος, 15) Λέτσιος Ιωάννης, 16) Λέτσιος Κλεάνθης, 17) Μαμάκος Αθανάσιος, 18) Μητσιός Αθανάσιος, 19) Μίχος Χρήστος, 20) Μπανιός Μάρκος, 21) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 22) Μπεκύρης Μιχαήλ, 23) Ντάβαρη Ευαγγελία, 24) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 25) Οικονόμου Ιωάννης, 26) Ούντρια Ευαγγελή, 27) Πράπας Αντώνιος, 28) Πρασσάς Αναστάσιος, 29) Σαμουρέλης Κων/νος, 30) Σουλούκου Ασπασία, 31) Σούλτης Γεώργιος, 32) Τερζούδης Χρήστος, 33) Τσιαούσης Κων/νος και 34) Φακής Γεώργιος. και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ 1) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 2) Αλαμάνης Ευθύμιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αράπκουλε Δέσποινα, 5) Κέλλας Χρήστος, 6) Κλεισιάρης Βασίλειος, 7) Μάντζαρη Δέσποινα, 8) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 9) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 10) Σάπκας Ιωάννης και 11) Τσακίρης Μιχαήλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 34, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/ ), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη. Σελίδα 1 από 9

2 Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κων/νος Καραμπάτσας και Ευαγγελή Ούντρια. Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας μετά από συζήτηση σχετικά με το εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέμα που αφορά την: Καθιέρωση εξαιρέσεων από την πενθήμερη εργασία και καθιέρωση 24ωρης - 12ωρης λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 48 και 176 παρ. 2 και 3 του Ν. 3584/ Tο άρθρο 20 του Ν. 4024/ Την 2/78400/0022/ Εγκύκλιο Υπ. Οικονομικών 4. Την με αρ. πρωτ /17-03/2014 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού, Τμήμα Προσωπικού, η οποία έχει ως εξής: Σας διαβιβάζουμε εισηγήσεις ορισμένων Δ/νσεων του Δήμου, για τις οποίες κρίνεται απαραίτητη για τους λόγους που αναφέρονται παρακάτω, η εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και η καθιέρωση λειτουργίας σε 24ωρη ή 12ωρη βάση και για όλες τις ημέρες της εβδομάδας, και θα πρέπει να αποφασίσουμε επί του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 και 176 του Ν. 3584/2007, 20 του Ν. 4024/2011 καθώς και της υπ αριθμ. οικ. 2/78400/0022/ εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών: Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1.Τμήμα Υποστήριξης & Προγραμματισμού (24ωρο όλες τις ημέρες του μήνα) ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 17 : 10 τακτικοί των κλάδων ΥΕ Κλητήρων- θυρωρών φυλάκων, ΥΕ Εργατικού Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Και Εξωτερικών Χώρων και ΥΕ Εργατικό Προσωπικό Γενικών Εργασιών και 7 Ι.Δ.Α.Χ. ειδικότητας ΥΕ Εργατικού Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Και Εξωτερικών Χώρων, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΥΕ Φυλάκων, ΔΕ Τεχνίτη Οικοδόμου, ΔΕ Τεχνικών Επειδή στις αρμοδιότητες του τμήματος υπάγεται η φύλαξη, η καθαριότητα, η συντήρηση όλων των δημοτικών κτιρίων θα πρέπει όλοι οι υπάλληλοι του τμήματος να εργάζονται όλες τις ημέρες του μήνα σε εικοσιτετράωρη βάση. ΒΑΡΔΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ κ.λπ Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α και Τμήμα Ληξιαρχείου (12ωρο όλες τις ημέρες του μήνα) ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ: 3 3 τακτικοί ΙΔΑΧ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Λόγω έκδοσης αδειών ταφής και ληξιαρχικών πράξεων θανάτου θα πρέπει οι υπάλληλοι να εργάζονται,, όλες τις ημέρες του μήνα σε δωδεκάωρη βάση Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α και Σελίδα 2 από 9

3 Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (24ωρο όλες τις ημέρες του μήνα) 1.Τμήμα Εποπτείας και Σχεδιασμού 2. Τμήμα Καθαριότητας και Αποκομιδής 3. Τμήμα Συντονισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης και Περιβάλλοντος ΒΑΡΔΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 07:00-15:00 ΒΑΡΔΙΕΣ ΕΡΓΑΤΩΝ-ΟΔΗΓΩΝ-ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ-ΕΠΟΠΤΩΝ-ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 06:00-12:30 07:00-13:30 13:30-20:00 23:30-0:600 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ: 244 : 200 τακτικοί των κλάδων ΠΕ Μηχ/γων Μηχανικών, ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, ΠΕ Χημικών Μηχανικών, ΠΕ Χημικών, ΤΕ Πολιτικών Μηχ/κών, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, ΔΕ Τεχνικών Γενικά, ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας, ΥΕ Εργατών, ΥΕ Επιστατών Καθαριότητας ΥΕ Φυλάκων ΥΕ Γενικών Εργασιών, 44 Υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, ΔΕ Τεχνικών Γενικά, ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας, ΥΕ Εργατών, ΥΕ Επιστατών Καθαριότητας Για την αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών όπως η αποκομιδή απορριμμάτων, το σάρωμα των οδών, πλατειών, κοινοχρήστων χώρων, ο καθαρισμός και ευπρεπισμός απερίφρακτων οικοπέδων κ.λ.π, θα πρέπει οι υπάλληλοι της Δ/νσης να εργάζονται όλες τις ημέρες του μήνα επί εικοσιτετραώρου βάσεως & & Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (24ωρο όλες τις ημέρες του μήνα) ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ: 20 Υπάλληλοι. 12 Τακτικοί, κλάδου ΥΕ Εργατών, και ΥΕ Φυλάκων 8 υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου ειδικότητας ΥΕ Εργατών και ΥΕ Φυλάκων. ΒΑΡΔΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ και ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Σελίδα 3 από 9

4 Απαιτείται η επιφυλακή για όλες τις ημέρες του μήνα σε εικοσιτετράωρη βάση, για την προστασία των εγκαταστάσεων του φυτωρίου, σε περίπτωση πυρκαγιάς και πτώσης δένδρων & & Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ- ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Από 07:00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου) Τμήμα Κοιμητηρίων 15 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ: 10 Τακτικοί κλάδου ΥΕ Εργατών και 5 Υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου ειδικότητας ΥΕ Εργατών ΒΑΡΔΙΕΣ 7:00 π.μ. έως 13:30 7:30 π.μ. έως 14:00 Απογευματινή βάρδια: Εξαρτάται από τη δύση του ηλίου (έναρξη ωραρίου 6 ώρες και 4/10 της ώρας πριν από τη δύση του ηλίου ) Για τη λειτουργία των Κοιμητηρίων λόγω ταφής, εκταφής νεκρών, την καθαριότητα των μνημάτων, κ.λ.π, η υπηρεσία θα πρέπει να λειτουργεί όλες τις ημέρες της εβδομάδας σε βάρδιες, από τις 7.00 π.μ έως τη δύση του ηλίου & Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ (24ωρο όλες τις ημέρες του μήνα) Τμήμα Υποστήριξης και Προγραμματισμού 6 Υπάλληλοι: 3 Τακτικοί, των κλάδων ΥΕ Εργατών και ΥΕ Φυλάκων 3 Ιδιωτικού Δικαίου ειδικότητας ΥΕ Εργατών και ΥΕ Φυλάκων. Για τη φύλαξη και ασφάλεια του χώρου του Δημοτικού Αμαξοστασίου απαιτείται η απασχόληση του παραπάνω προσωπικού όλες τις ημέρες του μήνα σε 24ωρη βάση. ΒΑΡΔΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ και ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ : & Σελίδα 4 από 9

5 ΣΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (24ωρο όλες τις ημέρες του μήνα) 1. Tμήμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων: (24ωρο όλες τις ημέρες του μήνα) 7 Υπάλληλοι: 5 Τακτικοί κλάδων ΔΕ Τεχνικών, ΔΕ Τεχνίτη Οικοδόμου, ΔΕ Τεχνικών Δομικών Έργων, ΔΕ χειριστών Μηχανημάτων έργων, ΔΕ Οδηγών και 2 Ι.Δ.Α.Χ κλάδων ΔΕ Οδηγών και ΔΕ Τεχνίτη Οικοδόμου Λόγω τις ανάγκης διαγράμμισης οδοστρωμάτων καθώς και τις άμεσης αποκατάστασης και επισκευής τις, τις ημέρες του μήνα σε εικοσιτετράωρη βάση : & & Ζ. Δ/ΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1. Τμήμα Αθλητισμού: (12ωρο όλες τις ημέρες του μήνα) 16 Υπάλληλοι: 11 Τακτικοί κλάδων ΥΕ Εργατών, ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών, ΔΕ Δενδροανθοκηπουρών, και 5 Ιδιωτικού Δικαίου ειδικότητας ΔΕ Δενδροανθοκηπουρών, ΔΕ χειριστών Γεωργικού Ελκυστήρα και ΥΕ Εργατών. Λόγω διεξαγωγής αγώνων κατά τα Σαββατοκύριακα απαιτείται το προσωπικό να εργάζεται αργίες και Κυριακές, για τη συντήρηση των γηπέδων. : & Ο υπάλληλος που έχει οριστεί να εκτελεί χρέη τελετάρχη θα πρέπει προκειμένου να διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις ή εορτές καθώς και να συνοδεύει το Δήμαρχο σ αυτές, να εργάζεται όλες τις ημέρες του μήνα. Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α και Τη διαφωνία της Δημ. Συμβούλου κ. Ασπασίας Σουλούκου. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει την εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας των παρακάτω υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων και καθιερώνει λειτουργία σε 24ωρη ή 12ωρη βάση ως εξής: Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1.Τμήμα Υποστήριξης & Προγραμματισμού (24ωρο όλες τις ημέρες του μήνα) ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 17 : Σελίδα 5 από 9

6 10 τακτικοί των κλάδων ΥΕ Κλητήρων- θυρωρών φυλάκων, ΥΕ Εργατικού Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Και Εξωτερικών Χώρων και ΥΕ Εργατικό Προσωπικό Γενικών Εργασιών και 7 Ι.Δ.Α.Χ. ειδικότητας ΥΕ Εργατικού Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Και Εξωτερικών Χώρων, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΥΕ Φυλάκων, ΔΕ Τεχνίτη Οικοδόμου, ΔΕ Τεχνικών Επειδή στις αρμοδιότητες του τμήματος υπάγεται η φύλαξη, η καθαριότητα, η συντήρηση όλων των δημοτικών κτιρίων θα πρέπει όλοι οι υπάλληλοι του τμήματος να εργάζονται όλες τις ημέρες του μήνα σε εικοσιτετράωρη βάση. ΒΑΡΔΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ κ.λπ Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α και Τμήμα Ληξιαρχείου (12ωρο όλες τις ημέρες του μήνα) ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ: 3 3 τακτικοί ΙΔΑΧ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Λόγω έκδοσης αδειών ταφής και ληξιαρχικών πράξεων θανάτου θα πρέπει οι υπάλληλοι να εργάζονται,, όλες τις ημέρες του μήνα σε δωδεκάωρη βάση Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α και Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (24ωρο όλες τις ημέρες του μήνα) 1.Τμήμα Εποπτείας και Σχεδιασμού 2. Τμήμα Καθαριότητας και Αποκομιδής 3. Τμήμα Συντονισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης και Περιβάλλοντος ΒΑΡΔΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 07:00-15:00 ΒΑΡΔΙΕΣ ΕΡΓΑΤΩΝ-ΟΔΗΓΩΝ-ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ-ΕΠΟΠΤΩΝ-ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ 06:00-12:30 07:00-13:30 13:30-20:00 23:30-0:600 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ: 244 : 200 τακτικοί των κλάδων ΠΕ Μηχ/γων Μηχανικών, ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, ΠΕ Χημικών Μηχανικών, ΠΕ Χημικών, ΤΕ Πολιτικών Μηχ/κών, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, ΔΕ Τεχνικών Γενικά, ΔΕ Εποπτών Σελίδα 6 από 9

7 Καθαριότητας, ΥΕ Εργατών, ΥΕ Εργασιών, Επιστατών Καθαριότητας ΥΕ Φυλάκων ΥΕ Γενικών 44 Υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, ΔΕ Τεχνικών Γενικά, ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας, ΥΕ Εργατών, ΥΕ Επιστατών Καθαριότητας Για την αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών όπως η αποκομιδή απορριμμάτων, το σάρωμα των οδών, πλατειών, κοινοχρήστων χώρων, ο καθαρισμός και ευπρεπισμός απερίφρακτων οικοπέδων κ.λ.π, θα πρέπει οι υπάλληλοι της Δ/νσης να εργάζονται όλες τις ημέρες του μήνα επί εικοσιτετραώρου βάσεως & & Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (24ωρο όλες τις ημέρες του μήνα) ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ: 20 Υπάλληλοι. 12 Τακτικοί, κλάδου ΥΕ Εργατών, και ΥΕ Φυλάκων 8 υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου ειδικότητας ΥΕ Εργατών και ΥΕ Φυλάκων. ΒΑΡΔΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ και ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Απαιτείται η επιφυλακή για όλες τις ημέρες του μήνα σε εικοσιτετράωρη βάση, για την προστασία των εγκαταστάσεων του φυτωρίου, σε περίπτωση πυρκαγιάς και πτώσης δένδρων & & Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ- ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Από 07:00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου) Τμήμα Κοιμητηρίων 15 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ: 10 Τακτικοί κλάδου ΥΕ Εργατών και 5 Υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου ειδικότητας ΥΕ Εργατών ΒΑΡΔΙΕΣ 7:00 π.μ. έως 13:30 7:30 π.μ. έως 14:00 Σελίδα 7 από 9

8 Απογευματινή βάρδια: Εξαρτάται από τη δύση του ηλίου (έναρξη ωραρίου 6 ώρες και 4/10 της ώρας πριν από τη δύση του ηλίου ) Για τη λειτουργία των Κοιμητηρίων λόγω ταφής, εκταφής νεκρών, την καθαριότητα των μνημάτων, κ.λ.π, η υπηρεσία θα πρέπει να λειτουργεί όλες τις ημέρες της εβδομάδας σε βάρδιες, από τις 7.00 π.μ έως τη δύση του ηλίου & Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ (24ωρο όλες τις ημέρες του μήνα) Τμήμα Υποστήριξης και Προγραμματισμού 6 Υπάλληλοι: 3 Τακτικοί, των κλάδων ΥΕ Εργατών και ΥΕ Φυλάκων 3 Ιδιωτικού Δικαίου ειδικότητας ΥΕ Εργατών και ΥΕ Φυλάκων. Για τη φύλαξη και ασφάλεια του χώρου του Δημοτικού Αμαξοστασίου απαιτείται η απασχόληση του παραπάνω προσωπικού όλες τις ημέρες του μήνα σε 24ωρη βάση. ΒΑΡΔΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ και ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ : & ΣΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (24ωρο όλες τις ημέρες του μήνα) 1. Tμήμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων: (24ωρο όλες τις ημέρες του μήνα) 7 Υπάλληλοι: 5 Τακτικοί κλάδων ΔΕ Τεχνικών, ΔΕ Τεχνίτη Οικοδόμου, ΔΕ Τεχνικών Δομικών Έργων, ΔΕ χειριστών Μηχανημάτων έργων, ΔΕ Οδηγών και 2 Ι.Δ.Α.Χ κλάδων ΔΕ Οδηγών και ΔΕ Τεχνίτη Οικοδόμου Λόγω τις ανάγκης διαγράμμισης οδοστρωμάτων καθώς και τις άμεσης αποκατάστασης και επισκευής τις, τις ημέρες του μήνα σε εικοσιτετράωρη βάση : & & Ζ. Δ/ΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1. Τμήμα Αθλητισμού: (12ωρο όλες τις ημέρες του μήνα) 16 Υπάλληλοι: 11 Τακτικοί κλάδων ΥΕ Εργατών, ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών, ΔΕ Δενδροανθοκηπουρών, και Σελίδα 8 από 9

9 5 Ιδιωτικού Δικαίου ειδικότητας ΔΕ Δενδροανθοκηπουρών, ΔΕ χειριστών Γεωργικού Ελκυστήρα και ΥΕ Εργατών. Λόγω διεξαγωγής αγώνων κατά τα Σαββατοκύριακα απαιτείται το προσωπικό να εργάζεται αργίες και Κυριακές, για τη συντήρηση των γηπέδων. : & Ο υπάλληλος που έχει οριστεί να εκτελεί χρέη τελετάρχη θα πρέπει προκειμένου να διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις ή εορτές καθώς και να συνοδεύει το Δήμαρχο σ αυτές, να εργάζεται όλες τις ημέρες του μήνα. Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α και Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σελίδα 9 από 9

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β49ΦΩΛΞ-4Β6 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 175 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:Έγκριση διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-ΡΡΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45Ψ1ΩΛΞ-ΩΗΖ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 717 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 69 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 69 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 69 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Αναβάθμιση συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 543 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 543 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-Τ52 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 543 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 443 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 443 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΣ1ΩΛΞ-Ε67 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 443 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 545 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 545 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-ΧΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 545 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 298 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αρ. 18/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 314 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 314 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΗ ΑΡΙΘ. 314 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση Β Μέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 308 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 308 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 308 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 536 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ.62/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 536 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ.62/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 536 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ.62/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 1 της 23 ης Ιανουαρίου 2012 Αριθμός Απόφασης 8

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 1 της 23 ης Ιανουαρίου 2012 Αριθμός Απόφασης 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 1 της 23 ης Ιανουαρίου 2012 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 247 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 247 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 247 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Διεύθυνση, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου Ιωάννινα, 24 Δεκεμβρίου 2014 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 113010/2772 ΑΠΟΦΑΣΗ Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 50 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 50 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 50 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ. Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4481/30.01.2015

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ. Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4481/30.01.2015 Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4481/30.01.2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθµ. 4 ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 018/2015 ΘΕΜΑ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ρ Α Ξ Η µε αριθ.63 του ηµοτικού Συµβουλίου της µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζωγράφου : 27-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 1119 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Διοικητικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ : Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Γ. Ζωγράφου 7

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 29-1-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1963 ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44 162 33 - ΒΥΡΩΝΑΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ.Αποφ.7/ 2015 Έγκριση Πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με δίμηνη σύμβαση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ.Αποφ.7/ 2015 Έγκριση Πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με δίμηνη σύμβαση ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 02 ας Απριλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 077/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 07.07.2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 8203/101167 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.1053/14792, 4856/68703, 4783/68207, Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 4296/62320, 4244/61373, 5069/70884, ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012 ΘΕΜΑ 7 ο έκτακτο : Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 4 Φεβρουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 4 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απoφ.: 90 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα