ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ. Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ. Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση"

Transcript

1 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 30 Ιουνίου 2012 (Σύµφωνα µε το Ν.3556/2007) Αύγουστος 2012

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ... 7 Ενδιάµεση Συνοπτική Κατάσταση Συνολικών Εσόδων... 8 Ενδιάµεση Συνοπτική Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης... 9 Ενδιάµεση Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ενδιάµεση Συνοπτική Κατάσταση Ταµειακών Ροών Σηµειώσεις επί των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων Σηµείωση 1: Γενικές πληροφορίες...12 Σηµείωση 2: Βάση παρουσίασης και υιοθέτηση των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης...14 Σηµείωση 3: Τοµείς δραστηριότητας...14 Σηµείωση 4: Φόρος εισοδήµατος...15 Σηµείωση 5: Ζηµίες ανά µετοχή...16 Σηµείωση 6: Ενσώµατες ακινητοποιήσεις...16 Σηµείωση 7: Τραπεζικά δάνεια...16 Σηµείωση 8: Μετοχικό κεφάλαιο...16 Σηµείωση 9: Αποθεµατικά...16 Σηµείωση 10: Συναλλαγές συνδεδεµένων µερών...16 Σηµείωση 11: Οψιγενή γεγονότα...17 Σηµείωση 12: εσµεύσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις...17 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 4/507/ Ε.Κ ΈΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΈΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ «ΈΚΘΕΣΗΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ». 23 2

3 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ήλωση του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου, του ιευθύνοντος Συµβούλου και του Αναπληρωτή ιευθύνοντος Συµβούλου σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν.3556/2007. Εµείς τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της Αστήρ Παλάς Βουλιαγµένης ΑΞΕ και εξ όσων γνωρίζουµε, δηλώνουµε ότι: Οι εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2012, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα της περιόδου της ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 έως 5 τού άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. Η εξαµηνιαία έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. Βουλιαγµένη, 29 Αυγούστου 2012 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.... ΠΕΤΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΓΡΙΒΕΑΣ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΥΛΤΣΙΝΟΣ 3

4 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Η παρούσα έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ (η «Εταιρεία») αφορά την εξαµηνιαία περίοδο που έληξε 30 Ιουνίου 2012 και περιέχει τα στοιχεία που ορίζει ο Ν.3556/2007 και οι επί αυτού εκδοθείσες αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Κατά το πρώτο εξάµηνο του 2012, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε Ευρώ χιλ. έναντι Ευρώ χιλ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, παρουσιάζοντας µείωση κατά 8,84% καθώς οι συνολικές διανυκτερεύσεις του πρώτου εξαµήνου του 2012 ανήλθαν σε έναντι της αντίστοιχης περιόδου του Παρά την ανωτέρω µεταβολή η συνεχή προσπάθεια µείωσης των λειτουργικών δαπανών απέδωσε θετικά στα καθαρά προ φόρων αποτελέσµατα της περιόδου, τα οποία διαµορφώθηκαν σε ζηµίες Ευρώ 5,5 εκατ. έναντι ζηµιών Ευρώ 6,0 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του Η ανωτέρω πορεία είναι ενδεικτική των προσδοκιών της Εταιρείας για την αναµενόµενη πορεία στο σύνολο του 2012, η οποία όµως θα εξαρτηθεί και σε µεγάλο βαθµό από τη διαµόρφωση του διεθνούς και εγχώριου µακροοικονοµικού περιβάλλοντος. Σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά το πρώτο εξάµηνο της οικονοµικής χρήσης του 2012 και η επίδραση τους στις εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις εν έλαβαν χώρα σηµαντικά γεγονότα κατά το πρώτο εξάµηνο της τρέχουσας οικονοµικής χρήσης. Περιβαλλοντολογικά και εργασιακά θέµατα Η Εταιρεία δεν αντιµετωπίζει σηµαντικά περιβαλλοντολογικά και εργασιακά θέµατα. Περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων για το δεύτερο εξάµηνο της οικονοµικής χρήσης Συναλλαγµατικός κίνδυνος Οι τιµολογήσεις της Εταιρείας γίνονται αποκλειστικά σε Ευρώ. Τα τιµολόγια τα οποία η Εταιρεία δέχεται σε ξένο νόµισµα είναι περιορισµένου ύψους ενώ η αγοραπωλησία συναλλάγµατος για τις ταµειακές ανάγκες των πελατών γίνεται σε καθηµερινή βάση και αφορά µικροποσά. Συνεπώς ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ασήµαντος. Πιστωτικός κίνδυνος Η έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στο ύψος των απαιτήσεων από πελάτες. Η Εταιρεία έχει σαφή πιστωτική πολιτική που εφαρµόζει µε συνέπεια. Το επίπεδο του πιστωτικού κινδύνου στο οποίο εκτίθεται η Εταιρεία παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή βάση ώστε η χορηγούµενη πίστωση να µην υπερβαίνει το πιστωτικό και χρονολογικό όριο ανά πελάτη. εν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση µε τις απαιτήσεις από πελάτες, καθώς η Εταιρεία έχει µεγάλο αριθµό πελατών και ο πιστωτικός κίνδυνος διασπείρεται. 4

5 Κίνδυνοι διακύµανσης επιτοκίων Οι τοκοφόρες απαιτήσεις και υποχρεώσεις της Εταιρείας συνδέονται µε επιτόκιο Euribor και ο κίνδυνος διακύµανσης επιτοκίων προκύπτει κυρίως µέσω του δανεισµού µε κυµαινόµενο επιτόκιο. Η Εταιρεία δεν χρησιµοποιεί χρηµατοοικονοµικά παράγωγα. Η Εταιρεία παρακολουθεί τη διακύµανση των επιτοκίων και λαµβάνει µέτρα περιορισµού του χρηµατοοικονοµικού κόστους µέσω της ορθολογικής διαχείρισης των διαθεσίµων. Κίνδυνος ρευστότητας Η Εταιρεία διαχειρίζεται τη ρευστότητα µέσω της συνεχούς παρακολούθησης ταµειακών ροών και της εξασφάλισης διαθεσίµων και χρηµατοδότησης προς κάλυψη λειτουργικών καθώς και επενδυτικών εκροών. Παράθεση των σηµαντικών συναλλαγών που καταρτίσθηκαν µεταξύ του εκδότη και συνδεδεµένων µε αυτόν προσώπων Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα µεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεµένων µερών που αφορούν την περίοδο καθώς και τα σχετικά συγκριτικά υπόλοιπα που παρουσιάζονται κατά την , αναλύονται ως εξής: (ποσά σε χιλ. Ευρώ) Συνδεόµενο µέρος Περιγραφή συναλλαγής Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Έξοδα από τόκους δανείων Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Έσοδα από τόκους καταθέσεων Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Έσοδα από παροχή υπηρεσιών Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Προµήθειες και έξοδα τραπεζών Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Έξοδα παροχής υπηρεσιών Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Έσοδα για αµοιβές δανεισµένου προσωπικού ΑΕΕΓΑ «Η Εθνική» Έξοδα από ασφάλιστρα γενικών κινδύνων ΑΕΕΓΑ «Η Εθνική» Έξοδα από ασφάλιστρα προσωπικού Εθνοplan ΑΕ Έξοδα παροχής υπηρεσιών Εθνοdata ΑΕ Έξοδα παροχής υπηρεσιών Εθνική Leasing AE Έξοδα από τόκους µισθωµάτων ΕΤΕ (Κύπρος) ΛΤ Έξοδα από τόκους δανείων Συνδεόµενο µέρος Περιγραφή υπολοίπου Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανειακές υποχρεώσεις Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Υποχρεώσεις από οφειλόµενους τόκους δανείων Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Απαιτήσεις από παροχή υπηρεσιών..., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Εγγυητικές επιστολές Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Υποχρεώσεις από παροχή υπηρεσιών Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Υποχρεώσεις από οφειλόµενες προµήθειες και έξοδα ΑΕΕΓΑ «Η Εθνική» Υποχρεώσεις από ασφάλιστρα προσωπικού ΑΕΕΓΑ «Η Εθνική» Υποχρεώσεις από ασφάλιστρα γενικών κινδύνων ΑΕΕΓΑ «Η Εθνική» Απαιτήσεις από παροχή υπηρεσιών Εθνοdata ΑΕ Υποχρεώσεις από παροχή υπηρεσιών ΕΤΕ (Κύπρος) ΛΤ ανειακές υποχρεώσεις ΕΤΕ (Κύπρος) ΛΤ Υποχρεώσεις από οφειλόµενους τόκους δανείων Εθνική Factors ΑΕ Υποχρεώσεις πρακτορείας επιχειρηµατικών υποχρεώσεων *Οι εταιρείες Εθνοplan ΑΕ και Εθνοdata ΑΕ συγχωνεύτηκαν µετά την

6 Οι αµοιβές ιοικητικού Συµβουλίου και διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας (πλέον εισφορών) ανήλθαν αντίστοιχα σε Ευρώ 0 χιλ. ( : Ευρώ 11 χιλ.) και Ευρώ 219 χιλ. ( : Ευρώ 520 χιλ.). Βουλιαγµένη, 29 Αυγούστου 2012 ΚΑΤ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ.Σ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.... ΠΕΤΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ 6

7 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2012 σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο.Λ.Π. 34 «Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις» Οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ την 29 Αυγούστου 2012 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 7

8 Ενδιάµεση Συνοπτική Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Από 1 η Ιανουαρίου έως Από 1 η Απριλίου έως χιλιάδες Σηµείωση Κύκλος εργασιών Κόστος πωλήσεων (13.905) (15.720) (7.894) (9.029) Μικτά αποτελέσµατα (ζηµίες)/κέρδη (2.407) (3.107) Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως Έξοδα διάθεσης και διοίκησης (2.486) (2.644) (1.641) (1.622) Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως (ζηµίες) (4.642) (5.383) (375) (662) Χρηµατοοικονοµικά έσοδα Χρηµατοοικονοµικά έξοδα... (890) (698) (441) (399) Αποτελέσµατα προ φόρων (ζηµίες) (5.490) (6.017) (797) (1.039) Φόρος εισοδήµατος (5) 201 Καθαρά αποτελέσµατα (ζηµίες) µετά από φόρους (Α) (5.471) (4.963) (802) (838) Λοιπά συνολικά έξοδα µετά από φόρους (Β) Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) (5.471) (4.963) (802) (838) Ζηµίες ανά µετοχή βασικές και προσαρµοσµένες (σε ) 5 (0,09) (0,07) (0,01) (0,01) Οι σηµειώσεις στις σελίδες 12 µέχρι 18 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων 8

9 Ενδιάµεση Συνοπτική Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης χιλιάδες Σηµεíωση ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ασώµατες ακινητοποιήσεις Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέµατα Πελάτες Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Λοιπές απαιτήσεις Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού Σύνολο ενεργητικού ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Τραπεζικά δάνεια Υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό Επιχορηγήσεις ενσώµατων ακινητοποιήσεων Προβλέψεις Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Τραπεζικά δάνεια Επιχορηγήσεις ενσώµατων ακινητοποιήσεων Προµηθευτές Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέο... (90.354) (84.883) Καθαρή θέση ιδίων κεφαλαίων Σύνολο παθητικού και ιδίων κεφαλαίων Οι σηµειώσεις στις σελίδες 12 µέχρι 18 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων 9

10 Ενδιάµεση Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων χιλιάδες ιαφορά Αριθµός Μετοχικό υπέρ το µετοχών κεφάλαιο άρτιο Αποθε- µατικά Αποτελέσµατα εις νέο Σύνολα 1 η Ιανουαρίου ,900, (72.293) Μεταβολές από µέχρι : Καθαρές ζηµίες - συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα µετά από φόρους (4.963) (4.963) 30 η Ιουνίου ,900, (77.256) Μεταβολές από µέχρι Καθαρές ζηµίες - συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα µετά από φόρους (7.627) (7.627) 31 η εκεµβρίου ,900, (84.883) Μεταβολές από µέχρι : Καθαρές ζηµίες - συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα µετά από φόρους (5.471) (5.471) 30 η Ιουνίου ,900, (90.354) Οι σηµειώσεις στις σελίδες 12 µέχρι 18 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων 10

11 Ενδιάµεση Συνοπτική Κατάσταση Ταµειακών Ροών χιλιάδες Ταµειακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων Αποτέλεσµα (ζηµίες) προ φόρων (5.490) (6.017) Προσαρµογές για: Μη ταµειακά στοιχεία και λοιπές προσαρµογές που περιλαµβάνονται στο καθαρό αποτέλεσµα περιόδου: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Πιστωτικοί τόκοι. (42) (64) Έσοδα από επιχορηγήσεις... (16) (16) Λοιπές προβλέψεις... (78) - Αποσβέσεις ενσώµατων και ασώµατων ακινητοποιήσεων (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων από παροχές στο προσωπικό.. (8) 53 Συναλλαγµατικές διαφορές... (8) (18) Ζηµίες από εκποίηση ενσώµατων ακινητοποιήσεων Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: (Αύξηση)/ µείωση αποθεµάτων (74) (126) Μείωση/(αύξηση) πελατών και λοιπών απαιτήσεων (816) (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανείων) Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα.... (855) (562) Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (409) Επενδυτικές δραστηριότητες: Πληρωµές για αγορά ενσώµατων ακινητοποιήσεων... (629) (815) Τόκοι εισπραχθέντες Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (587) (751) Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από αναληφθέντα δάνεια Αποπληρωµή δανείων.. (484) (98) Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις. - (28) Σύνολο εισροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) Καθαρή αύξηση ταµειακών διαθεσίµων & ισοδύναµων (α)+(β)+(γ) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα τέλους περιόδου Οι σηµειώσεις στις σελίδες 12 µέχρι 18 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων 11

12 Σηµειώσεις επί των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων Σηµείωση 1: Γενικές πληροφορίες Η Αστήρ Παλάς Βουλιαγµένης ΑΞΕ (η «Εταιρεία») είναι Ελληνική Ανώνυµη Εταιρεία που ανήκει στον Όµιλο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ («η µητρική») και υπόκειται στο Νόµο περί Ανωνύµων Εταιρειών. Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1998 (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε / ), ενώ η διάρκειά της ορίστηκε πενήντα (50) έτη, δηλαδή µέχρι την 29 εκεµβρίου Η Εταιρεία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, µε αριθµό µητρώου ΑΕ 41850/06/Β/98/78 και λειτουργεί µε την επωνυµία «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Η έδρα της Εταιρείας είναι στο ήµο Βουλιαγµένης, οδός Απόλλωνος 40. Σκοπός της Εταιρείας, όπως προκύπτει από το άρθρο 3 του Καταστατικού της, είναι η ενάσκηση, εκµετάλλευση και η διαχείριση κάθε τουριστικής και ξενοδοχειακής επιχειρήσεως και κάθε συναφούς εργασίας για ανάπτυξη και εξυπηρέτηση του τουρισµού. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Εταιρεία µπορεί: Να συµµετέχει σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. Να ενεργεί κάθε µορφής συναφείς εµπορικές εργασίες και επιχειρήσεις. Η Εταιρεία διοικείται από το ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από έντεκα (10) µέλη τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων για µια τριετία. Στις 29 Ιουνίου 2012, η Γενική Συνέλευση των µετόχων, εξέλεξε τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου η θητεία των οποίων λήγει στις 29 Ιουνίου Η σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου είναι η ακόλουθη: 1. Πέτρος Χριστοδούλου Πρόεδρος Μη εκτελεστικό µέλος 2. Άνθιµος Θωµόπουλος Αντιπρόεδρος Μη εκτελεστικό µέλος 3. Πολυχρόνης Γριβέας ιευθύνων Σύµβουλος Εκτελεστικό µέλος 4. Βασίλειος ουλτσίνος Αναπληρωτής ιευθύνων Σύµβουλος Εκτελεστικό µέλος 5. ηµήτριος ηµόπουλος Μέλος Μη εκτελεστικό µέλος 6. Κωνσταντίνος Μίχαλος Μέλος Μη εκτελεστικό µέλος 7. Παύλος Μυλωνάς Μέλος Μη εκτελεστικό µέλος 8. Αθανάσιος Μαρτίνος Μέλος Μη εκτελεστικό µέλος 9. Ιωάννης Συγγελίδης Μέλος Μη εκτελ. ανεξ. µέλος 10. Γεώργιος Προκοπίου Μέλος Μη εκτελ. ανεξ. µέλος Η Εταιρεία συντάσσει ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ, η οποία κατέχει ποσοστό συµµετοχής 85.35%. Η µετοχή της Εταιρείας είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών από το Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 30 Ιουνίου 2012, ανέρχεται σε διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας 3,00 η κάθε µια. Το συγκρότηµα της Βουλιαγµένης περιλαµβάνει: Τη ξενοδοχειακή µονάδα ARION RESORT & SPA συνολικής δυναµικότητας 123 δωµατίων, η οποία περιλαµβάνει και το συγκρότηµα των καµπανών συνολικής δυναµικότητας 58 δωµατίων Τη ξενοδοχειακή µονάδα THE WESTIN ATHENS συνολικής δυναµικότητας 160 δωµατίων Τη ξενοδοχειακή µονάδα ΑΦΡΟ ΙΤΗ συνολικής δυναµικότητας 165 δωµατίων, η οποία παραµένει κλειστή λόγω ανακαίνισης Την παραλία ASTIR BEACH 12

13 Εστιατόρια πολυτελείας Συνεδριακές αίθουσες και πλήρως εξοπλισµένους χώρους εκδηλώσεων Βοηθητικές εγκαταστάσεις και γήπεδα αθλοπαιδιών Χώρους στάθµευσης αυτοκινήτων και ελικοδρόµιο Η διαχείριση του ξενοδοχειακού συγκροτήµατος έχει ανατεθεί από την 1 Ιουλίου 2006 και για 15 έτη στην Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc (Starwood). Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας της περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2012, εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο στις 29 Αυγούστου

14 Σηµείωση 2: Βάση παρουσίασης και υιοθέτηση των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 2.1 Βάση παρουσίασης Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας της περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 (εφεξής οι «Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις») έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο.Λ.Π. 34 «Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις». Αυτές οι Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις περιλαµβάνουν επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις και όχι όλες τις σηµειώσεις που προβλέπονται για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Συνεπώς, οι Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις θα πρέπει να εξεταστούν σε συνάρτηση µε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31 εκεµβρίου 2011, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α.). Τα ποσά απεικονίζονται στρογγυλοποιηµένα σε χιλιάδες Ευρώ (εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά). Οι Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας της επιχείρησης (going concern) λαµβάνοντας υπόψη ότι η Εταιρία κατά την 30 Ιουνίου 2012 έχει θετική καθαρή θέση ύψους Ευρώ χιλ. και ποσό ύψους Ευρώ χιλ. εκ των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων της είναι υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες εταιρείες, παρά το γεγονός ότι για την εξαµηνιαία περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 παρουσιάζει ζηµιές και οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της υπερβαίνουν το κυκλοφορούν ενεργητικό κατά Ευρώ χιλ.. Η ιοίκηση της Εταιρείας, έχοντας και την υποστήριξη της µητρικής, θεωρεί ότι οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί στην κατάλληλη βάση. 2.2 Υιοθέτηση των.π.χ.α. Οι λογιστικές πολιτικές που εφαρµόσθηκαν στις Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι ίδιες µε εκείνες που περιγράφονται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31 εκεµβρίου Νέα.Π.Χ.Α., διερµηνείες και τροποποιήσεις που τέθηκαν σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου Π.Χ.Α. 7 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (Τροποποίηση) (σε ισχύ για χρήσεις µε έναρξη από την 1 Ιουλίου 2011 και µετά). H τροποποίηση αυτή δεν είχε επίδραση στις Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. -.Λ.Π. 12 «Φόρος Εισοδήµατος» (Τροποποίηση) (σε ισχύ για χρήσεις µε έναρξη από την 1 Ιανουαρίου 2012 και µετά). Η τροποποίηση αυτή δεν έχει επίδραση στις Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. 2.3 Εκτιµήσεις και παραδοχές Κατά τη σύνταξη των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων, οι σηµαντικές εκτιµήσεις και παραδοχές που διενεργήθηκαν από τη ιοίκηση ήταν οι ίδιες µε αυτές που εφαρµόστηκαν κατά τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31 εκεµβρίου Σηµείωση 3: Τοµείς δραστηριότητας Η Εταιρεία παρακολουθεί τη δραστηριότητα της βάσει αναφορών επί των τοµέων ενοικίασης δωµατίων, παροχής επισιτιστικών υπηρεσιών, παραλίας και λοιπών δραστηριοτήτων. Από τους λοιπούς τοµείς δραστηριότητας (έσοδα εισιτηρίων και λοιπά έσοδα παραλίας ASTIR BEACH, ενοικίαση καταστηµάτων, έσοδα SPA, έσοδα pay TV κτλ.) κανένας τοµέας δε συγκεντρώνει αυτόνοµα πάνω από το 10% των συνολικών εσόδων και των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Σηµειώνεται ότι η Εταιρεία δεν παρακολουθεί τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις της ανά τοµέα δραστηριότητας. Επίσης η Εταιρεία παρακολουθεί την απόδοση των ξενοδοχειακών δραστηριοτήτων ανά ξενοδοχειακή µονάδα. Τα οικονοµικά χαρακτηριστικά, οι προσφερόµενες υπηρεσίες και η πελατειακή βάση δεν διαφοροποιούνται ουσιωδώς µεταξύ των ξενοδοχειακών µονάδων της Εταιρείας. 14

15 Οι τοµείς δραστηριότητας αναλύονται έως εξής: Ανάλυση εσόδων και αποτελεσµάτων ανά τοµέα δραστηριότητας Ενοίκια δωµατίων ξεν/χείων Επισιτιστικά ξεν/χείων & παραλίας Παραλία & λοιποί τοµείς ξεν/χείων Σύνολα Από έως Λειτουργικά έσοδα δραστηριοτήτων Λειτουργικές δαπάνες δραστηριοτήτων... (1.944) (5.156) (661) (7.761) Λειτουργικά αποτελέσµατα ανά τοµέα κέρδη/(ζηµίες) (136) Γενικές δαπάνες δραστηριοτήτων (1)... (4.415) Αποτελέσµατα τοµέων (Gross Operating Profit/Loss)... (484) Λοιπά έσοδα και χρηµατοοικονοµικά έσοδα Αποσβέσεις... (2.872) Μη κατανεµηµένα έξοδα και χρηµατοοικονοµικά έξοδα.. (2.233) Αποτελέσµατα ζηµίες προ φόρων.... (5.490) Σηµ. (1) : Οι γενικές δαπάνες δραστηριοτήτων ύψους χιλ. αφορούν κυρίως δαπάνες κοινής ωφέλειας και συντηρήσεων ( χιλ.) καθώς και το κόστος των τµηµάτων πωλήσεων και µάρκετινγκ ( 690 χιλ.), και λοιπών διοικητικών τµηµάτων ( χιλ.). Οι δαπάνες αυτές, που βρίσκονται σε αντιστοιχία µε τις εσωτερικές αναφορές που χρησιµοποιούνται από τη ιοίκηση της Εταιρείας, αφορούν τη λειτουργία του ξενοδοχειακού συγκροτήµατος στο σύνολο του και δεν παρακολουθούνται ανά τοµέα δραστηριότητας. Ανάλυση εσόδων και αποτελεσµάτων ανά τοµέα δραστηριότητας (όπως αναµορφώθηκε βάσει διοικητικών αναφορών) Ενοίκια δωµατίων ξεν/χείων Επισιτιστικά ξεν/χείων & παραλίας Παραλία & λοιποί τοµείς ξεν/χείων Σύνολα Από έως Λειτουργικά έσοδα δραστηριοτήτων Λειτουργικές δαπάνες δραστηριοτήτων... (2.114) (6.001) (681) (8.796) Λειτουργικά αποτελέσµατα ανά τοµέα κέρδη/(ζηµίες) (200) Γενικές δαπάνες δραστηριοτήτων (1)... (4.498) Αποτελέσµατα τοµέων (Gross Operating Profit/Loss) (369) Λοιπά έσοδα και χρηµατοοικονοµικά έσοδα Αποσβέσεις... (3.883) Μη κατανεµηµένα έξοδα και χρηµατοοικονοµικά έξοδα.. (1.885) Αποτελέσµατα ζηµίες προ φόρων.... (6.017) Σηµ. (1) : Οι γενικές δαπάνες δραστηριοτήτων ύψους χιλ. αφορούν κυρίως δαπάνες κοινής ωφέλειας και συντηρήσεων ( χιλ.) καθώς και το κόστος των τµηµάτων πωλήσεων και µάρκετινγκ ( 684 χιλ.), και λοιπών διοικητικών τµηµάτων ( χιλ.). Οι δαπάνες αυτές, που βρίσκονται σε αντιστοιχία µε τις εσωτερικές αναφορές που χρησιµοποιούνται από τη ιοίκηση της Εταιρείας, αφορούν τη λειτουργία του ξενοδοχειακού συγκροτήµατος στο σύνολο του και δεν παρακολουθούνται ανά τοµέα δραστηριότητας. Η µεταβολή των λειτουργικών εσόδων των τοµέων «επισιτιστικά ξενοδοχείων και παραλίας» οφείλεται στα έσοδα από τη διοργάνωση των Ποσειδωνίων, τα οποία ανήλθαν σε Ευρώ 931 χιλ. ( :0). Σηµείωση 4: Φόρος εισοδήµατος 15 Από 1 η Ιανουαρίου έως Τρέχων φόρος πρόβλεψη... - (100) Αναβαλλόµενος φόρος Φόρος εισοδήµατος Η Εταιρεία, στο 4 ο τρίµηνο της χρήσης 2011, αναγνώρισε αποµείωση επί των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων επί των φορολογικών ζηµιών των χρήσεων 2009, 2010 και 2011 ύψους Ευρώ χιλ., Ευρώ χιλ. και Ευρώ χιλ. αντίστοιχα, καθώς οι ζηµίες αυτές ενδέχεται να µην συµψηφιστούν µε µελλοντικά φορολογικά κέρδη εντός πενταετίας. Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος για την Εταιρεία το 2012 είναι 20%.

16 Σηµείωση 5: Ζηµίες ανά µετοχή Από 1 η Ιανουαρίου έως Καθαρές ζηµίες αναλογούντες στους µετόχους (χιλ. Ευρώ)... (5.471) (4.963) Μέσος σταθµισµένος αριθµός κοινών µετοχών σε κυκλοφορία Ζηµίες ανά µετοχή βασικά και προσαρµοσµένα (σε Ευρώ)... (0,09) (0,07) Την 30 Ιουνίου 2012, εκτός από τις κοινές µετοχές, δεν υπάρχουν άλλοι τίτλοι. Σηµείωση 6: Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Κατά τη διάρκεια της περιόδου, οι προσθήκες ενσώµατων ακινητοποιήσεων ανήλθαν σε Ευρώ 528 χιλ. και οι αποσβέσεις ανήλθαν σε Ευρώ χιλ.. Οι προσθήκες αφορούν κυρίως µελέτες για το Συνεδριακό Κέντρο καθώς και αγορά εξοπλισµού. Σηµείωση 7: Τραπεζικά δάνεια Επιτόκιο Λήξη Μακρ/σµα Βραχ/σµα Μακρ/σµα Βραχ/σµα άνειο κεφαλαίου κίνησης Overn/t + 5.0% Επενδυτικό δάνειο Overn/t + 5.0% Επενδυτικό δάνειο Euribor % Επενδυτικό δάνειο Euribor % Επενδυτικό δάνειο Euribor % Σύνολo Κατά τη διάρκεια της περιόδου η Εταιρεία άντλησε δάνεια κεφαλαίου κίνησης ύψους Ευρώ 537 χιλ. από την µητρική. Τα αντληθέντα κεφάλαια χρησιµοποιήθηκαν για εξόφληση υποχρεώσεων που απορρέουν από τα ήδη εκτελεσθέντα έργα του επενδυτικού προγράµµατος της Εταιρείας, καθώς και για λειτουργικές ανάγκες. Σηµειώνεται ότι ο τραπεζικός δανεισµός έχει χορηγηθεί από τη µητρική και είναι εκφρασµένος σε Ευρώ. Σηµείωση 8: Μετοχικό κεφάλαιο Την 30 Ιουνίου 2012, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ χιλιάδες, διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας Ευρώ 3,00 η κάθε µία. εν υπήρξε µεταβολή στον αριθµό των µετοχών σε σχέση µε την 31 εκεµβρίου Οι µετοχές της Εταιρείας είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Σύµφωνα µε το Μητρώο µετόχων της Εταιρείας, κατά την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων, ο µόνος µέτοχος µε ποσοστό συµµετοχής στην Εταιρεία µεγαλύτερο του 5%, ήταν η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ µε ποσοστό συµµετοχής 85,35%. Σηµείωση 9: Αποθεµατικά Τακτικό αποθεµατικό Φορολογηθέντα αποθεµατικά Φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο αποθεµατικά Απαλλασσόµενα της φορολογίας αποθεµατικά Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµου Σύνολα Σηµείωση 10: Συναλλαγές συνδεδεµένων µερών Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα µεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεµένων µερών που αφορούν την περίοδο καθώς και τα σχετικά συγκριτικά υπόλοιπα που παρουσιάζονται κατά την αναλύονται ως εξής: 16

17 (ποσά σε χιλ. Ευρώ) Συνδεόµενο µέρος Περιγραφή συναλλαγής Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Έξοδα από τόκους δανείων Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Έσοδα από τόκους καταθέσεων Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Έσοδα από παροχή υπηρεσιών Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Προµήθειες και έξοδα τραπεζών Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Έξοδα παροχής υπηρεσιών Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Έσοδα για αµοιβές δανεισµένου προσωπικού ΑΕΕΓΑ «Η Εθνική» Έξοδα από ασφάλιστρα ΑΕΕΓΑ «Η Εθνική» Έξοδα από ασφάλιστρα προσωπικού Εθνοplan ΑΕ Έξοδα παροχής υπηρεσιών Εθνοdata ΑΕ Έξοδα παροχής υπηρεσιών Εθνική Leasing AE Έξοδα από τόκους µισθωµάτων ΕΤΕ (Κύπρος) ΛΤ Έξοδα από τόκους δανείων Συνδεόµενο µέρος Περιγραφή υπολοίπου Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανειακές υποχρεώσεις Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Υποχρεώσεις από οφειλόµενους τόκους δανείων Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Απαιτήσεις από παροχή υπηρεσιών..., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Εγγυητικές επιστολές Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Υποχρεώσεις από παροχή υπηρεσιών Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Υποχρεώσεις από οφειλόµενες προµήθειες και έξοδα ΑΕΕΓΑ «Η Εθνική» Υποχρεώσεις από ασφάλιστρα προσωπικού ΑΕΕΓΑ «Η Εθνική» Υποχρεώσεις από ασφάλιστρα., ΑΕΕΓΑ «Η Εθνική» Απαιτήσεις από παροχή υπηρεσιών Εθνοdata ΑΕ Υποχρεώσεις από παροχή υπηρεσιών ΕΤΕ (Κύπρος) ΛΤ ανειακές υποχρεώσεις ΕΤΕ (Κύπρος) ΛΤ Υποχρεώσεις από οφειλόµενους τόκους δανείων Εθνική Factors ΑΕ Υποχρεώσεις πρακτορείας επιχειρηµατικών υποχρεώσεων *Οι εταιρείες Εθνοplan ΑΕ και Εθνοdata ΑΕ συγχωνεύτηκαν µετά την Οι αµοιβές ιοικητικού Συµβουλίου και διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας (πλέον εισφορών) ανήλθαν αντίστοιχα σε Ευρώ 0 χιλ. ( : Ευρώ 11 χιλ.) και Ευρώ 219 χιλ. ( : Ευρώ 520 χιλ.). Σηµείωση 11: Οψιγενή γεγονότα εν υπάρχουν µεταγενέστερα της κατάστασης οικονοµικής θέσης της 30 Ιουνίου 2012 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα.π.χ.α.. Σηµείωση 12: εσµεύσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις Κατά την ηµεροµηνία της παρούσας ενδιάµεσης συνοπτικής κατάστασης οικονοµικής θέσης, η Εταιρεία έχει συνάψει συµβάσεις έργων, το ανεκτέλεστο µέρος των οποίων ανέρχεται σε ποσό ύψους Ευρώ 670 χιλ. περίπου. Κατά της Εταιρείας έχουν ασκηθεί αγωγές συνολικού ύψους Ευρώ 12 εκατ. περίπου και η Εταιρεία έχει ασκήσει αγωγές συνολικού ύψους Ευρώ 7 εκατ. περίπου. Οι Νοµικοί Σύµβουλοι θεωρούν ότι δεν θα τελεσιδικήσουν κατά της Εταιρείας σηµαντικού ποσού αγωγές και ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε σχηµατισµό πρόβλεψης εις βάρος των αποτελεσµάτων. Στις η Εταιρεία ανακηρύχθηκε Προσωρινή Ανάδοχος του ιεθνούς ηµόσιου Πλειοδοτικού ιαγωνισµού για τη Μακροχρόνια Μίσθωση, διάρκειας σαράντα (40) ετών, του Τουριστικού Λιµένα Βουλιαγµένης (εφεξής «Μαρίνα»), προσφέροντας συνολικό µίσθωµα ύψους Ευρώ 43 εκατ., πλέον πληθωρισµού και λοιπών προσαυξήσεων ανά έτος, για όλη τη διάρκεια της σύµβασης. Στο πλαίσιο της σύµβασης µακροχρόνιας µίσθωσης η Εταιρεία πρόκειται να συστήσει θυγατρική η οποία θα αναλάβει τη µίσθωση και διαχείριση της Μαρίνας καθώς και την αναβάθµιση και ανακαίνιση της. 17

18 εν υπάρχουν υποθήκες, προσηµειώσεις ή άλλα βάρη επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά από τις φορολογικές αρχές µέχρι και την χρήση Τον Ιούλιο του 2012 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της Εταιρείας από τον τακτικό ορκωτό ελεγκτή λογιστή για τη χρήση 2011 σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν.3943/2011. Με το πέρας του φορολογικού ελέγχου η Εταιρεία έλαβε φορολογικό πιστοποιητικό και εφόσον παρέλθει περίοδος 18 µηνών η φορολογική θέση της Εταιρείας θεωρείται περαιωµένη σύµφωνα µε το άρθρο 6 της ΠΟΛ.1159/ Κατά την ηµεροµηνία της παρούσας ενδιάµεσης συνοπτικής κατάστασης οικονοµικής θέσης βρίσκεται σε εξέλιξη από τις φορολογικές αρχές ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων που ενδέχεται να απορρίψει δαπάνες και να καταλογίσει πρόστιµα το ύψος των οποίων δεν µπορεί να προσδιορισθεί, ενώ ο φορολογικός έλεγχος της εξαµηνιαίας περιόδου που έληξε την δεν έχει διενεργηθεί. Κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν καταστεί οριστικές. Η ιοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι τα αποτελέσµατα των προαναφερόµενων φορολογικών ελέγχων δεν θα έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της. Πέρα των ανωτέρω η Εταιρεία θεωρεί ότι δεν υπάρχει σηµαντική παρούσα οφειλή η οποία να προκύπτει από γεγονότα του παρελθόντος, ούτε δεσµευτικά γεγονότα από νοµική η τεκµαιρόµενη υποχρέωση που ο διακανονισµός τους θα επιφέρει σηµαντική εκροή οικονοµικών πόρων. Βουλιαγµένη, 29 Αυγούστου 2012 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΓΡΙΒΕΑΣ ΟΥΛΤΣΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ ΗΣ 18

19 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 4/507/ Ε.Κ. ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ AP.M.A.E /06/B/98/78 ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 40, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (Σύµφωνα µε την απόφαση 4/507/ του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. («Εταιρεία»). Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση του διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκοπήσεως του νόµιµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται. ιεύθυνση διαδικτύου: Ηµεροµηνία έγκρισης των εξαµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων από το Σ: 29 Αυγούστου 2012 Νόµιµος ελεγκτής: Εµµανουήλ Πηλείδης ΑΜ ΣΟΕΛ Ελεγκτική εταιρεία: Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καµπάνης Α.Ε. Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Με σύµφωνη γνώµη (ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες Eυρώ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ 30/6/ /12/2011 1/1-30/6/12 1/1-30/6/11 1/4-30/6/12 1/4-30/6/11 Ενεργητικό Ιδιοχρησιµοποιούµενες ενσώµατες ακινητοποιήσεις Κύκλος εργασιών Ασώµατες ακινητοποιήσεις 6 9 Μικτά αποτελέσµατα κέρδη / (ζηµίες) (2.407) (3.107) Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών Αποθέµατα και επενδυτικών αποτελεσµάτων (4.642) (5.383) (375) (662) Απαιτήσεις από πελάτες Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων (5.490) (6.017) (797) (1.039) Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (Α) (5.471) (4.963) (802) (838) Σύνολο ενεργητικού Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) - Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(έξοδα) µετά από (5.471) (4.963) (802) (838) Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις Μετοχικό κεφάλαιο Κατανέµονται σε (ανά µετοχή): Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (28.743) (23.272) Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε ) (0,09) (0,07) (0,01) (0,01) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων εταιρείας (α) Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α) επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων (1.770) (1.500) Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις Προβλέψεις/λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις /1-30/6/12 1/1-30/6/11 Σύνολο υποχρεώσεων (δ) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων (γ)+(δ) Λειτουργικές δραστηριότητες Ζηµίες προ φόρων (5.490) (6.017) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Πλέον / µείον προσαρµογές για: Αναλογία εσόδου επιχορηγηθέντων παγίων (16) (16) 30/6/ /6/2011 Αποσβέσεις Προβλέψεις υποχρεώσεων προς το προσωπικό (8) 53 Ίδια κεφάλαια έναρξης περιόδου (1/1/12 και 1/1/11) Λοιπές προβλέψεις (78) - Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) µετά από φόρους (5.471) (4.963) Συναλλαγµατικές διαφορές (8) (18) Ίδια κεφάλαια λήξης περιόδου (30/6/12 και 30/6/11) Ζηµίες από εκποίηση περιουσιακών στοιχείων - 13 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πιστωτικοί τόκοι (42) (64) Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογ/σµών 1. Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν είναι αυτές που προβλέπουν τα ιεθνή κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε λειτουργικές δραστηριότητες: Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α.) και δεν έχουν µεταβληθεί σε σχέση µε αυτές (Αύξηση) / µείωση αποθεµάτων (74) (126) της προηγούµενης χρήσης. Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (816) (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανείων) Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού κατά την 30 Ιουνίου 2012 και 31 εκεµβρίου Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληθέντα (855) (562) 2011 ήταν 538 και 353 άτοµα αντίστοιχα. Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (409) Επενδυτικές δραστηριότητες 3. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2005 και βρίσκεται σε εξέλιξη ο Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων (629) (815) φορολογικός έλεγχος των χρήσεων Τον Ιούλιο του 2012 ολοκληρώθηκε ο Τόκοι εισπραχθέντες φορολογικός έλεγχος της Εταιρείας από τον τακτικό ορκωτό ελεγκτή λογιστή για την χρήση 2011 Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (587) (751) σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν.3943/2011.Περαιτέρω πληροφορίες αναφέρονται στην σηµείωση Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 12 των οικονοµικών καταστάσεων. Εισπράξεις από αναληφθέντα δάνεια Εξοφλήσεις δανείων (484) (98) 4. Η Εταιρεία έχει σχηµατίσει προβλέψεις ύψους 500 χιλ. που αφορούν φορολογικά ανέλεγκτες Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις - (28) χρήσεις. Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµ/µικές δραστηριότητες (γ) Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 5. Κατά της Εταιρείας έχουν ασκηθεί αγωγές συνολικού ύψους 12 εκατ. περίπου. Οι Νοµικοί ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ) Σύµβουλοι θεωρούν ότι δεν θα τελεσιδικήσουν κατά της Εταιρείας σηµαντικού ποσού αγωγές και ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε σχηµατισµό πρόβλεψης εις βάρος των Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου αποτελεσµάτων. Σηµειώνεται επίσης ότι η Εταιρεία έχει ασκήσει ανταγωγές για µέρος των ανωτέρω αγωγών. Περαιτέρω πληροφορίες αναφέρονται στη σηµείωση 12 των οικονοµικών καταστάσεων. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται µε τη µέθοδο της ολικής Βουλιαγµένη, 29 Αυγούστου 2012 ενοποίησης στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζει η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (ποσοστό συµµετοχής 85,35%) µε έδρα την Ελλάδα. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 7. Τα ποσά που έχουν προκύψει από συναλλαγές της Εταιρείας µε τα συνδεδεµένα προς αυτήν µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το.λ.π.24, συνοψίζονται ως εξής: Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών και έσοδα από τόκους: 90 χιλ. ΠΕΤΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΓΡΙΒΕΑΣ Αγορές αγαθών και υπηρεσιών και έξοδα από τόκους: 995 χιλ. Καταθέσεις: χιλ. Απαιτήσεις: 37 χιλ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποχρεώσεις και δάνεια: χιλ. Συναλλαγές και αµοιβές διευθ/κών στελεχών και µελών της διοίκησης: 219 χιλ. Απαιτήσεις από διευθ/κά στελέχη και µέλη της διοίκησης: - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΥΛΤΣΙΝΟΣ ΠΑΡΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ ΗΣ Υποχρεώσεις προς τα διευθ/κά στελέχη και µέλη της διοίκησης: - ΑΡ. Α ΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ

20 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Προς τους µετόχους της «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ.» Εισαγωγή Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη συνοπτική κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ» (η «Εταιρεία») της 30ης Ιουνίου 2012 και τις σχετικές συνοπτικές καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών καθαρής θέσης και ταµειακών ροών της εξάµηνης περιόδου που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η ιοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά ( ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΛΠ» 34). ική µας ευθύνη είναι η έκφραση συµπεράσµατος επί αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. Εύρος Επισκόπησης ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτηµάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηµατοοικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν µας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα µπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε την παρούσα δεν διατυπώνουµε γνώµη ελέγχου. 20

21 Συµπέρασµα Με βάση την διενηργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε θα µας οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ΛΠ 34. Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων Η επισκόπησή µας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της προβλεπόµενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης, µε τη συνηµµένη ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. Αθήνα, 29Αυγούστου, 2012 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Εµµανουήλ Α. Πηλείδης Α.Μ. ΣΟΕΛ Deloitte. Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καµπάνης Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών & Συµβούλων Επιχειρήσεων Φραγκοκκλησιάς 3 α & Γρανικού, Μαρούσι Α.Μ. ΣΟΕΛ Ε

22 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Γνωστοποιείται, σύµφωνα µε την απόφαση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών 25/ και τον Κανονισµό του Χ.Α., ότι µε την από απόφαση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών εγκρίθηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µε καταβολή µετρητών, µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων της «Αστήρ Παλάς Βουλιαγµένης ΑΞΕ», η οποία αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων στις Από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου η Εταιρεία άντλησε κεφάλαια ύψους Ευρώ χιλ. µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας Ευρώ 3,00 εκάστη µε τιµή διάθεσης Ευρώ 4,68 ανά µετοχή. Η περίοδος άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης διενεργήθηκε από τις έως και Οι νέες µετοχές που εκδόθηκαν εισήχθησαν στο Χρηµατιστήριο Αθηνών στις Η πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου από το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας έγινε την Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την ως άνω αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως αναφέρονται στο Ενηµερωτικό ελτίο, και όπως τροποποιήθηκε µε τις αποφάσεις των από 17 Ιουνίου 2009, 14 Ιουνίου 2010, 20 Ιουνίου 2011 και 29 Ιουνίου 2012 Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων, διατέθηκαν µέχρι την ως ακολούθως: ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙ- ΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΠ. ΕΝΗΜ. ΕΛΤΙΟΥ (Ε )*1 ΙΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΧΡΙ ΙΑΤΕΘΕΝΤ Α ΚΕΦΑΛΑΙΑ Α ΙΑΘΕΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΡΟΣ ΙΑΘΕΣΗ (*2) 1.Συµµετοχή της Εταιρείας επί των επενδυτικών σχεδίων (α).Αποπληρωµή δανείων (αντλήθηκαν ως συµµετοχή επί των επενδυτικών σχεδίων) (β).Αποπληρωµή δανειακών υποχρεώσεων (από τη Μητρική) (α).Επενδύσεις (ανακαίνιση καµπανών ξεν/χίου ARION RESORT & SPA) (β).Επενδύσεις (ανακαίνιση παραλίας ASTIR BEACH) (γ).Επενδύσεις (ανακαίνιση εστιατορίου CLUB HOUSE) (δ).Επενδύσεις (για λοιπά έργα και κυρίως στο THE WESTIN ATHENS) Κεφάλαιο κίνησης Σύνολο Σηµειώσεις: 1. Όπως τροποποιήθηκαν µε τις αποφάσεις των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της 17 Ιουνίου 2009, και 14 Ιουνίου Σύµφωνα µε απόφαση του.σ. της 29 Νοέµβριου 2011 η Εταιρεία δεν εκταµίευσε, για την περίοδο , το ποσό των Ευρώ 380χιλ. για το επενδυτικό σχέδιο της ξενοδοχειακής µονάδας «NAYΣΙΚΑ», όπως είχε αποφασισθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 20 Ιουνίου Λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών αδειοδότησης του έργου η εκταµίευση ποσού των Ευρώ 380χιλ. θα πραγµατοποιηθεί στη χρήση 2013 και η µεταβολή αυτή εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29 Ιουνίου Συνεπώς κατά την παρέµειναν αδιάθετα κεφάλαια ύψους Ευρώ 2.394χιλ. τα οποία θα διατεθούν συνολικά κατά την περίοδο ως συµµετοχή της Εταιρείας επί του επενδυτικού σχεδίου εκσυγχρονισµού µε την δηµιουργία συµπληρωµατικών εγκαταστάσεων (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) στη ξενοδοχειακή µονάδα «ΝΑΥΣΙΚΑ». 3. Το υπόλοιπο προς διάθεση ποσό ύψους χιλ. ήταν τοποθετηµένο σε προθεσµιακό λογαριασµό σε πιστωτικό ίδρυµα κατά την 30/6/ Οι δαπάνες έκδοσης (προ φόρων) ανήλθαν σε 334 χιλ. και καταχωρήθηκαν σε χρέωση του λογαριασµού «Ειδικό αποθεµατικό από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». ιευκρινίζεται ότι το προαναφερόµενο ποσό είχε καταβληθεί έως την 31/12/2008. Βουλιαγµένη, 29 Αυγούστου 2012 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΡΙΒΕΑΣ ΟΥΛΤΣΙΝΟΣ 22 ΠΑΡΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ ΗΣ

23 ΈΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ «ΈΚΘΕΣΗΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» Προς το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ» Σύµφωνα µε την εντολή που λάβαµε από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ» (η Εταιρεία), διενεργήσαµε τις κατωτέρω προσυµφωνηµένες διαδικασίες στο πλαίσιο όσων προβλέπονται από το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, καθώς και το σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς, σχετικά µε την Έκθεση ιάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων της Εταιρείας, που αφορά την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών που πιστοποιήθηκε µε την από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. Η ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την σύνταξη της προαναφερόµενης Έκθεσης. Αναλάβαµε αυτή την εργασία σύµφωνα µε το ιεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, το οποίο ισχύει σε «Αναθέσεις Εκτέλεσης Προσυµφωνηµένων ιαδικασιών Συναφών µε Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση». Ευθύνη µας είναι να εκτελέσουµε τις κατωτέρω προσυµφωνηµένες διαδικασίες και να σας γνωστοποιήσουµε τα ευρήµατά µας. ιαδικασίες: 1. Συγκρίναµε τα ποσά που αναφέρονται ως εκταµιεύσεις στην επισυναπτόµενη «Έκθεση ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου µε Καταβολή Μετρητών», µε τα αντίστοιχα ποσά που έχουν αναγνωρισθεί στα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, κατά την χρονική περίοδο που αυτά αναφέρονται. 2. Εξετάσαµε την πληρότητα της Έκθεσης και την συνέπεια του περιεχοµένου της µε τα αναφερόµενα στο Ενηµερωτικό ελτίο, που εκδόθηκε από την Εταιρεία για το σκοπό αυτό, καθώς και µε τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρµόδιων οργάνων της Εταιρείας των ηµεροµηνιών 17 Ιουνίου 2009, 14 Ιουνίου 2010, 20 Ιουνίου 2011 και 29 Ιουνίου Ευρήµατα: 1. Τα ανά κατηγορία χρήσης/επένδυσης ποσά που εµφανίζονται ως εκταµιεύσεις στην επισυναπτόµενη «Έκθεση ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου µε Καταβολή Μετρητών», προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, στη χρονική περίοδο που αυτά αναφέρονται. 2. Το περιεχόµενο της Έκθεσης περιλαµβάνει τις κατ ελάχιστον πληροφορίες που προβλέπονται για το σκοπό αυτό από το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, καθώς και το σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς και είναι συνεπές µε τα αναφερόµενα στο οικείο Ενηµερωτικό ελτίο και τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις των αρµοδίων οργάνων της Εταιρείας των ηµεροµηνιών 17 Ιουνίου 2009, 23

24 14 Ιουνίου 2010 της 20 Ιουνίου 2011 και ειδικότερα της 29 Ιουνίου 2012 µε την οποία µετατέθηκε η χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων ύψους χιλ. Ευρώ για την περίοδο έως Με δεδοµένο ότι η διενεργηθείσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύµφωνα µε τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα ιεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, δεν εκφράζουµε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουµε ανωτέρω. Αν είχαµε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή είχαµε εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση ενδεχοµένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή µας και άλλα θέµατα, πέραν των αναφεροµένων στην προηγούµενη παράγραφο. Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας στα πλαίσια της τήρησης των υποχρεώσεών της προς το κανονιστικό πλαίσιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και το σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς. Ως εκ τούτου, η Έκθεση αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί για άλλους σκοπούς αφού περιορίζεται µόνο στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω και δεν επεκτείνεται στις οικονοµικές καταστάσεις που συνέταξε η Εταιρεία για την περίοδο που έληξε για τις οποίες εκδώσαµε ξεχωριστή έκθεση Επισκόπησης µε ηµεροµηνία 29 Αυγούστου Αθήνα, 29 Αυγούστου, 2012 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Εµµανουήλ Α Πηλείδης Αρ. Μ. ΣΟΕΛ Deloitte. Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καµπάνης Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών & Συµβούλων Επιχειρήσεων Φραγκοκκλησιάς 3 α & Γρανικού, Μαρούσι Α.Μ. ΣΟΕΛ Ε

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ. Όµιλος και Εταιρεία Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ. Όµιλος και Εταιρεία Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2013 (Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ. Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ. Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις 30 Ιουνίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ. Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ. Οικονομικές Καταστάσεις ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως από 01 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Μάιος 2014 Αστήρ Μαρίνα Βουλιαγμένης ΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ. Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ. Οικονομικές Καταστάσεις ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως από 01 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Μάιος 2015 Αστήρ Μαρίνα Βουλιαγμένης ΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ. Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ. Οικονομικές Καταστάσεις ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως από 04 Οκτωβρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Μάιος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Ιανουαρίου 2006 127.800 21.314 4.770 (13.589) 140.295. 31 η εκεµβρίου 2006 127.800 21.314 4.770 (26.747) 127.137

1 η Ιανουαρίου 2006 127.800 21.314 4.770 (13.589) 140.295. 31 η εκεµβρίου 2006 127.800 21.314 4.770 (26.747) 127.137 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Οικονοµικές Καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Μάρτιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε.

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. (Με βάση την Απόφαση 7/372/15.2.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Εκθεση ιαχειρίσεως του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01-30.06.2014 Αύγουστος 2014 Περιεχόµενα 1 ηλώσεις των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου...3 2 Εξαµηνιαία Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Νόµου 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε τους εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E.

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Eξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση περιόδου από (σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. ηλώσεις εκπροσώπων του ιοικητικού Συµβουλίου 3 2. Εξαµηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIC CATERING A.E. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 30η Ιουνίου 2012 (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε

OLYMPIC CATERING A.E. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 30η Ιουνίου 2012 (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4 ΙΙ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 7 IV. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2014) Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 3556 / 2007 Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 77083027000 ( πρώην Αριθµός Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς «ΠΧΑ»

Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς «ΠΧΑ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς «ΠΧΑ» ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ 59200 ΝΑΟΥΣΑ (ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ) ΤΗΛ 23320 52650, ΦΑΞ 23320 52676 E-MAIL info@varvaressos.gr www.varvaressos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014 (Με βάση το άρθρο 5 του Ν.3556/2007)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014 (Με βάση το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2014 (Με βάση το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕΛΙ Α ηλώσεις µελών του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ µε δ.τ. «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 19.06.2013

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ µε δ.τ. «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ µε δ.τ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 19.06.2013 Για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Ανωνύµου Εταιρίας µε την επωνυµία ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ µε διακριτικό τίτλο µε καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» «MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεµβρίου 2013 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ήλωση Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 CPI ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΕΜΗ 1788301000 (ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 32624/06/B/95/1) Έδρα: Ραφαηλίδου 1, Ταύρος Αττικής Τ.Κ. 17778 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15 ο Χιλ. Λεωφόρου Πάρνηθος Αχαρνές ΑΡ.ΓΕΜΗ 8741201000 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ης εκεµβρίου 2014 1 Ιουλίου 2014 31 εκεµβρίου 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2013) Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Μητρώου Α.Ε.13782/06/Β/86/06 ιστόµου 5-7 Μαρούσι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Β.Ε.Π.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Β.Ε.Π.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Β.Ε.Π.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 31 η ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013. Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007, άρθρο 5 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013. Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007, άρθρο 5 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007, άρθρο 5 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38 15ο χιλ. Ε.Ο. Ρεθύµνου - Ηρακλείου ήµος

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35943/06/Β/96/17 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 ΑΘΗΝΑ

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35943/06/Β/96/17 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 ΑΘΗΝΑ Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35943/06/Β/96/17 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 ΑΘΗΝΑ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2009 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2011 (Σύµφωνα µε το Ν.3556/2007) Μάρτιος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2012) Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Μητρώου Α.Ε.13782/06/Β/86/06 ιστόµου

Διαβάστε περισσότερα

Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση της 30 ης Ιουνίου 2013 (1 η Ιανουαρίου 30 η Ιουνίου 2013) Βάσει του Ν. 3556/2007 ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση της 30 ης Ιουνίου 2013 (1 η Ιανουαρίου 30 η Ιουνίου 2013) Βάσει του Ν. 3556/2007 ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1 η Ιανουαρίου 30 η Ιουνίου 2013) Βάσει του Ν. 3556/2007 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΘΕΟ ΟΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ. Όµιλος και Εταιρεία Ετήσια Οικονοµική Έκθεση

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ. Όµιλος και Εταιρεία Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2013 (Σύµφωνα µε το Ν.3556/2007) Μάρτιος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα