ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. Συνιστούµε, εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε Οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την Εταιρία, Να ανατρέξει στην διεύθυνση του διαδικτύου όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : Σοφιανός Νικόλαος Α.Μ. ΣΟΕΛ Ελεγκτική εταιρία : Deloitte. Χατζηπαύλου, Σοφιανός & Καµπάνης Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές & Επιχειρηµατικοί σύµβουλοι Τύπος έκθεσης επισκόπησης: εν απαιτείται για το πρώτο τρίµηνο

2 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (ΜΑΕ 6073/06/Β/86/12) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ IFRS ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ταµείο & διαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα , ,48 Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυµάτων , ,50 Χαρτοφυλάκιο συναλλαγών - - Παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα - απαιτήσεις ,80 - άνεια και προκαταβολές σε πελάτες (µετά από προβλέψεις) , ,51 Χαρτοφυλάκιο διαθέσιµο προς πώληση , ,13 Συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις ( µόνο για τα µη ενοποιηµένα) - - Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις , ,84 Ασώµατες ακινητοποιήσεις , ,02 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις , ,04 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις , ,00 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού , ,77 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,29 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύµατα , ,28 Υποχρεώσεις προς πελάτες , ,03 Παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα-υποχρεώσεις ,12 - Εκδοθείσες οµολογίες και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις , ,46 Προβλέψεις για κινδύνους & βάρη , ,88 Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις , ,00 Λοιπές υποχρεώσεις , ,89

3 Σύνολο υποχρεώσεων , ,54 Καθαρή θέση µετόχων Εταιρίας Μετοχικό Κεφάλαιο , ,67 ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο , ,56 Μειόν : Ίδιες µετοχές , ,23 Λοιπά αποθεµατικά και κέρδη εις νέον , ,25 ικαιώµατα µειοψηφίας - - Σύνολο Καθαρής Θέσης , ,75 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,29

4 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (ΜΑΕ 6073/06/Β/86/12) ENOΠOIHMENH ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ IFRS ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Τόκοι & εξοµοιούµενα έσοδα , ,01 Τόκοι & εξοµοιούµενα έξοδα , ,19 ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΤΟΚΟΥΣ , ,82 Έσοδα προµηθειών , ,25 Έξοδα προµηθειών , ,19 ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ , ,06 Έσοδα από Μερίσµατα - - Ζηµιές από Χρηµατοοικονοµικές πράξεις , ,10 Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως , ,23 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ , ,01 Προβλέψεις για πστωτικούς κινδύνους , ,99 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , ,44 Γενικά λειτουργικά έξοδα , ,31 Αποσβέσεις , ,51 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων - - ΕΞΟ Α ΑΠΌ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ , ,25 Ζηµιές συµµετοχών σε συγγενείς εταιρείες ,34

5 Κέρδη προ φόρων ,38 - Ζηµιές προ φόρων ,58 Μείον φόροι - - Αναβαλλόµενο φορολογικό αποτέλεσµα Οµίλου , ,29 Κέρδη µετά από φόρους ,87 - Ζηµιές µετά από φόρους ,29 Κέρδη αναλογούντα στους µετόχους της Τράπεζας ,87 - Κέρδη αναλογούντα στους µετόχους µειοψηφίας - - Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή -βασικά (σε ευρώ) 0,04 -

6 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (ΜΑΕ 6073/06/Β/86/12) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ( ποσά εκφρασµένα σε χιλ. ) Υπόλοιπο έναρξης της 1ης Ιανουαρίου Αύξηση / Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου ιανεµηθέντα Μερίσµατα 0 0 Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση Κέρδη / Ζηµιές περιόδου µετά από φόρους Αγορές / Πωλήσεις Ιδίων Μετοχών 0 0 Υπόλοιπο την 31η Μαρτίου

7 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (ΜΑΕ 6073/06/Β/86/12) ΣΥΜΦΩΝΙΑ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ποσά εκφρασµένα σε χιλ. ) 1 Ιανουαρίου Ιανουαρίου 2004 Αναλογούντα ίδια κεφάλαια έναρξης περιόδου (Ελληνικές λογιστικές Αρχές) Πρώτη εφαρµογή ΛΠ 39 από Πρόβλεψη για παροχές προς εργαζοµένους Επίδραση αποσβέσεων -διαγραφή παγίων στοιχείων ενεργητικού Αποτίµηση αξίας διαθεσίµου προς πώληση χαρτοφυλακίου 0 0 Αποµείωση αξίας διαθεσίµου προς πώληση χαρτοφυλακίου 0 0 Αποτίµηση παραγώγων και λοιπές προσαρµογές 0 0 Προσαρµογή προβλέψεων και εσόδων τόκων δανείων Προσαρµογή εσόδου προµήθειας δανείων σύµφωνα µε ΛΠ Αναγνώριση Leasing Λοιπές προσαρµογές λόγω αναδιοργάνωσης Αγορά Ιδίων Μετοχών Επίδραση αναβαλλόµενης φορολογίας Αναλογούντα ίδια κεφάλαια έναρξης περιόδου ( ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης)

8 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (ΜΑΕ 6073/06/Β/86/12) ΣΥΜΦΩΝΙΑ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ποσά εκφρασµένα σε χιλ. ) 31 Μαρτίου Μαρτίου 2004 Αναλογούντα ίδια κεφάλαια έναρξης περιόδου (Ελληνικές λογιστικές Αρχές) Πρόβλεψη για παροχές προς εργαζοµένους Επίδραση αποσβέσεων -διαγραφή παγίων στοιχείων ενεργητικού Αποτίµηση αξίας διαθεσίµου προς πώληση χαρτοφυλακίου Αποµείωση αξίας διαθεσίµου προς πώληση χαρτοφυλακίου Αποτίµηση παραγώγων και λοιπές προσαρµογές Προσαρµογή προβλέψεων και εσόδων τόκων δανείων σύµφωνα µε ΛΠ Προσαρµογή εσόδου προµήθειας δανείων σύµφωνα µε ΛΠ Αναγνώριση Leasing Λοιπές προσαρµογές λόγω αναδιοργάνωσης Αγορά Ιδίων Μετοχών Επίδραση αναβαλλόµενης φορολογίας Αναλογούντα ίδια κεφάλαια έναρξης περιόδου

9 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1/2005 ΕΩΣ 31/3/ Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα της περιόδου (α)+(β)+(γ) Επίπτωση συναλλαγµατικών διαφορών στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Σύνολο εισροών / (εκροών) περιόδου Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

10 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Η Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε µε έδρα την Ελλάδα ( ήµος Αθηναίων) έχει σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία τη µορφή της Ανώνυµης Εταιρείας και λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύµων Εταιρειών, τις διατάξεις του Ν.2076/1992 περί Πιστωτικών Ιδρυµάτων και γενικότερα µέσα στο πλαίσιο των διατάξεων της Ελληνικής Νοµοθεσίας και των αποφάσεων των αρχών που εποπτεύουν τα Ελληνικά Πιστωτικά Ιδρύµατα. 1.2 Σύµφωνα µε το Καταστατικό της έχει ως σκοπό να ενεργεί για λογαριασµό της ή για λογαριασµό άλλων όλες τις τραπεζικές εργασίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 1.3 Στις 31 Μαρτίου 2005 η Γενική Τράπεζα απασχολούσε άτοµα ενώ σε επίπεδο οµίλου απασχολούσε άτοµα. 1.4 Η κατάσταση από πλευράς φορολογικών ελέγχων της Τράπεζας και γενικότερα των εταιρειών του Οµίλου της για όλα τα φορολογικά αντικείµενα έχει ως ακολούθως : H Γενική Τράπεζα Α.Ε δεν έχει ελεγχθεί για τις χρήσεις 2000 έως 2004 Η Γενική Καρτών Α.Ε δεν έχει ελεγχθεί για τις χρήσεις 2001 έως 2004 Η Γενική FINANCE AE δεν έχει ελεγχθεί για τις χρήσεις 2003 έως 2004 Η Γενική Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης ΕΠΕ δεν έχει ελεγχθεί για την χρήση Η ΓΕΝΙΚΗ LEASING A.E. δεν έχει ελεγχθεί για τις χρήσεις 2003 έως Η GBG FINANCE PLC είναι φορολογικός κάτοικος του Ηνωµένου Βασιλείου και δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2001 έως Η ΓΕΝΑΠ Α.Ε. από 30 Οκτωβρίου 2002 βρίσκεται υπό εκκαθάριση και έχει ελεγχθεί φορολογικά για όλα τα φορολογικά αντικείµενα µέχρι την ηµεροµηνία αυτή. Παραµένει ανέλεγκτη για την µετά την 31 η Οκτωβρίου 2002 περίοδο εκκαθάρισης. Η ΓΑΙΟΓΝΩΜΩΝ ΑΕ δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2002 έως Κατά το πρώτο τρίµηνο της τρέχουσας χρήσης πραγµατοποιήθηκε η πώληση του 100% της Ανωνύµου Εταιρείας ΑDVANCED INFORMATION SERVICES (A.I.S.) SA η οποία λόγω του µικρού µεγέθους της και της συρρίκνωσης των εργασιών της δεν επηρέασε την καθαρή θέση, τον κύκλο εργασιών και τα αποτελέσµατα του Οµίλου της Γενικής Τράπεζας. 1.6 Η περαίωση των χρήσεων και η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της Τράπεζας και όλων των εταιρειών του Οµίλου της από ιδρύσεως τους συµπίπτει µε το τέλος κάθε ηµερολογιακού έτους. 1.7 Οι Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου της Γενικής Τράπεζας περιλαµβάνονται στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της SOCIETE GENERALE PARIS S.A. µε έδρα την Γαλλία η οποία ελέγχει άµεσα το 50,34% της Γενικής Τράπεζας που είναι η µητρική του οικείου υποοµίλου.

11 1.8 εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των στοιχείων του Ενεργητικού της Τράπεζας και των Εταιρειών του Οµίλου της. 1.9 Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Τράπεζας και των Εταιρειών του Οµίλου της µε τους πελάτες, προµηθευτές ή τις προϊστάµενες αρχές δεν αναµένεται να επηρεάσουν δυσµενώς τα αποτελέσµατα της Τράπεζας και του Οµίλου της στο µέλλον Οι διεταιρικές συναλλαγές (πωλήσεις, αγορές, απαιτήσεις και υποχρεώσεις)της Τράπεζας που έχουν προκύψει από τις συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα κατά την έννοια του ΛΠ 24 µέρη από 1 η Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 κατά κατηγορία έχουν ως ακολούθως : ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Σε χιλ. Ευρώ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ H ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ σύµφωνα µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 12 ης Μαΐου 2005 αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου κατά ,36 Ευρώ, µε καταβολή µετρητών. Η αύξηση θα πραγµατοποιηθεί µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 5,77 Ευρώ εκάστη µε τιµή διάθεσης 6 ευρώ ανά µετοχή µε τη διαδικασία άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης των µετόχων µε αναλογία 4 νέες µετοχές σε κάθε 10 παλαιές. Η διαφορά µεταξύ τιµής διάθεσης των νέων µετοχών και της ονοµαστικής τους αξίας θα αχθεί εις πίστωση του λογαριασµού, «ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο» Από το τέλος του τριµήνου ( ) µέχρι την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων δεν έλαβαν χώρα άλλα σηµαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν στο παρόν. 2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 2.1 Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις της Γενικής Τράπεζας σε ατοµική και σε ενοποιηµένη βάση είναι οι πρώτες καταστάσεις που συντάχθηκαν εφαρµόζοντας πλήρως τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) και εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας στις Το.Π.Χ.Π. 1. «Πρώτη Εφαρµογή των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης» εφαρµόστηκε για την µετάβαση στα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα από 1 η Ιανουαρίου 2004.

12 2.3 Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Τράπεζας µέχρι τις 31 εκεµβρίου 2004 σε ατοµική και σε ενοποιηµένη βάση έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα όπως προσδιορίζονται από το Π.. 384/1992 «περί Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών» και τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών» όπως ίσχυε µέχρι την 31 η εκεµβρίου 2004 τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις διαφέρουν από τις διατάξεις των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π) 2.4 Για την µετάβαση στα.π.χ.π. η ιοίκηση της Τράπεζας για την ίδια και τον Όµιλο της υιοθέτησε λογιστικές αρχές εκτιµήσεις, παραδοχές και εφάρµοσε συγκεκριµένες πολιτικές σύµφωνα και µε τις οδηγίες του Στρατηγικού Επενδυτή Societe Generale, µητρική εταιρεία του υποοµίλου της Γενικής Τράπεζας, ώστε οι οικονοµικές καταστάσεις να είναι σύµφωνες µε ότι προβλέπουν οι διατάξεις των.π.χ.π. και το Ελληνικό Θεσµικό Πλαίσιο και να αποτυπώνουν την δίκαιη εικόνα της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της Τράπεζας και του Οµίλου της κατά την ηµεροµηνία σύνταξης τους. 2.5 Βασική λογιστική αρχή για την κατάρτιση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και σε ενοποιηµένη βάση αποτελεί το ιστορικό κόστος το οποίο αναπροσαρµόζεται µε τις αποτιµήσεις: Των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού που αποτελούν µέρος του Εµπορικού Χαρτοφυλακίου. Των παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων. Του διαθέσιµου προς πώληση χαρτοφυλακίου. Των παγίων που προορίζονται για επενδυτικούς σκοπούς. 2.6 Πρόσθετα στοιχεία για τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου της Γενικής Τράπεζας περιλαµβάνουν τα οικονοµικά µεγέθη της Γενικής Τράπεζας, των θυγατρικών και των συγγενών µε την Τράπεζα εταιρειών µετά την απαλοιφή των ενδοεταιρικών απαιτήσεων, υποχρεώσεων και αποτελεσµάτων Θυγατρικές θεωρούνται οι εταιρείες στις οποίες η Τράπεζα άµεσα ή έµµεσα ασκεί έλεγχο ενώ συγγενείς είναι οι εταιρείες στις οποίες η Τράπεζα ασκεί ουσιώδη επιρροή αλλά δεν ασκεί έλεγχο Οι Θυγατρικές ενοποιούνται µε την µέθοδο της πλήρους ενοποίησης ενώ οι συγγενείς ενοποιούνται µε την µέθοδο της καθαρής θέσης. Θυγατρικές εταιρείες που βρίσκονται υπό εκκαθάριση ή πρόκειται να πωληθούν στο προσεχές δωδεκάµηνο ενοποιούνται µε την µέθοδο της καθαρής θέσης Οι επιχειρήσεις του Οµίλου όπου ήταν απαραίτητο προσάρµοσαν τις λογιστικές τους αρχές και τις πολιτικές τους ώστε να συµβαδίζουν µε εκείνες της Τράπεζας Οι Θυγατρικές Εταιρείες που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου της Γενικής Τράπεζας έχουν ως ακολούθως :

13 A/A ETAΙΡΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΘΟ ΟΣ ΑΜΕΣΗΣ & ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΕΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗ 2. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ 3. ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΕΠΕ 4. ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ 5. GBG FINANCE PLC (Eταιρεία ειδικού σκοπού) ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ 6. ΓΕΝΑΠ Α.Ε. (Υπό εκκαθάριση) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ - ΠΛΗΡΗΣ 100% ΠΛΗΡΗΣ 100% ΠΛΗΡΗΣ 100% ΠΛΗΡΗΣ 100% ΠΛΗΡΗΣ 100% ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 7. ΓΑΙΟΓΝΩΜΩΝ ΑΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ 20% ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 8. ADVANCED INFORMATION SERVICES (AIS) S.A. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - - ΠΛΗΡΗΣ (Επωλήθη στις 31/1/2005) ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΌ ΕΩΣ Οι θυγατρικές Εταιρείες που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου της Γενικής Τράπεζας της 31 Μαρτίου 2005 ενοποιήθηκαν µε την ίδια µέθοδο στις αντίστοιχες καταστάσεις της προηγούµενης χρήσης Στο δυναµικό του Οµίλου κατά την τρέχουσα περίοδο δεν έχει προστεθεί νέα εταιρεία (θυγατρική ή συγγενής).

14 2.6.8 εν ενοποιήθηκαν κατά την τρέχουσα περίοδο ενώ είχαν ενοποιηθεί στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης οι εταιρείες: ΓΕΝΙΚΗ ΑΕ ΑΚ Εταιρεία διαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων λόγω πώλησης του 100% της συµµετοχής στις 30 Νοεµβρίου ΓΕΝΙΚΗ ΑΧΕΠΕΥ Εταιρεία παροχής χρηµατιστηριακών εργασιών λόγω απορρόφησής της από τη Γενική Τράπεζα στις 31 Οκτωβρίου 2004 µε ταυτόχρονη παύση των εργασιών της. Στο τρέχον τρίµηνο λόγω πώλησης της εταιρείας ADVANCED INFORMATION SERVICES (A.I.S.) S.A στις 31 Ιανουαρίου 2005 στις ενοποιηµένες καταστάσεις του Οµίλου συµπεριλαµβάνονται µόνο τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης εταιρείας που αφορούν το διάστηµα από 1/1 31/1/2005. Οι παραπάνω µεταβολές δεν επηρέασαν ουσιωδώς τον κύκλο εργασιών, τα αποτελέσµατα και την καθαρή θέση του Οµίλου Η ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων περιλαµβάνει την αναλογία των αποτελεσµάτων των συγγενών εταιρειών που αναλογεί στον Όµιλο.

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις για το εξάµηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2005 Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 Ενοποιηµένες Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις για το εξάµηνο που έληξε την 30 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E.

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Eξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση περιόδου από (σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. ηλώσεις εκπροσώπων του ιοικητικού Συµβουλίου 3 2. Εξαµηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΚΤΙΡΙΟ Α / ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ T.K.: 115 27 - ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: +30 210 7771033, +30 210 7771286 Telefax: +30 210 7771404 TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της 17/8/2007. Υπογράφηκαν κατ εντολή του ιοικητικού Συµβουλίου από τους κάτωθι:

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της 17/8/2007. Υπογράφηκαν κατ εντολή του ιοικητικού Συµβουλίου από τους κάτωθι: ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO Α.Ε. Έδρα: Αναπαύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεµβρίου 2013 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ήλωση Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Της 30 ης Ιουνίου 2006 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2006)

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Της 30 ης Ιουνίου 2006 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2006) Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Της 30 ης Ιουνίου 2006 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2006) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Λ.ΘΗΣΕΩΣ 280-17675 ΚΑΛΛΙΘΕΑ Α.Μ.Α.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις σε απλή και ενοποιηµένη βάση της 31ης Μαρτίου 2006

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις σε απλή και ενοποιηµένη βάση της 31ης Μαρτίου 2006 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις σε απλή και ενοποιηµένη βάση της 31ης Μαρτίου 2006 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις του εννιαµήνου 1/7/2005-31/03/2006

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. Αρ.Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 10344/06/Β/86/131 Λιµένας Λούλη, Σούρπη Μαγνησίας,

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. Αρ.Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 10344/06/Β/86/131 Λιµένας Λούλη, Σούρπη Μαγνησίας, ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίίµηνο 2006 ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. Αρ.Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 10344/06/Β/86/131 Λιµένας Λούλη, Σούρπη Μαγνησίας, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2010 30.06.2011 ( )

01.07.2010 30.06.2011 ( ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς «ΠΧΑ»

Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς «ΠΧΑ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς «ΠΧΑ» ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ 59200 ΝΑΟΥΣΑ (ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ) ΤΗΛ 23320 52650, ΦΑΞ 23320 52676 E-MAIL info@varvaressos.gr www.varvaressos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιουλίου έως 31 Μαρτίου 2007

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιουλίου έως 31 Μαρτίου 2007 VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιουλίου έως 31 Μαρτίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Ε ΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 ΜΕΧΡΙ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα. ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα. ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης της 31ης εκεµβρίου 2006 (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2006) ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ

Διαβάστε περισσότερα

MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E.

MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E. MEGALAB Ι ΙΩΤΙΚΑ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 (Από 23η Ιουλίου έως 31η εκεµβρίου 2014) Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 23.07.2014-31.12.2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις 31 Μαρτίου 2006 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. (περίοδος από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2005)

«ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. (περίοδος από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2005) «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2005 (περίοδος από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2005) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 31 ης Δεκεμβρίου 2006 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2006) ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα