14PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14PROC002425711 2014-11-25"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ηµοσίου µειοδοτικού ανοικτού διαγωνισµού για τη µίσθωση έξι (6) εκχιονιστικών µηχανηµάτων 4x4 µετά των χειριστών για τις ανάγκες αποχιονισµού και αντιµετώπισης παγετού στο οδικό δίκτυο αρµοδιότητας ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς για το έτος , στα πλαίσια του έργου «Αποχιονισµός εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της ΠΚΜ (συνεχιζόµενο έργο 2013ΕΠ ), Υποέργο 3: «Μίσθωση µηχανηµάτων για τον αποχιονισµό Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Κιλκίς για το έτος 2014», προϋπολογισµού ,00. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας των δηµοσίων έργων» και ειδικότερα τα άρθρα 2 και Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α/ ) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης-πρόγραµµα Καλλικράτης». 3. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ204/τ.Α/ ) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ74/τ.Α/ ) ιοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ηµοσίου Τοµέα Τροποποίηση ιατάξεων του π.δ. 318/1992(Α 161) και λοιπές ρυθµίσεις. 5. Το Π..133/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ266/Α/ ). 6. Η µε αριθµ.πρωτ.2067/ εγκύκλιος 6, Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, περί ηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης από Το Ν. 2286/1995 «Νόµος περί προµηθειών». 8. Το Ν. 2362/1995 «Περί δηµόσιου λογιστικού». 9. Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160Α /2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». 10. Το Π.. 118/2007 «Κανονισµός προµηθειών». 11. Την µε αριθµ. πρωτ. οικ /3084/ Απόφαση της ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, του Τµήµατος Εφαρµογής Προγραµµάτων & Έργων, έγκρισης διάθεσης πίστωσης ,00 ευρώ για το υποέργο 3 «Μίσθωση µηχανηµάτων για τον αποχιονισµό Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε.Κιλκίς για το έτος 2014», για την υλοποίησή του από τη ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, σε βάρος του έργου 2014ΕΠ της ΣΑΕΠ 508 «Αποχιονισµός εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της ΠΚΜ (συνεχιζόµενο έργο 2013ΕΠ )», συνολικού προϋπολογισµού 1.650,000. Σελίδα 1 από 8

2 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ηµόσιο µειοδοτικό ανοικτό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για τη µίσθωση έξι (6) εκχιονιστικών µηχανηµάτων 4x4 µετά των χειριστών για τις ανάγκες αποχιονισµού και αντιµετώπισης παγετού στο οδικό δίκτυο αρµοδιότητας ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς. Ο διαγωνισµός θα γίνει στο Κιλκίς στις 16 εκεµβρίου 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. (λήξη επίδοσης προσφορών) ενώπιον αρµόδιας επιτροπής στα Γραφεία της ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς (Αν. Παπανδρέου 3, 2 ος όροφος, πληροφορίες: κ. Γρηγοριάδης Νικόλαος, τηλ ). Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα ηµεροµηνία, είτε σε περίπτωση που προκύψει η ανάγκη αναβολής της αρχικά προσδιορισθείσας ηµεροµηνίας διενέργειας διαγωνισµού, µε ή χωρίς τροποποιήσεις των όρων της διακήρυξης, αυτή µπορεί να µετατίθεται κατόπιν απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής µετά από εισήγηση της /νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κιλκίς. Όταν η µετάθεση γίνεται χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, το χρονικό διάστηµα της µετάθεσης ορίζεται µε την παραπάνω απόφαση, δεν µπορεί δε να είναι κατώτερο των 5 ηµερών. Όταν η µετάθεση γίνεται µε τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, πρέπει από την ηµεροµηνία αποστολής στο Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων και δηµοσίευσης στον ελληνικό τύπο της σχετικής ανακοίνωσης, µέχρι την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, να µεσολαβήσει χρονικό διάστηµα όχι µικρότερο του ορισθέντος από την αρχική διακήρυξη, εκτός αν από την απόφαση µετάθεσης προβλέπεται η σύντµηση του χρόνου αυτού τηρουµένων των προθεσµιών που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 10 του Π.. 118/2007, οι οποίες εφαρµόζονται στην παρούσα. Στις περιπτώσεις αυτές, όσον αφορά στην δηµοσιότητα ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 4 του Π.. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Το αντικείµενο περιγράφεται αναλυτικά στο Σχέδιο Αποχιονισµού της ιεύθυνσης Τεχνικών Εργων Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς για τη χειµερινή περίοδο , µε βάση την εµπειρία και τη διάρθρωση της Υπηρεσίας και µε βάση τις κυκλοφοριακές συνθήκες της κάθε οδού. Από τα παραπάνω προκύπτει ο αριθµός των µηχανηµάτων στις αντίστοιχες έδρες, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσης. ΑΡΘΡΟ 2: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Τα προς µίσθωση εκχιονιστικά µηχανήµατα θα χρησιµοποιηθούν για εργασίες αποχιονισµού και αντιµετώπισης παγετού (διασπορά αλατιού) και θα πρέπει να έχουν τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: α. Να είναι µηχανήµατα έργου χαρακτηρισµένα από την άδεια κυκλοφορίας τους ως εκχιονιστικά, µε ιπποδύναµη κινητήρα 180 ίππων (ΗΡ) και άνω. β. Να φέρουν στο εµπρόσθιο τµήµα τους εκχιονιστική λεπίδα µήκους 2,70 µέτρων και άνω και ύψους ενενήντα εκατοστών (0,9) του µέτρου περίπου µε δυνατότητα περιστροφής της λεπίδας αριστερά - δεξιά. γ. Να φέρουν στο οπίσθιο τµήµα ή επί της καρότσας προσαρµοσµένο αλατοδιανοµέα χωρητικότητας πέντε (5) κυβικών µέτρων και άνω µε δυνατότητα ρύθµισης του πλάτους διασποράς και της ποσότητας του αλατιού. δ. Να έχουν υποχρεωτικά τετρακίνηση 4x4 (δηλ. να υπάρχει µεταφορά κίνησης και στον εµπρόσθιο άξονα). Σελίδα 2 από 8

3 ΑΡΘΡΟ 3 : Ε ΡΕΣ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ως έδρες επιφυλακής των µηχανηµάτων ορίζονται οι θέσεις: α/α Ε ΡΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΑ 1 Κιλκίς Τρία (3) 2 Πολύκαστρο Τρία (3) ΑΡΘΡΟ 4 : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Όλα τα µηχανήµατα θα φέρουν απαραιτήτως τον ακόλουθο εξοπλισµό : α. Κουβούκλιο χειριστή. β. Συρµατόσχοινα ρυµούλκησης. γ. Περιστρεφόµενους φάρους κινδύνου (δύο εµπρός και ένας πίσω). δ. Καλής κατάστασης ελαστικά. ε. Προβολείς εργασίας (εµπρός - πίσω). στ. Αντιολισθητικές αλυσίδες (4 ζεύγη). ΑΡΘΡΟ 5 : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά : α. Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας του µηχανήµατος, η οποία θα επιστραφεί µετά το στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών. β. Επικυρωµένο αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας των µηχανηµάτων και των οχηµάτων, καθώς και βεβαίωση πληρωµής τελών χρήσης έως και το έτος γ. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 1.200,00, ισχύος τουλάχιστον τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. Η εγγυητική θα προέρχεται από Τράπεζα ή το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων και θα απευθύνεται προς τη ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ. δ. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας για χρέη προς το ηµόσιο. ε. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας για τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (βεβαίωση Ι.Κ.Α.). στ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για ύπαρξη ασφαλιστήριου συµβολαίου. ζ. Υπεύθυνη δήλωση των διαγωνιζοµένων και των κοινοπρακτούντων, του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται το ονοµατεπώνυµο, η διεύθυνση διαµονής του χειριστού και ο αριθµός κινητού τηλεφώνου του χειριστή του µηχανήµατος, που πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτει κατά την περίοδο επιφυλακής η. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι ο διαγωνιζόµενος διαθέτει δελτίο παροχής υπηρεσιών. θ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζοµένου ότι θα διαθέσει άµεσα εφεδρικά µηχανήµατα σε περίπτωση βλάβης µισθωµένου µηχανήµατος και για όσο διάστηµα διαρκεί η βλάβη. ι. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι : i. ο χειριστής του µηχανήµατος θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα από το νόµο τυπικά προσόντα (άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας και άδεια χειριστού αποχιονιστικού µηχανήµατος) ii. σε περίπτωση ελέγχου ή πρόκλησης τροχαίου ατυχήµατος, ο ιδιοκτήτης του µηχανήµατος φέρει την αποκλειστική ευθύνη τόσο για την κατάσταση του µηχανήµατος, όσο και για την τήρηση των τυπικών προσόντων του χειριστή. ια. Σφραγισµένη οικονοµική προσφορά που θα αναφέρει τις αντίστοιχες έδρες για κάθε εκχιονιστικό µηχάνηµα. ιβ. Μισθωτήριο επικυρωµένο από την αρµόδια.ο.υ., σε περίπτωση µισθωµένων µηχανηµάτων και για χρονικό διάστηµα από 01 Νοεµβρίου 2014 µέχρι 31 Μαρτίου Σελίδα 3 από 8

4 Κατά την υπογραφή της σύµβασης θα προσκοµιστούν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, που αναφέρονται στις περιπτώσεις (στ), (η), (ι-περίπτωση i). ΑΡΘΡΟ 6 : ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν: α. Ιδιοκτήτες εκχιονιστικών µηχανηµάτων, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 2, που καλύπτουν τον αριθµό των µηχανηµάτων στις αντίστοιχες έδρες. β. ιευκρινίζεται ότι κάθε διαγωνιζόµενος θα πρέπει να δώσει προσφορά και για τις δύο έδρες µε έναν τελικό µειοδότη και για τις δύο έδρες, σύµφωνα µε την οικονοµική προσφορά του. ΑΡΘΡΟ 7 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων θα αναγράφεται σε ειδικό έντυπο που θα χορηγηθεί από την Υπηρεσία µας και θα περιλαµβάνει για κάθε έδρα επιφυλακής χωριστά τα εξής : α. Ενιαία τιµή ωροµισθίου εργασίας αποχιονισµού, φόρτωσης (συµπεριλαµβάνεται η αµοιβή του φορτωτή) και διάστρωσης αλατιού ή ψηφίδας. β. Ενιαία τιµή µίσθωσης για 24ωρο επιφυλακής. γ. Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε Ευρώ µε κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α. και θα αναγράφονται ολογράφως και αριθµητικώς. ΑΡΘΡΟ 8 : ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ολοκλήρωση του διαγωνισµού ακολουθούνται από την Επιτροπή τα εξής στάδια: α. Στάδιο 1 ο : Ελέγχεται η πληρότητα των δικαιολογητικών, σύµφωνα µε τα άρθρα (5) και (6) της παρούσης διακήρυξης. Στο στάδιο αυτό γίνεται η τεχνική αξιολόγηση των µηχανηµάτων και καταγράφονται µε βάση τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά που υπεισέρχονται στους υπολογισµούς για την αναγωγή των οικονοµικών προσφορών. β. Στάδιο 2 ο : Ανακοινώνονται τα ονόµατα αυτών που γίνονται δεκτοί στο διαγωνισµό και αιτιολογείται ο αποκλεισµός όσων τυχόν αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας. γ. Στάδιο 3 ο : Αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών παρουσία των διαγωνιζοµένων και ανακοινώνονται οι προσφορές. Η ανωτέρω διαδικασία ολοκληρώνεται αυθηµερόν. ΑΡΘΡΟ 9 : ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΗ Ο µειοδότης θα ανακηρυχθεί προσωρινά από την Επιτροπή ηµοπρασίας, µετά τη συµπλήρωση του πίνακα ανάδειξης µειοδοτών, από αυτή, στο οποίο περιλαµβάνονται τα εξής: α. Η τιµή δαπάνης που θα προκύψει αθροιστικά από 13 οκτάωρα εργασίας αποχιονισµού και αντιµετώπισης παγετού (104 ώρες) και 62 ηµέρες επιφυλακής για όλα τα µηχανήµατα ανά έδρα (σύµφωνα µε τα στοιχεία του απολογισµού της προηγούµενης αποχιονιστικής περιόδου). β. Η µείωση της δαπάνης της παρ. (α) ανάλογα µε την ιπποδύναµη του µηχανήµατος µε βάση τους παρακάτω συντελεστές για κάθε κατηγορία ιπποδύναµης: 1 Για ΗΡ - 0% 2 Για ΗΡ - 2% Σελίδα 4 από 8

5 3 Για ΗΡ - 5% 4 Για ΗΡ - 10% 5 Για ΗΡ - 15% 6 Για ΗΡ - 20% 7 Για ΗΡ - 25% 8 Για 341 και άνω ΗΡ - 30% γ. Η µείωση της δαπάνης της παρ. (α) ανάλογα µε το έτος κατασκευής του µηχανήµατος µε βάση τους παρακάτω συντελεστές : 1. Έτος κατασκευής µέχρι και το % 2. Έτος κατασκευής από 1989 µέχρι και το % 3. Έτος κατασκευής από 1994 µέχρι και το % 4. Έτος κατασκευής από 2000 µέχρι και το % 5. Έτος κατασκευής από 2005 µέχρι και το % δ. Η µείωση της δαπάνης της παρ. (α) ανάλογα µε την χωρητικότητα της αλατιέρας µε βάση τους παρακάτω συντελεστές : 1. Για 5-6 m 3-0% 2. Για 7-8 m 3-3% 3. Για άνω των 8 m 3-6% Προσωρινός µειοδότης ανακηρύσσεται ο διαγωνιζόµενος µε τη χαµηλότερη προσφορά, όπως αυτή διαµορφώνεται και για τις δύο έδρες σύµφωνα µε τους παραπάνω υπολογισµούς, που θα γίνουν στον πίνακα ανάδειξης µειοδοτών ο οποίος χορηγείται στους ενδιαφεροµένους. Οι µειώσεις δαπανών που αναφέρονται λαµβάνονται υπόψη µόνο για τον προσδιορισµό του µειοδότη. εν λαµβάνονται υπόψη για την πληρωµή των ωρών εργασίας και της επιφυλακής των µηχανηµάτων, η οποία γίνεται µόνο µε βάση την οικονοµική προσφορά. Ο προσωρινός µειοδότης υποχρεούται την τρίτη ηµέρα από την ηµεροµηνία του διαγωνισµού να προσκοµίσει τα µηχανήµατά του στο χώρο του εργοταξίου Κιλκίς της ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς (τηλ ), προκειµένου να ελεγχθούν από Επιτροπές της Υπηρεσίας τα τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αναφέρονται στο άρθρο 2, καθώς και η καλή κατάσταση των µηχανηµάτων και ο αναγκαίος εξοπλισµός, που αναφέρεται στο άρθρο 4 της ιακήρυξης. Ο προσωρινός µειοδότης, του οποίου τα µηχανήµατα µετά τον έλεγχο ευρεθούν να µην πληρούν τους όρους της ιακήρυξης, απορρίπτεται και τη θέση του καταλαµβάνει ο επόµενος και για τις δύο έδρες µειοδότης. ΑΡΘΡΟ 10 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΤΟΥ Το πρακτικό του διαγωνισµού, θα εγκριθεί µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας της διακήρυξης του διαγωνισµού µπορούν να υποβληθούν µέχρι και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Ενστάσεις κατά του αποτελέσµατος του διαγωνισµού µπορούν να υποβληθούν µέχρι πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες µετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. Ο µειοδότης υποχρεούται, ύστερα από την πρόσκληση της Υπηρεσίας, κατόπιν της εγκρίσεως του Πρακτικού του ιαγωνισµού από την Προϊσταµένη Αρχή, να προσέλθει στην Υπηρεσία για την υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού προσκοµίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ισχύος εννέα (9) µηνών και ποσού 3.000,00 για την πιστή τήρηση των όρων της σύµβασης. Η εγγυητική επιστολή θα προέρχεται από Τράπεζα ή το Σελίδα 5 από 8

6 Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων και θα απευθύνεται προς τη ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα επιστρέφεται στο δικαιούχο µετά την κατάθεση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης. Σε περίπτωση που ο µειοδότης δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση της Υπηρεσίας και η εγγυητική συµµετοχής καταπίπτει υπέρ του ηµοσίου. ΑΡΘΡΟ 11 : ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ Στην τιµή του µισθώµατος θα περιλαµβάνεται η αξία των καυσίµων, λιπαντικών, επισκευών, προµήθειας ανταλλακτικών, οι αποδοχές του χειριστού και βοηθού, ασφάλιστρα, δώρα εορτών, υπερωρίες κ.λ.π., αποζηµίωση για αναµονή και διανυκτέρευση εντός ή εκτός έδρας καθώς και κάθε σχετικό έξοδο του µηχανήµατος, του χειριστή και του βοηθού, συµπεριλαµβανοµένων και των ενοικίων στον τόπο επιφυλακής. Η φόρτωση του αλατιού στον αλατοδιανοµέα σε κάθε έδρα θα γίνεται µε µηχάνηµα του µειοδότη και η οικονοµική επιβάρυνση περιλαµβάνεται στην οικονοµική προσφορά του µειοδότη. Η φόρτωση θα γίνεται µε ειδικό µηχάνηµα φόρτωσης (φορτωτής ή φορτοεκσκαφέας) και όχι µε παρελκόµενη φορτωτική συσκευή. ΑΡΘΡΟ 12 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΙΟ ΟΤΗ - ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ α. Για το συγκεκριµένο έργο, ο µειοδότης θα διαθέσει υποχρεωτικά τα µηχανήµατα του αποχιονισµού του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού ικτύου µε το κατάλληλο προσωπικό για την αντιµετώπιση του παγετού, τη δηµιουργία προϋποθέσεων, µε αλατοδιανοµή για µη πρόκληση παγετού, την αποµάκρυνση του χιονιού από το οδόστρωµα, ώστε να διασφαλίζεται οµαλή και ασφαλής κυκλοφορία των οχηµάτων κατά το δυνατόν χωρίς χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων. β. Τα µηχανήµατα που θα µισθωθούν, θα πρέπει το χρονικό διάστηµα που θα είναι σε επιφυλακή από την Υπηρεσία, να εδρεύουν συνεχώς στη θέση επιφυλακής µε τα απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά κ.λ.π. και σε άριστη κατάσταση λειτουργίας. γ. Αν οποιοδήποτε µηχάνηµα ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης, ο µειοδότης υποχρεούται στην άµεση αντικατάσταση µε άλλο που λειτουργεί. δ. Ο µειοδότης υποχρεούται να διαθέτει αναπληρωτή χειριστή - οδηγό (µε τα ίδια τυπικά προσόντα του κύριου χειριστή - οδηγού του µηχανήµατος) που θα αντικαθιστά τον κύριο χειριστή σε περίπτωση παρατεταµένης εργασίας του µηχανήµατος, πέραν του νοµίµου ωραρίου εργασίας. ε. Το αλάτι, η προµήθεια του οποίου βαρύνει την Υπηρεσία, θα µεταφέρεται και θα εκφορτώνεται στις θέσεις επιφυλακής µε δαπάνες και µέριµνά της, θα συντηρείται όµως µε µέριµνα του µειοδότη αδαπάνως για την Υπηρεσία και θα φορτώνεται στις αποθήκες των αλατοδιανοµέων, επίσης µε µέριµνα του µειοδότη, µε δαπάνη που θα βαρύνει τον µειοδότη. στ. Ο χειριστής του µηχανήµατος θα πρέπει να βρίσκεται στην έδρα επιφυλακής το αργότερο µέσα σε µία (1) ώρα από τη σχετική εντολή της Υπηρεσίας. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι χειριστές των αποχιονιστικών µηχανηµάτων θα πρέπει να κατέχουν κινητά τηλέφωνα, σε 24ωρη λειτουργία, οι αριθµοί των οποίων θα γνωστοποιηθούν στην Υπηρεσία, έγκαιρα, µε µέριµνα του µειοδότη. ζ. Οι χειριστές υποχρεούνται να απαντούν στις κλήσεις της Υπηρεσίας και να συνεργάζονται µε τους αρµόδιους για την επίβλεψη του υπόψη έργου υπαλλήλους ( ιευθυντής της Υπηρεσίας, επιβλέπων Μηχανικός, βοηθοί επιβλέποντα και το εκάστοτε προσωπικό επιφυλακής στο Γραφείο) δίνοντας, σε κάθε περίπτωση ακριβείς πληροφορίες για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν και την κατάσταση των οδικών τµηµάτων. Αν Σελίδα 6 από 8

7 διαπιστωθεί οποιοδήποτε πρόβληµα συνεργασίας ή αναφορά ανακριβών ή ψευδών στοιχείων και πληροφοριών, η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να απαιτήσει την άµεση αντικατάσταση του χειριστή, θέτοντας µέχρι την υλοποίησή της το αντίστοιχο µηχάνηµα σε αργία, αλλά και κάθε άλλου υπαλλήλου του αναδόχου, απασχολουµένου στο εν λόγω έργο, για σχετικούς µε τους προαναφερθέντες λόγους η. Για τις ηµέρες που θα πληρώνεται µίσθωµα εργασίας δεν θα πληρώνεται συγχρόνως και µίσθωµα για επιφυλακή του µηχανήµατος θ. Για τις ηµέρες που το µίσθωµα εργασίας προκύπτει µικρότερο του µισθώµατος επιφυλακής, τότε µόνο θα πληρώνεται όσο είναι το µίσθωµα για την επιφυλακή του µηχανήµατος. ι. Ανεξάρτητα µε την έδρα του µηχανήµατος, ο εκµισθωτής έχει υποχρέωση να προσφέρει άµεσα τις υπηρεσίες του σε οποιοδήποτε σηµείο του Οδικού ικτύου αρµοδιότητας της ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία. Σε αντίθετη περίπτωση εκτός της περικοπής του µισθώµατος υποχρεούται στην καταβολή ποινικής ρήτρας 500,00 για κάθε ηµέρα καθυστέρησης εκτέλεσης της εντολής εργασίας και µέχρι τρεις (3) ηµέρες µετά την πάροδο των οποίων κηρύσσεται έκπτωτος. Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση εκπίπτει υπέρ του ηµοσίου. ια. Ο χειριστής του µηχανήµατος κατά τον αποχιονισµό έχει την υποχρέωση να έλκει τυχόν ακινητοποιηµένα οχήµατα στην άκρη του δρόµου ώστε, µετά την απελευθέρωση του οδοστρώµατος, να συνεχίζει τον αποχιονισµό. ιβ. Η έναρξη και η λήξη της επιφυλακής καθορίζεται µε απόφαση του Προϊστάµενου της ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες και µε ελάχιστη συνολική χρονική διάρκεια των τριάντα (30) ηµερών. ΑΡΘΡΟ 13 : ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ α. Η συνολική δαπάνη του έργου είναι ,00 για τη χειµερινή περίοδο Η δαπάνη θα καλυφθεί από πόρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε βάρος του έργου 2014EΠ της ΣΑΕΠ 508 «Αποχιονισµός εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της ΠΚΜ (συνεχιζόµενο έργο 2013ΕΠ )», Υποέργο 3: «Μίσθωση µηχανηµάτων για τον αποχιονισµό Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Κιλκίς για το έτος 2014», για την υλοποίησή του από τη ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς. β. Η πληρωµή του δικαιούχου θα γίνεται στο τέλος κάθε µήνα επιφυλακής µε βάση τα δελτία παροχής υπηρεσιών του µειοδότη, τα απαιτούµενα νόµιµα δικαιολογητικά και τη βεβαίωση της Υπηρεσίας για την καλή εκτέλεση των εργασιών, θα καταβάλλεται το αναλογούν ποσό, µειωµένο κατά τις τυχόν ποινικές ρήτρες. ΑΡΘΡΟ 14 : ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Όταν η Υπηρεσία διαπιστώνει ότι ο µειοδότης δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις υποχρεώσεις, του επιβάλλει κατά περίπτωση ποινική ρήτρα ως εξής : 1. Απουσία µηχανήµατος από τη θέση επιφυλακής χωρίς άδεια (Ποινική ρήτρα : ηµερήσια αποζηµίωση +20%) 2. Μη προσέλευση έγκαιρα του χειριστού µηχανήµατος (Ποινική ρήτρα : ηµερήσια αποζηµίωση) 3. Η µη έγκαιρη αντικατάσταση ακινητοποιηµένου µηχανήµατος λόγω βλάβης (Ποινική ρήτρα : ηµερήσια αποζηµίωση +20%) Για την επιβολή της ποινικής ρήτρας απαιτείται προηγούµενη εγγραφή στο ηµερολόγιο του έργου ή σχετική αναφορά προς την Υπηρεσία του επιβλέποντα του έργου, της οποίας θα λαµβάνει γνώση αυθηµερόν ο µειοδότης του έργου και στη συνέχεια έκδοση της σχετικής απόφασης από το ιευθυντή της Υπηρεσίας. Σελίδα 7 από 8

8 Κατ εξακολούθηση αντισυµβατικές ενέργειες ή παραλείψεις που διακυβεύουν δράση των µηχανηµάτων στην περίπτωση έντονων καιρικών φαινοµένων µπορούν να επισύρουν την ποινή της έκπτωσης του µειοδότη. ΑΡΘΡΟ 15 : ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ - ΑΠΑΝΕΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ Η Υπηρεσία δεν φέρει καµία ευθύνη σε περίπτωση ατυχήµατος στο προσωπικό ή ζηµίας του µηχανήµατος κατά τη διάρκεια της εργασίας ή για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. Η µίσθωση συνάπτεται για τη χειµερινή περίοδο αποχιονισµού Κιλκίς, ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο αναπλ. Πρ/νος Τµ. Συγκοινωνιακών Έργων Ο αναπλ. Πρ/νος /νσης Γεώργιος Γεωργούλιας Αγρ.& Τοπ. Μηχ/κος µε Ε β Γρηγοριάδης Νικόλαος Αγρ.& Τοπ. Μηχ/κος µε β Κωνσταντινίδης Στυλιανός Πολ. Μηχ/κος µε Β β ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Με την αρ.1974/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. Θεσσαλονίκη, 18/11/2014 Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΥ ΑΗ ΟΝΑ 1. ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2. ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΤΣΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 3. ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4. ΘΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ 5. ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6. ΤΣΙΜΗΤΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 7. ΜΠΑΖ ΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 8. ΑΝ ΡΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9. ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10. ΜΟΥΡΝΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1. ΑΣΠΑΣΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΖΑΧΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 3. ΘΩΜΑΙ ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 4. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥΛΑ ΝΙΚΗ 5. ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ ΓΕΡΑΚΙΝΑ 6. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 7. ΖΙΩΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8. ΒΟΥΛΓΑΡΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 9. ΚΑΖΑΝΤΖΙ ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 10. ΤΡΕΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Σελίδα 8 από 8

15PROC002934966 2015-07-27

15PROC002934966 2015-07-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελευσίνα, 24/07/2015 Αρ. Διακήρυξης : 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης».

Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΒΛΓΛ7ΛΚ-212 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 16-12-2013 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ.126741 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 15PROC002728222 2015-04-24

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 15PROC002728222 2015-04-24 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22-04-2015 ΑΡ. ΙΑΚ/ΞΗΣ: 7/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 35 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 35 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003090300 2015-09-25

15PROC003090300 2015-09-25 15PROC003090300 2015-09-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. πρωτ. : 25840/ 25-9-2015 ΕΡΓΟ : Υποεργο 2: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ. Ο ήµαρχος Πεντέλης διακηρύσσει

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ. Ο ήµαρχος Πεντέλης διακηρύσσει Αρ. Μελέτης : 40/2013Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 28709/2013 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για την ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσιών

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για την ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσιών Λειτουργία ΧΥΤΑ 1ης ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ 1ης ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Ν.

Διαβάστε περισσότερα

CPV : 45246410-0. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ { /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ} Έχοντας υπόψη:

CPV : 45246410-0. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ { /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ} Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Παροχή Υπηρεσιών: «Καθαρισµός ρεµάτων Κεντρικού ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τοµέα, Βόρειου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014

Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15PROC002527679 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2015-01-15 ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Αρ. Μελέτης /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών: 26/2014 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ977ΛΩ-Ε3Μ IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 11/2013

ΑΔΑ: ΒΛ977ΛΩ-Ε3Μ IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 11/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 04/09/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ. οικ41348/3551 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ **********************************************

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ

ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ Κιλκίς 18 Ιουνίου 2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: οικ.232951/2823 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666243 2013-10-15

13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-2ΝΞ 13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6

Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΟΣ Ω ΩΝΗΣ [Αρ. Πρωτ.: 454/19.1.2015] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΟ Ω ΩΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π... ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α.: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 157.570,73

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 13/2014. εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 13/2014. εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 13/2014 ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.494,00 (Συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) ΚΑ: 20.6162.30 Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 2/2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η - 1 -

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 2/2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Βορείου Ηπείρου 20 454 45 Ιωάννινα Τηλεφ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο προς Ξηρόβρυση, Τ.Κ. 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859773 2015-06-19

15PROC002859773 2015-06-19 PROC8977-6-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, /6/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 9(76) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: Βασ.Όλγας 98 Ταχ. Κώδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 / 6 / 2014 ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ3/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 / 6 / 2014 ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ3/2014 Σελ. : 1/40 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 / 6 / 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ. :Φ 6767/οικ.2500/14 ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ3/2014 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 14PROC002099454

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 20/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 47265 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ: 646 /15 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ:

ΑΠΟΦΑΣΗ: 646 /15 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ΑΜ: 15PROC002806802 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Α Α: ΩΟ6 ΩΡΜ-7ΕΡ ********** ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Θήβα:27/5/2015 ----------- Πληροφ:Σ. Χαριζάνη Αρ. Πρωτ. : 12627 Τηλ.: 2262 350 618 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002982195 2015-08-20

15PROC002982195 2015-08-20 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.20 15:17:55 EEST Reason: Location: Athens ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΔΑ: 6ΜΛΔ46Ψ8ΟΝ-ΠΚΟ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002743196 2015-04-30

15PROC002743196 2015-04-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Μητροπόλεως 44, Βέροια

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικ. : 74 Πληροφορίες :B εγαίτη Τηλέφωνο : 23-20636 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002839790 2015-06-11

15PROC002839790 2015-06-11 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 9-6-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 34678 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αγρινίου Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Τις διατάξεις του Ν.3463/2006«ηµοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ««ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΓΚΩ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ) ΤΟΥ ΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002947048 2015-07-31

15PROC002947048 2015-07-31 15PROC009708 015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31.07.015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ. 153 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση :Λ. Συγγρού 80-88 :ΤΚ 117 1,

Διαβάστε περισσότερα