Μέτρα προστασίας των καταναλωτών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέτρα προστασίας των καταναλωτών"

Transcript

1 Μέτρα προστασίας των καταναλωτών Τα ευρωπαϊκά μέτρα προστασίας των καταναλωτών έχουν ως στόχο την προστασία της υγείας, της ασφάλειας και των οικονομικών και νομικών συμφερόντων των ευρωπαίων καταναλωτών, οπουδήποτε κατοικούν, ταξιδεύουν ή αγοράζουν προϊόντα στην ΕΕ. Οι διατάξεις της ΕΕ ρυθμίζουν τόσο τις συμβατικές συναλλαγές όσο και το ηλεκτρονικό εμπόριο, και περιλαμβάνουν κανόνες γενικής εφαρμογής σε συνδυασμό με διατάξεις για συγκεκριμένα προϊόντα, όπως είναι τα φάρμακα, οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, τα προϊόντα καπνού, τα καλλυντικά, τα παιχνίδια και οι εκρηκτικές ύλες. Νομική βάση Άρθρα 114 και 169 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Στόχοι Να διασφαλιστεί ότι όλοι οι καταναλωτές στην Ένωση, οπουδήποτε κατοικούν, ταξιδεύουν ή αγοράζουν προϊόντα στην ΕΕ, απολαμβάνουν ένα υψηλό και ενιαίο επίπεδο προστασίας έναντι κινδύνων και απειλών για την ασφάλεια και τα οικονομικά τους συμφέροντα. Να ενισχυθεί η δυνατότητα των καταναλωτών να προστατεύουν οι ίδιοι τα συμφέροντά τους. Επιτεύγματα Α. Προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών 1. Κοινοτικές δράσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας και του καπνού (5.5.3) 2. Τρόφιμα (5.5.5) 3. Φάρμακα (5.5.4) 4. Σύστημα γενικής ασφάλειας των προϊόντων και εποπτεία της αγοράς Η οδηγία 2001/95/ΕΚ προβλέπει σύστημα γενικής ασφάλειας των προϊόντων, βάσει του οποίου οποιοδήποτε καταναλωτικό προϊόν διατίθεται στην αγορά, ακόμη και αν δεν καλύπτεται από ειδικό τομέα της νομοθεσίας, πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές σε σχέση με την παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές, τα μέτρα πρόληψης των απειλών κατά της ασφάλειας, την εποπτεία της ασφάλειας των προϊόντων και την ιχνηλασιμότητα. Εάν ένα προϊόν συνιστά σοβαρή απειλή που απαιτεί άμεση δράση, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος οφείλει να ενημερώσει αμέσως την Επιτροπή μέσω του RAPEX, ενός συστήματος ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής. Θεματολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωσ

2 5. Ασφάλεια των καλλυντικών προϊόντων, των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης και των παιχνιδιών Η οδηγία για τα καλλυντικά προϊόντα (οδηγία 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου), καθώς και όλες οι τροποποιήσεις και προσαρμογές της, έχει αντικατασταθεί από τον κανονισμό για τα καλλυντικά προϊόντα (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1223/2009). Ο κανονισμός κατοχυρώνει την ασφάλεια των καλλυντικών προϊόντων, σε συνδυασμό με την προστασία των καταναλωτών, προβλέποντας τη θέσπιση καταλόγων συστατικών και την ενημερωτική επισήμανση. Οι περισσότερες διατάξεις του νέου κανονισμού έπρεπε να έχουν τεθεί σε εφαρμογή πριν από τις 11 Ιουλίου Οι προδιαγραφές ασφαλείας για τις εκρηκτικές ύλες εμπορικής χρήσης και παρόμοια προϊόντα (όπως τα πυροτεχνήματα) ορίζονται στις οδηγίες 93/15/ΕΟΚ, 2008/43/ΕΚ και 2004/57/ΕΚ, καθώς και στην απόφαση 2004/388/ΕΚ, που τροποποιήθηκε πρόσφατα με την οδηγία για τις εκρηκτικές ύλες εμπορικής χρήσης (2014/28/ΕΕ) και περαιτέρω με την οδηγία για τα είδη πυροτεχνίας (2013/29/ΕΕ). Οι προδιαγραφές ασφαλείας για τα παιχνίδια (π.χ. κίνδυνοι λόγω μηχανικών ιδιοτήτων, τοξικότητα και αναφλεξιμότητα, παιχνίδια που βρίσκονται σε τρόφιμα) καθορίζονται στην οδηγία 2009/48/ΕΚ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) αναθεωρεί και καταρτίζει τα σχετικά πρότυπα. 6. Ευρωπαϊκά συστήματα εποπτείας και ανταλλαγής πληροφοριών Με τις αποφάσεις 93/683 και 93/580 θεσπίστηκε το Ευρωπαϊκό σύστημα ελέγχου ατυχημάτων που συμβαίνουν στο σπίτι και κατά τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες (EHLASS), για τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με ατυχήματα που συμβαίνουν στο σπίτι ή στο πλαίσιο ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, και το κοινοτικό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με ορισμένα προϊόντα που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία ή την ασφάλεια των καταναλωτών (εξαιρουμένων των φαρμάκων και των προϊόντων για εμπορική χρήση). Β. Προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών 1. Υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας, ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικές και διασυνοριακές πληρωμές Η οδηγία 2000/31/ΕΚ (οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο) καλύπτει την ευθύνη των εγκατεστημένων στην ΕΕ φορέων παροχής επιγραμμικών υπηρεσιών (μεταξύ επιχειρήσεων, μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών, δωρεάν υπηρεσίες που χρηματοδοτούνται π.χ. από διαφημιστικά έσοδα ή από χορηγίες), επιγραμμικών ηλεκτρονικών συναλλαγών (διαδραστικές τηλεπωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών και ιδίως επιγραμμικά καταστήματα) και άλλων επιγραμμικών δραστηριοτήτων, όπως η παροχή ενημέρωσης, βάσεων δεδομένων και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, οι επαγγελματικές υπηρεσίες (π.χ. δικηγόρων, γιατρών, λογιστών και κτηματομεσιτών), οι ψυχαγωγικές υπηρεσίες (βιντεοταινίες κατά παραγγελία), η απευθείας εμπορική προώθηση και οι υπηρεσίες διαφήμισης, καθώς και η πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η οδηγία 97/5/ΕΚ για τις διασυνοριακές μεταφορές πιστώσεων και ο κανονισμός (ΕΚ) 2560/2001 για τις διασυνοριακές πληρωμές διασφαλίζουν ότι τα τέλη για διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ (διασυνοριακές μεταφορές πιστώσεων, διασυνοριακές πράξεις ηλεκτρονικής πληρωμής και διασυνοριακές επιταγές) είναι ίδια με τα τέλη που καταβάλλονται για συναλλαγές στο ίδιο νόμισμα εντός του κράτους μέλους. 2. Τηλεόραση χωρίς σύνορα Η οδηγία 89/552/ΕΟΚ (όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2007/65/ΕΚ) διασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, ενώ παράλληλα διαφυλάσσει ορισμένους στόχους δημόσιου ενδιαφέροντος, όπως η πολιτιστική πολυμορφία, το δικαίωμα απάντησης, η προστασία των καταναλωτών και η προστασία των ανηλίκων. Οι διατάξεις της αφορούν, για παράδειγμα, τις διαφημίσεις για αλκοολούχα ποτά, καπνό και φάρμακα, Θεματολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωσ

3 τις τηλεπωλήσεις και τα προγράμματα που έχουν σχέση με πορνογραφία ή ακραία βία. Οι εκδηλώσεις μείζονος σημασίας για την κοινωνία πρέπει να μεταδίδονται δωρεάν σε μη κωδικοποιημένη μορφή, ακόμη και όταν συνδρομητικοί τηλεοπτικοί σταθμοί έχουν αγοράσει αποκλειστικά δικαιώματα. 3. Συμβάσεις πώλησης εξ αποστάσεως και σύναψη συμβάσεων εκτός εμπορικού καταστήματος, πωλήσεις και εγγυήσεις αγαθών και καταχρηστικές ρήτρες σε συμβάσεις Από τις 13 Ιουνίου 2014, η οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών (2011/83/ΕΕ) της 25ης Οκτωβρίου 2011 αντικατέστησε την οδηγία 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 97/7/ ΕΚ που θεσπίζουν συνήθεις κανόνες για τις κοινές πτυχές των συμβάσεων που συνάπτονται εξ αποστάσεως και εκτός εμπορικού καταστήματος. Τροποποίησε επίσης την οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων και την οδηγία 1999/44/ ΕΚ σχετικά με ορισμένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών. Ενίσχυσε τα δικαιώματα των καταναλωτών θεσπίζοντας κανόνες σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές, ρυθμίζοντας το δικαίωμα υπαναχώρησης και εναρμονίζοντας ορισμένες συμβατικές διατάξεις. Η οδηγία 2002/65/ΕΚ ρυθμίζει την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές. 4. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και συγκριτική και παραπλανητική διαφήμιση Η οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές απαγορεύει παραπλανητικές και επιθετικές πρακτικές, ανέντιμες πρακτικές (όπως πώληση με άσκηση πίεσης, παραπλανητική προώθηση και αθέμιτη διαφήμιση) και πρακτικές που χρησιμοποιούν τον καταναγκασμό ως μέσο πώλησης (ανεξαρτήτως του τόπου αγοράς ή πώλησης). Περιλαμβάνει κριτήρια καθορισμού των επιθετικών εμπορικών πρακτικών (παρενόχληση, καταναγκασμός και κατάχρηση επιρροής) καθώς και «μαύρη λίστα» αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. Η οδηγία 2006/114/ΕΚ για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση απαγορεύει τις παραπλανητικές διαφημίσεις. Ορίζει επίσης τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται η συγκριτική διαφήμιση. Σε ανακοίνωση της Επιτροπής της 27ης Νοεμβρίου 2012 (COM(2012)0702) προτείνεται η αναθεώρηση της οδηγίας 2006/114/ΕΚ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα νομικά κενά στο κείμενο και να δοθεί προσοχή στο πρόβλημα που δημιουργούν οι παραπλανητικές πρακτικές εταιρειών έκδοσης καταλόγων. 5. Ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα και αναγραφή της τιμής Η οδηγία 85/374/ΕΟΚ, η οποία τροποποιήθηκε από την οδηγία 99/34/ΕΟΚ, θεσπίζει την αρχή της αντικειμενικής ευθύνης ή ευθύνης άνευ πταίσματος του παραγωγού σε περιπτώσεις πρόκλησης ζημίας λόγω ελαττωματικού προϊόντος. Ο ζημιωθείς καταναλωτής που ζητεί αποζημίωση οφείλει να αποδείξει τη ζημία, το ελάττωμα του προϊόντος, καθώς και την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ ελαττώματος και ζημίας, εντός χρονικού διαστήματος τριών ετών. Η οδηγία 98/6/ΕΚ σχετικά με την τιμή μονάδος υποχρεώνει τους εμπόρους να αναγράφουν τόσο τις τιμές πώλησης όσο και τις μοναδιαίες τιμές μέτρησης, με σκοπό τη βελτίωση και την απλούστευση της σύγκρισης τιμών και ποσότητας μεταξύ των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά. 6. Καταναλωτική πίστη Η οδηγία 2008/48/ΕΚ αποσκοπεί στην εξασφάλιση ομοιόμορφου επιπέδου προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών στην ενιαία αγορά. Η οδηγία προβλέπει ένα σύνολο κατανοητών πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές εγκαίρως, πριν από τη σύναψη της σύμβασης, καθώς και ως μέρος της σύμβασης καταναλωτικής πίστης. Οι πιστωτές είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν τις ίδιες τυποποιημένες ευρωπαϊκές πιστωτικές πληροφορίες, δηλ. ένα έντυπο που αναφέρει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη σύμβαση, Θεματολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωσ

4 συμπεριλαμβανομένων του κόστους της πίστωσης και του συνολικού ετήσιου πραγματικού επιτοκίου. Οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα να υπαναχωρήσουν από την πιστωτική συμφωνία, χωρίς υποχρέωση εξηγήσεων, εντός περιόδου 14 ημερών από τη σύναψη της σύμβασης. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης της πίστωσής τους ανά πάσα στιγμή, ενώ ο πιστωτικός φορέας μπορεί να ζητήσει εύλογη και αντικειμενικώς αιτιολογημένη αποζημίωση. 7. Οργανωμένες διακοπές και χρονομεριστική μίσθωση Η οδηγία 90/314/ΕΟΚ προστατεύει τους καταναλωτές που αγοράζουν πακέτα οργανωμένων διακοπών εντός της ΕΕ. Η οδηγία 2008/122/ΕΚ για τις συμβάσεις χρονομεριστικής μίσθωσης, μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών, μεταπώλησης και ανταλλαγής καλύπτει την υποχρέωση του εμπόρου να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά μέρη της σύμβασης και το δικαίωμα του καταναλωτή να υπαναχωρεί χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση και χωρίς υποχρέωση εξηγήσεων εντός χρονικού διαστήματος 14 ημερολογιακών ημερών. Η οδηγία περιλαμβάνει επίσης ερωτηματολόγιο ελέγχου για την προσυμβατική ενημέρωση, με τη χρήση τυποποιημένων εντύπων που διατίθενται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Στις 12 Μαρτίου 2014, το Κοινοβούλιο ενέκρινε την πρόταση οδηγίας για τα οργανωμένα ταξίδια και τους εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς, η οποία θα αντικαταστήσει την οδηγία 90/314/ΕΟΚ. 8. Αεροπορικές μεταφορές Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 261/2004 και (ΕΚ) αριθ. 2027/97 (όπως τροποποιήθηκαν) θεσπίζουν κοινούς κανόνες σχετικά με την αποζημίωση και την παροχή βοήθειας σε επιβάτες σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης, ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης, καθώς και σχετικά με την ευθύνη του αερομεταφορέα (για επιβάτες και αποσκευές) σε περίπτωση ατυχήματος. Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2299/89 (όπως τροποποιήθηκε) για τα ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης θέσεων (ΗΣΚ) στις αερομεταφορές θεσπίζει υποχρεώσεις για τους πωλητές συστημάτων (ώστε να καθίσταται δυνατή η συμμετοχή όλων των αερομεταφορέων σε ισότιμη βάση) και για τους αερομεταφορείς (να κοινοποιούν πληροφορίες με την ίδια προσοχή και στις ίδιες προθεσμίες σε όλα τα συστήματα). Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2409/92 θεσπίζει κοινά κριτήρια και διαδικασίες για τον καθορισμό των ναύλων και των κομίστρων που χρεώνουν οι αερομεταφορείς για υπηρεσίες αερομεταφορών εντός της Κοινότητας. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2320/2002 (όπως τροποποιήθηκε) θεσπίζει κοινούς κανόνες στο πεδίο των προτύπων ασφαλείας για την πολιτική αεροπορία, μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών (δίκτυο ECC ή «Ευρωθυρίδες») Το δίκτυο ECC παρέχει πληροφορίες και βοήθεια στους καταναλωτές σε σχέση με τις διασυνοριακές συναλλαγές. Συνεργάζεται επίσης με άλλα ευρωπαϊκά δίκτυα, ειδικότερα το FIN-NET (χρηματοοικονομικές υπηρεσίες), το SOLVIT (εσωτερική αγορά) και το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Γ. Προστασία των νομικών συμφερόντων των καταναλωτών 1. Διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και ηλεκτρονική επίλυση διαφορών Οι διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ) συνίστανται σε μηχανισμούς εξώδικης επίλυσης διαφορών που παρέχουν τη δυνατότητα σε καταναλωτές και εμπόρους να επιλύουν διαφορές, κυρίως μέσω τρίτου, π.χ. μεσολαβητή, διαιτητή ή διαμεσολαβητή. Η σύσταση 98/257/ΕΚ, η απόφαση 20/2004/ΕΚ και το ψήφισμα 2000/C 155/01 του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2000, ορίζουν τις αρχές που πρέπει να ακολουθούνται στις διαδικασίες ΕΕΔ προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι ο καταναλωτής έχει στη διάθεσή του φθηνότερα και ταχύτερα ένδικα μέσα. Η οδηγία 98/27/ΕΚ περί των αγωγών παραλείψεως στον τομέα Θεματολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωσ

5 της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών (όπως τροποποιήθηκε) εναρμονίζει το ισχύον ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, αποσκοπώντας στην προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών, θεσπίζει τις «αγωγές παραλείψεως», οι οποίες μπορούν να ασκηθούν σε επίπεδο αρμόδιων εθνικών δικαστηρίων για παραβιάσεις που διέπραξαν εμπορικές επιχειρήσεις από άλλες χώρες. Η οδηγία 2013/11/ΕΕ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών δίνει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να απευθύνονται σε υψηλού επιπέδου φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών για όλους τους τύπους συμβατικών διαφορών με επιχειρήσεις εξαιτίας επιγραμμικής ή απογραμμικής αγοράς, είτε εγχώριας είτε διασυνοριακής. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 524/2013 της 21ης Μαΐου 2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών δίνει τη δυνατότητα σε καταναλωτές και εμπόρους της ΕΕ να υποβάλλουν για επιγραμμική ΕΕΔ τις διαφορές που ανακύπτουν στο πλαίσιο επιγραμμικών αγορών, χάρη στην πλατφόρμα επίλυσης διαφορών που καλύπτει όλη την ΕΕ και η οποία θα συνδέει όλους τους εθνικούς φορείς ΕΕΔ και θα λειτουργεί ως ενιαίο σημείο υποβολής. 2. Ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις και υποχρέωση συνεργασίας των εθνικών αρχών Η απόφαση 2001/470/ΕΚ θεσπίζει ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο προκειμένου να απλουστευθεί η ζωή των πολιτών που εμπλέκονται σε διασυνοριακές δικαστικές υποθέσεις, με τη βελτίωση των μηχανισμών δικαστικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις και την παροχή πρακτικών πληροφοριών στους πολίτες, με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στη δικαιοσύνη. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 δημιουργεί ένα δίκτυο εθνικών αρχών αρμόδιων για την αποτελεσματική εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των καταναλωτών και, από τις 29 Δεκεμβρίου 2005, υποχρεώνει τις εν λόγω αρχές να συνεργάζονται για να διασφαλίζουν την επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας και, σε περίπτωση ενδοενωσιακών παραβιάσεων, να δίνουν τέλος σε οποιεσδήποτε παραβιάσεις με τη χρήση ενδεδειγμένων έννομων μέσων, όπως αγωγές παραλείψεως. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Η διαδικασία συναπόφασης και η διεύρυνση των νομοθετικών πεδίων στα οποία η νομοθεσία εγκρίνεται με ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο, έχουν δώσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την εξουσία να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση και την ενίσχυση της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών, ενώ παράλληλα εξισορροπούνται τα συμφέροντα τόσο των αγορών όσο και των καταναλωτών. Για παράδειγμα, στις 23 Ιουνίου 2011 το Κοινοβούλιο ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία (615 υπέρ, 16 κατά, 21 αποχές) την οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών, η οποία ενίσχυσε τα δικαιώματα των καταναλωτών σε σχέση με συμβάσεις που συνάπτονται εξ αποστάσεως και εκτός εμπορικού καταστήματος, εισήγαγε μεγαλύτερη διαφάνεια των τιμών, απαγόρευσε τα προσυμπληρωμένα τετραγωνίδια και αποσαφήνισε την παροχή πληροφοριών σχετικά με ψηφιακό περιεχόμενο, με στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των ευρωπαίων καταναλωτών. Στις 13 Φεβρουαρίου 2013, μετά από αίτημα του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή υπέβαλε τη δέσμη μέτρων για την ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς, με στόχο τη βελτίωση των συστημάτων εποπτείας της αγοράς στα κράτη μέλη. Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη δέσμη μέτρων στην ολομέλεια της 15ης Απριλίου Το Κοινοβούλιο επίσης διαδραμάτισε καίριο ρόλο στη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών προκειμένου να παρέχει στους Ευρωπαίους εύκολα προσβάσιμους και χαμηλού κόστους τρόπους επίλυσης νομικών διαφορών. Θεματολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωσ

6 Παράλληλα με την έγκριση νομοθετικών πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διεξάγει τακτικά συζητήσεις για θέματα προστασίας των καταναλωτών, που οδηγούν σε ψηφίσματα μη νομοθετικού περιεχομένου, όπως το ψήφισμα της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, και το ψήφισμα της 23ης Οκτωβρίου 2012 για τα δικαιώματα των επιβατών σε όλους τους τρόπους μεταφοράς. Mariusz Maciejewski / Carine Piaguet 07/2015 Θεματολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωσ

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2011/83/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 10ης Οκτωβρίου 2011.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2011/83/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 10ης Οκτωβρίου 2011. L 304/64 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.11.2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2011/83/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.7.2013 COM(2013) 512 final 2013/0246 (COD) C7-0215/13 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα)

Διαβάστε περισσότερα

Καταναλωτές. Προέχει το συμφέρον του καταναλωτή Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

Καταναλωτές. Προέχει το συμφέρον του καταναλωτή Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Καταναλωτές Προέχει το συμφέρον του καταναλωτή «Η προστασία της ασφάλειας και των δικαιωμάτων του καταναλωτή αποτελεί προτεραιότητα όλων των πολιτικών της ΕΕ.» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 32005L0029 Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2) Τα νομοθετικά, κανονιστικά και διοικητικά μέτρα στα κράτη

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2) Τα νομοθετικά, κανονιστικά και διοικητικά μέτρα στα κράτη 18.12.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 332/27 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/65/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2007 για την τροποποίηση της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση. (υποβλήθηκε από την Επιτροπή)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση. (υποβλήθηκε από την Επιτροπή) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.10.2001 COM(2001) 531 τελικό ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση (υποβλήθηκε από την Επιτροπή) ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007 5.12.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

www.spedeth.gr 10/2013 ΑΠ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

www.spedeth.gr 10/2013 ΑΠ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Σημαντική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (αριθ. απόφασης 10/2013): Στην έννοια της "εμπορικής συναλλαγής", των άρθρων 2 της Οδηγίας 2000/35/ΕΚ και 3 του Π.Δ. 166/2003 (που ενσωμάτωσε την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 113DV03

ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 113DV03 ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 113DV03 Πάτρα, 25-26 Ιανουαρίου 2013 Περιεχόμενα Υλικό εργαστηρίου Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο 1 Οδηγία 2008/52/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/17/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/17/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 60/34 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.2.2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/17/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2000/31/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 2000/31/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 12.7.2000 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 178/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) Ο ΗΓΙΑ 2000/31/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. (αναδιατύπωση)

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. (αναδιατύπωση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.7.2012 COM(2012) 360 final 2012/0175 (COD)C7-0180/12 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (αναδιατύπωση)

Διαβάστε περισσότερα

28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/73

28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/73 28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/73 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 910/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές

Η Οδηγία για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Οδηγία για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές Νέοι νόμοι για την παρεμπόδιση της αθέμιτης συμπεριφοράς προς τους καταναλωτές Η Οδηγία για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές Νέοι νόμοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 23ης Απριλίου 2008

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 23ης Απριλίου 2008 L 133/66 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.5.2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2008 για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση του καταναλωτή

Ενηµέρωση του καταναλωτή 5 Ενημέρωση του Καταναλωτή για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις πρόσβασης σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου Ενηµέρωση του καταναλωτή για τις εξ αποστάσεως συµβάσεις πρόσβασης σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 15.1.2003 EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 15.1.2003 EL 15.1.2003 L 9/3 Ο ΗΓΙΑ 2002/92/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης εκεµβρίου 2002 σχετικά µε την ασφαλιστική διαµεσολάβηση ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 29.4.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/40/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών,

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 4.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 024 της 30/01/1998 σ. 0001-0008

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 024 της 30/01/1998 σ. 0001-0008 Οδηγία 97/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1997 περί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση των δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών μεταφορών - Συχνές ερωτήσεις

Αναθεώρηση των δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών μεταφορών - Συχνές ερωτήσεις ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ MEMO Βρυξέλλες, 13 Μαρτίου 2013 Αναθεώρηση των δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών μεταφορών - Συχνές ερωτήσεις Ποια είναι η σημερινή κατάσταση; Η Ευρώπη επέτυχε να εξασφαλίσει και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε τις συµβάσεις πίστωσης για ακίνητα κατοικίας

Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε τις συµβάσεις πίστωσης για ακίνητα κατοικίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.3.2011 COM(2011) 142 τελικό 2011/0062 (COD) C7-0085/11 Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τις συµβάσεις πίστωσης για ακίνητα κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2015 L 141/19 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/848 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Μαΐου 2015 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας (αναδιατύπωση) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/93/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές

Ο ΗΓΙΑ 1999/93/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές L 13/12 Ο ΗΓΙΑ 1999/93/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα