1) O Πξόεδξνο ηνπ Οκίινπ ππελζύκηζε γηα ηηο ζπλδξνκέο ηω κειώλ γηα ην Ρνηαξηαλό έηνο Weekly Bulletin

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1) O Πξόεδξνο ηνπ Οκίινπ ππελζύκηζε γηα ηηο ζπλδξνκέο ηω κειώλ γηα ην Ρνηαξηαλό έηνο 2011-2012. Weekly Bulletin"

Transcript

1 R O T A R Y C L U B O F N I C O S IA- L E F K O T H E A D I S T R I C T C L U B Weekly Bulletin Issue 16 Rotary Year Nicosia Hilton Hotel Mondays 13:15 14:30 Περίληψη Σσνεστίασης Δεστέρα 14 Νοεμβρίοσ 2011 πλερίδεηαη ηε πλεζηίαζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Ξελνδνρείν Hilton από ηηο 13:15 14:30 κ.κ. παξεπξέζεθαλ 12 άηνκα, 11 κέιε θαη 1 πξνζθεθιεκέλνο ηνπ Οκίινπ καο. Ζ ζπλεζηίαζε άξρηζε κε ηελ πξνζεπρή από ηνλ Ρνη. ηαύξν Αγξόηε. Θαιωζόξηζκα Ο Πξόεδξνο ηνπ Οκίινπ θαιωζόξηζε ηα κέιε θαη ηνπο επραξίζηεζε γηα ηελ παξνπζία ηνπο ζηελ ζπλεζηίαζε. Ο Πξόεδξνο ηνπ Οκίινπ θαιωζόξηζε ηνλ Φηινμελνύκελν Πέηξν Πεηξίδε γηα ηελ παξνπζία ηνπ ζηε ζπλεζηίαζε Αλαθνηλώζεηο-Δλεκέξωζε 1) O Πξόεδξνο ηνπ Οκίινπ ππελζύκηζε γηα ηηο ζπλδξνκέο ηω κειώλ γηα ην Ρνηαξηαλό έηνο ) Ο Γεληθόο Γηεπζπληήο ηεο Αξρήο Ζιεθηξηζκνύ Θύπξνπ θνο ηέιηνο ηπιηαλνύ έρεη απνδερηεί ηελ πξόζθιεζε ηνπ Οκίινπ καο λα είλαη ν επίηηκνο πξνζθεθιεκέλνο θαη νκηιεηήο ζηελ ζπλεζηίαζε καο ζην Υίιηνλ ζηηο 28 Λνεκβξίνπ θαη ώξα Η νκηιία ηνπ ζα πεξηζηξαθεί γύξω από ην επίθαηξν ζέκα ηεο ελεξγεηαθήο επάξθεηαο ηεο Κύπξνπ θαη νη ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη από ηελ ΑΗΚ γηα απνθαηάζηαζε ηωλ δεκηώλ ζηνλ ειεθηξνπαξαγωγηθό ζηαζκό Βαζηιηθνύ κεηά ηελ έθξεμε ζην Μαξί. Έρεη απνζηαιεί πξόζθιεζε ζηνλ Πξόεδξν ηνπ Ρνηαξηαλνύ Οκίινπ αιακίο, Ρνηαξηαλό Σάζν Παξηδίιε ώζηε ζηε ζπλεζηίαζε απηή λα παξεπξεζνύλ θαη κέιε ηνπ ελ ιόγω νκίινπ. Rotary Int. President: Kalyan Banerjee District Governor: Usamaa Barghouthi 3) Ο Πξέζβεο ηνπ Ηζξαήι ζηελ Θύπξν θνο Michael Harari έρεη απνδερηεί ηελ πξόζθιεζε ηνπ Οκίινπ καο λα είλαη ν επίηηκνο πξνζθεθιεκέλνο θαη νκηιεηήο ζηελ ζπλεζηίαζε καο ζην Χίιηνλ ζηηο 5 Γεθεκβξίνπ θαη ώξα Η νκηιία ηνπ ζα πεξηζηξαθεί γύξω από ην επίθαηξν ζέκα ηεο εμόξπμεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηωλ πδαηαλζξάθωλ ζηελ απνθιεηζηηθή νηθνλνκηθή δώλε ηεο Κύπξνπ θαη ηε ζπλεξγαζία πνπ ζα έρνπκε κε ην Ιζξαήι. Ιόγω ηωλ ζεκάηωλ αζθαιείαο ηνπ πξέζβε πξέπεη λα ελεκεξώζνπκε έγθαηξα ηελ πξεζβεία γηα ηελ αίζνπζα πνπ ζα γίλεη ε ζπλάληεζε. Ζ επηινγή ηεο αίζνπζαο ζα εμαξηεζεί από ηνλ αξηζκό ηωλ παξεπξηζθνκέλωλ. Θεξκή παξάθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ όπωο ηηο επόκελεο ιίγεο κέξεο ηα κέιε δειώζνπλ αλ ζα παξεπξεζνύλ ώζηε λα γίλεη ν ζωζηόο πξνγξακκαηηζκόο. Δπίζεο έρεη απνζηαιεί πξόζθιεζε ζην Πξόεδξν ηνπ Ρνηαξηαλνύ Οκίινπ αιακίο, Ρνηαξηαλό Σάζν Παξηδίιε ώζηε ε ζπλεζηίαζε απηή λα γίλεη εληαία καδί κε ηνλ ελ ιόγω όκηιν. 4) Ο Γηεπζπληήο Membership Ρνη. ηαύξνο Αγξόηεο έρεη απνζηείιεη ζε όια ηα κέιε ελεκεξώλνληαο ηνπο γηα ηελ απνδνρή ηνπ Πέηξνπ Πεηξίδε από ην Membership Committee. Με βάζε ηε δηαδηθαζία, νπνηεζδήπνηε ελζηάζεηο από ηα κέιε ζα πξέπεη λα απνζηαινύλ ζηνλ Membership Director ηαύξν Αγξόηε. 5) Η Δθδξνκή ζηα πήιηα αλαβάιιεηαη γηα ηελ εξρόκελε άλνημε ηε ζεκεξηλή καο έθδνζε θάλνπκε εθηελή αλαθνξά ζηηο ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο ηνπ Οκίινπ καο θαη ηνπ Θππξηαθνύ Ρόηαξπ γηα ην Rotary Global History Fellowship. Θεξκέο επραξηζηίεο πξνο ην Ρνη. Χξηζηόδνπιν Αρηιιενύδε γηα ηελ βνήζεηα πνπ παξάζρεη ζην Ρόηαξπ γεληθόηεξα. Σηην έκδοζη αυηή Σελ. Περίληψη Σσνεστίασης 1 Cyprus Rotary / District 2450 News 2-5 Rotary International News 6 - Public Relations Plan - Τριμηνιαίο Πρόγραμμα Ομίλοσ - Γενέθλια, Ονομαστικές Γιορτές, Επέτειοι Παροσσίες Μελών Ομίλοσ Club Committee Plan 9 7 ΘΙΖΡΩΖ Ο ηπρεξόο ηεο εκέξαο είλαη ν Ρνη. άββαο αββίδεο θξαζί Εακπάξηαο-πξνζθνξά ηνπ Οκίινπ. ROTARY CLUB OF NICOSIA- Σελίδα 1

2 Cyprus Rotary/ District Rotary 2450 ΠΡΟΘΙΖΖ Inner Wheel Nicosia Lefkothea Club ΓΗΑ ΘΑΦΔΓΑΘΗ & ΨΩΛΗΑ Σν πκβνύιην θαη ηα κέιε ηνπ Inner Wheel Nicosia Lefkothea Club ζαο πξνζθαινύλ ζε Χξηζηνπγελληάηηθν Παδαξάθη ηελ Θπξηαθή, 4 Γεθεκβξίνπ 2011 από ηηο 15:00 κέρξη θαη ηηο 20:00 ζηελ θαηνηθία ηεο πξνέδξνπ θαο. Ρέαο Βαηπιηώηνπ Γεωξγίνπ Φηιίππνπ Πηεξίδε 9, Καθεδνλίηηζζα (θνληά ζην Παλεπηζηήκην Ιεπθωζίαο) (πξώελ Intercollege) ROTARY CLUB OF NICOSIA-LEFKOTHEA P.O. Box 20965, 1665 Nicosia, Cyprus Σελίδα 2

3 Cyprus Rotary/ District Rotary 2450 ROTARY CLUB OF NICOSIA-LEFKOTHEA P.O. Box 20965, 1665 Nicosia, Cyprus Σελίδα 3

4 Cyprus Rotary/ District Rotary 2450

5 District Rotary

6 From Rotary International The Rotary Foundation enjoys high ratings from charity watchdogs By Paul Engleman Rotary International News November 2011 While earning his master s degree at the Harvard School of Public Health in , Gani Abazi received a rare second Ambassadorial Scholarship, which helped fund a two-year research fellowship in neurosurgery at Children s Hospital Boston. Your contributions to the Foundation make humanitarian and educational projects like these possible. Rotary Images/Alyce Henson Rotary International on Facebook Many philanthropists say it is more difficult to give money away intelligently than it is to earn it. As charities financial practices make headlines, many donors are concerned about how their money is used. Rotarians can be confident that their contributions to The Rotary Foundation are being well spent. The Foundation has earned a grade of A+ from the American Institute of Philanthropy, a top rating of four stars from Charity Navigator, and full accreditation from the Wise Giving Alliance of the Better Business Bureau. Only 2.3 percent of Foundation expenditures go to administrative expenses, and 7.3 percent go to fundraising. The Foundation focuses more than 90 percent of its spending on programs, far exceeding the threshold of 75 percent that independent charity-rating services view as a measure of high efficiency. That comes as no surprise to Foundation Trustee Steve Brown, who says the organization s grant application and review process contains the safeguards necessary to ensure that funds are used wisely. Typically, Brown explains, international projects funded by the Foundation involve a sponsor club or district, which partners with an on-site host club or district. Funding may go through the sponsor or host. To implement a project, clubs must spell out what they plan on doing, how they plan on doing it, and what Rotarians involvement will be. All projects require a detailed budget and often additional supporting documentation before receiving Foundation approval. Once an approved project is funded, Brown says, a detailed progress report must be presented within one year. The reporting includes verification of what has happened (usually with photos) and requires copies of bank statements showing the flow of funds. The presidents of either the host or sponsor club must sign off on the report. The Foundation has a stewardship committee that can review a project and impose a resolution if issues occur. If money was improperly spent, a club can be asked to return funds or even have its membership in Rotary International terminated. You don t want to have everything controlled from Evanston, Brown says. We probably have more complaints about our rigorous stewardship than applause for it. But 99 percent of the time, things go the way we expect ROTARY CLUB OF NICOSIA-LEFKOTHEA P.O. Box 20965, 1665 Nicosia, Cyprus Σελίδα 6

7 Public Relations Plan Public Relations Plan Main target: To get more citizens aware, especially whose who leave in Nicosia area, about our club, and our activities. What is Rotary, who are the Rotarians, what does Rotary do. Specifically, we should try to overcome and to clarify a misunderstanding and a misperception that runs across a lot of people in Cyprus that Rotary is a kind of a "sect" (heresy). This is a quite negative approach from a lot of people in Cyprus that affects the expansion, the role and the function of our club and our organization in general, especially in Cyprus a country with citizens that have very strong bonds to their religion. Also, we should sick and aim to expose and to promote most of our major activities, through the media (local and national). Use of media: In our days the use of media, especially electronic media, is a very powerful, important and effective tool (and vehicle) in order to promote and to inform the public about our organizations and our club's activities. We are listing below some of our initial suggestions regarding the promotion of our club's activities through the media: Prepare and send press (news) releases to all media (electronic and printed) regarding our major activities. Arrange the participation of our President and/or other Board members to various local radio programs, in order to speak and to explain the role, the function and the importance of our organization and especially our Nicosia-Lefkothea club. Inform the media (especially some "key" media persons and journalists) but also the public, in general, about our official web-side, so they can visit it and get the appropriate information. They could also have a link to our weekly electronic bulletin in order to follow our meeting activities and other general activities and projects of our club. Events that could be attractive to the media: We should organize specific events that are attractive both to the media and to the general public. Such events could be "tea - afternoons", dinners, special "theme" nights, or special nights (parties) at a local night club (such event could be also attractive to younger people). We can also organize special events like a Christmas Gala dinner, a Carnival dance dinner, a Saint Valentine's Day special dinner, an Easter lunch day, out in the fields, with the traditional lamb "suvla", etc. We can invite one or two notable, expert speakers (according to specific subjects and fields) well known Doctor, or a well known media personality, to give a speech thus, organizing an event open to the general public. For all these events and activities we can always collaborate with other local clubs. Local government officials: We could arrange meetings of our Board Members with high positioned local government officials in order to inform them about our activities, our efforts to support and to help the society through our charity activities and events and to make them aware about our existence and our function, especially in the district of Nicosia. Such meetings will be largely covered by the media. 2. Anniversary Publication The club's public relations committee is finishing a glossy publication about the «25 years of Service To Τhe Community» of the Rotary Club of Nicosia- Lefkothea. Research, text and lay out by PP Christodoulos Achilleoudis. The features of this luxury booklet are the following:- Foreword Members of the Board Founding of the Club Naming of the Club Banner of the Club Founder Members of the Club The First Board Members and cards of the Club Paul Harris Fellows Inner Wheel Rotaract Interact Twinning with Nea Smyrni Twinning with Sahel Metn Sponsoring the New Rotary Club Nicosia-Salamis Presidents of the Club Main Activities Members of the Club Members of the Club individually Club Committees Attendance since 20 years In Memoriam Objects of Rotary Declaration of Rotarians in Businesses and Professions The 4-Way Test The booklet will be sold to all members and also be distributed to a large number of individuals, head of large corporations, senior civil servants, University community, Chamber of Commerce, Employers Organizations, professional bodies and institutions, etc, with the aim of promoting the Rotary Principles and Ideals. Τριμηνιαίο Πρόγραμμα Ομίλοσ Νοέμβριος 2011 Δεκέμβριος 2011 Ιανοσάριος ε Καλνληθή πλάληεζε 28ε Σαθηηθή πλαζηίαζε κε νκηιεηή ηνλ θύξην ηέιην ηπιηαλνύ, Γεληθό Γηεπζπληή ηεο Α.Η.Κ. 31ε Καλνληθή πλάληεζε 4ε Παδαξάθη Inner-Wheel 5ε Σαθηηθή πλεζηίαζε κε νκηιεηή ηνλ Πξέζβε ηνπ Ιζξαήι ζηελ Κύπξν. 12ε Απνγεπκαηηλή πλάληεζε ζην Occhio Lounge Bar ζηηο 18:45 19ε Καλνληθή πλάληεζε 26ε Αλαβνιή πλάληεζεο ιόγω Υξηζηνπγέλλωλ 9ε Καλνληθή πλάληεζε 16ε Καλνληθή πλάληεζε 23ε Καλνληθή πλάληεζε 30ε Καλνληθή πλάληεζε Γενέθλια, Ονομαζηικές Γιορηές & Επέηειοι Γενέθλια Ονομαζηικές Γιορηές ΦΙΛΙΠΠΟ ΒΑΣΤΛΙΩΣΗ (14/11) ΠΑΝΙΚΟ ΝΙΚΟΛΑΙΓΗ (21/11) Επέηειοι Γάμοσ ROTARY CLUB OF NICOSIA-LEFKOTHEA P.O. Box 20965, 1665 Nicosia, Cyprus Σελίδα 7

8 7/Νοε 14/Νοε 21/Νοε 28/Νοε CARD TOTAL Παροσζίες Μελών Ομίλοσ Νοεμβρίου/11 ATTENDANCE Meetings: 2 MEMBERS Monthly % YTD % 1 Achilleoudis Christodoulos ,0% 100,0% 2 Agrotis Charalambos 0 0,0% 0,0% 3 Agrotis Stavros ,0% 95,0% 4 Andreou Peter 0 0,0% 44,0% 5 Christou Mylona Avgi 0 0,0% 0,0% 6 Constantinides Iacovos ,0% 85,0% 7 Constantinou Paris 0 0,0% 22,0% 8 Costa Mikis 0 0,0% 0,0% 9 Costeas Theodoros ,0% 75,0% 10 Georgiades Nicolas ,0% 55,0% 11 Georgiou Glafkos 0 0,0% 57,0% 12 Ierodiaconou Kyriacos 0 0,0% 44,0% 13 Jacovides Kypros ,0% 35,0% 14 Jacovides Sotos 0 0,0% 5,0% 15 Kallis Christos 0 0,0% 24,0% 16 Kanari Popi (Ms) 0 0,0% 30,0% 17 Karis Phidias ,0% 85,0% 18 Kittis Stathis 0 0,0% 0,0% 19 Klerides Takis ,0% 58,0% 20 Koufaris George 0 0,0% 20,0% 21 Koumenides Andreas 0 0,0% 20,0% 22 Koutselini - Ioannidou Mary (Ms) ,0% 29,0% 23 Kouzalis Charalambos ,0% 77,0% 24 Markides Loizos 0 0,0% 28,0% 25 Michaelides Christos 0 0,0% 24,0% 26 Michaelides Dimitris 0 0,0% 20,0% 27 Michaelides Nicos ,0% 100,0% 28 Michaelides Polis ,0% 100,0% 29 Mouskis Titos 0 0,0% 0,0% 30 Natar Victoria (Ms) ,0% 68,0% 31 Nicolaides Panicos 0 0,0% 14,0% 32 Papanicolaou Katerina 0 0,0% 9,0% 33 Pattihis Loukis 0 0,0% 38,0% 34 Petrides Costas 0 0,0% 15,0% 35 Philippou Christos ,0% 86,0% 36 Potamitis George 0 0,0% 5,0% 37 Poullou Kyriaki (Rica) 0 0,0% 17,0% 38 Psimolophitis George ,0% 100,0% 39 Roussias George 0 0,0% 5,0% 40 Roussos Yiannis 0 0,0% 0,0% 41 Savvides Savvas ,0% 95,0% 42 Siman Paul ,0% 56,0% 43 Stylianou Th. Petros 0 0,0% 14,0% 44 Stylianou N. Petros ,0% 46,0% 45 Tanousis Emilios ,0% 100,0% 46 Taoushanis Takis ,0% 60,0% 47 Xenopoulos Xenios ,0% 63,0% ,0% 43,0% ROTARY CLUB OF NICOSIA-LEFKOTHEA P.O. Box 20965, 1665 Nicosia, Cyprus Σελίδα 8

9 Committee Plan ROTARY CLUB OF NICOSIA-LEFKOTHEA P.O. Box 20965, 1665 Nicosia, Cyprus Σελίδα 9

Weekly Bulletin. Περίληψη Σσνεστίασης Δεστέρα 5 Δεκεμβρίοσ 2011

Weekly Bulletin. Περίληψη Σσνεστίασης Δεστέρα 5 Δεκεμβρίοσ 2011 R O T A R Y C L U B O F N I C O S IA- L E F K O T H E A D I S T R I C T 2 4 5 0 - C L U B 2 5 0 6 5 Weekly Bulletin Issue 19 Rotary Year 2011-2012 Nicosia Hilton Hotel Mondays 13:15 14:30 Περίληψη Σσνεστίασης

Διαβάστε περισσότερα

Weekly Bulletin. RIP (Rotary Int l President): John Kenny DG (District Governor): Nijad Al Atassi. Στην έκδοση αυτή. Περίληψη Συνεστίασης 1

Weekly Bulletin. RIP (Rotary Int l President): John Kenny DG (District Governor): Nijad Al Atassi. Στην έκδοση αυτή. Περίληψη Συνεστίασης 1 Issue 22 Rotary Year 2009-2010 Nicosia Hilton Hotel Mondays 13:15 14:30 Περίληψη Συνεστίασης Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2010 ROTARY CLUB OF NICOSIA-LEFKOTHEA DISTRICT 2450 - CLUB 25065 Weekly Bulletin Αντί κανονικής

Διαβάστε περισσότερα

Weekly Bulletin. Περίιεψε σλεζηίαζες Γεσηέρα 7 Νοεκβρίοσ 2011

Weekly Bulletin. Περίιεψε σλεζηίαζες Γεσηέρα 7 Νοεκβρίοσ 2011 R O T A R Y C L U B O F N I C O S IA- L E F K O T H E A D I S T R I C T 2 4 5 0 - C L U B 2 5 0 6 5 Weekly Bulletin Issue 15 Rotary Year 2011-2012 Nicosia Hilton Hotel Mondays 13:15 14:30 Περίιεψε σλεζηίαζες

Διαβάστε περισσότερα

Σ αυτή την εκδήλωση παρευρέθηκαν 15 Μέλη του Οµίλου µας και 10 φιλοξενούµενοι.

Σ αυτή την εκδήλωση παρευρέθηκαν 15 Μέλη του Οµίλου µας και 10 φιλοξενούµενοι. Issue 16 Rotary Year 2010-2011 Nicosia Hilton Hotel Mondays 13:15 14:30 Περίληψη Συνεστίασης Τρίτη 23 Νοεµβρίου 2010 ROTARY CLUB OF NICOSIA-LEFKOTHEA DISTRICT 2450 - CLUB 25065 Weekly Bulletin Η συνεστίαση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πξόεδξνο ηνπ Οκίινπ ελεκέξσζε ηα κέιε γηα ηηο επηθείκελεο εθδειώζεηο σο αθνινύζσο:

Ο Πξόεδξνο ηνπ Οκίινπ ελεκέξσζε ηα κέιε γηα ηηο επηθείκελεο εθδειώζεηο σο αθνινύζσο: R O T A R Y C L U B O F N I C O S IA- L E F K O T H E A D I S T R I C T 2 4 5 0 - C L U B 2 5 0 6 5 Weekly Bulletin Issue 20 Rotary Year 2011-2012 Nicosia Hilton Hotel Mondays 13:15 14:30 Περίληψη Σσνεστίασης

Διαβάστε περισσότερα

ηελ πλεζηίαζε παξεπξέζεθαλ 27 κέιε ηνπ Οκίινπ καο θαη 8 θηινμελνύκελνη. Η ζπλεζηίαζε άξρηζε κε ηελ πξνζεπρή από ηνλ Ρνη. Π.Π. Νίθν Φηιίππνπ.

ηελ πλεζηίαζε παξεπξέζεθαλ 27 κέιε ηνπ Οκίινπ καο θαη 8 θηινμελνύκελνη. Η ζπλεζηίαζε άξρηζε κε ηελ πξνζεπρή από ηνλ Ρνη. Π.Π. Νίθν Φηιίππνπ. R O T A R Y C L U B O F N I C O S IA- L E F K O T H E A D I S T R I C T 2 4 5 0 - C L U B 2 5 0 6 5 Weekly Bulletin Issue 03 Rotary Year 2010-2011 Nicosia Hilton Hotel Mondays 13:15 14:30 Περίληυη σνεζηίαζης

Διαβάστε περισσότερα

Weekly Bulletin. Περίληψη Σσνεστίασης Δεστέρα 02 Απριλίοσ 2012

Weekly Bulletin. Περίληψη Σσνεστίασης Δεστέρα 02 Απριλίοσ 2012 R O T A R Y C L U B O F N I C O S IA- L E F K O T H E A D I S T R I C T 2 4 5 0 - C L U B 2 5 0 6 5 Weekly Bulletin Issue 33 Rotary Year 2011-2012 Nicosia Hilton Hotel Mondays 13:15 14:30 Περίληψη Σσνεστίασης

Διαβάστε περισσότερα

Weekly Bulletin. Περίληψη Σσνεστίασης Δεστέρα 13 Φεβροσαρίοσ 2012

Weekly Bulletin. Περίληψη Σσνεστίασης Δεστέρα 13 Φεβροσαρίοσ 2012 R O T A R Y C L U B O F N I C O S IA- L E F K O T H E A D I S T R I C T 2 4 5 0 - C L U B 2 5 0 6 5 Weekly Bulletin Issue 27 Rotary Year 2011-2012 Nicosia Hilton Hotel Mondays 13:15 14:30 Περίληψη Σσνεστίασης

Διαβάστε περισσότερα

Weekly Bulletin. Στην έκδοση αυτή

Weekly Bulletin. Στην έκδοση αυτή Issue 19 Rotary Year 2010-2011 Nicosia Hilton Hotel Mondays 13:15 14:30 Περίληψη Συνεστίασης Τετάρτη 8 εκεµβρίου 2010 CASINO Night - Fund Raising Event Πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία η πρώτη εκδήλωση για

Διαβάστε περισσότερα

Η συνεστίαση άρχισε με την καθιερωμένη προσευχή από τον Ροτ. Χρίστο Φιλίππου.

Η συνεστίαση άρχισε με την καθιερωμένη προσευχή από τον Ροτ. Χρίστο Φιλίππου. Issue 01 Rotary Year 2009-2010 Nicosia Hilton Hotel Mondays 13:15 14:30 Περίληψη Συνεστίασης Δευτέρα 06 Ιουλίου 2009 Στην Συνεστίαση παρευρέθησαν 17 μέλη του Ομίλου μας και δυο φιλοξενούμενοι, η κα Φοίβη

Διαβάστε περισσότερα

Στην Συνεστίαση παρευρέθησαν 14 μέλη του Ομίλου μας και τρεις (3) φιλοξενούμενοι μας.

Στην Συνεστίαση παρευρέθησαν 14 μέλη του Ομίλου μας και τρεις (3) φιλοξενούμενοι μας. Issue 21 Rotary Year 2009-2010 Nicosia Hilton Hotel Mondays 13:15 14:30 Περίληψη Συνεστίασης Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2009 ROTARY CLUB OF NICOSIA-LEFKOTHEA DISTRICT 2450 - CLUB 25065 Weekly Bulletin Στην Συνεστίαση

Διαβάστε περισσότερα

Weekly Bulletin. RIP (Rotary Int l President): John Kenny DG (District Governor): Nijad Al Atassi. Στην έκδοση αυτή. Περίληψη Συνεστίασης 1

Weekly Bulletin. RIP (Rotary Int l President): John Kenny DG (District Governor): Nijad Al Atassi. Στην έκδοση αυτή. Περίληψη Συνεστίασης 1 Issue 10 Rotary Year 2009-2010 Nicosia Hilton Hotel Mondays 13:15 14:30 Περίληψη Συνεστίασης Δευτέρα o5 Οκτωβρίου 2009 Στη Συνεστίαση παρευρέθησαν 19 μέλη του Ομίλου μας και τέσσερις φιλοξενούμενοι, ο

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεστίαση που πραγµατοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Hilton στη Λευκωσία στις 1:15 µ.µ. παρευρέθηκαν είκοσι (20) Μέλη του Οµίλου

Στη Συνεστίαση που πραγµατοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Hilton στη Λευκωσία στις 1:15 µ.µ. παρευρέθηκαν είκοσι (20) Μέλη του Οµίλου Issue 32 Rotary Year 2010-2011 Nicosia Hilton Hotel Mondays 13:15 14:30 Περίληψη Συνεστίασης ευτέρα 18 Απριλίου 2011 ROTARY CLUB OF NICOSIA-LEFKOTHEA DISTRICT 2450 - CLUB 25065 Weekly Bulletin Στη Συνεστίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ Ο Πρόεδρος καλωσόρισε όλους τους παρόντες Ροταριανούς και τον φιλοξενούμενο μας, κ. Θάνο Λεωνίδα, Ασφαλιστή.

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ Ο Πρόεδρος καλωσόρισε όλους τους παρόντες Ροταριανούς και τον φιλοξενούμενο μας, κ. Θάνο Λεωνίδα, Ασφαλιστή. Issue 26 Rotary Year 2009-2010 Nicosia Hilton Hotel Mondays 13:15 14:30 Περίληψη Συνεστίασης Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2010 ROTARY CLUB OF NICOSIA-LEFKOTHEA DISTRICT 2450 - CLUB 25065 Weekly Bulletin ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Weekly Bulletin. Στην έκδοση αυτή

Weekly Bulletin. Στην έκδοση αυτή Issue 7 Rotary Year 2013-2014 Nicosia Hilton Hotel Mondays 13:15 14:30 Περίληψη Συνεστίασης Δευτέρα 22 Ιουλίου 2013 Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2013 Στη Συνεστίαση που έγινε στο ξενοδοχείο Hilton στις 13:15

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεστίαση που έγινε στο ξενοδοχείο Ηίλτον παρευρεύθηκαν 9 μέλοι του ομίλου μας και ένας φιλοξενούμενος.

Στη Συνεστίαση που έγινε στο ξενοδοχείο Ηίλτον παρευρεύθηκαν 9 μέλοι του ομίλου μας και ένας φιλοξενούμενος. R O T A R Y C L U B O F N I C O S IA- L E F K O T H E A D I S T R I C T 2 4 5 2 - C L U B 2 5 0 6 5 Weekly Bulletin Issue 08 Rotary Year 2014-2015 Nicosia Hilton Hotel Mondays 13:15 14:30 Περίληψη Συνεστίασης

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Συνεστίασης Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2014

Περίληψη Συνεστίασης Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2014 Issue 11 Rotary Year 2014-2015 Nicosia Hilton Hotel Mondays 13:15 14:30 Περίληψη Συνεστίασης Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2014 ROTARY CLUB OF NICOSIA- LEFKOTHEA DISTRICT 2452 - CLUB 25065 Weekly Bulletin Στη Συνεστίαση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος καλωσόρισε όλους τους παρόντες Ροταριανούς και φιλοξενούμενους.

Ο Πρόεδρος καλωσόρισε όλους τους παρόντες Ροταριανούς και φιλοξενούμενους. Issue 16 Rotary Year 2009-2010 Nicosia Hilton Hotel Mondays 13:15 14:30 Περίληψη Συνεστίασης Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2009 ROTARY CLUB OF NICOSIA-LEFKOTHEA DISTRICT 2450 - CLUB 25065 Weekly Bulletin Στην Συνεστίαση

Διαβάστε περισσότερα

Weekly Bulletin. Φωτογραφίες περιέχονται στις επόμενες σελίδες. Στην έκδοση αυτή. Περίληψη Συνεστίασης/Φωτογραφίες. Νέο Συμβούλιο

Weekly Bulletin. Φωτογραφίες περιέχονται στις επόμενες σελίδες. Στην έκδοση αυτή. Περίληψη Συνεστίασης/Φωτογραφίες. Νέο Συμβούλιο Issue 6 Rotary Year 2013-2014 Nicosia Hilton Hotel Mondays 13:15 14:30 Περίληψη Συνεστίασης Δευτέρα 22 Ιουλίου 2013 Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2013 Στη Συνεστίαση που έγινε στην ταβέρνα Λούκουλλος στις 20:30

Διαβάστε περισσότερα

Weekly Bulletin. RIP (Rotary Int l President): John Kenny DG (District Governor): Nijad Al Atassi. Στην έκδοση αυτή. Παρουσίες Μελών Ομίλου 4

Weekly Bulletin. RIP (Rotary Int l President): John Kenny DG (District Governor): Nijad Al Atassi. Στην έκδοση αυτή. Παρουσίες Μελών Ομίλου 4 Issue 29 Rotary Year 2009-2010 Nicosia Hilton Hotel Mondays 13:15 14:30 Περίληψη Συνεστίασης Δευτέρα 01 Μαρτίου 2010 ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΑΣ Στη Συνεστίαση παρευρέθηκαν 20 μέλη του Ομίλου μας, συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεστίαση παρευρέθηκαν 13 Μέλη του Οµίλου µας και 2 φιλοξενούµενοι. Η συνεστίαση άρχισε µε την προσευχή από τη Ροτ. Βικτώρια Νάταρ.

Στη Συνεστίαση παρευρέθηκαν 13 Μέλη του Οµίλου µας και 2 φιλοξενούµενοι. Η συνεστίαση άρχισε µε την προσευχή από τη Ροτ. Βικτώρια Νάταρ. Issue 27 Rotary Year 2010-2011 Nicosia Hilton Hotel Mondays 13:15 14:30 Περίληψη Συνεστίασης ευτέρα 14 Μαρτίου 2011 ROTARY CLUB OF NICOSIA-LEFKOTHEA DISTRICT 2450 - CLUB 25065 Weekly Bulletin Στη Συνεστίαση

Διαβάστε περισσότερα

Έγινε η Τελική Εκλογή του Deputy Governor και αυτός είναι ο κ. Γιώργος Παπαλεοντίου από το Rotary Club Αμμοχώστου.

Έγινε η Τελική Εκλογή του Deputy Governor και αυτός είναι ο κ. Γιώργος Παπαλεοντίου από το Rotary Club Αμμοχώστου. Issue 30 Rotary Year 2009-2010 Nicosia Hilton Hotel Mondays 13:15 14:30 Περίληψη Συνεστίασης Δευτέρα 08 Μαρτίου 2010 ROTARY CLUB OF NICOSIA-LEFKOTHEA DISTRICT 2450 - CLUB 25065 Weekly Bulletin ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Weekly Bulletin. RIP (Rotary Int l President): John Kenny DG (District Governor): Nijad Al Atassi. Στην έκδοση αυτή. Παρουσίες Μελών Ομίλου 4

Weekly Bulletin. RIP (Rotary Int l President): John Kenny DG (District Governor): Nijad Al Atassi. Στην έκδοση αυτή. Παρουσίες Μελών Ομίλου 4 Issue 28 Rotary Year 2009-2010 Nicosia Hilton Hotel Mondays 13:15 14:30 Περίληψη Συνεστίασης Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2010 ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΑΣ Στην Συνεστίαση παρευρέθηκαν 21 μέλη του Ομίλου μας, ο ομιλητής

Διαβάστε περισσότερα

The PASCAL Chronicle 2011/2012

The PASCAL Chronicle 2011/2012 The PASCAL Chronicle 2011/2012 The PASCAL Chronicle Inside this issue: Contents page...2 Editor s message. 2 Director s message..3 Principal s message.4 Headmistress message. 4 School Calendar... 5 Message

Διαβάστε περισσότερα

Fellowship of Rotarians

Fellowship of Rotarians PRESIDENT Tassos Partzilis +357 99610320 pre.sal@rotary-cyprus.org SECRETARY Panicos Hadjipanayis +357 99417900 sec.sal@rotary-cyprus.org ΑSSISTANT GOVERNOR George Psimolofitis ADDRESS P.O.Box 25223 CY-1307

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΙΚΑΡΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΙΚΑΡΙΩΝ Volume 36 Number 136 Fall 2013 ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΙΚΑΡΙΩΝ OFFICIAL MAGAZINE OF THE PAN-ICARIAN BROTHERHOOD OF AMERICA AND THE PAN-ICARIAN FOUNDATION Ikapia Magazine Page 1 IKARIA MAGAZINE IS A PUBLICATION

Διαβάστε περισσότερα

The PASCAL Chronicle 2010/2011

The PASCAL Chronicle 2010/2011 The PASCAL Chronicle 2010/ The PASCAL Chronicle Inside this issue: Contents page..2 Editor s message.......2 Director s message... 3 Headmistress message.. 4 School Calendar.... 5 Message from President

Διαβάστε περισσότερα

The PASCAL Chronicle 2012/2013

The PASCAL Chronicle 2012/2013 The PASCAL Chronicle 2012/ The PASCAL Chronicle Inside this issue: Contents page...2 Editor s message.......2 Director s message 3 Principal s message.....5 Headmistress message.5 School Calendar.....6

Διαβάστε περισσότερα

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE INTERIM REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME EDUCATION AND TRAINNING 2010 MAY 2009 Table of Contents Page PREFACE 1 CHAPTER 1: Key Competences

Διαβάστε περισσότερα

Presentation of Our Lord

Presentation of Our Lord ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CHURCH Monthly Bulletin February 2012 Inside this issue: Presentation of Our Lord From Father Anthony 2 Greek Message 4 Calendar 6 Philoptochos 7 Youth News 8 Sacraments Donations

Διαβάστε περισσότερα