Weekly Bulletin. Περίληψη Σσνεστίασης Δεστέρα 02 Απριλίοσ 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Weekly Bulletin. Περίληψη Σσνεστίασης Δεστέρα 02 Απριλίοσ 2012"

Transcript

1 R O T A R Y C L U B O F N I C O S IA- L E F K O T H E A D I S T R I C T C L U B Weekly Bulletin Issue 33 Rotary Year Nicosia Hilton Hotel Mondays 13:15 14:30 Περίληψη Σσνεστίασης Δεστέρα 02 Απριλίοσ 2012 ηε πλεζηίαζε πνπ έγηλε ζην Ηilton από ηηο 13:15 14:30 κ.κ. παξεπξέζεθαλ 12 κέιε ηνπ Οκίινπ θαη 1 θηινμελνύκελν. Η ζπλεζηίαζε άξρηζε κε ηελ πξνζεπρή από ηνλ Ρνηαξηαλό ΠΠ Ιάθωβν Κωλζηαληηλίδε. Καλωζόπιζμα O Πξόεδξνο ηνπ Οκίινπ θαιωζόξηζε ηα κέιε θαη ηνπο επραξίζηεζε γηα ηελ παξνπζία ηνπο ζηελ ζπλεζηίαζε. Ο Πξόεδξνο ηνπ Οκίινπ θαιωζόξηζε επίζεο ηνπο ππόινηπνπο θηινμελνπκέλνπο. Ανακοινώζειρ-Ενημέπωζη Ανακοινώζειρ-Ενημέπωζη πλερίδεηαη 1. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο έγηλε ζπδήηεζε αλαθνξηθά ηελ δηεμαγωγή ηεο θαζηεξωκέλεο εθδήιωζεο «Βξαδηά Λεπθνζέαο» ε νπνία πξέπεη λα δηνξγαλωζεί ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ θαη λα ιάβεη ρώξα αξρέο Ινπλίνπ (ζπλέρεηα ζηε ζει 2). 1. O Πξόεδξνο ηνπ Οκίινπ έρεη απνζηείιεη ζηα κέιε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ λένπ κέινπο-χξπζάλζε Δπακεηλώλδα. Γελ ππήξμαλ νπνηεζδήπνηε ελζηάζεηο θαη ζπλεπώο ε ηειεηή έληαμεο ηνπ λένπ κέινπο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ επόκελε ζπλάληεζε ηνπ Οκίινπ ζηηο Η επόκελε ζπλάληεζε ηνπ Οκίινπ ζηηο ζα είλαη Club Assembly 3.Πεξηθεξεηαθό πλέδξην Αqaba- O Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε ηνπ Γ λα κειεηήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο γηα ην Πεξηθεξεηαθό ζπλέδξην θαη λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή. Rotary Int. President: Kalyan Banerjee District Governor: Usamaa Barghouthi Ο ζεηόο παηέξαο ηνπ ΠΠ Χξηζηόδνπινπ Αρηιιενύδε, Οξζόδνμνο Χαηδεθπξηάθνπ απεβίωζε ζηηο 7 Απξηιίνπ 2012, ζηα 90 ηνπ ρξόληα. Η θεδεία έγηλε ηελ Κπξηαθή 8 Απξηιίνπ 2012 από ηνλ ηεξό λαό Σηκίνπ ηαπξνύ Πάλω Λεπθάξωλ. Ο Όκηινο καο εθθξάδεη ηα ζεξκά ζπιιππεηήξηα ηόζν ζηνλ Ρνη. Αρηιιενύδε όζν θαη ζηελ ππόινηπε νηθνγέλεηα. Σηην έκδοζη αυηή Σελ. Πεξίιεςε πλεζηίαζεο/ Φσηνγξαθίεο 1-2 Cyprus Rotary / District 2450 News 3-4 Rotary International News 5 - Public Relations Plan - Σξηκεληαίν Πξόγξακκα Οκίινπ - Γενέθλια, Ονομαστικές Γιορτές, Επέηεηνη Παξνπζίεο Μειώλ Οκίινπ Club Committee Plan 8 6 ΚΛΗΡΩΗ Ο ηςσεπόρ ηηρ ημέπαρ είναι ο θιλοξενούμενορ Ροηαπιανόρ Ππώην Κςβεπνήηηρ Σάκηρ Καπακάνναρ κπαζί Ζαμπάπηαρ- πποζθοπά ηος Ομίλος. ROTARY CLUB OF NICOSIA-LEFKOTHEA P.O. Box 20965, 1665 Nicosia, Cyprus Σελίδα 1

2 ζπλέρεηα Cyprus Rotary / District Rotary Ο πξώελ Κπβεξλήηεο Ρνηαξηαλόο Σάθεο Καξαθάλλαο εηζεγήζεθε όπσο γίλνπλ εθδειώζεηο καδί κε ηνλ δηθό ηνπ Όκηιν Λεπθσζία Λήδξα όπσο επίζεο ηελ δηεμαγσγή εθδειώζεσλ κε ζθνπό λα ζπγθεληξσζνύλ ιεθηά όπσο ην Ράιιε Ιζηνξηθνύ Απηνθηλήηνπ πνπ γίλεηαη κε δηθή ηνπο ζηήξημε. 3. Ο Ρνηαξηαλόο Παλίθνο Νηθνιαΐδεο εηζεγήζεθε ηελ νξγάλσζε θηλεκαηνγξαθηθήο πξεκηέξαο πνπ κπνξεί λα γίλεη καδί κε κηα θηιαλζξσπηθή νξγάλσζε. Επίζεο έθεξε σο παξάδεηγκα απνηειεζκαηηθήο ζπιινγήο ρξεκάησλ ηελ πξαθηηθή πνπ αθνινπζνύλ ηα κέιε ηνπ Οκίινπ αιακίο κε ηελ δηνξγάλσζε εθδειώζεσλ κε δηθά ηνπο έμνδα ζηα ζπίηηα ηνπο εθ πεξηηξνπήο, ζηηο νπνίεο παξεπξίζθνληαη ηα κέιε κε ηελ πιεξσκή ελόο πνζνύ ζην ηακείν ηνπ Οκίινπ ηνπο. 4. Ο Ρνηαξηαλόο Ιάθσβνο Κσλζηαληηλίδεο ζεκείσζε όηη απνδεδεηγκέλα ε παξνπζία κειώλ ζηηο εβδνκαδηαίεο ζπλαληήζεηο είλαη απμεκέλε όηαλ ππάξρνπλ ελδηαθέξνληεο νκηιεηέο θαη εηζεγήζεθε λα ζπλερηζηεί ε πξνζπάζεηα. 5. Η Ρνηαξηαλή Βηθηώξηα Ναηάξ είπε όηη ε παξνπζία ησλ Ρνηαξηαλώλ ζηηο εβδνκαδηαίεο ζπλαληήζεηο θαη εθδειώζεηο ηνπ Οκίινπ δελ ζα πξέπεη λα εμαξηώληαη από ηελ παξνπζία νκηιεηώλ αιιά αλακέλεηαη σο βαζηθό θαζήθνλ ελόο Ρνηαξηαλνύ. 6. Όινη ζπκθώλεζαλ κε ηηο παξαηεξήζεηο απηέο αιιά δπζηπρώο ε ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα είλαη δηαθνξεηηθή θαη ρξεηάδεηαη έλα επηπιένλ θίλεηξν γηα πξνζέιθπζε απμεκέλσλ παξνπζηώλ όπσο είλαη νη θαινί νκηιεηέο. Έγηλαλ εηζεγήζεηο γηα λα πξνζθαιεζηνύλ νκηιεηέο όπσο ν Πόιπο Πνιπβίνπ ( ππεύζπλνο ν Ρνη. ηαύξνο Αγξόηεο ), Ιβάλ Γηνβάλνβηηο (ππεύζπλνο ν Ρνη. Ιάθσβνο Κσλζηαληηλίδεο) θαη ν ζθελνζέηεο Αλδξέαο Χξηζηνδνπιίδεο (ππεύζπλνο ν Ρνη. Ξέληνο Ξελόπνπινο). Κιείλνληαο ν Πξόεδξνο επραξίζηεζε ηα Μέιε γηα ηελ επνηθνδνκεηηθή ηνπο παξνπζία θαη ζπκκεηνρή ζηελ ζπδήηεζε θαη επρήζεθε ζε όινπο Καλό Πάζχα και Καλή Ανάζηαζη!

3 Cyprus Rotary / District Rotary 2450 DG Announcement on South Sudan At its recent meeting, the RI Board considered the question of which district would be best suited to include South Sudan since this became a separate country. The Board s decision is the following indicating that South Sudan is not a part of D2450 effective immediately: D-2. Districting of South Sudan DECISION: The Board 1. assigns the new country of South Sudan to District 9200 and subsequently to District 9212 as of 1 July 2013; 2. requests the general secretary to notify the clubs in District 9200 and in South Sudan of this decision. Best Regards USAMAA. BARGHOUTHI Subject: Nominating Committee Selection for DGN D2451 (Egypt) Dear Club President, Greetings, At the end of the deadline (6 April 2012) set in my earlier , I received no challenges to the selection of the nominating committee for DGN for D2451, and as per MOP , I declare PP Ahmed Saada (Rotary Club of Alexandria) as District Governor Nominee for D2451 (Egypt) The appointed DGN nominating committee made its selection by consensus of 4 of its members out of 4 and not 4 out of 5 as declared earlier. Yours in Rotary, USAMA A. BARGHOUTHI District Governor - District 2450

4 Cyprus Rotary / District Rotary 2450

5 From Rotary International Rotary news in brief from around the globe ShelterBox teams distributed more than 550 tents to Madagascar for families left homeless by a powerful cyclone.photo by Angela Spencer-Smith/ShelterBox Last spring, the Rotary clubs of Lagos Central and Dunwoody, Georgia, USA, began implementing water and sanitation projects in 12 schools in the states of Lagos and Ogun. R otary clubs around the globe have many things in common, including a commitment to service. All year long, clubs are taking action to make a difference in their communities. Here s a roundup of recent club activities worldwide: Australia More than 200 children with disabilities played modified cricket during the second annual Dream Cricket Day in October. The Rotary clubs of Bowral-Mittagong, Berrima District, and Moss Vale worked with the Movement Disorder Foundation and the Bradman Foundation to organize the event, which took place in Bowral, home to Sir Donald Bradman, one of Australia s best cricketers. Canada Hospital visits can be frightening for children. To help provide comfort, the Rotary Club of Ajax, Ont., has donated stuffed animals to the Rouge Valley Ajax and Pickering hospital for the past eight years. In November, the club presented 463 plush toys, bringing its total to 10,000. The Canadian Imperial Bank of Commerce and local Walmart stores and Canadian Tire locations have contributed funds to the program. England The Rotary Club of New Milton hosts families in need for weeklong vacations in the bungalow it maintains by the English Channel. The families enjoy access to pools, tennis courts, and the nearby New Forest national park. Other Rotary clubs sponsor the guests, and members of the New Milton club are on hand to greet them and provide help during their stay. Over the past 45 years, 945 families 21 each summer have vacationed in the bungalow. India The U.S. government estimates that 893 girls are born in India for every 1,000 boys, as compared with 955 girls in the United States. Although sex-selective abortion is illegal in India, many experts believe the disparity is a result of that practice. In response, the Rotary Club of Chandigarh renewed its campaign against female feticide in July by joining with Panjab University s School of Communication Studies to present a radio series entitled Hamari Beti. The show focuses on issues such as the societal reasons for sex-selective abortion and the role of doctors in preventing it. Nigeria Last spring, the Rotary clubs of Lagos Central and Dunwoody, Georgia, USA, began implementing water and sanitation projects in 12 schools in the states of Lagos and Ogun. While assessing community needs, the Rotarians discovered that sanitation systems would be as vital as clean water, as waterborne diseases were rampant. The US$62,000 effort supported in part by a Rotary Foundation Global Grant has provided renovated toilet facilities as well as training on efficient water use and hygiene. ROTARY CLUB OF NICOSIA-LEFKOTHEA P.O. Box 20965, 1665 Nicosia, Cyprus Σελίδα 5

6 Public Relations Plan Public Relations Plan Main target: To get more citizens aware, especially whose who leave in Nicosia area, about our club, and our activities. What is Rotary, who are the Rotarians, what does Rotary do. Specifically, we should try to overcome and to clarify a misunderstanding and a misperception that runs across a lot of people in Cyprus that Rotary is a kind of a "sect" (heresy). This is a quite negative approach from a lot of people in Cyprus that affects the expansion, the role and the function of our club and our organization in general, especially in Cyprus a country with citizens that have very strong bonds to their religion. Also, we should sick and aim to expose and to promote most of our major activities, through the media (local and national). Use of media: In our days the use of media, especially electronic media, is a very powerful, important and effective tool (and vehicle) in order to promote and to inform the public about our organizations and our club's activities. We are listing below some of our initial suggestions regarding the promotion of our club's activities through the media: Prepare and send press (news) releases to all media (electronic and printed) regarding our major activities. Arrange the participation of our President and/or other Board members to various local radio programs, in order to speak and to explain the role, the function and the importance of our organization and especially our Nicosia-Lefkothea club. Inform the media (especially some "key" media persons and journalists) but also the public, in general, about our official web-side, so they can visit it and get the appropriate information. They could also have a link to our weekly electronic bulletin in order to follow our meeting activities and other general activities and projects of our club. Events that could be attractive to the media: We should organize specific events that are attractive both to the media and to the general public. Such events could be "tea - afternoons", dinners, special "theme" nights, or special nights (parties) at a local night club (such event could be also attractive to younger people). We can also organize special events like a Christmas Gala dinner, a Carnival dance dinner, a Saint Valentine's Day special dinner, an Easter lunch day, out in the fields, with the traditional lamb "suvla", etc. We can invite one or two notable, expert speakers (according to specific subjects and fields) well known Doctor, or a well known media personality, to give a speech thus, organizing an event open to the general public. For all these events and activities we can always collaborate with other local clubs. Local government officials: We could arrange meetings of our Board Members with high positioned local government officials in order to inform them about our activities, our efforts to support and to help the society through our charity activities and events and to make them aware about our existence and our function, especially in the district of Nicosia. Such meetings will be largely covered by the media. 2. Anniversary Publication The club's public relations committee is finishing a glossy publication about the «25 years of Service To Τhe Community» of the Rotary Club of Nicosia- Lefkothea. Research, text and lay out by PP Christodoulos Achilleoudis. The features of this luxury booklet are the following:- Foreword Members of the Board Founding of the Club Naming of the Club Banner of the Club Founder Members of the Club The First Board Members and cards of the Club Paul Harris Fellows Inner Wheel Rotaract Interact Twinning with Nea Smyrni Twinning with Sahel Metn Sponsoring the New Rotary Club Nicosia-Salamis Presidents of the Club Main Activities Members of the Club Members of the Club individually Club Committees Attendance since 20 years In Memoriam Objects of Rotary Declaration of Rotarians in Businesses and Professions The 4-Way Test The booklet will be sold to all members and also be distributed to a large number of individuals, head of large corporations, senior civil servants, University community, Chamber of Commerce, Employers Organizations, professional bodies and institutions, etc, with the aim of promoting the Rotary Principles and Ideals. Τριμηνιαίο Πρόγραμμα Ομίλοσ Μάρηιος ε Καλνληθή πλάληεζε 12ε Κανονική ςνάνηηζη Ομιλία από Ππώην Τποςπγό Οικονομικών και Ππόεδπο Δ Marfin Laiki κ. Μισαλάκη αππή 19ε Aπνγεπκαηηλή πλάληεζε Occhio Lounge Bar 26ε Κανονική ςνάνηηζη-ομιλία από ηην ππώην Τποςπγό Εμποπίος κ. Ππαξοςλα Ανηωνιάδος Απρίλιος ε Καλνληθή πλάληεζε 9ε Μεγάιε Γεπηέξα 16ε Γεπηέξα ηνπ Πάζρα 23ε Aπνγεπκαηηλή πλάληεζε Occhio Lounge Bar 30η Κανονική ςνάνηηζη-сlub Assembly Μάιος ε Καλνληθή πλάληεζε 14ε Καλνληθή πλάληεζε 21ε Καλνληθή πλάληεζε 28ε Καλνληθή πλάληεζε Γενέθλια, Ονομαζηικές Γιορηές & Επέηειοι Γενέθλια Ονομαζηικές Γιορηές ΓΘΧΡΓΟ ΡΟΤΘΑ (23/04) ΓΘΧΡΓΟ ΦΗΜΟΛΟΦΘΣΗ (23/04) ΓΘΧΡΓΟ ΠΟΣΑΜΘΣΗ (23/04) ΓΘΧΡΓΟ ΚΟΤΦΑΡΗ (23/04) ΓΘΧΡΓΟ ΥΡΘΣΟΦΘΔΗ (23/04) Επέηειοι Γάμοσ ΓΘΧΡΓΟ ΥΡΘΣΟΦΘΔΗ (23/04)-ΑΛΘΚΗ ΠΑΓΚΑΛΟ ΖΑΥΑΡΘΑΔΗ (30/04)-ΑΓΛΑΘΣΑ ROTARY CLUB OF NICOSIA-LEFKOTHEA P.O. Box 20965, 1665 Nicosia, Cyprus Σελίδα 6

7 2/Απρ 9/Απρ 16/Απρ 23/Απρ 30/Απρ CARD TOTAL Παροσζίες Μελών Ομίλοσ Απριλίου/12 ATTENDANCE Meetings: 3 MEMBERS Monthly % YTD % 1 Achilleoudis Christodoulos ,0% 100,0% 2 Agrotis Charalambos ,7% 12,5% 3 Agrotis Stavros ,0% 86,7% 4 Andreou Peter ,7% 54,5% 5 Christou Mylona Avgi ,7% 12,5% 6 Constantinides Iacovos ,0% 86,7% 7 Constantinou Paris ,7% 35,2% 8 Costa Mikis ,7% 16,7% 9 Costeas Theodoros ,7% 70,8% 10 Petrides Petros ,0% 95,0% 11 Georgiades Nicolas ,7% 68,3% 12 Georgiou Glafkos ,7% 70,2% 13 Ierodiaconou Kyriacos ,7% 42,8% 14 Jacovides Kypros ,7% 27,5% 15 Jacovides Sotos ,7% 20,0% 16 Kallis Christos ,7% 30,3% 17 Kanari Popi (Ms) ,7% 30,0% 18 Karis Phidias ,7% 82,5% 19 Kittis Stathis ,7% 12,5% 20 Klerides Takis ,0% 64,8% 21 Koufaris George ,7% 41,7% 22 Koumenides Andreas ,7% 33,3% 23 Koutselini - Ioannidou Mary (Ms) ,7% 33,7% 24 Kouzalis Charalambos ,0% 78,5% 25 Markides Loizos ,7% 43,2% 26 Michaelides Christos ,7% 29,5% 27 Michaelides Dimitris ,7% 30,8% 28 Michaelides Nicos ,0% 100,0% 29 Michaelides Polis ,0% 100,0% 30 Mouskis Titos ,7% 10,0% 31 Natar Victoria (Ms) ,0% 75,7% 32 Nicolaides Panicos ,0% 42,0% 33 Papanicolaou Katerina ,7% 25,3% 34 Pattihis Loukis ,7% 45,7% 35 Petrides Costas ,7% 23,3% 36 Philippou Christos ,7% 68,0% 37 Potamitis George ,7% 12,5% 38 Poullou Kyriaki (Rica) ,7% 38,5% 39 Psimolophitis George ,7% 96,7% 40 Roussias George ,7% 12,5% 41 Roussos Yiannis ,7% 10,0% 42 Savvides Savvas ,0% 97,5% 43 Siman Paul ,7% 66,3% 44 Stylianou Th. Petros ,7% 22,8% 45 Stylianou N. Petros ,7% 43,0% 46 Tanousis Emilios ,7% 96,7% 47 Taoushanis Takis ,0% 64,2% 48 Xenopoulos Xenios ,0% 76,5% ,7% 50,8% ROTARY CLUB OF NICOSIA-LEFKOTHEA P.O. Box 20965, 1665 Nicosia, Cyprus Σελίδα 7

8 Committee Plan ROTARY CLUB OF NICOSIA-LEFKOTHEA P.O. Box 20965, 1665 Nicosia, Cyprus Σελίδα 8

Σ αυτή την εκδήλωση παρευρέθηκαν 15 Μέλη του Οµίλου µας και 10 φιλοξενούµενοι.

Σ αυτή την εκδήλωση παρευρέθηκαν 15 Μέλη του Οµίλου µας και 10 φιλοξενούµενοι. Issue 16 Rotary Year 2010-2011 Nicosia Hilton Hotel Mondays 13:15 14:30 Περίληψη Συνεστίασης Τρίτη 23 Νοεµβρίου 2010 ROTARY CLUB OF NICOSIA-LEFKOTHEA DISTRICT 2450 - CLUB 25065 Weekly Bulletin Η συνεστίαση

Διαβάστε περισσότερα

Weekly Bulletin. Στην έκδοση αυτή

Weekly Bulletin. Στην έκδοση αυτή Issue 19 Rotary Year 2010-2011 Nicosia Hilton Hotel Mondays 13:15 14:30 Περίληψη Συνεστίασης Τετάρτη 8 εκεµβρίου 2010 CASINO Night - Fund Raising Event Πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία η πρώτη εκδήλωση για

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεστίαση που πραγµατοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Hilton στη Λευκωσία στις 1:15 µ.µ. παρευρέθηκαν είκοσι (20) Μέλη του Οµίλου

Στη Συνεστίαση που πραγµατοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Hilton στη Λευκωσία στις 1:15 µ.µ. παρευρέθηκαν είκοσι (20) Μέλη του Οµίλου Issue 32 Rotary Year 2010-2011 Nicosia Hilton Hotel Mondays 13:15 14:30 Περίληψη Συνεστίασης ευτέρα 18 Απριλίου 2011 ROTARY CLUB OF NICOSIA-LEFKOTHEA DISTRICT 2450 - CLUB 25065 Weekly Bulletin Στη Συνεστίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ Ο Πρόεδρος καλωσόρισε όλους τους παρόντες Ροταριανούς και τον φιλοξενούμενο μας, κ. Θάνο Λεωνίδα, Ασφαλιστή.

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ Ο Πρόεδρος καλωσόρισε όλους τους παρόντες Ροταριανούς και τον φιλοξενούμενο μας, κ. Θάνο Λεωνίδα, Ασφαλιστή. Issue 26 Rotary Year 2009-2010 Nicosia Hilton Hotel Mondays 13:15 14:30 Περίληψη Συνεστίασης Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2010 ROTARY CLUB OF NICOSIA-LEFKOTHEA DISTRICT 2450 - CLUB 25065 Weekly Bulletin ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος καλωσόρισε όλους τους παρόντες Ροταριανούς και φιλοξενούμενους.

Ο Πρόεδρος καλωσόρισε όλους τους παρόντες Ροταριανούς και φιλοξενούμενους. Issue 16 Rotary Year 2009-2010 Nicosia Hilton Hotel Mondays 13:15 14:30 Περίληψη Συνεστίασης Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2009 ROTARY CLUB OF NICOSIA-LEFKOTHEA DISTRICT 2450 - CLUB 25065 Weekly Bulletin Στην Συνεστίαση

Διαβάστε περισσότερα

Weekly Bulletin. RIP (Rotary Int l President): John Kenny DG (District Governor): Nijad Al Atassi. Στην έκδοση αυτή. Παρουσίες Μελών Ομίλου 4

Weekly Bulletin. RIP (Rotary Int l President): John Kenny DG (District Governor): Nijad Al Atassi. Στην έκδοση αυτή. Παρουσίες Μελών Ομίλου 4 Issue 28 Rotary Year 2009-2010 Nicosia Hilton Hotel Mondays 13:15 14:30 Περίληψη Συνεστίασης Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2010 ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΑΣ Στην Συνεστίαση παρευρέθηκαν 21 μέλη του Ομίλου μας, ο ομιλητής

Διαβάστε περισσότερα

The PASCAL Chronicle 2011/2012

The PASCAL Chronicle 2011/2012 The PASCAL Chronicle 2011/2012 The PASCAL Chronicle Inside this issue: Contents page...2 Editor s message. 2 Director s message..3 Principal s message.4 Headmistress message. 4 School Calendar... 5 Message

Διαβάστε περισσότερα

The PASCAL Chronicle 2012/2013

The PASCAL Chronicle 2012/2013 The PASCAL Chronicle 2012/ The PASCAL Chronicle Inside this issue: Contents page...2 Editor s message.......2 Director s message 3 Principal s message.....5 Headmistress message.5 School Calendar.....6

Διαβάστε περισσότερα

The PASCAL Chronicle 2010/2011

The PASCAL Chronicle 2010/2011 The PASCAL Chronicle 2010/ The PASCAL Chronicle Inside this issue: Contents page..2 Editor s message.......2 Director s message... 3 Headmistress message.. 4 School Calendar.... 5 Message from President

Διαβάστε περισσότερα

The use of sources in teaching and learning history

The use of sources in teaching and learning history The use of sources in teaching and learning history The Council of Europe s activities in Cyprus Volume 1 Report of the workshops and workshop materials on: The use of sources in teaching and learning

Διαβάστε περισσότερα

Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave the way for immigrants to access lifelong learning

Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave the way for immigrants to access lifelong learning WP1 1 Ιανουαρίου 2010 [LEARNING COMMUNITY - IMMIGRANTS AS EDUCATIONAL FACILITATORS PAVE THE WAY FOR IMMIGRANTS TO ACCESS LIFELONG LEARNING] Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave

Διαβάστε περισσότερα

A report on Sexual Orientation in Cyprus: Mapping the Sociopolitical Climate, Experiences and Needs

A report on Sexual Orientation in Cyprus: Mapping the Sociopolitical Climate, Experiences and Needs A report on Sexual Orientation in Cyprus: Mapping the Sociopolitical Climate, Experiences and Needs Two studies conducted in the context of ILGA-Europe s 7th Call for Proposals for Human Rights Violations

Διαβάστε περισσότερα

Dear Members, Friends, and Supporters of the National Hellenic Student Association,

Dear Members, Friends, and Supporters of the National Hellenic Student Association, Dear Members, Friends, and Supporters of the National Hellenic Student Association, We are proud to welcome you to the 2009 NHSA Fall Convention at the University of Michigan Ann Arbor. We are proud not

Διαβάστε περισσότερα

Holy and Great Lent. Feast of the Annunciation Day of Greek Independence. Ecumenical Patriarch Issues Statement on Retirement of Pope Benedict

Holy and Great Lent. Feast of the Annunciation Day of Greek Independence. Ecumenical Patriarch Issues Statement on Retirement of Pope Benedict FEBRUARY MARCH 2013 Vol. 78 No. 1283 www.observer.goarch.org e-mail: observer@goarch.org $1.00 E N C YC L I C A L Holy and Great Lent To the Most Reverend Hierarchs, the Reverend Priests and Deacons, the

Διαβάστε περισσότερα

December 2013. glimpse@pascal

December 2013. glimpse@pascal glimpse@pascal December 2013 G L I G L I M P S E @ P A S C A L Για πρωτη φορα φε τοσ τα CLUBS του PAS- CAL English School ζηη Λάπνακα έσει αναλάβει ηο εξειδικεςμένο πποζωπικό ηος "Elite Sporting Club

Διαβάστε περισσότερα

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE INTERIM REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME EDUCATION AND TRAINNING 2010 MAY 2009 Table of Contents Page PREFACE 1 CHAPTER 1: Key Competences

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Christ Is Risen!

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Christ Is Risen! MAY 2015 Vol. 80 No. 1305 www.observer.goarch.org e-mail: observer@goarch.org $1.00 In THIS ISSUE ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Christ Is Risen! Santiago Calatrava design St. Nicholas Shrine National Philoptochos Board

Διαβάστε περισσότερα

EVS Project. Date: From August 2014. Venue: Greece, Lefkas

EVS Project. Date: From August 2014. Venue: Greece, Lefkas reμονοπατια ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ / Solidarity Tracks Tel/Fax : +30 26 450 23123 E-mail : pistes_solidaires@yahoo.gr Web site : www.tamonopatia.org EVS Project Date: From August 2014 Venue: Greece, Lefkas Activity

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΙΚΑΡΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΙΚΑΡΙΩΝ Volume 36 Number 136 Fall 2013 ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΙΚΑΡΙΩΝ OFFICIAL MAGAZINE OF THE PAN-ICARIAN BROTHERHOOD OF AMERICA AND THE PAN-ICARIAN FOUNDATION Ikapia Magazine Page 1 IKARIA MAGAZINE IS A PUBLICATION

Διαβάστε περισσότερα

Ecumenical Patriarch Bartholomew s Milestone 20 th Anniversary

Ecumenical Patriarch Bartholomew s Milestone 20 th Anniversary OCTOBER 2011 Vol. 76 No. 1269 www.observer.goarch.org e-mail: observer@goarch.org $1.00 Ecumenical Patriarch Bartholomew s Milestone 20 th Anniversary No other patriarch in history has traveled to more

Διαβάστε περισσότερα

THE REPRESENTATION OF WOMEN IN THE NOVELS OF GREGORIOS XENOPOULOS MARIA HADJITHEODOROU

THE REPRESENTATION OF WOMEN IN THE NOVELS OF GREGORIOS XENOPOULOS MARIA HADJITHEODOROU THE REPRESENTATION OF WOMEN IN THE NOVELS OF GREGORIOS XENOPOULOS by MARIA HADJITHEODOROU A thesis submitted to The University of Birmingham for the degree of MASTER OF PHILOSOPHY Institute of Archaeology

Διαβάστε περισσότερα

Holy Pascha: The Feast of Feasts

Holy Pascha: The Feast of Feasts APRIL 2015 Vol. 80 No. 1304 www.observer.goarch.org e-mail: observer@goarch.org $1.00 In THIS ISSUE Santiago Calatrava design National Shrine Side view rendering of St. Nicholas National Shrine. Four page

Διαβάστε περισσότερα

RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model GOOD PRACTICES

RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model GOOD PRACTICES RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model GOOD PRACTICES 1 Name of Organisations: 1. CVT Georgiki Anaptixi Agricultural

Διαβάστε περισσότερα

EVS Project. Date: From August 2014. Venue: Greece, Lefkas

EVS Project. Date: From August 2014. Venue: Greece, Lefkas ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ / Solidarity Tracks Tel/Fax : +30 26 450 23123 E-mail : pistes_solidaires@yahoo.gr Web site : www.tamonopatia.org EVS Project Date: From August 2014 Venue: Greece, Lefkas Activity

Διαβάστε περισσότερα

presents the cyprusretailbanking The future of Retail Banking Achieving Excellence in Retail Banking Payment Strategies and Solutions

presents the cyprusretailbanking The future of Retail Banking Achieving Excellence in Retail Banking Payment Strategies and Solutions presents the cyprusretailbanking conference 2010 The future of Retail Banking Achieving Excellence in Retail Banking Payment Strategies and Solutions Making Mobile Banking a reality Distribution Channels

Διαβάστε περισσότερα

Με ηελ ππνζηήξημε ηνπ Vodafone Group Foundation.

Με ηελ ππνζηήξημε ηνπ Vodafone Group Foundation. Με ηελ ππνζηήξημε ηνπ Vodafone Group Foundation. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Μέρος 1 ο : ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ..ζει. 4 ΟΗ ΖΜΔΡΗΓΔ Δ ΟΛΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ..ζει. 8 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΩΝ ΒΗΩΜΑΣΗΚΩΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ...ζει.

Διαβάστε περισσότερα

www.observer.goarch.org e-mail: observer@goarch.org

www.observer.goarch.org e-mail: observer@goarch.org MAY 2008 Vol. 73 No. 1239 www.observer.goarch.org e-mail: observer@goarch.org $1.00 Christos Anesti! D. PANAGOS Sharing the Light of Christ At the Resurrection service at Holy Trinity Archdiocesan Cathedral,

Διαβάστε περισσότερα

Freedom to Rebuild 9/11 Church

Freedom to Rebuild 9/11 Church PRSRT STD US POSTAGE PAID PERMIT No 43 UPPER DARBY, PA www.hellenicnews.com Conscious of and Responsive to Community Pride and Spirit $96 for two years Subscription $4 per copy ª π NEA THN Y HPE IA TOY

Διαβάστε περισσότερα

National Report GREECE

National Report GREECE National Report GREECE WP4 Empirical Research Results IACM/FORTH May 2007 PREMA Work Package 4 Empirical Research Results 1 Table of Contents Introduction... 1 Samples and Study Types... 6 Major studies...

Διαβάστε περισσότερα