ηελ πλεζηίαζε παξεπξέζεθαλ 27 κέιε ηνπ Οκίινπ καο θαη 8 θηινμελνύκελνη. Η ζπλεζηίαζε άξρηζε κε ηελ πξνζεπρή από ηνλ Ρνη. Π.Π. Νίθν Φηιίππνπ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ηελ πλεζηίαζε παξεπξέζεθαλ 27 κέιε ηνπ Οκίινπ καο θαη 8 θηινμελνύκελνη. Η ζπλεζηίαζε άξρηζε κε ηελ πξνζεπρή από ηνλ Ρνη. Π.Π. Νίθν Φηιίππνπ."

Transcript

1 R O T A R Y C L U B O F N I C O S IA- L E F K O T H E A D I S T R I C T C L U B Weekly Bulletin Issue 03 Rotary Year Nicosia Hilton Hotel Mondays 13:15 14:30 Περίληυη σνεζηίαζης Δεσηέρα 19 Ιοσλίοσ 2010 ηελ πλεζηίαζε παξεπξέζεθαλ 27 κέιε ηνπ Οκίινπ καο θαη 8 θηινμελνύκελνη. Η ζπλεζηίαζε άξρηζε κε ηελ πξνζεπρή από ηνλ Ρνη. Π.Π. Νίθν Φηιίππνπ. 2. Ο πξόεδξνο ππνγξάκκηζε όηη ιόγσ ηνπ βεβαξεκέλ ν π π ξ ν γ ξ ά κ κ α η ν ο η ε ο θα. Τπνπξγνύ νπνηεζδήπνηε αλαθνηλώζεηο θαη ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηνλ Όκηιν καο αθήλνληαη γηα ηελ επόκελε ζπλεζηίαζε. Ανακοινώζειρ Ππόγπαμμα 1. Ο πξόεδξνο θαισζόξηζε κε ηδηαίηεξε ραξά ηελ Υποςπγό Επγαζίαρ και Κοινωνικών Αζθαλίζεων κα. ωηηπούλα Χαπαλάμποςρ θαη ηελ επραξίζηεζε ζεξκά γηα ηελ ηδηαίηεξε ηηκή πνπ έθαλε ζηνλ Όκηιν καο λα παξεπξεζεί θαη λα κηιήζεη ζηε ζπλεζηίαζε καο. Καισζόξηζε επίζεο ηνπο ζηελνύο ζπλεξγάηεο ηεο θαο Τπνπξγνύ, ηνλ διεςθςνηή ηος ημήμαηορ Επγαζίαρ ζηο Υποςπγείο Επγαζίαρ κ. Νέλζωνα Νεοκλέοςρ θαη ηνλ γενικό διεςθςνηή ηηρ ΑνΑΔ κ. Γιώπγο Όξινο. Αθνινύζσο, ν πξόεδξνο θαισζόξηζε ηελ θα. Υξηζηίλα Υξηζηνθή θαη ηνλ θ. Duncan Kirby. Επίζεο θαισζόξηζε ηνλ Ρνη. Μνίξα Παλαγηώηε θαη ηνλ Ρνη. Υάξε Παπαδεκεηξίνπ (γξακκαηέα) ακθόηεξνη από ηνλ Ρνηαξηαλό Όκηιν Λεπθσζία-Λήδξα θαζώο θαη όινπο ηνπο Ρνηαξηαλνύο Μέιε ηνπ Οκίινπ καο πνπ αζξόα έδσζαλ ην παξώλ ηνπο ζηελ ζπλεζηίαζε. Ο πξόεδξνο αλάγλσζε ζύληνκν βηνγξαθηθό ηεο Τπνπξγνύ Εξγαζίαο θαη αθνινύζσο έδσζε ηνλ ιόγν ζηελ θα. Υαξαιάκπνπο ε νπνία αλέπηπμε θαηά ηξόπν αλαιπηηθό θαη εκπεξηζηαησκέλν ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηνπο ηνκείο ηελ απαζρόιεζεο θαη αλεξγίαο θαζώο θαη ηα πξνγξάκκαηα θαη ηηο δξάζεηο πνπ αλέιαβε θαη αλαιακβάλεη ην Τπνπξγείν Εξγαζίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηα εκπιεθόκελα ηκήκαηα θαη ππεξεζίεο, όπσο ε ΑλΑΔ, ην ΑΞΙΚ θαη ην ΚΕΠΑ, γηα ζηήξημε ηεο απαζρόιεζεο θαζώο θαη πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο αλεξγίαο ελ κέζσ κηαο πξσηνθαλνύο γηα ηα θππξηαθά δεδνκέλα νηθνλνκηθήο θξίζεο. Αθνινύζεζε ππνβνιή εξσηήζεσλ από ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ζπδήηεζε γηα ηα ζέκαηα πνπ αλάπηπμε ε θα. Τπνπξγόο Σέινο, ν πξόεδξνο επραξίζηεζε θαη πάιηλ εθ κέξνπο όισλ ησλ Μειώλ ηελ θα. Τπνπξγό θαη ζε έλδεημε ειάρηζηεο εθηίκεζεο γηα ηελ πνιύ ελδηαθέξνπζα θαη ελδειερή νκηιία ηεο, ηεο απέλεηκε ην ζρεηηθό αλακλεζηηθό πηζηνπνηεηηθό ηνπ Ρνηαξηαλνύ Οκίινπ Λεπθσζία-Λεπθνζέα. RIP (Rotary Int l President): Ray Klinginsmith DG (District Governor): Assem Abdel Razek Σηην έκδοζη αςηή Σελ. Περίληυη σνεζηίαζης 1 Φφηογραθικά ζηιγμιόησπα Public Relations Plan 4 - Σριμηνιαίο Πρόγραμμα Ομίλοσ - Γενέθλια, Ονομαζηικές Γιορηές, Επέηειοι ΚΛΗΡΩΗ Ο ηπρεξόο ηεο εκέξαο είλαη ν Ρνη. Απιζηείδηρ Κωζηέαρ ΔΩΡΟ Κόθθηλν γαιιηθό θξαζί πξνζθνξά ηνπ Πποέδπος Φειδία Καπή. Παροσζίες Μελών Ομίλοσ 5 Rotary International News Club Committee Plan 7 ROTARY CLUB OF NICOSIA-LEFKOTHEA P.O. Box 20965, 1665 Nicosia, Cyprus Σελίδα 1

2 Φωηογπαθικά ζηιγμιόηςπα ROTARY CLUB OF NICOSIA-LEFKOTHEA P.O. Box 20965, 1665 Nicosia, Cyprus Σελίδα 2

3 Public Relations Plan Public Relations Plan Main target: To get more citizens aware, especially whose who leave in Nicosia area, about our club, and our activities. What is Rotary, who are the Rotarians, what does Rotary do. Specifically, we should try to overcome and to clarify a misunderstanding and a misperception that runs across a lot of people in Cyprus that Rotary is a kind of a "sect" (heresy). This is a quite negative approach from a lot of people in Cyprus that affects the expansion, the role and the function of our club and our organization in general, especially in Cyprus a country with citizens that have very strong bonds to their religion. Also, we should sick and aim to expose and to promote most of our major activities, through the media (local and national). Use of media: In our days the use of media, especially electronic media, is a very powerful, important and effective tool (and vehicle) in order to promote and to inform the public about our organizations and our club's activities. We are listing below some of our initial suggestions regarding the promotion of our club's activities through the media: Prepare and send press (news) releases to all media (electronic and printed) regarding our major activities. Arrange the participation of our President and/or other Board members to various local radio programs, in order to speak and to explain the role, the function and the importance of our organization and especially our Nicosia-Lefkothea club. Inform the media (especially some "key" media persons and journalists) but also the public, in general, about our official web-side, so they can visit it and get the appropriate information. They could also have a link to our weekly electronic bulletin in order to follow our meeting activities and other general activities and projects of our club. Events that could be attractive to the media: We should organize specific events that are attractive both to the media and to the general public. Such events could be "tea - afternoons", dinners, special "theme" nights, or special nights (parties) at a local night club (such event could be also attractive to younger people). We can also organize special events like a Christmas Gala dinner, a Carnival dance dinner, a Saint Valentine's Day special dinner, an Easter lunch day, out in the fields, with the traditional lamb "suvla", etc. We can invite one or two notable, expert speakers (according to specific subjects and fields) well known Doctor, or a well known media personality, to give a speech thus, organizing an event open to the general public. For all these events and activities we can always collaborate with other local clubs. Local government officials: We could arrange meetings of our Board Members with high positioned local government officials in order to inform them about our activities, our efforts to support and to help the society through our charity activities and events and to make them aware about our existence and our function, especially in the district of Nicosia. Such meetings will be largely covered by the media. 2. Anniversary Publication The club's public relations committee is finishing a glossy publication about the «20 years of Service To Σhe Community» of the Rotary Club of Nicosia- Lefkothea. Research, text and lay out by PP Christodoulos Achilleoudis. The features of this luxury booklet are the following:- Foreword Members of the Board Founding of the Club Naming of the Club Banner of the Club Founder Members of the Club The First Board Members and cards of the Club Paul Harris Fellows Inner Wheel Rotaract Interact Twinning with Nea Smyrni Twinning with Sahel Metn Sponsoring the New Rotary Club Nicosia-Salamis Presidents of the Club Main Activities Members of the Club Members of the Club individually Club Committees Attendance since 20 years In Memoriam Objects of Rotary Declaration of Rotarians in Businesses and Professions The 4-Way Test The booklet will be sold to all members and also be distributed to a large number of individuals, head of large corporations, senior civil servants, University community, Chamber of Commerce, Employers Organizations, professional bodies and institutions, etc, with the aim of promoting the Rotary Principles and Ideals. Τπιμηνιαίο Ππόγπαμμα Ομίλος Ιούλιορ η Κανονική σνάνηηζη 12 η Ομιλία από ηον Πρόεδρο Ροη. Φειδία Καρή με θέμα «Η ζημεπινή καηάζηαζη, ηα πποβλήμαηα και οι πποοπηικέρ ηηρ ξενοδοσειακήρ βιομησανίαρ» 19 η Ομιλία από ηην Υποςπγό Επγ. και Κοινων. Αζθαλίζεων κα Σωηηπούλα Φαπαλάμποςρ με θέμα ηην παρούζα καηάζηαζη ζηα επίπεδα απαζτόληζης και ανεργίας, μέηρα και προγράμμαηα. 26 η Κανονική σνάνηηζη Αύγοςζηορ η Ακύρφζη σνάνηηζης λόγφ Καλοκαιπινών 9 η Ακύρφζη σνάνηηζης λόγφ Καλοκαιρινών 16 η Ακύρφζη σνάνηηζης λόγφ Καλοκαιπινών 23 η Ακύρφζη σνάνηηζης λόγφ Καλοκαιπινών 30 η Κανονική σνάνηηζη Σεπηέμβπιορ η Κανονική σνάνηηζη 13 η Κανονική σνάνηηζη 20 η Κανονική σνάνηηζη 27 η Κανονική σνάνηηζη Γενέθλια, Ονομαζηικέρ Γιοπηέρ & Επέηειοι Γενέθλια Π.Π. Κώζηας Γιφργαλλής 21/07 Αριζηείδης Κφζηέας 24/7 Θεόδφρος Κφζηέας 24/7 Ονομαζηικέρ Γιοπηέρ Επέηειοι Γάμος Π.Π. Χριζηόδοσλος Αττιλεούδης με ηην Άννα 25/07 Π.Π. Λοσκής Παηηίτης με ηην Ανν 24/7 ROTARY CLUB OF NICOSIA-LEFKOTHEA P.O. Box 20965, 1665 Nicosia, Cyprus Σελίδα 3

4 Παποςζίερ Μελών Ομίλος July-10 ATTENDANCE Meetings: 4 MEMBERS 5-Jul 12-Jul 19-Jul 26-Jul CARD TOTAL Monthly % YTD % 1 Achilleoudis Christodoulos % 75.0% 2 Agrotis Charalambos 0 0.0% 0.0% 3 Agrotis Stavros % 75.0% 4 Andreou Peter 0 0.0% 0.0% 5 Christodoulou Sophocles 0 0.0% 0.0% 6 Christoforides Pericles 0 0.0% 0.0% 7 Christou Mylona Avgi 0 0.0% 0.0% 8 Constantinides Iacovos % 25.0% 9 Constantinou Paris 0 0.0% 0.0% 10 Costa Mikis 0 0.0% 0.0% 11 Costeas Theodoros % 75.0% 12 Epaminondas Neofytos 0 0.0% 0.0% 13 Georgallis Costas % 50.0% 14 Georgiades Nicolas 0 0.0% 0.0% 15 Georgiou Glafkos % 50.0% 16 Gregoriou Andreas % 50.0% 17 Hadjikyriacou Rodoulla 0 0.0% 0.0% 18 Ierodiaconou Kyriacos % 25.0% 19 Jacovides Kypros 0 0.0% 0.0% 20 Jacovides Sotos 0 0.0% 0.0% 21 Kallis Christos % 25.0% 22 Kanari Popi (Ms) 0 0.0% 0.0% 23 Karis Phidias % 75.0% 24 Kittis Stathis 0 0.0% 0.0% 25 Klerides Takis 0 0.0% 0.0% 26 Koufaris George 0 0.0% 0.0% 27 Koumenides Andreas 0 0.0% 0.0% 28 Koumoullis George 0 0.0% 0.0% 29 Koutselini-Ioannidou Mary (Ms) % 25.0% 30 Kouzalis Charalambos 0 0.0% 0.0% 31 Markides Loizos % 25.0% 32 Mavrikios Alecos 0 0.0% 0.0% 33 Michaelides Christos 0 0.0% 0.0% 34 Michaelides Dimitris 0 0.0% 0.0% 35 Michaelides Nicos % 50.0% 36 Michaelides Polis % 25.0% 37 Mouskis Titos 0 0.0% 0.0% 38 Natar Victoria (Ms) % 25.0% 39 Nicolaides Panicos 0 0.0% 0.0% 40 Papanicolaou Katerina % 25.0% 41 Pattihis Loukis % 75.0% 42 Philippou Christos % 50.0% 43 Potamitis George 0 0.0% 0.0% 44 Poullou Kyriaki % 25.0% 45 Psimolophitis George % 25.0% 46 Roussias George 0 0.0% 0.0% 47 Roussos Yiannis 0 0.0% 0.0% 48 Savvides Savvas % 75.0% 49 Siman Paul % 50.0% 50 Stylianou Th. Petros % 25.0% 51 Stylianou N. Petros % 25.0% 52 Tanousis Emilios % 25.0% 53 Taoushanis Takis % 25.0% 54 Theophanous Stelios 0 0.0% 0.0% 55 Tsangarides Demetris 0 0.0% 0.0% 56 Xenopoulos Xenios % 75.0% 57 Zyngas George 0 0.0% 0.0% % 20.6% ROTARY CLUB OF NICOSIA-LEFKOTHEA P.O. Box 20965, 1665 Nicosia, Cyprus Σελίδα 4

5 From District 2450 Newsletter ROTARY CLUB OF NICOSIA-LEFKOTHEA P.O. Box 20965, 1665 Nicosia, Cyprus Σελίδα 5

6 Committee Plan Board of Directors President Immed. P. President President Elect V. President Secretary Treasurer Sergeant at Arms Phidias Karis Glafkos Georgiou Polys Michaelides Nicos Michaelides Stavros Agrotis Charalambos Kouzalis Theodoros Costeas Director of Membership Nicos Michaelides Club Training Officer IP Polys Michaelides Internet Communications Officer P.P. Christodoulos Achilleoudis Advisers to the Board P.P. Philippos Vatiliotis P.P. Petros Zachariades P.P. George Psimolofides Classifications P.P Mikis Costa P.P. George Christofides Membership P.P. Popi Kanari P.P. Andreas Gregoriou P.P. Loukis Pattichis Rotary Information P.P. Costas Georgallis P.P. Nicos Philippou Membership Development A.G. Takis Taoushanis A.G. Iacovos Constantinides Director of Club Administration Loizos Markides Fellowship Activities Panicos Nicolaides Kypros Jacovides George Roushias Programme Savvas Savvides Victoria Natar Alecos Mavrikios Bulletin/Attendance Rica Poullou Paul Siman Paris Constantinou Charalambos Kouzalis Club Service Stavros Agrotis Charalambos Agrotis Christos Riris Director of Service Projects Emilios Tannousis Director of Rotary Foundation Katerina Papanicolaou Community Development / Community Service Nicolas Georgiades Andreas Koumenides Christos Michaelides Titos Mouskis Grants Stelios Theofanous Sotos Iacovides Environmental Protection Christos Kallis Ioannis Theophilou Kyriakos Ierodiaconou Avgi Christou Mylona Group Study / G.S. Exchange Peter Andreou Phanos Phanopoullos Aristides Costeas Vocational Service Demetris Michaelides Demetris Tsangarides Andreas Savvides Scholarships Mary Koutselini Constantinos Emilianides George Koumoulis Fund Raising for Service Projects Christos Philippou Rodoula Hadjikyriacou George Zyngas Partners in Service Xenios Xenopoulos George Potamitis Christos Riris Stathis Kittis New Generation Service George Roushias Petros N. Stylianou Yiannis Roussos Theodoros Costeas Director of Public Relations Petros Th. Stylianou News/Media Relationships Takis Klerides Victoria Natar Neophytos Epaminondas George Koufaris ROTARY CLUB OF NICOSIA-LEFKOTHEA P.O. Box 20965, 1665 Nicosia, Cyprus Σελίδα 6

Weekly Bulletin. RIP (Rotary Int l President): John Kenny DG (District Governor): Nijad Al Atassi. Στην έκδοση αυτή. Περίληψη Συνεστίασης 1

Weekly Bulletin. RIP (Rotary Int l President): John Kenny DG (District Governor): Nijad Al Atassi. Στην έκδοση αυτή. Περίληψη Συνεστίασης 1 Issue 22 Rotary Year 2009-2010 Nicosia Hilton Hotel Mondays 13:15 14:30 Περίληψη Συνεστίασης Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2010 ROTARY CLUB OF NICOSIA-LEFKOTHEA DISTRICT 2450 - CLUB 25065 Weekly Bulletin Αντί κανονικής

Διαβάστε περισσότερα

Σ αυτή την εκδήλωση παρευρέθηκαν 15 Μέλη του Οµίλου µας και 10 φιλοξενούµενοι.

Σ αυτή την εκδήλωση παρευρέθηκαν 15 Μέλη του Οµίλου µας και 10 φιλοξενούµενοι. Issue 16 Rotary Year 2010-2011 Nicosia Hilton Hotel Mondays 13:15 14:30 Περίληψη Συνεστίασης Τρίτη 23 Νοεµβρίου 2010 ROTARY CLUB OF NICOSIA-LEFKOTHEA DISTRICT 2450 - CLUB 25065 Weekly Bulletin Η συνεστίαση

Διαβάστε περισσότερα

Weekly Bulletin. Στην έκδοση αυτή

Weekly Bulletin. Στην έκδοση αυτή Issue 19 Rotary Year 2010-2011 Nicosia Hilton Hotel Mondays 13:15 14:30 Περίληψη Συνεστίασης Τετάρτη 8 εκεµβρίου 2010 CASINO Night - Fund Raising Event Πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία η πρώτη εκδήλωση για

Διαβάστε περισσότερα

Η συνεστίαση άρχισε με την καθιερωμένη προσευχή από τον Ροτ. Χρίστο Φιλίππου.

Η συνεστίαση άρχισε με την καθιερωμένη προσευχή από τον Ροτ. Χρίστο Φιλίππου. Issue 01 Rotary Year 2009-2010 Nicosia Hilton Hotel Mondays 13:15 14:30 Περίληψη Συνεστίασης Δευτέρα 06 Ιουλίου 2009 Στην Συνεστίαση παρευρέθησαν 17 μέλη του Ομίλου μας και δυο φιλοξενούμενοι, η κα Φοίβη

Διαβάστε περισσότερα

Weekly Bulletin. Περίληψη Σσνεστίασης Δεστέρα 13 Φεβροσαρίοσ 2012

Weekly Bulletin. Περίληψη Σσνεστίασης Δεστέρα 13 Φεβροσαρίοσ 2012 R O T A R Y C L U B O F N I C O S IA- L E F K O T H E A D I S T R I C T 2 4 5 0 - C L U B 2 5 0 6 5 Weekly Bulletin Issue 27 Rotary Year 2011-2012 Nicosia Hilton Hotel Mondays 13:15 14:30 Περίληψη Σσνεστίασης

Διαβάστε περισσότερα

Στην Συνεστίαση παρευρέθησαν 14 μέλη του Ομίλου μας και τρεις (3) φιλοξενούμενοι μας.

Στην Συνεστίαση παρευρέθησαν 14 μέλη του Ομίλου μας και τρεις (3) φιλοξενούμενοι μας. Issue 21 Rotary Year 2009-2010 Nicosia Hilton Hotel Mondays 13:15 14:30 Περίληψη Συνεστίασης Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2009 ROTARY CLUB OF NICOSIA-LEFKOTHEA DISTRICT 2450 - CLUB 25065 Weekly Bulletin Στην Συνεστίαση

Διαβάστε περισσότερα

Weekly Bulletin. RIP (Rotary Int l President): John Kenny DG (District Governor): Nijad Al Atassi. Στην έκδοση αυτή. Περίληψη Συνεστίασης 1

Weekly Bulletin. RIP (Rotary Int l President): John Kenny DG (District Governor): Nijad Al Atassi. Στην έκδοση αυτή. Περίληψη Συνεστίασης 1 Issue 10 Rotary Year 2009-2010 Nicosia Hilton Hotel Mondays 13:15 14:30 Περίληψη Συνεστίασης Δευτέρα o5 Οκτωβρίου 2009 Στη Συνεστίαση παρευρέθησαν 19 μέλη του Ομίλου μας και τέσσερις φιλοξενούμενοι, ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πξόεδξνο ηνπ Οκίινπ ελεκέξσζε ηα κέιε γηα ηηο επηθείκελεο εθδειώζεηο σο αθνινύζσο:

Ο Πξόεδξνο ηνπ Οκίινπ ελεκέξσζε ηα κέιε γηα ηηο επηθείκελεο εθδειώζεηο σο αθνινύζσο: R O T A R Y C L U B O F N I C O S IA- L E F K O T H E A D I S T R I C T 2 4 5 0 - C L U B 2 5 0 6 5 Weekly Bulletin Issue 20 Rotary Year 2011-2012 Nicosia Hilton Hotel Mondays 13:15 14:30 Περίληψη Σσνεστίασης

Διαβάστε περισσότερα

Weekly Bulletin. Περίληψη Σσνεστίασης Δεστέρα 5 Δεκεμβρίοσ 2011

Weekly Bulletin. Περίληψη Σσνεστίασης Δεστέρα 5 Δεκεμβρίοσ 2011 R O T A R Y C L U B O F N I C O S IA- L E F K O T H E A D I S T R I C T 2 4 5 0 - C L U B 2 5 0 6 5 Weekly Bulletin Issue 19 Rotary Year 2011-2012 Nicosia Hilton Hotel Mondays 13:15 14:30 Περίληψη Σσνεστίασης

Διαβάστε περισσότερα

Weekly Bulletin. Περίιεψε σλεζηίαζες Γεσηέρα 7 Νοεκβρίοσ 2011

Weekly Bulletin. Περίιεψε σλεζηίαζες Γεσηέρα 7 Νοεκβρίοσ 2011 R O T A R Y C L U B O F N I C O S IA- L E F K O T H E A D I S T R I C T 2 4 5 0 - C L U B 2 5 0 6 5 Weekly Bulletin Issue 15 Rotary Year 2011-2012 Nicosia Hilton Hotel Mondays 13:15 14:30 Περίιεψε σλεζηίαζες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ Ο Πρόεδρος καλωσόρισε όλους τους παρόντες Ροταριανούς και τον φιλοξενούμενο μας, κ. Θάνο Λεωνίδα, Ασφαλιστή.

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ Ο Πρόεδρος καλωσόρισε όλους τους παρόντες Ροταριανούς και τον φιλοξενούμενο μας, κ. Θάνο Λεωνίδα, Ασφαλιστή. Issue 26 Rotary Year 2009-2010 Nicosia Hilton Hotel Mondays 13:15 14:30 Περίληψη Συνεστίασης Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2010 ROTARY CLUB OF NICOSIA-LEFKOTHEA DISTRICT 2450 - CLUB 25065 Weekly Bulletin ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεστίαση που πραγµατοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Hilton στη Λευκωσία στις 1:15 µ.µ. παρευρέθηκαν είκοσι (20) Μέλη του Οµίλου

Στη Συνεστίαση που πραγµατοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Hilton στη Λευκωσία στις 1:15 µ.µ. παρευρέθηκαν είκοσι (20) Μέλη του Οµίλου Issue 32 Rotary Year 2010-2011 Nicosia Hilton Hotel Mondays 13:15 14:30 Περίληψη Συνεστίασης ευτέρα 18 Απριλίου 2011 ROTARY CLUB OF NICOSIA-LEFKOTHEA DISTRICT 2450 - CLUB 25065 Weekly Bulletin Στη Συνεστίαση

Διαβάστε περισσότερα

Weekly Bulletin. Περίληψη Σσνεστίασης Δεστέρα 02 Απριλίοσ 2012

Weekly Bulletin. Περίληψη Σσνεστίασης Δεστέρα 02 Απριλίοσ 2012 R O T A R Y C L U B O F N I C O S IA- L E F K O T H E A D I S T R I C T 2 4 5 0 - C L U B 2 5 0 6 5 Weekly Bulletin Issue 33 Rotary Year 2011-2012 Nicosia Hilton Hotel Mondays 13:15 14:30 Περίληψη Σσνεστίασης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος καλωσόρισε όλους τους παρόντες Ροταριανούς και φιλοξενούμενους.

Ο Πρόεδρος καλωσόρισε όλους τους παρόντες Ροταριανούς και φιλοξενούμενους. Issue 16 Rotary Year 2009-2010 Nicosia Hilton Hotel Mondays 13:15 14:30 Περίληψη Συνεστίασης Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2009 ROTARY CLUB OF NICOSIA-LEFKOTHEA DISTRICT 2450 - CLUB 25065 Weekly Bulletin Στην Συνεστίαση

Διαβάστε περισσότερα

Weekly Bulletin. RIP (Rotary Int l President): John Kenny DG (District Governor): Nijad Al Atassi. Στην έκδοση αυτή. Παρουσίες Μελών Ομίλου 4

Weekly Bulletin. RIP (Rotary Int l President): John Kenny DG (District Governor): Nijad Al Atassi. Στην έκδοση αυτή. Παρουσίες Μελών Ομίλου 4 Issue 29 Rotary Year 2009-2010 Nicosia Hilton Hotel Mondays 13:15 14:30 Περίληψη Συνεστίασης Δευτέρα 01 Μαρτίου 2010 ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΑΣ Στη Συνεστίαση παρευρέθηκαν 20 μέλη του Ομίλου μας, συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεστίαση παρευρέθηκαν 13 Μέλη του Οµίλου µας και 2 φιλοξενούµενοι. Η συνεστίαση άρχισε µε την προσευχή από τη Ροτ. Βικτώρια Νάταρ.

Στη Συνεστίαση παρευρέθηκαν 13 Μέλη του Οµίλου µας και 2 φιλοξενούµενοι. Η συνεστίαση άρχισε µε την προσευχή από τη Ροτ. Βικτώρια Νάταρ. Issue 27 Rotary Year 2010-2011 Nicosia Hilton Hotel Mondays 13:15 14:30 Περίληψη Συνεστίασης ευτέρα 14 Μαρτίου 2011 ROTARY CLUB OF NICOSIA-LEFKOTHEA DISTRICT 2450 - CLUB 25065 Weekly Bulletin Στη Συνεστίαση

Διαβάστε περισσότερα

Weekly Bulletin. Στην έκδοση αυτή

Weekly Bulletin. Στην έκδοση αυτή Issue 7 Rotary Year 2013-2014 Nicosia Hilton Hotel Mondays 13:15 14:30 Περίληψη Συνεστίασης Δευτέρα 22 Ιουλίου 2013 Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2013 Στη Συνεστίαση που έγινε στο ξενοδοχείο Hilton στις 13:15

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεστίαση που έγινε στο ξενοδοχείο Ηίλτον παρευρεύθηκαν 9 μέλοι του ομίλου μας και ένας φιλοξενούμενος.

Στη Συνεστίαση που έγινε στο ξενοδοχείο Ηίλτον παρευρεύθηκαν 9 μέλοι του ομίλου μας και ένας φιλοξενούμενος. R O T A R Y C L U B O F N I C O S IA- L E F K O T H E A D I S T R I C T 2 4 5 2 - C L U B 2 5 0 6 5 Weekly Bulletin Issue 08 Rotary Year 2014-2015 Nicosia Hilton Hotel Mondays 13:15 14:30 Περίληψη Συνεστίασης

Διαβάστε περισσότερα

Weekly Bulletin. Φωτογραφίες περιέχονται στις επόμενες σελίδες. Στην έκδοση αυτή. Περίληψη Συνεστίασης/Φωτογραφίες. Νέο Συμβούλιο

Weekly Bulletin. Φωτογραφίες περιέχονται στις επόμενες σελίδες. Στην έκδοση αυτή. Περίληψη Συνεστίασης/Φωτογραφίες. Νέο Συμβούλιο Issue 6 Rotary Year 2013-2014 Nicosia Hilton Hotel Mondays 13:15 14:30 Περίληψη Συνεστίασης Δευτέρα 22 Ιουλίου 2013 Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2013 Στη Συνεστίαση που έγινε στην ταβέρνα Λούκουλλος στις 20:30

Διαβάστε περισσότερα

Έγινε η Τελική Εκλογή του Deputy Governor και αυτός είναι ο κ. Γιώργος Παπαλεοντίου από το Rotary Club Αμμοχώστου.

Έγινε η Τελική Εκλογή του Deputy Governor και αυτός είναι ο κ. Γιώργος Παπαλεοντίου από το Rotary Club Αμμοχώστου. Issue 30 Rotary Year 2009-2010 Nicosia Hilton Hotel Mondays 13:15 14:30 Περίληψη Συνεστίασης Δευτέρα 08 Μαρτίου 2010 ROTARY CLUB OF NICOSIA-LEFKOTHEA DISTRICT 2450 - CLUB 25065 Weekly Bulletin ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Weekly Bulletin. RIP (Rotary Int l President): John Kenny DG (District Governor): Nijad Al Atassi. Στην έκδοση αυτή. Παρουσίες Μελών Ομίλου 4

Weekly Bulletin. RIP (Rotary Int l President): John Kenny DG (District Governor): Nijad Al Atassi. Στην έκδοση αυτή. Παρουσίες Μελών Ομίλου 4 Issue 28 Rotary Year 2009-2010 Nicosia Hilton Hotel Mondays 13:15 14:30 Περίληψη Συνεστίασης Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2010 ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΑΣ Στην Συνεστίαση παρευρέθηκαν 21 μέλη του Ομίλου μας, ο ομιλητής

Διαβάστε περισσότερα

The PASCAL Chronicle 2011/2012

The PASCAL Chronicle 2011/2012 The PASCAL Chronicle 2011/2012 The PASCAL Chronicle Inside this issue: Contents page...2 Editor s message. 2 Director s message..3 Principal s message.4 Headmistress message. 4 School Calendar... 5 Message

Διαβάστε περισσότερα

EVS Project. Date: From August 2014. Venue: Greece, Lefkas

EVS Project. Date: From August 2014. Venue: Greece, Lefkas reμονοπατια ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ / Solidarity Tracks Tel/Fax : +30 26 450 23123 E-mail : pistes_solidaires@yahoo.gr Web site : www.tamonopatia.org EVS Project Date: From August 2014 Venue: Greece, Lefkas Activity

Διαβάστε περισσότερα

EVS Project. Date: From August 2014. Venue: Greece, Lefkas

EVS Project. Date: From August 2014. Venue: Greece, Lefkas ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ / Solidarity Tracks Tel/Fax : +30 26 450 23123 E-mail : pistes_solidaires@yahoo.gr Web site : www.tamonopatia.org EVS Project Date: From August 2014 Venue: Greece, Lefkas Activity

Διαβάστε περισσότερα

The PASCAL Chronicle 2010/2011

The PASCAL Chronicle 2010/2011 The PASCAL Chronicle 2010/ The PASCAL Chronicle Inside this issue: Contents page..2 Editor s message.......2 Director s message... 3 Headmistress message.. 4 School Calendar.... 5 Message from President

Διαβάστε περισσότερα

Dear Members, Friends, and Supporters of the National Hellenic Student Association,

Dear Members, Friends, and Supporters of the National Hellenic Student Association, Dear Members, Friends, and Supporters of the National Hellenic Student Association, We are proud to welcome you to the 2009 NHSA Fall Convention at the University of Michigan Ann Arbor. We are proud not

Διαβάστε περισσότερα

The PASCAL Chronicle 2012/2013

The PASCAL Chronicle 2012/2013 The PASCAL Chronicle 2012/ The PASCAL Chronicle Inside this issue: Contents page...2 Editor s message.......2 Director s message 3 Principal s message.....5 Headmistress message.5 School Calendar.....6

Διαβάστε περισσότερα

A report on Sexual Orientation in Cyprus: Mapping the Sociopolitical Climate, Experiences and Needs

A report on Sexual Orientation in Cyprus: Mapping the Sociopolitical Climate, Experiences and Needs A report on Sexual Orientation in Cyprus: Mapping the Sociopolitical Climate, Experiences and Needs Two studies conducted in the context of ILGA-Europe s 7th Call for Proposals for Human Rights Violations

Διαβάστε περισσότερα

Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave the way for immigrants to access lifelong learning

Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave the way for immigrants to access lifelong learning WP1 1 Ιανουαρίου 2010 [LEARNING COMMUNITY - IMMIGRANTS AS EDUCATIONAL FACILITATORS PAVE THE WAY FOR IMMIGRANTS TO ACCESS LIFELONG LEARNING] Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave

Διαβάστε περισσότερα