ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς για την επείγουσα προμήθεια ειδών ΒΙΤ και Μηχανολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου Σητείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς για την επείγουσα προμήθεια ειδών ΒΙΤ και Μηχανολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου Σητείας"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (ΣΗΤΕΙΑ) Ταχ.Δ/νση: Καπετάν Γιάννη Παπαδάκη 3 Ξεροκαμάρες, Τ.Κ: ΣΗΤΕΙΑ Βαθμός ασφαλείας Σητεία 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών κος Δρακάκης Ιωάννης Τηλέφωνο: Fax: Αριθμ.Πρωτ: 1367 Βαθ. Προτερ/τας E mail: ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς για την επείγουσα προμήθεια ειδών ΒΙΤ και Μηχανολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου Σητείας Σχετικά : 1. Την υπ'αριθμ. 1186/ εισήγηση του προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας Σητείας καθώς και των σχετικών Τεχνικών Προδιαγραφών 2. Την υπ'αριθμ. 3847/ απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας Σητείας 3. Την υπ'αριθμ. 3863/ εισήγηση της Αναπληρώτριας Διοικήτριας της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας Σητείας 4. Την με αριθμό 17/ Απόφαση 745 Θέμα 42ο του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Λασιθίου Γ.Ν Κ.Υ Νεαπόλεως Διαλυνάκειο, Αναρτητέα στο Διαδίκτυο με ΑΔΑ: 7Λ2Κ ΦΒΧ, που αφορά την Έγκριση σκοπιμότητας και Τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια ΒΙΤ και Μηχανολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου Σητείας 5. Την υπ'αριθμ. 85/2014 Απόφαση Αναπληρώτριας Διοικήτριας της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας Σητείας 1

2 Για την κάλυψη επιτακτικών και έκτακτων αναγκών, η Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ (www.epromy.gr) για τα είδη που είναι ενταγμένα σε αυτό. Η δαπάνη ανα ΚΑΕ δεν θα υπερβαίνει τις (με ΦΠΑ), που είναι το όριο για απ'ευθείας ανάθεση. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομικές προσφορές σε κλειστούς φακέλους ξεχωριστά για καθε είδος (επάνω στο φάκελο θα αναγράφεται υποχρεωτικά και το είδος το οποίο αφορά η προσφορά). Κάθε προμηθευτής μπορεί να κάνει προσφορά για την προμήθεια ενός ή και περισσοτέρων εκ των παρακάτω ειδών, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα και τον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών, αλλά σε ξεχωριστούς φακέλους. Δεκτές θα γίνουν όσες προσφορές θα έχουν υποβληθεί και θα βρίσκονται στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου Σητείας μέχρι τnν Παρασκευή και ώρα μ.μ. Τα είδη θα πρέπει να παραδοθούν και η τιμολόγηση να γίνει υποχρεωτικά μέσα στο έτος Οι προσφορές θα έχουν ισχύ έως Τόπος παράδοσης είναι το Νοσοκομείο Σητείας, Καπετάν Γιάννη Παπαδάκη 3 Ξεροκαμάρες, Τ.Κ: Σητεία. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή. Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται τυχόν δασμοί και φόροι καθώς και ο αναλογούν ΦΠΑ. Κάθε άλλου είδους δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, κόστος ασφάλισης, χρηματοοικονομικά έξοδα κ.λ.π.) θα βαρύνει τον προμηθευτή και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά. ΕΙΔΟΣ ΚΑΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) 1 ΠΛΥΝΤΟΣΤΥΠΤΗΡIΟ IΜΑΤIΣΜΟΥ ,00 2 ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ,00 2

3 3 ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ,00 4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ,00 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5 BOILER ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ,00 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΝΤΟΣΤΥΠΤΗΡIΟΥ IΜΑΤIΣΜΟΥ Τo πλυvτoστυπτήριo θα είvαι επαγγελματικής κατασκευής χωρητικότητoς 18 KG ιματισμoύ τoυλάχιστov, πλήρως αυτoμάτoυ λειτoυργίας. Η μηχαvή θα φέρει διάτρητo εσωτερικό τύμπαvo τoπoθέτησης ιματισμoύ, όγκoυ τoυλάχιστov 180 LT, oύτως ώστε με σχέση φoρτίσεως 1:10 η χωρητικότητα σε στεγvό ιματισμό vα είvαι τoυλάχιστov 18 KG. Τo πλυvτoστυπτήριo απαραιτήτως και επί πoιvή απoκλεισμoύ θα είvαι μετωπικό εvός διαμερίσματoς με μεγάλη διάμετρo τυμπάvoυ. Πλυvτoστυπτήρια μη μετωπικά πoυ φέρoυv θύρα στηv περιφέρεια τoυ τυμπάvoυ ακόμα και εάv είvαι εvός διαμερίσματoς θα απoκλείovται λόγω δυσχερoύς εκφόρτωσης και ηυξημέvoυ κιvδύvoυ κατά τηv φυγoκέvτριση από μη πρoσεκτική μαvδάλωση της εσωτερικής θύρας από τov χειριστή. Η πόρτα θα φέρει κρύσταλλo παρακoλoύθησης της διαδικασίας πλύσης και θα ασφαλίζει κατά τη διάρκεια τoυ πρoγράμματoς και θα απελευθερώvεται αυτoμάτως μετά τηv oλoκλήρωσή τoυ εvώ συγχρόvως ηχητικό σήμα θα ειδoπoιεί για τo πέρας τoυ πρoγράμματoς. Για τηv ικαvoπoιητική φυγoκέvτριση (σoύρωμα) τoυ ιματισμoύ η φυγόκεvτρη επιτάχυvση πρέπει vα είvαι τoυλάχιστov 300 "G" ή αντίστοιχη oύτως ώστε η απoμέvoυσα στov ιματισμό υγρασία vα καθορίζεται και να είvαι μόνον η απoλύτως κατάλληλη για τo σιδέρωμά τoυ Η φυγoκέvτριση τoυ ιματισμoύ θα επιτυγχάvεται απαραιτήτως με ηλεκτρoκιvητήρα oλoκληρωτικά κλειστoύ τύπoυ με μεγάλη ρoπή στρέψεως, εξαιρετικά βαρέως τύπoυ με ηλεκτρovικό μετατρoπέα (INVERTER) πoλλαπλώv ταχυτήτωv απoχέτευσης και φυγoκέvτρισης. Ο ηλεκτρovικός μετατρoπέας συχvότητoς απαραιτήτως θα είvαι τύπoυ πρoγραμματιζoμέvoυ για vα μπoρoύv μελλovτικά vα επαvαπρoσδιoρισθoύv oι παράμετρoι πρoσαρμoζόμεvoι σε vέες συvθήκες πoιότητoς ιματισμoύ, κλπ. 3

4 Η φυγoκέvτριση τoυ ιματισμoύ θα επιτυγχάvεται απαραιτήτως με δύο τoυλάχιστov ταχύτητες oύτως ώστε vα απoβάλλεται από τov ιματισμό τo vερό βαθμιαία πρoς απoφυγή καταπόvησης του ηλεκτρoκιvητήρα και τωv ιμάvτωv από παρατεταμέvoυς χρόvoυς εκκίvησης και τηv απoφυγή ισχυρώv ταλαvτώσεωv από πλημμελή ζυγoστάθμιση φoρτίoυ και απαραιτήτως oι τελικές στρoφές φυγoκέvτρισης θα είvαι πρoγραμματιζόμεvες για τηv αvτιμετώπιση ιματισμoύ πoλυεστερικoύ και γεvικώς ευαίσθητoυ ιματισμoύ ευχερoύς στράγγισης. Οι διάφoρες ταχύτητες φυγoκέvτρισης θα επιτυγχάvovται απαραιτήτως από ηλεκτρoκιvητήρα απλής περιέλιξης με INVERTER μεταβoλής στρoφώv, απoκλειoμέvωv τωv ηλεκτρoκιvητήρωv διπλής περιέλιξης πoυ χρησιμoπoιoύvται συvήθως σε μικρές μηχαvές και πoυ είvαι ευπαθέστερoι, καταvαλώvoυv περισσότερη ηλεκτρική εvέργεια και παρoυσιάζoυv ιδιαίτερα πρoβλήματα στηv επαvαπεριέλιξή τoυς. Τo σύστημα πεδήσεως, oι βαλβίδες vερoύ, απoχέτευσης κλπ θα είvαι βαρυτάτoυ τύπoυ. Τo πλυvτoστυπτήριo θα φέρει επίσης εισόδoυς πλήρωσης με υγρό απoρρυπαvτικό και αλκαλικά και θα δύvαται απαραιτήτως vα συvεργαστεί με κεvτρικό δoσoμετρικό σύστημα αυτόματης έγχυσης απoρρυπαvτικώv και αλκαλικώv σύμφωvα με τo πρόγραμμα πλύσης. Η μηχαvή θα φέρει σύστημα αvάρτησης και απόσβεσης τωv κραδασμώv για τηv μη μετάδoσή τoυς στα δoμικά στoιχεία τoυ κτιρίoυ. Η απόσβεση τωv κραδασμώv θα είvαι πληρέστερη δυvατή. Για λόγoυς ευελιξίας, αξιoπιστίας και επακριβoύς τήρησης τωv πρoγραμμάτωv πλύσης απoστείρωσης η μηχαvή θα είvαι εφoδιασμέvη με μικρoϋπoλoγιστή πρoγραμματισμoύ και ελέγχoυ τωv διαφόρωv λειτoυργιώv της, με μvήμη εκατό τoυλάχιστov πρoγραμμάτωv και oθόvη παρoχής πληρoφoριώv κατά τηv διάρκεια της πλύσης, απoκλειόμεvoυ τoυ πρoγραμματιστoύ με καρτέλα πoυ χρησιμoπoιείται σε oρισμέvες συμβατικές μηχαvές. Η θερμoκρασία θα ελέγχεται αυτoμάτως από τov υπoλoγιστή πρoγραμματιστή με αvτίστoιχη έvδειξη επί της oθόvης και o χρόvoς παραμovής τoυ ιματισμoύ σε συγκεκριμέvη θερμoκρασία vερoύ κατά τηv πλύση σύμφωvα με τo πρόγραμμα θα είvαι πάvτα σταθερός και ελεγχόμεvoς για τηv εξασφάλιση τωv πρoγραμματισμέvωv συvθηκώv πλύσης απoστείρωσης. Το πλυντοστυπτήριο θα είναι ηλεκτροθερμαινόμενο με ηλεκτρικές αντιστάσεις ισχύος τουλάχιστον 12 kw. 4

5 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : -Στηv πρoσφoρά θα πρέπει oπωσδήπoτε vα αvαφέρovται επί πoιvή απoκλεισμoύ τα ακόλoυθα μεγέθη : Ο όγκoς τoυ τυμπάvoυ ( LT ), η χωρητικότητα υπό αvαλoγία 1 : 10 ( KG ), η φυγόκεvτρη επιτάχυvση (G ) και η ισχύς του ηλεκτoκιvητήρα (HP). -Παράδοση Τιμολόγηση μέχρι το τέλος του ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ - Ο αναλυτής να είναι φορητός, ειδικά σχεδιασμένος για παρακλίνια χρήση, μικρού όγκου και βάρους. - Να είναι κατάλληλος για αναλύσεις αερίων αίματος-ηλεκτρολυτών-βιοχημικών και ανοσολογικών παραμέτρων και παραγόντων πήξεως. - Να λειτουργεί με κοινές μπαταρίες του εμπορίου και να διαθέτει ενσωματωμένη φωτιζόμενη οθόνη ενδείξεων. - Να έχει δυνατότητα εκτύπωσης των μετρήσεων σε θερμικό εκτυπωτή, ο οποίος να προσφερθεί μαζί με τη συσκευή. - Να αποθηκεύει στην μνήμη του μεγάλο αριθμό μετρήσεων (να αναφερθεί προκειμένου να αξιολογηθεί.. - Να διαθέτει barcode scanner για την άμεση εισαγωγή δεδομένων ασθενούς. - Να είναι συνεχούς ετοιμότητας (24ωρης), τα αποτελέσματα να εξάγονται γρήγορα (μέγιστος χρόνος περίπου 2 min.) και να μην απαιτείται διαδικασία βαθμονόμησης. - Ο μέγιστος απαιτούμενος όγκος δείγματος να μην υπερβαίνει τα 120 μl. - Οποιαδήποτε νέα μέθοδος μέτρησης να έχει εφαρμογή μέσω κασέτας. - Να δέχεται κασέτες για εκτέλεση των παρακάτω μετρήσεων: Ηλεκτρολυτών. Αερίων αίματος Ηλεκτρολυτών & Αερίων αίματος Μεταβολιτών (Glucose & Lactate) Παραγόντων πήξεως (ACT, PT/INR) Καρδιακών δεικτών (ctni-καρδιακή τροπονίνη, BNP, CK-MB) Οι μετρήσεις αερίων αίματος, ηλεκτρολυτών, μεταβολιτών, να πραγματοποιούνται ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό κασετών. 5

6 - Να δύναται μελλοντικά, να αναβαθμίζεται μέσω λογισμικού για να δεχθεί επιπλέον μετρήσεις. - Να διαθέτει πιστοποιητικό CE. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : - Η συσκευή θα πρέπει να καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών τουλάχιστον και να υποστηρίζεται με ανταλλακτικά και αναλώσιμα (κασέτες) για 5 έτη τουλάχιστον. Να κατατεθεί δεσμευτική δήλωση συμμόρφωσης. Θα πρέπει επίσης να αναφέρεται ρητά ο χρόνος παράδοσης έπειτα από την κατακύρωση του διαγωνισμού. - Μέσα στην προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνονται και τα απαραίτητα αναλώσιμα (κασέτες) για την εκκίνηση και την πλήρη δοκιμή λειτουργίας του συστήματος. - Μαζί με την ανωτέρω προσφορά, θα πρέπει να κατατεθούν οι τιμές προσφοράς στις κασέτες που θα χρησιμοποιούνται, οι οποίες θα είναι δεσμευτικές για τουλάχιστον ένα έτος. - Να παραδοθεί εγχειρίδιο χειρισμού της συσκευής στην Ελληνική γλώσσα. - Παράδοση Τιμολόγηση μέχρι το τέλος του ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - Ο καυστήρας πετρελαίου θα πρέπει να είναι διβάθμιος και εργοστασιακά δοκιμασμένος και προρυθμισμένος σε προκαθορισμένη λειτουργία ( 320 KW/ 515 KW ) - Η απόδοση σε καύση πετρελαίου στην διβάθμια λειτουργία θα πρέπει να είναι στα : 185 KW (ελάχιστη ισχύ 1ης βαθμίδας ) / 285KW (ελάχιστη ισχύ 2ηςβαθμίδας ) έως 625 KW ( μέγιστη ισχύς 2ης βαθμίδας ) με θερμαντική ικανότητα πετρελαίου θέρμανσης PCI = 11,86 KW/KG - Οι καμπύλες λειτουργίας να εξασφαλίζουν μέγιστη αντίθλιψη στο θάλαμο καύσης μέχρι : 9-10 mbar. - Παροχή πετρελαίου ( μεγ. Ιξώδες 6,0 mm2 /sec στους 20 C ) : 15,6 / 24,1 52,80 Kg/h, ενώ η απορροφώμενη ισχύς θα πρέπει να είναι : 1280Wμε μονοφασική τροφοδοσία ( 220 V ) - Το επίπεδο στάθμης θορύβου θα πρέπει αν είναι μέχρι : 70 db ( A ), ενώ το καθαρό βάρος να μην υπερβαίνει τα 55 κιλά 6

7 - Ο καυστήρας θα πρέπει να ταιριάζει με τον εγκατεστημένο λέβητα αλλά και ο φλογοσωλήνας του καυστήρα να έχει την δυνατότητα εφαρμογής στο λέβητα. - Να εξασφαλίζεται η πιστοποιημένη απόδοση μέσω κατάλληλης τεχνολογίας υπερσυμπίεσης ( σύστημα DUO-PRESS ) - Να εφαρμόζεται αναπροσαρμογή της ροής του αέρα με ηλεκτρονικά ελεγχόμενο servomoteur - Ο καυστήρας θα πρέπει να είναι Προ-καλωδιωμένος με σύνδεση σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο, και να παρέχεται η αντίστοιχη υποδοχή. - Η φλάντζα στήριξης να είναι ρυθμιζόμενη ( συρόμενη φλάντζα ) και στην συσκευασία του να παραδίδονται εργοστασιακά σωληνάκια τροφοδοσίας πετρελαίου (2,5 m) - Η συντήρηση να είναι με εύκολη πρόσβαση σε όλα τα εξαρτήματα και τοποθέτηση για το service να είναι σε κάθετη διάταξη. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : Παράδοση Τιμολόγηση μέχρι το τέλος του ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ A. Σύστημα Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) (Τεμάχιο 1) 1. Το Σύστημα Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) να είναι σύστημα μονής σάρωσης κασετών που περιέχουν πλάκες με επίστρωση φωσφόρου, τελευταίας τεχνολογίας (να αναφερθεί το πρώτο έτος κυκλοφορίας στην αγορά) και ικανό να πραγματοποιεί γενικές ακτινολογικές εξετάσεις και οδοντιατρικές (κεφαλομετρικές και πανοραμικές). Οι κασέτες αυτές να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αναλογικό ακτινολογικό ορθοστάτη, εξεταστικό τραπέζι και ορθοπαντογράφο. 2. Να υποστηρίζει τη σάρωση κασετών των παρακάτω μεγεθών: 35Χ43 εκ. (14 x17 ) Ακτινογραφίας 35Χ35 εκ. (14 x14 ) Ακτινογραφίας 24Χ30 εκ. (10 x 12 ) Ακτινογραφίας 18Χ24 εκ. (8 x10 ) Ακτινογραφίας 7

8 15Χ30 εκ. Πανοραμικής Οδόντων (σε πιθανή μελλοντική αναβάθμιση) Κασέτα Απεικόνισης Μακρών Οστών (σε πιθανή μελλοντική αναβάθμιση) Το σύστημα να συνοδεύεται από τα παρακάτω μεγέθη κασετών Ακτινογραφίας: 2 Κασέτες 35Χ43 cm 2 Κασέτες 24Χ30 cm 2 Κασέτες 18Χ24 cm 3. Η ελάχιστη ωριαία παραγωγή για μέγεθος κασέτας 34Χ43 cm Ακτινογραφίας να είναι 60 κασέτες/ώρα. Να αναφερθεί η ωριαία παραγωγή για τα υπόλοιπα μεγέθη κασετών προς αξιολόγηση. Η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη παραγωγή θα εκτιμηθεί θετικά. 4. Η διακριτική ανάλυση για μέγεθος κασέτας 34Χ43 cm Ακτινογραφίας να είναι τουλάχιστον 10 pixels/mm και το μέγεθος του εικονοστοιχείου 100 microns. 5. Η αρχιτεκτονική βάθους (διακριτική ικανότητα αντίθεσης) του συστήματος να είναι τουλάχιστον 12 bits/pixel. Να αναφερθεί η έξοδος εικόνας. 6. Να αναφερθεί το είδος της πλάκας φωσφόρου που χρησιμοποιείται και ο μέγιστος αριθμός χρήσεων προς αξιολόγηση. Επίσης να αναφερθεί η χρονική διάρκεια της εγγύησης που προσφέρει ο κατασκευαστής για τη πλάκα φωσφόρου. Θα εκτιμηθεί θετικά μεγάλος αριθμός χρήσεων ώστε να μειωθεί το οικονομικό κόστος αντικατάστασης τους λόγω φθοράς από φυσιολογική χρήση τους. 7. Να αναφερθούν οι διαστάσεις του σαρωτή. Θα προτιμηθεί μικρότερο εμβαδό της συνολικής επιφάνειας του συστήματος για την εξοικονόμηση χώρου. 8. Να διαθέτει ένα βασικό σταθμό (κονσόλα χειρισμού) προεπισκόπησης των εικόνων και εισαγωγής στοιχείων ασθενών ενσωματωμένο ή ανεξάρτητο από το κυρίως σύστημα. Το υλικό του σταθμού εργασίας (Hardware) να είναι μεγάλης υπολογιστική ικανότητας με τις παρακάτω ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις: Pentium 2.8 GHz ή υψηλότερο, Μνήμη RAM 1 GB, 4 θύρες USB 2.0, Μονάδα CD-RW, Σκληρoύς Δίσκους τουλάχιστον 2 σε διάταξη RAID-1 (500 GB ή μεγαλύτερο) Λειτουργικό σύστημα Windows 7 Professional ή νεότερης έκδοσης Professional 8

9 Να κατατεθούν στη προσφορά τα πιστοποιητικά CE και ISO του κατασκευαστή του Η/Υ του σταθμού. Ο σταθμός προεπισκόπησης και εργασίας να διαθέτει επίπεδη οθόνη τουλάχιστον 19 ιντσών για τη διευκόλυνση του χρήστη. Να αναφερθεί η ανάλυση της σε εικονοστοιχεία (pixel) ώστε να αξιολογηθεί. 9. Ο σταθμός επεξεργασίας και εικόνας πρέπει να διαθέτει τις παρακάτω δυνατότητες: Λογισμικό Επεξεργασίας και Προεπισκόπησης Εικόνων Λογισμικό με Πρωτόκολλο Εξετάσεων και Λήψεων Λογισμικό για Δυναμικό Εύρος Έκθεσης (ανάδειξη οστικής δοκίδωσης και μαλακών μορίων) Λογισμικό Ανάδειξη υποεκτεθειμένων εικόνων-μείωση Θορύβου Λογισμικό Εφαρμογή μαύρου πλαισίου γύρω από την εικόνα Λογισμικό Ανίχνευσης και καταστολή της εμφάνισης των γραμμών του αντιδιαχυτικού διαφράγματος. Λογισμικό εκτύπωσης πολλαπλών εικόνων ένα μόνο φιλμ Πραγματικό Μέγεθος Εκτύπωσης Περιστροφή- Αντικατοπτρισμό/ Μεγέθυνση/ Ηλεκτρονική Περικοπή Εικόνας Μετρήσεις Αποστάσεων και Γωνιών Επιλογή και Ταξινόμηση Εικόνων με κριτήρια Επεξεργασία Πληροφοριών Ασθενούς και Εξετάσεων Γραφική ένδειξη δόσης ακτινοβολίας ή λογισμικό παρακολούθησης δόσης που χρησιμοποιήθηκε Εισαγωγή Σχολίων, Ενδείξεων και Ελεύθερου Κειμένου Δυνατότητα να μεταφέρει εικόνες σε δίκτυο μέσω πρωτοκόλλου DICOM 3.0 και να εκτυπώνει σε σύστημα ξηρής εκτύπωσης φιλμ. Πρόγραμμα εγγραφής εικόνων σε CD με ενσωματωμένο πρόγραμμα θέασης των εικόνων. Να διαθέτει τη δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης και αναφοράς βλαβών για την άμεση υποστήριξη του. Δυνατότητα σύνταξης και αποθήκευσης γνωματεύσεων Δυνατότητα μακροχρόνιας αρχειοθέτησης των εξετάσεων στο σταθμό εργασίας Άδειες σύνδεσης τουλάχιστον Δύο (2) χρηστών μέσω Διαδικτύου για την επισκόπηση και σύνταξη γνωμάτευσης εντός και εκτός του Νοσοκομείου 9

10 Δυνατότητα Εισαγωγής Δημογραφικών Δεδομένων από Η/Υ άλλον από αυτόν του κυρίου σταθμού. Το Λογισμικό Επεξεργασίας και Προεπισκόπησης των Εικόνων να διαθέτει ελληνική επιφάνεια εργασίας καθώς και να υποστηρίζει την εγγραφή στοιχείων στην Ελληνική γλώσσα μέσω αλφαριθμητικού πληκτρολογίου για την εισαγωγή δεδομένων ασθενών. 10. Ο προμηθευτής να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β 16/01/2004), να διαθέτει EN ISO 9001:2000 και EN ISO 13485:2003 καθώς να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης A.H.H.E βάσει των Π.Δ. 117/2004 και Π.Δ. 15/ Να συνοδεύεται από τα εγχειρίδια χειρισμού και λειτουργίας στην Ελληνική γλώσσα κατά τη παράδοση του. 12. Να δοθεί λίστα πελατών με παρόμοια εγκατεστημένα συστήματα Υπολογιστικής Ψηφιακής Ακτινογραφίας CR. B. Σύστημα Ξηράς Εκτύπωσης Ακτινογραφιών (Τεμάχιο 1) 1. Να είναι καταγραφικό σύστημα εκτύπωσης φιλμ, υψηλής ανάλυσης, χωρίς χημική επεξεργασία (ξηρής εκτύπωσης), κατά προτίμηση Laser, τελευταίας τεχνολογίας (να αναφερθεί το πρώτο έτος κυκλοφορίας στην αγορά). Να λειτουργεί σε πλήρες φως ημέρας. Να μπορεί να συνδέεται και με τον αξονικό τομογράφο και με τον μαστογράφο, όταν εγκατασταθεί. 2. Να τυπώνει σε όλα τα μεγέθη και τύπους φιλμ. Συγκεκριμένα: 35x43 cm (14 x17 ) 35x35 cm (14 x14 ) 28x35 cm (11 x14 ) 24x30 cm (10 x12 ) 18x24 cm (8 x10) 3. Να διαθέτει Δύο (2) τουλάχιστον τροφοδότες φιλμ. 1

11 4. Να διαθέτει ανάλυση της εικόνας σε όλες τις διαστάσεις φιλμ τουλάχιστον 500 ppi (pixels per inch). Μεγαλύτερη ανάλυση να αναφερθεί προς αξιολόγηση για τυχόν σύνδεση του συστήματος μελλοντικά με συστήματα που απαιτούν μεγαλύτερη διαμόρφωση. 5. Να αναφερθεί η μέγιστη οπτική πυκνότητα (Dmax) για κάθε είδος φιλμ. 6. Να έχει εσωτερική διαμόρφωση τουλάχιστον 12 bit και οι διαβαθμίσεις του γκρι να είναι τουλάχιστον Μεγαλύτερη διαμόρφωση να αναφερθεί προς αξιόλογηση για τυχόν σύνδεση του συστήματος μελλοντικά με συστήματα που απαιτούν μεγαλύτερη διαμόρφωση. 7. Η ελάχιστη ωριαία παραγωγή για μέγεθος 35x43 cm (14 x17 ) Ακτινογραφίας να είναι 70 φιλμ/ώρα. Θα αξιολογηθεί θετικά η μεγαλύτερη παραγωγή. 8. Να διαθέτει αυτόματο σύστημα ποιοτικού ελέγχου για κάθε φιλμ ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερή ποιότητα εικόνας. Τα φιλμ να είναι ανθεκτικά και να αντέχουν στη χρήση και το χρόνο. Να αναφερθεί ο μέγιστος χρόνος ζωής τους. 9. Να δοθεί λίστα πελατών με εγκατεστημένα παρόμοια συστήματα καταγραφικά Ξηρής Εκτύπωσης ιατρικών φιλμ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : - Το σύστημα και τα τμήματα αυτού να καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών τουλάχιστον και να υποστηρίζονται με ανταλλακτικά για 10 έτη τουλάχιστον. Να κατατεθεί δεσμευτική δήλωση συμμόρφωσης. Θα πρέπει επίσης να αναφέρεται ρητά ο χρόνος παράδοσης έπειτα από την κατακύρωση του διαγωνισμού. - Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να γίνει ενιαία για σύστημα ψηφιοποίησης, σταθμό εργασίας και εμφανιστήριο. Μέσα στην προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνονται και τα απαραίτητα αναλώσιμα (films κλπ) για την εκκίνηση και την πλήρη δοκιμή λειτουργίας του συστήματος. - Μαζί με την ανωτέρω προσφορά, θα πρέπει να κατατεθούν οι τιμές προσφοράς στα films που θα χρησιμοποιούνται, οι οποίες θα είναι δεσμευτικές για τουλάχιστον ένα έτος. - Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από φύλλο συμμόρφωσης στο οποίο θα απαντώνται μία προς μία όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και θα τεκμηριώνονται με παραπομπές είτε στα επίσημα διαφημιστικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου, είτε στα εγχειρίδια χρήσης. - Να παραδοθούν όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια (χειρισμού και τεχνικά). Τα εγχειρίδια χειρισμού να είναι στην Ελληνική γλώσσα. 1

12 - Να γίνει εκπαίδευση του προσωπικού (Χειριστών, Ιατρών και Τεχνικών) στις λειτουργίες του μηχανήματος. - Παράδοση Τιμολόγηση μέχρι το τέλος του ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ BOILER ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ - Να είναι περιεκτικότητας : lit. - Αφαιρούμενοι εναλλάκτες με συνολική επιφάνεια συναλλαγής τουλάχιστον για τους εναλλάκτες των ηλιακών συνολικά : 6,5m2 ενώ για τους αντίστοιχους του λέβητα συνολικά τουλάχιστον : 3,50m2. - Άριστη μονωση για ελαχιστοποίηση των θερμικών τους απωλειών με οικολογική μόνωση ECOfire 50mm (λ=0,037w/mk) από ίνες πολυεστέρα ώστε να μην περιέχουν CFC και HCFC, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2002/95/CE και 2003/11/CE.. - Ανοδική προστασια από ανόδιο μαγνησίου κατάλληλο τεστ ανοδίου και αναμονή εκκένωσης στο κάτω μέρος. Επισης αναμονές για όργανα, αισθητήρια και βοηθητικές χρήσεις. - Συνθήκες λειτουργίας : 8 bar / και μέγιστη θερμοκρασία τους : 99 C. - Οι εναλλάκτες θα πρέπει να μπορούν να λειτουργήσουν μέχρι τα : 12 bar / στους : 99 C. - Η εξωτερική επένδυση θα πρέπει να είναι με κάλυμμα από PVC. - Εγγύηση τουλάχιστον 5 χρόνια. - Οι εναλλάκτες θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από πτερυγιοφόρο χαλκό, διαμορφωμένο σε σπείρες ώστε να εξασφαλίζεται ο μεγαλύτερος δυνατός συντελεστής μετάδοσης της θερμότητας, - Η εσωτερική επιφάνεια θα πρέπει να έχει επεξεργαστεί µε υψηλής τεχνολογίας αντιδιαβρωτικό υλικό ( τύπου VITROFLEX ) πλήρως αδιάβροχο, διηλεκτρικό, και ιδιαίτερα ανθεκτικό στις θερμικές μεταβολές ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα μπόιλερ είναι κατάλληλα για πόσιμο νερό σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία CE 97/23. - Να υπάρχει αναμονή 2" για ηλεκτρική αντίσταση ( προαιρετικά ). ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : Παράδοση Τιμολόγηση μέχρι το τέλος του

13 Σητεία, 21 / 11 / 2014 ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ α/α ΑΪΛΑΜΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 1

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών 1. Το Σύστημα Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) να είναι σύστημα σάρωσης πολλαπλών κασετών που

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 05.02.2015 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 05.02.2015 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ: 1412 ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣ Γ. ΗΜΕΡ: 20.01.2015 ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς για την επείγουσα προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου Σητείας

ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς για την επείγουσα προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου Σητείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς για την επείγουσα προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου Σητείας Σχετικά : 1. Το υπ αριθμ. 302/31-3-14 Έγγραφο Προϊσταμένου Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 16/13)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 16/13) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Π.ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80-ΤΚ 11528 ΤΗΛΕΦΩΝΟ-FAX:2103381138

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans)

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Πειραιάς, 08 Απριλίου 2011 Περιεχόμενα 1 Κινητό Όχημα Ανίχνευσης X Ray... 3 1.1 Γενική περιγραφή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 16-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 16271

Αθήνα: 16-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 16271 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 16-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 16271 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ OIKONOMIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ (CR)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ (CR) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ (CR) Σ.Β. % Α. ΓΕΝΙΚΑ Το σύστημα ψηφιακής υπολογιστικής ακτινογραφίας θα πρέπει να είναι τελευταίας τεχνολογίας, να πραγματοποιεί εξετάσεις γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 1. Επιδάπεδο φωτοαντιγραφικό μηχάνημα ψηφιακής τεχνολογίας (μία σάρωση, πολλές εκτυπώσεις), μεγάλης αξιοπιστίας για αδιάλειπτη χρήση, καινούργιο, αμεταχείριστο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 27-08-2012 Ταχ. ιεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73300 Αρ. πρωτ. 12638 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002891839 2015-07-03

15PROC002891839 2015-07-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου 1 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 13122 Πληροφορίες:Αθανασία Μπόλλη Τηλ. 213 2015276, φαξ 213 2015348 ekaprom1@eka-hosp.gr INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2 ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 2 ΘΥΡΩΝ ΜΕ ΑΤΜΟ ΙΚΤΥΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8 STU

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2 ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 2 ΘΥΡΩΝ ΜΕ ΑΤΜΟ ΙΚΤΥΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8 STU ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2 ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 2 ΘΥΡΩΝ ΜΕ ΑΤΜΟ ΙΚΤΥΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8 STU 1. Ο κάθε κλίβανος να είναι σύγχρονης τεχνολογίας (να αναφερθεί το έτος

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ HΛEKTPOΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΕΞΑΚΑΝΑΛΟΥ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ HΛEKTPOΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΕΞΑΚΑΝΑΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Μ.Τ.Ν. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 48.160,00 ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ Γενικοί όροι για τα είδη Α, B,Δ, - Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ACCSEL» 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι Ανάδοχοι οφείλουν να ακολουθήσουν την οργάνωση του τεύχους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 27-6-14 Αριθμ. Πρωτ.: 21534 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣTO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣTO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣTO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ. 16984 ΠΛΗΡ: Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡ: 11.07.2014 ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 anastasiou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002423605 2014-11-24

14PROC002423605 2014-11-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2012 1. ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΧΩΝΑΚΙΑ 2. Επιτοίχιο ωτοσκόπιο βαρέως τύπου με μετασχηματιστή που να διαθέτει on-off διακόπτη. 3. Να διαθέτει τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 75 / Υποδομές εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΟΣ: ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ: ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ρόδος 18/10/2006 Β Δ.Υ.ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμός διακήρυξης: 6/2006 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. διεύθυνση: Ρόδος 85100

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...3 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 4. ΕΓΓΥΗΣΗ...5 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Συμπληρωματικά έργα Υποδομής στο Χερσαίο Χώρο του Ν. Λιμένα Πατρών» Υποέργο 2 : «Eξοπλισμός πύλης ελέγχου Ν. Λιμένα Πατρών».

ΕΡΓΟ: «Συμπληρωματικά έργα Υποδομής στο Χερσαίο Χώρο του Ν. Λιμένα Πατρών» Υποέργο 2 : «Eξοπλισμός πύλης ελέγχου Ν. Λιμένα Πατρών». ΕΡΓΟ: «Συμπληρωματικά έργα Υποδομής στο Χερσαίο Χώρο του Ν. Λιμένα Πατρών» Υποέργο 2 : «Eξοπλισμός πύλης ελέγχου Ν. Λιμένα Πατρών». ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 1. Γενική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ή το ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ (όποιος οριστεί ως φορέας) δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

ΘΕΜΑ : Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ή το ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ (όποιος οριστεί ως φορέας) δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 3/12/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. 150220 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 16-03-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αρ. Πρωτ. 4702 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ EΝΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΛΟΥΒΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗΣ ΩΣ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 393343 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για την προμήθεια εξοπλισμού μηχανικού κλειστού συστήματος κομποστοποίησης και κάδων προσωρινής αποθήκευσης οργανικών απορριμμάτων του Έργου «Ανακύκλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μαρούσι, 27.01.2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Φ.478.6/5281/11070/ΣΤ3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Υ. ΠΑ.Γ.Ν.Η ΓΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Μάιος 2015

Τ.Υ. ΠΑ.Γ.Ν.Η ΓΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Μάιος 2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Ορισμός Με το όνομα Νοσοκομείο νοείται το κτηριακό συγκρότημα α) του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου την Περιοχή Βουτών Ηρακλείου εις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Επικαιροποιημένη Μελέτη του έργου: «Δράσεις Αστικής Αναζωογόνησης Δήμου Παγγαίου Μείωση Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος Δημοσίων Κτηρίων»

Διαβάστε περισσότερα