ΕΤΟΥΣ Ἀφιέρωμα. εἰς τόν ἀείμνηστον Μητροπολίτην ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ. κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ & ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ ΛΒ ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΟΥΣ 2013. Ἀφιέρωμα. εἰς τόν ἀείμνηστον Μητροπολίτην ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ. κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ & ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ ΛΒ ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ"

Transcript

1

2 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ & ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Ἀφιέρωμα εἰς τόν ἀείμνηστον Μητροπολίτην κυρόν ΝΙΚΟΔΗΜΟΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΠΡΟΝΟΙᾼ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΛΒ ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ

3 Ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ.κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

4 Πρόλογος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τό ἡμερολόγιο τοῦ παρελθόντος ἔτους 2012, ἦταν ἀφιερωμένο ἀπό τόν μακαριστό πνευματικό πατέρα καί Μητροπολίτη τῆς ἱστορικῆς μας Ἱερᾶς Μητροπόλεως κυρό ΝΙΚΟΔΗΜΟ «εἰς τήν ἐκ τοῦ μηδενός Δημιουργίαν τοῦ κόσμου ὑπό τοῦ Δημιουργοῦ Θεοῦ». Ἦταν ἕνα κήρυγμα, μιά ὀρθόδοξη μαρτυρία καί μιά ἁρμόζουσα «ἀπάντηση» πρός ἐκείνους τούς τολμητίες καί ἄφρονες πού ἐπεχείρησαν ἤ ἐπιχειροῦν καί σήμερα νά ἀμφισβητήσουν ἐν μέρει ἤ ἐν ὅλῳ τήν ἀποκεκαλυμμένη ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας, ὅτι ὁ Τριαδικός Θεός δέν εἶναι ἁπλῶς καί μόνον διαμορφωτής μιᾶς προϋπαρχούσης ὕλης, ἀλλά εἶναι Ἐκεῖνος πού τά πάντα ἐκάλεσε «ἐκ τοῦ μή ὄντος εἰς τό εἶναι», ἀπό τό μηδέν εἰς τό εἶναι, μέ τήν πάνσοφη καί παντοδύναμη καί ἀγαθή βούλησή Του. Ἐξέθεσε ἐπίσης τήν πίστη τῆς Ἐκκλησίας ὅτι «Ἰησοῦς Χριστός χθές καί σήμερον ὁ αὐτός καί εἰς τούς αἰῶνας» (Ἑβρ. ιγ 8) καί δή «ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τά πάντα, τά ἐν οὐρανοῖς καί τά ἐπί γῆς, τά ὁρατά καί τά ἀόρατα, εἴτε θρόνοι εἴτε κυριότητες εἴτε ἀρχαί εἴτε ἐξουσίαι τά πάντα δι αὐτοῦ καί εἰς αὐτόν ἔκτισται» (Κολ. α 16). Ὅμως τό ἔτος 2012 ὁ Κύριος ἠθέλησε νά ἀποβῆ λίαν σημαντικό γιά τήν τοπική μας Ἐκκλησία, καθώς ἕνα ἄκρως λυπηρό γεγονός ἔλαβε χώρα καί ἐπεσφράγισε τήν πορεία της. Ἐξεδήμησε πρός Κύριον ὁ ποιμενάρχης της, ὁ διδάσκαλός της, ὁ καλός της ἄγγελος. Κατά τήν 16η Σεπτεμβρίου 2012 ὁ Κύριος ἐκάλεσε κοντά Του τόν πολυσέβαστο Μητροπολίτη κυρό Νικόδημο ἱεράρχη φιλόλαο, πρᾶο, ταπεινό καί ἀρχοντικό μαζί, ρέκτη τῆς Παραδόσεως καί τῆς προόδου συνάμα, φιλόκαλο καί φιλόχριστο. Ἐχήρευσε ὁ θρόνος καί ἐπικράνθη ὁ Ἱερός Κλῆρος καί ὁ εὐσεβής Λαός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Καί ὁ Κύριος ηὐδόκησε νά καλέση τόν γράφοντα εἰς διαδοχήν τοῦ μακαριστοῦ Ἱεράρχου καί νά τόν καταστήση ποιμένα τῶν μέχρι πρότινος πνευματικῶν τέκνων του. Ἀναγνωρίζοντας τήν προσφορά, τήν ἀγάπη γιά τήν Ἐκκλησία καί τόν τόπο καί κυρίως τούς

5 κόπους καί τούς ἀγῶνες τοῦ ἀοιδίμου Ἱεράρχου γιά τό ποίμνιό του, θεωροῦμε καλό νά ἀφιερώσωμε τό φετινό ἡμερολόγιο στή μνήμη του. Στήν ἀγαθή μνήμη πού κατέλιπε ὡς κληρικός καί ὡς ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ. Γιά τόν λόγο αὐτό ἀναθέσαμε στόν ἅγιο Πρωτοσύγκελλο, πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π. Χρυσόστομο Μαϊδώνη, ἐκλεκτό συνεργάτη τοῦ ἀειμνήστου καί πολύτιμο στέλεχος τῆς Ἐκκλησίας μας, νά ἐπιμεληθῆ τήν παροῦσα ἔκδοση καί νά ἀποτίση τόν ἀνάλογο φόρο τιμῆς στή μνήμη του, ὥστε καί κατ αὐτόν τόν τρόπο νά ἐκφράση ἡ τοπική κοινωνία καί κυρίως ἡ Ἐκκλησία τήν εὐγνωμοσύνη της, τόν σεβασμό της καί τήν ἀπέραντο ἀγάπη της στό πρόσωπο τοῦ κεκοιμημένου Δεσπότη της. Ἄς θεωρηθοῦν τά λόγια πού ἀκολουθοῦν ὡς ὀλίγα εὔοσμα ἄνθη στή μνήμη τοῦ τετιμημένου ἀνδρός πού πλούτισε μέ τήν παρουσία του καί τό ράσο καί τό ὠμοφόριό του. Ἐπευλογοῦμε, λοιπόν, τήν ἔκδοση αὐτή καί πιστεύομε, πώς ὅσα καταχωρεῖ ὁ π. Χρυσόστομος, ὡς προσωπική του ἐμπειρία ἐτῶν περί τοῦ πνευματικοῦ του πατρός, ἐκφράζουν καί τά αἰσθήματα τοῦ τε Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ Λαοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Μέ αὐτές τίς σκέψεις ὑποδεχόμενοι τόν νέο ἐνιαυτό τῆς χρηστότητος Κυρίου, εὐχόμεθα ὁ νέος χρόνος νά εἶναι πεπληρωμένος ἀπό Χριστό. Νά εἶναι κυρίως εὐκαιρία μεταβολῆς τῆς καθημερινότητος σέ αἰωνιότητα, μᾶλλον δέ σέ συμμετοχή στήν αἰώνιο ζωή, στήν Χριστοζωή, ὅπως ὁ Κύριος τήν ἑρμήνευσε πρός ἡμᾶς, λέγων πρός τόν Πατέρα Του «αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσί σε τόν μόνον ἀληθινόν Θεόν καί ὅν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν» (Ἰωάν. ιζ 3). Παρακαλοῦμε δέ τόν Κύριο νά πληροῖ τίς καρδιές ὅλων μέ τήν θερμουργό ἐλπίδα καί τήν ἀδαπάνητο χαρά Του, ὥστε νά λάβη σάρκα καί ὀστᾶ ἡ παράκλησή Του κατά τήν περίφημο ἀρχιερατική Του προσευχή ὀλίγον πρό τοῦ Πάθους Του «ἵνα ἔχωσι τήν χαράν τήν ἐμήν πεπληρωμένην ἐν αὐτοῖς» (Ἰωάν. ιζ 13). Εὐλογημένο καί χαρούμενο τό 2013 Διάπυρος πρός Κύριον Εὐχέτης πάντων ὑμῶν Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Ο ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ & ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ Θ Ε Ο Κ Λ Η Τ Ο Σ

6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1 Τ ΠΕΡΙΤΟΜΗ Ι. ΧΡΙΣΤΟΥ. Βασιλείου Μεγ.,Ἐμμελείας 2 Τ Σιλβέστρου, Θεαγένους, Θεοδότης, Σεραφείμ Σάρωφ 3 Π Μαλαχίου προφ., Γορδίου μ., Θωμαΐδος 4 Π Σύναξις τῶν 70 Ἀπ., Θεοκτίστου μ., Ὀνουφρίου ὁσιομ. 5 Σ Á Θεοπέμπτου μάρτ., Συγκλητικῆς ὁσ., Θεωνᾶ (νηστεία) 6 Κ ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 7 Δ Σύναξις Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου 8 Τ Γεωργίου Χοζεβ., Παρθένας, Δομνίκης 9 Τ Πολυεύκτου μάρτ., Εὐστρατίου ὁσίου 10 Π Γρηγορίου Νύσσης, Δομετιανοῦ Μελιτινῆς, Μαρκιανοῦ 11 Π Θεοδοσίου Κοινοβιάρχου, Ἀγαπίου, Μάϊρος 12 Σ Τατιανῆς, Εὐθασίας, Μερτίου μαρτ. 13 Κ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ. Ἑρμύλου, Στρατονίκου 14 Δ Τῶν ἐν Σινᾷ καί Ραϊθῷ ἀναιρεθέντων, Δαμιανοῦ 15 Τ Παύλου Θηβαίου, Ἰωάννου Καλυβίτου 16 Τ Προσκ. ἁλύσ. ἀπ. Πέτρου, Νικολάου Μυτιλ., Ἐλασίππου μάρτ. 17 Π Ἀντωνίου Mεγ., Ἀντωνίου Βεροίας, Γεωργίου Ἰωαννίνων 18 Π Ἀθανασίου καί Κυρίλλου πατρ. Ἀλεξανδρείας, Θεοδούλης 19 Σ Μακαρίου Ἐπισκόπου Ἱερισσοῦ 20 Κ Ι Β ΛΟΥΚΑ (10 λεπρῶν) Ζαχαρίου νεομ. ἐξ Ἄρτης, Εὐθυμίου Μεγ. 21 Δ Μαξίμου Γραικοῦ, Μαξίμου ὁμ., Εὐγενίου, Νεοφύτου 22 Τ Τιμοθέου ἀπ., Ἀναστασίου Πέρσου 23 Τ Διονυσίου ἐν Ὀλύμπῳ, Κλήμεντος Ἀγκύρ., Ἀγαθαγγέλου μ. 24 Π Ξένης ὁσίας, Ζωσιμᾶ ὁσ., Βαβύλα ἱερομ., Φίλωνος ὁσίου 25 Π Γρηγορίου Θεολόγου, Αὐξεντίου νεομάρτυρος 26 Σ Ξενοφῶντος ὁσίου καί οἰκογενείας αὐτοῦ, Ἀμωνᾶ ὁσ. 27 Κ ΙΕ ΛΟΥΚΑ (Ζακχαίου). Ἀν. λειψ. Ἰωάν. Χρυσοστ. Κλήμεντος 28 Δ Ἐφραίμ τοῦ Σύρου, Παλλαδίου, Ἰακώβου, Χάριτος 29 Τ Ἀνακ. λειψ. Ἰγνατίου Θεοφόρου, Δημητρίου 30 T Τριῶν Ἱεραρχῶν (Ἑορτή Παιδείας), Θεοφίλου τοῦ νέου 31 Π Κύρου, Ἰωάννου Ἀναργύρων, Ἠλιού Ἀρδούνη, Ἀρσενίου ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΗΧΟΣ - ΕΩΘΙΝΟ 1 Κολοσ. β 8-12 Λουκ. β 20-21, Περιτ. τοῦ Χριστοῦ Τίτ. β 11-14, Ματθ. γ Θεοφανείων γ Πράξ. ιθ 1-8 Ἰωάν. α Βαπτιστοῦ Ἰωάννου 13 Ἐφεσ. δ 7-13 Ματθ. δ βαρύς Ι 17 Ἑβρ. ιγ Λουκ. στ Ἀντωνίου Μεγάλου 18 Ἑβρ. ιγ 7-16 Ματθ. ε Ἀθανασίου-Κυρίλλου 20 Β Κορ. δ 6-15 Λουκ. ιζ πλ. δ ΙΑ 25 Ἑβρ. ζ 26 - η 2 Ἰωάν. ι 9-16 Γρηγορίου Θεολ. 27 Ἑβρ. ζ 26 - η 2 Ἰωάν. ιθ 1-10 α Α 30 Ἑβρ. ιγ 7-16 Ματθ. ε Τριῶν Ἱεραρχῶν ΤΟΠΙΚΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 1. Τρίτη. Βασιλείου τοῦ Μεγάλου. Ἑορτάζει ὁ Ἐνοριακός Ναός Μεγάλης Παναγίας. 7. Δευτέρα. Σύναξη τοῦ Τιμίου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου. Ἑορτάζει ὁ Ἐνοριακός Ναός τῆς Νέας Μαδύτου. 18. Παρασκευή. Ἀθανασίου Μεγάλου. Ἑορτάζουν ὁ Ἐνοριακός Ναός Παλαιοκάστρου, ἡ Ἐνορία Στανοῦ καί Παρεκκλῆσι στή Βαρβάρα. 19 Σάββατο. Μακαρίου Ἐπισκόπου Ἱερισσοῦ. Ἑορτάζεται στόν Καθεδρικό Ναό τῆς Παναγίας Ἱερισσοῦ. ΗΜΕΡΕΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ 1-4 Κατάλυση εἰς πάντα 5 Παραμονή Θεοφανείων, κατάλυση οἴνου καί ἐλαίου 9, 23 Νηστεία ἄνευ οἴνου καί ἐλαίου 11,16,18,25,30 Kατάλυση οἴνου καί ἐλαίου

7 1 Π ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Τρύφωνος μάρτυρος, Ἀναστασίου νεομάρτυρος 2 Σ Ὑπαπαντή τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, Γαβριήλ ὁσιομ. 3 Κ 4 Δ γ ΙΕ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Συμεών, Ἄννης, Ἐμμελείας, Νόννας καί Ἀνθούσης Ἰσιδώρου Πηλουσ., Νικολάου ὁμ., Ἀβραμίου ἱερομ. 5 Τ Ἀγάθης μ., Πολυεύκτου Κων/πόλεως 6 Τ Φωτίου πατρ. Κων/πόλεως, Βουκόλου Σμύρνης, Φαύστας 7 Π Παρθενίου Λαμψάκου, Λουκᾶ ὁσίου τοῦ ἐν Στειρίῳ 8 Π Εὕρεσις Ἱ. Λειψάνων Ἁγ. Νεομάρτυρος Ἀκυλίνης 9 Σ Νικηφόρου μ., Μαρκέλλου ἱερομ., Παγκρατίου ἐπισκ. 10 Κ β ΙΣΤ ΜΑΤΘ. (Ταλάντων) Χαραλάμπους ἱερομ., Ζήνωνος 11 Δ Βλασίου ἱερομ., Θεοδώρας βασιλίσσης 12 Τ Μελετίου Ἀν/χείας, Χρήστου νεομ. κηπουρ. 13 Τ Ἀκύλα & Πρισκίλλης ἀποστ., Εὐλογίου 14 Π Αὐξεντίου νέου Ὁσίου ἐν Κατερλί 15 Π Ὀνησίμου ἀπ., Εὐσεβίου ὁσίου 16 Σ Παμφίλου μάρτ., Φλαβιανοῦ ἐπισκ. Κων/λεως 17 Κ δ ΙΖ ΜΑΤΘ. (Χαναν.) Θεοδώρου Τήρ., Θεοδώρου Μυτιλ. νεομ. 18 Δ Λέοντος Ρώμης, Ἀγαπητοῦ Σιναίου 19 Τ Φιλοθέης Ἀθηναίας, Ἀρχίππου, Φιλήμονος 20 Τ Λέοντος ἐπισκ. Κατάνης, Βησσαρίωνος ὁσίου 21 Π Εὐσταθίου, Τιμοθέου, Ἰωάννου Κ/πόλεως, Ζαχαρίου Ἱεροσ. 22 Π Τῶν ἐν τοῖς Εὐγενίου Μαρτύρ., Θαλασσίου, Βαραδάτου ὁσ. 23 Σ Πολυκάρπου Σμύρνης, Προτερίου ἱερομάρτ. 24 Κ ΤΕΛΩΝΟΥ & ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ. Α - Β εὕρ. κεφαλῆς Προδρόμου α 25 Δ Ταρασίου Κων/πόλεως, Ρηγίνου ἐπισκόπ. Σκοπέλου 26 Τ Θεοκλήτου μάρτυρος 27 Τ Προκοπίου Δεκαπολ. ὁμολ., Στεφάνου γηροκόμου 28 Π Βασιλείου ὁσ., Κασσιανοῦ ὁσίου, Κυράννης νεομ. ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΗΜΕΡΟ- ΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΗΧΟΣ - ΕΩΘΙΝΟ 2 Ἑβρ. ζ 7-17 Λουκ. β Ὑπαπαντῆς 3 Β Κορ. δ 6-15 Ματθ. κβ β Β 10 Β Τιμ. β 1-10 Ματθ. κε γ Γ 17 Β Κορ. στ 16-ζ 1 Ματθ. ιε δ Δ 24 Β Κορ. δ 6-15 Λουκ. ιη πλ. α Ε ΤΟΠΙΚΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 2. Σάββατο. Ὑπαπαντή τοῦ Κυρίου. Ἑορτάζεται στό Ἱερό Προσκύνημα Μεγάλης Παναγίας. 10. Κυριακή. Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους. Ἑορτάζεται στούς Ἐνοριακούς Ναούς, Ἐνορίας Ἁγίου Χαραλάμπους, Ἁγίου Γεωργίου Γαλατίστης. Ἑορτάζουν Πα ρεκ κλῆσι στή Στρατονίκη καί Ἐξωκκλῆσι στό Λειβάδι, στήν Ἱερά Μονή Ἁγ. Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ. 8. Παρασκευή. Εὕρεση Ἱερῶν Λειψάνων τῆς Ἁγίας Νεομάρτυρος Ἀκυλίνης Ζαγκλιβερινῆς. 14. Σάββατο. Αὐξεντίου ἐν Κατερλί. Ἑορτάζεται στόν Ἐνοριακό Ναό τοῦ Κάτω Σταυροῦ. 26.Τρίτη. Μάρτυρος Θεοκλήτου. Ὀνομαστική ἑορτή Σεβ. Μητροπολίτου κ. Θεοκλήτου. Ἑορτάζεται στό Μητροπολιτικό Ναό. ΗΜΕΡΕΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ 1,6,8 Κατάλυση οἴνου καί ἐλαίου. 13,15,20,22 Νηστεία ἄνευ οἴνου καί ἐλαίου Κατάλυση εἰς πάντα.

8 ΜΑΡΤΙΟΣ 1 Π Εὐδοκίας ὁσ., Μαρκέλλου, Ἀντωνίνης, Δομνίνης 2 Σ Νικολάου Πλανᾶ, Ἡσυχίου, Εὐθαλίας 3 Κ γ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ. Εὐτροπίου, Καλλινίκου, Βασιλίσκου μ. 4 Δ Γερασίμου Ἰορδανίτου, Παύλου & Ἰουλιανῆς μαρτ. 5 Τ Κόνωνος, Ἀρχελάου καί τῶν σύν αὐτῷ 152 μαρτύρων 6 Τ Τῶν ἐν Ἀμορίῳ 42 μαρτύρων 7 Π Τῶν ἐν Χερσῶνι ἱερομ., Λαυρεντίου 8 Π Θεοφυλάκτου Νικομ., Ἑρμοῦ ἀπ., Δομετίου 9 Σ Ψυχοσάββατον. Τῶν Ἁγίων 40 Μαρτύρων 10 Κ ΑΠΟΚΡΕΩ (Κρίσεως). Κοδράτου, Ἀναστασίας Πατρικίας 11 Δ Θεοδώρας ὁσ. βασιλίσσης Ἄρτης 12 Τ Θεοφάνους ὁμολ., Γρηγορίου Διαλόγου, Συμεών Νέου Θεολ. 13 Τ Νικηφόρου Κων/πόλεως, Ποπλίου Ἀθηνῶν 14 Π Βενεδίκτου ὁσίου, Εὐσχήμονος ἐπισκόπου 15 Π Ἀγαπίου, Ἀριστοβούλου ἀπ., Μανουήλ νεομ. Κρήτης 16 Σ Τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων. Χριστοδούλου ἐν Πάτμῳ 17 Κ ΤΥΡΙΝΗΣ (Συγχωρήσεως). Ἀλεξίου ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ 18 Δ Καθαρά Δευτέρα. Κυρίλλου Ἱεροσ., Τροφίμου 19 Τ Χρυσάνθου & Δαρείας μαρτ., Ἰάσονος, Ἱλαρίας μαρτ. 20 Τ Τῶν ἐν μονῇ Ἁγ.Σάββα ἀναιρεθέντων ὁσ., Μύρωνος νεομ. 21 Π Ἰακώβου ὁμολ., Θωμᾶ Κων/λεως, Δομνίνου μάρτ. 22 Π Α Χαιρετισμοί. Βασιλείου Ἀγκύρας, Καλλινίκης μάρτ. 23 Σ Ἀνάμν. διά κολλύβων θαύμ. Νίκωνος σύν 199 μαρτ. 24 Κ Α ΝΗΣΤ. (Ὀρθοδοξίας) Ἀρτέμονος, Παρθενίου ν. 25 Δ Ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου (Ἐθνική ἑορτή) 26 Τ α Σύναξ. ἀρχαγγέλ. Γαβριήλ, τῶν ἐν Γοτθίᾳ 26 μαρτ. 27 Τ Ματρώνης, Λυδίας, Φιλητοῦ 28 Π Ἱλαρίωνος ὁσίου, Ἡρωδίωνος ἀποστ. ἐκ τῶν Π Β Χαιρετισμοί. Μάρκου Ἐπισκόπου Ἀρεθουσίων 30 Σ Ἰωάννου, συγγραφ. τῆς «Κλίμακος», Ζαχαρίου νεομ. 31 Κ Β ΝΗΣΤ. (Γρηγορ. Παλαμᾶ) Ὑπατίου, Ἀκακίου ὁσ. ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΗΧΟΣ - ΕΩΘΙΝΟ 3 Α Κορ. στ Λουκ. ιε πλ. β ΣΤ 9 Α Θεσ. δ Ματθ. κ 1-16 Ψυχοσάββατο Τεσσαράκοντα μαρτ. 10 Α Κορ. η 8-13, Ματθ. κε Βαρύς Ζ θ Ρωμ. ιγ 11-ιδ 4 Ματθ. στ πλ. δ Η 24 Ἑβρ. ια 24-26, Ἰωάν. α α Θ Ἑβρ. β Λουκ. α Εὐαγγελισμοῦ 31 Ἑβρ. α 10-14, Μάρκ. β 1-12 β Ι β 3 ΤΟΠΙΚΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 9. Σάββατο. Τεσσαράκοντα Μαρτύρων. Ἑορτάζει ὁ Ἐνοριακός Ναός Γοματίου. 25. Δευτέρα. Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου. Ἑορτάζει ἡ Ἱερά Μονή Εὐαγγελισμοῦ Ὀλυμπιάδος. 29. Σάββατο. Μάρκου Ἐπισκόπου Ἀρεθουσίων. Ἑορτάζεται στήν Ἐνορία τοῦ Μοδίου. ΗΜΕΡΕΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ 1,2 Κατάλυση εἰς πάντα. 6,8 Νηστεία ἄνευ οἴνου καί ἐλαίου Κατάλυση εἰς πάντα πλήν κρέατος 18 Ἔναρξη Μ. Τεσσαρακοστῆς. Ἀπό Δευτέρα μέχρι Παρασκευή νηστεία ἄνευ οἴνου καί ἐλαίου. Τά Σάββατα καί τίς Κυριακές κατάλυση μόνο οἴνου καί ἐλαίου , Νηστεία ἄνευ οἴνου καί ἐλαίου. 23,24, 30,31 Κατάλυση μόνον οἴνου καί ἐλαίου. 25 Κατάλυση ἰχθύος.

9 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1 Δ Μαρίας Αἰγυπτίας, Γεροντίου μαρ., Βασιλείου μ. 2 Τ Τίτου ὁσ., Θεοδώρας παρθενομ., Αἰδεσίου 3 Τ γ Νικήτα ὁσίου ὁμ., Ἰωσήφ ὑμνογράφου, Παύλου νεομ. 4 Π Θεοδούλου & Ἀγαθόποδος μ., Θεοδώρας Θεσ/νίκης 5 Π Γ Χαιρετισμοί. Κλαυδίου, Διοδώρου μ., Γεωργίου νεομ. 6 Σ Εὐτυχίου Κ/πόλεως, Πλατωνίδος ὁσίας 7 Κ Γ ΝΗΣΤ.(Σταυρ/σεως) Καλλιοπίου, Γεωργίου, Σάββα Καλύμν. 8 Δ Ἡρωδίωνος, Ἀγάβου, Ρούφου ἀπ., Ἰωάννου νεομ. Κῶ 9 Τ Εὐψυχίου μ., Βαδίμου, τῶν ἐν Περσίδι μαρτύρων 10 Τ Γρηγορίου ἱερομ. Πατριάρχ. Κ/πόλ. Ε, Δημοσθένους 11 Π Ἀντίπα ἱερομ. ἐπισκ. Περγάμου, Τρυφαίνης ὁσίας 12 Π Δ Χαιρετισμοί.Βασιλείου ὁμ., Ἀκακίου, Ἀνθούσης ὁσ. 13 Σ Μαρτίνου Ρώμης, Ζωΐλου & Θεοδοσίου μαρτύρων 14 Κ Δ ΝΗΣΤ.(Ἰωάν. Κλίμακ). Θωμαΐδος μ., Δημητρίου νεομ. 15 Δ Κρήσκεντος μάρτ., Λεωνίδου ἐπισκ. Ἀθηνῶν 16 Τ Ἀγάπης, Εἰρήνης, Χιονίας μαρτύρων ἐν Θεσ/νίκῃ 17 Τ Μ. Κανόνος. Μακαρίου Κορίνθ., Συμεών ἱερομ., Ἀδριανοῦ 18 Π Ἰωάννου & Ἀθανασίας ὁσ., Ἰωάννου νεομ. Ἰωαννίνων 19 Π Ἀκάθιστος Ὑμνος. Παφνουτίου ἱερομ., Τρύφωνος 20 Σ Σάββατο τοῦ Ἀκαθίστου 21 Κ Ε ΝΗΣΤ.(Μαρίας Αἰγ.)Ἀλεξάνδρας βασ., Ἀναστασίου 22 Δ Ναθαναήλ ἀποστ., Νεάρχου μ.,θεοδώρου Συκεώτου 23 Τ Γεωργίου μεγαλομ. τοῦ Τροπαιοφόρου (μετατίθεται) 24 Τ Ἐλισάβετ ὁσ., Σάββα στρατηλ., Ἀχιλλέως ἱερομ., Δούκα μ. 25 Π α Μάρκου τοῦ ἀποστόλου καί εὐαγγελιστοῦ (Μετατίθεται) 26 Π 27 Σ Λαζάρου.Συμεών ἱερ., Εὐλογίου ξενοδ., Δημητρίου ν. 28 Κ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ.Τῶν ἐν Κυζίκῳ 9 μαρτ., Μέμνονος ὁσίου 29 Δ Μ. Δευτέρα. Ἰωσήφ τοῦ Παγκάλου. Εὐψυχίου 30 Τ Μ. Τρίτη. Τῶν Δέκα Παρθένων. Ἰακώβου Ἀποστ. Βασιλέως ἱερομ., Γλαφύρας& Ἰούστας μαρτύρων ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΗΜΕΡΟ- ΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΗΧΟΣ - ΕΩΘΙΝΟ 7 Ἑβρ. δ 14-16, Μάρκ. η 34-38, γ Ι ΙΑ ε 1-6 θ 1 14 Ἑβρ. στ Μάρκ. θ δ Ι Α 21 Ἑβρ. θ Μάρκ. ι πλ. α Ι Β 27 Ἑβρ. ιβ 28-ιγ 8 Ἰωάν. ια 1-45 Τοῦ Λαζάρου 28 Φιλιπ. δ 4-9 Ἰωάν. ιβ 1-18 Τῶν Βαΐων ΤΟΠΙΚΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 20. Σάββατο. Σάββατο τοῦ Ἀκαθίστου. Ἑορτάζει τό ὁμώνυμο Παρεκκλῆσι τοῦ Ἱδρύματος Ἀγάπης στήν Ἀρναία. 27. Σάββατο. Σάββατο Λαζάρου. Ὑποδοχή Τιμίου Σταυροῦ στά Πετροκέρασα. ΗΜΕΡΕΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ 1-5, 8-12 Νηστεία ἄνευ οἴνου καί ἐλαίου , Νηστεία ἄνευ οἴνου καί ἐλαίου. 6,7,20,21,27 Κατάλυση μόνον οἴνου καί ἐλαίου. 28 Κατάλυση ἰχθύος 29,30 Μεγάλη Ἑβδομάδα. Νηστεία ἄνευ οἴνου καί ἐλαίου.

10 ΜΑΪΟΣ 1 Τ Μ. Τετάρτη. Ἀκακίου Νεομάρτ. Νεοχωρίου (Μετατίθεται) 2 Π γ Μ. Πέμπτη. Ὁ Μυστικός Δεῖπνος 3 Π Μ. Παρασκευή. Τά Ἅγια Πάθη 4 Σ Μ. Σάββατον Ἡ εἰς Ἅδου Κάθοδος τοῦ Κυρίου 5 Κ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ. Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ 6 Δ Δευτέρα Διακαινησίμου. Γεωργίου Τροπαιοφόρου 7 Τ Τρίτη. Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου, Ραφαήλ, Νικολάου, Εἰρήνης 8 Τ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, Ἀρσενίου τοῦ Μεγάλου 9 Π Ἡσαΐου προφ., Χριστοφόρου μ., Νικολάου ἐν Βουνένοις 10 Π β Ζωοδόχου Πηγῆς. Σίμωνος ἀπ. Ζηλωτοῦ, Λαυρεντίου ὁσ. 11 Σ Κυρίλλου & Μεθοδίου Θεσ/νίκης ἰσαπ., Ἀργυροῦ νεομ. 12 Κ ΤΟΥ ΘΩΜΑ.Ἐπιφανίου ἐπισκ. Κύπρου, Γερμανοῦ Κ/πόλ. 13 Δ Γλυκερίας μ., Σεργίου, Εὐθυμίου ὁσ., Παυσικάκου 14 Τ Θεράποντος ἱερομ., Ἰσιδώρου τοῦ ἐν Χίῳ, Λεοντίου Ἱεροσ. 15 Τ Παχωμίου Μεγ., Ἀχιλλίου ἐπισκόπου Λαρίσης 16 Π Θεοδώρου ἡγιασμ., Νικολάου νεομάρτ. ἐκ Μετσόβου 17 Π Ἀνδρονίκου & Ἰουνίας ἀπ., Ἀθανασίου ἐπισκ. Χρισ/πόλεως 18 Σ δ Πέτρου, Διονυσίου, Ἡρακλείου, Στεφάνου Κων/πόλεως 19 Κ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ. Θεοχάρους & Ἀποστόλου τῶν ἐν Ἄρτῃ αὐταδέλφων 20 Δ Μετακομιδή λειψ. Ἁγ. Νικολάου, Λυδίας Φιλιππησίας 21 Τ Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ἰσαποστόλων 22 Τ Βασιλίσκου μάρτ., Παύλου & Δημητρίου νεομαρτύρων 23 Π Μιχαήλ Συνάδων, Συνεσίου Κύπρου 24 Π Συμεών Στυλίτου, Ἱλαρίωνος, Μελετίου καί τῶν σύν αὐτῷ 25 Σ α Γ εὕρεσις Τ. Κεφαλῆς Προδρόμου, Κελεστίνου μάρτ. 26 Κ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ. Κάρπου & Ἀλφαίου ἀπ., Ἀλεξάνδρου νεομ. 27 Δ Τιμοθέου Ἐπισκόπου Προικονήσου, Ἰωάννου Ρώσου 28 Τ Εὐτυχοῦς ἐπισκ. Μελιτινῆς, Ἑλικωνίδος μάρτ., Ἀνδρέου 29 Τ Μεσοπεντηκοστῆς.Ἐπέτ. Ἁλώσεως, Παναγίας Δακρυρροούσης 30 Π Ἰσαακίου ἡγουμ. Δαλμάτων, Ρωμανοῦ μάρτ., Ἐμμελείας 31 Π γ Ἑρμείου μ., Εὐσεβίου, τῶν ἐν Ἀσκάλωνι μαρτύρων ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΗΧΟΣ - ΕΩΘΙΝΟ 5 Πράξ. α 1-9 Ἰωάν. α 1-17 Πάσχα 6 7 Πράξ. ιβ 1-11 Ἑβρ. ιζ 7-16 Ἰωάν. α Λουκ κδ Δευτέρας Διακαινησίμ. Τρίτης Διακαινησίμ. 8 Α Ἰωάν. α 1-7 Ἰωάν. ιθ 25-27, Ἰωάννου Θεολόγου 10 Πράξ. γ 1-8 κα Ἰωάν. β Ζωοδόχου Πηγῆς 12 Πράξ. ε Ἰωάν. κ Α 19 Πράξ. στ 1-7 Μάρκ. ιε 43-ιστ 8 β Δ 21 Πράξ. κστ 1, Ἰωάν. ι 1-9 Κων/ντίνου-Ἑλένης 25 Β Κορ.δ 6-15 Ματθ. ια 2-15 Προδρόμου 26 Πράξ. θ Ἰωάν. ε 1-15 γ Ε 29 Πράξ. ιδ 6-18 Ἰωάν. ζ Μεσοπεντηκοστῆς ΤΟΠΙΚΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 6. Δευτέρα Διακαινησίμου. Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου. Ἑορτάζουν οἱ Ἐνοριακοί Ναοί Ἁγ. Γεωργίου Γαλατίστης, Ζαγκλιβερίου, Παλαιοχώρας, Μαραθούσης, Νεοχωρίου, Βαρβάρας, Μελισσουργοῦ, Ἀπολλωνίας, Μεσοκώμου, Ἐξωκκλήσια στή Γαλάτιστα, Γεροπλάτανο, Στρατονίκη. 7. Τρίτη Διακαινησίμου. Νεομαρτ. Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης. Ἑορτάζονται στό Ἱ. Προσκύνημα Μ. Παναγίας καί σέ Ἐξωκκλήσια Ἁγ. Προδρόμου, Βαρβάρας, Σταγείρων, Ζαγκλιβερίου. 9. Πέμπτη Διακαινησίμου. Μεγαλομ. Χριστοφόρου. Ἑορτάζει ἡ Ἱ. Μ. Ἁγ. Χριστοφόρου Ἀρναίας καί ἡ Ἐνορία τοῦ Ἀδάμ. 10. Παρασκευή Διακαινησίμου. Ζωοδόχου Πηγῆς. Ἑορτάζει ὁ Ἐνοριακός Ναός Νέων Καλινδίων, τό Μητροπ. Παρεκκλῆσι στήν Ἀρναία, τό Μετόχι τῆς Μονῆς Χιλιανδαρίου στόν Κάκαβο Ἱερισσοῦ, τό Πνευματικό Κέντρο στή Σαρακήνα. Ἑορτάζεται ἐπίσης στήν Ἐνορία Παναγίας Γαλατίστης, στήν Ἱ. Μ. Εὐαγγελισμοῦ Ὀλυμπιάδος. 12. Κυριακή τοῦ Θωμᾶ. Ὁσίων Γεωργίου καί Γερβασίου τοῦ Γοματίου. Ἑορτάζονται στήν Ἐνορία Γοματίου. 19. Κυριακή τῶν Μυροφόρων. Ἕξι Παρθενομαρτύρων. Ἑορτάζονται στήν Ἐνορία Γεροπλατάνου. 21.Τρίτη. Κωνσταντίνου καί Ἑλένης. Ἑορτάζει ὁ Ἐνοριακός Ναός Οὐρανουπόλεως, τό Προσκύνημα τῆς Μ. Παναγίας καί ὁ Ναός στόν οἰκισμό Ἀγγελοχωρίου. 27. Δευτέρα. Τιμοθέου Ἐπισκ. Προικονήσου. Ἑορτάζεται στήν Ἐνορία Ἀμμουλιανῆς. 29. Τετάρτη. Παναγίας Δακρυρρούσης, Ἐπέτειος τῆς Ἁλώσεως. Ἑορτάζει τό Παρεκκλῆσι τοῦ Μητροπολιτικοῦ Οἴκου. ΗΜΕΡΕΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ 1-4 Μεγάλη Ἑβδομάδα. Νηστεία ἄνευ οἴνου καί ἐλαίου. 17, 22, 24,31 Νηστεία ἄνευ οἴνου καί ἐλαίου Διακαινήσιμος Ἑβδομάδα. Κατάλυση εἰς πάντα. 15,27 Κατάλυση οἴνου καί ἐλαίου. 29 Κατάλυση ἰχθύος

11 ΙΟΥΝΙΟΣ 1 Σ Ἰουστίνου φιλοσόφου καί μάρτ., Πύρρου ἱερομ. 2 Κ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ. Νικηφόρου Κ/πόλεως, Κωνσταντίνου νεομ. 3 Δ Λουκιλλιανοῦ & τῶν σύν αὐτῷ, Παύλης μ., Κων/νου ἐξ Ἀγαρην. 4 Τ Μάρθας- Μαρίας ἀδελ. Λαζάρ., Μητροφάνους Κων/πόλεως 5 Τ Δωροθέου, ἐπ. Τύρου, Νικάνδρου μ., Μάρκου νεομ. Χίου 6 Π Ἱλαρίωνος τοῦ νέου, Ἀττάλου ὁσίου 7 Π Παναγῆ Μπασιᾶ ὁσίου, Σεβαστιανῆς ὁσ., Πλουτάρχου 8 Σ β Ἀνακ. λειψ.θεοδώρου Στρατηλ., Καλλιόπης μάρτ. 9 Κ ΤΥΦΛΟΥ. Κυρίλλου ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας 10 Δ Σάββα Σταγειρίτου ὁσιομάρτυρος, Θεοφάνους 11 Τ Βαρθολομαίου & Βαρνάβα ἀπ., Λουκᾶ Συμφερουπόλεως 12 Τ Ἀπόδοσις τοῦ Πάσχα. Πέτρου τοῦ ἐν Ἄθῳ 13 Π ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ.Ἀκυλίνης, Διοδώρου, Ἄννης, Ἰωάννου 14 Π Ἐλισσαίου πρ., Μεθοδίου, Νήφωνος, Κυρίλλου Γορτύνης 15 Σ Ἱερωνύμου, Αὐγουστίνου, Ἀμώς πρ., Ἀχαϊκοῦ, Στεφανᾶ 16 Κ δ ΠΑΤΕΡΩΝ Α ΟΙΚ. ΣΥΝ. Τύχωνος ἐπ. Ἀμαθοῦντος 17 Δ Ἰσαύρου, Μανουήλ, Σαβέλ, Ἰσμαήλ 18 Τ Λεοντίου Μυροβλύτου τοῦ Ἀργείου, Αἰθερίου μ. 19 Τ Ἰούδα ἀποστ., Παϊσίου μεγ., Ζωσίμου μ. 20 Π Μεθοδίου Πατάρων, Νικολάου Καβάσιλα, Καλλίστου 21 Π Ἰουλιανοῦ μάρτ., Τερεντίου, Νικήτα νεομ. Νισύρου 22 Σ Ψυχοσάββατον. Εὐσεβίου ἱερομ., Ζήνωνος, Ζηνᾶ μαρτ. 23 Κ α ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Ἀγριππίνης, Ἀριστοκλέους, Δημητρίου 24 Δ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. Γενέθλιον Προδρόμου, Παναγιώτου νεομ. 25 Τ Φεβρωνίας,Ὀρεντίου καί τῶν 6 ἀδελφῶν, Διονυσίου 26 Τ Δαβίδ Θεσ/νίκης, Ἰωάννου ἐπισκ. Γοτθίας 27 Π Σαμψών Ξενοδόχου, Ἰωάννας μυροφόρου 28 Π Κύρου, Ἰωάννου Ἀναργύρων, Σεργίου, Παύλου 29 Σ Πέτρου καί Παύλου τῶν πρωτοκορυφαίων ἀποστ. 30 Κ γ Α ΜΑΤΘ. (Ἁγ. Πάντων) Τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΗΧΟΣ - ΕΩΘΙΝΟ 2 Πράξ. ια Ἰω. δ 5-42 δ Ζ 9 Πράξ. ιστ Ἰω. θ 1-38 πλ. α Η 12 Πράξ. ιη Ἰωάν. ιβ Ἀποδόσεως Πάσχα 13 Πράξ. α 1-12 Λουκ. κδ Ἀναλήψεως 16 Πράξ. κ 16-18, Ἰωάν. ιζ 1-13 πλ. β Ι Ι Α Θεσ. δ Ἰωάν. κα Ψυχοσάββατο 23 Πράξ. β 1-11 Ἰωάν.ζ 37-52, η 12 Τῆς Πεντηκοστῆς 24 Ἐφεσ. ε 8-19 Λουκ. α 1-25, Ἁγίου Πνεύματος 57-68, 76, Β Κορ. ια 21-ιβ 9 Ματθ. ιστ Πέτρου καί Παύλου 30 Ἑβρ. ια 33-ιβ 2 Ματθ. θ 36- ι 1-8 πλ. δ Ι Α ΤΟΠΙΚΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 10. Δευτέρα. Ὁσιομάρτυρος Σάββα Σταγειρίτου. Ἑορτάζεται στήν Ἐνορία τῶν Σταγείρων. 11. Τρίτη. Ἀποστόλου Βαρθολομαίου. Ὀνομαστική ἑορτή τοῦ Σεπτοῦ ἡμῶν Οἰκουμ. Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου. 24α. Δευτέρα Ἁγίου Πνεύματος. Ἑορτάζει ὁ Ἐνοριακός Ναός Μοδίου, Παρεκκλῆσι στή Γαλάτιστα, Ἐξωκκλήσια στήν Οὐρανούπολη, Γομάτι, Γεροπλάτανο, Ἀρδαμέρι, Περιστερά. β. Γενέθλιον τοῦ Τιμίου Προδρόμου. Ἑορτάζει ὁ Ἐνοριακός Ναός Ν. Μαδύτου καί ἡ Ἐνορία Ἁγ. Προδρόμου, 27. Πέμπτη. Παναγίας τοῦ Ἀκενώτου Ποτηρίου καί Σαμψών τοῦ Ξενοδόχου. Ἑορτάζονται στό Ἵδρυμα Ἀγάπης. 29. Σάββατο. Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου. Ἑορτάζει ὁ Ἐνοριακός Ναός Ν. Ἀπολλωνίας, ἑορτάζεται ἐπίσης στά Ἐξωκκλήσια στήν Ἱερισσό καί Δουμπιά. Τό ἀπόγευμα τῆς ἡμέρας Πανηγυρικός Ἑσπερινός στόν βράχο τοῦ Ἀπ. Παύλου στήν Ἀπολλωνία. 30. Κυριακή. Σύναξη τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων. Ἑορτάζεται στήν Ἐνορία τῆς Ἀπολλωνίας. ΗΜΕΡΕΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ 5,7,14,19,21 Νηστεία ἄνευ οἴνου καί ἑλαίου. 12 Κατάλυση ἰχθύος Κατάλυση εἰς πάντα.

12 ΙΟΥΛΙΟΣ 1 Δ Κοσμᾶ & Δαμιανοῦ Ἀναργύρων 2 Τ Κατάθεσις ἐν Βλαχέρναις ἐσθῆτος Θεοτόκ.,Ἰουβεναλίου 3 Τ Ἀνατολίου, Γερασίμου τοῦ νέου, Θεοδότης 4 Π Ἀνδρέου ἐπ. Κρήτης τοῦ μελωδοῦ, Μιχαήλ Χωνιάτη 5 Π Ἀθανασίου τοῦ ἐν Ἄθῳ, Λαμπαδοῦ, Κυπριανοῦ 6 Σ Σισώη Μεγ., Λουκίας παρθενομ., Φιλήμονος ἀπ.. 7 Κ Β ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Ἀνακ. λειψ. Θεοδώρας Βασ. Ἄρτης 8 Δ β Προκοπίου μεγαλομ., Θεοφίλου Ζίχνης, Ἀναστασίου νεομ. 9 Τ Διονυσίου καί Μητροφάνους ἐν Στρατονίκῃ 10 Τ Γρηγορίου ἐπ. Ἄσσου,τῶν ἐν Νικοπόλει τῆς Ἀρμεν. 45 μαρτ. 11 Π Εὐφημίας μεγαλομ., Ὄλγας ἰσαποστ., Ιωάννου 12 Π Πρόκλου & Ἱλαρίου μ., Παναγίας Τριχερούσης 13 Σ Σύναξις ἀρχαγγ. Γαβριήλ, θαύματος Ἁγ. Σπυρίδωνος 14 Κ ΠΑΤΕΡΩΝ Δ Οἰκ. Συν. Νικοδήμου Ἁγιορείτου 15 Δ Κηρύκου & Ἰουλίττης, μεγαλομ., Βλαδιμήρου ἰσαπ. 16 Τ δ Ἀθηνογένους, Φαύστου μ., μ. ἐν Πισιδίᾳ 17 Τ Μαρίνης μεγαλομ., Σπεράτου & Βερονίκης μαρτ. 18 Π Αἰμιλιανοῦ μάρτ., Στεφάνου πατρ. Κ/πόλεως 19 Π Μακρίνης ὁσ., Θεοδώρου, Ἀνακ. λειψ. Σεραφείμ Σάρωφ 20 Σ Προφήτου Ἠλιού τοῦ Θεσβίτου 21 Κ Δ ΜΑΤΘ. (Ἑκατ/ρχου) Παρθενίου ἐπισκ. Ραδοβισδίου 22 Δ Μαρίας Μαγδαλ., Μαρκέλλης παρθενομάρτ. 23 Τ α Ἱεζεκιήλ προφ., Φωκᾶ ἱερομάρτ., Πελαγίας Τήνου 24 Τ Χριστίνης μεγαλομ., Ἀθανασίου νεομάρτυρος Κίου 25 Π Κοίμησις ἁγ. Ἄννης, Ὀλυμπιάδος διακονίσσης 26 Π Παρασκευῆς ὁσιομ., Ὡραιοζήλης, Ἑρμολάου 27 Σ Παντελεήμονος μεγαλομ., Νικοδήμου, Ἀνθούσης 28 Κ Ε ΜΑΤΘ. (Γαδ/νῶν) Εἰρήνης Χρυσοβ., Νικάνορος 29 Δ γ Καλλινίκου, Θεοδότης καί τέκνων αὐτῆς, μαρτ. 30 Τ Σίλα, Σιλουανοῦ, Ἐπαινετοῦ, Ἀνδρονίκου ἀπ. 31 Τ Ἰωσήφ ἀπό Ἀριμαθαίας, Εὐδοκίμου τοῦ δικαίου ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΗΧΟΣ - ΕΩΘΙΝΟ 1 Α Κορ. ιβ 27-ιγ 8 Ματθ. ι 1,5-8 Ἁγ. Ἀναργύρων 7 Γαλ. γ 22-δ 5 Ματθ. δ α Β 11 Β Κορ. στ 1-10 Λουκ. ζ Ἁγ. Εὐφημίας 14 Τίτ. γ 8-15 Ματθ. ε β Γ Γαλ. γ 23-δ 5 Ἰακ. ε Μάρκ. ε Λουκ. δ Ἁγ. Μαρίνης Προφήτου Ἠλιού 21 Ρωμ. στ Ματθ. η 5-13 γ Δ 25 Γαλ. δ Λουκ. η Ἁγ. Ἄννης 26 Γαλ. γ 23-δ 5 Μάρκ. ε Παρασκευῆς ὁσιομ Β Τιμ. β 1-10 Ρωμ. ι 1-10 Ἰωάν. ιε 17-ιστ 2 Ματθ. η 28-θ 1 Ἁγ. Παντελεήμονος δ Ε ΤΟΠΙΚΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 1. Δευτέρα. Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ ἐκ Ρώμης. Ἑορτάζει ὁ Ἐνοριακός Ναός τῶν Ἁγ. Ἀναργύρων Ἀρναίας καί Ἐξωκκλήσια στή Στρατονίκη, Νέα Μάδυτο καί Γαλάτιστα. 5. Παρασκευή. Ἀθανασίου Ἀθωνίτου. Ἑορτάζει ὁ Ἐνοριακός Ναός Ἁγ. Χαραλάμπους καί Παρεκκλῆσι στό Παλαιοχώρι. 7. Κυριακή. Μεγαλομ. Κυριακῆς. Ἑορτάζει ὁ Ἐνοριακός Ναός Ὀλυμπιάδος καί Ἐξωκκλήσια στή Γαλάτιστα, Γεροπλάτανο καί Λειβάδι. 17. Τετάρτη. Μεγαλομ. Μαρίνης. Ἑορτάζει τό Ἱερό Προσκύνημα Ἁγ. Μαρίνης Μοδίου καί Ἐξωκκλήσι στό Ζέπκο Στρατονίκης. 20. Σάββατο. Προφήτου Ἠλιοῦ. Ἑορτάζουν ὁ Ἐνοριακός Ναός Πετροκεράσων καί Ἐξωκκλήσια στό Νεοχώρι, Ν. Ἀπολλωνία, Ἄνω Σταυρό, Παλαιόχωρα, Γομάτι, Ἱερισσό, Στρατονίκη, Μ. Παναγία, Σανά, Γεροπλάτανο, Κρήμνη, Γαλάτιστα Παλαιόκαστρο, Σαρακήνα. 22. Δευτέρα. Μαρίας Μαγδαληνῆς. Ἑορτάζει ὁ Ἱερός Ναός στόν οἰκισμό Γαβριάδια Ἱερισσοῦ. 25. Πέμπτη. Ὀλυμπιάδος Διακονίσσης. Ἑορτάζεται στήν Ἐνορία Ὀλυμπιάδος. 26. Παρασκευή. Ὁσιοπαρθενομ. Παρασκευῆς. Ἑορτάζουν οἱ Ἐνοριακοί Ναοί Κάτω Σταυροῦ, Ἀδάμ, Δουμπιῶν καί Ἐξωκκλήσια στήν Ἀρναία, Κρήμνη, Γαλάτιστα, Ζαγκλιβέρι, Παλαιόκαστρο, Ν. Ἀπολλωνία, Στρατονίκη. 27. Σάββατο. Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος. Ἑορτάζουν Ἐξωκκλήσια στήν Ἱερισσό, Ἀδάμ καί Γομάτι. 28. Κυριακή. Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου. Ἑορτάζεται στήν Ἱερά Μονή Εὐαγγελισμοῦ Ὀλυμπιάδος. ΗΜΕΡΕΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ 3, 5,10,12,19,24,31 Νηστεία ἄνευ οἴνου καί ἐλαίου. 17 Κατάλυση οἴνου καί ἐλαίου. 26 Κατάλυση οἴνου καί ἐλαίου.

13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1 Π Πρόοδος Τ. Σταυροῦ, τῶν 7 Μακκαβ., Σολομονῆς(ἀρχή νηστ.) 2 Π Ἀνακομιδήλειψάνων πρωτομάρτυρος Στεφάνου 3 Σ Σαλώμης μυροφόρου, Θεοδώρας Θεσ/νίκης, Θεοκλητοῦς 4 Κ ΣΤ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Παραλύτου). Τῶν ἐν Ἐφέσῳ ἑπτά παίδων 5 Δ Εὐσιγνίου μάρτ., Νόννης, Εὐγενίου τοῦ Αἰτωλοῦ 6 Τ B Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ 7 Τ Θεοδοσίου ὁσίου τοῦ ἰαματικοῦ, Ἀστερίου, Νικάνορος 8 Π Αἰμιλιανοῦ Κυζίκου, Μύρωνος, Τριανταφύλλου νεομ. 9 Π Ματθία ἀποστόλου, τῶν ἐν τῇ Χαλκῇ Πύλῃ 10 μαρτ. 10 Σ Λαυρεντίου ἀρχιδιακ., Ξύστου ἐπισκ. Ρώμης,Ἱππολύτου 11 Κ Ζ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (2 τυφλῶν). Νήφωνος Πατριαρχ. Κων/λεως 12 Δ Φωτίου, Ἀνικήτου, Παμφίλου μαρτύρων 13 Τ Μαξίμου ὁμολογητοῦ, Εἰρήνης βασιλ., Δοσιθέου 14 Τ D Μιχαίου προφ., Μαρκέλλου ἱερομ., Συμεών νεομάρτυρος 15 Π Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 16 Π Ἁγ. Μανδηλίου, Διομήδους, Ἀλκιβιάδου, Γερασίμου Κεφ. 17 Σ Μύρωνος, Παύλου, Ἰουλιανῆς μαρτ., Δημητρίου Σαμαρίν. 18 Κ Η ΜΑΤΘ. (Χορτασμ.5χιλ.) Ἀγαπίου ἱερομάρτυρος Γαλατίστης 19 Δ Ἀνδρέου στρατηλ. & 2593 μ., Θεοφάνους Ναούσης 20 Τ Σαμουήλ προφ., Λουκίου μάρτυρος, Θεοχάρους 21 Τ A Θαδδαίου ἀπ., Βάσσης Ἐδεσ.καί τῶν τέκνων αὐτῆς, 22 Π Ἀγαθονίκου μάρτ., Ἀριάδνης, Ἀνθούσης 23 Π Ἀπόδοσις Κοιμ. Θεοτόκου.Εἰρηναίου Λουγδούνου 24 Σ Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ, Διονυσίου ἐπ. Αἰγ., Εὐτυχοῦς ἱερομ. 25 Κ Θ ΜΑΤΘ. (Ἐπί κυμάτων). Τίτου Ἀποστόλου 26 Δ Ἀδριανοῦ- Ναταλίας μαρτύρων, Ἰωάσαφ ὁσίου 27 Τ Ποιμένος, Ὁσίου, Ἀνθούσης μ., Φανουρίου, Ἀκυλίνης 28 Τ GΓG Μωϋσέως Αἰθίοπ., Διομήδους & Λαυρεντίου μαρτύρων 29 Π Ἀποτομή Κεφαλῆς Προδρόμου (νηστεία) 30 Π Ἀλεξάνδρου, Ἰωάννου, Παύλου, Πατρ/χῶν Κων/πόλεως 31 Σ Κατάθεσις Τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΗΧΟΣ - ΕΩΘΙΝΟ 4 Ρωμ. ιβ 6-14 Ματθ. θ 1-8 πλ. α Ι ΣΤ 6 Β Πέτρ. α Ματθ. ιζ 1-9 Μεταμορφώσεως 11 Ρωμ. ιε 1-7 Ματθ. θ πλ. β Ζ 15 Φιλιπ. β 5-11 Λουκ. ι 38-42, ια Κοιμήσ. Θεοτόκου 18 Α Κορ. α Ματθ. ιδ βαρύς Η 23 Φιλιπ. β 5-11 Λουκ. ι 38-42, ια Ἀπόδοσις Κοιμήσεως Θεοτόκου 24 Ἐφεσ. δ 7-13 Ματθ. ι 1-8 Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ 25 Τίτ. α 1-5, β 15, δ Ματθ. ιδ πλ. δ Θ 29 Πράξ. ιγ Μάρκ. στ Ἀποκεφαλ. Προδρ. ΤΟΠΙΚΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 2. Παρασκευή. Ἀνακομιδή Λειψάνων Πρωτομάρτυρος Στεφάνου. Ἑορτάζει ὁ Μητροπολιτικός Ναός Ἁγ. Στεφάνου Ἀρναίας. 6. Τρίτη. Μεταμορφώσεως Σωτῆρος. Ἑορτάζουν οἱ Ἐνοριακοί Ναοί Πλατανοχωρίου καί Σαρακήνας, τό Ἱ. Προσκύνημα Ν. Ἀπολλωνίας καί τά Παρεκκλήσια Ξηροποτάμου Ἱερισσοῦ, Λουτρῶν Ν. Ἀπολλωνίας. 15. Πέμπτη. Κοίμηση Θεοτόκου. Ἑορτάζει τό Ἱ. Προσκύνημα Μεγάλης Παναγίας, οἱ Ἐνορ. Ναοί Γαλατίστης, Ριζῶν, Ἁγ. Προδρόμου, Ἀρδαμερίου, Γοματίου καί τά Ἐξωκκλήσια Στρατονίκης, Γεροπλατάνου, Ζαγκλιβερίου, Μελισσουργοῦ, Λειβαδίου. 18. Κυριακή. Ἀγαπίου ἐκ Γαλατίστης. Ἑορτάζεται στή Γαλάτιστα. 23. Παρασκευή. Ἀπόδ. Κοιμήσεως Θεοτόκου. Ἑορτάζεται στά Νέα Ρόδα, Ἱ. Προκύνημα Μεγ. Παναγίας, Μαραθούσα, Ἐξωκκλῆσσι Ν. Μαδύτου. 24. Σάββατο. Ἱερομάρτ. Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. Ἑορτάζει ἡ Ἱ. Μ. Ἁγίου Κοσμᾶ Ἀρναίας. 27. Τρίτη. Μάρτυρος Φανουρίου. Ἑορτάζει Ἐξωκκλῆσσι στό Ἀδάμ. 29. Πέμπτη. Ἀποτομή κεφαλῆς Τιμίου Προδρόμου. Ἑορτάζει Ἐξωκκλῆσσι στόν Ἅγιο Πρόδρομο καί ὁ Ναός Ν. Μαδύτου. ΗΜΕΡΕΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ 1,2,5,7-9,12-14 Νηστεία ἄνευ οἴνου καί ἐλαίου. 3,4,10,11 Κατάλυση οἴνου καί ἐλαίου. 6 Κατάλυση ἰχθύος Νηστεία ἄνευ οἴνου καί ἐλαίου. 16,21,23,28,29,30 Νηστεία ἄνευ οἴνου καί ἐλαίου.

14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1 Κ Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου. Χάϊδως Νεομάρτυρος ἐκ Στανοῦ 2 Δ Μάμαντος μάρτ., Ἰωάννου Κω/πόλεως τοῦ Νηστευτοῦ 3 Τ Ἀνθίμου ἱερομ., Θεοκτίστου, Φοίβης διακ., Πολυδώρου 4 Τ Μωϋσέως προφ., Βαβύλα ἱερομ, Ἑρμιόνης μάρτ. 5 Π Β Ζαχαρίου προφήτου, πατρός Προδρόμου, Ἀβδαίου μ. 6 Π Τοῦ ἐν Χώναις θαύμ. ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, Εὐδοξίου 7 Σ Ἀθανασίου Κουλακιώτου, Σώζοντος μάρτ., Λουκᾶ ὁσ. 8 Κ ΠΡΟ ΥΨΩΣΕΩΣ. Γενέσιον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου 9 Δ Ἰωακείμ & Ἄννης, Πατέρων Γ Οἰκ. Συνόδου, Θεοφάνους 10 Τ Μηνοδώρας, Μητροδώρας, Νυμφοδώρας μαρτ. 11 Τ Θεοδώρας ὁσίας, Χρυσοστόμου Σμύρνης, Εὐανθίας μ. 12 Π Δ Αὐτονόμου ἱερομ., Δανιήλ Θασίου 13 Π Κορνηλίου ἑκατ., Ἱεροθέου, Ἀριστείδου, Μελετίου 14 Σ ΥΨΩΣΙΣ ΤΙΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ (κατάλ. ἐλαίου), Πλακίλλης βασ. 15 Κ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ. Νικήτα,Φιλοθέου, Βησσαρίωνος 16 Δ Εὐφημίας μεγαλομ., Μελιτινῆς μάρτ. 17 Τ Σοφίας, Πίστεως, Ἐλπίδος, Ἀγάπης, Ἀγαθοκλείας μ. 18 Τ Εὐμενίου ἐπισκ. Γορτύνης, Ἀριάδνης μάρτ. 19 Π Α Τροφίμου, Δορυμέδοντος, Σαββατίου, Σωσσάνης 20 Π Εὐσταθίου μεγαλομ. & σύν αὐ τῷ, Θεοκτίστου 21 Σ Ἰωνᾶ τοῦ προφήτου, Κορδάτου ἀποστόλου 22 Κ Α ΛΟΥΚΑ (θαυμαστή ἁλιεία) Φωκᾶ ἱερομ., Φωκᾶ κη π ουροῦ 23 Δ Σύλλ. Προδρόμου, Ξανθίππης, Πολυξένης, Νικολάου Καρπ. 24 Τ Παναγίας Μυρτ., Θέκλης ἰσαπ., Σιλουανοῦ Ἀθωνίτου 25 Τ Εὐφροσύνης ὁσ., Παφνουτίου ὁσιομ. & 546 μαρτ. 26 Π Μετάστασις Ἰωάννου τοῦ Εὐαγγελ. & Θεολόγου 27 Π Γ Ἀκυλίνης νεομάρτυρος Ζαγκλιβερινῆς 28 Σ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου, Βαρούχ προφ., Χαρίτωνος ὁμολογ. 29 Κ Β ΛΟΥΚΑ (Ἀγάπη εἰς ἐχθρούς). Κυριακοῦ ἀναχωρητοῦ 30 Δ Γρηγορίου ἱερομ. φωτιστοῦ Ἀρμενίας ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΗΧΟΣ - ΕΩΘΙΝΟ 1 Α Τιμ. β 1-7 Λουκ. δ α Ι Ι 8 Γαλ. στ Ἰωάν. γ β Ι ΙΑ 14 Α Κορ. α Ἰωάν. ιθ 6-11, Ὑψώσ. Τ. Σταυροῦ 13-20, 25-28, Γαλ. β Μάρκ. η 34-θ 1 γ Ι Α 22 Α Κορ. ιστ Λουκ. ε 1-11 δ Ι Β 23 Γαλ. δ Λουκ. α 5-25 Συλλήψ. Προδρόμ Α Ἰωάν.δ Β Κορ. α 21-β 4 Ἰωάν. ιθ 25-27, κα Λουκ. στ Μετάστασις Ἰωάννου Θεολόγου πλ. α Ι Γ ΤΟΠΙΚΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 1. Κυριακή. Νεομάρτυρος Χάϊδως ἐκ Στανοῦ. Ἑορτάζει Παρεκκλῆσι στό Στανό. 8. Κυριακή. Γενέσιον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἑορτάζει ὁ Καθεδρικός Ναός τῆς Ἱερισσοῦ, ὁ Ἐνοριακός Ναός Σταγείρων, Ἐξωκκλήσι Μ. Παναγίας. 14. Σάββατο. Ὕψωσις Τιμίου Σταυροῦ. Ἑορτάζει ὁ Ἐνοριακός Ναός Ἄνω Σταυροῦ. 24. Τρίτη. Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου. Ἑορτάζει ἡ Σκήτη Ἁγίου Σιλουανοῦ Χολομῶντος Ἀρναίας. 27. Παρασκευή. Νεομάρτυρος Ἀκυλίνης Ζαγκλιβερινῆς. Ἑορτάζει ὁ Ἐνοριακός Ναός στό Ζαγκλιβέρι. ΗΜΕΡΕΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ 4,11,13,18,20,25,27 Νηστεία ἄνευ οἴνου καί ἐλαίου. 6,14 Κατάλυση οἴνου καί ἐλαίου.

15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1 Τ Παναγίας Γοργοϋπηκόου, Ρωμανοῦ, Ἰωάννου Κουκουζ. 2 Τ Κυπριανοῦ ἱερομ., Ἰουστίνης παρθενομ., Θεοφίλου ὁμολ. 3 Π Διονυσίου Ἀρεοπ., Δαμάρεως, Ἰωάννου Χοζεβίτου 4 Π Ἱεροθέου ἐπισκόπου Ἀθηνῶν, Δομνίνης μάρτ. 5 Σ Β Εὐδοκίμου Βατοπεδινοῦ, Μεθοδίας Κιμώλου, Χαριτίνης 6 Κ Γ ΛΟΥΚΑ (Ναΐν). Θωμᾶ ἀπ., Μακαρίου ὁσίου Κίου 7 Δ Σεργίου & Βάκχου μαρτ., Πολυχρονίου 8 Τ Ἰγνατίου ὁσιομ. Κίου, Πελαγίας ὁσ., Πελαγίας παρθενομ. 9 Τ Ἰακώβου τοῦ Ἀλφαίου, Ἀβραάμ, Λώτ, Ἀνδρονίκου 10 Π Εὐλαμπίου, Εὐλαμπίας μαρτ., Θεοφίλου ὁσίου 11 Π Φιλίππου διακ., Θεοφάνους Γραπτοῦ, Φιλονίλλης 12 Σ Δ Μετακομιδή εἰς Ἄρταν τεμ. λειψάνου Μαξίμου τοῦ Γραικοῦ 13 Κ Δ ΛΟΥΚ. (Σπορέως). Πατέρων Ζ Οἰκ. Συν., Χρυσῆς νεομ. 14 Δ Γερβασίου μάρτ., Κοσμᾶ, Παρασκευῆς, Νικολάου ὁσίων 15 Τ Εὐθυμίου Ὁσίου τοῦ Νέου, Λουκιανοῦ ἱερομ. 16 Τ Λογγίνου ἑκατοντ., Λεοντίου καί τῶν σύν αὐτῷ 17 Π Ὠσηέ προφήτου, Ἀνδρέου ὁσιομάρτυρος 18 Π Λουκᾶ Εὐαγγελιστοῦ, Μαρίνου μ., Γαβριήλ νεομ. 19 Σ Α Ἰωήλ προφήτου, Οὐάρου μάρτ., Κλεοπάτρας ὁσ. 20 Κ ΣΤ ΛΟΥΚ. (Γαδαρ.)Ἀρτεμίου, Γερασίμου Κεφαλ., Ματρώνης 21 Δ Ἱλαρίωνος ἐπισκ. Μογλενῶν,Χριστοδούλου Πάτμου 22 Τ Ἀβερκίου ἰσαποστ., Ἡρακλείου, τῶν ἐν Ἐφέσῳ 7 παίδων 23 Τ Ἰακώβου Ἀδελφοθέου, Ἰγνατίου Κων/πόλεως 24 Π Ἀρέθα μεγαλομ., Σεβαστιανῆς μάρτυρος 25 Π Ταβιθᾶς, Μαρκιανοῦ & Μαρτυρίου νοταρίων, Χρυσάφου 26 Σ Δημητρίου Μυροβλύτου, πολιούχου Θεσ/νίκης 27 Κ Γ Ζ ΛΟΥΚΑ (Ἰαείρου) Νέστορος μ., Πρόκλης, Λούπου 28 Δ Ἁγ. Σκέπης (ἐθνική ἑορτή).τερεντίου, Νεονίλλης & τέκνων 29 Τ Ἀναστασίας Ρωμ., Ἀβραμίου & Μαρίας ὁσ., Ἀθανασίου νεομ. 30 Τ Κλεόπα & Ἀρτεμᾶ ἀποστ., Ζηνοβίου & Ζηνοβίας μαρτύρων 31 Π Σελεύκου καί Στρατονίκης Μαρτύρων συζύγων ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΗΧΟΣ - ΕΩΘΙΝΟ 6 Β Κορ. δ 6-15 Λουκ. ζ πλ. β Δ 9 Α Κορ. δ 9-16 Ματθ. θ 36-ι 8 Ἰακώβου Ἀλφαίου 13 Τίτ. γ 8-15 Λουκ. η 4-15 βαρύς Ι Ε 18 Κολ.δ 5-18 Λουκ. ι Λουκᾶ τοῦ Εὐαγγελ. 20 Β Τιμ. β 1-10 Λουκ. η πλ. δ ΣΤ 23 Γαλ. α Ματθ. ιγ Ἰακώβου Ἀδελφοθ. 26 Β Τιμ. β 1-10 Ἰωάν. ιε 17-ιστ 2 Ἁγίου Δημητρίου 27 Β Κορ. θ 6-11 Λουκ. η α Ζ 28 Ἑβρ. θ 1-7 Λουκ. ι 38-42, Ἁγίας Σκέπης ια ΤΟΠΙΚΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 1. Τρίτη. Παναγίας Γοργοϋπηκόου. Ἑορτάζεται στίς Ἐνορίες Νεοχωρίου, Παλαιοχωρίου, Γοματίου, Στρατωνίου καί Ἀρναίας. 5. Σάββατο. Εὐδοκίμου Βατοπεδινοῦ. Ἑορτάζεται στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Κοσμᾶ Ἀρναίας. 15. Τρίτη. Εὐθυμίου τοῦ Νέου. Ἑορτάζεται στό Βυζαντινό Ἐνοριακό Ναό Ἁγίου Ἀνδρέου Περιστερᾶς, ὅπου τό Ἱερό Λείψανο τοῦ Ὁσίου. 26. Σάββατον. Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου Μυροβλύτου. Ἑορτάζουν οἱ Ἐνοριακοί Ναοί Ἄνω Σταυροῦ, Γεροπλατάνου καί τά Παρεκκλήσια στά Νέα Καλλίνδοια, Γαλάτιστα, Νεοχῶρι, Ἱερισσό. 29. Τρίτη. Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας. Ἑορτάζεται σέ Παρεκκλῆσι στήν Ὀλυμπιάδα. 31. Πέμπτη. Μαρτύρων συζύγων Σελεύκου καί Στρατονίκης. Ἑορτάζονται στόν Ἐνοριακό Ναό Στρατονίκης. ΗΜΕΡΕΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ 2,4,9,11,16 Νηστεία ἄνευ οἴνου καί ἐλαίου. 18,23 Κατάλυση οἴνου καί ἐλαίου. 25,30 Νηστεία ἄνευ οἴνου καί ἐλαίου.

16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1 Π Κοσμᾶ-Δαμιανοῦ Ἀναργύρων, Δαβίδ τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ 2 Σ Ἀκινδύνου, Πηγασίου, Ἐλπιδοφόρου, Ἀνεμποδίστου 3 Κ Β Ε ΛΟΥΚΑ (πλουσίου- Λαζάρου). Γεωργίου Νεαπολίτου, νεομ. 4 Δ Ἰωαννικίου ὁσ., Νικάνδρου, Ἰωάννου Βατάτζη 5 Τ Γαλακτίωνος,Ἐπιστήμης μαρτ., Ἑρμᾶ καί Λίνου, Γαΐου ἀπ. 6 Τ Παύλου Κ/λεως, Λουκᾶ ὁσ., Νικάνδρου μ., Πορφυρίου μ. 7 Π Τῶν ἐν Μελιτηνῇ 33 μαρτύρων, Λαζάρου & Γρηγορίου ὁσ. 8 Π Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μιχαήλ & Γαβριήλ,Εὐφροσύνης 9 Σ Νεκταρίου Αἰγ.,Ὀνησιφόρου μ., Θεοκτίστης Λέσβου, Συμεών 10 Κ 11 Δ Δ Μηνᾶ μεγαλ.,βίκτωρος, Βικεντίου, Θεοδώρου Στουδίτου 12 Τ Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος,Νείλου ὁσίου, Μαρτίνου 13 Τ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἀνθούσης, Δαμασκηνοῦ 14 Π Φιλίππου ἀποστ.,γρηγορίου Παλαμᾶ, Κωνσταντίνου Ὑδραίου 15 Π Γουρία, Σαμωνᾶ μ., Ἀβίβου μάρτ., Δημητρίου (ἀρχή νηστείας) 16 Σ Ματθαίου Ἀποστόλουκαί Εὐαγγελιστοῦ,Ἰφιγένειας μ. 17 Κ 18 Δ Α Θ ΛΟΥΚΑ (Ἄφρονoςπλουσίου)Γρηγορίου Νεοκαισαρείας Πλάτωνος, Ἀναστασίου νεομ., Ρωμανοῦ μάρτ. 19 Τ Ἀβδιού πρ., Βαρλαάμ μάρτ., Ἡλιοδώρου, Εὐφημίας μαρτ. 20 Τ Γρηγορίου Δεκαπολίτου, Πρόκλου Κων/λεως 21 Π ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 22 Π Ἀρχίππου, Φιλήμονος, Ὀνησίμου, Γερμανοῦ 23 Σ Ἀμφιλοχίου Ἰκονίου, Σισινίου ὁμ., Γρηγορίου 24 Κ ΙΓ ΛΟΥΚΑ (πλουσ. νεαν.).κλήμεντος, Πέτρου Ἀλεξ., Φιλουμένου 25 Δ Γ Αἰκατερίνης μεγαλομάρτ., Μερκουρίου μεγαλομ. 26 Τ Στυλιανοῦ ὁσίου, Ἀλυπίου ὁσ., Νίκωνος «Μετανοεῖτε» 27 Τ Ἰακώβου τοῦ Πέρσου, Ναθαναήλ ὁσίου, Πινουφρίου 28 Π 15 μαρτ. πολιούχ. Κιλκίς, Στεφάνου ὁμολ., Εἰρηνάρχου μ. 29 Π Παραμόνου καί 370 μαρτ., Διονυσίου Κορίνθου, Φαίδρου μ. 30 Σ Ἀνδρέου ἀποστόλου,φρουμεντίου Αἰθιοπ., Ἀλεξάνδρου Η ΛΟΥΚ. (Καλοῦ Σαμαρείτου). Ἀρσενίουτοῦ Καππαδόκου ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΗΧΟΣ - ΕΩΘΙΝΟ 1 Α Κορ. ιβ 27-ιγ 8 Ματθ. ι 1, 5-8 Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ 3 Β Κορ. ια 31-ιβ 9 Λουκ. ιστ β Ι Η 8 Ἑβρ. β 2-10 Λουκ. ι Παμ/στων Ταξιαρχῶν 9 Β Κορ. α 8-11 Λουκ. θ Νεκταρίου Αἰγίνης 10 Γαλ. α Λουκ. ι γ Θ 13 Ἑβρ. ζ 26 -η 2 Ἰωάν. ι 9-16 Ἰω. Χρυσοστόμου 14 Α Κορ. δ Ἰωάν. α Φιλίππου ἀποστόλου 16 Ρωμ. ι 11-ια 2 Ματθ. θ 9-13 Εὐαγγελ. Ματθαίου 17 Γαλ. β Λουκ. ιβ δ Ι 21 Ἑβρ. θ 1-7 Λουκ. ι 38-42, ια Εἰσοδίων Θεοτόκου 24 Γαλ. στ Λουκ. ιη πλ. α Ι ΙΑ 25 Γαλ. γ 23-δ 5 Μάρκ. ε Ἁγ. Αἰκατερίνης 30 Α Κορ. δ 9-16 Ἰωάν. α Ἀνδρέου Πρωτοκλήτ. ΤΟΠΙΚΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 1. Παρασκευή. Ἀναργύρων Κοσμᾶ & Δαμιανοῦ τῶν ἐξ Ἀσίας. Ἑορτάζουν οἱ Ἐνοριακοί Ναοί Ἀρναίας καί Κοκκαλοῦς. 8. Παρασκευή. Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μιχαήλ & Γαβριήλ. Ἑορτάζουν οἱ Ἐνοριακοί Ναοί Παλαιοχωρίου & Σανῶν. 9. Σάββατο. Ἁγ. Νεκταρίου. Ἑορτάζουν Παρεκκλήσια στήν Ἀρναία & Μελισσουργό. 10. Κυριακή. Ἀρσενίου Καππαδόκου. Ἑορτάζεται στόν Ἐνοριακό Ναό Ἁγίων Ἀναργύρων Ἀρναίας, ὅπου τά Ἱερά Λείψανα. 21. Πέμπτη. Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου. Ἑορτάζει ὁ Ἐνοριακός Ναός Στανοῦ. 25. Δευτέρα. Μεγαλομ. Αἰκατερίνης. Ἑορτάζει Παρεκκλῆσι στό Ἡσυχαστήριο Φοβερᾶς Προστασίας Μ. Παναγίας. 30. Σάββατο. Ἀποστόλου Ἀνδρἐου Πρωτοκλήτου. Ἑορτάζει ὁ Βυζαντινός (871) Ἐνοριακός Ναός Περιστερᾶς. ΗΜΕΡΕΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ 1,8,13. Κατάλυση οἴνου καί ἐλαίου. 6. Νηστεία ἄνευ οἴνου καί ἐλαίου. 15. Ἀρχίζει ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων. Νηστεία ἄνευ οἴνου καί ἐλαίου. 16, 17,18,19. Κατάλυση οἴνου καί ἐλαίου. 20,22. Νηστεία ἄνευ οἴνου καί ἐλαίου. 21. Κατάλυση ἰχθύος. 23,24,25,26,28,30. Κατάλυση ἰχθύος.

17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1 Κ ΙΔ ΛΟΥΚ. (τυφλοῦ Ἰεριχ.) Ναούμ προφ., Φιλαρέτου 2 Δ Παναγίας Γεροντίσσης, Ἀββακούμ πρ., Μυρόπης μ. 3 Τ Β Σοφονίου προφήτου, Ἀγγελῆ νεομάρτυρος 4 Τ Βαρβάρας μεγαλομάρτυρος, Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ 5 Π Σάββα ἡγιασμένου, Διογένους, Νεκταρίου & Φιλοθέου ὁσ. 6 Π Νικολάου ἀρχιεπισκόπου Μύρων Λυκίας 7 Σ Ἀμβροσίου ἐπισκ. Μεδιολ., Γερασίμου Εὐβοίας 8 Κ Ι ΛΟΥΚΑ (Συγκυπτούσης). Παταπίου ὁσ., Σωφρονίου 9 Δ Δ Σύλληψις ἁγίας Ἄννης, Ἄννης προφήτιδος 10 Τ Μηνᾶ καλλικελ., Ἑρμογένους, Εὐγράφου, Θωμᾶ ὁσ. 11 Τ Δανιήλ, Λουκᾶ Στυλιτῶν, Λεοντίου ὁσίου 12 Π Σπυρίδωνος Τριμυθοῦντος, Ἰωάννου Ζιχνῶν 13 Π Εὐστρατίου, Αὐξεντίου, Ὀρέστου, Εὐγενίου, Μαρδαρίου 14 Σ Θύρσου, Φιλήμονος, Ἀπολλωνίου, Λευκίου, Ἀρριανοῦ 15 Κ ΙΑ ΛΟΥΚΑ (προπατόρων) Ἐλευθερίου ἱερομάρτυρος, Ἀνθίας 16 Δ Ἀγγαίου προφ., Θεοφανοῦς βασιλίσσης, Μοδέστου Ἱεροσ. 17 Τ Α Διονυσίου Αἰγίνης, Δανιήλ προφήτου καίτριῶν Παίδων 18 Τ Σεβαστιανοῦ, Ζωῆς καί τῶν σύν αὐτοῖς μαρτύρων 19 Π Βονιφατίου, Ἀγλαΐας τῆς Ρωμαίας, Ἄρεως, Εὐτυχίου 20 Π Ἰγνατίου Θεοφόρου, Ἰωάννου Κροστάνδης 21 Σ Ἰουλιανῆς & τῶν σύν αὐτῇ 500 μαρτ., Θεμιστοκλέους μ. 22 Κ ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ. Ἀναστασίας Φαρμακολυτρίας 23 Δ Τῶν ἐν Κρήτῃ 10 μαρτύρων, Ναούμ ἱεραποστ. 24 Τ Εὐγενίας ὁσιομ., Βασίλας, Ἀχαϊκοῦ μαρτ. 25 Τ Γ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 26 Π Σύναξις τῆς Θεοτόκου, Εὐθυμίου Σάρδεων ὁμολ. 27 Π Στεφάνου πρωτομάρτυρος, Θεοδώρου Γραπτοῦ 28 Σ Τῶν ἐν Νικομηδείᾳ δισμυρίων μαρτύρων, Δόμνας 29 Κ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ. Τῶν νηπίων 30 Δ Ἀνυσίας ὁσ., Γεδεών νεομάρτ.,φιλεταίρου 31 Τ Μελάνης Ρωμαίας ὁσ., Ζωτικοῦ ὀρφανοτρόφου ἱερομ. ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΗΜΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΗΧΟΣ - ΕΩΘΙΝΟ 1 Ἐφεσ. β 4-10 Λουκ. ιη πλ. β Α 4 Γαλ. γ 23-δ 5 Μάρκ. ε Βαρβάρας μεγαλομ. 5 Γαλ. ε 22-στ 2 Ματθ. ια Ἁγίου Σάββα 6 Ἑβρ. ιγ Λουκ. στ Ἁγίου Νικολάου 8 Ἐφεσ. β Λουκ. ιγ βαρύς Β 9 Γαλ. δ Λουκ. η Ἁγ. Ἄννης 12 Ἐφεσ. ε 8-19 Ἰωάν. ι 9-16 Ἁγίου Σπυρίδωνος 15 Β Τιμ. α 8-18 Λουκ. ιδ 16-24, Ματθ. κβ 14 πλ. δ Ι Γ 22 Ἑβρ. ια 9-10, Ματθ. α 1-25 α Ι Δ Γαλ. δ 4-7 Ματθ. β 1-12 Χριστουγέννων 26 Ἑβρ. β Ματθ. β Σύναξις Θεοτόκου 27 Πράξ. στ 8-ζ 5, Ματθ. κα Στεφάνου Πρωτομ Γαλ. α Ματθ. β β Ι Ε ΤΟΠΙΚΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 4. Τετάρτη. Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας. Ἑορτάζει ὁ Ἐνοριακός Ναός Στρατωνίου καί Παρεκκλήσια στή Βαρβάρα καί Γαλάτιστα. 6. Παρασκευή. Νικολάου Μύρων. Ἑορτάζουν οἱ Ἐνοριακοί Ναοί Ἱερισσοῦ, Στρατονίκης, Ἀμμουλιανῆς, Κρήμνης καί Παρεκκλῆσι στή Γαλάτιστα. 12. Πέμπτη. Σπυρίδωνος Τριμυθοῦντος. Ἑορτάζει ὁ Ἐνοριακός Ναός Περιστερῶνος καί ἡ Ἱερά Μονή Ἁγίου Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ Ἀρναίας. 26. Πέμπτη. Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἑορτάζεται στό Ἱερό Προσκύνημα Μεγάλης Παναγίας. 27. Παρασκευή. Στεφάνου Πρωτομάρτυρος. Ἑορτάζει ὁ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Ἁγίου Στεφάνου Ἀρναίας. ΗΜΕΡΕΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ 1, 2,3,5 Κατάλυση ἰχθύος. 4,6 Κατάλυση οἴνου καί ἐλαίου. 7, 8,9, 10, 12 Κατάλυση ἰχθύος. 11,13,18,24 Νηστεία ἄνευ οἴνου καί ἐλαίου. 14,15,16,17 Κατάλυση ἰχθύος. 19,20,21,22,23 Κατάλυση μόνον οἴνου καί ἐλαίου Κατάλυση εἰς πάντα.

18 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1. Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Ο ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ Θ Ε Ο Κ Λ Η Τ Ο Σ Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καὶ Ἀρδαμερίου κ. Θεόκλητος (κατά κόσμον Παναγιώτης Ἀθανασόπουλος), ἐγεννήθη τῷ 1955 εἰς Τρίπολιν Ἀρκαδίας. Ἔλαβε τά ἐγκύκλια γράμματα εἰς Τρίπολιν καί ἐν συνεχείᾳ ἐσπούδασεν εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, λαβών τό πτυχίον μέ ἄριστα. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τῷ 1978 καί Πρεσβύτερος τῷ 1980, ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κυροῦ Θεοκλήτου Β (Φιλιππαίου). Ὑπηρέτησεν ὡς Ἱεροκῆρυξ καί Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας. Ἔχει δημοσιεύσει ἀρκετάς ἐποικοδομητικάς μελέτας θεολογικοῦ καί κοινωνικοῦ περιεχομένου εἰς Ἐφημερίδας καί Περιοδικά καί ἔχει συγγράψει καί ἐκδώσει δύο βιβλία. Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καὶ Ἀρδαμερίου ἐχειροτονήθη τῇ 7ῃ Ὀκτωβρίου Ἡ ἐνθρόνισίς του πραγματοποιήθηκε εἰς Ἀρναίαν τήν 24ην Νοεμβρίου παρουσίᾳ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου. 2. ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ἕδρα: Ἀρναία Χαλκιδικῆς. Τ.Κ Τηλ. Μητροπολίτου , Γραφείων ΤΕΛΕΦΑΧ Ἱστοσελὶς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως: Ἠλεκτρονικὴ Διεύθυνσις: Πρωτοσύγκελλος. Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μαϊδώνης. Γενικὸς Ἀρχιερ. Ἐπίτροπος. Ἀρχιμ. Ἰγνάτιος Ριγανᾶς. Γραμματεὺς - Λογιστής: Πέτρος Κοτρότσιος. Γραφεῖον Γάμων - Κωδικογράφος: Κοσμᾶς Ζαμπούνης. Γραφεὺς καὶ ὁδηγὸς αὐτοκινήτου: Γεώργιος Ἀρβανίτης. Γραφεῖον Ἀποστολικῆς Διακονίας & Πνευματικοῦ ἔργου: Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μαϊδώνης, Ἱεροκῆρυξ. Τηλ Γραφεῖον Ἱεραποστολικῶν, Τύπου καὶ Δημοσίων Σχέσεων: Ἀρχιμ. Ἰγνάτιος Ριγανᾶς, Ἱεροκῆρυξ τηλ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ἡ Μητροπολιτικὴ Περιφέρεια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καὶ Ἀρδαμερίου ἐκτείνεται στούς Νομούς Θεσσαλονίκης καὶ Χαλκιδικῆς καὶ περιλαμβάνει: Ἐνοριακοὺς Ναοὺς 52. Προσκυνηματικούς 3. Μοναστηριακοὺς 4. Παρεκκλήσια 83 καὶ Ἐξωκκλήσια 150. Ἐφημερίους: Κατηγ. Α' 28, Β' 5, Γ 33, Δ' 5. Ἀγάμους: 36. Ἐγγάμους 32. Διακόνους 4. Σύνολον 72. Συνταξιούχους 9.

19 4. ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΑΙ Ἀρναίας καὶ Σταγείρων. Ἀρχιμ. Ἰγνάτιος Ριγανᾶς Ἱερισσοῦ καὶ Οὐρανουπόλεως. Ἀρχιμ. Θεοδ. Ἐμμανουήλ. Ἀρδαμερίου & Γαλατίστης. Αἰδ. Οἰκ. Γεώρ. Σκονδράνης. Ζαγκλιβερίου & Περιχώρων. Αἰδ. Οἰκ. Πάν. Κορκόντζηλας. Ἀπολλωνίας καὶ Μαδύτου. Ἀρχιμ. Λεόντιος Καρίκας. Σταυροῦ καὶ Ὀλυμπιάδος. Αἰδ. Πρωτ. Δημήτριος Σαμάρας. Παλαιοχώρας & Ζερβοχωρίων. Αἰδ. Οἰκ. Χαρ. Κωστόπουλος. 5. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ Πρόεδρος: Μέλη: Ὁ Σεβ. Μητροπ. Ἱερισσοῦ κ. Θεόκλητος Ἀρχιμ. Ἰγνάτιος Ριγανᾶς Αἰδεσιμ. Ἀθανάσιος Κοῦκος Ὁ κ. Παναγιώτης Ταμβάκης, Δικηγόρος Ὁ κ. Διευθυντὴς ΔΟΥ Ἀρναίας Ἐκκλ. Ἐπιτρόπος: Θεολόγης Βαλιάνος Γραμματεύς: κ. Πέτρος Κοτρότσιος 6. ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ Πρόεδρος: Ὁ Σεβ. Μητροπ. Ἱερισσοῦ κ. Θεόκλητος Μέλη: Ἀρχιμ. Ἰγνάτιος Ριγανᾶς Αἰδ. Οἰκ. Ἀργύριος Καραμόσχος Γραμματεύς: Αἰδ. Οἰκ. Ἰω. Κωνσταντίνου 7. ΙΕΡΑΙ ΜΟΝΑΙ Ἀνδρῶαι: 1) Ἁγίου Χριστόφορου Τ.Κ Ἀρναία, Ἡγούμενος Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μαϊδώνης (ἐγγεγραμένοι οἱ ἱερομόναχοι τῆς Μητροπόλεως) τηλ ) Ἁγίου Γενναδίου, Τ.Κ Λειβάδι Θεσ/νίκης, Ἡγούμενος Ἀρχιμ. Γεννάδιος Ντελῆς (μ. 1), τηλ Γυναικεῖαι: 1) Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Τ.Κ Ὀλυμπιάδα, Ἡγουμένη Χρυσοβαλάντου (μ. 5), τηλ Ἐφημέριος ἱερομόναχος Ἰωσήφ Μάσκουλης. 2) Ἁγίου Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ Τ.Κ Ἀρναία, Ἡγουμένη Μαριάμ (μ. 4), τηλ , , ἐφημέριος ἱερομ. Παρθένιος Παπαδόπουλος. 3) Ἡσυχαστήριο Παναγίας Φοβερᾶς Προστασίας, Τ.Κ Μ. Παναγία, Ἡγουμένη Ἰωάννα (μ. 3), τηλ Προσκυνήματα: α) Ἱερὸ Προσκύνημα Μεγάλης Παναγίας Τ.Κ , ἐφημέριος Αἰδ. Πέτρος Ἀσβεστόπουλος τηλ , , β) Ἁγίας Μαρίνης Μοδίου Θεσ/νίκης Τ.Κ , ἐφημέριος Ἀρχιμ. Νεκτάριος Ἐλευθεριάδης, τηλ , γ) Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Ν. Ἀπολλωνίας, Τ.Κ.57015, ἐφημέριος Αἰδ. Γεώργιος Κυζιρίδης, τηλ Ἱερά Καθίσματα: α) Ἁγίων Ἰωακεὶμ καὶ Ἀννης Περιστερᾶς, Τ.Κ , Αἰδ. Ἰωακείμ Παπαϊωάνου, τηλ , β) Ἁγίου Κυπριανοῦ Μ. Παναγίας, Τ.Κ , ἐφημέριος Ἀρχιμ. Σωσίπατρος Στεφανούδης τηλ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ 1. Ἱεροκήρυκες: Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μαϊδώνης, Ἀρχιμ. Ἰγνάτιος Ριγανᾶς, Ἀρχιμ. Γερμανὸς Γαλάνης, Ἀρχιμ. Θεοδόσιος Ἐμμανουήλ, Ἀρχιμ. Ἰάκωβος Παπαδόπουλος, Ἀρχιμ. Νεκτάριος Ἐλευθεριάδης, Πρωτ. Κωνσταντῖνος Πλευράκης, Ἀρχιμ. Γεννάδιος Ντελῆς.

20 2. Κήρυκες Θείου Λόγου: Οἱ ἐντεταλμένοι πρὸς τοῦτο Κληρικοὶ καὶ Θεολόγοι Καθηγηταί. 3. Ἱερὰ Ἐξομολόγησις: Περιοδεύοντες 23 πνευματικοὶ ἐξομολόγοι ἐκ τῆς Μητροπόλεως καὶ ἐκ τοῦ Ἁγίου Ὄρους. 4. Χριστιανικὴ Ἀγωγὴ Νέων: α) Κατηχητικὰ Σχολεῖα, Ἀνώτερα 3. Μέσα 10 καὶ Κατώτερα 20, β) Σύνδεσμος Ὀρθοδόξων Νέων «Ἡ Ἁγία Νεομάρτυς Ἀκυλίνα», Πρόεδρος: Διάκονος Γεώργιος Τρικαλιώτης, γ) Ἐκκλησιαστικές Κατασκηνώσεις στό Ἱερό Προσκύνημα Μ. Παναγίας, ὅπου φιλοξενοῦνται 300 παιδιά τηλ , δ) Σύναξη Ἐφήβων, συμμετέχουν μαθητές τῶν 20 Γυμνασίων καί Λυκείων τῆς Μητροπόλεως, ε) Γιορτές Νεολαίας εἰς τέλος τῆς Κατηχητικῆς χρονιᾶς, στ) Λειτουργική Ἑβδομάδα Νέων, στό Ἱερό Προσκύνημα Μ. Παναγίας, ζ) Νεανικές χορωδίες: Γαλάτισας μέ μουσικό τήν κ. Μαρία Κουνάδου, Στανοῦ μέ μουσικό τόν κ. Παντελῆ Κουρτίδη. 5. Αἴθουσες - Πνευματικά Κέντρα: Αἴθουσα Ἀποστολικῆς Διακονίας στήν Ἀρναία, Στανό, Παλαιοχώρι, Μ. Παναγία, Νεοχώρι, Βαρβάρα, Στάγειρα, Στρατονίκη, Στρατώνι, Παναγία Ἱερισσοῦ, Ἅγ. Νικόλαο Ἱερισσοῦ, Παλαιόχωρα, Γεροπλάτανο, Ἀγάπιο Ἵδρυμα Παναγίας Γαλάτιστας, Ἅγ. Γεώργιο Γαλάτιστας, Περιστερά, Λειβάδι, Δουμπιά, Ἀδάμ, Ἅγ. Γεώργιο Ζαγκλιβερίου, Ἁγ. Ἀκυλίνα Ζαγκλιβερίου, Κρήμνη, Μαραθοῦσα, Μελισσουργό, Ν. Ἀπολλωνία, Ν. Μάδυτο, Ἁγ. Παρασκευή Κ. Σταυροῦ, Ἅγ. Αὐξέντιο Κ. Σταυροῦ, Ἄνω Σταυρό. 6. Γραπτὸ Θεῖο Κήρυγμα τίς Κυριακές. 7. Ἐκδόσεις: α) Ἐφημερίδα «Ὀρθόδοξος Μαρτυρία», β) Ἐτήσιο Ἡμερολόγιο. γ) Ἐκδόσεις «ΜΑΡΤΥΡΙΑ» 8. Ραδιοφωνικὸς Σταθμὸς «ΜΑΡΤΥΡΙΑ» στούς 97,2 FM. 9. Βυζαντινή Μουσική: α) Σύνδεσμος Ἱεροψαλτῶν «Ρωμανός ὁ Βατοπαιδινός». Πρόεδρος κ. Ἰωάννης Κέκερης. β) Βυζαντινή Χορωδία, Χοράρχης ὁ Πρωτοψάλτης κ. Βασίλειος Κοκαλιάρης. γ) Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Καθηγητής μουσικῆς κ. Βασἰλειος Κοκαλιάρης. 10. Σχολές Ἐκκλησιαστικῶν τεχνῶν: α) Ἁγιογραφίας: στήν Ἀρναία, Γαλάτιστα, Μ. Παναγία, Στανό, Νεοχώρι, Βαρβάρα, Ριζά, Στρατώνι, Ἱερισσό, Οὐρανούπολη, Ἀμμουλιανή, Ν. Ἀπολλωνία. β) Παραρτήματα Βυζαντινῆς Μουσικῆς: 1) στήν Ἀρναία, Καθηγητής Βασίλειος Κοκαλιάρης, 2) στό Στανό, διδάσκει ὁ ἐφημέριος Αἰδ. Νικόλαος Χαλκιᾶς, 3) στή Γαλάτιστα, διδάσκει ὁ κ. Νικ. Καραζαφείρης, 4) στήν Περιστερά, διδάσκει ὁ κ. Πάρις Γκούνας. γ) Ἐργαστήριο Συντήρησης Κειμηλίων, Ἀγάπιο Ἵδρυμα Παναγίας Γαλάτιστας, ὑπεύθυνη συντηρήτρια Ἀθηνᾶ Ντούση, τηλ Πρωτοβουλία Γονέων «Ἡ Ἑλληνορθόδοξη Οἰκογένεια». Πρόεδρος κ. Δημ. Καραμανώλης τ. Σχολικός Σύμβουλος. Ἑορτάζει τήν 13ην Φεβρουαρίου τή μνήμην τῶν Ἁγίων συζύγων Ἀκύλα καί Πρίσκιλλας. Ὀργανώνει Ὁμιλίες καί ἐκδηλώσεις γιά τήν οἰκογένεια. Τήν Β Κυριακή τῶν Νηστειῶν ὀργανώνει Ἀντιαιρετικό Συνέδριο.

21 9. ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ 1. Γενικὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖο καὶ 40 Ἐνοριακὰ: 2. Ἵδρυμα Ἀγάπης - Οἶκος Εὐγηρίας «ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ»: Διευθυντής Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μαϊδώνης, Τρόφιμοι 20. τηλ , Παρεκκλῆσι Παναγία τοῦ Ἀκαθίστου. 3. Συσσίτια: 1. Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Ἱερισσοῦ (μερίδες 60). 2. Ἱ. Ν. Ἀπ. Παύλου Ν. Ἀπολλωνίας (μερίδες 25). Τό Ἵδρυμα Ἀγάπης διανέμει τρόφιμα, φροῦτα καί λαχανικά προσφορά τῶν Σούπερ Μάρκετ Μασούτης Ἱερισσοῦ καί Lidl Ἱερισοῦ. Πολλές ἐνορίες διανέμουν τρόφιμα σέ ἀναξιοπαθοῦσες οἰκογένειες. Συνολικά 200 δέματα τό μήνα. 4. Κέντρο Ἡμέρας γιά ἄτομα μέ εἰδικές ἀνάγκες στό Ἵδρυμα Ἀγάπης. Ὑπεύθυνη Βούλγαρη Ἑλένη, Κοινωνική Λειτουργός. 10. ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι. ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ Μῆνες Ἑσπερ. Ὄρθρος Θ. Λειτ. Ἀπολυσ. Σεπτ.-Ὀκτώβριος 6.00 μ.μ. 7.00πμ. 8.30πμ πμ Νοέμβρ. - Δεκέμβριος 5.00 μ.μ. 7.30πμ πμ πμ Ἰαν.-Φεβρουάριος 5.00 μ.μ. 7.30πμ πμ πμ Μάρτιος-Ἀπρίλιος 6.00 μ.μ πμ. 8.30πμ πμ Μάιος - Ἰούνιος 7.00 μ.μ. 7.00πμ. 8.30πμ πμ Ἰούλιος-Αὔγουστος 7.00 μ.μ 7.00πμ πμ πμ. ΕΝΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΟΙ Α Ἀρχιερατικὴ Περιφέρεια Ἀρναίας & Σταγείρων Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Πανοσ. Ἀρχιμ. Ἰγνάτιος Ριγανᾶς 1. Ἐνορία Ἁγίου Στεφάνου Ἀρναίας Μητροπολιτικὸς Ναὸς 1812, τηλ Ἐφημέριοι: Οἰκ. Ἀθανάσιος Κοῦκος, τηλ Οἰκ. Ἀντώνιος Παπασωτηρίου, τηλ Διακ. Γεώργιος Τρικκαλιώτης. τηλ Ἐνορία Ἁγίων Ἀναργύρων Ἀρναίας Ἐνοριακὸς Ναός. 1919, τηλ Ἐφημέριος: Οἰκ. Κωνσταντῖνος Ἀγούλας, τηλ Ἐνορία Ἁγίου Γεωργίου Βαρβάρας Ἐνοριακὸς Ναὸς 1830, τηλ Ἐφημέριος: Ἱερομ. Σιλουανὸς Τσατσιάδης, τηλ Ἐνορία Ἁγίου Βασιλείου Μεγάλης Παναγίας Ἐνοριακὸς Ναὸς 1955, τηλ , Ἐφημέριοι: Ἀρχιμ. Χριστόδουλος Στυλιανὸς, τηλ , Αἰδ. Πέτρος Ἀσβεστόπουλος τηλ Ἱερὸν Προσκύνημα Μεγάλης Παναγίας Ἱερὸς Ναὸς 1860, τηλ Προσωρινῶς ἐξυπηρετεῖ ὁ Αἰδ. Πέτρος Ἀσβεστόπουλος τηλ , Ἐνορία Ἁγίου Γεωργίου Νεοχωρίου Ἐνοριακὸς Ναὸς 1858, τηλ Ἐφημέριος: Οἰκ. Γαβριὴλ Ζαχαρίου, τηλ Ἐνορία Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Παλαιοχωρίου Ἐνοριακὸς Ναὸς 1899, τηλ Ἐφημέριοι: Ἀρχιμ. Σπυρίδων Τόψης, τηλ

22 Ἀρχιμ. Νικόδημος Δράκος, τηλ Διάκ. Γαβριήλ Καλαϊτζῆς 8. Ἐνορία Γενεσίου Θεοτόκου Σταγείρων Ἐνοριακὸς Ναὸς 1814, τηλ Ἐφημέριος: Ἀρχιμ. Θεοφ. Παπαδάκης, τηλ Ἐνορία Εἰσοδίων Θεοτόκου Στανοῦ Ἐνοριακὸς Ναὸς 1802, τηλ Ἐφημέριος: Πρωτ. Νικόλαος Χαλκιᾶς, τηλ Ἐνορία Ἁγίου Νικολάου Στρατονίκης Ἐνοριακὸς Ναὸς 1812, τηλ Ἐφημέριος: Ἀρχιμ. Εὐστράτιος Λιασῆς, τηλ Β' Ἀρχιερατ. Περιφέρεια Ἱερισσοῦ & Οὐρανουπόλεως Ἀρχιερ. Ἐπιτρόπος Πανοσ. Ἀρχιμ. Θεοδόοιος Ἐμμανουὴλ 11. Ἐνορία Γενεσίου Θεοτόκου Ἱερισσοῦ Καθεδρικὸς Ναὸς 1958, τηλ Ἐφημέριος: Αἰδ. Μακάριος Ζωνάρας, τηλ Ἐνορία Ἁγίου Νικολάου Ἱερισσοῦ Ἐνοριακὸς Ναὸς 1984, τηλ Ἐφημέριοι: Πρωτ. Ἐμμανουὴλ Λοῦπος, τηλ Οἰκ. Ἰωάννης Δραγώης, τηλ Ἐνορία Ἁγίου Νικολάου Ἀμμουλιανῆς Ἐνοριακὸς Ναὸς 1860, τηλ Ἐφημέριος: Οἰκ. Ἀντώνιος Βακόπουλος, τηλ Ἐνορία Παναγίας Γοματίου Ἐνοριακὸς Ναὸς 1932 καὶ 1995, τηλ Ἐφημέριος: Ἀρχιμ. Ἀναστάσιος Τοπούζης, τηλ Ἐνορία Παναγίας Νέων Ρόδων Ἐνοριακὸς Ναὸς 1950, τηλ Ἐφημέριοι: Ἀρχιμ. Βαρθολομαῖος Χατζόγλου, τηλ Αἰδ. Ἰωάννης Ἀγγελίδης, τηλ Ἐνορία Ἀγ. Κωνσταντίνου & Ἑλένης Οὐρανουπόλεως Ἐνοριακὸς Ναὸς 1928, τηλ Ἐφημέριος: Ἀρχιμ. Θεοδὀσιος Ἐμμανουήλ, τηλ Ἐνορία Ἁγίας Βαρβάρας Στρατωνίου Ἐνοριακὸς Ναὸς 1924, τηλ Ἐφημέριος: Ἀρχιμ. Εὐθύμιος Μαρμαλίδης, τηλ Γ' Ἀρχιερατ. Περιφέρεια Ἀρδαμερίου & Γαλατίστης Ἀρχιερατικὸς Ἐπιτρόπος Αἰδ. Οἰκ. Γεώργιος Σκονδράνης 18. Ἐνορία Κοιμ. Θεοτόκου Ἀρδαμερίου Ἐνοριακὸς Ναὸς 1836, τηλ Ἐφημέριος: Ἀρχιμ. Γαβριήλ Κυραλάκης, τηλ Ἐνορία Κοιμήσεως Θεοτόκου Γαλατίστης Ἐνοριακὸς Ναὸς 1835, τηλ Ἐφημέριος: Οἰκ. Ἀργύριος Καραμόσχος, τηλ Ἐνορία Ἁγίου Γεωργίου Γαλατίστης Ἐνοριακὸς Ναὸς 1833, τηλ Ἐφημέριος: Οἰκ. Γεώργιος Σκονδράνης, τηλ Ἐνορία Κοιμ. Θεοτόκου Ἁγίου Προδρόμου Ἐνοριακὸς Ναὸς 1857, τηλ Ἐφημέριος: Ἀρχιμ. Δωρόθεος Ζέρβας, τηλ Ἐνορία Ἁγίου Ἀθανασίου Παλαιοκάστρου Ἐνοριακὸς Ναὸς 1979, τηλ Ἐφημέριος: Ἀρχιμ. Ἰγνάτιος Σαρόγλου, τηλ Ἐνορία Ἁγίου Ἀνδρέου Περιστερᾶς Ἐνοριακὸς Ναὸς 871, τηλ Ἐφημέριος: Οἰκ.

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ αλεξανδρου Οἱ ἀρχαῖοι Ἓλληνες τήν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας

Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας OIΚOYMENIKON OYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ἀφιερωμένον εἰς τούς ΑΓΙΟΥΣ MA ΡΤΥΡΑΣ Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας Ε Γ Κ Ο Λ Π Ι Ο Ν Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 Ἡ Α. Θ. Π. ὁ

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Ιερά Μονή Παναγίας Εύρου Ναός Παναγίας Κοσµοσώτηρας

Διαβάστε περισσότερα

Λατρευτικό Πρόγραμμα Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής 2014

Λατρευτικό Πρόγραμμα Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής 2014 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΑΜΦΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, T.K. 54 250, ΤΗΛ. & ΦΑΞ.: 2310 303.216 ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: WWW.AGKYRIAKI.GR, ΕMAIL: AGKYRIAKI@GMAIL.COM Λατρευτικό

Διαβάστε περισσότερα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα χορτιατη - θεσσαλονικησ α εβδομαδα κυριακη τυρινης 7.30 10.30 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 5.30 μ.μ Α Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως) καθαρα δευτερα 8.00 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

OIKOYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

OIKOYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ OIKOYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ἀφιερωμένον εἰς τούς ΑΓ. ΔΕΚΑ ΜΑΡΤΥΡΑΣ τούς ἐν Γορτύνῃ μαρτυρήσαντας ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣΕ 2010 Ἀπόσπασµα Σεπτοῦ Πατριαρχικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη 2. Παρασκευή. 3. Σάββατο Μαλαχίου προφ., Γορδίου μάρτ. 4. Κυριακή. 1. Εβδομάδα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη 2. Παρασκευή. 3. Σάββατο Μαλαχίου προφ., Γορδίου μάρτ. 4. Κυριακή. 1. Εβδομάδα ΑΤΖΕΝΤΑ 2015 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1. Εβδομάδα 29. Δευτέρα Υπό Ηρώδου αναιρεθέντων 14.000 νηπίων 30. Τρίτη Ανυσίας, Φιλεταίρου, Λέοντος οσ. 31. Τετάρτη Μελάνης οσ., Ζωτικού ορφαντρόφου ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ.

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ. 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Καθαρά) 3/3 Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3 5/3 Κ.ΤΡΙΤΗ Κ.ΤΕΤΑΡΤΗ Μένα Απόδειπνο Β' μέρος Μ. Κανόνος. Μελέτη της Αγίας Γραφής με τον Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015)

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.282 & 210-72.72.993, e-mail: fspk2008@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΜΗΣ Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας πάγιο αἴτημα τῶν κατοίκων γιά ἐκκλησιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Ἡμερολόγιον Ἀφιερωμένο στίς περιώνυμες Μονές τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σκοπέλου καί στόν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Ρηγῖνο

Ἡμερολόγιον Ἀφιερωμένο στίς περιώνυμες Μονές τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σκοπέλου καί στόν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Ρηγῖνο ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ, ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ἡμερολόγιον 2012 Ἀφιερωμένο στίς περιώνυμες Μονές τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σκοπέλου καί στόν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Ρηγῖνο

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ναός τοῦ Ἁγ. Νικολάου στήν Μοσχόπολη Σ.Φ.Ε.Β.Α.

Ὁ Ναός τοῦ Ἁγ. Νικολάου στήν Μοσχόπολη Σ.Φ.Ε.Β.Α. Σ.Φ.Ε.Β.Α. Ὁ Ναός τοῦ Ἁγ. Νικολάου στήν Μοσχόπολη Τ ό φετινό ἡμερολόγιο τῆς Ἑνώσεώς μας εἶναι ἀφιερωμένο στό Βλαχόφωνο Ἑλληνισμό τῆς Βορείου Ἠπείρου. Οἱ Βλάχοι, γνήσιοι καί ἀκμαῖοι Ἕλληνες, μέ πλουσιότατη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

Ἡμερολόγιο Ἀφιερωμένο στόν Μακαριστό Μητροπολίτη Χαλκίδος κυρό ΓΡΗΓΟΡΙΟ (Πλειαθό) ἐπί τῇ συμπληρώσει 90 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνθρονίσεώς του (1923-2013)

Ἡμερολόγιο Ἀφιερωμένο στόν Μακαριστό Μητροπολίτη Χαλκίδος κυρό ΓΡΗΓΟΡΙΟ (Πλειαθό) ἐπί τῇ συμπληρώσει 90 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνθρονίσεώς του (1923-2013) ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ἡμερολόγιο Ἀφιερωμένο στόν Μακαριστό Μητροπολίτη Χαλκίδος κυρό ΓΡΗΓΟΡΙΟ (Πλειαθό) ἐπί τῇ συμπληρώσει 90 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνθρονίσεώς του (1923-2013) ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΓΑΡΩΝ & ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ A ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΓΑΡΩΝ & ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ A ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΓΑΡΩΝ & ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ A ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ 1) Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. Προκόπιος Γεωργίου. Τηλέφωνον καί τηλεομοιότυπον: 22960 25138 2) Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ Ἡ εἰκών πάντων τῶν ἐν Κρήτῃ διαλαμψάντων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 17/3/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 2000 9.67 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 2000 9.75 3 ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι'

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΘΕΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ, ΣΥΡΙΑΣ, ΑΡΑΒΙΑΣ, ΚΙΛΙΚΙΑΣ, ΙΒΗΡΙΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' 8-13 ΜΑΪΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 590 Κ.Δ.Π. 82/2005 Αρ. 3959, 25.2.2005 Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Διάταγμα με βάση τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

21. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ

21. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ 21. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Μ. Ανω Μονή Χρυσοπηγή Δίβρης Ι.Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου Κρεμαστής Ι.Μ. Αγ.Νικολάου Φραγκοπηδήματος Ι.Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου Σκαφιδιάς 22. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ & ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Έρευνα & Καταγραφή των Ιερών Μονών της Ελλάδος»

«Έρευνα & Καταγραφή των Ιερών Μονών της Ελλάδος» «Έρευνα & Καταγραφή των Ιερών Μονών της Ελλάδος» Αναλυτική καταγραφή των Ιερών Μονών ανά Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος που είναι επισκέψιμες, με ιδιαίτερο θρησκευτικό, μουσειακό και ιστορικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212. Εύοσµος Αγίας Ειρήνης 5 2310 761 325 Αγία Ειρήνη

Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212. Εύοσµος Αγίας Ειρήνης 5 2310 761 325 Αγία Ειρήνη MY MOMENT Εκκλησίες ς Αγία Αικατερίνη Αγία Αναστασία Ηούς & Σαχτούρη 2310 225 580 Κηφησίας & Μεγάλου Αλεξάνδρου 2310 447 444 Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212 Πρώην Αγία Βαρβάρα Σταυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΙΠΕΙΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 «ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ: ΤΡΕΙΣ ΤΑΥΤΟΣΗΜΟΙ ΑΙΩΝΙΑΙ ΑΞΙΑΙ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ Ν ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2Ο15

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ Ν ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2Ο15 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ Ν ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2Ο15 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2O15 ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ * ΕΤΟΣ E ΡΕΘΥΜΝΟΝ 2 Εἰκόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡOΠOΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ και ΚΥΝOΥΡΙΑΣ ΗΜΕΡOΛOΓΙOΝ ΤΡΙΠOΛΙΣ ΕΤOΣ ΕΙΚΟΣΤΟ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡOΠOΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ και ΚΥΝOΥΡΙΑΣ ΗΜΕΡOΛOΓΙOΝ ΤΡΙΠOΛΙΣ ΕΤOΣ ΕΙΚΟΣΤΟ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡOΠOΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ και ΚΥΝOΥΡΙΑΣ ΗΜΕΡOΛOΓΙOΝ 2015 ΤΡΙΠOΛΙΣ ΕΤOΣ ΕΙΚΟΣΤΟ ~1~ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ιερο ναο ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ~2~ Εἰκόνα τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, φορητή παλαιά εἰκόνα τοῦ Ναοῦ της. ~3~

Διαβάστε περισσότερα

Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας

Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας Άγιος Θύρσος, Άγιος Φίλων, Απόστολος Ανδρέας από ναό Αγίας Τριάδας Ριζοκαρπάσου Εκκλησίες Αφέντρικας Χάρτης Leonida Attar (1542) Τουρκοκύπριοι και Τούρκοι στην Καρπασία

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗΣ

1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗΣ 1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗΣ Το Σεμινάριο Εξομολογητικής που πραγματοποιήθηκε κατά τα παρελθόντα εκκλησιαστικά - ακαδημαϊκά έτη, δίνοντας έμφαση κυρίως στην εμπειρική γνώση, θα συνεχιστεί και κατά το τρέχον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 8 /4/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 8 /4/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΛΣΟΣ 1999 9.48 2 ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΣΙΑ 1999 9.50 3 ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Τεμβριά2015. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΜΒΡΙΑΣ Τάσου Οκκαρίδη 8 2842 Τεμβριά, Λευκωσία Τηλ.: 22932427, Φαξ: 22932431

Τεμβριά2015. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΜΒΡΙΑΣ Τάσου Οκκαρίδη 8 2842 Τεμβριά, Λευκωσία Τηλ.: 22932427, Φαξ: 22932431 , Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου ς, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος Χωριό του Κλάριου ή του Καρκώτη, είναι η ή για να επικαλεστούμε τον Κυπριανό,

Διαβάστε περισσότερα

2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE

2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE 2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE FUNDRAISER FOR FR. KYRIAKOS AXARIDES FEBRUARY 8, 2009 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ Κυριακη 1 Μαρτιου 2009 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ ευτερα 2 Μαρτιου 2009 ΚΑΘΕΡΑ ΕΥΤΕΡΑ ΑΡΧΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β'

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ Α' Πρόλογος Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ. ΠΕΤΡΟ Γ Ζ' 13 Πρόλογος Ηγουμένου Μονής Μαχαιρά Αρχιμαδρίτου ΑΡΣΕΝΙΟΥ... 15 Χρονικόν εορταστικών εκδηλώσεων Όκτακοσιετηρίδος Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής

Διαβάστε περισσότερα

I. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

I. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ I. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 7567 Ειρήνη Θεοχάρους Κοκκινοτριμιθιά Λευκωσία 8201 Μάριος Αντωνιάδης Λευκωσία Κοκκινοτριμιθιά 9731 Παναγιώτης Αβραάμ Κοκκινοχώρια Δερύνεια 9468 Κύπρος Παναγή Δερύνεια Κοκκινοχώρια

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 2 3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ 3

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO Page 1 / 6 Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ TANCIC NENAD DRAGISA A109484 478 TRABERT SYLVIA A100115 349 ΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ A044586 320606 ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ ΑΝΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ A059276 476530

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ. Η Κυρά της Λευκωσίας Η Φανερωμένη και τα κειμήλιά της Εικόνες και θαύματα στη Λευκωσία

ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ. Η Κυρά της Λευκωσίας Η Φανερωμένη και τα κειμήλιά της Εικόνες και θαύματα στη Λευκωσία ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ Η Κυρά της Λευκωσίας Η Φανερωμένη και τα κειμήλιά της Εικόνες και θαύματα στη Λευκωσία ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ Η Κυρά της Λευκωσίας Η Φανερωμένη και τα κειμήλιά της Εικόνες και θαύματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑ (βάσει Πινάκων 1 ΦΙΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,781 2 ΚΑΠΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣ 43,536 3 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43,203 4 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 43,097 5 ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Τέλ. Αβίβ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Φόροι αεροδρομίων, βίζα Ισραήλ. Διαμονή σε επιλεγμένα

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Τέλ. Αβίβ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Φόροι αεροδρομίων, βίζα Ισραήλ. Διαμονή σε επιλεγμένα ΠΑΣΧΑ 2014 7 Μέρες 7-13 Απριλίου ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΙΝΑ 1 η ΜΕΡΑ M.ΤΡΙΤΗ (7/4)ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Συγκέντρωση 18.00 μ.μ στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πτήση με Aegean Airlines A3 127 στις 20.45 μ.μ για Αθήνα. Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 14:01-15:30 16:30-16:35

07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 14:01-15:30 16:30-16:35 07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 16:30-16:35 16:35-17:35 17:40-18:30 18:30-19:30 24:00-06:59 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΙΛΙΑ: «Στην Ανάάσταση του Δικαίίου Λαζάάρου» Επιµμέέλεια: Βασίίλειος Λιάάκος, Πρωτοψάάλτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

Γινόμαστε ό,τι βλέπουμε

Γινόμαστε ό,τι βλέπουμε Γινόμαστε ό,τι βλέπουμε Οι ιερές εικόνες του Αγίου Νικολάου Πρόγραμμα Χορηγιών Εικονογραφίας "Φάση I - Ανατολή" Θεμιστοκλής Πέτρου Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο Ann Arbor, ΜΙ Γινόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΔΟΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Νεολαία Δημοκρατικού Συναγερμού Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013 / Αριθμός Φύλλου 234 16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Η ΝΕΔΗΣΥ σε συνεδρία

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά Παναγία της Ασίνου Ελληνικά 1 ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΙΝΟΥ Ή ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΡΒΙΩΤΙΣΣΑΣ Η καμαροσκέπαστη, με δεύτερη ξύλινη στέγη εκκλησία της Παναγίας της Ασίνου, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Νικητάρι,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ)

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ) ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 14101473 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΒΙΝΤΖΗΡΑ ΟΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1η ΜΕΡΑ.M.ΤΕΤΑΡΤΗ (16/4)ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Συγκέντρωση 18.00 µ.µ στο αεροδρόµιο Μακεδονία. Πτήση µε Aegean Airlines A3 127 στις 20.45 µ.µ για Αθήνα. Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Σ Ι Ε Ρ Ε Α Σ

Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Σ Ι Ε Ρ Ε Α Σ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΙΕΡΕΩΝ ΤΗΣ Ι.Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Σ Ι Ε Ρ Ε Α Σ 1. 1 ο π. Θεόδωρος Πρίντζος Ι.Ν. Μεταμορφώσεως Βόλου 2. 2 ο π. Θεόδωρος

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ---------------------------------------------------- Αθήνα, 26 Ιουνίου 1 Ιουλίου 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τετάρτη, 26 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΠΑΤΡΩΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΕΤΤΑ ΟΛΓΑ ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ 0082 Δ.Κ. ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 29 62 26 62 44 32 0083 Δ.Κ. ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 39 59 13 51 57 29 0084

Διαβάστε περισσότερα

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική)

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 1. Έκδοση Άδειας Γάμου 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 5. Λύση Γάμου 6. Πιστοποιητικό Τελέσεως Γάμου 7. Επικοινωνία 1.Έκδοση Άδειας Γάμου Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1 1 ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10140005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 2 ΑΔΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 10170005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 3 ΑΛΕΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 10140010 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 4 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παύλεια. digitalarchive

Παύλεια. digitalarchive digitalarchive publishing by tag Γιορτή που διεξάγεται στη Βέροια προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου. Τα γιορτάζονται κάθε Ιούνιο, στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου, στο σημείο, δηλαδή, από όπου εκείνος μίλησε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Απ τη Μικρά Ασία στο Αιγαίο 16. 1 o Φιλικό Enduro Δήμου Αριστοτέλη 04. παραδοσιακό τμήμα - συναυλία 17. 2 ο Τουρνουά ποδοσφαίρου 05

Περιεχόμενα. Απ τη Μικρά Ασία στο Αιγαίο 16. 1 o Φιλικό Enduro Δήμου Αριστοτέλη 04. παραδοσιακό τμήμα - συναυλία 17. 2 ο Τουρνουά ποδοσφαίρου 05 Περιεχόμενα 1 o Φιλικό Enduro Δήμου Αριστοτέλη 04 2 ο Τουρνουά ποδοσφαίρου 05 Χορευτικό Αντάμωμα 06 Συναυλία σπουδαστών 07 Συναυλία σπουδαστών Μουσικής Σχολής 08 Συναυλία έναρξης Αριστοτελείων 09 Αναβίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 8ης ΜΑΪΟΥ 0 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΥΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Παναγία, η μητέρα του Θεού Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.16) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΓΥΜΝΑΣΙΑ 1 Β' ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 10 2612 ΜΑΛΟΥΝΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22634654 22634652 22634653 gym-perifereiako2-lef@schools.ac.cy 2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΝΤΑΡΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή ιοίκησης της Σχολής Προπονητών της Θεσσαλονίκης, αφού προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων, γνωστοποίησε τα ονόµατα αυτών που γίνονται αποδεκτοί,

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλεια 2012. «Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά» Αριστοτέλειο Πνευµατικό Κ Ε Ν Τ Ρ Ο

Αριστοτέλεια 2012. «Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά» Αριστοτέλειο Πνευµατικό Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Αριστοτέλεια 2012 «Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά» Αριστοτέλειο Πνευµατικό Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Περιεχόμενα Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις για τα παιδιά του Δήμου 3 Στολισμός του Δέντρου των ευχών 5 Συνάντηση παραδοσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει τις ακόλουθες τοποθετήσεις και μετακινήσεις Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 201 11-12 ΟΚΤ 201 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MOΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΣΕΤΑΑ Σ ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Η ενδεκάτη Συνάντηση της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟ)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟ) ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ 61514 21,52 ΜΑΡΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1 20398 Γ - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού Δήμου Αλμυρού ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ 61514 21,52 ΜΑΡΔΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1 20398 Γ - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Προσκύνηση του Ιερού λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου,

Προσκύνηση του Ιερού λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, Προσκύνηση του Ιερού λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, Αρχιεπισκόπου Νεοκαισαρείας του θαυματουργού Μετά από την προσκυνηματική εκδρομή εκατόν είκοσι μελών των Ενοριών Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 35/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση δαπανών Π.Ο.Ε. (παρελθόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ "

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ " ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ14 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ) ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1/572Μ/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΒΡΥΖΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3. ΓΙΑΛΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αξιότιμη Κυρία, ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα Παγκύπριας Ολυμπιάδας Χημείας 2009 2010 για τις τάξεις Α, Β και

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOY ΚΩΝ/ΝΟΥ 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝ ΕΚΑΜΕΛΕΣ ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝ ΕΚΑΜΕΛΕΣ ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ της 11 ης Ιουνίου 2014 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝ ΕΚΑΜΕΛΕΣ ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α)Μετατίθενται οι παρακάτω Ειρηνοδίκες ως εξής: Στο Ειρηνοδικείο Αθηνών 1)Νίκαιας, Σπυριδούλα Τσίγκα του Αποστόλου, 2)Λαµίας, Αθανασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ Πρόκειται για ένα «όραμα ζωής του Σεβ. Μητροπολίτου μας για τη νεολαία». Η πρωτοβουλία, αλλά και οι δαπάνες για την ανέγερση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 130 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 130 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015 1 15071796 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 14027879 ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 3 14071641 ΒΑΡΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 4 15073698 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ξενάγηση στον κυκλαδικό βυθό ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2010. Δικαιώματα Φωτογραφιων - Κειμένων ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΓΑΙΟΥ & AEGEAN DIVING COLLEGE

Ξενάγηση στον κυκλαδικό βυθό ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2010. Δικαιώματα Φωτογραφιων - Κειμένων ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΓΑΙΟΥ & AEGEAN DIVING COLLEGE Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Ξενάγηση στον κυκλαδικό βυθό ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Δικαιώματα Φωτογραφιων - Κειμένων ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΓΑΙΟΥ & AEGEAN DIVING COLLEGE www.aegeaninstitute.org www.aegeandiving.gr Φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Πρωτοβουλία για την απεµπλοκή έργων και επενδύσεων από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αιγαίου

Θέµα: Πρωτοβουλία για την απεµπλοκή έργων και επενδύσεων από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αιγαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ταχ. /νση : Ακτή Μιαούλη 83 & Μπότσαρη 2-8 Ταχ. Κώδικας : 18538, Πειραιάς Τηλέφωνο : 2104291074 Fax : 210-4291073 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

KANONION TOY ETOYΣ 2010

KANONION TOY ETOYΣ 2010 KANONION TOY ETOYΣ 2010 81 IANOYAPIOΣ 3 πλ. α H Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Τέκνον Τιµ θεε, ν φε ν π σι... Αρχ το Ε αγγελίου Ιησο Χριστο... Β Τιµ. δ 5-8 Μάρκ. α 1-8 10 πλ. Θ Κυριακ ς µετ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΕΡΟΙΑ 2008 Φ2 Μιχαήλ Γεωργίου Χατσιούλης ( Α.2 ) Αικατερίνη Κωνσταντίνου Γιώβου ( Γ.2 ) Γεώργιος Μιχαήλ Χατσιούλης (Α.2.1)

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ Ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία 27-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη 2 Τρίτη 25 Αὐγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 2. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 3.

1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 2. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 3. 1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, 2. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 3. ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΝΟΗΣΙΣ, 4. ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ «Λ&Ν

Διαβάστε περισσότερα