Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας"

Transcript

1 newgort & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:25 AM P OIΚOYMENIKON OYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ἀφιερωμένον εἰς τούς ΟΣΙΟΥΣ Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

2 newgort & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:25 AM P Ἡ Α. Θ. Π. ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ. Μ. Πέμπτη, καθαγιασμός Ἁγ. Μύρου, Π. Π. Ναός Ἁγ. Γεωργίου, Φανάρι,

3 newgort & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:25 AM P Ἱερώτατε Μητροπολίτα Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας, ὑπέρτιμε καὶ ἔξαρχε Κεντρῴας Κρήτης, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητὲ ἀδελφὲ καὶ συλλειτουργὲ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε Μακάριε, χάρις εἴη τῇ ὑμετέρᾳ Ἱερότητι καὶ εἰρήνη παρὰ Θεοῦ. Μετὰ πλείστης χαρᾶς λαβόντες ἀνέγνωμεν τὴν ἀδελφικὴν τῆς ὑμετέρας ἀγαπητῆς Ἱερότητος ἐπιστολὴν δι ἧς ὑπεβάλατε ἡμῖν τὴν παράκλησιν ὅπως τύχῃ τῆς ἡμετέρας Πατριαρχικῆς εὐλογίας τὸ ἐγκόλπιον ἡμερολόγιον τῆς καθ ὑμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τοῦ ἐπιόντος σωτηρίου ἔτους 2013 καὶ διεπιστώσαμεν ὅτι καὶ τοῦτο, κατὰ τὸ φιλάγιον ὑμῶν ἔθος τῶν τελευταίων ἐτῶν, ἀφιεροῦται εἰς τὴν τιμὴν Ἁγίων τῆς τοπικῆς ὑμῶν Ἐκκλησίας, συγκεκριμένως δὲ εἰς πάντας τοὺς ἐν Γορτύνῃ καὶ Ἀρκαδίᾳ διαλάμψαντας Ὁσίους. Ἡ προβολή Ὁσίων, εἴτε γηγενῶν τέκνων τῆς Κρητικῆς γῆς εἴτε παρεπιδημησάντων, οἵτινες ἀφῆκαν τὸ στῖγμα αὐτῶν εἰς τὴν τοπικὴν ἱστορίαν καὶ λατρείαν, ἰδιαιτέρως εἰς καιροὺς χαλεπούς, πνευματικῆς κρίσεως καὶ ἀνεχείας οἰκονομικῆς, εἶναι ἀναγκαία σήμερον, ἰδίως διὰ τοὺς νέους, λόγῳ τῆς διαπιστουμένης ἐλλείψεως ὑγιῶν προτύπων, καθ ὅσον ἡ εἰς τὸν πλοῦτον τῆς ὀρθοδόξου παραδόσεως ἐπιστροφὴ ἐχέγγυον ἀποτελεῖ ἀσφαλοῦς διάπλου πρὸς λιμένα ὑπήνεμον

4 newgort & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:25 AM P Ὁ κατὰ τὸν Ζ αἰῶνα ἐκδιδάξας «τρανῶς πίστιν τὴν ἔνθεον, τοῦ δοξάζειν τόν Χριστόν, ἐν δύω φύσεσι, θελήμασί τε καί ἐνεργείαις ὑπάρχοντα» Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, γέννημα τῆς Κωνσταντίνου Πόλεως, ὅστις ἐπολέμησε τὴν αἵρεσιν μὴ φοβούμενος τὰς ἀπειλὰς καὶ ἐξορίας τῆς ἐξουσίας τοῦ κόσμου, διῆλθεν ἀπὸ τὴν μεγαλόνησον. Ὁμοίως ὁ θεοφόρος Νίκων, ὁ «Μετανοεῖτε», κατὰ τὸν Ι αἰῶνα, «τὴν ἀγγελικὴν μιμούμενος πολιτείαν» καὶ «μετανοίας τὴν τρίβον δεικνύων ἡμῖν», διέμεινεν ἐν Κρήτῃ διδάσκων ἐπὶ εἴκοσι συναπτὰ ἔτη πρὸ τῆς ἀναχωρήσεως αὐτοῦ εἰς Λακεδαίμονα. Κατὰ τὸν ΙΓ αἰῶνα, ὁ Γρηγόριος, ὁ Σιναΐτης, ἔχων μαθητὴν τὸν ἀγωνισθέντα κατὰ τῶν Λατίνων Γεράσιμον Εὐβοέα, μετὰ τὴν προσκυνηματικὴν αὐτοῦ θεωρίαν εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ Παλαιστίνην ἐλιμενίσθη ὡς ἄλλος Ἀπόστολος Παῦλος εἰς Καλοὺς Λιμένας, ὅπου εἰς τὸ περιώνυμον διὰ τὸν ἀσκητισμὸν «Ἁγιοφάραγγον», ἐν τοῖς Ἀστερουσίοις ὄρεσιν, ἐδιδάχθη ὑπὸ τοῦ ἐρημίτου Ὁσίου Ἀρσενίου τοῦ Ἁγιοφαραγγίτου τὴν νοερὰν προσευχήν, ἥντινα ἐκεῖθεν εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος μετελαμπάδευσεν. Ἐκ τῶν ἀναστημάτων τῆς Κρήτης ἐκπρόσωπος τοῦ θήλεος φύλου ἡ Ὁσία Κασσιανή ἠσκήθη κατὰ τὸν Θ αἰῶνα μετὰ τῶν συνεορταζόντων ἁγίων ἀδελφῶν αὐτῆς, Ἐπισκόπου Εὐτυχίου καὶ Ὁσιομάρτυρος Εὐτυχιανοῦ, ἕνεκα διωγμῶν, ἐν τοῖς Ἀστερουσίοις ὄρεσιν. Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης, ὁ Ξένος, κατὰ τὸν Ι αἰῶνα, ἐκ τοῦ χωρίου Σίββα, παιδιόθεν ἔχων μοναχικὴν κλίσιν, ἐβίου ἐν τοῖς σπηλαίοις καὶ κτίτωρ ἐγένετο Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν προμνημονευθέντων Ἁγίων Εὐτυχίου καὶ Εὐτυχιανοῦ, τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Θεοτόκου Ἀντιφωνητρίας καὶ τοῦ μεγάλου κοινοβίου τοῦ Ἁγίου Εὐσταθίου. Ὁ ἐκ Ρεθύμνης Ὅσιος Μεθόδιος κατὰ τοὺς ΙΖ - ΙΗ αἰῶνας ἀνεδείχθη «τῆς Νη

5 newgort & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:25 AM P βρύτου κλέος σεπτόν... καὶ τῆς Κρήτης αὖχος λαμπρόν», ἀκολουθήσας τὴν ἀναχωρητικὴν βιοτήν. Οἱ περὶ τὰ τέλη τοῦ ΙΘ καὶ ἀρχὰς τοῦ Κ αἰῶνος «τὰ σπήλαια καὶ τὰς ὀπὰς τῶν Ἀστερουσίων ὀρέων ἐπιλέξαντες ὡς τῶν ἀσκητικῶν» αὐτῶν «καμάτων κονίστραν» αὐτάδελφοι Παρθένιος καὶ Εὐμένιος, ὧν τὴν ἁγιοκατάταξιν παρὰ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας πρὸ ὀλίγων ἐτῶν ἡ ὑμετέρα Ἱερότης ᾐτήσατο, ὁρμώμενοι ἐκ τοῦ χωρίου Πιτσίδια τῆς ἐπαρχίας Πυργιωτίσσης, ὑπὸ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου προετράπησαν νέοι κτίτορες γενέσθαι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἐν Κουδουμᾷ. Ὁ νεοφανὴς ἐπὶ ἀρχιερατείας τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης Τιμοθέου Ὅσιος Χαραλάμπης ἐκ Δαφνῶν ἐτιμήθη πρεπόντως δι ἀνεγέρσεως Ναοῦ εἰς τὴν μνήμην αὐτοῦ ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Καλυβιανῆς. Ὅθεν, εὐφραινόμενοι ἐπί τε τῇ φιλαγίᾳ ἐκλογῇ τῆς ἀφιερώσεως τοῦ ἡμερολογίου τῆς καθ ὑμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰς τοὺς ἐν αὐτῇ διαλάμψαντας Ὁσίους καὶ ἐπὶ τῇ διηνεκεῖ ὑμῶν προσπαθείᾳ περὶ ἀποδόσεως τιμῆς εἰς τοὺς Ἁγίους πρὸς δόξαν Θεοῦ ζῶντος, εὐχόμεθα πατρικῶς ὑμῖν τε καὶ τῷ θεοσεβεῖ ὑμῶν ποιμνίῳ εἰρήνην καὶ ὑγείαν κατ ἄμφω. Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, πρεσβείαις τῶν προαναφερθέντων Ὁσίων, ὧν καλλιτέρα μνήμη ἡ μίμησις αὐτῶν, ἐλεήσαι πάντας ἡμᾶς κατὰ τὸ ἐπιὸν σωτήριον ἔτος Σεπτεμβρίου ιζ βιβ - 5 -

6 newgort & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:25 AM P Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριος. Μ. Πέμπτη, καθαγιασμός Ἁγ. Μύρου, Π. Π. Ναός Ἁγ. Γεωργίου, Φανάρι,

7 newgort & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:25 AM P Μέ τόν Ἱ. Κλῆρο τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, στόν Ἱ. Ν. Παναγίας Κερᾶς ἤ Ἁγ. Τίτου Γόρτυνας,

8 newgort & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:25 AM P Ἀντί προλόγου Τό 2011 ἀφιερώσαμε τό ἡμερολόγιο μας στούς Ἁγ. Ἐπισκόπους τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας καί τό 2012, στούς Ἁγ. Μάρτυρές της. Τό ἡμερολόγιο τοῦ 2013, τό ἀφιερώνουμε εὐλαβικά, στούς Ὁσίους της. Χρέος ἱερό ἡ τιμή πρός αὐτούς. Ἡ Ἀποστολική Ἐκκλησία τῶν Γορτυνίων, εὐλογήθηκε καί ἀπό Ὁσίους Πατέρες. Μοναστήρια καί ἐρημητήρια, ἁγιάσθηκαν ἀπό τό πέρασμά τους. Μιλοῦν μέχρι σήμερα. Ὅλα λάμπουν πνευματικά στά Ἀστερούσια, στίς ρίζες τοῦ Ψηλορείτη καί στόν κάμπο. Οἱ δρόμοι τῶν ἀναχωρητῶν της φεγγοβολοῦν. Ἁγιασμένοι τόποι σάν τούς ἀπεναντινούς τῶν ἀββάδων τῆς Ἀνατολῆς. Ὁ Ἁγιοφαραγγίτικος ἐρημητισμός μᾶς ἔδωσε καί τήν νοερά προσευχή τῶν θεουμένων. Μοναδική εὐλογία γνωστῶν καί ἀγνώστων Ἁγίων Πατέρων. Ἡ πρόσκλησή τους, στήν κρίση πού περνᾶμε, εἶναι νά ἀνεφοδιάσουμε τίς ψυχές μας μέ τή μετάνοια. Αὐτή εἶναι καί ἡ εὐχή μας γιά τό νέο ἔτος Μέ πατρικές εὐχές Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος - 8 -

9 newgort & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:25 AM P ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Μ ε γ α λ υ ν ά ρ ι ο ν, Ἦχος πλ. δ Δεῦτε εὐφημήσωμεν οἱ πιστοί, Ὁσίους Πατέρας, τῆς Γορτύνης θείους φρουρούς, πάντας ἐπωνύμους ὁμοῦ καί ἀνωνύμους, θαύμασι καί ἀσκήσει τούς διαλάμψαντας

10 newgort & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:25 AM P Ὅσιος Μάξιμος ὁ ὁμολογητής Γεννήθηκε στήν Κων/πολη καί ἔδρασε τόν 7ο αἰ. Σπούδασε φιλοσοφία, μελέτησε τίς Γραφές, ἐνῶ πα ράλ - ληλα ἀγωνιζόταν γιά τήν ἐν Χριστῷ ζωή. Διετέλεσε γραμματέας τοῦ αὐτοκράτορα Ἡρακλείου, θέση τήν ὁποία ἐγκατέλειψε γιά νά γίνει Μοναχός. Μέ τήν Κρήτη συνδέεται διότι κατά τή διέλευσή του μέ προορισμό τήν Αἴγυπτο, παρέμεινε σ αὐτήν ἀπό τό μ.χ. καί ἀντιμετώπισε αἱρετικούς Σεβηριανούς ἐπισκόπους. Ἀπό τήν Κρήτη ἄρχισε τούς δογματικούς, διαλόγους γιά τήν αἵρεση τοῦ Μονοθελητισμοῦ-Μονοενεργρητισμοῦ (Migne P.G. τομ. 91, βλ. Φειδᾶ Ἐκκλησ. Ἱστορία Τομ. Α σελ. 742.) Γιά τούς ἀγῶνες καί τά θεολογικά του συγγράμματα βασανίσθηκε καί τοῦ ἔκοψαν τή γλῶσ σα καί τό χέρι. Ἐκοιμήθη ἐξόριστος καί φυλακισμένος

11 newgort & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:25 AM P Ὁσία Κασσιανή Ἀδελφή τῶν Ἁγ. Εὐ - τυχίου καί Εὐτυχιανοῦ, ἀ σκή τεψε σέ ἀπρόκρημνο μέ ρος τοῦ ἀκρωτηρίου Λίθινo τῆς Ἱ. M. Ὁ- δη γή τριας, στήν ὀνομαστή «σπηλιά τῆς Καλόγριας». Γιά τούς Ἁγίους ἀναφέρεται στήν διαθήκη του ὁ ἐκ Σίβα Μεσαρᾶς, Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Ξένος, ὁ ὁποῖος ἔζησε μετά τό 961 μ. Χ. Ἀνακάλυψε τούς τάφους των καί ἔκτισε Ναό πρός τιμήν των. Τό 2011, ὁ Σεβ. Μητροπ. Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριος, τέλεσε τά ἱ. ἐγκαίνια τοῦ πρός τιμήν τῶν Ἁγίων, ἀνεγερθέντος Ἱ. Ναοῦ στό Ἱ. Μετόχιο τῶν Ἁγ. Εὐτυχιανῶν, μέ τήν φροντίδα τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Παρθενίου Βουλγαράκη, Ἡ- γουμένου καί τῶν ἀδελφῶν τῆς Ἱ. Μ. Ὁδηγήτριας. Ἡ σπηλιά τῆς ἄσκησης τῆς Ὁσίας

12 newgort & ARKAD imer 2013 (8x12)_Layout 1 /2811/12 9:25 AM P Ὅσιος Νίκων ὁ Μετανοεῖτε Γεννήθηκε στίς ἀρχές τοῦ 10ου αἰ. Ἔδρασε στήν Κρήτη, μετά τήν ἀπελευθέρωσή της ἀπό τόν Νικηφόρο Φωκᾶ (961).«Γιά τή στερέωση τοῦ θρησκευτικού φρονήματος ὁ Νίκων ἔκτισε πολυάριθμες ἐκκλησίες. Ἀναφέρεται συγκεκριμένα ἡ ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς, πού ἔκτισε ὁ Νίκων σέ ἀπόσταση τριῶν ἡμερῶν πορείας ἀπό τή Γόρτυνα». Θεοχ. Δετοράκη, Ἱστορία τῆς Κρήτης, σελ Μέχρι σήμερα ἄν θρωποι τοῦ οἰκισμοῦ Ἁ - γιά Φωτιά τῆς Μεσαρᾶς, μέ Ἱ. Ν. τῆς Ἁγ. Φωτεινῆς, μέ τοιχογραφίες τοῦ 12ου αἰ., ἀφηγοῦνται, μέ ἐνδιαφέρουσες ἀναφορές γιά τήν ἐκεῖ διαμονή καί διέλευση τοῦ Ἁγ. Νίκωνος. Ἀπό τόν τόπο διαμονῆς τοῦ Ὁσίου, Ἁγιά Φωτιά, Μεσαρᾶς

13 Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Ξένος Ἔζησε μετά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Κρήτης ἀπό τόν Νικηφόρο Φωκᾶ τό 961 μ.χ. στό Χωριό Σίβα τῆς Μεσαρᾶς. Σπουδαία πηγή περί αὐτοῦ ἀποτελεῖ ὁ κώδικας τῆς Βοδληϊανῆς Βιβλιοθ. τῆς Ὀξφόρδης πού περιέχει πιστό ἀντίγραφο τῆς Διαθήκης τοῦ Ὁσίου. Ἐπέλεξε τόν αὐστηρό ἀσκητικό βίο «ὑπομένοντας τόν καύσωνα τοῦ ἡλίου καί τήν κρυάδα τῆς νυκτός, ὡσάν νά ἦτο πέτρινος». Περιπλανώμενος στά ἀσκητικά μέρη τῆς Ἱ. Μ. Ὀδηγητρίας, βρῆκε μέ ἀποκάλυψη ἀπό τόν Θεό τούς τά φους τῶν Ἁγ. Εὐ - τυχίου, Εὐτυχιανοῦ καί ἔκτισε Ναό πρός τιμήν τους. Πατρική οἰκία Ὁσίου, Σίβα Μεσαρᾶς

14 Ὅσιος Ἀρσένιος ὁ Ἁγιοφαραγγίτης Ὁ «ἐν γήρᾳ πολιός ἀνήρ καί σεμνός» Ὅσ. Ἀρσένιος, μύησε τόν Ὅσ. Γρηγόριο τόν Σιναΐτη στήν νηπτική ἐργασία τῆς ἐμπειρικῆς νοερᾶς προσευχῆς, ὅπως πληροφορούμαστε ἀπό χειρόγραφα. Μετά ἀπό συναναστροφή τοῦ Ὁσ. Γρηγορίου μέ τόν Ὅσ. Ἀρσένιο, τόν δίδαξε «περί νήψεως εἰλικρινοῦς καί καθαρᾶς προσευχῆς, ὅπως διά τῆς τῶν ἐντολῶν ἐργασίας ὁ νοῦς καθαίρεται καντεῦθεν ὁ οὕτω θεοφιλῶς μεριμνῶν καί μελετῶν ἄνθρωπος ἐλλαμπόμενος ὅλος φωτοειδής γίνεται». Ἡ νο ερά προσευχή αὐτή διά τοῦ Ὁσ. Γρηγορίου, μεταφέρθηκε στό Ἅγ. Ὄ - ρος. Ἀπό τό Ἁγιοφάραγγο

15 Ὅσιος Γρηγόριος ὁ Σιναΐτης Γεννήθηκε περί τό Στό Σινᾶ ἔγινε μοναχός καί περιῆλθε πολλά μέρη τῆς βαλκανικῆς, ὅπου ἵδρυσε μοναστικά κέντρα. Ὑπῆρ ξε δάσκαλος μεγάλων ἡσυχα - στῶν. Ἀπό τούς Ἁγ. Τόπους ἦλθε στούς Καλούς Λιμένες μετά ἀπό θαλασο ταραχή, ὅπως ὁ Ἀπ. Παῦλος, καθώς ἀναφέρουν ἑλληνικά καί σλαβικά χειρόγραφα. Ἔζησε καί στή περιοχή μας σέ σπηλιές, ὅπου βρῆκε τόν Ὅσ. Ἀρσένιο, ἀπό τόν ὁποίο διδάχθηκε τή νοερά προσευχή, μεταφέροντάς την στή συνέχεια στό Ἅγ. Ὄρος. Ὁ μαθητής του Πατριάρχης Κων/ λεως Κάλλιστος Α περιγράφει ἀναλυτικά τήν ὅλη πνευματική κατάσταση τοῦ Ὁσ. Γρηγορίου καί χαρακτηριστικά τό καταλάμπον πρόσωπό του, μετά τόν φωτι σμό του ἀπό τό θεῖο φῶς. Καλοί Λιμένες, τόπος ἀποβίβασης τοῦ Ὁσίου

16 Ὅσιος Γεράσιμος ὁ Εὐβοεύς Ὑπῆρξε ὁ γνησιώτερος μαθητής τοῦ Ὁσ. Γρηγορίου τοῦ Σιναΐτου. Στά χειρόγραφα ἀναφέρεται ὡς «πρῶτος τῶν ἐκείνου μαθητῶν, ὁ ἐν ἁγίοις Γεράσιμος, ὡρμημένος ὤν ἐξ Εὐρίπου». Ὁ Ὅσ. Γεράσιμος γνώρισε τόν Ὅσ. Γρηγόριο στό Σινᾶ. Ὁ Ὅσ. Γεράσιμος ἀκολούθησε «κατ ἴχνος» τόν δάσκαλό του, «ὡς ἐκμαγεῖον τῶν ἀρετῶν γενομένου». Ὅταν ἔφυγε ἀπό τό Σινᾶ ὁ Ὅσ. Γρηγόριος πῆρε μαζί του τόν Ὅσ. Γεράσιμο. Μαζί ἐπιβιβάστηκαν σέ πλοῖο, τό ὁποῖο τούς ἔφερε στούς Καλούς Λιμένες τῆς περιοχῆς μας. Κατοίκησε μέ τόν Ὅσ. Γρηγόριο σέ σπηλιές τοῦ τόπου μέ βίο αὐστηρά ἀσκητικό, μέχρι πού βρῆκαν τόν ἐρημίτη Ὅσ. Ἀρσένιο τόν Ἀγιοφαραγγίτη, ὁ ὁποῖος τούς δίδαξε τά περί τοῦ βάθους τῆς νοερᾶς προσευχῆς. Ὁ Ὅσ. Γεράσιμος ἀξιώθηκε πολλῶν θεοσημειῶν καί ἔγινε πνευματικός πατέρας ἀναχωρητῶν καί ἀσκητῶν

17 Ὅσιος Μεθόδιος ὁ ἐν Νυβρίτῳ ὁποῖο ἐνσωματώθη - κε μέσα σέ ἕνα μεγαλύτερο ναό πού κτί - σθηκε ἀργότερα πρός τιμήν του. Ὁ Ὅσιος ἐπιδώθηκε σέ μεγάλους ἀ σκητικούς ἀ - γῶνες, ἀγάπησε τήν ἱερή ἡ συχία καί εὐεργέτησε πνευματικά τήν περιοχή. Ἐπιτέλεσε καί ἐπιτελεῖ μέχρι σήμερα πολλά θαύματα Ἀσκήτεψε στό σπήλαιο τοῦ σημερινοῦ προσκυνήματός του, στό Χωριό Νύβριτος, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ προσκύνημα γιά τήν περιοχή τῆς Μεσαρᾶς. Οἱ κάτοικοι τοῦ τόπου μας τόν τιμοῦν πολύ, μέ ἀποκορύφωμα τήν παραμονή καί τήν ἡμέρα τῆς ἱ. μνήμης του. Στό χῶρο τοῦ σπηλαίου τῆς ἄσκησής του ὑ - πάρχει παρεκκλήσι τό Ἀπό τό σπήλαιο τοῦ Ὁσίου.

18 Ὅσιος Χαραλάμπης ὁ ἐν Καλυβιανῇ Ἐπί τῶν ἡμερῶν τοῦ μακαριστοῦ Μητροπ. Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Τιμοθέου, κατά τή διαμόρφωση τῆς αὐλῆς τῆς Ἱ. Μονῆς Παναγίας Καλυβιανῆς, δίπλα σχεδόν στόν παλαιό Ἱ. Ναό της, βρέθηκε ἕνας τάφος, ἀπό τόν ὁποῖο ξεχύθηκε εὐωδία καί βρέθηκαν καί ἱ. λείψανα. Ὁ Ὅσιος ἀποκαλύφθηκε σέ πολλούς καί φανέρωσε τήν καταγωγή του ἀπό τό χωριό Δαφνές, ὅπου ἦλθε καί ἀφιερώθηκε στήν Ἱ. Μονή τῆς Καλυβιανῆς. Ἔζησε βίο ἀσκητικό καί ἔτυχε ὁ ἴδιος θαύματος ἀπό τήν Παναγία. Μεταξύ τῶν θαυμάτων πού ἔκαμε ὁ Ὅσιος ἦταν καί στή γυναίκα τοῦ ἀγᾶ ἀπό τά Καλύβια, μέ ἀποτέλεσμα νά βαπτισθοῦν ὅλα τά μέλη τῆς οἰκογένειάς του χριστιανοί. Κτίστηκε Ναός πρός τιμήν του ἀπό τόν ἀοίδιμο Μητροπολίτη Τιμόθεο, τόν ὁποῖο ἐγκαινίασε ὁ Σεβ. Μητροπ. Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος, μετά τῶν Ὁσιομαρτύρων καί λοιπῶν Ὁσίων τῆς Ἱ. Μονῆς, στίς 29/9/

19 Ὅσιοι Παρθένιος καί Εὐμένιος οἱ ἐν Κουδουμᾷ Ὁ Ὅσ. Παρθένιος γεννήθηκε στά Πιτσίδια Μεσαρᾶς τό 1829 καί ὁ ἀδελφός του Εὐμένιος τὸ Ἀπό τήν παιδική τους ἠλικία, ἀξιώθηκαν πολλῶν θαυμάτων. Εἰσῆλθαν στό μοναστικό στίβο τὸ 1858 στήν Ἱ. Μ. Ὁ - δη γήτριας. Ἀσκήτευσαν στό Μάρτσαλο κοντά στό Ἁγιο - φά ραγγο. Ἀργότερα καί ἀφοῦ ἔζησαν ἐρημητικά γιά λίγα ἔτη στά Ἀστερούσια Ὄρη, ἔφθασαν στά ἀσκηταριά τοῦ Κουδουμᾶ καί ἔγιναν οἱ νέοι κτήτορες τῆς ἐρειπωμένης Ἱ. Μονῆς Κουδουμᾶ. Ἕνα πλῆθος θαυμάτων ἐτέλεσαν οἱ Ὅσιοι. Τό Μοναστῆρι κατέστη ἀσκητικό μοναστικό κέντρο. Τό 1905 ἐκοιμήθη ὁ Ὅσ. Παρθένιος καί ἡ ἀνακομιδὴ τῶν ἱ. λειψάνων του ἔγινε τό 1907, ἀπό τόν Ἐπίσκοπο Ἀρ - καδίας Βασίλειο, ἐνῶ τό 1920 ἐκοιμήθη ὁ Ὅσ. Εὐμένιος. Τὸ 2007 ἔγινε ἡ ἐπίσημη κατάταξη τῶν Ὁσίων στὸ Ἁ - γιο λόγιο τῆς Ἐκκλησίας, ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, κατόπιν εἰσηγήσεως, τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου

20 Ὁσιομάρτυρες καί Ὅσιοι οἱ ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Καλυβιανῆς Οἱ Ὅσιοι αὐτοί διέλαμψαν στήν Ἱ. Μονή Καλυβιανῆς, κατά τούς δυσχειμέρους καιρούς τῆς Ἑνετικῆς καί Ὀθωμανικῆς κατοχῆς τῆς Κρήτης. Ἐμφανίστηκαν σέ πολλούς διηγούμενοι τόν βίο καί τήν ἐν Χριστῷ τελείωσή τους. Τό 1993 στόν αὔλειο χῶρο τῆς Ἱ. Μονῆς ξεράθηκε ἕνα κυπαρίσσι τό ὁποῖο ἔπρεπε νά κοπεῖ γιά λόγους ἀσφαλείας. Ὅταν ἔγινε ἡ ἐκρίζωση τοῦ δένδρου βρέθηκαν τάφοι καί λείψανα τά ὁποῖα ἀπέπνεαν εὐωδία. Τότε πλήθυναν τά σημεῖα τῆς ἐμφανείας τους σέ μοναχές, εὐσεβεῖς χριστιανούς, ἐργάτες, τεχνίτες καί προσκυνητές ἀπό τήν Κρήτη καί ἐκτός αὐτῆς. Στίς ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριος καθαγίασε κατά τήν Θ. Λειτουργία τήν Ἱ. Εἰκόνα τους καί καθιέρωσε τό πρῶτον τήν ἑορτή τῆς συνάξεώς των, ἐνῶ στίς ἐγκαινίασε τόν Ἱ. Ναό τοῦ Ὁσ. Χαραλάμπη, δίπλα στόν ὁποῖο βρέθηκαν οἱ τάφοι τους καί στό ὅνομα τῶν ἐν λόγῳ Ὁσιομαρτύρων καί Μαρτύρων. Τά λείψανά τους, βρύουν ἰάσεις

21 Ἀπό τά ἱ. ἐγκαίνια τοῦ ἱ. Ναοῦ τῶν Ὁσιομαρτύρων, Ὁσίων καί Ὁσίου Χαραλάμπη τῶν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Καλυβιανῆς,

22 IANOYAPIOΣ Τ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου 2 Τ Σιλβέστρου Ρώμης, Θεαγένους ἱερομ., Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ 3 Π Μαλαχίου προφ., Γορδίου μάρτ., Θωμαΐδος μάρτ. ἐν Λέσβῳ 4 Π Σύναξις τῶν 70 Ἀποστόλων, Θεοκτίστου μ., Χρυσάνθου μ. 5 Σ Θεοπέμπτου & Θεωνᾶ μ., Ρωμανοῦ νεομ. Καρπενησίου 6 Κ ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ (Μ. Ἁγιασμός) 7 Δ Ἡ Σύναξις Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ 8 Τ Γεωργίου Χοσεβίτου, Δομνίκης ὁσ., Ἀττικοῦ & Κύρου ΚΠόλεως 9 Τ Πολυεύκτου μ., Εὐστρατίου θαυματ. ὁσ., Παρθένας Ἐδεσσαίας 10 Π Γρηγορίου ἐπισκ. Νύσσης, Δομετιανοῦ ἐπισκ. Μελιτινῆς 11 Π Θεοδοσίου ὁσ. Κοινοβιάρχου, Θεοδοσίου ὁσ. Ἀθωνίτου 12 Σ Τατιανῆς, Εὐθασίας, Μερτίου καί Πέτρου καί ἑτέρων 8 μαρτύρων 13 Κ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Ἑρμύλου & Στρατονίκου μ., Μαξίμου ὁσ. Καυσοκαλυβίτου 14 Δ Ἁγίων Ἀββάδων τῶν ἐν Σινᾷ καί Ραϊθῷ ἀναιρεθέντων, Νίνας ἰσαποστ. 15 Τ Παύλου τοῦ Θηβαίου, Ἰωάννου τοῦ Καλυβίτου ὁσ., Πανσοφίου μ. 16 Τ Προσκύνησις τιμίας ἁλύσεως Ἀπ. Πέτρου, Νικολάου Μυτιλ. νεομ. 17 Π Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου, Γεωργίου νεομ. ἐν Ἰωαννίνοις 18 Π Ἀθανασίου & Κυρίλλου Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας 19 Σ Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου, Ἀρσενίου Κερκ. 20 Κ ΙΒ ΛΟΥΚΑ (10 ΛΕΠΡΩΝ), Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου, Ζαχαρίου νεομ. 21 Δ Μαξίμου ὁμολογ., Ἁγνῆς μ. τῆς Ρωμαίας, Μαξίμου τοῦ Γραικοῦ 22 Τ Τιμοθέου Ἀπ., Ἀναστασίου τοῦ Πέρσου, Ἰωσήφ ὁσ. Ἡγιασμένου 23 Τ Κλήμεντος ἐπ. Ἀγκ., Ἀγαθαγγέλου μ., Διονυσίου ὁσ. τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ 24 Π Ξένης ὁσ., Νοεφύτου Ἐγκλ., Βαβύλα ἱερομ., Φίλωνος ἐπ. Καρπασίας 25 Π Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Αὐξεντίου νεομ., ἐκ Βελλάς, Πουπλίου 26 Σ Ξενοφῶντος & Μαρίας ὁσ. & συνοδείας αὐτῶν, Κλήμεντος Ἀθην. 27 Κ ΙΕ ΛΟΥΚΑ (ΖΑΚΧΑΙΟΥ), Ἀν. λειψ. Ἰωάν. Χρυσοστόμου, Μαρκιανῆς 28 Δ Ἐφραίμ τοῦ Σύρου, Παλλαδίου τοῦ Μεγάλου, Χάριτος μάρτυρος 29 Τ Ἀνακ. λειψ. Ἰγνατίου Θεοφόρου, Δημητρίου νεομ. Χιοπολίτου 30 Τ Τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, Ἀνάμ. εὑρέσ. εἰκ. Ευαγγελιστρίας Τήνου 31 Π Κύρου & Ἰωάννου Ἀναργ., Ἀρσενίου ὁσίου τοῦ ἐν Πάρῳ

23 IANOYAPIOΥ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ EYAΓΓΕΛΙΟΝ HXΟΣ EΩΘINON 1 Κολασ. β 8-12 Λουκ. β 20-21, δ Ι Ζ 6 Τίτ. β 11-14, γ 4-7 Ματθ. γ Θεοφανείων 7 Πράξ. ιθ 1-8 Ἰωάν. α Βαπτιστοῦ Ἰωάννου 8 Ἐφεσ. δ 7-13 Ματθ. δ πλ. α Η 15 Κολοσ. γ Λουκ. ιζ πλ. β Θ 18 Ἑβρ. ιγ 7-16 Ματθ. ε Ἀθανασίου - Κυρίλλου 22 Α Τιμ. α Λουκ. ιθ 1-10 βαρύς Ι 25 Ἑβρ. ζ 26 - η 2 Ἰωάν. ι 9-16 Γρηγορίου Θεολόγου 27 Ἑβρ. ζ 26 - η 2 Ἰωάν. ι 9-16 Ἰωάν. Χρυσοστόμου 29 Β Κορ. στ 16 - ζ 1 Ματθ. ιε πλ. δ ΙΑ 30 Ἑβρ. ιγ 7-16 Ματθ. ε Τριῶν Ἱεραρχῶν ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ 5 Ὁσ. Γρηγορίου τοῦ ἐν Ἀκρίτᾳ. (820) 11 Ἁγ. Νεομάρτ. Νικηφόρου ἐκ Κριτσᾶς. (1832) 13 Ὑπερ. Θεοτόκου Μεσοπαντήτισσας. 15 Ἁγ. Γερασίμου Παλλαδᾶ, Πατρ. Ἀλεξανδρείας. (1714) 21 Ὁσ. Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ. (7ος αἰ.) 22 Ὁσ. Ἰωσήφ Σαμάκου τοῦ Ἡγιασμένου, ἐξ Ἀζω - κεράμου τῆς Σητείας. (1511) 29 Ὁσ. Ἰγνατίου τοῦ Σιναΐτου. (17ος αἰ.)

24 ΦΕΒΡOYAPIOΣ Π Τρύφωνος μ., Βασιλείου Θεσ/νίκης, Ἀναστασίου νεομ. ἐκ Ναυπλίου 2 Σ ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, Ἀγαθοδώρου μ., Ἰορδάνου Τραπ. 3 Κ ΙΕ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Συμεών Θεοδόχου, Ἄννης πρ., Σταματίου, Ἰωάν. 4 Δ Ἰσιδώρου Πηλουσιώτου, Ἀβραμίου ἱερομ., Ἰωσήφ Χαλεπλῆ νεομ. 5 Τ Ἀγάθης μάρτυρος, Πολυεύκτου πατριάρχου ΚΠόλεως, Θεοδοσίου 6 Τ Βουκόλου Σμύρ., Φωτίου ΚΠόλεως τοῦ μεγ., Νόννης & Ἀνθούσας 7 Π Παρθενίου Λαμψάκου, Λουκᾶ ὁσ. ἐν Στειρίῳ, Γεωργίου νεομ. Κρήτ. 8 Π Θεοδώρου Στρατηλάτου μεγαλ., Ζαχαρίου πρ., Μάρθας, Μαρίας 9 Σ Νικηφόρου μ., Μαρκέλλου Σικελίας, Παγκρατίου Ταυρομενίου μ. 10 Κ ΙΣΤ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Χαραλάμπους ἱερομ., Ζήνωνος ὁσ. ταχυδρόμ. 11 Δ Βλασίου Σεβαστείας ἱερομ., Θεοδώρας Αὐγούστας, Γεωργίου νεομ. 12 Τ Μελετίου ἐπισκ. Ἀντιοχείας, Ἀντωνίου Β ΚΠόλεως, Χρήστου νεομ. 13 Τ Ἀκύλλα & Πρισκίλλης ἀπ., Μαρτινιανοῦ ὁσ., Εὐλογίου Ἀλεξανδρ. 14 Π Αὐξεντίου, Ἀβραάμου, Μάρωνος ὁσ., Νικολάου νεομ. Τραπεζούντ. 15 Π Ὀνησίμου ἀπ., Ἀνθίμου ἐν Χίῳ, Ἰωάννου νέου ὁσιομ. ἐκ Χαλάστρας 16 Σ Παμφίλου μάρτ., Φλαβιανοῦ πατριάρχου ΚΠόλεως, ὁσ. Μαρουθά 17 Κ ΙΖ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Χαναναίας), Θεοδώρου, Μαρκιανοῦ & Πουλχερίας 18 Δ Λέοντος Πάπα Ρώμης, Ἀγαπητοῦ Σινάου, Γρηγορίου μάρτυρος 19 Τ Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας, Ἀρχίππου ἀπ., Νικήτα νεομ. τοῦ Ἠπειρώτου 20 Τ Λέοντος ἐπισκ. Κατάνης, Ἀγάθωνος Πάπα Ρώμης, Εὐτροπίου 21 Π Εὐσταθίου Ἀντιοχείας, Τιμοθέου ὁσίου, Ζαχαρίου Ἱεροσολύμων 22 Π Εὕρεσις λειψ. τῶν ἐν τοῖς Εὐγενίου μ., Θαλασσίου ὁσ., Βαραδάτου ὁσ. 23 Σ Πολυκάρπου ἐπισκ. Σμύρνης, Γοργονίας ὁσίας, Πολυχρονίου 24 Κ ΙΣΤ ΛΟΥΚΑ (ΤΕΛΩΝΟΥ & ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ)Α & Β εὕρ. τιμ. κεφ. Ἁγ. Ἰωάν. Πρ. 25 Δ Ταρασίου ΚΠόλεως, Ρηγίνου ἐπισκόπου Σκοπέλου ἱερομάρτυρος 26 Τ Πορφυρίου ἐπισκ. Γάζης, Φωτεινῆς μ. & ἰσαπ., Σαμαρείτιδος 27 Τ Προκοπίου Δεκαπολίτου, Γελασίου μίμου, Στεφάνου γηροκόμου 28 Π Βασιλείου ὁμ., Κυράννης νεομ. ἐν Θεσ/νίκη, Προτερίου Ἀλεξανδρ

25 ΦEBPOYAPIOΥ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ EYAΓΓΕΛΙΟΝ HXΟΣ EΩΘINON 2 Ἑβρ. ζ 7-17 Λουκ. β Ὑπαπαντῆς 5 Β Τιμ. γ Λουκ. ιη α Α 10 Β Τιμ. β 1-10 Ἰωάν. ιε 17 ιστ 2 Χαραλάμπους ἱερομ. 12 Α Κορ. στ Λουκ. ιε β Β 18 Α Θεσ. δ Λουκ. κα 8-9 Ψυχοσάββατον 25-27, Α Κορ. η 8-θ 2 Ματθ. κε γ Γ 24 Β Κορ. δ 6-15 Ματθ. ια 2-15 Προδρόμου 26 Ρωμ. ιγ 11 - ιδ 4 Ματθ. στ δ Δ ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ 3 Συνάξεως Θεοτόκου Βρεφο τρό φου, ἐν Ἁγ. Νικο λάῳ Λασιθίου. (12ος αἰ.) 4 Ὁσ. Νικολάου, Στουδίτου τοῦ Ὁμολογητοῦ, ἐκ Κυδωνίας. (868) 7 Ἁγ. Νεομ. Γεωργίου Διβόλη, ἐξ Ἀλικιανοῦ Κυδωνίας. (1867)

26 ΜΑΡΤIOΣ Π Εὐδοκίας ὁσ., Μαρκέλλου & Ἀντωνίνης μ., Παρασκευᾶ νεομ. Τραπ. 2 Σ Ἡσυχίου μ., Νικολάου Πλανᾶ ὁσ., Εὐθαλίας, Θεοδότου Κυρηνείας 3 Κ ΙΖ ΛΟΥΚΑ (ΑΣΩΤΟΥ), Θεοδωρήτου, Εὐτροπίου, Κλεονίκου, Βασιλίσκου μ. 4 Δ Γερασίμου ὁσ. τοῦ ἐν Ἰορδάνῃ, Παύλου & Ἰουλιανῆς μαρτύτων 5 Τ Μάρκου ὁσ. Ἀθηναίου, Γεωργίου νεομ. ἐκ Ραψάνης, Κόνωνος ὁσιομ. 6 Τ Τῶν ἐν Ἀμορίῳ 42 μαρτύρων, Μνήμη εὑρεσις Τιμίου Σταυροῦ 7 Π Λαυρεντίου ὁσ. Μεγάρων, Εὐγενίου, Ἐλπιδίου, Παύλου ὁσ. τοῦ ἁπλοῦ 8 Π Θεοφυλάκτου ἐπ. Νικομηδείας, Ἑρμοῦ ἀπ., Παύλου ὁμολογητοῦ 9 Σ Ψυχοσάββατον, Τῶν Ἁγίων 40 Μαρτύρων ἐν Σεβαστείᾳ 10 Κ ΑΠΟΚΡΕΩ, Κοδράτου Κορίνθου, Ἀναστασίας τῆς Πατρικίας 11 Δ Σωφρονίου Ἱεροσολύμων, Θαλλού, Θεοδώρας Ἄρτης 12 Τ Θεοφάνους ὁμολογητοῦ, Γρηγορίου Διαλόγου, Συμεών τοῦ νέου θεολ. 13 Τ Πουπλίου Ἀθηνῶν ἱερομ., Ἀνακ. λειψ. Νικηφόρου ΚΠόλεως 14 Π Βενεδίκτου ὁσίου, Εὐσχήμονος ἐπισκόπου Λαμψάκου 15 Π Ἀγαπίου μάρτ., Ἀριστοβούλου Βρετανίας, Μανουήλ νεομ. Κρητός 16 Σ Ἰουλιανοῦ μ., Χριστοδούλου ὁσίου ἐν Πάτμῳ, Σαβίνου 17 Κ ΤΥΡΙΝΗΣ, Ἀλεξίου ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ, Θεοστηρίκτου ὁμολογ. 18 Δ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ, Κυρίλλου Ἱεροσολ., Τροφίμου, Εὐκαρπίωνος 19 Τ Χρυσάνθου καί Δαρείας μαρτύρων, Δημητρίου Τορναρά νεομάρ. 20 Τ Τῶν ἐν Μ. Ἁγ. Σάββα ἀν. ὁσίων, Νικήτα ὁμ., Μύρωνος νεομ. Κρητός 21 Π Θωμᾶ ΚΠόλεως, Ἰακώβου ὁσ. ὁμ., Μιχαήλ τοῦ Εὐρυτάνος νεομ. Θεσ. 22 Π Α ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, Βασιλείου ἱερ., Καλλινίκης μ., Εὐθυμίου νεομ. 23 Σ Θεοδώρου θαῦμα Κολλύβων, Νίκωνος & τῶν 199 μαρτ., Λουκᾶ νεομ. 24 Κ Α ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Ὀρθ/ξίας), Ἀρτέμονος Σελευκείας, Παρθενίου Γ 25 Δ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 26 Τ Σύναξις Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, Στεφάνου ὁμολογητοῦ 27 Τ Ματρώνης τῆς ἐν Θεσσαλονίκη, Φιλητοῦ & Λυδίας μαρτύρων 28 Π Ἱλαρίωνος ὁσίου, Ἡρωδίωνος ἐκ τῶν Ο ἀποστόλων, Διονυσίου ἐλεήμ. 29 Π Β ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, Μάρκου Ἀρεθ., Κυρίλλου διακ. & σύν αὐτοῖς μ. 30 Σ Ἰωάννου Κλίμ., Ζαχαρίου νεομ. Κορίνθου, Εὐβούλης μητρ. Ἁγ. Πσντελήμ. 31 Κ Β ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Γρ. Παλαμᾶ), Ὑπατίου ἐπ. Γαγγρῶν, Θεοφίλου Κρ

27 MAPTIOΥ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ EYAΓΓΕΛΙΟΝ HXΟΣ EΩΘINON 3 Β Τιμ Μάρκ. β 23-γ 5 Σαββάτου Α Νηστ. 4 Ἑβρ. ια 24-26, Ἰωάν. α πλ. α Ε Ἑβρ. ιβ 1-10 Ματθ. κ 1-16 Τεσσαράκοντα Μαρτύρων 11 Ἑβρ. α 10-β 3 Μάρκ. β 1-12 πλ. β ΣΤ 18 Ἑβρ. δ 14-ε 6 Μάρκ. η 34-θ 1 βαρύς Ζ 25 Ἑβρ. β Λουκ. α πλ. δ Εὐαγγελ. ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ 15 Ἁγ. Νεομ. Μανουήλ τοῦ ἐκ Σφακίων. (1792) 17 Ὁσιομ. Παύλου. (8ος αἰ.) 20 Ἁγ. Νεομ. Μύρωνος, ἐξ Ἡρακλείου. (1793) 25 Ἁγ. Νεομάρτ. Γεωργίου καί τῶν σύν αὐτῷ Δώδεκα Νεομαρτ. Γέργερης. (1828) 31 Ἁγ. Μάρτ. Θεοφίλου καί τῶν σύν αὐτῷ. (3ος-4ος αἰ.)

28 ΑΠΡΙΛIOΣ Δ Ὁσ. Μαρίας Αἰγυπτίας, Σάββα Καλύμν., Μακαρίου ὁσ., Γεροντίου 2 Τ Τίτου ὁσ. θαυμ., Ἀμφιανοῦ και Αἰδεσίου μαρτ., Θεοδώρας Παρθενομ. 3 Τ Ἐλπιδοφόρου μάρτ., Νικήτα ὁσίου ὁμολογητοῦ, Ἰωσήφ ὑμνογράφου 4 Π Γεωργίου ὁσ. τοῦ ἐν Μαλεῷ, Ζωσιμᾶ ὁσίου, Νικήτα ἱερομ. ἐν Σέρραις 5 Π Γ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, Διοδώρου, Νικηφόρου μ., Γεωργίου νεομ. 6 Σ Εὐτυχίου Κ/Πόλεως, Τῶν ἐν Περσίδι 120 μαρτ., Πλατωνίδος μ. 7 Κ Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Σταυρ/νήσεως) Καλλιοπίου & Ἀκυλλίνης μαρτ. 8 Δ Ἡρωδίωνος, Ἀγάβου, Ρούφου, Ἀσυγκρίτου 70 Ἀπ., Ἑρμοῦ 9 Τ Ἰωσήφ Παγκάλου, Εὐψυχίου μαρτ., Βαδίμου ὁσιομάρτυρος 10 Τ Γρηγορίου Ε Κ/πόλεως, Τερεντίου, Δήμου νεομάρτυρος 11 Π Ἀντίπα Περγάμου, Ματρώνης ὁσίας τῆς ἐν Κυζίκῳ 12 Π Δ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, Βασιλείου Παρίου, Ἀνθούσης, Ἀκακίου 13 Σ Μαρτίνου πάπα Ρώμης, Θεοδοσίου, Ζωίλου μάρτυρος 14 Κ Δ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Ἰωάννου τῆς Κλίμακος), Ἀριστάρχου, Πούδη 15 Δ Λεωνίδου μάρτ. ἐπ. Ἀθηνῶν, Κρήσκεντος μάρτυρος 16 Τ Ἀγάπης, Εἰρήνης, Χιονίας & τῶν σύν αὐτῷ μαρτύρων ἐν Κορίνθῳ 17 Τ Ἀδριανοῦ μ., Συμεών ἱερομ., Μακαρίου Κορίνθου τοῦ Νοταρᾶ 18 Π Μ. ΚΑΝΩΝ, Σάββα στρατηλ., ὁσ. Ἰωάννου & Ἀθανασίας Αἰγίνης 19 Π ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ, Παφνουτίου ἱερ., Φιλίππας, Ἀγαθαγγέλου 20 Σ Ζακχαίου ἀποστόλου, Θεοδώρου τοῦ Τριχινᾶ, Ἀθανασίου ὁσ. 21 Κ Ε ΝΗΣΤΕΙΩΝ, Ἰανουαρίου ἱερ., Ἀλεξάνδρας Βασ., Ἀναστασίου Σιν. 22 Δ Θεοδώρου ὁσίου Συκεώτου, Ναθαναήλ ἀποστόλου, Νεάρχου μάρτ. 23 Τ Γεωργίου τοῦ τροπαιοφόρου, Γεωργίου νεομ. ἐκ Κύπρου 24 Τ Ἐλισάβετ ὁσ. θαυμ., Νικολάου νεομ. ἐν Μαγνησίᾳ, Σάββα Στρατηλ. 25 Π Μάρκου Εὐαγγελιστοῦ, Μακεδονίου ΚΠόλεως, Νίκης μ. 26 Π Βασιλέως Ἀμασείας ἱερομ., Γλαφύρας & Ἰούστας ὁσ., Νέστορος 27 Σ ΕΓΕΡΣΙΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ, Συμεών ἐπισκ. Ἱεροσολύμων 28 Κ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ, Τῶν ἐν Κυζίκῳ 9 μαρτύρων, Μέμνονος θαυματ. 29 Δ Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ, Ἰωσήφ τοῦ Παγκάλου, Ἰάσονος & Σωσιπάτρου ἀπ. 30 Τ Μ. ΤΡΙΤΗ, Τῶν 10 Παρθένων, Ἰακώβου, Δονάτου, Ἀργυρῆς

29 AΠPIΛΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ EYAΓΓΕΛΙΟΝ HXΟΣ EΩΘINON 1 Ἑβρ. θ Μάρκ. ι α Θ 7 Ἑβρ. ιβ 28 - ιγ 8 Ἰωάν. ια 1-45 Τοῦ Λαζάρου 8 Φιλίπ. δ 4-9 Ἰωάν. ιβ 1-18 Τῶν Βαΐων 15 Πράξ. α 1-8 Ἰωάν. α 1-17 Ἀναστάσεως 16 Πράξ. α 12-17, Ἰωάν. α Δευτέρας Διακαινησ Πράξ. γ 1-8 Ἰωάν. β Zωοδόχου Πηγῆς 22 Πράξ. ε Ἰωάν. κ Α 23 Πράξ. ιβ 1-11 Ἰωάν. ιε 17-ιστ 1-2 Ἁγίου Γεωργίου 25 Α Πέτρ. ε 6-14 Μάρκ. στ 7-13 Μάρκου Εὐαγγελιστοῦ 29 Πράξ. στ 1-7 Μάρκ. ιε 43-ιστ 8 β Δ ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ 3 Ὁσ. Ἰωσήφ τοῦ Ὑμνογράφου. (886) 7 Ὁσ. Γερασίμου τοῦ Βυζαντίου. (1770) 20 Ὁσ. Ἀθανασίου τοῦ Μετεωρίτου. (14ος αἰ.) 22 Ὁσ. Ἀνανίου (Χατζη-Ἀνανίας). (1907)

30 ΜΑΪOΣ Τ Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ, Τῆς ἀλειψάσης τόν Κύριον μύρῳ, Ἱερεμίου, Εὐθυμίου 2 Π Μ. ΠΕΜΠΤΗ, Ὁ Μυστικός Δεῖπνος, Ἀν. λειψ. Ἀθανασίου Μεγ. 3 Π Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Τά Ἅγια Πάθη τοῦ Κυρίου, Τιμοθέου & Μαύρας 4 Σ Μ. ΣΑΒΒΑΤΟΝ, Ἡ εἰς Ἅδου κάθοδος τοῦ Κυρίου, Πελαγίας 5 Κ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΚΥΡΙΟΥ, Εἰρήνης μεγαλομ. 6 Δ Γεωργίου Μεγαλομ., Ἰώβ Πολυάθλ., Σεραφείμ ὁσ. ὄρει Δομβοῦς 7 Τ Μνήμη τοῦ ἐν οὐρανῷ φανέντος Τιμίου Σταυροῦ, Ἀκακίου Κοδράτου 8 Τ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου & Εὐαγγελιστοῦ, Ἀρσενίου ὁσ. Μεγάλου 9 Π Ἠσαΐου πρ., Χριστοφόρου μεγαλομ., Νικολάου ἐν Βουνένοις 10 Π Ζωοδόχου Πηγῆς, Σίμωνος ἀποστόλ. τοῦ Ζηλωτοῦ, Λαυρεντίου ὁσ. 11 Σ Κυρίλλου & Μεθοδίου ἰσαπ., Μωκίου ἱερομ., Ἀργυροῦ νεομ. 12 Κ ΤΟΥ ΘΩΜΑ, Ἐπιφανίου Κύπρ., Γερμανοῦ ΚΠόλεως, Θεοδώρου ὁσ. 13 Δ Γλυκερίας, Εὐθυμίου Ἰβήρων, Σεργίου ὁμολογητοῦ 14 Τ Ἰσιδώρου Χίου, Θεράποντος Κύπρου ἱερομ., Λεοντίου Ἱεροσολύμων 15 Τ Παχωμίου ὁσίου τοῦ Μεγάλου, Ἀχιλλίου Λαρίσης, Θεοδώρου Βυζαντ. 16 Π Θεοδώρου ἡγιασμένου, Γεωργίου Μυτιλήνης ὁμολ, Νικολάου Μυστ. 17 Π Ἀνδρονίκου & Ἰουνίας ἀπ., Ἀθανασίου Χριστιανουπόλεως Τριφυλίας 18 Σ Διονυσίου, Ἀνδρέου, Παύλου, Χριστίνης, Ἡρακλείου & τῶν σύν αὐτῷ 19 Κ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ, Πατρικίου Προύσσης & σύν αὐτῷ μαρτ. 20 Δ Θαλλελαίου μάρτ., Λυδίας Φιλιππισίας, Νικήτα Χίου 21 Τ Κωνσταντίνου & Ἑλένης τῶν Ἰσαποστόλων, Παχωμίου νεομ. 22 Τ Δημητρίου & Παύλου νεομ. ἐν Τριπόλει, Βασιλίσκου μάρτυρος 23 Π Μιχαήλ Συννάδων, Μαρίας μυροφ., Συνεσίου ἐπισκ., Ἰωακείμ Ἰθακησ. 24 Π Συμεών ὁσ. ἐν θαυμαστῷ ὄρει, Μελετίου Στρατηλάτου 25 Σ Ἡ Γ Εὕρεσις Τιμίας Κεφαλῆς Προδρόμου, Κελεστίνου μάρτ. 26 Κ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ, Κάρπου & Ἀλφαίου ἐκ τῶν 70 Ἀποστόλων 27 Δ Ἰωάννου τοῦ Ρώσου ὁμολ., Θεράποντος ἱερομ., Ἑλλαδίου ἱερομ. 28 Τ Εὐτυχοῦς ἐπισκ. Μελιτινῆς, Ἑλικωνίδος μάρτ., Νικήτα Χαλκηδόνος 29 Τ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ, Θεοδοσίας παρθενομ., Ὑπομονῆς ὁσ. 30 Π Ἰσαακίου ὁσ., Ναταλίου μ., Ἐμμελείας ἁγ. μητρός Μεγ. Βασιλείου 31 Π Ἑρμείου μάρτυρος, Εὐσεβίου μ., Εὐσταθίου πατρ. ΚΠόλεως

31 MAΪΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ EYAΓΓΕΛΙΟΝ HXΟΣ EΩΘINON 2 Ἑβρ. ιγ 7-16 Ματθ. ε Ἁγίου Ἀθανασίου 6 Πράξ. θ Ἰωάν. ε 1-15 γ Ε 8 Α Ἰωάν. α 1-7 Ἰωάν. ιθ 25-27, Ἰωάννου Θεολόγου κη Πράξ. ιδ 6-18 Ἰωάν. ζ Μεσοπεντηκοστῆς 13 Πράξ. ια Ἰωάν. δ 5-42 δ Ζ 20 Πράξ. ιστ Ἰωάν. θ 1-38 πλ. α Η 21 Πράξ. κστ 1, Ἰωάν. ι 1-9 Κων/ντίνου - Ἑλένης 23 Πράξ. ιη Ἰωάν. ιβ Ἀπόδοσις Πάσχα 24 Πράξ. α 1-12 Λουκ. κδ Ἀναλήψεως 25 Β Κορ. δ 6-13 Λουκ. ζ Προδρόμου 27 Πράξ. κ 16-18, Ἰωάν. ιζ 1-13 πλ. β Ι ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ Α Κυριακή τοῦ Μαΐου, ἡ Σύναξις Πάντων τῶν ἐν Γορτύνῃ καί Ἀρκαδίᾳ τῆς Κρήτης διαλαμψάντων Ἁγίων. 1 Ἁγ. Νεομ. Μαρίας τῆς Μεθυμοπούλας ἐκ Φουρ νῆς Μεραμβέλλου. (1826) 7 Τοῦ θαύματος τοῦ Ἁγ. Μηνᾶ (1826), Ἡράκλειο, Τρίτη τῆς Διακαινησίμου. 8 Ἀνακομιδῆς Λειψάνων Ὁσ. Ἰωσήφ τοῦ Γεροντο - γιάννη, 1982, Τετάρτη τῆς Διακαινησίμου. 14 Ἁγ. Νεομ. Μάρκου τοῦ Κρητός. (1643) Ἁγ. Λεοντίου Β, Πατρ. Ἱεροσολύμων. (12ος αἰ.) 15 Ἀνάμνησις ἐπανακομιδῆς Τ. Κάρας Ἁγ. Τίτου. (1966) 19 Ἰωάννου Νεομ. «Ἀρναουτογιάννη», τοῦ ἐν Φαι - στῷ. (1845) 26 Ἀποστόλου Κάρπου. (1ος αἰ.)

32 IOYΝIOΣ Σ Ἰουστίνου φιλοσόφου μάρτ., Θεσπεσίου ὁμολογητοῦ, Χαρίτωνος 2 Κ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ, Νικηφόρου ΚΠόλεως, Κωνσταντίνου μ. 3 Δ Λουκιλλιανοῦ & Παύλης μαρτ. & 4 νηπίων, Πάππου 4 Τ Μἀρθας & Μαρίας ἀδελφῶν Λαζάρου, Μητροφάνους Κ/Πόλεως 5 Τ Δωροθέου Τύρου ἱερομ., Νικάνδρου ἱερομ., Μάρκου νεομ. ἐν Χίῳ 6 Π Ἱλαρίωνος ὁσ. τοῦ νέου (Μ. Δαλμάτων), Ἀττάλου ὁσ., Γελασίου μ. 7 Π Θεοδότου Ἀγκύρας, Ζηναΐδος μ., Σεβαστιανῆς ὁσ., Παναγῆ Μπασιᾶ 8 Σ Ἀν. λειψ. Θεοδώρου Στρατηλάτου, Καλλιόπης μ., Θεοφάνους νεομ. 9 Κ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ, Κυρίλλου Ἀλεξ., Ἀνανίου μ., Θέκλης & 4 Παρθενομ. 10 Δ Ἀλεξάνδρου & Ἀντωνίνης μαρτ., Τιμοθέου Προύσης ἱερομ. 11 Τ Βαρθολομαίου & Βαρνάβα Ἀποστ., Παναγίας Ἄξιόν ἐστιν, Λουκᾶ 12 Τ ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΠΑΣΧΑ, Ὀνουφρίου ὁσ., Πέτρου τοῦ ἐν Ἄθῳ 13 Π ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ, Ἀκυλίνης μ., Ἄννης & υἱοῦ αὐτῆς Ἰωάννου 14 Π Ἐλισσαίου πρ., Μεθοδίου ΚΠόλεως ὁμολ., Νήφωνος ὁσ. Ἀθωνίτου 15 Σ Ἀμώς προφ., Ἱερωνύμου ὁσίου, Αὐγουστίνου Ἱππῶνος & Μόνικας 16 Κ ΑΓ. 318 ΠΑΤΕΡΩΝ Τύχωνος & Μνημονίου Ἀμαθοῦντος Κύπρ. 17 Δ Μανουήλ, Σαβέλ, Ἰσμαήλ μαρτύρων, Ἰσαύρου διακόνου 18 Τ Λεοντίου ἐξ Αἰγίνης, Ὑπατίου, Θεοδούλου & Αἰθερίου μαρτύρων 19 Τ Ἰούδα ἀποστόλου, Παϊσίου ὁσίου τοῦ Μεγάλου, Ἀσυγκρίτου ἱερομ. 20 Π Μεθοδίου ἐπισκ. Πατάρων, Νικολάου Καβάσιλα, Καλλίστου ΚΠόλεως 21 Π Ἰουλιανοῦ μάρτ., Τερεντίου ἱερομ., Νικήτα νεομ. τοῦ Νισυρίου 22 Σ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ, Εὐσεβίου, Σαμοσάτων, Ζήνωνος & Ζηνᾶ μ. 23 Κ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ Ἀγριππίνης μ., Ἀριστοκλέους πρεσβ. 24 Δ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, Γεν. Ἰωάννου Προδρ., Ἀθανασίου Παρίου 25 Τ Φεβρωνίας ὁσιομ., Διονυσίου ὁσ., Γεωργίου ἐξ Ἀτταλείας 26 Τ Δαβίδ ὁσίου ἐν Θεσ/νίκῃ, Δαβίδ νέου ὁσιομ., Ἰωάννου ἐπισκόπ. Γοτθ. 27 Π Σαμψών Ξενοδόχου ὁσ., Μαρκίου & Μαρκίας μαρτ., Ἰωάννας μυροφ. 28 Π Ἀνακομιδή λειψ. Κύρου & Ἰωάννου τῶν Ἀναργύρων, Παύλου ὁσίου 29 Σ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων 30 Κ Β ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ), Σύναξις 12 Ἀποστ

33 IOYNIOΥ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ EYAΓΓΕΛΙΟΝ HXΟΣ EΩΘINON 2 Α Θεσ. δ Ἰω. κα Ψυχοσαββάτου 3 Πράξ. β 1-11 Ἰωάν. ζ 37-52, η 12 Τῆς Πεντηκοστῆς 4 Ἐφεσ. ε 8-19 Ματθ. ιη Ἁγίου Πνεύματος 10 Ἑβρ. ια 33-ιβ 2 Ματθ. ι 32-33, πλ. δ Α 37-38, ιθ Ρωμ. β Ματθ. δ α Β 24 Ρωμ. ιγ 11-ιδ 4 Λκ. α 1-25, 57-68, β Γ 76, Β Κορ. ια 21-ιβ 9 Ματθ. ιστ Πέτρου καί Παύλου 30 Α Κορ. δ 9-16 Ματθ. θ 36, ι 1-8 Δώδεκα Ἀποστόλων ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ 15 Ὁσ. Σάββα τοῦ διά Χριστόν Σαλοῦ. (14ος αἰ.) 23 Ἁγ. Νεομ. Ἐπισκόπων Κρήτης καί τῶν σύν αὐ τοῖς. ( ) 25 Ὁσ. Μεθοδίου τοῦ ἐν Νυβρίτῳ, Γορτύνης. (17ος- 18ος αἰ.) 27 Κυρίλλου Λουκάρεως Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καί Κων/πόλεως. (1623) 28 Ὁσ. Σεργίου τοῦ Μαγίστρου. (9ος αἰ.) 29 Ἁγ. Ἀπ. Παύλου. (1ος αἰ.)

34 IOYΛIOΣ Δ Κοσμᾶ & Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων τῶν ἐν Ρώμῃ, Κων/νου ἐν Κύπρ. 2 Τ Κατάθεσις Τιμίας Ἐσθήτας τῆς Θεοτόκου, Παναγίας ἐν Βλαχέρναις 3 Τ Ὑακίνθου μ., Ἀνατολίου ΚΠόλεως, Γερασίμου νέου Καρπενησιώτου 4 Π Ἀνδρέου Κρήτης, Μιχαήλ Χωνιάτου Ἀθηνῶν, Θεοδώρου Κυρήνης 5 Π Ἀθανασίου ἐν Ἄθῳ, Λαμπαδοῦ ὁσ., Κυπριανοῦ νέου ὁσιομ. 6 Σ Σισώη ὁσίου τοῦ Μεγάλου, Λουκίας τῆς Παρθενομάρτυρος σύν 24 μ. 7 Κ Β ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Κυριακῆς Μεγαλομ., Θωμᾶ ὁσ. τοῦ ἐν Μαλεῷ 8 Δ Προκοπίου Μεγαλομ., Θεοφίλου ὁσ. τοῦ Μυροβλήτου ἐκ Ζίχνης 9 Τ Παγκρατίου ἱερομ., Μιχαήλ (Πακνανᾶ) Ἀθηναίου νεομ. 10 Τ Τῶν ἐν Νικοπόλει Ἀρμενίας 45 μ., Γρηγορίου ἐπ. Ἄσσου 11 Π Εὐφημίας Μεγαλ., Ὄλγας ἰσαποστ., Νεκταρίου ὁσιομ. Βρυούλων 12 Π Πρόκλου & Ἱλαρίου μ, Βερονίκης αἱμορροούσης, Ἀνδρέου στρατηλ. 13 Σ Σύναξις Ἀρχαγγ. Γαβριήλ, Στεφάνου ὁσίου τοῦ Σαββαΐτου 14 Κ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ (Δ Οἰκ. Σύν), Ἀκύλα ἀπ., Ἰούστου μ. 15 Δ Κηρύκου & Ἰουλίττης μ., Βλαδιμήρου ἰσαποστόλου 16 Τ Ἀθηνογένους ἱερομάρτυρος, Φαύστου μάρτυρος, Ἀντιόχου μάρτ. 17 Τ Μαρίνης Μεγαλομάρτυρος, Βερονίκης, Σπεράτου μ. 18 Π Αἰμιλιανοῦ μ., Παύλου, Θέης & Οὐαλεντίνης μ., Ὑακίνθου μ. 19 Π Μακρίνης & Δίου ὁσίων, Θεοδώρου Σαββαΐτου 20 Σ Προφήτου Ἠλιοῦ τοῦ Θεσβίτου 21 Κ Δ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ἰωάννου & Συμεών Σαλοῦ, Παρθενίου ἐπ. Ἄρτης 22 Δ Μαρίας Μαγδαληνῆς Μυροφόρου, Μαρκέλλης παρθενομ. Χιοπολίτιδος 23 Τ Φωκᾶ ἱερομ., Ἰεζεκιήλ πρ., Πελαγίας ὁσ. ἐν Τήνῳ, Θύρσου ἐπ. Καρπ. 24 Τ Χριστίνης Μεγαλομάρτυρος, Θεοφίλου Ζακυνθίου νεομάρτ. 25 Π Ἡ Κοίμησις Ἁγ. Ἄννης, Ὀλυμπιάδος διακόνου, Εὐπραξίας ὁσ. 26 Π Παρασκευῆς ὁσιομ., Ἑρμολάου ἱερομ., Συμεών ὁσ. τοῦ Στυλίτου 27 Σ Παντελεήμονος Μεγαλομ. & Ἰαματικοῦ, Ἀνθούσης ὁσ. ὁμολογ. 28 Κ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Προχόρου, Νικάνορος, Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου 29 Δ Καλλινίκου & Θεοδότης μαρτ. καί τῶν τέκνων αὐτῆς, Θεοδοσίου Β 30 Τ Σίλα, Σιλουανοῦ, Κρήσκεντος, Ἐπαινετοῦ & Ἀνδρονίκου ἐκ 70 ἀπ. 31 Τ Εὐδοκίμου τοῦ δικαίου, Ἰωσήφ τοῦ ἀπό Ἀριμαθαίας

35 IOYΛΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ EYAΓΓΕΛΙΟΝ HXΟΣ EΩΘINON 1 Α Κορ. ιβ 27 - ιγ 8 Ματθ. η 5-13 γ Δ 8 Ρωμ. ι 1-10 Ματθ. η 28-θ 1 δ Ε 15 Τίτ. γ 8-15 Ματθ. ε πλ. α ΣΤ 22 Ρωμ. ιε 1-7 Ματθ. θ πλ. β Ζ 25 Γαλ. δ Λουκ. η Ἁγίας Ἄννης 26 Γαλ. γ 23 - δ 5 Μάρκ. ε Ἁγίας Παρασκευῆς 27 Β Τιμ. β 1-10 Ἰωάν. ιε 17-ιστ 2 Ἁγίου Παντελεήμονος 29 Α Κορ. α Ματθ. ιδ βαρύς Η ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ Α Κυριακή τοῦ Ἰουλίου, ἡ Σύναξις Πάντων τῶν ἐν Κρήτῃ διαλαμψάντων Ἁγίων. 2 Συνάξ. Εἰκ. Παν. Ὀρφανῆς Ἱ. Μ. Ἀ γκαράθου. 4 Ἁγ. Ἀνδρέου Κρήτης. (740) 5 Ὁσ. Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου. (10ος αἰ.) 9 Ἁγ. Κυρίλλου Ἐπισκόπου Γορτύνης. (304) Ἁγ. Ἱερομ. Μεθοδίου, Ἐπισκ. Λάμπης. (1793). 10 Ὁσ. Παρθενίου καί Εὐμενίου, τῶν ἐν Κουδουμᾷ. (1905 καί 1920) 12 Ὁσ. Γερασίμου καί Ἀκακίου τῶν Νέων Ἀσκητῶν. (18ος αἰ.) 14 Ἁγ. Νέου Ἱερομ. Πέτρου Γορτύνης. (4 αἰ.) Ὁσ. Ἀρσενίου Ἁγιοφαραγγίτου. (14ος αἰ.) Ἁγ. 4 Νεομ., ἐν Μελισσουργείῳ Κισάμου. (1681) Ἁγ. Μαρτυρίου Ἐπισκόπου Γορτύνης. (451) 25 Ἁγ. Θεοδώρου Ἐπισκόπου Γορτύνης. (553)

36 ΑΥΓΟΥΣΤOΣ Π Ἡ Πρόοδος τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τῶν Ἑπτά παίδων Μακκαβαίων 2 Π Ἀνακομ. λειψ. Ἁγ. Στεφάνου, Θεοδώρου νεομ. Δαρδανελλίων 3 Σ Φαύστου & Ἰσαακίου, Σαλώμης μυροφόρ., Θεοδώρας τῆς ἐν Θεσ/νίκῃ 4 Κ ΣΤ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Τῶν ἐν Ἐφέσῳ 7 παίδων, Εὐδοκίας ὁσίας 5 Δ Εὐσιγνίου μ., Εὐγενίου ὁσ. Αἰτ., Νόννης μητρ. Γρηγορίου Θεολόγου 6 Τ Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ, Ἀββακούμ 7 Τ Δομετίου ὁσιομ., Νικάνορος ὁσ. θαυμ., Θεοδοσίου ὁσ. ἰαματικοῦ 8 Π Μύρωνος Κρήτης, Αἰμιλιανοῦ Κυζίκου, Τριανταφύλλου Ζαγορᾶς 9 Π Ματθίου ἀποστόλου, Ἁγίων 10 μαρτύρων ἐν τῇ Χαλκῇ Πύλῃ 10 Σ Λαυρεντίου ἀρχιδιακόνου, Ξύστου πάπα Ρώμης τοῦ ἐξ Ἀθηνῶν 11 Κ Ζ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Εὔπλου, Νήφωνος, Ἀνάμνησις θαύμ. Ἁγ. Σπυρίδ. 12 Δ Φωτίου & Ἀνικήτου, Παμφίλου & Καπίτωνος μαρτύρων 13 Τ Μαξίμου ὁμολ., Εὐδοκίας, Δωροθέου & Δοσιθέου, Ξένης μοναχῆς 14 Τ Μιχαίου προφ., Συμεών τοῦ Τραπεζουντίου τοῦ Χρυσοχόου νεομ. 15 Π ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, Ταρσιζίου μάρτ. 16 Π Διομήδους μάρτ., Τιμοθέου Εὐρίπου, Σταματίου, Διομήδους μ. 17 Σ Μύρωνος μάρτ., Παύλου & Ἰουλιανῆς μαρτύρων, Στράτωνος 18 Κ Η ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Φλώρου & Λαύρου, Λέοντος καί Ἕρμου μαρτ. 19 Δ Ἀνδρέου μεγαλομάρτυρος Στρατηλάτου, Θεοφάνους τοῦ θαυματουρ. 20 Τ Σαμουήλ προφ., Λουκίου μ., Θεοχάρους νεομάρτυρος 21 Τ Θαδδαίου ἀποστ., Βάσσης & τέκνων αὐτῆς (Θεογνίου, Ἀγαπίου, Πιστοῦ) 22 Π Ἀγαθονίκου μάρτυρος καί τῶν σύν αὐτῷ μαρτύρων 23 Π Ἀπόδοσις Κοιμήσεως Θεοτόκου, Εἰρηναίου Λουγδ., Παναγίας Προυσ. 24 Σ Κοσμᾶ Ἐθνομ. Αἰτωλοῦ, Εὐτυχοῦς ἱερομ., Ἀν. λειψ. Ἁγ. Διονυσίου 25 Κ Θ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Τιτου Α Επισκοπου Κρητης 26 Δ Ἀδριανοῦ & Ναταλίας μ., Ἰωάσαφ ὁσίου, Τιθόη, Ἀττικοῦ 27 Τ Φανουρίου Μεγαλομάρτυρος, Ποιμένος ὁσίου, Ἀνθούσης νέας μ. 28 Τ Μωϋσέως ὁσ. τοῦ Αἰθίοπος, Διομήδους, Λαυρεντίου μάρτυρος 29 Π Ἀποτομή τιμίας κεφαλῆς Ἰωάννου Βαπτιστοῦ, Θεοπίστης ὁσίας 30 Π Ἀλεξάνδρου, Ἰωάννου, Παύλου Πατριαρχῶν ΚΠόλεως 31 Σ Κατάθεσις τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

37 AYΓΟΥΣΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ EYAΓΓΕΛΙΟΝ HXΟΣ EΩΘINON 5 Α Κορ. γ 9-17 Ματθ. ιδ πλ. δ Θ 6 Β Πέτρ. α Ματθ. ιζ 1-9 Μεταμορφώσεως 12 Α Κορ. δ 9-16 Ματθ. ιζ α Ι 15 Φιλιπ. β 5-11 Λουκ. ι 38-42, ια Κοιμήσεως Θεοτόκου 19 Α Κορ. θ 2-12 Ματθ. ιη β ΙΑ 23 Φιλιπ. β 5-11 Λουκ. ι 38-42, ια Ἀποδόσ. Κοιμήσεως 24 Ἐφεσ. δ 7-13 Μάρκ. δ 1-9 Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ 26 Α Κορ. ιε 1-11 Ματθ. ιθ γ Α 29 Πράξ. ιγ Μάρκ. στ Ἀποτομῆς Προδρόμου ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ Σάβ. μετά τήν 6ην Aὐγούστου, Συνάξ. Εἰκ. Γαλακτοτροφούσης Ἱ. Μ. Ἀγκαράθου. 7 Ὁσ. Ἰωσήφ ἐν Καψᾷ Σητείας. (1874) 8 Ἁγ. Μύρωνος Ἐπισκόπου Γορτύνης. (4ος αἰ.) 12 Ἁγ. 12 Μαρτύρων Στρατιωτῶν. 17 Ὁσ. Εὐτυχίου, Εὐτυχιανοῦ καί Κασσιανῆς ἐν τῇ Ἱ. Μ. Ὁδηγητρίας Μεσαρᾶς. (9ος αἰ.) 18 Ἁγ. Ματθαίου ἐκ Γερακαρίου Ἀμαρίου. (1697) 19 Τῶν ἐκ Mουλίων Γορτύνης Τριῶν Νεομ. (1867) 21 Ἀθανασίου Πατελάρου Πατριάρχου Κπόλεως, ἐξ Ἀξοῦ Mυλοποτάμου. (1654) 23 Ὁσ. Χαραλάμπους τοῦ ἐν Καλυβιανῇ. (1788) 25 Ἁγ. Ἀπ. Τίτου, Α Ἐπισκόπ. Κρήτης. (1ος αἰ.)

38 ΣΕΠΤΕΜΒPI OΣ Κ Ι ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου, Συμεών Στυλίτ., Ἁγ. 40 παρθ. 2 Δ Μάμαντος, Διομήδους, Ἰωάννου Νηστευτοῦ πατρ. ΚΠόλεως, Ἡσυχίου 3 Τ Ἀνθίμου ἱερομάρτυρος, Θεοκτίστου, Φοίβης διακόνου, Πολυδώρου 4 Τ Βαβύλα ἱερομ., Μωϋσέως πρ., Ἑρμιόνης θυγ. ἀπ. Φιλίππου 5 Π Ζαχαρίου προφήτου πατρός Προδρόμου, Ἀβδαίου ἐπισκ. Περσίδος 6 Π Ἀνάμν. τοῦ ἐν Χώναις θαύματος Ἀρχαγγέλ. Μιχαήλ, Καλοδότης μ. 7 Σ Σώζοντος μάρτ., Κασσιανῆς τῆς ὑμνογράφου, Εὐψυχίου μ. 8 Κ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ, ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 9 Δ Σύναξις Θεοπατόρων Ἰωακείμ & Ἄννης 10 Τ Μηνοδώρας, Μητροδώρας, Νυμφοδώρας μ., Πουλχερίας τῆς παρθέν. 11 Τ Θεοδώρας ὁσίας, Εὐφροσύνου ὁσίου μάγειρος, Εὐανθίας μάρτυρος 12 Π Αὐτονόμου, Κουρνούτου ἱερομ., Ἰουλιανοῦ πρεσβ., Ἰκονίου 13 Π Ἀριστείδου μ., Ἱεροθέου ὁσ. Καλαμῶν, Κορνηλίου ἑκατόνταρχου 14 Σ ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, Θεοκλῆ μάρτυρος 15 Κ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ, Νικήτα μεγαλομ., Βησσαρίωνος Λαρίσης 16 Δ Εὐφημίας μεγαλομάρτυρος, Μελιτινῆς μάρτυρος, Κασσιανοῦ 17 Τ Σοφίας, Πίστεως, Ἐλπίδος & Ἀγάπης μαρτ., Ἡρακλείδη & Μύρωνος 18 Τ Εὐμενίου ἐπ. Γορτύνης, Ἀριάδνης, Ρωμύλου μ., Κάστορος μάρτυρος 19 Π Δορυμέδοντος μάρτυρος, Τροφίμου, Σαββατίου, Σωσσάνης 20 Π Εὐσταθίου μεγαλομ. & τῆς συνοδείας αὐτοῦ, Ἱλαρίωνος νεομ. Κρητός 21 Σ Κοδράτου ἀποστόλου, Ἰωνᾶ προφήτου, Ἀκακίου, Ἰσαακίου Κύπρου 22 Κ Α ΛΟΥΚΑ, Φωκᾶ ἱερομ., Ἰσαάκ & Μαρτίνου μ., Λοΐζου ὁσιομ. 23 Δ Σύλληψις Τιμίου Προδρόμου, Νικολάου Καρπ.Ξανθίππης & Πολυξένης 24 Τ Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης, Θέκλης ἰσαπ., Σιλουανοῦ Ἀθωνίτου 25 Τ Εὐφροσύνης ὁσ., Παφνουτίου πατρός αὐτῆς, Σεργίου Ράντονεζ 26 Π Μετάστασις Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, Γεδεών τοῦ Δικαίου 27 Π Καλλιστράτου μάρτ., Ἀριστάρχου, Ἀκυλίνης νεομ. ἐκ Ζαγκλιβερίου 28 Σ Χαρίτωνος, Νεοφύτου Ἐγκλείστου, Αὐξεντίου ὁσ., Βαρούχ προφ. 29 Κ Β ΛΟΥΚΑ, Κυριακοῦ Ἀναχωρητοῦ, Μαλαχία ν. ὁσιομ. ἐν Ρόδῳ 30 Δ Γρηγορίου ἐπισκ. Ἀρμενίας τοῦ Φωτιστοῦ, Στρατονίκου & Μαρδονίου

39 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ EYAΓΓΕΛΙΟΝ HXΟΣ EΩΘINON 1 Α Τιμ. β 1-7 Λουκ. δ Τῆς Ἰνδίκτου 8 Φιλιπ. β 5-11 Λουκ. ι 38-42, ια Γενεσίου Θεοτόκου 9 Γαλ. στ Ἰωάν. γ πλ. α Γ 14 Α Κορ. α Ἰωάν. ιθ 6-11, 13-20, Ύψώσεως Τιμίου Σταυροῦ 25-28, Γαλ. δ Λουκ. ε 1-11 βαρύς Ε 30 Β Κορ. στ 16-ζ 1 Λουκ. στ πλ. δ ΣΤ ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ A Kυριακή μετά τήν 25ην Αὐγούστου, τῆς Συνά - ξεως τῶν Ἁγ. Ἀπ. Παύλου καί Τίτου. 1 Ὁσ. Νικολάου τοῦ Κουρταλιώτου. (17ος αἰ.) 2 Ὁσ. Κοσμᾶ τοῦ Ἐρημίτου. (658) 4 Ὁσ. Ἀνθίμου τοῦ νέου Ἀσκητοῦ. (1781) 9 Ἁγ. Ἰκονίου Ἐπισκόπου Γορτύνης. (431) 11 Συνάξ. Εἰκ. Θεοτ., Μυριοκεφάλων Ρεθύμνης. 15 Ἁγ. Νεομ. Ἰωάννου τοῦ ἐκ Σφακίων. (1811) 16 Ἁγ. Βασιλείου, Ἐπισκόπου Γορτύνης. (760) 18 Ἁγ. Εὐμενίου, Ἐπισκόπου Γορτύνης. (7ος αἰ.) 20 Ὁσ. Ἰωάννου τοῦ Ξένου, ἐκ Σίβα Μεσαρᾶς. (1027) Ἁγ. Ὁσιομ. Ἱλαρίωνος, ἐξ Ἡρακλείου. (1804) 24 Συνάξ. Θεοτόκου Ἱ. Μ. Παληανῆς. 25 Εὑρέσεως Ἱ. Εἰκόνος Εὐαγγελιστρίας, ἐν Μοχῷ. 27 Ἁγ. Ἀποστ. Ἀριστάρχου καί Ζηνᾶ. (1ος αἰ.) 28 Τῶν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Καλυβιανῆς Ὁσιομαρτύρων καί Ὁσίων

40 ΟΚΤΩΒPI OΣ Τ Παναγίας Γοργοϋπηκόου, Ἀνανίου, Ρωμανοῦ Μελωδοῦ, Ἰωάν. Κουκουζέλη ὁσ. 2 Τ Κυπριανοῦ & Ἰουστίνης μαρτ., Θεοφίλου ὁσ. ὁμολογητοῦ 3 Π Διονυσίου Ἀρεοπαγίτουν, Δαμάρεως μ., Θεαγένους, Θεοκτίστου 4 Π Ἱεροθέου Ἀθηνῶν, Κρίσπου Ἀθ., Δομινίνης, Ἰωάννου Λαμπαδιστοῦ 5 Σ Χαριτίνης μ., Εὐδοκίμου, Μεθοδίας ὁσ. ἐν Κιμώλῳ, Ἑρμογένους ἱερ. 6 Κ Γ ΛΟΥΚΑ, Θωμᾶ Ἀποστ., Μακαρίου νέου ἐκ Κίου Βιθυνίας 7 Δ Σεργίου & Βάκχου μαρτ., Πολυχρονίου ἱερομάρτυρος 8 Τ Πελαγίας ὁσίας, Πελαγίας παρθένου, Ταϊσίας ὁσ., Ἰγνατίου νεομ. 9 Τ Ἰακώβου ἀπ. τοῦ Ἀλφαίου, Ἀνδρονίκου & Ἀθανασίας ὁσ. 10 Π Εὐλαμπίου & Εὐλαμπίας μαρτ., Θεοφίλου ὁσ., Ἀμβροσίου ὁσ. (Ρώσ.) 11 Π Φιλίππου τοῦ ἀποστόλου, Θεοφάνους ὁμολογ. τοῦ Γραπτοῦ Νικαίας 12 Σ Πρόβου, Ταράχου, Ἀνδρονίκου μαρτ., Συμεών νέου Θεολόγου 13 Κ Δ ΛΟΥΚΑ, Κάρπου, Παπύλου μ., Ἀγαθονίκης, Χρυσῆς νεομ. 14 Δ Γερβασίου, Κοσμᾶ Μελωδοῦ, Παρασκευῆς ὁσίας Ἐπιβατινῆς 15 Τ Λουκιανοῦ πρεσβ. Ἀντιοχ., Σαββίνου ὁσ., Βάρσου, Εὐθυμίου νεομ. 16 Τ Λογγίνου Ἑκατοντάρχου, Μαλοῦ ὁσ. & Λεοντίου μαρτύρων 17 Π Ὠσηέ προφ., Ἀνδρέου ὁσιομ. τοῦ ἐν Κρίσει, Σύναξις Ἁγ. Ἀναργύρων 18 Π Λουκᾶ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ, Μαρίνου τοῦ γέροντος μάρτυρος 19 Σ Ἰωήλ προφήτου, Σαδώθ ἐπισκ. καί 120 σύν αὐτῷ μαρτ. ἐν Περσίδι 20 Κ ΣΤ ΛΟΥΚΑ, Ἀρτεμίου μεγαλομ., Γερασ. Κεφαλ, Ματρώνης ὁσ. Χιοπολ. 21 Δ Ἰλαρίωνος ὁσ. τοῦ Μεγάλου, Σωκράτους, Θεοδότης 22 Τ Ἀβερκίου Ἱεραπόλεως ἰσαποστόλου, Τῶν ἐν Ἐφέσῳ 7 παίδων 23 Τ Ἰακώβου ἀποστ. τοῦ Ἀδελφοθέου, Ἰγνατίου ἀρχιεπ. ΚΠόλεως 24 Π Ἀρέθα μεγαλομάρτυρος, Σεβαστιανῆς μάρτυρος, Σαβίνου 25 Π Μαρκιανοῦ & Μαρτυρίου Νοταρίων, Ταβιθᾶς ἐλεήμον., Χρυσάνθης 26 Σ Δημητρίου Μεγαλομάρτυρος τοῦ Μυροβλήτου, Ἰωάσαφ ὁσιομ. 27 Κ Ζ ΛΟΥΚΑ, Νέστορος μάρτυρος, Πρόκλης συζύγου τοῦ Πιλάτου 28 Δ Ἁγίας Σκέπης Θεοτόκου, Στεφάνου ὁσ. τοῦ Σαββαΐτου 29 Τ Ἀναστασίας ὁσιομ. τῆς Ρωμαίας, Ἀβραμίου ὁσ. & Μαρίας ἀνηψ. αὐτοῦ 30 Τ Ζηνοβίου & Ζηνοβίας μαρτ., Κλεόπα & Ἀρτεμᾶ ἐκ τῶν Ο ἀπ. 31 Π Στάχυος, Ἀπελλοῦ, Ἀριστοβούλου ἐκ τῶν Ο ἀπ., Νικολάου νεομ

41 OKTΩΒΡΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ EYAΓΓΕΛΙΟΝ HXΟΣ EΩΘINON 3 Πράξ. ιζ Ματθ. ιγ Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου 9 Β Κορ. θ 6-11 Λουκ. ζ α Ζ 16 Τίτ. γ 8-15 Λουκ. η 5-15 β Η 21 Γαλ. α Λουκ. η γ Θ 26 Β Τιμ. β 1-10 Ἰωάν. ιε 17 - ιστ 2 Ἁγίου Δημητρίου ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ 3 Ἁγ. Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου. (1ος αἰ.) 6 Ἁγ. Παύλου Ἐπισκόπου Γορτύνης. (4ος αἰ.) 7 Ὁσ. Ἰωάννου Ἐρημίτου καί 98 Πατέρων. (1632) 8 Ἁγ. Φιλίππου, Ἐπισκόπου Γορτύνης. (2ος αἰ.) 10 Ἁγ. Πινυτοῦ, Ἐπισκόπου Κνωσοῦ. (2ος αἰ.) 13 Ἁγ. Μελετίου Πηγᾶ, Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας. (1601) Ἁγ. Ἠλία Ἐπισκόπου Γορτύνης, Ἰωάννου Ἐπισκόπου Ἀρκαδίας. (787) 17 Ὁσιομ. Ἀνδρέου τοῦ ἐν Κρίσει. (767) 18 Λουκᾶ Εὐαγγελιστοῦ. (1ος αἰ.) Ἰσιδώρου ἱερομ. καί τῶν τέκνων αὐτοῦ Γεωργίου καί Εἰρήνης, ἐν Βαλῇ. (17ος αἰ.) 20 Ὁσιομ. Γερασίμου τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ. (1579) Ὁσιομ. Ἀνδρονίκου τοῦ Κρητός. (8ος αἰ.) Ἁγ. Κρητῶν Πατέρων Οἰκ. Συνόδων. 28 Ἁγ. 4 Νεομαρτύρων τῶν ἐν Ρεθύμνῃ. (1824) 30 Ἁγ. Ἀποστ. Ἀρτεμᾶ. (1ος αἰ.)

42 NOEMBPIOΣ Π Κοσμᾶ & Δαμιανοῦ Ἀναργ. καί Θεοδότης μητρός αὐτῶν, Δαυίδ ὁσ. 2 Σ Ἀκινδύνου, Πηγασίου, Ἀφθονίου, Ἐλπιδοφόρου & Ἀνεμποδίστου μ. 3 Κ Ε ΛΟΥΚΑ, Ἀκεψιμᾶ, Ἀνακ. λειψ. Ἁγ. Γεωργίου & Ἀποστόλου νεομ. 4 Δ Ἰωαννικίου ὁσίου, Νικάνδρου ἱερομ., Πορφυρίου μίμου 5 Τ Γαλακτίωνος & Ἐπιστήμης μαρτ., Ἑρμᾶ & Λίνου ἐκ τῶν Ο ἀποστόλ. 6 Τ Παύλου ἀρχιεπ. ΚΠόλεως, Λουκᾶ ὁσίου, Δημητριανοῦ Κύπρου 7 Π Τῶν ἐν Μελιτινῇ 33 μαρτύρων, Λαζάρου ὁσ. τοῦ Γαλησιώτου 8 Π Τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μιχαήλ & Γαβριήλ & λοιπ. Ἀσωμ. Δυν. 9 Σ Νεκταρίου Αἰγίνης, Θεοκτίστης τῆς Λεσβίας ὁσ., Ὀνησιφόρου μ. 10 Κ Η ΛΟΥΚΑ, Ἀρσενίου Καππαδ., Ροδίωνος, Ὀλυμπᾶ, Ὀρέστου μ. 11 Δ Μηνᾶ μεγαλομ., Βίκτωρος, Βικεντίου μ., Θεοδώρου Στουδίτου 12 Τ Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, Νείλου ὁσίου τοῦ Μυροβλήτου, Μαρτίνου 13 Τ Ἰωάννου Χρυσοστόμου Κ/πόλεως & μητρός αυτοῦ, Ἀνθούσης 14 Π Φιλίππου τοῦ Ἀποστόλου, Κωνσταντίνου νεομ. τοῦ Ὑδραίου 15 Π Γουρία, Σαμωνᾶ & Ἀβίβου μαρτύρων & ὁμολογητῶν, Παϊσίου ὁσ. 16 Σ Ματθαίου Ἀποστόλου & Εὐαγγελιστοῦ, Ἰφιγενείας 17 Κ Θ ΛΟΥΚΑ, Γρηγορίου Νεοκαισ., Μαξίμου & Γενναδίου ΚΠόλεως 18 Δ Πλάτωνος μεγαλομάρτυρος, Ἀναστασίου νεομ., Ρωμανοῦ μ. 19 Τ Ἀβδιοῦ προφήτου, Ἠλιοδώρου & Ἀγαπίου μαρτύρων, Βαρλαάμ μ. 20 Τ Γρηγορίου Δεκαπολίτου ὁσ., Πρόκλου πατρ. ΚΠόλεως 21 Π ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, Σωζομενοῦ ὁσ. ἐν Κύπρῳ 22 Π Φιλήμονος, Ἀρχίππου, Ὀνησίμου ἐκ τῶν Ο ἀποστ., Γερμανοῦ ὁσ. 23 Σ Ἀμφιλοχίου ἐπ. Ἰκονίου, Ἰσχυρίωνος ἐπ., Γρηγορίου Ἀκραγαντινῶν 24 Κ ΙΓ ΛΟΥΚΑ, Κλήμεντος Ρώμης, Πέτρου Ἀρχιεπ. Ἀλεξανδρείας 25 Δ Αἰκατερίνης μεγαλομάρτυρος & πανσόφου, Μερκουρίου, Πέτρου ὁσ. 26 Τ Στυλιανοῦ, Νίκωνος τοῦ «Μετανοεῖτε», Γεωργίου νεομ. Χίου 27 Τ Ἰακώβου μεγαλομ. τοῦ Πέρσου, Πινουφρίου, Ναθαναήλ ὁσ. 28 Π Στεφάνου τοῦ Νέου ὁσ. ὁμ., Εἰρηνάρχου μάρτ. 29 Π Διονυσίου Κορίνθου ἱερομαρτ., Φαίδρου μάρτ., Παραμόνου 30 Σ Ἀνδρέου Ἀποστόλου τοῦ Πρωτοκλήτου, Φρουμεντίου Αἰθιοπ

43 NOEMBPIOΥ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ EYAΓΓΕΛΙΟΝ HXΟΣ EΩΘINON 1 Α Κορ. ιβ 27 - ιγ 8 Ματθ. ι 1, 5-8 Ἁγίων Ἀναργύρων 4 Γαλ. στ Λουκ. ιστ πλ. α ΙΑ 8 Ἑβρ. β 2-10 Λουκ. ι Παμμεγ. Ταξιαρχῶν 11 Β Κορ. δ 6-15 Λουκ. ι πλ. β Α 12 Β Κορ. θ 6-11 Λουκ. θ Ἰωάννου Ἐλεήμονος 13 Ἑβρ. ζ 26-η 2 Ἰωάν. ι 9-16 Ἰωάννου Χρυσοστόμου 14 Α Κορ. δ 9-16 Ἰωάν. α Ἀποστόλου Φιλίππου 16 Ρωμ. ι 11-ια 2 Ματθ. θ 9-13 Εὐαγγελ. Ματθαίου 18 Ἐφεσ. β 4-10 Λουκ. ιβ βαρύς Β 21 Ἑβρ. θ 1-7 Λκ. ι 38-2, ια Εἰσοδίων Θεοτόκου 25 Γαλ. γ 23-δ 5 Λουκ. ιη πλ. δ Γ 30 Α Κορ. δ 9-16 Ἰωάν. α Ἁγίου Ἀνδρέου ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ 11 Ἁγ. Μεγαλ. Μηνᾶ, Πολιούχου Ἡρακλείου. (4ος αἰ.) 22 Ἁγ. Ἀνθίμου ὁμολογητοῦ, Προέδρου Κρήτης. (1371) 26 Ὁσ. Νίκωνος τοῦ «Μετανοεῖτε». (10ος αἰ.) 27 Ὁσ. Γρηγορίου τοῦ Σιναΐτου καί Γερασίμου Εὐ - βοέως. (13ος-14ος αἰ.)

44 ΔEKEMBPI OΣ Κ ΙΔ ΛΟΥΚΑ, Ναούμ Προφήτου, Φιλαρέτου ὁσίου τοῦ Ἐλεήμονος 2 Δ Ἀββακούμ προφήτου, Μυρόπης μάρτ. τῆς ἐν Χίῳ, Θεοφίλου ὁσ. 3 Τ Σοφονίου προφήτου, Ἀγγελῆ νεομ., Θεοδούλου ὁσίου 4 Τ Βαρβάρας μεγαλομ., Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Σεραφείμ ἐπ. Φαναρίου 5 Π Σάββα ὁσ. τοῦ ἡγιασμένου, Διογένους μάρτυρος 6 Π Νικολάου ἀρχιεπισκ. Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ 7 Σ Ἀμβροσίου Μεδιολάνων, Γερασίμου ἀσκ. ἐξ Εὐβοίας 8 Κ Ι ΛΟΥΚΑ, Σωσθένους, Ἀπολλώ, Τυχικοῦ κλπ. Ο ἀπ., Παταπίου ὁσ. 9 Δ Σύλληψις Ἁγ. Ἄννης (μητρ. Θεοτόκου), Ἄννης προφ. (μητρ. πρ. Σαμουήλ) 10 Τ Μηνᾶ τοῦ Καλλικελάδου τοῦ Ἀθηναίου, Ἑρμογένους, Εὐγράφου μ. 11 Τ Δανιήλ & Λουκᾶ νέου τῶν Στυλιτῶν, Μείρακος & Βαρσαβᾶ μάρτ. 12 Π Σπυρίδωνος Τριμυθοῦντος θαυματ., Ἰωάννου ὁσ. Ζιχνῶν 13 Π Εὐστρατίου, Αὐξεντίου, Εὐγενίου, Μαρδαρίου, Ὀρέστου μαρτ. 14 Σ Θύρσου, Λευκίου, Καλλινίκου, Φιλήμονος, Ἀπολλωνίου μαρτ. 15 Κ ΙΑ ΛΟΥΚΑ, Ἐλευθερίου ἱερομάρ. & τῆς μητρός αὐτοῦ Ἀνθίας 16 Δ Ἀγγαίου προφ., Μοδέστου, Θεοφανοῦς βασιλίσσης 17 Τ Διονυσίου ἐπ. Αἰγίνης θαυματ., Δανιήλ προφ. & Ἁγ. Τριῶν Παίδων 18 Τ Νικοστράτου, Σεβαστιανοῦ & Ζωῆς κλπ. μαρτ., Φωκᾶ μάρτυρος 19 Π Ἀγλαΐδος Ρωμ. & Βονιφατίου μ., Ἄρεως Εὐτυχίου & Θεσσαλονίκης μ. 20 Π Ἰγνατίου ἱερομ. τοῦ Θεοφόρου, Φιλογονίου ὁσίου, Ἰωάννου Θάσου 21 Σ Ἰουλιανῆς & τῶν σύν αὐτῇ 500 μαρτύρων, Θεμιστοκλέους μάρτ. 22 Κ ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ, Ἀναστασίας Φαρμακολυτρίας 23 Δ Τῶν Ἁγ. Δέκα Μαρτ. Κρήτης, Ναούμ Θεοφόρου, Νήφωνος Κύπρου 24 Τ Εὐγενίας ὁσιοπαρθενομάρτυρος, Φιλίππου μάρτ. πατρός αὐτῆς 25 Τ Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 26 Π Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου, Εὐθυμίου Σάρδεων ἱερομ. & ὁμολ. 27 Π Στεφάνου πρωτομάρτ. & Ἀρχιδιακ., Θεοδώρου τοῦ Γραπτοῦ 28 Σ Τῶν ἁγ. Δισμυρίων μ. τῶν ἐν Νικομηδείᾳ καέντων, Δόμνης μάρτ. 29 Κ Τῶν ἁγίων νηπίων ὑπό Ἡρώδου ἀναιρεθέντων 30 Δ Ἀνυσίας & Φιλεταίρου μαρτύρων, Γεδεών ἐν Τυρνάβῳ ὁσ. 31 Τ Μελάνης ὁσίας τῆς Ρωμαίας, Ζωτικοῦ τοῦ Ὀρφανοτρόφου

45 ΔEKEMBPIOΥ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ EYAΓΓΕΛΙΟΝ HXΟΣ EΩΘINON 2 Ἐφεσ. ε 8-19 Λουκ. ιη α Δ 4 Γαλ. γ 23 - δ 5 Μάρκ. ε Βαρβάρας μεγαλομ. 5 Γαλάτ. ε 22 - στ 2 Ματθ. ια Σάββα Ἡγιασμένου 6 Ἑβρ. ιγ Λουκ. στ Ἁγίου Νικολάου 9 Γαλ. δ Λουκ. ιγ β Ε 12 Ἐφεσ. ε 8-19 Ἰωάν. ι 9-16 Ἁγίου Σπυρίδωνος 15 Β Τιμ. α 8-18 Μάρκ. β 23 - γ 5 Ἁγίου Ἐλευθερίου 16 Κολοσ. γ 4-11 Λουκ. ιδ 16-24, γ ΣΤ Ματθ. κβ Ἑβρ. ια 9-10, Ματθ. α 1-25 δ Ζ 25 Γαλ. δ 4-7 Ματθ. β 1-12 Χριστουγέννων 26 Ἑβρ. β Ματθ. β Β Χριστουγέννων 27 Πράξ. στ 8 - ζ 5, Ματθ. κα Στεφάνου πρωτομ. 30 Γαλ. α Ματθ. β πλ. α Η ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ 8 Ἁγ. Ἀποστόλου Ἀπολλώ. (1ος αἰ.) 11 Ἁγ. Νικηφόρου τοῦ Φωκᾶ. (966) 23 Τῶν Ἁγ. Δέκα Μαρτύρων, ἐν Γορτύνῃ. (250) 30 Ἁγ. Γεδεών Νεομ. τοῦ Καρακαλληνοῦ. (1818)

46 H EKKΛHΣIA KPHTH Σ Ἡ ἐν Κρήτῃ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἀπαρτιζομένη ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς καί ὀκτώ Ἱ. Μητροπό λεων, εἶναι ἡμιαυτόνομος, ἔχουσα τήν κανονικήν ἐξάρτησιν αὐτῆς ἐκ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Ἀνωτάτη ἐν αὐτῇ Διοικητική Ἀρχή εἶναι ἡ ἐν Ἡρακλείῳ Ἱ. Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης. Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος Ἐκκλησίας Κρήτης Ὁ Κρήτης Ε ἰ ρ η ν α ῖ ο ς, Πρόεδρος Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μ α κ ά ρ ι ο ς Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Ε ὐ γ έ ν ι ο ς Ὁ Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Δ α μ α σ κ η ν ό ς Ὁ Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων Ε ἰ ρ η ν α ῖ ο ς Ὁ Ἱεραπύτνης καί Σητείας Ε ὐ γ έ ν ι ο ς Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου Ν ε κ τ ά ρ ι ο ς Ὁ Κισάμου καί Σελίνου Ἀ μ φ ι λ ό χ ι ο ς Ὁ Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου Ἀν δ ρ έ α ς Ἀρχιγραμματεύς: Ἀρχιμ. Κύριλλος Διαμαντάκης Ὑπογραμματεύς: Διακ. Πρόδρομος Ξενάκης Κωδικογράφος: Ἀρχιμ. Νήφων Βασιλάκης

47 ΙεΡΑ ΜΗΤΡΟπΟΛΙΣ ΓΟΡΤυνΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑδΙΑΣ Ἁγιολόγιο Ἅγ. Ἀπόστολοι: Κάρπος 26 Μαΐου, Παῦλος 29 Ἰουνίου, Τίτος 25 Αὐγούστου, Ἀρίσταρχος 27 Σεπτεμβρίου, Ζηνᾶς 27 Σεπτεμβρίου, Λουκᾶς Εὐαγγελι στής 18 Ὀκτωβρίου, Ἀρτεμᾶς 30 Ὀ - κτω βρίου, Ἀπολλώς 8 Δεκεμβρίου. Ἅγ. Ἐπίσκοποι: Ἀνδρέας Γορτύνης Ἀρχιεπ. Κρήτης ὑμνογράφος 4 Ἰουλίου, Κύριλλος Γορτύνης Ἱερομάρτυς 14 Ἰουνίου καί 9 Ἰουλίου, Πέτρος Γορτύνης Νέος Ἱερομάρτυς 14 Ἰουλίου, Μαρτύριος Γορτύνης 14 Ἰουλίου, Θεόδωρος Γορτύνης 25 Ἰουλίου, Μύρων Γορτύνης θαυματουργός 8 Αὐγούστου, Εὐτύχιος Γορτύνης 17 Αὐγούστου, Ἰκόνιος Γορτύνης 9 Σεπτεμβρίου, Βασίλειος Γορτύνης 16 Σεπτεμβρίου, Εὐμένιος Γορτύνης θαυματουργός 18 Σεπτεμβρίου, Παῦλος Γορτύ

48 νης θαυματουργός Α Κυριακή Ὀκτωβρίου, Φίλιππος Γορτύνης 8 Ὀκτωβρίου, Ἠλίας Γορτύνης 13 Ὀκτωβρίου, Ἰωάννης Ἀρκαδίας 13 Ὀκτωβρίου, Μελέτιος Πηγᾶς Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας 13 Ὀκτωβρίου. Ἅγ. Μάρτυρες: Ἅγιοι Δέκα 23 Δεκεμβρίου. Ἅγ. Νεομάρτυρες: Γεώργιος καί οἱ σύν αὐτῷ Δώδεκα Νεομ. Γέργερης 25 Μαρτίου, Ἰωάννης «Ἀρναουτογιάννης» 19 Μαΐου, Τρεῖς Νεομάρτυρες Ἀπόστολος, Ζαχαρίας καί Δημήτριος ἐξ Ἄνω Μουλίων Κυριακή μετά τήν 15ην Αὐγούστου, Ἰσίδωρος Ἱερομάρτυς καί τέκνα του Βαλῆ Μεσαρᾶς 18 Ὀκτωβρίου. Ἅγ. Ὁσιομάρτυρες: Εὐτυχιανός 17 Αὐγούστου. Ὅσιοι: Μάξιμος ὁμολογητής 21 Ἰανουαρίου, Μεθόδιος Νυβρίτου 25 Ἰουνίου, Παρθένιος καί Εὐμένιος Κουδουμᾶ 10 Ἰουλίου, Ἀρσένιος Ἁγιοφαραγγίτης 14 Ἰουλίου, Κασσιανή 17 Αὐ - γούστου, Χαράλαμπος Καλυβιανῆς 23 Αὐγούστου, Ἰωάννης Ξένος ἐκ Σίββα Πυργιωτίσσης 20 Σεπτεμβρίου, Ὁσιομ. καί Ὁσίων Καλυβιανῆς 28 Σεπτεμβρίου, Νίκων «Μετανοεῖτε» 26 Νοεμβρίου, Γρηγόριος Σιναΐτης καί ὁ μαθητής αὐτοῦ Γεράσιμος Εὐβοεύς 27 Νοεμβρίου

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2016 Αντωνιου του Μεγαλου Θεοδοσιου Αθανασιου και Κυριλλου Ευθυµιου Ιωαννου του Προδροµου Γρηγοριου Θεολογου Τατιανης Ξενοφωντος Τα Αγια Θεοφανεια Ανακοµιδη Λειψανων Ιωαννου Χρυσοστοµου Περιτοµη

Διαβάστε περισσότερα

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Νηστεία είναι η λήψη «ξηράς τροφής» (ξηροφαγία), χωρίς λάδι ή κρασί, μια φορά την ημέρα, και μάλιστα την ενάτη ώρα (γύρω στις 3 μ. μ.). Λήψη τροφής, έστω

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ SCHAERBEEK 293, rue du Progrès - 1030 Schaerbeek. Email: paroisse.schaerbeek@gmail.com Τηλ. : 02-201.19.38. Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα Δευτέρα

Δευτέρα Δευτέρα Ημερολόγιο 202 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ 27η εβδομάδα Δευτέρα 4 2 Δ Ματθαίου Κοσμά & Δαμιανού των Αναργύρων 3 Κατάθεσις εσθήτος Υακίνθου, Θεοδότης μαρτ., Θεοτόκου, Ανατολίου Κων/πόλεως, Ιουβεναλίου Ιεροσ. Ιωακείμ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Η.Σ.Α.Π.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Η.Σ.Α.Π. Ο Παρθενώνας, Οκτώβριος 139 ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ Θεοκτίστου οσίου Θεοδοσίου Κοιν. - Αγαπίου οσίου Αθανασίου & Κυρίλλου πατρ. Αλεξανδρείας Γρηγορίου Θεολόγου - Αυξεντίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 3 Κυριακή 7 8 10 11 12 ΙΟΥΛΙΟΥ Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Β Ματθαίου 06:30-10:00 06:30-09:45 ΣΤΗ : Μνημόσυνο Κυπριανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Μητροπολιτῶν Πάφου Χρύσανθου, Κιτίου Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

Ἰανουάριος 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟΝ Αὐστηρή νηστεία Κατάλυσις οἴνου, καὶ ἐλαίου = κατάλυσις ἰχθύος

Ἰανουάριος 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟΝ Αὐστηρή νηστεία Κατάλυσις οἴνου, καὶ ἐλαίου = κατάλυσις ἰχθύος Ἰανουάριος 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ Τῶν 14,000 νηπίων ὑπὸ Ἡρώδου ἀνερεθέντων ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ὁσ. Συγκλητικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Ἰανουάριος 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟΝ

Ἰανουάριος 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟΝ Ἰανουάριος 2016 Δεκ. 21/3 ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ Ἰουλιανῆς μάρτυρος Δεκ. 28/10 MΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ Τῶν 20,000 μαρτύρων ἐν Νικομηδείᾳ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ἡ Σύναξις τῶν 70 Ἀποστόλων MΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

να θυμηθώ Sxoliko Hmerologio 2017_FINAL.indd /5/16 9:38 μ.μ.

να θυμηθώ Sxoliko Hmerologio 2017_FINAL.indd /5/16 9:38 μ.μ. να θυμηθώ Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Εθνική γιορτή 27 28 29 30 31 Τετάρτη 1 Μαρτίου Ευδοκίας οσιομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

γοητεία µε φόντο τον αιθέρα

γοητεία µε φόντο τον αιθέρα Εφηµερίδα «Καληµέρα κυρά-γη» Χατζηανέστη, 00 ράµα Τηλ. /Φαξ: 0 email: ecodrama@otenet.gr ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ ΠΤΗΝΑ γοητεία µε φόντο τον αιθέρα 0 Οικολογική Κίνηση ράµας Εφηµερίδα «Καληµέρα κυρά-γη» Χατζηανέστη,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ αλεξανδρου Οἱ ἀρχαῖοι Ἓλληνες τήν

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ. Ἡμερολόγιον 2013. Ἀφιερωμένο στά παρεκκλήσια τῆς ἐνορίας μας

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ. Ἡμερολόγιον 2013. Ἀφιερωμένο στά παρεκκλήσια τῆς ἐνορίας μας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Ἡμερολόγιον 2013 Ἀφιερωμένο στά παρεκκλήσια τῆς ἐνορίας μας ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ (Ἀργία, Μ. Ἁγιασµός)

Διαβάστε περισσότερα

Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας

Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας OIΚOYMENIKON OYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ἀφιερωμένον εἰς τούς ΑΓΙΟΥΣ MA ΡΤΥΡΑΣ Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας Ε Γ Κ Ο Λ Π Ι Ο Ν Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 Ἡ Α. Θ. Π. ὁ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΩΝ Ημερολόγιο 2013 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος: Θέος Θεοδόσης Τηλ.: 210 5021987-6974009294 Αντιπρόεδρος: Ντουράκης Νίκος Τηλ.: 6944599934 nntour@hotmail.com Γεν. Γραμματέας: Μπλέτσα Ελένη Τηλ.: 210 2132822-6977378707

Διαβάστε περισσότερα

OIKOYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

OIKOYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ OIKOYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ἀφιερωμένον εἰς τούς ΑΓ. ΔΕΚΑ ΜΑΡΤΥΡΑΣ τούς ἐν Γορτύνῃ μαρτυρήσαντας ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣΕ 2010 Ἀπόσπασµα Σεπτοῦ Πατριαρχικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ MON ΠΑΡ FRI ΤΡΙ TUE ΠΕΜ THU ΤΕΤ WED ΣΑΒ SAT ΚΥΡ SUN. Σάββας Τρύφωνος - Αθηένου, 29 Ιανουαρίου 2014

ΕΥ MON ΠΑΡ FRI ΤΡΙ TUE ΠΕΜ THU ΤΕΤ WED ΣΑΒ SAT ΚΥΡ SUN. Σάββας Τρύφωνος - Αθηένου, 29 Ιανουαρίου 2014 0 0 Σάββας Τρύφωνος Αθηένου, Ιανουαρίου 0 Σάββας Τρύφωνος - Αθηένου, Ιανουαρίου 0 Επιστηµονικό όνοµα: Ophrys flavomarginata (Renz) Η Baumann & Kǜnkele Σέπαλα πράσινα. Χείλος χρώµατος καφέ, καλυπτόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014

Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014 Λατρευτικό Ενοριακό Πρόγραμμα Μηνός Αυγούστου Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014 Η πρόοδος του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού, ήτοι η έξοδος αυτού εκ του ιερού Παλατιού εις την Πόλιν. Των αγίων Επτά Μαρτύρων Παίδων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από Ι1^ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μέχρι 15^ Σεπτεμβρίου 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ώρα 7-10 π.μ. Η τελετή της Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη 2. Παρασκευή. 3. Σάββατο Μαλαχίου προφ., Γορδίου μάρτ. 4. Κυριακή. 1. Εβδομάδα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη 2. Παρασκευή. 3. Σάββατο Μαλαχίου προφ., Γορδίου μάρτ. 4. Κυριακή. 1. Εβδομάδα ΑΤΖΕΝΤΑ 2015 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1. Εβδομάδα 29. Δευτέρα Υπό Ηρώδου αναιρεθέντων 14.000 νηπίων 30. Τρίτη Ανυσίας, Φιλεταίρου, Λέοντος οσ. 31. Τετάρτη Μελάνης οσ., Ζωτικού ορφαντρόφου ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Λατρευτικό Πρόγραμμα Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής 2014

Λατρευτικό Πρόγραμμα Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής 2014 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΑΜΦΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, T.K. 54 250, ΤΗΛ. & ΦΑΞ.: 2310 303.216 ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: WWW.AGKYRIAKI.GR, ΕMAIL: AGKYRIAKI@GMAIL.COM Λατρευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Ιερά Μονή Παναγίας Εύρου Ναός Παναγίας Κοσµοσώτηρας

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 2 0 1 5

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 2 0 1 5 ΕΚΚΛ ΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 2 0 1 5 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2 0 1 5 ἀπὸ τοῦ Σωτηρίου Ἔτους τῆς κατὰ Σάρκα Γεννήσεως τοῦ ΑΝΑΡΧΟΥ, ΠΡΟΑΙΩΝΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ MON ΤΡΙ TUE ΤΕΤ WED ΠΕΜ THU ΠΑΡ FRI ΣΑΒ SAT ΚΥΡ SUN. Σάββας Τρύφωνος Μαχαιράς 12/1/2015. Crocus hartmannianus Σάββας Τρύφωνος Μαχαιράς 12/1/2015

ΕΥ MON ΤΡΙ TUE ΤΕΤ WED ΠΕΜ THU ΠΑΡ FRI ΣΑΒ SAT ΚΥΡ SUN. Σάββας Τρύφωνος Μαχαιράς 12/1/2015. Crocus hartmannianus Σάββας Τρύφωνος Μαχαιράς 12/1/2015 0 0 0 0 Crocus hartmannianus Σάββας Τρύφωνος Μαχαιράς //0 Ότι έγραψα ήθελα µόνο να µπορούν να το µαζέψουν ως µια αγκαλιά αγρολούλουδα ή ένα αµφορέα µε ρέον φως τα παιδιά του κόσµου. Ανδρέας Χατζηχαµπής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑσ kai ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑσ kai ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑσ kai ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑσ και ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Ὁ Μαντινείας καὶ Κυνουρίας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΤΡΑΣ & ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΤΡΑΣ & ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΤΡΑΣ & ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ 2012 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ Ἡ εἰκών πάντων τῶν ἐν Κρήτῃ διαλαμψάντων Ἁγίων. Ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ὁ Α. Ὁ Σεβασμιώτατος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ Ἡ εἰκών πάντων τῶν ἐν Κρήτῃ διαλαμψάντων

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΥΣ 2013. Ἀφιέρωμα. εἰς τόν ἀείμνηστον Μητροπολίτην ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ. κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ & ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ ΛΒ ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ

ΕΤΟΥΣ 2013. Ἀφιέρωμα. εἰς τόν ἀείμνηστον Μητροπολίτην ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ. κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ & ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ ΛΒ ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ & ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Ἀφιέρωμα εἰς τόν ἀείμνηστον Μητροπολίτην κυρόν ΝΙΚΟΔΗΜΟΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΠΡΟΝΟΙᾼ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος ή Κοιν. Ονομα Εκκλησίας Τηλέφωνο. Αγία Βαρβάρα Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας Αγία Ειρήνη (Κανναβιών) Ιερός Ναός Αγίας Ειρήνης

Δήμος ή Κοιν. Ονομα Εκκλησίας Τηλέφωνο. Αγία Βαρβάρα Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας Αγία Ειρήνη (Κανναβιών) Ιερός Ναός Αγίας Ειρήνης 1 Δήμος ή Κοιν. Ονομα Εκκλησίας Τηλέφωνο Αγία Βαρβάρα Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας 22542195 Αγία Ειρήνη (Κανναβιών) Ιερός Ναός Αγίας Ειρήνης 22923295 Αγία Μαρίνα (Ξυλιάτου) Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης 22953390

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Φ Α Λ Ι Ο Ν τοῦ ἔτους 2 0 1 5 ( ϊιε') Ἰνδικτιών: 8 Ἡλίου κύκλοι: 19 ελήνης κύκλοι: 18 ελήνης θεμέλιον: 13 Κρεωφαγίας ἡμέραι: 40

Π Α Φ Α Λ Ι Ο Ν τοῦ ἔτους 2 0 1 5 ( ϊιε') Ἰνδικτιών: 8 Ἡλίου κύκλοι: 19 ελήνης κύκλοι: 18 ελήνης θεμέλιον: 13 Κρεωφαγίας ἡμέραι: 40 Α Φ Α Λ Ι Ο Ν τοῦ ἔτους 0 ( ϊιε') Ἰνδικτιών: Ἡλίου κύκλοι: ελήνης κύκλοι: ελήνης θεμέλιον: ρεωφαγίας ἡμέραι: 0 ὸ ριῴδιον ἄρχεται: Ἡ Ἀπόκρεω: Ἡ Μεγ. εσσαρακοστή ἄρχεται: Ὁ Εὐαγγελισμός: Νομικὸν Φάσκα: Λατίνων

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Πού έγινε η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος; Α. Κωνσταντινούπολη Β. Έφεσο Γ. Νίκαια Δ. Χαλκηδόνα 2) Ποιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας καθαιρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. Η παρούσα έκδοση πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη συμβολή της Μαρίας Βασιλειάδου και βασίστηκε σε δική της ιδέα.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. Η παρούσα έκδοση πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη συμβολή της Μαρίας Βασιλειάδου και βασίστηκε σε δική της ιδέα. Copyright: ΚΕ.Δ.Α. Υπεύθυνες έκδοσης: Μαρία Παυλή-Κορρέ, Πιέρα Λευθεριώτου Επεξεργασία υλικού, επιμέλεια εντύπου: Μαρία Παυλή-Κορρέ, Πιέρα Λευθεριώτου Δημιουργικό: Πέτρος Παπαπέτρος Παραγωγή εντύπου: ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ...Κάν ἡμεῖς αὐτοί ἤ Ἄγγελος ἐξ Οὐρανοῦ, εὐαγγελίζεται ὑμῖν, παρ ὁ εὐαγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλάτας Α 8-11) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗ +ΑΡΧ/ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

6 (19) ΑΡΓΙΑ ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ. 13 (26) Ἑρμύλου & Στρατονίκου μαρτύρων. 20 (2) ΑΡΓΙΑ Εὐθυμίου του. Μεγάλου 27 (9) 30 (12) ΑΡΓΙΑ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

6 (19) ΑΡΓΙΑ ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ. 13 (26) Ἑρμύλου & Στρατονίκου μαρτύρων. 20 (2) ΑΡΓΙΑ Εὐθυμίου του. Μεγάλου 27 (9) 30 (12) ΑΡΓΙΑ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ιανουαριοσ ΠΕΡΙΤΟΜΗ Ι. ΧΡΙΣΤΟΥ, Μεγ. Βασιλείου Προεόρτια θεοφανείων Σιλβέστρου Ρώμης, Σεραφείμ Σάρωφ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Μαλαχίου προφ., Γορδίου μ. Σύναξις τω ν 70 Ἀποστόλων Νηστεία ΜΕΓΑΛΕΣ ΩΡΕΣ Θεοπέμπτου μ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ ΙΕΡΟΣ NAOΣ KΟΙMHΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΛΛΗNOKAΣTΡOY KAΡΔΙΤΣΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ ΙΕΡΟΣ NAOΣ KΟΙMHΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΛΛΗNOKAΣTΡOY KAΡΔΙΤΣΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ ΙΕΡΟΣ NAOΣ KΟΙMHΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΛΛΗNOKAΣTΡOY KAΡΔΙΤΣΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2014 ΠΑΤΡΙΚΑΙ ΕΥΧΑΙ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ έ μεγάλη χαρά ἐπικοινωνῶ καί ἐφέτος μαζί σας, θέλοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ἡμερολόγιον Ἀφιερωμένο στίς περιώνυμες Μονές τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σκοπέλου καί στόν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Ρηγῖνο

Ἡμερολόγιον Ἀφιερωμένο στίς περιώνυμες Μονές τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σκοπέλου καί στόν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Ρηγῖνο ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ, ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ἡμερολόγιον 2012 Ἀφιερωμένο στίς περιώνυμες Μονές τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σκοπέλου καί στόν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Ρηγῖνο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΡΟΟΛΙΣ ΚΩΝΣΑΝΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2014 3 ΙΕΡΑ ΜΗΡΟΟΛΙΣ ΚΩΝΣΑΝΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2014 4 «όν ἄρτον ἡμῶν τόν ἐπιούσιον δός ἡμῖν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Όταν ένα έργο, είμαστε σίγουροι, ότι δεν γράφτηκε από αυτόν με το όνομα του οποίου παραδίδεται, λέγεται: A. Nόθο Β. Αμφιβαλλόμενο Γ. Ανώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας

Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας Άγιος Θύρσος, Άγιος Φίλων, Απόστολος Ανδρέας από ναό Αγίας Τριάδας Ριζοκαρπάσου Εκκλησίες Αφέντρικας Χάρτης Leonida Attar (1542) Τουρκοκύπριοι και Τούρκοι στην Καρπασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 2 0 1 3

ΕΚΚΛΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 2 0 1 3 ΕΚΚΛΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 2 0 1 3 Τὸ Ὅραμα τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, ἡ κατὰ μεσημβρίαν εἰς τὸν οὐρανὸν ὑπὲρ τὸν ἥλιον ἐμφάνισις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, «Ἐν Τούτῳ Νίκα» (τοιχογραφία Ραφαήλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ Ν ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2Ο15

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ Ν ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2Ο15 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ Ν ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2Ο15 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2O15 ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ * ΕΤΟΣ E ΡΕΘΥΜΝΟΝ 2 Εἰκόνα

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 2 0 1 5

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 2 0 1 5 ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 2 0 1 5 Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Ε Ν Ο Ν ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Α' ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ ΕΛΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΠΙΣΤΙΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ναός τοῦ Ἁγ. Νικολάου στήν Μοσχόπολη Σ.Φ.Ε.Β.Α.

Ὁ Ναός τοῦ Ἁγ. Νικολάου στήν Μοσχόπολη Σ.Φ.Ε.Β.Α. Σ.Φ.Ε.Β.Α. Ὁ Ναός τοῦ Ἁγ. Νικολάου στήν Μοσχόπολη Τ ό φετινό ἡμερολόγιο τῆς Ἑνώσεώς μας εἶναι ἀφιερωμένο στό Βλαχόφωνο Ἑλληνισμό τῆς Βορείου Ἠπείρου. Οἱ Βλάχοι, γνήσιοι καί ἀκμαῖοι Ἕλληνες, μέ πλουσιότατη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ Ιούνιος 2016 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Σάββατο 28 Μαΐου Κυριακή 29 Μαΐου Μέγας Αρχιερατικός

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία

Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Ενότητα Δ: Υστεροβυζαντινή Τέχνη (1204-1453) Αρχιτεκτονική-Ζωγραφική. Στουφή - Πουλημένου Ιωάννα Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Τμῆμα Θεολογίας - Θεολογικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 17/3/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 2000 9.67 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 2000 9.75 3 ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡμερολόγιο Ἀφιερωμένο στόν Μακαριστό Μητροπολίτη Χαλκίδος κυρό ΓΡΗΓΟΡΙΟ (Πλειαθό) ἐπί τῇ συμπληρώσει 90 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνθρονίσεώς του (1923-2013)

Ἡμερολόγιο Ἀφιερωμένο στόν Μακαριστό Μητροπολίτη Χαλκίδος κυρό ΓΡΗΓΟΡΙΟ (Πλειαθό) ἐπί τῇ συμπληρώσει 90 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνθρονίσεώς του (1923-2013) ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ἡμερολόγιο Ἀφιερωμένο στόν Μακαριστό Μητροπολίτη Χαλκίδος κυρό ΓΡΗΓΟΡΙΟ (Πλειαθό) ἐπί τῇ συμπληρώσει 90 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνθρονίσεώς του (1923-2013) ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημία Ποδηλασίας Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας Αποτελέσματα αγώνα "Άρωνας 2015" - 22/3/2015

Ακαδημία Ποδηλασίας Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας Αποτελέσματα αγώνα Άρωνας 2015 - 22/3/2015 A0 ΑΓΟΡΙΑ 1 8 ΖΕΝΙΟΥ ΑΒΡΑΑΜ AGIOS MNASON 4 0:12:22 2 6 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ AGIOS MNASON 4 0:13:21 3 2 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΠΡΟΣ AGIOS MNASON 4 0:13:21 4 64 Εφραίμ Πατσαλιδης Δημητρης POL 4 0:13:24 5 3 ΧΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β'

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ Α' Πρόλογος Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ. ΠΕΤΡΟ Γ Ζ' 13 Πρόλογος Ηγουμένου Μονής Μαχαιρά Αρχιμαδρίτου ΑΡΣΕΝΙΟΥ... 15 Χρονικόν εορταστικών εκδηλώσεων Όκτακοσιετηρίδος Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής

Διαβάστε περισσότερα

Θα σας εξαφανίσουμε! θα... θα... θα...

Θα σας εξαφανίσουμε! θα... θα... θα... ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2012 Το ελληνικό ημερολόγιο που μας υπενθυμίζει καθημερινά όλες τις ονομαστικές γιορτές και τις επίσημες αργίες ΔΕΝ ΕΙΜΕΘΑ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ. ΕΙΜΕΘΑ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ! ΘΑ ΣΑΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΟΥΜΕ!

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ.

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ. 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Καθαρά) 3/3 Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3 5/3 Κ.ΤΡΙΤΗ Κ.ΤΕΤΑΡΤΗ Μένα Απόδειπνο Β' μέρος Μ. Κανόνος. Μελέτη της Αγίας Γραφής με τον Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 590 Κ.Δ.Π. 82/2005 Αρ. 3959, 25.2.2005 Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Διάταγμα με βάση τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 4.2.2014 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω μόνιμους με δοκιμασία διορισμούς Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά Παναγία της Ασίνου Ελληνικά 1 ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΙΝΟΥ Ή ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΡΒΙΩΤΙΣΣΑΣ Η καμαροσκέπαστη, με δεύτερη ξύλινη στέγη εκκλησία της Παναγίας της Ασίνου, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Νικητάρι,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Δευτέρα, 11 Μάιος 2015 Άγιον Όρος Αδελφέ, πατέρα, γέροντα και ΦΙΛΕ, αγαπημένε μου Σπυρίδωνα καλή ανάπαυση και Καλή Ανάσταση. π. Τιμόθεος Ηλιάκης "Στις 04.10

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Τέλ. Αβίβ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Φόροι αεροδρομίων, βίζα Ισραήλ. Διαμονή σε επιλεγμένα

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Τέλ. Αβίβ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Φόροι αεροδρομίων, βίζα Ισραήλ. Διαμονή σε επιλεγμένα ΠΑΣΧΑ 2014 7 Μέρες 7-13 Απριλίου ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΙΝΑ 1 η ΜΕΡΑ M.ΤΡΙΤΗ (7/4)ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Συγκέντρωση 18.00 μ.μ στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πτήση με Aegean Airlines A3 127 στις 20.45 μ.μ για Αθήνα. Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης. Ελληνικά

Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης. Ελληνικά 1 Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης Ελληνικά 2 Ο Άγιος Νικόλαος της Στέγης Πήρε το όνομα του μετά την προσθήκη της δεύτερης Στέγης του ναού τον 13ον αιώνα, για την προστασία του από τα χιόνα και τη βροχή.

Διαβάστε περισσότερα

Προσκυνηματική Εκδρομή

Προσκυνηματική Εκδρομή Προσκυνηματική Εκδρομή στους Αγίους Τόπους ραγματοποιήθηκε από τις 23 μέχρι και τις 27 Αυγούστου πενθήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους των μελών και των φίλων των Χριστιανικών Συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2014. Τήν παροῦσαν ἔκδοσιν εὐλαβῶς ἀφιεροῦμεν εἰς τούς Ἁγίους Ἀκάκιον & Δαμασκηνόν Ἐπισκόπους Λητῆς & Ρεντίνης

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2014. Τήν παροῦσαν ἔκδοσιν εὐλαβῶς ἀφιεροῦμεν εἰς τούς Ἁγίους Ἀκάκιον & Δαμασκηνόν Ἐπισκόπους Λητῆς & Ρεντίνης ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2014 Τήν παροῦσαν ἔκδοσιν εὐλαβῶς ἀφιεροῦμεν εἰς τούς Ἁγίους Ἀκάκιον & Δαμασκηνόν Ἐπισκόπους Λητῆς & Ρεντίνης Ὁ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΘΕΟΛΟΓΩΝ. του συνεργάτη μας θεολόγου Ευαγγέλου Δεναξά.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΘΕΟΛΟΓΩΝ. του συνεργάτη μας θεολόγου Ευαγγέλου Δεναξά. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΘΕΟΛΟΓΩΝ του συνεργάτη μας θεολόγου Ευαγγέλου Δεναξά. 1) Σε ποια επιστολή του ο Απόστολος Παύλος μιλά για τον κενό τάφο της Ανάστασης ; Α. Προς Εφεσίους Β. Προς Κορινθίους Γ. Προς Γαλάτας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΗΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τις βραβεύσεις

Ανακοίνωση για τις βραβεύσεις Ανακοίνωση για τις βραβεύσεις Παρατηρήσεις / Διευκρινήσεις: Σύμφωνα με την προκήρυξη, σε κάθε τάξη, βραβεύεται περί του 15% του τελικού αριθμού των συμμετεχόντων. Με βάση τις τελικές συμμετοχές, ανά τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος» πραγματοποιήθηκε, από τις 13-15 Φεβρουαρίου 2014, στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας στο Παραλίμνι το Β Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι'

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΘΕΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ, ΣΥΡΙΑΣ, ΑΡΑΒΙΑΣ, ΚΙΛΙΚΙΑΣ, ΙΒΗΡΙΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' 8-13 ΜΑΪΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2012 ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2012 ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 20 ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗ. Φεβρουάριος Δε Τρ Τε Πέ Πα Σά Κυ. Μάρτιος. Ιανουάριος Δε Τρ Τε Πέ Πα Σά Κυ. Δε Τρ Τε Πέ Πα Σά Κυ. Μάιος Δε Τρ Τε Πέ Πα Σά Κυ

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗ. Φεβρουάριος Δε Τρ Τε Πέ Πα Σά Κυ. Μάρτιος. Ιανουάριος Δε Τρ Τε Πέ Πα Σά Κυ. Δε Τρ Τε Πέ Πα Σά Κυ. Μάιος Δε Τρ Τε Πέ Πα Σά Κυ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗ Ιανουάριος Δε Τρ Τε Πέ Πα Σά Κυ 52 1 1 2 3 4 5 6 7 8 2 9 10 11 12 13 14 15 3 16 17 18 19 20 21 22 4 23 24 25 26 27 28 29 5 30 31 Απρίλιος Δε Τρ Τε Πέ Πα Σά Κυ 13 1 14 2 3 4 5 6 7 8 15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΝΟΡΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 2015 Α/Α ΕΝΟΡΙΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 1. ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ: Α Β Γ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σάββατο 3:00-4:00 μ.μ.

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΝΟΡΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 2015 Α/Α ΕΝΟΡΙΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 1. ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ: Α Β Γ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σάββατο 3:00-4:00 μ.μ. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΝΟΡΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 2015 Α/Α ΕΝΟΡΙΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 1. ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Α Β Γ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σάββατο 3:00-4:00 μ.μ. ΑΓΟΡΙΑ Δ Ε ΣΤ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ Υπάρχουν στοιχεία από το έτος 1946. Από τα μαθητολόγια για το έτος 1946 καταγράψαμε τους μαθητές όλων των τάξεων, ενώ για τα επόμενα έτη καταγράψαμε μόνο τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015)

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.282 & 210-72.72.993, e-mail: fspk2008@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

21. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ

21. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ 21. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Μ. Ανω Μονή Χρυσοπηγή Δίβρης Ι.Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου Κρεμαστής Ι.Μ. Αγ.Νικολάου Φραγκοπηδήματος Ι.Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου Σκαφιδιάς 22. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ & ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (OVERALL) Α/Α Αγων.Δελτιο fial 1 179 ΚΥΡΙΑΚΟΥ Κυριάκος Χ 10 8 10 10 10 X 48 48 1st 2 70 ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ Κώστας 10 8 10 5 5 8 10 46 36 2d 3 30 "COOL" 4 3 6 Χ 2 Χ 8 23 23 3rd 4 31 ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ Άλκης

Διαβάστε περισσότερα

Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212. Εύοσµος Αγίας Ειρήνης 5 2310 761 325 Αγία Ειρήνη

Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212. Εύοσµος Αγίας Ειρήνης 5 2310 761 325 Αγία Ειρήνη MY MOMENT Εκκλησίες ς Αγία Αικατερίνη Αγία Αναστασία Ηούς & Σαχτούρη 2310 225 580 Κηφησίας & Μεγάλου Αλεξάνδρου 2310 447 444 Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212 Πρώην Αγία Βαρβάρα Σταυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα χορτιατη - θεσσαλονικησ α εβδομαδα κυριακη τυρινης 7.30 10.30 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 5.30 μ.μ Α Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως) καθαρα δευτερα 8.00 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΕΡΕΩΝ Ι.ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΦΟΥ 2015 Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΝΟΡΙΑ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ 1. Διάκ. Αλέξανδρος Motrea 96817324 2. Οικ.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΕΡΕΩΝ Ι.ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΦΟΥ 2015 Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΝΟΡΙΑ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ 1. Διάκ. Αλέξανδρος Motrea 96817324 2. Οικ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΕΡΕΩΝ Ι.ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΦΟΥ 2015 Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΝΟΡΙΑ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ 1. Διάκ. Αλέξανδρος Motrea 96817324 2. Οικ. Αναστάσιος Π"Γεωργίου Πέγεια 8560 26621268 99427373 3. Π/ Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

6 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ ΠΑΤΜΟΣ - ΛΕΙΨΟΙ

6 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ ΠΑΤΜΟΣ - ΛΕΙΨΟΙ ΑΘ ΜΩΡΑΙΤΗΣ Ο.Ε. TOURIST AND TRAVEL AGENCY ΠΑΤΡΩΝ 19 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΗΛ. : 27410-28588 FAX: 27410-25073 e-mail: moraitis.kor@hotmail.com www.narkissostravel.gr 6 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2016 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2016

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2016 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2016 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2016 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2016 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ κ. ΔΩΡΟΘΕΟΥ Β' ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2016 Ελογημένα μου παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5. 11. 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΌΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 NΙΚΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΩΤΗΡΗΣ 2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 8 /4/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 8 /4/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΛΣΟΣ 1999 9.48 2 ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΣΙΑ 1999 9.50 3 ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13 Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές Το πλήρωμα του χρόνου Συνάντηση Ιουδαϊκού κόσμου με ελληνισμό. Μετάφραση των εβδομήκοντα, Φίλωνας μέσω της αλληγορίας. Η ελληνική φιλοσοφία έδωσε την έννοια της θεωρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα