Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας"

Transcript

1 OIΚOYMENIKON OYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ἀφιερωμένον εἰς τούς ΑΓΙΟΥΣ MA ΡΤΥΡΑΣ Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας Ε Γ Κ Ο Λ Π Ι Ο Ν Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

2 Ἡ Α. Θ. Π. ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ (Κρήτη 1992) - 2 -

3 Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Γορτύνης καί Ἀρκαδίας, ὑπέρτιμε καί ἔξαρχε Κεντρῴας Κρήτης, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητέ ἀ - δελφέ καί συλλειτουρ γέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε Μακάριε, χάρις εἴη τῇ ὑμετέρᾳ Ἱερότητι καί εἰρήνη παρά Θεοῦ. Προφρόνως ἀνταποκρινόμεθα εἰς τό εὐ γενές αἴτημα τῆς ὑμετέρας ἀγαπητῆς ἡ - μῖν Ἱερότητος ὅπως εὐλογήσωμεν τήν ἔκ - δοσιν τοῦ ἡμερολογίου τῆς καθ ὑμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὅπερ μέλλει νά τιμήσῃ πάντας τούς ἐν Γορτύνῃ καί Ἀρκαδίᾳ διαλάμψαντας Ἁγίους Μάρτυρας. Οἱ Ἅγιοι οὗτοι Μάρτυρες καί προστάται τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ὑμῶν καταδεικνύουσι τάς βαθείας ἀνά τούς αἰῶνας ρίζας τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως εἰς τήν Ἐ - παρχίαν ὑμῶν, ἥτις, ἤδη ἐκ τῶν μέσων τοῦ Γ μ.χ. αἰῶνος, ἀπέδωκεν ἀγλαούς καρπούς, οἷοι οἱ Ἅγιοι δέκα Μάρτυρες οἱ ἐν - 3 -

4 Κρήτῃ, οἱ συνδέοντες τήν εὐκλεᾶ μεγαλόνησον μετά τῆς Ἕδρας τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, τῆς Βασιλίδος δηλονότι τῶν Πόλεων, εἰς τήν ὁποίαν τά ἱερά αὐτῶν Λείψανα, «ἔνδροσα καί ἀνθηρά» εὑρεθέντα, ὑπό τοῦ Ἁ - γιωτάτου προκατόχου ἡμῶν Πατριάρχου Παύλου μετηνέχθησαν. Ἡ ἐν Χριστῷ δέ αὔξησις τῆς πίστεως παρ ὑμῖν εἶχεν ὡς ἀποτέλεσμα νά ἀναθάλουν καί κατά τούς μετέπειτα χρόνους Ἅγιοι Μάρτυρες, ὡς ὁ Ὅσιος Εὐτυχιανός, ὁ ἀναιτίως ὑπό κακούργου ἐν τῷ τόπῳ τῆς ἀσκήσεως αὐτοῦ φονευθείς, ὁ νέος Ἱερομάρτυς Ἰσίδωρος, μετά τῶν τέκνων αὐτοῦ Γεωργίου καί Εἰρήνης τόν στέφανον τοῦ μαρτυρίου ἀναδησάμενος, καί οἱ ἐκ τῶν Νεομαρτύρων Ἀπόστολος, Δημήτριος καί Ζαχαρίας, ἔτι δέ καί ὁ ἐξ Ἀγαρηνῶν Ἅγιος Ἰωάννης. Εἶναι ὄντως ἀξιέπαινα τά φιλάγια καί φιλοπάτορα αἰσθήματα ὑμῶν καί ἡ ἐξ αὐτῶν ὑποκινουμένη προσπάθεια ὅπως καί διά τῆς ἐκδόσεως ἡμερολογίου καταστήσητε εὐρύτερον γνωστούς τούς προστάτας τῆς Ἱερᾶς ὑμῶν Μητροπόλεως Ἁγίους Μάρτυρας, τοῦτο μέν εἰς τιμήν αὐτῶν καί δόξαν τοῦ Παναγάθου Θεοῦ, τοῦ ἐνδυναμώ

5 σαντος αὐτούς, ὥστε νά τελέσωσι τόν δρόμον, τήν πίστιν τετηρηκότες, καί λάβωσι τόν τῆς δικαιοσύνης στέφανον, τοῦτο δέ εἰς βοήθειαν τοῦ ποιμνίου ὑμῶν, τό ὁποῖον, μελετῶν τήν ἀναστροφήν αὐτῶν, θά παρακινηθῇ εἰς μίμησίν των, οὐ μήν δέ καί εἰς ἐπίκλησιν τῆς πρεσβείας αὐτῶν κατά τάς παντοίας τοῦ βίου περιστάσεις. Ὅθεν, εὐχόμενοι ὑμῖν τε καί τῷ καθ ὑμᾶς θεοφιλεῖ ποιμνίῳ τά βέλτιστα διά τόν προσεχῆ ἐνιαυτόν τοῦ Κυρίου, καταστέφομεν ὑμᾶς ταῖς πατρικαῖς καί Πατριαρχικαῖς ἡμῶν εὐλογίαις, αἰ - τούμενοι παρά τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅπως, ταῖς πρεσβείαις τῶν ὡς ἄνω Ἁγίων, κρατύνῃ ὑμᾶς εἰς τὸ γενέσθαι ἀντάξια τέκνα αὐτῶν. Σεπτεμβρίου κ βια - 5 -

6 Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριος. (Στό Καθολικό τῶν ἐρημιτῶν τοῦ Ἁγιοφάραγγου ) - 6 -

7 Ἀντί προλόγου Τήν περσυνή ἀφιέρωση τοῦ ἡμερολογίου μας στούς Ἁγ. Ἐπισκόπους τῆς Ἀποστολικῆς Μητρόπολης Γορτύνης καί Ἀρκαδίας, τῆς Πρωτόθρονης Ἐκκλησίας τῶν Γορτυνίων, διαδέχεται ἡ παροῦσα, πρός τούς Ἁγ. Μάρτυρές της. Ἡ θερμή πίστη τῶν Ἁγ. Μαρτύρων ἀπέπλευσε μακράν τῆς ἐνδοκοσμικότητος, ἡ καρδιά τους σάλπαρε ἀπό τήν ὑποτονική ἀγάπη τοῦ περιορισμοῦ τῆς ἀσφάλειας, τοῦ φοβικοῦ ζήλου καί κατέφθασε τήν ἅπλωση τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ. Κυνηγημένοι, φυλακισμένοι καί συρμένοι μέ ἐξευτελιστικούς κατατρεγμούς στίς ἀρένες τῆς ἀδικίας, μπρός στά ἀστραφτερά κράσπεδα τῶν ὑπάτων τῶν ἐξουσιῶν καί ἀλλοῦ, μέχρι τήν τελική θυσία τους περπάτησαν, ἔζησαν καί δίδαξαν, ἀπό τούς «domus ecclesiae», εὐκτήριους οἴκους, τῆς πολύβουης Γόρτυνας, μέχρι τούς κρυψῶνες καί τίς δύσβατες χαράδρες πού ξεκινοῦν ἀπό τόν ἔφορο μεσσαρίτικο κάμπο καί καταλήγουν σέ ὑψώματα καί παραλίες. Οἱ βαρύφρακτοι τόποι βασανισμοῦ των καί ἄλλοι ἐκκλησιάστηκαν. Τά δάπεδα τῶν ἀμφιθεάτρων θα

8 νάτου, ἔγιναν Ἱερά θυσίας τῆς νέας ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ τάφοι, τά ἅγ. λείψανα, τά μονοπάτια καί τά περάσματα τῶν Μαρτύρων, ἔγιναν μαρτυρίκια ἀδιάκοπης ἁγ. λατρείας καί εὐσέβειας, αὐτοῦ τοῦ ἀποστολικοῦ νότιου καί κεντρικοῦ τμήματος τῆς Κρήτης. Ἐν τῷ μεταξύ καί στό διάβα τοῦ χρόνου, σχηματισθεῖσες ἐπενδύσεις ἐπί θεσμοθετημένων νοοτροπιῶν ξεθώριασαν. Τελικά, σήμερα δημιουργήθηκε ἕνα διαφορετικό περιβάλλον. Οἱ ἀνθρώπινες διαθέσεις κατάντησαν διαφυγή ἀπό κάθε καλή θυσία. Μόνο τά χαρίσματα τοῦ μαρτυρικά, ἐκκλησιαστικά δοσμένου ἀνθρώπου στό Θεό, ἐντός τοῦ ἱ. θεσμοῦ τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ θησαυρός της καί ἡ δυνατότητα ἀπάντησης στούς πειρασμούς τῆς Ἱστορίας. Παρακαλοῦμε, λοιπόν, ἀπό τό ἀποστολικό ἱερό τῆς Γόρτυνας Κέντρο τούς Ἁγ. Μάρτυρές της, νά πρεσβεύουν στόν Ἰησοῦ Χριστό καί γιά τό ἔτος 2012, ὥστε μέ τόν φωτισμό Του, νά προετοιμάσουμε τό πέρασμά μας στό διαφορετικό αὔριο, πού ἤδη ἔφθασε. Χριστιανική ζωή θά πεῖ συνεχές μαρτύριο. Ἄς εἶναι βάση μας οἱ Ἅγ. Μάρτυρες τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας. Καλή χρονιά.- Μέ πατρικές εὐχές Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος - 8 -

9 Ἀπό τό Σύνθρονο τῆς πρώτης βασιλικῆς τῆς Γόρτυνας, Χωριό Μητρόπολη, πρωτοβυζ. περίοδος. Βιβλ.: «Gortina di Creta, 2010», A. Di Vita Καθ. Ἀρχαιολογίας

10 Πρώτη βασιλική τῆς Γόρτυνας, Χωριό Μητρόπολη, πρωτοβυζ. περίοδος. Βιβλ.: «Gortina di Cre ta, 2010», A. Di Vita, Καθ. Ἀρχαιολογίας.

11 Ἀξονομετρική ἀναπαράσταση τῆς πρώτης βασιλικῆς τῆς Γόρτυνας, Χωριό Μητρόπολη, πρωτοβυζ. Περίοδος, τῆς κ. Μ. Ricciardi, Βιβλ.: «Gortina di Creta, 2010», A. Di Vita, Καθ. Ἀρχαιολογίας.

12 ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

13 Μ ε γ α λ υ ν ά ρ ι ο ν Ἦχος πλ. δ Ὑμνήσωμεν μάρτυρας τοῦ Χριστοῦ* τούς γῆν τῆς Γορτύνης* ἁγιάσαντας ἀληθῶς* ῥήθροις τῶν αἱμάτων καί πλήθει τῶν θαυμάτων* πᾶσαν δέ Ἐκκλησίαν κατακοσμήσαντας

14 Ἅγ. Δέκα Μάρτυρες Ἱ. Εἰκόνα τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Δέκα τῆς ὁμώνυμης Κώμης, Στούς Ἁγ. Δέκα Μάρτυρες, ἀφιερώσαμε τό ἡμερολόγιο τοῦ ἔτους Μπορεῖτε νά τό βρεῖτε στό διαδίκτυο:

15 Ἅγ. Κύριλλος Γορτύνης, Ἱερομάρτυς Ἱ. Εἰκόνα τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Κυρίλλου τῆς ὁμώνυμης Κώμης, 17ου αἰ. Γιά τόν Ἅγ. Ἱερομ. Κύριλλο Γορτύνης, ἀναφερθήκαμε στό ἡμερολόγιο τοῦ ἔτους 2011, τό ὁποῖο ἦταν ἀφιερωμένο στούς Ἁγ. Ἐπισκόπους Γορτύνης καί Ἀρκαδίας. Μπορεῖτε νά τό βρεῖτε στό διαδίκτυο:

16 Ἅγ. Πέτρος Γορτύνης, Νέος Ἱερομάρτυς Γιά τόν Ἅγ. Νέο Ἱερομάρτυρα Πέτρο Γορτύνης, ἀναφερθήκαμε στό ἡμερολόγιο τοῦ ἔτους 2011, τό ὁποῖο ἦταν ἀφιερωμένο στούς Ἁγ. Ἐπισκόπους Γορτύνης καί Ἀρκαδίας. Μπορεῖτε νά τό βρεῖτε στό διαδίκτυο:

17 Ἅγ. Εὐτυχιανός, Ὁσιομάρτυς Δυτικά καί στά ὅρια τῆς Ἱ. Μ. Ὁδηγήτριας στήν τοποθεσία «Ἁγιούς» ἀσκήτεψαν oἱ ἀδελφοί Εὐτύχιος καί Εὐτυχιανός, μετά τήν ταφή τῶν δύο Ἁγίων στή θέση αὐτή ὁλόκληρη ἡ περιοχή πῆρε τό ὄνομά τους, «στούς Ἁγιούς», δηλαδή στόν τόπο τῶν Ἁγίων. Ὁ Ἅγ. Εὐτυχιανός βρῆκε μαρτυρικό θάνατο ἔξω ἀπό τό χωριό Λίσταρος, στήν τοποθεσία «Μαναριά», ἐκεῖ ὅπου σήμερα βρίσκεται τό ἐξωκκλήσι τοῦ Μιχ. Ἀρχάγγελου. Πάνω στό βράχο πού μαρτύρησε ἀποτυπώθηκαν τό χέρι καί ἡ τσεκουριά (μαναριά). Τά δύο ἀδέλφια του, Εὐτύχιος καί Κασσιανή, κήδεψαν τόν Ἅγ. Εὐτυχιανό σέ σπηλιά ὅπου ἐτάφη

18 ἀργότερα καί ὁ Εὐτύχιος Ἐπίσκοπος Γορτύνης, σύμφωνα μέ τήν ἐπιθυμία του. Ἡ σπηλιά αὐτή λειτουργεῖ σήμερα ὡς ἐξωκκλήσι τῆς Ἱ. M. Ὁδnγήτριας, πρός τιμήν τῶν τριῶν αὐταδέλφων Ἁγίων. Ἡ ἀδελφή τῶν Ἁγίων, Κασσιανή, ἀσκήτεψε σέ σπηλιά πού βρίσκεται σέ ἀπρόκρημνο μέρος, στό ἀκρωτήριο Λίθινo ἤ Κεφάλι, στήν ὀνομαστή «σπηλιά τῆς Καλόγριας». Γιά τό πῶς βρῆκε τούς Ἁγ. Εὐτύχιο καί Εὐτυχιανό ἀναφέρεται στήν διαθήκη του ὁ ἐκ Σίβα Μεσαρᾶς, Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Ξένος, ὁ ὁποῖος ἔζησε μετά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Κρήτης ἀπό τόν Νικηφόρο Φωκᾶ τό 961 μ. Χ. Κατόπιν θείας ἀποκαλύψεως βρῆκε τούς τάφους των καί ἔκτισε Ναό πρός τιμήν των. Τήν ἐν λόγῳ διαθήκη δημοσίευσε ὁ Νικ. Τωμαδάκης στό β τόμο τῆς ἐπιστημονικῆς σειρᾶς «Κρητικά Χρονικά» 1948, σελ Ἀναλυτικά στοιχεῖα περί τῶν Ἁγίων ὑπάρχουν στό βιβλίο: «Ἱ. Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Ὁδηγητρίας καί τά ἐρημητήριά της», ἔκ - δοση τῆς Ἱ. Μονῆς, Στίς 8 Μαΐου 2011, ὁ Σεβ. Μητροπ. Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριος, τέλεσε τά ἱ. ἐγκαίνια τοῦ πρός τιμήν τῶν Ἁγ. Εὐτυχίου, Εὐτυχιανοῦ καί Κασσιανῆς, ἀνεγερθέντος Ἱ. Ναοῦ στό Ἱ. Μετόχιο τῶν Ἁγ. Εὐτυχιανῶν, μέ τήν φροντίδα τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Παρθενίου Βουλγαράκη, Ἡγουμένου καί τῶν ἀδελφῶν τῆς Ἱ. Μ. Ὁδηγήτριας

19 Ἀπό τούς τάφους τῶν Ἁγ. Εὐτυχιανῶν, θέση «Ἁγιούς», Μετόχιο τῆς Ἱ. Μ. Ὁδηγητρίας. Ἀπό τόν παλαιό Ἱ. Ν. Ἁγ. Εὐτυχιανῶν, θέση «Ἁγιούς», Μετόχιο τῆς Ἱ. Μ. Ὁδηγητρίας

20 Βράχος μαρτυρίου Ἁγ. Εὐτυχιανοῦ, θέση «Μαναριά». Θ. Λειτουργία ἀπό τόν ἀοίδιμο Μητροπ. Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Τιμόθεο, στούς Ἁγ. Εὐτυχιανούς. ( )

21 Ὁ νέος Ἱ. Ν. Ἁγ. Εὐτυχίου, Εὐτυχιανοῦ καί Κασσιανῆς, Ἱ. Μετόχιο Ἁγ. Εὐτυχιανῶν τῆς Ἱ. Μ. Ὁδηγητρίας. (2010) Ἀπό τά ἱ. ἐγκαίνια τοῦ νέου Ἱ. Ν. Ἁγ. Εὐτυχίου, Εὐτυχιανοῦ καί Κασσιανῆς, Ἱ. Μετόχιο Ἁγ. Εὐτυχιανῶν τῆς Ἱ. Μ. Ὁδηγητρίας. ( )

22 Ἅγ. Ἱερομάρτυς Ἰσίδωρος καί τά τέκνα αὐτοῦ Γεώργιος καί Εἰρήνη Φανερώθηκαν καί αὐτοβιογραφήθηκαν μέ ἐνύπνια σέ πολλούς καί ἔκαμαν γνωστό τόν τρόπο τοῦ μαρτυρίου καί τόν τόπο ταφῆς τῶν ἱ. Λειψάνων τους. Ὑπάρχουν ἀρκετές ἐξιστορήσεις γιά τίς θεῖες ἀποκαλύψεις τῶν Ἁγίων αὐτῶν Μαρτύρων καί τά θαύματα πού ἀκολούθησαν. Ἡ ἀνακομιδή τους ἔγινε στίς

23 , στό Βαλῆ. Σύμφωνα μέ τίς μαρτυρίες ὁ Ἱερέας Ἰσίδωρος, μέ τά κατά σάρκα τέκνα του μαρτύρησαν ἀπό τούς Ἀγαρηνούς, ἐντός τοῦ Ἱ. Ναοῦ ὅπου ὁ Ἅγιος τελοῦσε τήν Θ. Λειτουργία. Τούς ἔκοψαν τά κεφάλια, τά πέταξαν καί ἀφοῦ τά περισυνέλεξαν εὐλαβεῖς χριστιανοί, τά ἐνταφίασαν παρά τούς πόδας τῶν σωμάτων τῶν μαρτύρων, ὅπως ἀκριβῶς βρέθηκαν κατά τήν ἡμέρα τῆς ἐκταφῆς τους. Σήμερα ὑπάρχει μέρος τῶν ἱ. Λειψάνων, ἀφοῦ μιά ἀσεβής σχισματική "μοναχή" ἔκλεψε τό μεγαλύτερο μέρος τους. Ἱ. Λείψανα τῶν Ἁγίων

24 Ἱ. Ν. Ἁγ. Δημητρίου, 17 ου αἰ. στό Βαλῆ, ὅπου καί ὁ τάφος τῶν Ἁγ. Ἰσιδώρου καί τῶν τέκνων του. Ὁ τόπος ταφῆς τῶν Ἁγ. Ἰσιδώρου καί τῶν τέκνων αὐτοῦ Γεωργίου καί Εἰρήνης, στό Βαλῆ

25 Ὁ Ἱ. Ν. τῶν Ἁγ. Ἰσιδώρου καί τῶν τέκνων αὐτοῦ Γεωργίου καί Εἰρήνης, στό Βαλῆ

26 Ἅγ. Νεομάρτυς Ἰωάννης ὁ ἐξ Ἀγαρηνῶν, ὁ ἐπικαλούμενος «Ἀρναουτογιάννης», ὁ ἐν Ἁγ. Ἰωάννῃ Φαιστοῦ Ἦταν ἀλβανικῆς καταγωγῆς. Ἔλαβε μέρος ὡς στρατιώτης, στήν κατάπνιξη Κρητικῶν ἐπαναστάσεων. Βαπτίστηκε χριστιανός, μέ τό ὄνομα Ἰωάννης καί τόν ἀποκαλοῦσαν «Ἀρναουτογιάννη». Στό χωριό Ἅγ. Ἰωάννης Φαιστοῦ, ἦταν δραγάτης (ἀγροφύλακας). Κάποιοι ἐπαναστάτες σκότωσαν δύο Τουρκόγυφτους. Οἱ ὀθωμανοί πού μισοῦσαν τόν Ἰωάννη ἐπειδή ἀπαρνήθηκε τή θρησκεία τους, βρῆκαν τήν εὐκαιρία νά τόν ἐκδικηθοῦν. Τόν κατήγγειλαν ὅτι αὐτός ἦταν ὁ φονιάς τῶν δύο Τουρκόγυφτων, κατηγορώντας τον μάλιστα ὅτι μετά τήν ἀλλαγή τοῦ θρησκεύματός του εἶχε διάθεση ἐξόντωσης Μουσουλμάνων

27 Ὁ Ἰωάννης συνελήφθη καί ὁδηγήθηκε στό Ἡράκλειο σέ δίκη, ὅπου ἀποδείχθηκε ἡ ἀθωότητά του. Ὅμως ὁ δικαστής Ρεχίτ-Ἐφέντης, τοῦ ζήτησε νά ἀλλάξει θρησκεία καί πάλι, γιά νά φανεῖ ὅτι δέν σκότωσε λόγῳ θρησκευτικῆς ἀντιπαλότητας, διαφορετικά θά τόν καταδίκαζε σέ θάνατο. Ὁ Ἰωάννης μέ θάρρος ὁμολόγησε τόν Χριστό. Βασανίστηκε μέ φρικτά μαρτύρια. Μεταξύ τῶν ἄλλων πύρωσαν ἕνα σιδερένιο δοχεῖο καί τοῦ τό ἔβαλαν στό κεφάλι. Ὁ Ἅγ. Ἰωάννης παρέδωσε τήν ψυχή του στόν Θεό. Ὁ Πασᾶς ἔδωσε διαταγή νά δοθεῖ τό σῶμα του στούς Χριστιανούς καί νά ταφεῖ. Τό πῆραν καί τό ἔθαψαν στά «Σπιτάλια» τῆς Πόλεως Ἡρακλείου. Τά ἁγιασμένα λείψανά του τά πῆρε ὁ Πρόξενος τῆς Ρωσίας καί τά ἔστειλε στό Κίεβο. Βιβλίο γιά τόν Ἅγ. Νεομ. Ἰωάννη, συνέγραψε ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Χρυσ. Παπαδάκης, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, μέ τίτλο: «Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Ἰωάννης ὁ ἐξ Ἀγαρηνῶν, ἔκδοσις Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Ἁγ. Ἰωάννου Φαιστοῦ, 2004», στό ὁποῖο ὑπάρχει ἀναλυτική βιογραφία τοῦ Ἁγίου. Ἕνα νέο στοιχεῖο μᾶς ὑπέδειξε ὁ κ. Ζαχ. Καψαλάκης, Διδάσκαλος, στή ἐπιστημονική σειρά «Κρητικά Χρονικά», τ. 3, ὅπου ὁ Μεν. Παρλαμᾶς δημοσίευσε τά: «Ἱ - στορικά καί βιογραφικά σημειώματα τοῦ Στεφάνου Νικολαΐδου». Στήν σελ. 316, ὁ Στ. Νικολαΐδης ( ) ἀναφέρει χαρακτηριστικά: «1845, Μαΐου, 5, ἡμέραν Σάββατον, ἔγινε φοβερά στάσις τῶν Χριστιανῶν ἐναντίον τῆς Κυβερνήσεως διά Ἀρναουτογιάννην θανατωθέντα διά φρικωδεστάτων βασάνων Ἔγιναν τρεῖς στάσεις μετέπειτα, ἐφυλακίσθην ἐγώ καί ὁ λαός μέ ἐξεφυλάκισε»

28 Ἅγ. Νεομάρτυρες Μουλίων Ἀπόστολος, Ζαχαρίας καί Δημήτριος Στήν ἐπιστημονική σειρά «Κρητικά Χρονικά», τ. Η, 1954, σελ. 23, ἡ Κ. Τσατσαρωνάκη δημοσίευσε «Ἔκ - θεση ὠμοτήτων τοῦ 1866» στήν ὁποία ἀναφέρεται: «Μούλια, Ἐκ τῶν 20 οἰκιῶν τάς 10 ἔκαυσαν, τήν Ἐκκλησίαν «Ἅγιοι Ἀπόστολοι» βεβηλώσαντες κατεύκασαν. Κατά τόν Αὔγουστον τοῦ 1867 συλλαβόντες τούς ὑποτεταγμένους Δημήτριον Μανουσάκην, Ἀπόστολον Χοιρομουριδάκην καί Ζαχάρην Κορνιλάκην δέσαντες τάς χεῖρας, ἐξωρύξαντες τούς ὀφθαλμούς, ἀπεκόψαντες τάς χεῖρας, τήν ῥίνα, τά ὦτα, τά χείλη ἀπεκεφάλισαν». Μικρό 4/σέλιδο ἔντυπο μέ πληροφορίες τῆς περιοχῆς γιά τή θυσία τῶν Ἁγίων κυκλοφόρησε ὁ π. Ἐμμ. Λεκάκης, Ἐφημέριος Ἄ. Μουλίων. Βιβλίο μέ ἀναλυτικές πα

29 ρουσιάσεις συνέγραψε ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Παπαδάκης, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, μέ τίτλο: «Τῶν Ἁγίων Τριῶν Κρητῶν Νεομαρτύρων τῶν ἐκ Μουλίων Ἀποστόλου, Δημητρίου καί Ζαχαρίου, βίος, ἀκολουθία, παρακλητικοί κανόνες, ἔκδοσις Ἐνορίας Ἄ. Μουλίων, 2004». Οἱ ὠμότητες εἶχαν ἔντονο χαρακτῆρα. Οἱ χριστιανικές οἰκογένειες τῶν Ἄ. Μουλίων ἀναγκάστηκαν νά φύγουν μόλις ἐντάθηκε ἡ ἐπανάσταση τοῦ Οἱ οἰκογένειες τῶν Νεομαρτύρων, κατέφυγαν στό φαράγγι πάνω ἀπό τό Ζαρό, στόν Ἅγ. Νικόλαο. Ὅταν ἔφθαναν στό Μουλιανό Πόρο, ἔπεσαν σέ περίπολο τήν ὁποία ἀποτελοῦσαν Ἀξεντιανοί ὀθωμανοί, οἱ ὁποῖοι φημίζονταν γιά τά βάρβαρά τους ἔνστικτα. Οἱ ἔφιπποι τῆς περιπόλου τούς ἔφθασαν στήν περιοχή Ἅγ. Βασίλειος. Οἱ τρεῖς δέν κρατοῦσαν ὅπλα, οὔτε δημιούργησαν συμπλοκή. Συνελήφθησαν ὁ Δημήτριος καί ὁ Ἀπόστολος. Ἀρνήθηκαν νά ἀλλαξοπιστήσουν καί τούς ὑπέβαλλαν σέ φρικτά βασανιστήρια. Τούς χτύπησαν ἀλύπητα, τούς ἔκοψαν τά χέρια, τή μύτη καί τά αὐτιά, τούς ἔβγαλαν τά μάτια καί τέλος τούς θανάτωσαν διά σφαγῆς. Τόν Ζαχαρία τόν ἄφησαν τελευταῖο γιά νά δεῖ τά βασανιστήρια τῶν ἄλλων καί νά λυγίσει. Συνέβη ὅμως τό ἀντίθετο, γι αὐτό ἀφοῦ τοῦ πέρασαν γύρω ἀπό τήν μέση ἕνα σχοινί, τό ἔδεσαν στή σέλα ἑνός ἀλόγου καί τόν ἔσερναν μέ ταχύτητα πάνω στά βράχια καί τά κλαδιά. Κρατήθηκε ἀπό τόν κορμό μιᾶς ἀγριαχλαδιᾶς καί τότε τοῦ ἔκοψαν μέ σπαθί καί τά δυό χέρια. Ἐκεῖ τόν ἀποτέλειωσαν χτυπώντας τον στό κεφάλι ἑπτά φορές. Αὐτές οἱ ἑπτά σπα

30 θιές φαίνονται στό κρανίο του. Κάποιοι χριστιανοί ἔσπευσαν στούς τόπους τοῦ μαρτυρίου. Δίπλα ἀπό τόν τόπο πού μαρτύρησαν οἱ δυό πρῶτοι, βρισκόταν ἕνα ρυάκι. Στήν κοίτη του πού ἦταν τό χῶμα μαλακό ἔσκαψαν πρόχειρα καί ἔθαψαν καί τούς τρεῖς. Κάθε βράδυ παρουσιάζονταν τρία φῶτα πάνω ἀπό τόν τόπο τῆς ταφῆς. Ἄλλαξε ὁ ροῦς τοῦ ρυακιοῦ καί τοῦτο γιά νά μήν παρασύρουν τά νερά τό ἁπαλό χῶμα τῶν τάφων καί παρασύρουν τά ἱ. σκηνώματα. Μέ ἐνύπνιο σέ συγχωριανό τους, ζήτησαν οἱ Ἅγιοι νά γίνει ἡ ἐκταφή τους καί νά μεταφερθοῦν τά ἱ. Λείψανα στό Ν. τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων. Ἔγινε ἡ ἐκταφή καί τοποθετήθηκαν τά Λείψανα σέ ἕνα σεντούκι. Μεταφέρθηκαν στό Ναό τοῦ χωριοῦ καί τοποθετήθηκαν στήν ἀριστερή κόγχη πρό τοῦ ἱ. Βήματος. Μέ τόν καιρό, ἄρχισε νά παρουσιάζεται πάνω ἀπό τό σεντούκι ἕνα παράδοξο θέαμα, ἐμφανίστηκε ἱστός ἀράχνης πού μέρα μέ τή μέρα πύκνωνε καί πάνω σ αὐτόν σχηματίστηκαν τά πρόσωπα τῶν Ἁγίων. Μετά τό μαρτύριο, οἱ ὀθωμανοί προξένησαν δεινά στίς οἰκογένειες τῶν Ἁγίων, ὅπως ἡ ἀπαγωγή μιᾶς ἀπό τίς τρεῖς θυγατέρες τοῦ μάρτυρα Ζαχαρία, πού τήν ἔλεγαν Παπαδιά, τήν ὁποία πούλησαν σκλάβα στήν Κων/ πολη. Ἐκεῖ παντρεύτηκε κάποιο χριστιανό καί ἔκανε οἰκογένεια. Αὐτή εἶδε σέ ἐνύπνιο τόν πατέρα της, ὁ ὁποῖος τῆς εἶπε νά σκάψει ὁ Ἰωσήφ Χασουράκης, τότε παιδί, (διππάπους τοῦ σημερινοῦ Ἐφημερίου Ἄ. Μουλίων, π. Ἰωάν. Χασουράκη) μέσα στήν Ἐκκλησία καί στόν τόπο ὅπου εἶχαν τοποθετηθεῖ ἀρχικά τά ἅγ. Λείψανα, διότι θά εὕρισκαν ἁγίασμα μέ τό ὁποῖο θά γίνονταν

31 πολλές θεραπεῖες. Ἡ Παπαδιά ἦλθε ἀπό τήν Κων/πολη καί διηγήθηκε τό ἐνύπνιό της. Πράγματι, σέ βάθος δυό μέτρων, βρέθηκε τό ἁγίασμα καί πολλοί ἀσθενεῖς ἔρχονταν ἀπό πολλά μέρη τῆς Κρήτης καί γιατρεύονταν. Ὁ χῶρος αὐτός τοῦ ἁγιάσματος σήμερα εἶναι προστατευμένος. Τό 1946, ὁ π. Μιχ. Τσαφαντάκης ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας, ἔβαλε τόν ἀνιψιό του Κων. Π. Ἀποστολάκη νά ἀντικαταστήσει φθαρμένο σοβά στά χαμηλά μέρη τοῦ Ἱ. Βήματος. Χτυπώντας κατάλαβε ἀπό ὑπόκωφο θόρυβο πού ἄκουσε, ὅτι μέσα στόν τοῖχο ὑπῆρχε κενό. Φώναξε τό θεῖο του Ἱερέα καί ἀφοῦ ἀφαίρεσαν τό λεπτό κτῖσμα, βρῆκαν τό ἐντοιχισμένο ντουλαπάκι καί μέσα σ αὐτό τό σεντούκι μέ τά ἅγ. Λείψανα. Καθώς τό ἄνοιξαν, ὁ Ναός πλημμύρισε ἀπό ἔντονη θεία εὐωδία ἡ δέ ὀροφή τοῦ Ναοῦ, γέμισε μυροβόλες σταγόνες ἁγιάσματος. Τό σεντούκι εἶχε ὑποστεῖ φθορά καί θεώρησαν καλύτερο νά τοποθετήσουν τά λείψανα, μέσα σέ μεταλλικό δίσκο καί στή συνέχεια νά τά βάλλουν στό ἴδιο κούφωμα. Τήν Κυριακή 23 Αὐγούστου 1981, λειτούργησε στά Μούλια ὁ μακαριστός Μητροπ. Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Κύριλλος, ἔγινε τό ἄνοιγμα τῆς μικρῆς αὐτῆς κρύπτης καί ἡ μετακομιδή τῶν λειψάνων στόν κυρίως Ναό. Τήν Κυριακή 21 Αὐγούστου 2011, ὁ Σεβ. Μητροπ. Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος, τέλεσε μέ τεμάχια τῶν ἱ. Λειψάνων τῶν Ἁγ. Τριῶν Νεομαρτύρων τά ἱ. ἐ γκαί - νια τοῦ πρώτου πρός τιμήν τους ἀνεγερθέντος Ἱ. Ναοῦ στά Ἄ. Μούλια, μέ δαπάνες τῶν ἐκ τῶν συγγενῶν τῶν Ἁγίων, Κων/νου Ἀποστολάκη καί Ἐμμ. Ἀναγνωστάκη

32 Βόρεια κόγχη Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀποστόλων Μουλίων, μέ τά ἱ. Λείψανα τῶν Ἁγ. Τριῶν Νεομ. Ἀποστόλου, Ζαχαρίου καί Δημητρίου. Πάνω τοιχογραφία τῆς μή καιομένης βάτου τοῦ 12ου αἰ. καί κάτω τό ἁγίασμα

33 Ἱ. Ν. Ἁγ. Τριῶν Νεομ., δωρεά κ. κ. Κων. Ἀποστολάκη καί Ἐμμ. Ἀναγνωστάκη. (2010) Ἀπό τά ἱ. ἐγκαίνια τοῦ Ἱ. Ναοῦ, Μούλια,

34 IANOYAPIOΣ Κ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου 2 Δ Σιλβέστρου Ρώμης, Θεαγένους ἱερομ., Σεραφείμ Σάρωφ ὁσίου 3 Τ Μαλαχίου προφ., Γορδίου μάρτ., Θωμαΐδος μάρτ. ἐν Λέσβῳ 4 Τ Σύναξις τῶν 70 Ἀποστόλων, Θεοκτίστου ὁσίου 5 Π Θεοπέμπτου & Θεωνᾶ μαρτύρων, Συγκλητικῆς ὁσίας 6 Π ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 7 Σ Ἡ Σύναξις Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ 8 Κ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Δομνίκης ὁσίας, Γεωργίου Χοσεβίτου 9 Δ Πολυεύκτου μ., Εὐστρατίου θαυματ. ὁσ., Παρθένας Ἐδεσσαίας 10 Τ Γρηγορίου ἐπισκ. Νύσσης, Δομετιανοῦ Μελιτινῆς 11 Τ Θεοδοσίου ὁσ. Κοινοβιάρχου, Θεοδοσίου ὁσ. Ἀθωνίτου 12 Π Τατιανῆς, Εὐθασίας καί Μερτίου μαρτύρων 13 Π Ἑρμύλου & Στρατονίκου μ., Μαξίμου ὁσίου Καυσοκαλυβίτου 14 Σ Ἁγίων Ἀββάδων τῶν ἐν Σινᾷ καί Ραϊθῷ ἀναιρεθέντων, Νίνας ἰσαποστ. 15 Κ ΙΒ ΛΟΥΚΑ (10 ΛΕΠΡΩΝ), Παύλου Θηβαίου, Ἰωάννου Καλυβίτου ὁσ. 16 Δ Προσκύνησις τιμίας ἁλύσ. Ἀπ. Πέτρου, Νικολάου Μυτ. νεομ. 17 Τ Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου, Γεωργίου νεομ. ἐν Ἰωαννίνοις 18 Τ Ἀθανασίου & Κυρίλλου Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας 19 Π Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου, Μάρκου Εὐγενικοῦ, Ἀρσενίου Κερκ. 20 Π Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου, Ζαχαρίου νεομ. ἐξ Ἄρτης 21 Σ Μαξίμου ὁμολογ., Ἁγνῆς μ., Μαξίμου τοῦ Γραικοῦ 22 Κ ΙΕ ΛΟΥΚΑ (ΖΑΚΧΑΙΟΥ), Τιμοθέου Ἀπ., Ἀναστασίου ὁσιομ. 23 Δ Διονυσίου ὁσ. τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ, Κλήμεντος Ἀγκ., Ἀγαθαγγέλου μ. 24 Τ Ξένης ὁσ., Βαβύλα ἱερομ., Νοεφύτου Ἐγκλ., Φίλωνος Καρπασίας θαυμ. 25 Τ Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Αὐξεντίου νεομ., Βελλάς Ἰωαννίνων 26 Π Ξενοφῶντος & Μαρίας ὁσ. & συνοδείας, Κλήμεντος ὁσ. Ἀθηναίου 27 Π Ἀνακομ. λειψάνων Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Μαρκιανῆς βασιλ. 28 Σ Ἐφραίμ τοῦ Σύρου, Παλλαδίου, Χάριτος μάρτυρος 29 Κ ΙΖ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΧΑΝΑΝΑΙΑΣ), Ἀνακ. λειψ. Ἰγνατίου Θεοφόρ. 30 Δ Τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, Ἱππολύτου Ρώμης & τῶν σύν αυτῷ 31 Τ Κύρου & Ἰωάννου τῶν Ἀναργύρων, Ἀρσενίου ὁσ. τοῦ ἐν Πάρῳ

35 IANOYAPIOΥ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ EYAΓΓΕΛΙΟΝ HXΟΣ EΩΘINON 1 Κολασ. β 8-12 Λουκ. β 20-21, δ Ι Ζ 6 Τίτ. β 11-14, γ 4-7 Ματθ. γ Θεοφανείων 7 Πράξ. ιθ 1-8 Ἰωάν. α Βαπτιστοῦ Ἰωάννου 8 Ἐφεσ. δ 7-13 Ματθ. δ πλ. α Η 15 Κολοσ. γ Λουκ. ιζ πλ. β Θ 18 Ἑβρ. ιγ 7-16 Ματθ. ε Ἀθανασίου - Κυρίλλου 22 Α Τιμ. α Λουκ. ιθ 1-10 βαρύς Ι 25 Ἑβρ. ζ 26 - η 2 Ἰωάν. ι 9-16 Γρηγορίου Θεολόγου 27 Ἑβρ. ζ 26 - η 2 Ἰωάν. ι 9-16 Ἰωάν. Χρυσοστόμου 29 Β Κορ. στ 16 - ζ 1 Ματθ. ιε πλ. δ ΙΑ 30 Ἑβρ. ιγ 7-16 Ματθ. ε Τριῶν Ἱεραρχῶν ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ 5 Ὁσ. Γρηγορίου τοῦ ἐν Ἀκρίτᾳ. (820) 11 Ἁγ. Νεομάρτ. Νικηφόρου ἐκ Κριτσᾶς. (1832) 13 Ὑπερ. Θεοτόκου Μεσοπαντήτισσας. 15 Ἁγ. Γερασίμου Παλλαδᾶ, Πατρ. Ἀλεξανδρείας. (1714) 21 Ὁσ. Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ. (7ος αἰ.) 22 Ὁσ. Ἰωσήφ Σαμάκου τοῦ Ἡγιασμένου, ἐξ Ἀζω - κεράμου τῆς Σητείας. (1511) 29 Ὁσ. Ἰγνατίου τοῦ Σιναΐτου. (17ος αἰ.)

36 ΦΕΒΡOYAPIOΣ Τ Τρύφωνος μ., Βασιλείου Θεσ/νίκης, Ἀναστασίου νεομ. ἐκ Ναυπλίου 2 Π Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 3 Π Συμεών τοῦ Θεοδόχου, Ἄννης Προφ., Σταματίου, Ἰωάννου νεομ. 4 Σ Ἰσιδώρου Πηλουσιώτου, Ἀβραμίου ἱερομ., Ἰωσήφ Χαλεπλῆ νεομ. 5 Κ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ (Ἀρχή Τριωδίου), Ἀγάθης μ. 6 Δ Βουκόλου Σμύρνης, Φωτίου ΚΠόλεως τοῦ μεγάλου 7 Τ Παρθενίου Λαμψάκου, Λουκᾶ ὁσ. ἐν Στειρίῳ 8 Τ Θεοδώρου Στρατηλάτου μεγαλομάρτ., Ζαχαρίου Προφήτου 9 Π Νικηφόρου μ., Μαρκέλλου Σικελίας, Παγκρατίου Ταυρομενίου μ. 10 Π Χαραλάμπους ἱερομάρτυρος, Ζήνωνος ὁσ. ταχυδρόμου 11 Σ Βλασίου Σεβαστείας ἱερομ., Θεοδώρας της βασ. Βλασίου ἱερομ. 12 Κ ΑΣΩΤΟΥ, Μελετίου Ἀντιοχείας, Ἀντωνίου Β ΚΠόλεως 13 Δ Ἀκύλλα & Πρισκίλλης ἀπ., Μαρτινιανοῦ ὁσ., Εὐλογίου Ἀλεξανδ. 14 Τ Αὐξεντίου, Ἀβραάμου, Μάρωνος ὁσ., Νικολάου νεομ. Κορινθίου 15 Τ Ὀνησίμου ἀπ., Ἀνθίμου ἐν Χίῳ, Ἰωάννου ν. ὁσιομ. ἐκ Χαλάστρας 16 Π Παμφίλου μάρτυρος, Φλαβιανοῦ πατριάρχου ΚΠόλεως 17 Π Θεοδώρου Τήρωνος, Μαρκιανοῦ & Πουλχερίας βασιλ. 18 Σ Ψυχοσάββατον, Λέοντος Πάπα Ρώμης, Ἀγαπητοῦ Σινάου 19 Κ ΑΠΟΚΡΕΩ, Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας, Ἀρχίππου ἀπ., Νικήτα ν. 20 Δ Λέοντος ἐπ. Κατάνης, Ἀγάθωνος Πάπα Ρώμης 21 Τ Εὐσταθίου Ἀντιοχείας, Τιμοθέου ὁσίου, Ζαχαρίου Ἱεροσολύμων 22 Τ Εὕρεσις λειψ. τῶν ἐν τοῖς Εὐγενίου μ., Ἀθανασίου ὁμ., Βαραδάτου ὁσ. 23 Π Πολυκάρπου ἐπισκ. Σμύρνης, Γοργονίας ὁσίας 24 Π Α & Β εὕρεσις τιμίας κεφαλῆς Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου 25 Σ Ταρασίου ΚΠόλεως, Ρηγίνου ἐπισκόπου Σκοπέλου ἱερομ. 26 Κ ΤΥΡΙΝΗΣ, Πορφυρίου Γάζης, Φωτεινῆς μ. & ἰσαπ. της Σαμαρ. 27 Δ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ, Προκοπίου Δεκαπολίτου, Γελασίου μίμου 28 Τ Βασιλείου ὁμ., Κυράννης νεομ. ἐν Θεσ/νίκη, Προτερίου Ἀλεξανδρ. 29 Τ Κασσιανοῦ ὁσίου τοῦ Ρωμαίου

37 ΦEBPOYAPIOΥ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ EYAΓΓΕΛΙΟΝ HXΟΣ EΩΘINON 2 Ἑβρ. ζ 7-17 Λουκ. β Ὑπαπαντῆς 5 Β Τιμ. γ Λουκ. ιη α Α 10 Β Τιμ. β 1-10 Ἰωάν. ιε 17 ιστ 2 Χαραλάμπους ἱερομ. 12 Α Κορ. στ Λουκ. ιε β Β 18 Α Θεσ. δ Λουκ. κα 8-9 Ψυχοσάββατον 25-27, Α Κορ. η 8-θ 2 Ματθ. κε γ Γ 24 Β Κορ. δ 6-15 Ματθ. ια 2-15 Προδρόμου 26 Ρωμ. ιγ 11 - ιδ 4 Ματθ. στ δ Δ ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ 3 Συνάξεως Θεοτόκου Βρεφο τρό φου, ἐν Ἁγ. Νικο - λάῳ Λασιθίου. (12ος αἰ.) 4 Ὁσ. Νικολάου, Στουδίτου τοῦ Ὁμολογητοῦ, ἐκ Κυδωνίας. (868) 7 Ἁγ. Νεομ. Γεωργίου Διβόλη, ἐξ Ἀλικιανοῦ Κυδωνίας. (1867)

38 ΜΑΡΤIOΣ Π Εὐδοκίας ὁσ., Μαρκέλλου & Ἀντωνίνης μ., Παρασκευᾶ νεομ., Τραπ. 2 Π Α ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, Ἡσυχίου μ., Νικολάου Πλανᾶ ὁσ. 3 Σ Θαῦμα Κολλύβων Ἁγ. Θεοδώρου, Εὐτροπίου, Κλεονίκου, Βασιλίσκου μ. 4 Κ Α ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Ὀρθ/ξίας), ΓερασίμουἸορδ., Παύλου & Ἰουλιανῆς μ. 5 Δ Μάρκου ὁσ. Ἀθηναίου, Γεωργίου νεομ. ἐκ Ραψάνης, Κόνωνος ὁσιομ. 6 Τ Τῶν ἐν Ἀμορίῳ 42 μαρτύρων, Μνήμη εὑρεσις Τιμίου Σταυροῦ 7 Τ Λαυρεντίου ὁσ. Μεγάρων, Ἐφραίμ, Βασιλέως Εὐγενίου κ.λπ. ἱερομ. 8 Π Θεοφυλάκτου Νικομηδείας ὁσ., Ἑρμοῦ ἀπ., Παύλου ὁμολογητοῦ 9 Π Β ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, Τῶν Ἁγίων 40 Μαρτύρων ἐν Σεβαστείᾳ 10 Σ Κοδράτου Κορίνθου, Ἀναστασίας τῆς Πατρικίας 11 Κ Β ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Γρ. Παλαμᾶ), Σωφρονίου Ἱεροσολύμων, Θεοδώρας 12 Δ Θεοφάνους ὁσ. ὁμολογητοῦ, Γρηγορίου Διαλόγου 13 Τ Πουπλίου Ἀθηνῶν ἱερομ., Ἀνακ. λειψ. Νικηφόρου ΚΠόλεως 14 Τ Βενεδίκτου ὁσ., Εὐσχήμονος ὁμολογητοῦ Λαμψάκου 15 Π Ἀγαπίου μάρτ., Ἀριστοβούλου Βρετανίας, Μανουήλ νεομ. Κρητός 16 Π Γ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, Ἰουλιανοῦ μ., Χριστοδούλου ὁσ. ἐν Πάτμῳ 17 Σ Ἀλεξίου ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ, Θεοστηρίκτου ὁσ. τοῦ ὁμολογητοῦ 18 Κ Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Σταυρ/νήσεως) Κυρίλλου Ἱεροσολύμων 19 Δ Χρυσάνθου καί Δαρείας μαρτύρων, Δημητρίου Τορναρά νεομ. 20 Τ Τῶν ἐν Μ. Ἁγ. Σάββα ἀναιρ. ὁσίων, Νικήτα ὁμολ., Ἀπολλωνιάδος 21 Τ Θωμᾶ ΚΠόλεως, Ἰακώβου ὁσ. ὁμ., Μιχαήλ τοῦ Εὐρυτάνος νεομ. 22 Π Βασιλείου ἱερομ., Καλλινίκης μάρτ., Εὐθυμίου νεομ. ἐκ Δημητσάνης 23 Π Δ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, Νίκωνος & τῶν 199 μαρτ., Λουκᾶ νεομ. 24 Σ Ἀρτέμονος Σελευκείας, Παρθενίου Γ Κωνσταντινουπόλεως 25 Κ Δ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Ἰωάν. Κλίμ.) ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 26 Δ Σύναξις Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, Στεφάνου ὁμολογητοῦ 27 Τ Ματρώνης τῆς ἐν Θεσσαλονίκη, Φιλητοῦ & Λυδίας μαρτ. 28 Τ Ἱλαρίωνος τοῦ νέου, Ἡρωδίωνος ἐκ τῶν Ο ἀποστόλων 29 Π Μ. ΚΑΝΩΝ, Μάρκου Ἀρεθουσ., Κυρίλλου διακόνου & σύν αὐτοῖς μ. 30 Π ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ, Ἰωάννου Κλίμακος, Ζαχ. νεομ. Κορ. 31 Σ Ὑπατίου ἐπισκόπου Γαγγρῶν, Ἀκακίου ὁμ., Θεοφίλου Κρητός

39 MAPTIOΥ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ EYAΓΓΕΛΙΟΝ HXΟΣ EΩΘINON 3 Β Τιμ Μάρκ. β 23-γ 5 Σαββάτου Α Νηστ. 4 Ἑβρ. ια 24-26, Ἰωάν. α πλ. α Ε Ἑβρ. ιβ 1-10 Ματθ. κ 1-16 Τεσσαράκοντα Μαρτύρων 11 Ἑβρ. α 10-β 3 Μάρκ. β 1-12 πλ. β ΣΤ 18 Ἑβρ. δ 14-ε 6 Μάρκ. η 34-θ 1 βαρύς Ζ 25 Ἑβρ. β Λουκ. α πλ. δ Εὐαγγελ. ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ 15 Ἁγ. Νεομ. Μανουήλ τοῦ ἐκ Σφακίων. (1792) 17 Ὁσιομ. Παύλου. (8ος αἰ.) 20 Ἁγ. Νεομ. Μύρωνος, ἐξ Ἡρακλείου. (1793) 31 Ἁγ. Μάρτ. Θεοφίλου καί τῶν σύν αὐτῷ. (4ος αἰ.)

40 ΑΠΡΙΛIOΣ Κ Ε ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ὁσ. Μαρίας Αἰγ., Σάββα Καλύμν., Μακαρίου ὁμ. 2 Δ Τίτου ὁσ., Ἀμφιανοῦ και Αἰδεσίου μαρτ., Θεοδώρας Παρθενομ. 3 Τ Νικήτα ὁσίου ὁμολογητοῦ, Ἰωσήφ ὑμνογράφου 4 Τ Γεωργίου ὁσ. τοῦ ἐν Μαλεῷ, Ζωσιμᾶ ὁσίου, Νικήτα ἐν Σέρραις 5 Π Κλαυδίου, Διοδώρου, Νικηφόρου μ., Γεωργίου νεομ. τοῦ ἐν Ν. Ἐφέσῳ 6 Π Εὐτυχίου ΚΠόλεως, Τῶν ἐν Περσίδι 120 μαρτ. 7 Σ ΕΓΕΡΣΙΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ, Καλλιοπίου & Ἀκυλλίνης μαρτ. 8 Κ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ, Ἡρωδίωνος, Ἀγάβου, Ρούφου, Ἀσυγκρίτου 70 Ἀπ. 9 Δ Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ, Ἰωσήφ Παγκάλου, Εὐψυχίου μαρτ. 10 Τ Μ. ΤΡΙΤΗ, Τῶν 10 Πρθένων 11 Τ Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ, Τῆς ἁλειψάσης τόν Κύριον μύρῳ 12 Π Μ. ΠΕΜΠΤΗ, Ὁ Μυστικός Δεῖπνος 13 Π Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Τά Ἅγια Πάθη τοῦ Κυρίου 14 Σ Μ. ΣΑΒΒΑΤΟΝ, Ἡ εἰς Ἅδου κάθοδος τοῦ Κυρίου 15 Κ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ, Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 16 Δ Ἀγάπης, Εἰρήνης, Χιονίας μαρτύρων 17 Τ Ραφαήλ, Νικολάου & Ειρήνης μ., Συμεών ἱερομ. Περσίδος 18 Τ Σάββα στρατηλάτου, ὁσ. Ἰωάννου & Ἀθανασίας ἐξ Αἰγίνης 19 Π Παφνουτίου ἱερομ., Φιλίππας, Γεωργίου Πισιδίας 20 Π Ζωοδόχου Πηγῆς, Θεοδώρου τοῦ Τριχινᾶ, Ἀθανασίου ὁσ. Μετεώρου 21 Σ Ἰανουαρίου ἱερομ., Ἁγ. Ἀλεξάνδρας Βασ., Ἀναστασίου Σιναΐτου 22 Κ ΤΟΥ ΘΩΜΑ, Θεοδώρου Συκεώτου, Ναθαναήλ ἀποστ. 23 Δ Γεωργίου τοῦ τροπαιοφόρου, Γεωργίου νεομ. ἐκ Κύπρου 24 Τ Ἐλισάβετ ὁσ. θαυμ., Νικολάου νεομ. ἐν Μαγνησίᾳ 25 Τ Μάρκου Εὐαγγελιστοῦ, Μακεδονίου ΚΠόλεως 26 Π Βασιλέως Ἀμασείας ἱερομάρτ., Γλαφύρας & Ἰούστας ὁσ. 27 Π Συμεών ἐπισκ. Ἱεροσολύμων, Ἰωάννου ὁσίου Μονῆς Καθαρῶν 28 Σ Τῶν ἐν Κυζίκῳ 9 μαρτύρων, Μέμνονος θαυματουργοῦ 29 Κ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ, Ἰάσονος & Σωσιπάτρου ἀπ. ἐκ τῶν Ο 30 Δ Ἰακώβου ἀποστ. υἱοῦ Ζεβεδαίου, Κλήμεντος ὁσ. ὑμνογρ

41 AΠPIΛΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ EYAΓΓΕΛΙΟΝ HXΟΣ EΩΘINON 1 Ἑβρ. θ Μάρκ. ι α Θ 7 Ἑβρ. ιβ 28 - ιγ 8 Ἰωάν. ια 1-45 Τοῦ Λαζάρου 8 Φιλίπ. δ 4-9 Ἰωάν. ιβ 1-18 Τῶν Βαΐων 15 Πράξ. α 1-8 Ἰωάν. α 1-17 Ἀναστάσεως 16 Πράξ. α 12-17, Ἰωάν. α Δευτέρας Διακαινησ Πράξ. γ 1-8 Ἰωάν. β Zωοδόχου Πηγῆς 22 Πράξ. ε Ἰωάν. κ Α 23 Πράξ. ιβ 1-11 Ἰωάν. ιε 17-ιστ 1-2 Ἁγίου Γεωργίου 25 Α Πέτρ. ε 6-14 Μάρκ. στ 7-13 Μάρκου Εὐαγγελιστοῦ 29 Πράξ. στ 1-7 Μάρκ. ιε 43-ιστ 8 β Δ ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ 3 Ὁσ. Ἰωσήφ τοῦ Ὑμνογράφου. (833) 7 Ὁσ. Γερασίμου τοῦ Βυζαντίου. (1770) Τοῦ θαύματος τοῦ Ἁγ. Μηνᾶ (1826), Ἡράκλειο, Τρίτη τῆς Διακαινησίμου. Ἀνακομιδῆς Λειψάνων Ὁσ. Ἰωσήφ τοῦ Γεροντο - γιάννη, Τετάρτη τῆς Διακαινησίμου. 20 Ὁσ. Ἀθανασίου τοῦ Μετεωρίτου. (14ος αἰ.)

42 ΜΑΪOΣ Τ Ἱερεμίου Προφ., Εὐθυμίου νεομ. ἐκ Δημητσάνης 2 Τ Ἀνακ. λειψ. Μ. Ἀθανασίου Ἀλεξανδρ., Ματρώνης Ρωσίδος Ἀομμ. 3 Π Τιμοθέου & Μαύρας μαρτ., Πέτρου Ἄργους, Ξενίας Καλαματιανῆς 4 Π Πελαγίας μάρτυρος, Ἱλαρίου ὁσίου θαυματουργοῦ 5 Σ Εἰρήνης μεγαλομ., Εὐθυμίου Μαδύτου θαυμ. 6 Κ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ, Ἰώβ δικ. & πολυάθλ., Σεραφείμ ὁσ. ὄρει Δομβοῦς 7 Δ Μνήμη τοῦ ἐν οὐρανῷ φανέντος Τιμίου Σταυροῦ, Ἀκακίου μάρτ. 8 Τ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, Ἀρσενίου ὁσ. Μεγάλου 9 Τ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ, Ἠσαΐου πρ., Χριστοφόρου μεγαλομ. 10 Π Σίμωνος ἀποστόλου τοῦ Ζηλωτοῦ, Λαυρεντίου ὁσίου 11 Π Κυρίλλου & Μεθοδίου ἰσαπ., Μωκίου ἱερομ., Ἀργυροῦ νεομ. 12 Σ Ἐπιφανίου Κύπρου, Γερμανοῦ ΚΠόλεως, Θεοδώρου ὁσ. Κυθήρ. 13 Κ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ, Γλυκερίας μάρτ., Σεργίου ὁμολογητοῦ 14 Δ Ἰσιδώρου Χίου, Θεράποντος Κύπρου ἱερομ., Λεοντίου Ἱεροσολύμων 15 Τ Παχωμίου ὁσίου τοῦ Μεγάλου, Ἀχιλλίου Λαρίσης 16 Τ Θεοδώρου τοῦ ἡγιασμένου, Γεωργίου Μυτιλήνης ὁμολογητοῦ 17 Π Ἀνδρονίκου & Ἰουνίας ἀπ., Ἀθανασίου Χριστιανουπόλεως Τριφυλίας 18 Π Διονυσίου, Ἀνδρέου, Παύλου, Χριστίνης, Ἡρακλείου & τῶν σύν αὐτῷ 19 Σ Πατρικίου Προύσσης & σύν αὐτῷ μαρτ., Ἀκολούθου, Θεοτίμης μαρτ. 20 Κ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ, Θαλλελαίου μάρτ., Λυδίας Φιλίπ. 21 Δ Κωνσταντίνου & Ἑλένης τῶν Ἰσαποστόλων 22 Τ Δημητρίου & Παύλου νεομ. ἐν Τριπόλει, Βασιλίσκου μάρτ. 23 Τ ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΠΑΣΧΑ, Μιχαήλ Συννάδων, Μαρίας μυροφ. 24 Π ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ, Συμεών ὁσ. ἐν θαυμαστῷ ὄρει 25 Π Ἡ Γ Εὕρ. Τιμίας κεφ. Προδρόμου, Κελεστίνου μάρτ. 26 Σ Κάρπου & Ἀλφαίου ἐκ τῶν 70 Ἀπ., Ἀλεξάνδρου Δερβίση νεομ. Θεσ. 27 Κ ΑΓ. 318 ΠΑΤΕΡΩΝ (Α Οἰκ. Συνόδου), Ἰωάννου Ρώσου ὁμολ. 28 Δ Εὐτυχοῦς Μελιτινῆς, Ἑλικωνίδος μάρτ., Νικήτα Χαλκηδόνος 29 Τ Θεοδοσίας Κωνσ. ὁσιομ., Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρείας, Ὑπομονῆς ὁσ. 30 Τ Ἰσαακίου ὁσ., Ναταλίου μ., Ἐμμελείας ἁγ. μητρός Μεγ. Βασιλείου 31 Π Ἑρμείου μάρτυρος, Εὐσεβίου μ., Εὐσταθίου πατρ. ΚΠόλεως

43 MAΪΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ EYAΓΓΕΛΙΟΝ HXΟΣ EΩΘINON 2 Ἑβρ. ιγ 7-16 Ματθ. ε Ἁγίου Ἀθανασίου 6 Πράξ. θ Ἰωάν. ε 1-15 γ Ε 8 Α Ἰωάν. α 1-7 Ἰωάν. ιθ 25-27, Ἰωάννου Θεολόγου κη Πράξ. ιδ 6-18 Ἰωάν. ζ Μεσοπεντηκοστῆς 13 Πράξ. ια Ἰωάν. δ 5-42 δ Ζ 20 Πράξ. ιστ Ἰωάν. θ 1-38 πλ. α Η 21 Πράξ. κστ 1, Ἰωάν. ι 1-9 Κων/ντίνου - Ἑλένης 23 Πράξ. ιη Ἰωάν. ιβ Ἀπόδοσις Πάσχα 24 Πράξ. α 1-12 Λουκ. κδ Ἀναλήψεως 25 Β Κορ. δ 6-13 Λουκ. ζ Προδρόμου 27 Πράξ. κ 16-18, Ἰωάν. ιζ 1-13 πλ. β Ι ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ Τήν Α Κυριακή τοῦ Μαΐου: ἡ Σύναξις Πάντων τῶν ἐν Γορτύνῃ καί Ἀρκαδίᾳ τῆς Κρήτης διαλαμψάντων Ἁγίων. 1 Ἁγ. Νεομ. Μαρίας τῆς Μεθυμοπούλας ἐκ Φουρ - νῆς Μεραμβέλλου. (1826) 14 Ἁγ. Νεομ. Μάρκου τοῦ Κρητός. (1643) Ἁγ. Λεοντίου Β, Πατρ. Ἱεροσολύμων. (12ος αἰ.) 15 Ἀνάμνησις ἐπανακομιδῆς Τ. Κάρας Ἁγ. Τίτου. (1966) 19 Ἰωάννου Νεομ. «Ἀρναουτογιάννη», τοῦ ἐν Φαιστῷ. (1845) 26 Ἀποστόλου Κάρπου. (1ος αἰ.)

44 IOYΝIOΣ Π Ἰουστίνου φιλοσόφου μάρτ., Θεσπεσίου μάρτ. 2 Σ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ, Νικηφόρου ΚΠόλεως, Κωνσταντίνου νεομ. 3 Κ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ Λουκιλλιανοῦ & Παύλης μαρτ. & 4 νηπίων 4 Δ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, Παναγίας Φανερωμένης Λευκάδος 5 Τ Δωροθέου Τύρου ἱερομ., Νικάνδρου, Μάρκου νεομ. ἐν Χίῳ 6 Τ Ἱλαρίωνος ὁσ. τοῦ νέου (Μ. Δαλμάτων), Ἀττάλου ὁσ. θαυμ., Γελασίου μ. 7 Π Θεοδότου Ἀγκύρας, Ζηναΐδος μάρτ., Σεβαστιανῆς ὁσίας 8 Π Ἀν. λειψ. Θεοδώρου Στρατηλ., Καλλιόπης μ., Θεοφάνους νεομ. ἐν ΚΠόλει 9 Σ Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, Ἀνανίου μάρτ., Θέκλης & 4 Παρθενομ. 10 Κ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, Ἀλεξάνδρου & Ἀντωνίνης μαρτ. 11 Δ Βαρθολομαίου & Βαρνάβα Ἀποστ., Παναγίας Ἄξιόν ἐστιν 12 Τ Ὀνουφρίου ὁσίου, Πέτρου τοῦ ἐν Ἄθῳ 13 Τ Ἀκυλίνης μάρτυρος, Ἀντιπάτρου Βόστρων 14 Π Ἐλισσαίου πρ., Μεθοδίου ΚΠόλεως ὁμολ., Νήφωνος ὁσ. Ἀθωνίτου 15 Π Ἀμώς προφ., Ἱερωνύμου ὁσίου, Αὐγουστίνου Ἱππῶνος 16 Σ Τύχωνος & Μνημονίου Ἀμαθοῦντος Κύπρου 17 Κ Β ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΤΩΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ), Ἰσαύρου διακ. 18 Δ Λεοντίου ἐξ Αἰγίνης, Ὑπατίου, Θεοδούλου & Αἰθερίου μαρτ. 19 Τ Ἰούδα ἀποστόλου, Παϊσίου ὁσίου τοῦ Μεγάλου 20 Τ Μεθοδίου ἐπισκ. Πατάρων, Νικολάου Καβάσιλα 21 Π Ἰουλιανοῦ μάρτ., Τερεντίου ἱερομ., Νικήτα νεομ. τοῦ Νισυρίου 22 Π Εὐσεβίου, Σαμοσάτων, Ζήνωνος & Ζηνᾶ μαρτύρων 23 Σ Ἀγριππίνης μ., Ἀριστοκλέους πρεσβ., Βαρβάρου ὁσ. Πενταπολίτου 24 Κ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, ΑΓ. ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝ, Γενέθλ. Ἰωάννου Προδρόμου 25 Δ Φεβρωνίας ὁσιομ., Ὀρεντίου μ., Διονυσίου ὁσ. ἐκ Κορησσοῦ Καστορίας 26 Τ Δαβίδ ὁσίου ἐν Θεσ/νίκῃ,Ἰωάννου Γοτθίας 27 Τ Σαμψών Ξενοδόχου ὁσ., Μαρκίου & Μαρκίας μαρτ. 28 Π Εὕρεσις λειψ. Κύρου & Ἰωάννου τῶν Ἀναργύρων 29 Π ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων 30 Σ Σύναξις τῶν 12 Ἀποστόλων, Μιχαήλ τοῦ κηπουροῦ Ἀθηναίου

45 IOYNIOΥ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ EYAΓΓΕΛΙΟΝ HXΟΣ EΩΘINON 2 Α Θεσ. δ Ἰω. κα Ψυχοσαββάτου 3 Πράξ. β 1-11 Ἰωάν. ζ 37-52, η 12 Τῆς Πεντηκοστῆς 4 Ἐφεσ. ε 8-19 Ματθ. ιη Ἁγίου Πνεύματος 10 Ἑβρ. ια 33-ιβ 2 Ματθ. ι 32-33, πλ. δ Α 37-38, ιθ Ρωμ. β Ματθ. δ α Β 24 Ρωμ. ιγ 11-ιδ 4 Λκ. α 1-25, 57-68, β Γ 76, Β Κορ. ια 21-ιβ 9 Ματθ. ιστ Πέτρου καί Παύλου 30 Α Κορ. δ 9-16 Ματθ. θ 36, ι 1-8 Δώδεκα Ἀποστόλων ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ 9 Ἁγ. Πέντε Κανονικῶν Παρθένων. (4ος αἰ.) 15 Ὁσ. Σάββα τοῦ διά Χριστόν Σαλοῦ. (14ος αἰ.) 23 Ἁγ. Νεομ. Ἐπισκόπων Κρήτης καί τῶν σύν αὐ - τοῖς. ( ) 25 Ὁσ. Μεθοδίου τοῦ ἐν Νυβρίτῳ, Γορτύνης. (17ος-18ος αἰ.) 27 Κυρίλλου Λουκάρεως Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καί Κων/πόλεως. (1623) 28 Ὁσ. Σεργίου τοῦ Μαγίστρου. (9ος αἰ.) 29 Ἁγ. Ἀπ. Παύλου. (1ος αἰ.)

46 IOYΛIOΣ Κ Δ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Κοσμᾶ & Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων τῶν ἐν Ρώμῃ 2 Δ Παναγίας ἐν Βλαχέρναις, Κοΐντου μάρτυρος 3 Τ Ὑακίνθου μ., Ἀνατολίου ΚΠόλεως, Γερασίμου ἐν Μεγ. Χωρίου 4 Τ Ἀνδρέου Κρήτης, Μιχαήλ Χωνιάτου Ἀθηνῶν 5 Π Ἀθανασίου ἐν Ἄθῳ, Λαμπαδοῦ ὁσ., Κυπριανοῦ νέου ὁσιομ. 6 Π Σισώη ὁσίου τοῦ Μεγάλου, Λουκίας τῆς Παρθένου 7 Σ Κυριακῆς Μεγαλομάρτυρος, Θωμᾶ ὁσίου τοῦ ἐν Μαλεῷ 8 Κ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Προκοπίου Μεγαλομάρτ., Θεοφίλου Ζίχνης 9 Δ Παγκρατίου ἱερομ., Μιχαήλ (Πακνανᾶ) Ἀθηναίου νεομ. 10 Τ Τῶν ἐν Νικοπόλει Ἀρμενίας 45 μ., Παρθενίου & Εὐμενίου μ. 11 Τ Εὐφημίας Μεγαλ., Ὄλγας ἰσαποστ., Νεκταρίου ὁσιομ. Βρυούλ. 12 Π Πρόκλου & Ἱλαρίου μαρτ, Βερονίκης τῆς αἱμορροούσης 13 Π Σύναξις Ἀρχαγγ. Γαβριήλ, Στεφάνου ὁσίου τοῦ Σαββαΐτου 14 Σ Ἀκύλα ἀποστόλου, Ἰούστου μάρτ., Νικοδήμου ὁσ. τοῦ Ἁγιορείτου 15 Κ ΤΩΝ ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ (Δ Οἰκ. Σύνοδος), Κηρύκου & Ἰουλίττης μ. 16 Δ Ἀθηνογένους ἱερομάρτυρος, Φαύστου μάρτυρος 17 Τ Μαρίνης Μεγαλομάρτυρος, Βερονίκης Σπεράτου μ. 18 Τ Αἰμιλιανοῦ μ., Παύλου, Θέης & Οὐαλεντίνης μ., Ὑακίνθου μ., Παμβῷ ὁσ. 19 Π Μακρίνης & Δίου ὁσίων, Θεοδώρου Σαββαΐτου 20 Π Προφήτου Ἠλιοῦ τοῦ Θεσβίτου 21 Σ Ἰωάννου & Συμεών τοῦ Σαλοῦ, Παρθενίου ἐπ. Ἄρτης 22 Κ Ζ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Μαρίας Μαγδαληνῆς Μυροφόρου 23 Δ Φωκᾶ ἱερομ., Ἰεζεκιήλ πρ., Πελαγίας ὁσ. ἐν Τήνῳ 24 Τ Χριστίνης Μεγαλομ., Θεοφίλου Ζακυνθίου νεομάρτ. 25 Τ Ἡ Κοίμησις Ἁγ. Ἄννης, Ὀλυμπιάδος διακόνου 26 Π Παρασκευῆς ὁσιομάρτυρος, Ἑρμολάου ἱερομάρτυρος 27 Π Παντελεήμονος Μεγαλομ. & Ἰαματικοῦ, Ἀνθούσης ὁσ. ὁμολ. 28 Σ Προχόρου, Νικάνορος, Τίμωνος διακ., Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου 29 Κ Η ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Καλλινίκου μ., Θεοδότης μ., Θεοδοσίου Β Μικροῦ 30 Δ Σίλα, Σιλουανοῦ, Κρήσκεντος, Ἐπαινετοῦ & Ἀνδρονίκου ἐκ 70 ἀποστ. 31 Τ Εὐδοκίμου τοῦ δικαίου, Ἰωσήφ τοῦ ἀπό Ἀριμαθαίας

47 IOYΛΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ EYAΓΓΕΛΙΟΝ HXΟΣ EΩΘINON 1 Α Κορ. ιβ 27 - ιγ 8 Ματθ. η 5-13 γ Δ 8 Ρωμ. ι 1-10 Ματθ. η 28-θ 1 δ Ε 15 Τίτ. γ 8-15 Ματθ. ε πλ. α ΣΤ 22 Ρωμ. ιε 1-7 Ματθ. θ πλ. β Ζ 25 Γαλ. δ Λουκ. η Ἁγίας Ἄννης 26 Γαλ. γ 23 - δ 5 Μάρκ. ε Ἁγίας Παρασκευῆς 27 Β Τιμ. β 1-10 Ἰωάν. ιε 17-ιστ 2 Ἁγίου Παντελεήμονος 29 Α Κορ. α Ματθ. ιδ βαρύς Η ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ Τήν Α Κυριακή τοῦ Ἰουλίου: ἡ Σύναξις Πάντων τῶν ἐν Κρήτῃ διαλαμψάντων Ἁγίων. 2 Συνάξ. Εἰκ. Παν. Ὀρφανῆς Ἱ. Μ. Ἀ γκαράθου. 4 Ἁγ. Ἀνδρέου Κρήτης. (712) 5 Ὁσ. Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου. (10ος αἰ.) 9 Ἁγ. Κυρίλλου Ἐπισκόπου Γορτύνης. (4ος αἰ.) Ἁγ. Ἱερομ. Μεθοδίου, Ἐπισκ. Λάμπης. (1793). 10 Ὁσ. Παρθενίου καί Εὐμενίου, τῶν ἐν Κουδουμᾷ. (1905 καί 1920) 12 Ὁσ. Γερασίμου καί Ἀκακίου τῶν Νέων Ἀσκητῶν. (18ος αἰ.) 14 Ἁγ. Νέου Ἱερομ. Πέτρου Γορτύνης. (4 αἰ.) Ὁσ. Ἀρσενίου Ἁγιοφαραγγίτου. (14ος αἰ.) Ἁγ. 4 Νεομ., ἐν Μελισσουργείῳ Κισάμου. (1681) 15 Ἁγ. Μαρτυρίου Ἐπισκόπου Γορτύνης. (451) 25 Ἁγ. Θεοδώρου Ἐπισκόπου Γορτύνης. (553)

48 ΑΥΓΟΥΣΤOΣ Τ Ἡ Πρόοδος τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τῶν Ἑπτά παίδων Μακκαβαίων 2 Π Ἀνακομ. λειψ. Ἁγ. Στεφάνου, Θεοδώρου νεομ. Δαρδανελλίων 3 Π Δαλματίου, Φαύστου & Ἰσαακίου ὁσ., Θεοδώρας τῆς ἐν Θεσ/νίκῃ 4 Σ Τῶν ἐν Ἐφέσῳ 7 παίδων, Εὐδοκίας ὁσίας 5 Κ Θ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Εὐσιγνίου μ., Εὐγενίου, Νόννης μητρ. Γρ. Θεολόγου 6 Δ Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ 7 Τ Δομετίου ὁσιομ., Νικάνορος ὁσ. θαυμ., Θεοδοσίου ὁσ. ἰαματικοῦ 8 Τ Μύρωνος Κρήτης, Αἰμιλιανοῦ Κυζίκου, Τριανταφύλλου Ζαγ. 9 Π Ματθίου ἀποστόλου, Ἁγίων 10 μαρτύρων ἐν τῇ Χαλκῇ Πύλῃ 10 Π Λαυρεντίου ἀρχιδιακόνου, Ξύστου πάπα Ρώμης τοῦ ἐξ Ἀθηνῶν 11 Σ Εὔπλου δ. μεγαλομ., Νήφωνος ΚΠόλεως, Ἀναστασίου ἐκ Λέσβου 12 Κ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Φωτίου & Ἀνικήτου, Παμφίλου & Καπίτωνος μ. 13 Δ Μαξίμου ὁμολογητοῦ, Δωροθέου καί Δοσιθέου ὁσίων 14 Τ Μιχαίου προφ., Συμεών τοῦ Τραπεζουντίου τοῦ Χρυσοχόου 15 Τ ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 16 Π Διομήδους μάρτ., Τιμοθέου Εὐρίπου, Σταματίου νεομ. ἐκ Πηλίου 17 Π Μύρωνος μάρτ., Παύλου & Ἰουλιανῆς μαρτύρων 18 Σ Φλώρου & Λαύρου, Λέοντος καί Ἕρμου μαρτύρων 19 Κ ΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ἀνδρέου μεγαλομάρτυρος Στρατηλάτου 20 Δ Σαμουήλ προφ., Ἠλιοδώρου & Δοσᾶ μ., Ἀβραμίου ὁσ. (Ρῶσος) 21 Τ Θαδδαίου ἀποστόλου, Βάσσης καί τέκνων αὐτῆς 22 Τ Ἀγαθονίκου καί τῶν σύν αὐτῷ μαρτύρων 23 Π Ἀπόδοσις Κοιμήσεως Θεοτόκου, Εἰρηναίου Ἐπισκ. Λουγδούνων 24 Π Κοσμᾶ Ἐθνομ. τοῦ Αἰτωλοῦ, Εὐτυχοῦς ἱερομ. 25 Σ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΙΤΟΥ Α ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 26 Κ ΙΒ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ἀδριανοῦ & Ναταλίας μ., Ἰωάσαφ ὁσίου 27 Δ Φανουρίου Μεγαλομάρτυρος, Ποιμένος ὁσίου 28 Τ Μωϋσέως ὁσ. τοῦ Αἰθίοπος, Διομήδους, Λαυρεντίου μ. 29 Τ Μνήμη ἀποτομῆς τιμίας κεφαλῆς Ἰωάννου Βαπτιστοῦ 30 Π Ἀλεξάνδρου, Ἰωάννου, Παύλου Πατριαρχῶν ΚΠόλεως 31 Π Κατάθεσις τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

49 AYΓΟΥΣΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ EYAΓΓΕΛΙΟΝ HXΟΣ EΩΘINON 5 Α Κορ. γ 9-17 Ματθ. ιδ πλ. δ Θ 6 Β Πέτρ. α Ματθ. ιζ 1-9 Μεταμορφώσεως 12 Α Κορ. δ 9-16 Ματθ. ιζ α Ι 15 Φιλιπ. β 5-11 Λουκ. ι 38-42, ια Κοιμήσεως Θεοτόκου 19 Α Κορ. θ 2-12 Ματθ. ιη β ΙΑ 23 Φιλιπ. β 5-11 Λουκ. ι 38-42, ια Ἀποδόσ. Κοιμήσεως 24 Ἐφεσ. δ 7-13 Μάρκ. δ 1-9 Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ 26 Α Κορ. ιε 1-11 Ματθ. ιθ γ Α 29 Πράξ. ιγ Μάρκ. στ Ἀποτομῆς Προδρόμου ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ Σάβ. μετά τήν 6ην Aὐγούστου, Συνάξ. Εἰκ. Γαλακτοτροφούσης Ἱ. Μ. Ἀγκαράθου. 7 Ὁσ. Ἰωσήφ ἐν Καψᾷ Σητείας. (1874) 8 Ἁγ. Μύρωνος Ἐπισκόπου Γορτύνης. (4ος αἰ.) 12 Ἁγ. 12 Μαρτύρων Στρατιωτῶν. 17 Ὁσ. Εὐτυχίου, Εὐτυχιανοῦ καί Κασσιανῆς ἐν τῇ Ἱ. Μ. Ὁδηγητρίας Μεσαρᾶς. (9ος αἰ.) 18 Ἁγ. Ματθαίου ἐκ Γερακαρίου Ἀμαρίου. (1697) 19 Τῶν ἐκ Mουλίων Γορτύνης Τριῶν Νεομ. (1867) 21 Ἀθανασίου Πατελάρου Πατριάρχου Κπόλεως, ἐξ Ἀξοῦ Mυλοποτάμου. (1654) 23 Ὁσ. Χαραλάμπους τοῦ ἐν Καλυβιανῇ. (1788) 25 Ἁγ. Ἀπ. Τίτου, Α Ἐπισκόπ. Κρήτης. (1ος αἰ.) A Kυριακή μετά τήν 25ην Αὐγούστου, τῆς Συνά ξεως τῶν Ἁγ. Ἀπ. Παύλου καί Τίτου

50 ΣΕΠΤΕΜΒPI OΣ Σ Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου, Μελετίου ὁσ., Συμεών τοῦ Στυλίτου 2 Κ ΙΓ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Μάμαντος, Ἰωάννου Νηστευτοῦ πατρ. ΚΠόλεως 3 Δ Ἀνθίμου ἱερομάρτυρος, Θεοκτίστου ὁσίου 4 Τ Βαβύλα ἱερ., Μωϋσέως πρ., Ἑρμιόνης θυγ. ἀπ. Φιλίππου 5 Τ Ζαχαρίου προφήτου πατρός Προδρόμου, Ἀβδαίου ἱερομ. Περσίας 6 Π Ἀνάμν. τοῦ ἐν Χώναις θαύματος Ἀρχαγγέλ. Μιχαήλ, Καλοδότης μ. 7 Π Σώζοντος μάρτ., Κασσιανῆς τῆς ὑμνογράφου 8 Σ ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 9 Κ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ, Σύναξις Θεοπατόρων Ἰωακείμ & Ἄννης 10 Δ Μηνοδώρας, Μητροδώρας, Νυμφοδώρας μαρτύρων 11 Τ Θεοδώρας ὁσίας, Εὐφροσύνου ὁσίου μάγειρος Εὐανθίας μ. 12 Τ Αὐτονόμου, Κουρνούτου ἱερομ., Ἰουλιανοῦ πρεσβ. 13 Π Ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, Ἀριστείδου τοῦ φιλοσόφου 14 Π ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 15 Σ Νικήτα μεγαλομ., Φιλοθέου, Βησσαρίωνος Λαρίσης 16 Κ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ, Εὐφημίας μεγαλομάρτυρος, Μελιτινῆς μ. 17 Δ Σοφίας, Πίστεως, Ἐλπίδος καί Ἀγάπης μαρτύρων 18 Τ Εὐμενίου ἐπ. Γορτύνης, Ἀριάδνης μάρτ., Ρωμύλου ὁσ. 19 Τ Τροφίμου, Σαββατίου, Δορυμέδοντος μαρτύρων 20 Π Εὐσταθίου μεγαλομ. & τῆς συνοδείας, Ἱλαρίωνος νεομ. Κρητός 21 Π Κοδράτου ἀποστόλου, Ἰωνᾶ προφήτου, Ἰσαακίου Κύπρου 22 Σ Φωκᾶ ἱερομάρτυρος ἐπ. Σινώπης, Φωκᾶ τοῦ κηπουροῦ 23 Κ Α ΛΟΥΚΑ, Σύλληψις Τιμ. Προδρόμου, Ξανθίππης & Πολυξένης ὁσ. 24 Δ Παναγίας Μυρτιδ., Θέκλης πρωτομ. & ἰσαπ., Σιλουανοῦ Ἀθ. 25 Τ Εὐφροσύνης ὁσ., Παφνουτίου πατρός αὐτῆς 26 Τ Μετάστασις Ἰωάννου Θεολόγου, Γεδεών τοῦ Δικαίου 27 Π Καλλιστράτου μάρτ., Ἀριστάρχου, Ἀκυλίνης νεομ. ἐκ Ζαγκλιβερίου 28 Π Χαρίτωνος ὁμολογ., Αὐξεντίου ὁσίου τοῦ ἐν Κύπρῳ 29 Σ Κυριακοῦ ὁσ. Ἀναχωρητοῦ, Μαλαχία ν. ὁσιομ. ἐν Ρόδῳ 30 Κ Β ΛΟΥΚΑ, Γρηγορίου ἱερομ. ἐπισκ. Ἀρμενίας τοῦ Φωτιστοῦ

51 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ EYAΓΓΕΛΙΟΝ HXΟΣ EΩΘINON 1 Α Τιμ. β 1-7 Λουκ. δ Τῆς Ἰνδίκτου 2 Α Κορ. ιστ Ματθ. κα δ Β 8 Φιλιπ. β 5-11 Λουκ. ι 38-42, ια Γενεσίου Θεοτόκου 9 Γαλ. στ Ἰωάν. γ πλ. α Γ 14 Α Κορ. α Ἰωάν. ιθ 6-11, 13-20, Ύψώσεως Τιμίου Σταυροῦ 25-28, Γαλ. β Μάρκ. η 34 - θ 1 πλ. β Δ 23 Γαλ. δ Λουκ. ε 1-11 βαρύς Ε 30 Β Κορ. στ 16-ζ 1 Λουκ. στ πλ. δ ΣΤ ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ 1 Ὁσ. Νικολάου τοῦ Κουρταλιώτου. (17ος αἰ.) 2 Ὁσ. Κοσμᾶ τοῦ Ἐρημίτου. (658) 4 Ὁσ. Ἀνθίμου τοῦ νέου Ἀσκητοῦ. (1781) 9 Ἁγ. Ἰκονίου Ἐπισκόπου Γορτύνης. (431) 11 Συνάξ. Εἰκ. Θεοτ., Μυριοκεφάλων Ρεθύμνης. 15 Ἁγ. Νεομ. Ἰωάννου τοῦ ἐκ Σφακίων. (1811) 16 Ἁγ. Βασιλείου, Ἐπισκόπου Γορτύνης. (760) 18 Ἁγ. Εὐμενίου, Ἐπισκόπου Γορτύνης. (7ος αἰ.) 20 Ὁσ. Ἰωάννου τοῦ Ξένου, ἐκ Σίβα Μεσαρᾶς. (1027) Ἁγ. Ὁσιομ. Ἱλαρίωνος, ἐξ Ἡρακλείου. (1804) 24 Συνάξ. Θεοτόκου Ἱ. Μ. Παληανῆς. 25 Εὑρέσεως Ἱ. Εἰκόνος Εὐαγγελιστρίας, ἐν Μοχῷ. 27 Ἁγ. Ἀποστ. Ἀριστάρχου καί Ζηνᾶ. (1ος αἰ.) 28 Τῶν ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Καλυβιανῆς Ἁγ. Πατέρων

52 ΟΚΤΩΒPI OΣ Δ Ἀνανίου ἀπ. ἐκ τῶν Ο, Ρωμανοῦ Μελωδοῦ, Ἰωάννου Κουκουζέλη ὁσ. 2 Τ Κυπριανοῦ & Ἰουστίνης μαρτ., Θεοφίλου ὁσ. ὁμολογητοῦ 3 Τ Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου ἱερομ. πολ. Ἀθηνῶν, Δαμάρεως Ἀθηναίας 4 Π Ἱεροθέου Ἀθηνῶν, Δομινίνης, Βερνίκης & Προσδόκης μαρτ. 5 Π Χαριτίνης μάρτ, Μεθοδίας ὁσίας τῆς ἐν Κιμώλῳ 6 Σ Θωμᾶ Ἀποστόλου, Μακαρίου νέου ὁσιομ. ἐκ Κίου Βιθυνίας 7 Κ Γ ΛΟΥΚΑ, Σεργίου & Βάκχου μαρτ., ὁσ. Ἰωάννου & Λεοντίου 8 Δ Πελαγίας ὁσίας, Πελαγίας παρθένου, Ταϊσίας ὁσίας 9 Τ Ἰακώβου ἀπ. τοῦ Ἀλφαίου, Ἀνδρονίκου & Ἀθανασίας ὁσ. 10 Τ Εὐλαμπίου & Εὐλαμπίας μαρτ., Θεοφίλου ὁσίου ὁμολογ. 11 Π Φιλίππου τοῦ ἀποστόλου, Θεοφάνους ὁμολογ. τοῦ Γραπτοῦ Νικαίας 12 Π Πρόβου, Ταράχου, Ἀνδρονίκου μαρτ., Συμεών νέου Θεολόγου 13 Σ Κάρπου, Παπύλου μ., Βενιαμίν διακ. μ. Χρυσῆς νεομ. Μογλενῶν 14 Κ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ (Ζ Οικ. Σύνοδος), Γερβασίου, Κοσμᾶ Μελωδοῦ 15 Δ Λουκιανοῦ πρεσβ. Ἀντιοχείας, Σαββίνου ὁσ., Βάρσου ὁμ. Ἐδέσσης 16 Τ Λογγίνου Ἑκατοντάρχου, Μαλοῦ ὁσ. & Λεοντίου μάρτ. 17 Τ Ὠσηέ προφ., Ἀνδρέου ὁσιομ. τοῦ ἐν Κρίσει, Σύναξις Ἁγ. Ἀναργύρων 18 Π Λουκᾶ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ, Μαρίνου τοῦ γέροντος μάρτ. 19 Π Ἰωήλ προφήτου, Σαδώθ ἐπισκ. καί 120 σύν αὐτῷ μαρτ. ἐν Περσίδι 20 Σ Ἀρτεμίου μεγαλομ., Γερασ. Κεφαλ. ὁσ., Ματρώνης ὁσ. Χιοπολ. 21 Κ ΣΤ ΛΟΥΚΑ, Ἰλαρίωνος ὁσ. τοῦ Μεγάλου, Φιλοθέου ὁσίου 22 Δ Ἀβερκίου Ἱεραπόλεως, Ἀλεξάνδρου ἐπ. & τῶν σύν αὐτῷ μ. 23 Τ Ἰακώβου ἀποστ. τοῦ Ἀδελφοθέου, Ἰγνατίου ἀρχιεπ. ΚΠόλεως 24 Τ Ἀρέθα μεγαλομάρτυρος, Σεβαστιανῆς μάρτυρος 25 Π Μαρκιανοῦ & Μαρτυρίου τῶν Νοταρίων, Ταβιθᾶς ἐλεήμονος 26 Π Δημητρίου Μεγαλομάρτυρος τοῦ Μυροβλήτου 27 Σ Νέστορος μάρτυρος, Πρόκλης συζύγου τοῦ Πιλάτου 28 Κ Ζ ΛΟΥΚΑ, Ἁγ. Σκέπης Θεοτόκου, Στεφάνου ὁσ. τοῦ Σαββαΐτου 29 Δ Ἀναστασίας ὁσιομ. τῆς Ρωμαίας, Ἀβραμίου ὁσ. & Μαρίας ἀνηψ. αὐτοῦ 30 Τ Ζηνοβίου & Ζηνοβίας μαρτ., Κλέοπα & Ἀρτεμᾶ ἐκ τῶν Ο ἀπ. 31 Τ Στάχυος, Ἀπελλοῦ, Ἀριστοβούλου ἐκ τῶν Ο ἀπ., Νικολάου νεομ

53 OKTΩΒΡΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ EYAΓΓΕΛΙΟΝ HXΟΣ EΩΘINON 3 Πράξ. ιζ Ματθ. ιγ Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου 9 Β Κορ. θ 6-11 Λουκ. ζ α Ζ 16 Τίτ. γ 8-15 Λουκ. η 5-15 β Η 21 Γαλ. α Λουκ. η γ Θ 26 Β Τιμ. β 1-10 Ἰωάν. ιε 17 - ιστ 2 Ἁγίου Δημητρίου ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ 3 Ἁγ. Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου. (1ος αἰ.) 7 Ἁγ. Παύλου Ἐπισκόπου Γορτύνης. (4ος αἰ.) Ὁσ. Ἰωάννου Ἐρημίτου καί 98 Πατέρων. (1632) 8 Ἁγ. Φιλίππου, Ἐπισκόπου Γορτύνης. (2ος αἰ.) 10 Ἁγ. Πινυτοῦ, Ἐπισκόπου Κνωσοῦ. (2ος αἰ.) 13 Ἁγ. Μελετίου Πηγᾶ, Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας. (1601) 14 Ἁγ. Ἠλία Ἐπισκόπου Γορτύνης, Ἰωάννου Ἐπισκόπου Ἀρκαδίας. (787) 17 Ὁσιομ. Ἀνδρέου τοῦ ἐν Κρίσει. (767) 18 Λουκᾶ Εὐαγγελιστοῦ. (1ος αἰ.) Ἰσιδώρου ἱερομ. καί τῶν τέκνων αὐτοῦ Γεωργίου καί Εἰρήνης, ἐν Βαλῇ. (17ος αἰ.) 20 Ὁσιομ. Γερασίμου τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ. (1579) Ὁσιομ. Ἀνδρονίκου τοῦ Κρητός. (8ος αἰ.) 21 Ἁγ. Κρητῶν Πατέρων Οἰκ. Συνόδων. 28 Ἁγ. 4 Νεομαρτύρων τῶν ἐν Ρεθύμνῃ. (1824) 30 Ἁγ. Ἀποστ. Ἀρτεμᾶ. (1ος αἰ.)

54 NOEMBPIOΣ Π Κοσμᾶ & Δαμιανοῦ Ἀναργ. καί Θεοδότης μητρός αὐτῶν 2 Π Ἀκινδύνου, Πηγασίου, Ἀφθονίου, Ἐλπιδοφόρου & Ἀνεμποδίστου μ. 3 Σ Ἀκεψιμᾶ, Ἰωσήφ μ., Ἀνακ. λειψ. Ἁγ. Γεωργίου & Ἀποστόλου νεομ. 4 Κ Ε ΛΟΥΚΑ, Ἰωαννικίου ὁσ., Νικάνδρου Μύρων, Ἑρμαίου ἱερομ. 5 Δ Γαλακτίωνος & Ἐπιστήμης μαρτ., Ἑρμᾶ & Λίνου ἐκ τῶν Ο ἀπ. 6 Τ Παύλου ἀρχιεπ. ΚΠόλεως, Λουκᾶ ὁσίου, Δημητριανοῦ Κύπρου 7 Τ Τῶν ἐν Μελιτινῇ 33 μαρτύρων, Λαζάρου ὁσ. τοῦ Γαλησιώτου 8 Π Σύν. Ἀρχιστρ. Μιχαήλ & Γαβριήλ & λοιπῶν Ἀσωμ. Δυνάμεων 9 Π Νεκταρίου Αἰγίνης, Θεοκτίστης τῆς Λεσβίας ὁσ., Ματρώνης ὁσ. 10 Σ Ὀρέστου μ., Ὀλυμπᾶ, Σωσιπάτρου, Ροδίωνος ἐκ τῶν Ο, Ἀρσενίου 11 Κ Η ΛΟΥΚΑ, Μηνᾶ μεγαλ., Πολ. Ἡρακλ., Βίκτωρος, Βικεντίου μ. 12 Δ Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, Νείλου ὁσίου τοῦ Μυροβλήτου 13 Τ Ἰωάννου Χρυσοστόμου Κ/πόλεως & μητρός αυτοῦ, Ἀνθούσης 14 Τ Φιλίππου τοῦ Ἀποστόλου, Κωνσταντίνου νεομ. τοῦ Ὑδραίου 15 Π Γουρία, Σαμωνᾶ & Ἀβίβου μαρτύρων & ὁμολογητῶν 16 Π Ματθαίου Ἀποστόλου & Εὐαγγελιστοῦ 17 Σ Γρηγορίου Νεοκαισαρείας, Μαξίμου & Γενναδίου άρχιεπ. ΚΠόλεως 18 Κ Θ ΛΟΥΚΑ, Πλάτωνος μ., Ἀναστασίου νεομ. Παραμυθίας Ἠπείρου 19 Δ Ἀβδιοῦ προφήτου, Ἠλιοδώρου & Ἀγαπίου μαρτύρων 20 Τ Γρηγορίου Δεκαπολίτου ὁσ., Πρόκλου πατρ. ΚΠόλεως 21 Τ ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 22 Π Φιλήμονος, Ἀρχίππου, Ὀνησίμου ἐκ τῶν Ο ἀποστ. 23 Π Ἀμφιλοχίου ἐπ. Ἰκονίου, Ἰσχυρίωνος ἐπ., Γρηγορίου Ἀκραγαντίνων 24 Σ Κλήμεντος Ρώμης, Πέτρου Ἀρχιεπ. Ἀλεξανδρείας 25 Κ ΙΓ ΛΟΥΚΑ, Αἰκατερίνης μεγαλ. & πανσόφου, Μερκουρίου μεγαλ. 26 Δ Στυλιανοῦ, Νίκωνος τοῦ «Μετανοεῖτε», Γεωργίου νεομ. Χίου 27 Τ Ἰακώβου μεγαλομ. τοῦ Πέρσου, Πινουφρίου, Ναθαναήλ ὁσ. 28 Τ Στεφάνου τοῦ Νέου ὁσ. ὁμ., Εἰρηνάρχου μάρτ. 29 Π Διονυσίου Κορίνθου ἱερομαρτ., Φαίδρου μάρτ., Μάρκου ὁσ. 30 Π Ἀνδρέου Ἀποστόλου τοῦ Πρωτοκλήτου, Φρουμεντίου Αἰθιοπ

55 NOEMBPIOΥ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ EYAΓΓΕΛΙΟΝ HXΟΣ EΩΘINON 1 Α Κορ. ιβ 27 - ιγ 8 Ματθ. ι 1, 5-8 Ἁγίων Ἀναργύρων 4 Γαλ. στ Λουκ. ιστ πλ. α ΙΑ 8 Ἑβρ. β 2-10 Λουκ. ι Παμμεγ. Ταξιαρχῶν 11 Β Κορ. δ 6-15 Λουκ. ι πλ. β Α 12 Β Κορ. θ 6-11 Λουκ. θ Ἰωάννου Ἐλεήμονος 13 Ἑβρ. ζ 26-η 2 Ἰωάν. ι 9-16 Ἰωάννου Χρυσοστόμου 14 Α Κορ. δ 9-16 Ἰωάν. α Ἀποστόλου Φιλίππου 16 Ρωμ. ι 11-ια 2 Ματθ. θ 9-13 Εὐαγγελ. Ματθαίου 18 Ἐφεσ. β 4-10 Λουκ. ιβ βαρύς Β 21 Ἑβρ. θ 1-7 Λκ. ι 38-2, ια Εἰσοδίων Θεοτόκου 25 Γαλ. γ 23-δ 5 Λουκ. ιη πλ. δ Γ 30 Α Κορ. δ 9-16 Ἰωάν. α Ἁγίου Ἀνδρέου ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ 11 Ἁγ. Μεγαλ. Μηνᾶ, Πολιούχου Ἡρακλείου. (4ος αἰ.) 22 Ἁγ. Ἀνθίμου ὁμολογητοῦ, Προέδρου Κρήτης. (14ος αἰ.) 26 Ὁσ. Νίκωνος τοῦ «Μετανοεῖτε». (10ος αἰ.) 27 Ὁσ. Γρηγορίου τοῦ Σιναΐτου καί Γερασίμου Εὐβοέως. (13ος-14ος αἰ.)

56 ΔEKEMBPI OΣ Σ Ναούμ Προφήτου, Φιλαρέτου ὁσίου τοῦ Ἐλεήμονος 2 Κ ΙΔ ΛΟΥΚΑ, Ἀββακούμ προφήτου, Μυρόπης μάρτ. τῆς ἐν Χίῳ 3 Δ Σοφονίου προφήτου, Ἀγγελῆ νεομ., Θεοδώρου Ἀλεξανδρείας 4 Τ Βαρβάρας μεγαλομ., Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ 5 Τ Σάββα ὁσ. τοῦ ἡγιασμένου, Διογένους μάρτυρος 6 Π Νικολάου ἀρχιεπισκ. Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ 7 Π Ἀμβροσίου Μεδιολάνων, Γερασίμου ἀσκ. ἐξ Εὐβοίας 8 Σ Σωσθένους, Ἀπολλώ, Κηφᾶ, Τυχικοῦ κλπ. Ο ἀπ., Παταπίου ὁσ. 9 Κ Ι ΛΟΥΚΑ, Σύλληψις Ἁγ. Ἄννης, Ἄννης πρ. (μητρ. πρ. Σαμουήλ) 10 Δ Μηνᾶ τοῦ Καλλικελάδου τοῦ Ἀθηναίου, Ἑρμογένους, Εὐγράφου μ. 11 Τ Δανιήλ & Λουκᾶ νέου τῶν Στυλιτῶν, Μείρακος μάρτ. 12 Τ Σπυρίδωνος Τριμυθοῦντος θαυματ., Ἰωάννου ὁσ. Ζιχνῶν 13 Π Εὐστρατίου, Αὐξεντίου, Εὐγενίου, Μαρδαρίου, Ὀρέστου μαρτ. 14 Π Θύρσου, Λευκίου, Καλλινίκου, Φιλήμονος, Ἀπολλωνίου μαρτ. 15 Σ Ἐλευθερίου ἱερομάρτυρος & τῆς μητρός αὐτοῦ Ἀνθίας 16 Κ ΙΑ ΛΟΥΚΑ, Ἁγ. Προπατόρων, Ἀγγαίου πρ., Θεοφανοῦς βασ. 17 Δ Διονυσίου ἐπ. Αἰγίνης θαυματ., Δανιήλ προφ. & Ἁγ. Τριῶν Παίδων 18 Τ Σεβαστιανοῦ & Ζωῆς κλπ. μαρτ., Φωκᾶ μάρτυρος 19 Τ Ἀγλαΐδος Ρωμ. & Βονιφατίου μ., Ἄρεως Εὐτυχίου & Θεσ/κης μ. 20 Π Ἰγνατίου ἱερομ. τοῦ Θεοφόρου, Φιλογονίου ὁσίου Ἀντιοχείας 21 Π Ἰουλιανῆς & τῶν σύν αὐτῇ 500 μαρτύρων, Θεμιστοκλέους μάρτ. 22 Σ Ἀναστασίας Φαρμακολυτρίας, Θεοδότης & 3 παίδων αὐτῆς μ. 23 Κ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ, Τῶν Ἁγ. Δέκα Μαρτ. Κρήτης 24 Δ Εὐγενίας ὁσιοπαρθενομάρτυρος, Φιλίππου μάρτ. πατρός αὐτῆς 25 Τ Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 26 Τ Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου, Εὐθυμίου Σάρδεων ἱερομ. & ὁμολ. 27 Π Στεφάνου πρωτομάρτ. & Ἀρχιδιακ., Θεοδώρου τοῦ Γραπτοῦ 28 Π Τῶν ἁγ. Δισμυρίων μ. τῶν ἐν Νικομηδείᾳ καέντων, Δόμνης μάρτ. 29 Σ Τῶν ἁγίων νηπίων ὑπό Ἡρώδου ἀναιρεθέντων 30 Κ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ, Ἀνυσίας ὁσ. ἐν Θεσ/νίκῃ, Γεδεών ἐν Τυρνάβῳ ὁσιομ. 31 Δ Μελάνης ὁσίας τῆς Ρωμαίας, Ζωτικοῦ τοῦ Ὀρφανοτρόφου

57 ΔEKEMBPIOΥ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ EYAΓΓΕΛΙΟΝ HXΟΣ EΩΘINON 2 Ἐφεσ. ε 8-19 Λουκ. ιη α Δ 4 Γαλ. γ 23 - δ 5 Μάρκ. ε Βαρβάρας μεγαλομ. 5 Γαλάτ. ε 22 - στ 2 Ματθ. ια Σάββα Ἡγιασμένου 6 Ἑβρ. ιγ Λουκ. στ Ἁγίου Νικολάου 9 Γαλ. δ Λουκ. ιγ β Ε 12 Ἐφεσ. ε 8-19 Ἰωάν. ι 9-16 Ἁγίου Σπυρίδωνος 15 Β Τιμ. α 8-18 Μάρκ. β 23 - γ 5 Ἁγίου Ἐλευθερίου 16 Κολοσ. γ 4-11 Λουκ. ιδ 16-24, γ ΣΤ Ματθ. κβ Ἑβρ. ια 9-10, Ματθ. α 1-25 δ Ζ 25 Γαλ. δ 4-7 Ματθ. β 1-12 Χριστουγέννων 26 Ἑβρ. β Ματθ. β Β Χριστουγέννων 27 Πράξ. στ 8 - ζ 5, Ματθ. κα Στεφάνου πρωτομ. 30 Γαλ. α Ματθ. β πλ. α Η ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ 8 Ἁγ. Ἀποστόλου Ἀπολλώ. (1ος αἰ.) 11 Ἁγ. Νικηφόρου τοῦ Φωκᾶ. (966) 23 Τῶν Ἁγ. Δέκα Μαρτύρων, ἐν Γορτύνῃ. (250) 30 Ἁγ. Γεδεών Νεομ. τοῦ Καρακαλληνοῦ. (1818)

58 H EKKΛHΣIA KPHTHΣ Ἡ ἐν Κρήτῃ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἀπαρτιζομένη ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς καί ὀκτώ Ἱ. Μητροπό λεων, εἶναι ἡμιαυτόνομος, ἔχουσα τήν κανονικήν ἐξάρτησιν αὐτῆς ἐκ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Ἀνωτάτη ἐν αὐτῇ Διοικητική Ἀρχή εἶναι ἡ ἐν Ἡρακλείῳ Ἱ. Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συγκειμένη ἐκ τε τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης, ὡς Προέδρου, καί τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν τῆς Νήσου, ὡς Μελῶν. Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος Ἐκκλησίας Κρήτης Πρόεδρος Ὁ Κρήτης Ε ἰ ρ η ν α ῖ ο ς Μέλη Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μ α κ ά ρ ι ο ς Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Ε ὐ γ έ ν ι ο ς Ὁ Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Δ α μ α σ κ η ν ό ς Ὁ Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων Ε ἰ ρ η ν α ῖ ο ς Ὁ Ἱεραπύτνης καί Σητείας Ε ὐ γ έ ν ι ο ς Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου Ν ε κ τ ά ρ ι ο ς Ὁ Κισάμου καί Σελίνου Ἀ μ φ ι λ ό χ ι ο ς Ὁ Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου Ἀν δ ρ έ α ς Ἀρχιγραμματεύς: Ἀρχιμ. Κύριλλος Διαμαντάκης Ὑπογραμματεύς: Διακ. Πρόδρομος Ξενάκης Κωδικογράφος: Ἀρχιμ. Νήφων Βασιλάκης ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛEION KPHTHΣ Ἁγίου Μηνᾶ 25, Ἡράκλειο Ιστοσελ. Tηλ. & Fax Ἀρχιγραμματείας Ἱερᾶς Συνόδου:

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ αλεξανδρου Οἱ ἀρχαῖοι Ἓλληνες τήν

Διαβάστε περισσότερα

OIKOYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

OIKOYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ OIKOYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ἀφιερωμένον εἰς τούς ΑΓ. ΔΕΚΑ ΜΑΡΤΥΡΑΣ τούς ἐν Γορτύνῃ μαρτυρήσαντας ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣΕ 2010 Ἀπόσπασµα Σεπτοῦ Πατριαρχικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ Ἡ εἰκών πάντων τῶν ἐν Κρήτῃ διαλαμψάντων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη 2. Παρασκευή. 3. Σάββατο Μαλαχίου προφ., Γορδίου μάρτ. 4. Κυριακή. 1. Εβδομάδα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη 2. Παρασκευή. 3. Σάββατο Μαλαχίου προφ., Γορδίου μάρτ. 4. Κυριακή. 1. Εβδομάδα ΑΤΖΕΝΤΑ 2015 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1. Εβδομάδα 29. Δευτέρα Υπό Ηρώδου αναιρεθέντων 14.000 νηπίων 30. Τρίτη Ανυσίας, Φιλεταίρου, Λέοντος οσ. 31. Τετάρτη Μελάνης οσ., Ζωτικού ορφαντρόφου ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1. Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου

Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Θρησκευτικά και Προσκυνηµατικά Μνηµεία από διάφορες περιοχές της Ελλάδος Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αετοχωρίου Ιερά Μονή Παναγίας Εύρου Ναός Παναγίας Κοσµοσώτηρας

Διαβάστε περισσότερα

Λατρευτικό Πρόγραμμα Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής 2014

Λατρευτικό Πρόγραμμα Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής 2014 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΑΜΦΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, T.K. 54 250, ΤΗΛ. & ΦΑΞ.: 2310 303.216 ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: WWW.AGKYRIAKI.GR, ΕMAIL: AGKYRIAKI@GMAIL.COM Λατρευτικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ Ν ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2Ο15

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ Ν ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2Ο15 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ Ν ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2Ο15 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2O15 ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ * ΕΤΟΣ E ΡΕΘΥΜΝΟΝ 2 Εἰκόνα

Διαβάστε περισσότερα

Ἡμερολόγιον Ἀφιερωμένο στίς περιώνυμες Μονές τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σκοπέλου καί στόν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Ρηγῖνο

Ἡμερολόγιον Ἀφιερωμένο στίς περιώνυμες Μονές τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σκοπέλου καί στόν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Ρηγῖνο ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ, ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ἡμερολόγιον 2012 Ἀφιερωμένο στίς περιώνυμες Μονές τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Τιμίου Προδρόμου Σκοπέλου καί στόν Ἅγιο Ἱερομάρτυρα Ρηγῖνο

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ναός τοῦ Ἁγ. Νικολάου στήν Μοσχόπολη Σ.Φ.Ε.Β.Α.

Ὁ Ναός τοῦ Ἁγ. Νικολάου στήν Μοσχόπολη Σ.Φ.Ε.Β.Α. Σ.Φ.Ε.Β.Α. Ὁ Ναός τοῦ Ἁγ. Νικολάου στήν Μοσχόπολη Τ ό φετινό ἡμερολόγιο τῆς Ἑνώσεώς μας εἶναι ἀφιερωμένο στό Βλαχόφωνο Ἑλληνισμό τῆς Βορείου Ἠπείρου. Οἱ Βλάχοι, γνήσιοι καί ἀκμαῖοι Ἕλληνες, μέ πλουσιότατη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β'

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ Α' Πρόλογος Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ. ΠΕΤΡΟ Γ Ζ' 13 Πρόλογος Ηγουμένου Μονής Μαχαιρά Αρχιμαδρίτου ΑΡΣΕΝΙΟΥ... 15 Χρονικόν εορταστικών εκδηλώσεων Όκτακοσιετηρίδος Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

Ἡμερολόγιο Ἀφιερωμένο στόν Μακαριστό Μητροπολίτη Χαλκίδος κυρό ΓΡΗΓΟΡΙΟ (Πλειαθό) ἐπί τῇ συμπληρώσει 90 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνθρονίσεώς του (1923-2013)

Ἡμερολόγιο Ἀφιερωμένο στόν Μακαριστό Μητροπολίτη Χαλκίδος κυρό ΓΡΗΓΟΡΙΟ (Πλειαθό) ἐπί τῇ συμπληρώσει 90 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνθρονίσεώς του (1923-2013) ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ἡμερολόγιο Ἀφιερωμένο στόν Μακαριστό Μητροπολίτη Χαλκίδος κυρό ΓΡΗΓΟΡΙΟ (Πλειαθό) ἐπί τῇ συμπληρώσει 90 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνθρονίσεώς του (1923-2013) ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά Παναγία της Ασίνου Ελληνικά 1 ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΙΝΟΥ Ή ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΡΒΙΩΤΙΣΣΑΣ Η καμαροσκέπαστη, με δεύτερη ξύλινη στέγη εκκλησία της Παναγίας της Ασίνου, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Νικητάρι,

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας

Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας Άγιος Θύρσος, Άγιος Φίλων, Απόστολος Ανδρέας από ναό Αγίας Τριάδας Ριζοκαρπάσου Εκκλησίες Αφέντρικας Χάρτης Leonida Attar (1542) Τουρκοκύπριοι και Τούρκοι στην Καρπασία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015)

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.282 & 210-72.72.993, e-mail: fspk2008@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ.

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ. 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Καθαρά) 3/3 Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3 5/3 Κ.ΤΡΙΤΗ Κ.ΤΕΤΑΡΤΗ Μένα Απόδειπνο Β' μέρος Μ. Κανόνος. Μελέτη της Αγίας Γραφής με τον Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι'

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΘΕΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ, ΣΥΡΙΑΣ, ΑΡΑΒΙΑΣ, ΚΙΛΙΚΙΑΣ, ΙΒΗΡΙΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' 8-13 ΜΑΪΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 590 Κ.Δ.Π. 82/2005 Αρ. 3959, 25.2.2005 Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Διάταγμα με βάση τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡOΠOΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ και ΚΥΝOΥΡΙΑΣ ΗΜΕΡOΛOΓΙOΝ ΤΡΙΠOΛΙΣ ΕΤOΣ ΕΙΚΟΣΤΟ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡOΠOΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ και ΚΥΝOΥΡΙΑΣ ΗΜΕΡOΛOΓΙOΝ ΤΡΙΠOΛΙΣ ΕΤOΣ ΕΙΚΟΣΤΟ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡOΠOΛΙΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ και ΚΥΝOΥΡΙΑΣ ΗΜΕΡOΛOΓΙOΝ 2015 ΤΡΙΠOΛΙΣ ΕΤOΣ ΕΙΚΟΣΤΟ ~1~ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ιερο ναο ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ~2~ Εἰκόνα τῆς Ἁγίας Βαρβάρας, φορητή παλαιά εἰκόνα τοῦ Ναοῦ της. ~3~

Διαβάστε περισσότερα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα χορτιατη - θεσσαλονικησ α εβδομαδα κυριακη τυρινης 7.30 10.30 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 5.30 μ.μ Α Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως) καθαρα δευτερα 8.00 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Αρχιμ. Νήφων Βασιλάκης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Αρχιμ. Νήφων Βασιλάκης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Αρχιμ. Νήφων Βασιλάκης Αρχιμανδρίτης Νήφων Βασιλάκης, κατά κόσμο Γεώργιος Βασιλάκης του Ηλία, γεννήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 1977 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μετά την βασική εκπαίδευση, έλαβε (με

Διαβάστε περισσότερα

Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212. Εύοσµος Αγίας Ειρήνης 5 2310 761 325 Αγία Ειρήνη

Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212. Εύοσµος Αγίας Ειρήνης 5 2310 761 325 Αγία Ειρήνη MY MOMENT Εκκλησίες ς Αγία Αικατερίνη Αγία Αναστασία Ηούς & Σαχτούρη 2310 225 580 Κηφησίας & Μεγάλου Αλεξάνδρου 2310 447 444 Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212 Πρώην Αγία Βαρβάρα Σταυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 17/3/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 2000 9.67 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 2000 9.75 3 ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΟ-ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΟ-ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΟ-ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Τοῦ Δρ. κ. Ἐμμανουήλ Κ. Δουνδουλάκη, ἐκλ. Ἐπικούρου Καθηγητοῦ Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἡρακλείου Κρήτης Σέ τρεῖς, κυρίως, κατηγορίες διακρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΜΗΣ Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας πάγιο αἴτημα τῶν κατοίκων γιά ἐκκλησιαστική

Διαβάστε περισσότερα

«Έρευνα & Καταγραφή των Ιερών Μονών της Ελλάδος»

«Έρευνα & Καταγραφή των Ιερών Μονών της Ελλάδος» «Έρευνα & Καταγραφή των Ιερών Μονών της Ελλάδος» Αναλυτική καταγραφή των Ιερών Μονών ανά Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος που είναι επισκέψιμες, με ιδιαίτερο θρησκευτικό, μουσειακό και ιστορικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟΝ ΠΕΔΟΥΛΑ Η εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ που χτίστηκε πριν το 1474 είναι μονόκλιτη, ξυλόστεγη με νάρθηκα

Διαβάστε περισσότερα

Τεμβριά2015. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΜΒΡΙΑΣ Τάσου Οκκαρίδη 8 2842 Τεμβριά, Λευκωσία Τηλ.: 22932427, Φαξ: 22932431

Τεμβριά2015. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΜΒΡΙΑΣ Τάσου Οκκαρίδη 8 2842 Τεμβριά, Λευκωσία Τηλ.: 22932427, Φαξ: 22932431 , Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου ς, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος Χωριό του Κλάριου ή του Καρκώτη, είναι η ή για να επικαλεστούμε τον Κυπριανό,

Διαβάστε περισσότερα

21. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ

21. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ 21. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Μ. Ανω Μονή Χρυσοπηγή Δίβρης Ι.Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου Κρεμαστής Ι.Μ. Αγ.Νικολάου Φραγκοπηδήματος Ι.Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου Σκαφιδιάς 22. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ & ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γινόμαστε ό,τι βλέπουμε

Γινόμαστε ό,τι βλέπουμε Γινόμαστε ό,τι βλέπουμε Οι ιερές εικόνες του Αγίου Νικολάου Πρόγραμμα Χορηγιών Εικονογραφίας "Φάση I - Ανατολή" Θεμιστοκλής Πέτρου Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο Ann Arbor, ΜΙ Γινόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Τέλ. Αβίβ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Φόροι αεροδρομίων, βίζα Ισραήλ. Διαμονή σε επιλεγμένα

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Τέλ. Αβίβ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Φόροι αεροδρομίων, βίζα Ισραήλ. Διαμονή σε επιλεγμένα ΠΑΣΧΑ 2014 7 Μέρες 7-13 Απριλίου ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΙΝΑ 1 η ΜΕΡΑ M.ΤΡΙΤΗ (7/4)ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Συγκέντρωση 18.00 μ.μ στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πτήση με Aegean Airlines A3 127 στις 20.45 μ.μ για Αθήνα. Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Παναγία, η μητέρα του Θεού Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.16) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ, ΤΕΥΧΟΣ 33 ΡΕΘΥΜΝΟ 2014 Ἱερά Μητρόπολις Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Περιοδική ἔκδοση Νέα Χριστιανική

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 8 /4/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 8 /4/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΛΣΟΣ 1999 9.48 2 ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΣΙΑ 1999 9.50 3 ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1η ΜΕΡΑ.M.ΤΕΤΑΡΤΗ (16/4)ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Συγκέντρωση 18.00 µ.µ στο αεροδρόµιο Μακεδονία. Πτήση µε Aegean Airlines A3 127 στις 20.45 µ.µ για Αθήνα. Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε!

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΝ ΣΑΣ Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 3ῃ Ὀκτωβρίου 2009 Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Εὑρισκόμενος, λόγῳ ποιμαντικῶν

Διαβάστε περισσότερα

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια Ηγούμενος Χρυσορρογατίσσης Διονύσιος Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΥ Διόρθωση ανακρίβειας που προήλθε από παρεξήγηση Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια που αναφέρεται στο βιβλίο της Μαρίνας

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO Page 1 / 6 Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ TANCIC NENAD DRAGISA A109484 478 TRABERT SYLVIA A100115 349 ΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ A044586 320606 ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ ΑΝΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ A059276 476530

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 8 ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ T ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ T 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.282 καί 26340-44.381 T fax. 26340-44.390 Θαυμαστός ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΙΠΕΙΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 «ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ: ΤΡΕΙΣ ΤΑΥΤΟΣΗΜΟΙ ΑΙΩΝΙΑΙ ΑΞΙΑΙ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα. Ελληνικά

Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα. Ελληνικά 1 Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα Ελληνικά 2 Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα Ο Ναός της Παναγίας Ελεούσας Ποδύθου, ανήκει στη μεταβυζαντινή περίοδο και κτίστηκε στις αρχές του 16 ου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝ ΕΚΑΜΕΛΕΣ ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝ ΕΚΑΜΕΛΕΣ ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ της 11 ης Ιουνίου 2014 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝ ΕΚΑΜΕΛΕΣ ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α)Μετατίθενται οι παρακάτω Ειρηνοδίκες ως εξής: Στο Ειρηνοδικείο Αθηνών 1)Νίκαιας, Σπυριδούλα Τσίγκα του Αποστόλου, 2)Λαµίας, Αθανασία

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠ.Α.Κ.Π.) : www.ypakp.gr E-Mails

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : 1/133Μ/2009 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ( ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΤΕ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ( ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ) ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

KANONION TOY ETOYΣ 2010

KANONION TOY ETOYΣ 2010 KANONION TOY ETOYΣ 2010 81 IANOYAPIOΣ 3 πλ. α H Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Τέκνον Τιµ θεε, ν φε ν π σι... Αρχ το Ε αγγελίου Ιησο Χριστο... Β Τιµ. δ 5-8 Μάρκ. α 1-8 10 πλ. Θ Κυριακ ς µετ

Διαβάστε περισσότερα

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Η ενδεκάτη Συνάντηση της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού

Διαβάστε περισσότερα

2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE

2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE 2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE FUNDRAISER FOR FR. KYRIAKOS AXARIDES FEBRUARY 8, 2009 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ Κυριακη 1 Μαρτιου 2009 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ ευτερα 2 Μαρτιου 2009 ΚΑΘΕΡΑ ΕΥΤΕΡΑ ΑΡΧΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 14:01-15:30 16:30-16:35

07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 14:01-15:30 16:30-16:35 07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 16:30-16:35 16:35-17:35 17:40-18:30 18:30-19:30 24:00-06:59 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΙΛΙΑ: «Στην Ανάάσταση του Δικαίίου Λαζάάρου» Επιµμέέλεια: Βασίίλειος Λιάάκος, Πρωτοψάάλτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ. Η Κυρά της Λευκωσίας Η Φανερωμένη και τα κειμήλιά της Εικόνες και θαύματα στη Λευκωσία

ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ. Η Κυρά της Λευκωσίας Η Φανερωμένη και τα κειμήλιά της Εικόνες και θαύματα στη Λευκωσία ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ Η Κυρά της Λευκωσίας Η Φανερωμένη και τα κειμήλιά της Εικόνες και θαύματα στη Λευκωσία ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ Η Κυρά της Λευκωσίας Η Φανερωμένη και τα κειμήλιά της Εικόνες και θαύματα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΒΡΥΖΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3. ΓΙΑΛΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ξενάγηση στον κυκλαδικό βυθό ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2010. Δικαιώματα Φωτογραφιων - Κειμένων ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΓΑΙΟΥ & AEGEAN DIVING COLLEGE

Ξενάγηση στον κυκλαδικό βυθό ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2010. Δικαιώματα Φωτογραφιων - Κειμένων ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΓΑΙΟΥ & AEGEAN DIVING COLLEGE Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Ξενάγηση στον κυκλαδικό βυθό ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Δικαιώματα Φωτογραφιων - Κειμένων ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΓΑΙΟΥ & AEGEAN DIVING COLLEGE www.aegeaninstitute.org www.aegeandiving.gr Φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Η Παναγία του «Ἄξιόν ἐστι» -η εφέστια (προστάτιδα) εικόνα του Ναού μας- Της οποίας η εορτή τιμήθηκε μεγαλόπρεπα 10 προς 11 Ιουνίου με ιερά αγρυπνία.

Η Παναγία του «Ἄξιόν ἐστι» -η εφέστια (προστάτιδα) εικόνα του Ναού μας- Της οποίας η εορτή τιμήθηκε μεγαλόπρεπα 10 προς 11 Ιουνίου με ιερά αγρυπνία. ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ Η Παναγία του «Ἄξιόν ἐστι» -η εφέστια (προστάτιδα) εικόνα του Ναού μας- Της οποίας η εορτή τιμήθηκε μεγαλόπρεπα 10 προς 11 Ιουνίου με ιερά αγρυπνία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου Α' ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Ὅταν καί οἱ δύο Μελλόνυμφοι διαμένου`ν στήν ἴδια Ἐνορία, γιά χρονικό διάστημα πλέον τοῦ ἑνός χρόνου, στό Ναό τῆς

Διαβάστε περισσότερα

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ---------------------------------------------------- Αθήνα, 26 Ιουνίου 1 Ιουλίου 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τετάρτη, 26 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A3-4: Εκκλησιαστικές διατάξεις και ποίηση Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παύλεια. digitalarchive

Παύλεια. digitalarchive digitalarchive publishing by tag Γιορτή που διεξάγεται στη Βέροια προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου. Τα γιορτάζονται κάθε Ιούνιο, στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου, στο σημείο, δηλαδή, από όπου εκείνος μίλησε

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 2 3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ 3

Διαβάστε περισσότερα

Προσκύνηση του Ιερού λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου,

Προσκύνηση του Ιερού λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, Προσκύνηση του Ιερού λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, Αρχιεπισκόπου Νεοκαισαρείας του θαυματουργού Μετά από την προσκυνηματική εκδρομή εκατόν είκοσι μελών των Ενοριών Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου

Διαβάστε περισσότερα

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Οι άγιες εικόνες, έκφραση της πίστης Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.18) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΓΑΡΩΝ & ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ A ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΓΑΡΩΝ & ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ A ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΓΑΡΩΝ & ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ A ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ 1) Πρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. Προκόπιος Γεωργίου. Τηλέφωνον καί τηλεομοιότυπον: 22960 25138 2) Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΞΕΝΟΣ. Περισσότερα, βλ. Ι. Λελεδάκη (πρωτ.), Παναγία Αντιφωνήτρια Μυριοκεφάλων Ιστορία Θρύλος Παράδοσις, Ρέθυμνο 3 2007, σ. 25.

ΚΥΡ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΞΕΝΟΣ. Περισσότερα, βλ. Ι. Λελεδάκη (πρωτ.), Παναγία Αντιφωνήτρια Μυριοκεφάλων Ιστορία Θρύλος Παράδοσις, Ρέθυμνο 3 2007, σ. 25. ΚΥΡ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΞΕΝΟΣ Ο Όσιος Ιωάννης, ο επονομαζόμενος Ξένος ή Αι-Κυρ Γιάννης, όπως μαθαίνουμε από την διαθήκη του, γεννήθηκε στο χωριό Μακρά Σίβα της Επαρχίας Πυριωτίσσης της Μεσαράς, το 970, δέκα χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Σ Ι Ε Ρ Ε Α Σ

Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Σ Ι Ε Ρ Ε Α Σ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΙΕΡΕΩΝ ΤΗΣ Ι.Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Σ Ι Ε Ρ Ε Α Σ 1. 1 ο π. Θεόδωρος Πρίντζος Ι.Ν. Μεταμορφώσεως Βόλου 2. 2 ο π. Θεόδωρος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί ΦΑΞ είναι πιθανό να είναι και αριθμοί ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΣ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και περιεχόμενο

Δομή και περιεχόμενο Δομή και περιεχόμενο Διάλεξη Δεύτερη από την σειρά Το Βιβλίο των Πράξεων Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το περίγραμμα το μαθήματος;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΜΕΑ πρώην 2ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΜΕΑ πρώην 2ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΜΕΑ πρώην 2ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛ. 1 ΕΙΔΙΚΟ ΠΙΚΠΑ ΒΟΥΛΑΣ 9520437 Α 3 Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 2-ΒΟΥΛΑ 8955615 2 ΕΙΔΙΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΕΡΟΙΑ 2008 Φ2 Μιχαήλ Γεωργίου Χατσιούλης ( Α.2 ) Αικατερίνη Κωνσταντίνου Γιώβου ( Γ.2 ) Γεώργιος Μιχαήλ Χατσιούλης (Α.2.1)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα