ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 5/2009 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 5/2009 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ"

Transcript

1 Πληροφ. τηλ , ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 5/2009 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό για την προµήθεια επίπλων, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρούσα διακήρυξη και τις συνηµµένες τεχνικές προδιαγραφές και ειδικούς όρους. 2. ΕΙ Η α) εξήντα οκτώ (68) καθίσµατα τµηµατάρχη, β) διακόσια ενενήντα δύο (292) καθίσµατα υπαλλήλου, γ) εξήντα τρία (63) καθίσµατα επισκέπτη, δ) εκατόν δέκα (110) γραφεία υπαλλήλου, ε) διακόσιες δεκαεννέα (219) συρταροθήκες, στ) ογδόντα (80) ερµάρια υψηλά, ζ) εξήντα πέντε (65) ερµάρια χαµηλά, η) τριάντα ένας (31) καλόγεροι. Τα είδη και τα χαρακτηριστικά τους αναφέρονται λεπτοµερώς στα συνηµµένα φύλλα των τεχνικών προδιαγραφών και των ειδικών όρων της προµήθειας. 3. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: Όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα. Οι ενώσεις Προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Η Ένωση Προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά απ όλους τους Προµηθευτές που αποτελούν την Ένωση ή από εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη εκπρόσωπό τους. Στην προσφορά πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα των επίπλων ή το µέρος αυτών από το σύνολο της προσφοράς που αντιστοιχεί στον κάθε Προµηθευτή. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της Ένωσης ευθύνεται όχι µόνο για το µέρος που του αναλογεί αλλά για ολόκληρη την προσφορά. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας η ευθύνη αυτή υφίσταται πλέον για την πλήρη εκτέλεση της σύµβασης. Σε περίπτωση αδυναµίας µέλους της Ένωσης για οποιοδήποτε λόγο, να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του είτε κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών είτε κατά την εκτέλεση της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη ευθύνονται από κοινού για την εκπλήρωση της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της Ένωσης µπορεί, εφόσον προβλέπεται από το ιδρυτικό της ένωσης έγγραφο, να 1

2 προτείνουν αντικαταστάτη η συµµετοχή του οποίου εξαρτάται από τη σύµφωνη γνώµη των αρµοδίων οργάνων της Τράπεζας. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό οφείλουν να διαθέτουν όλα τα ζητούµενα είδη ανά κατηγορία, όπως παρουσιάζονται στο άρθρο 2 της παρούσας. 4. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η προσφορά διατυπώνεται στην Ελληνική γλώσσα. Το περιεχόµενο της προσφοράς πρέπει να συµφωνεί µε τους όρους της διακήρυξης. Εναλλακτικές προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο της ποσότητας ανά είδος και η Τράπεζα της Ελλάδος διατηρεί το δικαίωµα να επιλέξει οποιονδήποτε συνδυασµό από τις εναλλακτικές προτάσεις του Προµηθευτή. Η Προσφορά υποβάλλεται µέσα σε κλειστό σφραγισµένο φάκελο (φέροντα σφραγίδα ή µονογραφή στο κλείσιµό του) µε τις παρακάτω ενδείξεις: - «Προσφορά για τον διαγωνισµό της Τραπέζης της Ελλάδος για την προµήθεια επίπλων» - «Αριθµός ιακήρυξης:νο 5/2009» - Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού όπως αναφέρει ο πιο κάτω πίνακας - Αποδέκτης: όπως αναφέρει ο πιο κάτω πίνακας - Πλήρης επωνυµία του προσφέροντος (Ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία εταιρίας, νοµική µορφή, διεύθυνση, Fax, Τηλέφωνο, κ.λ.π.) ΑΠΟ ΕΚΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Υπηρ. Αγοράς Παγίων Στοιχείων, Ελ.Βενιζέλου 21 1ος όροφος, γραφ.101 ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 12:00 Ο κύριος φάκελος της προσφοράς θα περιέχει τρεις (3) ξεχωριστούς κλειστούς και σφραγισµένους υποφακέλους (φέροντες σφραγίδα ή µονογραφή στο κλείσιµό τους), ως εξής: 1. «Υποφάκελος ικαιολογητικών Συµµετοχής», που θα περιέχει: - Την Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο διαγωνισµό - ήλωση στην οποία θα αναφέρουν οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό ότι πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στη διακήρυξη και δεν συντρέχει λόγος αποκλεισµού τους και ότι εφόσον τους ανατεθεί η προµήθεια οφείλουν να προσκοµίσουν στην Τράπεζα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 4 ανάλογα µε την νοµική τους µορφή, καθώς επίσης στοιχεία ή δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν την επαγγελµατική τους αξιοπιστία, την εµπειρία, την ικανότητα κλπ. Στη δήλωση θα αναφέρουν επίσης ότι για τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό έχουν λάβει πλήρη γνώση της διακήρυξης, ότι συµφωνούν και δεσµεύονται από αυτήν. 2. «Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς», που θα περιέχει σε δύο αντίτυπα όλα τα τεχνικά εγχειρίδια έγγραφα, κ.λ.π. που περιέχουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά 2

3 των προσφερόµενων επίπλων και όλα τα λοιπά προβλεπόµενα στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης στοιχεία. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό οφείλουν να υποβάλλουν πλήρη σειρά φυλλαδίων µε λεπτοµερή περιγραφή των προσφεροµένων επίπλων, δηλαδή θα πρέπει να συνοδεύονται από το έντυπο ή το ηλεκτρονικό πληροφοριακό υλικό του κατασκευαστή του προϊόντος, το οποίο θα κατατεθεί υποχρεωτικά µαζί µε την προσφορά, έτσι ώστε να τεκµηριώνεται η ύπαρξη των αναφεροµένων τεχνικών χαρακτηριστικών. 3. «Υποφάκελος Οικονοµικής Προσφοράς», που θα περιέχει σε δύο αντίτυπα όλα τα στοιχεία της οικονοµικής προσφοράς σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης. Τα πιο πάνω στοιχεία της οικονοµικής και τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να δοθούν στην Τράπεζα τόσο εγγράφως όσο και σε ηλεκτρονική µορφή. Στην περίπτωση που η προσφορά γίνεται από Ένωση Προµηθευτών θα αναγράφεται στο φάκελο η πλήρης επωνυµία, η διεύθυνση, ο αριθµός τηλεφώνου κλπ όλων των µελών της Ένωσης. Όλοι οι φάκελοι προσφορών (κύριος και υποφάκελοι) πρέπει να έχουν ασφαλισθεί κατά τρόπο που να διασφαλίζεται το απαραβίαστο αυτών, γεγονός που ελέγχεται πάντα από τις Επιτροπές αποσφράγισης των σχετικών φακέλων. Η προσφορά θα υποβληθεί στον τόπο που ορίζεται παραπάνω και µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού. Οι συµµετέχοντες θα υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους είτε αποστέλλοντάς την ταχυδροµικώς µε συστηµένη επιστολή ή µέσω εταιρείας ταχυµεταφορών (courier). Στις περιπτώσεις αποστολής των προσφορών, αυτές θα γίνονται δεκτές µε την προϋπόθεση ότι θα έχουν περιέλθει στο Τµήµα ιακίνησης Αλληλογραφίας της Τράπεζας την προηγούµενη της ηµεροµηνίας αποσφράγισης, µε την ένδειξη «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ». Η εγγραφή στο προς το σκοπό αυτό βιβλίο του Τµήµατος αποτελεί πλήρη απόδειξη. Στις περιπτώσεις καθυστερηµένης περιέλευσης, στο Τµήµα ιακίνησης Αλληλογραφίας της Τράπεζας, των προσφορών που απεστάλησαν (µέσω ΕΛΤΑ) ή µε ταχυµεταφορά (courier), ακόµα και σε περιπτώσεις που η καθυστερηµένη περιέλευση οφείλεται σε υπαιτιότητα του µεταφορέα ή σε γεγονότα ανωτέρας βίας, την αποκλειστική ευθύνη φέρει ο συµµετέχων στο διαγωνισµό. Σε κάθε πάντως περίπτωση η Τράπεζα της Ελλάδος ουδεµία φέρει ευθύνη για την εξ οιουδήποτε λόγου τυχόν καθυστερηµένη περιέλευση σε αυτήν προσφοράς. Προσφορά που θα κατατεθεί µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα δεν θα λαµβάνεται υπόψη. Καµιά αντιπροσφορά, τροποποίηση, συµπλήρωση ή διόρθωση προσφοράς, δεν επιτρέπεται µετά την κατάθεσή της. Η Τράπεζα όµως δικαιούται να ζητά διευκρινίσεις για προσφορές που έχουν κανονικά και έγκαιρα υποβληθεί. Η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τους Προµηθευτές. Οι προσφορές πρέπει να είναι σαφείς και ορισµένες, να περιέχουν όλα τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών και ειδικών όρων όπως αυτά αναφέρονται στα οικεία παραρτήµατα της διακήρυξης και να µην περιέχουν προϋποθέσεις, επιφυλάξεις, 3

4 αιρέσεις ή όρους που θα τις κάνουν απαράδεκτες, ή να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις που τις καθιστούν ασαφείς. Στις προσφορές πρέπει να δηλώνεται η χώρα προέλευσης και ο τόπος κατασκευής των ειδών, καθώς και η επωνυµία και διεύθυνση του κατασκευαστικού οίκου. 5. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Με την ανάθεση της προµήθειας ο Προµηθευτής που θα επιλεγεί οφείλει να προσκοµίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά: Α. Για τα Φυσικά πρόσωπα Έλληνες ή Αλλοδαποί. α) Απόσπασµα του ποινικού µητρώου ή ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους για τους αλλοδαπούς, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. β) Πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Επίσης, ότι δεν υπάρχει εκκρεµής δίκη εναντίον τους για τους παραπάνω λόγους. γ) Πιστοποιητικό της αρµόδιας, κατά περίπτωση, αρχής του τόπου εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι στις ασφαλιστικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. δ) Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου ή άλλης ισοδύναµης αρχής του τόπου εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι γραµµένοι σε αυτό ή στην ισοδύναµη επαγγελµατική τους οργάνωση. Από το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να προκύπτει και το ειδικότερο επάγγελµά τους. ε) ικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν τη φερεγγυότητα, αξιοπιστία και τεχνική ικανότητα των διαγωνιζοµένων, όπως πχ: - Ανάλογες τραπεζικές βεβαιώσεις - Ισολογισµοί και στοιχεία για τον κύκλο εργασιών των τριών τελευταίων ετών - Κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων όµοιων ειδών ή υπηρεσιών που πραγµατοποίησε ο διαγωνιζόµενος την τελευταία τριετία - Πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την τήρηση ορισµένων προδιαγραφών ή προτύπων ή την παραγωγική ικανότητα του διαγωνιζόµενου - Περιγραφή του µηχανολογικού εξοπλισµού της επιχείρησης και ανάλυση του απασχολούµενου προσωπικού Η εκτίµηση των εν λόγω δικαιολογητικών εναπόκειται στην απολύτως ελεύθερη, ακώλυτον κρίση της Τράπεζας. Β. Για τα Νοµικά Πρόσωπα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής και για τους Συνεταιρισµούς. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός το υπό στοιχείο α, το οποίο θα ζητείται µόνο για τον πρόεδρο του διοικητικού Συµβουλίου και τους διευθύνοντες ή εντεταλµένους συµβούλους ή διαχειριστές. Για τους Συνεταιρισµούς θα ζητείται επιπλέον και βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι λειτουργούν νόµιµα. 4

5 Γ. Για τις Ενώσεις Προµηθευτών Οι ενώσεις Προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε Προµηθευτή που συµµετέχει στην Ένωση. Εφόσον Προµηθευτής συµµετέχει στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπο, υποβάλλεται µαζί µε την προσφορά και δικαιολογητικό ότι έχει εξουσιοδοτηθεί νοµίµως για όλες τις ενέργειες που απαιτούνται. Εάν στη χώρα εγκατάστασης κάποιου Προµηθευτή δεν εκδίδεται κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτονται όλες οι περιπτώσεις, αυτό που λείπει µπορεί να αντικατασταθεί µε σχετική δήλωση του Προµηθευτή που θα γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Σε περίπτωση που Προµηθευτής δεν προσκοµίσει εντός της προθεσµίας που τέθηκε, τα δικαιολογητικά που του ζητήθηκαν ή εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν πληροί τις προβλεπόµενες προϋποθέσεις ή εφόσον συνάγεται από τα δικαιολογητικά, κατά την απολύτως ελευθέρα κρίση της Τράπεζας ότι δεν έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της προµήθειας, αποκλείεται του διαγωνισµού. 6. ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΥΞΗΣΗΣ /ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωµα µετά την υπογραφή της σύµβασης και µέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών, να αυξήσει ή και να µειώσει κατά την κρίση της, όλα τα υπό προµήθεια είδη, χωρίς από το λόγο αυτό να προκύπτει οποιοδήποτε δικαίωµα ή απαίτηση του Προµηθευτή για αποζηµίωση, αύξηση της τιµής κλπ. 7. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Τα είδη πρέπει να παραδοθούν εντός της συσκευασίας του εργοστασίου κατασκευής, η οποία πρέπει να είναι απολύτως ασφαλής και κατάλληλη για τη µεταφορά τους, ο δε Προµηθευτής θα ευθύνεται για την άριστη ποιότητα και απόλυτη καταλληλότητα της συσκευασίας, η οποία πρέπει να εξασφαλίζει την ασφαλή µεταφορά των ειδών µέχρι τον τόπο προορισµού. Μετά την παράδοση, ο Προµηθευτής οφείλει να συναρµολογήσει όσα είδη του υποδειχθούν από τα αρµόδια όργανα της Τράπεζας. 8. ΤΙΜΕΣ Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ για παράδοση των ειδών ελεύθερων στον ειδικότερο χώρο του τόπου παράδοσης που θα υποδειχθεί από τα αρµόδια όργανα της Τράπεζας, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθµητικώς. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν τη σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα από τις οποίες δεν προκύπτει µε σαφήνεια η τιµή θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Στις τιµές περιλαµβάνεται η αξία των ειδών, η εγκατάστασή τους στον τόπο προορισµού, καθώς και τα έξοδα συσκευασίας και µεταφοράς περιλαµβανοµένης και της ασφάλισης και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από το Φ.Π.Α. Επιβάρυνση οποιασδήποτε φύσης που δεν αναφέρεται ρητά στην προσφορά θεωρείται ότι είναι ενσωµατωµένη στην τιµή προσφοράς και σε καµία περίπτωση δε θα ζητηθεί η καταβολή της. Οι τιµές θα είναι οριστικές, σταθερές και καθαρές για την Τράπεζα και δεν γίνεται αναπροσαρµογή τους από οποιαδήποτε αιτία. 5

6 9. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από την Εγγύηση Συµµετοχής σύµφωνα µε τις συνηµµένες οδηγίες, στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα, έκδοσης πιστωτικού ιδρύµατος ή άλλου νοµικού προσώπου που έχει κατά νόµο το δικαίωµα αυτό και λειτουργεί νόµιµα σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Εγγύηση Συµµετοχής πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό πέντε στα εκατό (5%) επί της συνολικής αξίας της προσφοράς πλέον Φ.Π.Α. Σε περίπτωση εναλλακτικών προσφορών του ίδιου Προµηθευτή αρκεί µια Εγγύηση Συµµετοχής που θα καλύπτει το 5% της µεγαλύτερης σε αξία προσφοράς. Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής, θα επιστρέφεται στον Προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, µετά την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και την υπογραφή της σύµβασης προµήθειας. Οι εγγυητικές επιστολές των υπολοίπων Προµηθευτών που συµµετείχαν στον διαγωνισµό επιστρέφονται µετά την υπογραφή της σύµβασης µε µέριµνα των ιδίων. Προσφορά που δε συνοδεύεται από την προσήκουσα Εγγύηση Συµµετοχής θεωρείται ως απαράδεκτη και δεν αξιολογείται. 10. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ο Προµηθευτής στον οποίο θα ανατεθεί η προµήθεια πρέπει να καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, σύµφωνα µε τις συνηµµένες οδηγίες, στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα έκδοσης πιστωτικού ιδρύµατος ή άλλου νοµικού προσώπου που έχει κατά νόµο το δικαίωµα αυτό και λειτουργεί νόµιµα σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης θα καλύπτει ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας της προµήθειας, εκτός του Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µε µέριµνα των ενδιαφεροµένων µετά τη χωρίς παρατηρήσεις ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών. 11. ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙ ΩΝ Ο Προµηθευτής θα εγγυάται την ποιότητα και διατήρηση των ειδών σε καλή κατάσταση τουλάχιστον για 2 (δύο) έτη από την ηµεροµηνία ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αυτών, υποχρεούται δε να αντικαταστήσει τα παραδοθέντα ελαττωµατικά είδη µε µέριµνα, ευθύνη και έξοδά του. Εάν η εγγύηση προσφέρεται για χρονικό διάστηµα άνω των δύο ετών, θα πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς στην προσφορά του Προµηθευτή. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό οφείλουν, εφόσον τους ζητηθεί, εντός τακτής προθεσµίας, ένα δείγµα για έλεγχο από κάθε προσφερόµενο είδος. Τα δείγµατα επιστρέφονται µετά την κατακύρωση του διαγωνισµού. 12. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν υποχρεωτικά επί τρεις (3) µήνες από την ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο του προβλεπόµενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς των προσφορών µπορεί να παραταθεί για ένα ακόµη τρίµηνο εφόσον το ζητήσει η Τράπεζα. 6

7 13. ΠΑΡΑ ΟΣΗ (χρόνος τόπος) Τα είδη θα παραδοθούν ελεύθερα το συντοµότερο δυνατό και όχι πέραν των είκοσι (20) εργασίµων ηµερών, από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης προµήθειας, αφού προηγουµένως, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα, ειδοποιηθεί εγγράφως η αρµόδια Υπηρεσιακή Μονάδα της Τράπεζας ότι ο Προµηθευτής προτίθεται να παραδώσει τα είδη στο Κεντρικό Κατάστηµα και σε Υποκαταστήµατα της Τράπεζας. ιευκρινίζεται ότι τα συναρµολογούµενα είδη δεν θεωρούνται παραληφθέντα προ της συναρµολόγησης και του ελέγχου αυτών. Ο Προµηθευτής υποχρεούται µε µέριµνα και έξοδά του να τοποθετήσει στα είδη, µεταλλικές πινακίδες διαστάσεων 5Χ1,5 εκ. στις οποίες θα αναγράφονται τα ΤΕΑΜ που θα του δοθούν από το Τµήµα Προµηθειών. Σηµειώνεται ότι εάν δεν τοποθετηθούν πινακίδες θεωρείται ότι δεν υπάρχει παράδοση. 14. ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωµή του συνόλου της αξίας των ειδών πλέον του Φ.Π.Α. των εκδοθέντων τιµολογίων γίνεται µε κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό του Προµηθευτή µετά την άνευ παρατηρήσεων ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών και την έγγραφη βεβαίωση παραλαβής και εγκατάστασής τους στον τόπο προορισµού από τις αρµόδιες υπηρεσιακές µονάδες της Τράπεζας. 15. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙ ΩΝ Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από Επιτροπή της Τράπεζας. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή θα γίνει στους χώρους της Τράπεζας. Κατόπιν συµφωνίας µπορεί να γίνει και στους χώρους του Προµηθευτή, εφόσον πρόκειται για είδη που θα παραδοθούν εκτός Αττικής, τηρουµένων των όρων 7 και 13 της παρούσας διακηρύξεως. Στην Επιτροπή µπορεί να παρίσταται και ο Προµηθευτής ή εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του. Αν ο Προµηθευτής δεν είναι παρών στην παραλαβή ή αρνηθεί να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο, αυτό θα είναι ισχυρό και χωρίς την υπογραφή του. Εάν δεν ικανοποιούνται οι όροι των προδιαγραφών ή της προσφοράς, η Τράπεζα έχει το δικαίωµα, µε την επιφύλαξη των αναφεροµένων στο Άρθρο 20, να: i. Απαιτήσει από τον Προµηθευτή να προβεί δωρεάν σε προσθήκη ή σε αντικατάσταση των ειδών, ώστε να συµφωνούν µε τις προδιαγραφές και την προσφορά του, ή ii. να κρατήσει µέρος των ειδών και σε µειωµένη τιµή που θα συµφωνηθεί µεταξύ της Τράπεζας και του Προµηθευτή, ή iii. να απορρίψει τα είδη και να υπαναχωρήσει από τη σύµβαση. 16. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση θα γίνει από την Επιτροπή Αποσφράγισης Προσφορών ως εξής : Η Επιτροπή Αποσφράγισης συνέρχεται δηµόσια στον τόπο, ηµεροµηνία και ώρα που προβλέπεται στο άρθρο 3 της διακήρυξης και αφού ελέγξει το απαραβίαστο των φακέλων των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό συνεχίζει στην αποσφράγιση πρώτα του υποφακέλου µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής, προκειµένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη των απαραίτητων δικαιολογητικών (δηλώσεις, εγγυητικές κλπ). 7

8 Μετά την αποσφράγιση όλων των υποφακέλων µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής και εφόσον διαπιστωθεί ότι τα δικαιολογητικά των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό είναι πλήρη, τότε προχωρά στην αποσφράγιση των υποφακέλων µε τις τεχνικές και οικονοµικές προσφορές. Κατά την αποσφράγιση των υποφακέλων µε τις οικονοµικές προσφορές ανακοινώνονται δηµόσια οι προσφερόµενες τιµές των συµµετεχόντων. Οι τεχνικές και οικονοµικές προσφορές των συµµετεχόντων, τα δικαιολογητικά των οποίων δεν είναι πλήρη και χαρακτηρίζονται απορριπτέες, θα επιστραφούν από το Τµήµα Προµηθειών στους συµµετέχοντες. Σηµειώνεται ότι κατά την αποσφράγιση τόσο του κύριου φακέλου προσφοράς, όσο και των περιεχόµενων των υποφακέλων των συµµετεχόντων στον διαγωνισµό Προµηθευτών ελέγχεται από την Επιτροπή Αποσφράγισης προσφορών το απαραβίαστο αυτών. Σχετικός πίνακας των συµµετεχόντων Προµηθευτών στον διαγωνισµό µε τις τιµές που προσέφερε κάθε διαγωνιζόµενος και µε µνεία εκείνων που λόγω ελλείψεως απαραίτητων δικαιολογητικών, οι προσφορές τους κρίθηκαν απαράδεκτες αναρτάται στα γραφεία του Τµήµατος Προµηθειών. 17. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης της Τράπεζας. Η Τράπεζα έχει το δικαίωµα κατά την απόλυτη κρίση της να επιλέξει οποιαδήποτε προσφορά, εφόσον την κρίνει ως την περισσότερο συµφέρουσα σε σχέση µε τις ανάγκες της και τις γενικές συνθήκες. Η Τράπεζα έχει το δικαίωµα να επιλέξει οποιονδήποτε συνδυασµό από τις εναλλακτικές προτάσεις ενός Προµηθευτή. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η τελική κατάταξη των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό θα γίνει µε βάση τα αποτελέσµατα της Τεχνικής και Οικονοµικής προσφοράς τους και θα αφορά την πλέον συµφέρουσα από τεχνικοοικονοµικής άποψης προσφορά. 18. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ικαίωµα υποβολής ένστασης έχουν µόνον όσοι έχουν συµµετάσχει στο διαγωνισµό. Η ένσταση απευθύνεται στην Επιτροπή Συµβάσεων Έργων και Προµηθειών της Τράπεζας και αποστέλλεται εγγράφως στο Τµήµα Προµηθειών ως εξής: α. Ένσταση κατά της διαδικασίας και των πράξεων διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και κατά της συµµετοχής Προµηθευτή σ αυτόν Οι ως άνω ενστάσεις ασκούνται αποκλειστικά εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από την ανάρτηση του οικείου πίνακα στα γραφεία του Τµήµατος Προµηθειών. Η ένσταση κατά της συµµετοχής Προµηθευτή στο διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάµενο και στον Προµηθευτή κατά του οποίου στρέφεται. 8

9 β. Ένσταση κατά της απόφασης κατακύρωσης ανάθεσης της προµήθειας Η ως άνω ένσταση ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία ανάρτησής της απόφασης στα γραφεία του Τµήµατος Προµηθειών. Ενστάσεις επιτρέπονται µόνο για λόγους που αφορούν τη νοµιµότητα των προσβαλλόµενων πράξεων. Ενστάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσµα δεν εξετάζονται. Οι ενστάσεις εξετάζονται, το ταχύτερο δυνατό, από την Επιτροπή Συµβάσεων Έργων και Προµηθειών. Οι ενιστάµενοι πρέπει να φροντίζουν να λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε ευθύνη τους. 19.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΝΑΘΕΣΗ Η Τράπεζα µετά την κατακύρωση του διαγωνισµού, θα ειδοποιήσει εγγράφως αυτόν στον οποίο θα ανατεθεί η προµήθεια και θα τον προσκαλέσει να καταθέσει στο Τµήµα Προµηθειών την προβλεπόµενη Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, τα κατά το άρθρο 4 δικαιολογητικά, τα απαραίτητα νοµιµοποιητικά έγγραφα για την κατάρτιση της σύµβασης και να προσέλθει να υπογράψει αυτήν, µέσα σε τακτή προθεσµία από την έγγραφη ειδοποίησή του. 20. ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αν ο Προµηθευτής δεν υπογράψει τη σχετική σύµβαση προµήθειας ή δεν καταθέσει την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης ή τα πιο πάνω δικαιολογητικά, µέσα στην προθεσµία του άρθρου 19, εκπίπτει από την κατακύρωση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει απ αυτή. Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση συµµετοχής θα καταπίπτει υπέρ της Τράπεζας λόγω ποινικής ρήτρας και η Τράπεζα θα είναι ελεύθερη να επιλέξει την επόµενη αποδεκτή προσφορά ή να προχωρήσει στην προµήθεια µε επανάληψη του διαγωνισµού ή µε απευθείας ανάθεση. Ο Προµηθευτής θα ευθύνεται για κάθε ζηµία της Τράπεζας από τη µη υπογραφή της σύµβασης και ιδίως για ζηµία που θα προέρχεται είτε από τη διαφορά της τιµής της προσφοράς του και της τιµής της επόµενης αποδεκτής προσφοράς, είτε από τη διαφορά που τυχόν θα προκύψει από την επανάληψη του διαγωνισµού ή από την απευθείας ανάθεση. 21. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Σε περίπτωση αθέτησης ή µη προσήκουσας εκτέλεσης οποιουδήποτε όρου της σύµβασης που θα υπογραφεί, η Τράπεζα, επιφυλασσόµενων των κατά την ισχύουσα νοµοθεσία και των λοιπών όρων της παρούσας δικαιωµάτων της, έχει το δικαίωµα, αφού θέσει στον Προµηθευτή γραπτά, εύλογη κατά την κρίση της προθεσµία για να άρει τις συνέπειες της αντισυµβατικής συµπεριφοράς του, να υπαναχωρήσει αζηµίως από τη σύµβαση, κηρύττουσα τον Προµηθευτή έκπτωτο να εισπράξει την εγγύηση καλής εκτέλεσης ως ποινική ρήτρα και να ζητήσει αποζηµίωση για κάθε ζηµιά της. Ειδικά σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης των ειδών όπως προβλέπεται στο άρθρο 12, ο Προµηθευτής, καθιστάµενος υπερήµερος µε µόνη την 9

10 παρέλευση της προθεσµίας παράδοσης, οφείλει να καταβάλει, ως ποινική ρήτρα, τα παρακάτω ποσοστά επί της αξίας του τιµήµατος για τους παρακάτω χρόνους καθυστέρησης: - για καθυστέρηση που δεν υπερβαίνει το ¼ του χρόνου παράδοσης, 0,5% ηµερησίως, - για καθυστέρηση που βρίσκεται µέσα στο χρονικό διάστηµα από το ¼ µέχρι το ½ του χρόνου παράδοσης, 2% ηµερησίως, - για καθυστέρηση που υπερβαίνει το ήµισυ του χρόνου παράδοσης, 5% ηµερησίως. Εάν κατά τον υπολογισµό του χρόνου προκύπτει κλάσµα ηµέρας, τότε θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Σε περίπτωση υπέρβασης εκ µέρους του του συµφωνηθέντος χρόνου ανταπόκρισης σε ανάγκες συντήρησης των ειδών, καταπίπτει αυτοδικαίως σε βάρος του και προς όφελος της Τράπεζας, ποινική ρήτρα, ίση µε το 0,5% του συνολικού τιµήµατος για κάθε ηµέρα καθυστερήσεως και µέχρι του ποσού του 20% του συνολικού τιµήµατος. Τα ποσά των ποινικών ρητρών εισπράττονται κατ επιλογή της Τράπεζας είτε δια συµψηφισµού µε την αµοιβή του Προµηθευτή είτε δια καταπτώσεως (εν όλω ή εν µέρει) της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης είτε δι αµφοτέρων. Ο Προµηθευτής σε περίπτωση που επικαλεστεί αδυναµία τήρησης της συµφωνηµένης προθεσµίας παράδοσης των ειδών λόγω ανωτέρας βίας, πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως στην Τράπεζα τα γεγονότα, τα οποία συνιστούν την ανωτέρα βία και να συνυποβάλει όλα τα δικαιολογητικά που την αποδεικνύουν, µέσα σε δέκα (10) το αργότερο ηµέρες από την ηµεροµηνία που θα συµβούν αυτά. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Τράπεζα του λόγου ανωτέρας βίας, που επικαλείται ο Προµηθευτής, συνεπάγεται την απαλλαγή του τελευταίου από τις συνέπειες της εκπρόθεσµης παράδοσης των ειδών, της Τράπεζας όµως δικαιούµενης στην περίπτωση αυτή, να καταγγείλει µε µονοµερή δήλωσή της και αζηµίως για την ίδια χωρίς καµία σε βάρος της υποχρέωση αποζηµίωσης, τη σύµβαση αυτή, µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την γνωστοποίηση προς αυτή των γεγονότων που συνιστούν την ανωτέρα βία. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από την κήρυξη ή όχι του Προµηθευτή εκπτώτου ή την κατάπτωση ποινικής ρήτρας, η Τράπεζα µπορεί οποτεδήποτε να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε ζηµίας της, την οποία έχει υποστεί από την εκπρόθεσµη ή τη µη προσήκουσα εκτέλεση της σύµβασης από τον Προµηθευτή. 22. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Κάθε διαφορά που ήθελε προκύψει από την παρούσα διακήρυξη ή από άλλες αιτίες σχετικές µε την προµήθεια υπάγεται στην αποκλειστική κατά τόπο αρµοδιότητα των ικαστηρίων της Αθήνας. Εφαρµοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό. 23. ΑΠΟ ΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η συµµετοχή στο διαγωνισµό προϋποθέτει ότι ο συµµετέχων έλαβε γνώση όλων των όρων της διακήρυξης, των τεχνικών προδιαγραφών και των ειδικών όρων και οδηγιών και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Τυχόν απόκλιση από τους όρους της διακήρυξης πρέπει να δηλώνεται µε σαφήνεια στην προσφορά. 10

11 Η Τράπεζα της Ελλάδος επιφυλάσσεται του δικαιώµατος της µαταίωσης του διαγωνισµού σε οποιοδήποτε στάδιο, της µη κατακύρωσης αυτού σε κανένα από τους συµµετέχοντες και της εν συνεχεία, κατά την κρίση της, επανάληψης αυτού ή απευθείας ανάθεσης ή οριστικής µαταίωσης της προµήθειας. Στις παραπάνω περιπτώσεις οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό δεν έχουν καµιά αξίωση κατά της Τράπεζας της Ελλάδος. Για πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία του διαγωνισµού µπορείτε να απευθύνεστε στο Τµήµα Προµηθειών (κα Καλαντζή, τηλ , κα Καββαδά, τηλ ). Αγγελική Μπουλαλά Υποδιευθύντρια Αθήνα, ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙ ΟΣ ΕΠΙΠΛΟΥ -2 ΦΥΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Diaepipla09 11

12 Ανήκει στη διακήρυξη Νο 5/2009 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙ ΟΣ ΕΠΙΠΛΟΥ α) Εξήντα οκτώ (68) καθίσµατα τµηµατάρχη 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ Το προσφερόµενο κάθισµα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προσαρµόζεται στις στάσεις του σώµατος του εργαζοµένου και να του δίνει τη δυνατότητα µιας άνετης εργασίας και κίνησης. Πρέπει δηλαδή να είναι εργονοµικό και να διαθέτει µηχανισµό ανάκλησης, έδρας πλάτης (relax) ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Βάση καθίσµατος : πρέπει να έχει διάµετρο περίπου εκ. και να είναι κατασκευασµένη µε πέντε ακτίνες από λαµαρίνα D.C.P. επιχρωµιωµένη ή από σκληρό πλαστικό ενισχυµένο µε ατσάλι που δε θα χαράσσεται ή από ντουραλουµίνιο. Κάθε ακτίνα της θα καταλήγει σε διπλούς τροχούς, από σκληρό πλαστικό, που δεν θα αφήνουν ίχνη στο δάπεδο. Σηµειώνεται ότι οι ακτίνες πρέπει να είναι εξαιρετικά ισχυρές και να προσεχθεί ιδιαίτερα το σηµείο σύνδεσης της απόληξης της ακτίνας µε τη βίδα του τροχού κύλισης. Η αντοχή κάθε τροχού θα είναι 50 kg. Ακόµη κάθε τροχός θα έχει προστατευτική καλύπτρα ποδιών από P.V.C. ή από επιχρωµιωµένο µέταλλο Άξων καθίσµατος : θα είναι από ρεκτιφιαρισµένο χαλύβδινο εσωτερικό σωλήνα, ψυχρής ελάσεως 30 mm περίπου και θα ολισθαίνει µέσα σε φιάλη πεπιεσµένου αέρα (αµορτισέρ) διαδροµής περίπου εκ Το κέλυφος του καθίσµατος θα είναι µονοκόµµατο έδρα - πλάτη από ξύλο οξυάς σε φέτες συνολικού πάχους 12 mm, πρεσσαρισµένο σε ηλεκτροθερµαινόµενο καλούπι. Το κέλυφος θα καλύπτεται µε µαξιλάρι από διογκωµένη πολυουρεθάνη πυκνότητος kg/m 3 και πάχους mm που θα ακολουθεί εσωτερικά όλες τις καµπύλες, για άνετο κάθισµα. Θα είναι επικαλυµµένο µε ύφασµα αντοχής που δε θα επιτρέπει το ξέφτισµα και σε χρώµα και ποιότητα επιλογής της Τράπεζας. Περιµετρικά της πλάτης θα τοποθετηθεί πλαστικό για αποφυγή φθορών κατά τη χρήση Το κάθισµα θα φέρει κοντά µπράτσα, που δε θα εµποδίζουν τον υπάλληλο όταν το κάθισµα πλησιάζει στο γραφείο, από επιχρωµιωµένο σωλήνα, πάχους τουλάχιστον 1,5 mm µε επικάλυψη από ηµίσκληρο πλαστικό ή από ηµίσκληρη πολυουρεθάνη. Η συγκράτηση των µπράτσων στο κέλυφος θα γίνεται σταθερά µε βίδες - µεταλλικά ελάσµατα και θα παρουσιάζει µεγάλη αντοχή στο χρόνο. 12

13 Ανήκει στη διακήρυξη Νο 5/2009 Θα ήταν επιθυµητό, να έχουν τη δυνατότητα τα µπράτσα να αφαιρούνται ή να προσθέτονται. Κάθε κάθισµα πρέπει να έχει τη δυνατότητα προσαρµογής επάνω στο ανθρώπινο σώµα, µε τους ακόλουθους µηχανισµούς: 1)Μοχλό που θα ανεβάζει και θα κατεβάζει το κάθισµα, ώστε να επιτυγχάνεται το επιθυµητό ύψος του καθίσµατος και θα έχει υδραυλικό σύστηµα για τη δυνατότητα των κινήσεων αυτών. 2)Σύστηµα (relax) που θα ρυθµίζει την ανάκληση του καθίσµατος µε µοχλό και τουλάχιστον τρεις θέσεις κλειδώµατος κλίσης. Το κάθισµα θα πρέπει να έχει: ελάχιστο ωφέλιµο βάθος έδρας 45cm ελάχιστο ωφέλιµο πλάτος έδρας 48 cm ελάχιστο ωφέλιµο πλάτος πλάτης 48cm ελάχιστο ωφέλιµο µέγεθος (ύψος) πλάτης 60cm Η παραγωγή πρέπει να είναι πιστοποιηµένη µε ISO 9001 β) διακόσια ενενήντα δύο (292) καθίσµατα υπαλλήλου, 2.1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ Το προσφερόµενο κάθισµα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προσαρµόζεται στις στάσεις του σώµατος του εργαζοµένου και να του δίνει τη δυνατότητα µιας άνετης εργασίας και κίνησης. Πρέπει δηλαδή να είναι εργονοµικό ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Βάση καθίσµατος : πρέπει να έχει διάµετρο περίπου εκ. και να είναι κατασκευασµένη µε πέντε ακτίνες από λαµαρίνα D.C.P., επιχρωµιωµένη ή από σκληρό πλαστικό ενισχυµένο µε ατσάλι που δε θα χαράσσεται ή από ντουραλουµίνιο. Κάθε ακτίνα της θα καταλήγει σε διπλούς τροχούς, από σκληρό πλαστικό, που δεν θα αφήνουν ίχνη στο δάπεδο. Σηµειώνεται ότι οι ακτίνες πρέπει να είναι εξαιρετικά ισχυρές και να προσεχθεί ιδιαίτερα το σηµείο σύνδεσης της απόληξης της ακτίνας µε τη βίδα του τροχού κύλισης. Η αντοχή κάθε τροχού θα είναι 50 kg. Ακόµη κάθε τροχός θα έχει προστατευτική καλύπτρα ποδιών από P.V.C. ή από επιχρωµιωµένο µέταλλο Άξων καθίσµατος : θα είναι από ρεκτιφιαρισµένο χαλύβδινο εσωτερικό σωλήνα, ψυχρής ελάσεως 30 mm περίπου και θα ολισθαίνει µέσα σε φιάλη πεπιεσµένου αέρα (αµορτισέρ) διαδροµής περίπου εκ Το κέλυφος της έδρας θα είναι από ξύλο οξυάς σε φέτες συνολικού πάχους 12 mm, πρεσσαρισµένο σε ηλεκτροθερµαινόµενο καλούπι. Το κέλυφος της έδρας θα καλύπτεται µε µαξιλάρι από διογκωµένη πολυουρεθάνη πυκνότητος kg/m 3 και πάχος 60 mm που ακολουθεί εσωτερικά όλες τις 13

14 Ανήκει στη διακήρυξη Νο 5/2009 καµπύλες, για άνετο κάθισµα. Θα είναι επικαλυµµένο µε ύφασµα αντοχής που δε θα επιτρέπει το ξέφτισµα και σε χρώµα και ποιότητα επιλογής της Τράπεζας. Η έδρα στο κάτω µέρος της θα καλύπτεται από χυτοπρεσαριστό πλαστικό PVC. Το κέλυφος της πλάτης θα είναι από χυτοπρεσαριστό πλαστικό PVC. Το κέλυφος της πλάτης θα καλύπτεται µε µαξιλάρι από διογκωµένη πολυουρεθάνη πυκνότητος kg/m 3 και πάχος 40 mm που ακολουθεί εσωτερικά όλες τις καµπύλες, για άνετο κάθισµα. Θα είναι επικαλυµµένο µε ύφασµα αντοχής που δε θα επιτρέπει το ξέφτισµα και σε χρώµα και ποιότητα επιλογής της Τράπεζας. Η πλάτη στο πίσω µέρος της θα καλύπτεται από χυτοπρεσαριστό πλαστικό PVC Το κάθισµα θα φέρει κοντά µπράτσα, που δε θα εµποδίζουν τον υπάλληλο όταν το κάθισµα πλησιάζει στο γραφείο, από επιχρωµιωµένο σωλήνα, πάχους τουλάχιστον 1,5 mm µε επικάλυψη από ηµίσκληρο πλαστικό ή από ηµίσκληρη πολυουρεθάνη. Θα ήταν επιθυµητό, να έχουν τη δυνατότητα τα µπράτσα να αφαιρούνται ή να προσθέτονται. Κάθε κάθισµα πρέπει να έχει τη δυνατότητα προσαρµογής επάνω στο ανθρώπινο σώµα, µε τους ακόλουθους µηχανισµούς : 1. Μοχλό που θα ανεβάζει και θα κατεβάζει το κάθισµα, ώστε να επιτυγχάνεται το επιθυµητό ύψος του καθίσµατος και θα έχει υδραυλικό σύστηµα για τη δυνατότητα των κινήσεων αυτών 2. Συστήµατα που θα ρυθµίζουν την πλάτη εµπρός και πίσω (µε µοχλό), πάνω και κάτω, ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή θέση καθίσµατος του υπαλλήλου. Τα καθίσµατα υπαλλήλου θα πρέπει να έχουν: ελάχιστο ωφέλιµο βάθος έδρας 45cm ελάχιστο ωφέλιµο πλάτος έδρας 45cm ελάχιστο ωφέλιµο πλάτος πλάτης 40cm ελάχιστο ωφέλιµο µέγεθος (ύψος) πλάτης 45cm µετακίνηση πλάτης καθ ύψος πάνω από το πάνω µέρος της έδρας από 0cm έως ελάχιστη 7cm. Η παραγωγή πρέπει να είναι πιστοποιηµένη µε ISO 9001 γ) εξήντα τρία (63) καθίσµατα επισκέπτη, 3.1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ Το κάθισµα µε βάση από σωλήνα κυκλικής διατοµής τύπου S σταθερής κατασκευής και ανατοµικής µορφής, γενικών διαστάσεων 0,60 Χ 0,48 Χ 0,90 mm περίπου ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Κατασκευάζεται από χαλύβδινο σωλήνα κυκλικής διατοµής (Φ25) ή (οβάλ) διατοµής (30 Χ 15) και πάχους τουλάχιστον 2 mm. Ο σκελετός θα είναι µονοκόµµατος 14

15 Ανήκει στη διακήρυξη Νο 5/2009 κατάλληλα σχεδιασµένος που να επιτρέπει, σωστή έδραση και ελαφρό ρηλάξ. Ο χρωµατισµός του σκελετού θα γίνει µε χρώµα φούρνου σε µορφή πούδρας εποξικής, δύο συστατικών, µεγάλης µηχανικής αντοχής, µε την κατάλληλη προεργασία. Στη βάση θα προσαρµόζονται κουµποτά αντιολισθητικά πέλµατα. Στο σκελετό θα προσαρµόζεται η έδρα, η πλάτη και ενδεχοµένως µπράτσα εάν ζητηθούν. Το κέλυφος του καθίσµατος (έδρα πλάτη) µπορεί να είναι µονοκόµµατο ή σε 2 κοµµάτια και θα είναι κατασκευασµένο από ξύλο οξιάς σε φέτες συνολικού πάχους τουλάχιστον πάχους 12 mm, πρεσαρισµένο σε ηλεκτροθερµαινόµενο καλούπι. Έδρα και πλάτη θα καλύπτονται από την εξωτερική τους πλευρά από ειδικό µείγµα πλαστικού ισχυρής αντοχής. Το κέλυφος θα καλύπτεται µε µαξιλάρι από διογκωµένη πολυουρεθάνη πυκνότητος kg/m 3 mm και πάχους mm που ακολουθεί εσωτερικά όλες τις καµπύλες, για άνετο κάθισµα και θα είναι επικαλυµµένο µε ύφασµα αντοχής που δε θα επιτρέπει το ξέφτισµα και σε χρώµα και ποιότητα επιλογής της Τράπεζας. Η παραγωγή πρέπει να είναι πιστοποιηµένη µε ISO 9001 δ) εκατόν δέκα (110) γραφεία υπαλλήλου, 4.1. ΓΕΝΙΚΑ Γραφείο διαστάσεων 1,40 Χ 0,80 και ύψος περίπου 0,74 µ. από µοριοσανίδα επενδεδυµένη µε µελαµίνη µατ (Ε1) χρώµατος ξύλου ή υπόλευκη (επιλογής της Τράπεζας), λυόµενης κατασκευής ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΑΪΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Κατασκευάζονται από µοριοσανίδα πάχους τουλάχιστον 30 mm για το καπάκι και 25-30mm για τα πλαϊνά, 2-3 στρώσεων ή υψηλής πιέσεως και συνεχούς οµοιογενούς διατοµής επενδεδυµένη αµφίπλευρα από αντιεκθαµβωτική µελαµίνη (Ε1) υψηλής αντοχής ώστε να αντέχει σε κτυπήµατα, γρατζούνισµα, υψηλή θερµοκρασία (άκαυστη) και να έχει υψηλή χηµική αντοχή σε διαλυτικά, οξέα κ.τ.λ. Στα σόκορα, όπου είναι εµφανή, τοποθετείται ξύλινο πηχάκι (µασίφ) ή MDF επενδεδυµένο µε καπλαµά υφής ξύλου ή µε ταινία P.V.C. ελαχίστου πάχους 2mm µε κατάλληλη θερµοσυγκόλληση και χρώµατος ίδιου µε την µελαµίνη ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη συνοχή µε τη µοριοσανίδα. Το κάθε πλαϊνό φέρει στο κάτω µέρος από δύο πέλµατα για την ασφαλή έδραση και οριζοντιοποίηση του γραφείου. Οι τύποι της µοριοσανίδας πρέπει να καλύπτουν όλα τα διεθνή Standards, τα οποία ανταποκρίνονται στις νόρµες µελαµίνης κατηγορίας Ε1 ( χαρακτηρίζεται ως οικολογική). Απαιτείται ελάχιστος αριθµός φεραµιών (τρία) και καβίλιων (τρεις) για τις συνδέσεις του κάθε πλαϊνού µε την µετόπη και του κάθε πλαϊνού µε το καπάκι. 15

16 Ανήκει στη διακήρυξη Νο 5/ ΠΟ ΙΑ ΜΕΤΟΠΗ Κατασκευάζεται από µοριοσανίδα πάχους 22-30mm όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο Η µετόπη πρέπει να βρίσκεται σε τέτοια θέση ώστε η πρόσοψη της συρταροθήκης (διαστάσεων προδιαγραφών Τ.τ.Ε.), µετά την τοποθέτησή της, να έρχεται σε ευθεία µε τις ακµές των εφαπτόµενων σε αυτή επιφανειών του γραφείου ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Το γραφείο πρέπει να είναι λυόµενο για την εύκολη µεταφορά του και την αντικατάσταση τµηµάτων του σε περίπτωση φθοράς τους. Ο τρόπος σύνδεσης να είναι εύχρηστος και να εξασφαλίζει σταθερότητα και αντοχή. Προσοχή: Τα γραφεία πρέπει να δέχονται καµπύλες ή τετράγωνες προεκτάσεις ένωσης δύο γραφείων. Η παραγωγή πρέπει να είναι πιστοποιηµένη µε ISO 9001 ε) διακόσιες δεκαεννέα (219) συρταροθήκες, 5.1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τροχήλατη συρταροθήκη γενικών διαστάσεων 0,42 µ. πλάτος, 0,65 µ. βάθος και 0,62 µ. ύψος περίπου, µε τρία συρτάρια και µολυβοθήκη, µεταλλική ή από µορφοποιηµένη µοριοσανίδα επενδεδυµένη µε υπόλευκη µελαµίνη µατ (Ε1) χρώµατος ξύλου ή υπόλευκη (επιλογής της Τράπεζας), λυόµενης κατασκευής. 5.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μεταλλική συρταροθήκη από σταθερό κέλυφος, εντός του οποίου εισδύουν τα συρτάρια, µέσω ειδικών µεταλλικών οδηγών µε ρουλεµάν, Ευρωπαϊκών, βαρέως τύπου. Τα συρτάρια είναι 4 από τα οποία το πρώτο επάνω, θα έχει ύψος καθαρό, εσωτερικά 5 εκ. µε πλαστικά χωρίσµατα για τα διάφορα είδη γραφείου και τα υπόλοιπα 3 συρτάρια θα είναι ισοϋψή. Τα µεταλλικά τµήµατα και οι χειρολαβές σχήµατος Π περίπου, θα βαφούν µε τις κατάλληλες στρώσεις χρώµατος φούρνου, της επιλογής της Τράπεζας, ώστε να δίνουν επιφάνεια χρώµατος ισχυρού, στιλπνή που να µην αποφλοιώνεται ή χαράσσεται. Η συρταροθήκη στο επάνω µέρος της θα έχει καπάκι από µοριοσανίδα πάχους 16-18mm επενδεδυµένο µε µελαµίνη και στερεωµένο αφανώς επάνω στη µεταλλική συρταριέρα. Το σόκορο του καπακιού θα είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε το άρθρο και οµοιόµορφο µε αυτό του γραφείου. Η συρταροθήκη θα πρέπει να έχει µεταλλικά πόµολα και κλειδαριά στο πάνω µέρος του πρώτου, κάτω από την µολυβοθήκη, συρταριού σε σηµείο που να µην εµποδίζει την κίνηση των συρταριών όταν τα κλειδιά παραµένουν επάνω της. 16

17 Ανήκει στη διακήρυξη Νο 5/ Συρταροθήκη µε σταθερό κέλυφος (καπάκι, πλαϊνά και πλάτη) από µοριοσανίδα 2-3 στρώσεων ή υψηλής πιέσεως και συνεχούς οµοιογενούς διατοµής, πάχους mm περίπου, επενδεδυµένη αµφίπλευρα µε µελαµίνη ώστε να αντέχει σε κτυπήµατα, γρατζουνίσµατα, υψηλή θερµοκρασία (άκαυστη) και να έχει υψηλή αντοχή σε διαλυτικά οξέα κ.τ.λ. Στα σόκορα, όπου είναι εµφανή, τοποθετείται, ξύλινο λουστραρισµένο πηχάκι (µασίφ) ή MDF επενδεδυµένο µε καπλαµά υφής ξύλου ή ταινία P.V.C. ελαχίστου πάχους 2 mm και χρώµατος ίδιου µε την µελαµίνη. Τα συρτάρια θα είναι κατασκευασµένα από µορφοποιηµένη λαµαρίνα τουλάχιστον 0,8 mm και θα κινούνται σε οδηγούς κυλίσεως τηλεσκοπικούς ακριβείας µέσα σε ειδικό µεταλλικό προφίλ, πάχους τουλάχιστον 1,5 mm, υψηλής αντοχής που δε θα επιτρέπει την πλευρική µετατόπισή του(γλυσιέρα). Η κίνηση των συρταριών θα είναι αθόρυβη, θα υπάρχει στόπερ και θα επιτρέπεται το άνοιγµα των συρταριών κατά 100% περίπου. Στο σηµείο της συρταριέρας, που κατά το κλείσιµο, το συρτάρι (εσωτερική πλευρά µετόπης) έρχεται σε επαφή µε την υπόλοιπη συρταριέρα θα υπάρχει ελαστικό υλικό ώστε να µην προκύπτει θόρυβος κρούσης κλεισίµατος. Επίσης τα συρτάρια, πρέπει να έχουν εγκοπές, ώστε να δέχονται καρτέλες. Οι µετώπες (πρόσωπα) των συρταριών και της µολυβοθήκης θα είναι κατασκευασµένες από µοριοσανίδα πάχους mm τουλάχιστον, επενδεδυµένες µε µελαµίνη ή από ειδικό πλαστικό χρώµατος οµοίου µε της µελαµίνης. Σηµειώνεται ότι και οι δύο τύποι των τροχήλατων συρταροθηκών φέρουν: α) µεταλλικά πόµολα και κλειδαριά ασφαλείας χωνευτή στο πάνω µέρος του πρώτου, κάτω από την µολυβοθήκη, συρταριού σε σηµείο που να µην εµποδίζει την κίνηση των συρταριών όταν τα κλειδιά παραµένουν επάνω της και µε ειδικό µηχανισµό θα ασφαλίζει όλα τα συρτάρια. β) τέσσερις διπλούς τροχούς από πλαστικό υψηλής αντοχής που βιδώνονται στο κάτω µέρος της βάσης. Οι δύο πρώτοι τροχοί της συρταροθήκης θα έχουν επίσης και στόπερ. Η παραγωγή πρέπει να είναι πιστοποιηµένη µε ISO 9001 στ) ογδόντα (80) ερµάρια υψηλά 6.1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Κατασκευάζονται από µοριοσανίδα επενδεδυµένη µε µελαµίνη µατ (Ε1) χρώµατος ξύλου ή υπόλευκη (επιλογής της Τράπεζας), είναι δίφυλλα, διαθέτουν κινητά, και καθ όλο το ύψος ρυθµιζόµενα ράφια για την πλήρη αξιοποίηση του εσωτερικού χώρου τους, είναι λυόµενης κατασκευής και έχουν διαστάσεις 0,80 Χ 1,60 Χ 0,45 m. 17

18 Ανήκει στη διακήρυξη Νο 5/ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τα διάφορα τεµάχια του ερµαρίου, δηλαδή καπάκι, πλαϊνά, πλάτη, βάση, πόρτες κατασκευάζονται από µοριοσανίδα πάχους 18 mm, 2-3 στρώσεων ή οµοιογενούς διατοµής υψηλής πιέσεως, επενδεδυµένη αµφίπλευρα από αντιεκθαµβωτική µελαµίνη υψηλής αντοχής, ώστε να αντέχει σε κτυπήµατα, γρατζουνίσµατα, υψηλή θερµοκρασία (άκαυστη) και να έχει υψηλή χηµική αντοχή σε διαλυτικά, οξέα κ.τ.λ. Τα πλαϊνά θα φέρουν στην εσωτερική τους πλευρά διάτρηση ανά 30-50mm καθ ύψος για την στήριξη των ραφιών. Τα ράφια κατασκευάζονται από µοριοσανίδα της ίδιας ποιότητας πάχους 22 mm. Το µεσαίο ράφι θα είναι σταθερό και συνδεδεµένο µε τουλάχιστον 2 καβίλιες και 2 φεράµια µε κάθε πλαϊνό. Τα κινητά ράφια θα στερεώνονται µε καβύλιες ορειχάλκινες ή µε άλλο δόκιµο τρόπο. Στα σόκορα, όπου είναι εµφανή, τοποθετείται ξύλινο πηχάκι (µασίφ) ή MDF επενδεδυµένο µε καπλαµά υφής ξύλου ή ταινία PVC µε κατάλληλη θερµοσυγκόλληση ώστε να εξασφαλίζει απόλυτη συνοχή µε τη µοριοσανίδα ελαχίστου πάχους 2mm και χρώµατος ίδιου µε την µελαµίνη. Οι πόρτες αναρτώνται µε κουµπωτούς µεντεσέδες χωνευτούς αρίστης ποιότητας (τρεις µεντεσέδες ανά φύλλο ύψους 160 cm) που θα παρέχουν τη δυνατότητα ανοίγµατος φύλλου µέχρι 110 ο ή 125 ο. Οι πόρτες κλειδώνουν επάνω και κάτω µε κλειδαριά ασφαλείας(σπανιολέττα). Η χειρολαβή των φύλλων θα είναι (το κέντρο της) σε ύψος από cm από το πάτωµα κατά προτίµηση εργονοµική χωνευτή άλλως µεταλλική. Η κλειδαριά σε απόσταση 5 cm περίπου κάτω από την χειρολαβή. Η βάση του ερµαρίου φέρει 4 πέλµατα που ρυθµίζουν το ύψος, ώστε να εξασφαλίζεται το οριζόντιο επίπεδο του ερµαρίου. Η παραγωγή πρέπει να είναι πιστοποιηµένη µε ISO 9001 ζ) εξήντα πέντε (65) ερµάρια χαµηλά 7.1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Κατασκευάζονται από µοριοσανίδα επενδεδυµένη µε µελαµίνη µατ (Ε1) χρώµατος ξύλου ή υπόλευκη (επιλογής της Τράπεζας), είναι δίφυλλα, διαθέτουν κινητά, και καθ όλο το ύψος ρυθµιζόµενα ράφια για την πλήρη αξιοποίηση του εσωτερικού χώρου τους, είναι λυόµενης κατασκευής και έχουν διαστάσεις 0,80 Χ 0,80 Χ 0, ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τα διάφορα τεµάχια του ερµαρίου, δηλαδή καπάκι, πλαϊνά, πλάτη, βάση, πόρτες κατασκευάζονται από µοριοσανίδα πάχους 18 mm, 2-3 στρώσεων ή οµοιογενούς διατοµής υψηλής πιέσεως, επενδεδυµένη αµφίπλευρα από αντιεκθαµβωτική µελαµίνη υψηλής αντοχής, ώστε να αντέχει σε κτυπήµατα, γρατζουνίσµατα, υψηλή θερµοκρασία (άκαυστη) και να έχει υψηλή χηµική αντοχή σε διαλυτικά, οξέα κ.τ.λ. Τα πλαϊνά θα φέρουν στην εσωτερική τους πλευρά διάτρηση ανά 30-50mm καθ ύψος για 18

19 Ανήκει στη διακήρυξη Νο 5/2009 την στήριξη των ραφιών. Τα ράφια κατασκευάζονται από µοριοσανίδα της ίδιας ποιότητας πάχους 22 mm Τα κινητά ράφια θα στερεώνονται µε καβύλιες ορειχάλκινες ή µε άλλο δόκιµο τρόπο. Στα σόκορα, όπου είναι εµφανή, τοποθετείται ξύλινο πηχάκι (µασίφ) ή MDF επενδεδυµένο µε καπλαµά υφής ξύλου ή µε ταινία P.V.C. µε κατάλληλη θερµοσυγκόλληση, ώστε να εξασφαλίζει απόλυτη συνοχή µε τη µοριοσανίδα, ελαχίστου πάχους 2 mm και χρώµατος ίδιου µε την µελαµίνη. Οι πόρτες αναρτώνται µε κουµπωτούς µεντεσέδες χωνευτούς αρίστης ποιότητας, δύο µεντεσέδες ανά φύλλο ύψους 0,80 m που θα παρέχουν τη δυνατότητα ανοίγµατος φύλλου µέχρι 110 ο ή 125 ο. Οι πόρτες κλειδώνουν επάνω και κάτω µε κλειδαριά ασφαλείας(σπανιολέττα). Τα µεταλλικά πόµολα βρίσκονται στο πάνω µέρος του ερµαρίου µε την κλειδαριά στο ίδιο ύψος. Η χειρολαβή των φύλλων θα είναι κατά προτίµηση χωνευτή (εργονοµική) άλλως µεταλλική. Η βάση του ερµαρίου φέρει 4 πέλµατα που ρυθµίζουν το ύψος, ώστε να εξασφαλίζεται το οριζόντιο επίπεδο του ερµαρίου. Η παραγωγή πρέπει να είναι πιστοποιηµένη µε ISO 9001 η) τριάντα ένας (31) καλόγεροι 8.1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Οι καλόγηροι θα είναι µεταλλικής κατασκευής και θα µπορούν να διαθέτουν στοιχεία από πλαστικό ή ξύλο, αναλόγως του σχεδίου του προϊόντος. Η κατασκευή και τα υλικά πρέπει να είναι ανώτερης ποιότητας. 19

20 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα απευθύνεται προς την Τράπεζα της Ελλάδος και θα περιλαµβάνει απαραίτητα ακόλουθα στοιχεία : 1) Την ηµεροµηνία έκδοσης 2) Τον εκδότη (πλήρης επωνυµία διεύθυνση, τηλέφωνα κ.λ.π.) 3) Τον αριθµό της εγγυητικής επιστολής 4) Το ποσό που καλύπτει η εγγυητική επιστολή 5) Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του Προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση 6) Τον αριθµό της σχετικής διακήρυξης και τα προς προµήθεια υλικά 7) Το χρόνο για τον οποίο ισχύει η εγγυητική επιστολή 8) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της ενστάσεως, διζήσεως ή διαιρέσεως. 9) Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Τράπεζας της Ελλάδος και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρείς (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση του. 10) Τον όρο ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης θα βαρύνεται µε τα προβλεπόµενα τέλη ή φόρους. 11) Τον όρο ότι ο εκδότης της εγγυητικής επιστολής υποχρεούται να προβεί στην παράταση της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη ειδοποίησή του από την Τράπεζα, που θα υποβληθεί πριν από την λήξη της εγγύησης. 12) Τον όρο ότι η εγγύηση όπως και κάθε υποχρέωση που απορρέει από αυτή θα διέπεται από τους Ελληνικού νόµου, ενώ αρµόδια για επίλυση των τυχόν διαφορών που προκύπτουν από αυτή, θα είναι τα ικαστήρια της Αθήνας. Θα δηλώνεται επί πλέον από τον εκδότη της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής ότι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα παραπάνω παύουν να ισχύουν µόνον όταν επιστραφεί η εγγυητική επιστολή συµµετοχής ή µετά από έγγραφη εντολή της Τράπεζας της Ελλάδος. 20

21 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα απευθύνεται προς την Τράπεζα της Ελλάδος και θα περιλαµβάνει απαραίτητα ακόλουθα στοιχεία : 1) Την ηµεροµηνία έκδοσης 2) Τον εκδότη (πλήρης επωνυµία διεύθυνση, τηλέφωνα κ.λ.π.) 3) Τον αριθµό της εγγυητικής επιστολής 4) Το ποσό που καλύπτει η εγγυητική επιστολή 5) Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του Προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση 6) Τον αριθµό της σχετικής σύµβασης και τα προς προµήθεια υλικά 7) Το χρόνο για τον οποίο ισχύει η εγγυητική επιστολή 8) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της ενστάσεως, διζήσεως ή διαιρέσεως. 9) Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Τράπεζας της Ελλάδος και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρείς (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση του. 10) Τον όρο ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης θα βαρύνεται µε τα προβλεπόµενα τέλη ή φόρους. 11) Τον όρο ότι ο εκδότης της εγγυητικής επιστολής υποχρεούται να προβεί στην παράταση της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη ειδοποίησή του από την Τράπεζα, που θα υποβληθεί πριν από την λήξη της εγγύησης. 12) Τον όρο ότι η εγγύηση όπως και κάθε υποχρέωση που απορρέει από αυτή θα διέπεται από τους Ελληνικού νόµου, ενώ αρµόδια για επίλυση των τυχόν διαφορών που προκύπτουν από αυτή, θα είναι τα ικαστήρια της Αθήνας. Θα δηλώνεται επί πλέον από τον εκδότη της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ότι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα παραπάνω παύουν να ισχύουν µόνον όταν επιστραφεί η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ή µετά από έγγραφη εντολή της Τράπεζας της Ελλάδος. 21

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Έργο: Προμήθεια πέντε (5) θωρακισμένων οχημάτων χρηματαποστολών. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

- 1 - Έργο: Προμήθεια πέντε (5) θωρακισμένων οχημάτων χρηματαποστολών. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - 1 - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ Αθήνα, Αύγουστος 2010 Έργο: Προμήθεια πέντε (5) θωρακισμένων οχημάτων χρηματαποστολών. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΑ Τ.Ε.Π. 1/5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΑ Τ.Ε.Π. 1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η Υγειονοµική Περιφέρεια Αττικής Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΟ (ΜΕΛΕΤΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. 1.2. Επισηµαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ-ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (ΚΑΕ 9347)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ-ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (ΚΑΕ 9347) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15002/719762 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (GPS) ΤΕΜ. ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90)

1. ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (GPS) ΤΕΜ. ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) (3) ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, για την προµήθεια: 1. ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (GPS) ΤΕΜ. ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 13.467,00 ΕΥΡΩ Πέµττη 3-6-04 Ω /09:00 2. ΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (γραφεία, συρταροθήκες,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ τηλ.: 210 3202282, 210 3202189 fax: 210 3203257 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθµός 1/2014 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 1-10-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λένη Σοφία, Διπλ. Πολιτικός Μηχ. Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-529 4910 Fax: 210-529

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τµήµα Κατασκευών & Επισκευών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, ιπλ. Χηµικός Μηχανικός Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.: 210-529 4870 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 1, 3 παρ. 1 και 10, 4 παρ. 6 και

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΑ46Ψ8ΝΣ-ΕΩΜ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ- EIΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ. Αριθ. Πρωτ. 11526 Αθήνα, 20 Ιουνίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΖΑ46Ψ8ΝΣ-ΕΩΜ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ- EIΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ. Αριθ. Πρωτ. 11526 Αθήνα, 20 Ιουνίου 2013 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ- EIΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. 11526 Αθήνα, 20 Ιουνίου 2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Στο πλαίσιο του έργου «DARIAH- ΑΤΤΙΚΗ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ : 44 : 59100 : : 2331350207 FAX

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ : 44 : 59100 : : 2331350207 FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση : Μητροπόλεως 44 Ταχ.Κώδικας : 59100 Πληροφορίες : Φρειδερίκη Μαργαρίτου Τηλέφωνο : 2331350207 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος» Αρ. Πρωτ.: 13916 Ημ/νία: 7-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ Πληροφορίες: Ευστρατίου Άννα Τηλ: 2634350040 Fax: 2634051228 ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 90% ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ ΚΑΙ 10% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 90% ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ ΚΑΙ 10% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 14-10-2013 ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ. : 70246 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΤΟΥ ν. 3361/2005) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: Προσφορά για την κατασκευή, διαµόρφωση και αποµάκρυνση του εκθεσιακού χώρου της 16 ης ιεθνούς Έκθεσης Αλεξανδρούπολης. Το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Προκηρύσσει ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προκηρύσσει ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρ. Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Υγειονομικού Υλικού Χρήσεως ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Απ. Παύλου 12 15123 Μαρούσι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Νικητάκης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓ. 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.16/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (ΠΠΥΥ 2011-CPV 39313000-9 )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.16/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (ΠΠΥΥ 2011-CPV 39313000-9 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ». Οι παραπάνω ποσότητες μπορεί να αυξομειωθούν κατά 5%. Εργοστάσιο Κατεργασίας. Μέση Ημερήσια Ποσότητα Μεταφοράς (Τν)

«ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ». Οι παραπάνω ποσότητες μπορεί να αυξομειωθούν κατά 5%. Εργοστάσιο Κατεργασίας. Μέση Ημερήσια Ποσότητα Μεταφοράς (Τν) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ.. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ) ΤΗΛ.2310/296.527/296-509 -FAX.2310/228.221 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 541 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ **************************** ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 2-6 - 2014 Α.Π: 19339 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο.-«ΔΗΜΗΤΡΑ») καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την εκπόνηση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Πληροφορίες: Τηλ. 210 320 2153, 210 320 2281, 210 320 2282. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμός 2/2011

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Πληροφορίες: Τηλ. 210 320 2153, 210 320 2281, 210 320 2282. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμός 2/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Πληροφορίες: Τηλ. 210 320 2153, 210 320 2281, 210 320 2282 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμός 2/2011 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 70 100 ΤΗΛ: 2810 752111, 2810 753300 FAX: 2810 752431, 2810 753310 e-mail: info@anher.gr Αριθµ. Πρωτ.: 503 Αρ. Πρακτικού.Σ.:252/06-02-2008

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά 18-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8219/23-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1:

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ" 1.1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1.1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενδεικτική Διάσταση : 1.60*80* 72 cm έως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Μ.Αρβανιτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Ισµήνη Μαρτίνη Τηλ. 213 2086517, φαξ 213-2086757/670 Prom4@kat-hosp.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα,16 /02/10 Αρ. πρωτ.: 8117 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΚΑΕΞΑΣΕΛΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ / ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 49, 117 43 ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΕΒΡΥ ΔΗΜΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΥΠΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓ: "ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ " Αρ. Μελέτης: 50/2013 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΧΕΙΡΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ " ΓΕΝΙΚΙ ΡΙ Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 (για το διάστημα από 30/9/2013 έως 30/9/2014.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002706808 2015-04-15

15PROC002706808 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 15/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:4223 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΒΙ» Αθήνα, 22 Ιουνίου 2015 Α.Π.: ΚΠ 3451/2015 ΓΔ 527/2015 Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210 9549100, FAX: 210 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 30/04/2013 Αρ. πρωτ.: Γ-2013-0471 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002791772 2015-05-21

15PROC002791772 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670 e-mail: prom3@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.:.. ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΗΜΕΡ:. ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 E-mail:tsellos@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV002815356 2015-06-02

15SYMV002815356 2015-06-02 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ : ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 26ης Οκτωβρίου 1-3 Τ.Κ.54626 Πληρ.: Πέτρος Κοταμανίδης Τηλέφωνο: 2310 507454 Φαξ: 2310 541848 E-mail : efetthess.egr@gmail.com ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 18948/13-8-15 ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: loukidou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη δημοπρασίας έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ (ΠΡΕΣΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ.

Επαναπροκήρυξη δημοπρασίας έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ (ΠΡΕΣΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ------------------------------------------- από το 9 ο πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Κάσου. Αριθμός απόφασης 38/2012. Π ε ρ ί λ η ψ η Επαναπροκήρυξη δημοπρασίας έργου

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ)

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) 1 H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) ΑΡΜΟΔΙΟΣ για πληροφορίες : E. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τηλ.:2310-296544 Fax :2310-228221

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΚΕΝΑΚΑΠ. A.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ιωαννίνων 84, 422 00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Β) Την.Π1-4707/13-1-2011 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρμογής του Ε.Π.Π.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Β) Την.Π1-4707/13-1-2011 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρμογής του Ε.Π.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σπάτα 13/6 /2012 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ. Πρωτ. 18754 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βας. Παύλου 108 & Φλέμινγκ Τ.Κ. : 19004-Σπάτα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001871247 2014-02-14

14PROC001871247 2014-02-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ν.Π...«ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ» Κηφισιά :12-02-2014 Αρ. Πρωτ.:167 Αριθ. Μελέτης: 6/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΝΤΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ Ι. ΖΗΡΙΝΗΣ 14PROC001871247

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11 Προµήθεια: «Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων» ΜΕΛΕΤΗ Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 14.956,80 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια ξυλείας πεύκης τεμαχισμένης σε σανίδια και πασσάλους.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια ξυλείας πεύκης τεμαχισμένης σε σανίδια και πασσάλους. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. www.saltworks.gr ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ Προϋπολογισμός: 10.000 (Ενδεικτικός) Κριτήριο κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων με πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 18-9-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 58Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 28210-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

1(8) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1(8) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1(8) Κεντρική Υπηρεσία ιεύθυνση Φιλοτελισµού ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 031212 ΕΙ ΟΣ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΤΡΑ ΙΩΝ 100 ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ» ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Ταχ. ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER)

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER) Σελίδα 1 από 5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 15.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Κέντρο Πληροφορικής Πληροφορίες: Λάζαρος Σκούμπας Αθήνα 23 / 05 / 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.: Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΠΙ ΚΑΣΟΥ & ΧΑΛΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΠΙ ΚΑΣΟΥ & ΧΑΛΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΠΙ ΚΑΣΟΥ & ΧΑΛΚΗΣ 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 140 Χ 80 εκ. Το γραφείο θα είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό σκελετό, χρώματος γκρί ανθρακί, ο οποίος θα

Διαβάστε περισσότερα

μελέτης. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

μελέτης. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο : 30-05-2014

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με Τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΔΗΜΩΝ (Π.Ε.Δ.) ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ» 4 ο ΥΠΟΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΡΓΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ» 4 ο ΥΠΟΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ: Δημοτικό κτίριο Ανδρόγεω 2 Τηλ.: 2810 399-214 FAX: 2810 280-780 ΕΡΓΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ» 4 ο ΥΠΟΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα