ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (ΧΡΗΣΗ ) Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (ΧΡΗΣΗ ) Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (ΧΡΗΣΗ ) Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Σας υποβάλλουµε για έγκριση τις οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας, σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση, που αφορούν τη διαχειριστική περίοδο από 1/1/2005 έως 31/12/2005, παραθέτοντας στη συνέχεια λεπτοµερή ανάλυσή τους, ξεκινώντας από τα κονδύλια του Ισολογισµού. Οι συγκεκριµένες καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας στη συνεδρίαση της 17ης Μαρτίου Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Τα σύνολα του Ενεργητικού και του Παθητικού έφθασαν κατά την στο ποσό των χιλ. ευρώ, ενώ στο τέλος της προηγούµενης χρήσης ανέρχονταν σε χιλ. Ευρώ. Παρουσιάζεται δηλ. µείωση κατά 0,9 %. ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Το σύνολο των διαθεσίµων της Τράπεζας έφθασε κατά την 31 η εκεµβρίου 2005 στο ποσό των χιλ. ευρώ, έναντι χιλ. ευρώ στο τέλος του 2004, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 57%. Η µεταβολή κατά χιλ. ευρώ προέρχεται από την αύξηση : των κύριων διαθεσίµων µας (Ταµείο και επιταγές εισπρακτέες) κατά χιλ. ευρώ. των διαθεσίµων µας στην Τράπεζα της Ελλάδος κατά χιλ. ευρώ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Το σύνολο των απαιτήσεών µας κατά Πιστωτικών Ιδρυµάτων (εσωτερικού και εξωτερικού) ανέρχονταν κατά την 31 η εκεµβρίου 2005 στο ποσό των χιλ. ευρώ έναντι χιλ.ευρώ στο τέλος του 2004 παρουσιάζοντας αύξηση 212%. Η µεταβολή (αύξηση) των χιλ. ευρώ προέρχεται: α. από την αύξηση των διατραπεζικών τοποθετήσεών µας όψεως και overnights κατά χιλ. ευρώ των προθεσµιακών καταθέσεών µας σε Πιστωτικά Ιδρύµατα κατά χιλ. ευρώ β. από τη µείωση των χορηγήσεων σε Πιστωτικά Ιδρύµατα κατά χιλ. ευρώ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ Η Τράπεζα χρησιµοποιεί παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα για ίδιο λογαριασµό, κυρίως για αντιστάθµιση κινδύνων και για λογαριασµό των πελατών της. Τα προϊόντα αυτά καταχωρούνται στο βιβλίο της Τράπεζας στο κόστος κτήσεώς τους.σε ηµερήσια βάση αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, όπως προσδιορίζεται από τις αγοραίες τιµές ή όπου δεν υπάρχουν, από µοντέλα αποτίµησης και ανάλυσης Ταµειακών ροών. Τα αποτελέσµατα της αποτίµησης στην εύλογη αξία των παραγώγων που αντισταθµίζουν ταµειακές ροές στοιχείων του ισολογισµού καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση, στα αποθεµατικά εύλογης αξίας, ενώ τα αποτελέσµατα της αποτίµησης των παραγώγων που αντισταθµίζουν την εύλογη αξία στοιχείων του ενεργητικού και των παραγώγων του εµπορικού χαρτοφυλακίου, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρήσεως. Η Τράπεζα στις δεν αναγνώρισε στα αποτελέσµατα χρήσης σηµαντικά ποσά από µη αποτελεσµατικές σχέσεις αντιστάθµισης κατά τη χρήση που έληξε την 31 εκεµβρίου Στις υπό κρίση οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνονται στα στοιχεία του Ενεργητικού, παράγωγα εµπορικού χαρτοφυλακίου µε κερδοφόρα θέση ύψους χιλ. ευρώ και στα στοιχεία του Παθητικού, παράγωγα µε ζηµιογόνα θέση ύψους χιλ. ευρώ. ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ Το σύνολο των πάσης φύσεως χορηγήσεών µας προς την οικονοµία ανήλθε κατά την 31 η εκεµβρίου 2005, µετά την αφαίρεση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, στο ποσό των χιλ. ευρώ, έναντι των χιλ. ευρώ της τελευταίας ηµέρας της προηγούµενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6%. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΗΜΕΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Οι ενήµερες χορηγήσεις παρουσίασαν αύξηση κατά χιλ. ευρώ. Αναλυτικότερα: 1

2 Οι χορηγήσεις µε πιστωτικά δελτία ανήλθαν κατά την σε χιλ.ευρώ, έναντι χιλ.ευρώ στο τέλος του 2004, παρουσιάζοντας µείωση χιλ. ευρώ ή ποσοστό -4%. Οι χορηγήσεις µε τη µορφή καταναλωτικών δανείων κάθε µορφής ανήλθαν κατά την σε χιλ. ευρώ έναντι χιλ.ευρώ στο τέλος του 2004, παρουσιάζοντας αύξηση χιλ.ευρώ ή ποσοστό 15%. Οι χορηγήσεις στεγαστικών δανείων κάθε µορφής, στις ανήλθαν σε χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ στο τέλος του 2004, παρουσιάζοντας αύξηση χιλ.ευρώ ή ποσοστό 33%. Οι χορηγήσεις σε Επιτηδευµατίες, Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα ανήλθαν στις σε χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ στις παρουσιάζοντας µείωση χιλ.ευρώ ή ποσοστό 14%. Οι χρηµατοδοτήσεις σε ΑΕ µε τη µορφή οµολογιακών δανείων ανήλθαν στις σε χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ στις , παρουσιάζοντας αύξηση χιλ. ευρώ ή ποσοστό 51%. ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Οι καθυστερηµένες χορηγήσεις στις ανήλθαν σε χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ στις , παρουσιάζοντας αύξηση χιλ ευρώ ή ποσοστό 32%. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Οι λοιπές απαιτήσεις στις ανήλθαν σε χιλ. ευρώ έναντι χιλ.ευρώ στις , παρουσιάζοντας αύξηση χιλ. ευρώ. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Οι προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις στις ανήλθαν σε χιλ. Ευρώ έναντι χιλ. Ευρώ στις παρουσιάζοντας αύξηση 32,5%. Η µεταβολή ( αύξηση ) των χιλ. Ευρώ οφείλεται: στην αύξηση των προβλέψεων κατά: χιλ. ευρώ λόγω εφαρµογής του.λ.π. 39 ( ) χιλ. ευρώ λόγω σχηµατισµού προβλέψεων εις βάρος των αποτελεσµάτων της χρήσης 2005 στη µείωση των προβλέψεων κατά χιλ. ευρώ τα οποία χρησιµοποιήθηκαν για διαγραφές ανεπίδεκτων είσπραξης απαιτήσεων από χορηγήσεις. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ Το ύψος της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου των διαθέσιµων προς πώληση χρεογράφων ανήλθαν στις σε χιλ. Ευρώ έναντι χιλ. ευρώ στις παρουσιάζοντας µείωση κατά 63%. Η µεταβολή ( µείωση ) κατά χιλ. ευρώ οφείλεται στη απόφαση της ιοίκησης της Τράπεζας να αναδιοργανώσει το συγκεκριµένο χαρτοφυλάκιο µε σκοπό τον περιορισµό του κινδύνου, την αύξηση της αποδοτικότητας της Τράπεζας και προέρχεται: Από την αύξηση κατά: χιλ. ευρώ της αξίας των οµολογιακών δανείων σε επιχειρήσεις µε εγγύηση του Ελληνικού ηµοσίου, οι οµολογίες των οποίων δεν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών. Από την µείωση κατά: χιλ. ευρώ της αξίας των οµολογιακών δανείων Ελληνικού ηµοσίου χιλ. ευρώ της αξίας των οµολογιακών δανείων µε εγγύηση Ελληνικού ηµοσίου, τα οποία είναι εισηγµένα στο Χρηµατιστήριο Αξιών χιλ. ευρώ της αξίας µετοχών µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών χιλ. Ευρώ της αξίας των µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η µείωση κατά χιλ. ευρώ οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πώληση της µη συναφούς µε το αντικείµενο της Τράπεζας εταιρίας Α.Ι.S, η οποία είχε ως αντικείµενο την παραγωγή και πώληση λογισµικού και η οποία επί σειρά ετών υπήρξε ζηµιογόνος. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Οι ασώµατες ακινητοποιήσεις ανήλθαν στις σε χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ στις παρουσιάζοντας µείωση κατά χιλ. ευρώ. 2

3 ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις ανήλθαν σε χιλ. ευρώ στις , έναντι χιλ. ευρώ στις παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,5%. Η µεταβολή (αύξηση) κατά χιλ. ευρώ οφείλεται κατά κύριο λόγο στις δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν για την ανασχεδίαση και τον εκσυγχρονισµό µέρους των καταστηµάτων της Τράπεζας σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και την πρακτική της Societe Generale. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ανήλθαν στις σε χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ στις , παρουσιάζοντας αύξηση κατά χιλ. ευρώ. Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στο σχηµατισµό προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις λόγω εφαρµογής του.λ.π 39 από , οι οποίες δεν εκπίπτουν φορολογικά στην υπό κρίση διαχειριστική περίοδο και στην παρουσίαση αρνητικού φορολογητέου εισοδήµατος στη χρήση Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις ανήλθαν σε χιλ. ευρώ στις έναντι στις παρουσιάζοντας αύξηση κατά χιλ. ευρω. Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών παραγώγων και στη διαφορά από το λογιστικό χειρισµό των παγίων σύµφωνα µε τα.π.χ.π. Οι αναβαλλόµενοι φόροι υπολογίζονται µε βάση τη µέθοδο της πλήρους υποχρέωσης για όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν µεταξύ της φορολογικής βάσης των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού και των αντίστοιχων λογιστικών αξιών τους, όπως αυτές παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας που έχουν συνταχθεί µε βάση τα.π.χ.π. Ο υπολογισµός των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων γίνεται µόνο όταν έχουµε τη δυνατότητα να αναγνωρισθούν από την φορολογούσα αρχή µελλοντικά και µε βάση το φορολογικό συντελεστή που θα ισχύει στη χρήση που αναµένεται η αναγνώριση αυτή. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Τα λοιπά στοιχεία του Ενεργητικού έφθασαν στο τέλος του 2005 σε χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ στο τέλος του Η συνολική µείωση που ανέρχεται σε χιλ. ευρώ οφείλεται: α. Στη µείωση: των µεταβατικών λογαριασµών παθητικού κατά χιλ. ευρώ των καταβληθέντων περιθωρίων συναλλαγών κατά χιλ. ευρώ των λογαριασµών διακανονισµού συναλλαγών κατά χιλ. ευρώ β. Στην αύξηση: των προκαταβεβληµένων φόρων κατά 528 χιλ. ευρώ των λοιπών στοιχείων ενεργητικού κατά χιλ. ευρώ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ Το σύνολο των υποχρεώσεών µας προς τα Πιστωτικά Ιδρύµατα, τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού, ανήλθε κατά την 31 η εκεµβρίου 2005 σε χιλ. ευρώ έναντι των χιλ. ευρώ στο τέλος του 2004, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 41%. Η µεταβολή (αύξηση) κατά χιλ. ευρώ οφείλεται: α. στην αύξηση των καταθέσεων προθεσµίας σε Πιστωτικά Ιδρύµατα κατά χιλ. ευρώ. β. στη µείωση των καταθέσεων όψεως σε Πιστωτικά Ιδρύµατα κατά χιλ.ευρώ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Οι κάθε µορφής υποχρεώσεις προς πελάτες µέσα στις οποίες περιλαµβάνονται οι καταθέσεις και οι πράξεις προσωρινής εκχώρησης µε συµφωνία επαναγοράς (REPOS), ανήλθαν στο τέλος της χρήσης 2005 στο ποσό των χιλ. ευρώ έναντι χιλ.ευρώ της χρήσης 2004, παρουσιάζοντας µείωση κατά 9.5 %. Η παρατηρούµενη µεταβολή (µείωση) των χιλ.ευρώ οφείλεται: α. στην αύξηση κατά χιλ ευρώ των καταθέσεων Ταµιευτηρίου κατά χιλ ευρώ των καταθέσεων προθεσµίας κατά χιλ ευρώ των πληρωτέων επιταγών κατά 867 χιλ. ευρώ των λοιπών υποχρεώσεων β. στη µείωση κατά χιλ. ευρώ των υποχρεώσεων από πράξεις προσωρινής εκχώρησης µε συµφωνία επαναγοράς (REPOS) 3

4 κατά χιλ. ευρώ των καταθέσεων όψεως ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Οι προβλέψεις για την αποζηµίωση του αποχωρούντος προσωπικού ανήλθαν σε χιλ. ευρώ στις , έναντι χιλ. ευρώ στις Το ποσό αυτό προορίζεται για κάλυψη των µελλοντικών υποχρεώσεων της Τράπεζας για καταβολή αποζηµίωσης του αποχωρούντος προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης ή µετά από πλήρη δεκαπενταετή υπηρεσία. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ Οι προβλέψεις για κινδύνους και βάρη στο τέλος του 2005 ανήλθαν σε χιλ. ευρώ, έναντι χιλ. ευρώ στο τέλος του 2004, σηµειώνοντας µείωση κατά χιλ. ευρώ και προορίζονται για την κάλυψη µελλοντικών υποχρεώσεων της Τράπεζας από έκτακτους κινδύνους και φόρους. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Οι λοιπές υποχρεώσεις έφθασαν στο τέλος του 2005 στο ποσό των χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ της , παρουσιάζοντας αύξηση κατά 23%. Η συνολική µεταβολή (αύξηση) των χιλ. ευρώ προέρχεται : α. από την αύξηση των µεταβατικών λογαριασµών κατά 642 χιλ.ευρώ των υποχρεώσεών µας προς Ασφαλιστικούς Οργανισµούς κατά 88 χιλ. ευρώ των εισπράξεων για λογαριασµούς τρίτων κατά χιλ. ευρώ των λοιπών υποχρεώσεων κατά χιλ.ευρώ β. από τη µείωση των πληρωτέων φόρων κατά 792 χιλ. ευρώ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Τα ίδια Κεφάλαια της Τράπεζας (Μετοχικό, Αποθεµατικά και Αποτελέσµατα εις νέον) ανέρχονται στον Ισολογισµό της 31 ης εκεµβρίου 2005 στο ποσό των χιλ. ευρώ, έναντι χιλ. ευρώ στο τέλος του Η παρατηρούµενη µεταβολή (αύξηση) των χιλ. ευρώ οφείλεται: α. στην αύξηση κατά χιλ.ευρώ του καταβεβληµένου Μετοχικού κεφαλαίου λόγω αύξησης του Μετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών. Η αύξηση πραγµατοποιήθηκε τον Ιούλιο 2005 µετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Τράπεζας της 12ης Μαΐου 2005 µε την έκδοση κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 5,77 ευρώ και τιµή διάθεσης 6 ευρώ ανά µετοχή. Το προϊόν της αύξησης προσαύξησε κατά χιλ. ευρώ το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας, ενώ το υπόλοιπο, µετά την αφαίρεση των εξόδων της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου αποφορολογηµένων, έχει προσαυξήσει τη διαφορά από έκδοση Μετοχών υπέρ το άρτιο κατά χιλ. ευρώ της διαφοράς από έκδοση Μετοχών υπέρ το άρτιο κατά 161 χιλ. ευρώ των αποθεµατικών κατά χιλ. ευρώ στην εκποίηση των ιδίων µετοχών που κατείχε η Τράπεζα την 31 η εκεµβρίου 2004 β. στην αύξηση του αρνητικού Αποτελέσµατος εις νέον κατά χιλ. ευρώ το οποίο οφείλεται: β1: στη µείωση του αρνητικού αποτελέσµατος εις νέον κατά 31 χιλ. ευρώ από λοιπές αιτίες β2: στην αύξηση του αρνητικού αποτελέσµατος εις νέον κατά χιλ. ευρώ στην παρουσία αρνητικών λειτουργικών αποτελεσµάτων της Τράπεζας στις 31 εκεµβρίου 2005 κατά χιλ. ευρώ στην πρώτη εφαρµογή του.λ.π. 39 την ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Τα έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε χιλ. ευρώ στις έναντι χιλ. ευρώ στις σηµειώνοντας αύξηση σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση κατά χιλ. ευρώ ή σε ποσοστό 9.5%. Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα από τόκους διαµορφώθηκαν στο ποσό των χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ της προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,3 %. 4

5 Τα καθαρά έσοδα από αµοιβές και προµήθειες διαµεσολαβητικών εργασιών ανήλθαν στο ποσό των χιλ. ευρώ, έναντι χιλ.ευρώ της προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου, παρουσιάζοντας µείωση κατά 9,5%. Η µείωση οφείλεται στον περιορισµό των προµηθειών λόγω εφαρµογής αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, οι οποίες δεν επιτρέπουν την είσπραξη όσων προµηθειών επί χορηγητικών λογαριασµών είναι δυνατόν να ενσωµατωθούν στο επιτόκιο των χορηγήσεων. Τα έσοδα από µερίσµατα διαµορφώθηκαν στο ποσό των χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ της προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου παρουσιάζοντας µείωση κατά 40%. Τα αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων διαµορφώθηκαν στο ποσό των (κερδών) χιλ. ευρώ έναντι (ζηµιών) χιλ. ευρώ της προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου. Η µεταβολή αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στα κέρδη που έχουν προκύψει από την ρευστοποίηση του χαρτοφυλακίου οµολόγων του Ελληνικού δηµοσίου που πραγµατοποιήθηκε µέσα στη χρήση Τα λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης ανήλθαν στο ποσό των χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ της προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου, παρουσιάζοντας µείωση κατά 62%. Η µείωση οφείλεται κατά κύριο λόγο στο ότι κατά τη χρήση 2004 είχαν προκύψει ευκαιριακά κέρδη ύψους 2 εκατ. ευρώ τα οποία δεν πρόκειται να επαναληφθούν στο µέλλον. ΕΞΟ Α ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Τα έξοδα από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν κατά το 2005 σε χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ το 2004, σηµειώνοντας µείωση κατά χιλ. ευρώ και σε ποσοστό 26%. Ειδικότερα, οι προβλέψεις για πιστωτικούς και λοιπούς κινδύνους διαµορφώθηκαν στο ποσό των χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ της προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου, παρουσιάζοντας µείωση κατά χιλ. ευρώ ή σε ποσοστό 62,5%. Ο σχηµατισµός κατά την χρήση 2005 προβλέψεων ύψους 37,8 εκατ. ευρώ είναι σηµαντικά υποδεέστερος των προβλέψεων της προηγούµενης περιόδου αλλά σηµαντικά υψηλότερος έναντι των αναµενόµενων προβλέψεων για το µέγεθος της Τράπεζας και επηρέασαν δυσµενώς το αποτέλεσµα της χρήσης σε σηµείο που να εµφανισθούν ζηµιές. Οι αµοιβές και τα έξοδα προσωπικού ανήλθαν στο ποσό των χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ της προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 5%. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην τιµαριθµική αύξηση των αποδοχών του προσωπικού και στην αύξηση που προκλήθηκε λόγω της αγοράς από των καταστηµάτων της Societe Generale Hellas από την Γενική Τράπεζα και τη µεταβίβαση του προσωπικού που επακολούθησε. Τα Γενικά διοικητικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ της προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου παρουσιάζοντας µείωση κατά 2,5%. Οι αποσβέσεις διαµορφώθηκαν στο ποσό των χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ της προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου παρουσιάζοντας µείωση κατά 29%. Αν από τα συνολικά έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες ( χιλ. ευρώ) αφαιρεθούν οι αµοιβές και τα έξοδα προσωπικού ( χιλ. ευρώ), τα Γενικά διοικητικά έξοδα ( χιλ. ευρώ) και οι αποσβέσεις ( χιλ. ευρώ), προκύπτει αποτέλεσµα προ προβλέψεων και φόρων κέρδους χιλ. ευρώ έναντι κέρδους ευρώ κατά την προηγούµενη διαχειριστική περίοδο. Μετά την αφαίρεση των προβλέψεων ( χιλ. ευρώ), το αποτέλεσµα προ φόρων της χρήσης 2005 διαµορφώνεται σε ζηµία χιλ. ευρώ έναντι ζηµίας χιλ. ευρώ της προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου. Το παραπάνω αποτέλεσµα (ζηµία) προ φόρων των χιλ. ευρώ: α. αυξάνεται µε τους µη δυνάµενους να κοστολογηθούν φόρους ύψους χιλ. ευρώ. β. µειώνεται µε το θετικό αναβαλλόµενο φορολογικό αποτέλεσµα ύψους χιλ. ευρώ και διαµορφώνεται το τελικό αποτέλεσµα της χρήσης 2005 σε ζηµία ύψους χιλ. ευρώ έναντι ζηµίας χιλ. ευρώ της χρήσης 2004 και µεταφέρεται στην επόµενη χρήση. 5

6 Β. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ 1. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Τα έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες του Οµίλου ανήλθαν σε χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, παρουσιάζοντας αύξηση χιλ. ευρώ ή ποσοστό 9%. Τα έξοδα από λειτουργικές δραστηριότητες του Οµίλου, συµπεριλαµβανοµένων και των προβλέψεων για επισφαλείς σε χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, παρουσιάζοντας µείωση κατά χιλ. ευρώ ή ποσοστό -27.5%. Η αναλογία ζηµιών από ενοποιούµενες εταιρείες µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης που επιβάρυνε τα αποτελέσµατα του Οµίλου, ανέρχεται σε 123 χιλ. ευρώ, έναντι ζηµίας 14 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οι επί µέρους κατηγορίες των εσόδων από λειτουργικές δραστηριότητες εµφανίζονται στην Ενοποιηµένη Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης µε κριτήριο τον κλάδο δραστηριότητας των ενοποιούµενων εταιρειών και αναλύονταιι ως ακολούθως σε χιλ. ευρώ: ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Τραπεζικές Εργασίες Υπηρεσίες ασφαλιστικής Πρακτόρευσης Υπηρεσίες Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης Υπηρεσίες ιαχείρισης Πιστωτικών ελτίων Παροχή Υπηρεσιών Έκδοσης ή ιαχείρισης Οµολογιακών ανείων Παροχή συµβουλών σε Χρηµατοοικονοµικά θέµατα Παροχή Χρηµατιστηριακών Υπηρεσιών Υπηρεσίες ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων Παροχή Υπηρεσιών σε Χρηµατοοικονοµικά θέµατα ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟ Α ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΙΟΝ : ΑΠΑΛΟΙΦΕΣ ΙΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (16.333) (25.482) ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΣΟ ΩΝ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Το προ φόρων και προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις αποτέλεσµα του Οµίλου για τη χρήση 2005 διαµορφώνεται σε κέρδος χιλ. ευρώ έναντι κέρδους χιλ. ευρώ της προηγούµενης χρήσης. Μετά την αφαίρεση των προβλέψεων χιλ. ευρώ, το προ φόρων αποτέλεσµα του Οµίλου για τη χρήση 2005 διαµορφώνεται σε ζηµία χιλ. ευρώ έναντι ζηµίας χιλ. ευρώ της προηγούµενης χρήσης. Το παραπάνω αποτέλεσµα προ φόρων του Οµίλου: α. αυξάνεται µε τους µη δυνάµενους να κοστολογηθούν φόρους ύψους χιλ. ευρώ β. µειώνεται µε το θετικό αναβαλλόµενο φορολογικό αποτέλεσµα ύψους χιλ. ευρώ και διαµορφώνεται το τελικό αποτέλεσµα του Οµίλου για τη χρήση 2005 σε ζηµία χιλ. ευρώ έναντι ζηµίας χιλ. ευρώ της χρήσης 2004 που µεταφέρεται στα αποτελέσµατα εις νέο. ΓΕΝΙΚΗ FINANCE Τα συνολικά έσοδα κατά τη χρήση 2005 ανήλθαν σε 204 χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ της προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου, παρουσιάζοντας µείωση χιλ. ευρώ. Τα αποτελέσµατα για τη χρήση 2005 διαµορφώθηκαν σε ζηµία 281 χιλ. ευρώ έναντι κερδών χιλ. ευρώ της προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου παρουσιάζοντας µείωση κατά χιλ. ευρώ. ADVANCED INFORMATION SERVICES (A.I.S) Η συγκεκριµένη εταιρεία πωλήθηκε την 31 η Ιανουαρίου 2005 και επιβάρυνε το αποτέλεσµα της χρήσης µε ζηµία 75 χιλ. ευρώ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΡΤΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Εταιρεία αυτή δραστηριοποιείται µε τη διαχείριση και την προώθηση των πιστωτικών καρτών και διεκδικεί µια αυτόνοµη παρουσία στην Ελληνική Αγορά. 6

7 Τα συνολικά έσοδα της εταιρείας κατά τη χρήση 2005 ανήλθαν σε χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ της προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου, παρουσιάζοντας µείωση κατά χιλ. ευρώ. Τα προ φόρων κέρδη κέρδη το 2005 διαµορφώθηκαν στα 411 χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ το 2004, παρουσιάζοντας µείωση κατά 701 χιλ. ευρώ. ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε. Τα συνολικά έσοδα της εταιρείας κατά τη χρήση 2005 ανήλθαν σε χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ της προηγούµενης διαχειριστικής χρήσης, παρουσιάζοντας µείωση κατά 114 χιλ. ευρώ. Οι ζηµίες της εταιρείας κατά τη χρήση 2005 ανήλθαν σε χιλ. ευρώ έναντι ζηµιών χιλ. ευρώ της προηγούµενης χρήσης, εµφανίζοντας αύξηση ζηµίας κατά χιλ. ευρώ. ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΕΠΕ Τα συνολικά έσοδα κατά τη χρήση 2005 ανήλθαν σε 985 χιλ. ευρώ έναντι 856 χιλ. ευρώ της προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 129 χιλ. ευρώ. Τα αποτελέσµατα για τη χρήση 2005 διαµορφώθηκαν στα 117 χιλ ευρώ κέρδος έναντι 340 χιλ. ευρώ κατά τη χρήση 2004, εµφάνισαν δηλαδή µείωση κατά 223 χιλ. ευρώ. GBG FINANCE PLC Η εταιρεία συστάθηκε το Νοέµβριο του 2001 ως όχηµα έκδοσης του Οµολογιακού δανείου µειωµένης εξασφάλισης της Τράπεζας και έχει ως έδρα το Λονδίνο. Ο κύκλος εργασιών της κατά τη χρήση 2005 ανήλθε σε χιλ. ευρώ έναντι χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3 χιλ. ευρώ. Η εταιρεία κατά τη χρήση 2005 πραγµατοποίησε κέρδη 5 χιλ. ευρώ έναντι 7 χιλ. ευρώ της προηγούµενης περιόδου, παρουσιάζοντας µείωση 2 χιλ. ευρώ. 2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ FINANCE Από την αρχή της χρήσης 2002, η εταιρεία επαναδραστηριοποιήθηκε σε θέµατα παροχής χρηµατοοικονοµικών συµβουλών. ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ Στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης των εταιρειών του Οµίλου και την ενασχόλησή του µε αµιγώς τραπεζικές εργασίες, στις η συγκεκριµένη εταιρεία έπαυσε να υπάρχει στον Όµιλο της Γενικής Τράπεζας λόγω πώλησής της. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι προοπτικές ανάπτυξης των εργασιών της συγκεκριµένης εταιρείας για τη χρήση 2006 αναµένονται ευοίωνες. ΓΕΝΑΠ Α.Ε. Είναι σε καθεστώς εκκαθάρισης από Η συµµετοχή της στον ενοποιηµένο Ισολογισµό είναι ζηµία της τάξεως των 52 χιλ. ευρώ. ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ Ε.Π.Ε Η Τράπεζα στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασµού που έχει χαράξει, ίδρυσε στις την ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΕΠΕ µε σκοπό την κάλυψη ολόκληρου του φάσµατος των ασφαλιστικών εργασιών της Τράπεζας. Η συγκεκριµένη εταιρεία, µετά από απόφαση της ιοίκησης της Τράπεζας, έχει µετατραπεί σε Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ Α.Ε.. ΓΑΙΟΓΝΩΜΩΝ Α.Ε. Είναι σε καθεστώς εκκαθάρισης από Η συµµετοχή της στον ενοποιηµένο ισολογισµό είναι ζηµία της τάξεως των 103 χιλ. ευρώ. 7

8 ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ εν υπάρχουν άλλα σηµαντικά γεγονότα που να µεσολάβησαν από το κλείσιµο της χρήσης µέχρι της σύνταξη της παρούσας, τα οποία θα έπρεπε να αναφερθούν. Αθήνα, 17 Μαρτίου 2006 Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ) JACQUES C. TOURNEBIZE Α.. 02ΖC 29108/2002 8

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN 30 Σεπτεμβρίου 2006 Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Μεσογείων 109 111 Αθήνα 115 26 AMAE 6073/06/B/86/12 www.geniki.gr Τηλ: +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ Σύµφωνα µε το Άρθρο 292, Παράγραφος 4 του Κανονισµού ΧΑΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΕΓΕΘΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2005 Το 2005, όπως η ιοίκηση της Τράπεζας είχε ανακοινώσει και

Διαβάστε περισσότερα

γ. Επιπλα και λοιπός εξοπλισµός Μείον : Αποσβέσεις

γ. Επιπλα και λοιπός εξοπλισµός Μείον : Αποσβέσεις ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1 9 9 7 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 6 ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές)

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ α. Ταµείο 36.501.667 30.898.743 α. Οψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/B/86/01) 163 ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/B/86/01) 163 ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/B/86/01) 163 ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2004 2003 1. Ταµείο και ιαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα 813 769

Διαβάστε περισσότερα

ASPIS BANK A. T. E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 30 Σεπτεµβρίου Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

ASPIS BANK A. T. E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 30 Σεπτεµβρίου Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ASPIS BANK A. T. E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΙΚΗ ΕΤΑΙΙΡΙΙΑ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Σεπτεµβρίου 2006 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Οι συνηµµένες ενδιάµεσες συνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ α. Ταµείο 266.729 302.704 β. Επιταγές εισπρακτέες 56.096 59.497 γ. ιαθέσιµα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 Αθήνα, 5 Αυγούστου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 υναµική αύξηση χορηγήσεων κατά 25% 1 είκτης Κόστους / Εσόδων στο 49% Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 54% σε 179 εκ. Το Α Εξάµηνο του 2004 η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Ταμείο και διαθέσιμα σε Κεντρικές Τράπεζες 8.498.294 8.390.146 8.559.659 8.425.112 Δάνεια σε τράπεζες 3.364.028 10.148.937 3.364.028 10.148.937

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισµός της 30 ης Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1 Ιανουαρ

Ισολογισµός της 30 ης Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1 Ιανουαρ ! "! # $ % & ' ( " )! "! # # ) ) ) - / - / 0 / & ) ) ) ) 1 & 2 - & 2 2 3 & 2 - - ' Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίµηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων 2. Στοιχεία ισολογισµού 3. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Αθήνα, 19 Μαΐου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Με βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π) Καθαρά κέρδη 108,5εκ. (+35,2%) Συνολικά Έσοδα 428εκ. (+24,5%) Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων των Οικονομικών Καταστάσεων (Όμιλος & Τράπεζα)

Πίνακας Περιεχομένων των Οικονομικών Καταστάσεων (Όμιλος & Τράπεζα) ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ & ΟΜΙΛΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Πίνακας Περιεχομένων των Οικονομικών Καταστάσεων (Όμιλος & Τράπεζα) Ενδιάμεση κατάσταση συνολικών εσόδων Ενδιάμεση κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012

ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012 ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012 Αθήνα 17 Μαΐου 2012 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT), η µεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Εξαγορά του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton που ενισχύουν τη στρατηγική θέση της Eurobank στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Ενίσχυση της ρευστότητας κατά 4δισ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :! " # ε % " & # ( ) " ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., )

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :!  # ε %  & # ( )  ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., ) To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε και κατά το Α! Τρίµηνο του 2007 την επιτυχή πορεία αύξησης, τόσο των βασικών µεγεθών του ισολογισµού του, όσο και της περαιτέρω διεύρυνσης του µεριδίου της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30 η Σεπτεµβρίου 2009

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30 η Σεπτεµβρίου 2009 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30 η Σεπτεµβρίου 2009 Πωλήσεις: 3.973,9 εκ. ευρώ, έναντι 3.977,2 εκ. ευρώ, της αντίστοιχης περιόδου του 2008 (µείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 Πωλήσεις: 1.372,4 εκ. ευρώ έναντι 1.462,7 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2009 (µείωση 6,2%) Kέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2007 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι χρήσεως 2013 χρήσεως 2012 χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Β. ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ .Λ.Π. 1 1 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Όµιλος ΧΨΩ Ισολογισµός την 31η εκεµβρίου 20Χ2 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 20Χ2 20Χ1 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Χ Χ Υπεραξία Χ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATTICA BANK. Κέρδη 12,61 εκατ. ευρώ μετά από φόρους Σύνολο ενεργητικού 4,52 δις.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATTICA BANK. Κέρδη 12,61 εκατ. ευρώ μετά από φόρους Σύνολο ενεργητικού 4,52 δις. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATTICA BANK Κέρδη 12,61 εκατ. ευρώ μετά από φόρους Σύνολο ενεργητικού 4,52 δις. ευρώ Ο Όμιλος Attica Bank παρά τις πρωτοφανείς συνθήκες που

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2 0 0 2 5η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41850/06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2002 Ποσά προηγούµενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 Πωλήσεις: 2.744,0 εκ. ευρώ έναντι 2.764,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009 (µείωση 0,7%) Μικτά κέρδη: 528,7 εκ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Μαρτίου 2005 και της 31ης εκεµβρίου 2004 31/3/2005 31/12/2004 31/3/2005 31/12/2004 ΑΝΕΛΕΓΚΤΑ ΕΛΕΓΜΕΝΑ ΑΝΕΛΕΓΚΤΑ ΕΛΕΓΜΕΝΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πάγιο Ενεργητικό: Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 9.711.391

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2008

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2008 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2008 Πωλήσεις: 2.760,2 εκ. ευρώ έναντι 2.375,3 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2007 (αύξηση 16,2%) Κέρδη προ τόκων, φόρων και

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ελληνική Βιοµηχανία Τηλεπικοινωνιών και Συστηµάτων Πληροφορικής σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 31 Μαρτίου 2005 (Μη ελεγµένες) 31 Μαρτίου 2005 Περιεχόµενα Σελίδα Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Καθαρά Κέρδη 37εκ. το Α τρίμηνο 2017, εκ των οποίων 29εκ. από τις διεθνείς δραστηριότητες Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 9,6% σε ετήσια βάση Νέα μη εξυπηρετούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2008

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2008 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2008 Πωλήσεις: 1.379,6 εκ. ευρώ έναντι 1.151,3 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2007 (αύξηση 19,8%) Προσαρµοσµένα

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Τερζόπουλος Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕUROMEDICA A.E.

Απόστολος Τερζόπουλος Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕUROMEDICA A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ορθή επαναδηµοσίευση σύµφωνα µε την απόφαση 2/396/31.8.2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/06/2006 Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την τριµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Οι συνηµµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες Καταστάσεις έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΠ 12 Φόροι Εισοδήµατος. IAS 12 Income Taxes

ΛΠ 12 Φόροι Εισοδήµατος. IAS 12 Income Taxes ΛΠ 12 Φόροι Εισοδήµατος 2 1Σκοπός Σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να καθορίσει τον λογιστικό χειρισµό των φόρων εισοδήµατος. Το προέχον θέµα στη λογιστική των φόρων εισοδήµατος είναι το πώς θα πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31 η Μαρτίου 2013

ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31 η Μαρτίου 2013 ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31 η Μαρτίου 2013 H ΟΠΑΠ Α.Ε. διατηρεί το στόχο καθαρής κερδοφορίας για το 2013 παρά το δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 05/11/2008 ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 05/11/2008 ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 05/11/2008 ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2008 Η αναπτυξιακή πορεία της Τράπεζας και του Ομίλου της συνεχίστηκε και το τρίτο τρίμηνο του 2008 παρά τη διεθνή κρίση, η οποία έχει ως συνέπειες

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Α Τριμήνου Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων κατά 9,0% έναντι του Δ τριμήνου σε 194εκ. Μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 12,7% έναντι του Δ τριμήνου και 11,0% σε συγκρίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2009

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2009 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2009 Πωλήσεις: 2.764,1 εκ. ευρώ έναντι 2.760,2 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2008 (αύξηση 0,1%) Κέρδη προ τόκων, φόρων και

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τύπου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει µονοψήφια πτώση των πωλήσεων 2012 σε συνδυασµό µε βελτιωµένη κερδοφορία δ τριµήνου

ελτίο Τύπου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει µονοψήφια πτώση των πωλήσεων 2012 σε συνδυασµό µε βελτιωµένη κερδοφορία δ τριµήνου ΟΠΑΠ ΑΕ Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει µονοψήφια πτώση των πωλήσεων 2012 σε συνδυασµό µε βελτιωµένη κερδοφορία δ τριµήνου Αθήνα 7 Μαρτίου 2013 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η µεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004-13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 25 Μαΐου 2011 Αύξηση κερδών προ προβλέψεων Α τριµήνου 2011 Το Πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης και η επικείµενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ισχυροποιούν την ATEbank

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016 Ποσά σε µονάδες ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2016 2015 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Σηµ Ακίνητα 6.1 214.489.659,72 190.407.283,43 Μηχανολογικός εξοπλισµός 6.1 16.938.514,15

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Σηµαντική Βελτίωση του Λειτουργικού Αποτελέσµατος ιατήρηση Ισχυρών Χρηµατοοικονοµικών εικτών Σηµαντική περαιτέρω βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ανακοίνωση στοιχείων της ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ και πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό στο πλαίσιο της αρ. 21 Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και γενικότερα στοιχείων και πληροφοριών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2009

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2009 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2009 Πωλήσεις: 1.462,7 εκ. ευρώ έναντι 1.379,6 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2008 (αύξηση 6,0%) Kέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση διαδικτύου: Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012

Διεύθυνση διαδικτύου:  Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 (1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2008) Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τύπου ΟΠΑΠ ΑΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2011

ελτίο Τύπου ΟΠΑΠ ΑΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2011 ΟΠΑΠ ΑΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2011 Αθήνα 21 Μαρτίου 2012 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η µεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσµατα 2002 Αθήνα, 20/2/2003 Από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ανακοινώθηκαν σήµερα τα αποτελέσµατα του 2002, που έχουν ως ακολούθως: Τα προ φόρων κέρδη του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο και το ωδεκάµηνο που έληξε 31 εκεµβρίου 2007 Πωλήσεις:5.065,8 εκ. ευρώ έναντι 4.633,4 εκ. ευρώ το 2006 (αύξηση 9,3%) Προσαρµοσµένα κέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Καθαρά Κέρδη 85εκ. το Γ τρίμηνο και 192εκ. το εννεάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 0,3% έναντι του B τριμήνου σε 389εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό)

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό) EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα