Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 1/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 1/21-02-2014."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 1/ Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 219/02/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της και Αντιδημάρχου Ρόδου κ. Ευστράτιου Καρίκη αριθ. 2/15703/ που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/ (ΦΕΚ87Α ) Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν: Παρόντες:1) Καρίκης Ευστράτιος Αντιδήμαρχος- Πρόεδρος 2) Φλεβάρης Ιωάννης Αντιπρόεδρος 3) Αφεντούλης Ιωάννης -Μέλος 4) Καραντζιάς Δημήτριος- Μέλος 5) Κρεμαστινού Φλώρα Αντιδήμαρχος Μέλος 6) Κυριακούλης Παναγιώτης Αντιδήμαρχος- Μέλος 7)Παναή Ευαγγελία Μέλος 8) Ζωγραφίδης Ηλίας- Μέλος 9) Αντώνογλου Γεώργιος Μέλος Απόντες: 1)Κωνσταντίνου Αθηνόδωρος Αντιδήμαρχος Μέλος 2)Πετράκης Σωτήριος- Μέλος Αρ. συνεδρίασης: 1 η / Αρ. αποφ. 001/ ΑΔΑ: ΒΙΚΖΩ1Ρ-81Μ Περίληψη Ανάκληση ή μη αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στην πόλη της Ρόδου. Ο Πρόεδρος κ. Ευστρ. Καρίκης έθεσε υπόψη των μελών Επιτροπής τις υποθέσεις που απέστειλε η Δνση Υπηρεσίας Δόμησης με τα αντίστοιχα διαβιβαστικά που αναφέρονται παρακάτω για κάθε μία υπόθεση, στο Γραφείο της Ε.Π.Ζ. για συζήτηση σε συνεδρίαση της Επιτροπής. Οι υποθέσεις είναι οι παρακάτω: 1 (α) ΓΚΙΖΕΤΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΕΡΙΟΣ Αριθ. Διαβιβαστικού 6795/2013 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος «Καφετέρια παραδοσιακό καφενείο» ιδιοκτησίας Φραγκίσκου-Ελευθερίου ΓΚΙΖΕΤΤΗ στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου 28 ΣΧΕΤ : Το με αρ. πρωτ. 3109/ έγγραφο-αποτέλεσμα αυτοψίας- της Δνσης Δημόσιας υγείας προκύπτει από το σχετικό έγγραφο, διαπιστώθηκε αλλαγή κατηγορίας του (παρ-8, εγκ-2, Υ1γ/Γ.Π/οικ. 4476/ ) 1α)«..υπήρχαν δύο ηχεία εκτός του καταστήματος» 1β) «..οι πόρτες του καταστήματος ήταν ανοιχτές» 1γ) «. Η Α-ηχοστάθμη μετρούμενη εκτός του καταστήματος, στα όρια του, βρέθηκε να είναι 75db αντί των 35db που θα έπρεπε να είναι». Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την με αρ. 322/ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010), λόγω αλλαγής κατηγορίας του εν λόγω καταστήματος. Η ΕΠΖ με την υπ αριθ. 188/2013 απόφαση της ανέβαλε τη λήψη απόφασης προκειμένου να γνωματεύσει η Νομική Υπηρεσία αν το θέμα των db αποτελεί αρμοδιότητα της Επιτροπής, για να λάβει σχετική απόφαση. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ αριθ. 189/2013 αποφάσισε κατά πλειοψηφία Την παραπομπή του θέματος για την υπόθεση 1γ στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Χριστοδούλου Μοχαήλ, ώστε να προσμετρηθεί η παράβαση για υπέρβαση του ορίου των 80db στον αριθμό παραβάσεων του καταστήματος και όταν συμπληρώσει τον αριθμό των τριών παραβάσεων να επιβληθεί η προβλεπόμενη από την νομοθεσία ποινή, των δέκα (10) έως εξήντα (60)ημερών. 1 (β) ΓΚΙΖΕΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡ. ΔΙΑΒ. 8205/2013 1

2 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος «Καφετέρια-Παραδοσιακό Καφενείο» ιδιοκτησίας Ελευθέριο ΓΚΙΖΕΤΤΗ στην οδό Εθν. Μακαρίου αρ.28 ΣΧΕΤ : Τα με αρ. πρωτ. 1) 1020/5946/10-β/07/08/13 έγγραφο του Α.Τ. Ρόδου. 2) 2/88887/ έγγραφο της Δ/νσης Δημ. Αστ. 3) 5243/ έγγραφο της Δ/νσης Δημ. Αστ. 4) 5781/ έγγραφο της Δ/νσης Δημ. Υγείας 5) 6154/ έγγραφο της Δ/νσης Δημ. Υγείας προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα, διαπιστώθηκε ότι λειτουργεί 1) έχοντας αναπτύξει σαράντα (40) αντί τριάντα έξι (36) εντός του καταστήματος και να μην έχει τοποθετήσει σε τουλάχιστον 50% των τραπεζιών τιμοκαταλόγους, 2) έχοντας αναπτύξει στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος εβδομήντα πέντε (75) καθίσματα αντί για εξήντα (60) όπως προβλέπεται από την άδεια και έχοντας ανοικτές τις πόρτες του καταστήματος, 3) οι πόρτες του καταστήματος ήταν ανοιχτές και μετρήθηκε θόρυβος, προερχόμενος από την μουσική εντός του καταστήματος 85db αντί του ανώτατου επιτρεπόμενου 80db, 4) οι πόρτες του καταστήματος ήταν ανοικτές και η μετρηθείσα ηχοστάθμη εντός του καταστήματος ήταν 85db αντί του ανώτατου επιτρεπόμενου 80db καιτα εξυπηρετούμενα άτομα του καταστήματος ήταν περί τα 100 αντί των 60 που προβλέπονται από την άδεια λειτουργίας του και 5) οι πόρτες του καταστήματος ήταν ανοικτές, η μετρηθείσα ηχοστάθμη εντός του καταστήματος ήταν 85db αντί του ανώτατου επιτρεπόμενου 80db υπήρχε ένα ηχείο εκτός του καταστήματος και τα εξυπηρετούμενα άτομα εκτός του καταστήματος ήταν περί τα 100 αντί των 60 που προβλέπονται από την άδεια λειτουργίας του καταστήματος. Η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης κάλεσε τον ενδιαφερόμενο με το υπ αρ. 6577/ για αντιρρήσεις. Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση της με αρ.322/ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010), λόγω αλλαγής του εν λόγω καταστήματος. Επίσης η Νομική Υπηρεσία στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο να διατυπώσει την εισήγηση της. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ αριθ. 189/2013 αποφάσισε κατά πλειοψηφία Την παραπομπή του θέματος για τις υποθέσεις 3, 4 και 5 στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Χριστοδούλου Μοχαήλ, ώστε να προσμετρηθεί η παράβαση για υπέρβαση του ορίου των 80db στον αριθμό παραβάσεων του καταστήματος και όταν συμπληρώσει τον αριθμό των τριών παραβάσεων να επιβληθεί η προβλεπόμενη από την νομοθεσία ποινή, των δέκα (10) έως εξήντα (60)ημερών. 1γ) ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος «Καφετέρια-Παραδοσιακό Καφενείο» ιδιοκτησίας Ελευθέριου ΓΚΙΖΕΤΤΗ στην οδό Εθν. Μακαρίου 28 (Φ.263) ΣΧΕΤ : Το με αρ.πρωτ.2/107627/ έγγραφο της Δνσης Δημ. Αστ. Αριθ. Διαβιβαστικού 8872/2013 προκύπτει από το σχετικό έγγραφο,(φωτοαντίγραφο του οποίου σας επισυνάπτουμε), διαπιστώθηκε αλλαγή κατηγορίας του (παρ-8, εγκ-2, Υ1γ/Γ.Π/οικ. 4476/ ) «..έχοντας θέσει σε λειτουργία τη μουσική με ανοιχτές τις πόρτες του καταστήματος και τοποθετώντας ηχεία στον εξωτερικό χώρο». Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την με αρ. 322/ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010), λόγω αλλαγής κατηγορίας του καταστήματος Η Δικηγόρος Ρόδου κ. Νατάσα Παπανικολάου κατέθεσε την υπ αριθ. 2/20172/ αίτηση του δικηγόρου Ρόδου κ. Ευθύμιου Δημητριάδη, με συνημμένα σε αυτήν φωτοαντίγραφα των εισιτηρίων αναχώρησης και επιστροφής, με την οποία αιτείται την αναβολή της συζήτησης και λήψης απόφασης για τα υπ αριθ. 1 α, 1β, και 1γ θέματα, λόγω θέμα διότι απουσιάζει για επαγγελματικούς λόγους στην Κω, και δεν μπορεί να παρευρεθεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής. Στη συνέχεια επενέβη ο καταγγέλλων κ. Βογιατζής ο οποίος ζήτησε να μην γίνει δεκτό το αίτημα της αναβολής και είπε τα εξής: Ο κ. Γκιζέτης έχει ένα κατάστημα απέναντι από το ξενοδοχείο μας το οποίο έχει μετατρέψει σε νυκτερινό κέντρο. Έχει την μουσική στη διαπασών όλη τη νύχτα, μεταδίδει ποδοσφαιρικούς αγώνες και αγώνες μπάσκετ, και αναστατώνει το ξενοδοχείο σε σημείο να βγάλουμε μιάμιση μέρα διανυκτέρευση για τον κάθε πελάτη γιατί φεύγουνε. Ζητάμε τη σφράγιση του καφενείου αυτού διότι δεν είναι καφενείο, είναι νυκτερινό κέντρο. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΑΤΑΣΑ: (Δικηγόρος Ρόδου.): Εμείς έχουμε ζητήσει την αναβολή αρχικά διότι απουσιάζει ο πληρεξούσιος δικηγόρος κ. Δημητριάδης που χειρίζεται την υπόθεση. Ένας λόγος αναβολής επί πλέον που δεν θέλουμε να συζητηθεί η υπόθεση σήμερα είναι ότι έχουμε απευθυνθεί στο υγειονομείο, αρκετές φορές για να έρθουν για επανέλεγχο του καταστήματος, να δούνε ότι είναι ορθή η λειτουργία του καταστήματος, 2

3 ωστόσο μας είπαν να απευθυνθούμε ξανά στην Πολεοδομία, καταθέτοντας την άδεια μουσικής τώρα. Ο φάκελος έχει ολοκληρωθεί, από τη Δευτέρα θα κατατεθεί, ούτως ώστε να έλθει εκ νέου το Υγειονομείο να κάνει την αυτοψία του για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Αν και στην επόμενη συνεδρίαση αποδειχθεί εφ όσον θα έχει έρθει και το Υγειονομείο, ότι όντως η λειτουργία του καταστήματος δεν είναι σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας του, να προχωρήσετε στην ανάκληση. Σε κάθε περίπτωση όμως εμείς για την συγκεκριμένη συνεδρίαση, θέλουμε το θέμα να αναβληθεί. Στη συνέχεια ο κ. Βογιατζής Κυριάκος είπε ότι το Υγειονομείο έχει ήδη απαντήσει αρνητικά Υπάρχει έγγραφο. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΑΤΑΣΑ: (Δικηγόρος Ρόδου.): Υπάρχει και σε σας το έγγραφο και αφορά την αίτηση που έχει γίνει για το έτος ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (Πρόεδρος): Το θέμα όμως αυτό κ. Παπανικολάου, έπρεπε να μας το πείτε διότι υπάρχει και ένα καθήκον ειλικρίνειας, με την έννοια ότι μας παρουσιάσατε μια κατάσταση ότι το τμήμα Υγείας είναι να αποφασίσει ενώ ήδη έχει αποφανθεί. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΑΤΑΣΑ: (Δικηγόρος Ρόδου.): Είναι για παλιά, είναι για μια αίτηση του Μαϊου ή του Ιουνίου. Για το συγκεκριμένο θέμα που είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά σας έχω φέρει μια υπεύθυνη δήλωση στην οποία δήλωνε το οπτικό κατάστημα δίπλα από το οποίο λειτουργεί το δικό μας, ότι είχαν κάνει μια παρουσίαση μιας καινούργιας κολεξιόν σε γυαλιά ηλίου, και η μουσική προερχόταν από το συγκεκριμένο κατάστημα. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (Πρόεδρος): Για την υπόθεση του κ. Γκιζέτη προτείνω ανάκληση της άδειας. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Προτείνω την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος. Α) Απορρίπτει το αίτημα αναβολής της συζήτησης του θέματος Β) Την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του κ. Γκιζέτη Ελευθερίου επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου 28 για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό μέρος της παρούσης και συγκεκριμένα στις περιπτώσεις με α/α 1 α, 1β και 1γ 2) ΣΕΪΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Αριθ. Διαβιβαστικού 6797/2013 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος «Σνακ Μπαρ» ιδιοκτησίας Άγγελου ΣΕΪΤΗ στην οδό Ορφανίδου 48 ΣΧΕΤ : Το με αρ. πρωτ. 1020/2169/38-β 16/08/13 έγγραφο του Α/Τ. Ρόδου προκύπτει από το σχετικό έγγραφο, διαπιστώθηκε αλλαγή κατηγορίας του (παρ-8, εγκ-2, Υ1γ/Γ.Π/οικ. 4476/ ) «..έχοντας θέσει σε λειτουργία μουσική σε ένταση 84db δηλαδή πάνω από το όριο της μέγιστης επιτρεπόμενης ηχοστάθμης των 80db». Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την με αρ. 1020/17503/1-γ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010), λόγω αλλαγής κατηγορίας του εν λόγω καταστήματος. Η ΕΠΖ με την υπ αριθ. 188/2013 απόφαση της ανέβαλε τη λήψη απόφασης προκειμένου να γνωματεύσει η Νομική Υπηρεσία αν το θέμα των db αποτελεί αρμοδιότητα της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ αριθ. 189/2013 αποφάσισε κατά πλειοψηφία Την παραπομπή του θέματος στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Χριστοδούλου Μοχαήλ, ώστε να προσμετρηθεί η παράβαση για υπέρβαση του ορίου των 80db στον αριθμό παραβάσεων του καταστήματος και όταν συμπληρώσει τον αριθμό των τριών παραβάσεων να επιβληθεί η προβλεπόμενη από την νομοθεσία ποινή, των δέκα (10) έως εξήντα (60)ημερών. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος κ. Αβδελής ζήτησε αναβολή για προσκόμιση στοιχείων. Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για την επόμενη συνεδρίαση. 3

4 3) SALEH RAGAB Σας διαβιβάζουμε με το ΑΠ 6641/2013 διαβιβαστικό τo φάκελο του καταστήματος «ιχθυοπωλείο» επί της οδού: Θεμ. Σοφούλη αρ , ιδιοκτησίας κου SALEH RAGAB με αρ. αδείας 143/2012 για το οποίο σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με αρ. πρωτ. 1328/Φ.7012 ο ανωτέρω ιδιοκτήτης πρέπει να προβεί άμεσα στην έκδοση πιστοποιητικού Ενεργητικής Πυροπροστασίας και να το προσκομίσει στην Υπ. Δόμησης (Τμήμα Ελέγχου & Χορήγησης Αδειών Καταστημάτων). Η Υπ. Δόμησης κάλεσε τον ενδιαφερόμενο σε αντιρρήσεις με το υπ. αρ. 4736/2013. Σας παρακαλούμε για εισαγωγή ή μη της υπόθεσης στην επόμενη συνεδρίαση και για λήψη απόφασης ανάκλησης-αφαίρεσης ή μη της σχετικής άδειας του καταστήματος, στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης βάση του άρθρου 73, παρ. 1, περ. α, υποπερ. 2 και άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010. Επίσης η Νομική Υπηρεσία στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο να διατυπώσει την εισήγηση της. Η ΕΠΖ με την υπ αριθ. 188/2013 απόφαση της ανέβαλε τη λήψη απόφασης προκειμένου να προσκομιστεί πιστοποιητικό πυροπροστασίας. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος κ. Ιωαννίδης ζήτησε αναβολή της συζήτησης και λήψης απόφασης διότι έχει διαβιβαστεί η μελέτη πυροπροστασίας στην Π.Υ.Ρ. με το ΑΠ 7509/ έγγραφο της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης και αναμένεται η έκδοση του πιστοποιητικού πυρασφάλειας. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ αριθ. 189/2013 αποφάσισε Την αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω καταστήματος για την επόμενη συνεδρίαση διότι έχει διαβιβαστεί η μελέτη πυροπροστασίας στην Π.Υ.Ρ. με το ΑΠ 7509/ έγγραφο της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης και αναμένεται η έκδοση του πιστοποιητικού πυρασφάλειας. Ο ανωτέρω προσκόμισε στην Δνση Υπηρεσίας Δόμησης πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Την μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω καταστήματος, λόγω προσκομίσεως του πιστοποιητικού πυρασφάλειας 4) MADSEN ZACHARIAS- KONSTANTIN Αριθ. Διαβιβ 8002/2013 Τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος «Καφετέρια-Μπαρ» ιδιοκτησίας Zacharias-Konstantin MADSEN στην οδό Ορφανίδου 44 ΣΧΕΤ : Το με αρ.πρωτ. 6135/ έγγραφο της Δνσης Δημ. Υγείας. προκύπτει από το σχετικό έγγραφο,(φωτοαντίγραφο του οποίου σας επισυνάπτουμε), διαπιστώθηκε αλλαγή κατηγορίας «οι πόρτες και τα παράθυρα του καταστήματος ήταν ανοιχτά και η μετρούμενη ηχοστάθμη εντός του καταστήματος ήταν 95 db αντί των 80 db που είναι το κανονικό Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την με αρ. 197/ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010), λόγω αλλαγής κατηγορίας του καταστήματος. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ αριθ. 189/2013 αποφάσισε κατά πλειοψηφία Την παραπομπή του θέματος στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Χριστοδούλου Μοχαήλ, ώστε να προσμετρηθεί η παράβαση για υπέρβαση του ορίου των 80db στον αριθμό παραβάσεων του καταστήματος και όταν συμπληρώσει τον αριθμό των τριών παραβάσεων να επιβληθεί η προβλεπόμενη από την νομοθεσία ποινή, των δέκα (10) έως εξήντα (60)ημερών. Ο Δικηγόρος Ρόδου κ. Διακονής ζήτησε αναβολή διότι ο πληρεξούσιος δικηγόρος του διοικουμένου κ. Αλεξανδρής αδυνατεί να παρευρεθεί στη Συνεδρίαση, διότι παρευρίσκεται στην κύρια ανάκριση. Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για την επόμενη συνεδρίαση, λόγω αδυναμίας παραστάσεως του πληρεξουσίου δικηγόρου του διοικουμένου κ. Αλεξανδρή στη συνεδρίαση, επειδή παρευρίσκεται στην κύρια ανάκριση. 5) MADSEN ZACHARIAS- KONSTANTIN Αριθ. Διαβιβ 650/2014 ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΛΗΣΗ Η ΜΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Σας διαβιβάζουμε τo φάκελο του καταστήματος «καφετέρια-μπαρ» επί της οδού: Ορφανίδου αρ. 19, με αρ. αδείας 197/ ιδιοκτησίας κου MADSEN ZACHARIAS-KONSTANTIN για το οποίο σύμφωνα με τα συνημμένα έγγραφα του Αστυνομικού τμήματος με αριθμ. πρωτ.: 1057/9/280,1057/9/236-4

5 α,1057/9/242 διαπιστώθηκε ότι λειτουργεί σε ηχοστάθμη 83 dc/ 85 dc & 84 dc αντιστοίχως αντί του μέγιστου επιτρπόμενου ορίου των 80/dc. H Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης με το υπ. αρ. 8888/2013 κάλεσε τον ενδιαφερόμενο για αντιρρήσεις. Σας παρακαλούμε για εισαγωγή ή μη της υπόθεσης και για λήψη απόφασης ανάκλησης ή μη της σχετικής άδειας του καταστήματος, στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης βάση του άρθρου 73, παρ. 1, περ. α, υποπερ. 2 και άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010. Επίσης η Νομική Υπηρεσία στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο να διατυπώσει την εισήγηση της. Ο Δικηγόρος Ρόδου κ. Διακονής ζήτησε αναβολή διότι ο πληρεξούσιος δικηγόρος του διοικουμένου κ. Αλεξανδρής αδυνατεί να παρευρεθεί στη Συνεδρίαση, διότι παρευρίσκεται στην κύρια ανάκριση. Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για την επόμενη συνεδρίαση, λόγω αδυναμίας παραστάσεως του πληρεξουσίου δικηγόρου του διοικουμένου κ. Αλεξανδρή στη συνεδρίαση, επειδή παρευρίσκεται στην κύρια ανάκριση. 6 (α) «KALCI ANDREA-DECKA SPIRO ΟΕ» Αριθ. διαβιβαστικού 8199/13 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος «Καφετέρια Μπαρ» ιδιοκτησίας της εταιρείας «KALCI ANDREA-DECKA SPIRO» Ορφανίδου αρ. 28 ΣΧΕΤ : Το με αρ. πρωτ. 1020/5493/63-β έγγραφο του Α.Τ. Ρόδου. προκύπτει από το σχετικό έγγραφο, διαπιστώθηκε αλλαγή του (παρ-8, εγκ-2, Υ1γ/Γ.Π/οικ. 4476/ ) «έχοντας θέσει σε λειτουργία τη μουσική του καταστήματος με τη χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος και ηχείων σε ηχοστάθμη ογδόντα δύο (82)DB αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου των οδόντα (80)DB» Η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης κάλεσε τον ενδιαφερόμενο με το υπ αρ. 6822/2013 για αντιρρήσεις. Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση της με αρ.268/ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010), λόγω αλλαγής του εν λόγω καταστήματος. Επίσης η Νομική Υπηρεσία στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο να διατυπώσει την εισήγηση της. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ αριθ. 189/2013 αποφάσισε κατά πλειοψηφία Την παραπομπή του θέματος στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Χριστοδούλου Μοχαήλ, ώστε να προσμετρηθεί η παράβαση για υπέρβαση του ορίου των 80db στον αριθμό παραβάσεων του καταστήματος και όταν συμπληρώσει τον αριθμό των τριών παραβάσεων να επιβληθεί η προβλεπόμενη από την νομοθεσία ποινή, των δέκα (10) έως εξήντα (60)ημερών. 6(β) «KALCI ANDREA-DECKA SPIRO» Αριθ. διαβιβαστικού 8203/13 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος «Καφετέρια Μπαρ» ιδιοκτησίας της εταιρείας «KALCI ANDREA-DECKA SPIRO» Ορφανίδου αρ. 28 ΣΧΕΤ : Το με αρ. πρωτ. 1057/9/165-α έγγραφο του Α.Τ. Ρόδου. προκύπτει από το σχετικό έγγραφο, διαπιστώθηκε αλλαγή του (παρ-8, εγκ-2, Υ1γ/Γ.Π/οικ. 4476/ ) «έχοντας θέσει σε λειτουργία τη μουσική του καταστήματος με τη χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος και ηχείων σε ηχοστάθμη ογδόντα έξι (86)DB αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου των οδόντα (80)DB» Η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης κάλεσε τον ενδιαφερόμενο με το υπ αρ. 6463/2013 για αντιρρήσεις. Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση της με αρ.268/ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010), λόγω αλλαγής του εν λόγω καταστήματος. Επίσης η Νομική Υπηρεσία στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο να διατυπώσει την εισήγηση της. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ αριθ. 189/2013 αποφάσισε κατά πλειοψηφία Την παραπομπή του θέματος στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Χριστοδούλου Μοχαήλ, ώστε να προσμετρηθεί η παράβαση για υπέρβαση του ορίου των 80db στον αριθμό παραβάσεων του καταστήματος και όταν συμπληρώσει τον αριθμό των τριών παραβάσεων να επιβληθεί η προβλεπόμενη από την νομοθεσία ποινή, των δέκα (10) έως εξήντα (60)ημερών. 5

6 Η Δικηγόρος Ρόδου κ. Νατάσα Παπανικολάου κατέθεσε την υπ αριθ. 2/20172/ αίτηση του δικηγόρου Ρόδου κ. Ευθύμιου Δημητριάδη, με συνημμένα σε αυτήν φωτοαντίγραφα των εισιτηρίων αναχώρησης και επιστροφής, με την οποία αιτείται την αναβολή της συζήτησης και λήψης απόφασης για τα 6 α και 6β θέματα διότι απουσιάζει για επαγγελματικούς λόγους στην Κω, και δεν μπορεί να παρευρεθεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής. Αναβάλλει τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα υπ αριθ. 6 α και 6β θέματα για την επόμενη συνεδρίαση, λόγω απουσίας του πληρεξουσίου δικηγόρου κ. Ευθύμιου Δημητριάδη εκτός Ρόδου για επαγγελματικούς λόγους, όπως προκύπτει και από τις συνημμένες στην υποβληθείσα αίτηση αναβολής, φωτοτυπίες των εισιτηρίων αναχωρήσεως και επιστροφής. 7 (α) ΚΕΡΙΜ-ΟΓΛΟΥ Σουκριέ Μπειζά Αριθ. διαβιβαστικού 8197/2013 ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΛΗΣΗ Η ΜΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Σας διαβιβάζουμε τo φάκελο του καταστήματος «μπαρ» επί της οδού: Ορφανίδου αρ. 38 ιδιοκτησίας κα ΚΕΡΙΜ-ΟΓΛΟΥ Σουκριέ Μπειζά» με αρ. αδείας 156/2006 για το οποίο σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο του Α.Τ.Ρ. υπ. αρ. 1057/9/39-α βρέθηκε να λειτουργεί τη μουσική σε ηχοστάθμη 86 dc αντί του επιτρεπόμενου ορίου 80 dc. Η Υπ. Δόμησης κάλεσε τον ενδιαφερόμενο σε αντιρρήσεις με το υπ. αρ. 7909/2013. Σας παρακαλούμε για εισαγωγή ή μη της υπόθεσης και για λήψη απόφασης ανάκλησης-αφαίρεσης ή μη της σχετικής άδειας του καταστήματος, στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης βάση του άρθρου 73, παρ. 1, περ. α, υποπερ. 2 και άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010. της. Επίσης η Νομική Υπηρεσία στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο να διατυπώσει την εισήγηση Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ αριθ. 189/2013 αποφάσισε κατά πλειοψηφία Την παραπομπή του θέματος στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Χριστοδούλου Μοχαήλ, ώστε να προσμετρηθεί η παράβαση για υπέρβαση του ορίου των 80db στον αριθμό παραβάσεων του καταστήματος και όταν συμπληρώσει τον αριθμό των τριών παραβάσεων να επιβληθεί η προβλεπόμενη από την νομοθεσία ποινή, των δέκα (10) έως εξήντα (60)ημερών. 7 (β) ΚΕΡΙΜ-ΟΓΛΟΥ Σουκριέ Μπειζά αριθ. διαβιβαστικού 7901/13 ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΛΗΣΗ Η ΜΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Σας διαβιβάζουμε τo φάκελο του καταστήματος «μπαρ» επί της οδού: Ορφανίδου αρ. 38 ιδιοκτησίας κα ΚΕΡΙΜ-ΟΓΛΟΥ Σουκριέ Μπειζά με αρ. αδείας 156/ για το οποίο σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο του Α.Τ.Ρ. με αρ. πρωτ. 1057/9/148-α βρέθηκε να λειτουργεί έχοντας θέσει σε λειτουργία τη μουσική με χρήση στεροφωνικού συγκροτήματος και ηχείων σε ηχοστάθμη 85 dc αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου στα 80 dc. Η Υπ. Δόμησης κάλεσε τον ενδιαφερόμενο σε αντιρρήσεις με το υπ. αρ. 6631/2013. Σας παρακαλούμε για εισαγωγή ή μη της υπόθεσης και για λήψη απόφασης ανάκλησης-αφαίρεσης ή μη της σχετικής άδειας του καταστήματος, στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης βάση του άρθρου 73, παρ. 1, περ. α, υποπερ. 2 και άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010. Επίσης η Νομική Υπηρεσία στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο να διατυπώσει την εισήγηση της. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ αριθ. 189/2013 αποφάσισε κατά πλειοψηφία Την παραπομπή του θέματος στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Χριστοδούλου Μοχαήλ, ώστε να προσμετρηθεί η παράβαση για υπέρβαση του ορίου των 80db στον αριθμό παραβάσεων του καταστήματος και όταν συμπληρώσει τον αριθμό των τριών παραβάσεων να επιβληθεί η προβλεπόμενη από την νομοθεσία ποινή, των δέκα (10) έως εξήντα (60)ημερών. 7 (γ) ΚΕΡΙΜΟΓΛΟΥ ΣΟΥΚΡΙΕ ΜΠΕΪΖΑ Αριθ. διαβ. 7607/2013 Φ. 83 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος «ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας ΚΕΡΙΜΟΓΛΟΥ ΣΟΥΚΡΙΕ ΜΠΕΪΖΑ στην οδό Ορφανίδου 38 ΣΧΕΤ : Τα με αρ. πρωτ. 1057/9/ 148-α/ έγγραφο του Α/Τ. Ρόδου προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα διαπιστώθηκε αλλαγή κατηγορίας «έχοντας θέσει σε λειτουργία τη μουσική του κατ/τος με χρήση στερεοφωνικού και ηχείων σε ηχοστάθμη 82 DB αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου 80 DB» Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση της με αρ. 156/ άδειας 6

7 ίδρυσης και λειτουργίας, (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010),λόγω επέκτασης καταστήματος. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ αριθ. 189/2013 αποφάσισε κατά πλειοψηφία Την παραπομπή του θέματος στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Χριστοδούλου Μοχαήλ, ώστε να προσμετρηθεί η παράβαση για υπέρβαση του ορίου των 80db στον αριθμό παραβάσεων του καταστήματος και όταν συμπληρώσει τον αριθμό των τριών παραβάσεων να επιβληθεί η προβλεπόμενη από την νομοθεσία ποινή, των δέκα (10) έως εξήντα (60)ημερών. 7 (δ)θεμα: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος «Μπαρ» ιδιοκτησίας Κερίμ Ογλού ΣΟΥΚΡΙΕ ΜΠΕΙΖΑ στην οδό Ορφανίδου αρ. 38 ΣΧΕΤ : Τα με αρ. πρωτ. 1)1057/9/271, 2)1057/9/230-α έγγραφα του Α.Τ.Ρόδου Αριθ. διαβ. 665/2014 προκύπτει από το σχετικό έγγραφο, διαπιστώθηκε αλλαγή του (παρ-8, εγκ-2, Υ1γ/Γ.Π/οικ. 4476/ ) 1) «έχοντας θέσει σε λειτουργία τη μουσική του καταστήματος του με τη χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος και ηχείων σε ηχοστάθμη 84DB αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου των 80DB, 2) έχοντας θέσει σε πλήρη λειτουργία τα μουσικά όργανα του καταστήματος (στερεοφωνικό συγκρότημα) με μέγιστη επαναλαμβανόμενη ηχοστάθμη 86DB αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου των ογδόντα 80DB» Η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης κάλεσε τον ενδιαφερόμενο με το υπ αρ. 8884/2013 για αντιρρησεις. Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση της με αρ.156/ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010), λόγω αλλαγής του εν λόγω καταστήματος. Επίσης η Νομική Υπηρεσία στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο να διατυπώσει την εισήγηση της. Ο Δικηγόρος Ρόδου κ. Διακονής ζήτησε αναβολή της συζήτησης των 7 α, 7β, 7γ. και 7δ θεμάτων διότι ο πληρεξούσιος δικηγόρος του διοικουμένου κ. Αλεξανδρής αδυνατεί να παρευρεθεί στη Συνεδρίαση, διότι παρευρίσκεται στην κύρια ανάκριση. του Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για την επόμενη συνεδρίαση, για τα 7 α, 7β, 7γ και 7δ θέματα, λόγω αδυναμίας παραστάσεως του πληρεξουσίου δικηγόρου του διοικουμένου κ. Αλεξανδρή στη συνεδρίαση, επειδή παρευρίσκεται στην κύρια ανάκριση. 8) ΠΑΠΑΔΙΓΚΑ ΙΩΑΝΝΗ Αριθ. διαβιβιαστικού 7903/13 ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΛΗΣΗ Η ΜΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Σας διαβιβάζουμε τo φάκελο του καταστήματος «παραδοσιακό καφενείο» με αρ. αδείας: 168/ , επί της οδού: Ακτή Μιαούλη αρ. 14 & Κρήτης, ιδιοκτησίας κου ΠΑΠΑΔΙΓΚΑ ΙΩΑΝΝΗ για το οποίο σύμφωνα με το συνημμένα έγγραφα του Α.Τ.Ρ. με αριθμ. πρωτ.: 1020/7044/2-β & 1057/9/156-α διαπιστώθηκε ότι λειτουργεί τη μουσική του καταστήματος με χρήση στεροφωνικού συγκροτήματος σε ένταση 86 dc & 91 dc αντίστοιχα αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου που είναι 80 dc. H Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης με τα υπ. αρ. 6738/2013 & 6581/2013 κάλεσε τον ενδιαφερόμενο για αντιρρήσεις. Σας παρακαλούμε για εισαγωγή ή μη της υπόθεσης και για λήψη απόφασης ανάκλησης ή μη της σχετικής άδειας του καταστήματος, στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης βάση της παρ. 1, άρθρ. 73, και παρ. 3, άρθρο 75 του Ν. 3852/2010. Επίσης η Νομική Υπηρεσία στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο να διατυπώσει την εισήγηση της. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ αριθ. 189/2013 αποφάσισε κατά πλειοψηφία Την παραπομπή του θέματος στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Χριστοδούλου Μοχαήλ, ώστε να προσμετρηθεί η παράβαση για υπέρβαση του ορίου των 80db στον αριθμό παραβάσεων του καταστήματος και όταν συμπληρώσει τον αριθμό των τριών παραβάσεων να επιβληθεί η προβλεπόμενη από την νομοθεσία ποινή, των δέκα (10) έως εξήντα (60)ημερών. Ο Δικηγόρος Ρόδου κ. Ιωαννίδης ζήτησε από την Επιτροπή την αναβολή της συζήτησης του εν λόγω θέματος διότι ο πληρεξούσιος δικηγόρος του κ. Παπαδίγκα κ. Λυριστής είναι κλινήρης και δεν μπορεί να παρευρίσκεται στη συνεδρίαση 7

8 Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για την επόμενη συνεδρίαση λόγω ασθενείας του πληρεξουσίου δικηγόρου κ. Λυριστή. 9) ΝΕΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ αρ. πρωτ. 8200/13 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος «Επιχ/ση Μαζικής Εστίασης Παρασκευής Και Διάθεσης Γεύματος» ιδιοκτησίας Χαράλαμπου ΝΕΔΟΠΟΥΛΟΥ στην οδό Αλ. Διάκου αρ. 44. ΣΧΕΤ : Το με αρ. πρωτ. 1057/9/173-α έγγραφο του Α.Τ. Ρόδου. προκύπτει από το σχετικό έγγραφο, διαπιστώθηκε αλλαγή του (παρ-8, εγκ-2, Υ1γ/Γ.Π/οικ. 4476/ ) «έχοντας θέσει σε λειτουργία τη μουσική του καταστήματος του με τη χρήση ζωντανής μουσικής με δυο κιθάρες, μικρόφωνο, ενισχυτή και ηχείων σε εξωτερικό χώρο του καταστήματος και με ανοικτές θύρες αυτού με μέγιστη επαναλαμβανόμενη ηχοστάθμη (86)DB αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου τριάντα πέντε (35)DB εξωτερικά του καταστήματος και ενενήντα τρία (93)DB αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου των ογδόντα (80)DB εντός του καταστήματος» Η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης κάλεσε τον ενδιαφερόμενο με το υπ αρ. 6549/2013 για αντιρρήσεις τις οποίες και κατέθεσε με το υπ αρ. 7380/2013. Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση της με αρ.268/ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010), λόγω αλλαγής του εν λόγω καταστήματος. Επίσης η Νομική Υπηρεσία στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο να διατυπώσει την εισήγηση της. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ αριθ. 189/2013 αποφάσισε κατά πλειοψηφία Την παραπομπή του θέματος στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Χριστοδούλου Μοχαήλ, ώστε να προσμετρηθεί η παράβαση για υπέρβαση του ορίου των 80db στον αριθμό παραβάσεων του καταστήματος και όταν συμπληρώσει τον αριθμό των τριών παραβάσεων να επιβληθεί η προβλεπόμενη από την νομοθεσία ποινή, των δέκα (10) έως εξήντα (60)ημερών. Ο Δικηγόρος Ρόδου κ. Διακονής ζήτησε αναβολή της συζήτησης του θέματος, διότι ο πληρεξούσιος δικηγόρος του διοικουμένου κ. Αλεξανδρής αδυνατεί να παρευρεθεί στη Συνεδρίαση, διότι παρευρίσκεται στην κύρια ανάκριση. Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για την επόμενη συνεδρίαση, λόγω αδυναμίας παραστάσεως του πληρεξουσίου δικηγόρου του διοικουμένου κ. Αλεξανδρή στη συνεδρίαση, επειδή παρευρίσκεται στην κύρια ανάκριση. 10) ΘΕΜΑ:Τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος «Παραδοσιακό καφενείο» ιδιοκτησίας Τσαμπίκου ΑΤΣΑΪΔΗ στην οδό Ευριπίδου 4β (Φ.030) Αριθ. Διαβιβαστικού 423/2014 ΣΧΕΤ : Τα με αρ. πρωτ. 1) 1057/9/183 ( /00:00) 2) 1057/9/141-α ( /00:05) έγγραφα του Α/Τ. Ρόδου προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα, διαπιστώθηκε αλλαγή κατηγορίας του (παρ-8, εγκ-2, Υ1γ/Γ.Π/οικ. 4476/ ) 1) «..έχοντας θέσει σε λειτουργία τη μουσική του κατ/τος σε ένταση 84db αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου των 80db» 2) «..έχοντας θέσει σε λειτουργία τη μουσική του κατ/τος σε ένταση 82db αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου των 80db». Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την με αρ. 031/ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010), λόγω αλλαγής κατηγορίας του εν λόγω καταστήματος. 8

9 Σημείωση: Οι παραπάνω παραβάσεις έχουν εξεταστεί στην με αρ.189/ απόφαση σας, όπου εκ παραδρομής παραπέμφθηκαν στον χωρικό αντιδήμαρχο. Ο ενδιαφερόμενος ζήτησε αναβολή διότι δεν έχει προσδιοριστεί η δικάσιμος και στην εισαγγελία του είπαν ότι αν δεν ληφθεί απόφαση από το Δήμο, δεν μπορούν να επισπεύσουν. Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για την επόμενη συνεδρίαση προκειμένου να δοθεί στον διοικούμενο η δυνατότητα να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια για εκδίκαση της υποθέσεως του. 11α )ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος «Καφετέρια Μπαρ άνευ παρασκευαστηρίου» ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου ΚΟΥΝΙΑΤΑΛΗ επί της οδού Ευριπίδου Παλιά Πόλη (Φ.106) Αριθ. Διαβιβαστικού 415/2014 ΣΧΕΤ : Το με αρ. πρωτ. 1057/9/256 ( /01:30) έγγραφο του Α/Τ. Ρόδου. Σας διαβιβάζουμε το φάκελο της υπόθεσης του καταστήματος του θέματος, γιατο οποίο, όπως προκύπτει από το σχετικό έγγραφο διαπιστώθηκε αλλαγή κατηγορίας «έχοντας θέσει σε λειτουργία τη μουσική του κατ/τος, με τη χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος, διαταράσσοντας την κοινή ησυχία των περιοίκων και μετρηθείσα η ηχοστάθμη με ηλεκτρονική συσκευή θορύβου βρέθηκε μέγιστη επαναλαμβανόμενη 90 db αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου 80 db» Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση της με αρ.029/ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010),λόγω αλλαγής κατηγορίας του καταστήματος. 11β) ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος «Καφετέρια Μπαρ άνευ παρασκευαστηρίου» ιδιοκτησίας Κων/νου ΚΟΥΝΙΑΤΑΛΗ στην οδό Ευριπίδου (Φ.106) Αριθ. Διαβιβαστικού 128/2014 ΣΧΕΤ : Το με αρ.πρωτ.1020/3687/71-β ( /22:30) έγγραφο του Α.Τ. προκύπτει από το σχετικό έγγραφο,(φωτοαντίγραφο του οποίου σας επισυνάπτουμε), διαπιστώθηκε επέκταση του (παρ-8, εγκ-2, Υ1γ/Γ.Π/οικ. 4476/ ) «..έχοντας τοποθετήσει σε κοινόχρηστο χώρο-πεζοδρόμιο δεκαέξι (16) κινητά καθίσματα αντί δέκα (10) καθ υπέρβαση της υπ αρ. 29/ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του κατ/τος». Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την με αρ. 029/ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010), λόγω επέκτασης του καταστήματος. 11γ) ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος «Καφετέρια Μπαρ άνευ παρασκευαστηρίου» ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου ΚΟΥΝΙΑΤΑΛΗ επί της οδού Ευριπίδου (Φ.106) Αριθ. Διαβιβαστικού 424/2014 ΣΧΕΤ : Τα με αρ. πρωτ. 1) 1020/3687/66-β ( /01:30) έγγραφο του Α/Τ. Ρόδου 2) 1057/9/184( /00:30) έγγραφο του Α/Τ. Ρόδου. προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα διαπιστώθηκε αλλαγή κατηγορίας 1) «έχοντας θέσει σε λειτουργία τη μουσική του κατ/τος σε ηχοστάθμη 85 DB αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου 80 DB» 2) «έχοντας θέσει σε λειτουργία τη μουσική του κατ/τος σε ηχοστάθμη 89 DB αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου 80 DB» Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση της με αρ.029/ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010),λόγω αλλαγής κατηγορίας του καταστήματος. Σημείωση: Οι παραπάνω παραβάσεις έχουν εξεταστεί στην με αρ.189/ απόφαση σας, όπου εκ παραδρομής παραπέμφθηκαν στον χωρικό αντιδήμαρχο. Ο ενδιαφερόμενος ζήτησε αναβολή της συζήτησης για τα θέματα 11 α, 11β και 11γ. λόγω του ότι έκλεισε το κατάστημα και προχωρά στην έκδοση νέας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. 9

10 Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για τα θέματα 11 α, 11β και 11γ για την επόμενη συνεδρίαση, λόγω του ότι έκλεισε η επιχείρηση και ο διοικούμενος ευρίσκεται στη διαδικασία έκδοσης νέας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. 12)ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος «Κέντρο διασκέδασης με συγκρότηση εστιατορίου» ιδιοκτησίας «ΝΤΕΛΜΑΡ ΕΠΕ»επί της οδού Σωκράτους 4- Παλιά Πόλη.(Φ.285) Αριθ. Διαβιβαστικού 422/2014 ΣΧΕΤ : Το με αρ. πρωτ. 1057/9/171-α ( /01:10)έγγραφο-υποβολή δικογραφίας- του Α/Τ. Ρόδου. προκύπτει από το σχετικό έγγραφο, διαπιστώθηκε τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων βάσει των οποίων χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας του κατ/τος «.έχοντας θέσει σε λειτουργία τη μουσική σε ηχοστάθμη 104db αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου 100 db» Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση της με αρ. 293/ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010),λόγω τροποποίησης των όρων και προϋποθέσεων βάσει των οποίων χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας του καταστήματος. Σημείωση: Οι παραπάνω παράβαση έχει εξεταστεί στην με αρ.189/ απόφαση σας, όπου εκ παραδρομής παραπέμφθηκε στο χωρικό αντιδήμαρχο. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος κ. Παναγιωτακόπουλος ζήτησε αναβολή προκειμένου να εκδικάσει τηνη υπόθεση στα αρμόδια δικαστήρια. Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για την επόμενη συνεδρίαση προκειμένου να εκδικαστεί η υπόθεση στα αρμόδια δικαστήρια. 13) ΠΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟ Αριθ. διαβιβ. 7610/2013 Φ. 86 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος «Παραδοσιακό καφενείο» ιδιοκτησίας ΠΑΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ επί της οδού Ορφανίδου 36 ΣΧΕΤ : Το με αρ. πρωτ. 1057/9/172-α 5/08/13 έγγραφο του Α/Τ. Ρόδου προκύπτει από το σχετικό έγγραφο, διαπιστώθηκε επέκταση του (παρ-8, εγκ-2, Υ1γ/Γ.Π/οικ. 4476/ ) «.έχοντας θέσει σε λειτουργία τη μουσική του καταστήματος με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος σε ηχοστάθμη 84db αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου 80 db» Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση της με αρ. 206/ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010), λόγω επέκτασης του καταστήματος. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ αριθ. 189/2013 αποφάσισε κατά πλειοψηφία Την παραπομπή του θέματος στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Χριστοδούλου Μοχαήλ, ώστε να προσμετρηθεί η παράβαση για υπέρβαση του ορίου των 80db στον αριθμό παραβάσεων του καταστήματος και όταν συμπληρώσει τον αριθμό των τριών παραβάσεων να επιβληθεί η προβλεπόμενη από την νομοθεσία ποινή, των δέκα (10) έως εξήντα (60)ημερών. Το λόγο έλαβε ο ενδιαφερόμενος ο οποίος ζήτησε αναβολή προκειμένου να του δοθεί η ευκαιρία να προσδιορίσει δικάσιμο Αναβάλλει τη λήψη απόφασης προκειμένου να προσδιοριστεί δικάσιμος 14 α) KOLOVOS YVONNE Αριθ. Πρωτ. 7931/2013 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος «Καφετέρια Πιτσαρία» ιδιοκτησίας Yvonne KOLOVOS στην οδό Ορφανίδου 37 ΣΧΕΤ : Τα με αρ. πρωτ. 1)1057/9/151-α 31/07-13 έγγραφο του Α/Τ. Ρόδου 2) 6133/ έγγραφο της Δνσης Δημόσιας υγείας προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα, διαπιστώθηκε αλλαγή κατηγορίας του (παρ-8, εγκ-2, Υ1γ/Γ.Π/οικ. 4476/ ) 1) «..έχοντας θέσει σε λειτουργία τη μουσική του κατ/τος σε ένταση 86db αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου 10

11 των 80db» 2) «..κατά τον έλεγχο έπαιζε μουσική. Οι πόρτες ήταν ανοιχτές και η μετρούμενη ηχοστάθμη εντός του καταστήματος ήταν 100db αντί των 80db που είναι το κανονικό. Στο δρόμο πριν την είσοδο του κατ/τος η μετρούμενη ηχοστάθμη ήταν 94db προερχόμενη από τη μουσική που έπαιζε μέσα στο κατάστημα» Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την με αρ. 248/ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010), λόγω αλλαγής κατηγορίας του εν λόγω καταστήματος. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ αριθ. 189/2013 αποφάσισε κατά πλειοψηφία Την παραπομπή του θέματος στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Χριστοδούλου Μοχαήλ, ώστε να προσμετρηθεί η παράβαση για υπέρβαση του ορίου των 80db στον αριθμό παραβάσεων του καταστήματος και όταν συμπληρώσει τον αριθμό των τριών παραβάσεων να επιβληθεί η προβλεπόμενη από την νομοθεσία ποινή, των δέκα (10) έως εξήντα (60)ημερών. 14 β) KOLOVOS YVONNE Αριθ. Πρωτ. 663/2014 ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΛΗΣΗ Η ΜΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Σας διαβιβάζουμε τo φάκελο του καταστήματος «καφετέρια-εστιατόριο-πιτσαρία» επί της οδού: Ορφανίδου αρ. 37 ιδιοκτησίας κα KOLOVOS YVONNE με αρ. αδείας 248/2011 για το οποίο σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο του Α.Τ.Ρ. με αρ. πρωτ. 1057/9/197, 1057/9/203 διαπιστώθηκε α) να έχει θέσει να λειτουργεί τη μουσική του καταστήματος με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος και ηχείων με ανοιχτές τις θύρες και σε ηχοστάθμη 106 bc μέγιστη επαναλαμβανόμενη αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου των 80 dc, β)να έχει θέσει σε πλήρη λειτουργία τη μουσική με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος και ηχείων σε ηχοστάθμη μέγιστη επαναλαμβανόμενη 104dc αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου 80dc. Η Υπ. Δόμησης κάλεσε τον ενδιαφερόμενο σε αντιρρήσεις με το υπ. αρ. 8883/2013. Σας παρακαλούμε για εισαγωγή ή μη της υπόθεσης και για λήψη απόφασης ανάκλησης-αφαίρεσης ή μη της σχετικής άδειας του καταστήματος, στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης βάση του άρθρου 73, παρ. 1, περ. α, υποπερ. 2 και άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010. Ο Δικηγόρος Ρόδου κ. Διακονής ζήτησε αναβολή της συζήτησης των θεμάτων 14 α και 14β, διότι ο πληρεξούσιος δικηγόρος του διοικουμένου κ. Αλεξανδρής αδυνατεί να παρευρεθεί στη Συνεδρίαση, διότι παρευρίσκεται στην κύρια ανάκριση. Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για την επόμενη συνεδρίαση, για τα 14 α και 14β θέματα, λόγω αδυναμίας παραστάσεως του πληρεξουσίου δικηγόρου του διοικουμένου κ. Αλεξανδρή στη συνεδρίαση, επειδή παρευρίσκεται στην κύρια ανάκριση. 15 (α) VAN ZUTPHEN FRANCISCA Αριθ. πρωτ. 8012/2013 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος «Μπαρ» ιδιοκτησίας Francisca VAN ZUTPHEN στην οδό Ορφανίδου 3-5 ΣΧΕΤ : Το με αρ.πρωτ.1020/5049/30-β 16/08/13 έγγραφο του Α/Τ Ρόδου προκύπτει από το σχετικό έγγραφο,(φωτοαντίγραφο του οποίου σας επισυνάπτουμε), διαπιστώθηκε αλλαγή κατηγορίας του (παρ-8, εγκ-2, Υ1γ/Γ.Π/οικ. 4476/ ) «..έχοντας θέσει σε λειτουργία τη μουσική του κατ/τος σε ένταση 82db αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου των 80db». Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την με αρ. 168/ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010), λόγω αλλαγής κατηγορίας του εν λόγω καταστήματος. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ αριθ. 189/2013 αποφάσισε κατά πλειοψηφία Την παραπομπή του θέματος στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Χριστοδούλου Μοχαήλ, ώστε να προσμετρηθεί η παράβαση για υπέρβαση του ορίου των 80db στον αριθμό παραβάσεων του καταστήματος και όταν συμπληρώσει τον αριθμό των τριών παραβάσεων να επιβληθεί η προβλεπόμενη από την νομοθεσία ποινή, των δέκα (10) έως εξήντα (60)ημερών. 15 (β) VAN ZUTPHEN FRANCISCA Αριθ. πρωτ. 8011/2013 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος «Μπαρ» ιδιοκτησίας Francisca VAN ZUTPHEN στην οδό Ορφανίδου 3-5 ΣΧΕΤ : Τα με αρ. πρωτ. 1057/9/169-α 05/08/13 έγγραφο του Α/Τ. Ρόδου 11

12 προκύπτει από το σχετικό έγγραφο, διαπιστώθηκε αλλαγή κατηγορίας του (παρ-8, εγκ-2, Υ1γ/Γ.Π/οικ. 4476/ ) «..έχοντας θέσει σε λειτουργία τη μουσική του κατ/τος σε ένταση 86db αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου των 80db». Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την με αρ. 168/ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010), λόγω αλλαγής κατηγορίας του εν λόγω καταστήματος. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ αριθ. 189/2013 αποφάσισε κατά πλειοψηφίατην παραπομπή του θέματος στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Χριστοδούλου Μοχαήλ, ώστε να προσμετρηθεί η παράβαση για υπέρβαση του ορίου των 80db στον αριθμό παραβάσεων του καταστήματος και όταν συμπληρώσει τον αριθμό των τριών παραβάσεων να επιβληθεί η προβλεπόμενη από την νομοθεσία ποινή, των δέκα (10) έως εξήντα (60)ημερών. Ο Δικηγόρος Ρόδου κ. Διακονής ζήτησε αναβολή της συζήτησης των θεμάτων 15 α και 15β, διότι ο πληρεξούσιος δικηγόρος του διοικουμένου κ. Αλεξανδρής αδυνατεί να παρευρεθεί στη Συνεδρίαση, διότι παρευρίσκεται στην κύρια ανάκριση. Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για την επόμενη συνεδρίαση, για τα 15 α και 15β θέματα, λόγω αδυναμίας παραστάσεως του πληρεξουσίου δικηγόρου του διοικουμένου κ. Αλεξανδρή στη συνεδρίαση, επειδή παρευρίσκεται στην κύρια ανάκριση. 16 (α) ΑΝΘΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ Αριθ. Πρωτ. 7928/2013 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος «Καφετέρια» ιδιοκτησίας Φώτιου ΑΝΘΟΥΛΑ επι της οδού Ι. Δραγούμη 26 ΣΧΕΤ : Τα με αρ. πρωτ. 1) 1057/9/155-α 02/08/13 και 2) 1057/9/167-α 05/08/13 έγγραφα-υποβολή δικογραφίας- του Α/Τ. Ρόδου προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα, διαπιστώθηκε αλλαγή κατηγορίας 1) «.έχοντας θέσει σε λειτουργία τη μουσική του κατ/τος με τις θύρες ανοιχτές» και 2) «..λειτουργούσε εσωτερικά του κατ/τος τη μουσική σε ηχοστάθμη 88db αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου των 80db» Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση της με αρ.121/ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010), του καταστήματος. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ αριθ. 189/2013 αποφάσισε κατά πλειοψηφία Την παραπομπή του θέματος για την παράβαση με α/α 2 στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Χριστοδούλου Μοχαήλ, ώστε να προσμετρηθεί η παράβαση για υπέρβαση του ορίου των 80db στον αριθμό παραβάσεων του καταστήματος και όταν συμπληρώσει τον αριθμό των τριών παραβάσεων να επιβληθεί η προβλεπόμενη από την νομοθεσία ποινή, των δέκα (10) έως εξήντα (60)ημερών. 16 (β) ΑΝΘΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ Αριθ. Πρωτ. 7926/2013 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος «Καφετέρια» ιδιοκτησίας Φώτιου ΑΝΘΟΥΛΑ επι της οδού Ι. Δραγούμη 26 ΣΧΕΤ : Το με αρ. πρωτ Φ (ΑΜ 729/3/81) έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου. προκύπτει από το σχετικό έγγραφο, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου δεν χορηγεί πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας στον ενδιαφερόμενο καθότι: 1.Η εγκεκριμένη μελέτη Πυροπροστασίας δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. 2.Υπάρχει κουζίνα με υγραέριο στο πατάρι το οποίο δεν φαίνεται πουθενά. Συνεπώς υπάρχει τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων βάσει των οποίων χορηγήθηκε η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση της με αρ.121/ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010), του καταστήματος. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ζήτησε την αναβολή της συζήτησης για τα θέματα 16 α και 16 β προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία στον διοικούμενο να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια και να προσκομίσει πιστοποιητικό πυρασφάλειας. 12

13 Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για τα θέματα 16 α και 16 β προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στον διοικούμενο να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια για εκδίκαση της υπ αριθ. 16 α υπόθεσης, καθώς επίσης να προσκομίσει πιστοποιητικό πυρασφάλειας. 17α ΘΡΗΣΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 7930/2013 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος «Καφετέρια Μπαρ» ιδιοκτησίας Παναγιώτη ΘΡΗΣΚΟΥ στην οδό Ορφανίδου 47 ΣΧΕΤ : Τα με αρ. πρωτ. 1)1057/9/181 14/08/13 2) 1057/9/153-α 01/08/13 και 3) 1020/6818/6-β 09/08/13 έγγραφα του Α/Τ. Ρόδου προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα, διαπιστώθηκε αλλαγή κατηγορίας του (παρ-8, εγκ-2, Υ1γ/Γ.Π/οικ. 4476/ ) 1) «..έχοντας θέσει σε λειτουργία τη μουσική του κατ/τος σε ένταση 87db αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου των 80db» 2) «..έχοντας θέσει σε λειτουργία τη μουσική του κατ/τος σε ένταση 85db αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου των 80db»και 3) «..έχοντας θέσει σε λειτουργία μουσική με ανοιχτές τις θύρες του κατ/τος» Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την με αρ. 457/ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010), λόγω αλλαγής κατηγορίας του εν λόγω καταστήματος. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ αριθ. 189/2013 αποφάσισε κατά πλειοψηφία Την παραπομπή του θέματος για τις παραβάσεις με α/α 1 και 2 στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Χριστοδούλου Μοχαήλ, ώστε να προσμετρηθεί η παράβαση για υπέρβαση του ορίου των 80db στον αριθμό παραβάσεων του καταστήματος και όταν συμπληρώσει τον αριθμό των τριών παραβάσεων να επιβληθεί η προβλεπόμενη από την νομοθεσία ποινή, των δέκα (10) έως εξήντα (60)ημερών. 17 β) ΘΡΗΣΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αριθ. Διαβ. 660/2014 ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΛΗΣΗ Η ΜΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Σας διαβιβάζουμε τo φάκελο του καταστήματος «καφετέρια-μπαρ» επί της οδού: Ορφανίδου αρ. 49 ιδιοκτησίας «ΘΡΗΣΚΟΥ Παναγιώτη» με αρ. αδείας 312/2013 για το οποίο σύμφωνα με τα συνημμένο έγγραφο 1057/9/226-α,του Α.Τ.Ρ. βρέθηκε να λειτουργεί χωρίς άδεια μουσικής και έχοντας θέσει σε λειτουργία & σε υψηλή ένταση τη μουσική 89/dc αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου 80/dc διαταράσσοντας την ησυχία των περιοίκων. Η Υπ. Δόμησης κάλεσε τον ενδιαφερόμενο σε αντιρρήσεις με το υπ. αρ. 8875/2013. Σας παρακαλούμε για εισαγωγή ή μη της υπόθεσης και για λήψη απόφασης ανάκλησης-αφαίρεσης ή μη της σχετικής άδειας του καταστήματος, στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης βάση του άρθρου 73, παρ. 1, περ. α, υποπερ. 2 και άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010. Ο ενδιαφερόμενος ζήτησε αναβολή διότι λόγω απουσίας του στην Αυστραλία δεν έχει ενημερωθεί για τις υποθέσεις, προκειμένου να προσκομίσει στην Επιτροπή τα απαραίτητα έγγραφα. Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για τα υπ αριθ. 17 α και 17β θέματα για την επόμενη συνεδρίαση προκειμένου να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα. 18 α) ΚΥΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 7590/2013. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος «Κέντρο διασκέδασης με συγκρότηση μπαρ» ιδιοκτησίας Φώτη ΚΥΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ στην οδό Ορφανίδου 38 ΣΧΕΤ : Το με αρ. πρωτ. 1020/1984/54-Β/ έγγραφο του ΑΤ Ρόδου προκύπτει από το σχετικό έγγραφο, διαπιστώθηκε τροποποίηση των όρων λειτουργίας του (παρ-8, εγκ-2, Υ1γ/Γ.Π/οικ. 4476/ ) «..έχοντας θέσει σε λειτουργία τη μουσική με χρήση στερεοφωνικού και ηχείων σε ηχοστάθμη 104 db αντί του μέγιστου επιτρεπομένου των 100 db και έχοντας αφήσει τις θύρες του καταστήματος ανοιχτές». Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την με αρ. 1020/7114/2-α/10/1994 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010), του εν λόγω καταστήματος. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ αριθ. 189/2013 αποφάσισε κατά πλειοψηφία Την παραπομπή του θέματος στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Χριστοδούλου Μιχαήλ, ώστε να προσμετρηθεί η παράβαση για υπέρβαση του ορίου των 80db στον αριθμό παραβάσεων του καταστήματος και όταν 13

14 συμπληρώσει τον αριθμό των τριών παραβάσεων να επιβληθεί η προβλεπόμενη από την νομοθεσία ποινή, των δέκα (10) έως εξήντα (60)ημερών. 18 β) ) ΚΥΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 649/2014 ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΛΗΣΗ Η ΜΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Σας διαβιβάζουμε τo φάκελο του καταστήματος «κέντρο διασκέδασης με συγκρότηση σνακ μπαρ» επί της οδού: Ορφανίδου αρ. 38 ιδιοκτησίας κου ΚΥΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ Φωτίου με αρ. αδείας 1020/7114/2-α για το οποίο σύμφωνα με τα συνημμένα έγγραφα του Α.Τ.Ρ. με αρ. πρωτ. 1057/9/196 διαπιστώθηκε να λειτουργεί τη μουσική του καταστήματος με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος και ηχείων σε ένταση 85/db πάνω από το όριο της μέγιστης ηχοστάθμης των 80db τροποποιώντας έτσι τους όρους της Α.Ι.Λ. Η Υπ. Δόμησης κάλεσε τον ενδιαφερόμενο σε αντιρρήσεις με το υπ. αρ. 445/2014. Σας παρακαλούμε για εισαγωγή ή μη της υπόθεσης και για λήψη απόφασης ανάκλησης-αφαίρεσης ή μη της σχετικής άδειας του καταστήματος, στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης βάση του άρθρου 73, παρ. 1, περ. α, υποπερ. 2 και άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/ γ) ΚΥΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.8879/2013 ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΛΗΣΗ Η ΜΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Σας διαβιβάζουμε τo φάκελο του καταστήματος «κέντρο διασκέδασης με συγκρότηση μπαρ» με αρ. αδείας 1020/7114/2-α επί της οδού: Ορφανίδου αρ. 38 ιδιοκτησίας κ. ΚΥΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΙΟΥ για το οποίο σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο της Δημοτικής Αστυνομίας με αριθμ. πρωτ.: 2/99311/2012 διαπιστώθηκε ότι λειτουργεί έχοντας θέσει σε λειτουργία εντός αυτού στερεοφωνικό συγκρότημα με ενισχυτή και ηχεία έχοντας ανοικτές πόρτες και στερούμενος αδείας Α.Ε.Π.Ι. H Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης με το υπ. αρ. 7900/2013 κάλεσε τον ενδιαφερόμενο για αντιρρήσεις τις οποίες και κατέθεσε με την υπ. αρ. 7955/2013 αίτηση του, όπως και την απόδειξη πληρωμής της Α.Ε.Π.Ι. Σας παρακαλούμε για εισαγωγή ή μη της υπόθεσης και για λήψη απόφασης ανάκλησης ή μη της σχετικής άδειας του καταστήματος, στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης βάση του άρθρου 73, παρ. 1, περ. α, υποπερ. 2 και άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010. Ο Νομικός Σύμβουλος κ. Γιαννακός ζήτησε αναβολή για να μελετήσει την υπόθεση Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για τις υποθέσεις 18 α, 18β και 18γ για την επόμενη συνεδρίαση, σύμφωνα με την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου 19 α) ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αριθ. Πρωτ. 7989/2013 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος «Αναψυκτήριο άνευ παρασκευαστηρίου» ιδιοκτησίας Γεωργίου ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ επί της οδού Ορφανίδου 40 ΣΧΕΤ : Το με αρ. πρωτ. 1020/1442/27-β 16/08/13 έγγραφο του Α/Τ. Ρόδου Σας διαβιβάζουμε το φάκελο της υπόθεσης του καταστήματος του θέματος, για το οποίο, όπως προκύπτει από το σχετικό έγγραφο διαπιστώθηκε αλλαγή κατηγορίας «έχοντας θέσει σε λειτουργία τη μουσική του με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος σε ένταση 82db δηλαδή πάνω από το όριο της μέγιστης επιτρεπόμενης ηχοστάθμης (80db)» Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση της με αρ.1020/1442/2-γ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010),λόγω αλλαγής κατηγορίας του καταστήματος. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ αριθ. 189/2013 αποφάσισε κατά πλειοψηφία Την παραπομπή του θέματος στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Χριστοδούλου Μιχαήλ, ώστε να προσμετρηθεί η παράβαση για υπέρβαση του ορίου των 80db στον αριθμό παραβάσεων του καταστήματος και όταν συμπληρώσει τον αριθμό των τριών παραβάσεων να επιβληθεί η προβλεπόμενη από την νομοθεσία ποινή, των δέκα (10) έως εξήντα (60)ημερών. 19 β) ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αριθ. Διαβ. 668/2014 ΘΕΜΑ : Τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος «αναψυκτήριο άνευ αρασκευαστηρίου»,ιδιοκτησίας Παπαβασιλείου Γεωργίου, στην οδό: Ορφανίδου αρ. 40 Σχετ. : Το με αρ. πρωτ. 1057/9/ έγγραφο του Α.Τ. Ρόδου Σας διαβιβάζουμε τo φάκελο της υπόθεσης του καταστήματος του θέματος, για το οποίο, όπως προκύπτει από το σχετικό έγγραφο, διαπιστώθηκε αλλαγή του ( παρ.-8,εγκ.-2 Υ1γ/Γ.Π/οικ 4476/ ) «14

15 έχοντας θέσει σε λειτουργία τη μουσική αυτού, με τη χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος και ηχείων, με μέγιστη επαναλαμβανόμενη ηχοστάθμη 88 DB αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου των 80 DB» Η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης κάλεσε τον ενδιαφερόμενο για αντιρρήσεις τις οποίες και κατάθεσε με αρ. πρωτ. 8885/2013. Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση της με αρ. 102/ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας (παρ. 1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν.-3852/2010), λόγω αλλαγής του καταστήματος. Επίσης η Νομική Υπηρεσία στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο να διατυπώσει την εισήγηση της. Ο Δικηγόρος Ρόδου κ. Διακονής ζήτησε αναβολή της συζήτησης των 19 α, και 19β θεμάτων διότι ο πληρεξούσιος δικηγόρος του διοικουμένου κ. Αλεξανδρής αδυνατεί να παρευρεθεί στη Συνεδρίαση, διότι παρευρίσκεται στην κύρια ανάκριση. Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για την επόμενη συνεδρίαση, για τα 19 α, και 19β θέματα, λόγω αδυναμίας παραστάσεως του πληρεξουσίου δικηγόρου του διοικουμένου κ. Αλεξανδρή στη συνεδρίαση, επειδή παρευρίσκεται στην κύρια ανάκριση. 20) «ΤΑΧΕΡ Γ. & Σ. ΟΕ» Αριθ. Πρωτ. 7927/2013 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος «Σνακ Μπαρ» ιδιοκτησίας «ΤΑΧΕΡ Γ. & Σ. ΟΕ» στην οδό Ηρ. Πολυτεχνείου 34 ΣΧΕΤ : Το με αρ. πρωτ. 1057/9/186 14/08/13 έγγραφο του Α/Τ. Ρόδου προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα, διαπιστώθηκε αλλαγή κατηγορίας του (παρ-8, εγκ-2, Υ1γ/Γ.Π/οικ. 4476/ ) «..έχοντας θέσει σε λειτουργία τη μουσική του κατ/τος σε ένταση 83db αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου των 80db» Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την με αρ. 557/ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010), λόγω αλλαγής κατηγορίας του εν λόγω καταστήματος. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ αριθ. 189/2013 αποφάσισε κατά πλειοψηφία Την παραπομπή του θέματος στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Χριστοδούλου Μοχαήλ, ώστε να προσμετρηθεί η παράβαση για υπέρβαση του ορίου των 80db στον αριθμό παραβάσεων του καταστήματος και όταν συμπληρώσει τον αριθμό των τριών παραβάσεων να επιβληθεί η προβλεπόμενη από την νομοθεσία ποινή, των δέκα (10) έως εξήντα (60)ημερών. Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για την επόμενη συνεδρίαση για να προσκομιστεί αθωωτική απόφαση 21 α) ΤΑΧΛΙΑΜΠΟΥΡΗ ΣΤΑΜΑΤΗ Αριθ. διαβιβ. 7587/2013 Φ. 121 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος «Μπαρ» ιδιοκτησίας ΤΑΧΛΙΑΜΠΟΥΡΗ ΣΤΑΜΑΤΗ στην οδό Ορφανίδου 53 ΣΧΕΤ : Το με αρ. πρωτ. 1057/9/74-α/ 23/07/13 έγγραφο του Α/Τ. Ρόδου προκύπτει από το σχετικό έγγραφο διαπιστώθηκε τροποποίηση του (παρ-8, εγκ-2, Υ1γ/Γ.Π/οικ. 4476/ ) «..έχοντας θέσει σε πλήρη λειτουργία τη μουσική του κατ/τος με τη χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος, στερούμενος άδειας λειτουργίας μουσικής, παραβιάζοντας το ωράριο λειτουργίας της μουσικής και σε υψηλή ένταση διαταράσσοντας την κοινή ησυχία των περιοίκων και μετρηθείσα ηχοστάθμη η οποία με ηκεκτρονική συσκευή θορύβου βρέθηκε μέγιστη επεβαλαμβανόμενη 85db αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου των 80db» Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την με αρ. 314/ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010), λόγω αλλαγής κατηγορίας του εν λόγω καταστήματος. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ αριθ. 189/2013 αποφάσισε κατά πλειοψηφία Την παραπομπή του θέματος στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Χριστοδούλου Μοχαήλ, ώστε να προσμετρηθεί η παράβαση για υπέρβαση του ορίου των 80db στον αριθμό παραβάσεων του καταστήματος και όταν 15

16 συμπληρώσει τον αριθμό των τριών παραβάσεων να επιβληθεί η προβλεπόμενη από την νομοθεσία ποινή, των δέκα (10) έως εξήντα (60)ημερών. 21 β) ΤΑΧΛΙΑΜΠΟΥΡΗ ΣΤΑΜΑΤΗ Αριθ. διαβιβ. 655/2014 ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΛΗΣΗ Η ΜΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Σας διαβιβάζουμε τo φάκελο του καταστήματος «Μπαρ» επί της οδού: Ορφανίδου αρ. 53 ιδιοκτησίας κου ΤΑΧΛΙΑΜΠΟΥΡΗ Μιχαήλ με αρ. αδείας 314/2004 για το οποίο σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο του Α.Τ.Ρ. με αρ. πρωτ. 1057/9/237-α διαπιστώθηκε να έχει θέσει σε λειτουργία τη μουσική του καταστήματος και η μετρηθείσα ηχοστάθμη βρέθηκε 82dc αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου των 80 dc. Η Υπ. Δόμησης κάλεσε τον ενδιαφερόμενο σε αντιρρήσεις με το υπ. αρ. 446/2014. Σας παρακαλούμε για εισαγωγή ή μη της υπόθεσης και για λήψη απόφασης ανάκλησηςαφαίρεσης ή μη της σχετικής άδειας του καταστήματος, στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης βάση του άρθρου 73, παρ. 1, περ. α, υποπερ. 2 και άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος κ. Ιωαννίδης ζήτησε την αναβολή της συζήτησης των θεμάτων με α/α 21 α και 21β λόγω απουσίας του διοικουμένου με αποτέλεσμα να μην έχει εξουσιοδότηση για να προσδιορίσει δικάσιμο και αναμένει την άφιξη του. Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για τα υπ αριθ. 21 α και 21β θέματα για την επόμενη συνεδρίαση προκειμένου να εξουσιοδοτηθεί ο δικηγόρος κ. Ιωαννίδης να προσδιορίσει δικάσιμο της υπόθεσης. 22 α) ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος «Καφετέρια-Μπαρ» ιδιοκτησίας Ηλία ΑΛΑΧΟΥΖΟΥ στην οδό Ορφέως 5-Παλιά Πόλη (Φ.189) Αριθ. Διαβιβαστικού 135/2014 ΣΧΕΤ : Τα με αρ.πρωτ.1) 1020/1884/7-β ( /00:35) έγγραφο του Α.Τ. Ρόδου και 2) 16486/12 ( /11:24) έγγραφο της Δ.Α. Ρόδου προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα,(φωτοαντίγραφα των οποίων σας επισυνάπτουμε), διαπιστώθηκε επέκταση του (παρ-8, εγκ-2, Υ1γ/Γ.Π/οικ. 4476/ ) 1) «..έχοντας αναπτύξει στον εξωτερικό χώρο του, πενήντα (50) κινητά τραπεζοκαθίσματα αντί για είκοσι τέσσερα (24) που αναγράφονται στην άδεια λειτουργίας, καθώς και να στερείται άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από την αρμόδια αρχή»και 2) «..έχοντας αναπτύξει στον εξωτερικό χώρο του, πενήντα τρία (53) καθίσματα αντί για είκοσι τέσσερα (24) που αναγράφονται στην άδεια λειτουργίας, καταλαμβάνοντας σαράντα (40,00)μ2, καθώς και να στερείται άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από την αρμόδια αρχή» Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την με αρ. 1020/7418/9-γ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010), λόγω επέκτασης του καταστήματος. 22 β) ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος «Καφετέρια-Μπαρ» ιδιοκτησίας Ηλία ΑΛΑΧΟΥΖΟΥ στην οδό Ορφέως 5-Παλιά Πόλη (Φ.189) Αριθ. Διαβιβαστικού 413/2014 ΣΧΕΤ :Τα με αρ.πρωτ. 1020/1884/9-β ( /22:25) έγγραφο του Α.Τ. Ρόδου προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα,(φωτοαντίγραφα των οποίων σας επισυνάπτουμε), διαπιστώθηκε επέκταση του (παρ-8, εγκ-2, Υ1γ/Γ.Π/οικ. 4476/ ) «..έχοντας αναπτύξει στον εξωτερικό χώρο του, τριάντα έξι (36) κινητά τραπεζοκαθίσματα και δώδεκα (12) τραπέζια, άνευ άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από την αρμόδια αρχή και καθ υπέρβαση της άδειας λειτουργίας του» Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την με αρ. 1020/7418/9-γ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010), λόγω επέκτασης του καταστήματος. 22γ) ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος «Καφετέρια-Μπαρ» ιδιοκτησίας Ηλία ΑΛΑΧΟΥΖΟΥ στην οδό Ορφέως 5 (Φ.189) Αριθ. Διαβιβαστικού 8706/2013 ΣΧΕΤ : Τo με αρ.πρωτ.2/94766 ( /10:55)έγγραφο της Δνσης Δημ. Αστ. 16

17 προκύπτει από το σχετικό έγγραφο,(φωτοαντίγραφο του οποίου σας επισυνάπτουμε), διαπιστώθηκε επέκταση του (παρ-8, εγκ-2, Υ1γ/Γ.Π/οικ. 4476/ ) «..έχοντας αναπτύξει στον εξωτερικό χώρο του, έντεκα (11) τραπέζια και τριάντα δύο (32) καρέκλες, καταλαμβάνοντας σαράντα (40,00)μ2 κοινόχρηστου χώρου, χωρίς την προβλεπόμενη άδεια χρήσης του». Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την με αρ. 1020/7418/9-γ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010), λόγω επέκτασης του καταστήματος. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Η περίπτωση του κ. Αλαχούζου είναι εκ συστήματος. Το πρόβλημα του είναι διαρκές να μην πληρώνει κοινόχρηστο χώρο. Κανονικά βάσει του νόμου, εφ όσον αφορά παραβάσεις που έχουνε γίνει μέχρι τις οδηγούνται όλεδς αυτές σε παραγραφή. Υπάρχει θέμα όμως, η διάταξη του νόμου μπορεί να λέει για παραγραφή, αλλά συνεχίζει τις διοικητικές κυρώσεις. Το θέμα είναι ότι επειδή δημιουργείται μια αδικία και δημιουργούμε πολίτες δύο κατηγοριών, η εισήγηση μου είναι παραγραφή. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (Πρόεδρος): Μπορεί η εισήγηση της Ν.Υ. να είναι παραγραφή, όμως λόγω της σοβαρότητας και της βαρύτητας και ότι οι παραβάσεις είναι συνεχείς και επαναλαμβανόμενες, προτείνω να επιβληθεί διοικητική ποινή. Δηλαδή αφαίρεση αδείας. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιπρόεδρος): Θα ήθελα κ. Γραμματέα να σημειώσετε ότι απέχει της συζήτησης και της ψηφοφορίας ο κ. Ζωγραφίδης και τοποθετούμαι στο θέμα λέγοντας ότι η τοποθέτηση μου αφορά τη διάκριση μεταξύ ποινικού δικαίου και διοικητικού. Το ποινικό δίκαιο είναι η απαξία στην κοινωνία και η τιμωρία του παραβάτη από την ίδια την κοινωνία για την παραβατική του συμπεριφορά. Εδώ υπάρχει το θέμα της παραγραφής. Το διοικητικό δίκαιο αφορά διαφορές διοικούμενου και διοίκησης και σε επίπεδο αντιμετώπισης είναι κάποιο θέμα που έρχεται από το ποινικό δίκαιο και παύει η δίωξη, ο αξιόποινος χαρακτήρας δηλαδή, κοινωνία θεωρεί ότι αυτή η παραβατική συμπεριφορά είναι συγνωστή, συγχωρείται, και δεν θα επεκταθώ να πάρω το χρόνο, αλλά θέλουμε μια νομική κατασκευή που στηρίζεται στη θεωρία αλλά και στην νομολογία, να υποστηρίξω την πρόταση του Νομικού Συμβούλου που είναι η παραγραφή. Θεωρώ πως δεν μπορεί αφ ενός μεν ο ίδιος νομοθέτης με πρόσφατο νομοθέτημα να έρχεται και να απαλλάσσει και να πάμε εμείς σε διοικητική ποινή, όταν κρίνεται ότι δεν υπάρχει παραβατική συμπεριφορά, η εν πάσει περιπτώσει είναι συγνωστή. Για αυτό το λόγο συμφωνώ με την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Την μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του ανωτέρω καταστήματος λόγω παραγραφής των παραβάσεων που αφορούν στα υπ αριθ. 22 α 22β και 22γ θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 α του Ν. 4198/2013 (Μειοψηφούν ο κ. Καρίκης και η κ. Παναή, ενώ ο κ. Ζωγραφίδης δεν έλαβε μέρος στην συζήτηση και λήψη της παρούσης.) 23) ΘΕΜΑ:Τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος «Πιτσαρία-Εστιατόριο- Ψαροταβέρνα» ιδιοκτησίας Ηλία ΑΛΑΧΟΥΖΟΥ στην οδό Ορφέως 22 (Φ.029) Αριθ. Διαβιβαστικού 426/2014 ΣΧΕΤ :Το με αρ.πρωτ.1020/1884/8-β ( /22:10) έγγραφο-βεβαίωση παράβασης-του Α.Τ. Ρόδου προκύπτει από το σχετικό έγγραφο,(φωτοαντίγραφο του οποίου σας επισυνάπτουμε), διαπιστώθηκε επέκταση του (παρ-8, εγκ-2, Υ1γ/Γ.Π/οικ. 4476/ ) «..έχοντας αναπτύξει στον εξωτερικό χώρο του δώδεκα (12) υπεράριθμα καθίσματα και τρία (3) τραπέζια καθ υπέρβαση της άδειας λειτουργίας του και άνευ αδείας κοινόχρηστου χώρου» Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την με αρ. 127/ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010), λόγω επέκτασης του καταστήματος. Ο κ. Γιαννακός και ο κ. Φλεβάρης επανέλαβαν όσα είπαν κατά την συζήτηση των υπ αριθ. 22 α, 22β, και 22γ θεμάτων ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 17

18 Την μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του ανωτέρω καταστήματος λόγω παραγραφής των παραβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 α του Ν. 4198/2013 (Μειοψηφούν ο κ. Καρίκης και η κ. Παναή, ενώ ο κ. Ζωγραφίδης δεν έλαβε μέρος στην συζήτηση και λήψη της παρούσης.) 24)ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος «Μπαρ» ιδιοκτησίας Θεόφιλου ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ στην οδό Μιλτιάδου 2-Παλιά Πόλη (Φ.471) Αριθ. Διαβιβαστικού 433/2014 ΣΧΕΤ : Το με αρ. πρωτ. 1057/9/234-α ( /01:00) έγγραφο του Α.Τ. Ρόδου προκύπτει από το σχετικό έγγραφο,(φωτοαντίγραφο του οποίου σας επισυνάπτουμε), διαπιστώθηκε αλλαγή κατηγορίας (παρ-8, εγκ-2, Υ1γ/Γ.Π/οικ. 4476/ ) «.έχοντας θέσει σε λειτουργία τη μουσική του κατ/τος με τη χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος σε ένταση 82db δηλαδή πάνω από το όριο της μέγιστης επιτρεπόμενης ηχοστάθμης 80db» Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την με αρ.118/ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010), λόγω αλλαγής κατηγορίας του καταστήματος. Εκπρόσωπος του κ. Αραμπατζή ζήτησε αναβολή διότι ο κ. Αραμπατζής αδυνατούσε να παρευρεθεί στην συνεδρίαση λόγω πένθους. Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για την επόμενη συνεδρίαση επειδή ο ενδιαφερόμενος δεν μπορούσε να παρευρεθεί στην συνεδρίαση λόγω πένθους. 25)ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος «Μπαρ» ιδιοκτησίας Γεωργίου ΑΡΦΑΡΑ στην οδό Μιλτιάδου 9-Παλιά Πόλη (Φ.509) Αριθ. Διαβιβαστικού 435/2014 ΣΧΕΤ : Τα με αρ. πρωτ.1) 1057/9/235-α ( /00:20) και 2) 1057/9/267 ( /00:35) έγγραφα του Α.Τ. Ρόδου προκύπτει από τα σχετικό έγγραφα,(φωτοαντίγραφα των οποίων σας επισυνάπτουμε), διαπιστώθηκε αλλαγή κατηγορίας και επέκταση του (παρ-8, εγκ-2, Υ1γ/Γ.Π/οικ. 4476/ ) 1α) «.αναπτύσσοντας στον εξωτερικό χώρο του κατ/τος τέσσερα (4) καθίσματα σε κοινόχρηστο χώρο (οδόστρωμα) χωρίς την προβλεπόμενη άδεια χρήσης του» 1β) «.να έχει θέσει σε λειτουργία τη μουσική του κατ/τος με τη χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος σε ένταση 83db δηλαδή πάνω από το όριο της μέγιστης επιτρεπόμενης ηχοστάθμης 80db»και 2) «.να έχει θέσει σε λειτουργία τη μουσική του κατ/τος με τη χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος σε ένταση 85db δηλαδή πάνω από το όριο της μέγιστης επιτρεπόμενης ηχοστάθμης 80db» Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την με αρ.346/ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010), λόγω αλλαγής κατηγορίας και επέκτασης του καταστήματος. Ο ενδιαφερόμενος ζήτησε αναβολή προκειμένου να προσδιοριστεί δικάσιμος για την εκδίκαση της υπόθεσης. Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για την επόμενη συνεδρίαση, προκειμένου να δοθεί στον διοικούμενο η δυνατότητα να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια για εκδίκαση της υποθέσεως του. 26α)ΘΕΜΑ:Τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος «Καφετέρια» ιδιοκτησίας Μιχάλη ΒΑΣΙΛΑΚΗ στην οδό Ορφέως 7-Παλιά Πόλη (Φ.278) Αριθ. Διαβιβαστικού 431/2014 ΣΧΕΤ :Το με αρ.πρωτ. 1020/5004/3-β ( /22:00) έγγραφο του Α.Τ. Ρόδου. προκύπτει από το σχετικό έγγραφο,(φωτοαντίγραφο του οποίου σας επισυνάπτουμε), διαπιστώθηκε επέκταση του, (παρ-8, εγκ-2, Υ1γ/Γ.Π/οικ. 4476/ ) «..έχοντας αναπτύξει στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος, τρία (3) τραπέζια, εννέα (9) καρέκλες καθ υπέρβαση της άδειας λειτουργίας του και άνευ αδείας κατάληψης κοινόχρηστου». 18

19 Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την με αρ. 055/ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010), λόγω επέκτασης του καταστήματος. 26β) ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος «Καφετέρια» ιδιοκτησίας Μιχάλη ΒΑΣΙΛΑΚΗ στην οδό Ορφέως 7(Φ.278) Αριθ. Διαβιβαστικού 8704/2013 ΣΧΕΤ : Το με αρ.πρωτ. 2/145942/ έγγραφο της Δνσης Δημ. Αστ. προκύπτει από το σχετικό έγγραφο,(φωτοαντίγραφο του οποίου σας επισυνάπτουμε), διαπιστώθηκε επέκταση του, (παρ-8, εγκ-2, Υ1γ/Γ.Π/οικ. 4476/ ) «..έχοντας αναπτύξει στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος, τρία (3) τραπέζια, έξι (6) καρέκλες, καταλαμβάνοντας πέντε (5,00)μ2 κοινόχρηστου χώρου, πέραν της άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου που του έχει χορηγηθεί». Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την με αρ. 055/ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010), λόγω επέκτασης του καταστήματος. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος κ. Ιωαννίδης είπε ότι οι παραβάσεις των υπ αριθ. 26 α παραγραφεί. και 26 β έχουν ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Να μην ανακληθεί η άδεια λόγω παραγραφής. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Την μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του ανωτέρω καταστήματος λόγω παραγραφής των παραβάσεων που αφορούν στα υπ αριθ. 26 α και 26β θ εματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 α του Ν. 4198/2013 (Μειοψηφεί ο κ. Καρίκης) 27α)ΘΕΜΑ:Τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος «Καφενείο χωρίς παρασκευαστήριο» ιδιοκτησίας Στέφανου ΓΡΑΜΜΕΝΙΑΤΗ στην οδό Ευριπίδου 4Θ (Φ.145) Αριθ. Διαβιβαστικού 129/2014 ΣΧΕΤ :Το με αρ.πρωτ.1057/9/206 ( /01:00) έγγραφο του Α.Τ. Ρόδου. προκύπτει από το σχετικό έγγραφο,(φωτοαντίγραφο του οποίου σας επισυνάπτουμε), διαπιστώθηκε επέκταση του (παρ-8, εγκ-2, Υ1γ/Γ.Π/οικ. 4476/ ) «..έχοντας σε πλήρη λειτουργία τη μουσική του καταστήματος με τη χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος σε υψηλή ένταση, διαταράσσοντας την κοινή ησυχία των περιοίκων και μετρηθείσα η ηχοστάθμη με ηλεκτρονική συσκευή θορύβου βρέθηκε μέγιστη επαναλαμβανόμενη 84db αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου των 80db». Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την με αρ. 327/ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010), λόγω αλλαγής κατηγορίας του καταστήματος. 27β) ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος «Καφενείο χωρίς παρασκευαστήριο» ιδιοκτησίας Στέφανου ΓΡΑΜΜΕΝΙΑΤΗ στην οδό Ευριπίδου 4Θ (Φ.145) Αριθ. Διαβιβαστικού 418/2014 ΣΧΕΤ :Το με αρ.πρωτ.1057/9/274 ( /01:10) έγγραφο του Α.Τ. Ρόδου. προκύπτει από το σχετικό έγγραφο,(φωτοαντίγραφο του οποίου σας επισυνάπτουμε), διαπιστώθηκε επέκταση του (παρ-8, εγκ-2, Υ1γ/Γ.Π/οικ. 4476/ ) «..έχοντας σε πλήρη λειτουργία τη μουσική του καταστήματος με τη χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος σε υψηλή ένταση, διαταράσσοντας την κοινή ησυχία των περιοίκων και μετρηθείσα η ηχοστάθμη με ηλεκτρονική συσκευή θορύβου βρέθηκε μέγιστη επαναλαμβανόμενη 82db αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου των 80db». Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την με αρ. 327/ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010), λόγω αλλαγής κατηγορίας του καταστήματος. Προσκόμισε την υπ αριθ. 4727/ αθωωτική του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου για την οποία στη συγκεκριμένη στιγμή ο Νομικός Σύμβουλος δεν μπορεί να αποφανθεί και για το λόγο αυτό, ο κ. Γραμμενιάτης ζήτησε αναβολή προκειμένου να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια για την εκδίκαση της υπόθεσης του 19

20 Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για τα υπ αριθ. 27 α και 27β θέματα για την επόμενη συνεδρίαση, προκειμένου να δοθεί στον διοικούμενο η δυνατότητα να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια για εκδίκαση της υποθέσεως του. 28α)ΘΕΜΑ:Τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος «Καφετέρια-Μπαρ» ιδιοκτησίας Στέφανου ΔΑΜΙΑΝΟΥ στην οδό Ευριπίδου 12-Παλιά Πόλη(Φ.192) Αριθ. Διαβιβαστικού 427/2014 ΣΧΕΤ : Τo με αρ.πρωτ.1057/9/263-α ( /01:10) έγγραφο του Α.Τ. Ρόδου προκύπτει από το σχετικό έγγραφο,(φωτοαντίγραφο του οποίου σας επισυνάπτουμε), διαπιστώθηκε αλλαγή κατηγορίας (παρ-8, εγκ-2, Υ1γ/Γ.Π/οικ. 4476/ ) «έχοντας θέσει σε λειτουργία τη μουσική με τη χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος και ηχείων σε ηχοστάθμη ενενήντα τέσσερα (93)db αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου των ογδόντα (80) db» Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την με αρ. 638/ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010), λόγω αλλαγής κατηγορίας του καταστήματος. 28β) ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος «Καφετέρια-Μπαρ» ιδιοκτησίας Στέφανου ΔΑΜΙΑΝΟΥ στην οδό Ευριπίδου 12-Παλιά Πόλη (Φ.192) Αριθ. Διαβιβαστικού 8837/2013 ΣΧΕΤ : 1)Τo με αρ.πρωτ ( /01:20) έγγραφο της Δνσης Δημ. Αστ. 2)Το με αρ. πρωτ. 1057/9/131-α ( /02:00)έγγραφο του Α.Τ. Ρόδου προκύπτει από το σχετικό έγγραφο,(φωτοαντίγραφο του οποίου σας επισυνάπτουμε), διαπιστώθηκε αλλαγή κατηγορίας (παρ-8, εγκ-2, Υ1γ/Γ.Π/οικ. 4476/ ) 1) «..έχοντας θέσει σε λειτουργία τη μουσική με ανοιχτές τις πόρτες» και 2) «έχοντας θέσει σε λειτουργία τη μουσική με τη χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος και ηχείων σε ηχοστάθμη ενενήντα τέσσερα (94)db αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου των ογδόντα (80) db» Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την με αρ. 638/ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010), λόγω αλλαγής κατηγορίας του καταστήματος. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Προτείνω την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω καταστήματος για τους λόγους που αναφέρονται στις υπ αριθ. 28 α και 28β υποθέσεις που αφορούν στον κ. Δαμιανό στέφανο Την ανάκληση της ύπ αριθ. 638/2012 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του Στ. Δαμιανού, για τους λόγους που αναφέρονται στις υπ αριθ. 28 α και 28β υποθέσεις, σύμφωνα με την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου. 29α) ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος «Καφετέρια-Μπαρ» ιδιοκτησίας Σωτήριου ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ στην οδό Μενεκλέους 30-36(Φ.019) Αριθ. Διαβιβαστικού 124/25014 ΣΧΕΤ : Το με αρ.πρωτ / ( /00:40) έγγραφο της Δνσης Δημ. Αστ. προκύπτει από το σχετικό έγγραφο,(φωτοαντίγραφο του οποίου σας επισυνάπτουμε), διαπιστώθηκε επέκταση του και αλλαγή κατηγορίας, (παρ-8, εγκ-2, Υ1γ/Γ.Π/οικ. 4476/ ) 1α) «..έχοντας αναπτύξει στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος, δώδεκα (12) καθίσματα και τρία (03) τραπέζια, καταλαμβάνοντας οκτώ (8,00)μ2 κοινόχρηστου χώρου, χωρίς την απαιτούμενη άδεια χρήσης του» 1β) «έχοντας θέσει σε λειτουργία τη μουσική με ανοιχτές τις πόρτες του καταστήματος» Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την με αρ. 105/ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010), λόγω επέκτασης και αλλαγής κατηγορίας του καταστήματος. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ: (Νομικός Σύμβουλος):Έχει παραγραφεί η παράβαση. 20

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-02-2013 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:4/4-02-2013 Αριθ. Απόφασης: 28/4-2-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ηµοτική Ενότητα Σάµης

ΠΡΟΣ: ηµοτική Ενότητα Σάµης Αργοστόλι 16-1-2012 Αριθ. Πρωτ.: 49228/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη : 2671022933 : 2671028515

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Αυγούστου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Αυγούστου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Αυγούστου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 106

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 5/4-03-2014 Αριθ.Απόφασης: 132/4-3-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ(δικ/νος) 10. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικ/νος)

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ(δικ/νος) 10. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικ/νος) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 15-3-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 11/15-3-2013 Αριθ. Απόφασης: 153/15-3-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 12-4-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/12-4-2013 Αριθ. Απόφασης: 218/12-4-2013

Της από 12-4-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/12-4-2013 Αριθ. Απόφασης: 218/12-4-2013 ΑΔΑ: ΒΕΑΣΩΡ-ΖΕΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-4-203 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 4/2-4-203 Αριθ. Απόφασης: 28/2-4-203 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 320/17-5-2013

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 320/17-5-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 320/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013

Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Αργοστόλι 31-3-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αργοστόλι 31-3-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αργοστόλι 31-3-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα. Αγγελική Πεφάνη Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ -----------------------------------------------

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 23-5-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 25-7-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 13722 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9767/3-7-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9767/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 2. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 2. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 10/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. από το πρακτικό 01/02-02-2012 συνεδριάσεως της Δημοτικής Κοινότητας Μυκονίων του Δήμου Μυκόνου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. από το πρακτικό 01/02-02-2012 συνεδριάσεως της Δημοτικής Κοινότητας Μυκονίων του Δήμου Μυκόνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό 01/02-02-2012 συνεδριάσεως της Δημοτικής του Δήμου Μυκόνου. ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 9/21-9-2012.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 9/21-9-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 9/21-9-2012. Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 21/09/2012 ημέρα Παρασκευή και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 17-1-2013 Αριθ. Πρωτ. : 680 Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ-ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ-ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Μάρτιος 2008 ΗΜΟΣ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ-ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Του Πυρόβολου Ηλία, υπαλλήλου του ήµου Χαϊδαρίου Α. Πολλά ηµοτικά και Κοινοτικά Συµβούλια καθυστερούν στην λήψη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 16ης/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 16ης/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 16ης/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Β45ΜΩΗΔ-7ΤΑ Αριθ. Απόφασης 66/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε µηνύσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ 2. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ & 3. ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ( ο οποίος αν και κλήθηκε νόμιμα δεν προσήλθε)

1. ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ 2. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ & 3. ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ( ο οποίος αν και κλήθηκε νόμιμα δεν προσήλθε) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό 08/03-07-2012 συνεδριάσεως της Δημοτικής του Δήμου Μυκόνου. ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2. ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 3. ΜΑΝΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & 4. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

1. ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2. ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 3. ΜΑΝΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & 4. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΙΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό 07/23-05-2011 συνεδριάσεως της Δημοτικής του Δήμου Μυκόνου. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 22/2011 Π ε ρ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Πράξη αριθμ. 5 / 18-04-2013

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Πράξη αριθμ. 5 / 18-04-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ Πράξη αριθμ. 5 / 18-04-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου Στην Ελευθερούπολη, έδρα του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9764/3-7-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9764/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 10/13-09-2013.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 10/13-09-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 10/13-09-2013. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 13/09/2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 230/2013 ΘΕΜΑ. Ανάκληση της υπ αριθ. 27/2013 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουνίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77 Στο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 177/2012

Αρ. Απόφασης: 177/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121-34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547 Αρ. Πρωτ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της αριθμ. 18 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 11-4-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/03-7-2014.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/03-7-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/03-7-2014. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 03-07-2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 09:30

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 130/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12921/24-6-2015

Αρ. Απόφασης: 130/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12921/24-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 180/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17928/20-10-2014

Αρ. Απόφασης: 180/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17928/20-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 3 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12: 00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ.

Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ. Απόφασης:341/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 10ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 10ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 0ης/203 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΛ4ΡΩΗΔ-ΑΑΥ Αριθ. Απόφασης 27/203 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε µηνύσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 118/2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 118/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 22 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 11ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 118/2014 Θέμα: Εισήγηση για έκδοση κανονισμού λειτουργίας μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 12/2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 11/6/2012 Αριθ. Πρωτ. : 6950 Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 460/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 460/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. αποφ.: 460/2009 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 27/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7/12/2009 Σήμερα την 7 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 95/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 95/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. Αργοστόλι 1-8-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 32715 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα Αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ του Δήμου Παγγαίου

της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ του Δήμου Παγγαίου Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ Πράξη αριθμ. 1 / 17-01-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου Στην Ελευθερούπολη, έδρα του

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/4-7-2014 Αριθ. Απόφασης: 393/4-7-2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 7 του

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 43/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3495/24-2-2015

Αρ. Απόφασης: 43/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3495/24-2-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 176/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 18247/10-9-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 176/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 18247/10-9-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 135/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12935/24-6-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 135/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12935/24-6-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αιτήσεις για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αιτήσεις για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αιτήσεις για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 42/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3494/24-2-2015

Αρ. Απόφασης: 42/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3494/24-2-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

31.12.2009 Ν.3801/2009

31.12.2009 Ν.3801/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.14/02-06-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 12ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 12ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 12ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΛ96ΩΗΔ-ΠΝΝ Αριθ. Απόφασης 32/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση αδειών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουνίου 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουνίου 2015. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουνίου 2015. Αριθμός Απόφασης 172/2015 Θέμα 1 ο εκτός ημερήσιας διάταξης: Προσφυγή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 14/24-10-2011.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 14/24-10-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 14/24-10-2011. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 24/10/2011 ηµέρα ευτέρα και ώρα 09:30

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 19/5/2015

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 876/17-12-2013

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 876/17-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 876/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο8ν.1599/1986)

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο8ν.1599/1986) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο8ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 186

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 186 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 23 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 186 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 30/6/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 28 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 229 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 7/8/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 10 ης Συνεδρίαση ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Της 24-4-2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ Αριθμός Απόφασης 18 /2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Από το Πρακτικό της 10 ης Συνεδρίασης την 24-4-2013

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω απουσίας του Γραμματέα κ. Π. Χρυσαφίδη χρέη Γραμματέα εκτελεί ο κ. Μ. Ζουλουφός

Λόγω απουσίας του Γραμματέα κ. Π. Χρυσαφίδη χρέη Γραμματέα εκτελεί ο κ. Μ. Ζουλουφός ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 3/6/2015 με αριθμ. 13 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 254 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Συν. : α) Η υπ αριθ. 17/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Συν. : α) Η υπ αριθ. 17/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 26/02/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 2ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 2ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 2ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΙΨΗΩΗΔ-ΣΛΟ Αριθ. Απόφασης 3/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση αδειών

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 96/2015 Στη Ρόδο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 14ο: Τήρηση Τραπεζικού λογαριασμού διαχείρισης διαθεσίμων & μισθοδοσίας Δήμου Σύρου - Ερμούπολης

ΘΕΜΑ 14ο: Τήρηση Τραπεζικού λογαριασμού διαχείρισης διαθεσίμων & μισθοδοσίας Δήμου Σύρου - Ερμούπολης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 12/3/2015 με αριθμ. 5 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 104 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩΛΘ-ΤΤΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 14/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Νοεμβρίου 2012.

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩΛΘ-ΤΤΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 14/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Νοεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 14/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Νοεμβρίου 2012. Αριθμός Απόφασης 331/2012 Θέμα 5 ο : Έγκριση μετακινήσεων. Σήμερα την 26 η Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27-2-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 7/27-2-2013 Αριθ. Απόφασης: 80/27-2-2013

Της από 27-2-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 7/27-2-2013 Αριθ. Απόφασης: 80/27-2-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27-2-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 7/27-2-2013 Αριθ. Απόφασης: 80/27-2-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 62 Στο Αίγιο και στο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ.

Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ. Απόφασης:365/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο, 29.09.2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο, 29.09.2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο, 29.09.2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΖ 24.09.2014, ΗΜΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ. Ηχορύπανση κατά τη λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ. Ηχορύπανση κατά τη λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Ηχορύπανση κατά τη λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού

Διαβάστε περισσότερα

Το θέμα ψηφίζεται ομόφωνα. Θα συζητηθεί εκτενέστερα το απόγευμα στο Δ.Σ.

Το θέμα ψηφίζεται ομόφωνα. Θα συζητηθεί εκτενέστερα το απόγευμα στο Δ.Σ. Ανεπίσημα Πρακτικά Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 20/6/2012 Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20/06/2012 και ώρα 13:45 στο γραφείο του κ. δημάρχου. Παρόντες οι κ.κ. Καρυπίδης, Ρήγας, Δημητριάδης,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 71/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 5476/23-3-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 71/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 5476/23-3-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-02-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-02-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 4 ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Αριθμός Απόφασης 191/2013 Θέμα 36 ο : Έγκριση μετακινήσεων. Σήμερα την 28 η Μαΐου 2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγία Παρασκευή 21-07-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθ. πρωτ. -29100- ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-4-2011 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 13/19-4-2011 Αριθ. Απόφασης: 225/19-4-2011 Στη Ρόδο σήμερα 19-4 - 2011

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της γωνίας της οδού Παπαρηγοπούλου και 28 ης Οκτωβρίου στην Τρίπολη.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της γωνίας της οδού Παπαρηγοπούλου και 28 ης Οκτωβρίου στην Τρίπολη. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της γωνίας της οδού Παπαρηγοπούλου και 28 ης Οκτωβρίου στην Τρίπολη. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

31.12.2009 Ν.3801/2009

31.12.2009 Ν.3801/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.17/09-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 74/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 5473/23-3-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 74/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 5473/23-3-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 759-31/20-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013. Αριθμός Απόφασης 122/2013 Θέμα 4 ο : Μείωση τέλους εκκένωσης βόθρων (Τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 1 2 9

Α Π Ο Φ Α Σ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 1 2 9 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 26/3/2015 με αριθμ. 7 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης Α Π Ο Φ Α Σ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 1 2 9

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 21/2014

Αρ. Απόφασης: 21/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες: 1) Μπούκλας Ηλίας- Μέλος 2) Μπαράκας Αθανάσιος - Μέλος 3) Καρίκης Ευστράτιος Αντιδήμαρχος- Μέλος. Περίληψη

Απόντες: 1) Μπούκλας Ηλίας- Μέλος 2) Μπαράκας Αθανάσιος - Μέλος 3) Καρίκης Ευστράτιος Αντιδήμαρχος- Μέλος. Περίληψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 7/6-6-2012 Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 06/06/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/05-07-2013.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/05-07-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/05-07-2013. Στη Ρόδο και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ένωσης ήµων Νοτίου Αιγαίου Παραρτήµατος Ρόδου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 7/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 7/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 7/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 15 του

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:13/2014 Θέμα 1 ο ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΘΕΜΑ : Ορισμός δικηγόρου για την σύνταξη προσφυγής κατά της απόφασης απένταξης του έργου «Αποχέτευση Σκάλας».

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΘΕΜΑ : Ορισμός δικηγόρου για την σύνταξη προσφυγής κατά της απόφασης απένταξης του έργου «Αποχέτευση Σκάλας». ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Από το πρακτικό της 6 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 13 η Μαΐου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 52/ 2011 ΘΕΜΑ : Ορισμός δικηγόρου για την σύνταξη προσφυγής

Διαβάστε περισσότερα

Τα είδη επιχείρησης που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία είναι:

Τα είδη επιχείρησης που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία είναι: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΥΙΒ/8577/83, την Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/2012, Υγειονομική Διάταξη, ΚΥΑ

Διαβάστε περισσότερα