Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 1/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 1/21-02-2014."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 1/ Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 219/02/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της και Αντιδημάρχου Ρόδου κ. Ευστράτιου Καρίκη αριθ. 2/15703/ που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/ (ΦΕΚ87Α ) Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν: Παρόντες:1) Καρίκης Ευστράτιος Αντιδήμαρχος- Πρόεδρος 2) Φλεβάρης Ιωάννης Αντιπρόεδρος 3) Αφεντούλης Ιωάννης -Μέλος 4) Καραντζιάς Δημήτριος- Μέλος 5) Κρεμαστινού Φλώρα Αντιδήμαρχος Μέλος 6) Κυριακούλης Παναγιώτης Αντιδήμαρχος- Μέλος 7)Παναή Ευαγγελία Μέλος 8) Ζωγραφίδης Ηλίας- Μέλος 9) Αντώνογλου Γεώργιος Μέλος Απόντες: 1)Κωνσταντίνου Αθηνόδωρος Αντιδήμαρχος Μέλος 2)Πετράκης Σωτήριος- Μέλος Αρ. συνεδρίασης: 1 η / Αρ. αποφ. 001/ ΑΔΑ: ΒΙΚΖΩ1Ρ-81Μ Περίληψη Ανάκληση ή μη αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στην πόλη της Ρόδου. Ο Πρόεδρος κ. Ευστρ. Καρίκης έθεσε υπόψη των μελών Επιτροπής τις υποθέσεις που απέστειλε η Δνση Υπηρεσίας Δόμησης με τα αντίστοιχα διαβιβαστικά που αναφέρονται παρακάτω για κάθε μία υπόθεση, στο Γραφείο της Ε.Π.Ζ. για συζήτηση σε συνεδρίαση της Επιτροπής. Οι υποθέσεις είναι οι παρακάτω: 1 (α) ΓΚΙΖΕΤΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΕΡΙΟΣ Αριθ. Διαβιβαστικού 6795/2013 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος «Καφετέρια παραδοσιακό καφενείο» ιδιοκτησίας Φραγκίσκου-Ελευθερίου ΓΚΙΖΕΤΤΗ στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου 28 ΣΧΕΤ : Το με αρ. πρωτ. 3109/ έγγραφο-αποτέλεσμα αυτοψίας- της Δνσης Δημόσιας υγείας προκύπτει από το σχετικό έγγραφο, διαπιστώθηκε αλλαγή κατηγορίας του (παρ-8, εγκ-2, Υ1γ/Γ.Π/οικ. 4476/ ) 1α)«..υπήρχαν δύο ηχεία εκτός του καταστήματος» 1β) «..οι πόρτες του καταστήματος ήταν ανοιχτές» 1γ) «. Η Α-ηχοστάθμη μετρούμενη εκτός του καταστήματος, στα όρια του, βρέθηκε να είναι 75db αντί των 35db που θα έπρεπε να είναι». Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την με αρ. 322/ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010), λόγω αλλαγής κατηγορίας του εν λόγω καταστήματος. Η ΕΠΖ με την υπ αριθ. 188/2013 απόφαση της ανέβαλε τη λήψη απόφασης προκειμένου να γνωματεύσει η Νομική Υπηρεσία αν το θέμα των db αποτελεί αρμοδιότητα της Επιτροπής, για να λάβει σχετική απόφαση. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ αριθ. 189/2013 αποφάσισε κατά πλειοψηφία Την παραπομπή του θέματος για την υπόθεση 1γ στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Χριστοδούλου Μοχαήλ, ώστε να προσμετρηθεί η παράβαση για υπέρβαση του ορίου των 80db στον αριθμό παραβάσεων του καταστήματος και όταν συμπληρώσει τον αριθμό των τριών παραβάσεων να επιβληθεί η προβλεπόμενη από την νομοθεσία ποινή, των δέκα (10) έως εξήντα (60)ημερών. 1 (β) ΓΚΙΖΕΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡ. ΔΙΑΒ. 8205/2013 1

2 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος «Καφετέρια-Παραδοσιακό Καφενείο» ιδιοκτησίας Ελευθέριο ΓΚΙΖΕΤΤΗ στην οδό Εθν. Μακαρίου αρ.28 ΣΧΕΤ : Τα με αρ. πρωτ. 1) 1020/5946/10-β/07/08/13 έγγραφο του Α.Τ. Ρόδου. 2) 2/88887/ έγγραφο της Δ/νσης Δημ. Αστ. 3) 5243/ έγγραφο της Δ/νσης Δημ. Αστ. 4) 5781/ έγγραφο της Δ/νσης Δημ. Υγείας 5) 6154/ έγγραφο της Δ/νσης Δημ. Υγείας προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα, διαπιστώθηκε ότι λειτουργεί 1) έχοντας αναπτύξει σαράντα (40) αντί τριάντα έξι (36) εντός του καταστήματος και να μην έχει τοποθετήσει σε τουλάχιστον 50% των τραπεζιών τιμοκαταλόγους, 2) έχοντας αναπτύξει στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος εβδομήντα πέντε (75) καθίσματα αντί για εξήντα (60) όπως προβλέπεται από την άδεια και έχοντας ανοικτές τις πόρτες του καταστήματος, 3) οι πόρτες του καταστήματος ήταν ανοιχτές και μετρήθηκε θόρυβος, προερχόμενος από την μουσική εντός του καταστήματος 85db αντί του ανώτατου επιτρεπόμενου 80db, 4) οι πόρτες του καταστήματος ήταν ανοικτές και η μετρηθείσα ηχοστάθμη εντός του καταστήματος ήταν 85db αντί του ανώτατου επιτρεπόμενου 80db καιτα εξυπηρετούμενα άτομα του καταστήματος ήταν περί τα 100 αντί των 60 που προβλέπονται από την άδεια λειτουργίας του και 5) οι πόρτες του καταστήματος ήταν ανοικτές, η μετρηθείσα ηχοστάθμη εντός του καταστήματος ήταν 85db αντί του ανώτατου επιτρεπόμενου 80db υπήρχε ένα ηχείο εκτός του καταστήματος και τα εξυπηρετούμενα άτομα εκτός του καταστήματος ήταν περί τα 100 αντί των 60 που προβλέπονται από την άδεια λειτουργίας του καταστήματος. Η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης κάλεσε τον ενδιαφερόμενο με το υπ αρ. 6577/ για αντιρρήσεις. Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση της με αρ.322/ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010), λόγω αλλαγής του εν λόγω καταστήματος. Επίσης η Νομική Υπηρεσία στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο να διατυπώσει την εισήγηση της. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ αριθ. 189/2013 αποφάσισε κατά πλειοψηφία Την παραπομπή του θέματος για τις υποθέσεις 3, 4 και 5 στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Χριστοδούλου Μοχαήλ, ώστε να προσμετρηθεί η παράβαση για υπέρβαση του ορίου των 80db στον αριθμό παραβάσεων του καταστήματος και όταν συμπληρώσει τον αριθμό των τριών παραβάσεων να επιβληθεί η προβλεπόμενη από την νομοθεσία ποινή, των δέκα (10) έως εξήντα (60)ημερών. 1γ) ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος «Καφετέρια-Παραδοσιακό Καφενείο» ιδιοκτησίας Ελευθέριου ΓΚΙΖΕΤΤΗ στην οδό Εθν. Μακαρίου 28 (Φ.263) ΣΧΕΤ : Το με αρ.πρωτ.2/107627/ έγγραφο της Δνσης Δημ. Αστ. Αριθ. Διαβιβαστικού 8872/2013 προκύπτει από το σχετικό έγγραφο,(φωτοαντίγραφο του οποίου σας επισυνάπτουμε), διαπιστώθηκε αλλαγή κατηγορίας του (παρ-8, εγκ-2, Υ1γ/Γ.Π/οικ. 4476/ ) «..έχοντας θέσει σε λειτουργία τη μουσική με ανοιχτές τις πόρτες του καταστήματος και τοποθετώντας ηχεία στον εξωτερικό χώρο». Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την με αρ. 322/ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010), λόγω αλλαγής κατηγορίας του καταστήματος Η Δικηγόρος Ρόδου κ. Νατάσα Παπανικολάου κατέθεσε την υπ αριθ. 2/20172/ αίτηση του δικηγόρου Ρόδου κ. Ευθύμιου Δημητριάδη, με συνημμένα σε αυτήν φωτοαντίγραφα των εισιτηρίων αναχώρησης και επιστροφής, με την οποία αιτείται την αναβολή της συζήτησης και λήψης απόφασης για τα υπ αριθ. 1 α, 1β, και 1γ θέματα, λόγω θέμα διότι απουσιάζει για επαγγελματικούς λόγους στην Κω, και δεν μπορεί να παρευρεθεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής. Στη συνέχεια επενέβη ο καταγγέλλων κ. Βογιατζής ο οποίος ζήτησε να μην γίνει δεκτό το αίτημα της αναβολής και είπε τα εξής: Ο κ. Γκιζέτης έχει ένα κατάστημα απέναντι από το ξενοδοχείο μας το οποίο έχει μετατρέψει σε νυκτερινό κέντρο. Έχει την μουσική στη διαπασών όλη τη νύχτα, μεταδίδει ποδοσφαιρικούς αγώνες και αγώνες μπάσκετ, και αναστατώνει το ξενοδοχείο σε σημείο να βγάλουμε μιάμιση μέρα διανυκτέρευση για τον κάθε πελάτη γιατί φεύγουνε. Ζητάμε τη σφράγιση του καφενείου αυτού διότι δεν είναι καφενείο, είναι νυκτερινό κέντρο. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΑΤΑΣΑ: (Δικηγόρος Ρόδου.): Εμείς έχουμε ζητήσει την αναβολή αρχικά διότι απουσιάζει ο πληρεξούσιος δικηγόρος κ. Δημητριάδης που χειρίζεται την υπόθεση. Ένας λόγος αναβολής επί πλέον που δεν θέλουμε να συζητηθεί η υπόθεση σήμερα είναι ότι έχουμε απευθυνθεί στο υγειονομείο, αρκετές φορές για να έρθουν για επανέλεγχο του καταστήματος, να δούνε ότι είναι ορθή η λειτουργία του καταστήματος, 2

3 ωστόσο μας είπαν να απευθυνθούμε ξανά στην Πολεοδομία, καταθέτοντας την άδεια μουσικής τώρα. Ο φάκελος έχει ολοκληρωθεί, από τη Δευτέρα θα κατατεθεί, ούτως ώστε να έλθει εκ νέου το Υγειονομείο να κάνει την αυτοψία του για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Αν και στην επόμενη συνεδρίαση αποδειχθεί εφ όσον θα έχει έρθει και το Υγειονομείο, ότι όντως η λειτουργία του καταστήματος δεν είναι σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας του, να προχωρήσετε στην ανάκληση. Σε κάθε περίπτωση όμως εμείς για την συγκεκριμένη συνεδρίαση, θέλουμε το θέμα να αναβληθεί. Στη συνέχεια ο κ. Βογιατζής Κυριάκος είπε ότι το Υγειονομείο έχει ήδη απαντήσει αρνητικά Υπάρχει έγγραφο. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΑΤΑΣΑ: (Δικηγόρος Ρόδου.): Υπάρχει και σε σας το έγγραφο και αφορά την αίτηση που έχει γίνει για το έτος ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (Πρόεδρος): Το θέμα όμως αυτό κ. Παπανικολάου, έπρεπε να μας το πείτε διότι υπάρχει και ένα καθήκον ειλικρίνειας, με την έννοια ότι μας παρουσιάσατε μια κατάσταση ότι το τμήμα Υγείας είναι να αποφασίσει ενώ ήδη έχει αποφανθεί. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΑΤΑΣΑ: (Δικηγόρος Ρόδου.): Είναι για παλιά, είναι για μια αίτηση του Μαϊου ή του Ιουνίου. Για το συγκεκριμένο θέμα που είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά σας έχω φέρει μια υπεύθυνη δήλωση στην οποία δήλωνε το οπτικό κατάστημα δίπλα από το οποίο λειτουργεί το δικό μας, ότι είχαν κάνει μια παρουσίαση μιας καινούργιας κολεξιόν σε γυαλιά ηλίου, και η μουσική προερχόταν από το συγκεκριμένο κατάστημα. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (Πρόεδρος): Για την υπόθεση του κ. Γκιζέτη προτείνω ανάκληση της άδειας. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Νομικός Σύμβουλος): Προτείνω την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος. Α) Απορρίπτει το αίτημα αναβολής της συζήτησης του θέματος Β) Την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του κ. Γκιζέτη Ελευθερίου επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου 28 για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό μέρος της παρούσης και συγκεκριμένα στις περιπτώσεις με α/α 1 α, 1β και 1γ 2) ΣΕΪΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Αριθ. Διαβιβαστικού 6797/2013 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος «Σνακ Μπαρ» ιδιοκτησίας Άγγελου ΣΕΪΤΗ στην οδό Ορφανίδου 48 ΣΧΕΤ : Το με αρ. πρωτ. 1020/2169/38-β 16/08/13 έγγραφο του Α/Τ. Ρόδου προκύπτει από το σχετικό έγγραφο, διαπιστώθηκε αλλαγή κατηγορίας του (παρ-8, εγκ-2, Υ1γ/Γ.Π/οικ. 4476/ ) «..έχοντας θέσει σε λειτουργία μουσική σε ένταση 84db δηλαδή πάνω από το όριο της μέγιστης επιτρεπόμενης ηχοστάθμης των 80db». Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την με αρ. 1020/17503/1-γ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010), λόγω αλλαγής κατηγορίας του εν λόγω καταστήματος. Η ΕΠΖ με την υπ αριθ. 188/2013 απόφαση της ανέβαλε τη λήψη απόφασης προκειμένου να γνωματεύσει η Νομική Υπηρεσία αν το θέμα των db αποτελεί αρμοδιότητα της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ αριθ. 189/2013 αποφάσισε κατά πλειοψηφία Την παραπομπή του θέματος στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Χριστοδούλου Μοχαήλ, ώστε να προσμετρηθεί η παράβαση για υπέρβαση του ορίου των 80db στον αριθμό παραβάσεων του καταστήματος και όταν συμπληρώσει τον αριθμό των τριών παραβάσεων να επιβληθεί η προβλεπόμενη από την νομοθεσία ποινή, των δέκα (10) έως εξήντα (60)ημερών. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος κ. Αβδελής ζήτησε αναβολή για προσκόμιση στοιχείων. Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για την επόμενη συνεδρίαση. 3

4 3) SALEH RAGAB Σας διαβιβάζουμε με το ΑΠ 6641/2013 διαβιβαστικό τo φάκελο του καταστήματος «ιχθυοπωλείο» επί της οδού: Θεμ. Σοφούλη αρ , ιδιοκτησίας κου SALEH RAGAB με αρ. αδείας 143/2012 για το οποίο σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με αρ. πρωτ. 1328/Φ.7012 ο ανωτέρω ιδιοκτήτης πρέπει να προβεί άμεσα στην έκδοση πιστοποιητικού Ενεργητικής Πυροπροστασίας και να το προσκομίσει στην Υπ. Δόμησης (Τμήμα Ελέγχου & Χορήγησης Αδειών Καταστημάτων). Η Υπ. Δόμησης κάλεσε τον ενδιαφερόμενο σε αντιρρήσεις με το υπ. αρ. 4736/2013. Σας παρακαλούμε για εισαγωγή ή μη της υπόθεσης στην επόμενη συνεδρίαση και για λήψη απόφασης ανάκλησης-αφαίρεσης ή μη της σχετικής άδειας του καταστήματος, στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης βάση του άρθρου 73, παρ. 1, περ. α, υποπερ. 2 και άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010. Επίσης η Νομική Υπηρεσία στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο να διατυπώσει την εισήγηση της. Η ΕΠΖ με την υπ αριθ. 188/2013 απόφαση της ανέβαλε τη λήψη απόφασης προκειμένου να προσκομιστεί πιστοποιητικό πυροπροστασίας. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος κ. Ιωαννίδης ζήτησε αναβολή της συζήτησης και λήψης απόφασης διότι έχει διαβιβαστεί η μελέτη πυροπροστασίας στην Π.Υ.Ρ. με το ΑΠ 7509/ έγγραφο της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης και αναμένεται η έκδοση του πιστοποιητικού πυρασφάλειας. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ αριθ. 189/2013 αποφάσισε Την αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω καταστήματος για την επόμενη συνεδρίαση διότι έχει διαβιβαστεί η μελέτη πυροπροστασίας στην Π.Υ.Ρ. με το ΑΠ 7509/ έγγραφο της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης και αναμένεται η έκδοση του πιστοποιητικού πυρασφάλειας. Ο ανωτέρω προσκόμισε στην Δνση Υπηρεσίας Δόμησης πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Την μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω καταστήματος, λόγω προσκομίσεως του πιστοποιητικού πυρασφάλειας 4) MADSEN ZACHARIAS- KONSTANTIN Αριθ. Διαβιβ 8002/2013 Τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος «Καφετέρια-Μπαρ» ιδιοκτησίας Zacharias-Konstantin MADSEN στην οδό Ορφανίδου 44 ΣΧΕΤ : Το με αρ.πρωτ. 6135/ έγγραφο της Δνσης Δημ. Υγείας. προκύπτει από το σχετικό έγγραφο,(φωτοαντίγραφο του οποίου σας επισυνάπτουμε), διαπιστώθηκε αλλαγή κατηγορίας «οι πόρτες και τα παράθυρα του καταστήματος ήταν ανοιχτά και η μετρούμενη ηχοστάθμη εντός του καταστήματος ήταν 95 db αντί των 80 db που είναι το κανονικό Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την με αρ. 197/ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010), λόγω αλλαγής κατηγορίας του καταστήματος. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ αριθ. 189/2013 αποφάσισε κατά πλειοψηφία Την παραπομπή του θέματος στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Χριστοδούλου Μοχαήλ, ώστε να προσμετρηθεί η παράβαση για υπέρβαση του ορίου των 80db στον αριθμό παραβάσεων του καταστήματος και όταν συμπληρώσει τον αριθμό των τριών παραβάσεων να επιβληθεί η προβλεπόμενη από την νομοθεσία ποινή, των δέκα (10) έως εξήντα (60)ημερών. Ο Δικηγόρος Ρόδου κ. Διακονής ζήτησε αναβολή διότι ο πληρεξούσιος δικηγόρος του διοικουμένου κ. Αλεξανδρής αδυνατεί να παρευρεθεί στη Συνεδρίαση, διότι παρευρίσκεται στην κύρια ανάκριση. Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για την επόμενη συνεδρίαση, λόγω αδυναμίας παραστάσεως του πληρεξουσίου δικηγόρου του διοικουμένου κ. Αλεξανδρή στη συνεδρίαση, επειδή παρευρίσκεται στην κύρια ανάκριση. 5) MADSEN ZACHARIAS- KONSTANTIN Αριθ. Διαβιβ 650/2014 ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΛΗΣΗ Η ΜΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Σας διαβιβάζουμε τo φάκελο του καταστήματος «καφετέρια-μπαρ» επί της οδού: Ορφανίδου αρ. 19, με αρ. αδείας 197/ ιδιοκτησίας κου MADSEN ZACHARIAS-KONSTANTIN για το οποίο σύμφωνα με τα συνημμένα έγγραφα του Αστυνομικού τμήματος με αριθμ. πρωτ.: 1057/9/280,1057/9/236-4

5 α,1057/9/242 διαπιστώθηκε ότι λειτουργεί σε ηχοστάθμη 83 dc/ 85 dc & 84 dc αντιστοίχως αντί του μέγιστου επιτρπόμενου ορίου των 80/dc. H Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης με το υπ. αρ. 8888/2013 κάλεσε τον ενδιαφερόμενο για αντιρρήσεις. Σας παρακαλούμε για εισαγωγή ή μη της υπόθεσης και για λήψη απόφασης ανάκλησης ή μη της σχετικής άδειας του καταστήματος, στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης βάση του άρθρου 73, παρ. 1, περ. α, υποπερ. 2 και άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010. Επίσης η Νομική Υπηρεσία στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο να διατυπώσει την εισήγηση της. Ο Δικηγόρος Ρόδου κ. Διακονής ζήτησε αναβολή διότι ο πληρεξούσιος δικηγόρος του διοικουμένου κ. Αλεξανδρής αδυνατεί να παρευρεθεί στη Συνεδρίαση, διότι παρευρίσκεται στην κύρια ανάκριση. Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για την επόμενη συνεδρίαση, λόγω αδυναμίας παραστάσεως του πληρεξουσίου δικηγόρου του διοικουμένου κ. Αλεξανδρή στη συνεδρίαση, επειδή παρευρίσκεται στην κύρια ανάκριση. 6 (α) «KALCI ANDREA-DECKA SPIRO ΟΕ» Αριθ. διαβιβαστικού 8199/13 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος «Καφετέρια Μπαρ» ιδιοκτησίας της εταιρείας «KALCI ANDREA-DECKA SPIRO» Ορφανίδου αρ. 28 ΣΧΕΤ : Το με αρ. πρωτ. 1020/5493/63-β έγγραφο του Α.Τ. Ρόδου. προκύπτει από το σχετικό έγγραφο, διαπιστώθηκε αλλαγή του (παρ-8, εγκ-2, Υ1γ/Γ.Π/οικ. 4476/ ) «έχοντας θέσει σε λειτουργία τη μουσική του καταστήματος με τη χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος και ηχείων σε ηχοστάθμη ογδόντα δύο (82)DB αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου των οδόντα (80)DB» Η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης κάλεσε τον ενδιαφερόμενο με το υπ αρ. 6822/2013 για αντιρρήσεις. Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση της με αρ.268/ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010), λόγω αλλαγής του εν λόγω καταστήματος. Επίσης η Νομική Υπηρεσία στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο να διατυπώσει την εισήγηση της. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ αριθ. 189/2013 αποφάσισε κατά πλειοψηφία Την παραπομπή του θέματος στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Χριστοδούλου Μοχαήλ, ώστε να προσμετρηθεί η παράβαση για υπέρβαση του ορίου των 80db στον αριθμό παραβάσεων του καταστήματος και όταν συμπληρώσει τον αριθμό των τριών παραβάσεων να επιβληθεί η προβλεπόμενη από την νομοθεσία ποινή, των δέκα (10) έως εξήντα (60)ημερών. 6(β) «KALCI ANDREA-DECKA SPIRO» Αριθ. διαβιβαστικού 8203/13 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος «Καφετέρια Μπαρ» ιδιοκτησίας της εταιρείας «KALCI ANDREA-DECKA SPIRO» Ορφανίδου αρ. 28 ΣΧΕΤ : Το με αρ. πρωτ. 1057/9/165-α έγγραφο του Α.Τ. Ρόδου. προκύπτει από το σχετικό έγγραφο, διαπιστώθηκε αλλαγή του (παρ-8, εγκ-2, Υ1γ/Γ.Π/οικ. 4476/ ) «έχοντας θέσει σε λειτουργία τη μουσική του καταστήματος με τη χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος και ηχείων σε ηχοστάθμη ογδόντα έξι (86)DB αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου των οδόντα (80)DB» Η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης κάλεσε τον ενδιαφερόμενο με το υπ αρ. 6463/2013 για αντιρρήσεις. Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση της με αρ.268/ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010), λόγω αλλαγής του εν λόγω καταστήματος. Επίσης η Νομική Υπηρεσία στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο να διατυπώσει την εισήγηση της. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ αριθ. 189/2013 αποφάσισε κατά πλειοψηφία Την παραπομπή του θέματος στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Χριστοδούλου Μοχαήλ, ώστε να προσμετρηθεί η παράβαση για υπέρβαση του ορίου των 80db στον αριθμό παραβάσεων του καταστήματος και όταν συμπληρώσει τον αριθμό των τριών παραβάσεων να επιβληθεί η προβλεπόμενη από την νομοθεσία ποινή, των δέκα (10) έως εξήντα (60)ημερών. 5

6 Η Δικηγόρος Ρόδου κ. Νατάσα Παπανικολάου κατέθεσε την υπ αριθ. 2/20172/ αίτηση του δικηγόρου Ρόδου κ. Ευθύμιου Δημητριάδη, με συνημμένα σε αυτήν φωτοαντίγραφα των εισιτηρίων αναχώρησης και επιστροφής, με την οποία αιτείται την αναβολή της συζήτησης και λήψης απόφασης για τα 6 α και 6β θέματα διότι απουσιάζει για επαγγελματικούς λόγους στην Κω, και δεν μπορεί να παρευρεθεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής. Αναβάλλει τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα υπ αριθ. 6 α και 6β θέματα για την επόμενη συνεδρίαση, λόγω απουσίας του πληρεξουσίου δικηγόρου κ. Ευθύμιου Δημητριάδη εκτός Ρόδου για επαγγελματικούς λόγους, όπως προκύπτει και από τις συνημμένες στην υποβληθείσα αίτηση αναβολής, φωτοτυπίες των εισιτηρίων αναχωρήσεως και επιστροφής. 7 (α) ΚΕΡΙΜ-ΟΓΛΟΥ Σουκριέ Μπειζά Αριθ. διαβιβαστικού 8197/2013 ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΛΗΣΗ Η ΜΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Σας διαβιβάζουμε τo φάκελο του καταστήματος «μπαρ» επί της οδού: Ορφανίδου αρ. 38 ιδιοκτησίας κα ΚΕΡΙΜ-ΟΓΛΟΥ Σουκριέ Μπειζά» με αρ. αδείας 156/2006 για το οποίο σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο του Α.Τ.Ρ. υπ. αρ. 1057/9/39-α βρέθηκε να λειτουργεί τη μουσική σε ηχοστάθμη 86 dc αντί του επιτρεπόμενου ορίου 80 dc. Η Υπ. Δόμησης κάλεσε τον ενδιαφερόμενο σε αντιρρήσεις με το υπ. αρ. 7909/2013. Σας παρακαλούμε για εισαγωγή ή μη της υπόθεσης και για λήψη απόφασης ανάκλησης-αφαίρεσης ή μη της σχετικής άδειας του καταστήματος, στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης βάση του άρθρου 73, παρ. 1, περ. α, υποπερ. 2 και άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010. της. Επίσης η Νομική Υπηρεσία στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο να διατυπώσει την εισήγηση Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ αριθ. 189/2013 αποφάσισε κατά πλειοψηφία Την παραπομπή του θέματος στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Χριστοδούλου Μοχαήλ, ώστε να προσμετρηθεί η παράβαση για υπέρβαση του ορίου των 80db στον αριθμό παραβάσεων του καταστήματος και όταν συμπληρώσει τον αριθμό των τριών παραβάσεων να επιβληθεί η προβλεπόμενη από την νομοθεσία ποινή, των δέκα (10) έως εξήντα (60)ημερών. 7 (β) ΚΕΡΙΜ-ΟΓΛΟΥ Σουκριέ Μπειζά αριθ. διαβιβαστικού 7901/13 ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΛΗΣΗ Η ΜΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Σας διαβιβάζουμε τo φάκελο του καταστήματος «μπαρ» επί της οδού: Ορφανίδου αρ. 38 ιδιοκτησίας κα ΚΕΡΙΜ-ΟΓΛΟΥ Σουκριέ Μπειζά με αρ. αδείας 156/ για το οποίο σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο του Α.Τ.Ρ. με αρ. πρωτ. 1057/9/148-α βρέθηκε να λειτουργεί έχοντας θέσει σε λειτουργία τη μουσική με χρήση στεροφωνικού συγκροτήματος και ηχείων σε ηχοστάθμη 85 dc αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου στα 80 dc. Η Υπ. Δόμησης κάλεσε τον ενδιαφερόμενο σε αντιρρήσεις με το υπ. αρ. 6631/2013. Σας παρακαλούμε για εισαγωγή ή μη της υπόθεσης και για λήψη απόφασης ανάκλησης-αφαίρεσης ή μη της σχετικής άδειας του καταστήματος, στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης βάση του άρθρου 73, παρ. 1, περ. α, υποπερ. 2 και άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010. Επίσης η Νομική Υπηρεσία στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο να διατυπώσει την εισήγηση της. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ αριθ. 189/2013 αποφάσισε κατά πλειοψηφία Την παραπομπή του θέματος στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Χριστοδούλου Μοχαήλ, ώστε να προσμετρηθεί η παράβαση για υπέρβαση του ορίου των 80db στον αριθμό παραβάσεων του καταστήματος και όταν συμπληρώσει τον αριθμό των τριών παραβάσεων να επιβληθεί η προβλεπόμενη από την νομοθεσία ποινή, των δέκα (10) έως εξήντα (60)ημερών. 7 (γ) ΚΕΡΙΜΟΓΛΟΥ ΣΟΥΚΡΙΕ ΜΠΕΪΖΑ Αριθ. διαβ. 7607/2013 Φ. 83 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος «ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας ΚΕΡΙΜΟΓΛΟΥ ΣΟΥΚΡΙΕ ΜΠΕΪΖΑ στην οδό Ορφανίδου 38 ΣΧΕΤ : Τα με αρ. πρωτ. 1057/9/ 148-α/ έγγραφο του Α/Τ. Ρόδου προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα διαπιστώθηκε αλλαγή κατηγορίας «έχοντας θέσει σε λειτουργία τη μουσική του κατ/τος με χρήση στερεοφωνικού και ηχείων σε ηχοστάθμη 82 DB αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου 80 DB» Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση της με αρ. 156/ άδειας 6

7 ίδρυσης και λειτουργίας, (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010),λόγω επέκτασης καταστήματος. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ αριθ. 189/2013 αποφάσισε κατά πλειοψηφία Την παραπομπή του θέματος στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Χριστοδούλου Μοχαήλ, ώστε να προσμετρηθεί η παράβαση για υπέρβαση του ορίου των 80db στον αριθμό παραβάσεων του καταστήματος και όταν συμπληρώσει τον αριθμό των τριών παραβάσεων να επιβληθεί η προβλεπόμενη από την νομοθεσία ποινή, των δέκα (10) έως εξήντα (60)ημερών. 7 (δ)θεμα: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος «Μπαρ» ιδιοκτησίας Κερίμ Ογλού ΣΟΥΚΡΙΕ ΜΠΕΙΖΑ στην οδό Ορφανίδου αρ. 38 ΣΧΕΤ : Τα με αρ. πρωτ. 1)1057/9/271, 2)1057/9/230-α έγγραφα του Α.Τ.Ρόδου Αριθ. διαβ. 665/2014 προκύπτει από το σχετικό έγγραφο, διαπιστώθηκε αλλαγή του (παρ-8, εγκ-2, Υ1γ/Γ.Π/οικ. 4476/ ) 1) «έχοντας θέσει σε λειτουργία τη μουσική του καταστήματος του με τη χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος και ηχείων σε ηχοστάθμη 84DB αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου των 80DB, 2) έχοντας θέσει σε πλήρη λειτουργία τα μουσικά όργανα του καταστήματος (στερεοφωνικό συγκρότημα) με μέγιστη επαναλαμβανόμενη ηχοστάθμη 86DB αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου των ογδόντα 80DB» Η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης κάλεσε τον ενδιαφερόμενο με το υπ αρ. 8884/2013 για αντιρρησεις. Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση της με αρ.156/ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010), λόγω αλλαγής του εν λόγω καταστήματος. Επίσης η Νομική Υπηρεσία στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο να διατυπώσει την εισήγηση της. Ο Δικηγόρος Ρόδου κ. Διακονής ζήτησε αναβολή της συζήτησης των 7 α, 7β, 7γ. και 7δ θεμάτων διότι ο πληρεξούσιος δικηγόρος του διοικουμένου κ. Αλεξανδρής αδυνατεί να παρευρεθεί στη Συνεδρίαση, διότι παρευρίσκεται στην κύρια ανάκριση. του Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για την επόμενη συνεδρίαση, για τα 7 α, 7β, 7γ και 7δ θέματα, λόγω αδυναμίας παραστάσεως του πληρεξουσίου δικηγόρου του διοικουμένου κ. Αλεξανδρή στη συνεδρίαση, επειδή παρευρίσκεται στην κύρια ανάκριση. 8) ΠΑΠΑΔΙΓΚΑ ΙΩΑΝΝΗ Αριθ. διαβιβιαστικού 7903/13 ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΛΗΣΗ Η ΜΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Σας διαβιβάζουμε τo φάκελο του καταστήματος «παραδοσιακό καφενείο» με αρ. αδείας: 168/ , επί της οδού: Ακτή Μιαούλη αρ. 14 & Κρήτης, ιδιοκτησίας κου ΠΑΠΑΔΙΓΚΑ ΙΩΑΝΝΗ για το οποίο σύμφωνα με το συνημμένα έγγραφα του Α.Τ.Ρ. με αριθμ. πρωτ.: 1020/7044/2-β & 1057/9/156-α διαπιστώθηκε ότι λειτουργεί τη μουσική του καταστήματος με χρήση στεροφωνικού συγκροτήματος σε ένταση 86 dc & 91 dc αντίστοιχα αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου που είναι 80 dc. H Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης με τα υπ. αρ. 6738/2013 & 6581/2013 κάλεσε τον ενδιαφερόμενο για αντιρρήσεις. Σας παρακαλούμε για εισαγωγή ή μη της υπόθεσης και για λήψη απόφασης ανάκλησης ή μη της σχετικής άδειας του καταστήματος, στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης βάση της παρ. 1, άρθρ. 73, και παρ. 3, άρθρο 75 του Ν. 3852/2010. Επίσης η Νομική Υπηρεσία στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο να διατυπώσει την εισήγηση της. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ αριθ. 189/2013 αποφάσισε κατά πλειοψηφία Την παραπομπή του θέματος στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Χριστοδούλου Μοχαήλ, ώστε να προσμετρηθεί η παράβαση για υπέρβαση του ορίου των 80db στον αριθμό παραβάσεων του καταστήματος και όταν συμπληρώσει τον αριθμό των τριών παραβάσεων να επιβληθεί η προβλεπόμενη από την νομοθεσία ποινή, των δέκα (10) έως εξήντα (60)ημερών. Ο Δικηγόρος Ρόδου κ. Ιωαννίδης ζήτησε από την Επιτροπή την αναβολή της συζήτησης του εν λόγω θέματος διότι ο πληρεξούσιος δικηγόρος του κ. Παπαδίγκα κ. Λυριστής είναι κλινήρης και δεν μπορεί να παρευρίσκεται στη συνεδρίαση 7

8 Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για την επόμενη συνεδρίαση λόγω ασθενείας του πληρεξουσίου δικηγόρου κ. Λυριστή. 9) ΝΕΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ αρ. πρωτ. 8200/13 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος «Επιχ/ση Μαζικής Εστίασης Παρασκευής Και Διάθεσης Γεύματος» ιδιοκτησίας Χαράλαμπου ΝΕΔΟΠΟΥΛΟΥ στην οδό Αλ. Διάκου αρ. 44. ΣΧΕΤ : Το με αρ. πρωτ. 1057/9/173-α έγγραφο του Α.Τ. Ρόδου. προκύπτει από το σχετικό έγγραφο, διαπιστώθηκε αλλαγή του (παρ-8, εγκ-2, Υ1γ/Γ.Π/οικ. 4476/ ) «έχοντας θέσει σε λειτουργία τη μουσική του καταστήματος του με τη χρήση ζωντανής μουσικής με δυο κιθάρες, μικρόφωνο, ενισχυτή και ηχείων σε εξωτερικό χώρο του καταστήματος και με ανοικτές θύρες αυτού με μέγιστη επαναλαμβανόμενη ηχοστάθμη (86)DB αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου τριάντα πέντε (35)DB εξωτερικά του καταστήματος και ενενήντα τρία (93)DB αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου των ογδόντα (80)DB εντός του καταστήματος» Η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης κάλεσε τον ενδιαφερόμενο με το υπ αρ. 6549/2013 για αντιρρήσεις τις οποίες και κατέθεσε με το υπ αρ. 7380/2013. Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση της με αρ.268/ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010), λόγω αλλαγής του εν λόγω καταστήματος. Επίσης η Νομική Υπηρεσία στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο να διατυπώσει την εισήγηση της. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ αριθ. 189/2013 αποφάσισε κατά πλειοψηφία Την παραπομπή του θέματος στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Χριστοδούλου Μοχαήλ, ώστε να προσμετρηθεί η παράβαση για υπέρβαση του ορίου των 80db στον αριθμό παραβάσεων του καταστήματος και όταν συμπληρώσει τον αριθμό των τριών παραβάσεων να επιβληθεί η προβλεπόμενη από την νομοθεσία ποινή, των δέκα (10) έως εξήντα (60)ημερών. Ο Δικηγόρος Ρόδου κ. Διακονής ζήτησε αναβολή της συζήτησης του θέματος, διότι ο πληρεξούσιος δικηγόρος του διοικουμένου κ. Αλεξανδρής αδυνατεί να παρευρεθεί στη Συνεδρίαση, διότι παρευρίσκεται στην κύρια ανάκριση. Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για την επόμενη συνεδρίαση, λόγω αδυναμίας παραστάσεως του πληρεξουσίου δικηγόρου του διοικουμένου κ. Αλεξανδρή στη συνεδρίαση, επειδή παρευρίσκεται στην κύρια ανάκριση. 10) ΘΕΜΑ:Τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος «Παραδοσιακό καφενείο» ιδιοκτησίας Τσαμπίκου ΑΤΣΑΪΔΗ στην οδό Ευριπίδου 4β (Φ.030) Αριθ. Διαβιβαστικού 423/2014 ΣΧΕΤ : Τα με αρ. πρωτ. 1) 1057/9/183 ( /00:00) 2) 1057/9/141-α ( /00:05) έγγραφα του Α/Τ. Ρόδου προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα, διαπιστώθηκε αλλαγή κατηγορίας του (παρ-8, εγκ-2, Υ1γ/Γ.Π/οικ. 4476/ ) 1) «..έχοντας θέσει σε λειτουργία τη μουσική του κατ/τος σε ένταση 84db αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου των 80db» 2) «..έχοντας θέσει σε λειτουργία τη μουσική του κατ/τος σε ένταση 82db αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου των 80db». Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την με αρ. 031/ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010), λόγω αλλαγής κατηγορίας του εν λόγω καταστήματος. 8

9 Σημείωση: Οι παραπάνω παραβάσεις έχουν εξεταστεί στην με αρ.189/ απόφαση σας, όπου εκ παραδρομής παραπέμφθηκαν στον χωρικό αντιδήμαρχο. Ο ενδιαφερόμενος ζήτησε αναβολή διότι δεν έχει προσδιοριστεί η δικάσιμος και στην εισαγγελία του είπαν ότι αν δεν ληφθεί απόφαση από το Δήμο, δεν μπορούν να επισπεύσουν. Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για την επόμενη συνεδρίαση προκειμένου να δοθεί στον διοικούμενο η δυνατότητα να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια για εκδίκαση της υποθέσεως του. 11α )ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος «Καφετέρια Μπαρ άνευ παρασκευαστηρίου» ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου ΚΟΥΝΙΑΤΑΛΗ επί της οδού Ευριπίδου Παλιά Πόλη (Φ.106) Αριθ. Διαβιβαστικού 415/2014 ΣΧΕΤ : Το με αρ. πρωτ. 1057/9/256 ( /01:30) έγγραφο του Α/Τ. Ρόδου. Σας διαβιβάζουμε το φάκελο της υπόθεσης του καταστήματος του θέματος, γιατο οποίο, όπως προκύπτει από το σχετικό έγγραφο διαπιστώθηκε αλλαγή κατηγορίας «έχοντας θέσει σε λειτουργία τη μουσική του κατ/τος, με τη χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος, διαταράσσοντας την κοινή ησυχία των περιοίκων και μετρηθείσα η ηχοστάθμη με ηλεκτρονική συσκευή θορύβου βρέθηκε μέγιστη επαναλαμβανόμενη 90 db αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου 80 db» Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση της με αρ.029/ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010),λόγω αλλαγής κατηγορίας του καταστήματος. 11β) ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος «Καφετέρια Μπαρ άνευ παρασκευαστηρίου» ιδιοκτησίας Κων/νου ΚΟΥΝΙΑΤΑΛΗ στην οδό Ευριπίδου (Φ.106) Αριθ. Διαβιβαστικού 128/2014 ΣΧΕΤ : Το με αρ.πρωτ.1020/3687/71-β ( /22:30) έγγραφο του Α.Τ. προκύπτει από το σχετικό έγγραφο,(φωτοαντίγραφο του οποίου σας επισυνάπτουμε), διαπιστώθηκε επέκταση του (παρ-8, εγκ-2, Υ1γ/Γ.Π/οικ. 4476/ ) «..έχοντας τοποθετήσει σε κοινόχρηστο χώρο-πεζοδρόμιο δεκαέξι (16) κινητά καθίσματα αντί δέκα (10) καθ υπέρβαση της υπ αρ. 29/ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του κατ/τος». Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την με αρ. 029/ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010), λόγω επέκτασης του καταστήματος. 11γ) ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος «Καφετέρια Μπαρ άνευ παρασκευαστηρίου» ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου ΚΟΥΝΙΑΤΑΛΗ επί της οδού Ευριπίδου (Φ.106) Αριθ. Διαβιβαστικού 424/2014 ΣΧΕΤ : Τα με αρ. πρωτ. 1) 1020/3687/66-β ( /01:30) έγγραφο του Α/Τ. Ρόδου 2) 1057/9/184( /00:30) έγγραφο του Α/Τ. Ρόδου. προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα διαπιστώθηκε αλλαγή κατηγορίας 1) «έχοντας θέσει σε λειτουργία τη μουσική του κατ/τος σε ηχοστάθμη 85 DB αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου 80 DB» 2) «έχοντας θέσει σε λειτουργία τη μουσική του κατ/τος σε ηχοστάθμη 89 DB αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου 80 DB» Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση της με αρ.029/ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010),λόγω αλλαγής κατηγορίας του καταστήματος. Σημείωση: Οι παραπάνω παραβάσεις έχουν εξεταστεί στην με αρ.189/ απόφαση σας, όπου εκ παραδρομής παραπέμφθηκαν στον χωρικό αντιδήμαρχο. Ο ενδιαφερόμενος ζήτησε αναβολή της συζήτησης για τα θέματα 11 α, 11β και 11γ. λόγω του ότι έκλεισε το κατάστημα και προχωρά στην έκδοση νέας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. 9

10 Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για τα θέματα 11 α, 11β και 11γ για την επόμενη συνεδρίαση, λόγω του ότι έκλεισε η επιχείρηση και ο διοικούμενος ευρίσκεται στη διαδικασία έκδοσης νέας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. 12)ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος «Κέντρο διασκέδασης με συγκρότηση εστιατορίου» ιδιοκτησίας «ΝΤΕΛΜΑΡ ΕΠΕ»επί της οδού Σωκράτους 4- Παλιά Πόλη.(Φ.285) Αριθ. Διαβιβαστικού 422/2014 ΣΧΕΤ : Το με αρ. πρωτ. 1057/9/171-α ( /01:10)έγγραφο-υποβολή δικογραφίας- του Α/Τ. Ρόδου. προκύπτει από το σχετικό έγγραφο, διαπιστώθηκε τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων βάσει των οποίων χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας του κατ/τος «.έχοντας θέσει σε λειτουργία τη μουσική σε ηχοστάθμη 104db αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου 100 db» Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση της με αρ. 293/ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010),λόγω τροποποίησης των όρων και προϋποθέσεων βάσει των οποίων χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας του καταστήματος. Σημείωση: Οι παραπάνω παράβαση έχει εξεταστεί στην με αρ.189/ απόφαση σας, όπου εκ παραδρομής παραπέμφθηκε στο χωρικό αντιδήμαρχο. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος κ. Παναγιωτακόπουλος ζήτησε αναβολή προκειμένου να εκδικάσει τηνη υπόθεση στα αρμόδια δικαστήρια. Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για την επόμενη συνεδρίαση προκειμένου να εκδικαστεί η υπόθεση στα αρμόδια δικαστήρια. 13) ΠΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟ Αριθ. διαβιβ. 7610/2013 Φ. 86 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος «Παραδοσιακό καφενείο» ιδιοκτησίας ΠΑΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ επί της οδού Ορφανίδου 36 ΣΧΕΤ : Το με αρ. πρωτ. 1057/9/172-α 5/08/13 έγγραφο του Α/Τ. Ρόδου προκύπτει από το σχετικό έγγραφο, διαπιστώθηκε επέκταση του (παρ-8, εγκ-2, Υ1γ/Γ.Π/οικ. 4476/ ) «.έχοντας θέσει σε λειτουργία τη μουσική του καταστήματος με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος σε ηχοστάθμη 84db αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου 80 db» Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση της με αρ. 206/ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010), λόγω επέκτασης του καταστήματος. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ αριθ. 189/2013 αποφάσισε κατά πλειοψηφία Την παραπομπή του θέματος στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Χριστοδούλου Μοχαήλ, ώστε να προσμετρηθεί η παράβαση για υπέρβαση του ορίου των 80db στον αριθμό παραβάσεων του καταστήματος και όταν συμπληρώσει τον αριθμό των τριών παραβάσεων να επιβληθεί η προβλεπόμενη από την νομοθεσία ποινή, των δέκα (10) έως εξήντα (60)ημερών. Το λόγο έλαβε ο ενδιαφερόμενος ο οποίος ζήτησε αναβολή προκειμένου να του δοθεί η ευκαιρία να προσδιορίσει δικάσιμο Αναβάλλει τη λήψη απόφασης προκειμένου να προσδιοριστεί δικάσιμος 14 α) KOLOVOS YVONNE Αριθ. Πρωτ. 7931/2013 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος «Καφετέρια Πιτσαρία» ιδιοκτησίας Yvonne KOLOVOS στην οδό Ορφανίδου 37 ΣΧΕΤ : Τα με αρ. πρωτ. 1)1057/9/151-α 31/07-13 έγγραφο του Α/Τ. Ρόδου 2) 6133/ έγγραφο της Δνσης Δημόσιας υγείας προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα, διαπιστώθηκε αλλαγή κατηγορίας του (παρ-8, εγκ-2, Υ1γ/Γ.Π/οικ. 4476/ ) 1) «..έχοντας θέσει σε λειτουργία τη μουσική του κατ/τος σε ένταση 86db αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου 10

11 των 80db» 2) «..κατά τον έλεγχο έπαιζε μουσική. Οι πόρτες ήταν ανοιχτές και η μετρούμενη ηχοστάθμη εντός του καταστήματος ήταν 100db αντί των 80db που είναι το κανονικό. Στο δρόμο πριν την είσοδο του κατ/τος η μετρούμενη ηχοστάθμη ήταν 94db προερχόμενη από τη μουσική που έπαιζε μέσα στο κατάστημα» Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την με αρ. 248/ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010), λόγω αλλαγής κατηγορίας του εν λόγω καταστήματος. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ αριθ. 189/2013 αποφάσισε κατά πλειοψηφία Την παραπομπή του θέματος στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Χριστοδούλου Μοχαήλ, ώστε να προσμετρηθεί η παράβαση για υπέρβαση του ορίου των 80db στον αριθμό παραβάσεων του καταστήματος και όταν συμπληρώσει τον αριθμό των τριών παραβάσεων να επιβληθεί η προβλεπόμενη από την νομοθεσία ποινή, των δέκα (10) έως εξήντα (60)ημερών. 14 β) KOLOVOS YVONNE Αριθ. Πρωτ. 663/2014 ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΛΗΣΗ Η ΜΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Σας διαβιβάζουμε τo φάκελο του καταστήματος «καφετέρια-εστιατόριο-πιτσαρία» επί της οδού: Ορφανίδου αρ. 37 ιδιοκτησίας κα KOLOVOS YVONNE με αρ. αδείας 248/2011 για το οποίο σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο του Α.Τ.Ρ. με αρ. πρωτ. 1057/9/197, 1057/9/203 διαπιστώθηκε α) να έχει θέσει να λειτουργεί τη μουσική του καταστήματος με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος και ηχείων με ανοιχτές τις θύρες και σε ηχοστάθμη 106 bc μέγιστη επαναλαμβανόμενη αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου των 80 dc, β)να έχει θέσει σε πλήρη λειτουργία τη μουσική με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος και ηχείων σε ηχοστάθμη μέγιστη επαναλαμβανόμενη 104dc αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου 80dc. Η Υπ. Δόμησης κάλεσε τον ενδιαφερόμενο σε αντιρρήσεις με το υπ. αρ. 8883/2013. Σας παρακαλούμε για εισαγωγή ή μη της υπόθεσης και για λήψη απόφασης ανάκλησης-αφαίρεσης ή μη της σχετικής άδειας του καταστήματος, στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης βάση του άρθρου 73, παρ. 1, περ. α, υποπερ. 2 και άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010. Ο Δικηγόρος Ρόδου κ. Διακονής ζήτησε αναβολή της συζήτησης των θεμάτων 14 α και 14β, διότι ο πληρεξούσιος δικηγόρος του διοικουμένου κ. Αλεξανδρής αδυνατεί να παρευρεθεί στη Συνεδρίαση, διότι παρευρίσκεται στην κύρια ανάκριση. Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για την επόμενη συνεδρίαση, για τα 14 α και 14β θέματα, λόγω αδυναμίας παραστάσεως του πληρεξουσίου δικηγόρου του διοικουμένου κ. Αλεξανδρή στη συνεδρίαση, επειδή παρευρίσκεται στην κύρια ανάκριση. 15 (α) VAN ZUTPHEN FRANCISCA Αριθ. πρωτ. 8012/2013 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος «Μπαρ» ιδιοκτησίας Francisca VAN ZUTPHEN στην οδό Ορφανίδου 3-5 ΣΧΕΤ : Το με αρ.πρωτ.1020/5049/30-β 16/08/13 έγγραφο του Α/Τ Ρόδου προκύπτει από το σχετικό έγγραφο,(φωτοαντίγραφο του οποίου σας επισυνάπτουμε), διαπιστώθηκε αλλαγή κατηγορίας του (παρ-8, εγκ-2, Υ1γ/Γ.Π/οικ. 4476/ ) «..έχοντας θέσει σε λειτουργία τη μουσική του κατ/τος σε ένταση 82db αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου των 80db». Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την με αρ. 168/ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010), λόγω αλλαγής κατηγορίας του εν λόγω καταστήματος. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ αριθ. 189/2013 αποφάσισε κατά πλειοψηφία Την παραπομπή του θέματος στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Χριστοδούλου Μοχαήλ, ώστε να προσμετρηθεί η παράβαση για υπέρβαση του ορίου των 80db στον αριθμό παραβάσεων του καταστήματος και όταν συμπληρώσει τον αριθμό των τριών παραβάσεων να επιβληθεί η προβλεπόμενη από την νομοθεσία ποινή, των δέκα (10) έως εξήντα (60)ημερών. 15 (β) VAN ZUTPHEN FRANCISCA Αριθ. πρωτ. 8011/2013 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος «Μπαρ» ιδιοκτησίας Francisca VAN ZUTPHEN στην οδό Ορφανίδου 3-5 ΣΧΕΤ : Τα με αρ. πρωτ. 1057/9/169-α 05/08/13 έγγραφο του Α/Τ. Ρόδου 11

12 προκύπτει από το σχετικό έγγραφο, διαπιστώθηκε αλλαγή κατηγορίας του (παρ-8, εγκ-2, Υ1γ/Γ.Π/οικ. 4476/ ) «..έχοντας θέσει σε λειτουργία τη μουσική του κατ/τος σε ένταση 86db αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου των 80db». Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την με αρ. 168/ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010), λόγω αλλαγής κατηγορίας του εν λόγω καταστήματος. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ αριθ. 189/2013 αποφάσισε κατά πλειοψηφίατην παραπομπή του θέματος στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Χριστοδούλου Μοχαήλ, ώστε να προσμετρηθεί η παράβαση για υπέρβαση του ορίου των 80db στον αριθμό παραβάσεων του καταστήματος και όταν συμπληρώσει τον αριθμό των τριών παραβάσεων να επιβληθεί η προβλεπόμενη από την νομοθεσία ποινή, των δέκα (10) έως εξήντα (60)ημερών. Ο Δικηγόρος Ρόδου κ. Διακονής ζήτησε αναβολή της συζήτησης των θεμάτων 15 α και 15β, διότι ο πληρεξούσιος δικηγόρος του διοικουμένου κ. Αλεξανδρής αδυνατεί να παρευρεθεί στη Συνεδρίαση, διότι παρευρίσκεται στην κύρια ανάκριση. Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για την επόμενη συνεδρίαση, για τα 15 α και 15β θέματα, λόγω αδυναμίας παραστάσεως του πληρεξουσίου δικηγόρου του διοικουμένου κ. Αλεξανδρή στη συνεδρίαση, επειδή παρευρίσκεται στην κύρια ανάκριση. 16 (α) ΑΝΘΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ Αριθ. Πρωτ. 7928/2013 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος «Καφετέρια» ιδιοκτησίας Φώτιου ΑΝΘΟΥΛΑ επι της οδού Ι. Δραγούμη 26 ΣΧΕΤ : Τα με αρ. πρωτ. 1) 1057/9/155-α 02/08/13 και 2) 1057/9/167-α 05/08/13 έγγραφα-υποβολή δικογραφίας- του Α/Τ. Ρόδου προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα, διαπιστώθηκε αλλαγή κατηγορίας 1) «.έχοντας θέσει σε λειτουργία τη μουσική του κατ/τος με τις θύρες ανοιχτές» και 2) «..λειτουργούσε εσωτερικά του κατ/τος τη μουσική σε ηχοστάθμη 88db αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου των 80db» Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση της με αρ.121/ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010), του καταστήματος. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ αριθ. 189/2013 αποφάσισε κατά πλειοψηφία Την παραπομπή του θέματος για την παράβαση με α/α 2 στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Χριστοδούλου Μοχαήλ, ώστε να προσμετρηθεί η παράβαση για υπέρβαση του ορίου των 80db στον αριθμό παραβάσεων του καταστήματος και όταν συμπληρώσει τον αριθμό των τριών παραβάσεων να επιβληθεί η προβλεπόμενη από την νομοθεσία ποινή, των δέκα (10) έως εξήντα (60)ημερών. 16 (β) ΑΝΘΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ Αριθ. Πρωτ. 7926/2013 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος «Καφετέρια» ιδιοκτησίας Φώτιου ΑΝΘΟΥΛΑ επι της οδού Ι. Δραγούμη 26 ΣΧΕΤ : Το με αρ. πρωτ Φ (ΑΜ 729/3/81) έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου. προκύπτει από το σχετικό έγγραφο, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου δεν χορηγεί πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας στον ενδιαφερόμενο καθότι: 1.Η εγκεκριμένη μελέτη Πυροπροστασίας δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. 2.Υπάρχει κουζίνα με υγραέριο στο πατάρι το οποίο δεν φαίνεται πουθενά. Συνεπώς υπάρχει τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων βάσει των οποίων χορηγήθηκε η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση της με αρ.121/ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010), του καταστήματος. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ζήτησε την αναβολή της συζήτησης για τα θέματα 16 α και 16 β προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία στον διοικούμενο να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια και να προσκομίσει πιστοποιητικό πυρασφάλειας. 12

13 Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για τα θέματα 16 α και 16 β προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στον διοικούμενο να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια για εκδίκαση της υπ αριθ. 16 α υπόθεσης, καθώς επίσης να προσκομίσει πιστοποιητικό πυρασφάλειας. 17α ΘΡΗΣΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 7930/2013 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος «Καφετέρια Μπαρ» ιδιοκτησίας Παναγιώτη ΘΡΗΣΚΟΥ στην οδό Ορφανίδου 47 ΣΧΕΤ : Τα με αρ. πρωτ. 1)1057/9/181 14/08/13 2) 1057/9/153-α 01/08/13 και 3) 1020/6818/6-β 09/08/13 έγγραφα του Α/Τ. Ρόδου προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα, διαπιστώθηκε αλλαγή κατηγορίας του (παρ-8, εγκ-2, Υ1γ/Γ.Π/οικ. 4476/ ) 1) «..έχοντας θέσει σε λειτουργία τη μουσική του κατ/τος σε ένταση 87db αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου των 80db» 2) «..έχοντας θέσει σε λειτουργία τη μουσική του κατ/τος σε ένταση 85db αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου ορίου των 80db»και 3) «..έχοντας θέσει σε λειτουργία μουσική με ανοιχτές τις θύρες του κατ/τος» Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την με αρ. 457/ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010), λόγω αλλαγής κατηγορίας του εν λόγω καταστήματος. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ αριθ. 189/2013 αποφάσισε κατά πλειοψηφία Την παραπομπή του θέματος για τις παραβάσεις με α/α 1 και 2 στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Χριστοδούλου Μοχαήλ, ώστε να προσμετρηθεί η παράβαση για υπέρβαση του ορίου των 80db στον αριθμό παραβάσεων του καταστήματος και όταν συμπληρώσει τον αριθμό των τριών παραβάσεων να επιβληθεί η προβλεπόμενη από την νομοθεσία ποινή, των δέκα (10) έως εξήντα (60)ημερών. 17 β) ΘΡΗΣΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αριθ. Διαβ. 660/2014 ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΛΗΣΗ Η ΜΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Σας διαβιβάζουμε τo φάκελο του καταστήματος «καφετέρια-μπαρ» επί της οδού: Ορφανίδου αρ. 49 ιδιοκτησίας «ΘΡΗΣΚΟΥ Παναγιώτη» με αρ. αδείας 312/2013 για το οποίο σύμφωνα με τα συνημμένο έγγραφο 1057/9/226-α,του Α.Τ.Ρ. βρέθηκε να λειτουργεί χωρίς άδεια μουσικής και έχοντας θέσει σε λειτουργία & σε υψηλή ένταση τη μουσική 89/dc αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου 80/dc διαταράσσοντας την ησυχία των περιοίκων. Η Υπ. Δόμησης κάλεσε τον ενδιαφερόμενο σε αντιρρήσεις με το υπ. αρ. 8875/2013. Σας παρακαλούμε για εισαγωγή ή μη της υπόθεσης και για λήψη απόφασης ανάκλησης-αφαίρεσης ή μη της σχετικής άδειας του καταστήματος, στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης βάση του άρθρου 73, παρ. 1, περ. α, υποπερ. 2 και άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010. Ο ενδιαφερόμενος ζήτησε αναβολή διότι λόγω απουσίας του στην Αυστραλία δεν έχει ενημερωθεί για τις υποθέσεις, προκειμένου να προσκομίσει στην Επιτροπή τα απαραίτητα έγγραφα. Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για τα υπ αριθ. 17 α και 17β θέματα για την επόμενη συνεδρίαση προκειμένου να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα. 18 α) ΚΥΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 7590/2013. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος «Κέντρο διασκέδασης με συγκρότηση μπαρ» ιδιοκτησίας Φώτη ΚΥΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ στην οδό Ορφανίδου 38 ΣΧΕΤ : Το με αρ. πρωτ. 1020/1984/54-Β/ έγγραφο του ΑΤ Ρόδου προκύπτει από το σχετικό έγγραφο, διαπιστώθηκε τροποποίηση των όρων λειτουργίας του (παρ-8, εγκ-2, Υ1γ/Γ.Π/οικ. 4476/ ) «..έχοντας θέσει σε λειτουργία τη μουσική με χρήση στερεοφωνικού και ηχείων σε ηχοστάθμη 104 db αντί του μέγιστου επιτρεπομένου των 100 db και έχοντας αφήσει τις θύρες του καταστήματος ανοιχτές». Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την με αρ. 1020/7114/2-α/10/1994 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010), του εν λόγω καταστήματος. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ αριθ. 189/2013 αποφάσισε κατά πλειοψηφία Την παραπομπή του θέματος στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Χριστοδούλου Μιχαήλ, ώστε να προσμετρηθεί η παράβαση για υπέρβαση του ορίου των 80db στον αριθμό παραβάσεων του καταστήματος και όταν 13

14 συμπληρώσει τον αριθμό των τριών παραβάσεων να επιβληθεί η προβλεπόμενη από την νομοθεσία ποινή, των δέκα (10) έως εξήντα (60)ημερών. 18 β) ) ΚΥΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 649/2014 ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΛΗΣΗ Η ΜΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Σας διαβιβάζουμε τo φάκελο του καταστήματος «κέντρο διασκέδασης με συγκρότηση σνακ μπαρ» επί της οδού: Ορφανίδου αρ. 38 ιδιοκτησίας κου ΚΥΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ Φωτίου με αρ. αδείας 1020/7114/2-α για το οποίο σύμφωνα με τα συνημμένα έγγραφα του Α.Τ.Ρ. με αρ. πρωτ. 1057/9/196 διαπιστώθηκε να λειτουργεί τη μουσική του καταστήματος με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος και ηχείων σε ένταση 85/db πάνω από το όριο της μέγιστης ηχοστάθμης των 80db τροποποιώντας έτσι τους όρους της Α.Ι.Λ. Η Υπ. Δόμησης κάλεσε τον ενδιαφερόμενο σε αντιρρήσεις με το υπ. αρ. 445/2014. Σας παρακαλούμε για εισαγωγή ή μη της υπόθεσης και για λήψη απόφασης ανάκλησης-αφαίρεσης ή μη της σχετικής άδειας του καταστήματος, στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης βάση του άρθρου 73, παρ. 1, περ. α, υποπερ. 2 και άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/ γ) ΚΥΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.8879/2013 ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΛΗΣΗ Η ΜΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Σας διαβιβάζουμε τo φάκελο του καταστήματος «κέντρο διασκέδασης με συγκρότηση μπαρ» με αρ. αδείας 1020/7114/2-α επί της οδού: Ορφανίδου αρ. 38 ιδιοκτησίας κ. ΚΥΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΙΟΥ για το οποίο σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο της Δημοτικής Αστυνομίας με αριθμ. πρωτ.: 2/99311/2012 διαπιστώθηκε ότι λειτουργεί έχοντας θέσει σε λειτουργία εντός αυτού στερεοφωνικό συγκρότημα με ενισχυτή και ηχεία έχοντας ανοικτές πόρτες και στερούμενος αδείας Α.Ε.Π.Ι. H Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης με το υπ. αρ. 7900/2013 κάλεσε τον ενδιαφερόμενο για αντιρρήσεις τις οποίες και κατέθεσε με την υπ. αρ. 7955/2013 αίτηση του, όπως και την απόδειξη πληρωμής της Α.Ε.Π.Ι. Σας παρακαλούμε για εισαγωγή ή μη της υπόθεσης και για λήψη απόφασης ανάκλησης ή μη της σχετικής άδειας του καταστήματος, στην ημερήσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης βάση του άρθρου 73, παρ. 1, περ. α, υποπερ. 2 και άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010. Ο Νομικός Σύμβουλος κ. Γιαννακός ζήτησε αναβολή για να μελετήσει την υπόθεση Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για τις υποθέσεις 18 α, 18β και 18γ για την επόμενη συνεδρίαση, σύμφωνα με την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου 19 α) ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αριθ. Πρωτ. 7989/2013 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος «Αναψυκτήριο άνευ παρασκευαστηρίου» ιδιοκτησίας Γεωργίου ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ επί της οδού Ορφανίδου 40 ΣΧΕΤ : Το με αρ. πρωτ. 1020/1442/27-β 16/08/13 έγγραφο του Α/Τ. Ρόδου Σας διαβιβάζουμε το φάκελο της υπόθεσης του καταστήματος του θέματος, για το οποίο, όπως προκύπτει από το σχετικό έγγραφο διαπιστώθηκε αλλαγή κατηγορίας «έχοντας θέσει σε λειτουργία τη μουσική του με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος σε ένταση 82db δηλαδή πάνω από το όριο της μέγιστης επιτρεπόμενης ηχοστάθμης (80db)» Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση της με αρ.1020/1442/2-γ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, (παρ-1, αρθ-73 και παρ-3, αρθ-75 του Ν-3852/2010),λόγω αλλαγής κατηγορίας του καταστήματος. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ αριθ. 189/2013 αποφάσισε κατά πλειοψηφία Την παραπομπή του θέματος στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Χριστοδούλου Μιχαήλ, ώστε να προσμετρηθεί η παράβαση για υπέρβαση του ορίου των 80db στον αριθμό παραβάσεων του καταστήματος και όταν συμπληρώσει τον αριθμό των τριών παραβάσεων να επιβληθεί η προβλεπόμενη από την νομοθεσία ποινή, των δέκα (10) έως εξήντα (60)ημερών. 19 β) ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αριθ. Διαβ. 668/2014 ΘΕΜΑ : Τροποποίηση των όρων λειτουργίας καταστήματος «αναψυκτήριο άνευ αρασκευαστηρίου»,ιδιοκτησίας Παπαβασιλείου Γεωργίου, στην οδό: Ορφανίδου αρ. 40 Σχετ. : Το με αρ. πρωτ. 1057/9/ έγγραφο του Α.Τ. Ρόδου Σας διαβιβάζουμε τo φάκελο της υπόθεσης του καταστήματος του θέματος, για το οποίο, όπως προκύπτει από το σχετικό έγγραφο, διαπιστώθηκε αλλαγή του ( παρ.-8,εγκ.-2 Υ1γ/Γ.Π/οικ 4476/ ) «14

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 10/13-09-2013.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 10/13-09-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 10/13-09-2013. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 13/09/2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 14/24-10-2011.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 14/24-10-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 14/24-10-2011. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 24/10/2011 ηµέρα ευτέρα και ώρα 09:30

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 8/4-7-2012.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 8/4-7-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 8/4-7-2012. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 04/07/2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 09:30

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες: 1) Μπούκλας Ηλίας- Μέλος 2) Μπαράκας Αθανάσιος - Μέλος 3) Καρίκης Ευστράτιος Αντιδήμαρχος- Μέλος. Περίληψη

Απόντες: 1) Μπούκλας Ηλίας- Μέλος 2) Μπαράκας Αθανάσιος - Μέλος 3) Καρίκης Ευστράτιος Αντιδήμαρχος- Μέλος. Περίληψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 7/6-6-2012 Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 06/06/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/05-07-2013.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/05-07-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/05-07-2013. Στη Ρόδο και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ένωσης ήµων Νοτίου Αιγαίου Παραρτήµατος Ρόδου

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 17/10/2011 ηµέρα ευτέρα και ώρα 09:30

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/03-7-2014.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/03-7-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/03-7-2014. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 03-07-2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 09:30

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 3/29-03-2013..

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 3/29-03-2013.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 3/29-03-2013.. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 29/03/2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 9/21-9-2012.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 9/21-9-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 9/21-9-2012. Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 21/09/2012 ημέρα Παρασκευή και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/9-4-2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/9-4-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/9-4-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 09/04/2012 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 01/27-01-2012

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 01/27-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 01/27-01-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 27/01/2012 ηµέρα Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ του Δήμου Παγγαίου

της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ του Δήμου Παγγαίου Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ Πράξη αριθμ. 1 / 17-01-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου Στην Ελευθερούπολη, έδρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ηµοτική Ενότητα Σάµης

ΠΡΟΣ: ηµοτική Ενότητα Σάµης Αργοστόλι 16-1-2012 Αριθ. Πρωτ.: 49228/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη : 2671022933 : 2671028515

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 15/30-11-2011.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 15/30-11-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 15/30-11-2011. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 30/11/2011 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Πράξη αριθμ. 5 / 18-04-2013

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Πράξη αριθμ. 5 / 18-04-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ Πράξη αριθμ. 5 / 18-04-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου Στην Ελευθερούπολη, έδρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 118/2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 118/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 22 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 11ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 118/2014 Θέμα: Εισήγηση για έκδοση κανονισμού λειτουργίας μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ(δικ/νος) 10. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικ/νος)

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ(δικ/νος) 10. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικ/νος) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 15-3-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 11/15-3-2013 Αριθ. Απόφασης: 153/15-3-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 11-4-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Πράξη αριθμ. 2 / 08-02-2013

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Πράξη αριθμ. 2 / 08-02-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ Πράξη αριθμ. 2 / 08-02-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου Στην Ελευθερούπολη, έδρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 13 Ιανουαρίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 13 Ιανουαρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 13 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1 Στο Αίγιο και

Διαβάστε περισσότερα

Αργοστόλι 31-3-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αργοστόλι 31-3-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αργοστόλι 31-3-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα. Αγγελική Πεφάνη Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 06/6-5-2011

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 06/6-5-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 06/6-5-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 6/5/2011 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ -----------------------------------------------

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 23-5-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό 12 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 10-8-2015.

Απόσπασμα από το πρακτικό 12 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 10-8-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμ.Αποφ. 38/2015 Απόσπασμα από το πρακτικό 12 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 10-8-2015.

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 25-7-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 13722 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 2. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 2. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 10/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τµήµα Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων

ΠΡΟΣ: Τµήµα Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων Αργοστόλι 18-9-2012 Αριθ. Πρωτ.: 34370 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη : 2671022933 : 2671028515

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 138/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 138/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 138/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 16/08-07-2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση πρακτικού Νο 1 αποσφράγισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Πρακτικό της με αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ιεύθυνση ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών Γραφείο: ηµοτικού Συµβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ιεύθυνση ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών Γραφείο: ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ιεύθυνση ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών Γραφείο: ηµοτικού Συµβουλίου Ταχ. Κώδικας 220 01 Άστρος Πληροφορίες : Γεώργιος Ν. Τερζάκης Τηλ.: 27553

Διαβάστε περισσότερα