ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Οινόης 6 ΤΚ Μαραθώνας Αριθ. Απόφασης Ε.Π.Ζ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Περίληψη Περί ανάκλησης αδείας καταστήματος του κ. Βλαχάκη Κωνσταντίνου Στο Μαραθώνα σήμερα 1 Αυγούστου 2011 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00 μμ. Στην αίθουσα Γραφείου Δημάρχου Δήμου Μαραθώνος ήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Μαραθώνα Δήμου Μαραθώνος μετά την από πρόσκληση του προέδρου αυτής κ. Ιορδάνη Λουίζου και αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι ήταν παρόντες οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ Λουίζος Ιορδάνης Πρόεδρος Λάσκος Κων/νος Μέλος Μεγαγιάννης Βασίλειος Μέλος Ιωνάς Νικόλαος Μέλος ΑΠΟΝΤΕΣ Αρμάος Ιάκωβος Μέλος Μπούσουλας Ιωάννης Αντ/δρος Πιοτόπουλος Ανέστης Μέλος Στην Συνεδρίαση τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Ιωάννου Αλεξάνδρα υπάλληλο Δήμου Ο Πρόεδρος προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πρότεινε την συζήτηση προ ημερήσιας διάταξης (1) ενός εκτάκτου θέματος του οποίου η συζήτηση έγινε ομόφωνα αποδεκτή. 1 ο ΕΚΤΑΚΤΟ: Περί χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΠΑΡ) της Ζαγάρη Αρετής του Δημητρίου, στην Λεωφ. Ποσειδώνος 142 στο Ριζάρι του Δήμου Μαραθώνος, Δημοτικής Κοινότητας Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι: Στις μετά από ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό που διεξήγε η ΔΕΠΑ,για εκμετάλλευση κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 20 τμ με αντικείμενο εργασιών την εκμετάλλευση << αναψυκτηρίου περιπτέρου >> στο τέρμα της οδού Ποσειδώνος, (περιοχή Μπρεξίζα) πλειοδότης ανακηρύχτηκε ο κ. Βλαχάκης Κωνσταντίνος. Στις υπογράφηκε από τον κ. Απόστολο Νικολάου, σαν εκπροσώπου της ΔΕΠΑ, και του κ. Βλαχάκη, μισθωτήριο, το οποίο κατατέθηκε στη Δ.Ο.Υ. Παλλήνης. Στο αρ. 2 του Μισθωτηρίου διάρκεια της Μίσθωσης οριζόταν τα τέσσερα έτη, ήτοι, ξεκινούσε την και έληγε στις

2 Στο κεφ. 5 παρ. 1 αναφερόταν ότι : << ο μισθωτής υποχρεούται να κατασκευάσει το περίπτερο αναψυκτήριο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προκήρυξης>> Στο κεφ. 6, αρ. 1 ορίζεται ότι : «η σιωπηρή αναμίσθωση ή παράταση του χρόνου της μίσθωσης αποκλείονται και σε καμία περίπτωση δε θα θεωρηθεί ως αναμίσθωση ή παράταση της διάρκειας η από οποιαδήποτε αιτία, τυχόν, παραμονή του μισθωτή στο μίσθιο μετά τη λήξη της μίσθωσης». Στο αρ 3. ορίζεται: «κατά τη λήξη της παρούσας μίσθωσης ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει αμελλητί το μίσθιο». Ο κ. Βλαχάκης και ενώ έχουν παρέλθει περισσότεροι των τριών μηνών δεν έχει παραδώσει το μίσθιο, όπως όφειλε, σύμφωνα με τις παρ του κεφ. 6 του Μισθωτηρίου. Επιπλέον δεν ανταποκρίθηκε στο αρ / έγγραφο του Δήμου Μαραθώνος με το οποίο η Δημοτική Αρχή του ζητούσε να επανέλθει στη νομιμότητα. Το αρ. 970 του Αστικού Κώδικα δίνει το δικαίωμα στην αρχή, στην κυριότητα της οποίας βρίσκεται το κοινόχρηστο πράγμα, να παραχωρεί σε ιδιώτες δικαιώματα επ αυτού και να εισπράττει τέλη. Το αρ. 13 του ΒΔ 24-9/ ορίζει << ότι τα τμήματα των κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσεως καθορίζονται δι αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου >> και ουδεμία τέτοια απόφαση έχει ληφθεί για το συγκεκριμένο χώρο για το 2011, ως εκ τούτου ο κ. Βλαχάκης καταλαμβάνει το χώρο χωρίς άδεια. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 1 του ΠΔ 180/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από τη παρ. 1 του αρ. μόνου του ΠΔ 231/89 απαραίτητο δικαιολογητικό για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας των καταστημάτων είναι << οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα ή μίσθωση του ακινήτου >>. Απαραίτητη προϋπόθεση για λειτουργία καταστήματος (εκτός των άλλων ) είναι η ΝΟΜΙΜΗ κατοχή του χώρου όταν πρόκειται να λειτουργήσει το κατάστημα ( ΣτΕ 3939/97 ). Συνεπώς η αρ. 684/ 2001 άδεια καταστήματος << Αναψυκτήριο περίπτερο >> στο όνομα του Βλαχάκη Κωνσταντίνου χορηγήθηκε νομίμως, πλην όμως δεν υφίστανται πλέον οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή η άδεια. Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω το Σώμα θα πρέπει να αποφασίσει για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας καταστήματος. Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Μαραθώνα έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση. Αποφασίζουν Ομόφωνα Την παραπομπή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης σύμφωνα με το αρθ. 73 ν. 3852/2010 παρ. 4. Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό Ε.Π.Ζ Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως λύνεται η συνεδρίαση. Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΟΥΙΖΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΙΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Οινόης 6 ΤΚ Μαραθώνας Αριθ. Απόφασης Ε.Π.Ζ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Περίληψη Περί προσωρινής αφαίρεσης αδείας καταστήματος μπαρ restaurant επί της Λεωφ. Ποσειδώνος και Ελ. Βενιζέλου στην Ν. Μάκρη ιδιοκτησίας Ι. Ιωάννου Α. Τριανταφυλλάκη με την επωνυμία TEATRO Στο Μαραθώνα σήμερα 1 Αυγούστου 2011 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00 μμ. Στην αίθουσα Γραφείου Δημάρχου Δήμου Μαραθώνος ήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Μαραθώνα Δήμου Μαραθώνος μετά την από πρόσκληση του προέδρου αυτής κ. Ιορδάνη Λουίζου και αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι ήταν παρόντες οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ Λουίζος Ιορδάνης Πρόεδρος Λάσκος Κων/νος Μέλος Μεγαγιάννης Βασίλειος Μέλος Ιωνάς Νικόλαος Μέλος ΑΠΟΝΤΕΣ Αρμάος Ιάκωβος Μέλος Μπούσουλας Ιωάννη Αντ/δρος Πιοτόπουλος Ανέστης Μέλος Στην Συνεδρίαση τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Ιωάννου Αλεξάνδρα υπάλληλο Δήμου Ο Πρόεδρος προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πρότεινε την συζήτηση προ ημερήσιας διάταξης (1) ενός εκτάκτου θέματος του οποίου η συζήτηση έγινε ομόφωνα αποδεκτή. 1 ο ΕΚΤΑΚΤΟ: Περί χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΠΑΡ) της Ζαγάρη Αρετής του Δημητρίου, στην Λεωφ. Ποσειδώνος 142 στο Ριζάρι του Δήμου Μαραθώνος, Δημοτικής Κοινότητας Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι: Μετά από έλεγχο που διενήργησε, το Αστ. Τμήμα Ν. Μάκρη βεβαίωσε σε βάρος των αναφερομένων τις ανωτέρω παραβάσεις που αφορούν την λειτουργία μουσικής χωρίς άδεια στο κατάστημά τους που βρίσκεται επί της οδού Λ. Ποσειδώνος και Ελ. Βενιζέλου στη Ν. Μάκρη.

4 Οι παραβάσεις είναι συνεχόμενες, κατ εξακολούθηση και οι ιδιοκτήτες δεν συμμορφώθηκαν και δεν ανταποκρίθηκαν στο έγγραφο του Δημάρχου (19153/11 ) με το οποίο κλήθηκαν να ενημερωθούν για τη διαδικασία έκδοσης άδεια μουσικής και να εκφέρουν την άποψή τους. Επιπλέον η Αστυνομία έχει γνωστοποιήσει στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και στο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας τις παραβάσεις. Η Δημοτική Αρχή είναι υποχρεωμένη να τις λάβει υπόψη της και να προχωρήσει στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων. Μετά τα ανωτέρω θα πρέπει να προχωρήσουμε στην προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος η οποία πραγματώνεται με τη σφράγιση του καταστήματος η οποία γίνεται με εντολή του Δημάρχου από τη Δημοτική Αστυνομία Η χρονική διάρκεια της προσωρινής αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας του καταστήματος μπορεί να εκτείνεται από δέκα (10) έως εξήντα (60) ημέρες. Η μη λήψη απόφαση διοικητικής ποινής, η οποία προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 2 και την παρ. 1 του άρθρου 4 του ΠΔ 180/79, αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα και παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται κατά τις διατάξεις των άρθρων 142 και 143 του ΚΔΚ και κατά το άρθρο 259 ΠΚ (άρθρο 80 παρ. 6 ΚΔΚ). Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Μαραθώνα έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση. Αποφασίζουν Ομόφωνα Την παραπομπή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης σύμφωνα με το αριθ. 73 ν. 3852/2010 παρ. 4. Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό Ε.Π.Ζ Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως λύνεται η συνεδρίαση. Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΟΥΙΖΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Οινόης 6 ΤΚ Μαραθώνας Αριθ. Απόφασης Ε.Π.Ζ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Περίληψη Περί σφράγισης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (open bar ) της κ. Μπάτρη Βασιλικής του Χρήστου στην οδό Φειδιππίδου στην θέση Βαλαρία Καμίνια Στο Μαραθώνα σήμερα 1 Αυγούστου 2011 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00 μμ. Στην αίθουσα Γραφείου Δημάρχου Δήμου Μαραθώνος ήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Μαραθώνα Δήμου Μαραθώνος μετά την από πρόσκληση του προέδρου αυτής κ. Ιορδάνη Λουίζου και αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι ήταν παρόντες οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ Λουίζος Ιορδάνης Πρόεδρος Λάσκος Κων/νος Μέλος Μεγαγιάννης Βασίλειος Μέλος Ιωνάς Νικόλαος Μέλος ΑΠΟΝΤΕΣ Αρμάος Ιάκωβος Μέλος Μπούσουλας Ιωάννη Αντ/δρος Πιοτόπουλος Ανέστης Μέλος Στην Συνεδρίαση τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Ιωάννου Αλεξάνδρα υπάλληλο Δήμου Ο Πρόεδρος προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πρότεινε την συζήτηση προ ημερήσιας διάταξης (1) ενός εκτάκτου θέματος του οποίου η συζήτηση έγινε ομόφωνα αποδεκτή. 1 ο ΕΚΤΑΚΤΟ: Περί χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΠΑΡ) της Ζαγάρη Αρετής του Δημητρίου, στην Λεωφ. Ποσειδώνος 142 στο Ριζάρι του Δήμου Μαραθώνος, Δημοτικής Κοινότητας Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι: Σας γνωρίζω ότι το Α.Τ. Μαραθώνα με τα υπ αριθ. 1020/8630/41-α/ , 1020/8630/42-α/ , 1020/8630/43-α/ , 1020/8630/44-α/ , 1020/8630/45-α/ , 1020/8630/46-α/ και 1020/8630/47-α/ έγγραφά του που κοινοποιήθηκαν πρόσφατα στο Δήμο, μας ενημέρωσε ότι βεβαιώθηκαν ισάριθμες παραβάσεις σε βάρος της κ. Μπάτρη Βασιλικής του Χρήστου, διότι, μετά από έλεγχο στην οδό Φειδιππίδου 60 στην θέση «ΒΑΛΑΡΙΑ-ΚΑΜΙΝΙΑ» της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Μαραθώνος, διαπιστώθηκε να λειτουργεί ως ιδιοκτήτρια κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (OPEN BAR), χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

6 Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Δήμος μας απέστειλε στην κ. Μπάτρη Βασιλική του Χρήστου την υπ αριθ / ειδοποίηση με την οποία την καλούσε εντός καθορισμένης προθεσμίας να αναφέρει τις αντιρρήσεις της σε σχέση με την επικείμενη σφράγιση. Μετά την αποστολή της ειδοποίησης, το Α.Τ Μαραθώνα απέστειλε άλλα δύο έγγραφά του που αφορούν ισάριθμες παραβάσεις για έλλειψη άδεια λειτουργίας για το κατάστημα της κ. Μπάτρη Βασιλικής, τα υπ αριθ. 1020/8630/49-α/ και 1020/8630/52-α/ (συνολικά 9 παραβάσεις). Η κ. Μπάτρη απάντησε με το υπ αριθ / έγγραφό της, όπου ισχυρίζεται, μεταξύ άλλων, ότι «για να μπορέσω εκ νέου να βγάλω άδεια λειτουργίας για το κατάστημά μου έπρεπε να «λύσω» τα προβλήματα των αυθαιρεσιών», ότι «. η Πολεοδομία Ανατολικής Αττικής έκανε δεκτό το φάκελο ο οποίος και βρίσκεται στο τελικό στάδιο έκδοσης της άδειας» και αιτείται «όπως μου δώσετε εύλογο χρόνο για την διαδικαστική αποπεράτωση των εγγράφων». Το σχετικό έγγραφο επισυνάπτεται από φ/γραφο αριθμού πρωτοκόλλου κατάθεσης στην Πολεοδομία Δήμου Παλλήνης και φ/γραφο του υπ αριθ. 6789/ υπηρεσιακού σημειώματος της Πολεοδομίας Δήμου Παλλήνης στο οποίο γίνεται αναφορά σε κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισμάτων στη οδό Φειδιππίδου 60 στη παραλία Μαραθώνα. Τα σχετικά έγγραφα είναι στην διάθεση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο παρελθόν το ανωτέρω κατάστημα είχε σφραγιστεί σύμφωνα με την υπ αριθ. 121/ απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής για ανάκληση της άδειας λειτουργίας του και την υπ αριθ. 7028/172/ αντίστοιχη απόφαση Δημάρχου για σφράγιση του, λόγω των υπ αριθ. 1020/8630/25-Α/ , 1020/8630/26-Β/ και 1020/8630/27-Β/ βεβαιωμένων παραβάσεων από το Α.Τ. Μαραθώνα. Σύμφωνα με τις τότε παραβάσεις, το κατάστημα είχε διαπιστωθεί να λειτουργεί ως OPEN BAR χωρίς άδεια και όπως ανέφερε τότε η αστυνομία «. Η χορηγηθείσα υπ αριθ. 6769/100/ άδεια ίδρυσης και λειτουργίας δεν είχε καμία σχέση με το κατάστημα που λειτουργεί καθόσον πρόκειται για διαφορετικό κατάστημα το οποίο βρισκόταν πλησίον και έχει κατεδαφιστεί με όλους τους βοηθητικούς χώρους -παρασκευαστήριο-τουαλέτες. Όπως εξακριβώθηκε, το κατάστημα που λειτουργεί δεν είχε τουαλέτες μόνιμης κατασκευής αλλά οι πελάτες εξυπηρετούνται σε χημικές τουαλέτες». Σύμφωνα με τα ίδια έγγραφα, αλλά και με το υπ αριθ. 1020/8630/27-Β/ σχετικό, προέκυπτε επίσης ανάπτυξη πρόσθετων τραπεζοκαθισμάτων, λειτουργία ψυγείων στο υπαίθριο χώρο, πώληση προϊόντων κατά παράβαση της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης, κ.λπ. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η τότε δημαρχιακή επιτροπή είχε εκδώσει την προαναφερόμενη απόφαση για ανάκληση της άδειας και το κατάστημα είχε σφραγιστεί με την αντίστοιχη απόφαση δημάρχου. Η σφράγιση είχε πραγματοποιηθεί την , όπως προκύπτει από την υπ αριθ. 7448/ έκθεση σφράγισης της δημοτικής αστυνομίας. Οι ενέργειες της δημοτικής αστυνομίας είχαν κοινοποιηθεί εγγράφως εκείνη την εποχή στο Α.Τ. Μαραθώνα. Εν συνεχεία, το Δ.Σ. Μαραθώνα είχε λάβει την υπ αριθ. 165/ απόφαση για χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για λειτουργία κινητής καντίνας (η σχετική άδεια δεν χορηγήθηκε από τον τότε Δήμαρχο λόγω οφειλών της επιχείρησης στο τέλος 0,5 %- σύμφωνα με το άρθρο 285 του νόμου 3463/2006). Την ίδια χρονιά (2010) βεβαιώθηκε σειρά παραβάσεων για έλλειψη άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, χωρίς να προχωρήσει ο δήμος σε σφράγιση της κινητής καντίνας.

7 Έκτοτε, το ανωτέρω κατάστημα λειτουργεί χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ως OPEN BAR, όπως προκύπτει από τις προαναφερόμενες εννέα (9) βεβαιωμένες παραβάσεις, πιθανόν έχοντας παραβιάσει την σφράγιση που είχε πραγματοποιηθεί την Να σημειωθεί ότι στον δήμο μας έχει περιέλθει το υπ αριθ. 08/Δ.Τ.Α./11432/ έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής (επισυναπτόμενο από την από αναφορά του κ. Μπουρνούς Γεώργιου, την υπ αριθ. 7448/ έκθεση σφράγισης, το υπ αριθ /09/ διαβιβαστικό της Πολεοδομίας Ανατολικής Αττικής και την σχετική έκθεση αυτοψίας). Ο κ. Μπουρνούς Γεώργιος είχε αποστείλει στην περιφέρεια (Ανατολικής τότε) Αττικής και την από σχετική αναφορά-καταγγελία του για το συγκεκριμένο κατάστημα, η οποία είχε αποσταλεί στον δήμο μας. Επίσης, στοιχεία για το εν λόγω κατάστημα είχε ζητήσει και το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης με το υπ αριθ. Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Φ.2/30/5928/ έγγραφό του. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο Δήμαρχος, εντός προθεσμίας 15 ημερών από την συνδρομή των προϋποθέσεων, παρέχει την εντολή για την σφράγιση καταστημάτων χωρίς άδεια λειτουργίας (Ν. 3463/2006 άρθρο 80 παρ. 6.) Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η άποψη της υπηρεσίας είναι ότι δεν συντρέχει λόγος επανασφράγισης του καταστήματος από τον δήμο μας και ότι η τυχόν παραβίαση της σφράγισης του και λειτουργία του παρανόμως είναι πλέον αρμοδιότητα της αστυνομίας. Ο φάκελος περιλαμβάνει την σχετική αλληλογραφία, και είναι στην διάθεση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ε Τ Α Ι Η λήψη απόφασης για το θέμα της σφράγισης του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (OPEN BAR), της κ. Μπάτρη Βασιλικής του Χρήστου, στην οδό Φειδιππίδου 60 στην θέση «ΒΑΛΑΡΙΑ-ΚΑΜΙΝΙΑ» Μαραθώνα της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Μαραθώνα έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση. Αποφασίζουν Ομόφωνα Την παραπομπή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης σύμφωνα με το αρθ. 73 ν. 3852/2010 παρ. 4. Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό Ε.Π.Ζ Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως λύνεται η συνεδρίαση. Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΟΥΙΖΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Οινόης 6 ΤΚ Μαραθώνας Αριθ. Απόφασης Ε.Π.Ζ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Περίληψη Περί χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΠΑΡ) της Ζαγάρη Αρετής του Δημητρίου, στην Λεωφ. Ποσειδώνος 142 στο Ριζάρι του Δήμου Μαραθώνος, Δημοτικής Κοινότητας Στο Μαραθώνα σήμερα 1 Αυγούστου 2011 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00 μμ. Στην αίθουσα Γραφείου Δημάρχου Δήμου Μαραθώνος ήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Μαραθώνα Δήμου Μαραθώνος μετά την από πρόσκληση του προέδρου αυτής κ. Ιορδάνη Λουίζου και αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι ήταν παρόντες οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ Λουίζος Ιορδάνης Πρόεδρος Λάσκος Κων/νος Μέλος Μεγαγιάννης Βασίλειος Μέλος Ιωνάς Νικόλαος Μέλος ΑΠΟΝΤΕΣ Αρμάος Ιάκωβος Μέλος Μπουσούλας Ιωάννη Αντ/δρος Πιοτόπουλος Ανέστης Μέλος Στην Συνεδρίαση τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Ιωάννου Αλεξάνδρα υπάλληλο Δήμου Ο Πρόεδρος προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πρότεινε την συζήτηση προ ημερήσιας διάταξης (1) ενός εκτάκτου θέματος του οποίου η συζήτηση έγινε ομόφωνα αποδεκτή. 1 ο ΕΚΤΑΚΤΟ: Περί χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΠΑΡ) της Ζαγάρη Αρετής του Δημητρίου, στην Λεωφ. Ποσειδώνος 142 στο Ριζάρι του Δήμου Μαραθώνος, Δημοτικής Κοινότητας Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1 ο έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι: Η κ. Ζαγάρη Ελένη του Νικολάου με την υπ αριθμόν 9157/ αίτηση, ζητά την χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής για το κατάστημά της (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ- ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΠΑΡ), που βρίσκεται στην Λεωφόρο Ποσειδώνος 142 στο Ριζάρι του Δήμου Μαραθώνος, Δημοτική Κοινότητα Μαραθώνος, σύμφωνα με την υγειονομική διάταξη Α5/3010/85 Φ.Ε.Κ. 4/τβ/86 που αφορά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από θορύβους

9 μουσικής των κέντρων διασκέδασης κ.λπ. καταστημάτων, την ΥΜ/2010/90 εγκύκλιο Υπουργείου Υ.Π. & Κ.Α., τις διατάξεις του Ν.3463/2006, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, καθώς και με τον υπ αριθμόν 3029/ θετικό έλεγχο-αποτέλεσμα αυτοψίας της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου του Βόρειου Τομέα & Ανατολικής Αττικής. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ωράριο λειτουργίας της μουσικής καθορίζεται από την παρ. 3 του άρθρου 3 της 3/1996 Αστ. Διάταξης ως εξής: Α) Για την χειμερινή περίοδο μέχρι τη ώρα Β) Για τη θερινή περίοδο μέχρι τη ώρα και μπορεί να παραταθεί : Α) Μέχρι την ώρα για τα καταστήματα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο. Β) Μέχρι την ώρα για τα καταστήματα που λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο. Η παράταση δίδεται εφόσον το ζητήσει ο ενδιαφερόμενος, λαμβανομένων υπόψη τη θέση του καταστήματος σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, το είδος των μουσικών οργάνων και με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. Η κ. Ζαγάρη Αρετή του Δημητρίου προσφάτως υπέβαλλε την υπ αριθ / αίτηση για παράταση του ωραρίου λειτουργίας της μουσικής έως την 2.00 ώρα. Η άδεια την οποία αιτείται η ενδιαφερόμενη, κάνοντας χρήση των διατάξεων του άρθρου 5 της υπ αριθ / Κ.Υ.Α. (σύμφωνα με το οποίο η άδεια λειτουργίας μπορεί να ζητηθεί και για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο ή μικρότερο από αυτό που έχει προσδιορίσει ο Δήμος), αφορά τις θερινές περιόδους (1 η Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου) των ετών Η κ. Ζαγάρη Αρετή του Δημητρίου έχει καταβάλλει το ποσό του παράβολου που προβλέπεται από την υπ αριθ / απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για άδεια λειτουργίας μουσικής διάρκειας τριών ετών. Η άδεια χορηγείται από το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας (παρ. 1 του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 με θέμα «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»). Ο φάκελος είναι πλήρης δικαιολογητικών και είναι στη διάθεση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνα. Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ε Τ Α Ι Η έγκριση της έκδοσης άδειας λειτουργίας μουσικής (στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος) με ένταση ήχου 80 db (A) μέσα στο κατάστημα με κλειστές πόρτες και παράθυρα και για τις επιτρεπόμενες ώρες (επίσης δεν θα έχει ηχεία ή οποιαδήποτε άλλη πηγή εκπομπής μουσικής έξω από το κατάστημα), στο κατάστημα (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ- ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΠΑΡ) της κ. Ζαγάρη Αρετής του Δημητρίου, στην Λεωφόρο Ποσειδώνος 142 στο Ριζάρι του Δήμου Μαραθώνος, Δημοτική Κοινότητα Μαραθώνος, για τις θερινές περιόδους των ετών (1 η Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου). Επίσης, προτείνεται η έγκριση της παράτασης του ωραρίου λειτουργίας της μουσικής έως την 2.00 ώρα. Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Μαραθώνα έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση.

10 Αποφασίζουν Ομόφωνα Την έγκριση της έκδοσης άδειας λειτουργίας μουσικής (στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος) με ένταση ήχου 80 db (A) μέσα στο κατάστημα με κλειστές πόρτες και παράθυρα και για τις επιτρεπόμενες ώρες (επίσης δεν θα έχει ηχεία ή οποιαδήποτε άλλη πηγή εκπομπής μουσικής έξω από το κατάστημα), στο κατάστημα (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ- ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΠΑΡ) της κ. Ζαγάρη Αρετής του Δημητρίου, στην Λεωφόρο Ποσειδώνος 142 στο Ριζάρι του Δήμου Μαραθώνος, Δημοτική Κοινότητα Μαραθώνος, για τις θερινές περιόδους των ετών (1 η Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου). Επίσης, προτείνεται η έγκριση της παράτασης του ωραρίου λειτουργίας της μουσικής έως την 2.00 ώρα. ΗΤΟΙ: ΑΔΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΠΑΡ) ΤΗΣ ΖΑΓΑΡΗ ΑΡΕΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. Έχοντας υπόψη: α.- Τις διατάξεις των άρθρων 75, 80 και 86 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». β.- Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». γ. Τις υπ αριθ. 9157/ και 20446/ αιτήσεις της κ. Ζαγάρη Αρετής του Δημητρίου. δ.- Τις διατάξεις του άρθρου 41 της Α1Β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης. ε. - Τις διατάξεις του άρθρου 5 της Κ.Υ.Α /2007 (Φ.Ε.Κ. Β 246). στ.- Την Υγειονομική Διάταξη Α5/3010/85 (Φ.Ε.Κ. 4/τ.β./86) που αφορά «Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των κέντρων διασκέδασης κ.λ.π. καταστημάτων». ζ. - Τις διατάξεις της υπ αριθ. 3/96 Αστυνομικής Διάταξης, «μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας» όπως ισχύει. η.- Την υπ αριθ από βεβαίωση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου στο Νομό της Α.Ε.Π.Ι. (Ανώνυμης εταιρείας Πνευματικής Ιδιοκτησίας). θ. Την υπ αριθ από γνωμοδότηση της Δ/νσης Υγιεινής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής περί μέγιστης ηχοστάθμης. ι.- Την παρούσα απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνα. κ. - Την υπ αριθ / άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήματος (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΠΑΡ) της κ. Ζαγάρη Αρετής του Δημητρίου και της Γεωργίας, έτος γέννησης 1963 στην Αθήνα Αττικής, Αρ. Δελτίου Ταυτότητας Ξ /Α.Τ. Μαραθώνα, κατοίκου Μαραθώνα, οδός Κύπρου 14. λ. Το γεγονός ότι υποβλήθηκε το παράβολο των εκατόν πενήντα ευρώ (150) ευρώ (Σύμφωνα με την υπ αριθ / απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών).

11 Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε Στην κ. Ζαγάρη Αρετή του Δημητρίου, άδεια λειτουργίας ΜΟΥΣΙΚΗΣ (στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος) στο κατάστημα (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΠΑΡ) που βρίσκεται στην Λεωφόρο Ποσειδώνος 142 στο Ριζάρι του Δήμου Μαραθώνος, Δημοτική Κοινότητα Μαραθώνος, καθημερινά κατά την θερινή περίοδο (1 η Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου) μέχρι την 2.00 ώρα. Η άδεια δίδεται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: 1.- Απαγορεύεται η λειτουργία της μουσικής κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. 2.- Το στερεοφωνικό συγκρότημα θα είναι χαμηλής ισχύος και θα λειτουργεί με κλειστές πόρτες και παράθυρα και με κατάλληλο (αθόρυβο) σύστημα εξαερισμού της αίθουσας και κλιματισμού ώστε να μην δημιουργείται ηχορρύπανση στον περιβάλλοντα χώρο. 3.- Δεν θα τοποθετηθούν ηχεία ή τηλεόραση ή οποιαδήποτε άλλη πηγή εκπομπής μουσικής έξω από το κατάστημα. 4.- Η ένταση της μουσικής μέσα στο κατάστημα δεν θα ξεπερνά σε καμία περίπτωση τα 80 db(a). Κάθε παράβαση των παραπάνω όρων συνεπάγεται, εκτός από την ποινική δίωξη και την αφαίρεση ή ανάκληση της παρούσας αδείας σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ αριθμ. 3/1996 Αστυνομικής Διάταξης. Η παρούσα άδεια ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκεται εν ισχύ η άδεια δημόσιας εκτέλεσης που χορηγεί ο αρμόδιος Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης. Η κάτοχος της οφείλει να προσκομίσει στην υπηρεσία μας, πριν από την λήξη ισχύος της άδειας δημόσιας εκτέλεσης, νέα έγγραφη άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής. Σε διαφορετική περίπτωση η παρούσα θα ανακαλείται. Η παρούσα άδεια να τοποθετηθεί σε υαλόφραχτο πλαίσιο και να αναρτηθεί σε εμφανές μέρος του καταστήματος. Η άδεια αυτή ισχύει μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό Ε.Π.Ζ Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως λύνεται η συνεδρίαση. Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΟΥΙΖΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ MΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ