Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 03/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 03/23-03-2012"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 03/ Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 23/03/2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της και Αντιδημάρχου Ρόδου κ. Μιχαήλ Χριστοδούλου αριθ. 2/29130/ που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/ (ΦΕΚ87Α ) Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν: Παρόντες:1) Χριστοδούλου Μιχαήλ Αντιδήμαρχος-Πρόεδρος 2) Φλεβάρης Ιωάννης Αντιπρόεδρος 3) Αφεντούλης Ιωάννης -Μέλος 4) Καρίκης Ευστράτιος Αντιδήμαρχος Μέλος 5) Μαραβέλιας Μάριος -Μέλος 6) Λυμουράς Παναγιώτης -Μέλος 7) Ιδομενέας Παναγιώτης Μέλος -Μέλος 8) Παναή Ευαγγελία- Μέλος Απόντες: 1) Μπούκλας Ηλίας- Μέλος 2) Μπαράκας Αθανάσιος - Μέλος 3) Συκόφυλλος Μιχαήλ- Μέλος αν και κλήθηκαν νομίμως Αρ. αποφ. 27 / ΑΔΑ: Β4ΩΕΩ1Ρ-ΕΔΨ Χορήγηση προέγκρισης άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον κ. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ του ΜΙΧΑΗΛ στην Τοπική Κοινότητα Ασκληπιείου (περιοχή Κιοτάρι). Η κ. Παναή Ευαγγελία δεν προσήλθε ακόμη στην συνεδρίαση και δεν έλαβε μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσας Ο Πρόεδρος κ. Χριστοδούλου Μιχαήλ εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής: 1)Το ΑΠ 4/27323/632/ έγγραφο της Δημ. Ενότητας Νότιας Ρόδου με το οποίο αποστέλλεται στην Επιτροπή η ΑΠ 4/24948/561/ αίτηση του κ. Χατζηλαζάρου Αχιλλέα του Μιχαήλ με την οποία αιτείται χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος, με χρήση ΠΙΤΣΑΡΙΑ- ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ. 2)Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 11του Ν. 2503/97 3)Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 2218/94 4)Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 80του Ν. 3463/06 5)Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. Α iii του Ν. 3852/2010 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη ότι ο φάκελος περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο νόμος σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, και τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με χρήση ΠΙΤΣΑΡΙΑ- ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στον κ. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ του ΜΙΧΑΗΛ στην Τοπική Ασκληπιείου, (Τομέας Κιοτάρι). 65

2 Η παρούσα προέγκριση δεν δεσμεύει την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ροδίων για την έκδοση της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το εν λόγω κατάστημα. Η οριστική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται, εφ όσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις που θέτουν υγειονομικές, πολεοδομικές, πυροσβεστικές και τυχόν άλλες διατάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται αυτοδικαίως η παρούσα απόφαση. Το έντυπο της αδείας θα χορηγηθεί εφ όσον προσκομιστεί βεβαίωση μη οφειλής από το Δήμο Ρόδου. Αρ. αποφ. 28 / ΑΔΑ: Β4ΩΕΩ1Ρ-Κ4Ν Χορήγηση προέγκρισης άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον κ. ΠΑΝΑΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του Ιωάννη στην Τοπική Κοινότητα Ασληπιείου (Τομέας Κιοτάρι). Η κ. Παναή δεν προσήλθε ακόμη στην συνεδρίαση και δεν έλαβε μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσας Ο Πρόεδρος κ. Χριστοδούλου Μιχαήλ εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής: 1)Το 4/29950/693/ έγγραφο της Δημ. Ενότητας Νότιας Ρόδου με το οποίο αποστέλλεται στην Επιτροπή η ΑΠ 4/28960/670/ αίτηση του κ. Πανάγου Μιχαήλ για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος, με χρήση ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ και ΠΩΛΗΣΗ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ και ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. 2)Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 11του Ν. 2503/97 3)Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 2218/94 4)Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 80του Ν. 3463/06 5)Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. Α iii του Ν. 3852/2010 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη ότι ο φάκελος περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο νόμος σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, και τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με χρήση ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ και ΠΩΛΗΣΗ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ και ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ στον κ. ΠΑΝΑΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του Ιωάννη στην Τοπική Κοινότητα Ασκληπιείου (Τομέας Κιοτάρι). Η παρούσα προέγκριση δεν δεσμεύει την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ροδίων για την έκδοση της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το εν λόγω κατάστημα. Η οριστική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται, εφ όσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις που θέτουν υγειονομικές, πολεοδομικές, πυροσβεστικές και τυχόν άλλες διατάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται αυτοδικαίως η παρούσα απόφαση. Το έντυπο της αδείας θα χορηγηθεί εφ όσον προσκομιστεί βεβαίωση μη οφειλής από το Δήμο Ρόδου. Αρ. αποφ. 29 / ΑΔΑ: Β4ΩΕΩ1Ρ-1ΨΗ Λήψη απόφασης επί του ΑΠ 2/9212/2012 εγγράφου του Αντιδημάρχου κ. Ευστρ. Καρίκη που αφορά στο ΑΠ 240/2012 έγγραφο της 4 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων περί αποκαταστάσεως ακινήτων στην Μεσαιωνική Πόλη ιδιοκτησίας Εμμ. Μαργέλλου. (Σχετ; Το ΑΠ 187/ έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου). Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών το ΑΠ 2/9212/ έγγραφο του Αντιδημάρχου Ρόδου κ. Ευστρ. Καρίκη με το οποίο διαβιβάζει στην Επιτροπή το ΑΠ 240/ έγγραφο της 4 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων που αφορά στο 66

3 κατάστημα του κ. Εμμ. Μαργέλου με την εμπορική ονομασία SOHO σύμφωνα με το οποίο ο κ. Μαργέλος υποχρεώνεται να καταθέσει στην εν λόγω υπηρεσία για θεώρηση, διορθωμένα τα σχέδια της μελέτης σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΠ ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/ΑΡΧ/Β1/Φ29/107692/3321/ Απόφασης έγκρισης του αιτήματος του κ. Μαργέλου για α) την αποκατάσταση των ακινήτων με ΚΜ IV-946, IV 947, IV 949 και IV 950 οικοδομών Ρόδου επί της Πλατ. Ιπποκράτους και β) συνένωση των ακινήτων με ΚΜ ΚΜ IV- 946, IV 947, και IV 950 με το ακίνητο με ΚΜ IV 949, συνιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου, προκειμένου να λειτουργήσουν ως ενιαίο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Επειδή ο κ. Μαργέλος δεν προσκόμισε τα ανωτέρω η 4 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων επικαιροποιεί το αίτημα της για ανάκληση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης. Στη συνέχεια έλαβε το λόγο η πληρεξούσια δικηγόρος του κ. Μαργέλου κ. Νατάσα Ξενάκη η οποία αναπτύσσοντας προφορικά της απόψεις της, κατέθεσε στην Επιτροπή το ΑΠ 1053/ έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας με το οποίο ότι ο κ. Μαργέλος κατέθεσε στην υπηρεσία όλα τα σχέδια της μελέτης που του ζητήθηκαν και κατόπιν αυτοψίας που έγινε στις παρουσία της επιβλέπουσας μηχανικού κ. Β. Περνάρη, του επεστράφησαν θεωρημένα τα σχέδια που αφορούν την μελέτη αποκατάστασης και συνένωσης των προαναφερομένων ακινήτων για να λειτουργήσουν ως ενιαίο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Στη συνέχεια η κ. Ξενάκη αναφέρθηκε στο ιστορικό της υπόθεσης λέγοντας τα εξής: «Στη παλιά Πόλη έγινε συνένωση δύο καταστημάτων. Υπήρξε άδεια του ΥΠ.ΠΟ η οποία επέτρεπε την εν λόγω συνένωση. Ωστόσο η συνένωση έπρεπε να γίνει υπό ορισμένες προϋποθέσεις που ορίζει η Αρχαιολογική Υπηρεσία. Παίρνουμε ένα έγγραφο στις που μας λέει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα να συνενωθούν τα καταστήματα, για να εκδοθεί εκ των υστέρων μια νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος, εφ όσον βέβαια θεωρηθούνε τα σχέδια και είναι όλα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει η Αρχαιολογία. Ερχόμαστε σήμερα και λέμε ότι έχουμε πλέον το έγγραφο της Αρχαιολογίας το οποίο μας λέει οτι έχουνε θεωρηθεί όλα τα σχέδια και όλα έχουνε γίνει σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έθεσε, συνεπώς έχουν εκλείψει πλήρως οι λόγοι για τους οποίους έχει υποβάλει το αρχικό της έγγραφο η Αρχαιολογία. Δεν υπάρχει πλέον κανένα κώλυμα από την Αρχαιολογία και έχουμε προχωρήσει στην διαδικασία έκδοσης νέας αδείας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος. Αυτό το λέω τελείως επικουρικά για να βοηθηθεί η επιτροπή σας. Το θέμα κατά την άποψη μας έληξε με την προσκόμιση του δευτέρου εγγράφου της Αρχαιολογίας που έλεγε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα και όλα είναι σύμφωνα με τα όσα έθεσε ως προϋποθέσεις η Αρχαιολογική Υπηρεσία.» ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ: (Νομικός Σύμβουλος). «Όπως έρχεται το θέμα, εκτός από τη διαπίστωση ότι προσκόμισε το έγγραφο αυτό που επιτρέπει την συνένωση των μερίδων που αναφέρονται και στο έγγραφο της Αρχαιολογίας, νομίζω ότι σας καλύπτει πλήρως. Πέραν της διαπίστωσης δεν έχετε να βγάλετε άλλη απόφαση η οποία θα είναι ότι διαπιστώνετε την δυνατότητα ενοποίησης των δύο όμορων ακινήτων σύμφωνα με το έγγραφο που προσκομίζεται.» Σε ερώτηση της κ. Παναή για το αν υπάρχει πρόβλημα με το έγγραφο του Εισαγγελέα ο κ. Στρατής είπε ότι η παρέμβαση του κ. Εισαγγελέα έγινε πριν την ύπαρξη του δευτέρου εγγράφου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και οποιεσδήποτε ενέργειες του κ. Μαργέλου ήταν παράνομες. Από την στιγμή που φέρνει το έγγραφο του Υπουργείου πολιτισμού που επιτρέπει την ενοποίηση, παύει να υφίσταται η οποιαδήποτε αντίρρηση από τον οποιοδήποτε». ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ: Συμφωνώ με την άποψη του Νομικού Συμβούλου απόλυτα, επειδή όμως θα ολοκληρωθεί τις επόμενες μέρες το θέμα της άδειας λειτουργίας γι αυτό ψηφίζω «παρών» και όχι γιατί δεν συμφωνώ με την άποψη του Νομικού Συμβούλου του κ. Στρατή ότι το θέμα έχει κλείσει. Ψηφίζω λοιπόν παρών περιμένοντας να ολοκληρωθεί η διαδικασία της άδειας λειτουργίας. ΦΛΕΒΑΡΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιπρόεδρος): «Προσκομίζεται έγγραφο από την Αρχαιολογία. Καταγράφεται αυτό στα πρακτικά, τα πολλά τα λόγια είναι φτώχια. Γίνεται δεκτή η εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας και κανένα δικαίωμα δεν έχουμε να πούμε όχι. Και οποιαδήποτε παρέμβαση είναι θεσμική και όχι εξωθεσμική, υπάρχει το έγγραφο, κατατίθεται, είναι δέσμια η αρμοδιότητα μας σε ένα διοικούμενο να πούμε ναι. Η ψήφος μας είναι ξεκάθαρη πάνω στο έγγραφο. Δεν μπορεί οποιαδήποτε Αρχή Εισαγγελική ή Διοικητική, ή άλλη να πει να μην γίνει δεκτό το έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας το οποίο προσκόμισε ο ενδιαφερόμενος» Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 67

4 Την μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του κ. Εμμ. Μαργέλου επί της πλατ. Ιπποκράτους με τον διακριτικό τίτλο SOHO λόγω προσκομίσεως του ΑΠ 1053/ εγγράφου 4 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων με το οποίο προκύπτει πλήρης συμμόρφωση του ανωτέρω με τις προϋποθέσεις και τους όρους που έθεσε η εν λόγω υπηρεσία. ( Υπέρ της απόφασης αυτής ψήφισαν τα μέλη Φλεβάρης, Λύμουρας, Αφεντούλης, Ιδομενέας και Παναή, ενώ οι κ.κ. Χριστοδούλου, Καρίκης και Μαραβέλιας δήλωσαν παρόντες). Αρ. αποφ. 30 / ΑΔΑ: Β4ΩΕΩ1Ρ-ΩΥΥ Αίιτημα Μπαϊραμίδη Χαράλαμπου για ανάκληση των υπ αριθ. 115 και 123 /2011 αποφάσεων της Ε.Π.Ζ., λόγω οριστικής παύσης ποινικής δίωξης σύμφωνα με τον. Η κ. Παναή δεν προσήλθε ακόμη στην συνεδρίαση και δεν έλαβε μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσας. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών την ΑΠ 2/20890/ αίτηση του κ. Μπαϊραμίδη Χαράλαμπου με την οποία αιτείται την ανάκληση των υπ αριθ. 115 και 123 /2011 αποφάσεων της Ε.Π.Ζ., λόγω οριστικής παύσης ποινικής δίωξης σύμφωνα με τον Ν. 4043/2012 καθώς επίσης και την αποσφράγιση του καταστήματος. Προς τούτο, η πληρεξούσια δικηγόρος κ. Μαντά η οποία αφού ανέπτυξε προφορικά τα όσα αναφέρονται στην ανωτέρω αίτηση, κατέθεσε στην Επιτροπή τις υπ αριθ. 297 και 298/2012 αποφάσεις του Πταισματοδικείου Ρόδου από τις οποίες προκύπτει ότι έχει παύσει η ποινική δίωξη για τα αδικήματα που αναφέρονται σ αυτές, ένεκα των οποίων ελήφθησαν οι υπ αριθ. 115 και 123/2012 αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με τις οποίες ανακλήθηκε η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της εταιρείας «Χ. ΜΠΑΪΡΑΜΙΔΗΣ- Δ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΕ» επί της οδού Μενεκλέους Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, καθώς επίσης και την σύμφωνη γνώμη του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Στ. Στρατή Εγκρίνει το αίτημα του κ. Μπαϊραμίδη Χρήστου για α) ανάκληση των υπ αριθ. 115 και 123/2012 αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στο μέρος που αφορούν την εταιρεία «Χ. ΜΠΑΪΡΑΜΙΔΗΣ- Δ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΕ», λόγω οριστικής παύσης ποινικής δίωξης σύμφωνα με τον, και β) την αποσφράγιση του καταστήματος. Αρ. αποφ. 31 / ΑΔΑ: Β4ΩΕΩ1Ρ-ΨΓΨ Λήψη απόφασης επί του ΑΠ 4/16657/2012εγγράφου της Δημ. Ενότητας Νότιας Ρόδου που αφορά σε τροποποίηση υγειονομικών όρων του καταστήματος του κ. Καραγεωργίου Φίλιππα στην περιοχή ΚΙΟΤΑΡΙ στην Τοπική Κοινότητα Ασκληπιείου. Η κ. Παναή δεν προσήλθε ακόμη στην συνεδρίαση και δεν έλαβε μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσας. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούμενος το θέμα είπε ότι η Ε.Π.Ζ. με την υπ αριθ. 24/2012 απόφαση της ανέβαλε τη λήψη απόφασης επί του ΑΠ ΑΠ 4/16657/2012 εγγράφου της Δημ. Ενότητας Νότιας Ρόδου που αφορά σε τροποποίηση υγειονομικών όρων του καταστήματος του κ. Καραγεωργίου Φίλιππα στην περιοχή ΚΙΟΤΑΡΙ στην Τοπική Κοινότητα Ασκληπιείου για την επόμενη συνεδρίαση για να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος νομιμοποιητικά έγγραφα που να αποδεικνύουν την πλήρη συμμόρφωση του. 68

5 Όμως ο κ. Καραγεωργίου απ ότι έχει πεί στην προηγούμενη συνεδρίαση δεν θα προλάβαινε να προσκομίσει τα έγγραφα, αφού προέβη προηγουμένως στις απαιτούμενες αλλαγές, διότι απαιτείται γνωμάτευση από την Δνση Υγείας και δεν γνωρίζει πότε θα γίνει η αυτοψία από την συγκεκριμένη υπηρεσία, πρότεινε στα μέλη την αναβολή λήψης απόφασης, για τελευταία όμως φορά, για την επόμενη συνεδρίαση, προκειμένου να προσκομίσει τα νομιμοποιητικά έγγραφα από το Υγειονομείο. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, και το γεγονός ότι ο ανωτέρω όπως δήλωσε προέβει στις απαιτούμενες ενέργειες, Αναβάλλει εκ νέου την τη λήψη απόφασης επί του ΑΠ ΑΠ 4/16657/2012 εγγράφου της Δημ. Ενότητας Νότιας Ρόδου που αφορά σε τροποποίηση υγειονομικών όρων του καταστήματος του κ. Καραγεωργίου Φίλιππα στην περιοχή ΚΙΟΤΑΡΙ στην Τοπική Κοινότητα Ασκληπιείου για την επόμενη συνεδρίαση για να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος νομιμοποιητικά έγγραφα που να αποδεικνύουν την πλήρη συμμόρφωση του. Αρ. αποφ. 32 / ΑΔΑ: Β4ΩΕΩ1Ρ-85Β Μονοδρόμηση οδών Παπαναστασίου και Παπανούτσου στην περιοχή Ασγούρου Η κ. Παναή δεν προσήλθε ακόμη στην συνεδρίαση και δεν έλαβε μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσας. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών την ΑΠ 2/28164/ εισήγηση της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορά στο θέμα, η οποία έχει ως ακολούθως: ΘΕΜΑ : ΣΧΕΤΙΚΑ: Μονοδρόμηση της οδού Αλέξανδρου Παπαναστασίου στην περιοχή Σγουρού 1)Το με αριθμ. πρωτ. 2/162988/ έγγραφο της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου 2)το με αριθμ. πρωτ.98/ έγγραφο του 1 ου Δημοτικού Σχολείου Σγουρού 3)το με αριθμ. πρωτ. 340/ της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού Μετά τα παραπάνω 1,2,και 3,σχετικά και λόγω : 1)στενότητας της οδού Αλ.Παπαναστασίου 2)λειτουργίας του 1 ου Δημοτικού Σχολείου Σγουρού και του Νηπιαγωγείου στην παραπάνω οδό 3)διπλής κατεύθυνσής της άρα και αυξημένης επικινδυνότητας για τα παιδιά και 4)διάνοιξης της νέας οδού που με το 3 σχετικό ονομάσθηκε Παπανούτσου Ευάγγελου και είναι η οδός μεταξύ των Αλ.Παπαναστασίου και Χαρ.Τρικούπη και αρχίζει από το δημοτικό Σχολείο και καταλήγει στην οδό Τριανταφυλλίδη η Υπηρεσία μας : Εισηγείται την μονοδρόμηση 1) του τμήματος της οδού Αλ.Παπαναστασίου μέχρι την οδό Παπανούτσου Ευάγγελου και με κατεύθυνση είσοδο από την οδό Τριανταφυλλίδη προς το 1 ο Δημοτικό Σχολείο Σγουρού και Νηπιαγωγείο, το δε υπόλοιπο τμήμα της οδού Αλ.Παπαναστασίου να παραμείνει διπλής και 2)η οδός Παπανούτσου Ευάγγελου να μονοδρομηθεί με κατεύθυνση από Παπαναστάση προς Τριανταφυλλίδη ως έξοδο. Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Θεοδόσης Κολιάδης Πολιτικός Μηχανικός 69

6 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Α) Εγκρίνει την μονοδρόμηση α) του τμήματος της οδού Αλ.Παπαναστασίου μέχρι την οδό Παπανούτσου Ευάγγελου και με κατεύθυνση είσοδο από την οδό Τριανταφυλλίδη προς το 1 ο Δημοτικό Σχολείο Σγουρού και Νηπιαγωγείο, το δε υπόλοιπο τμήμα της οδού Αλ.Παπαναστασίου να παραμείνει διπλής και β)της οδού Παπανούτσου Ευάγγελου με κατεύθυνση από Παπαναστάση προς Τριανταφυλλίδη ως έξοδο. Β) Εισηγείται στο Δημ. Συμβούλιο την επικύρωση της παρούσας. Αρ. αποφ. 33 / ΑΔΑ: Β4ΩΕΩ1Ρ-ΟΒΙ Έγκριση της υπ αριθ. 33/2012 αποφ. του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου Η κ. Παναή δεν προσήλθε ακόμη στην συνεδρίαση και δεν έλαβε μέρος στον καταρτισμό και λήψη της παρούσας Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών την υπ αριθ. 33/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου η οποία έχει ως ακολούθως: ΘΕΜΑ 4 ο : «Τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων Μεσαιωνικής Πόλης». Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον υπάλληλο της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων κ. Μπούκλα Στέλιο για να κάνει την εισήγηση του παραπάνω θέματος και ζητάει την έγκριση του από τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου όπως την έχει καταθέσει η υπηρεσία. Ο κ. Μπουκλας παίρνοντας το λόγο διαβάζει την εισήγηση της υπηρεσίας και δίνει διευκρινήσεις για κάθε περίπτωση ξεχωριστά σύμφωνα με τις αιτήσεις και τα τοπογραφικά διαγράμματα τα οποία επισυνάπτονται στο απόσπασμα πρακτικού. Η εισήγηση της υπηρεσίας είναι η παρακάτω: 1. Εξετάζοντας την αίτηση της ΔΙΑΜΑΝΤΕΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ, με αρ. πρωτ. 2/131218/ , για παραχώρηση κ.χ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο κατάστημα επί της οδού Μιλτιάδου 8 στη Μεσαιωνική Πόλη, εισηγούμαστε θετικά για τον κοινόχρηστο χώρο έμπροσθεν από τις εισόδους των καταστημάτων επί του οδοστρώματος, επί της οδού Μιλτιάδου. Οι διαστάσεις του κοινόχρηστου χώρου που προτείνονται, κυμαίνονται από 0.80 μέτρα στη δυτική πλευρά της οδού Μιλτιάδου από την οδό Πλάτωνος, και σε 1.00 μέτρα στην ανατολική πλευρά της οδού Μιλτιάδου, όπως φαίνονται αναλυτικά στο συνημμένο σχεδιάγραμμα της οδού. 2. Εξετάζοντας την αίτηση της ΚΑΛΛΙΓΑΣ ΚΩΝ & ΣΙΑ ΕΕ, με αρ. πρωτ. 2/128016/ για παραχώρηση κ.χ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο κατάστημα επί της οδού Σοφοκλέους 10 και Πλάτωνος στη Μεσαιωνική Πόλη, εισηγούμαστε θετικά έμπροσθεν του καταστήματος κοινόχρηστο χώρο πλάτους 1.20 μέτρα, σε επέκταση του ήδη υπάρχοντος γειτονικού κοινόχρηστου χώρου. 3. Εξετάζοντας την αίτηση της κας ΚΑΣΣΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ με αρ. πρωτ. 2/10255/ , για παραχώρηση κ.χ. στο κατάστημα επί της οδού Ερμού και Αιόλου γωνία στη Μεσαιωνική Πόλη, εισηγούμαστε αρνητικά. 4. Εξετάζοντας την αίτηση του κου ΚΕΦΑΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με αρ. πρωτ. 2/158866/ για παραχώρηση κ.χ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο κατάστημα επί της οδού Ερμού και Αιόλου στη Μεσαιωνική Πόλη, εισηγούμαστε αρνητικά για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην πρόσοψη του 70

7 καταστήματος και εισηγούμαστε θετικά για κοινόχρηστο χώρο, για τη συνένωση των δύο υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων του καταστήματος στην βορινή όψη. 5. Εξετάζοντας την αίτηση του ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤ. ΚΑΙ ΣΤΑΜ. ΟΕ, με αρ. πρωτ.2/10284/ για παραχώρηση κ.χ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο κατάστημα επί της οδού Αρίωνος 4 στη Μεσαιωνική Πόλη, εισηγούμαστε αρνητικά διότι το όριο της εμπορικής ζώνης εξαιρεί το χώρο που ζητείται. Η υπηρεσία, μετά από αυτοψία και προφορική επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους, βλέπει θετικά την οριοθέτηση περιορισμένου χώρου επί της πλατείας Αρίωνος, γύρω από το υφιστάμενο δέντρο (φίκο). Το θέμα θα επανέλθει προς εξέταση, εφόσον τροποποιηθεί το όριο της εμπορικής ζώνης. Μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις τοποθετήσεις των μελών του Σώματος που περιγράφονται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α. ΟΜΟΦΩΝΑ ψήφισε θετικά στην τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων Μεσαιωνικής Πόλης σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας για τους παρακάτω: 1. ΔΙΑΜΑΝΤΕΑ ΝΕΚΤΑΡΙΟ & ΣΙΑ ΟΕ για 0.80 μέτρα στη δυτική πλευρά της οδού Μιλτιάδου από την οδό Πλάτωνος, και σε 1.00 μέτρα στην ανατολική πλευρά της οδού Μιλτιάδου. 2. ΚΑΛΛΙΓΑ ΚΩΝ & ΣΙΑ ΕΕ για 1.20 μέτρα, σε επέκταση του ήδη υπάρχοντος γειτονικού κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Σοφοκλέους 10 και Πλάτωνος. Β. ΟΜΟΦΩΝΑ ψήφισε αρνητικά στην τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων Μεσαιωνικής Πόλης σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας για: 1. ΚΑΣΣΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ επί της οδού Ερμού και Αιόλου γωνία. 2. ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤ. ΚΑΙ ΣΤΑΜ. ΟΕ επί της οδού Αρίωνος α) ΚΕΦΑΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟ για παραχώρηση κοινόχρηστο χώρο για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Ερμού και Αιόλου, β) ψήφισε θετικά μειοψηφούντος της κας Φιλιππάκης Διακοσάββα Ελευθερίας για κοινόχρηστο χώρο, για τη συνένωση των δύο υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων του καταστήματος στην βορινή όψη επί της οδού Ερμού και Αιόλου. Γ. Παραπέμπει την παρούσα στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής για τις δικές τις ενέργειες. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Α) Εγκρίνει την υπ αριθ. 33/2012 απόφαση της Δημ. Κοινότητας Ρόδου με την οποία αποφασίστηκαν τα παρακάτω: Α. ΟΜΟΦΩΝΑ ψήφισε θετικά στην τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων Μεσαιωνικής Πόλης σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας για τους παρακάτω: 1. ΔΙΑΜΑΝΤΕΑ ΝΕΚΤΑΡΙΟ & ΣΙΑ ΟΕ για 0.80 μέτρα στη δυτική πλευρά της οδού Μιλτιάδου από την οδό Πλάτωνος, και σε 1.00 μέτρα στην ανατολική πλευρά της οδού Μιλτιάδου. 2. ΚΑΛΛΙΓΑ ΚΩΝ & ΣΙΑ ΕΕ για 1.20 μέτρα, σε επέκταση του ήδη υπάρχοντος γειτονικού κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Σοφοκλέους 10 και Πλάτωνος. Β. ΟΜΟΦΩΝΑ ψήφισε αρνητικά στην τροποποίηση κοινόχρηστων χώρων Μεσαιωνικής Πόλης σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας για: 1. ΚΑΣΣΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ επί της οδού Ερμού και Αιόλου γωνία. 2. ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤ. ΚΑΙ ΣΤΑΜ. ΟΕ επί της οδού Αρίωνος α) ΚΕΦΑΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟ για παραχώρηση κοινόχρηστο χώρο για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Ερμού και Αιόλου, 71

8 β) ψήφισε θετικά μειοψηφούντος της κας Φιλιππάκης Διακοσάββα Ελευθερίας για κοινόχρηστο χώρο, για τη συνένωση των δύο υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων του καταστήματος στην βορινή όψη επί της οδού Ερμού και Αιόλου. Β) Εισηγείται στο Δημ. Συμβούλιο την επικύρωση της παρούσας. Αρ. αποφ. 34 / ΑΔΑ: Β4ΩΕΩ1Ρ-9Δ7 Αίτημα ΚALCI ANDREA για ανάκληση της υπ αριθ. 123/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής λόγω οριστικής παύσης ποινικής δίωξης σύμφωνα με τον. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μιχ. Χριστοδούλου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών την ΑΠ 2/30300/ αίτηση του κ. ΚALCI ANREA με την οποία αιτείται την ανάκληση της υπ αριθ. 123/ 2011 απόφασης της Ε.Π.Ζ., λόγω οριστικής παύσης ποινικής δίωξης σύμφωνα με τον, καθώς επίσης και την αποσφράγιση του καταστήματος Προς τούτο, η πληρεξούσια δικηγόρος κ. Ν. Παπανικολάου η οποία αφού ανέπτυξε προφορικά τα όσα αναφέρονται στην ανωτέρω αίτηση, κατέθεσε στην Επιτροπή την από βεβαίωση του Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου με την οποία βεβαιώνεται ότι έχει παύσει η ποινική δίωξη για την Α.Β.Μ. δικογραφία για το αδίκημα που αναφέρεται σ αυτή, ένεκα του οποίου ελήφθη η υπ αριθ. 123/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με τις οποίες ανακλήθηκε η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του κ. KALCI ANDREA επί της οδού Ορφανίδου 28. Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Στρατής είπε: «Σύμφωνα με την εισήγηση του Εισαγγελέα κ. Μπούτσικου από το 2005, οι παραγεγραμμένες υποθέσεις εξομοιούνται προς αθωωτικές αποφάσεις και στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης θα πρέπει να γίνει δεκτό το αίτημα του αιτούντος». Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρμοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, καθώς επίσης και την σύμφωνη γνώμη του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Στ. Στρατή Εγκρίνει την εκτός ημερησίας Διατάξεως συζήτησης του θέματος. Εγκρίνει το αίτημα του κ. KALCI ANDREA για α) ανάκληση της υπ αριθ. 123/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στο μέρος που τον αφορά, λόγω οριστικής παύσης ποινικής δίωξης σύμφωνα με τον και β) την αποσφράγιση του καταστήματος. Αρ. αποφ. 35 / ΑΔΑ: Β4ΩΕΩ1Ρ-ΘΛ1 Ανακλήσεις ή μη αδειών ίδρυσης και λειτουργίας κατ/των υγειονομικού ενδιαφέροντος Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής κατάσταση που προσκόμισε η Δημ. Αστυνομία στην οποία αναφέρονται καταστηματάρχες που προέβησαν σε παραβάσεις των υγειονομικών όρων των αδειών των καταστημάτων τους. Αυτοί είναι οι παρακάτω: 1 ΟΡΓΑΝΤΖΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σοφ. Βενιζέλου αρ. 99 Αναψυκτήριο άνευ τραπεζοκαθισμάτων Αρ. Αδείας 06/ Αριθ. Διαβιβαστ. 2/23787/12 ΔΗΜ.ΑΣ. 01/02/12 & ώρα 10:00 Έχει αναπτύξει δώδεκα (12) κινητά καθίσματα και δύο (02) ψυγεία με αναψυκτικά σε κοινόχρηστο χώρο, ενώ δεν προβλέπεται από την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Δεν κατέθεσε αντιρρήσεις (28/02/12) 72

9 Αναβάλλει τη λήψη απόφασης προκειμένου να προσκομίσει βεβαίωση από την Δημ. Αστυνομία ότι έχει συμμορφωθεί πλήρως 2 ΑΝΤΕΡΣΣΟΝ ΜΑΡΙΑΝΝΕ- ΙΝΓΚΡΙΝΤ ΚΡΙΣΤΙΝΑ Σοφοκλέους αρ. 38 εστιατόριο Αρ. Αδείας 74/ Αριθ. Διαβιβαστ. 2/20699/12 4 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖ. ΑΡΧ. (αρ. εγ. 125/ ) Λειτουργεί ένα τμήμα της αυλής ως χώρος κύριας χρήσης του καταστήματος με την εγκατάσταση υαλοστασίου και σταθερής θύρας Κατέθεσε απόψεις υπ αρ. πρωτ.: 2/17117/ Αναβάλλει τη λήψη απόφασης προκειμένου να προσκομίσει βεβαίωση από την 4 η Εφορεία Βυζ. Αρχαιοτήτων ότι έχει συμμορφωθεί πλήρως 3 ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΙΩΑΝΝΗ ΧΡ. ΣΠΑΝΟΥ Α.Ε. Γαριβάλδη & Μ. Κων/νου Υπεραγορά τροφίμων Αρ. Αδείας 129/ Αριθ. Διαβιβαστ. 2/24087/12 ΠΥΡ. ΥΠΗΡ. ΡΟΔΟΥ (αρ. εγ Φ701.23) Το κατάστημα λειτουργεί άνευ πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας. Κατέθεσε απόψεις υπ αρ. πρωτ.: 2/20781/ Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο εκπρόσωπος της εταιρείας ο οποίος είπε ότι έχουν κατατεθεί τα έγγραφα στην Π.Υ. για έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας με ΑΠ 1129/Φ 70123/ Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχοντας υπόψη τα ανωτέρω έγγραφα καθώς επίσης τις διατάξεις του Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για ένα μήνα προκειμένου να προσκομιστεί πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την Π.Υ. Ρόδου. 4 ΡΟΥΣΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ- ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ Ορφανίδου αρ. 35 Κέντρο διασκέδασης με συγκρότηση μπαρ Αρ. Αδείας 184/ Αριθ. Διαβιβαστ. 2/128463/11 ΕΛ.ΑΣ. 22/07/11 & ώρα 04:30 Έχει ανοικτές τις θύρες του καταστήματος με αποτέλεσμα να διαχέεται ο ήχος της μουσικής εκτός καταστήματος διαταράσσοντας την κοινή ησυχία των περίοικων. Κατέθεσε απόψεις με υπ αρ. πρωτ.: 2/128603/ & 2/132497/ Με τις 135/11, 15 /12 και 26/12 αποφάσεις ΕΠΖ το θέμα πήρε αναβολή παραβάσεωνσύμφωνα με το Νόμο 4043/ PLUGINA YULIYA Καποδιστρίου αρ. 19. Καφετέρια μπαρ Αρ. Αδείας 06/ Αριθ. Διαβιβαστ. 2/152730/ ΕΛ. ΑΣ (αρ. εγ. 1020/6232/3-β) και ώρα 01:30 Λειτουργεί την μουσική με την χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος σε ένταση 94 db δηλαδή πάνω από το όριο της μέγιστης επιτρεπόμενης ηχοστάθμης 80 db. Να έχει τις θύρες ανοικτές, να στερείτε άδειας λειτουργίας μουσικής και πέραν του επιτρεπόμενου ωραρίου λειτουργίας μουσικής. Δεν κατέθεσε αντιρρήσεις 21/11/11) Με τις 15 /12 και 26/12 αποφάσεις ΕΠΖ το θέμα πήρε αναβολή παραβάσεωνσύμφωνα με το Νόμο 4043/ ΚΟΚΙΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ορφέως αρ. 34 Καφέ- μπαρ Αρ. Αδείας 712/734/6-α Αριθ. Διαβιβαστ. 2/126912/ η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖ. ΑΡΧ. (αρ. εγ. 5645/ ) Έχει 73

10 αυθαίρετα αναπτύξει στο δώμα του ακινήτου τραπεζοκαθίσματα και έχοντας εγκατάσταση περιμετρικού κιγκλιδώματος και πέργκολας επιτρέποντας την εκμετάλλευση του δώματος ως χώρου κύριας χρήσης. Κατέθεσε αντιρρήσεις με αρ. πρωτ.: 2/126912/ Με την 135/ αποφασίστηκε η ανάκληση της άδειας και με την 06/ αποφασίστηκε η ανάκληση της 135/ και δόθηκε αναβολή. Το θέμα πήρε νέα αναβολή με την 26/12 απόφαση ΕΠΖ. Κατέθεσε προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου Ο Πρόεδρος κ. Χριστοδούλου και ο κ. Καρίκης πρότειναν την σφράγιση του καταστήματος επισημαίνοντας το γεγονός ότι η υπόθεση αυτή ταλανίζει την Επιτροπή για μεγάλο χρονικό διάστημα και ο ενδιαφερόμενος δεν έχει συμμορφωθεί.. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του ανωτέρω καταστήματος μέχρις συμμορφώσεως (Υπέρ της απόφασης αυτής τάχθηκαν τα μέλη: 1) Μ. Χριστοδούλου 2) Ευστρ. Καρίκης 3) Ι. Αφεντούλης 4) Παν. Λύμουρας 5) Μαρ. Μαραβέλιας ενώ τα μέλη Ι. Φλεβάρης 2) Παν Ιδιμενέας και 3) Ευαγ. Παναή δήλωσαν παρόντες) Κατά της απόφασης αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίηση της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. 7 ΜΕΝΙΚΟ ΘΕΟΦΑΝΗ Ορφανίδου αρ. 29 Παραδοσιακό καφενείο Αρ. Αδείας 99/ Αριθ. Διαβιβαστ. 2/123547/ ΔΗΜ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΡΟΔΟΥ 28/08/11 & ώρα 01:00 Έχει αναπτύξει δέκα (10) κινητά καθίσματα (σκαμπό) εκτός αιθούσης σε κοινόχρηστο χώρο επί του πεζοδρομίου άνευ αδείας καταλήψεως κοινόχρηστου χώρου από την αρμόδια αρχή καθ υπέρβαση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας που προβλέπει τριάντα πέντε (35) κινητά καθίσματα εκτός αιθούσης στην αυλή του καταστήματος εφόσον έχει δικαίωμα χρήσης του χώρου αυτού. Δεν κατέθεσε αντιρρήσεις (12/09/11) Με τις 15 /12 και 26/12 αποφάσεις ΕΠΖ το θέμα πήρε αναβολή. Σφραγίστηκε στις 11/01/12 με την υπ αρ.: 123/ απόφαση ΕΠΖ Να παραμείνει η σφράγιση τοτυ καταστήματος. Κατά της απόφασης αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της ή την ανάρτηση της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίηση της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. 8 ΦΙΝΑΣ- ΜΠΑΡΤΖΕΛΙΩΤΗΣ Ε.Π.Ε. 25ης Μαρτίου αρ. 26 & Αμερικής Εστιατόριοκαφετέρια Αρ. αδείας: 13/ Αριθ. Διαβιβαστ. 2/110832/11 ΕΛ.ΑΣ. 16/06/11 & ώρα 23:30. Λειτουργούσε τη μουσική του καταστήματος με τη χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος έχοντας τις θύρες του καταστήματος ανοιχτές και πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου μουσικής Με την 115/ & 123/ & 15/ & 26/12 το θέμα πήρε αναβολή Κατέθεσε αθωωτική απόφαση 2245/11 Πταισματοδικείου Ρόδου Την μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του ανωτέρω καταστήματος λόγω προσκομίσεως αθωωτικής αποφάσεως δικαστηρίου 9 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟ Πλ. Δωριέως αρ. 01 πιτσαρία Αρ. Αδείας 154/ Αριθ. Διαβιβαστ. 2/123590/ ΤΟΥΡ.ΑΣΤ. 26/08/11 & ώρα 11:00 ) Α)προσφέροντας στους πελάτες του κατ/τος μπιφτέκια, κοτόπουλο φιλέτο, πανσέτες, συκώτι, χοιρινή μπριζόλα τροποποιώντας τους όρους λειτουργίας του καταστήματος, Β) έχοντας αναπτύξει έξι (06) 74

11 τραπέζια και δεκαοκτώ (18) καρέκλες εξωτερικά του καταστήματος στερούμενος άδειας κατάληψης από την αρμόδια Αρχή. Δεν κατέθεσε αντιρρήσεις (12/09/11) Αριθ. Διαβιβαστ. 2/123590/ Δ/νση Υγείας 23/08/11 Αναπτύσσοντας μέρος των τραπεζοκαθισμάτων σε δημοτικό υπαίθριο χώρο στερούμενος άδειας κοινόχρηστου χώρου από την αρμόδια Αρχή. Δεν κατέθεσε αντιρρήσεις (12/09/11) Αριθ. Διαβιβαστ. 2/131759/ ΕΛ.ΑΣ. 16/08/11 & ώρα 19:25 Έχει αναπτύξει έξωθεν του καταστήματος τέσσερα (04) τραπέζια και δεκαέξι (16) κινητά καθίσματα χωρίς άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από την αρμόδια υπηρεσία. Δεν κατέθεσε αντιρρήσεις (03/10/11) Με τις 135/11, 15 / 12 και 26/12 αποφάσεις ΕΠΖ το θέμα πήρε αναβολή παραβάσεωνσύμφωνα με το Νόμο 4043/ ΤΣΑΒΑΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΕΠΕ Ν. Μανδηλαρά αρ. 22Β εστιατόριο πιτσαρίαοβελιστήριο Αρ. Αδείας 135/ Αριθ. Διαβιβαστ. 2/118446/ ΕΛ.ΑΣ. 31/07/11 & ώρα 01:00 Έχει τοποθετήσει α) εκτός του καταστήματος σαράντα (40) καθίσματα αντί τριάντα (30) καθισμάτων που αναφέρονται στην άδεια λειτουργίας καταστήματος καθ υπέρβαση αυτής, και β) είκοσι (20) καθίσματα σε κοινόχρηστο χώρο πέραν των ορίων του καταστήματος στερούμενοι άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. Κατέθεσε απόψεις με υπ αρ. πρωτ.: 2/118446/ Κατέθεσε άδεια κοινοχρήστου χώρου Με τις 135/11, 15 /12 και 26/12 αποφάσεις ΕΠΖ το θέμα πήρε αναβολή. παραβάσεωνσύμφωνα με το Νόμο 4043/ ΜΠΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Μανδηλαρά αρ. 04 καφετέρια Αρ. Αδείας 261/ Αριθ. Διαβιβαστ. 2/123522/ ΕΛ.ΑΣ. 31/07/11 & ώρα 01:30 Είχε θέσει σε λειτουργία τη μουσική του καταστήματος με τη χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος α) στερούμενος άδειας λειτουργίας μουσικής β) πέραν του επιτρεπόμενου ωραρίου λειτουργίας μουσικής γ) έχοντας αναπτύξει εκτός του καταστήματος σε κοινόχρηστο χώρο εβδομήντα (70) καθίσματα αντί σαράντα δύο (42) που αναφέρονται στην άδεια λειτουργίας, καθ υπέρβαση αυτής δ) στερούμενος άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου. Δεν κατέθεσε αντιρρήσεις (12/09/11) Με τις 135/11, 15 /12 και 26/12 αποφάσεις ΕΠΖ το θέμα πήρε αναβολή Σφραγίστηκε στις 11/01/12 με την υπ αρ.: 123/ απόφαση ΕΠΖ Ο κ. Μπούρας δήλωσε ότι πρόκειται να αντικαταστήσει την υπάρχουσα άδεια με νέα, επειδή όμως είναι σφραγισμένο το κατάστημα να υποβάλει νέο αίτημα για ανάκληση της υπ αριθ. 123/2011 απόφασης της Επιτροπής. Δεν τίθεται θέμα για τις ανωτέρω παραβάσεις λόγω παραγραφής, εμμένει στη σφράγιση του καταστήματος σύμφωνα με την υπ αριθ. 123/2011 απόφαση. 12 ΤΣΑΒΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Πλ. Εβρ. Μαρτύρων & Μίνωος οβελιστήριο Αρ. Αδείας 206/ Αριθ. Διαβιβαστ. 2/122542/ ΔΗΜ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΡΟΔΟΥ 16/09/11 & ώρα 11:50 Έχει αναπτύξει εξήντα (60) κινητά καθίσματα καθ υπέρβαση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος που προβλέπει δεκατέσσερα (14) κινητά καθίσματα εντός της αιθούσης και εκτός αιθούσης σε Δημοτικό υπαίθριο χώρο μέχρι τριάντα έξι (36). Κατέθεσε απόψεις με υπ αρ. πρωτ.: 2/122542/

12 Αριθ. Διαβιβαστ. 2/123489/11 ΕΛ.ΑΣ. 27/07/11 & ώρα 15:00 Διαθέτει προς πώληση τσιπούρες, γαρίδες και χταπόδια καθ υπέρβαση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος Δεν κατέθεσε αντιρρήσεις (12/09/11) Αριθ. Διαβιβαστ. 2/137387/11 ΕΛ.ΑΣ. 16/09/11 & ώρα 22:40 Διέθετε προς πώληση μουσακά, γιουβέτσι, στιφάδο, καθ υπέρβαση της άδειας λειτουργίας καταστήματος. Επίσης έχοντας αναπτύξει 56 κινητά καθίσματα σε κοινόχρηστο χώρο υπερβαίνοντας το επιτρεπόμενο όριο των 36 καθισμάτων και στερούμενος αδείας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου. Δεν κατέθεσε αντιρρήσεις (17/10/11) Με τις 135/11, 15 /12 και 26/12 αποφάσεις ΕΠΖ το θέμα πήρε αναβολή. παραβάσεωνσύμφωνα με το Νόμο 4043/ MONDE ΕΠΕ Νικ. Λύτρα (περιοχή Ρόδια) Α) Κέντρο διασκέδασης με συγκρότηση μπαρ Αρ. Αδείας 341/ & Β) Υπαίθριο κέντρο διασκέδασης με συγκρότηση αναψυκτήριο- καφετέρια Αρ. Αδείας 255/ Αριθ. Διαβιβαστ. 2/144223/ ΑΕΠΙ Διαπιστώνεται να μην έχει μέχρι και σήμερα από τον οργανισμό (ΑΕΠΙ) την σχετική άδεια Δεν κατέθεσε αντιρρήσεις (31/10/11) Με τις 135/11, 15 /12 και 26/12 αποφάσεις ΕΠΖ το θέμα πήρε αναβολή. Στη συνέχεια έλαβε το λόγο η πληρεξούσια δικηγόρος κ. Νατάσα Παπανικολάου η οποία είπε ότι υπάρχει ένας διακανονισμός με την ΑΕΠΙ, ωστόσο δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα με τους μήνες που έχει χρεωθεί η επιχείρηση, προσέθεσαν κάποιους μήνες που το κατάστημα ήταν εκτός λειτουργίας. Έχουμε στείλει όλα τα δικαιολογητικά στην ΑΕΠΙ μαζί με τις άδειες και αναμένουμε. Ο Πρόεδρος εισηγείται αναβολή επί δίμηνο μέχρις ότου διευθετηθεί το θέμα με την ΑΕΠΙ. Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για δύο μήνες. 14 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ ΣΩΤΗΡΗ Μενεκλέους αρ Καφετέρια- μπαρ Αρ. Αδείας 105/ Αριθ. Διαβιβαστ. 2/134982/ ΔΗΜ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΡΟΔΟΥ 18/09/11 & ώρα 21:34 Έχει αναπτύξει δέκα (10) τραπέζια, δύο (02) καναπέδες και σαράντα (40) καρέκλες καταλαμβάνοντας κοινόχρηστο χώρο 50 τ.μ. άνευ αδείας. Η άδεια λειτουργίας του καταστήματος αναφέρει την ανάπτυξη μέχρι εκατό (100) κινητά καθίσματα σε δημοτικό χώρο εφόσον υπάρχει δικαίωμα χρήσης του χώρου αυτού. Δεν κατέθεσε αντιρρήσεις (10/10/11) Αριθ. Διαβιβαστ. 2/127362/ ΕΛ.ΑΣ. 14/08/11 & ώρα 01:25 Λειτουργούσε τη μουσική του καταστήματος με τη χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος, ηχείων, με ανοικτές τις θύρες πάνω από το όριο της μέγιστης επιτρεπόμενης ηχοστάθμης στερούμενος αδείας μουσικής, πέραν του επιτρεπόμενου ωραρίου λειτουργίας μουσικής και άνευ αδείας λειτουργίας καταστήματος. Κατέθεσε απόψεις με υπ αρ. πρωτ.: 2/127362/ Με τις 135/11, 15 /12 και 26/12 αποφάσεις ΕΠΖ το θέμα πήρε αναβολή Ο Νομικός Σύμβουλος κ. Στ. Στρατής είπε ότι τα αδικήματα έχουνι παραγραφεί σύμφωνα με τον παραβάσεωνσύμφωνα με το Νόμο 4043/ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Απ. Παύλου αρ. 40 Αυτόματο μηχάνημα διάθεσης τροφίμων και ποτών Αριθ. Διαβιβαστ. 2/130578/ ΕΛ.ΑΣ. 07/08/11 & ώρα 18:00 Είχε προβεί στην τοποθέτηση, στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος ψυχαγωγικού παιγνίου (ξύλινο ποδοσφαιράκι) διαστάσεων περίπου 1,5*1*1 μ. στερούμενος αδείας από την αρμόδια αρχή. Κατέθεσε απόψεις με υπ αρ. πρωτ.: 2/130578/ Με τις 135/11, 15 /12 και 26/12 αποφάσεις ΕΠΖ το θέμα πήρε αναβολή 76

13 παραβάσεωνσύμφωνα με το Νόμο 4043/ ΖΑΝΕΤ ΡΟΜΠΕΡΤΣ- ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Ο.Ε. Μανδηλαρά αρ.36 μπαρ Αρ. Αδείας 1020/16338/1-γ Αριθ. Διαβιβαστ. 2/129035/11 ΕΛ.ΑΣ. 08/08/11 & ώρα 02:40 Είχε θέσει σε λειτουργία τη μουσική με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος με ηχεία σε εξωτερικό χώρο, άνευ αδείας μουσικής και άνευ αδείας από Α.Ε.Π.Ι., αναπαράγοντας μουσικά κομμάτια. Κατέθεσε απόψεις με υπ αρ. πρωτ.: 2/126749/ Με τις 135/11, 15 /12 και 26/12 αποφάσεις ΕΠΖ το θέμα πήρε αναβολή Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την αναβολή της συζήτησης του θέματος όσον αφορά στο δεύτερο σκέλος που αφορά στην ΑΕΠΙ αφού οι παραβάσεις του πρώτου σκέλους έχουν παραγραφεί ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Α) Την μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας λόγω παραγραφής του πρώτου σκέλους των παραβάσεων σύμφωνα με το Νόμο 4043/2012. Β) Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για το σκέλος που αφορά στη ΑΕΠΙ (Ο κ. Μαραβέλιας δήλωσε παρών) 17 ΤΑΧΕΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ο.Ε. Ακτή Μιαούλη αρ. 08 & Ορφανίδου Αναψυκτήριο άνευ εργαστηρίου- καφετέρια Αρ. Αδείας 228/ Αριθ. Διαβιβαστ. 2/129012/11 ΕΛ.ΑΣ. 31/07/11 & ώρα 02:00 Είχε θέσει σε λειτουργία τη μουσική του καταστήματος με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος και ηχείων στερούμενος αδείας μουσικής από την αρμόδια αρχή και πέραν του επιτρεπόμενου ωραρίου, έχοντας ανοικτές τις θύρες με αποτέλεσμα να διαχέεται ο ήχος της μουσικής εκτός του καταστήματος διαταράσσοντας την κοινή ησυχία των περιοίκων. Δεν κατέθεσε αντιρρήσεις (26/09/11) Με τις 135/11, 15 /12 και 26/12 αποφάσεις ΕΠΖ το θέμα πήρε αναβολή. παραβάσεωνσύμφωνα με το Νόμο 4043/ ΔΙΑΜΑΝΤΕΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Μιλτιάδου αρ. 08 Παραδοσιακό καφενείο- μπαρ Αρ. Αδείας 120/ Αριθ. Διαβιβαστ. 2/128477/ ΕΛ.ΑΣ. 12/08/11 & ώρα 04:20 Είχε θέσει σε λειτουργία τη μουσική του καταστήματος με τη χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος (ηχεία) πέραν του επιτρεπόμενου ωραρίου μουσικής και έχοντας αναπτύξει είκοσι οκτώ (28) σκαμπό σε κοινόχρηστο χώρο άνευ αδείας κοινόχρηστου χώρου. Δεν κατέθεσε αντιρρήσεις (26/09/11) Αριθ. Διαβιβαστ. 2/128468/ Δ/νση Δημόσιας Υγείας 04/08/11 & ώρα 23:30 α) είχε επεκταθεί ενοποιώντας το χώρο έτσι όπως αποτυπώνεται στα σχεδιαγράμματα που συνοδεύουν την άδεια λειτουργίας με άλλο όμορο χώρο άνευ αδείας της δημοτικής αρχής β) είχε αναπτύξει περίπου ογδόντα (80) καθίσματα εκτός του καταστήματος αντί των πέντε (05) που προβλέπει η άδεια γ) μέρος των εκτός αιθούσης καθισμάτων αναπτύσσονται σε υπαίθριο χώρο (οικόπεδο ιδιοκτησίας Μαραβέλια επί της Μιλτιάδου), στον οποίο λειτουργεί και υπαίθριο μπαρ 6 τ.μ. χωρίς να πληρεί τις υγειονομικές προδιαγραφές και χωρίς να υπάρχει άδεια λειτουργίας από την αρμόδια αρχή. Δεν κατέθεσε αντιρρήσεις (26/10/11) 77

14 Αριθ. Διαβιβαστ. 2/135344/ ΕΛ.ΑΣ. 14/08/11 & ώρα 00:40 Είχε θέσει σε λειτουργία τη μουσική του καταστήματος με τη χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος σε ένταση (85) DB αντί (80) DB πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου μουσικής και έχοντας τις θύρες ανοικτές, καθ υπέρβαση της άδειας λειτουργίας καταστήματος. Δεν κατέθεσε αντιρρήσεις (10/10/11) Κατέθεσε αθωωτική απόφαση 2230/11 Πταισμ/κείου Ρόδου Με τις 135/11, 15 /12 και 26/12 αποφάσεις ΕΠΖ το θέμα πήρε αναβολή Σφραγίστηκε στις 16/01/12 με την υπ αρ.: 123/ απόφαση ΕΠΖ. Ο κ. Διαμαντέας είπε ότι το κατάστημα είναι σφραγισμένο αλλά όταν τον ειδοποίησαν για την σφράγιση δεν του είπαν την αιτία σφραγίσεως. Όταν τελικά το έμαθε προέβη στις απαραίτητες ενέργειες με τον μηχανικό του προκειμένου ο επιπλέον χώρος που χρησιμοποιεί να αποτυπώνεται στην άδεια λειτουργίας του καταστήματος του. και να κάνει αίτηση ο ενδιαφερόμενος για ανάκληση της υπ αριθ. 123/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Ο Πρόεδρος ταυτίστηκε με την άποψη του Νομικού Συμβούλου για να κάνει αίτηση ο ενδιαφερόμενος για ανάκληση της υπ αριθ. 123/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα Α) παραβάσεωνσύμφωνα με το Νόμο 4043/2012. Β) Εμμένει στην υπ αριθ. 123/2011 απόφαση της για την σφράγιση του καταστήματος 19 HASSBERG CHRIS CAMILLA MARGARETA Ορφανίδου αρ.21 Καφετέρια- μπαρ Αρ. Αδείας 182/ Αριθ. Διαβιβαστ. 2/129039/11 ΕΛ.ΑΣ. 12/08/11 & ώρα 00:00 Είχε θέσει σε λειτουργία τη μουσική με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος (ηχεία & ενισχυτή) με ανοικτές τις θύρες άνευ αδείας μουσικής αρμόδιας αρχής και πέραν του επιτρεπομένου ωραρίου και καθ υπέρβαση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. Δεν κατέθεσε αντιρρήσεις (26/09/11) Σφραγίστηκε στις 11/01/12 με την υπ αρ.: 123/ απόφαση ΕΠΖ Με τις 135/11, 15 /12 και 26/12 αποφάσεις ΕΠΖ το θέμα πήρε αναβολή. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα Α) παραβάσεωνσύμφωνα με το Νόμο 4043/2012. Β) Εμμένει στην υπ αριθ. 123/2011 απόφαση της για την σφράγιση του καταστήματος 20 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Σοφοκλέους αρ. 10 & Πλάτωνος Καφετέρια- μπαρ Αρ. Αδείας 12/ Αριθ. Διαβιβαστ. 2/131708/11 ΕΛ.ΑΣ. 14/08/11 & ώρα 02:00 Είχε θέσει σε λειτουργία τη μουσική με τη χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος (ηχεία, ενισχυτή) με ανοικτές θύρες πέραν του επιτρεπόμενου ωραρίου μουσικής και καθ υπέρβαση της άδειας λειτουργίας καταστήματος. Δεν κατέθεσε αντιρρήσεις (03/10/11) Με τις 135/11, 15 /12 και 26/12 αποφάσεις ΕΠΖ το θέμα πήρε αναβολή Ο ανωτέρω προσκόμισε αθωωτική απόφαση δικαστηρίου. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα Την μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας λόγω προσκομίσεως αθωωτικής απόφασης δικαστηρίου. 21 KALCI ANDREA- DECKA SPIRO Ο.Ε. Ορφανίδου αρ.28 Καφετέρια Αρ. Αδείας 268/ Αριθ. Διαβιβαστ. 2/131648/11 ΕΛ.ΑΣ. 12/08/11 & ώρα 03:10 Είχε θέσει σε λειτουργία τη μουσική με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος (ηχεία & ενισχυτή) με ανοικτές τις θύρες του καταστήματος, άνευ αδείας μουσικής και πέραν ωραρίου και καθ υπέρβαση της άδειας λειτουργίας καταστήματος. Δεν κατέθεσε αντιρρήσεις (03/10/11) Σφραγίστηκε στις 11/01/12 με την υπ αρ.: 123/ απόφαση ΕΠΖ Με τις 135/11, 15 /12 και 26/12 αποφάσεις ΕΠΖ το θέμα πήρε αναβολή. 78

15 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα παραβάσεωνσύμφωνα με το Νόμο 4043/ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΑΜΟΚΛΗ Ν. Αγορά περίπτερο Αρ. Αδείας 86/ Αριθ. Διαβιβαστ. 2/131669/11 ΕΛ.ΑΣ. 12/07/11 & ώρα 23:20 Είχε αναπτύξει σε κοινόχρηστο χώρο (πεζοδρόμιο), δύο (02) ψυγεία και κινητά πτυσσόμενα ράφια για εφημερίδες και περιοδικά καταλαμβάνοντας περί τα 10 τ.μ. στερούμενη αδείας από την αρμόδια αρχή. Δεν κατέθεσε αντιρρήσεις (26/09/11) Με τις 135/11, 15 /12 και 26/12 αποφάσεις ΕΠΖ το θέμα πήρε αναβολή.. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα παραβάσεωνσύμφωνα με το Νόμο 4043/ ΓΙΑΝΝΟΥ Δ. & ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Γ. Ο.Ε. Μανδηλαρά αρ. 55 Αναψυκτήριο άνευ τραπεζοκαθισμάτων Αρ. Αδείας 51/ Αριθ. Διαβιβαστ. 2/126388/11 ΕΛ.ΑΣ. 12/08/11 & ώρα 04:50 Έχει μόνο ξενόγλωσση επιγραφή στην είσοδο του καταστήματος και έχει αναπτύξει επτά (07) σκαμπό και δύο (02) ξύλινες μπάρες- σταντ στο πεζοδρόμιο εξωτερικά του καταστήματος άνευ αδείας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου. Κατέθεσε απόψεις με υπ αρ. πρωτ.: 2/126388/ Σφραγίστηκε στις 16/01/12 με την υπ αρ.: 123/ απόφαση ΕΠΖ. Με τις 135/11, 15 /12 και 26/12 αποφάσεις ΕΠΖ το θέμα πήρε αναβολή Δεν υφίσταται θέμα αφαίρεσης της αδείας λόγω παύσης εργασιών του καταστήματος 24 ΜΠΑΪΡΑΜΙΔΗΣ- Δ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ο.Ε. Μενεκλέους αρ Εστιατόριο- σνακ μπαρψαροταβέρνα- ψητοπωλείο- οβελιστήριο Αρ. Αδείας 337/ Αριθ. Διαβιβαστ. 2/108308/11 ΕΛ.ΑΣ. Αρ. πρ.: 1020/4484/9-β Αρ. πρ.: 1020/4484/10-β Είχε αναπτύξει ογδόντα τέσσερα (84) καθίσματα εκτός και δεκαπέντε (15) εντός του κατ/τος αντί σαράντα (40) εντός, είκοσι πέντε (25) εκτός και τριάντα πέντε (35) σε κοινόχρηστο χώρο Είχε αναπτύξει εξήντα (60) καθίσματα εκτός του κατ/τος καθ υπέρβαση της άδειας λειτουργίας καταλαμβάνοντας κοινόχρηστο χώρο. Κατέθεσε απόψεις με υπ αρ. πρωτ.: 2/108308/ Κατέθεσε τις υπ αρ.: 297/12 & 298/12 αποφάσεις του Πταισμ/ κείου Ρόδου για παύση ποινικής δίωξης. Σφραγίστηκε στις 21/02/12 σύμφωνα με την υπ αρ.: 123/11 απόφαση ΕΠΖ. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα παραβάσεωνσύμφωνα με το Νόμο 4043/2012. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ Ή ΜΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 25 ΔΙΑΜΑΝΤΕΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Μιλτιάδου αρ. 08 Παραδοσιακό καφενείο- μπαρ Αρ. Αδείας 120/ / /11 Έχουν επιβληθεί πέντε διοικητικές ποινές προσωρινής αφαίρεσης. α) από 03/10/05-13/10/05 β) από 07/11/05-17/11/05 γ) από 11/09/06-21/09/06 79

16 δ) από 22/11/10-02/12/10 ε) από 16/01/12-26/01/12 Με τις 135/11, 15 /12 και 26/12 αποφάσεις ΕΠΖ το θέμα πήρε αναβολή. Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο κ. Διαμαντέας ο οποίος είπε τα εξής: «Από τότε που έχω το κατάστημα καταδικάστηκα από το δικαστήριο μόνο δύο φορές. Εάν για τις φορές που με έχετε κλείσει προσκόμιζα κατόπιν τις αθωωτικές δεν θα υφίστατο πλέον η ποινή και ούτε οι παραβάσεις. Μέσα σε αυτές τις διοικητικές ποινές υπάρχουν πολλές αθωωτικές αποφάσεις που αποτρέπουν τη συνδρομή των προ»υποθέσεων για οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας. Επι πλέον η τελευταία διοκητική ποινή επεβλήθη λόγω παραβάσεων που έγιναν το 2011 οι οποίες όμως έχουν παραγραφεί. Επίσης προσκόμισα στη Δημ. Αστυνομία βεβαίωση απο το Πλημμελειοδικείο ότι δεν διώκομαι ποινικά. Επίσης προσκόμισα και αθωωτικές αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη.» Ο κ. Καρίκης πρότεινε επειδή είναι σφραγισμένος να αναβληθεί η συζήτηση του θέματος και η Δημ. Αστυνομία σε συνεργασία με την Νομική Υπηρεσία αφού εξετάσουν τον φάκελο να φέρουν εισήγηση στην Επιτροπή για να λάβουμε απόφαση σύμφωνα με τα πραγματικά στοιχεία του φακέλου τα οποία θα αποδεικνύουν ή μη, την συνδρομή των προϋποθέσεων για οριστική ανάκληση της αδείας. Την αναβολή λήψης απόφασης για επόμενη συνεδρίαση προκειμένου να έχει η Επιτροπή εισήγηση από τη Νομική Υπηρεσία για την συνδρομή ή μη των προϋποθέσεων οριστικής σφράγισης του καταστήματος. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Χριστοδούλου Μιχαήλ 1) Φλεβάρης Ιωάννης 2) Αφεντούλης Ιωάννης 3) Καρίκης Ευστράτιος 4) Μαραβέλιας Μάριος 5) Λύμουρας Παναγιώτης 6) Ιδομενέας Παναγιώτης 7) Παναή Ευαγγελία 80