ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑ Στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής περιήλθε καταγγελία ανώνυμης εταιρείας( ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ) στην οποία κατήγγειλε ότι η αναφερόμενη στην καταγγελία της ιατρική εταιρεία (στο εξής ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) αδειοδοτημένη μόνο ως ιατρείο δυνάμει των διατάξεων του ΠΔ 84/2001, λειτουργεί στον 3 ο και 6 ο όροφο του εις την καταγγελία αναφερομένου κτιρίου (πολυόροφη οικοδομή πολυκατοικία) στην Αθήνα, σηπτικά και άσηπτα χειρουργεία και διενεργεί σε αυτά χειρουργικές οφθαλμολογικές επεμβάσεις, χωρίς να διαθέτει άδεια ιδιωτικής κλινικής και παραπονείται για την εκ μέρους των αρμοδίων υπηρεσιών, μεταξύ δε αυτών και της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας / Τμήμα Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας της Περιφέρειας Αττικής, αδράνεια ως προς την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων. Η Περιφερειακή Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής, μελέτησε την εν λόγω καταγγελία και τα συνημμένα σε αυτή έγγραφα καθώς και το σύνολο του δημιουργηθέντος φακέλου. Από τα στοιχεία του φακέλου της εν λόγω υπόθεσης καταγγελίας προκύπτουν ειδικότερα τα εξής: Α.ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 1. Αρμοδιότητα Αρμοδιότητα του διοικητικού οργάνου αναφορικά με την έκδοση διοικητικών πράξεων, είναι η προβλεπόμενη από οποιαδήποτε πηγή του διοικητικού δικαίου ικανότητα του διοικητικού οργάνου, να εκδίδει διοικητικές πράξεις ή να συμβάλλει (με γνωμοδοτήσεις ή προτάσεις) στην έκδοσή τους. Δεδομένου ότι η Διοίκηση οφείλει ή μπορεί να προβαίνει μόνο στις ενέργειες που προβλέπονται ή επιτρέπονται από τους κανόνες δικαίου που τη διέπουν, η έννοια της αρμοδιότητας είναι άμεση απόρροια της αρχής της νομιμότητας. Συνεπώς, τα διοικητικά όργανα μπορούν να εκδίδουν νομίμως διοικητικές πράξεις (ΣτΕ 2006/1965, 1602/1987) ή να συνάπτουν συμβάσεις (ΣτΕ 2123/1994, 4936/1995) ή να προβαίνουν σε υλικές ενέργειες, μόνον εφόσον έχουν σχετική αρμοδιότητα. Η κατανομή των αρμοδιοτήτων στα διάφορα διοικητικά όργανα αποσκοπεί στην κατανομή εργασίας, τον καθορισμό της ευθύνης και την αποκέντρωση της εξουσίας και διέπεται από την αρχή της δεσμευτικότητας και αποκλειστικότητας της. Σύμφωνα με την ως άνω αρχή μόνο το αρμόδιο όργανο δικαιούται και υποχρεούται να ασκήσει την Σελίδα 1 από 26

2 αρμοδιότητα, ενώ άλλο όργανο δεν μπορεί να την ασκήσει νομίμως. Η αποκλειστική άσκηση της αρμοδιότητας αναφέρεται τόσο στο υποκείμενο της αρμοδιότητας (το όργανο), όσο και στον τύπο που πρέπει να λάβει η πράξη του. Και όπως δεν επιτρέπεται κατ αρχήν υποκατάσταση των οργάνων ανεξαρτήτως ιεραρχικής θέσεως, έτσι δεν επιτρέπεται υποκατάσταση των τύπων, πάλι ανεξαρτήτως της θέσεώς τους στην ιεραρχία των πηγών του δικαίου. Ενόψη των προαναφερθέντων δεν επιτρέπεται αντί του προβλεπόμενου προεδρικού διατάγματος να εκδοθεί υπουργική απόφαση αλλά και αντιστρόφως είναι παράνομη η έκδοση διατάγματος, όταν ο νόμος προβλέπει υπουργική απόφαση. Η αρμοδιότητα είναι συνήθως αποκλειστική, υπό την έννοια ότι μπορεί να ασκηθεί από ένα ορισμένο όργανο. Μερικές φορές ο νόμος προβλέπει συλλογική αρμοδιότητα, όταν απαιτεί την συναπόφαση δύο ή περισσότερων οργάνων και η οποία είναι εξίσου αποκλειστική, όπως και η απλή αρμοδιότητα. Διαζευκτική ή συντρέχουσα αρμοδιότητα ή συναρμοδιότητα, υπάρχει όταν ο νόμος προβλέπει ότι μια ορισμένη αρμοδιότητα μπορεί να ασκηθεί από οποιοδήποτε των ονομαζόμενων οργάνων, ή στην περίπτωση που επιτρέπεται «επιφυλακτική μεταβίβαση αρμοδιότητας». Η διαζευκτική αρμοδιότητα δημιουργεί συχνά σύγχυση ως προς το θέμα του υπεύθυνου οργάνου. Συχνά οι σχετικές διατάξεις θέτουν χρονικούς περιορισμούς στην άσκηση της αρμοδιότητας. Όταν η προθεσμία που τάσσεται για την άσκηση της αρμοδιότητας χαρακτηρίζεται ως ανατρεπτική ή αποκλειστική ή ο χαρακτήρας αυτός προκύπτει σαφώς από τις σχετικές διατάξεις ή τις γενικές αρχές, μετά την πάροδο της προθεσμίας το διοικητικό όργανο παύει να έχει αρμοδιότητα, η δεν τυχόν πράξη που εκδόθηκε από αυτό πάσχει από ακυρότητα λόγω αναρμοδιότητας (ΣτΕ 2281, 2814/2008). 2.Αναρμοδίως εκδοθείσες διοικητικές πράξεις Βασική έκφανση της συνταγματικώς κατοχυρωμένης και θεμελιώδους για το Κράτος Δικαίου αρχής της νομιμότητος, αποτελεί η ανάκληση των μη νομίμων διοικητικών πράξεων. Σε περίπτωση που το όργανο που εξέδωσε τη διοικητική πράξη ήταν αναρμόδιο για την έκδοσή της, η διοικητική πράξη είναι παράνομη, η δε παρανομία της έγκειται στην, εκ μέρους του εκδόσαντος αυτήν οργάνου, οικειοποίηση αλλότριας αρμοδιότητας. Η αναρμοδίως εκδοθείσα και έτσι παράνομη διοικητική πράξη είναι ανακλητέα, προκειμένου με την εξαφάνιση να αποκατασταθεί στον νομικό κόσμο η τρωθείσα νομιμότητα και να καταστεί εφεξής δυνατή η ρύθμιση του θέματος από το κατά νόμον αρμόδιο όργανο. Σελίδα 2 από 26

3 Στο άρθρο 21 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας ορίζεται ότι «αρμόδιο για την ανάκληση ατομικής διοικητικής πράξης όργανο είναι εκείνο που την εξέδωσε ή που είναι αρμόδιο για την έκδοσή της». Εν όψει της αδιαστίκτου διατυπώσεως της ως άνω διατάξεως, κάθε ατομική διοικητική πράξη, είτε αρμοδίως είτε αναρμοδίως εκδοθείσα, δύναται να ανακαλείται, για οποιονδήποτε λόγο εξωτερικής ή εσωτερικής νομιμότητος ( δηλ. όχι μόνον κατ επίκλησιν της αναρμοδιότητός αλλά για οποιονδήποτε λόγο) είτε από το όργανο που την εξέδωσε είτε από το όργανο, το οποίο, κατά τον χρόνο της ανακλήσεως, είναι αρμόδιο για την έκδοσή της. (βλ. ΣτΕ. 512/1930 Ολομ., ΣτΕ 1582/2010) 3.Διπιστωτικές Διοικητικές Πράξεις Μία διοικητική πράξη ανάλογα με το περιεχόμενό της μπορεί να διατάσσει, να διαπιστώνει, να δημιουργεί έννομες σχέσεις και να επιλύει διαφορές. Οι διαπιστωτικές διοικητικές πράξεις περιλαμβάνουν δεσμευτικές διαπιστώσεις νομικώς σημαντικών ιδιοτήτων προσώπων ή πραγμάτων, κατ εφαρμογή του ισχύοντος δικαίου, πρέπει δε να διαπιστώνεται (ή να απορρίπτεται) μια αντικειμενικώς υφιστάμενη ως άνω ιδιότητα. 4.Γνωμοδοτήσεις Διοικητική είναι μόνο η πράξη που αναπτύσσει άμεση νομική ισχύ, δεσμεύει δηλαδή νομικά τον αποδέκτη της χωρίς την ανάγκη μεσολαβητικής πράξεως άλλου οργάνου. Η μεσολάβηση αυτή υπάρχει σε δύο κυρίως περιπτώσεις: όταν η πράξη έχει χαρακτήρα γνωμοδοτήσεως και η απόφαση λαμβάνεται από άλλο όργανο, καθώς και όταν η πράξη έχει ανάγκη εγκρίσεως άλλου οργάνου. Το άρθρο 20 ΚΔΔιαδ, διακρίνει μεταξύ εκούσιας και υποχρεωτικής γνώμης αφενός και πρότασης αφετέρου. Η μεν υποχρεωτική γνώμη μπορεί να είναι κατά τον νόμο απλή ή σύμφωνη και διατυπώνεται ύστερα από ερώτημα του οργάνου που έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα, η δεν πρόταση υποβάλλεται με πρωτοβουλία του προτείνοντος οργάνου. Η γνώμη ή η πρόταση πρέπει να είναι έγγραφη, αιτιολογημένη και επίκαιρη κατά το περιεχόμενό της (παρ.1). Το όργανο που έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα δεν μπορεί να εκδώσει πράξη με περιεχόμενο διαφορετικό από αυτό της σύμφωνης γνώμης ή της πρότασης. Η μη αποδοχή της θετικής σύμφωνης γνώμης ή της πρότασης, καθώς και η απόκλιση από την απλή γνώμη πρέπει να αιτιολογούνται ειδικώς (παρ.2) το αποφασίζον όργανο μπορεί όμως να απέχει θεμιτά από κάθε ενέργεια. Όσα ισχύουν για την απλή γνώμη εφαρμόζονται και στην περίπτωση της εκούσιας γνώμης (παρ. 3). Αν η απλή γνώμη δεν υποβληθεί μέσα στην τυχόν προβλεπόμενη προθεσμία ή, εν πάση περιπτώσει, μέσα σε εύλογο χρόνο, η διοικητική πράξη μπορεί να εκδοθεί και χωρίς αυτή (παρ.4) Σελίδα 3 από 26

4 Β. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Στην παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (Α' 143) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του Ν.2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας» (Α' 123) ορίζεται ότι: «Η περίθαλψη διακρίνεται σε πρωτοβάθμια,, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια, παρέχεται δε από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς». 2. Στην παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 1397/1983, ως ίσχυε πριν αντικατασταθεί με το άρθρο 11 του Ν.2071/1992 οριζόταν ότι: «Η περίθαλψη με δαπάνες του δημοσίου και ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων διακρίνεται σε εξωνοσοκομειακή (πρωτοβάθμια) που παρέχεται από τα κέντρα υγείας τα περιφερειακά ιατρεία τους και τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων και σε νοσοκομειακή (δευτεροβάθμια) που παρέχεται από τα νοσοκομεία» 3. Στην παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.2071/1992 ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας υπάγονται οι ιατρικές και νοσηλευτικές καθώς και οδοντιατρικές πράξεις και φροντίδες που έχουν ως σκοπό την πρόληψη και την αποκατάσταση βλαβών της υγείας, που δεν απαιτούν νοσηλεία σε νοσοκομείο». 4. Στο άρθρο 13 του Ν.2071/1992 ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: «1. Η ιατρική και οδοντιατρική πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας του ιδιωτικού τομέα παρέχεται από τους εξής φορείς: α. Ιδιωτικό ιατρεία και οδοντιατρεία, β. Ιδιωτικά πολυιατρεία και πολυοδοντιατρεία. γ. Ιδιωτικό διαγνωστικά εργαστήρια. δ. Ιδιωτικό εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης. 2. Η βεβαίωση λειτουργίας των παραπάνω φορέων παροχής ιατρικών και οδοντιατρικών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ. Υ.)χορηγείται σε: α. φυσικά πρόσωπα, που διαθέτουν άδεια ή βεβαίωση άσκησης του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος, β. φυσικά πρόσωπα με την προϋπόθεση ότι για τη λειτουργία του ιατρείου, οδοντιατρείου, πολυϊατρείου, πολυοδοντιατρείου, ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου και ιδιωτικού εργαστηρίου φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, ορίζεται επιστημονικά υπεύθυνος για κάθε παροχή υπηρεσίας ιατρός ή οδοντίατρος κάτοχος άδειας ή βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος, γ. νομικά πρόσωπα, που συνιστώνται και λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών Π. Φ. Υ., Σελίδα 4 από 26

5 δ. αστικούς συνεταιρισμούς ελευθέρων επαγγελματιών ιατρών εργαστηριακής διάγνωσης, βιοπαθολογίας, κυτταρολογίας και παθολογικής ανατομίας για την κάλυψη των αναγκών των μελών τους. Για τη χορήγηση της παραπάνω βεβαίωσης λειτουργίας απαιτείται η υποβολή αναγγελίας έναρξης από το φυσικό πρόσωπο ή το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή του αστικού συνεταιρισμού, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικό και παράβολο ύψους διακοσίων (200) ευρώ για τα ιδιωτικά ιατρεία -οδοντιατρεία και παράβολο τετρακοσίων (400) ευρώ για τα ιδιωτικά πολυιατρεία -πολυοδοντιατρεία, τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και τα ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης. Το ύψος του παραβόλου μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Υπουργού Οικονομικών. [Η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε ως άνω με την υποπαράγραφο ΙΒ.3 περ.6 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής » (Α' 222)] Οι δικαιούχοι της παραγράφου 2 του παρόντος όρθρου επιτρέπεται να λειτουργούν και σε μη συνεχόμενα κτίρια, τα οποία θα έχουν λειτουργική αυτοτέλεια και δεσμεύονται στην τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών του π.δ. 84/2001. [Η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε ως άνω με την υποπαράγραφο ΙΒ.3 περ.6 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012] Με προεδρικό διάταγμα μπορεί να ρυθμιστούν οι ειδικότερες προϋποθέσεις, όροι και προδιαγραφές (αδειοδότησης και) λειτουργίας των φορέων Π.Φ.Υ. του παρόντος όρθρου. Με το ίδιο ή άλλο προεδρικό διάταγμα μπορεί να ορισθούν κριτήρια και περιορισμοί, που άπτονται της προστασίας της δημόσιας υγείας και του δημοσίου συμφέροντος καθώς και να ρυθμιστούν ζητήματα που σχετίζονται με (τη νομική μορφή), τον τρόπο λειτουργίας δ/οίκησης και διαχείρισης των φορέων Π.Φ.Υ. ακόμα και κατά τροποποίηση των υφιστάμενων διατάξεων εν γένει για τα νομικό πρόσωπα του Εμπορικού και του Αστικού Δικαίου και να καθοριστούν μεταβατικές ρυθμίσεις για τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υφιστάμενους φορείς Π.Φ.Υ., καθώς και ο χρόνος και τα ειδικότερα ζητήματα που αναφέρονται στην προσαρμογή τους στις νέες ρυθμίσεις. [Η παράγραφος αυτή τέθηκε με το άρθρο 28 παρ.7 του Ν.3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (Α' 66), και οι λέξεις «αδειοδότησης και» και «τη νομική μορφή» διαγράφτηκαν με την υποπαράγραφο ΙΒ.3 Σελίδα 5 από 26

6 περ.7α και 7β του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012. Το προβλεπόμενο με την διάταξη αυτή προεδρικό διάταγμα δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα] 8. Μέχρι την έκδοση του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος για τους φορείς της παραγράφου 1 ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 84/2001 (ΦΕΚ 70 Α') κατά το μέρος που δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος...». 5. Στο άρθρο 1 του Ν.3235/2004 «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» (Α' 53) ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: «1. Ως Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου αυτού, νοείται το σύστημα παροχής σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο δέσμης βασικών και ολοκληρωμένων υπηρεσιών φροντίδας υγείας. 3. Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας περιλαμβάνει: α. τις υπηρεσίες υγείας, που δεν απαιτούν εισαγωγή σε νοσηλευτικό ίδρυμα». 6. Στο άρθρο 1 του Π.Δ. 84/2001 «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Φ.Π.Υ.)» [Α' 70] ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: «1. Οι ιατρικές και οδοντιατρικές υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ. Υ.) παρέχονται και από ιδιωτικούς φορείς οι οποίοι λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, με την εποπτεία και τον έλεγχο του αρμόδιου Νομάρχη, του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, καθώς και του οικείου Ιατρικού (οδοντιατρικού) Συλλόγου. 2.. Ιδιωτικοί φορείς οι οποίοι παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Π. Φ. Υ), είναι οι ακόλουθοι: α. Ιδιωτικό ιατρεία και οδοντιατρεία β. Ιδιωτικά πολυιατρεία και πολυοδοντριατρεία.. γ. Ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια. δ. Ιδιωτικό εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης. 3. Στις διατάξεις του παρόντος, όπου αναφέρονται οι λέξεις «άδεια λειτουργίας» και «άδεια» αντικαθίστανται από τις λέξεις «βεβαίωση λειτουργίας» και «βεβαίωση» αντίστοιχα, όπου αναφέρεται ο όρος «άδεια ίδρυσης» ο όρος αυτός καταργείται και όπου αναφέρεται «ιατρική εταιρεία» ή «ιατρικές εταιρείες» οι λέξεις «ιατρική» και «ιατρικές» διαγράφονται». [Η παρ. 3 προστέθηκε με την περ. 2 α της υποπαραγράφου ΙΒ.4 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012]. Στο άρθρο 2 του Π.Δ. 84/2001 ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής : Σελίδα 6 από 26

7 «1. Ιδιωτικό ιατρείο ή οδοντιατρείο είναι χώρος κατάλληλα διαρρυθμισμένος και εξοπλισμένος, όπως περιγράφεται στα παραρτήματα Α και Β του παρόντος, στον οποίο ασκείται η ιατρική ή η οδοντιατρική επιστήμη, από πρόσωπο που διαθέτει τη σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άδεια λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου ή οδοντιατρείου, που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Το ιδιωτικό ιατρείο ή οδοντιατρείο δεν διαθέτει κλίνες νοσηλείας». Στο άρθρο 3 του Π.Δ. 84/2001 ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής : «1. Για τη νόμιμη λειτουργία ιατρείου ή οδοντιατρείου απαιτείται άδεια λειτουργίας η οποία χορηγείται από τη Διεύθυνση Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μετά από γνώμητης ειδικής επιτροπής του άρθρου 10». Στο άρθρο 12 του Π.Δ. 84/2001 ορίζονται τα εξής : «Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές των εξής παραρτημάτων: 1. Παράρτημα Α, όσον αφορά τους χώρους. 2. Παράρτημα Β, όσον αφορά τον εξοπλισμό». Στην παρ. 2 του άρθρου 14 του Π.Δ. 84/2001 ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: «2. Απαγορεύεται και συνεπάγεται την άμεση και οριστική διακοπή της λειτουργίας της Μονάδας παροχής υπηρεσιών Π. Φ. Υ:.. στ. Η παροχή υπηρεσιών υγείας, που παρέχονται αποκλειστικά, με βάση τους κανόνες της ιατρικής οδοντιατρικής επιστήμης στη δευτεροβάθμια περίθαλψη. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών Π. Φ. Υ. δεν διαθέτουν κλίνες νοσηλείας. ζ. Η εκτέλεση ιατρικών ή οδοντιατρικών πράξεων για τις οποίες απαιτείται γενική νάρκωση ή ραχιαία ή επισκληρίδιος αναισθησία..». [Το Π.Δ. 84/2001, το οποίο είχε καταργηθεί με το άρθρο 17 του Π.Δ. 180/2009 «Όροι, προϋποθέσεις διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)» [Α' 210] επανήλθε σε ισχύ, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ.8 του άρθρου 13 του Ν.2071/1992, ως ισχύει, με το άρθρο 2 του Π.Δ.188/2009 «Κατάργηση υπ'αριθμ. 180/2009 προεδρικού διατάγματος «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)» [Α' 216/ ] στο οποίο ορίζεται ότι «Από το υπ' αριθμ. 84/2001 προεδρικό διάταγμα το οποίο επανέρχεται σε ισχύ, αναστέλλεται για διάστημα τριών (3) μηνών η εφαρμογή των διατάξεων: άρθρο 4 παρ. Σελίδα 7 από 26

8 1 εδαφ. β, άρθρο 11 παρ. 1 εδαφ. η, παρ. 2, παρ. 3 εδαφ. α-δ, παρ. 4 εδάφ. β, άρθρο 14 παρ. 1 και παρ. 2 εδάφ. δ»] 7. Σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 35 του Ν.4025/2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Α' 228), από αρμόδια αρχή για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση άδειας λειτουργίας ιατρείου, πολυιατρείου, οδοντιατρείου και πολυοδοντιατρείου ορίζεται ο κατά τόπους ιατρικός και οδοντιατρικός σύλλογος. Όλες οι διαπιστωτικές αποφάσεις των παραπάνω επιστημονικών συλλόγων πρέπει να εκδίδονται μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την κατάθεση σε αυτούς των σχετικών εγγράφων. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του ενός (1) μηνός για τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 (χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση άδειας λειτουργίας ιατρείου, πολυιατρείου κ.λ.π.) αρμόδιος για την έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων καθίσταται ο κατά τόπο οικείος Περιφερειάρχης. Η αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη ισχύει και σε περίπτωση υποβολής ένστασης. Κατ εξουσιοδότηση του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του Ν.4025/2011 εκδόθηκε η με αριθμ. Υ3β/Γ.Π / απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας των ιατρείων, πολυιατρείων, οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρείων» (Β'713). Στην παρ. 1 του άρθρου 1 της ως άνω υπουργικής απόφασης ορίζονται τα εξής: «Ιδιωτικό ιατρείο ή οδοντιατρείο είναι χώρος κατάλληλα διαρρυθμισμένος και εξοπλισμένος, όπως περιγράφεται στα παραρτήματα Α και Β του Π.Δ. 84/2001, στον οποίο ασκείται η ιατρική ή η οδοντιατρική επιστήμη, από πρόσωπο που διαθέτει τη σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή βεβαίωση αναγγελίας ασκήσεως επαγγέλματος και άδεια ή βεβαίωση λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου ή οδοντιατρείου. Το ιδιωτικό ιατρείο ή οδοντιατρείο δεν διαθέτει κλίνες νοσηλείας». Στο άρθρο 4 της ως άνω υπουργικής απόφασης ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: «1. Για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου και οδοντιατρείου, απαιτείται αναγγελία έναρξης λειτουργίας των δικαιούχων όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσης 2. Η αναγγελία έναρξης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά ε. Διάγραμμα κάτοψης του διατιθεμένου χώρου κλίμακας 1/50, σε δύο αντίγραψα με τις διαστάσεις των χώρων και την επεξήγηση του προορισμού τους, θεωρημένο από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό, ή αρχιτέκτονα, ο οποίος βεβαιώνει ότι οι χρησιμοποιούμενοι χώροι είναι κύριας χρήσης και πιστοποιεί ότι πληρούνται οι Σελίδα 8 από 26

9 τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στο παράρτημα Α του Π.Δ. 84/2001 (ΧΚΧ,Η ΧΚΧ*, ή XX,* όπως απαιτείται από το παράρτημα Α) καθώς και ότι οι φορείς λειτουργούν υποχρεωτικά μέσα στο ίδιο κτίριο ή σε συνεχόμενα κτίρια και σε χώρους αποκλειστικής χρήσης. στ. Κατάλογο όλων των μηχανημάτων που περιλαμβάνονται στον επιστημονικό εξοπλισμό του ιατρείου ή οδοντιατρείου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Β του Π.Δ. 84/2001». Στο άρθρο 6 και με τον τίτλο «Επιτροπή ελέγχου ιατρείων, πολυιατρείων, οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρείων» της ως άνω υπουργικής απόφασης ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: «1. Στην έδρα κάθε Ιατρικού ή Οδοντιατρικού Συλλόγου συνιστάται επιτροπή, η οποία αποτελείται από 2. Έργο της επιτροπής είναι: α. Η γνωμοδότηση για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας των άνω φορέων, μετά από επιτόπιο έλεγχο. β. Η εποπτεία και ο έλεγχος των φορέων αυτών κατά τη λειτουργία τους. γ. Η εισήγηση για την επιβολή των ποινών που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001». 8. Στο παράρτημα Β του Π.Δ. 517/1991 «Τεχνικές Προδιαγραφές, απαραίτητος ιατρικός εξοπλισμός, διάκριση και σύνθεση προσωπικού και συμπλήρωση του υπ' αριθμ. 247/91 Π.Δ." Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών"» (Α' 202) καθορίζονται, μεταξύ άλλων και οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές των τμημάτων ΣΗΠΤΙΚΩΝ και ΑΣΗΠΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ των ιδιωτικών κλινικών. 9. Στο άρθρο 33 του Ν.4025/2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Α' 228) ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: «1. Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας για την εκτέλεση χειρουργικών και επεμβατικών πράξεων για τις οποίες δεν απαιτείται, σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, γενική, ραχιαία ή επισκληρίδιος αναισθησία και νοσηλεία πέραν της μίας ημέρας. Η Ιδιωτική Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας μπορεί να λειτουργεί είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή ιδιωτικές κλινικές. 2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ), Σελίδα 9 από 26

10 ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για τη λήψη άδειας και λειτουργίας, καθώς και ο απαραίτητος επιστημονικός και λοιπός εξοπλισμός, η διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι έλεγχοι για τη χορήγηση άδειας και λειτουργίας. Επίσης καθορίζεται το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό που απαιτείται για τη λειτουργία της Ιδιωτικής Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας. Πέραν των γενικών προβλέψεων, ειδικές προϋποθέσεις, τεχνικές προδιαγραφές, εξοπλισμός και απαίτηση απασχόλησης ιατρών συγκεκριμένων ειδικοτήτων και λοιπού προσωπικού μπορούν να προβλέπονται προκειμένου να εκτελούνται στη Μονάδα συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις. Με το προεδρικό διάταγμα καθορίζεται και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα». 10. Στο άρθρο 2 και με τίτλο «Εννοιολογικοί προσδιορισμοί» της με αριθμ. Φ.90380/25916/3294/ απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) [Β' 2456] ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Ως «Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας» (Δ.Φ.Υ.) νοούνται όλες οι υπηρεσίες και πράξεις, οι οποίες διενεργούνται εντός των εσωτερικών τμημάτων των νοσοκομείων, στις συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές στις μονάδες ψυχικής υγείας στα κέντρα αποθεραπείας - αποκατάστασης κλειστής νοσηλείας και στα θεραπευτήρια χρονιών παθήσεων συμπεριλαμβανομένων και αυτών που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια ημερήσιας νοσηλείας». ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 1. Οι ρυθμίσεις του Π.Δ. 84/2001, όπως έχει τροποποιηθεί, οι οποίες δεν έρχονται σε αντίθεση με τις λοιπές ρυθμίσεις του άρθρου 13 του Ν.2071/1992, εξακολουθούν να ισχύουν καθώς το ως άνω προεδρικό διάταγμα, το οποίο είχε καταργηθεί με το άρθρο 17 του Π.Δ. 180/2009, επανήλθε σε ισχύ με το άρθρο 2 του Π.Δ. 188/2009, και επίσης δεν έχει εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται στην παρ.8 του άρθρου 13 του Ν.2071/1992. Το εύρος και η ισχύς των ρυθμίσεων του ΠΔ 84/2001 καθορίζεται με βάση τις διατάξεις και ρυθμίσεις του άρθρου 13 του Ν.2071/1992 ως εκάστοτε ισχύει. 2.α Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις υπηρεσίες υγείας, που δεν απαιτούν εισαγωγή σε νοσηλευτικό ίδρυμα. Τα ιδιωτικά ιατρεία είναι ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) και ως εκ τούτου παρέχουν μόνο εκείνες τις υπηρεσίες για τις οποίες δεν απαιτείται εισαγωγή σε νοσηλευτικό ίδρυμα. Τέτοια εισαγωγή απαιτείται και όταν για την παροχή των υπηρεσιών υγείας (όπως οι χειρουργικές Σελίδα 10 από 26

11 υπηρεσίες) δεν αρκεί μόνο η επιστημονική ικανότητα, δεξιότητα και επάρκεια του ιατρού (τα οποία καθορίζονται με βάση κριτήρια που έχει θέσει ο νομοθέτης προκειμένου να διασφαλίσει μεταξύ άλλων και την ασφάλεια του ασθενούς) αλλά περαιτέρω είναι απαραίτητη εκ των πραγμάτων και η χρησιμοποίηση εγκαταστάσεων/χώρων (αίθουσα χειρουργείου τουλάχιστον και ιδίως άσηπτου χειρουργείου) για τους οποίους η νομοθεσία που αφορά τους φορείς ΠΦΥ και δη τα ιδιωτικά ιατρεία δεν περιέχει πρόβλεψη και προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται (προδιαγραφές οι οποίες αφορούν ΑΜΕΣΑ την ασφάλεια και υγεία του ασθενούς) ενώ αντίθετα τέτοιοι χώροι (αίθουσα χειρουργείου και ιδίως άσηπτου χειρουργείου) από την κείμενη νομοθεσία αναφορικά με την Υγεία προβλέπονται εντός νοσοκομείου και όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα οι σχετικές προδιαγραφές τους καθορίζονται μόνο με βάση τις διατάξεις που αφορούν τις ιδιωτικές κλινικές. Τα ιδιωτικά ιατρεία σύμφωνα με τα στο Π.Δ. 84/2001 δεν διαθέτουν κλίνες νοσηλείας. 2β. Οι όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για τη λειτουργία των ιδιωτικών ιατρείων καθορίζονται με τις ως άνω διατάξεις του Π.Δ. 84/2001, τα δε απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας τους καθορίζονται με τη με αριθμ. Υ3β/Γ.Π.24948/ απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το ιδιωτικό ιατρείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Π.Δ. 84/2001 και στην παρ.1 του άρθρου 1 της με αριθμ. Υ3β/Γ.Π.24948/ απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, είναι χώρος κατάλληλα διαρρυθμισμένος και εξοπλισμένος, κατά τα καθοριζόμενα στα παραρτήματα Α και Β του Π.Δ. 84/2001. Στα ως άνω παραρτήματα δεν καθορίζονται χώρος και εξοπλισμός άσηπτου ή σηπτικού χειρουργείου. Συνεπώς το ιδιωτικό ιατρείο πρέπει να διαθέτει τους χώρους και μόνο που ρητά καθορίζονται κατά χρήση στα ανωτέρω παραρτήματα, ήτοι γραφείο ιατρού, εξεταστήριο, WC και οι οποίοι χώροι πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις προδιαγραφές (ελάχιστες διαστάσεις κλπ) που προβλέπονται στα ανωτέρω παραρτήματα του ΠΔ 84/2001. Επισημαίνεται ότι εξ απόψεως πολεοδομικών διατάξεων κάθε διαφοροποίηση ως προς τις ανωτέρω χρήσεις των χώρων του ιδιωτικού ιατρείου (συνεπώς και η διαμόρφωση εντός του ιατρείου χώρων που λειτουργούν ως αίθουσες χειρουργείων και ) μεταξύ όλων των άλλων μεταβάλει την κατηγορία στην οποία αυτό εντάσσεται τόσο εξ απόψεως κτιριοδομικού κανονισμού όσο και εξ απόψεως χρήσεων γης. 3. Αντίθετα, όσον αφορά στον ιδιωτικό τομέα, αίθουσες χειρουργείου και γενικότερα τμήμα χειρουργικών επεμβάσεων προβλέπεται και ορίζονται οι σχετικές προδιαγραφές τους στο παράρτημα Β του Π.Δ. 517/1991, με το οποίο ορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές, ο απαραίτητος ιατρικός εξοπλισμός κ.λπ. των ιδιωτικών Σελίδα 11 από 26

12 κλινικών καθώς και σε λοιπά νομοθετήματα σχετικά με τις ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ. Σύμφωνα με το ως άνω ΠΔ οι αίθουσες σηπτικών και άσηπτων χειρουργείων εντός των οποίων διενεργούνται χειρουργικές επεμβάσεις, δεν είναι αυτόνομες αλλά εντάσσονται στο συγκρότημα επεμβάσεων το οποίο δύναται να αναπτυχθεί εντός της ιδιωτικής κλινικής. Από τις σχετικές διατάξεις του πδ 517/1991 προκύπτει ότι προκειμένου να εξασφαλισθεί η καλύτερη δυνατή ποιότητα ιατρικών υπηρεσιών με τη μορφή της χειρουργικής επέμβασης και συνακόλουθα να προστατευθεί ο ασθενής και η ασφάλεια της υγείας του, απαιτείται η ύπαρξη του συνόλου των εγκαταστάσεων και του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού της ιδιωτικής κλινικής για τα οποία το εν λόγω ΠΔ θέτει συγκεκριμένες και δη αυστηρές, προδιαγραφές και προϋποθέσεις. Ειδικότερα : Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ως άνω ΠΔ: «Κάθε Τμήμα ειδικότητος, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος, ως λειτουργικό μέρος της Κλινικής, πρέπει να εξυπηρετείται από τα υποχρεωτικά οριζόμενα στο άρθρο 2 του παρόντος, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές των επιμέρους τμημάτων, (Παράρτημα Β), καθώς και να διαθέτει: Α) τον απαραίτητο εξοπλισμό, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του παραρτήματος Γ. Β) το απαραίτητο προσωπικό, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του παραρτήματος Δ.» Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ανωτέρω ΠΔ: «Κάθε Ιδιωτική Κλινική γενική ή ειδική ή μικτή πρέπει να διαθέτει υποχρεωτικά εκτός από νοσηλευτικές μονάδες και τα εξής: 1. Εργαστήριο Μικροβιολογικό - Βιοχημικό - Αιματολογικό τύπου Ε1 ή Ε2 ή Ε3 ή Ε4 ανάλογα με τον αριθμό και τα είδη των εξετάσεων (Παραρτήματα Β, Γ, Δ). 2. Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο (Παραρτήματα Β`, Γ` και Δ`). Δεν είναι απαραίτητο για Ψυχιατρικές και Παιδοψυχιατρικές Κλινικές. 3. Συγκρότημα Χειρουργείων όταν αναπτύσσει Τμήματα Χειρουργικού Τομέα (Παραρτήματα Β`, Γ` και Δ`). 4. Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) Πολυδύναμη ή Μονάδες Εντατικής Θεραπείας αντίστοιχης ειδικότητας (Παραρτήματα Β, Γ και Δ) που απαιτούνται από τα αναπτυσσόμενα τμήματα, σε κλινικές πάνω από 80 κλίνες, ελάχιστης δυναμικότητας 6 κλινών. Εξαιρούνται οι ψυχιατρικές, παιδοψυχιατρικές και οι ειδικές κλινικές αλλεργιολογίας, δερματολογίας, ενδοκρινολογίας, οφθαλμολογίας. Σε κλινικές κάτω των 80 κλινών, εφ` όσον αναπτύσσουν τμήματα Χειρουργικού Τομέα ή τμήματα ειδικότητας καρδιολογικής και πνευματολογικής του Παθολογικού Τομέα, απαιτείται η δημιουργία Μ.Ε.Θ.Πολυδύναμης ή της αντίστοιχης ειδικότητας τουλάχιστον 4 κλινών. Σελίδα 12 από 26

13 5. Τον απαιτούμενο περιβάλλοντα χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο, καθώς και χώρους εισόδων και υποδοχής ασθενών και επισκεπτών (Παραρτήματα Α, Τεχνικές Προδιαγραφές κτιρίου και περιβάλλοντα χώρου). 6. Τουλάχιστον ένα εξωτερικό ιατρείο - εξεταστήριο, συναρτημένο με τους χώρους υποδοχής της Κλινικής, όταν δεν αναπτύσσει Εξωτερικά Ιατρεία. 7. Υπηρεσία διατροφής (Παραρτήματα Β, Γ και Δ). 8. Κεντρική Αποστείρωση όταν αναπτύσσει τμήματα Χειρουργικού Τομέα. Μικρό τμήμα κεντρικής αποστείρωσης όταν αναπτύσσει μόνο Παθολογικό Τομέα (Παραρτήματα Β, Γ και Δ). 9. Φαρμακείο σε κλινικές δύναμης άνω των 150 κλινών (Παραρτήματα Β και Γ). 10. Χώρο φύλαξης νεκρών (Παραρτήματα Β και Γ). 11. Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης προσωπικού, αποδυτήρια προσωπικού χώροι υγιεινής (Παραρτήματα Β και Δ). 12. Κοιτώνες διανυκτέρευσης εφημερευόντων (Παραρτήματα Β και Δ). 13. Διοικητικές Υπηρεσίες (Παραρτήματα Β και Δ). 14. Τις απαιτούμενες ΗΜ εγκαταστάσεις (Παράρτημα Β) 15. Κεντρικό χώρο συγκέντρωσης για αποκομιδή απορριμάτων (Παράρτημα Β).» 4. Ο κανονιστικός νομοθέτης με τις ρυθμίσεις του άρθρου 14 του Π.Δ.84/2001, καθόρισε, εν όψει και της συνταγματικής υποχρέωσης του κράτους να μεριμνά για την υγεία των πολιτών (άρθρο 21 παρ.3 Συντ.), τις υπηρεσίες υγείας οι οποίες δεν επιτρέπεται να παρέχονται στα ιδιωτικά ιατρεία και επέβαλε όρους και προϋποθέσεις στην παροχή άλλων υπηρεσιών. Οι διατάξεις του ΠΔ 84/2001 αφορούν υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ήτοι υπηρεσίες υγείας, που δεν απαιτούν εισαγωγή σε νοσηλευτικό ίδρυμα. Ειδικότερα, στα ιδιωτικά ιατρεία αφενός μεν επιτρέπεται μόνο η παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ήτοι υπηρεσιών υγείας που δεν απαιτούν εισαγωγή σε νοσηλευτικό ίδρυμα και αφετέρου εκ του συνόλου των ανωτέρω υπηρεσιών απαγορεύεται η εκτέλεση εκείνων των ιατρικών πράξεων για τις οποίες απαιτείται γενική νάρκωση ή ραχιαία ή επισκληρίδιος αναισθησία (περ. ζ της παρ.2 του άρθρου 14 του Π.Δ. 84/2001) καθώς και η παροχή εκείνων των υπηρεσιών που παρέχονται αποκλειστικά, με βάση τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, στη δευτεροβάθμια περίθαλψη (περ. στ της παρ.2 του άρθρου 14 του Π.Δ.84/2001). Η διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων για την οποία απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη αίθουσας άσηπτου ή σηπτικού χειρουργείου και η χρήση του σχετικού εξοπλισμού, αποτελεί υπηρεσία υγείας η οποία, στον ιδιωτικό τομέα, δύναται να παρασχεθεί με Σελίδα 13 από 26

14 βάση το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο μόνο εντός ιδιωτικής κλινικής, δεδομένου ότι μόνο εντός των ιδιωτικών κλινικών δύναται να αναπτυχθεί συγκρότημα επεμβάσεων με τμήμα άσηπτων χειρουργικών επεμβάσεων και τμήμα σηπτικών χειρουργικών επεμβάσεων. Ο νομοθέτης προκειμένου να διασφαλίσει τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια του ασθενούς καθώς και το υψηλό επίπεδο των σχετικών ιατρικών υπηρεσιών, προέβλεψε, όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα, την ανάπτυξη τμημάτων άσηπτων και σηπτικών χειρουργικών επεμβάσεων εντός των ιδιωτικών κλινικών και μόνο και καθόρισε τις σχετικές προϋποθέσεις. 5.Από το άρθρο 21 παρ. 3 του Συντάγματος, το οποίο ορίζει ότι «το Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών», γεννάται ευθεία υποχρέωση του Κράτους για την προστασία της υγείας των πολιτών με την λήψη θετικών μέτρων, ώστε να εξασφαλίζεται η παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου ( ΣτΕ 400/1986 Ολομ., 1634/2009 κλπ). Εν όψει αυτού, η άσκηση κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας, που συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών σχετιζομένων με την υγεία επιτρέπεται μόνον σε εκείνα τα πρόσωπα και σε εκείνους τους φορείς που έχουν τα προσόντα, τα οποία ο νομοθέτης ή, κατ` εξουσιοδότηση τούτου, η κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση έχει κρίνει, σε εκπλήρωση της επιταγής του άρθρου 21 παρ. 3 του Συντάγματος, ότι είναι αναγκαία, προκειμένου να εξασφαλίζεται η παροχή στους πολίτες υπηρεσιών σχετιζομένων με την υγεία υψηλού επιπέδου ( ΣτΕ 2267/2005) και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις συνιστούν αντίστοιχους περιορισμούς ασκήσεως των εν λόγω επαγγελμάτων, τα οποία, ως εκ της φύσεώς τους ως επαγγέλματα υγείας, είναι, κατ` αρχήν, δεκτικά περιορισμών δικαιολογουμένων εκ λόγων προστασίας της δημοσίας υγείας. Συνεπώς η έλλειψη κανονιστικού καθεστώτος αναφορικά με ύπαρξη και λειτουργία αίθουσας άσηπτου ή σηπτικού χειρουργείου εντός ιδιωτικού ιατρείου δεν συνεπάγεται ότι επιτρέπεται η ανάπτυξη αυτών εντός ιατρείου και η διενέργεια εκεί χειρουργικών επεμβάσεων και ιατρικών πράξεων που προϋποθέτουν την ύπαρξή τους. 6.Τόσο ο κοινός νομοθέτης όσο και η Διοίκηση οφείλουν, σε συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις τους που προκύπτουν από τα άρθρα 21 παρ. 3 και 5 παρ. 5 Σ., σε συνδυασμό με το άρθρο 25 παρ. 1 εδ. β Σ., να λαμβάνουν τα αναγκαία (θετικά) μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και αξιοπιστία των ιατρικών υπηρεσιών, η λειτουργική επάρκεια των χώρων και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών καθώς και η ασφάλεια του ασθενούς. Προκειμένου για χειρουργικές επεμβάσεις και ιατρικές πράξεις που απαιτούν άσηπτο ή σηπτικό χειρουργείο, ο νομοθέτης εξασφαλίζει τα ανωτέρω μέσω του νομικού πλαισίου που Σελίδα 14 από 26

15 προβλέπει την ανάπτυξη και λειτουργία τμημάτων άσηπτων και σηπτικών χειρουργικών επεμβάσεων (στα οποία και μόνο περιλαμβάνεται κατά το νόμο αίθουσα χειρουργείου) εντός της ιδιωτικής κλινικής αξιοποιώντας έτσι προς όφελος της υγείας και της ασφάλειας του ασθενούς, το επιστημονικό και λοιπό προσωπικό καθώς και τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις που η ιδιωτική κλινική πρέπει να διαθέτει καθώς και τις προδιαγραφές που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις προβλέπονται και απαιτούνται για τη νόμιμη λειτουργία αυτής. Περαιτέρω στις ίδιες ως άνω συνταγματικές διατάξεις θεμελιώνεται και η αρχή της πρόληψης η οποία διαπνέει τις δημόσιες πολιτικές στον τομέα της υγείας και επιβάλλει την προληπτική λήψη μέτρων, προκειμένου να αποφευχθεί κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Η διασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέδου των ιατρικών υπηρεσιών χειρουργικών επεμβάσεων επιτυγχάνεται υπό το ισχύον νομικό καθεστώς με την ένταξη των χειρουργικών επεμβάσεων και των εν γένει ιατρικών πράξεων για τις οποίες απαιτείται η χρησιμοποίηση άσηπτης ή σηπτικής αίθουσας χειρουργείου στη Δευτεροβάθμια Περίθαλψη. Ενόψει τούτων, πρέπει να γίνει δεκτό ότι, όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα, ο νομοθέτης καθόρισε προδιαγραφές για άσηπτη ή σηπτική αίθουσα χειρουργείου μόνο με τις διατάξεις που διέπουν την ίδρυση και λειτουργία των ιδιωτικών κλινικών, επιβάλλοντας έτσι όπως οι ιατρικές υπηρεσίες που απαιτούν άσηπτη ή σηπτική αίθουσα χειρουργείου να παρέχονται εντός ιδιωτικής κλινικής και όχι στο ιδιωτικό ιατρείο. Οι ανωτέρω διατάξεις καθορίζουν ότι, όσον αφορά στις χειρουργικές επεμβάσεις, το επίπεδο των ιατρικών υπηρεσιών χειρουργικών επεμβάσεων και της ασφάλειας του ασθενούς, ιδίως σε περίπτωση που παρουσιαστούν επιπλοκές, πρέπει να είναι εκείνο που διασφαλίζεται όταν αυτές λαμβάνουν χώρα εντός ιδιωτικής κλινικής και συνιστούν βασικές μορφές εξειδίκευσης των συνταγματικών ορισμών που κατοχυρώνουν το δικαίωμα στην υγεία, εκπηγάζουν δε από την αρχή της προληπτικής δράσης του κράτους και έτσι διαμορφώνουν συγκεκριμένο υγειονομικό κεκτημένο. 8.Τυχόν ερμηνευτική εκδοχή σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται με βάση τις διατάξεις του ΠΔ 84/2001η ύπαρξη και λειτουργία άσηπτης ή σηπτικής αίθουσας χειρουργείου εντός ιδιωτικών ιατρείων, χωρίς να προβλέπονται σχετικές προδιαγραφές και η εκεί διενέργεια της οποιασδήποτε χειρουργικής επέμβασης, χωρίς να καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την ασφάλεια και υγεία του ασθενούς και ιδίως σε περίπτωση εμφάνισης επιπλοκών κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, οδηγεί σε αυθαίρετη κατάργηση του προαναφερθέντος υγειονομικού κεκτημένου. Το επίπεδο των ιατρικών υπηρεσιών χειρουργικών επεμβάσεων και ο βαθμός ασφάλειας Σελίδα 15 από 26

16 του ασθενούς ο οποίος υποβάλλεται στις επεμβάσεις αυτές αντικατοπτρίζεται στις ειδικές προδιαγραφές που τίθενται από τις σχετικές με τις ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ διατάξεις αναφορικά ιδίως με το βαθμό ετοιμότητας και επάρκειας, με το μέγεθος και το είδος του χώρου, του τεχνικού εξοπλισμού και του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού που πρέπει να διαθέτουν οι δομές αυτές εντός των οποίων λειτουργούν χειρουργεία και διενεργούνται χειρουργικές επεμβάσεις. Οι ως άνω προδιαγραφές ούτως ή άλλως δεν δύναται να υλοποιηθούν σε χώρο ιδιωτικού ιατρείου και ιδίως εντός πολυώροφης οικοδομής πολυκατοικίας καθώς δεν είναι δυνατόν οι διάδρομοι να είναι κατάλληλοι, ώστε να επιτρέπουν την εύκολη διέλευση των αναπηρικών αμαξιδίων, φορείων και του εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης ή του υποστηρικτικού μηχανισμού παροχής ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης εφεδρικού φωτισμού. Η χρήση γης που συντελείται σε περίπτωση εγκατάστασης και λειτουργίας αιθουσών χειρουργικών επεμβάσεων σε συγκεκριμένο κτίριο και η εντός αυτών διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων υπάγεται, σύμφωνα με την ειδική πολεοδομική λειτουργία της, στην κατηγορία των κτιρίων περίθαλψης της περίπτωσης 15 της παραγράφου Β του άρθρου 1 του από π. δ/τος, δηλαδή των ειδικών εκείνων κτιρίων που έχουν προκαθορισμένη από το νόμο αποστολή και τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες καθιστούν εφικτή και ασφαλή την εκτέλεση ιατρικών πράξεων που μπορεί να ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία του ασθενούς και απαιτούν γι` αυτό ιδιαίτερη επιστημονική και τεχνική εξειδίκευση και ανάλογο εξοπλισμό. Στην πιο πάνω διάταξη του από π. δ/τος ως «κτίρια περίθαλψης» μνημονεύονται μόνο τα νοσοκομεία και οι κλινικές, γιατί οι μονάδες αυτές αναφέρονται ως παραδείγματα των πιο συνηθισμένων περιπτώσεων κτιρίων περίθαλψης, δηλαδή η σχετική απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι αποκλειστική.(βλ. και ΣτΕ 444/2010). Συνεπώς, η εγκατάσταση και λειτουργία χειρουργείων (ακόμα και εντός ιατρείου ) δεν είναι επιτρεπτή σε περιοχές γενικών πολεοδομικών σχεδίων που έχουν χαρακτηριστεί ως ζώνες αμιγούς κατοικίας ή άλλης κατηγορίας χρήσεων γης, στην οποία δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση κτιρίων περίθαλψης, αλλά μόνο σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ζώνες «κοινωνικών εξυπηρετήσεων», κατά την έννοια του άρθρου 10 του από ΠΔ Πέραν των ανωτέρω επισημαίνεται και ότι τυχόν λειτουργία άσηπτου ή σηπτικού χειρουργείου εντός ιδιωτικού ιατρείου, είναι αντίθετη και με τον ισχύοντα κτιριοδομικό κανονισμό, αφού τα ιδιωτικά ιατρεία κατατάσσονται στην κατηγορία «γραφεία» με τη έννοια των οποίων όμως δεν συνάδει το άσηπτο ή σηπτικό χειρουργείο και για το οποίο μεταξύ, όλων των άλλων, είναι εκ των πραγμάτων απαραίτητο (προκειμένου να εξασφαλισθεί η ασφάλεια και η υγεία του ασθενούς, ιδίως σε περιπτώσεις επιπλοκών) Σελίδα 16 από 26

17 όπως το κτίριο στο οποίο λειτουργεί αίθουσα χειρουργείου και στο οποίο διενεργούνται χειρουργικές επεμβάσεις, να διαθέτει, μεταξύ όλων των άλλων και ειδικό ασθενοφόρο ανελκυστήρα καθώς και ειδικών προδιαγραφών κλίμακες και λοιπούς χώρους και εγκαταστάσεις. 9. Τα ως άνω συνάγονται, επιπρόσθετα, και από τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 33 του Ν.4025/2011, από την οποία προκύπτει ότι για ορισμένες χειρουργικές και επεμβατικές πράξεις, για τις οποίες δεν απαιτείται, σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, γενική, ραχιαία ή επισκληρίδιος αναισθησία, απαιτείται νοσηλεία τουλάχιστον μίας ημέρας, η οποία παρέχεται σήμερα, αποκλειστικά, στη δευτεροβάθμια περίθαλψη. Μόνο μετά την ολοκλήρωση του κανονιστικού πλαισίου που προβλέπεται στην παρ.2 του άρθρου 33 του Ν.4025/2011, (το οποίο σημειωτέον δεν δύναται να καταργήσει ή να απομειώσει το προαναφερθέν υγειονομικό δεδομένο ως προς το επίπεδο των ιατρικών υπηρεσιών και της ασφάλειας του ασθενούς που επιτυγχάνεται σήμερα μέσω των ιδιωτικών κλινικών) χειρουργικές και επεμβατικές πράξεις για τις οποίες δεν απαιτείται, σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, γενική, ραχιαία ή επισκληρίδιος αναισθησία και νοσηλεία πέραν της μίας ημέρας, θα μπορεί να εκτελούνται στις ιδιωτικές μονάδες ημερήσιας νοσηλείας και πάντως όχι σε ιδιωτικά ιατρεία. Σύμφωνα με την 239/2013 γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ «στα ιδιωτικά ιατρεία, για τα οποία δεν προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις χώρος άσηπτου χειρουργείου και σχετικός εξοπλισμός, επιτρέπεται η εκτέλεση ιατρικών πράξεων για τις οποίες δεν απαιτείται γενική νάρκωση ή ραχιαία ή επισκληρίδιος αναισθησία, εφόσον οι ως άνω πράξεις δεν παρέχονται αποκλειστικά, με βάση τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, στη δευτεροβάθμια περίθαλψη». Από την ανωτέρω διατύπωση δεν συνάγεται ότι δύναται να χωροθετηθεί και να λειτουργήσει εντός ιδιωτικού ιατρείου αίθουσα άσηπτου ή σηπτικού χειρουργείου και ως εκ τούτου και εν όψει της ως άνω γνωμοδοτήσεως ΝΣΚ δεν είναι δυνατόν να διενεργηθούν εντός των ιδιωτικών ιατρείων χειρουργικές επεμβάσεις, λόγω έλλειψης σχετικών προδιαγραφών αναφορικά με την εντός ιδιωτικού ιατρείου αίθουσα χειρουργείου. 10. Σχετικά με όλα τα ανωτέρω επισημαίνονται επίσης και τα εξής: i) Σε απάντηση εγγράφου μας με αριθμό πρωτ /401/ με το οποίο θέσαμε σχετικά ερωτήματα, ο Διευθυντής του Οφθαλμολογικού Τμήματος του ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ και αναφορικά με τις συνθήκες λειτουργίας ενός σύγχρονου οφθαλμολογικού χειρουργείου απάντησε εγγράφως ως εξής: Σελίδα 17 από 26

18 «Σε απάντηση του εγγράφου σας με αριθμό πρωτ /401, τις σας ενημερώνω τα κάτωθι σχετικά με τις συνθήκες λειτουργίας ενός σύγχρονου οφθαλμολογικού χειρουργείου. 1. Ο χώρος πρέπει να είναι τελείως άσηπτος 2. Χειρουργικό τραπέζι, μικροσκόπιο, (προβολέας χειρουργείου), μηχάνημα αναισθησίας για γενική αναισθησία με κεντρική παροχή ή οβίδες αερίων 3. Τέλος στην είσοδο του κτιρίου καλό είναι να υπάρχει και ράμπα για ασθενοφόρο. Όσον αφορά τις ερωτήσεις σας: Α. Είναι πολύ πιθανόν να χρειαστεί και γενική αναισθησία σε κάποια από αυτές τις επεμβάσεις που αναφέρετε. Β. Ενδεχομένως να χρειαστεί νοσηλεία για 1-2 ημέρες κυρίως στην αποκόλληση αμφιβληστροειδούς και στην μεταμόσχευση κερατοειδούς. Γ. Σπάνια κατά την έξοδο μπορεί να χρειαστεί και φορείο κυρίως αν ο ασθενής παρουσιάσει επιπλοκές από άλλα συστήματα (π.χ. καρδιοαναπνευστικά) Συνήθως παρουσιάζονται διαταραχές της πιέσεως και του καρδιακού ρυθμού. Σπανιότερα μπορεί να υπάρξουν αναπνευστικά, γαστρεντερικά ή ουρολογικά προβλήματα. Βασικά όλα εξαρτώνται από τη γενική κατάσταση των ασθενών και από τις συνυπάρχουσες συστηματικές παθήσεις τους. Μην ξεχνάμε ότι η πλειονότητα των ασθενών είναι προχωρημένης ηλικίας και με διάφορα προβλήματα υγείας. Έχει αναφερθεί ακόμα και καρδιακή ανακοπή, σπανιότατα. Καλό είναι οι ασθενείς να έχουν ρυθμισμένα τα παθολογικά τους προβλήματα και να φέρουν μαζί τους Ro θώρακος, ΗΚΓ γνωματευμένο, γεν. αίματος, βιοχημικές εξετάσεις και έλεγχο πηκτικότητας. Θεωρώ ότι η παρουσία ενός έμπειρου αναισθησιολόγου είναι απαραίτητη καθ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του χειρουργείου και δευτερευόντως ενός καρδιολόγου (όχι απαραίτητα). Επίσης χρειάζεται μία νοσηλεύτρια με εμπειρία από Οφθαλμολογικό χειρουργείο.» ii. Με το υπ' αριθμόν Α7α/οικ (1977), έγγραφο της Δ/ΝΣΗΣ ΥΓ. ΠΕΡ. ΗΣΦ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ, της ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ του Υπουργείου Κοιν. Υπηρεσιών, γνωστοποιήθηκε προς τις αρμόδιες υπηρεσίες των τότε Νομαρχιών ότι το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο δυνάμει της 918/ γνωμοδότησής του, Σελίδα 18 από 26

19 γνωμοδότησε ότι η χειρουργική επέμβαση καταράκτου πρέπει να γίνεται σε νοσοκομείο ή Κλινική επειδή η πραγματοποίησή της σε εξωτερικό ιατρείο και η εν συνεχεία αποστολή του ασθενούς στην οικία του, ενέχουν κινδύνους βαρυτάτων τοπικών και γενικών επιπλοκών, τόσο εγχειρητικών όσο και μετεγχειρητικών» Γ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 1. Εξ αφορμής της συγκεκριμένης υπόθεσης το ΝΣΚ με την 239/2013 γνωμοδότησή του έχει γνωμοδοτήσει τα εξής: «IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Κατ' ακολουθία των προεκτεθέντων το Τμήμα του Ν.Σ.Κ γνωμοδοτεί ομόφωνα, ότι στα ιδιωτικά ιατρεία, για τα οποία δεν προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις χώρος άσηπτου χειρουργείου και σχετικός εξοπλισμός, επιτρέπεται η εκτέλεση ιατρικών πράξεων για τις οποίες δεν απαιτείται γενική νάρκωση ή ραχιαία ή επισκληρίδιος αναισθησία, εφόσον οι ως άνω πράξεις δεν παρέχονται αποκλειστικά, με βάση τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, στη δευτεροβάθμια περίθαλψη.» Επισημαίνεται ότι σύμφωνα και με όσα αναφέρθηκαν σε προηγούμενο τμήμα στα ιδιωτικά ιατρεία παρέχονται 2. Επίσης επ ευκαιρία της συγκεκριμένης υποθέσεως έχει διενεργηθεί έλεγχος κατόπιν Εντολής του Γενικού Επιθεωρητή Σ.Ε.Υ.Υ.Π. και έχει συνταχθεί σχετική έκθεση αποτελεσμάτων ελέγχου 3. Από τα περιεχόμενα στο φάκελο της υπόθεσης στοιχεία και έγγραφα προκύπτει ότι η ως άνω καταγγελλόμενη ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : Στον 3 & 6 όροφο του αναφερόμενου στην καταγγελία κτιρίου στην Αθήνα και έχοντας λάβει άδειες δυνάμει του ΠΔ 84/2001 και όχι σύμφωνα με τις διατάξεις περί ιδιωτικών κλινικών και χωρίς να έχει ελεγχθεί από την επιτροπή του άρθρου 4 του ΠΔ 247/1991, έχει δημιουργήσει, οργανώσει, εξοπλίσει τεχνολογικά και λειτουργεί ειδικά διαμορφωμένους χώρους και συγκεκριμένα αίθουσες σηπτικών και άσηπτων χειρουργείων. Τα ανωτέρω χειρουργεία (τουλάχιστον δέκα στον αριθμό) διαθέτουν τεχνολογικό εξοπλισμό και βρίσκονται σε λειτουργική ετοιμότητα, εντός δε αυτών διενεργούνται χειρουργικές επεμβάσεις. Σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου της καταγγελλόμενης ιατρικής εταιρείας, η οποία δήλωση καταγράφεται σε σχετικό πόρισμα του ΣΕΥΥΠ, «... γίνονται ημερησίως, με παρουσία δύο αναισθησιολόγων δεκαπέντε καταρράκτες περίπου ημερησίως και άλλες τόσες επεμβάσεις διαθλαστικής χειρουργικής (laser, μυωπίας)» ενώ σύμφωνα με το ίδιο ως άνω πόρισμα «Μας δόθηκαν φωτοαντίγραφα από το βιβλίο επίσκεψης ασθενών καθώς και το πρόγραμμα χειρουργείου του 3 ου και 6 ου ορόφου. Επιπλέον, η Επιθεωρήτρια. παρευρέθη στην αίθουσα 2 του 6 ου ορόφου, όπου Σελίδα 19 από 26

20 παρέστη σε διαθλαστική επέμβαση.» Οι ανωτέρω χώροι συμπληρώνονται από αίθουσες υποδοχής, αίθουσες αναμονής, αίθουσες ανάπαυσης, χώρους φύλαξης ρούχων-γκαρνταρόμπας, ιατρεία εξοπλισμένα, γραφείο διευθυντή πλήρως εξοπλισμένο, WC, αποδυτήρια, καθώς και αποθήκες, η δε παροχή ιατρικών υπηρεσιών εκ μέρους της ως άνω εταιρείας υποστηρίζεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Σύμφωνα με το ανωτέρω πόρισμα «Το προσωπικό κατά την εργασία του, έφερε κατάλληλη ένδυση εργασίας». Η καταγγελλόμενη ιατρική εταιρία έχει συμπεριλάβει στην επωνυμία της αλλά και στον διακριτικό της τίτλο, υπό τα οποία και συναλλάσσεται απευθυνόμενη στο καταναλωτικό κοινό, την ένδειξη «ΚΛΙΝΙΚΗ» στην αγγλικής της μετάφραση και με λατινικούς χαρακτήρες ήτοι τη λέξη «CLINIC» ( η οποία στα ελληνικά μεταφράζεται ως «ΚΛΙΝΙΚΗ»), ενώ σε σχετικές ηλεκτρονικές της αναρτήσεις στο διαδίκτυο και στον ιστότοπο που διατηρεί εμφανίζεται στους διαδικτυακούς επισκέπτες των σελίδων της ως κατ' εξοχήν χειρουργική μονάδα που λειτουργεί στους επίμαχους χώρους διαθέτουσα χειρουργικές αίθουσες και τελεί εντός αυτών χειρουργικές επεμβάσεις. Σύμφωνα με τις ηλεκτρονικές της αναρτήσεις, η καταγγελλόμενη ιατρική εταιρεία, κατά τις ηλεκτρονικές της δηλώσεις που απευθύνονται στο κοινό μέσω της επιλογής ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ, εμφανίζεται ως λειτουργούσα στους επίμαχους χώρους Οφθαλμοχειρουργικό Ινστιτούτο το οποίο: -«αποτελεί κέντρο αναφοράς τόσο από πλευράς τεχνολογικού εξοπλισμού όσο και από πλευράς υψηλού επιπέδου ιατρικής περίθαλψης. Αποστολή του είναι να στεγάσει όλους τους Έλληνες και μη Οφθαλμίατρους, που έχουν ως στόχο την παροχή στον ασθενή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους τομείς της χειρουργικής καταρράκτη, γλαυκώματος, υαλοειδούς-αμφιβληστροειδούς, οφθαλμοπλαστικής και διαθλαστικής χειρουργικής. - «Πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο χώρο που διαθέτει 10 χειρουργικές αίθουσες, εκ των οποίων δύο είναι αίθουσες διαθλαστικής χειρουργικής και μία κορυφαία μονάδα χειρουργικής οπισθίου ημιμορίου, για την πλήρη κάλυψη της χειρουργικής υαλοειδούςαμφιβληστροειδούς, αλλά και την υποστήριξη της χειρουργικής καταρράκτη. Η χειρουργική μονάδα διαθέτει επίσης 7 πλήρως εξοπλισμένα εξεταστήρια με τα πλέον σύγχρονα διαγνωστικά μέσα προσθίου και οπισθίου ημιμορίου.» -«ως κατ' εξοχήν χειρουργική μονάδα, δεν θα μπορούσε παρά να διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα μοντέλα κατασκευής στην Ευρώπη σήμερα. Γνωρίζοντας τη μάστιγα των χειρουργείων -τις λοιμώξεις- ο σχεδιασμός τους έγινε με άριστο τρόπο, ώστε να επιλεγούν τα πιο σύγχρονα και κατάλληλα υλικά και οι χώροι να διαμορφωθούν έτσι που να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες ανάπτυξης και μετάδοσης μικροβίων.» Σελίδα 20 από 26

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13. 3.2012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13. 3.2012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13. 3.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. : Υ3β/Γ.Π./οικ.24948 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ Για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου απαιτείται αναγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ 19 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛ.: 2810 283385-2810 330193, FAX : 2810 330194 Web: www.ish.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ 19 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛ.: 2810 283385-2810 330193, FAX : 2810 330194 Web: www.ish.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Αθήνα, ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΧΑΡΗΣ Τ. ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ Α.Π., Σ.τ.Ε., Δρ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π.Α. ΕΠΙΣΚ. ΚΑΘ. ΙΑΤΡ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 15, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 6756747, FAX: (210) 6729207 e-mail: chpolitis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

( Ν. Π. Δ. Δ. ) Διεύθυνση: Βότση 42, Τ.Κ ΠΑΤΡΑ Τηλέφωνα: , , Fax:

( Ν. Π. Δ. Δ. ) Διεύθυνση: Βότση 42, Τ.Κ ΠΑΤΡΑ Τηλέφωνα: , , Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ( Ν. Π. Δ. Δ. ) Διεύθυνση: Βότση 42, Τ.Κ.262 21 ΠΑΤΡΑ Τηλέφωνα: 2610277553, 2610278866, Fax:2610275609 Αριθ. Πρωτ.: 13854 Πάτρα : 22-12-2016 Προς τον Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ 19 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛ.: 2810 283385-2810 330193, FAX : 2810 330194 Web: www.ish.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: Υ3β/Γ.Π./οικ /12/ Εφαρμογή του Ν.3919/2011(ΦΕΚ Α32)

Αριθ. πρωτ.: Υ3β/Γ.Π./οικ /12/ Εφαρμογή του Ν.3919/2011(ΦΕΚ Α32) Πίνακας περιεχομένων ΣΚΟΠΟΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ Αριθ. πρωτ.: Υ3β/Γ.Π./οικ.141282-21/12/2011 - Εφαρμογή του Ν.3919/2011(ΦΕΚ Α32) ΣΚΟΠΟΣ Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 1802/2014,τ.Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26. 06.2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 1802/2014,τ.Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26. 06.2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 1802/2014,τ.Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26. 06.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. πρωτ. : Υ3β/Γ.Π./οικ.55762 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ν.Π...)

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ν.Π...) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ν.Π...) ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙ ΟΥ 19 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛ.: 2810 283385-2810 330193, FAX : 2810 283385 Web: www.ish.gr, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση)καρδιολογικού)εργαστηρίου:) κίνδυνοι)και)νομικά)προβλήματα)

Οργάνωση)καρδιολογικού)εργαστηρίου:) κίνδυνοι)και)νομικά)προβλήματα) ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ Οργάνωση)καρδιολογικού)εργαστηρίου:) κίνδυνοι)και)νομικά)προβλήματα) Κοµπορόζος Χριστόφορος Καρδιολόγος, Πλωτάρχης (ΥΙ) επιµελητής καρδιολογικής κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 07/07 /2017. Αρ. Πρωτ. Α3α/οικ ΠΡΟΣ: Τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών της Χώρας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 07/07 /2017. Αρ. Πρωτ. Α3α/οικ ΠΡΟΣ: Τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών της Χώρας Αθήνα, 07/07 /2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ τηλ. 210-3813380,2103303721,Fax : 210 3834385 e-mail: eoo@otenet.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ τηλ. 210-3813380,2103303721,Fax : 210 3834385 e-mail: eoo@otenet. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ AΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ τηλ. 210-3813380,2103303721,Fax : 210 3834385 e-mail: eoo@otenet.gr Αρ.Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» Στ.σήμερα την του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός του στ. ( οδός ) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία που στη συνέχεια χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΓΥΦΤΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΣΑΝΤΑΡΟΖΑ 1 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: , ΚΙΝ.:

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΓΥΦΤΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΣΑΝΤΑΡΟΖΑ 1 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: , ΚΙΝ.: ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΓΥΦΤΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΣΑΝΤΑΡΟΖΑ 1 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 3210022, ΚΙΝ.: 6944-537604 e-mail: gyftaki@gmail.com giorgos.spiliopoulos@gmail.com Προς 1. Την «Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

καννέσ κροταφο Για πρωτη ΦΟρα Oι πρωταγωνιστέσ αποκαλυπτουν μέ Τισ στον report Με εντολή Μπαρόζο, «Παπαδήμος»

καννέσ κροταφο Για πρωτη ΦΟρα Oι πρωταγωνιστέσ αποκαλυπτουν μέ Τισ στον report Με εντολή Μπαρόζο, «Παπαδήμος» 53 ΤΕΥΧΟΣ 53 B' ΜΑΪΟΥ 2014 ΤΙΜΗ 2,5 53 Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ / Η ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Από τον Κώστα Βαξεβάνη μέ Τισ καννέσ στον κροταφο Για πρωτη ΦΟρα Oι πρωταγωνιστέσ αποκαλυπτουν report Με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ: 35/2016

ΑΤΟΜΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ: 35/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Θέμα : Η απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος. Έγκριση των καταστατικών ιατρικών εταψειών από το ΔΙ του ΙΣΑ. Η νέα εγκύκλιος και οι περαιτέρω δυνατότητες. (α)

Διαβάστε περισσότερα

( Ν. Π. Δ. Δ. ) Ιατρικός Σύλλογος Πατρών - Σελίδα 1 από 5

( Ν. Π. Δ. Δ. ) Ιατρικός Σύλλογος Πατρών - Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ( Ν. Π. Δ. Δ. ) Διεύθυνση: Βότση 42, Τ.Κ.262 21 ΠΑΤΡΑ Τηλέφωνα: 2610278866, 2610277553, Fax: 2610275609 http://www.ispatras.gr & e-mail: ispatras@yahoo.gr ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα Τηλέφωνο : FAX :

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα Τηλέφωνο : FAX : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-07 -2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Γ5(α)οικ. 57940 ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΟΔΟΝΤΟTΕΧΝΙΤΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΟΔΟΝΤΟTΕΧΝΙΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΟΔΟΝΤΟTΕΧΝΙΤΩΝ 1 Η Π.Ο.Ε.Ο. εκπροσωπεί πανελλαδικά τον κλάδο των αδειούχων οδοντοτεχνιτών (αποφοίτων Τ.Ε.Ι. Αθηνών και αποφοίτων δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΙΕΚ, ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΙΕΚ, ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΙΕΚ, ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΦΕΚ 3324/2012 - Αριθμ.151678/ΙΑ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/06/2017. Αρ. Πρωτ: 836 ΠΡΟΣ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

Αθήνα, 14/06/2017. Αρ. Πρωτ: 836 ΠΡΟΣ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.)- Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ. Δ/ση :Β. Σοφίας 47 Τ.Κ. :106 76 Αθήνα Τηλ. :210-3648044 :210-3648048 Φαξ :210-3648049 E- mail : info@enne.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας Νοµική Σύµβουλος Ι.Σ.Α. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ήδη από το έτος 1939 ισχύει γενική απαγόρευση κάθε διαφήµισης που σχετίζεται µε την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Διαχωρισμός Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας απο Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας - Ο ρόλος των μονάδων ημερήσιας νοσηλείας (Μ.Η.Ν.

Διαχωρισμός Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας απο Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας - Ο ρόλος των μονάδων ημερήσιας νοσηλείας (Μ.Η.Ν. Πράξης Καρδιολόγων Διαχωρισμός Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας απο Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας - Ο ρόλος των μονάδων ημερήσιας νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) στην καρδιολογία Γεώργιος Κορωνιώτης - Καρδιολόγος Υποστράτηγος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. ΜΕ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( ΕΤΑΑ ΝΠΔΔ ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΛΟΗΜΕΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. ΜΕ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( ΕΤΑΑ ΝΠΔΔ ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΛΟΗΜΕΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. ΜΕ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( ΕΤΑΑ ΝΠΔΔ ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΛΟΗΜΕΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Στ.σήμερα την μεταξύ αφενός του Διοικητή του Νοσοκομείου..., δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011. Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856

ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011. Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856 ΑΝΑΡΤΗΤΈΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011 Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8, 10241 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 56(1 )(α) και (β)

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 56(1 )(α) και (β) Ε.Ε. Παρ. 111(1) 3002 Κ.Δ.Π. 440/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 440 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 56(1 )(α) και (β) του 2004. Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 08 / 10 / 2010. Αρ. Πρωτ.: 860

Αθήνα, 08 / 10 / 2010. Αρ. Πρωτ.: 860 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.)- Ν.Π.Δ.Δ. Κεντρική Διοίκηση Ταχ. Δ/νση: Βασιλ. Σοφίας 47 Τ.Κ. 106 76- Αθήνα Τηλ. 2103648044 FAX.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4199, 27/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4199, 27/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 255, 30.9.2005, σ. 22. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Διαδικασία για την απόδοση δαπάνης- Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή»

ΘΕΜΑ : «Διαδικασία για την απόδοση δαπάνης- Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή» Αθήνα, 7/2/13 Αρ. Πρωτ.: 6046 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.: 2106871714 Fax: 2106871795 Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 39, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές.

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές. Αθήνα 23 / 10 / 2012 Αρ. Πρωτ. : 49110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα των φοιτητών των Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα των φοιτητών των Ελληνικών Πανεπιστημίων Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα των φοιτητών των Ελληνικών Πανεπιστημίων Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 παράγραφος 1 εδάφιο β του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση ποιότητας των σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02/05/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ. 45610 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ.διοικητεσ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY. ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ " ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ"

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY. ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ  ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY. ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ " ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ" Στ σήμερα την... του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφ' ενός του στ.. εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία... που στη συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α / Α ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α / Α ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΚΑΙ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. ( Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) CPV (85147000-1)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ME "CYBER KNIFE"

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ME CYBER KNIFE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ME "CYBER KNIFE" Στ.σήμερα την.. του έτους 20 μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός του ( οδός ) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Τ. Μαμπλέκος Καρδιολόγος Γεν. Αρχίατρος ε.α. Αντιπρόεδρος Ενώσεως Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος

Γ. Τ. Μαμπλέκος Καρδιολόγος Γεν. Αρχίατρος ε.α. Αντιπρόεδρος Ενώσεως Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος Γ. Τ. Μαμπλέκος Καρδιολόγος Γεν. Αρχίατρος ε.α. Αντιπρόεδρος Ενώσεως Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αποσπασματικά νομοθετήματα μέχρι το 1983 : παρακαταθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης 1 ο μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης 1 ο μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης 1 ο μέρος Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

Διαμερίσματα των εδαφίων β και γ της παρ. 1 περ. Β του άρθρου 2του Ν. 2160/93 όπως αυτό αντικαταστάθηκε απότηνπαρ.1 α του άρθρου 21 του Ν.

Διαμερίσματα των εδαφίων β και γ της παρ. 1 περ. Β του άρθρου 2του Ν. 2160/93 όπως αυτό αντικαταστάθηκε απότηνπαρ.1 α του άρθρου 21 του Ν. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 337/2000 ΦΕΚ: Α 281 20001228 Τίτλος: Κατάταξη των ενοικιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων σε κατηγορίες με το σύστημα των κλειδιών. Προοίμιο Εχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η πρόταση είναι βασισμένη: 1. Στην απόφαση του Πανεπιστημίου Αθηνών για το θέμα όπως διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΜΕΜΟ) Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2013 ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις Ένας ηλικιωμένος Γερμανός που

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «Συμβάσεις μίσθωσης έργου με πέντε χιλιάδες (5.000) θεραπευτές ιατρούς για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Θ Ε Μ Α : «Συμβάσεις μίσθωσης έργου με πέντε χιλιάδες (5.000) θεραπευτές ιατρούς για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας Αθήνα 06-04 - 2012 Αρ. Πρωτ. : Γ32/ 48 / οικ.16032 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.για ιατρική εξέταση, συνταγογράφηση και αναγραφή εξετάσεων μπορούν να εξυπηρετούνται:

Ι. Οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.για ιατρική εξέταση, συνταγογράφηση και αναγραφή εξετάσεων μπορούν να εξυπηρετούνται: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ. 210 6871719

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΔΕΕΠΠ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΑΘΗΝΑ 12 Σεπτεμβρίου 2003 Αριθμ. Πρωτ. :ΔΕΕΠΠ/

Διαβάστε περισσότερα

146/ : 146/ / (2) .).

146/ : 146/ / (2) .). Τροποποίηση και συµπλήρωση του Κανονισµού Παροχών του ΟΠΑ (ΦΕΚ 146/10-2-2011 τ. Β ) Πέµπτη, 24 Φεβρουάριος 2011 06:50 ΦΕΚ: 146/10-2-2011 Τεύχος Β ΚΥΑ Αριθµ. Υ9/137380 (2) Τροποποίηση και συµπλήρωση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4334691ΩΓ-Ξ69. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2012

ΑΔΑ: Β4334691ΩΓ-Ξ69. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2012 Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Α. Στεργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων

ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Άρθρο 1 Αρχή της επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. αριθμ. Υ9α/87340/ Γενικές αρχές για τον υπολογισμό

Κ.Υ.Α. αριθμ. Υ9α/87340/ Γενικές αρχές για τον υπολογισμό Πίνακας περιεχομένων APΘPO 1: 2: 3: 4: ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Κ.Υ.Α. αριθμ. Υ9α/87340/8.10.2014 Γενικές αρχές για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τις διατάξεις του Ν.3919/2011 (ΦΕΚ 32 Α ) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 4 παρ.16 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α )

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τις διατάξεις του Ν.3919/2011 (ΦΕΚ 32 Α ) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 4 παρ.16 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,Β, Γ Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011.

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Α. Την 25/10/2012 περιήλθε στην Περιφερειακή Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής και έλαβε αριθμ. πρωτ. 157658/387 το ανωτέρω σχετικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ 20/09/2017 Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Α.Π.: 11375 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφορίες.: Α.Γκιόκα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Σύσταση Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Σύσταση Λογαριασμού Παροχών σε Χρήμα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κοινοποίηση σχετικών διατάξεων και παροχή οδηγιών»

ΘΕΜΑ: «Σύσταση Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Σύσταση Λογαριασμού Παροχών σε Χρήμα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κοινοποίηση σχετικών διατάξεων και παροχή οδηγιών» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 27 /01/ 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ.Διεύθυνση :Αγ. Κων/νου 8 (102 41) Γ99/22 ΑΡ. 8 Αρ.Τηλεφώνου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Σύσταση Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Σύσταση Λογαριασμού Παροχών σε Χρήμα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κοινοποίηση σχετικών διατάξεων και παροχή οδηγιών»

ΘΕΜΑ: «Σύσταση Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Σύσταση Λογαριασμού Παροχών σε Χρήμα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κοινοποίηση σχετικών διατάξεων και παροχή οδηγιών» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 27 /01/ 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ.Διεύθυνση :Αγ. Κων/νου 8 (102 41) Γ99/22 ΑΡ. 8 Αρ.Τηλεφώνου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Το με αριθ / έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

ΣΧΕΤ. : Το με αριθ / έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. «Άσκηση ενδίκων μέσων» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ Γενικό Έγγραφο: Ε40/338/27-10-06 ΣΧΕΤ. : Το με αριθ. 15176/19-10-06 έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Περσεύς Υγειονομικής Μέριμνα Α.Ε.», που εδρεύει στο Νέο Φάληρο Αττικής (οδός

Περσεύς Υγειονομικής Μέριμνα Α.Ε.», που εδρεύει στο Νέο Φάληρο Αττικής (οδός ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Του Σωματείου με την επωνυμία «Επαγγελματική Ένωση Γαστρεντερολόγων Ελλάδος», που εδρεύει στο Ν. Ψυχικό Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Προς: κ. Σπ. Ευσταθόπουλο Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας Τηλ.:210 6969823, 6969824 Fax: 210 6969301 Ερμούπολη, 23 Νοεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ. 14277 Κοινοποίηση κ. Κωστή Χατζηδάκη Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από αιτιολογημένη γνωμάτευση των Ειδικών Υγειονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 287/ 2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ, υποπερίπτωση δδ του Ν. 4013/2011)

ΑΠΟΦΑΣΗ 287/ 2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ, υποπερίπτωση δδ του Ν. 4013/2011) EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 287/ 2015 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παράγραφος 2, περίπτωση γ, υποπερίπτωση δδ του Ν. 4013/2011) ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης ιατρικών κλινικοεργαστηριακών εξετάσεων στο προσωπικό της Ο.Λ.Θ. ΑΕ για το έτος 2010

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης ιατρικών κλινικοεργαστηριακών εξετάσεων στο προσωπικό της Ο.Λ.Θ. ΑΕ για το έτος 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ο οποίος θέτει υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα παρακάτω: Λόγω των κοινωνικών και εργασιακών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 173/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 173/2014 ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 20-11-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7094/20-11-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 173/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3235/ΦΕΚ53/A / Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΥΓΕΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3235/ΦΕΚ53/A / Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΥΓΕΙΑΣ - 269 - * ΝΟΜΟΙ * Νο. 4 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3235/ΦΕΚ53/A /18.02.2004 Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ Η παρούσα εισήγηση περιλαμβάνει τέσσερα μέρη: Α) Γενικές παρατηρήσεις για την προηγηθείσα λειτουργία του ΕΣΥ. Β) Διατύπωση γενικών αρχών

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας /ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ.Ε.: Γ32/1300/26.9.2006 Για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας του

Διαβάστε περισσότερα

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών Π.Δ. 247/91 (ΦΕΚ 93 Α') : Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρ.53 του Ν.1892/90 Για τον εκσυγχρονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 98/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης emp.anaptixis@ciytofathens.gr 2) Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου mp.secretary@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 425

Αθήνα, 1/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 425 Π ΑΣ Υ Ν Ο - Ε Σ Υ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Β. Σοφίας 117, 11521 Αµπελόκηποι. Τηλ.2106469802, fax:2106469286 Email: pasyno_9@otenet.gr Κιν: 6979774520

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α Ο όρος «προσφορά υπηρεσιών υγείας» εκφράζει την παροχή υπηρεσιών που προέρχονται από προµηθευτές υγείας (γιατρούς, νοσοκοµεία κ.τ.λ). Οι παράγοντες που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ. Κύκλος Ισότητας των Φύλων. Σύνοψη Διαμεσολάβησης

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ. Κύκλος Ισότητας των Φύλων. Σύνοψη Διαμεσολάβησης ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Ισότητας των Φύλων Σύνοψη Διαμεσολάβησης Άρνηση χορήγησης ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας από τον ΟΑΕΔ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Σταματίνα Γιαννακούρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή της 5697/590/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 405 Β / ) Οδηγία Seveso II»

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή της 5697/590/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 405 Β / ) Οδηγία Seveso II» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Αυγούστου 2000 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ - ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ 1ο Σχεδιασμού Αντιμετώπισης πυρκαγιών - καταστροφών Tαχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 52(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Αριθμός 52(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 422 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 52(Ι)/2017 Αρ. 4603, 2.6.2017 Ο περί Kοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 30 Δεκεμβρίου 2011, οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.),

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Αθήνα, ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΧΑΡΗΣ Τ. ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΕ Α.Π., Σ.τ.Ε., Δρ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π.Α. ΕΠΙΣΚ. ΚΑΘ. ΙΑΤΡ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡ. ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 15, 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 6756747, FAX: (210) 6729207 e-mail: chpolitis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν. 2946/2001 "Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 224Α').

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν. 2946/2001 Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 224Α'). Αρθρο 0 Αριθμ. 36873 (ΦΕΚ Β 1364/2.8.2007) Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ Άρθρο 3 Τομείς Ψυχικής Υγείας - Ένταξη των Μονάδων Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr ΑΘΗΝΑ, 25/01/2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 15/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 15/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 15/2014 /A Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 15/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου mp.secretary@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** Κοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΥΨΤ. 1. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Ν. 3919/2011 όπως έχει τροποποιηθεί

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΥΨΤ. 1. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Ν. 3919/2011 όπως έχει τροποποιηθεί ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210-5295400 Τηλ.: 210-5295401 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Δ.Α.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πειραιάς, 19.07.2017 Αρ. Πρωτ.: 42675 Ταχ. Δ/νση: Ακτή Μιαούλη & Μ. Μπότσαρη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ (οικογενειακή προστασία)

ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ (οικογενειακή προστασία) ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ (οικογενειακή προστασία) Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου από φυσιολογικά αίτια ή ατύχημα καταβάλλεται στους δικαιούχους το ποσό των: 10.000 (έως 40 ετών), 5.000 (41-50 ετών) και

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοφών Κοντιάδης Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Δικηγόρος, Πρόεδρος Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου

Ξενοφών Κοντιάδης Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Δικηγόρος, Πρόεδρος Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου Ξενοφών Κοντιάδης Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Δικηγόρος, Πρόεδρος Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου Ο συνταγματικός θεσμός της συλλογικής αυτονομίας (Εισήγηση στην ημερίδα "Κλαδικές Συλλογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕ κλπ ΘΕΜΑ: Διαχείριση αποβλήτων Νοσοκομείων ΠΡΟΣ: Διοικητή Νοσοκομείου Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Προϊσταμένους Νοσηλευτικών Τμημάτων

ΕΝΕ κλπ ΘΕΜΑ: Διαχείριση αποβλήτων Νοσοκομείων ΠΡΟΣ: Διοικητή Νοσοκομείου Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Προϊσταμένους Νοσηλευτικών Τμημάτων ΕΝΕ κλπ ΘΕΜΑ: Διαχείριση αποβλήτων Νοσοκομείων ΠΡΟΣ: Διοικητή Νοσοκομείου Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Προϊσταμένους Νοσηλευτικών Τμημάτων Αναφορικά με το φλέγον ζήτημα της διαχείρισης των αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα