14PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14PROC002455252 2014-12-05"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιλκίς 03/12/ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:oικ /6228 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 3 Πόλη : Κιλκίς Ταχ. Κώδ. : Πληροφορίες : Θ.Χατζηιωακειμίδου Τηλέφωνο : Fax : Προκήρυξη Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια : «Λευκού Ακρυλικού Χρώματος Διαγράμμισης, Γυάλινων Ανακλαστικών Σφαιριδίων και Διαλυτικού για την οριζόντια οδοσήμανση του Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς της Π.Κ.Μ.» ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : Λευκό Ακρυλικό Χρώμα Διαγράμμισης Οδικού Δικτύου, Γυάλινα Ανακλαστικά Σφαιρίδια και Διαλυτικό ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ : κιλά ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ : κιλά ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟΥ τύπου Nitru: λίτρα Δημόσιος Ανοιχτός Διαγωνισμός: σε ευρώ Κριτήριο αξιολόγησης προσφορών: Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Προϋπολογισθείσα δαπάνη: ,00 Ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% Η προμήθεια βαρύνει την πίστωση του έργου «Προμήθεια υλικών διαγράμμισης οδικού δικτύου έτους 2014» με κωδικό 2131ΚΙΛ006ΙΔΠ14, έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους. Η υλοποίηση του έργου θα γίνει από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κιλκίς. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα εβδομάδας ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ Αν.Παπανδρέου 3, Κιλκίς Παρασκευή 10:00π.μ. 2 ος όροφος-αίθουσα Συνεδριάσεων ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Έως την Πέμπτη και ώρα 14:30μ.μ. 1

2 στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ, 1 ος όροφος, Αν. Παπανδρέου 3, Κιλκίς. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Δημοσίευσης στον Ημερήσιο Τύπο ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η Οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Ανοιχτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού δαπάνης: πενήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων δέκα ευρώ (56.910,00 ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, η οποία θα βαρύνει τον φορέα 390 Κ.Α.Ε του προγράμματος ιδίων πόρων, για την σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας είκοσι χιλιάδων (20.000) κιλών λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης, επτά χιλιάδων (7.000) κιλών γυάλινων ανακλαστικών σφαιριδίων και δύο χιλιάδων (2.000) λίτρων διαλυτικού τύπου Nitro για την οριζόντια οδοσήμανση του Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο Β ΜΕΡΟΣ της παρούσας Προκήρυξης. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Α/Α ΕΙΔΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΛΕΥΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΑΡΑΙΩΣΗΣ ΚΙΛΑ ,00 ΚΙΛΑ ,00 ΛΙΤΡΑ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΦΠΑ 23% ,30 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,30 2

3 A.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 14PROC Αναθέτουσα Αρχή Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας- Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς που εδρεύει στο Κιλκίς, οδός Αν. Παπανδρέου 3, Τ.Κ Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού Υπεύθυνο για τη διενέργεια του παρόντος Διαγωνισμού είναι το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας το οποίο στεγάζεται στο Κιλκίς, οδός Αν. Παπανδρέου 3, Τ.Κ , 1 ος όροφος. Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμού Το Αρμόδιο Συλλογικό Όργανο (Επιτροπή) που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 2062/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία συγκροτήθηκαν η «Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης» και η «Επιτροπή Ενστάσεων» της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς για το έτος Προκήρυξη Η παρούσα Προκήρυξη που αποτελείται από το Α ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ, το Β ΜΕΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ και το Παράρτημα 1: Σχέδιο σύμβασης. Όλα τα παραπάνω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της προκήρυξης. Έργο Η προμήθεια ποσότητας είκοσι χιλιάδων (20.000) κιλών λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών, επτά χιλιάδων (7.000) κιλών γυάλινων ανακλαστικών σφαιριδίων και δύο χιλιάδων (2.000) λίτρων διαλυτικού τύπου Nitro για την οριζόντια οδοσήμανση του Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, προϋπολογισμού δαπάνης πενήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων δέκα ευρώ (56.910,00 ) χωρίς ΦΠΑ σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο Β ΜΕΡΟΣ της παρούσας Προκήρυξης. Προσφέρων Οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο ή Ομάδα Προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή. Εκπρόσωπος Ο υπογράφων την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα - που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης Ανάδοχος Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή. Κατακύρωση Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του έργου στον Ανάδοχο. Σύμβαση Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη. Προϋπολογισμός Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του προκηρυσσόμενου Έργου. Συμβατικό Τίμημα Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το Έργο. 3

4 Επιτροπή Παραλαβής Ομάδα προσώπων, ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των παραδοτέων υλικών. Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων Είναι το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για την αξιολόγηση των Διοικητικών προσφυγών σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007 και του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 2522/1997. Διάθεση της Προκήρυξης Η αναλυτική προκήρυξη θα διατίθεται από την έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς - Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με courier είτε από την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης μέσω courier, η ΠΕ Κιλκίς δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. Οι παραλήπτες της Προκήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας και να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές που θα δημοσιευτούν στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση. Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Διακήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και το συνολικό αριθμό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από τον Αρμόδιο για την Παροχή Πληροφοριών, νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Προκήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) από την Υπηρεσία Διενέργειας του Διαγωνισμού συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Προκήρυξης και η Υπηρεσία θα απαντά. Τα χρονικά περιθώρια τόσο για το αίτημα όσο και για την παροχή διευκρινήσεων αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 10 Π.Δ.118/2007. Για τις συμπληρωματικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στη Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών της ΠΕ Κιλκίς, οδός Αν. Παπανδρέου 3, Τ.Κ , fax , τηλ κα Θεοδοσία Χατζηιωακειμίδου. Τα έξοδα δημοσίευσης της Προκήρυξης στον τύπο θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. A.2. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα σύμφωνα με: 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Το άρθρο 5 του Ν.4071/2012(ΦΕΚ 85/Α / ), με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής 3. Το Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226/Α / ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α / ) «Κανονισμός προμηθειών δημοσίου». 5. Το Π.Δ.60/2007 (ΦΕΚ 64Α /2007)«Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» (Ε.Ε L134/ σελ.134), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/77 εκ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α / ) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και 4

5 ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και τις παρακάτω τροποποιητικές αποφάσεις: την με αριθ. Π1/3306, περί εξαίρεσης προμηθειών από το Ε.Π.Π., σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 3 εδάφιο γ του εν λόγω νόμου & την με αριθ. Π1/3305, περί αναπροσαρμογής χρηματικών ποσών για σύναψη συμφάσεων (ΦΕΚ Β/1789/2010). 7. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α / )«Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ /739 Απόφαση του Υπουργού Οικ/κων (ΦΕΚ 1291/ ) με την οποία τροποποιείται το άρθρο 83 παρ.1 του Ν. 2362/ Του άρθρου 24 του Ν.2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/ ) σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. 9. Του Ν.1642/86 περί Φ.Π.Α. 10. Την αριθμ /601/0026/ Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Περί Καθορισμού των δικαιολογητικών των δαπανών του δημοσίου προμήθειες και εργασίες». 11. Το Π.Δ.113/2010 (ΦΕΚ 194Α) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 12. Το Ν.3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων» (ΦΕΚ 173/τ.Α/ ). 13. Το Ν.3310/2005, «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005 (ΦΕΚ 279/τ.Α/ ) 14. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ204/τ.Α/ ) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 15. Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ74/τ.Α/ ) Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992(Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις. 16. Το Μέρος Β του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ160/τ.Α/ ) «Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κανόνες σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών». 17. Την αριθμ. 2062/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία συγκροτήθηκαν η «Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης» και η «Επιτροπή Ενστάσεων» της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς για το έτος Την με Α/Α 1840 από (αρ. έγκρισης ΥΔΕ Κιλκίς 263) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού ,00 ευρώ, του φορέα 390 και Κ.Α.Ε (Α.Δ.Α:ΒΙΦΑ7ΛΛ-ΠΞΜ). 19. Το με αρ /5281/ έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κιλκίς με τον προϋπολογισμό του έργου και τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια των υλικών. 20. Την αρ.1972/2014(αδα:7δεν7λλ-1ξξ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., που αφορά την έγκριση της διενέργειας του διαγωνισμού και των όρων της παρούσας διακήρυξης. A.2.2. Προσφορές Εναλλακτικές Προσφορές Αντιπροσφορές Κάθε υποψήφιος συμμετέχει στο διαγωνισμό με μία και μοναδική προσφορά. Αν υποβάλλει περισσότερες από μία προσφορές θα απορριφθούν στο σύνολό τους. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές, προσφορές για μέρος της προκηρυσσόμενης προμήθειας και προσφορές που είναι ασαφείς και αόριστες. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης. Προσφορές που, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται. A.2.3. Συμβατική Γλώσσα Νόμισμα 5

6 Τα έγγραφα της Προσφοράς και της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί, συντάσσονται στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ η οποία και είναι η συμβατική γλώσσα τόσο κατά το στάδιο του διαγωνισμού όσο και κατά το στάδιο της εκτέλεσης του έργου. Το μοναδικό νόμισμα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της τιμής προσφοράς στο διαγωνισμό, του συμβατικού τιμήματος και της πληρωμής της αμοιβής του Ανάδοχου είναι το ΕΥΡΩ. A.2.4. Χρόνος Ισχύος των Προσφορών Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν την λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα προκήρυξη. Μετά τη λήξη και του χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/ ). Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. A.2.5. Χρόνος, Τρόπος και Τόπος Κατάθεσης των Προσφορών Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, Αν.Παπανδρέου 3, Κιλκίς, 2 ος όροφος την ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, είτε σε περίπτωση που προκύψει η ανάγκη αναβολής της αρχικά προσδιορισθείσας ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού, με ή χωρίς τροποποιήσεις των όρων της διακήρυξης, αυτή μπορεί να μετατίθεται κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής μετά από εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κιλκίς. Όταν η μετάθεση γίνεται χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, το χρονικό διάστημα της μετάθεσης ορίζεται με την παραπάνω απόφαση, δεν μπορεί δε να είναι κατώτερο των 5 ημερών. Όταν η μετάθεση γίνεται με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, πρέπει από την ημερομηνία αποστολής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων και δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο της σχετικής ανακοίνωσης, μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, να μεσολαβήσει χρονικό διάστημα όχι μικρότερο του ορισθέντος από την αρχική διακήρυξη, εκτός αν από την απόφαση μετάθεσης προβλέπεται η σύντμηση του χρόνου αυτού τηρουμένων των προθεσμιών που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 118/2007, οι οποίες εφαρμόζονται στην παρούσα. Στις περιπτώσεις αυτές, όσον αφορά στην δημοσιότητα ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 4 του Π.Δ. 118/2007. Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν την προσφορά τους αυτοπροσώπως, ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, επί αποδείξει (αριθμός Πρωτοκόλλου, ημερομηνία και ώρα παραλαβής),ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier), αρκεί η παραλαβή της να έχει γίνει επί αποδείξει (αριθμός Πρωτοκόλλου, ημερομηνία, και ώρα παραλαβής),στα γραφεία της Διεύθυνσης Διοικητικού -Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς Αν.Παπανδρέου 3 Κιλκίς, τηλ , Fax: Σε όλες τις περιπτώσεις αποστολής της προσφοράς, αυτή θα πρέπει να περιέλθει στην Υπηρεσία Διενέργειας έως και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού. Η Υπηρεσία Διενέργειας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τους ως άνω τρόπους. Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφτασαν έγκαιρα 6

7 στην Υπηρεσία Διενέργειας, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την Προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. A.2.6. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν : 1. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 2. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 3. Συνεταιρισμοί. Η Ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί µε την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης. Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το έργο με την παρούσα προκήρυξη κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή, στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης. Κάθε ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να συμμετέχει με περισσότερες από μία προσφορές. A.2.7. Δικαιολογητικά Συμμετοχής Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό οφείλουν, μαζί με την προσφορά να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά: 1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο Α.4.5 του παρόντος. 2. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει που θα φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και στην οποία θα αναγράφονται: Α. τα στοιχεία του διαγωνισμού ή της διαδικασίας ανάθεσης, που συμμετέχουν, Β. ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους : Δεν έχουν καταδικαστεί µε αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης,της απάτης, της εκβίασης,της πλαστογραφίας,της ψευδορκίας,της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Είναι ενήμεροι, ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο. Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του νόμου 1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης 7

8 απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις( µόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Γ. ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20, του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/ ). 3. Παραστατικό Εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους. 4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου στην οποία θα δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας Προκήρυξης (Γενικοί και Ειδικοί Όροι Παραρτήματα), της οποίας ο υποψήφιος Ανάδοχος έλαβε γνώση, και ότι η υποβαλλόμενη προσφορά του καλύπτει το σύνολο της προκηρυσσόμενης προμήθειας και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή. 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου στην οποία θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος: (α) δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα (β) δεν έχει αποκλεισθεί, από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ Εμπορίου) (για αλλοδαπούς από αντίστοιχη αρχή), και (γ) δεν απώλεσε το δικαίωμα να συμμετέχει σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ ή ΑΕ του Δημοσίου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα προς προμήθεια υλικά είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα πρότυπα που περιγράφονται στο Β ΜΕΡΟΣ: Τεχνικές προδιαγραφές και θα περιλαμβάνονται στον φάκελο τεχνικής προσφοράς. Επίσης θα αναφέρει την χώρα καταγωγής των προσφερομένων υλικών και την επιχείρηση κατασκευής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα στην υπεύθυνη δήλωσή τους θα πρέπει να αναφέρουν ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης κατασκευής του τελικού προϊόντος έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, στον αναφερόμενο στην προκήρυξη χρόνο, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.(σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του ΠΔ 118/07) A.2.8. Κατάρτιση Περιεχόμενο Προσφορών Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που είναι δυνατό να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα ή, εφ όσον αυτοί δεν μπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, παρά μόνον στην Αγγλική. Τα εγχειρίδια που θα συνοδεύουν την προσφορά, μπορούν να υποβάλλονται και στην Αγγλική γλώσσα. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια (Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, Π.Ε. Κιλκίς). Ο πλήρης τίτλος της Διακήρυξης και ο αριθμός αυτής. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα (επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Ο γενικός φάκελος κάθε προσφοράς θα περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή: Φάκελος 1 με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» στον οποίο θα περιλαμβάνονται δύο (2) μικρότεροι υποφάκελοι όπου στον έναν εξωτερικά θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ», 8

9 και μέσα θα υπάρχουν όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής, ενώ στον άλλο θα αναγράφεται η λέξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ», και θα περιλαμβάνονται τα αντίγραφα των δικαιολογητικών συμμετοχής, όπως αυτά κατά σειρά αναφέρονται στην ενότητα Α.2.7 της παρούσας προκήρυξης. Φάκελος 2 με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στον οποίο θα περιλαμβάνονται δύο (2) μικρότεροι υποφάκελοι όπου στον έναν εξωτερικά θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ», και μέσα θα υπάρχει η πρωτότυπη Τεχνική Προσφορά, ενώ στον άλλο θα αναγράφεται η λέξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ», και θα περιλαμβάνεται αντίγραφο της Τεχνική Προσφοράς. Η Τεχνική Προσφορά των υποψηφίων, επί ποινή αποκλεισμού, θα παρουσιαστεί σαν ένα ενιαίο και δακτυλογραφημένο κείμενο, με την ακόλουθη δομή και περιεχόμενα, λαμβάνοντας υπόψη το Β ΜΕΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσας διακήρυξης : Ι. Εισαγωγή - Παρουσίαση Στην ενότητα αυτή θα γίνεται μια σύντομη παρουσίαση των προσφερομένων υλικών, καθώς και του προσφέροντος, με κύριο βάρος στην εμπειρία, τεχνογνωσία αλλά και την ποιότητα του προσφερόμενου υλικού. Ειδικότερα: α) θα πρέπει να περιέχεται σχετική ενδεικτική λίστα προμήθειας αντίστοιχων παρόμοιων υλικών, β) θα πρέπει να περιέχεται η πιστοποίηση ποιότητας, που ζητείται σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας που περιγράφονται στο Β ΜΕΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ για τα προσφερόμενα υλικά. ΙΙ. Τεχνική Περιγραφή των προσφερομένων προϊόντων Στην ενότητα αυτή θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, : α) να περιγράφονται αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων υλικών οι οποίες θα πρέπει να είναι συμβατές με όσα περιγράφονται στο Β ΜΕΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Η περιγραφή θα πρέπει να αναφέρεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά, τεκμηριωμένα με τεχνικά φυλλάδια και β) να υποβάλλονται απαραιτήτως έγγραφα με αποτελέσματα δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου από το Κεντρικό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων του Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. των υλικών διαγράμμισης, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους του Β ΜΕΡΟΥΣ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΙΙ. Άλλες διευκρινίσεις Εφόσον κάποιος προσφέρων το θελήσει, στην ενότητα αυτή μπορεί να παρουσιάσει οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία ή διευκρινίσεις σχετικά με την Τεχνική του Προσφορά. ΙV. Παραρτήματα Στα Παραρτήματα θα επισυνάπτονται όλες οι Βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, τα τεχνικά φυλλάδια, τα prospectus κ.λ.π. που απαιτούνται από την προκήρυξη ή ο υποψήφιος κρίνει αναγκαία να παρουσιαστούν. Διευκρινίζεται επίσης ότι οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες στο αντίστοιχο στάδιο του διαγωνισμού, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές αναφέρονται σε απαράβατους όρους και κρίνονται ουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών. Η διαπίστωση για τη συμφωνία ή ασυμφωνία με τους απαράβατους όρους που ορίζονται ως τέτοιοι από τη Διακήρυξη και με τις τεχνικές προδιαγραφές της, γίνεται με απόφαση της αρμόδιας Οικονομικής Επιτροπής, μετά από αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών. Στο διαγωνισμό είναι δυνατό, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμούς. Ως ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμοί, νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισμοί που δεν επηρεάζουν την έκταση του Έργου ή την ποιότητα εκτέλεσής του, δεν περιορίζουν, σε κανένα σημείο, τα δικαιώματα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των Προσφερόντων. Η ΠΕ Κιλκίς διατηρεί το δικαίωμα της αυτοψίας και επιβεβαίωσης των όσων δηλώσουν οι 9

10 ενδιαφερόμενοι. 14PROC Φάκελος 3 με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στον οποίο θα περιλαμβάνονται δύο (2) μικρότεροι υποφάκελοι όπου στον έναν εξωτερικά θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ», και μέσα θα υπάρχει η πρωτότυπη Οικονομική Προσφορά, ενώ στον άλλο θα αναγράφεται η λέξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ», και θα περιλαμβάνεται αντίγραφο της Οικονομικής Προσφοράς. Η Οικονομική Προσφορά τοποθετείται, επί ποινή απόρριψης, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο Προσφοράς. Όσον αφορά στο περιεχόμενο της Οικονομικής Προσφοράς: (α) η τιμή θα πρέπει να δίδεται σε ΕΥΡΩ, να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς και να αφορά παράδοση των υλικών ελεύθερων και στον τόπο του έργου (β)προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες (γ) εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη (δ) προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες (ε) η τιμή θα δίνεται ως εξής : τιμή χωρίς Φ.Π.Α. τιμή σε ΕΥΡΩ που συμπεριλαμβάνει όλες των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπάνες για παράδοση του υλικών ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό στην ανωτέρω τιμή (σε περίπτωση αναγραφής εσφαλμένου Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών) (στ) το θέμα των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών αντιμετωπίζεται με βάση το άρθρο 52 του Π.Δ.60/2007 (ζ) η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση της προσφερόμενης τιμής, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Όλοι οι επιμέρους φάκελοι φέρουν εκτός από τον τίτλο του φακέλου και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της. Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην Προκήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του Προσφέροντα ή του Εκπροσώπου του, ενώ όλες οι σελίδες τους θα πρέπει να μονογράφονται από τον ίδιο. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να την μονογράψει και να την σφραγίσει. Η προσφορά απορρίπτεται μόνο όταν υπάρχουν σ αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση κατά της διακηρύξεως του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει ευθέως ή εμμέσως τους ανωτέρω όρους. Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει την συμμετοχή στον διαγωνισμό. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση ή τροποποίηση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. A.2.9. Διοικητικές Προσφυγές Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όργανο του 10

11 φορέα. Οι Προσφέροντες έως και την κατακυρωτική απόφαση δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση α. κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού β. κατά της συμμετοχής πρoσφέροντα στο διαγωνισμό γ. κατά της διενέργειας του διαγωνισμού και δ. κατά της κατακυρωτικής απόφασης Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην Υπηρεσία Διενέργειας του Διαγωνισμού ως εξής: α. Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της Διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από τη αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων η οποία γνωμοδοτεί σχετικά. Επί της ένστασης αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας. β. Κατά της συμμετοχής προμηθευτή στο διαγωνισμό ή κατά της διενέργειας ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση, στην περίπτωση αυτή, δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την αρμόδια Επιτροπή η οποία γνωμοδοτεί σχετικά. Επί της ένστασης αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της. γ. Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλήψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση, στην περίπτωση αυτή, εξετάζεται από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία γνωμοδοτεί σχετικά. Επί της ένστασης αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την κατά περίπτωση λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. δ. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών της παρούσας Διακήρυξης, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από την αρμόδια Επιτροπή η οποία γνωμοδοτεί σχετικά. Επί της ένστασης αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της ανωτέρω τριήμερου προθεσμίας. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. Η σχετική απόφαση επί της ένστασης κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Αναθέτουσας Αρχής. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα τους. Οι προμηθευτές δικαιούνται να υποβάλουν προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας, κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οποιασδήποτε μορφής κυρώσεις σε βάρος τους, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβαν γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. Επί της προσφυγής αποφαίνεται ο αρμόδιος Υπουργός ή το αρμόδιο για την διοίκηση του φορέα όργανο ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης των ανωτέρω παραγράφων α. έως δ. (παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/07) απαιτείται να προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του 11

12 Δημοσίου. Το ποσό του παραβόλου είναι ίσο με το 0,10 τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του προς προμήθεια είδους. Το ύψος δεν μπορεί να είναι μικρότερο των ευρώ και μεγαλύτερο των ευρώ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 («παράβολα από κάθε αιτία»). Α.3.1 Αποσφράγιση Αξιολόγηση Προσφορών Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και παραληφθεί, γίνεται σε ανοικτή συνεδρίαση από την αρμόδια Επιτροπή στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΠΕ Κιλκίς κατά σειρά επίδοσης των προσφορών. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην Προκήρυξη. Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής: 1. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής καθώς και οι φάκελοι της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. 2. Οι φάκελοι οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και τοποθετούνται σε νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί από πρόσκληση της Επιτροπής Διαγωνισμού Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Α.3.2. Τεχνική αξιολόγηση Για τις ανάγκες της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμού ακολουθεί την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία: Ελέγχει το περιεχόμενο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της Προκήρυξης και καταχωρεί, σε σχετικό πρακτικό της, τόσο τις τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης, όσο και εκείνες που κρίθηκαν αποδεκτές. Στη συνέχεια τα πρακτικά της Επιτροπής διαβιβάζονται προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. προκειμένου να εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις. Α.3.3. Αποσφράγιση Οικονομικών Προσφορών Η Επιτροπή Διαγωνισμού, μετά από σχετική πρόσκλησή της που αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία στους συμμετέχοντες, γνωστοποιεί την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του φακέλου που περιέχει τις Οικονομικές Προσφορές. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, όσων εκ των συμμετεχόντων κατέθεσαν προσφορές οι οποίες κρίθηκαν αποδεκτές με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., αποσφραγίζονται και μονογράφονται από την Επιτροπή ενώπιον των τυχόν παρισταμένων εκπροσώπων των υποψηφίων αναδόχων. Προσφορές οι οποίες δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο επιστρέφονται από την Υπηρεσία Διενέργειας του Διαγωνισμού στους Προσφέροντες, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού ελέγχει το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Προκήρυξης και καταχωρεί, σε σχετικό πρακτικό της α)τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης και β)εκείνες που κρίθηκαν αποδεκτές κατά φθίνουσα σειρά συνολικής οικονομικής προσφοράς (με Φ.Π.Α), και συντάσσει το σχετικό πρακτικό. Το αποτέλεσμα ανακοινώνεται στους συμμετέχοντες και στον εν 12

13 δυνάμει ανάδοχο. 14PROC Α.3.4. Διευκρινήσεις επί των Προσφορών Η Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών έχει το δικαίωμα, εφ όσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τους προσφέροντες την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς τους, καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης που περιγράφεται στα προηγούμενα άρθρα. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Τέτοιου είδους διευκρινίσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην ανωτέρω Επιτροπή, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση, το οποίο δεν θα είναι μικρότερο των πέντε (5) εργασίμων ημερών. Από τις διευκρινίσεις που δίνουν οι προσφέροντες, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. Α.3.5. Πρόσβαση των συμμετεχόντων στις προσφορές στο στάδιο της αποσφράγισης Η πρόσβαση των συμμετεχόντων στις προσφορές που θα υποβληθούν στο διαγωνισμό και κατά το στάδιο της αποσφράγισής των (σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 5 του ΠΔ 118/2007), θα επιτραπεί για χρονική περίοδο δύο (2) εργάσιμων ημερών. Εντός αυτής της περιόδου όλοι οι συμμετέχοντες (φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις κ.λπ. που έχουν καταθέσει προσφορά) έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στις προσφορές και ειδικότερα θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν γνώση του περιεχομένου των προσφορών (δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνική προσφορά) που θα έχουν υποβληθεί. Η έναρξη του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ορίζεται ως η επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και ο διαθέσιμος χρόνος σε ημερήσια βάση ακολουθεί το κανονικό ωράριο λειτουργίας της υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού (07:00 έως 15:00). A.3.6 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης (σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 του ΠΔ 118/07) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το Ν. 2672/1998 (Α 290), οφείλει να υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά : α)οι ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 1) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης,της απάτης, της εκβίασης,της πλαστογραφίας,της ψευδορκίας,της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 3) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει κατά την ημερομηνία της άνω έγγραφης ειδοποίησης είναι ότι είναι ενήμεροι, ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 13

14 τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. β) ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ: 1) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης,της απάτης, της εκβίασης,της πλαστογραφίας,της ψευδορκίας,της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 3) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει κατά την ημερομηνία της άνω έγγραφης ειδοποίησης είναι ότι είναι ενήμεροι, ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 4) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. γ) ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ: 1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων[α] & [β] ανωτέρω και επιπλέον : 2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του νόμου 1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής η ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις( µόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης,της απάτης, της εκβίασης,της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας,της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών το πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση και το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης εκδίδονται από την αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένοι η συμμετάσχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε. σύμφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920,όπως εκάστοτε ισχύει και όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του νόμου 1892/1990,όπως εκάστοτε ισχύει 14

15 από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της Ανωνύμου Εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. δ) ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ: 1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/ ) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του ιδίου άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς αντίστοιχα και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 3) Βεβαίωση αρμόδιας Αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. ε) ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά πρέπει να αναγράφεται απαραιτήτως η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξ αιτίας αδυναμίας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης ή της κοινοπραξίας κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά συμμετοχής δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των 15

16 δικαιολογητικών κατακύρωσης σε ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από σχετική πρόσκληση Α.3.7. Πρόσβαση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό στα δικαιολογητικά κατακύρωσης Η πρόσβαση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό στα δικαιολογητικά κατακύρωσης της παραγράφου Α.3.6. θα επιτραπεί για μία (1) εργάσιμη ημέρα έπειτα από ανωτέρω ημερομηνία αποσφράγισης του σχετικού φακέλου. Οι συμμετέχοντες που έχουν σύμφωνα με τα παραπάνω το δικαίωμα να παρευρίσκονται στο στάδιο της αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Η έναρξη του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ορίζεται ως η επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Α.3.8. Κριτήριο Ανάθεσης Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η απλώς χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των προς προμήθεια υλικών. A.4. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ A.4.1. Κατακύρωση του Διαγωνισμού Μετά τον έλεγχο και των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό, το οποίο αποστέλλεται μαζί με το πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών στην Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. για την έκδοση Απόφασης Οριστικού Αναδόχου, διατηρώντας το αποφασίζον όργανο το δικαίωμα να αποφασίσει για την κατακύρωση της προμήθειας. Στον ανάδοχο αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση της Κατακύρωσης εγγράφως, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΠΔ 118/2007. Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον ανάδοχο, η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα. Α.4.2. Δικαίωμα Ματαίωσης Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών, διατηρεί το δικαίωμα: να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Προκήρυξης. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις της Οδηγίας. 16

17 Α.4.3. Κατάρτιση και Υπογραφή Σύμβασης Προμήθειας Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση προμήθειας, υπόδειγμα της οποίας παρέχεται στο Παράρτημα I της παρούσας προκήρυξης. Η Σύμβαση περιλαμβάνει όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εν λόγω προμήθεια, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται με βάση την Κατακύρωση, την Προκήρυξη και την Προσφορά, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας, και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Ο διαγωνιζόμενος στον οποίο κατακυρώνεται το έργο είναι υποχρεωμένος να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την λήψη της έγγραφης πρόσκλησης από την Αναθέτουσα Αρχή, να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, προσκομίζοντας τα παρακάτω στοιχεία: (α) Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρία ή συνεταιρισμός ή ένωση προσώπων ή κοινοπραξία, τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύμβαση. (β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Α.4.6. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων τους Διαγωνισμού Α.4.4. Εγγυητικές Επιστολές -Γενικά Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Με την εγγυητική επιστολή -που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση-το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό, με μόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή). Οι κατωτέρω εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν καταρχήν: (α) Την ημερομηνία έκδοσης. (β) Τον εκδότη. (γ) Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνονται (δ) τον αριθμό της εγγύησης (ε) Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση σε ΕΥΡΩ. (στ) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. (ζ) Τους όρους ότι: (Ι) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης διζήσεως. (ΙΙ) το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. (ΙΙΙ) σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 17