ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΩ ΙΚΑΣ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΩ ΙΚΑΣ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΩ ΙΚΑΣ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

2 1 ΚΩ ΙΚΑΣ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ- ΙΑΤΑΓΜΑ Κ..Π. 407/2002 ΜΕΡΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ 1. Ο κώδικας αυτός έχει σκοπό να καθοδηγήσει τους ασχολούµενους µε γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες να αποφεύγουν ή ελαχιστοποιούν τη ρύπανση του περιβάλλοντος και την επιβάρυνσή του µε αχρείαστες και άσκοπες ποσότητες λιπασµάτων και κτηνοτροφικών αποβλήτων και να καθορίσει τις περιβαλλοντικά αποδεκτές συνθήκες για τη χρήση για γεωργικούς σκοπούς τόσο του ανακυκλωµένου νερού αστικών αποβλήτων που παράγεται για σκοπούς άρδευσης όσο και της λάσπης που παράγεται από την επεξεργασία αστικών αποβλήτων. Οι έλεγχοι και κυρώσεις για µη τήρηση του Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής φαίνονται στο Κεφάλαιο 4.4. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΚΩ ΙΚΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 2.-(1) Κύριος στόχος των γεωργοκτηνοτροφικών δραστηριοτήτων πρέπει να είναι η αποτροπή της ρύπανσης των υπόγειων και επιφανειακών νερών από τη συσσώρευση διάφορων αλάτων, κυρίως από τη διήθηση ή την επιφανειακή απορροή νιτρικών τα οποία προέρχονται από τα αζωτούχα λιπάσµατα καθώς και από άλλες πηγές, όπως κοπριά, λάσπη, οργανική ουσία εδάφους,τα οποία, επειδή διαλύονται εύκολα στο νερό και είναι ευκίνητα µέσα στο έδαφος, συµπαρασύρονται προς τα βαθύτερα στρώµατα του εδάφους και τελικά καταλήγουν στα υπόγεια νερά όπου και συσσωρεύονται. (2) Ο στόχος πρέπει να επιδιώκεται σε όλες τις περιπτώσεις και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που το έδαφος είναι επικλινές µε µικρή διηθητικότητα, συνθήκες που επιτρέπουν στα νιτρικά να παρασύρονται από τα νερά της επιφανειακής απορροής και να µεταφέρονται και συσσωρεύονται στους υδάτινους αποδέκτες προκαλώντας, µαζί µε άλλους παράγοντες, ευτροφισµό και υποβάθµιση των νερών. 3. Τα ακόλουθα είδη και µορφές λιπασµάτων µπορούν να χρησιµοποιηθούν νοουµένου ότι τηρούνται οι κανονισµοί του κώδικα χρήσης λιπασµάτων: (α) Ανόργανα χηµικά λιπάσµατα, τα οποία περιλαµβάνουν όλα όσα παράγονται βιοµηχανικά µε φυσικές ή και χηµικές διαδικασίες. και (β) οργανικά λιπάσµατα, τα οποία περιλαµβάνουν όλα όσα προέρχονται από βιολογική ή/και χηµική αποσύνθεση ή/και επεξεργασία υλών φυτικής ή ζωικής προέλευσης ή µείγµατα τους ή λύµατα. 4. Κατά την αποθήκευση και µεταφορά των ανόργανων λιπασµάτων πρέπει να ακολουθούνται οι ακόλουθες αρχές: (α) Τα λιπάσµατα αποθηκεύονται σε χώρους που απέχουν τουλάχιστο 50 µέτρα από την επιφάνεια των νερών, όπως λίµνες, δεξαµενές, ποταµοί, κλπ.. (β) τα λιπάσµατα τοποθετούνται σε ασφαλείς σάκους που να µη σχίζονται εύκολα κατά τη µεταφορά ή το χειρισµό τους. (γ) λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα προφυλακτικά µέτρα ώστε να αποφεύγονται κατά τη µεταφορά τα ατυχήµατα και ο κίνδυνος διασποράς των λιπασµάτων στο περιβάλλον. (δ) τα υγρά λιπάσµατα αποθηκεύονται σε στεγανά, αντιοξειδωτικά και άθραυστα δοχεία, αποφεύγεται η υπερπλήρωση των δοχείων και αυτά τοποθετούνται σε θέσεις ασφαλείς για την αποτροπή κάθε κινδύνου πρόκλησης ρύπανσης λόγω πτώσης ή θραύσης του δοχείου ή διασποράς του λιπάσµατος.

3 2 (ε) κατά τη µεταφορά των λιπασµάτων στο χώρο εφαρµογής, λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για αποφυγή ατυχηµάτων, όπως η καταστροφή των σάκων, η διασπορά του λιπάσµατος στο περιβάλλον, η θραύση ή καταστροφή των δοχείων υγρών λιπασµάτων. 5. Για τη διατήρηση της περιεκτικότητας των νερών σε νιτρικά σε χαµηλό επίπεδο, το οποίο πρέπει να είναι µικρότερο των 50 µερών στο εκατοµµύριο, ακολουθούνται τα εξής: (α) Εκτιµάται η ποσότητα των αζωτούχων λιπασµάτων που πρόκειται να εφαρµοστεί σε κάθε καλλιέργεια λαµβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα: (i) Τις εδαφολογικές συνθήκες, όπως τα διαθέσιµα θρεπτικά στοιχεία και τις φυσικοχηµικές ιδιότητες του εδάφους, (ii) τις ανάγκες της καλλιέργειας σε θρεπτικά στοιχεία, (iii) τις συγκεντρώσεις των θρεπτικών στοιχείων στο νερό άρδευσης, (iv) τις κλιµατικές συνθήκες, (v) τις µεθόδους άρδευσης, και (vi) τις µεθόδους εφαρµογής. (β) λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος εφαρµογής του αζωτούχου λιπάσµατος, ακολουθώντας την αρχή ότι το λίπασµα προστίθεται στο φυτό όταν αυτό το έχει ανάγκη. (γ) αποφεύγονται οι επιφανειακές αζωτούχες λιπάνσεις κατά την περίοδο των έντονων βροχοπτώσεων, ιδιαίτερα σε επικλινή εδάφη που θα έχουν ως αποτέλεσµα την επιφανειακή απορροή. (δ) οι επιφανειακές λιπάνσεις γίνονται σε περισσότερες από µία εφαρµογές, όπου οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν. 6. Για σκοπούς καθορισµού των µέγιστων επιτρεπτών δόσεων των διάφορων θρεπτικών στοιχείων, γίνεται ο πιο κάτω διαχωρισµός των καλλιεργειών: (α) Ξηρικές εποχιακές φυτείες, (β) ξηρικές δενδρώδεις καλλιέργειες, (γ) αρδευόµενες δενδρώδεις καλλιέργειες, (δ) πατάτες, (ε) λαχανικά, τόσο εντός όσο και εκτός θερµοκηπίου, (στ) άνθη, τόσο εντός όσο και εκτός θερµοκηπίου. 7. Οι µέθοδοι εφαρµογής των λιπασµάτων είναι οι ακόλουθες: (α) Συνδυασµένη άρδευση-λίπανση, (β) ενσωµάτωση στο έδαφος, (γ) επιφανειακά όπου χρειάζεται, (δ) διαφυλλική. 8. Σε κάθε συµπληρωµατική χηµική λίπανση λαµβάνεται σοβαρά υπόψη, επιπρόσθετα από τη συγκέντρωση των θρεπτικών στοιχείων στο νερό άρδευσης γεωτρήσεων ή των ανακυκλωµένων λυµάτων και η ποσότητα της οργανικής λίπανσης που χρησιµοποιήθηκε. 9. Στους χώρους αποθήκευσης των λιπασµάτων, πρέπει να λαµβάνονται τα αναγκαία µέτρα ώστε να αποφεύγεται η δηµιουργία συνθηκών που δυνατό να οδηγήσουν στη µόλυνση των υπόγειων ή επιφανειακών νερών.

4 3 ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΚΩ ΙΚΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 10. Στόχος του Μέρους αυτού είναι η προστασία των υπόγειων και επιφανειακών υδάτινων πόρων από τη χρήση υγρών και στερεών κτηνοτροφικών αποβλήτων για γεωργικούς σκοπούς. 11. Ο πιο φιλικός προς το περιβάλλον τρόπος διάθεσης των κτηνοτροφικών αποβλήτων είναι η εφαρµογή τους στο έδαφος, για την οποία λαµβάνονται τα ακόλουθα µέτρα: (α) Γίνεται ορθός προγραµµατισµός και σχεδιασµός για τον τρόπο και χρόνο εφαρµογής, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ρύπανσης των νερών και να µεγιστοποιείται η εκµετάλλευση των θρεπτικών στοιχείων. (β) προτού χρησιµοποιηθούν τα κτηνοτροφικά απόβλητα, πρέπει να πληροφορείται σχετικά αρµόδιος Γεωργικός Λειτουργός του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ο οποίος θα συµβουλεύει κατά πόσο συστήνεται η χρήση τους, λαµβάνοντας υπόψη την κατάσταση της περιοχής από εδαφολογικής και υδατικής άποψης, την κλίση του εδάφους καθώς και άλλους παράγοντες. 12.-(1) Το µέγεθος των αποθηκευτικών χώρων των κτηνοτροφικών αποβλήτων, πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να µπορούν να αποθηκεύουν τις ποσότητες που πλεονάζουν κατά την περίοδο που αποφεύγεται η διασπορά τους στο έδαφος, εκτός αν µπορεί να αποδειχθεί ότι κάθε πλεονάζουσα ποσότητα θα διατίθεται κατά τρόπο αβλαβή για το περιβάλλον. (2) Στους χώρους αποθήκευσης των κτηνοτροφικών αποβλήτων, πρέπει να λαµβάνονται τα αναγκαία µέτρα ώστε να αποφεύγεται η δηµιουργία συνθηκών που δυνατό να οδηγήσουν στη µόλυνση των υπόγειων ή επιφανειακών νερών. 13. Πριν από την εφαρµογή αποβλήτων στο έδαφος γίνεται ο κατάλληλος προγραµµατισµός που περιλαµβάνει τα πιο κάτω στάδια: (α) Εντοπίζεται οποιαδήποτε έκταση στην οποία δεν πρέπει να γίνει εφαρµογή σε κανένα στάδιο και για µείωση του κινδύνου ρύπανσης των υπόγειων νερών, τα απόβλητα δεν πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση µικρότερη από 100 µέτρα από πηγές ή γεωτρήσεις που χρησιµοποιούνται για υδατοπροµήθεια. (β) υπολογίζεται η έκταση που θα χρειαστεί, έτσι ώστε να αξιοποιούνται πλήρως τα θρεπτικά στοιχεία και γενικά ο στόχος είναι η εφαρµογή µέχρι 20 κιλών καθαρού αζώτου ανά δεκάριο το χρόνο, εν πάση όµως περιπτώσει, η συνολική ποσότητα αζώτου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις ανάγκες των φυτών σε άζωτο. (γ) γίνεται εκτίµηση του κινδύνου πρόκλησης ρύπανσης στο τεµάχιο στο οποίο θα εφαρµοστούν τα απόβλητα και για το σκοπό αυτό τα τεµάχια χωρίζονται σε κατηγορίες, όπως πάρα πολύ µεγάλου κινδύνου, µεγάλου κινδύνου ή µέτριου κινδύνου. εάν το τεµάχιο ανήκει σε κατηγορία πολύ µεγάλου κινδύνου, η εφαρµογή των αποβλήτων γίνεται µόνο σε προκαθορισµένες περιόδους έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ρύπανσης των νερών. (δ) υπολογίζεται η µεγαλύτερη ποσότητα αποβλήτων των οποίων απαιτείται η αποθήκευση πριν από την εφαρµογή τους στο έδαφος. για το σκοπό αυτό, προστίθενται τα περισσεύµατα κάθε µήνα τα οποία δεν µπορούν να εφαρµοστούν στο έδαφος. Η µεγαλύτερη συνολική ποσότητα που δεν µπορεί να εφαρµοστεί στο έδαφος δίνει τον αναγκαίο αποθηκευτικό χώρο.

5 4 14.-(1) Στην περίπτωση που από τα στερεά απόβλητα υπάρχει πιθανότητα απορροής υγρών, θα πρέπει αυτά να συγκεντρώνονται σε τσιµεντένια βάση (πλατφόρµα), µε κλίση προς το κανάλι συλλογής των υγρών, εφοδιασµένης µε προστατευτικό τοίχο στις δύο ή τρεις πλευρές σε ύψος τουλάχιστον 1,5 µέτρων. (2) Σε περίπτωση που τα στερεά απόβλητα δεν παρουσιάζουν απορροή υγρών αποβλήτων, αυτά µπορούν να αποθηκευτούν και στο έδαφος, νοουµένου ότι θα γίνει πρόβλεψη για την αποµάκρυνση των υγρών από βροχοπτώσεις µε την κατασκευή ενός µικρού καναλιού περιµετρικά της σωρού. (3) Αν τα στερεά απόβλητα δεν έχουν ζυµωθεί, χρειάζονται ένα διάστηµα ηµερών, περίπου, νοουµένου ότι, υπάρχει η απαραίτητη υγρασία για να γίνει η ζύµωση. (4) Ο τρόπος διάθεσης των στερεών αποβλήτων γίνεται ως ακολούθως: (α) Στην περίπτωση που τα απόβλητα θα χρησιµοποιηθούν αχώνευτα, αυτά µπορούν να εφαρµοστούν στα σιτηρά αµέσως µετά το θερισµό ή τουλάχιστο τρεις µήνες πριν τη σπορά, ενώ, αν είναι χωνευµένα, µπορούν να ενσωµατωθούν µέχρι και λίγες µέρες πριν τη σπορά. (β) στις δενδρώδεις φυτείες, συστήνεται τα απόβλητα να χρησιµοποιούνται χωνευµένα κατά τη χειµερινή περίοδο. (γ) στα λαχανικά, συστήνεται η προσθήκη χωνευµένων αποβλήτων λίγο πριν από τη φύτευσή τους ή αχώνευτων νοουµένου ότι η προσθήκη τους θα γίνει τρεις µήνες τουλάχιστο πριν τη φύτευση. (δ) η τοποθέτηση των στερεών αποβλήτων στο έδαφος µπορεί να γίνει είτε µε κοπροδιανοµέα είτε µε οποιοδήποτε πρακτικό τρόπο, παρ όλο που πρέπει να επιδιώκεται η χρήση του κοπροδιανοµέα, που εξασφαλίζει εύκολη, γρήγορη και οµοιόµορφη εφαρµογή. 15. Κατά το χειρισµό των υγρών αποβλήτων λαµβάνονται µέτρα ώστε (α) Να περιοριστεί η απώλεια θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος. (β) η µέθοδος χειρισµού να είναι απλή και αξιόπιστη. (γ) το κόστος κατασκευής και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των αποβλήτων να είναι όσο το δυνατό χαµηλότερο. (3) Για την ασφαλή διάθεση των επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων πρέπει- (α) Όταν αυτά τοποθετούνται σε κεκλιµένα εδάφη, η τοποθέτηση να γίνεται σε τέτοια ποσότητα και µε τέτοια µέθοδο που να αποκλείεται η απορροή. (β) να µην τοποθετούνται στο έδαφος κατά την περίοδο των βροχοπτώσεων και µάλιστα όταν το έδαφος βρίσκεται σε κατάσταση υδατοκορεσµού. (γ) η γεωργική γη στην οποία θα γίνει διάθεση των αποβλήτων να απέχει τουλάχιστο 50 µέτρα από επιφανειακά νερά µε την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία µέτρα για την πρόληψη της επιφανειακής απορροής, καθώς και της διαφυγής σε υπόγεια νερά. (4) Για τους τρόπους διάθεσης των υγρών αποβλήτων, ισχύουν τα ακόλουθα: (α) Η τοποθέτηση των υγρών αποβλήτων στο έδαφος πρέπει να γίνεται µε τη χρήση ειδικών µηχανηµάτων, απαραίτητη προϋπόθεση για την οµαλή λειτουργία των οποίων θεωρείται ο διαχωρισµός των υγρών από τα στερεά, έτσι ώστε να µειωθούν τόσο το οργανικό φορτίο, όσο και τα στερεά. (β) µε βάση τον τρόπο εναπόθεσης των λυµάτων, τα µηχανήµατα/ συστήµατα άρδευσης που χρησιµοποιούνται, είναι τα συστήµατα επιφανειακής άρδευσης και τα συστήµατα καταιονισµού. (γ) το σύστηµα επιφανειακής άρδευσης που µπορεί να χρησιµοποιηθεί, αποτελείται από τρακτέρ µεγάλης ιπποδύναµης που στο πίσω µέρος του σύρει το σύστηµα εναπόθεσης, η δε τροφοδότηση του συστήµατος γίνεται

6 5 είτε µε ντεπόζιτο που σύρεται από το τρακτέρ είτε µέσω σωλήνων. Στη χρήση συστηµάτων επιφανειακής άρδευσης, ιδιαίτερη σηµασία πρέπει να δίνεται αν συνηγορούν συνθήκες που επιδεινώνουν το πρόβληµα της κακοσµίας, όπως είναι η γειτνίαση µε κατοικηµένες περιοχές και αν η τελική ποιότητα του προϊόντος µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα λόγω ψηλής συγκέντρωσης οργανικών ουσιών. (δ) τα συστήµατα καταιονισµού που µπορούν να χρησιµοποιηθούν είναι όλα τα γνωστά συστήµατα όµως, λόγω της ανάγκης για πολύ καλό φιλτράρισµα, ενδείκνυται να χρησιµοποιούνται συστήµατα µεγάλης παροχής. Ενα τέτοιο σύστηµα είναι ειδικά κατασκευασµένο για τη χρήση των διαχωρισµένων υγρών αποβλήτων και αποτελείται από σιδερένια ράβδο µε δύο ειδικά κατασκευασµένα πλαστικά πέκκα στις δύο άκρες, λάστιχο µεγάλου µήκους και αυτόµατο σύστηµα τυλίγµατος του λαστίχου. 16. Επειδή η µεγαλύτερη δυσοσµία προκαλείται κατά τη µετακίνηση, αποθήκευση και διασκορπισµό των κτηνοτροφικών αποβλήτων, αλλά και από τα ίδια τα κτηνοτροφικά υποστατικά, πρέπει να επιδιώκεται η µείωση της δυσοσµίας, η οποία µπορεί να επιτευχθεί µε τα ακόλουθα: (α) Το διαχωριστικό των υγρών αποβλήτων από τα στερεά. (β) την περαιτέρω αερόβια ή αναερόβια επεξεργασία των υγρών και την ενσωµάτωση τόσο των υγρών όσο και των στερεών αποβλήτων στο έδαφος. και (γ) την καθηµερινή αποµάκρυνση των λυµάτων από το εσωτερικό των υποστατικών. 17.-(1) Λόγω της χηµικής σύνθεσης των υγρών χοιρολυµάτων και κυρίως της ψηλής αλατότητας και των ψηλών συγκεντρώσεων σε άζωτο και βόριο, αυτά δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να καλύψουν τις υδατικές ανάγκες, αλλά µόνο πριν τη φύτευση, για σκοπούς κάλυψης αναγκών σε θρεπτικά στοιχεία και, κυρίως σε ξηρικές καλλιέργειες, όπως το σιτάρι, το κριθάρι, οι ελιές, κλπ. (2) Η δοσολογία εφαρµογής κτηνοτροφικών αποβλήτων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η χηµική σύσταση των υγρών αποβλήτων, αλλά, γενικά, συστήνεται µια δόση των κυβικών µέτρων το δεκάριο το χρόνο, περίπου. (3) Τα στερεά κτηνοτροφικά απόβλητα µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε όλες τις καλλιέργειες, λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες τους σε θρεπτικά στοιχεία, κυρίως σε άζωτο. (4) εδοµένου ότι η χηµική σύσταση της κοπριάς όσον αφορά το άζωτο, δε διαφέρει σηµαντικά ανάλογα µε το είδος του ζώου, η δόση που συστήνεται για σιτηρά είναι περίπου µισό τόνο ξηράς κοπριάς το δεκάριο, το χρόνο. (5) Για πρακτικούς λόγους, η πιο πάνω εφαρµογή µπορεί να γίνεται κάθε δεύτερο χρόνο χωρίς, όµως, η συνολική ποσότητα να ξεπερνά τον ένα τόνο το δεκάριο. (6) Για τις αρδευόµενες καλλιέργειες συστήνεται ετήσια εφαρµογή µέχρι ένα τόνο ξηράς κοπριάς το δεκάριο. (7) Γενικά, η ποσότητα της κοπριάς που εφαρµόζεται πρέπει να είναι ανάλογη µε το ποσοστό υγρασίας που περιέχει. Για παράδειγµα, αν κοπριά περιέχει 80% υγρασία, η δόση που συστήνεται για τις αρδευόµενες καλλιέργειες είναι περίπου τέσσερις τόνοι το δεκάριο το χρόνο.

7 6 ΜΕΡΟΣ ΙV ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ 18. Οταν χρησιµοποιείται, για σκοπούς άρδευσης, ανακυκλωµένο νερό που προέρχεται από επεξεργασία αστικών αποβλήτων τότε θα πρέπει, προτού το νερό χρησιµοποιηθεί, να διαπιστώνεται ότι η επεξεργασία του γίνεται σε εγκαταστάσεις που λειτουργούν σύµφωνα µε το Νόµο και οι οποίες τηρούν τους όρους της άδειας η οποία τους χορηγήθηκε. 19.-(1) Ολα τα συστήµατα υδροληψίας (βαλβίδες, στρόφιγκες κλπ) του δικτύου µεταφοράς και διανοµής του ανακυκλωµένου νερού, πρέπει να έχουν σύστηµα προστασίας που να µην επιτρέπει τη χρησιµοποίησή τους από µη εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα και να έχουν κόκκινο χρώµα και σαφή σηµατοδότηση, ώστε να προειδοποιείται το κοινό ότι το νερό είναι ακατάλληλο για πόση. (2) Οι υπόγειοι αγωγοί που µεταφέρουν ανακυκλωµένο νερό, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν κόκκινο χρώµα ή να σηµατοδοτούνται µε την επικόλληση κόκκινης ταινίας, δεν πρέπει να διασταυρώνονται µε αγωγούς που µεταφέρουν πόσιµο νερό, εκτός εάν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο. Σε περιπτώσεις που, για τεχνικούς λόγους, δεν µπορεί να αποφευχθεί η τοποθέτηση τέτοιων αγωγών ώστε ο ένας να µην είναι κοντά στον άλλο, οι αγωγοί του ανακυκλωµένου νερού πρέπει να τοποθετούνται τουλάχιστο µισό µέτρο πιο χαµηλά από τους αγωγούς υδατοπροµήθειας. 20.-(1) Οι τρόποι, οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις άρδευσης µε ανακυκλωµένο νερό, διαφέρουν ανάλογα µε το είδος της φυτείας, όπως καθορίζεται στις επόµενες παραγράφους. (2) Για γρασίδι και χώρους πρασίνου µε ελεύθερη χρήση από το κοινό, χρησιµοποιούνται οι µέθοδοι- (α) Της υπόγειας άρδευσης, (β) των σταγόνων, (γ) των αναδιπλούµενων εκτοξευτήρων χαµηλής γωνίας εκτόξευσης (ίσης ή µικρότερης τω 11 µοιρών), χαµηλής πίεσης και µεγάλης έντασης βροχόπτωσης, ανάλογα µε τον τύπο του εδάφους. Η άρδευση αυτή πρέπει να γίνεται τη νύκτα και όταν δεν υπάρχουν στο χώρο πρόσωπα. (3) Για γρασίδι, χώρους πρασίνου µε περιορισµένη χρήση και για βιοµηχανικά και κτηνοτροφικά φυτά, χρησιµοποιούνται οι µέθοδοι- (α) Της υπόγειας άρδευσης, (β) του συστήµατος ανάβλυσης, (γ) των σταγόνων, (δ) των αναδιπλούµενων εκτοξευτήρων, (ε) της επιφανειακής άρδευσης, (στ) των εκτοξευτήρων χαµηλής παροχής, (ζ) των εκτοξευτήρων µεγάλης παροχής, αν µεσολαβεί προστατευτική ζώνη 300 µέτρων, τουλάχιστο: Νοείται ότι- (i) Στους χώρους όπου καλλιεργούνται κτηνοτροφικά φυτά, η βόσκηση γαλακτοφόρων ζώων δεν επιτρέπεται. (ii) η άρδευση των κτηνοτροφικών φυτών τερµατίζεται τουλάχιστο µία βδοµάδα πριν τη συγκοµιδή. και (iii) οι χώροι αυτοί γνωστοποιούνται στο Τµήµα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ως αρδευόµενοι µε ανακυκλωµένο νερό. (4) Για αµπελώνες, χρησιµοποιούνται οι µέθοδοι των σταγόνων και των µικροεκτοξευτήρων και στις περιπτώσεις που διαβρέχεται ο καρπός, η άρδευση

8 7 διακόπτεται τουλάχιστο δύο εβδοµάδες πριν τη συγκοµιδή. Πρέπει επίσης να αποφεύγεται η χρήση µεταφερόµενων συστηµάτων άρδευσης και η συλλογή καρπών από το έδαφος. (5 Για δενδρώδεις καλλιέργειες, χρησιµοποιούνται οι µέθοδοι- (α) Των σταγόνων, (β) των λαστίχων-λεκανών, (γ) του συστήµατος ανάβλυσης, και (δ) των µικροεκτοξευτήρων, και εάν κατά την άρδευση διαβρέχεται ο καρπός, αυτή πρέπει να διακόπτεται τουλάχιστο µία εβδοµάδα πριν τη συγκοµιδή. Επίσης πρέπει να αποφεύγεται η συλλογή φρούτων από το έδαφος, εκτός στις περιπτώσεις των ξηρών καρπών. (6) Για λαχανικά, χρησιµοποιούνται οι µέθοδοι των σταγόνων και της υπόγειας άρδευσης και λαµβάνονται µέτρα ώστε οι καρποί να µην έρχονται σε επαφή µε το ανακυκλωµένο νερό. (7) Για λαχανικά που τρώγονται µαγειρεµένα, χρησιµοποιούνται οι µέθοδοι- (α) Των εκτοξευτήρων, (β) της υπόγειας άρδευσης, και (γ) των σταγόνων. (8) Αλλοι τρόποι άρδευσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν µετά από έγκριση που θα παρασχεθεί µε βάση το Νόµο και αφού ληφθούν υπόψη οι πιθανές επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία, τη γεωργική παραγωγή και το περιβάλλον. (9) Για οποιαδήποτε µέθοδο άρδευσης µπορούν να επιβληθούν πρόσθετα περιοριστικά µέτρα µε βάση το Νόµο, αν µε τέτοια µέτρα θα προστατεύεται περισσότερο η δηµόσια υγεία και το περιβάλλον ή θα περιορίζονται άλλοι κίνδυνοι. ΜΕΡΟΣ V ΧΡΗΣΗ ΛΑΣΠΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 21. Η λάσπη που χρησιµοποιείται στη γεωργία πρέπει να προέρχεται από αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας της λάσπης µε άδεια ή άδειες που έχουν εκδοθεί µε βάση το Νόµο, λειτουργούν συνεχώς σε ικανοποιητικό επίπεδο µε βάση τους όρους της άδειας και επιβλέπονται και διατηρούνται σε ικανοποιητικό επίπεδο λειτουργίας από κατάλληλα ειδικευµένο προσωπικό. 22. Ο χώρος και ο τρόπος αποθήκευσης της επεξεργασµένης λάσπης από το πρόσωπο που θα χρησιµοποιήσει, πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να µη δηµιουργεί κινδύνους για τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον, περιλαµβανοµένων των κινδύνων ρύπανσης των υπόγειων και επιφανειακών νερών. 23.-(1) Ο ρυθµός και οι ποσότητες εναπόθεσης λάσπης στο έδαφος για γεωργικούς σκοπούς εξαρτώνται από την ποιότητα της λάσπης, το είδος εδάφους και των καλλιεργειών και τη χρονική περίοδο εφαρµογής. (2) Γενικά, η ποσότητα της λάσπης που εναποτίθεται, πρέπει να είναι ανάλογη του ποσοστού υγρασίας που περιέχει. 24. Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση λάσπης στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Σε περιοχές όπου είναι δυνατό να επηρεαστεί ή υποβαθµιστεί η ποιότητα των επιφανειακών νερών, όπως υδατοφράκτες, πηγές νερού, ποταµοί, λίµνες, κ.λ.π.. (β) σε περιοχές όπου είναι δυνατό να επηρεαστεί ή υποβαθµιστεί η ποιότητα υπόγειων υδροφορέων, όπως φρεάτια, υδροφορείς, καρστικοί υδροφορείς, κ.λ.π..

9 8 (γ) σε λιβάδια όπου γίνεται βόσκηση ζώων ή σε καλλιέργειες κτηνοτροφικών φυτών τα οποία θα συλλεγούν εντός τριών εβδοµάδων από την τοποθέτηση της λάσπης. (δ) σε εδάφη όπου βρίσκονται σε εξέλιξη καλλιέργειες φρούτων και λαχανικών, µε εξαίρεση τα καρποφόρα δέντρα. (ε) σε εδάφη όπου υπάρχει πρόθεση να καλλιεργηθούν φρούτα και λαχανικά τα οποία έρχονται σε άµεση επαφή µε το έδαφος και συνήθως τρώγονται ωµά, εκτός αν η λάσπη εφαρµοστεί τουλάχιστο 12 µήνες πριν τη συγκοµιδή των καλλιεργειών και (στ) σε γρασίδι, εκτός αν η λάσπη εφαρµοστεί τουλάχιστο 12 µήνες πριν τη χρήση του. ΚΩ ΙΚΑΣ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Η σωστή χρήση ενός γεωργικού φαρµάκου πρέπει να συνάδει µε τις αποδεκτές διαδικασίες χρήσεως των γεωργικών φαρµάκων, περιλαµβανοµένης της κατασκευής, φυτείας, δοσολογίας, χρήσης, συχνότητας εφαρµογής, τελευταίας εφαρµογής πριν τη συγκοµιδή, προφύλαξης του χρήστη, των γειτόνων και του περιβάλλοντος, απόρριψης άδειων συσκευασιών καθώς και της απόρριψης του ψεκαστικού διαλύµατος και των απόνερων µετά τον καθαρισµό του ψεκαστήρα. Συγκεκριµένα, όσοι χρησιµοποιούν γεωργικά φάρµακα οφείλουν να λαµβάνουν τα ενδεικνυόµενα µέτρα για την προστασία της υγείας τους, της υγείας των καταναλωτών καθώς και των υδάτινων πόρων και γενικά του περιβάλλοντος. 1. Περιορισµός στη χρήση των γεωργικών φαρµάκων Να αποφεύγουν τους άσκοπους ψεκασµούς και τους ψεκασµούς ρουτίνας. Να γίνεται αναγνώριση του εχθρού της φυτείας και εφόσον απαιτείται επέµβαση να γίνεται µε το πλέον κατάλληλο γεωργικό φάρµακο, που έχει τις λιγότερες δυσµενείς επιδράσεις στους ανθρώπους και στο περιβάλλον. Να ζητείται η γνωµάτευση των ειδικών γεωπόνων για θέµατα φυτοπροστασίας και χρήσεως γεωργικών φαρµάκων. Να ακολουθούνται τα προγράµµατα ολοκληρωµένης καταπολέµησης των εχθρών και ασθενειών των φυτειών (ΙΡΜ) καθώς και οι ειδικές οδηγίες/ανακοινώσεις του Τµήµατος Γεωργίας. 2. Προµήθεια και αποθήκευση γεωργικών φαρµάκων από τους γεωργούς Απαγορεύεται η αγορά, η µεταφορά και η χρήση γεωργικών φαρµάκων από ανήλικα ή ανεύθυνα πρόσωπα. Να αγοράζονται οι ποσότητες γεωργικών φαρµάκων που θα χρησιµοποιηθούν αµέσως ή στις επόµενες λίγες µέρες. Να µην αποθηκεύονται πάνω από 2-3 µήνες. Συσκευασίες που ανοίγονται να χρησιµοποιούνται το συντοµότερο δυνατό. Για γεωργικά φάρµακα που παραµένουν στην αποθήκη του γεωργού να ελέγχονται η ηµεροµηνία κατασκευής και η ηµεροµηνία λήξεως, όταν καθορίζεται, ώστε να χρησιµοποιούνται έγκαιρα και πριν να αλλοιωθούν.

10 9 Όλα τα γεωργικά φάρµακα να αποθηκεύονται σε κλειδωµένη δροσερή και ξηρή αποθήκη, απρόσιτη από παιδιά και ζώα, µακριά από τρόφιµα και ζωοτροφές. 3. Σωστή χρήση των γεωργικών φαρµάκων Επίσηµη ένδειξη για την κυκλοφορία και χρήση των γεωργικών φαρµάκων είναι η ετικέτα, που καθορίζεται από τη σχετική νοµοθεσία για τα γεωργικά φάρµακα. Να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα, ιδιαίτερα όσον αφορά τα εξής: 3.1 Επιλογή της φυτείας Ένα γεωργικό φάρµακο εφαρµόζεται µόνο στις φυτείες που αναγράφονται στην ετικέτα. Οι πατατοπαραγωγοί να χρησιµοποιούν µόνο τα φάρµακα που έχουν έγκριση για την πατάτα, ανάλογα µε το σκοπό που συστήνονται. Επιπλέον, να διερευνούν και να είναι σίγουροι ότι τα γεωργικά φάρµακα που χρησιµοποιούν είναι αποδεκτά στις χώρες που θα εξαχθούν τα προϊόντα τους. 3.2 οσολογία Να χρησιµοποιείται η ακριβής δοσολογία και όταν υπάρχει εύρος, να προτιµάται η χαµηλή, εκτός εάν αναγράφεται στην ετικέτα η χρήση ψηλής δοσολογίας για συγκεκριµένο εχθρό ή ασθένεια. Ο όγκος του ψεκαστικού διαλύµατος που ψεκάζεται κατά δεκάριο, προσαρµόζεται από το χρήστη ανάλογα µε το ψεκαστικό µηχάνηµα που διαθέτει. Πρέπει όµως πάντα να δίδεται η ακριβής δοσολογία κατά έκταση της φυτείας όπως καθορίζεται στην ετικέτα. 3.3 Ψεκαστήρας Να χρησιµοποιείται ο κατάλληλος ψεκαστήρας για τη σωστή και οµοιόµορφη εφαρµογή του ψεκαστικού διαλύµατος. Ο ψεκαστής πρέπει να είναι ανάλογα εκπαιδευµένος. Να ελέγχεται η απόδοση του ψεκαστήρα και ιδιαίτερα η καταλληλότητα των ακροφυσίων (πέκκων) ώστε ο ψεκασµός να γίνεται οµοιόµορφα µε τη σωστή δοσολογία. 3.4 Συχνότητα επανάληψης εφαρµογών Να αποφεύγεται η συχνή και άσκοπη επανάληψη των εφαρµογών. 3.5 Χρόνος ασφάλειας Να ακολουθείται σχολαστικά ο χρόνος ασφάλειας δηλ. η διακοπή των επεµβάσεων ορισµένες µέρες πριν τη συγκοµιδή. 3.6 Προφυλάξεις Να ακολουθούνται σχολαστικά οι προφυλάξεις που αναγράφονται στην ετικέτα του γεωργικού φαρµάκου για προστασία της υγείας του χρήστη, άλλων τρίτων προσώπων, των γειτόνων, ζώων, πουλιών και του περιβάλλοντος γενικότερα.

11 Καιρικές συνθήκες Να µην χρησιµοποιούνται γεωργικά φάρµακα όταν υπάρχει αέρας και τα σταγονίδια παρασύρονται σε γειτονικές φυτείες ή κατοικηµένους χώρους µε κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων, την πρόκληση φυτοτοξικότητας σε γειτονικές φυτείες και τη γενικότερη µόλυνση του περιβάλλοντος. 4. Παράγοντες που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά την εφαρµογή Γεωργικών Φαρµάκων Πριν τον ψεκασµό: - ιαπίστωσε πιο είναι το πρόβληµα της φυτείας σου. (Ζήτα τη βοήθεια του γεωπόνου της περιοχής σου). - Σκέψου αν ο ψεκασµός είναι οικονοµικός. - Ψέκασε έγκαιρα, στο πιο ευαίσθητο στάδιο του εχθρού. Μη ψεκάζεις προληπτικά για τα έντοµα. - ιάλεξε το κατάλληλο φυτοφάρµακο ανάλογα µε τον εχθρό, τη φυτεία και το χρόνο που θα συγκοµίσεις τα προϊόντα σου. - ιάβασε την ετικέτα και ακολούθα τις οδηγίες πιστά (δόση, τρόπος εφαρµογής, προφυλάξεις, κλπ). - Προσπάθησε να µη χρησιµοποιείς συνέχεια το ίδιο φυτοφάρµακο στη φυτεία σου. Χρησιµοποιά παρασκευάσµατα που ανήκουν σε διαφορετικές οµάδες. - Μην κάνεις άσκοπους συνδυασµούς φυτοφαρµάκων. - Προσοχή: Μη βάζετε παιδιά ή ανεύθυνα πρόσωπα να ψεκάζουν. Κατά τον ψεκασµό: - Ψέκασε πρωί ή απόγευµα, όταν δεν φυσά αέρας. - Απόφευγε τους ψεκασµούς όταν τα φυτά είναι ανθισµένα. - Φόρα προστατευτικά ρούχα, µην τρως, µην καπνίζεις. - Κάλυψε καλά το φύλλωµα και στις δύο επιφάνειες, αλλά µην διπλοψεκάζεις. - Μη µολύνεις τα νερά, αυλάκια, δεξαµενές και το φυσικό περιβάλλον. Μη σκοτώνεις τα πουλιά, ζώα και τις µέλισσες. - Τα γεωργικά φάρµακα δυνατό να αφήσουν υπολείµµατα στα προϊόντα. Σκέψου αυτούς που θα φάνε τα προϊόντα σου.

12 11 Ακολούθα πιστά το χρόνο ασφάλειας πριν τη συγκοµιδή. - Μην ψεκάσεις ορµονούχα ζιζανιοκτόνα (2,4-D) όταν υπάρχουν κοντά (µέχρι 1500 µέτρα) θερµοκήπια, λαχανικά, άνθη, πατάτες και άλλες ευαίσθητες καλλιέργειες, καθώς και όταν φυσά άνεµος και ο καιρός είναι θερµός και ξηρός. - Μην χρησιµοποιείς υπολειµµατικά ζιζανιοκτόνα σε πολύ ελαφρά και χαλικώδη εδάφη, σε επικλινή εδάφη καθώς και σε περιοχές που γειτνιάζουν (µέχρι 1000 µέτρα) µε φράγµατα και πηγές απορροής προς τα φράγµατα. - Αν νοιώσεις αδιαθεσία σταµάτα, πλύσου και τρέξε στο γιατρό παίρνοντας και το µπουκάλι του φαρµάκου µαζί σου. Μετά τον ψεκασµό: Μη ρίχνεις το περίσσευµα του ψεκαστικού υγρού στα αυλάκια, νερά, λάκκους κλπ. Κατάστρεψε τα άδεια δοχεία κατά τον ενδεδειγµένο τρόπο. Πλύσου καλά και άλλαξε ρούχα. Η επιτυχία της χηµικής καταπολέµησης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως: - Την επιλογή του κατάλληλου γεωργικού φαρµάκου για κάθε περίπτωση. - Την ποιότητα του γεωργικού φαρµάκου. - Tη χρήση της σωστής δοσολογίας και την πιστή εφαρµογή των οδηγιών του κατασκευαστή, όπως αναγράφονται στην ετικέτα. - Τη χρήση του κατάλληλου ψεκαστήρα/σκονιστήρα. - Το χρόνο επέµβασης, και - Την καλή κάλυψη της φυτικής επιφάνειας. 5. Προστασία περιβάλλοντος και δηµόσιας υγείας Επιπλέον των προνοιών των παραγράφων 3.1, 3.2, 3.3 και 3.4 καθορίζονται και τα ακόλουθα: Απόρριψη άδειων συσκευασιών Τα άδεια δοχεία γεωργικών φαρµάκων ξεπλένονται 3 φορές µε νερό, το οποίο ρίχνεται στον ψεκαστήρα. Καταστρέφονται σύµφωνα µε τις οδηγίες της ετικέτας. Ο πιο ασφαλής τρόπους καταστροφής τους είναι η συλλογή και απόρριψη τους στους

13 12 επίσηµους σκυβαλότοπους. Οι χάρτινες συσκευασίες δυνατό να καταστραφούν µε θάψιµο σε ασφαλές σηµείο του κτήµατος µακριά από πηγές νερού και αγωγούς. Περίσσευµα ψεκαστικού διαλύµατος και απόνερα από το καθάρισµα του ψεκαστήρα Το ψεκαστικό διάλυµα πρέπει να χρησιµοποιείται εξ ολοκλήρου κατά τον ψεκασµό. Τυχόν περίσσευµα ψεκαστικού διαλύµατος και τα απόνερα από το πλύσιµο του ψεκαστήρα να απορρίπτονται στην επιφάνεια του εδάφους σε ασφαλές µέρος του κτήµατος µακριά από πηγές και αγωγούς νερού για σταδιακή αποικοδόµηση του γεωργικού φαρµάκου. Προστασία υδάτινων πόρων Να µη µολύνονται τα ρυάκια, ποταµοί, λίµνες, φράκτες, πηγάδια µε γεωργικά φάρµακα οποιασδήποτε µορφής ή κατάστασης ή µε ψεκαστικό διάλυµα ή απόνερα καθαρισµού του ψεκαστήρα, ή µε άδειες συσκευασίες. 6. Κατασκευή γεωργικών φαρµάκων Η ποιότητα των γεωργικών φαρµάκων επηρεάζει την αποτελεσµατικότητα τους και κατά συνέπεια την ποσότητα που χρησιµοποιείται από τους χρήστες. Ο κατασκευαστής είναι υπόχρεος να ακολουθεί τις προδιαγραφές κατασκευής γεωργικών φαρµάκων, ώστε να προσφέρει προϊόντα ελεγµένης, σταθερής και αποδεκτής ποιότητας, σύµφωνα µε τις σχετικές πρόνοιες της νοµοθεσίας για τα γεωργικά φάρµακα. Ο κατασκευαστής λαµβάνει όλα τα µέτρα για αποφυγή της µόλυνσης του περιβάλλοντος. Ο έλεγχος της ποιότητας των γεωργικών φαρµάκων που κυκλοφορούν στην αγορά γίνεται από το Τµήµα Γεωργίας σύµφωνα µε τις πρόνοιες της σχετικής νοµοθεσίας. 7. Αποθήκευση γεωργικών φαρµάκων Να αποθηκεύονται σε ειδική αποθήκη κατά τρόπο ασφαλή και να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες (φως, ήλιος). Η αποθήκη να αερίζεται καλά και να έχει κανονική θερµοκρασία. Με τον τρόπο αυτό δεν επηρεάζεται η ποιότητα και η σταθερότητα τους και εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία των εργαζοµένων, των τρίτων προσώπων, των ζώων και των πουλιών καθώς και η αποφυγή της µόλυνσης του περιβάλλοντος. 8. Πώληση και διανοµή γεωργικών φαρµάκων Τα γεωργικά φάρµακα πρέπει να πωλούνται η διανέµονται από αρµόδια πρόσωπα σύµφωνα µε τις πρόνοιες της σχετικής νοµοθεσίας για τα γεωργικά φάρµακα, σε κατάλληλα καταστήµατα, µακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές, µε τρόπο που να διαφυλάσσεται η ποιότητα και η σταθερότητά τους και να εξασφαλίζεται η υγεία των εργαζοµένων, τρίτων προσώπων καθώς και των ζώων και των πουλιών και να αποφεύγεται η µόλυνση του περιβάλλοντος.

14 13 9. Υπηρεσίες πληροφόρησης και εφαρµογής νοµοθεσίας για τα γεωργικά φάρµακα Η νοµοθεσία για τον έλεγχο των γεωργικών φαρµάκων εφαρµόζεται από το Τµήµα Γεωργίας, µε υπεύθυνο Κλάδο τον Κλάδο Προστασίας Φυτών. Πληροφορίες για τα γεωργικά φάρµακα δίδονται τόσο από τον Κλάδο Προστασίας Φυτών στη Λευκωσία όσο και από τα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία µέσω των Γεωργικών Λειτουργών Φυτοπροστασίας που διαθέτουν. ΜΕΡΟΣ VI : ΚΑΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ - ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 1. ιάβρωση εδάφους: Η Καλλιέργεια να γίνεται κατά τις ισοϋψείς. ιατήρηση αναβαθµίσεων όπου υπάρχουν. Σε επικλινή εδάφη να διατηρείται η φυσική βλάστηση κατά τους χειµερινούς µήνες και να αποφεύγεται η καλλιέργεια του εδάφους κατά την περίοδο αυτή. 2. Οργανική ουσία εδάφους: Να µην καίγεται η ποκαλάµη σιτηρών Ενσωµάτωση φυτικών υπολειµµάτων στο έδαφος 3. οµή εδάφους Καλλιέργεια µε άροτρο (όργωµα) να γίνεται µόνο όταν το έδαφος βρίσκεται στον ρώγο του (όρκο) Να µην γίνεται ψιλοχωµάτισµα του εδάφους 4. ιατήρηση περιβάλλοντος: ιατήρηση των χαρακτηριστικών του τοπίου (δένδρων, θάµνων, λιθοδοµών, φρακτών µονοπατιών, κλπ). Αποφυγή κάλυψης της γεωργικής γης από ανεπιθύµητη βλάστηση 5. Αγρανάπαυση: Έλεγχος των ζιζανίων µε καλλιεργητικά µέσα, χηµικά µέσα ή µε κόψιµο του χόρτου και άφεση του στο χωράφι. 6. Προστασία και βελτίωση βοσκοτόπων: Σε νέους βοσκότοπους που έχουν εγκατασταθεί µε τη χρήση βελτιωµένων µεθόδων (µετακίνηση επιφανειακών βράχων, συµπληρωµατική σπορά χορτοδοτικών φυτών, επιφανειακή λίπανση) θα λαµβάνονται µέτρα για περιορισµό της εδαφικής βλάστησης στα αρχικά στάδια µέχρι να επιτευχθεί ικανοποιητική ετήσια βλάστηση για παραγωγή χoρτοµάζας λαµβανοµένων υπόψη των εδαφοκλιµατικών συνθηκών της περιοχής. Θα αποφεύγεται η υπερβόσκηση των βοσκότοπων από τα ζώα του ίδιου του

15 14 κτηνοτρόφου και στο βαθµό που εξαρτάται από τον ιδιοκτήτη πρέπει επίσης να περιορίζεται κατά ανάλογο τρόπο και η βόσκηση µε ζώα που ανήκουν σε άλλους κτηνοτρόφους και οι οποίοι παραδοσιακά συνηθίζουν να βόσκουν τα ζώα τους σε µη ιδιόκτητους εκτατικούς βοσκότοπους. Επίσης πρότυποι βελτιωµένοι βοσκότοποι που εγκαθίστανται µε την καθοδήγηση των αρµόδιων κρατικών υπηρεσιών για σκοπούς επίδειξης σε άλλους κτηνοτρόφους θα υπόκεινται σε ελεγµένη βόσκηση και παραγωγή πράγµα που συνεπάγεται έλεγχο του αριθµού των ζώων και της διάρκειας της βόσκησης στην πρώτη περίπτωση και καθορισµό του χρονικού σηµείου κοπής του χόρτου στη δεύτερη περίπτωση.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΤΑΤΩΝ

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΤΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΤΑΤΩΝ ΝΙΚΟΣ ΓΕΝΝΑΙΟΣ Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΠΡΙΛΗΣ 2008 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΤΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ &ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 20/5/2013 (Επιμέλεια: Ιωάννα Σαρίγκολη Ηλίας Ελευθεριάδης)

Διαβάστε περισσότερα

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, 3.6.2005 2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Αριθμός 271 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο S(l)(t) Ο Υπουργός, Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Οροι Αδειοδότησης Οινοποιείων που αφορούν την Διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων παραγωγικής διαδικασίας

Οροι Αδειοδότησης Οινοποιείων που αφορούν την Διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων παραγωγικής διαδικασίας Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμοι του 2002 μέχρι 2009 Οροι Αδειοδότησης Οινοποιείων που αφορούν την Διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων παραγωγικής διαδικασίας Νομοθεσία για Έλεγχο της Ρύπανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ. Γενικές πληροφορίες σε σχέση με τη φύτευση και την άρδευση στο φυτεμένο δώμα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ. Γενικές πληροφορίες σε σχέση με τη φύτευση και την άρδευση στο φυτεμένο δώμα ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ Γενικές πληροφορίες σε σχέση με τη φύτευση και την άρδευση στο φυτεμένο δώμα Για την αύξηση και την ανάπτυξη των φυτών απαιτείται νερό και χώμα πλούσιο σε θρεπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Δρ Βάγια Α. Κατή Τµήµα Ζιζανιολογίας Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Α Κύκλος Εκπαίδευσης Νίκαια Λάρισας, 8 Φεβ. 2011 Ζηµιές από τα ζιζάνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1 (ΦΕΚ Β 1501/30.07.2008). «Ασφάλεια και προστασία του Αγροτικού Περιβάλλοντος και της πρόληψης αγροτικών αδικηµάτων». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αποσκοπώντας στην Ασφάλεια και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ 1998 1999 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: Β Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΗΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολοι τρόποι για να διατηρήσουμε τα νερά μας καθαρά. To πρόγραμμα TOPPS. Στόχοι του ΤΟPPS. Διαστάσεις και διαδικασίες του ΤΟPPS

Εύκολοι τρόποι για να διατηρήσουμε τα νερά μας καθαρά. To πρόγραμμα TOPPS. Στόχοι του ΤΟPPS. Διαστάσεις και διαδικασίες του ΤΟPPS To πρόγραμμα TOPPS Το ΤΟPPS είναι ένα τριετές πρόγραμμα με τη συμμετοχή πολλών εμπλεκόμενων φορέων από 15 ευρωπαϊκές χώρες. Aφορά στην εκπαίδευση όσων χρησιμοποιούν φυτοπροστατευτικά προϊόντα έτσι ώστε

Διαβάστε περισσότερα

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως ~o περί

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως ~o περί Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, 3.6.2005 2338 Κ.Δ.Π. 269/2005 Αριθμός 269 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο 5(1)((ε) Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ 30 κ.εκ. Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC) Εγγ. Σύνθεση: Triadimenol: 31,29% β/ο, Βοηθητικές ουσίες: 71,28% β/β Διασυστηματικό Μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

H χρήση ανακυκλωµένου νερού στη γεωργία

H χρήση ανακυκλωµένου νερού στη γεωργία H χρήση ανακυκλωµένου νερού στη γεωργία Έκδοση 8/2005 Λευκωσία - KYΠPOΣ EIΣAΓΩΓH Η επεξεργασία και η χρήση του ανακυκλωµένου νερού για γεωργικούς σκοπούς θεωρείται σήµερα η πιο ασφαλισµένη και περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων Ποιότητα Ορισµός Η έννοια της ποιότητας όπως αυτή ορίζεται από τον ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (ISO) αναφέρεται στο σύνολο των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος τα οποία του προσδίδουν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ 40 κ.εκ. Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο (EC) Εγγ. Σύνθεση triadimenol 25% β/ο, Βοηθ. Ουσίες 76,36% β/β Διασυστηματικό Μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση. ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

TELEFAX: 210 92 12 090. GOLD PLUS 42,5 WP, στην

TELEFAX: 210 92 12 090. GOLD PLUS 42,5 WP, στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-4 - 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 127952 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Προς: Syngenta

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-15 Α. Λιόπα-Τσακαλίδη Γ. Ζερβουδάκης ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η αντιμετώπιση των ζιζανίων στα καλλιεργούμενα φυτά είναι απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι άμεση ρύπανση?

Τι είναι άμεση ρύπανση? ΡΥΠΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ Τι είναι ρύπανση; Ρύπανση μπορεί να θεωρηθεί η δυσμενής μεταβολή των φυσικοχημικών ή βιολογικών συνθηκών ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή/και η βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βλάβη στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Η παραγωγή τροφής

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Η παραγωγή τροφής Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η παραγωγή τροφής Καλύπτει τη βασικότερη ανθρώπινη ανάγκη Ιστορικά, η πρώτη αιτία ανθρώπινης παρέµβασης στο φυσικό περιβάλλον Σχετίζεται άµεσα µε τον υπερπληθυσµό

Διαβάστε περισσότερα

30 ml Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC) Εγγ. Σύνθεση: Triadimenol: 31,29% β/ο, Βοηθητικές ουσίες: 71,28% β/β Διασυστηματικό Μυκητοκτόνο

30 ml Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC) Εγγ. Σύνθεση: Triadimenol: 31,29% β/ο, Βοηθητικές ουσίες: 71,28% β/β Διασυστηματικό Μυκητοκτόνο 30 ml Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC) Εγγ. Σύνθεση: Triadimenol: 31,29% β/ο, Βοηθητικές ουσίες: 71,28% β/β Διασυστηματικό Μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.:

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eu-water.eu

http://www.eu-water.eu 5ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu "Οικονομικά κίνητρα για την υιοθέτηση πρακτικών εξοικονόμησης νερού και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΜΠΑΤΣΟΥΚΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ- ΜΑΡΙΑ ΞΑΝΘΗ 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Δ-7 (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΤΙΚΕΤΑΣ) Ετικέτα φυτοπροστατευτικού προϊόντος σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 1 Εμπορικό σήμα MAGNATE

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Δ-7 (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΤΙΚΕΤΑΣ) Ετικέτα φυτοπροστατευτικού προϊόντος σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 1 Εμπορικό σήμα MAGNATE ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Δ-7 (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΤΙΚΕΤΑΣ) Ετικέτα φυτοπροστατευτικού προϊόντος σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 1 Εμπορικό σήμα MAGNATE 2 Κάτοχος της έγκρισης 3 Αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας 4 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφο ήµου/φορέα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΩΝ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Κωδ. Προϋπ/σµού: 35.7336.0005, 35.7336.0006, 35.7336.0007

Εγγραφο ήµου/φορέα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΩΝ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Κωδ. Προϋπ/σµού: 35.7336.0005, 35.7336.0006, 35.7336.0007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΩΝ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 52.644,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης

ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης Κ. Μαντζανάς Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας Σχολή ασολογίας και Φ. Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

) η οποία απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα και ένα ποσοστό σε αμμωνιακά ιόντα (NH + ). Αυτή η διαδικασία

) η οποία απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα και ένα ποσοστό σε αμμωνιακά ιόντα (NH + ). Αυτή η διαδικασία Ιδιότητες και αποτελέσματα UTEC 46 = Ο ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Η Ουρία είναι ένα από τα πιο ευρέως διαδεδομένα αζωτούχα λιπάσματα, συνδυάζοντας τις υψηλές λιπαντικές μονάδες και την ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ Δρ. Χημικός Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝ: Είναι υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC) με 5% β/ο δραστική ουσία (cypermethrin), 94,01% β/β βοηθητικές ουσίες.

ΠΡΟΪΟΝ: Είναι υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC) με 5% β/ο δραστική ουσία (cypermethrin), 94,01% β/β βοηθητικές ουσίες. ΠΡΟΪΟΝ: Πυρεθρινοειδές εντοµοκτόνο, επαφής και στοµάχου. Δρα στο νευρικό σύστηµα των εντόµων, παρεµποδίζοντας το κλείσιµο των διαύλων Na+ στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 2013: Καθεστώς 1.5.2. Διαχείριση αποβλήτων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 2013: Καθεστώς 1.5.2. Διαχείριση αποβλήτων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Λευκωσία (Κύπρος) Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 2013: Καθεστώς 1.5.2. Διαχείριση αποβλήτων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ρ Πέτρος Μαυρομμάτης Λειτουργός Γεωργίας Α Αν. Προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

2.4 Ρύπανση του νερού

2.4 Ρύπανση του νερού 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις 2.4 Ρύπανση του νερού 4-1. Ποια ονομάζονται λύματα; Έτσι ονομάζονται τα υγρά απόβλητα από τις κατοικίες, τις βιομηχανίες, τις βιοτεχνίες και τους αγρούς. 4-2. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ροή του νερού μεταξύ των άλλων καθορίζει τη ζωή και τις λειτουργίες των έμβιων οργανισμών στο ποτάμι. Διαμορφώνει το σχήμα του σώματός τους, τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ «Ηµερίδα για τον Αγροδιατροφικό Τοµέα Παρουσίαση Τοπικών Προϊόντων µε Γευσιγνωσία» ιοργάνωση: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων στην καλλιέργεια του αραβοσίτου.

Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων στην καλλιέργεια του αραβοσίτου. L1009280 GREC/4T PPE4051451 48 SL Dicamba (ντικάμπα) (χημική ομάδα βενζοϊκά παράγωγα) Πυκνό διάλυμα (SL) Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υπ. Αγρ. Ανάπτ.: 70077/20-03-14 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Dicamba 48% β/ο Βοηθητικές ουσίες

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο. Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ.

Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο. Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ. Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ. Θεσσαλίας Βασικές Έννοιες Δειγματοληψία Η δειγματοληψία αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

Χειρισμός και τοποθέτηση των πλακών

Χειρισμός και τοποθέτηση των πλακών Χειρισμός και τοποθέτηση των πλακών Προετοιμασία για τη νέα καλλιέργεια 3-3 Παράδοση 1 Η εξωτερική αποθήκευση δεν συνίσταται. Αποθηκεύστε σε χώρο καθαρό και στεγνό ξέχωρο από το χώρο παραγωγής. 3 Μην στοιβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΤΡΙΠΛΟ ΞΕΠΛΥΜΑ; ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΤΡΙΠΛΟ ΞΕΠΛΥΜΑ; ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΓΙΑΤΙ ΤΡΙΠΛΟ ΞΕΠΛΥΜΑ; ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Τι κάνετε με την άδεια συσκευασία του αγροχημικού όταν αδειάσει; Άσχετα με το ποιο τρόπο μια άδεια συσκευασία αγροχημικού θα αποσυρθεί, θα πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία

Διαβάστε περισσότερα

Wing - P 25/21.25 EC. Περιεχόμενο: 5 λίτρα ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ. Pendimethalin (πεντιμεθαλίν) Dimethenamid p (ντιμεθέναμιντ πε) γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)

Wing - P 25/21.25 EC. Περιεχόμενο: 5 λίτρα ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ. Pendimethalin (πεντιμεθαλίν) Dimethenamid p (ντιμεθέναμιντ πε) γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC) Wing - P 25/21.25 EC Pendimethalin (πεντιμεθαλίν) Dimethenamid p (ντιμεθέναμιντ πε) γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC) Αρ. Άδειας: 70032/13.03.2013 Προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΦΙ ΓΙΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΦΙ ΓΙΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΦΙ ΓΙΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Η φυσικοχημική ανάλυση του εδάφους παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ποιοτική και θρεπτική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Όπως όλοι γνωρίζουμε, το νερό είναι ένας φυσικός πόρος που έχει μεγάλη σημασία γιατί είναι από τους βασικούς παράγοντες για τη ζωή και την ανάπτυξη.

Όπως όλοι γνωρίζουμε, το νερό είναι ένας φυσικός πόρος που έχει μεγάλη σημασία γιατί είναι από τους βασικούς παράγοντες για τη ζωή και την ανάπτυξη. Όπως όλοι γνωρίζουμε, το νερό είναι ένας φυσικός πόρος που έχει μεγάλη σημασία γιατί είναι από τους βασικούς παράγοντες για τη ζωή και την ανάπτυξη. Τα τελευταία χρόνια όμως, το αγαθό αυτό βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. βάρος 175γρ. GR80489226D. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 14.344 / 17-2-2010

Καθ. βάρος 175γρ. GR80489226D. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 14.344 / 17-2-2010 GR80489226D Καθ. βάρος 175γρ. Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG) Εγγυημένη σύνθεση: deltamethrin 25% β/β. Βοηθητικές ουσίες: 74,62% β/β Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS

Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS 3. Συστήματα Πιστοποίησης της Ποιότητας Ιχνηλασιμότητας των Αγροτικών Προϊόντων 3.4. Συστήματα Παραγωγής και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων 3.4.1. Νομοθετικό πλαίσιο, Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

^ ΟΒ. 1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Πολιτικής Αεροπορίας (Αδειοδότηση Πεδίων Προσγείωσης / Απογείωσης) Διάταγμα του 2012.

^ ΟΒ. 1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Πολιτικής Αεροπορίας (Αδειοδότηση Πεδίων Προσγείωσης / Απογείωσης) Διάταγμα του 2012. Κ.Δ.Π. 299/2012 ^ ΟΒ Αριθμός 4585 Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2012 2129 Αριθμός 299 Oi ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2012 213(1) του 2002 114(1) του 2004 83(1) του 2005 70(1) του 2006 159 (Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για για την αντιμετώπιση του Δάκου της ελιάς.

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για για την αντιμετώπιση του Δάκου της ελιάς. 175 gr Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG) Εγγυημένη σύνθεση: deltamethrin 25% β/β. Βοηθητικές ουσίες: 74,62% β/β Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για για την αντιμετώπιση του Δάκου της ελιάς.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Cabrio Team 6.7/12 WG

Cabrio Team 6.7/12 WG Cabrio Team 6.7/12 WG Pyraclostrobin/Dimethomorph (πυρακλόστρομπίν/ντιμεθομόρφ) Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG) μυκητοκτόνο μίγμα των δραστικών ουσιών pyraclostrobin και dimethomorph, για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-06-05-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 10 Φυτοτεχνικά Έργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 05 Φυτοπροστασία 00 -

ΠΕΤΕΠ 10-06-05-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 10 Φυτοτεχνικά Έργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 05 Φυτοπροστασία 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-05-00 10 Φυτοτεχνικά Έργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 05 Φυτοπροστασία 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης των

Διαβάστε περισσότερα

Θρυμματισμός Κομποστοποίηση προϊόντων κλαδέματος

Θρυμματισμός Κομποστοποίηση προϊόντων κλαδέματος Θρυμματισμός Κομποστοποίηση προϊόντων κλαδέματος Εισηγητής: Γιάννης Λιοντήρης, Γεωπόνος - MSc Περιβάλλοντος, Διευθυντής Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καλαμάτας Στόχοι της συνάντησης Δεν θα εξετάσουμε όλους

Διαβάστε περισσότερα

Σε αντίθεση με τις θάλασσες, το νερό των ποταμών δεν περιέχει σχεδόν καθόλου αλάτι - γι' αυτό το λέμε γλυκό νερό.

Σε αντίθεση με τις θάλασσες, το νερό των ποταμών δεν περιέχει σχεδόν καθόλου αλάτι - γι' αυτό το λέμε γλυκό νερό. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου 2013 Tι είναι τα ποτάμια; Τα ποτάμια είναι φυσικά ρεύματα νερού. Δημιουργούνται από το νερό των βροχών και των λιωμένων πάγων, που κατεβαίνει από πιο ψηλές περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση τριφασικής και διφασικής µεθόδου ελαιοποίησης του. ελαιοκάρπου

Αξιολόγηση τριφασικής και διφασικής µεθόδου ελαιοποίησης του. ελαιοκάρπου Αξιολόγηση τριφασικής και διφασικής µεθόδου ελαιοποίησης του Νασιούλα Χρυσοβαλάντου ελαιοκάρπου Η συνολική ετήσια παραγωγή ελαιολάδου στην Ελλάδα ανέρχεται στους 375.000 τόνους/έτος, ενώ από την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση & διατήρηση Θρεπτικών

Ανακύκλωση & διατήρηση Θρεπτικών Ανακύκλωση & διατήρηση Θρεπτικών 30-12-2014 EVA PAPASTERGIADOU Ανακύκλωση των Θρεπτικών είναι η χρησιμοποίηση, ο μετασχηματισμός, η διακίνηση & η επαναχρησιμοποίηση των θρεπτικών στοιχείων στα οικοσυστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Γεωπόνος, Σύµβουλος Βιολογικής Γεωργίας '' ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΓΕΙΑ''

ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Γεωπόνος, Σύµβουλος Βιολογικής Γεωργίας '' ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΓΕΙΑ'' ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Γεωπόνος, Σύµβουλος Βιολογικής Γεωργίας '' ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΓΕΙΑ'' Από το 1950 και µετά αρχίζει η εντατικοποίηση της γεωργικής παραγωγής εστιάζοντας το ενδιαφέρον της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά Φυτά στην Κουζίνα

Αρωματικά Φυτά στην Κουζίνα Αρωματικά Φυτά Αρωματικά Φυτά στην Κουζίνα Η προσθήκη του κατάλληλου βοτάνου μπορεί να κάνει πιο γευστικό και πιο ελκυστικό κάποιο φαγητό. Η γεύση, όμως, είναι ζήτημα προσωπικής προτίμησης και υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Ηµεροµηνία ελέγχου: Θέση Στοιχείων Φορέα Ελέγχου ΚΩ : 1.01.04 Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Επωνυµία Τίτλος Επιχείρησης Στοιχεία Επιχείρησης Πόλη - διεύθυνση Τ.Κ Τηλέφωνο, Φαξ Ονοµατεπώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Έρευνες για τεχνητό εμπλουτισμό των υπόγειων νερών της Κύπρου με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας (παραδείγματα από Λεμεσό και Κοκκινοχώρια) Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Υπουργείο Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 2013-14

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 2013-14 ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Μπορεί να λειτουργήσει ένα οικοσύστημα α) με παραγωγούς και καταναλωτές; β) με παραγωγούς και αποικοδομητές; γ)με καταναλωτές και αποικοδομητές; Η διατήρηση των οικοσυστημάτων προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων Αρχή Εποπτείας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ HACCP

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ HACCP ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ HACCP 1 1. Είδη κρέατος 2. Σκόνη γάλακτος 3. Προτηγανισµένες και µη πατάτες 4. Ψάρια και θαλασσινά 2 1. Εφαρµογή προγράµµατος HACCP στην παραγωγή κρέατος Η χρήση HACCP

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ GR05820609d 100cc Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG) Εγγ. Σύνθεση: Isoxaflutole 75% β/β Βοηθ. ουσίες: 21% β/β Ζιζανιοκτόνο ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

Φυτοπροστασία της Ελιάς. ΗΛΙΑΣ Κ. ΡΟΥΜΠΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc

Φυτοπροστασία της Ελιάς. ΗΛΙΑΣ Κ. ΡΟΥΜΠΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc Φυτοπροστασία της Ελιάς ΗΛΙΑΣ Κ. ΡΟΥΜΠΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc Η ασθένεια του κυκλοκόνιου Γνωστή και ως μαύρισμα ή μουτζούρωμα ευρύτατα διαδεδομένη ασθένεια Συμπτώματα: Καφέ - Σταχτί κηλίδες στα φύλλα Φυλλόπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Talendo. proquinazid (προκουιναζίντ) 20% β/ο Μυκητοκτόνο. Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC) Εγγυημένη σύνθεση:

Talendo. proquinazid (προκουιναζίντ) 20% β/ο Μυκητοκτόνο. Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC) Εγγυημένη σύνθεση: TALENDO 20EC GR 250ML BKL K-31110 01/12/11 15:51 Page1 K-31110/011211 - GREECE - (COVER) PAGE 1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕIΣ Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK Stihl SB 90 Κόκκοι αμμοβολής 07970102038

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK Stihl SB 90 Κόκκοι αμμοβολής 07970102038 Αριθμός αναθεώρησης 2,02 Επεξεργάστηκε στις 20.01.2010 Ημερομηνία εκτύπωσης 20.01.2010 Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Κωνσταντίνος Σιούφτας, Τμήμα Περιβάλλοντος Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 19.10.2012 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eu-water.eu

http://www.eu-water.eu 2ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu Παρουσίαση της υδρογεωλογικής κατάστασης της λεκάνης Σαριγκιόλ και των

Διαβάστε περισσότερα

Λίπανση Κηπευτικών Καλλιεργειών

Λίπανση Κηπευτικών Καλλιεργειών Λίπανση Κηπευτικών Καλλιεργειών Βασική λίπανση Η βασική λίπανση διενεργείται κατά το στάδιο της προετοιµασίας του εδάφους και πριν την εγκατάσταση των φυτών σε αυτό. Οι ποσότητες των λιπασµάτων καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Η ευαισθητοποίηση της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου,

Η ευαισθητοποίηση της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου, Ζιζανιολογία, Ν. 4036/12 & Ν. 4036/12 / & Εθνικό Σχέδιο Δράσης Δρ. Σ. Βυζαντινόπουλος, Πρόεδρος Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας Κοινοτική Οδηγία 2009/128/ΕΚ Ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων Η ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Το Contans WG εξολοθρεύει την πηγή της σκληρωτινίασης

Το Contans WG εξολοθρεύει την πηγή της σκληρωτινίασης Contans WG Ο νεότερος, ασφαλέστερος και πιο ευπροσάρμοστος τρόπος ελέγχου της Σκληρωτινίασης, που υπάρχει! Τα αποτελέσματα από την χρήση του Contans WG δείχνουν σημαντική μείωση στον αριθμό των σκληρώτιων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 9: Υγρά αστικά απόβλητα Διάθεση λυμάτων στο έδαφος (φυσικά συστήματα επεξεργασίας) (Μέρος 1 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΈΡΕΥΝΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΟΧΟΥ ΑΥΣΤΗΡΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ. 1. Ονοµατεπώνυµο:... 2. ιεύθυνση: Πόλη / Χωριό:. 3. ρόµος:...

ΈΡΕΥΝΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΟΧΟΥ ΑΥΣΤΗΡΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ. 1. Ονοµατεπώνυµο:... 2. ιεύθυνση: Πόλη / Χωριό:. 3. ρόµος:... ΈΡΕΥΝΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΣΤΗΡΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΟΧΟΥ 1. Ονοµατεπώνυµο:... 2. ιεύθυνση: Πόλη / Χωριό:. 3. ρόµος:... 4. Ταχυδροµικός Κώδικας:...Τηλέφωνο... 5.Τοποθεσία αγροτεµαχίων/φάρµας

Διαβάστε περισσότερα

Βασικός εξοπλισμός Θερμοκηπίων. Τα θερμοκήπια όσον αφορά τις βασικές τεχνικές προδιαγραφές τους χαρακτηρίζονται:

Βασικός εξοπλισμός Θερμοκηπίων. Τα θερμοκήπια όσον αφορά τις βασικές τεχνικές προδιαγραφές τους χαρακτηρίζονται: Βασικός εξοπλισμός Θερμοκηπίων Τα θερμοκήπια όσον αφορά τις βασικές τεχνικές προδιαγραφές τους χαρακτηρίζονται: (α) από το είδος της κατασκευής τους ως τοξωτά ή αμφίρρικτα και τροποποιήσεις αυτών των δύο

Διαβάστε περισσότερα

E. Καµπουράκης. Τηλ.. 281 0 245851, Fax.. 281 0 245873 ekab@nagref-her.gr

E. Καµπουράκης. Τηλ.. 281 0 245851, Fax.. 281 0 245873 ekab@nagref-her.gr ΛίπανσηστηνΒιολογικήΓεωργία E. Καµπουράκης Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ταχ. Θυρ.. 2229, 71003 Ηράκλειο, Κρήτη Ελλάδα Τηλ.. 281 0 245851, Fax.. 281 0 245873 ekab@nagref-her.gr Λίπανσηστηνβιολογικήγεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ξέφρενη ανάπτυξη της τεχνολογίας την τελευταία πεντηκονταετία είχε και έχει σαν επακόλουθο εκτεταµένες οικολογικές καταστροφές που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) `` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:13/27-02-2014 ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ, Κ.Α.35.6693.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 971,80 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

των ζιζανίων www.bayercropscience.gr Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 616 6000 Fax: 210 610 9100

των ζιζανίων www.bayercropscience.gr Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 616 6000 Fax: 210 610 9100 Ημερομηνία εκτύπωσης: Φεβρουάριος 2015 έγκαιρο έλεγχο των ζιζανίων απλοποιείστε τον Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 616 6000 Fax: 210 610 9100 www.bayercropscience.gr ΠPΣXH ΣTIΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ακροφυσίων & Συµβουλές Ψεκασµού

Εγχειρίδιο Χρήσης Ακροφυσίων & Συµβουλές Ψεκασµού Εγχειρίδιο Χρήσης Ακροφυσίων & Συµβουλές Ψεκασµού Περιεχόµενα Τεχνικές Οδηγίες 2 Πως να υπολογίσετε τον όγκο ψεκασµού...2 Αεροµεταφορά ιαφυγή (Drift) 3 Μέγεθος Σταγόνας...3 Αποτελεσµατική Μείωση της αεροµεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

ΑΡΧΕΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. /νση: T.Θ: 2222 Τηλέφωνο: 2810.331290 Καστοριάς και Θερµοπυλών

Διαβάστε περισσότερα

44 WG. Metalaxyl-M + acibenzolar-s-methyl Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

44 WG. Metalaxyl-M + acibenzolar-s-methyl Βρέξιμοι κόκκοι (WG) Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υπ. Αγρ. Ανάπτ.: 6889/10-10-2005 Διασυστηματικό μυκητοκτόνο κατά του περονόσπορου στον καπνό. ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

προϊόντων ένα τρίπτυχο: Ποιότητα Ασφάλεια καταναλωτή Περιβαλλοντική μέριμνα.

προϊόντων ένα τρίπτυχο: Ποιότητα Ασφάλεια καταναλωτή Περιβαλλοντική μέριμνα. η καλλιεργεια της μηδικης στo ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε το ζητούμενο στην Ελληνική γεωργία είναι η ποιότητα και η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της, η γεωργική παραγωγή είναι απαραίτητο να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΑΠΛΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΛΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Με απλούς πρακτικούς τρόπους, µπορούµε όλοι µας να κάνουµε µία προσπάθεια ώστε να µειώσουµε την κατανάλωση νερού στο µπάνιο, στην κουζίνα, και στον κήπο. ΤΡΟΠΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ημέρα Νερού

Παγκόσμια Ημέρα Νερού ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ Παγκόσμια Ημέρα Νερού Ενημερωτική Εκδήλωση «Οι ευεργετικές ιδιότητες του νερού στη διατήρηση της καλής υγείας και ενυδάτωσης» HILTON ATHENS

Διαβάστε περισσότερα

120 κ.εκ. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 6771 / 14-01-2003

120 κ.εκ. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 6771 / 14-01-2003 120 κ.εκ. Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC) Εγγ. Σύνθεση: Spiroxamine 50% β/o Βοηθ. ουσίες: 47% β/β Προστατευτικό διασυστηματικό μυκητοκτόνο, για την αντιμετώπιση του ωϊδίου της αμπέλου (Uncinula necator).

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την E-GEOPONOI.GR Πέμπτη, 07 Αύγουστος 2008 11:30 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 14 Νοέμβριος 2009 14:34

Συντάχθηκε απο τον/την E-GEOPONOI.GR Πέμπτη, 07 Αύγουστος 2008 11:30 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 14 Νοέμβριος 2009 14:34 Φυσικά λιπάσματα Τα κύρια θρεπτικά συστατικά των φυτών Τρεις είναι οι θρεπτικές ουσίες που απαιτούνται από τα φυτά σε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες από τα άλλα στοιχεία. Είναι το άζωτο(n), ο φώσφορος(p) και

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-06-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 10 Φυτοτεχνικά Έργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 07 Καθαρισµός Χώρων Πρασίνου 00 -

ΠΕΤΕΠ 10-06-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 10 Φυτοτεχνικά Έργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 07 Καθαρισµός Χώρων Πρασίνου 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-07-00 10 Φυτοτεχνικά Έργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 07 Καθαρισµός Χώρων Πρασίνου 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Στο πλαίσιο των τεσσάρων συναντήσεων της ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 210-92 12 090. ουσία), GIBBERELLIC ACID - Έχοντας υπόψη:

FAX: 210-92 12 090. ουσία), GIBBERELLIC ACID - Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 6 7-2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 20928 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

1 λίτρο. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 7828 / 28-6-2007. Γαλακτωµατοποιήσιµο υγρό (EC) Εγγ. Σύνθεση: Diclofop-methyl 37,8% β/o Βοηθ. ουσίες: 62,91% β/β

1 λίτρο. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 7828 / 28-6-2007. Γαλακτωµατοποιήσιµο υγρό (EC) Εγγ. Σύνθεση: Diclofop-methyl 37,8% β/o Βοηθ. ουσίες: 62,91% β/β 1 λίτρο Γαλακτωµατοποιήσιµο υγρό (EC) Εγγ. Σύνθεση: Diclofop-methyl 37,8% β/o Βοηθ. ουσίες: 62,91% β/β ιασυστηµατικό µεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετησίων αγρωστωδών ζιζανίων σε σιτάρι,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικός Πειραµατικός Σχεδιασµός: Πρακτικές Συµβουλές

Γεωργικός Πειραµατικός Σχεδιασµός: Πρακτικές Συµβουλές Γεωργικός Πειραµατικός Σχεδιασµός: Πρακτικές Συµβουλές Επιστηµονική Επιµέλεια ρ. Γεώργιος Μενεξές Τοµέας Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας, Εργαστήριο Γεωργίας Viola adorata Η Γεωργία Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

200 κ.εκ. ATONIK SL K-22853/31007 - GREECE

200 κ.εκ. ATONIK SL K-22853/31007 - GREECE 071047 K-22853 (12 pages) 20/07/10 10:52 Page 1 K-22853/31007 - GREECE - (COVER) PAGE 1 ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. & ΤΡΟΦΙΜΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ασογεωργικά συστήµατα και το ευρωπαϊκό πρόγραµµα SAFE

ασογεωργικά συστήµατα και το ευρωπαϊκό πρόγραµµα SAFE ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΑΣΟΓΕΩΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ Θεσσαλονίκη, 4 Φεβρουαρίου 2005 ασογεωργικά συστήµατα και το ευρωπαϊκό πρόγραµµα SAFE Βασίλειος Π. Παπαναστάσης Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο λίπασμα θα ρίξουμε;

Πόσο λίπασμα θα ρίξουμε; Θρέψη φυτού Θρέψη αζώτου: τον Χειμώνα όχι πρόσληψη Ν, Άνοιξη έως και άνθιση έδαφος ψυχρό και απαιτήσεις μηδαμινές άρα ελάχιστη πρόσληψη Ν, με εκβλάστηση μεγάλες απαιτήσεις από αποθηκευμένο Ν και από το

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εξετάσεις 2015. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β

Γενικές εξετάσεις 2015. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Φροντιστήρια δυαδικό 1 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ δυαδικό Γενικές εξετάσεις 2015 Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των Φροντιστηρίων «δυαδικό» Μπουρδούνη Κ. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

για την καταπολέμηση του Περονόσπορου και της Αλτερναρίωσης στην Πατάτα και στην Τομάτα

για την καταπολέμηση του Περονόσπορου και της Αλτερναρίωσης στην Πατάτα και στην Τομάτα 400ml CONSENTO 450 SC Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC) Εγγ. Σύνθεση: fenamidone: 7,5% β/ο, propamocarb hydrochloride: 37,5% β/ο Βοηθητικές ουσίες: 56,74% β/β ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ για την καταπολέμηση του Περονόσπορου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ Βιολογική γεωργία είναι ένα σύστηµα διαχείρισης και παραγωγής αγροτικών προϊόντων που στηρίζεται σε φυσικές διεργασίες δηλαδή στη µη χρησιµοποίηση µη χηµικών µεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας. Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος

Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας. Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος Στάδια εξέλιξης της βιολογικής γεωργίας 1 ο στάδιο: 1920 Ξεκινούν οι πρώτοι προβληματισμοί από τον Αυστριακό Steiner που αγωνίζεται για

Διαβάστε περισσότερα

Υποστρώµατα σποράς λαχανικών

Υποστρώµατα σποράς λαχανικών Υποστρώµατα σποράς λαχανικών Εδαφικά µείγµατα 1. Εδαφική κοµπόστα Χώµα & κοπριά σε αναλογία 2:1 Τύπος χώµατος: Αµµοπηλώδες ή αργιλλοπηλώδες Τύπος κοπριάς: αγελαδινή ή αλογίσια ή προβάτων εν συνιστάται

Διαβάστε περισσότερα