1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως ~o περί

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως ~o περί"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, Κ.Δ.Π. 269/2005 Αριθμός 269 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο 5(1)((ε) Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ασκώντας ης εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει του άρθρου 5(ε) του περί Ελέγχου 1 06(1) του της Ρύπανσης των Νερών Νόμου του 2002, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα: 1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως ~o περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Γενικοί Ό ροι Απόρριψης Αποβλήτων από ~ταθμoύς Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων) Διάταγμα του Οι γενικοί όροι απόρριψης αποβλήτων που παρατίθενται στο Παράρτημα ισχύουν για όλες τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμού κάτω των Οποιοιδήποτε από τους όρους που αναφέρονται στο παρόν διάταγμα ερμηνεύονται στον Κανονισμό 2 Επίσημη Εφημερίδα Παράρτημα Τρίτο (Ι), των περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Αστικών Λυμάτων) Κανονισμών του 2003, έχουν την έννοια που αποδίδεται σ' αυτούς από τον εν λόγω Κανονισμό.

2 2339 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΣΤ ΑΘΜΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΑΣΤιΚΩΝ Λ ΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΙΣΟΔ ΥΝΑΜΟ ΠΛΗΘγΣΜΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ Α. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕ=ΕΡΓ ΑΣΜΕΝΩΝ Λ ΥΜΑΤΩΝ 1. Τα επεξεργασμένα λύματα θα μπορούν αναλόγως και σύμφωνα με όλους τους υπόλοιπους όρους, να διατίθενται ως ακολούθως: (α) Άρδευση Προσωρινή αποθήκευση σε δεξαμενή και στη συνέχεια άρδευση ή κατευθείαν άρδευση στις περιοχές που καθορίζονται στην άδεια απόρριψης. (β) Υδατοφράκτες ή Λιμνοδεξαμενές. Αποθήκευση σε υδατοφράκτη ή λιμνοδεξαμενή, το νερό του οποίου χρησιμοποιείται για άρδευση στις περιοχές ή στα τεμάχια που καθορίζονται στην άδεια απόρριψης. (γ) Ρυάκια ή Αργάκια Απόρριψη σε ρυάκι ή αργάκι στο σημείο που καθορίζεται στην άδεια. 2. Η ποσότητα των επεξεργασμένων λυμάτων που θα διατίθεται σύμφωνα με τα ανωτέρω, καθορίζεται στην άδεια απόρριψης.. Διάθεση για άρδευση 3. (α) Ο φορέας εκμετάλλευσης θα πρέπει να επιλέγει με βάση τις ισχύουσες διαδικασίες τα τεμάχια χρήσης των επεξεργασμένων λυμάτων που θα χρησίμοποιούνται για άρδευση. Η χρήση τους θα γίνεται σύμφωνα με τους υπόλοιπους όρους της άδειας απόρριψης. (β) Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων λυμάτων που θα διατίθενται για άρδευση πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές ποιότητας ανακυκλωμένου νερού για σκοπούς άρδευσης και ανάλογα με τις καλλιέργειες που θα αρδεύονται όπως φαίνονται στον Πίνακα του Παραρτήματος που επισυνάπτεται και αποτελεί μέρος του όρου αυτού. Τα επεξεργασμένα λύματα δεν πρέπει να περιέχουν τοξικά στοιχεία ή ενώσεις, που από μόνα τους ή σε συνδυασμό, συσσωρεύονται στα εδώδιμα μέρη του φυτού και έχουν αποδειχθεί τοξικά στον άνθρωπο.

3 2340 (γ) Ο φορέας εκμετάλλευσης πρέπει να διαθέτει δεξαμενή αποθήκευσης των επεξεργασμένων λυμάτων για τη χειμερινή περίοδο με χωρητικότητα ίση με την ποσότητα των λυμάτων για τουλάχιστον δέκα (10) μέρες. (δ) Η διάθεση και χρήση επεξεργασμένων λυμάτων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (Κ.Δ.Π. 407/2002) ο οποίος θεωρείταί ότι αποτελεί μέρος αυτών των όρών απόρριψης. Το σύστημα παροχής και άρδευσης και οι τρόποι και οι συνθήκες εφαρμογής θα πρέπει να είναι ανάλογα με τις φυτείες που θα αρδευτούν. Διάθεση σε υδατοφράκτες ή λιμνοδεξαμενές 4. (α) Η απόρριψη επεξεργασμένων λυμάτων επιτρέπεται μόνο σε υδατοφράκτη Ι λιμνοδεξαμενή που χρησιμοποιούνται για άρδευση. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται απόρριψη επεξεργασμένων λυμάτων οποιουδήποτε βαθμού επεξεργασίας σε υδατοδεξαμενές το νερό των οποίων χρησιμοποιείται για ύδρευση. (β) Το σύνολο της ημερήσιας ποσότητας των απορρίψεων επεξεργασμένων λυμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5% του αποθηκευμένου νερού κατά το χρόνο της απόρριψης. (γ) Οι απορρίψεις σε υδατοφράκτη Ι λιμνοδεξαμενή στονlστην οποίοlα υπάρχουν ψάρια ή ιχθυοκαλλιέργεια πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των νερών όπως καθορίζεται από το σχετικό Κανονισμό για Διασφάλιση Ποιότητας Γλυκών Νερών για Ψάρια (Κ.Δ.Π. 514/2002). (δ) Τα μέγιστα επιτρεπτά όρια στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων λυμάτων είναι τα ακόλουθα για απορρίψεις σε υδατοφράκτες και λιμνοδεξαμενές: Βιομηχανικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (BOD 5 ): 10mg/L Αιωρούμενα Στερεά (SS): 10mg/L Ηλεκτρική Αγωγιμότητα: 2000 μs/cm Ολικό Άζωτο: 15 mg/l Λίπη και Έλαια: 5 mg/l Εντερικά Κολοβακτηρίδια: 5 ανά 100 ml Αυγά Εντερικών Παρασίτων: τίποτε ανά Ι Υπολειπόμενο χλώριο: 2 mg/l Αλουμίνιο: 5 mg/l Αρσενικό: 0,1 mg/l Βηρύλλιο: 0,1 mg/l Βόριο: 0,75 mg/l Κοβάλτιο: 0,05 mg/l Χαλκός: 0,2mg / Ι Σίδηρος: 5mg/L Μόλυβδος: 5mg/L Λίθιο: 2,5mg/L Μαγγάνιο: O,2mg/L Μολυβδαίνιο: O,01mg/L Νικέλιο: O,2mg/L Σελήνιο: O,02mg/L Βανάδιο: 0,1 mg/l Ψευδάργυρος: 2mg/L Υδράργυρος: O,005mg/L Χρώμιο (1Ι1): 0.1 mg/l Κάδμιο: 0.01 mg/l

4 234] Όσον αφορά την τοξικότητα, τα μέγιστα επιτρεπτά όρια τοξικότητας είναι τα ακόλουθα: (ι) Το 75% των δειγμάτων πρέπει να συνάδει με τα ακόλουθα όρια οξείας τοξικότητας: Microtox τυ50 < 1 ή/και τυ20 < 1.5, Daphnia τυ50 < 1, AIgae τυ50 < 1. (11) Το δείγμα δεν πρέπει να είναι θετικό στην απ' ευθείας ή μετά από ενεργοποίηση με 89 δοκιμή Mutatox. (ιιι) Ο έλεγχος τοξικότητας πρέπει να γίνεται τέσσερις φορές το χρόνο και ο έλεγχος γονιδιοτοξικότητας μια φορά το χρόνο, τουλάχιστον. Ο έλεγχος τοξικότητας μπορεί να περιορισπί αν οι συνθήκες το επιτρέπουν. Διάθεση σε ρυάκια ή αργάκια 5. (α) Δεν επιτρέπεται η απόρριψη επεξεργασμένων λυμάτων σε ρυάκια ή αργάκια που έχουν σχέση με πηγές υδατοπρομήθειας. (β) Στις άλλες περιπτώσεις, τέτοια απόρριψη επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση της μελέτης ΠΕΕΠ ή ΜΕΕΠ με βάση τον περί Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμο (Αρ. 57(1)/2001) και εφόσον αποδειχτεί ότι δε θα υποβαθμιστεί η ποιότητα των νερών και του περιβάλλοντος. (γ) Τα μέγιστα επιτρεπτά όρια στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων λυμάτων και τοξικότητας, είναι τα ίδια με τον όρο 4(δ). Β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΑΣΠΗΣ 6. Η λάσπη που προκύπτει από τη βιολογική επεξεργασία πρέπει να συλλέγεται σε δεξαμενές συμπύκνωσης ή να αποθηκεύεται προσωρινά και στη συνέχεια να μεταφέρεται με βυτιοφόρο σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Η επεξεργασία που εφαρμόζεται είναι χώνευση, αποξήρανση και σταθεροποίηση.. Η λάσπη μπορεί να διατίθεται, επίσης, για λίπανση καλλιεργειών ή ως εδαφοβελτιωτικό στις περιοχές ή στα τεμάχια που καθορίζονται στην ~δεια απόρριψης. 7. Η χρήση της λάσπης για γεωργικούς σκοπούς πρέπει να είναι σύμφωνη με τον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (Κ.Δ.Π. 407/2002) καθώς και με τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Χρησιμοποίηση της Ιλύος στη Γεωργία) Κανονισμούς του 2002 (Κ.Δ.Π. 517/2002). 8. Τα μέγιστα επιτρεπτά όρια σε βαρέα μέταλλα στη λάσπη πριν τη χρήση της για λίπανση είναι τα ακόλουθα:

5 2342 Κάδμιο: Χαλκός: Νικέλιο: 40 mg/kg ξηράς ουσίας 1750 mg/kg ξηράς ουσίας 400 mg/kg ξηράς ουσίας Μόλυβδος: 1200 mg/kg ξηράς ουσίας Ψευδάργυρος: Υδράργυρος: 4000 mg/kg ξηράς ουσίας 25 mg/kg ξηράς ουσίας Χρώμιο (111): 1000 mg/kg ξηράς ουσίας Γ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 9. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης υποχρεούται: (α) Να παρακολουθεί και να ελέγχει την ποιότητα των επεξεργασμένων λυμάτων, ώστε να τερματίζεται η διάθεση για άρδευση ή απόρριψη σε επιφανειακά νερά σε περίπτωση οποιασδήποτε ουσιώδους διαφοροποίησης στις βασικές παραμέτρους της ποιότητας των επεξεργασμένων λυμάτων των όρων 3.(β), 4(δ), 5(γ) K~I/ ή επειγόντων περιστζiti~ών(εkτάkτoυ ανάγκης)..'. (β) Να αναθέσει σε κατάλληλο προσωπικό την παρακολούθηση και διαχείριση της.. διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων. (γ) Να παρέχει τα μέσα πρόσβασης στο σημείο της απόρριψης για δειγματοληπτικό έλεγχο των απορριπτόμενων λυμάτων και μέτρηση του ρυθμού ροής. (δ) Σε περίπτωση χρήσης των επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση (επιλογή 1 (α)), οι αναλύσεις για 8005, SS και Εντερικά Κολοβακτηρίδια πρέπει να γίνονται μια φορά το δεκαπενθήμερο, εκτός από τα αυγά παρασίτων που πρέπει να γίνονται μια φορά το χρόνο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. (ε) Σε περιπτωση απόρριψης στα επιφανειακά νερά (επιλογές 1(β) και 1(γ) να προβαίνει σε δειγματοληψία των επεξεργασμένων λυμάτων στο σημείο της απόρριψης, για τις παραμέτρους του όρου 4(δ). Η συχνότητα των αναλύσεων για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων λυμάτων, όπως καθορίζονται στον όρο 4(δ), είναι μια φορά το δεκαπενθήμενο, εκτός από τα μέταλλα, που είναι μια φορά το χρόνο. Η. συχνότητα των αναλύσεων για την τοξικότητα καθορίζεται στον όρο 4δ(ίiί)' για απόρριψη σε υδατοφράκτες ή λιμνοδεξαμενές ή ρυάκια ή αργάκια. (στ) Σε περίπτωση που η λάσπη διατίθεται στο έδαφος, να αναθέσει σε καταρτισμένο προσωπικό την παρακολούθηση και έλεγχο της ποιότητας της λάσπης και του εδάφους στο οποlο τοποθετείται για τις παραμέτρους του όρου 8 καθώς και την ξηρά ουσία, την οργανική ύλη, το ρη, το άζωτο, το φωσφόρο και τα ορυκτέλαια στη λάσπη σύμφωνα με το σχετικό Κανονισμό για

6 2343 Χρησιμοποίηση της Ιλύος στη Γεωργία (κ.δ.π: 517/2002) που αποτελεί μέρος του όρου αυτού. Η συχνότητα των αναλύσεων στο έδαφος είναι κάθε δύο χρόνια. (ζ) Να υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Διευθυντή της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, αναφορικά με την τήρηση των όρων της άδειας που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων της εγκατάστασης. Στην έκθεση πρέπει να περιλαμβάνονται, επίσης, όλες οι αναλύσεις που 'γίνονται για την παρακολούθηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των επεξεργασμένων λυμάτων και της λάσπης. Η υποβολή της έκθεσης για κάθε έτος θα γίνεται το αργότερο μέχρι την 31 η Μαρτίου του επόμενου χρόνου. (η) Να εγκαθιδρύσει και ενεργοποιεί, όταν χρειαστεί, σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση προβλήματος που να περιλαμβάνει άμεσο τερματισμό της οποιασδήποτε απόρριψης σε περίπτω.ση που θα παρατηρηθούν προβλήματα από κουνούπια, οσμές, ευτροφισμό, διαρροή ή υπερχείλιση ανεπεξέργαστων αποβλήτων στους χώρους απόρριψης επεξεργασμένων υγρών απoβ~ήτων ή λάσπης. Δ. ΓΕΝΙΚΑ 12. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης έχει υποχρέωση άμεσης ενημέρωσης του Διευθυντή της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος σε περίπτωση διαρροής λυμάτων λόγω ατυχήματος ή αμέλειας. 13. Ο Φορέας Εκμετάλλευσης έχει υποχρέωση να διαθέτει ή να συμβληθεί με κατάλληλα εκπαιδευμένα πρόσωπα για τη συντήρηση και λειτουργία του σταθμού καθώς και για τη διεξαγωγή δειγματοληψίας και χημικών και μικροβιολογικών 'αναλύσεων. Οι αναλύσεις πρέπει να είναι υπογραμμένες από Χημικό που είναι εγγεγραμμένος Ι ή στο Μητρώο Χημικών. 14. Ο Φορέας εκμετάλλευσης έχει υποχρέωση να εξασφαλίσει οποιαδήποτε άλλη άδεια απαιτείται με βάση οποιοδήποτε άλλο νόμο. ΤΙΜΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

7 2344 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΑΣΤιΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΡ ΔΕΥΣΗΣ σύμφωνα με τον Όρο 3(β) Α/Α 1. Εντερικά Αυγά Επιτρέπεται να ΒΑΟ 5 Αιωρ. Στερ. Κολοβακτηρίδια Έντερικών αρδεύονται 80D 5 (SS mg/l) Ανά 100 ml Παρασίτων Ι mg/l (Ε. Coli/100 ml) Eggs of Intestinal Worms/L- Όλες οι 10' 10 5' Τίποτε καλλιέργέιες και 15 ' χώροι πρασίνου με ελεύθερη χρήση. (Βλ σημείωση (α) κατωτέρω. 2. Λαχανικά 10' 10' 50' Τίποτε μαγειρεμένα (Βλ " 100 ' σημείωση (β) κατωτέρω. 3. Προϊόντα για 20 30' 200' ανθρώπινη βρώση, 30" 45" 1000" Χώροι πρασίνου με περιορισμένη χρήση από το κοινό. Τίποτε Κτηνοτροφικά φυτά 20' 30' 1000' Τίποτε 30, " Βιομηχανικά φυτά 50' 3000' 70" " - Αυτές οι τιμές δεν πρέπει να υπερβαίνονται για τα 80% των δειγμάτων που αναλύονται. Αριθμός δειγμάτων: 24 δείγματα /έτος. Μέγιστη αποδεκτή τιμή. Συχνότητα δειγματοληψίας μια φορά το χρόνο τους καλοκαιρινούς μήνες (α) (β) Απαγορεύεται να αρδεύονται φυλλώδη λαχανικά, βολβοί και κόνδυλοι που τρώγονται ωμοί. Πατάτες, κολοκάσι κοκκινογούλια.

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, 3.6.2005 2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Αριθμός 271 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο S(l)(t) Ο Υπουργός, Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Υ ΑΤΩΝ 1047 ΛΕΥΚΩΣΙΑ KYΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Εργαστήρι :Θεσμικά και Οικονομικά μέσα για την

Διαβάστε περισσότερα

Στον Πίνακα 1.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται συγκεντρωτικά το Κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο και αναλύεται στη συνέχεια.

Στον Πίνακα 1.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται συγκεντρωτικά το Κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο και αναλύεται στη συνέχεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Κοινοτική Νομοθεσία σχετικά με τη διαχείριση των αστικών λυμάτων 1.1 Γενικά Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα καθορίζει τις υποχρεώσεις των φορέων που σχετίζονται με τη λειτουργία, τον έλεγχο και την παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις».

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. ΚΑΙ ΕΕ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Ρ Κ Τ ΙΙ Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΕΧΝ ΙΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -- ΥΠΟΛΟΓ ΙΙΣΜΟ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1595 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 184(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Σκοπός ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 1 ΓΕΝΙΚΑ 16 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 18 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 38 4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 43 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 1 ΓΕΝΙΚΑ 16 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 18 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 38 4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 43 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 1 ΓΕΝΙΚΑ 16 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 18 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 38 4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 43 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59 Α 2.1 ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«παραµετρική τιµή» σηµαίνει την παραµετρική τιµή κάθε µιας παραµέτρου, όπως αυτή αναφέρεται στο Παράρτηµα Ι του Νόµου

«παραµετρική τιµή» σηµαίνει την παραµετρική τιµή κάθε µιας παραµέτρου, όπως αυτή αναφέρεται στο Παράρτηµα Ι του Νόµου Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3496, 4.5.2001 Ν. 87(Ι)/2001 Ο περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόµος του 2001 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Πολιτική Αειφόρος Ανάπτυξη

Πράσινη Πολιτική Αειφόρος Ανάπτυξη Πράσινη Πολιτική Αειφόρος Ανάπτυξη Ιάκωβος Παπαϊακώβου Γενικός Διευθυντής Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) Κατασκευή, λειτουργία και διαχείριση του δημόσιου αποχετευτικού συστήματος της

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία των νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής Πρωτευούσης από ρυπάνσεις και μολύνσεις. (ΦΕΚ 720/Β/13.12.

Προστασία των νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής Πρωτευούσης από ρυπάνσεις και μολύνσεις. (ΦΕΚ 720/Β/13.12. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Α5/2280/1983 Προστασία των νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής Πρωτευούσης από ρυπάνσεις και μολύνσεις. (ΦΕΚ 720/Β/13.12.1983) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 1991 για την επεξεργασία των αστικών λυµάτων (91/271/ΕΟΚ)

Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 1991 για την επεξεργασία των αστικών λυµάτων (91/271/ΕΟΚ) 1991L0271 EL 27.03.1998 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 1991 για την επεξεργασία των αστικών λυµάτων (91/271/ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΑΛΚΗΣΤΙΣ- ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΕΚΚΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Πόσιμου Ύδατος στις καταστροφές: Θεσμικό πλαίσιο Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων Διασφάλιση ποιότητας παροχής πόσιμου ύδατος

Παροχή Πόσιμου Ύδατος στις καταστροφές: Θεσμικό πλαίσιο Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων Διασφάλιση ποιότητας παροχής πόσιμου ύδατος ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Παροχή Πόσιμου Ύδατος στις καταστροφές: Θεσμικό πλαίσιο Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων Διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Κ.Α.Ε.: 02.25.6162.01 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Κ.Α.Ε.: 02.25.6162.01 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ: ΠΥ.3/2014 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Κ.Α.Ε.: 02.25.6162.01 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ «ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

76/160/ΕΟΚ, 78/659/ΕΟΚ, 79/293/ΕΟΚ

76/160/ΕΟΚ, 78/659/ΕΟΚ, 79/293/ΕΟΚ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. οικ. 46399/1352/86 Απαιτούµενη ποιότητα των επιφανειακών νερών που προορίζονται για: «πόσιµα», «κολύµβηση», «διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά» και «καλλιέργεια και αλιεία οστρακοειδών»,

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002488451 2014-12-18

14REQ002488451 2014-12-18 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24183/18-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 739 Από το πρακτικό 41 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 185(I)/2011 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 312, 22.11.2008, σ. 3. (α) «οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ. 3343 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Αθήνα, 20 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ. 3343 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα, 20 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ. 3343 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α 160/15-16.10.1986) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1 Σκοπός

Νόμος 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α 160/15-16.10.1986) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1 Σκοπός Νόμος 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α 160/15-16.10.1986) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η θέσπιση θεμελιωδών κανόνων και η καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ»

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» «ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜ ΜΑΝΣΗΣΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜ ΜΑΤΩΝ»» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Επιστημονικός υπεύθυνος: ημήτριος Αργυρόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου Ταχ. Κώδικας : 351 00 Πληροφορίες : Β. Γεράγγελος Τηλέφωνο : 22310-43191 Fax : 22310-42502 ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Θεοδωράτου & Βέλλιου Ταχ. Κώδικας : 351 00 Πληροφορίες : Β. Γεράγγελος Τηλέφωνο : 22310-43191 Fax : 22310-42502 ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 26 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. 57770/6204 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ. & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης:

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης: Παρ. 860 Ν. Αρ. 3758, 3.10.2003 Ο περί Μηχανοκίνητων Οχηµάτων και Τροχαίας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας µε το Αρθρο 52 του Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ & Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Προσδιορισμός των ποιοτικών χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 140

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 140 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 118/2006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4089 Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2006 949 Αριθμός 118 Οι περί Λιπασμάτων Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφία και Στόχοι Προγράμματος

Φιλοσοφία και Στόχοι Προγράμματος LIFE08 ENV/CY/000460 «WATER-Ενδυνάμωση Επιστημονικής Βάσης Προγραμμάτων Ποιότητας Νερών» Φιλοσοφία και Στόχοι Προγράμματος Λευκωσία 20 Απριλίου 2010 Αθηνά Παπαναστασίου Λειτουργός Περιβάλλοντος Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την απόφαση 198/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 541/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου

Σύµφωνα µε την απόφαση 198/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 541/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΥΑ Χερσονήσου Σύµφωνα µε την απόφαση 198/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 541/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου ΜΑΛΙΑ, εκέµβρης 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Πρoς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Πρoς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών Βαθμός ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 2 12 2014 Αριθ. πρωτ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 2 12 2014 Αριθ. πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα