Λίπανση Κηπευτικών Καλλιεργειών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λίπανση Κηπευτικών Καλλιεργειών"

Transcript

1 Λίπανση Κηπευτικών Καλλιεργειών

2 Βασική λίπανση Η βασική λίπανση διενεργείται κατά το στάδιο της προετοιµασίας του εδάφους και πριν την εγκατάσταση των φυτών σε αυτό. Οι ποσότητες των λιπασµάτων καθορίζονται µε βάση :! εδαφολογική ανάλυση! καλλιεργούµενη ποικιλία! διάρκεια καλλιέργειας! προβλεπόµενο τρόπο καθώς και συχνότητα εφαρµογής επιφανειακής λίπανσης.

3 Βασική λίπανση " Τα θρεπτικά στοιχεία που προστίθενται στο έδαφος κατά την εφαρµογή βασικής λίπανσης είναι κατά κανόνα άζωτο, φώσφορος και κάλιο. " Η προσθήκη ασβεστίου, µαγνησίου, ιχνοστοιχείων είναι αναγκαία µόνο σε ειδικές περιπτώσεις.

4 Επιφανειακή λίπανση " Αφορά την παροχή θρεπτικών στοιχείων στα φυτά σε δόσεις µετά την εγκατάστασή τους στον χώρο καλλιέργειας. " Αποσκοπεί στην αναπλήρωση των θρεπτικών στοιχείων που απορροφώνται από τα φυτά. " Ιδιαίτερα απαραίτητη για το άζωτο (κίνδυνοι έκπλυσης και χρονικά ανοµοιόµορφης διαθεσιµότητας στα φυτά) " Κατά κανόνα εφαρµόζεται µέσω υδρολίπανσης. Προϋποθέτει όµως την χρήση πλήρως υδατοδιαλυτών λιπασµάτων.

5 Υδρολίπανση θερµοκηπιακών καλλιεργειών Στις θερµοκηπιακές καλλιέργειες, µαζί µε κάθε πότισµα διενεργείται και υδρολίπανση (συνεχής τροφοδότηση). Η συνεχής τροφοδότηση συσχετίζει την παροχή θρεπτικών στοιχείων µε την παροχή νερού.

6 Βασικές αρχές υδρολίπανσης Απαραίτητη η προσθήκη Ν και Κ Ο P παρέχεται κυρίως µέσω της βασικής λίπανσης Mg & ιχνοστοιχεία: Συνήθως χορηγούνται αν υπάρχει ένδειξη µε βάση ανάλυση εδάφους Ca: Μόνο σε όξινα ή αλατούχα (Na) εδάφη

7 1) Απλά υδατοδιαλυτά λιπάσµατα! Ουρία (46% N),! Νιτρική αµµωνία (NH4NO3, 35% N)! Νιτρικό κάλιο (KNO3, 38% K και 13% N)! Θειικό κάλιο (K2SO4, 45% Κ),! Θειικό µαγνήσιο (MgSO4.7H2O, 9,7% Mg)! ιάφορες µορφές χηλικού σιδήρου,! Βόρακας,! Υδατοδιαλυτά θειικά άλατα Mn, Zn, Cu 2) Εκτός από τα απλά, στην αγορά διατίθενται και πολλά σύνθετα υδατοδιαλυτά λιπάσµατα για υδρολίπανση.

8 Ενδεικτικά όρια συγκεντρώσεων θρεπτικών στοιχείων στα θρεπτικά διαλύµατα για υδρολίπανση κηπευτικών Θρεπτικό στοιχείο N P K Mg Ca Συγκέντρωση (mg/l)

9 Οεξοπλισµός που χρησιµοποιείται για την παροχή των λιπασµάτων µέσω του νερού στα φυτά µπορεί να είναι:!υδρολιπαντήρες! οσοµετρικές αντλίες Νερό + λιπάσµατα = θρεπτικό διάλυµα Στις καλλιέργειες κηπευτικών, ιδιαίτερα στα θερµοκήπια, η υδρολίπανση συνήθως εφαρµόζεται µέσω συστηµάτων στάγδην άρδευσης.

10 Υδρολίπανση µε κοινό υδρολιπαντήρα

11 Υδρολιπαντήρας

12 Υδρολίπανση µε δοσοµετρητές 1. οσοµετρική αντλία Αραίωση πυκνών διαλυµάτων µε το νερό της άρδευσης σε µία συγκεκριµένη, χρονικά σταθερή αναλογία (από 1:50 έως 1:1000). Εποµένως οι συγκεντρώσεις θρεπτικών στοιχείων είναι χρονικά σταθερές Υδραυλική δοσοµετρική αντλία για εφαρµογή υδρολίπανσης.

13 Οι δοσοµετρικές αντλίες µπορεί να είναι!µηχανικές (ηλεκτρικός ή εσωτερικής καύσεως κινητήρας)!υδραυλικές (ενέργεια από πίεση δικτύου παροχής νερού). Η δοσοµετρική αντλία συνδέεται µε το δίκτυο άρδευσης!πάνω στον κεντρικό αγωγό ή!παράλληλα µε αυτόν (by pass).

14 Υδραυλικές δοσοµετρικές αντλίες για εφαρµογή υδρολίπανσης.

15 2. Αυτόµατοι δοσοµετρητές υγρών λιπασµάτων Πρόκειται για εξελιγµένους τύπους δοσοµετρικών αντλιών που παρέχουν πολλές δυνατότητες αυτοµατοποίησης µέσω ηλεκτρονικού πίνακα ή Η/Υ.

16 Κατάρτιση σχήµατος υδρολίπανσης µε υδρολιπαντήρα Η διαδικασία υπολογισµού του βάρους των λιπασµάτων µπορεί να τυποποιηθεί στην εφαρµογή της σχέσης: Λ = Σ. /10. Π (1) Λ= ποσότητα λιπάσµατος σε kg, Σ= µέση συγκέντρωση θρεπτικού στοιχείου σε mg/l, = όγκος του νερού που θα χορηγηθεί σταφυτάσεm 3 Π= περιεκτικότητα (%) λιπάσµατος στο θρεπτικό στοιχείο.

17 Η µετατροπή της περιεκτικότητας από οξείδιο σε καθαρό θρεπτικό στοιχείο γίνεται µέσω των σχέσεων: K (%) = 0,83. K2O (%) P (%) = 0,44. P2O5 (%) Mg (%) = 0,60. MgO (%)

18 Αν ενδιαφέρει η χορήγηση δεδοµένων ποσοτήτων από κάθε θρεπτικό στοιχείο στην καλλιέργεια και όχι συγκεκριµένων µέσων συγκεντρώσεων οι υπολογισµοί γίνονται µέσω της σχέσης: όπου: Λ = Β. Ε. 100/Α. Π Β Ε = ποσότητα θρεπτικού στοιχείου σε kg/στρ., = έκτασητηςκαλλιέργειαςσεστρέµµατα, Α = προβλεπόµενος αριθµός υδρολιπάνσεων Π = περιεκτικότητα (%) θρεπτικού στοιχείου στο λίπασµα

19 Αριθµητικό παράδειγµα υδρολίπανσης µε υδρολιπαντήρα

20 Καλλιέργεια τοµάτας Πυκνότητα: φυτά/στρ. Έκταση: 5 στρέµµατα ιαθέσιµα λιπάσµατα: νιτρικό κάλιο, νιτρική αµµωνία, θειικό µαγνήσιο. Επιθυµητές µέσες συγκεντρώσεις σε τρία διαφορετικά στάδια καλλιέργειας: στάδιο καλλιέργειας 1 ο : µεταφύτευση δέσιµο καρπών στην 1 η ταξιανθία 2 ο : δέσιµο καρπών στην 1 η ταξιανθία άνθηση 4 ης ταξιανθίας 3ο: Άνθηση 4 ης ταξιανθίας τέλος καλλιέργειας N (mg/l) K (mg/l) Mg (mg/l) Στο παράδειγµα αυτό οι υπολογισµοί θα αναφέρονται σε τρεις συγκεκριµένες ηµεροµηνίες άρδευσης, αντιπροσωπευτικές για το καθένα από τα τρία στάδια

21 Οι ποσότητες νερού που θα χορηγηθούν στα φυτά αυτές τις ηµεροµηνίες άρδευσης παρατίθενται στον παρακάτω Πίνακα: στάδιο καλλιέργειας 1 ο : µεταφύτευση δέσιµο καρπών στην 1 η ταξιανθία 2 ο : δέσιµο καρπώνστην1 η ταξιανθία άνθηση 4 ης ταξιανθίας 3ο: Άνθηση 4 ης ταξιανθίας τέλος καλλιέργειας νερό (m 3 /στρ.) νερό (m 3 στα 5 στρ.)

22 Πορεία υπολογισµών 1. Κάλιο: Θα χρησιµοποιηθεί νιτρικό κάλιο (KNO 3 ), το οποίο έχει περιεκτικότητα 38% σε κάλιο (K) και 13% σε άζωτο (N). Εποµένως µε βάσητοντύπο: Λ = Σ. /10. Π 1ο στάδιο καλλιέργειας: 2ο στάδιο καλλιέργειας: 3ο στάδιο καλλιέργειας: Λ 1 = /(10. 38) = 7,100 kg KNO3 Λ 2 = /(10. 38) = 18,160 kg KNO3 Λ 3 = /(10. 38) = 10,525 kg KNO3

23 2. Αφού το KNO 3 περιέχει και 13% N, θα υπολογίσουµε πόσο άζωτο παρέχεται στην καλλιέργεια όταν της χορηγούνται οι παραπάνω ποσότητες KNO 3 : Στα 100 kg KNO 3 Στα 7,100 kg KNO 3 Στα 18,160 kg KNO 3 Στα 10,525 kg KNO 3 13 kg N X 1 = 13. 7,100/100 = 0,923 kg N X 2 = ,160/100 = 2,36 kg N X 3 = ,525/100 = 1,37 kg N

24 3.Λαµβάνοντας υπόψη τις ποσότητες νερού που θα χορηγηθούν στην καλλιέργεια µαζί µε τις παραπάνω ποσότητες αζώτου, οι µέσες συγκεντρώσεις N πουθαπροκύψουνστονερότης άρδευσης µόνο από την προσθήκη KNO 3 θαείναιοιεξής: 1 ο στάδιο: 2 ο στάδιο: 3 ο στάδιο: (0,923 kg N)/(15 m 3 ) = ( mg N)/( l) = 61,5 mg/l N (2,36 kg N)/(30 m 3 ) = ( mg N)/( l) = 78,7mg/l N (1,37 kg N)/(40 m 3 ) = ( mg N)/( l) = 34,2 mg/l N

25 4.Αυτές οι συγκεντρώσεις θα αφαιρεθούν από τις συνολικές συγκεντρώσεις N που επιδιώκονται σε κάθε καλλιεργητικό στάδιο. Έτσι θα προκύψουν οι συγκεντρώσεις N που πρέπει να επιτευχθούν µε προσθήκη άλλου αζωτούχου λιπάσµατος. Στο παρόν παράδειγµα αυτόθαγίνειµε προσθήκηnh 4 NO 3 : 1 ο στάδιο: 2 ο στάδιο: 3 ο στάδιο: ,5 = 118,5 mg/l N (µέσω προσθήκης NH 4 NO 3 ) ,7 = 101,3 mg/l N (µέσω προσθήκης NH 4 NO 3 ) ,2 = 85,8 mg/l N (µέσω προσθήκης NH 4 NO 3 )

26 5. Οι ποσότητες NH 4 NO 3 (περιεκτικότητα σε Ν 35%) που απαιτούνται κάθε φορά για να δώσουν τις παραπάνω συγκεντρώσεις N υπολογίζονται µέσω της σχέσης Λ = Σ. /10. Π ως εξής: 1 ο στάδιο: 2 ο στάδιο: 3 ο στάδιο: Λ 1 = 118,5. 15/(10. 35) = 5,080 kg NH 4 NO 3 Λ 2 = 101,3. 30/(10. 35) = 8,680 kg NH 4 NO 3 Λ 3 = 85,8. 40/(10. 35) = 9,800 kg NH 4 NO 3

27 6. Η προσθήκη µαγνησίου θα γίνει σε µορφή θειικού µαγνησίου (MgSO 4. 7H 2 O), το οποίο περιέχει 9,7% Mg. Υπολογισµοί: Λ = Σ. /10. Π 1 ο στάδιο: 2 ο στάδιο: 3 ο στάδιο: Λ 1 = /10. 9,7 = 6,960 kg MgSO 4. 7H2 O Λ 2 = /10. 9,7 = 10,820 kg MgSO 4. 7H2 O Λ 3 = /10. 9,7 = 6,185 kg MgSO 4. 7H2 O

28 Κατάρτιση σχήµατος υδρολίπανσης µε δοσοµετρητή Για κάθε λίπασµα υπολογίζεται η απαιτούµενη ποσότητα (Λ) ως εξής: Λ = (Σ. Α. O)/(10. Π) (3) Όπου: Λ Σ Α Ο Π = ποσότητα λιπάσµατος σε kg, = επιδιωκόµενη συγκέντρωση θρεπτικού στοιχείου, mg/l, = αναλογία αραίωσης στην δοσοµετρική αντλία ορισµένη ως λίτρα νερού άρδευσης που αναµειγνύονται µε 1 λίτρο πυκνού διαλύµατος (1 : Α), = χωρητικότητα του δοχείου πυκνού διαλύµατος σε m 3, = περιεκτικότητα (%) του λιπάσµατος στο εν λόγω θρεπτικό στοιχείο.

29 Αριθµητικό παράδειγµα υδρολίπανσης µε δοσοµετρητή

30 Καλλιέργεια αγγουριάς Επιθυµητές συγκεντρώσεις (Σ) θρεπτικών στοιχείων στο νερό άρδευσης: Άζωτο (N): 150 mg l -1, Κάλιο (K): 180 mg l -1, Μαγνήσιο (Mg): 35 mg l -1 Αναλογία αραίωσης πυκνών διαλυµάτων: 1:200 Όγκος πυκνών διαλυµάτων: 500 l (0,5 m 3 ) ιαθέσιµα λιπάσµατα: νιτρικό κάλιο, ουρία, θειικό µαγνήσιο

31 Υπολογισµοί 1. Κάλιο: Προστίθεται ως νιτρικό κάλιο (38% K): Λ = (Σ. Α. O)/(10. Π) = ( )/(10. 38) = 47,370 kg KNO Το KNO 3 περιέχει και 13% άζωτο. Εποµένως, από την προσθήκη ΚΝΟ 3 θα προκύψει η εξής συγκέντρωση N στο νερό άρδευσης µετά την δίοδό του µέσω της δοσοµετρικής αντλίας: Στα 100 kg KNO 3 Στα 47,370 kg KNO 3 13 kg N X = ,370/100 = 6,160 kg N Τα 6,160 kg N θα περιέχονται σε πυκνό διάλυµα όγκου 0,5 m 3.

32 Ηαναλογία αραίωσης είναι 1:200. Τα 6,160 kg N θα διαλυθούν συνολικά σε: 0, = 100 m 3 = λίτρα νερού. Εποµένως, η προσθήκη των 47,370 kg KNO 3, δηλαδή των 6,160 kg N ( mg N) στα λίτρα νερού άρδευσης θα δηµιουργήσει συγκέντρωση: / = 61,6 mg l -1 N.

33 Ηεπιζητούµενη συγκέντρωση αζώτου όµως είναι 150 mg/l N. Εποµένως, ,6 mg l -1 N = 88,4 mg l -1 N Αυτή θα πρέπει να επιτευχθεί µέσω προσθήκης ενός άλλου αζωτούχου λιπάσµατος. Το λίπασµα αυτό είναι η ουρία (46% Ν) Άρα: Λ = (88,4. 0,5. 200)/(10. 46) = 19,220 kg ουρίας

34 Προσθήκη λιπάσµατος µαγνησίου Το µαγνήσιο θα προστεθεί σε µορφή MgSO 4. 7H 2 O (Mg = 9,7%): Επιδιώκεται συγκέντρωση 35 mg l -1 Mg Εποµένως, µε βάση τον τύπο Λ = (Σ. Α. O)/(10. Π): Λ = (35. 0,5. 200)/(10. 9,7) = 36,080 kg MgSO 4. 7H 2 O

Η λίπανση των φυτών στα θερμοκήπια

Η λίπανση των φυτών στα θερμοκήπια Η λίπανση των φυτών στα θερμοκήπια Χημικές ιδιότητες εδάφους Περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία Ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων Οξύτητα εδάφους (ph) Περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία Ολική περιεκτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ανθοκομία (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ανθοκομία (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ανθοκομία (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9 2 Ανάλογα με τον χρόνο εφαρμογής της, η λίπανση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Αριθµός 1 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Αριθµός 1 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Αριθµός 1 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο εκµετάλλευσης πέντε στρεµµάτων υαλόφρακτου θερµοκηπίου µε υδροπονική καλλιέργεια αγγουριού».

«Σχέδιο εκµετάλλευσης πέντε στρεµµάτων υαλόφρακτου θερµοκηπίου µε υδροπονική καλλιέργεια αγγουριού». ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ «Σχέδιο εκµετάλλευσης πέντε στρεµµάτων υαλόφρακτου θερµοκηπίου µε υδροπονική καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Υδροπονία ή καλλιέργεια εκτός εδάφους (soilless culture) καλλιέργεια σε καθαρό θρεπτικό δ/μα (NFT) καλλιέργεια σε υπόστρωμα αεροπονία

Υδροπονία ή καλλιέργεια εκτός εδάφους (soilless culture) καλλιέργεια σε καθαρό θρεπτικό δ/μα (NFT) καλλιέργεια σε υπόστρωμα αεροπονία Υδροπονία ή καλλιέργεια εκτός εδάφους (soilless culture) καλλιέργεια σε καθαρό θρεπτικό δ/μα (NFT) καλλιέργεια σε υπόστρωμα αεροπονία Υδροπονικά συστήματα ανοικτά το πλεονάζων θρεπτ. δ/μα δεν συλλέγεται,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ Το «φαινόμενο του θερμοκηπίου» αποτελεί τεράστιο θέμα, γιατί το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η αλλαγή των κλιματικών συνθηκών, που

Διαβάστε περισσότερα

H Γεωργική µας Έρευνα

H Γεωργική µας Έρευνα ΑΓΡΟΤΗΣ 19 H Γεωργική µας Έρευνα Ανακύκλωση θρεπτικού διαλύµατος στις υδροπονικές καλλιέργειες ρ αµιανός Νεοκλέους Ανώτερος Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών Ηανακύκλωση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-03-00. 10 Φυτοτεχνικά Εργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 03 Λίπανση 00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-03-00. 10 Φυτοτεχνικά Εργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 03 Λίπανση 00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-03-00 10 Φυτοτεχνικά Εργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 03 Λίπανση 00 Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ Η ΦΥΛΛΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ

H ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ Η ΦΥΛΛΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ H ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ Η ΦΥΛΛΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΡΕΨΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΡΕΨΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΡΕΨΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων ΑΝ ΡΕΑΣ Κ. ΗΛΙΑΣ, Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΠΑΝΩΡΑΣ, Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΘΟΥΡΙΟΥ (Anthurium andreanum) ΩΣ ΓΛΑΣΤΡΙΚΟ ΦΥΤΟ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΘΟΥΡΙΟΥ (Anthurium andreanum) ΩΣ ΓΛΑΣΤΡΙΚΟ ΦΥΤΟ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΘΟΥΡΙΟΥ (Anthurium andreanum) ΩΣ ΓΛΑΣΤΡΙΚΟ ΦΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο µεγάλος βαθµός αξιοποίησης των λιπαντικών στοιχείων, που αγγίζει π.χ. το. 2. Η δυνατότητα χορήγησης λιπασµάτων στις κρίσιµες περιόδους ανάπτυξης

1. Ο µεγάλος βαθµός αξιοποίησης των λιπαντικών στοιχείων, που αγγίζει π.χ. το. 2. Η δυνατότητα χορήγησης λιπασµάτων στις κρίσιµες περιόδους ανάπτυξης LI.FE-T sa ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΓΡΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Υ ΡΟΛΙΠΑΝΣΗ Η υδρολίπανση είναι η σύγχρονη µέθοδος µε την οποία παρέχουµε στα φυτά τα λιπάσµατα, ταυτόχρονα µε το νερό µέσω του δικτύου άρδευσης. Σαν τεχνική εφαρµόζεται

Διαβάστε περισσότερα

www.elfegroup.eu Ελληνικά Λιπάσματα ELFE ABEE

www.elfegroup.eu Ελληνικά Λιπάσματα ELFE ABEE Ελληνικά Λιπάσματα ELFE ABEE Γραφεία Αθηνών: Έδρα: Πεντέλης 34 & Ζησιμοπούλου 11 Τ.Κ. 17564 Π.ΦΑΛΗΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ.: 2130 175700 Fax: 210 9211533 e-mail: headoffices@elfegroup.eu Εργοστάσιο Καβάλας: Ν.Καρβάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΑΡΤΟΓΑΡΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΦΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΟ Ν.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΑΡΤΟΓΑΡΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΦΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΟ Ν. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΑΡΤΟΓΑΡΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΦΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΟ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφικός Κατάλογος

Περιγραφικός Κατάλογος Περιγραφικός Κατάλογος COMPO ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Αιγιαλείας 54, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ, Τηλ. 211 1769, FAX 211 1769 150 www.compo-expert.gr compohellas@compo.com SCAN TO FIND OUR WEBSITE Compo Expert Hellas Application

Διαβάστε περισσότερα

Τα οφέλη χρήσης του Νιτρικού Καλίου έναντι του Χλωριούχου Καλίου και του Θειικού Καλίου

Τα οφέλη χρήσης του Νιτρικού Καλίου έναντι του Χλωριούχου Καλίου και του Θειικού Καλίου Τα οφέλη χρήσης του Νιτρικού Καλίου έναντι του Χλωριούχου Καλίου και του Θειικού Καλίου Τα οφέλη του καλίου, γενικά Προάγει την φωτοσύνθεση Επιταχύνει την μεταφορά των προϊόντων μεταβολισμού Ενισχύει την

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Η ΘΡΕΨΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

3.1 Η ΘΡΕΨΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 3. Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Καθηγητής Νικόλαος Α. Χουλιαράς Τµήµα Φυτικής Παραγωγής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.) Λάρισας 41110 Λάρισα. 3.1 Η ΘΡΕΨΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 3.1.1 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΕΨΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ

ΘΡΕΨΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΘΡΕΨΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ Για την ανάπτυξη και καρποφορία των καρποφόρων δένδρων πρέπει να καλύπτονται οι ανάγκες αυτών σε θρεπτικά στοιχεία. Τα θρεπτικά στοιχεία προσλαμβάνονται από το έδαφος και από το

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικός οδηγός Με τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων στα κηπευτικά

Ενημερωτικός οδηγός Με τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων στα κηπευτικά Τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων N P K Mg S Mn B Zn Ενημερωτικός οδηγός Με τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων στα κηπευτικά Η Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο 2 Περιεχόμενα: 1. Κεφάλαιο: Εισαγωγή 3 2. Κεφάλαιο:

Διαβάστε περισσότερα

All from a Single Source

All from a Single Source All from a Single Source Το PeKacid TM είναι μια νέα, καινοτόμος λύση για τον φώσφορο σε ασβεστούχα εδάφη και νερά με μεγάλη σκληρότητα. Στερεό φωσφορικό οξύ σε σάκους Μονοκρυσταλλικό, με χαμηλό ph (2.2)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ ΗΣ Γ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ρ. ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ ΗΣ Γ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ρ. ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΩΣΜΩΣΗ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ ΗΣ Γ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ρ. ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Τονερό Λιγότερο από

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση υγρών α οβλήτων

ιαχείριση υγρών α οβλήτων ιαχείριση υγρών α οβλήτων Χαρακτηριστικά αποβλήτων και λυµάτων (II) V) Φωσφόρος Ο φωσφόρος είναι επίσης σηµαντικό στοιχείο για τη ζωή. Οι συνήθεις µορφές του στα διαλύµατα είναι τα ορθοφωσφορικά PO 4-3,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 1, 41335 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ. 2410 671290, Fax 2410 671321, E-mail: secretary@ismc.gr Website: http//www.ismc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η καλλιέργεια της ελιάς. Πληροφορίες για την λίπανση της Ελιάς. Η Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο

Η καλλιέργεια της ελιάς. Πληροφορίες για την λίπανση της Ελιάς. Η Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο Η καλλιέργεια της ελιάς Η καλλιέργεια της ελιάς Πληροφορίες για την λίπανση της Ελιάς Η Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΑΙΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑΣ - ΛΙΠΑΝΣΗ ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ 3 Καλλιεργητική τεχνική ελαιοδένδρων.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Διπλωματική Διατριβή Οι επιπτώσεις του NCl του θρεπτικού διαλύματος, κλειστού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑΣ IV ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑΣ IV ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΚΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑΣ IV ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Δρ. Αναστάσιος Ι. Κώτσιρας Γεωπόνος-Eπίκουρος Καθηγητής ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΥΒΡΙ ΙΩΝ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ ΣΤΑ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι που βοήθησαν τη ραγδαία εξέλιξη της καλλιέργειας Σουλτανίνας.

Λόγοι που βοήθησαν τη ραγδαία εξέλιξη της καλλιέργειας Σουλτανίνας. Καλλιέργεια Σουλτανίνας Ποικιλία τριπλής χρήσης με κύρια κατεύθυνση την παράγωγή ξηρής σταφίδας και δευτερευόντως την παραγωγή (5%) επιτραπέζιων σταφυλιών. Ευκαιριακά οινοποιούνται μικροποσότητες. Η ποικιλία

Διαβάστε περισσότερα