Δ ξ Π ( ί ) Δ ύ Υ έ 2: «Ψ φ ί ξ ί έ» Π ξ : «Αθ Α ί, Ο έ Ψ φ έ Υ ί»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ ξ Π ( ί ) Δ ύ Υ έ 2: «Ψ φ ί ξ ί έ» Π ξ : «Αθ Α ί, Ο έ Ψ φ έ Υ ί»"

Transcript

1 Δ ξ Π ( ί ) Δ ύ Υ έ 2: «Ψ φ ί ξ ί έ» Π ξ : «Αθ Α ί, Ο έ Ψ φ έ Υ ί» Κ. ΟΠΣ: Π : Ψ φ Σύ Π ϋ : ,00 ( β έ ΦΠΑ) ,59 ( ί ΦΠΑ) CPV: : Υ ί φ φ ί ί. Κ Α θ : Η έ φέ ψ φ Η ί Δ έ : ΗΗ Η ί Α Ι ί. ΗΗ Η ί Α ύ ΗΗ Α θ Α φ Δ ξ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π ΡΙ ΧΟ ΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6 Συνοπτικά στοιχεία Έργου 6 Συντομογραφίες - Γενικά 8 Συντομογραφίες Έργου 8 Ορισμοί διακηρύξεων της Αναθέτουσας Αρχής: 9 Παραδοτέα που θα χρησιμοποιηθούν στο Έργο 10 A ΡΟΣ : Π ΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚ Ι ΝΟ ΡΓΟΥ 11 A.1 Περιβάλλον Έργου 11 A.1.1 Προκήρυξη 11 A.1.2 Νομικό Πλαίσιο και Γενικές Αρχές 11 A Ισχύουσα Νομοθεσία 11 A.1.3 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του Έργου 13 A Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. 13 A Φορέας Λειτουργίας 15 A Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) 16 A Επιθεωρητές (auditors) Έργου 16 A.1.4 Υφιστάμενη κατάσταση 16 A Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα 16 A.2 Σκοπός - στόχοι - κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου 20 A.2.1 Συνοπτική Περιγραφή Αντικειμένου του Έργου 20 A.2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη 20 A.2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου 22 Α.2.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου. 23 A.3 Αντικείμενο Έργου 23 A.3.1 Αναλυτική Περιγραφή Αντικειμένου του Έργου 23 A Γενικά στοιχεία 27 A Διαδικασία προετοιμασίας του πρωτογενούς υλικού 28 A Διαδικασία παραλαβής δειγμάτων 28 A Τεχνική Τεκμηρίωση του Ψηφιακού Υλικού. 28 A Παρουσίαση ελάχιστων προδιαγραφών και λοιπών χαρακτηριστικών έργου 29 A Καθορισμός προδιαγραφών τρόπου Ψηφιοποίησης υλικού. 32 A Αποθήκευση 32 A Καθορισμός προδιαγραφών μικρο-φωτογράφησης 33 A Διαδικασία παράδοσης και μετακίνησης πρωτογενούς υλικού 34 A Διαδικασία παραλαβής υλικού για την παραγωγή δειγμάτων 34 A Ψηφιακή Φωτογράφηση 35 A Ανάλυση Απαιτήσεων 36 Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. (RFP-YP2_P31_AE.docx) Σελίδα 2 από 117

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A Υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης 36 A.3.2 Συμβατότητα και Ομαλή Ολοκλήρωση. 36 A.3.3 Χρονοδιάγραμμα του Έργου - Φάσεις Υλοποίησης. 37 A.3.4 Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης (ΠΕΣ) 38 A.3.5 Προγραμματισμένες Διακοπές Υπηρεσίας 39 A.4 Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου 40 A.4.1 Μεθοδολογία διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας Έργου 40 A Αναλυτική Παρουσίαση της Μεθοδολογίας Υλοποίησης Έργου. 40 A Μεθοδολογία Διαχείρισης Έργου και Διασφάλισης Ποιότητας 41 A.4.2 Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Έργου 43 A.4.3 Οργανωτικό σχήμα και απαιτούμενα προσόντα. 44 A.4.4 Διαδικασία παραλαβής Έργου 45 B ΡΟΣ : Γ ΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣ ΟΥ 47 B.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 47 B.1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού 47 B.1.2 Προϋπολογισμός Έργου 47 B.1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 47 B.1.4 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού 47 B.1.5 Ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης 48 B.1.6 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 48 B.1.7 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού 48 B.1.8 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 49 B.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 50 B.2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής 50 B.2.2 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 50 B.2.3 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 53 B Οι Έλληνες Πολίτες 54 B Οι Αλλοδαποί Πολίτες 55 B Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 57 B Οι συνεταιρισμοί 58 B Τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα 60 B.2.4 Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες 62 B.2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις 62 B.2.6 Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής 63 B.2.7 Εγγύηση συμμετοχής 67 B.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 68 B.3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 68 B.3.2 Περιεχόμενο Προσφορών 68 Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. (RFP-YP2_P31_AE.docx) Σελίδα 3 από 117

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ B Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 70 B Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 70 B Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 72 B Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» 72 B.3.3 Ισχύς Προσφορών 72 B.3.4 Εναλλακτικές Προσφορές 72 B.3.5 Τιμές Προσφορών Νόμισμα 73 B.4 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 74 B.4.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών 74 B Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - αποσφράγιση προσφορών 74 B Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών 76 B Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών 77 B Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης 78 B Διαμόρφωση του συγκριτικού κόστους Προσφοράς 80 B Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισμού 81 B.4.2 Απόρριψη προσφορών 81 B.4.3 Προσφυγές 82 B.4.4 Αποτελέσματα Κατακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού 83 B.5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 84 B.5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης Εγγυήσεις 84 B.5.2 Τρόπος Πληρωμής Κρατήσεις 85 B.5.3 Εκτελωνισμός - Φόροι - Δασμοί 85 B.5.4 Περίοδοι Εγγύησης και Συντήρησης 86 B.5.5 Υποχρεώσεις Αναδόχου 87 B.5.6 Υπεργολαβίες 89 B.5.7 Εμπιστευτικότητα 89 B.5.8 Πνευματικά δικαιώματα 90 B.5.9 Εφαρμοστέο Δίκαιο Διαιτησία 91 C ΠΑΡΑΡΤΗ ΑΤΑ 92 C.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 92 C.1.1 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 92 C.1.2 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 93 C.1.3 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 94 C.1.4 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 95 C.1.5 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 96 C.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 97 C.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 99 C.3.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 99 Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. (RFP-YP2_P31_AE.docx) Σελίδα 4 από 117

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ C.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 101 C.4.1 Πληροφοριακό Σύστημα 101 C Εξοπλισμός 101 C Υπηρεσίες (παραπομπή στα αντίστοιχα κεφάλαια του Α ΜΕΡΟΥΣ) 101 C Άλλες δαπάνες 101 C.4.2 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου 102 C.4.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης 103 C.5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 104 Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. (RFP-YP2_P31_AE.docx) Σελίδα 5 από 117

6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Γ ΝΙΚ Σ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ Σ Σ ί ΤΙΤΛΟΣ ΡΓΟΥ «Ψ φ ί ξ ί έ» ΑΝΑΘ ΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ «Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία» (Α ί ) ΦΟΡ ΑΣ Λ ΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία» (Α ί ) ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΡΓΟΥ «Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία» (Α ί ) ΦΟΡ ΑΣ ΧΡΗ ΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡ ΣΙΩΝ ΙΔΟΣ ΣΥ ΒΑΣΗΣ ΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΟΣ Το Έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τον κωδικό έργου: Ενάριθμος: 2012Σ , κωδικός ΣΑ 0148 Η έδρα της Αναθέτουσας Αρχής: Πανεπιστημίου 22, Αθήνα Παροχή Υπηρεσιών. Ταξινόμηση κατά CPV : : Υ ί φ φ ί ί. Πρόχειρος (με δημοσίευση) Διαγωνισμός με Κ Κ ύ την έ φέ ψ φ, η οποία θα προκύψει από την συσχέτιση της βαθμολόγησης τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των προσφερόντων και των αντίστοιχων οικονοµικών προσφορών. Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατό πενήντα ένα χιλιάδων και εννιακοσίων πενήντα Ευρώ, ( ,00 ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ,59 - ΦΠΑ : ,41 ) ΧΡΗ ΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΡΓΟΥ Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), και συγκεκριμένα τον ενάριθμο κωδικό έργου ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ έ (9) ΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚ ΙΑ ΣΥ ΒΑΣΗΣ ΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚ Ι ΝΟ ΤΟΥ ΡΓΟΥ Η Μέγιστη διάρκεια της σύμβασης υπολογίζεται ως το άθροισμα του χρόνου υλοποίησης και του χρόνου που θα απαιτηθεί για την παραλαβή των ενδιάμεσων φάσεων και της οριστικής παραλαβής με βάση τη διαδικασία επανυποβολής παραδοτέων που ορίζεται στην παράγραφο A.4.4 Διαδικασία παραλαβής Έργου, από την υπογραφή της σύμβασης. Η πράξη «Αθ Α ί, Ο έ Ψ φ έ Υ ί» αφορά στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Κέντρου Παροχής Ψηφιακών Αρχαιολογικών Υπηρεσιών Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης, με την ανάπτυξη παράλληλα ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς το σύνολο των αρχαιολόγων, των αρχαιολογικών υπηρεσιών και Σχολών, της ερευνητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας, και γενικά του Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. (RFP-YP2_P31_AE.docx) Σελίδα 6 από 117

7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σ ί ανθρώπινου δυναμικού Δημόσιων και Ιδιωτικών Πολιτιστικών Φορέων, κα. Οι ψηφιακές υπηρεσίες στηρίζονται σε Α) Τεκμηρίωση και διάχυση των αποτελεσμάτων των ερευνών που έχει υλοποιήσει αλλά και υλοποιεί η Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, και άλλων συναφών πηγών σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο (ερευνητικών, βιβλιογραφικών) σε θέματα Αρχαιολογίας και Ιστορίας, Β) Ενσωμάτωση της Ιστορικής Μνήμης και ανασκαφικών δεδομένων, μέσα από την τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση και ανάδειξη των αρχειακών πόρων της Ε.Α.Ε., η οποία στα 172 χρόνια λειτουργίας της κατέχει ένα μοναδικό αρχείο ανασκαφικών δεδομένων και ερευνών το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς για κάθε αρχαιολόγο, σπουδαστή, ερευνητή, δημόσιο φορέα, κα. Το Φυσικό Αντικείμενο της πράξης συνίσταται στις ακόλουθες ενότητες εργασίας: 1. Συλλογή, οργάνωση των αρχαιολογικών πηγών, καταγραφή, επιστημονική τεκμηρίωση και κωδικοποίηση του αρχειακού υλικού και του περιεχομένου 2. Ψηφιοποίηση και επεξεργασία του περιεχομένου που διαθέτει η ΑΕ 3. Υλοποίηση του Κέντρου Παροχής Ψηφιακών Αρχαιολογικών Υπηρεσιών Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης και ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εφαρμογών 4. Ανοικτά δεδομένα και διαχείριση δικαιωμάτων 5. Δράσεις Δημοσιότητας των αποτελεσμάτων της πράξης και την ανάδειξη της συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6. Προμήθεια εξοπλισμού Μέσω του έργου θα υλοποιηθεί η ψηφιοποίηση και επεξεργασία του συνόλου του ανωτέρω επιλεγμένου υλικού σύμφωνα με σαφώς ορισμένες προδιαγραφές ανάλογα με το είδος και τη μορφή του τεκμηρίου, καθώς και την ποιότητα του χαρτιού για κάθε έντυπο τεκμήριο του αρχείου Η ψηφιοποίηση θα ακολουθεί όλα τα διεθνή πρότυπα και καλές πρακτικές έτσι ώστε να καλυφθούν όχι μόνο οι τρέχουσες ανάγκες του φορέα αλλά και οι μελλοντικές. Στόχος είναι η υψηλή ποιότητα ψηφιοποίησης έτσι ώστε να αποφευχθεί στο μέλλον η επανάληψη της ψηφιοποίησης για το ίδιο υλικό. Μετά την καταγραφή του υλικού και πριν την διαδικασία της ψηφιοποίησης, συντάσσεται συνοπτικός οδηγός καλής χρήσης του υλικού έτσι ώστε να αποφευχθεί η κακή μεταχείριση του από το προσωπικό που θα αναλάβει την ψηφιοποίηση. Η διαδικασία της ψηφιοποίησης ενδεικτικά περιλαμβάνει Ψηφιοποίηση βιβλίων, εγγράφων με χρήση book scanner υψηλής ποιότητας. Ψηφιοποίηση διαφανειών (slides) με σκάνερ μεγάλου τονικού εύρους και υψηλής ανάλυσης. Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. (RFP-YP2_P31_AE.docx) Σελίδα 7 από 117

8 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σ ί Φωτογράφιση όπου απαιτείται (π.χ. χάρτες) Ψηφιοποίηση φωτογραφιών με ειδικό σκάνερ υψηλής ποιότητας και ανάλυσης. Η ΡΟ ΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ / / ΠΡΟΘ Σ ΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙ ΥΚΡΙΝΙΣ ΩΝ ΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ Η ΡΟ ΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ / / / / και ώρα :00 ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘ ΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η έδρα της Α θέ Α. Η ΡΟ ΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ / / και ώρα :00 Σ φί - Γ ΟΧ Π ΨΣ ΣΠΑ ΥΔ ΨΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΙΡ ΙΑ ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ ΣΑ ΤΠ ΟΠΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης / επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ., που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν. Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Συλλογική Απόφαση Έργου Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Σ φί Π Σ Συνολική Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης του Έργου (βλ.a.3.4) Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. (RFP-YP2_P31_AE.docx) Σελίδα 8 από 117

9 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο ί ύξ Α θέ Α : Α Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. Α θέ Α Η Αθ Α ί, η οποία θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου. Α ί Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν. Α θ Δ ξ Ο αριθμός Πρωτοκόλλου της απόφασης της διενέργειας του διαγωνισμού του Έργου. Α Η Επιτροπή που συστήνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα την υπ' αρ. 9 της 19 ης Ιουλίου 2012 Συνεδρίας του Δ.Σ. της Αρχαιολογικής Εταιρείας περί Ορισμού για την έγκριση και υποβολή του τεύχους αυτεπιστασίας της εγκεκριμένης Πράξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 31 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση». Δ ξ Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός. ί Δ Σύ β ΠΠ ώ ύ Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα Διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η Σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζομένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου Η ΕΠΠΕ συστήνεται κάθε φορά με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αρχαιολογικής Εταιρείας σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της. Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου. Κ Π θ ώ Το εγκεκριμένο Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας του της Αρχαιολογικής Εταιρείας, και ο αντίστοιχος Κανονισμός Προμηθειών. Ο έ Π φ Σύ (ΟΠΣ) Π ϋ Πmin Σύ β Ένα πλήρες και ενοποιημένο Σύστημα παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Το συγκριτικό κόστος της χαμηλότερης αποδεκτής Οικονομικής Προσφοράς που υπερβαίνει το όριο του 80% της διαμέσου (median) του συγκριτικού κόστους των αποδεκτών Οικονομικών Προσφορών. Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ της Αθ Α ί ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. Σ β ύ Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. (RFP-YP2_P31_AE.docx) Σελίδα 9 από 117

10 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο ί ύξ Α θέ Α : περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη Σύμβαση, β. τον Κανονισμό Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής, γ. την Προσφορά του Αναδόχου, δ. τη Διακήρυξη. Σ β Τί Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Π έ θ θ ύ Προέλευση παραδοτέου Π3.1 Κ ύ ψ φ ί Π3.2 Α φ ύ ψ φ θ Συνοπτική περιγραφή παραδοτέου Θα πραγματοποιηθεί η ταξινόμηση του υλικού το οποίο θα ψηφιοποιηθεί. Η ταξινόμηση θα γίνει με κριτήρια όπως η ευαισθησία του υλικού (και ως εκ τούτου ο χειρισμός που θα πρέπει να γίνει κατά την ψηφιοποίηση), το είδος του υλικού, και τέλος ανά βιβλίο / τόμο / φάκελο κλπ. Σκοπός είναι να επιταχυνθεί η διαδικασία της ψηφιοποίησης ελαχιστοποιώντας τα σφάλματα. Τεκμηριωτικό υλικό των υφιστάμενων αρχείων της Αναθέτουσας Αρχής που θα ψηφιοποιηθούν στο πλαίσιο του παρόντος Έργου. Το υλικό το οποίο είναι ετερογενές, θα χωριστεί ανά είδος και θα ψηφιοποιηθεί με χρήση book scanner ή με φωτογράφηση (ανάλογα την περίπτωση). Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στην περίπτωση των χαρτών όπου ανάλογα με το μέγεθος θα απαιτηθεί ιδιαίτερη μεταχείριση. Π3.3 Α φ έ Μετά την ολοκλήρωση της φάσης της ψηφιοποίησης, θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος ποιότητας του ψηφιοποιημένου υλικού και τα ψηφιακά τεκμήρια τα οποία δεν πληρούν τις προδιαγραφές θα επαναψηφιοποιηθούν. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στα τεκμήρια τα οποία πρέπει να είναι αποτυπωμένα σε υψηλή ποιότητα (όπως π.χ. χάρτες, σκαριφίματα). Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. (RFP-YP2_P31_AE.docx) Σελίδα 10 από 117

11 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A ΡΟΣ : Π ΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚ Ι ΝΟ ΡΓΟΥ A.1 Π β A.1.1 Π ξ Η παρούσα προκήρυξη που αποτελείται από τα ακόλουθα: Μέρος A: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Μέρος B: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μέρος C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Η προκήρυξη δημοσιεύεται στο διαδίκτυο και στον έντυπο τύπο. A.1.2 Ν Π ί Γ έ Α έ A Ι ύ Ν θ ί Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, Κοινωφελές Ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με πλήρη διοικητική και διαχειριστική αυτοτέλεια. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το κείμενο ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις και ιδιαίτερα σύμφωνα με: 1. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) "Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων ". 2. Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις". 3. Το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/ ) "Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου", όπου αναλογικά δύναται να εφαρμοστεί.. 4. Το άρθρο 24 του Ν.2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/94) σχετικά με την «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος» στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. 5. Το Ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α , Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις. 6. Τον Κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71 του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 1971 περί καθορισμού των κανόνων που εφαρμόζονται στις προθεσμίες, ημερομηνίες και διορίες. 7. Το Ν. 2472/1997, Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Ν. 3471/2006, Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν. 2472/ Το N. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/ ) για τη «Διαχείριση, έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως ισχύει τροποποιηθείς. Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. (RFP-YP2_P31_AE.docx) Σελίδα 11 από 117

12 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 9. Την Ερμηνευτική Ανακοίνωση της Επιτροπής (2006/C 179/02) σχετικά με το κοινοτικό δίκαιο που εφαρμόζεται στην ανάθεση συμβάσεων οι οποίες δεν καλύπτονται ή καλύπτονται εν μέρει από τις οδηγίες για τις «δημόσιες συμβάσεις». 10. Το Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 11. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης Έργων και Προμηθειών της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, όπως δύναται να εφαρμοστεί συμπληρωματικά και ερμηνευτικά στο Π.Δ. 118/ Το Ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του κοινοτικού πλαισίου στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α/ ), όπως ισχύει. 13. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/ ) και ισχύει. 14. Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.» (ΦΕΚ 64/Α/ ). 15. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) "Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο ", όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2860/00 (ΦΕΚ 251/Α) "Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις" 16. Το άρθρο 13 του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/Α) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" 17. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α) "περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις" 18. Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας το οποίο καθορίζεται από τον οργανισμό του οργανισμού, και τον οδηγό χρηματοδότησης και διαχείρισης έργων όπως αυτός έχει εγκριθεί με βάση την με αριθ. απόφασης διαχειριστικής επάρκειας /ΨΣ967-Γ της ΕΥΔ. «Ψηφιακή Σύγκλιση». 19. Το υπ αρ. πρωτ /ΨΣ967-Γ έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΥΠΑΑΝ περί επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων ΕΣΠΑ κατά τη μεταβατική περίοδο και το εγκεκριμένο Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας του της Αρχαιολογικής Εταιρείας, όπως ισχύει. 20. Την Πρόσκληση Πολιτισμός για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΥΠΑΑΝ (Κωδικός Πρόσκλησης 31). 21. Την με αριθμ /ΨΣ6778-Α2/ , Απόφαση Ένταξης του έργου «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» στο Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" 22. Το Τεχνικό Δελτίο της Εγκεκριμένης Πράξης. 23. Την υπ' αρ. 9 της 19ης Ιουλίου 2012 Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχαιολογικής Εταιρείας Ορισμού για τον ορισμό του Υπεύθυνου του Υ έ 2: «Ψ φ ί ξ ί έ» της πράξης «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» με κωδικό ΟΠΣ Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. (RFP-YP2_P31_AE.docx) Σελίδα 12 από 117

13 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 24. Την υπ' αρ. 9 της 19ης Ιουλίου 2012 Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχαιολογικής Εταιρείας Ορισμού για την έγκριση και υποβολή του τεύχους του παρόντος διαγωνισμού για έγκριση από την ΕΥΔ «Ψηφιακή Σύγκλιση». 25. Την ανάγκη υλοποίησης του Υ έ 2: «Ψ φ ί ξ ί έ» με προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο. 26. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται από την παρούσα καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της Πράξης και ότι το κόστος της συνολικής δαπάνης στο πλαίσιο της Πράξης συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 27. Το υπ αριθ. χχχχ (με αρ. πρωτ. χχ της ΕΥΔ «Ψηφιακή Σύγκλιση») έγγραφο με θέμα «Έγκριση τεύχους διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού του Υποέργου 2 της πράξης «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» με κωδικό ΟΠΣ ». 28. Την Απόφαση της υπ' αρ. χχ της χχχχ 2012 Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχαιολογικής Εταιρείας Ορισμού για την έγκριση και προκύρηξη του παρόντος διαγωνισμού A.1.3 ί Για την υλοποίηση του Έργου της παρούσας Διακήρυξης εμπλέκονται οι ακόλουθοι: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΨΣ ΕΥΔ ΨΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία Βλ. παρ. A ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), και συγκεκριμένα τον ενάριθμο κωδικό έργου ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία Βλ. παρ. A ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία - Βλ. παρ. A ΕΠΠΕ - Βλ. παρ. A Επιθεωρητές Έργου - Βλ. παρ. A A Η Αθ Α ί. Ευθύς μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, το 1830, που ακολούθησε τον μεγάλο Αγώνα του 1821, τέθηκαν στις πρώτες κυβερνήσεις τα μεγάλα προβλήματα της οικονομίας, της διοίκησης και της εκπαίδευσης. To τελευταίο αυτό πρόβλημα περιλάμβανε και τις αρχαιότητες τις οποίες επί αιώνες λεηλατούσαν και κατέστρεφαν οι αρχαιοκάπηλοι. Επειδή η φροντίδα της ολιγομελούς Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. (RFP-YP2_P31_AE.docx) Σελίδα 13 από 117

14 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ κρατικής αρχαιολογικής Υπηρεσίας για τα αρχαία δεν ήταν επαρκής, μια ομάδα λογίων και πολιτικών ίδρυσε, στις 6 Ιανουαρίου 1837, με την πρωτοβουλία του πλουσίου εμπόρου Κωνσταντίνου Mπέλιου την εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, η οποία είχε ως σκοπό την ανεύρεση, αναστήλωση και συμπλήρωση των αρχαίων της Ελλάδας. Πρώτοι πρόεδροι και γραμματείς ήταν πολιτικοί και διπλωμάτες. Mε ενθουσιασμό και χωρίς καμιά βοήθεια από το Κράτος προσπαθούν με τις μικρές προσφορές των μελών της Εταιρείας και με δωρεές να φέρουν σε πέρας μεγαλεπήβολα έργα, την ανασκαφή της Ακροπόλεως και την αναστήλωση του Παρθενώνος, την ανασκαφή του θεάτρου του Διονύσου, του Ωδείου Hρώδου του Αττικού, του Πύργου των Ανέμων, όλα στην Αθήνα. Έως το 1859 η Εταιρεία αντιμετώπισε μεγάλες οικονομικές δυσκολίες που έβαλαν σε κίνδυνο την ύπαρξή της. Από τη χρονιά αυτή γραμματεύς της γίνεται ο επιφανής λόγιος και επιγραφικός Στέφανος Kουμανούδης ο οποίος θα διατηρήσει το αξίωμα αυτό έως το Mε τις γνώσεις του, τη μεθοδικότητα και την ενεργητικότητά του έδωσε νέα πνοή στην Εταιρεία και με την πρωτοβουλία του έγιναν μεγάλης έκτασης ανασκαφές στην Αθήνα (Κεραμεικός, Aκρόπολη, βιβλιοθήκη του Aδριανού, στοά του Aττάλου, Θέατρο του Διονύσου, ρωμαϊκή Aγορά), στην Aττική (Pαμνούς, Θορικός, Mαραθών, Eλευσίνα, Aμφιάρειον, Πειραιάς), στη Bοιωτία (Xαιρώνεια, Tανάγρα, Θεσπιές), στην Πελοπόννησο (Mυκήνες, Eπίδαυρος, Λακωνία) και στις Kυκλάδες. Παράλληλα προς τις ανασκαφές συγκροτούνται στην Aθήνα μεγάλα μουσεία της Eταιρείας τα οποία αργότερα θα αποτελέσουν το Eθνικό Aρχαιολογικό Mουσείο. Tον Kουμανούδη διαδέχτηκε ο Παναγιώτης Kαββαδίας, Γενικός Έφορος των Aρχαιοτήτων ( , ), ο οποίος με την ίδια δραστηριότητα συνέχισε το έργο του προκατόχου του με ανασκαφές σε νέες περιοχές της Eλλάδας, Θεσσαλία, Ήπειρο, Mακεδονία, στα νησιά (Eύβοια, Kέρκυρα, Kεφαλληνία, Λέσβο, Σάμο, Kυκλάδες) και την ίδρυση πολλών μουσείων σε επαρχιακές πόλεις. Tον Kαββαδία διαδέχτηκαν ως γραμματείς οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Γεώργιος Oικονόμος ( ), Aναστάσιος Oρλάνδος ( ), και Γεώργιος Mυλωνάς ( ). Kατά τη διάρκεια της γραμματείας τους η Eταιρεία μπόρεσε να συνεχίσει το επιστημονικό έργο της παρά τις δυσκολίες που δημιουργήθηκαν για σημαντικό χρονικό διάστημα εξαιτίας του B Παγκοσμίου πολέμου και των όσων ακολούθησαν. H Aρχαιολογική Eταιρεία ως ανεξάρτητο Eπιστημονικό Ίδρυμα έχει τη δυνατότητα να επικουρεί και σήμερα το Eλληνικό Kράτος στο έργο του της προστασίας, της ανάδειξης και της μελέτης των ελληνικών αρχαιοτήτων και όταν χρειασθεί αναλαμβάνει τη διαχείριση και εκτέλεση μεγάλων έργων, όπως έγινε τα τελευταία χρόνια με τις ανασκαφές της Mακεδονίας και της Θράκης ή παλαιότερα με μεγάλης έκτασης αναστηλώσεις. Σημαντικό τομέα του έργου της Eταιρείας αποτελούν τα δημοσιεύματά της. Eκδίδει τρία ετήσια περιοδικά: τα Πρακτικά της Aρχαιολογικής Eταιρείας (από του 1837) στα οποία δημοσιεύονται οι αναλυτικές εκθέσεις των ανασκαφών και ερευνών που διεξάγει σ ολόκληρη την Eλλάδα την Aρχαιολογική Eφημερίδα (από του 1837) στην οποία δημοσιεύονται συνθετικές μελέτες για τις Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. (RFP-YP2_P31_AE.docx) Σελίδα 14 από 117

15 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ελληνικές αρχαιότητες και δημοσιεύσεις ανασκαφών το Έργον της Aρχαιολογικής Eταιρείας (από του 1955) στο οποίο δημοσιεύονται κάθε Mάιο σύντομες εκθέσεις των ανασκαφών της. Aπό του 1988 εκδίδεται, με την επιμέλεια του Γενικού Γραμματέως, όπως και τα τρία άλλα περιοδικά, O Mέντωρ, τριμηνιαίο περιοδικό, που περιέχει ειδήσεις για το έργο της Aρχαιολογικής Eταιρείας και κυρίως μικρά άρθρα σχετικά με την ιστορία της Eλληνικής Aρχαιολογίας και την Eλληνική Aρχαιότητα. Eκτός των περιοδικών εκδίδονται στη σειρά «Bιβλιοθήκη της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας» μονογραφίες για αρχαιολογικά θέματα και δημοσιεύσεις ανασκαφών, κυρίως της Eταιρείας. H Aρχαιολογική Eταιρεία διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται κάθε τρία χρόνια από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων της. Kάθε χρόνο, περί τον Mάιο, ο Γενικός Γραμματεύς του Συμβουλίου ανακοινώνει σε ειδική Δημόσια Συνεδρία το ετήσιο έργο του Iδρύματος. A Σ Ο σκοπός της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας είναι εκπαιδευτικός, μελετητικός και ερευνητικός. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Οργανισμού της η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία «σκοπό έχει να συνεργεί: α) εις την ανεύρεσιν, συλλογήν, συντήρησιν, διαφύλαξιν, αναστήλωσιν, επισκευήν και επιστημονικήν έρευναν των εν Ελλάδι και ταις Ελληνικαίς χώραις μνημείων της αρχαιότητος, συμπεριλαμβανομένων και των χριστιανικών, βυζαντινών και λοιπών μνημείων των μέχρι της Ελληνικής Επαναστάσεως. β) Εις την μελέτην του βίου των αρχαίων και την εξερεύνησιν της βυζαντινής και μεσαιωνικής αρχαιολογίας και τέχνης και γ) εις διέγερσιν εν γένει παρ ημίν διαφέροντος υπέρ των καλών τεχνών και διάδοσιν γνώσεων περί της ιστορίας της αρχαίας και της νεωτέρας τέχνης». A Φ έ Λ ί Φορέας Λειτουργίας του έργου θα είναι η Αναθέτουσα Αρχή. Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. (RFP-YP2_P31_AE.docx) Σελίδα 15 από 117

16 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A Π ύθ Π β ( ΠΠ ) Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας Διακήρυξης, και σύμφωνα με τον Κανονισμό της Αναθέτουσας Αρχής, θα οριστεί «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)». Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τμηματική και οριστική παραλαβή του παρόντος Έργου (βλ. παρ.«διαδικασία Παραλαβής Έργου»). A θ έ (auditors) Στο πλαίσιο υλοποίησης του υπό ανάθεση Έργου, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αναθέσει σε στελέχη της ή τρίτο ανεξάρτητο όργανο τη διενέργεια τακτικών ή έκτακτων επιθεωρήσεων Έργου (project audits) για την πιστοποίηση της πορείας των εργασιών και την καταγραφή συμπερασμάτων και περιοχών παρέμβασης ή βελτίωσης. Τέτοιοι έλεγχοι δύναται να διενεργηθούν σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο εξέλιξης του Έργου, κατόπιν έγκαιρης σχετικής ενημέρωσης του Αναδόχου από την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις κατόπιν σχετικής έγκρισης που θα επικυρώνεται από το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής Ο Ανάδοχος οφείλει στο πλαίσιο των εργασιών του να καταθέσει στους οριζόμενους από την Αναθέτουσα Αρχή επιθεωρητές κάθε σχετικό τεκμηριωτικό υλικό προκειμένου αυτοί να διενεργήσουν τους ελέγχους. A.1.4 Υφ A Σ Π φ ώ ί Φ έ Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού η εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας ιδρύει τομείς και αναπτύσει προγράμματα για την λειτουργίας τους. Στη συνέχεια αναλύονται οι τομείς παρέμβασης με τις αντίστοιχες δομές που λειτουργούν στην Α.Ε. A H Β β θ Αθ Α ί Bιβλία χαρίζονταν στην Eταιρεία εξ αρχής, πολλές φορές μάλιστα άσχετα προς τους σκοπούς της, τα οποία με τη σειρά της εφρόντιζε να δωρίζει ώστε να μη φθείρονται άχρηστα στην αποθήκη. Aπό τη γραμματεία του Στ. Kουμανούδη και κυρίως από τον διορισμό τού γιου του Aθανασίου ως βοηθού γραμματέως και ως επιμελητού των Mουσείων, άρχισαν να αγοράζονται βιβλία χρήσιμα για τις εργασίες της υπηρεσίας των Mουσείων και των εφόρων. Oι έφοροι και οι καθηγητές μέλη Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. (RFP-YP2_P31_AE.docx) Σελίδα 16 από 117

17 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ του Συμβουλίου δανείζονταν βιβλία για επιστημονική χρήση. Mε τον Oργανισμό του 1894 η βιβλιοθήκη της Eταιρείας απόκτησε νομική υπόσταση. Tο άρθρο 17 προβλέπει ότι ο γραμματεύς εφορεύει την βιβλιοθήκη και συντάσσει τον κατάλογό της κλπ., και το άρθρο 30 ότι είναι σε κοινή χρήση αλλά απαγορεύει την εξαγωγή και τον δανεισμό βιβλίων. Mε τη δωρεά του προέδρου Δ. Tσιβανόπουλου μέρους της βιβλιοθήκης του (κηρύχθηκε ευεργέτης γι αυτό) πλουτίζεται η Eταιρεία με σημαντικά βιβλία, τα οποία θα της έλειπαν οπωσδήποτε. Eυθύς νέο έργο σχεδιάζεται και αναγγέλλεται, που θα ήταν πολύτιμο αν δεν έμενε μόνο στην αρχή, η δημοσίευση του καταλόγου της βιβλιοθήκης. O πρώτος τόμος, που εκδόθηκε το 1897, περιείχε τα βιβλία που είχαν εισαχθεί στη βιβλιοθήκη κατά το διάστημα και είχε συνταχθεί, όπως λέγεται σε εισαγωγικό σημείωμα, από τον Xαρ. Πυλαρινό, βοηθό του γραμματέως κάποιο χρονικό διάστημα. Πρώτος επιμελητής της βιβλιοθήκης το 1899 με ειδικώς καθορισμένα καθήκοντα ήταν ο Aλέξανδρος Φιλαδελφεύς, υφηγητής της αρχαιολογίας. Tο 1902 τον διαδέχεται ο Στέφανος Ξενόπουλος, ο οποίος είχε την ειδική εντολή να συντάξει κατάλογο της βιβλιοθήκης για δημοσίευση. O κατάλογος, δεύτερο τεύχος, εκδόθηκε το 1906 και περιλαμβάνει τα βιβλία που απέκτησε η βιβλιοθήκη κατά το χρονικό διάστημα Ως υπάλληλος της βιβλιοθήκης υπηρέτησε και ο κατόπιν πρόεδρος της Eταιρείας Γεώργιος Bέλτσος ( ), τον οποίο διαδέχτηκε ο Δημήτριος Πελεκίδης ( ) και αυτόν η Pέα Kοτιώνη ( ). H βιβλιοθήκη της Eταιρείας είναι μία από τις καλύτερες αρχαιολογικές των Aθηνών (οι άλλες είναι των Ξένων Aρχαιολογικών Σχολών) και περιέχει πλήθος πολυτίμων βιβλίων πέραν των αναγκαίων για τη μελέτη των αρχαιολόγων. A T Α ί Αθ Α ί Tο αρχείο πήρε συστηματική μορφή από το 1957, όταν χάρη στο ενδιαφέρον τού άριστου γνώστη της ιστορίας της Eταιρείας αντιπροέδρου Γεωργίου Bέλτσου ανατέθηκε στον Λέανδρο Bρανούση, τον Mενέλαο Tουρτόγλου και τον Bασίλειο Πετράκο η κατάταξη των εγγράφων του ιδρύματος. Tότε για πρώτη φορά το πολύτιμο αυτό υλικό απόκτησε μόνιμη θέση και η χρήση του έγινε εύκολη. Tο αρχείο των εγγράφων συμπληρώνεται με τα χειρόγραφα βιβλία των πρακτικών της Eφορείας και του Συμβουλίου (ευρετήριο των χειρόγραφων πρακτικών έχει γίνει από τον Bασίλειο Σφυρόερα), του Aρχαιολογικού Συλλόγου, το Mητρώο των εταίρων, τους καταλόγους των Mουσείων της Eταιρείας, έργα του Στεφάνου και του Aθανασίου Kουμανούδη, τα βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία λογιστηρίου, ταμείου κλπ. Yπάρχουν ακόμη ειδικά αρχεία, όπως του λαχείου, το αρχείο Π. Eυστρατιάδη, τα κατάλοιπα του Bασιλείου Λεονάρδου και άλλα μικρότερα που προέρχονται από δωρεές κληρονόμων αρχαιολόγων. Tο αρχείο των σχεδίων επίσης είναι πολύτιμο, γιατί σώζει τα περισότερα από τα σχέδια που δημοσιεύτηκαν στα δημοσιεύματα της Eταιρείας και πολλά Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. (RFP-YP2_P31_AE.docx) Σελίδα 17 από 117

18 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ αδημοσίευτα, όπως είναι τα αντίγραφα των στηλών των Παγασών και το αρχείο των σχεδίων του A. Oρλάνδου. Πολύτιμο επίσης είναι το αρχείο των φωτογραφιών και των αρνητικών, ιδίως των παλαιοτέρων ανασκαφών, των οποίων οι φωτογραφίες δεν διασώζουν μόνο τη μορφή των μνημείων αλλά και των τόπων που έμελλαν σε λίγες δεκαετίες να υποστούν, οι περισσότεροι, καταστρεπτική μεταβολή. A έ, Τ ί Για την υποστήριξη του έργου που έχει αναλάβει αλλά και για τη συστηματοποίηση της καταγραφής, αποτύπωσης και ανάλυσης ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων που αφορούν θέματα Αρχαιολογίας και Ιστορίας, η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία αναπτύσσει στρατηγική έρευνας και τεκμηρίωσης, με στόχους: Την πρωτογενή έρευνα για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τις τάσεις στην επιστήμη της Αρχαιολογίας και της Ιστορίας. Τη μελέτη, έρευνα και τον καθορισμό δεικτών για την διαχρονική παρακολούθηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών. Τη συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή των δεδομένων που σχετίζονται με την εξέλιξη της συστηματικής καταγραφής των ανασκαφικών δεδομένων. Την ανάπτυξη δομών τεκμηρίωσης που θα διασφαλίζουν τη έγκαιρη και με σύγχρονα μέσα συλλογή και διάχυση της γνώσης και πληροφορίας προς τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς (ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς, φορείς χάραξης πολιτικής). Τη συστηματική συνεργασία με φορείς που δραστηριοποιούνται στην έρευνα και στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού των Δημόσιων και Ιδιωτικών Πολιτιστικών Φορέων και την ανάπτυξη κόμβων συντονισμού των ενεργειών. Επιπλέον επειδή οι περιοχές του μελετητικού και ερευνητικού μας ενδιαφέροντος άπτονται σημαντικών πλευρών του διοικητικού, οικονομικού, κοινωνικού άρα και πολιτικού περιβάλλοντος στο σχεδιασμό μας άμεσης προτεραιότητας είναι η συνεργασία με αντίστοιχα ινστιτούτα στη χώρα μας και στον ευρωπαϊκό χώρο, με συναφείς Σχολές Ανωτάτων Ιδρυμάτων και βέβαια με το Υπουργείο Πολιτισμού σαν εποπτεύων Φορέας. A Η φ Δ. Η Α.Ε. υλοποιεί με συστηματικό πλέον τρόπο μια σειρά μορφωτικές παρεμβάσεις. Οι παρεμβάσεις αυτές έχουν διπλό χαρακτήρα και μπορούν πλέον με την βοήθεια των ΤΠΕ να απευθύνονται σε ένα γενικότερο κοινό. Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. (RFP-YP2_P31_AE.docx) Σελίδα 18 από 117

19 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Οι ψηφιακές δράσεις βασίζονται στα αποτελέσματα του προγράμματος ψηφιοποίησης που υλοποιήθηκε το στο πλαίσιο της πρόσκλησης 65 και πρόσκλησης 172 του ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας, χρησιμοποιώντας νέες καινοτόμες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Το έργο της ηλεκτρονικής παρουσίασης του έργου της Εταιρείας «Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση τμήματος του φωτογραφικού και ανασκαφικού αρχείου της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας» το οποίο ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2008 και για την οποία η Εταιρεία τιμήθηκε από την Γραμματεία της «Κοινωνίας της Πληροφορίας». Η «Σχολή Διδασκαλίας της Ιστορίας της Τέχνης», το 2009, λειτούργησε για δέκατη ένατη χρονιά. Τα 17 δίωρα μαθήματα της περιόδου είχαν το γενικό τίτλο «Από το παλάτι του Κάδμου στο Ιερό της Αφαίας» και διδάχθηκαν από μέλη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, Έλληνες και Ξένους καθηγητές του Πανεπιστημίου και διακεκριμένους αρχαιολόγους. Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. (RFP-YP2_P31_AE.docx) Σελίδα 19 από 117

20 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A.2 Σ - - ί ί A.2.1 Σ Π φ Α έ Το παρόν Έργο εντάσσεται στη συνολική πράξη με τίτλο «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» με κωδικό ΟΠΣ , η οποία στοχεύει στην δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Κέντρου Παροχής Ψηφιακών Αρχαιολογικών Υπηρεσιών Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης, με την ανάπτυξη παράλληλα ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Το Φυσικό Αντικείμενο της πράξης συνίσταται στις ακόλουθες ενότητες εργασίας: 1. Συλλογή, οργάνωση των αρχαιολογικών πηγών, καταγραφή, επιστημονική τεκμηρίωση και κωδικοποίηση του αρχειακού υλικού και του περιεχομένου 2. Ψηφιοποίηση και επεξεργασία του περιεχομένου που διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή. 3. Μετάφραση του περιεχομένου σε τρεις γλώσσες. 4. Υλοποίηση του Κέντρου Παροχής Ψηφιακών Αρχαιολογικών Υπηρεσιών Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης και ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εφαρμογών 5. Ανοικτά δεδομένα και διαχείριση δικαιωμάτων 6. Δράσεις Δημοσιότητας των αποτελεσμάτων της πράξης και την ανάδειξη της συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7. Προμήθεια εξοπλισμού A.2.2 Σ φέ Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία διαθέτει πλήθος ερευνών και λοιπών πηγών πληροφόρησης (ερευνητικών, βιβλιογραφικών, νομικών),. Επίσης, διαχειρίζεται το εξαιρετικής σημασίας Ιστορικό Αρχείο της. Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη και το Ιστορικό Αρχείο της, αν και αποτελούν κρίσιμες πηγές πληροφόρησης και ενημέρωσης, έχουν μειωμένα χαρακτηριστικά εξωστρέφειας και διάχυσης. Επιπλέον, η ύπαρξη πληθώρας ερευνών, μελετών, που αφορούν σε θέματα αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος, καθώς και η διασπορά τους σε μεγάλο αριθμό φορέων και οργανισμών, δυσκολεύει ιδιαίτερα την αποτελεσματική διαθεσιμότητά τους τόσο στον απλό πολίτη όσο και στον εξειδικευμένο ερευνητή. Είναι επιτακτική η ψηφιακή ολοκλήρωση (integration), η οργάνωση και ο εμπλουτισμός όλου αυτού του υλικού ώστε να καταστεί δυνατή η ενιαία αναζήτηση και η εύκολη πρόσβαση κάθε ενδιαφερόμενου. Σήμερα, στις περισσότερες των περιπτώσεων η ανεύρεση υλικού σχετικού απαιτεί πολλά βήματα: για κάθε κατηγορία υλικού πρέπει κανείς να ξεκινήσει μια ξεχωριστή αναζήτηση στη πηγή του Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. (RFP-YP2_P31_AE.docx) Σελίδα 20 από 117

21 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ εφόσον τη γνωρίζει και να εντοπίσει το υλικό. Η διαδικασία αυτή είναι επίπονη και χρονοβόρα για τους εξειδικευμένους ερευνητές, ενώ είναι εντελώς αποθαρρυντική για τους απλούς πολίτες. Ως αποτέλεσμα, το υλικό αυτό, παρ ότι σε μεγάλο ποσοστό είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά, δεν αξιοποιείται στο βαθμό που επιτρέπει η σύγχρονη τεχνολογία. Κατά συνέπεια, υπάρχει σαφής ανάγκη για αναδιάρθρωση του τρόπου πρόσβασης στο υλικό που αφορά σε θέματα αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος. Θα πρέπει να επιτευχθεί η διάχυση των ανωτέρων πηγών πληροφόρησης και ενημέρωσης της εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, η υποστήριξη στη διαδικασία διαχείρισης και ενημέρωσής τους, καθώς και η παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών αναζήτησης και διαχείρισης πληροφόρησης από κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη. Η ψηφιακή ολοκλήρωση του υλικού των πηγών συνιστά επένδυση σε μια υποδομή που θα επιτρέψει μια σειρά από πρόσθετες υπηρεσίες για την περαιτέρω αξιοποίηση της πληροφορίας και διευκόλυνση των ενδιαφερομένων. Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία αποτελεί τον φυσικό φορέα μιας τέτοιας υποδομής. Φιλοδοξεί να φιλοξενήσει τη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη και το Ιστορικό Αρχείο για το ευρύ κοινό αλλά και για τον ειδικό μελετητή, ως πηγή προς κάθε είδος πληροφορίας σχετικής με θέματα αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος. Βασικοί ωφελούμενοι τις παρούσας πράξης αποτελούν οι πολίτες και οι επιστήμονες καθώς θα παρέχει ψηφιακές αρχαιολογικές υπηρεσίες με στόχο την ανάδειξη του Πολιτισμού της Χώρα μας. Η κοινότητα των χρηστών των υπηρεσιών περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα ομάδων που ασχολούνται ή εμπλέκονται με την Αρχαιολογία, όπως: η κοινότητα των αρχαιολόγων, η ευρύτερη ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, η «Commercial Archaeology», η εκπαιδευτική κοινότητα όλων των βαθμίδων, οι οργανισμοί πολιτιστικής κληρονομιάς, μουσεία και άλλοι πολιτιστικοί οργανισμοί, Δημόσιοι Φορείς, Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο τουριστικός τομέας, πολίτες που ενδιαφέρονται ή και εντρυφούν ερασιτεχνικά στην αρχαιολογία. Τα βασικά οφέλη της πράξης για τους ανωτέρω αποδέκτες είναι τα ακόλουθα: 1. Α,, φ ί, ί : Πρόσβαση σε ένα σύστημα διαχείρισης ψηφιακών αρχαιολογικών συλλογών και δεδομένων προσανατολισμένων σε διαφορετικού υπόβαθρου αρχεία ανασκαφών και συσχετιζόμενων μελετών, που καλύπτουν γεωγραφικά όλη την χώρα και χρονολογικά όλες τις ιστορικές περιόδους και προσφέρουν σύνθετες αναζητήσεις 2. Α, ί φ ί ί, Τ Π φ Α ί, ί : Καλύτερη γνώση του αρχαιολογικού περιβάλλοντος, των ανασκαφικών θέσεων, της στρωματογραφίας, του χώρου, της ιστορίας μιας περιοχής Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. (RFP-YP2_P31_AE.docx) Σελίδα 21 από 117

22 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 3. Δ φ ί, : Διαδραστικές εφαρμογές που επιτρέπουν την παρακολούθηση από τον υπολογιστή της εξέλιξης των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών, βελτιώνοντας την οργάνωση και διαχείριση τους 4. Δ ί φ ί : Αναζήτηση αρχαιολογικών δεδομένων για τις ανάγκες που προκύπτουν από την εκτέλεση δημοσίων έργων 5. Δ ί φ ί, ί : Σχεδιασμός τουριστικών θεματικών διαδρομών σε συνδυασμό με αρχαιολογικά δρώμενα 6. : Παιδαγωγικές διαδραστικές εφαρμογές, πχ εικονικές επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, για μαθητές 7. Α, φ έ, έ : On line επιστημονική και επιχειρησιακή εκπαίδευση αρχαιολόγων και επιστημόνων, καθώς και θεματικά σεμινάρια για σπουδαστές και φοιτητές, σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς φορείς 8., φ ί, ί ί, ί : Αμφίδρομη επικοινωνία φορέων, αρχαιολογικής και επιστημονικής κοινότητας με την δημιουργία του πρώτου κοινωνικού δικτύου στην αρχαιολογία 9. ύ : εμβάθυνση γνώσεων, προοδευτική ανακάλυψη με ελκυστικό τρόπο του έργου της αρχαιολογίας με εργαλεία ανάγνωσης, γλωσσάρια, χάρτες, σύνδεση χρονικών περιόδων με αρχαιολογικούς τόπους και ευρήματα. A.2.3 Σ Βασικοί στόχοι του παρόντος έργου είναι οι εξής: - Στο παρόν έργο θα πραγματοποιηθεί η ψηφιοποίηση του υλικού που περιγράφεται στην ενότητα A.3.1 Αναλυτική Περιγραφή Αντικειμένου του Έργου. Η ψηφιοποίηση θα ακολουθεί όλα τα διεθνή πρότυπα και καλές πρακτικές έτσι ώστε να καλυφθούν όχι μόνο οι τρέχουσες ανάγκες του φορέα αλλά και οι μελλοντικές. Στόχος είναι η υψηλή ποιότητα ψηφιοποίησης έτσι ώστε να αποφευχθεί στο μέλλον η επανάληψη της ψηφιοποίησης για το ίδιο υλικό. Μετά την καταγραφή του υλικού και πριν την διαδικασία της ψηφιοποίησης, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας συνοπτικός οδηγός καλής χρήσης του υλικού έτσι ώστε να αποφευχθεί η κακή μεταχείριση του από το προσωπικό που θα αναλάβει την ψηφιοποίηση. Ενδείκνυται επίσης, η χρήση εξειδικευμένου προσωπικού (όπως βιβλιοθηκονόμοι / αρχειονόμοι) το οποίο κατανοεί τα προβλήματα τα οποία μπορεί να ανακύψουν. Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. (RFP-YP2_P31_AE.docx) Σελίδα 22 από 117

23 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ - Η διαδικασία της ψηφιοποίησης περιλαμβάνει επί το πλείστον βιβλία αλλά αναλυτικότερα οι εργασίες είναι: - Ψηφιοποίηση βιβλίων, εγγράφων με χρήση book scanner υψηλής ποιότητας. - Ψηφιοποίηση διαφανειών (slides) με σκάνερ μεγάλου τονικού εύρους και υψηλής ανάλυσης. - Φωτογράφιση όπου απαιτείται (π.χ. χάρτες) - Ψηφιοποίηση φωτογραφιών με ειδικό σκάνερ υψηλής ποιότητας και ανάλυσης. Α.2.4 Κ ί ί. Ως κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας για το εν λόγω έργο κρίνονται οι ακόλουθοι: Η ορθή και χωρίς λάθη ψηφιοποίηση του πολιτισμικού υλικού της Αναθέτουσας Αρχής Η πλήρης (όπου είναι δυνατόν) τυποποίηση - αυτοματοποίηση των διαδικασιών υπηρεσιών της Αναθέτουσας Αρχής προς τους ενδιαφερόμενους ώστε να είναι πλήρως αποτελεσματική η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση τους και η διάθεση του ηλεκτρονικού πολιτισμικού υλικού που θα ψηφιοποιηθεί σε αυτούς. Η συστηματική καταγραφή και ανάλυση των απαιτήσεων (και διαλειτουργικότητας) των νέων συστημάτων και η δημιουργία ενός μηχανισμού που να καλύπτει κατά το δυνατόν το σύνολο ή σημαντικό ποσοστό των διαφόρων περιπτώσεων. Η εξασφάλιση του ότι η επιλεγόμενες λύσεις και το σύνολο των εφαρμογών & ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν, μπορούν εύκολα να επεκταθούν αλλά και να προσαρμοστούν σε ειδικές απαιτήσεις έτσι ώστε να είναι σε θέση να καλύψουν μελλοντικές ανάγκες ή αλλαγές του περιβάλλοντος. Η άρτια εκπαίδευση των χρηστών και διαχειριστών του συνολικού συστήματος, των οποίων ο ρόλος θα είναι καθοριστικός για τη μελλοντική επιτυχή λειτουργία του συστήματος. Η αποδοχή των συστημάτων από τους τελικούς εσωτερικούς χρήστες και η αποτελεσματική χρήση αυτών καθ όλη τη διάρκεια του έργου και κατόπιν αυτής. Η αποτελεσματική προώθηση των νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στις ομάδες στόχους της Αναθέτουσας Αρχής, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως όλες οι παρεχόμενες λειτουργίες, και να αποτελέσει ένα βασικό εργαλείο πληροφόρησης σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η παροχή ολοκληρωμένης & ποιοτικής τεχνικής υποστήριξης σύμφωνα με το πλαίσιο που οριοθετείται από τις τεχνικές προδιαγραφές που παρέχονται στην παρούσα προκήρυξη. A.3 Α ί A.3.1 Α Π φ Α έ Αντικείμενο του έργου είναι η ψηφιοποίηση τμήματος των συλλογών της Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρείας. Μέσω του Υποέργου 2: με τίτλο «Ψηφιοποίηση και επεξεργασία Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. (RFP-YP2_P31_AE.docx) Σελίδα 23 από 117

24 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ περιεχομένου» θα υλοποιηθεί η ψηφιοποίηση και η επεξεργασία του συνόλου του ανωτέρω επιλεγμένου υλικού σύμφωνα με σαφώς ορισμένες προδιαγραφές ανάλογα με το είδος και τη μορφή του τεκμηρίου, καθώς και την ποιότητα του χαρτιού για κάθε έντυπο τεκμήριο του αρχείου Η ψηφιοποίηση θα ακολουθεί όλα τα διεθνή πρότυπα και καλές πρακτικές έτσι ώστε να καλυφθούν όχι μόνο οι τρέχουσες ανάγκες του φορέα αλλά και οι μελλοντικές. Στόχος είναι η υψηλή ποιότητα ψηφιοποίησης έτσι ώστε να αποφευχθεί στο μέλλον η επανάληψη της ψηφιοποίησης για το ίδιο υλικό. Μετά την καταγραφή του υλικού και πριν την διαδικασία της ψηφιοποίησης, συντάσσεται συνοπτικός οδηγός καλής χρήσης του υλικού έτσι ώστε να αποφευχθεί η κακή μεταχείριση του από το προσωπικό που θα αναλάβει την ψηφιοποίηση. Η διαδικασία της ψηφιοποίησης ενδεικτικά περιλαμβάνει: Ψηφιοποίηση βιβλίων, εγγράφων με χρήση book scanner υψηλής ποιότητας. Ψηφιοποίηση διαφανειών (slides) με σκάνερ μεγάλου τονικού εύρους και υψηλής ανάλυσης. Ψηφιακή Φωτογράφιση όπου απαιτείται (π.χ. χάρτες) Ψηφιοποίηση φωτογραφιών με ειδικό σκάνερ υψηλής ποιότητας και ανάλυσης. Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τη ψηφιοποίηση των ακόλουθων τεκμηρίων με κατάλληλες συσκευές ψηφιοποίησης και μέσα ανάλογα της φυσικής τους κατάστασης ώστε τα πρωτότυπα να μην υποστούν την παραμικρή αλλοίωση ή ταλαιπωρία κατά την διαδικασία ψηφιοποίησης. Ο ί θ ύ β ί ί θ ψ φ θ ύ θ ύ. Ο έ θ ί θ φέ Πί 2 ί ί. έ ξ έ ί ( 5%) ύ ύψ ί Υ έ 1 : «Σ, ώ ύ ύ, ί, φ» ξ «Αθ Α ί, Ο έ Ψ φ έ Υ ί» ΟΠΣ Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. (RFP-YP2_P31_AE.docx) Σελίδα 24 από 117

25 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Το υλικό που θα ψηφιοποιηθεί δεν υπόκειται σε περιορισμούς πνευματικών δικαιωμάτων.??? Η επιλογή των συσκευών ψηφιοποίησης από την πλευρά του Αναδόχου πρέπει να έχει την αποδοχή της Αναθέτουσας Αρχής. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι η δημιουργία μιας Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. (RFP-YP2_P31_AE.docx) Σελίδα 25 από 117

26 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ολοκληρωμένης ψηφιακής βιβλιοθήκης και βάσης δεδομένων με τα τεκμήρια της Αναθέτουσας Αρχής τα οποία θα είναι κατά το δυνατόν πιστή αποτύπωση των πρωτοτύπων. Κατά την ψηφιοποίηση, κάθε τεκμήριο θα αναπαράγεται ψηφιακά διατηρώντας ακριβώς την ίδια εμφάνιση και διάσταση με το πρωτότυπο τεκμήριο, το δε ψηφιακό αρχείο θα αποκτά ένα μοναδικό ψηφιακό ταυτοποίησης και θα ταξινομείται σύμφωνα με τα κριτήρια και το χαρακτηρισμό του αρχείου που θα προκύπτει σε συνδυασμό με την διαδικασία της επιστημονικής τεκμηρίωσης. Λόγω της σπανιότητας του υλικού απαιτείται και η μικροφωτογράφηση του έντυπου υλικού. Τα ψηφιακά αρχεία θα αποθηκευτούν με τις ακόλουθες προδιαγραφές : Πρωτότυπο αντικείμενο Ελάχιστη ανάλυση Χρωματικό βάθος Φωτοτυπημένο (ασπρόμαυρο) Εντυπο (ασπρόμαυρο) υλικό υλικό dpi 8 bit γκρι 400 dpi ή 4000 pixels στη μεγαλύτερη διάσταση 8 bit γκρι Εντυπο υλικό (έγχρωμο) 400 dpi ή 4000 pixels στη μεγαλύτερη διάσταση 24 bit Χάρτες και γραφικά (ασπρόμαυρα) Χάρτες και γραφικά (έγχρωμα) 300 dpi ή 4000 pixels στη μεγαλύτερη διάσταση 8 bit γκρι 300 dpi ή 4000 pixels στη μεγαλύτερη διάσταση 24 bit Φωτογραφίες (ασπρόμαυρες) 600 dpi ή 5000 pixels στη μεγαλύτερη διάσταση 8 bit γκρι Φωτογραφίες (έγχρωμες) 600 dpi ή 5000 pixels στη μεγαλύτερη διάσταση 24 bit Έργα τέχνης(ασπρόμαυρα) 600 dpi ή 5000 pixels στη μεγαλύτερη διάσταση 8 bit γκρι Έργα τέχνης, υφάσματα (έγχρωμα) 600 dpi ή 5000 pixels στη μεγαλύτερη διάσταση 24 bit 35mm slides, αρνητικά κλπ (ασπρόμαυρα) 35mm slides, αρνητικά κλπ (έγχρωμα) 6cm X 6cm slides (ασπρόμαυρα) 6cm X 6cm slides (έγχρωμα) Slides ή πλάκες από γυαλί (ασπρόμαυρα) 2400 dpi 8 bit γκρι 2400 dpi 24 bit 2000 dpi 8 bit γκρι 2000 dpi 24 bit 600 dpi 8 bit γκρι Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. (RFP-YP2_P31_AE.docx) Σελίδα 26 από 117

27 Α ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Οι εργασίες ψηφιοποίησης που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά στους χώρους που θα διαθέσει για το σκοπό αυτό η Αναθέτουσα Αρχή. A Γ ί Το αρχειακό υλικό θα ψηφιοποιηθεί και θα μικροφωτογραφηθεί σύμφωνα με τις αρχειακές προδιαγραφές που περιγράφονται παρακάτω. Το προς ψηφιοποίηση και μικροφωτογράφηση αρχειακό υλικό ευρίσκεται σε χώρους της Αναθέτουσας αρχής. Λόγω της παλαιότητας, σπανιότητας, του είδους και των χαρακτηριστικών των τεκμηρίων, ιδιαίτερη σημασία ως προς την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, θα δοθεί στις διαδικασίες και την μεθοδολογία υλοποίησης του έργου από πλευράς Αναδόχου για την ελαχιστοποίηση της καταπόνησης του αρχειακού υλικού. Ειδικότερα, κατά την ψηφιοποίηση, κάθε ψηφιακό αρχείο που θα παράγεται, θα αποκτά έναν μοναδικό ψηφιακό κωδικό ταυτοποίησης και θα ταξινομείται σύμφωνα με τα κριτήρια και τον χαρακτηρισμό του αρχείου που θα προκύψει από το Υποέργου 1: «Συλλογή, οργάνωση πηγών και αρχειακού υλικού, τεκμηρίωση, μετάφραση» της πράξης «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες». Λόγω της σπανιότητας του υλικού απαιτείται και η μικροφωτογράφηση του έντυπου υλικού. Η ψηφιοποίηση του υλικού θα είναι grayscale (8 bit) ή έγχρωμη (24 bit) σε, ανάλογα με τις απαιτήσεις αναγνωσιμότητας των τεκμηρίων υλικού ενώ η μικροφωτογράφηση ασπρόμαυρη και θα γίνεται κατευθείαν σε μικροφίλμ υψηλών αρχειακών προδιαγραφών (silver halide). Τα ψηφιακά αρχεία του εντύπου υλικού θα αποθηκευτούν σε πλήρες μέγεθος, χωρίς καμία συμπίεση, σε ανάλυση 400 dpi. Για το σύνολο του ψηφιοποιημένου υλικού θα πρέπει να δημιουργηθούν επίσης συμπιεσμένα αρχεία και αρχεία προεπισκόπησης. Στο υλικό θα ενσωματωθεί και ειδικό φ που θα παραδοθεί στον ανάδοχο από την αναθέτουσα αρχή. Για την κατηγορία του υλικού που αφορά τα βιβλία και τα επιστημονικά περιοδικά ( περίπου σελίδες αρχειακού υλικού), αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου η μετατροπή τους σε μορφότυπο PDF. Το συγκεκριμένο παραδοτέο θα παραδοθεί σε μορφή «Image PDF with hidden text» που επιτρέπει την αναζήτηση και επιλογή κειμένου σε ξεχωριστό αρχείο PDF, το οποίο συντίθεται από τις σαρωμένες εικόνες και το κείμενο που προκύπτει από το OCR. Απαιτείται «αδιόρθωτο», όπως ονομάζεται, OCR για κείμενα Νέων Ελληνικών και άλλων διαδεδομένων γλωσσών εφόσον πρόκειται για ξενόγλωσσο υλικό. Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. (RFP-YP2_P31_AE.docx) Σελίδα 27 από 117

Δ ξ Π ( ί ) Δ ύ Υ έ 6: «Π θ ξ ύ» Π ξ : «Αθ Α ί, Ο έ Ψ φ έ Υ ί»

Δ ξ Π ( ί ) Δ ύ Υ έ 6: «Π θ ξ ύ» Π ξ : «Αθ Α ί, Ο έ Ψ φ έ Υ ί» Δ ξ Π ( ί ) Δ ύ Υ έ 6: «Π θ ξ ύ» Π ξ : «Αθ Α ί, Ο έ Ψ φ έ Υ ί» Κ. ΟΠΣ: 374135 Π : Ψ φ Σύ Π ϋ : CPV: 93.000,00 ( β έ ΦΠΑ) 75.609,76 ( ί ΦΠΑ) 30237300-Π θ ώ ώ. 30216110-0 Σ έ έ φ. Κ Α θ : Η έ φέ ψ φ Η ί

Διαβάστε περισσότερα

Δ ξ Π Δ ύ Υ έ 5: «Δ Δ» Π ξ : «Αθ Α ί, Ο έ Ψ φ έ Υ ί»

Δ ξ Π Δ ύ Υ έ 5: «Δ Δ» Π ξ : «Αθ Α ί, Ο έ Ψ φ έ Υ ί» Δ ξ Π Δ ύ Υ έ 5: «Δ Δ» Π ξ : «Αθ Α ί, Ο έ Ψ φ έ Υ ί» Κ. ΟΠΣ: 374135 Π : Ψ φ Σύ Π ϋ : 26.000,00 ( β έ ΦΠΑ) 21.138,21 ( ί ΦΠΑ) CPV: 79341100, 79341400, 79342000, 79342200, 79341000. Κ Α θ : Η έ φέ ψ φ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες»

Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Σχεδιασμός και υλοποίηση Κέντρου Παροχής Διαδραστικών Ψηφιακών αρχαιολογικών Υπηρεσιών και ανάπτυξη εφαρμογών» της Πράξης: «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Δ ξ Δ ύ : «Ψ φ ί έ» Π ξ :

Δ ξ Δ ύ : «Ψ φ ί έ» Π ξ : Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση Περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» με κωδικό ΟΠΣ: 374043. Δ ξ Δ ύ : «Ψ φ ί έ» Π ξ : «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ Γ ΝΝΑΔ ΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

30% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο

30% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Υποέργο 1: «Κωδικοποίηση νομοθετικής και κανονιστικής ύλης που αφορά στο ΑΣΕΠ» Και Υποέργο 2: «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Εφαρμογής για την Οργάνωση, Επεξεργασία και Διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

για το Έργο 532.713,00 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 433.100,00 (χωρίς ΦΠΑ) 799.069,50 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 649.650,00 (χωρίς ΦΠΑ)

για το Έργο 532.713,00 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 433.100,00 (χωρίς ΦΠΑ) 799.069,50 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 649.650,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Υποέργο 1: «Κωδικοποίηση Τουριστικής Νομοθεσίας», Υποέργο 2: «Ανάπτυξη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τη δημοσίευση στο διαδίκτυο της Τουριστικής Νομοθεσίας» και Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ EKT / EIE: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ EKT / NHR: NATIONAL DOCUMENTATION CENTRE / NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. Ανοικτού Διαγωνισμού. για το Έργο

Διακήρυξη. Ανοικτού Διαγωνισμού. για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Παραμετροποίηση ΠΣ Νομαρχιών για την λειτουργία του στις Περιφέρειες & στους Δήμους Λειτουργική Περιοχή Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου» του Υποέργου 1 της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Οριζόντια υποστηρικτικά εργαλεία για διαχείριση υπηρεσιών και ασφάλειας» ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ EKT / EIE: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ EKT

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο. «Εικονικό Εκπαιδευτικό Μουσείο Όπερας & Εκπαιδευτικά Προγράμματα για την Όπερα με χρήση ΤΠΕ»

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο. «Εικονικό Εκπαιδευτικό Μουσείο Όπερας & Εκπαιδευτικά Προγράμματα για την Όπερα με χρήση ΤΠΕ» Σελ.1 / 170 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (80%) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (20%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ψηφιακή Σύγκλιση. Προϋπολογισμός: (περιλαμβανομένου ΦΠΑ, χωρίς υπηρεσίες συντήρησης) 215.250,00

Κωδ. ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ψηφιακή Σύγκλιση. Προϋπολογισμός: (περιλαμβανομένου ΦΠΑ, χωρίς υπηρεσίες συντήρησης) 215.250,00 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Πληροφοριακό Σύστημα για τη διαχείριση σχέσεων και την αποτελεσματικότερη προώθηση επενδυτικών ευκαιριών στην Επενδυτική Κοινότητα» Κωδ. ΟΠΣ: Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τα χ.δ/νση : Πανεπιστημίου 254 (Β' κτίριο Intracom) Ταχ.Κώδικας : 261 10 Πληροφορίες : Ν. Νταλαχάνης Τηλέφωνο : 2613-613.136

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού. για το Έργο

Διακήρυξη. Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού. για το Έργο Διακήρυξη Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Ψηφιοποίηση της Βιβλιοθήκης της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.)» Κωδικός ΟΠΣ: Κωδικοί CPV: Προϋπολογισμός: (περιλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων» Αναθέτουσα Αρχή: Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ

«ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού Υλικού»

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού Υλικού» Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού Υλικού» Αριθ. Πρωτ. 275/05.02.2015 Προϋπολογισμός: (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 30.000,00 Κωδικοί ΟΠΣ: 451735, 451736, 451737 CPV: Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Ψηφιοποίηση της Βιβλιοθήκης της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.) Αναθέτουσα Αρχή: Ένωσις Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού. για το Έργο. «Εφαρμογή Επιχειρησιακού Μοντέλου Λειτουργίας Συστημάτων Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού. για το Έργο. «Εφαρμογή Επιχειρησιακού Μοντέλου Λειτουργίας Συστημάτων Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Εφαρμογή Επιχειρησιακού Μοντέλου Λειτουργίας Συστημάτων Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: Κριτήριο ανάθεσης: Διάρκεια: Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ανάδειξη & Προβολή Πολιτιστικού Ψηφιακού Περιεχομένου με τη Χρήση Σύγχρονων Εφαρμογών και Εργαλείων ΤΠΕ» Αναθέτουσα Αρχή : Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

10/2014 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Έργο

10/2014 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Το Ψηφιακό Θεμέλιο του Παντείου Πανεπιστήμιου Ηλεκτρονική διαχείριση της καθημερινής λειτουργίας και παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών μίας στάσης προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Δικαστικού Χαρακτήρα»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Δικαστικού Χαρακτήρα» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Κωδικός Πράξης: (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ) Προϋπολογισμός: (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔHΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Αριθ. Πρωτ: 28291 Ταχ. Δ/νση : Γρ.Λαμπράκη 231 Πληροφορίες : Παπαμιχαλόπουλος Αλ - Φαρμακόρης Ευαγ Τηλ : 2104990455-4 Fax : 2104976840 e-mail : projects@korydallos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου 22, 106 72 - Αθήνα, Τηλ.: 210 3609 689,, Fax: 210 3644 996 E-mail: archetai@otenet.gr.

Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου 22, 106 72 - Αθήνα, Τηλ.: 210 3609 689,, Fax: 210 3644 996 E-mail: archetai@otenet.gr. Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου 22, 106 72 - Αθήνα, Τηλ.: 210 3609 689,, Fax: 210 3644 996 E-mail: archetai@otenet.gr Έργο Γ ΚΠΣ: ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.1/2015(αρ.πρ.1093/16-01-2015) Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

ΑΡ.1/2015(αρ.πρ.1093/16-01-2015) Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ.1/2015(αρ.πρ.1093/16-01-2015) Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες ψηφιοποίησης ιστορικού αρχείου: Τεκμηρίωση, κανονικοποίηση συσχέτιση φακέλου ασθενή με το ηλεκτρονικό μητρώο

Διαβάστε περισσότερα