Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 3/2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 3/2013"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ:Σ. Μαλινδρέτος Τηλ: Φαξ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 3/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ) για ένα έτος με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2323/95 (Φ.Ε.Κ. 145/Α/95) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις». 2. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 256 / ), όπως ισχύει σήμερα. 3. Του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 81 / ), όπως ισχύει σήμερα. 4. Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» 5. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007). 6. Την υπ αρ / Απόφαση ΕΚΑΠΤΥ περί «Έγκρισης Τεχνικών Προδιαγραφών ΠΠΥΥ 2011» 7. Την υπ αρ. 17 η Συν/ Απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας περί «Έγκρισης Τεχνικών Προδιαγραφών ΠΠΥΥ 2011» 8. Την υπ αρ. 23 η Συν/ Απόφαση τροποποίησης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας περί «τροποποίησης τύπου διαγωνισμού» 9. Την υπ αρ / Απόφαση της Διοικήτριας του Ε.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ αναφορικά με την διενέργεια των διαγωνισμών ΠΠΠΥ Την υπ αρ. 21/ απόφαση ΔΣ περί της έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών. 1

2 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε 1. Πρόχειρο Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή προϋπολογισθείσας δαπάνης ,7 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ). 2. ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) στο Ισόγειο του Νοσοκομείου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έως και Δευτέρα 25/02/2013 στις 14:30 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γραφείο Προμηθειών στον 1 ο όροφο του Νοσοκομείου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τρίτη 26/02/ :00 Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. 3. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εξήντα μέρες (60), προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ i. Τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία της προσφοράς θα τοποθετηθούν σε έναν φάκελο με σαφή τα βασικά στοιχεία του Διαγωνισμού, θα υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα που θα φέρουν την υπογραφή του προσφέροντα ή του νόμιμου εκπροσώπου του σε κάθε σελίδα τους και θα ανοίγονται ταυτόχρονα κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σημειώνεται ότι η οικονομική προσφορά θα πρέπει να κατατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή και συγκεκριμένα με επιπλέον στήλη στον Πίνακα Ζητουμένων Ειδών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ (χωρίς άλλη τροποποίηση στη μορφή του Πίνακα), όπου θα εμφανίζεται η τιμή ανά μονάδα μέτρησης, ώστε να είναι δυνατή η κατ είδος οικονομική αξιολόγηση της τιμής ανά μονάδα μέτρησης. ii. Οι προσφορές και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα συντάσσονται υποχρεωτικά στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. iii. Επισύναψη πίνακα Παρατηρητηρίου Τιμών, όπου για κάθε προσφερόμενο είδος να αναφέρεται ο αύξων αριθμός του είδους που είναι καταχωρημένο στο παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ και η τιμή αυτού. 5. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Θα απαιτηθεί για την υπογραφή της σύμβασης η προσκόμιση εγγύησης καλής εκτέλεσης στο ύψος του 10% της συνολικής αξίας των κατακυρωθέντων ειδών (προ ΦΠΑ). 6. ΤΡΟΠΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με τις ανάγκες και τις παραγγελίες του Διαχειριστικού Τμήματος. 2

3 Σημειώνεται ότι όσον αφορά την παράδοση των υλικών απαιτείται η αναγραφή Barcode στην ατομική συσκευασία του είδους και όπου αυτό δεν είναι δυνατό, στο εξωτερικό περίβλημα της ομαδικής συσκευασίας. 7. ΔΕΙΓΜΑΤΑ Δείγματα ανά είδος απαραίτητα. ΑΔΑ: ΒΕΥΥ4690ΩΖ-ΧΩ0 8. ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 8.1. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από το Νοσοκομείο, με βάση τη συσκευασία, την περιγραφή και την τιμή των ειδών, όπως αυτά θα προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική του προσφορά Η πληρωμή θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε, μετά τηv οριστική παραλαβή των ειδών (άρθρο 35 παρ. 1α Κ.Π.Δ.) και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ ( ), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007) και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.) Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία εκάστης τμηματικής οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο προμηθευτής εκδώσει τιμολόγιο πώλησης δελτίο αποστολής ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο των προϊόντων, η ως άνω προθεσμία υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α 138/ ) και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του προμηθευτή, με επιτόκιο που ισούται με το άθροισμα του επιτοκίου που εφαρμόζεται για τις κύριες πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (επιτόκιο αναφοράς) προσαυξημένο κατά δύο (2,00) ποσοστιαίες μονάδες (περιθώριο) Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.). 8.7 Ο προμηθευτής βαρύνεται με τη δαπάνη χαρτοσήμανσης της σύμβασης, καθώς και με τις νόμιμες κρατήσεις επί του τιμήματος των ειδών. 3

4 8.7.1 Οι κρατήσεις που διενεργούνται είναι οι ακόλουθες: 1. Μ.Τ.Π.Υ 1,5% 2. ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2% επί Μ.Τ.Π.Υ 3. ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20% επι ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Μ.Τ.Π.Υ 4. ΥΠΕΡ ΨΥΧ.ΥΓΕΙΑΣ 2% 5.ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4% ΑΔΑ: ΒΕΥΥ4690ΩΖ-ΧΩ0 9. ΑΥΞΟΜΟΙΩΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Σημειώνεται ότι κατά την κατακύρωση δύναται η υπηρεσία για διαγωνισμούς έως να αύξηση την ποσότητα έως και 30% και να τη μειώσει έως 50%. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΕΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ 4

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ A/ A ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ (ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ε/ΙΔΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣ ΟΤΗ ΤΑ Μ/Μ ΣΥΝΟΛΙΚ Η ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΠΟΣΟ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 1α ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ 1/2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΑΑΠΣ ΤΕΜ % 146,28 782,28 1β ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ 3/4 ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΑΑΠΣ ΤΕΜ 951,5 23% 218, ,35 2 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ (ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ) ΔΑΑΠΣ ΤΕΜ 394,5 23% 90,74 485,24 3 ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ (ΑΜΠΟΥΛΕΣ) ΔΑΑΠΣ ΤΕΜ % 841,8 4501,8 4α ΡΟΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΙ 75 ΧΙΛ ΔΑΑΠΣ ΡΟΛ 179,4 23% 41,26 220,66 4β " 100 ΧΙΛ ΔΑΑΠΣ ΡΟΛ % 56,12 300,12 4γ " 125 ΧΙΛ ΔΑΑΠΣ ΡΟΛ 1443,5 23% 332, ,51 4δ " 150 ΧΙΛ ΔΑΑΠΣ ΡΟΛ % 197,8 1057,8 4ε " 200 ΧΙΛ ΔΑΑΠΣ ΡΟΛ % 258, ,75 4ζ " 300 ΧΙΛ ΔΑΑΠΣ ΡΟΛ % 244, ,95 5

6 4η " 380 ΧΙΛ ΔΑΑΠΣ ΡΟΛ 211,2 23% 48,58 259,78 4θ " 420 ΧΙΛ ΔΑΑΠΣ ΡΟΛ % 67,85 362,85 5α ΣΑΚΚΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΓΙΑ ΥΓΡΟ ΚΛΙΒΑΝΟ 90Χ200 ΧΙΛ ΔΑΑΠΣ ΤΕΜ 235,5 23% 54,17 289,67 5β ΣΑΚΚΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΙ 90Χ230 ΧΙΛ ΔΑΑΠΣ ΤΕΜ 192,4 23% 44,25 236,65 5γ ΣΑΚΚΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΓΙΑ ΥΓΡΟ ΚΛΙΒΑΝΟ 130Χ270 ΧΙΛ ΔΑΑΠΣ ΤΕΜ % 101,2 541,2 5δ ΣΑΚΚΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΓΙΑ ΥΓΡΟ ΚΛΙΒΑΝΟ 200Χ350 ΧΙΛ ΔΑΑΠΣ ΤΕΜ % 407,1 2177,1 5ε ΣΑΚΚΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΓΙΑ ΥΓΡΟ ΚΛΙΒΑΝΟ 300Χ450 ΧΙΛ ΔΑΑΠΣ ΤΕΜ % 195, ,96 6α ΧΑΡΤΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΕΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΕ ΥΓΡΟ ΚΛΙΒΑΝΟ 75Χ75εκ ΔΑΑΠΣ ΤΕΜ % 216, ,66 6β ΧΑΡΤΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΕΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΕ ΥΓΡΟ ΚΛΙΒΑΝΟ 120Χ120εκ ΔΑΑΠΣ ΤΕΜ % γ ΧΑΡΤΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΕΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΕ ΥΓΡΟ ΚΛΙΒΑΝΟ 120Χ140εκ ΔΑΑΠΣ ΤΕΜ % 547,4 2927,4 7α ΧΑΡΤΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΔΙΣΚΩΝ 30Χ25 εκ ΔΑΑΠΣ ΤΕΜ % 51,06 273,06 7β ΧΑΡΤΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΔΙΣΚΩΝ 30Χ50 εκ ΔΑΑΠΣ Α ΤΕΜ % 67,62 361,62 6

7 8α ΦΙΛΤΡΑ ΧΑΡΤΙΝΑ Μ.Χ. ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΟΥΤΙΑ (CONTAINERS) ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΧΩΡΙΣ ΟΠΕΣ 23Χ23εκ ΑΔΑ: ΒΕΥΥ4690ΩΖ-ΧΩ0 ΔΑΑΠΣ ΤΕΜ % 104,65 559,65 8β ΦΙΛΤΡΑ ΧΑΡΤΙΝΑ Μ.Χ. ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΟΥΤΙΑ (CONTAINERS) ΣΤΡΟΓΓ. 19εκ ΔΑΑΠΣ 0Α ΤΕΜ % 82,57 441,57 9 ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΑΧΕΙ ΤΕΜ % 134,78 720,78 9α ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ)2Χ5,2 εκ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΔΑΧΕΙ ΤΕΜ % 101,2 541,2 ΔΑΑΠΣ ΤΕΜ 66,4 23% 15,27 81,67 ΔΑΑΠΣ ΤΕΜ % 32,2 172,2 12 ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 12α " 3χιλ Χ 7,5μ SUPER FINE ΔΑΑΠΣ ΤΕΜ 154,95 23% 35,64 190,59 12β " 3χιλ Χ 7,5μ SUPER BRUSH ΔΑΑΠΣ ΤΕΜ 183,15 23% 42,12 225,27 12γ " 6χιλ Χ 7,5μ SUPER FINE ΔΑΑΠΣ ΤΕΜ % 37,26 199,26 12δ " 6χιλ Χ 7,5μ SUPER BRUSH ΔΑΑΠΣ ΤΕΜ 197,25 23% 45,37 242,62 ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 7

8 13 ΚΑΣΣΕΤΑ STERRAD ΔΑΑΠΣ ΤΕΜ % 1876, ,8 14 ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΕΣΩΤ ΧΡΗΣΗ) ΛΟΥΡΙΔΑ ΔΑΑΠΣ ΤΕΜ 410,2 23% 94,35 504,55 15 ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΡΟΛΛΟ ΤΑΙΝΙΑ) ΔΑΑΠΣ ΤΕΜ % 36,8 196,8 16 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (ΑΜΠΟΥΛΕΣ) ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΔΑΑΠΣ ΤΕΜ % 542,8 2902,8 17α ΡΟΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΔΑΑΠΣ 039 ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ(ΑΜΠΟΥΛΕΣ) ΔΙΑΣΤ 20 ΡΟΛ 673,2 23% 154,84 828,04 75Χ70 ΜΜ 17β " 100Χ70 ΜΜ ΔΑΑΠΣ ΡΟΛ 673,2 23% 154,84 828,04 17γ " 150Χ70 ΜΜ ΔΑΑΠΣ ΡΟΛ 638,571 23% 146,87 785,441 17δ " 200Χ70 ΜΜ ΔΑΑΠΣ ΡΟΛ 1128,57 23% 259, ,14 17ε " 350Χ70 ΜΜ ΔΑΑΠΣ ΡΟΛ 670,92 23% 154,31 825,23 18 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΔΑΑΠΣ ΡΟΛ % 510,6 2730,6 19 ΧΑΡΤΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΕΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΔΑΑΠΣ ΤΕΜ % 37,03 198,03 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 39192,4 9014, ,7 8

9 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ) 1α. ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ½ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1β. ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ¾ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1. Να είναι σε ρόλους για εξωτερική χρήση 2. Να αναγράφεται σε κάθε ταινία (ρολό) το είδος του αποστειρωτικού μέσου, για το οποίο προορίζεται 3. Να φέρει στην επάνω επιφάνεια ενδεικτικά σημεία αποστείρωσης (χημική μελάνη). Η ένδειξη μετά τον κύκλο αποστείρωσης να είναι ολοκληρωτική και εμφανής. Η χημική μελάνη να μην είναι τοξική. 4. Να είναι απολύτως αυτοκόλλητη και σε ατομική συσκευασία ανά τεμάχιο για την προστασία της κόλλας και την ασφαλέστερη αποθήκευσή της. Κατάλληλη για χρήση σε ιματισμό, μέταλλο, χαρτί και γυαλί (να προσφέρεται μια ταινία κατάλληλη για όλα τα παραπάνω υλικά). Να αφαιρείται εύκολα χωρίς να αφήνει υπολείμματα στο ρολό, καθώς και στα υλικά που χρησιμοποιείται. 5. Να μην αποκολλάται κατά τη διάρκεια της αποστείρωσης από τα αντικείμενα, στα οποία είναι τοποθετημένη. 6. Να αναγράφεται σε κάθε τεμάχιο ευκρινώς η ημερομηνία λήξης. 7. Να υπάρχει έγκριση για το προϊόν από τον ΕΟΦ και την Ευρωπαϊκή Ένωση με την ένδειξη CE τυπωμένη σε κάθε συσκευασία. 8. Να κατατεθούν επαρκή δείγματα που αντιπροσωπεύουν τις τεχνικές προδιαγραφές των εταιρειών για την καλύτερη αξιολόγηση. 2. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ (ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ) Για εσωτερική χρήση 1. Να αναγράφεται σε κάθε δείκτη το είδος του αποστειρωτικού μέσου, για το οποίο προορίζεται 2. Η αλλαγή του χρώματος του δείκτη, κατά την αποστείρωση, πρέπει να είναι ολοκληρωτική και εμφανής, με εκτυπωμένο το χρώμα αλλαγής (χρώμα αναφοράς) πάνω στο δείκτη και να φέρει τη χημική μελάνη σε μεγάλη επιφάνεια του δείκτη 3. Να έχει μήκος τουλάχιστον 20 εκ. κατασκευασμένος από καλής ποιότητας υλικό με δυνατότητα κοπής του δείκτη για μικρά πακέτα, χωρίς καταστροφή των ενδείξεών του. 4. Η χημική μελάνη να μην είναι τοξική. 5. Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 6. Να υπάρχει έγκριση για το προϊόν από τον ΕΟΦ και την Ευρωπαϊκή Ένωση με την ένδειξη CE τυπωμένη σε κάθε συσκευασία. 7. Να κατατεθούν επαρκή δείγματα. 8. Να διατίθεται σε συσκευασία τέτοια, ώστε να προστατεύεται το προϊόν (π.χ. υγρασία, σκόνη κλπ) κατά την αποθήκευσή του. 3. ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ (ΑΜΠΟΥΛΕΣ) 1. Να είναι κατάλληλοι για κλίβανο ατμού και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις θερμοκρασίες (105 C 135 C). 2. Na είναι αυτοπεριεχόμενοι σε μορφή αμπούλας, με ενσωματωμένο: Θρεπτικό υλικό και ανθεκτικούς σπόρους μικροβίων. Σε κάθε αμπούλα να αναγράφεται το αποστειρωτικό μέσο. 3. Να έχουν τη δυνατότητα να γίνεται η καλλιέργεια σε συσκευή επωαστήρα, όπου θα λειτουργεί σε ενδιαφερόμενο τμήμα. Να προσφέρονται : a) Βιολογικοί δείκτες, που το αποτέλεσμα να είναι εμφανές σε 3 ώρες 9 ΑΔΑ: ΒΕΥΥ4690ΩΖ-ΧΩ0

10 (ταχείας ερμηνείας) Το αποτέλεσμα να είναι χρωματικό και ασφαλές. 4. Σε κάθε συσκευασία δεικτών να υπάρχει πιστοποιητικό διασφάλισης της παρτίδας, όπου θα αναγράφεται : ο αριθμός των σπορίων ανά λωρίδα, η τιμή D, ο αριθμός παρτίδας, καθώς και η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. 5. Να υπάρχει έγκριση για το προϊόν από τον ΕΟΦ και την Ευρωπαϊκή Ενωση με την ένδειξη CE τυπωμένη σε κάθε συσκευασία. 6. Να προσφέρεται στο νοσοκομείο δωρεάν ένας επωαστήρας για βιολογικούς δείκτες ταχείας ερμηνείας και ένας επωαστήρας για βιολογικούς δείκτες, που το αποτέλεσμά τους να είναι εμφανές σε 24 ώρες. 7. Να κατατεθούν επαρκή δείγματα. 4. ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΥΓΡΟY ΚΛΙΒΑΝΟY ΕΠΙΠΕΔΟΙ: α) 75 χιλ. β) 100 χιλ. γ) 125 χιλ. δ) 150 χιλ. ε) 200 χιλ. ζ) 300 χιλ. η) 380 χιλ. θ) 420 χιλ. 1. Να είναι κατασκευασμένοι από καλής ποιότητας χαρτί αποστείρωσης βάρους τουλάχιστον 70 gr/m 2 κai ανθεκτική μαλακή, διάφανη πλαστική μεμβράνη (φιλμ), ώστε να αντέχει το βάρος των υλικών. 2. Να είναι θερμοσυγκολλούμενοι και να διατίθενται σε επίπεδη μορφή. 3. Να είναι απαλλαγμένοι από τοξικά υλικά και δυσάρεστες οσμές, σε υγρή και στεγνή μορφή. Η ένωση των δύο υλικών (χαρτί-φιλμ) στα πλάγια να γίνεται με πολλαπλή θερμοσυγκόλληση (τουλάχιστον τρεις σε σειρά). 4. Ο δείκτης ατμού να είναι τυπωμένος στη χάρτινη εσωτερική μπροστινή επιφάνεια στο σημείο θερμοσυγκόλλησης με το πλαστικό φιλμ, ώστε να έχουμε τα εξής πλεονεκτήματα : α) Ο δείκτης λόγω θέσης υπόκειται στις ίδιες συνθήκες αποστείρωσης με το προς αποστείρωση υλικό β) Προστασία του δείκτη και από τη χάρτινη επιφάνεια και από το πλαστικό φιλμ γ) Άμεση και δυνατή οπτική παρακολούθηση του αντικειμένου και της αποστείρωσης ανά πάσα στιγμή, χωρίς να χρειάζεται να αναποδογυριστεί το πακέτο. 5. Μετά τον κύκλο αποστείρωσης, η αλλαγή του χρώματος του δείκτη να είναι ολοκληρωτική, εμφανής και μόνιμη. 6. Σε κάθε ρολό να υπάρχει χημικός δείκτης, σε απόσταση ανά 10 εκ τουλάχιστον, έτσι ώστε να υπάρχει ένδειξη αποστείρωσης και σε μικρές συσκευασίες. 7. Να αναγράφεται σε κάθε χημικό δείκτη, το είδος του αποστειρωτικού μέσου, για το οποίο προορίζεται, καθώς και η διάσταση του ρολού (πλάτος). 8. Κατά το άνοιγμα της συσκευασίας του ρολού, μετά τον κύκλο της αποστείρωσης, να αποκολλάται ομοιόμορφα και χωρίς πολύ πίεση το χαρτί από το φιλμ, ώστε να επιτρέπει άσηπτη τεχνική. 9. Να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης σε κάθε συσκευασία 10.Να υπάρχει έγκριση για το προϊόν από τον ΕΟΦ και την Ευρωπαϊκή Ένωση με την ένδειξη τυπωμένη σε κάθε συσκευασία. 11.Να διατίθενται σε συσκευασία τέτοια (νάιλον σακούλα εσωτερικά, χάρτινο κιβώτιο εξωτερικά) ώστε να προστατεύεται το προϊόν (σκόνη, υγρασία κλπ) κατά την αποθήκευση. 12. Να κατατεθούν επαρκή δείγματα για όλες τις ζητούμενες διαστάσεις. 5. ΣΑΚΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΙ, ΓΙΑ ΥΓΡΟ ΚΛΙΒΑΝΟ: α) 90Χ200 χιλ. β) 90Χ230 χιλ. γ) 130Χ270 χιλ. δ) 200Χ350 χιλ. ε) 300Χ450 χιλ. 10

11 1. Οι σάκοι να είναι κατασκευασμένοι από καλής ποιότητας χαρτί αποστείρωσης, βάρους τουλάχιστον 70 gr/m 2 και ανθεκτική, μαλακή, διάφανη, πλαστική μεμβράνη (φιλμ), ώστε να αντέχει το βάρος των υλικών. 2. Να είναι απαλλαγμένοι από τοξικά υλικά και δυσάρεστες οσμές σε υγρή και στεγνή μορφή. Η ένωση των δύο υλικών χαρτί-φιλμ, για όπου επιβάλλεται να υπάρχει, να γίνεται με πολλαπλή θερμοσυγκόλληση (τουλάχιστον τρεις σε σειρά). 3. Να κλείνουν χωρίς τη βοήθεια θερμοσυγκολλητικού μηχανήματος με απολύτως αυτοκόλλητη πλευρά. 4. Η αυτοκόλλητη πλευρά πρέπει να είναι προδιπλωμένη, ώστε να εξασφαλίζει ευθύγραμμο κλείσιμο, μετά την αφαίρεση της προστατευτικής ταινίας. 5. Να αναγράφονται οι επεξηγήσεις των χημικών δεικτών και η διάστασή του πάνω σε κάθε αυτοκόλλητο σάκο ξεχωριστά. Μετά τον κύκλο της αποστείρωσης, η αλλαγή του χρώματος του δείκτη να είναι ολοκληρωτική, εμφανής και μόνιμη. 6. Οι χημικοί δείκτες να είναι τυπωμένοι στη χάρτινη μπροστινή εσωτερική επιφάνεια στο σημείο συγκόλλησης με το πλαστικό φιλμ, ώστε να έχουμε τα εξής πλεονεκτήματα : α ) Οι δείκτες λόγω θέσης υπόκεινται στις ίδιες συνθήκες αποστείρωσης με το προς αποστείρωση υλικό β) Προστασία του δείκτη και από τη χάρτινη επιφάνεια και από το πλαστικό φιλμ γ) Άμεση και δυνατή οπτική παρακολούθηση του αντικειμένου και της αποστείρωσης ανά πάσα στιγμή, χωρίς να χρειάζεται να αναποδογυριστεί το πακέτο. 7. Να υπάρχει στο σάκο ένδειξη φοράς ανοίγματός του. Κατά το άνοιγμα του σάκου να αποκολλάται ομοιόμορφα και χωρίς πολύ πίεση το χαρτί από το φιλμ, ώστε να επιτρέπει άσηπτη τεχνική. Οι δείκτες να μην είναι τοξικοί. 8. Να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης σε κάθε συσκευασία 9. Να υπάρχει έγκριση για το προϊόν από τον ΕΟΦ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την ένδειξη CE τυπωμένη σε κάθε συσκευασία. 10. Na κaτατεθούν δείγματα για όλες τις ζητούμενες διαστάσεις. 11.Να διατίθενται σε συσκευασία τέτοια, ώστε να προστατεύεται το προϊόν (π.χ. υγρασία, σκόνη κλπ) κατά την αποθήκευσή του. 6α. ΧΑΡΤΊ ΠΕΡΙΤΥΛΊΞΕΩΣ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΊΡΩΣΗ ΣΕ ΥΓΡΌ ΚΛΊΒΑΝΟ 75Χ75 εκ. 6β. ΧΑΡΤΊ ΠΕΡΙΤΥΛΊΞΕΩΣ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΊΡΩΣΗ ΣΕ ΥΓΡΌ ΚΛΊΒΑΝΟ 120Χ120 εκ. 6γ.ΧΑΡΤΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΕΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΣΕ ΥΓΡΟ ΚΛΙΒΑΝΟ 120Χ140 εκ. 1. Να είναι χαρτί από μη υφασμένο υλικό (non woven) βάρους 60 gr/m 2 2. Να προσφέρεται σε εναλλασσόμενο (φύλλα χαρτιού αποστείρωσης (non woven) διαφορετικών χρωμάτων τοποθετημένα εναλλάξ) ίδιας ποιότητας, κατάλληλο για κλίβανο ατμού. 3.Να είναι κατασκευασμένο από καλής ποιότητας υλικό μεγάλης αντοχής, μαλακό, αντιαλλεργικό, μη τοξικό, εύχρηστο και εύκολο στο δίπλωμα. 4.Να αντιστέκεται στα υγρά, όπως νερό, αλκόολες, αίμα, ιωδιούχα διαλύματα κλπ. Να μην αφήνει ινίδια κατά το τύλιγμα και το ξετύλιγμα των πακέτων και να έχει ισχυρή φραγή στα βακτηρίδια. 5.Να έχει χαμηλή μνήμη επαναφοράς μετά την αποστείρωση βοηθώντας την άσηπτη τεχνική. 6.Να διατίθεται σε συσκευασία τέτοια (νάιλον σακούλα εσωτερικά, χάρτινο κιβώτιο εξωτερικά), ώστε το προϊόν να προστατεύεται από σκόνη, τσάκισμα, σχίσιμο κλπ κατά την αποθήκευσή του. 7.Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία παραγωγής-λήξης και ο αριθμός παρτίδας. 11

12 8.Να υπάρχει έγκριση για το προϊόν από τον ΕΟΦ και την Ευρωπαϊκή Ένωση με την ένδειξη CE τυπωμένη σε κάθε συσκευασία. 9.Να κατατεθούν επαρκή δείγματα για όλες τις ζητούμενες διαστάσεις. 7α. ΧΑΡΤΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΔΙΣΚΩΝ 30Χ25εκ. 7β. ΧΑΡΤΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΔΙΣΚΩΝ 30Χ50εκ. 1. Να είναι κατασκευασμένο από μη υφασμένο υλικό (non woven) καλής ποιότητας, μη τοξικό και εύχρηστο 2. Να μην αφήνει αιωρούμενα σωματίδια κατά τη χρήση, καθώς και μετά την αποστείρωση να μην αφήνει ίχνη στα εργαλεία 3. Να έχει μεγάλη ικανότητα απορρόφησης υγρασίας και να είναι εξαιρετικά ανθεκτικό σε στεγνή και υγρή κατάσταση 4. Να είναι κατάλληλο για αποστείρωση σε ατμό 5. Να υπάρχει έγκριση για το προϊόν από τον ΕΟΦ, καθώς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση με την ένδειξη CE τυπωμένη σε κάθε συσκευασία. 6. Να διατίθεται σε συσκευασία τέτοια (νάιλον σακούλα εσωτερικά, χάρτινο κιβώτιο εξωτερικά), ώστε το προϊόν να προστατεύεται από σκόνη, τσάκισμα, σχίσιμο κλπ κατά την αποθήκευσή του 7. Να κατατεθούν επαρκή δείγματα για όλες τις ζητούμενες διαστάσεις 8α. ΦΙΛΤΡΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΟΥΤΙΑ (containers) ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΧΩΡΙΣ ΟΠΕΣ 23Χ23εκ. 8β. ΦΙΛΤΡΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΟΥΤΙΑ (containers) ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΜΕ ΟΠΗ 19εκ (AΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ) 1. Να είναι μιας χρήσεως με χημικό δείκτη στο πάνω μέρος τους. Ο χημικός δείκτης να μην είναι τοξικός. 2. Μικροπορώδες για να επιτρέπει μόνο τη διείσδυση του ατμού και να εμποδίζει τους μικροοργανισμούς 3. Να είναι ελαστικό, ώστε να αντέχει στην πίεση κατά την αποστείρωση 4. Να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης σε κάθε συσκευασία. 5. Να υπάρχει έγκριση για το προϊόν από τον ΕΟΦ, καθώς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση με την ένδειξη CE τυπωμένη σε κάθε συσκευασία. 6. Να διατίθεται σε συσκευασία τέτοια (νάιλον σακούλα εσωτερικά, χάρτινο κιβώτιο εξωτερικά), ώστε το προϊόν να προστατεύεται από σκόνη, τσάκισμα, σχίσιμο κλπ κατά την αποθήκευσή του 7. Να κατατεθούν επαρκή δείγματα για όλες τις ζητούμενες διαστάσεις. 9. ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 1. Να είναι αυτοκόλλητη, μεγάλης ανθεκτικότητας στις συχνές πλύσεις και αποστειρώσεις των εργαλείων. 2. Να προσφέρονται σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων (μονόχρωμες ή με κάθετες ρίγες) δίχρωμες για εύκολη αναγνώριση των εργαλείων 3. Οι ταινίες αναγνώρισης εργαλείων να προσφέρονται σε : α) Μορφή λουρίδας διαστάσεως περίπου πλάτος 0,5 εκ και μήκος 2,5 εκ, πλάτος 0,5 εκ και μήκος 5 εκ. 12

13 β) Μορφή ταινίας-ρολό με πλάτος ¼ και 1/3 4. Να αναγράφεται ο κωδικός κάθε χρώματος 5. Να υπάρχει έγκριση για το προϊόν από τον ΕΟΦ, καθώς και από την Ευρωπαϊκή Ενωση με την ένδειξη CE τυπωμένη σε κάθε συσκευασία. 6. Να κατατεθούν επαρκή δείγματα. 7. Οι ταινίες αναγνώρισης εργαλείων με μορφή λουρίδας να προσφέρονται σε φύλλα που μπορούν να τοποθετηθούν σε ντοσιέ ανάλογα με το χρώμα. 10. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ), 2Χ5,2 ΕΚ. 1. Ο ολοκληρωμένος χημικός δείκτης ατμού να είναι ένας χημικός δείκτης κατάλληλος για τον έλεγχο της αποστείρωσης στο εσωτερικό του πακέτου σε όλους τους κύκλουςπρογράμματα του υγρού κλιβάνου (121 C 134 C) καθώς και στο πρόγραμμα ταχείας αποστείρωσης (FLASH). 2. Να είναι κατασκευασμένοι, έτσι ώστε να ελέγχουν την επίτευξη των απαιτούμενων τιμών των σημαντικών παραμέτρων (θερμοκρασία-χρόνος-ποιότητα ατμού) της αποστείρωσης. 3. Να έχουν μια καθορισμένη τελική αντίδραση που θα ανταποκρίνεται προοδευτικά στις παραμέτρους αποστείρωσης. 4. Τα αποτελέσματα να είναι ευδιάκριτα, εύκολης ερμηνείας και η χρωματική αλλαγή να παραμένει μόνιμα. 5. Η χημική μελάνη να μην είναι τοξική (απαλλαγμένη από μόλυβδο και βαρέα μέταλλα). 6. Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής-λήξης του προϊόντος. 7. Να υπάρχει έγκριση για το προϊόν από τον ΕΟΦ, καθώς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση με την ένδειξη CE τυπωμένη σε κάθε συσκευασία. 8. Να κατατεθούν επαρκή δείγματα. 11. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ 1. Τα ειδικά προστατευτικά υλικά να είναι πολλαπλών χρήσεων 2. Να προσφέρονται από σιλικόνη, από βυνίλιο από χαρτί σε διάφορες διαστάσεις. Τα παραπάνω υλικά να διατίθενται και σε συσκευασία ρολού. 3. Να είναι ειδικά σχεδιασμένα για να προστατεύουν τα άκρα των χειρουργικών εργαλείων από την φθορά κατά τη διάρκεια της αποστείρωσης 4. Τα ειδικά προστατευτικά των εργαλείων να είναι διαφανή και να διατίθενται σε διάφορα χρώματα. Να έχουν οπές, ώστε να επιτρέπουν την εύκολη διείσδυση του αποστειρωτικού μέσου (ατμός, αέριο, πλάσμα) 5. Να υπάρχει έγκριση για το προϊόν από τον ΕΟΦ, καθώς και από την ΕΕ με την ένδειξη CE τυπωμένη σε κάθε συσκευασία. 6. Να κατατεθούν επαρκή δείγματα 12. ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ α) 3χιλ.Χ7,5μ. SUPER FINE β) 3χιλ.Χ7,5μ. SUPER BRUSH γ) 6χιλΧ7,5μ. SUPER FINE δ) 6χιλΧ7,5μ. SUPER BRUSH 1. Να είναι κατάλληλα για καθαρισμό χειρουργικών εργαλείων παντός τύπου 2. Να διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία διαστάσεων και ποιότητας υλικού (συρμάτινη, νάιλον τρίχα κλπ) για καλύτερη εξυπηρέτηση του χρήστη 13

14 3. Να προσφέρονται σε διάφορους τύπους, ανάλογα με το προς καθαρισμό χειρουργικό εργαλείο π.χ. ειδικό βουρτσάκι για καθαρισμό εργαλείων που έχουν λεπτούς αυλούς (ενδοσκόπια, λαπαροσκοπικά εργαλεία κλπ) 4. Να υπάρχει έγκριση για το προϊόν από τον ΕΟΦ, καθώς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση με την ένδειξη CE τυπωμένη σε κάθε συσκευασία. 5. Να κατατεθούν επαρκή δείγματα ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 13. ΚΑΣΕΤΕΣ STERRAD 1. Οι κασέτες να είναι συμβατές με τον κλίβανο πλάσματος STERRAD 2. Nα περιέχουν Η2Ο2 σε πυκνότητα περίπου 58% 3. Κάθε κασέτα να περιέχει 10 φιαλίδια των 1,8 ml H2O2 ήτοι για 5 κύκλους αποστείρωσης έκαστη 4. Κάθε πακέτο κασετών να συνοδεύεται από τεχνικές οδηγίες πληροφορίες όπως : ημερομηνία παραγωγής και λήξεως, κωδικός παραγωγής, συνθήκες αποθηκεύσεως, οδηγίες χρήσεως στην ελληνική γλώσσα, κατασκευαστικός οίκος. 5. Να είναι σύμφωνοι με τις διεθνείς προδιαγραφές και να έχουν πιστοποιητικό CE 6. Οι κασέτες να είναι σε συσκευασία και μέσα σε χαρτοκιβώτια για ασφαλέστερη φύλαξη και αποθήκευση. Τόσο στην ατομική συσκευασία όσο και εξωτερικά να αναγράφεται η ημερομηνία λήξεως, ο κωδικός παραγωγής και η σήμανση CE 14. ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ) ΛΟΥΡΙΔΑ 1. Να φέρουν ένδειξη με την αναμενόμενη αλλαγή του δείκτη μετά την έκθεση στο μέσο αποστείρωσης. Και να είναι εμφανή και ευδιάκριτη η αλλαγή του χρωματισμού. 2. Κάθε πακέτο δεικτών να συνοδεύεται από τεχνικές οδηγίες πληροφορίες, όπως : βασικές παραμέτρους, που έχει σχεδιαστεί να ανιχνεύει, αναμενόμενη αλλαγή μετά την έκθεση στο μέσο αποστείρωσης, ημερομηνία παραγωγής και λήξεως, κωδικός παραγωγής, συνθήκες αποθηκεύσεως, οδηγίες χρήσεως στην ελληνική γλώσσα, κατασκευαστικός οίκος. 3. Να είναι σύμφωνοι με τις διεθνείς προδιαγραφές και να έχουν πιστοποιητικό CE. 4. Οι δείκτες να είναι σε συσκευασία και μέσα σε χαρτοκιβώτια για ασφαλέστερη φύλαξη και αποθήκευση. Τόσο στην ατομική συσκευασία, όσο και εξωτερικά, να αναγράφεται η ημερομηνία λήξεως, ο κωδικός παραγωγής και η σήμανση CE. 5. Να κατατεθούν δείγματα προμηθευτών για κάθε προσφερόμενο είδος. 15. ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΡΟΛΛΟ-ΤΑΙΝΙΑ) 1. Να είναι αυτοκόλλητοι και σε ρόλους για εξωτερική χρήση. 2. Να αναγράφονται σε κάθε ταινία (ρολό) το είδος του αποστειρωτικού μέσου για το οποίο προορίζεται. 3. Να φέρει στην πάνω επιφάνεια ενδεικτικά σημεία αποστείρωσης (χημική μελάνη). Η ένδειξη μετά τον κύκλο αποστείρωσης να είναι ολοκληρωτική και εμφανής. Η χημική μελάνη να μην είναι τοξική. 14

15 4. Να είναι κατάλληλη για χρήση στα υλικά που μπορούν να αποστειρωθούν με τον κλίβανο πλάσματος (μέταλλο,χαρτί κ.λ.π.). 5. Να αφαιρείται εύκολα χωρίς να αφήνει υπολείμματα στο ρολό, καθώς και στα υλικά που χρησιμοποιείται. 6. Να μην αποκολλάται κατά τη διάρκεια της αποστείρωσης από τα αντικείμενα στα οποία είναι τοποθετημένη. 7. Οι ρόλοι να είναι σε συσκευασία και μέσα σε χαρτοκιβώτια για ασφαλέστερη φύλαξη και αποθήκευση. Τόσο στην ατομική συσκευασία, όσο και εξωτερικά να αναγράφεται η ημερομηνία λήξεως, ο κωδικός παραγωγής. 8. Να υπάρχει έγκριση από τον ΕΟΦ και την Ευρωπαική Ενωση με την ένδειξη CE τυπωμένη σε κάθε συσκευασία. 9. Να κατατεθούν επαρκή δείγματα. 16. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ (ΑΜΠΟΥΛΕΣ) 1. Να φέρουν ένδειξη με την αναμενόμενη αλλαγή του δείκτη μετά την έκθεση στο μέσο αποστείρωσης. 2. Να είναι με αλλαγή χρώματος της ταινίας από κόκκινο χρώμα σε κίτρινο. 3. Να διαθέτουν τον Bacillus Stearothermophilus σε πληθυσμό τουλάχιστον 1,8 εκατομμυρίων. 4. Κάθε πακέτο δεικτών να συνοδεύεται από τεχνικές οδηγίες πληροφορίες όπως : α. Βασικές παραμέτρους που έχει σχεδιαστεί να ανιχνεύει. β. Αναμενόμενη αλλαγή, μετά την έκθεση στο μέσο αποστείρωσης γ. Ημερομηνία παραγωγής και λήξεως δ. Κωδικός παραγωγής ε. Συνθήκες αποθηκεύσεως στ. Οδηγίες χρήσεως στην ελληνική γλώσσα ζ. Κατασκευαστικός Οίκος 5. Να είναι σύμφωνοι με τις διεθνείς προδιαγραφές και να έχουν πιστοποιητικό CE 6. Οι δείκτες να είναι σε χάρτινη συσκευασία και μέσα σε χαρτοκιβώτια για ασφαλέστερη φύλαξη και αποθήκευση. Τόσο στην ατομική συσκευασία, όσο και εξωτερικά να αναγράφεται η ημερομηνία λήξεως, ο κωδικός παραγωγής και η σήμανση CE. 7. Να κατατεθούν δείγματα προμηθευτών για κάθε προσφερόμενο είδος. 8. Να κατατεθεί η πιστοποίηση της καταλληλότητας του προσφερόμενου υλικού από τον κατάλληλο οργανισμό, ότι πληροί τις συνθήκες αποστείρωσης.(μείωση στελεχών κατά 6 log). 17. ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ: α) 75Χ70 χιλ. β) 100Χ70 χιλ. γ) 150Χ70 χιλ. δ) 200Χ70 χιλ. ε) 350Χ70 χιλ. 1. Να είναι από ειδικό χαρτί τύπου TYVEK (συνθετικές ίνες πολυοφελίνης) υψηλής ποιότητας για αποτελεσματικό φράγμα κατά των μικροβίων. Η άλλη όψη να είναι από διαφανές φιλμ πολυαιθυλένιο-πολυεστέρα. 2. Οι χημικοί δείκτες των ρολών να είναι στην εσωτερική μπροστινή επιφάνεια του ρολού, ώστε να παρέχεται άμεσο οπτικό αποτέλεσμα (δείκτες-εργαλεία) χωρίς να χρειασθεί να αναποδογυρισθεί το πακέτο. 15

16 3. Οι χημικοί δείκτες των ρολών να βρίσκονται στην περιοχή συγκόλλησης ώστε να μην έρχεται η χημική ουσία σε επαφή με τα προς αποστείρωση υλικά και σε κενό, έτσι ώστε η κόλλα να μην αλλοιώνει την σύνθεση και το αποτέλεσμα του χημικού δείκτη. 4. Οι χημικοί δείκτες των ρολών να είναι ικανού μεγέθους εμφανείς και ευκρινείς μη τοξικοί, τυπωμένοι σε πυκνά διαστήματα και η μεταβολή του χρωματισμού τους μετά την αποστείρωση να είναι ευκρινής και ευδιάκριτη. 5. Τα ρολά να διαθέτουν κατάλληλους πόρους για την ταχεία διείσδυση του υπεροξειδίου του υδρογόνου στη συσκευασία και για την ταχεία εξαγωγή του αέρα από τη συσκευασία. 6. Κατά τη διαδικασία του ανοίγματος του ρολού, δεν θα πρέπει να σκίζεται το πακέτο (Tyvekμεμβράνη), αλλά να ανοίγει παράλληλα με την πλαϊνή ραφή και να αποκολλάται ομαλά χωρίς να αφήνει υπολείμματα (ινίδια και χνούδι), ώστε να εξασφαλίζεται η άσηπτη παραλαβή του υλικού. 7. Η συσκευασία των ρολών να είναι τέτοια που να επιτρέπει την προστασία και την ασφάλεια του υλικού κατά την μεταφορά του και αποθήκευσή του. 8. Να αναγράφεται στη συσκευασία των ρολών η ημερομηνία παραγωγής και λήξεως, ο κωδικός παραγωγής, η ποσότητα, οι διαστάσεις του ρολού, καθώς και οι ενδείξεις ότι είναι για χρήση στον κλίβανο πλάσματος Sterrad. 9. Να κατατεθούν prospectus, όπου θα αναγράφεται η κατασκευάστρια εταιρεία και οι κωδικοί των προσφερομένων υλικών. 10. Να κατατεθούν δείγματα για κάθε προσφερόμενο είδος. 11.Τα ρολά να φέρουν σήμανση-πιστοποιητικό CE και να είναι σύμφωνα με τις ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές. 18. ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 1. Να είναι διπλότυπο (καρμποναρισμένο). 2. Να προσφέρεται σε συσκευασία (σέτ) που περιλαμβάνει, εκτός από καταγραφικού χαρτιού μελανοταινίες, vapor plates και κουτιά απόρριψης κασετών 19. ΧΑΡΤΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΕΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ. 1. Να είναι κατασκευασμένο μη υφασμένο από καλής ποιότητας υλικό κατάλληλο για χρήση στον κλίβανο πλάσματος. 2. Να είναι μεγάλης αντοχής, μαλακό, αντιαλλεργικό, μη τοξικό, εύχρηστο και εύκολο στο δίπλωμα. 3. Να αντιστέκεται στα υγρά, όπως νερό, αλκοόλες, αίμα ιωδιούχα διαλύματα κλπ. Να μην αφήνει ινίδια κατά το τύλιγμα και το ξετύλιγμα των πακέτων και να έχει ισχυρή φραγή στα βακτηρίδια. 4. Να έχει χαμηλή μνήμη επαναφοράς μετά την αποστείρωση βοηθώντας την άσηπτη τεχνική. 5. Να διατίθεται σε συσκευασία, ώστε το προιόν να προστατεύεται από σκόνη, τσάκισμα, σχίσιμο κλπ κατά την αποθήκευσή του. 6. Να υπάρχει έγκριση για το προϊόν από τον ΕΟΦ και την Ευρωπαϊκή Ένωση με την ένδειξη CE τυπωμένη σε κάθε συσκευασία. 7. Να κατατεθούν επαρκή δείγματα. 16

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 46/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 46/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 36/2013

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 36/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 3/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ:ΜΠΟΤΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 68/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 68/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 75/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 75/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ:ΜΠΟΤΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ A/A GMDN ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 1α 13732 Γ 78090006 Βιολογικός δείκτης για κλιβάνους ατμού A) Βιολογικός δείκτης για κλιβάνους ατμού σε αμπούλες άμεσης ανάγνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 18/2015

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 18/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 67/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ:.Καφιέρη

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 41/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 41/2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 1-1837 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ:X.Σαµαρτζή

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 2/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ:ΜΠΟΤΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 27/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 27/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 5-8537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 23 207900 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ:Δ.Καφιέρη

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 69/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 69/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 73/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 73/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ: Δ.Καφιέρη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 71/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 71/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ: Δ.Καφιέρη

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 12/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 12/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 2 /2013

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 2 /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 50/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 50/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ. Α. Τ. ΕΙΔΟΣ : ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΕΣ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΞΙΑΣ) CPV : 33191100-6

1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ. Α. Τ. ΕΙΔΟΣ : ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΕΣ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΞΙΑΣ) CPV : 33191100-6 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ. Α. Τ. ΕΙΔΟΣ : ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΕΣ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΞΙΑΣ) CPV : 33191100-6 1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ BOWIE DICK, ΜΕ ΧΑΡΤΙΝΑ ΠΟΡΩΔΗ ΦΥΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003015798 2015-09-03

15PROC003015798 2015-09-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 03.09.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Π.: 7893 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.-ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Ι. Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002942741 2015-07-29

15PROC002942741 2015-07-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 29.07.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Π.: 6846 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.-ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Ι. Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002690327 2015-04-06

15PROC002690327 2015-04-06 Έδεσσα 06/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Π.: 3122 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.-ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Ι. Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Έδεσσα 06/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Π.: 3122 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ

Έδεσσα 06/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Π.: 3122 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ Έδεσσα 06/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Π.: 3122 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.-ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Ι. Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Καβάλα, 17/07 /2015 Αρ. Πρωτ. : 5064

Καβάλα, 17/07 /2015 Αρ. Πρωτ. : 5064 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Δ/νση: Τέρμα Ιοκάστης, ΤΚ 65404 Καβάλα Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Τ.Κ. Πόλη: 11527 Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio.

Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Τ.Κ. Πόλη: 11527 Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Τ.Κ. Πόλη: 11527 Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου σε ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου σε ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: Τμήμα..: Οικονομικό Πληροφορίες...: Σπανού Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αριθ. 8911/2014. Πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Ειδών Ιματισμού, Ένδυσης και Υπόδησης από το ΠΠΥΥ 2012

Διακήρυξη υπ αριθ. 8911/2014. Πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Ειδών Ιματισμού, Ένδυσης και Υπόδησης από το ΠΠΥΥ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 3 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΖΦΠ4690ΒΥ-ΑΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά, 5 Νοεμβρίου 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μαυριωτίσσης Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 5960/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 5960/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 13-07-2015 Τμήμα: Οικονομικού Γραφείο: Προμηθειών Πληροφ.: Ντινούδη Χρύσα Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕ Α ΣΤΟ ΔΙΑΔΙ Κ Τ Υ Ο ΥΠΟΔΙ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η ΟΙΚΟΝΟ Μ Ι Κ Ο Υ ΤΜΗΜ Α ΠΡΟΜΗΘ Ε Ι Ω Ν- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜ ΗΘ ΕΙ Ω Ν A Ρ.ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕ Α ΣΤΟ ΔΙΑΔΙ Κ Τ Υ Ο ΥΠΟΔΙ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η ΟΙΚΟΝΟ Μ Ι Κ Ο Υ ΤΜΗΜ Α ΠΡΟΜΗΘ Ε Ι Ω Ν- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜ ΗΘ ΕΙ Ω Ν A Ρ.ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕ Α ΣΤΟ ΔΙΑΔΙ Κ Τ Υ Ο ΥΠΟΔΙ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η ΟΙΚΟΝΟ Μ Ι Κ Ο Υ ΤΜΗΜ Α ΠΡΟΜΗΘ Ε Ι Ω Ν- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜ ΗΘ ΕΙ Ω Ν A Ρ.ΠΡΩΤ. 16278 :.. ΠΛ ΗΡ : ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛ ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΜ Ε Ρ : 04/07/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 /12. 154.849,00 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 /12. 154.849,00 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (7 η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο 17-01-12 Αρ. πρωτ. 31 Πληροφορίες : Ε. Παπαροϊδάµη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Διάφορου Υγειονομικού υλικού αναλώσιμου (Ιατρικές Προμήθειες)».

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Διάφορου Υγειονομικού υλικού αναλώσιμου (Ιατρικές Προμήθειες)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ικαρία 30/06/2014 Αρ.Πρωτ. :2017 Διεύθυνση: Άγιος Κήρυκος Τ.Κ. 83 300 Ικαρία Πληροφορίες: Βασιλάκη Λεμονιά Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα