Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 46/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 46/2014"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ:Σ.Μαλινδρέτος Τηλ: Φαξ: Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 46/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προµήθεια ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ για ένα έτος (CPV: ) µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.2323/95 (Φ.Ε.Κ. 145/Α/95) «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες ιατάξεις». 2. Του Ν.2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 256 / ), όπως ισχύει σήµερα. 3. Του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 81 / ), όπως ισχύει σήµερα. 4. Του Π.. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/ ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005» 5. Του Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου», (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007). 6. Την υπ αρ. 40/ απόφαση Σ περί της έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών. 7. Την υπ αρ / και 40347/ απόφαση ΕΚΑΠΤΥ περί «Έγκρισης Τεχνικών Προδιαγραφών ΠΠΥΥ 2012» 8. Την υπ αρ. 29 η Συν/ Απόφαση της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας περί «Έγκρισης Τεχνικών Προδιαγραφών ΠΠΥΥ 2012» 9. Τον Νόµο 4250/2014 σχετικά µε τα πρωτότυπα η επικυρωµένα αντίγραφα εγγράφων. 10. Την υπ' αρ 1735/ Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης (Α Α:791P4690ΩZ-40T.) 11. Τον υπ αρ. 14REQ Αριθµό ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α ΑΜ) 1

2 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Ε.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1. Πρόχειρο ιαγωνισµό, µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές, για την προµήθεια Υλικού Αποστείρωσης για ένα έτος µε κριτήριο αξιολόγησης τη χαµηλότερη τιµή, προϋπολογισθείσας δαπάνης ,383 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ) 2. ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Τµήµα Γραµµατείας (Πρωτόκολλο) στο Ισόγειο του Νοσοκοµείου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έως και ΤΕΤΑΡΤΗ 09/07/2014 στις 14:00 ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γραφείο Προµηθειών στον 1 ο όροφο του Νοσοκοµείου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 10/07/ :00 Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό. 3. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για εκατόν πενήντα (150) ηµέρες, προθεσµία που αρχίζει από την επόµενη της λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ i. Τα τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς θα τοποθετηθούν σε έναν φάκελο µε σαφή τα βασικά στοιχεία του ιαγωνισµού, θα υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο-αντίγραφο) που θα φέρουν την υπογραφή του προσφέροντα ή του νόµιµου εκπροσώπου του σε κάθε σελίδα τους και θα ανοίγονται ταυτόχρονα κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Σηµειώνεται ότι η οικονοµική προσφορά θα πρέπει να κατατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή ii. Οι προσφορές και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό θα συντάσσονται υποχρεωτικά στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. iii. Επισύναψη πίνακα Παρατηρητηρίου Τιµών, όπου για κάθε προσφερόµενο είδος να αναφέρεται ο αύξων αριθµός του είδους που είναι καταχωρηµένο στο παρατηρητήριο τιµών της ΕΠΥ και η τιµή αυτού. iv. Αναγραφή για κάθε προσφερόµενο είδος του κωδικού προϊόντος (Product ID) που έχει δοθεί από το ΕΚΑΠΤΥ. v. Προσκόµιση πιστοποιητικού σήµανσης (CE) που ρητά θα πρέπει να αναφέρονται το µοντέλο και ο τύπος του προϊόντος για το οποίο έχει εκδοθεί. vi. Πιστοποιητικό διασφάλισης της ποιότητας κατά τα ισχύοντα διεθνή ή/ και ευρωπαϊκά ή/ και εθνικά πρότυπα (ELOT ή ισοδύναµα αυτών κλπ) τόσο του κατασκευαστή όσο και του προµηθευτή εφόσον πρόκειται για διαφορετικές επιχειρήσεις. 5. ΤΡΟΠΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Σύµφωνα µε τις ανάγκες και τις παραγγελίες του ιαχειριστικού Τµήµατος. Σηµειώνεται ότι όσον αφορά την παράδοση των υλικών απαιτείται η αναγραφή Barcode στην ατοµική συσκευασία του είδους. 6. ΕΙΓΜΑΤΑ Απαραίτητα. 7. ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 2

3 7.1. Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται µετά από κάθε τµηµατική οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από το Νοσοκοµείο, µε βάση τη συσκευασία, την περιγραφή και την τιµή των ειδών, όπως αυτά θα προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονοµική του προσφορά Η πληρωµή θα γίνεται µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε, µετά την οριστική παραλαβή των ειδών (άρθρο 35 παρ. 1α Κ.Π..) και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών µε έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίµων ή άλλων οικονοµικών κυρώσεων εις βάρος του προµηθευτή Η πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ ( ), µετά από προηγούµενη θεώρηση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ηµερών, υπολογιζόµενων από την εποµένη της υποβολής του τιµολογίου πώλησης από τον προµηθευτή Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.. (Π.. 118/2007) και την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ηµόσιο και τα Ν.Π... (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας κ.λ.π.) Η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει πριν από την ηµεροµηνία εκάστης τµηµατικής οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο προµηθευτής εκδώσει τιµολόγιο πώλησης δελτίο αποστολής ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο των προϊόντων, η ως άνω προθεσµία υπολογίζεται από την εποµένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιµολογίων γίνει µετά την πιο πάνω προθεσµία, το Νοσοκοµείο καθίσταται υπερήµερο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 166/2003 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α 138/ ) και το οφειλόµενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του προµηθευτή, µε επιτόκιο που ισούται µε το άθροισµα του επιτοκίου που εφαρµόζεται για τις κύριες πράξεις αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (επιτόκιο αναφοράς) προσαυξηµένο κατά δύο (2,00) ποσοστιαίες µονάδες (περιθώριο) Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής στον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και µέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.. 118/2007. Επίσης, δεν προσµετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προµηθευτή (µη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών µε έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.) Οι κρατήσεις που διενεργούνται είναι οι ακόλουθες: 1. Μ.Τ.Π.Υ 1,5% 2. ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2% επί Μ.Τ.Π.Υ 3. ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20% επι ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Μ.Τ.Π.Υ 4. ΥΠΕΡ ΨΥΧ.ΥΓΕΙΑΣ 2% 5. ΥΠΕΡ ΕΑΑ ΗΣΥ 0,10% (Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ηµοσίων Συµβάσεων) 6.ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4% 8. ΑΥΞΟΜΟΙΩΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Σηµειώνεται ότι κατά την κατακύρωση δύναται η υπηρεσία για διαγωνισµούς έως να αυξήσει την ποσότητα έως και 30% και να τη µειώσει έως 50%. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον προµηθευτή. Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΑΚΟΣ 3

4 A/ A 1α 1β 2 3α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡ ΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚ Η ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΠΟΣΟ ΦΠΑ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ 1/2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΑΠΣ ΡΟΛ % 73,14 391,14 ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ 3/4 ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΑΠΣ ΤΕΜ % 198, ,95 ΕΙΚΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ (ΑΜΠΟΥΛΕΣ) ΑΑΠΣ ΤΕΜ % 420,9 2250,9 ΡΟΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΙΑΦΑΝΕΙΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΙ 75 ΧΙΛ ΑΑΠΣ ΡΟΛ % 37,95 202,95 3β " 100 ΧΙΛ ΑΑΠΣ ΡΟΛ % 43,47 232,47 3γ " 125 ΧΙΛ ΑΑΠΣ ΡΟΛ 433,05 23% 99,6 532,65 3δ " 150 ΧΙΛ ΑΑΠΣ ΡΟΛ 569,4 23% 130,96 700,36 3ε " 200 ΧΙΛ ΑΑΠΣ ΡΟΛ 830,25 23% 190, ,21 3ζ " 300 ΧΙΛ ΑΑΠΣ ΡΟΛ 887,5 23% 204, ,63 3η " 380 ΧΙΛ ΑΑΠΣ ΡΟΛ 259,75 23% 59,74 319,49 3θ " 420 ΧΙΛ ΑΑΠΣ ΡΟΛ % 67,85 362,85 4α ΣΑΚΚΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕ ΟΙ ΓΙΑ ΥΓΡΟ ΚΛΙΒΑΝΟ 90Χ200 ΧΙΛ ΑΑΠΣ ΤΕΜ 235,5 23% 54,17 289,67 4β ΣΑΚΚΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕ ΟΙ 90Χ230 ΧΙΛ ΑΑΠΣ ΤΕΜ 138,5 23% 31,86 170,36 4γ ΣΑΚΚΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕ ΟΙ ΓΙΑ ΥΓΡΟ ΚΛΙΒΑΝΟ 130Χ270 ΧΙΛ ΑΑΠΣ ΤΕΜ % δ ΣΑΚΚΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕ ΟΙ ΓΙΑ ΥΓΡΟ ΚΛΙΒΑΝΟ 200Χ350 ΧΙΛ ΑΑΠΣ ΤΕΜ % 144,9 774,9 4ε ΣΑΚΚΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕ ΟΙ ΓΙΑ ΥΓΡΟ ΚΛΙΒΑΝΟ 300Χ450 ΧΙΛ ΑΑΠΣ ΤΕΜ % 195, ,96 5α ΧΑΡΤΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΕΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΕ ΥΓΡΟ ΚΛΙΒΑΝΟ 75Χ75εκ ΑΑΠΣ ΦΥΛ % 252, ,77 5β ΧΑΡΤΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΕΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΕ ΥΓΡΟ ΚΛΙΒΑΝΟ 120Χ120εκ ΑΑΠΣ ΦΥΛ % γ ΧΑΡΤΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΕΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΕ ΥΓΡΟ ΚΛΙΒΑΝΟ 120Χ140εκ ΑΑΠΣ ΦΥΛ % 1407,6 7527,6 6α ΧΑΡΤΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΙΣΚΩΝ 30Χ25 εκ ΑΑΠΣ ΦΥΛ % 67,62 361,62 6β ΧΑΡΤΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΙΣΚΩΝ 30Χ50 εκ ΑΑΠΣ Α ΦΥΛ % 113,16 605,16 7α ΦΙΛΤΡΑ ΧΑΡΤΙΝΑ Μ.Χ. ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΟΥΤΙΑ (CONTAINERS) ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΜΕ ΟΠΕΣ 23Χ23εκ ΑΑΠΣ ΤΕΜ % 104,65 559,65 7β ΦΙΛΤΡΑ ΧΑΡΤΙΝΑ Μ.Χ. ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΟΥΤΙΑ (CONTAINERS) ΣΤΡΟΓΓ. 19εκ ΑΑΠΣ 0Α7 500 ΤΕΜ 89,75 23% 20,64 110,39 8 ΤΑΙΝΙΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΗ ΡΙΓΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΑΧΕΙ ΦΥΛ % 164,91 881,91 8α ΤΑΙΝΙΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΛΗ ΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΑΧΕΙ ΡΟΛ % 113,85 608,85 4

5 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Ε.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ)2Χ5,2 εκ ΑΑΠΣ ΤΕΜ 232,4 23% 53,45 285,85 ΕΙ ΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΑΠΣ ΤΕΜ % 32,2 172,2 ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 11α " 3χιλ Χ 7,5µ SUPER FINE ΑΑΠΣ ΤΕΜ 154,95 23% 35,64 190,59 11β " 3χιλ Χ 7,5µ SUPER BRUSH ΑΑΠΣ ΤΕΜ 183,15 23% 42,12 225,27 11γ " 6χιλ Χ 7,5µ SUPER FINE ΑΑΠΣ ΤΕΜ % 37,26 199,26 11δ " 6χιλ Χ 7,5µ SUPER BRUSH ΑΑΠΣ ΤΕΜ 197,25 23% 45,37 242,62 ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 12 ΚΑΣΣΕΤΑ STERRAD ΑΑΠΣ ΤΕΜ % 1407,6 7527,6 13 ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΕΣΩΤ ΧΡΗΣΗ) ΛΟΥΡΙ Α ΑΑΠΣ ΤΕΜ % 28,52 152,52 14 ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΡΟΛΛΟ ΤΑΙΝΙΑ) ΑΑΠΣ ΤΕΜ % ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ (ΑΜΠΟΥΛΕΣ) ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΑΑΠΣ ΤΕΜ % 407,1 2177,1 16α ΡΟΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΙΑΦΑΝΕΙΣ ΕΠΙΠΕ ΟΙ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ(ΑΜΠΟΥΛΕΣ) ΙΑΣΤ 75Χ70 ΜΜ ΑΑΠΣ ΡΟΛ % 135,7 725,7 16β " 100Χ70 ΜΜ ΑΑΠΣ ΡΟΛ 673,2 23% 154,84 828,04 16γ " 150Χ70 ΜΜ ΑΑΠΣ ΡΟΛ 638,571 23% 146,87 785,441 16δ " 200Χ70 ΜΜ ΑΑΠΣ ΡΟΛ 1128,572 23% 259, ,142 16ε " 350Χ70 ΜΜ ΑΑΠΣ ΡΟΛ % 142,83 763,83 17 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΑΑΠΣ ΡΟΛ % 212, ,75 18 ΧΑΡΤΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΕΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΑΑΠΣ ΦΥΛ % 37,03 198,03 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ 35080, , ,38 5

6 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ) 1α. ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ½ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1β. ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ¾ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1. Να είναι σε ρόλους για εξωτερική χρήση 2. Να αναγράφεται σε κάθε ταινία (ρολό) το είδος του αποστειρωτικού µέσου, για το οποίο προορίζεται 3. Να φέρει στην επάνω επιφάνεια ενδεικτικά σηµεία αποστείρωσης (χηµική µελάνη). Η ένδειξη µετά τον κύκλο αποστείρωσης να είναι ολοκληρωτική και εµφανής. Η χηµική µελάνη να µην είναι τοξική. 4. Να είναι απολύτως αυτοκόλλητη και σε ατοµική συσκευασία ανά τεµάχιο για την προστασία της κόλλας και την ασφαλέστερη αποθήκευσή της. Κατάλληλη για χρήση σε ιµατισµό, µέταλλο, χαρτί και γυαλί (να προσφέρεται µια ταινία κατάλληλη για όλα τα παραπάνω υλικά). Να αφαιρείται εύκολα χωρίς να αφήνει υπολείµµατα στο ρολό, καθώς και στα υλικά που χρησιµοποιείται. 5. Να µην αποκολλάται κατά τη διάρκεια της αποστείρωσης από τα αντικείµενα, στα οποία είναι τοποθετηµένη. 6. Να αναγράφεται σε κάθε τεµάχιο ευκρινώς η ηµεροµηνία λήξης. 7. Να υπάρχει έγκριση για το προϊόν από τον ΕΟΦ και την Ευρωπαϊκή Ένωση µε την ένδειξη CE 8. Να κατατεθούν επαρκή δείγµατα που αντιπροσωπεύουν τις τεχνικές προδιαγραφές των εταιρειών για την καλύτερη αξιολόγηση. 2. ΕΙΚΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ (ΑΜΠΟΥΛΕΣ) 1. Να είναι κατάλληλοι για κλίβανο ατµού και να µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε όλες τις θερµοκρασίες (121 C 135 C). 2. Na είναι αυτοπεριεχόµενοι σε µορφή αµπούλας, µε ενσωµατωµένο: Το θρεπτικό υλικό και ανθεκτικούς σπόρους µικροβίων (Βacillus Stearothermophilus) επίσης και διπλό σύστηµα δεικτών (όπως δείκτη Ph και µη φθορίζον υπόστρωµα). 3. Το καπάκι της αµπούλας να φέρει ένα υδρόφοβο φίλτρο ως βακτηριδιακό φραγµό. Σε κάθε αµπούλα να αναγράφεται το αποστειρωτικό µέσο. 4. Να έχουν την δυνατότητα να γίνεται η καλλιέργεια σε συσκευή επωαστήρια, όπου θα λειτουργεί σε ενδιαφερόµενο τµήµα. Να προσφέρονται: α) Βιολογικοί δείκτες που το αποτέλεσµα να είναι εµφανές σε 3 ώρες (ταχείας ερµηνείας). β) Το αποτέλεσµα να είναι χρωµατικό και ασφαλές. 5. Σε κάθε συσκευασία δεικτών να υπάρχει πιστοποιητικό διασφάλισης της παρτίδας όπου θα αναγράφεται: ο αριθµός παρτίδας καθώς και η ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος. 6. Να υπάρχει έγκριση για το προϊόν από τον ΕΟΦ και την Ευρωπαϊκή Ένωση µε την ένδειξη CE 7. Να προσφέρεται στο Νοσοκοµείο δωρεάν ένας επωαστήρας για βιολογικούς δείκτες ταχείας ερµηνείας. (Εµφανές σε 3 ώρες). Η συσκευή του επωαστήρα για βιολογικούς δείκτες να διαθέτει τουλάχιστον 12 θέσεις επώασης, η θερµοκρασία επώασης να είναι περίπου 60. Να έχει δυνατότητα οπτικής και ηχητικής ένδειξης των αποτελεσµάτων και συναγερµό σε περίπτωση λανθασµένου αποτελέσµατος. 8. Να κατατεθούν επαρκή δείγµατα. 3. ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΙΑΦΑΝΕΙΣ ΥΓΡΟY ΚΛΙΒΑΝΟY ΕΠΙΠΕ ΟΙ: α) 75 χιλ. β) 100 χιλ. γ) 125 χιλ. δ) 150 χιλ. ε) 200 χιλ. ζ) 300 χιλ. η) 380 χιλ. θ) 420 χιλ. 6

7 1. Να είναι κατασκευασµένοι από καλής ποιότητας χαρτί αποστείρωσης βάρους τουλάχιστον 70 gr/m 2 και ανθεκτική µαλακή, διάφανη πλαστική µεµβράνη (φιλµ), ώστε να αντέχει το βάρος των υλικών. 2. Να είναι θερµοσυγκολλούµενοι και να διατίθενται σε επίπεδη µορφή. 3. Να είναι απαλλαγµένοι από τοξικά υλικά και δυσάρεστες οσµές, σε υγρή και στεγνή µορφή. Η ένωση των δύο υλικών (χαρτί-φιλµ) στα πλάγια να γίνεται µε πολλαπλή θερµοσυγκόλληση (τουλάχιστον τρεις σε σειρά). 4. Ο δείκτης ατµού να είναι τυπωµένος στη χάρτινη εσωτερική µπροστινή επιφάνεια στο σηµείο θερµοσυγκόλλησης µε το πλαστικό φιλµ, ώστε να έχουµε τα εξής πλεονεκτήµατα : α) Ο δείκτης λόγω θέσης υπόκειται στις ίδιες συνθήκες αποστείρωσης µε το προς αποστείρωση υλικό β) Προστασία του δείκτη και από τη χάρτινη επιφάνεια και από το πλαστικό φιλµ γ) Άµεση και δυνατή οπτική παρακολούθηση του αντικειµένου και της αποστείρωσης ανά πάσα στιγµή, χωρίς να χρειάζεται να αναποδογυριστεί το πακέτο. 5. Μετά τον κύκλο αποστείρωσης, η αλλαγή του χρώµατος του δείκτη να είναι ολοκληρωτική, εµφανής και µόνιµη. 6. Σε κάθε ρολό να υπάρχει χηµικός δείκτης, σε απόσταση ανά 10 εκ τουλάχιστον, έτσι ώστε να υπάρχει ένδειξη αποστείρωσης και σε µικρές συσκευασίες. 7. Να αναγράφεται σε κάθε χηµικό δείκτη, το είδος του αποστειρωτικού µέσου, για το οποίο προορίζεται, καθώς και η διάσταση του ρολού (πλάτος). 8. Κατά το άνοιγµα της συσκευασίας του ρολού, µετά τον κύκλο της αποστείρωσης, να αποκολλάται οµοιόµορφα και χωρίς πολύ πίεση το χαρτί από το φιλµ, ώστε να επιτρέπει άσηπτη τεχνική. 9. Να αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης σε κάθε συσκευασία 10. Να υπάρχει έγκριση για το προϊόν από τον ΕΟΦ και την Ευρωπαϊκή Ένωση µε την ένδειξη 11. Να διατίθενται σε συσκευασία τέτοια (νάιλον σακούλα εσωτερικά, χάρτινο κιβώτιο εξωτερικά) ώστε να προστατεύεται το προϊόν (σκόνη, υγρασία κλπ) κατά την αποθήκευση. 12. Να κατατεθούν επαρκή δείγµατα για όλες τις ζητούµενες διαστάσεις. 4. ΣΑΚΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕ ΟΙ, ΓΙΑ ΥΓΡΟ ΚΛΙΒΑΝΟ: α) 90Χ200 χιλ. β) 90Χ230 χιλ. γ) 130Χ270 χιλ. δ) 200Χ350 χιλ. ε) 300Χ450 χιλ. 1. Οι σάκοι να είναι κατασκευασµένοι από καλής ποιότητας χαρτί αποστείρωσης, βάρους τουλάχιστον 70 gr/m 2 και ανθεκτική, µαλακή, διάφανη, πλαστική µεµβράνη (φιλµ), ώστε να αντέχει το βάρος των υλικών. 2. Να είναι απαλλαγµένοι από τοξικά υλικά και δυσάρεστες οσµές σε υγρή και στεγνή µορφή. Η ένωση των δύο υλικών χαρτί-φιλµ, για όπου επιβάλλεται να υπάρχει, να γίνεται µε πολλαπλή θερµοσυγκόλληση (τουλάχιστον τρεις σε σειρά). 3. Να κλείνουν χωρίς τη βοήθεια θερµοσυγκολλητικού µηχανήµατος µε απολύτως αυτοκόλλητη πλευρά. 4. Η αυτοκόλλητη πλευρά πρέπει να είναι προδιπλωµένη, ώστε να εξασφαλίζει ευθύγραµµο κλείσιµο, µετά την αφαίρεση της προστατευτικής ταινίας. 5. Να αναγράφονται οι επεξηγήσεις των χηµικών δεικτών και η διάστασή του πάνω σε κάθε αυτοκόλλητο σάκο ξεχωριστά. Μετά τον κύκλο της αποστείρωσης, η αλλαγή του χρώµατος του δείκτη να είναι ολοκληρωτική, εµφανής και µόνιµη. 6. Οι χηµικοί δείκτες να είναι τυπωµένοι στη χάρτινη µπροστινή εσωτερική επιφάνεια στο σηµείο συγκόλλησης µε το πλαστικό φιλµ, ώστε να έχουµε τα εξής πλεονεκτήµατα : α) Οι δείκτες λόγω θέσης υπόκεινται στις ίδιες συνθήκες αποστείρωσης µε το προς αποστείρωση υλικό β) Προστασία του δείκτη και από τη χάρτινη επιφάνεια και από το πλαστικό φιλµ γ) Άµεση και δυνατή οπτική παρακολούθηση του αντικειµένου και της αποστείρωσης ανά πάσα στιγµή, χωρίς να χρειάζεται να αναποδογυριστεί το πακέτο. 7

8 7. Να υπάρχει στο σάκο ένδειξη φοράς ανοίγµατός του. Κατά το άνοιγµα του σάκου να αποκολλάται οµοιόµορφα και χωρίς πολύ πίεση το χαρτί από το φιλµ, ώστε να επιτρέπει άσηπτη τεχνική. Οι δείκτες να µην είναι τοξικοί. 8. Να αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης σε κάθε συσκευασία 9. Να υπάρχει έγκριση για το προϊόν από τον ΕΟΦ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, µε την ένδειξη CE 10. Nα κατατεθούν δείγµατα για όλες τις ζητούµενες διαστάσεις. 11. Να διατίθενται σε συσκευασία τέτοια, ώστε να προστατεύεται το προϊόν (π.χ. υγρασία, σκόνη κλπ) κατά την αποθήκευσή του. 5α. ΧΑΡΤΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΕΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΣΕ ΥΓΡΟ ΚΛΙΒΑΝΟ 75Χ75 εκ. 5β. ΧΑΡΤΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΕΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΣΕ ΥΓΡΟ ΚΛΙΒΑΝΟ 120Χ120 εκ. 5γ. ΧΑΡΤΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΕΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΣΕ ΥΓΡΟ ΚΛΙΒΑΝΟ 120Χ140 εκ. 1. Να είναι χαρτί από µη υφασµένο υλικό (non woven) βάρους 60 gr/m 2 2. Να προσφέρεται σε εναλλασσόµενο (φύλλα χαρτιού αποστείρωσης (non woven) διαφορετικών χρωµάτων τοποθετηµένα εναλλάξ) ίδιας ποιότητας, κατάλληλο για κλίβανο ατµού. 3.Να είναι κατασκευασµένο από καλής ποιότητας υλικό µεγάλης αντοχής, µαλακό, αντιαλλεργικό, µη τοξικό, εύχρηστο και εύκολο στο δίπλωµα. 4.Να αντιστέκεται στα υγρά, όπως νερό, αλκοόλες, αίµα, ιωδιούχα διαλύµατα κλπ. Να µην αφήνει ινίδια κατά το τύλιγµα και το ξετύλιγµα των πακέτων και να έχει ισχυρή φραγή στα βακτηρίδια. 5.Να έχει χαµηλή µνήµη επαναφοράς µετά την αποστείρωση βοηθώντας την άσηπτη τεχνική. 6.Να διατίθεται σε συσκευασία τέτοια (νάιλον σακούλα εσωτερικά, χάρτινο κιβώτιο εξωτερικά), ώστε το προϊόν να προστατεύεται από σκόνη, τσάκισµα, σχίσιµο κλπ κατά την αποθήκευσή του. 7.Να αναγράφεται στη συσκευασία η ηµεροµηνία παραγωγής-λήξης και ο αριθµός παρτίδας. 8.Να υπάρχει έγκριση για το προϊόν από τον ΕΟΦ και την Ευρωπαϊκή Ένωση µε την ένδειξη CE 9.Να κατατεθούν επαρκή δείγµατα για όλες τις ζητούµενες διαστάσεις. 6α. ΧΑΡΤΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΙΣΚΩΝ 30Χ25εκ. 6β. ΧΑΡΤΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΙΣΚΩΝ 30Χ50εκ. 1. Να είναι κατασκευασµένο από µη υφασµένο υλικό (non woven) καλής ποιότητας, µη τοξικό και εύχρηστο 2. Να µην αφήνει αιωρούµενα σωµατίδια κατά τη χρήση, καθώς και µετά την αποστείρωση να µην αφήνει ίχνη στα εργαλεία 3. Να έχει µεγάλη ικανότητα απορρόφησης υγρασίας και να είναι εξαιρετικά ανθεκτικό σε στεγνή και υγρή κατάσταση 4. Να είναι κατάλληλο για αποστείρωση σε ατµό 5. Να υπάρχει έγκριση για το προϊόν από τον ΕΟΦ, καθώς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε την ένδειξη CE 6. Να διατίθεται σε συσκευασία τέτοια (νάιλον σακούλα εσωτερικά, χάρτινο κιβώτιο εξωτερικά), ώστε το προϊόν να προστατεύεται από σκόνη, τσάκισµα, σχίσιµο κλπ κατά την αποθήκευσή του 7. Να κατατεθούν επαρκή δείγµατα για όλες τις ζητούµενες διαστάσεις. 7α. ΦΙΛΤΡΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΟΥΤΙΑ (containers) ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΜΕ ΟΠΕΣ 23Χ23εκ. 7β. ΦΙΛΤΡΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΟΥΤΙΑ (containers) ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΜΕ ΟΠΗ 19εκ (ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ) 8

9 1. Να είναι µιας χρήσεως µε χηµικό δείκτη στο πάνω µέρος τους. Ο χηµικός δείκτης να µην είναι τοξικός. 2. Μικροπορώδες για να επιτρέπει µόνο τη διείσδυση του ατµού και να εµποδίζει τους µικροοργανισµούς 3. Να είναι ελαστικό, ώστε να αντέχει στην πίεση κατά την αποστείρωση 4. Να αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης σε κάθε συσκευασία. 5. Να υπάρχει έγκριση για το προϊόν από τον ΕΟΦ, καθώς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε την ένδειξη CE 6. Να διατίθεται σε συσκευασία τέτοια (νάιλον σακούλα εσωτερικά, χάρτινο κιβώτιο εξωτερικά), ώστε το προϊόν να προστατεύεται από σκόνη, τσάκισµα, σχίσιµο κλπ κατά την αποθήκευσή του 7. Να κατατεθούν επαρκή δείγµατα για όλες τις ζητούµενες διαστάσεις. 8. ΤΑΙΝΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΡΙΓΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 8 α. ΤΑΙΝΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΛΗ ΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 1. Να είναι αυτοκόλλητη, µεγάλης ανθεκτικότητας στις συχνές πλύσεις και αποστειρώσεις των εργαλείων. 2. Να προσφέρονται σε µεγάλη ποικιλία χρωµάτων (µονόχρωµες ή µε κάθετες ρίγες) δίχρωµες για εύκολη αναγνώριση των εργαλείων. 3. Οι ταινίες αναγνώρισης εργαλείων να προσφέρονται σε : α) Μορφή λουρίδας διαστάσεως περίπου πλάτος 0,5 εκ και µήκος 2,5 εκ. πλάτος 0,5 εκ και µήκος 5 εκ. β) Μορφή ταινίας-ρολό µε πλάτος ¼ και 1/3 4. Να αναγράφεται ο κωδικός κάθε χρώµατος 5. Να υπάρχει έγκριση για το προϊόν από τον ΕΟΦ, καθώς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε την ένδειξη CE 6. Να κατατεθούν επαρκή δείγµατα. 7. Οι ταινίες αναγνώρισης εργαλείων µε µορφή λουρίδας να προσφέρονται σε φύλλα που µπορούν να τοποθετηθούν σε ντοσιέ ανάλογα µε το χρώµα. 9. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ), 2Χ5,2 ΕΚ. 1. Ο ολοκληρωµένος χηµικός δείκτης ατµού να είναι ένας χηµικός δείκτης κατάλληλος για τον έλεγχο της αποστείρωσης στο εσωτερικό του πακέτου σε όλους τους κύκλους-προγράµµατα του υγρού κλιβάνου (121 C 134 C) καθώς και στο πρόγραµµα ταχείας αποστείρωσης (FLASH). 2. Να είναι κατασκευασµένοι, έτσι ώστε να ελέγχουν την επίτευξη των απαιτούµενων τιµών των σηµαντικών παραµέτρων (θερµοκρασία χρόνος - ποιότητα ατµού) της αποστείρωσης. 3. Να έχουν µια καθορισµένη τελική αντίδραση που θα ανταποκρίνεται προοδευτικά στις παραµέτρους αποστείρωσης. 4. Τα αποτελέσµατα να είναι ευδιάκριτα, εύκολης ερµηνείας και η χρωµατική αλλαγή να παραµένει µόνιµα. 5. Η χηµική µελάνη να µην είναι τοξική (απαλλαγµένη από µόλυβδο και βαρέα µέταλλα). 6. Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται η ηµεροµηνία παραγωγής-λήξης του προϊόντος. 7. Να υπάρχει έγκριση για το προϊόν από τον ΕΟΦ, καθώς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε την ένδειξη CE 8. Να κατατεθούν επαρκή δείγµατα. 10. ΕΙ ΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ 9

10 1. Τα ειδικά προστατευτικά υλικά να είναι πολλαπλών χρήσεων 2. Να προσφέρονται από σιλικόνη, από βυνίλιο από χαρτί σε διάφορες διαστάσεις. Τα παραπάνω υλικά να διατίθενται και σε συσκευασία ρολού. 3. Να είναι ειδικά σχεδιασµένα για να προστατεύουν τα άκρα των χειρουργικών εργαλείων από την φθορά κατά τη διάρκεια της αποστείρωσης 4. Τα ειδικά προστατευτικά των εργαλείων να είναι διαφανή και να διατίθενται σε διάφορα χρώµατα. Να έχουν οπές, ώστε να επιτρέπουν την εύκολη διείσδυση του αποστειρωτικού µέσου (ατµός, αέριο, πλάσµα) 5. Να υπάρχει έγκριση για το προϊόν από τον ΕΟΦ, καθώς και από την ΕΕ µε την ένδειξη CE 6. Να κατατεθούν επαρκή δείγµατα 11. ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ α) 3χιλ.Χ7,5µ. SUPER FINE β) 3χιλ.Χ7,5µ. SUPER BRUSH γ) 6χιλ.Χ7,5µ. SUPER FINE δ) 6χιλ.Χ7,5µ. SUPER BRUSH 1. Να είναι κατάλληλα για καθαρισµό χειρουργικών εργαλείων παντός τύπου 2. Να διατίθενται σε µεγάλη ποικιλία διαστάσεων και ποιότητας υλικού (συρµάτινη, νάιλον τρίχα κλπ) για καλύτερη εξυπηρέτηση του χρήστη 3. Να προσφέρονται σε διάφορους τύπους, ανάλογα µε το προς καθαρισµό χειρουργικό εργαλείο π.χ. ειδικό βουρτσάκι για καθαρισµό εργαλείων που έχουν λεπτούς αυλούς (ενδοσκόπια, λαπαροσκοπικά εργαλεία κλπ) 4. Να υπάρχει έγκριση για το προϊόν από τον ΕΟΦ, καθώς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε την ένδειξη CE 5. Να κατατεθούν επαρκή δείγµατα 12. ΚΑΣΕΤΕΣ STERRAD ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 1. Οι κασέτες να είναι συµβατές µε τον κλίβανο πλάσµατος STERRAD 2. Nα περιέχουν Η2Ο2 σε πυκνότητα περίπου 58% 3. Κάθε κασέτα να περιέχει 10 φιαλίδια των 1,8 ml H2O2 ήτοι για 5 κύκλους αποστείρωσης έκαστη 4. Κάθε πακέτο κασετών να συνοδεύεται από τεχνικές οδηγίες πληροφορίες όπως : ηµεροµηνία παραγωγής και λήξεως, κωδικός παραγωγής, συνθήκες αποθηκεύσεως, οδηγίες χρήσεως στην ελληνική γλώσσα, κατασκευαστικός οίκος. 5. Να είναι σύµφωνοι µε τις διεθνείς προδιαγραφές και να έχουν πιστοποιητικό CE 6. Οι κασέτες να είναι σε συσκευασία και µέσα σε χαρτοκιβώτια για ασφαλέστερη φύλαξη και αποθήκευση. Τόσο στην ατοµική συσκευασία όσο και εξωτερικά να αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξεως, ο κωδικός παραγωγής και η σήµανση CE 13. ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ) ΛΟΥΡΙ Α 1. Να φέρουν ένδειξη µε την αναµενόµενη αλλαγή του δείκτη µετά την έκθεση στο µέσο αποστείρωσης. Και να είναι εµφανή και ευδιάκριτη η αλλαγή του χρωµατισµού. 2. Κάθε πακέτο δεικτών να συνοδεύεται από τεχνικές οδηγίες πληροφορίες, όπως : βασικές παραµέτρους, που έχει σχεδιαστεί να ανιχνεύει, αναµενόµενη αλλαγή µετά την έκθεση στο µέσο αποστείρωσης, ηµεροµηνία παραγωγής και λήξεως, κωδικός παραγωγής, συνθήκες αποθηκεύσεως, οδηγίες χρήσεως στην ελληνική γλώσσα, πιστοποίηση από τον κατασκευαστικό οίκο. 10

11 3. Να είναι σύµφωνοι µε τις διεθνείς προδιαγραφές και να έχουν πιστοποιητικό CE. 4. Οι δείκτες να είναι σε συσκευασία και µέσα σε χαρτοκιβώτια για ασφαλέστερη φύλαξη και αποθήκευση. Τόσο στην ατοµική συσκευασία, όσο και εξωτερικά, να αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξεως, ο κωδικός παραγωγής και η σήµανση CE. 5. Να κατατεθούν δείγµατα προµηθευτών για κάθε προσφερόµενο είδος. 14. ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΡΟΛΟ -ΤΑΙΝΙΑ) 1. Να είναι αυτοκόλλητοι και σε ρόλους για εξωτερική χρήση. 2. Να αναγράφονται σε κάθε ταινία (ρολό) το είδος του αποστειρωτικού µέσου για το οποίο προορίζεται. 3. Να φέρει στην πάνω επιφάνεια ενδεικτικά σηµεία αποστείρωσης (χηµική µελάνη). Η ένδειξη µετά τον κύκλο αποστείρωσης να είναι ολοκληρωτική και εµφανής. Η χηµική µελάνη να µην είναι τοξική. 4. Να είναι κατάλληλη για χρήση στα υλικά που µπορούν να αποστειρωθούν µε τον κλίβανο πλάσµατος (µέταλλο, χαρτί κ.λ.π.). 5. Να αφαιρείται εύκολα χωρίς να αφήνει υπολείµµατα στο ρολό, καθώς και στα υλικά που χρησιµοποιείται. 6. Να µην αποκολλάται κατά τη διάρκεια της αποστείρωσης από τα αντικείµενα στα οποία είναι τοποθετηµένη. 7. Οι ρόλοι να είναι σε συσκευασία και µέσα σε χαρτοκιβώτια για ασφαλέστερη φύλαξη και αποθήκευση. Τόσο στην ατοµική συσκευασία, όσο και εξωτερικά να αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξεως, ο κωδικός παραγωγής. 8. Να υπάρχει έγκριση από τον ΕΟΦ και την Ευρωπαϊκή Ένωση µε την ένδειξη CE τυπωµένη σε κάθε συσκευασία. 9. Να κατατεθούν επαρκή δείγµατα. 15. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ (ΑΜΠΟΥΛΕΣ) 1. Να φέρουν ένδειξη µε την αναµενόµενη αλλαγή του δείκτη µετά την έκθεση στο µέσο αποστείρωσης. 2. Να είναι µε αλλαγή χρώµατος της ταινίας από κόκκινο χρώµα σε κίτρινο. 3. Να διαθέτουν τον Bacillus Stearothermophilus σε πληθυσµό τουλάχιστον 1,8 εκατοµµυρίων. 4. Κάθε πακέτο δεικτών να συνοδεύεται από τεχνικές οδηγίες πληροφορίες όπως : α. Βασικές παραµέτρους που έχει σχεδιαστεί να ανιχνεύει. β. Αναµενόµενη αλλαγή, µετά την έκθεση στο µέσο αποστείρωσης γ. Ηµεροµηνία παραγωγής και λήξεως δ. Κωδικός παραγωγής ε. Συνθήκες αποθηκεύσεως στ. Οδηγίες χρήσεως στην ελληνική γλώσσα ζ. Κατασκευαστικός Οίκος 5. Να είναι σύµφωνοι µε τις διεθνείς προδιαγραφές και να έχουν πιστοποιητικό CE 6. Οι δείκτες να είναι σε χάρτινη συσκευασία και µέσα σε χαρτοκιβώτια για ασφαλέστερη φύλαξη και αποθήκευση. Τόσο στην ατοµική συσκευασία, όσο και εξωτερικά να αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξεως, ο κωδικός παραγωγής και η σήµανση CE. 7. Να κατατεθούν δείγµατα προµηθευτών για κάθε προσφερόµενο είδος. 8. Να κατατεθεί η πιστοποίηση της καταλληλότητας του προσφερόµενου υλικού από τον κατάλληλο οργανισµό, ότι πληροί τις συνθήκες αποστείρωσης.(μείωση στελεχών κατά 6 log). 9. Το τελικό αποτέλεσµα του βιολογικού δείκτη θα πρέπει να το έχουµε εντός 24 ωρών. 16. ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΙΑΦΑΝΕΙΣ ΕΠΙΠΕ ΟΙ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ: α) 75Χ70 χιλ. β) 100Χ70 χιλ. γ) 150Χ70 χιλ. δ) 200Χ70 χιλ. ε) 350Χ70 χιλ. 11

12 1. Να είναι από ειδικό χαρτί τύπου TYVEK (συνθετικές ίνες πολυοφελίνης) υψηλής ποιότητας για αποτελεσµατικό φράγµα κατά των µικροβίων. Η άλλη όψη να είναι από διαφανές φιλµ πολυαιθυλένιο-πολυεστέρα. 2. Οι χηµικοί δείκτες των ρολών να είναι στην εσωτερική µπροστινή επιφάνεια του ρολού, ώστε να παρέχεται άµεσο οπτικό αποτέλεσµα (δείκτες-εργαλεία) χωρίς να χρειασθεί να αναποδογυριστεί το πακέτο. 3. Οι χηµικοί δείκτες των ρολών να βρίσκονται στην περιοχή συγκόλλησης ώστε να µην έρχεται η χηµική ουσία σε επαφή µε τα προς αποστείρωση υλικά και σε κενό, έτσι ώστε η κόλλα να µην αλλοιώνει την σύνθεση και το αποτέλεσµα του χηµικού δείκτη. 4. Οι χηµικοί δείκτες των ρολών να είναι ικανού µεγέθους εµφανείς και ευκρινείς µη τοξικοί, τυπωµένοι σε πυκνά διαστήµατα και η µεταβολή του χρωµατισµού τους µετά την αποστείρωση να είναι ευκρινής και ευδιάκριτη. 5. Τα ρολά να διαθέτουν κατάλληλους πόρους για την ταχεία διείσδυση του υπεροξειδίου του υδρογόνου στη συσκευασία και για την ταχεία εξαγωγή του αέρα από τη συσκευασία. 6. Κατά τη διαδικασία του ανοίγµατος του ρολού, δεν θα πρέπει να σκίζεται το πακέτο (Tyvek- µεµβράνη), αλλά να ανοίγει παράλληλα µε την πλαϊνή ραφή και να αποκολλάται οµαλά χωρίς να αφήνει υπολείµµατα (ινίδια και χνούδι), ώστε να εξασφαλίζεται η άσηπτη παραλαβή του υλικού. 7. Η συσκευασία των ρολών να είναι τέτοια που να επιτρέπει την προστασία και την ασφάλεια του υλικού κατά την µεταφορά του και αποθήκευσή του. 8. Να αναγράφεται στη συσκευασία των ρολών η ηµεροµηνία παραγωγής και λήξεως, ο κωδικός παραγωγής, η ποσότητα, οι διαστάσεις του ρολού, καθώς και οι ενδείξεις ότι είναι για χρήση στον κλίβανο πλάσµατος Sterrad. 9. Να κατατεθούν prospectus, όπου θα αναγράφεται η κατασκευάστρια εταιρεία και οι κωδικοί των προσφεροµένων υλικών. 10. Να κατατεθούν δείγµατα για κάθε προσφερόµενο είδος. 11. Τα ρολά να φέρουν σήµανση-πιστοποιητικό CE και να είναι σύµφωνα µε τις ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές. 17. ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 1. Να είναι διπλότυπο (καρµποναρισµένο). 2. Να προσφέρεται σε συσκευασία (σετ) που περιλαµβάνει, εκτός από καταγραφικού χαρτιού µελανοταινίες, vapor plates και κουτιά απόρριψης κασετών 18. ΧΑΡΤΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΕΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ. 1. Να είναι κατασκευασµένο µη υφασµένο από καλής ποιότητας υλικό κατάλληλο για χρήση στον κλίβανο πλάσµατος. 2. Να είναι µεγάλης αντοχής, µαλακό, αντιαλλεργικό, µη τοξικό, εύχρηστο και εύκολο στο δίπλωµα. 3. Να αντιστέκεται στα υγρά, όπως νερό, αλκοόλες, αίµα ιωδιούχα διαλύµατα κλπ. Να µην αφήνει ινίδια κατά το τύλιγµα και το ξετύλιγµα των πακέτων και να έχει ισχυρή φραγή στα βακτηρίδια. 4. Να έχει χαµηλή µνήµη επαναφοράς µετά την αποστείρωση βοηθώντας την άσηπτη τεχνική. 5. Να διατίθεται σε συσκευασία, ώστε το προϊόν να προστατεύεται από σκόνη, τσάκισµα, σχίσιµο κλπ κατά την αποθήκευσή του. 6. Να υπάρχει έγκριση για το προϊόν από τον ΕΟΦ και την Ευρωπαϊκή Ένωση µε την ένδειξη CE 7. Να κατατεθούν επαρκή δείγµατα. 12

Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας. Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15

Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας. Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15 Αλιµος, 17/03/2015 Αρ. Πρωτ. 4328 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αλίµου προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενική ηµοπρασιών 2.Κέρδος 3.Πατρίς

1. Γενική ηµοπρασιών 2.Κέρδος 3.Πατρίς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου Τµήµα Προµηθειών Ηράκλειο 29/08/2012.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,31-07-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,08-08-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. & Fax: 210 3451620 ΚΟΙΝ: Φ. 600.16/1/47 Σ.10 Αθήνα, 15 Ιαν 2015

Τηλ. & Fax: 210 3451620 ΚΟΙΝ: Φ. 600.16/1/47 Σ.10 Αθήνα, 15 Ιαν 2015 ΠΡΟΣ: 441 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Πίνακας αποδεκτών ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. & Fax: 210 3451620 ΚΟΙΝ: Φ. 600.16/1/47 Σ.10 Αθήνα, 15 Ιαν 2015 ΘΕΜΑ: Συµβάσεις- ιαγωνισµοί (Καθαρισµός των Χώρων της 441

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕΡΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕΡΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕΡΟΝΟΜΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΧΩ- ΡΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕ ΟΥ ΑΕΡΟΝΟΜΙΑΣ. Π. 1/09 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕΡΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002776429 2015-05-14

15PROC002776429 2015-05-14 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.14 17:09:55 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΘΣΡΙΜΞ-ΧΝΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 15PROC002707962 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Α.Α. 54/2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΛΕΤΗ Α.Α. 54/2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Α.Α. 54/2010 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002804718 2015-05-27

15PROC002804718 2015-05-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ( 11) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

49.416,33 06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 .

49.416,33      06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 . Θεσσαλονίκη 23/03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ιεύθυνση Οικονοµικής Οργάνωσης και Υποστήριξης Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες: Βλαχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 24-12-2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11/Ε/40545 /25845 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρµόδιος: Μπαλτζάκης Γεώργιος Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρµόδιος: Μπαλτζάκης Γεώργιος Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρµόδιος: Μπαλτζάκης Γεώργιος ΕΡΓΟ: ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ------------------- Ο ήµαρχος Ηρακλείου διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983). Ανήκει στη διακήρυξη ΥΠΑ 11/2014 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.071,25 Φ.Π.Α. : 2.776,39 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 14.847,64 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.071,25 Φ.Π.Α. : 2.776,39 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 14.847,64 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.071,25 Φ.Π.Α. : 2.776,39 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 14.847,64

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : Α. ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ Τηλέφωνο : 28210 22308 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 02-04-2015 Αρ. Πρωτ.: Οικ. 1516 Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 98-100,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη 75/2014 υλικών (Εξοπλισµοί Χορήγησης των όσεων του Φαρµάκου, CPV:33141626-4)

ιακήρυξη 75/2014 υλικών (Εξοπλισµοί Χορήγησης των όσεων του Φαρµάκου, CPV:33141626-4) ιακήρυξη 75/2014 1. Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προµηθειών ανακοινώνει, σε εκτέλεση της Φ.814/191/179407/Σ.661/30 Μαϊ 2014/ΑΣ ΥΣ/ ΥΓ/2 ο, τη διενέργεια προµήθειας υλικών (Εξοπλισµοί Χορήγησης των όσεων του Φαρµάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 38.960,00 πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 38.960,00 πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ (.Ε.Υ.Α.Θ. ) /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φορέας:.Ε.Υ.Α.Θ. Προµήθεια:

Διαβάστε περισσότερα

Η συνολική ενδεικτική προϋπολογιζόµενη δαπάνη για την προµήθεια των προαναφερόµενων ελαστικών, ανέρχεται στο ποσό των 34.800, πλέον ΦΠΑ.

Η συνολική ενδεικτική προϋπολογιζόµενη δαπάνη για την προµήθεια των προαναφερόµενων ελαστικών, ανέρχεται στο ποσό των 34.800, πλέον ΦΠΑ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231 004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα