Πρακτικό 20/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 18 ης Σεπτεμβρίου 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρακτικό 20/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 18 ης Σεπτεμβρίου 2013"

Transcript

1 Πρακτικό 20/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 18 ης Σεπτεμβρίου 2013 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 18 η Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λήμνου, ύστερα από την αριθμ. πρωτ / γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εφτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Παναγιώτης Τσανταρλιώτης Ευστράτιος Κουκούμης 2. Δημήτριος Μπουλώτης Σαράντης Πανταζής 3. Σωτήρης Κωνσταντάρας 4. Μαγδαληνή Τούφου - Σαράντη 5. Τριαντάφυλλος Τριβόλας Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου, Μόσχος Λαγός, για την τήρηση των πρακτικών. Αριθμός Απόφασης 218/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση του κατεπείγοντος του προτεινόμενου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος. Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος ανάφερε ότι θα πρέπει να συζητηθεί ένα (1) θέμα σ αυτήν τη συνεδρίαση, το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, είναι όμως κατεπείγον, λόγω της εξαιρετικής σημασίας του για το Δήμο και η αναβολή της συζήτησής του θα θίξει τα συμφέροντά του. Το θέμα προς συζήτηση είναι το εξής: Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης - Κατακύρωση του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Υποέργο 1: Δράσεις Τουριστικής Προβολής Δήμου Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου της πράξης Δράσεις Τουριστικής Προβολής Δήμου Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου». Καλείται στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 1

2 Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 2. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3463/06 3. Τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/06 4. Την παρ. 4 του άρθρου 24 του Ν.3613/ Την εισήγηση του Προέδρου. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ομόφωνα Εγκρίνει το κατεπείγον των προτεινόμενων εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 218/2013 Αριθμός Απόφασης 219/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης - Κατακύρωση του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Υποέργο 1: Δράσεις Τουριστικής Προβολής Δήμου Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου της πράξης Δράσεις Τουριστικής Προβολής Δήμου Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου». Με την αριθ. 17/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λήμνου εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης Τουριστικής Προβολής του Δήμου Λήμνου για την περίοδο και αποφασίστηκε η υποβολή πρότασης στο Ε.Π. «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου » στην κατηγορίας «ΔράσειςΤουριστικής Προβολής» με τίτλο «Δράσεις Τουριστικής Προβολής Δήμου Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου». Με την αριθ. 2597/ απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου εντάχθηκε η Πράξη «Δράσεις Τουριστικής Προβολής Δήμου Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου», στον Άξονα Προτεραιότητας 8: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου », με κωδικό ΟΠΣ με συνολικό προϋπολογισμό ,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η παραπάνω πράξη αποτελείται από δύο υποέργα και συγκεκριμένα: α) Υποέργο 1: Δράσεις Τουριστικής Προβολής Δήμου Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου της πράξης Δράσεις Τουριστικής Προβολής Δήμου Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου, με προϋπολογισμό ,00 και β) Υποέργο 2: Εργασία αξιολόγησης προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου της πράξης Δράσεις Τουριστικής Προβολής Δήμου Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου, προϋπολογισμού ,00. Με την αριθ. 275/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λήμνου έγινε η αποδοχή και η διάθεση της σχετικής πίστωσης και αποφασίστηκε η εκτέλεση του Υποέργου 1, με δημόσιο διαγωνισμό μετά από έγκριση των όρων της διακήρυξης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Με το αριθ. πρωτ / έγγραφο του Δήμου Λήμνου, υποβλήθηκε στην ΕΔΑ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, αίτηση και φάκελος με τα απαραίτητα έγγραφα, για την εξέταση της νομιμότητας της διαδικασίας δημοπράτησης του Υποέργου 1. 2

3 Με το αριθ. πρωτ. οικ.5354/ έγγραφο της ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, διατυπώθηκε σύμφωνη γνώμη, για τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης και τη διαδικασία, σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το Υποέργο1: «Δράσεις Τουριστικής Προβολής Δήμου Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου», της πράξης «Δράσεις Τουριστικής Προβολής Δήμου Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου». Με την αριθ. 28/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου εγκρίθηκε η διενέργεια δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και καταρτίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού. Με την αριθ. 44/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, συγκροτήθηκε η «Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών», σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011. Με την αριθ. 45/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, συγκροτήθηκε η «Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων», σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011. Εκδόθηκε από τον Δήμαρχο η αριθμ. πρωτ. 2140/ Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, η οποία καταχωρήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με Α.Δ.Α.: ΒΕΥ5ΩΛΘ-ΩΧΣ, στην ιστοσελίδα του Δήμου Λήμνου και δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες : 1. Φ.Ε.Κ Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων με Αριθ. Φυλ. 69/ Ηχώ των Δημοπρασιών με Αριθ. Φυλ / Γενική Δημοπρασιών με Αριθ. Φυλ / Δημοκράτης Μυτιλήνης με Αριθ. Φυλ. 2527/ Λημνιακή Φωνή με Αριθ. Φυλ. 765/ Εμπρός με Αριθ. Φυλ. 3574/ Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίστηκε η 21 η Μαρτίου Σύμφωνα με το, από 21/03/2013, Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας, συμμετείχαν δύο (2) διαγωνιζόμενοι, μετά δε τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής τους, διαπιστώθηκε ότι αυτά είναι πλήρη και σύμφωνα με τη διακήρυξη. Η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 81/2013 απόφασή της, ενέκρινε το από 21/03/2013 Πρακτικό (1ο Στάδιο) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών. Κατά της ανωτέρω απόφασης δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, προχώρησε στο 2ο Στάδιο του Διαγωνισμού, ήτοι στην «Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών» και το από Πρακτικό της εγκρίθηκε με την αριθ. 148/ 2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Κατά της ανωτέρω απόφασης υποβλήθηκε η αριθ. πρωτ / ένσταση, από την υποψήφια εταιρία με την επωνυμία «ΣΗΜΑ Α.Ε.». Στη συνέχεια με την αριθ. 168/2013 απόφασή της η Οικονομικής Επιτροπή, μετά από σχετική Γνωμοδότηση, της Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων, απέρριψε την αριθμ. πρωτ / ένσταση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΗΜΑ Α.Ε.». Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προχώρησε στο 3 ο Στάδιο του Διαγωνισμού, ήτοι στην αξιολόγηση των «Οικονομικών Προσφορών» και σύμφωνα με το από 26/08/2013 πρακτικό της, κάλεσε με την μειοδότρια εταιρία με την επωνυμία «CHOOSE Α.Ε. ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» να καταθέσει εντός είκοσι (20) ημερών τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 2.2 της διακήρυξης του διαγωνισμού (με το αριθ. πρωτ.16695/ έγγραφο του Δήμου Λήμνου). 3

4 Στη συνέχεια και μετά την κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών από την υποψήφια ανάδοχο εταιρία, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προχώρησε στο άνοιγμα του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής και με το από 13/09/2013 Πρακτικό της, εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Υποέργο1: Δράσεις Τουριστικής Προβολής Δήμου Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου της πράξης Δράσεις Τουριστικής Προβολής Δήμου Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου», στην εταιρία με την επωνυμία «CHOOSE A.E. ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» που εδρεύει στην Μεταμόρφωση Αττικής (οδός Ποσειδώνος 23), ΑΦΜ: , ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών, με συνολικό προϋπολογισμό προσφοράς ,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%). Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/ Τις αριθ. 17/2012 και 275/2012 αποφάσεις της Δημοτικού Συμβουλίου. 3. Τις αριθ. 28/2013, 81/2013, 148/2013 και 168/2013 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. 4. Τα από 26/08/2013 και 13/09/2013 Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. 5. Την ειδική πίστωση ποσού ,00 που είναι γραμμένη στον Κ.Α με τίτλο «Υποέργο1: «Δράσεις Τουριστικής Προβολής Δήμου Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου», της πράξης «Δράσεις Τουριστικής Προβολής Δήμου Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου», του προϋπολογισμού οικονομικού έτους την ανωτέρω εισήγηση. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 1. Εγκρίνει το, από , Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, για την εκτέλεση του έργου «Υποέργο1: Δράσεις Τουριστικής Προβολής Δήμου Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου της πράξης Δράσεις Τουριστικής Προβολής Δήμου Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου». 2. Κατακυρώνει το διαγωνισμό και αναθέτει την εκτέλεση του έργου «Υποέργο1: Δράσεις Τουριστικής Προβολής Δήμου Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου της πράξης Δράσεις Τουριστικής Προβολής Δήμου Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου», στην εταιρία με την επωνυμία «CHOOSE A.E. ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», που εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής (οδός Ποσειδώνος 23), ΑΦΜ: , ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών, με συνολικό προϋπολογισμό προσφοράς ,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%). 3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 219/2013 Αριθμός Απόφασης 220/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 4

5 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1δ του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο προϋπολογισμός του Δήμου Λήμνου, για το οικονομικό έτος 2013, ψηφίστηκε με την αριθ. 367/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 2270/178/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, πρέπει να προβούμε στη ψήφιση των σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται σ αυτόν. υπόψη: Καλείται στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας 1. Τις διατάξεις της παρ.1δ του άρθρου 72 του Ν 3852/ Την αριθ. 367/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 3. Την αριθ. πρωτ. 2270/178/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 4. Tις σχετικές Π.Α.Υ. της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λήμνου και 5. Την εισήγηση του προέδρου. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες και τη διάθεση των πιστώσεων, που είναι γραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Λήμνου, οικονομικού έτους 2013, για την αντιμετώπιση των αντίστοιχων δαπανών. A/A ΠΑΥ Ημ/νία Αιτιολογία ΚΑ Εξόδων Ποσό σε /9/2013 Δέσμευση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για τα μηχανήματα της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου , /9/2013 Δέσμευση πίστωσης για την προμήθεια εντύπων και λοιπών εκτυπώσεων της τεχνικής υπηρεσίας ,00 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 220/2013 Αριθμός Απόφασης 221/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού. O πρόεδρος εισηγούμενος το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Με το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.Δ. 17-5/ (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 5

6 «1. Εντάλματα προπληρωμής, είς ας περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων υπό του νόμου, εκδίδονται επ' ονόματι μονίμου υπαλλήλου του δήμου. Ούτος καθίσταται υπόλογος οφείλων εντός της τακτής προθεσμίας να αποδώση λογαριασμόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρημάτων, υποβάλλων τα κεκανονισμένα δικαιολογητικά και επιστρέφων το μη διατεθέν ποσόν. Η προθεσμία αποδόσεως λογαριασμού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του εντάλματος προπληρωμής αποφάσεως, ήτις δεν δύναται να είναι μεγαλυτέρα του τριμήνου και δέον να λήγη ένα τουλάχιστον μήνα προ της λήξεως του οικονομικού έτους. 2. Επί τη ητιολογημένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουμένην παράγραφον προθεσμία να παραταθή επί ένα εισέτι μήνα εν ουδεμία όμως περιπτώσει πέραν της λήξεως του οικονομικού έτους.» Σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34 του Β.Δ. 17-5/ (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: «1.Απαγορεύεται η χρησιμοποίησις των ληφθέντων χρημάτων δι' εντάλματος προπληρωμής δια δαπάνας άλλας ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή. 2. Εν ουδεμία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσις χρηματικού εντάλματος επ' ονόματι υπολόγου μη αποδώσαντος λογαριασμόν επί προηγουμένου εντάλματος προπληρωμής». Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 37 του Β.Δ. 17-5/ (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: «Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ αυτών διαχειριζομένων χρημάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιμέλειαν, ευθυνόμενοι δια πάσαν τυχόν επερχομένην απώλειαν ή μείωσιν των χρημάτων τούτων. Εάν τα ποσά των ενταλμάτων δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν αμέσως υπό των υπολόγων άμα τη εξοφλήσει των θα γίνηται κατάθεσις αυτών ή των μη χρησιμοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος ή εις το Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την έδραν του δήμου. Οι υπόλογοι οφείλουν κατά την απόδοσιν του λογαριασμού να επισυνάψουν μετά των δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφωνται κεχωρισμένως πάσαι αι γενόμεναι καταθέσεις και αναλήψεις.» Με την 172/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, εγκρίθηκε η έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 2.977,50, στο όνομα της υπαλλήλου Κουντούρη Μαρίας, ΔΕ1 Διοικητικού με βαθμό Γ, προκειμένου να πληρωθεί η δαπάνη εξόφλησης των τελών κυκλοφορίας των μηχανημάτων έργου, του Δήμου Λήμνου, για το έτος Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ αριθμό 746B/ Χρηματικό Ένταλμα, το οποίο εισέπραξε η υπόλογος την 15 η του μηνός Ιουλίου του έτους Όπως προκύπτει από τα συνημμένα δικαιολογητικά που υπέβαλε εμπρόθεσμα ( ) η υπόλογος, οι δαπάνες που πληρώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των 2.977,50 Ευρώ. Κατόπιν τούτου παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού και την απαλλαγή της υπολόγου. Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ όψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/

7 2. Τις διατάξεις των άρθρων 103, 172 του Ν 3463/2006 και των άρθρων 32, 33,34 και 37 του ΒΔ 17/515/6/ Την αριθ. 172/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση εντάλματος προπληρωμής ύψους 2.977,50 Ευρώ, στο όνομα της υπαλλήλου Κουντούρη Μαρίας. 4. Την ειδική πίστωση ποσού 3.130,00 που είναι γραμμένη στον Κ.Α με τίτλο «Τέλη κυκλοφορίας μηχανημάτων τεχνικών έργων Δήμου» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε η υπόλογος: ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ του ΜΕ ΙΧ, ΠΟΣΟΥ 202,02, ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ αριθ / ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ του ΜΕ ΙΧ, ΠΟΣΟΥ 217,56, ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ αριθ / ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ του ΜΕ ΙΧ, ΠΟΣΟΥ 391,61, ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ αριθ / ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ του ΜΕ ΙΧ, ΠΟΣΟΥ 155,40, ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ αριθ / ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ του ΜΕ ΙΧ, ΠΟΣΟΥ 170,94, ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ αριθ / ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ του ΜΕ ΙΧ, ΠΟΣΟΥ 155,40, ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ αριθ / ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ του ΜΕ ΙΧ, ΠΟΣΟΥ 175,61, ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ αριθ / ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ του ΜΕ ΙΧ, ΠΟΣΟΥ 155,40, ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ αριθ / ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ του ΜΕ ΙΧ, ΠΟΣΟΥ 175,61, ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ αριθ / ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ του ΜΕ ΙΧ, ΠΟΣΟΥ 217,56, ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ αριθ / ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ του ΜΕ ΙΧ, ΠΟΣΟΥ 217,56, ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ αριθ / ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ του ΜΕ ΙΧ, ΠΟΣΟΥ 268,85, ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ αριθ / ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ του ΜΕ ΙΧ, ΠΟΣΟΥ 318,58, ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ αριθ /

8 ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ του ΜΕ ΙΧ, ΠΟΣΟΥ 155,40, ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ αριθ / ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ αριθμό 746B/ Χρηματικό Ένταλμα προπληρωμής, ύψους 2.977,50 Ευρώ, που εκδόθηκε στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου Κουντούρη Μαρίας, ΔΕ1 Διοικητικού με βαθμό Γ και απαλλάσσει την υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 221/2013 Αριθμός Απόφασης 222/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αποδοχή δωρεάς, από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Το γραφείο της Τράπεζας της Ελλάδος (Παράρτημα Λήμνου), λόγω ότι διέκοψε τη λειτουργία του, από την 3 η Σεπτεμβρίου 2013, δώρισε στο Δήμο Λήμνου, τα παρακάτω πάγια: 1. Γραφεία, τεμ Ντουλάπα μεγάλη τεμ Ντουλάπα μικρή τεμ Συρταριέρα τεμ Καρέκλα τεμ. 4. Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1η, η Οικονομική Επιτροπή, αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παρ. 1η του άρθρου 72 του Ν. 3852/ Την εισήγηση του Προέδρου. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 1. Αποδέχεται τη δωρεά, από την Τράπεζας της Ελλάδος (Παράρτημα Λήμνου) των παρακάτω παγίων: Γραφεία, τεμ. 3 Ντουλάπα μεγάλη τεμ. 3 Ντουλάπα μικρή τεμ. 1 Συρταριέρα τεμ. 2 Καρέκλα τεμ Να αποσταλεί σχετική ευχαριστήρια επιστολή στην Τράπεζας της Ελλάδος. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 222/2013 Αριθμός Απόφασης 223/2013 8

9 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση Πρακτικού 4ου Σταδίου, για την εκτέλεση του υποέργου 2 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ», της Πράξης «Δίκτυο Αποχέτευσης και Μονάδα ΕΕΛ Δήμου Νέας Κούταλης Λήμνου». O πρόεδρος εισηγούμενος το 4o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Με την αριθ. 5995/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου εντάχθηκε η Πράξη «Δίκτυο Αποχέτευσης και Μονάδα ΕΕΛ Δήμου Νέας Κούταλης Λήμνου», στον Άξονα Προτεραιότητας 08: «Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου» με Κωδικό MIS και συνολικό προϋπολογισμό ,00. Με την αριθ. 1143/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αποφασίστηκε η 1 η Τροποποίηση της Πράξης «Δίκτυο Αποχέτευσης και Μονάδα ΕΕΛ Δήμου Νέας Κούταλης Λήμνου». Στην ανωτέρω Πράξη περιλαμβάνεται και το υποέργο 2 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ», προϋπολογισμό ,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Με την αριθ. 226/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε η αποδοχή της σχετικής πίστωσης και αποφασίστηκε η εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας, που θα καθορίσει Οικονομική Επιτροπή. Με το αριθ. πρωτ. 2074/ έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, διατυπώθηκε σύμφωνη γνώμη, για τη δημοπράτηση του υποέργου 2 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ». Με την αριθ. 80/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης της δημοπρασίας. Ο διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του υποέργου 2 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ», πραγματοποιήθηκε στις 11 Οκτωβρίου Κατά του πρακτικού του 1 ου Σταδίου του Διαγωνισμού, υποβλήθηκαν ενστάσεις, οι οποίες εκδικάστηκαν με την αριθ. 167/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Κατά του πρακτικού του 2 ου Σταδίου του Διαγωνισμού, υποβλήθηκαν ενστάσεις, οι οποίες εκδικάστηκαν με την αριθ. 118/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Κατά του πρακτικού του 3 ου Σταδίου του Διαγωνισμού, υποβλήθηκαν ενστάσεις, οι οποίες εκδικάστηκαν με την αριθ. 198/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, προχώρησε στο 4ο Στάδιο του Διαγωνισμού, ήτοι στην αποσφράγιση των Φακέλων Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων, το δε Πρακτικό της έχει, ως ακολούθως: «Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 4ου ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το έργο «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Νέας Κούταλης» Στα γραφεία της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Λήμνου στην Μύρινα, η επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης του ως άνω έργου που συστάθηκε με την αριθ.105/2011 9

10 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στις 22 Αυγούστου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 μ.μ., κατόπιν προσκλήσεως της προέδρου της Ε.Δ., για την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού, παρόντες ήταν οι: 1) Κλεοπάτρα Δανιήλ, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου ως Πρόεδρος 2) Νικόλαος Μουχτής, Μηχανολόγος Μηχανικός, εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε. Β.Α.Αιγαίου, ως μέλος 3) Μαρία Κατή, Τεχνολόγος Μηχανικός του Δήμου, ως μέλος 4) Δημήτρης Κελεφός, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου, ως μέλος 5) Δημήτριος Βουλγαράκης, Δημοτικός Σύμβουλος, εκπρόσωπος της Τ.Ε.Δ.Κ. Λέσβου ως μέλος και απόντες ήταν οι: 1) Ξενοφών Σαμιώτης, Τεχνολόγος Μηχανικός του Δήμου, ως μέλος 2) Αντώνιος Νικολιάς, Ε.Δ.Ε., εκπρόσωπος της Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε., ως μέλος όλοι τακτικά μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. Παρόν στην διαδικασία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών ήταν και ο Χρήστος Πατρώνιας, νόμιμος εκπρόσωπος της Κ/ξίας ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. - «Δ.ΚΑΦΕΤΖΗΣ & Σ.Ι.Α. Ο.Ε.» με δ.τ. «ΒΙΟΣ Ο.Ε.». Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς του διαγωνιζομένου Κ/ξ ΧΑΤΖΗΣ Β.ΑΣΤΕΡΙΟΣ -ΕΚΚΕΝΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ - ΔΕΥΚΩΝ Α.Τ.Ε δεν ανοίχτηκε και θα επιστραφεί σφραγισμένος στον διαγωνιζόμενο, καθώς η προσφορά του έχει αποκλεισθεί από προηγούμενα στάδια του διαγωνισμού. Η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στην διαδοχική αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών των υπόλοιπων διαγωνιζομένων, με βάση την σειρά της αρχικής αρίθμησής τους, ως εξής: 1η Προσφορά: (σειρά αρίθμησης φακέλου:1) «MINABΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» Η Ε.Δ. ήλεγξε και μονογράφησε το περιεχόμενο του φακέλου, το οποίο ήταν το Τιμολόγιο Προσφοράς & Προϋπολογισμός Προσφοράς δαπάνης, συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων εργασιών (15%), ,50. 2η Προσφορά: (σειρά αρίθμησης φακέλου:3) «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» (ΕNVIROMENTAL SERVICES) Η Ε.Δ. ήλεγξε και μονογράφησε το περιεχόμενο του φακέλου, το οποίο ήταν το Τιμολόγιο Προσφοράς & Προϋπολογισμός Προσφοράς δαπάνης, συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων εργασιών (15%), ,00. 3η Προσφορά: (σειρά αρίθμησης φακέλου:4) Κ/ξ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. - «Δ.ΚΑΦΕΤΖΗΣ & Σ.Ι.Α. Ο.Ε.» με δ.τ. «ΒΙΟΣ Ο.Ε.» Η Ε.Δ. ήλεγξε και μονογράφησε το περιεχόμενο του φακέλου, το οποίο ήταν το Τιμολόγιο Προσφοράς & Προϋπολογισμός Προσφοράς δαπάνης, συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων εργασιών (15%), ,55. 10

11 Στην συνέχεια η Επιτροπή διαγωνισμού ήλεγξε εάν οι οικονομικές προσφορές πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 24 (παράγραφος 2) της σχετικής Διακήρυξης. Βάση των απαιτήσεων του άρθρου 24 (παρ. 24.2) της Διακήρυξης, η Ε.Δ. αποφάσισε την αποδοχή και των τριών οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων εταιρειών. Ακολούθως, η Ε.Δ. εφάρμοσε τον μαθηματικό τύπο της διακήρυξης του άρθρου 14 (παράγραφος 2) για τον προσδιορισμό της ΑΝΗΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ των διαγωνιζομένων, δηλαδή: (Πα) = (1-ρ) * Π / (Β/100 ) + ρ *Π Όπου Πα: η ανηγμένη προσφορά, Π: η οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου, Β: η συνολική βαθμολογία κάθε διαγωνιζόμενου, ρ: το τμήμα της προσφοράς που δεν υπόκειται σε τεχνική αξιολόγηση και είναι ίσο με μηδέν (0). Από την εφαρμογή του μαθηματικού τύπου για την: 1η Προσφορά: «MINABΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» προκύπτει ότι: (Πα)= (1-0)* ,50 / (80,27/100 ) = ,55 2 η Προσφορά: «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» προκύπτει ότι: (Πα)= (1-0)* ,00 / (84,87/100 ) = ,84 3η Προσφορά: «Κ/ξ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. - «Δ.ΚΑΦΕΤΖΗΣ & Σ.Ι.Α. Ο.Ε.» με δ.τ. «ΒΙΟΣ Ο.Ε.» προκύπτει ότι: (Πα)= (1-0)* ,55 / (81,07/100 ) = ,97 Σύμφωνα με το άρθρο 24 (παρ. 24.2) της Διακήρυξης, «Προσωρινή μειοδότρια χαρακτηρίζεται η προσφορά που έχει την μικρότερη Ανηγμένη Προσφορά (Πα).». Επιπλέον, σύμφωνα με την εγκύκλιο 17, αρ.πρωτ.:δ17γ/09/154/φν της γ.γ.δημοσίων έργων του Υπουργείου Μεταφορών και Δικτύων, «θα πρέπει η Ε.Δ. πριν την ολοκλήρωση του πρακτικού δημοπρασίας, να επικοινωνήσει εγγράφως με τις Τράπεζες ή το ΤΣΜΕΔΕ που φέρονται ότι έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής όλων των διαγωνιζομένων, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους». Την επόμενη ημέρα, δηλαδή στις 23 Αυγούστου 2013, η Πρόεδρος της Ε.Δ. απέστειλε γραπτό αίτημα στις τράπεζες και στο ΤΣΜΕΔΕ για την εγκυρότητα των βεβαιώσεων παράτασης ισχύος των εγγυητικών επιστολών που μας είχαν καταθέσει οι διαγωνιζόμενοι. Οι απαντήσεις από τις τράπεζες και το ΤΣΜΕΔΕ, στάλθηκαν με φαξ στα γραφεία της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Λήμνου και η διαδικασία ολοκληρώθηκε την Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου Παρακάτω, σας παραθέτουμε την ημερομηνία και την τράπεζα από την οποία στάλθηκαν οι βεβαιώσεις γνησιότητας των παρατάσεων ισχύος των εγγυητικών επιστολών: α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓ.ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ Αρ.πρωτ.-Ημερ/νία Βεβαίωσης - Τράπεζα 11

12 1 2 3 MINABΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κ/ξ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. - «Δ.ΚΑΦΕΤΖΗΣ & Σ.Ι.Α. Ο.Ε.» με δ.τ. «ΒΙΟΣ Ο.Ε.» * ALPHA BANK ΑΘΗΝΑΣ E.T.A.A. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ * Το E.T.A.A. ΑΘΗΝΑΣ σε ότι αφορά την MINABΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαμε με την κυρία Ιωάννη Ράπτη, μας ενημέρωσε ότι δεν μπορούν να εκδώσουν την βεβαίωση που ζητάμε, αλλά η με αριθμό 48741/ βεβαίωση παράτασης ισχύος εγγυητικής επιστολής, έχει εκδοθεί από την υπηρεσία τους. Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού ομόφωνα εισηγείται την ανάθεση της υλοποίησης του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Νέας Κούταλης» στον διαγωνιζόμενο με αριθμό 4, δηλαδή την «Κ/ξ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. - «Δ.ΚΑΦΕΤΖΗΣ & Σ.Ι.Α. Ο.Ε.» με δ.τ. «ΒΙΟΣ Ο.Ε.», η οποία κηρύσσεται προσωρινός ανάδοχος. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση της Προέδρου της Επιτροπής, η οποία θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Λήμνου (Παπουτσίδειο κτίριο) μόλις το πρακτικό υπογραφτεί από όλα τα μέλη της επιτροπής, με την οποία θα γνωστοποιείται στους διαγωνιζομένους ότι το Πρακτικό θα διατεθεί για ενημέρωση τους, σύμφωνα με το άρθρο 4.1 της Διακήρυξης. Ενδεχόμενες ενστάσεις επί του ανωτέρω Πρακτικού, υποβάλλονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και απευθύνονται στην Προϊσταμένη Αρχή. Μύρινα, Η Επιτροπή Διαγωνισμού» Καλείται στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. υπόψη: Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας 6. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/ Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 8. Την ειδική πίστωση ποσού ,00 που είναι γραμμένη στον Κ.Α με τίτλο «Δίκτυο Αποχέτευσης και Μονάδα ΕΕΛ Δήμου Νέας Κούταλης Λήμνου» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους Τις αριθ. 80/2011, 167/2012, 118/2013 και 198/2013 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. 10. την ανωτέρω εισήγηση Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ομόφωνα 1. Εγκρίνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του υποέργου 2 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ», προϋπολογισμού δημοπράτησης ,00 Ευρώ (με 12

13 αναθεώρηση και Φ.Π.Α), της Πράξης «Δίκτυο Αποχέτευσης και Μονάδα ΕΕΛ Δήμου Νέας Κούταλης Λήμνου», που σύμφωνα με το, από 22 Αυγούστου 2013, Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, προσωρινός ανάδοχος κηρύχθηκε η «Κ/Ξ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. Δ.ΚΑΦΕΤΖΗΣ & Σ.Ι.Α. Ο.Ε.» με δ.τ. «ΒΙΟΣ Ο.Ε.», που είχε ανοιγμένη προσφορά (Πα), ,97 (Προϋπολογισμός Προσφοράς, συμπεριλαμβανομένου του εργολαβικού οφέλους 18% και των απροβλέπτων εργασιών 15%, ,55 ). 2. Αναθέτει στην «Κ/Ξ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. Δ.ΚΑΦΕΤΖΗΣ & Σ.Ι.Α. Ο.Ε.», την εκτέλεση του παραπάνω έργου, αντί του συνολικού ποσού, των ,84, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16%. 3. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 223/2013 Αριθμός Απόφασης 224/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και εκδίκαση ένστασης για την εκτέλεση του υποέργου 1 «Ασφαλτόστρωση δρόμου Ατσικής Αγίου Ερμολάου (2ο Απόσπασμα) Χ.Θ Χ.Θ.4+048,56», της Πράξης «Ασφαλτόστρωση δρόμου Ατσικής Αγίου Ερμολάου (2ο Απόσπασμα) Χ.Θ Χ.Θ ,56». O πρόεδρος εισηγούμενος το 5 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Με την αριθ. 3365/ απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κ. Γιακαλή Αθανάσιου, εντάχθηκε η Πράξη: «Ασφαλτόστρωση δρόμου Ατσικής Αγίου Ερμολάου (2 ο Απόσπασμα) Χ.Θ Χ.Θ ,56», στον Άξονα Προτεραιότητας 02: «Υποδομές & Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου» με Κωδικό MIS και με συνολική δημόσια δαπάνη ,00. Με την αριθ. 394/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε η αποδοχή της σχετικής πίστωσης και αποφασίστηκε η εκτέλεση του έργου να γίνει με ανοικτό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008. Με την αριθ. 2381/ απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κ. Γιακαλή Αθανάσιου, έγινε η 1 η τροποποίηση της Πράξης: «Ασφαλτόστρωση δρόμου Ατσικής Αγίου Ερμολάου (2 ο Απόσπασμα) Χ.Θ Χ.Θ ,56», στον Άξονα Προτεραιότητας 02: «Υποδομές & Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου» με Κωδικό MIS και με συνολική δημόσια δαπάνη ,00. Με την αριθ. 152/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε η αποδοχή της σχετικής πίστωσης και αποφασίστηκε η εκτέλεση του έργου να γίνει με ανοικτό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008. Με το αριθ. πρωτ. 2841/ έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, διατυπώθηκε σύμφωνη γνώμη, για τη δημοπράτηση του υποέργου 1 «Ασφαλτόστρωση δρόμου Ατσικής Αγίου Ερμολάου (2 ο Απόσπασμα) Χ.Θ Χ.Θ ,56», της Πράξης 13

14 «Ασφαλτόστρωση δρόμου Ατσικής Αγίου Ερμολάου (2 ο Απόσπασμα) Χ.Θ Χ.Θ ,56», προϋπολογισμού ,00. Με την αριθ. 2/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, συγκροτήθηκε η «Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών για την εκτέλεση έργων, συνολικού προϋπολογισμού (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), μέχρι το ανώτατο όριο της δεύτερης τάξης του ΜΕΕΠ», σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011. Με την αριθ. 153/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, καταρτίστηκαν οι όροι του ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου. Περίληψη της αριθ. πρωτ. 1106/ διακήρυξης της δημοπρασίας αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα «Διαύγεια», με ΑΔΑ: ΒΛ4ΡΩΛΘ-ΛΤ1 και δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες : 1. Φ.Ε.Κ Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, με Αριθ. Φυλ. 417/ Γενική Δημοπρασιών, με Αριθ. Φυλ / Εφημερίδα Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών, με Αριθ. Φυλ / Δημοκράτης, με Αριθ. Φυλ / Τα Νέα της Λέσβου, με Αριθ. Φυλ. 728/ Πολιτικά, με Αριθ. Φυλ. 2558/ Η δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου διενεργήθηκε, την 30 η Ιουλίου Σύμφωνα με το, από 30/07/2013, Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, συμμετείχαν έξι (6) εργολήπτες δημοσίων έργων, μετά δε τον έλεγχο της πληρότητας των φακέλων τους, η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε δεκτούς πέντε (5) εργολήπτες δημοσίων έργων, ενώ αποκλείστηκε ένας (1) εργολήπτης δημοσίων έργων, από απόψεως δικαιολογητικών. Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, στη θέση του πρώτου μειοδότη, αναδείχθηκε η «Τεχνοδομική Αιγαίου Α.Ε.», που προσέφερε μέση έκπτωση 21,12%, επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. Μετά τον έλεγχο της εγκυρότητας των εγγυητικών επιστολών, το πρακτικό αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, για υποβολή τυχόν ενστάσεων. Κατά του παραπάνω Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, υποβλήθηκε εμπρόθεσμα μία (1) ένσταση, η δε Γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, επί της ενστάσεως έχει, ως ακολούθως: «Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Επί της ένστασης κατά του πρακτικού διαγωνισμού του έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΤΣΙΚΗΣ ΑΓ. ΕΡΜΟΛΑΟΥ (2 ο ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ) Χ.Θ.0+00 Χ.Θ ,56» Στη Μύρινα σήμερα την 13 Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ οι : 1} Νίκος Περτσάς, Διοικητικός υπάλληλος του Δήμου, Πρόεδρος 2} Κλεοπάτρα Δανιήλ, Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος 3} Χαριτίνη Μπαλτζή, Τεχνολόγος Μηχανικός του Δήμου, Μέλος που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμών έργων του Δήμου η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 02/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, συνήλθαμε στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λήμνου για να γνωμοδοτήσουμε επί της ένστασης που κατατέθηκε κατά του Πρακτικού 14

15 Διαγωνισμού της για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΤΣΙΚΗΣ ΑΓ. ΕΡΜΟΛΑΟΥ (2 ο ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ) Χ.Θ.0+00 Χ.Θ ,56» Η ανακοίνωση του Προέδρου για την ολοκλήρωση του πρακτικού διαγωνισμού αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου την και οι διαγωνιζόμενοι μπορούσαν μέχρι και την να υποβάλλουν όλες τις τυχόν ενστάσεις τους οι οποίες θα απευθύνονταν στην προϊστάμενη αρχή (Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λήμνου). Σύμφωνα με άρθ. 4.1.ι της Διακήρυξης «αν υποβληθούν ενστάσεις η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει γνωμοδότηση την οποία και διαβιβάζει (μαζί με τις ενστάσεις, το Πρακτικό της και τα έγγραφα των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) στην Προϊσταμένη Αρχή η οποία αποφαίνεται επί των ενστάσεων» Κατά του πρακτικού υποβλήθηκε εμπρόθεσμα η αριθμ. πρωτ. 1334/ ένσταση από την Δ. ΚΑΠΡΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Η ανωτέρω εταιρεία συμμετείχε στο διαγωνισμό της για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΤΣΙΚΗΣ ΑΓ. ΕΡΜΟΛΑΟΥ (2 ο ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ) Χ.Θ.0+00 Χ.Θ ,56» και ήταν δεύτερος μειοδότης με έκπτωση 17 %, ενώ πρώτος μειοδότης ήταν η ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε με έκπτωση 21,12 %. Με την ένστασή της ζητά επανέλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής της 1 ης μειοδότριας (ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε). Συγκεκριμένα αναφέρει ότι σύμφωνα με τη διακήρυξη (αρθ. 23) τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής, προκειμένου να γίνουν αποδεκτά πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού. Ενώ η βεβαίωση ΜΕΕΠ (αριθ. πρωτ. Δ15/2418/ ) που κατέθεσε στο διαγωνισμό η ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε έχει λήξει την ενώ ο διαγωνισμός ήταν την και «δεν έχει προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία που να πιστοποιούν την περαιτέρω ισχύ της». Προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί της ένστασης η Επιτροπή Διαγωνισμού ο Δήμος απέστειλε το αριθ. 1350/ έγγραφο στη Δνση Δ15 (Μητρώων Τεχνικών Επαγγελμάτων) της ΓΓΔΕ του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων με το οποίο ζήτησε να ενημερωθεί εάν η βεβαίωση ΜΕΕΠ της ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε με παράταση ισχύος έως την ήταν σε ισχύ την σύμφωνα με αρθ. 97 Ν. 3669/08 ή εάν έπρεπε η εταιρεία να προσκομίσει, με το φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής, αποδεικτικά στοιχεία (αντίγραφο αίτησης αναθεώρησης κλπ) που να πιστοποιούν την περαιτέρω (μετά την ) ισχύ της. Με το αριθ / έγγραφό της η Δνση Δ15 απάντησε ότι «η ισχύς της βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΕΕΠ της εταιρείας ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε που έληγε την , παρατάθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 3669/08, ως τις καθόσον η εταιρεία υπέβαλε στις (με αρ. πρωτ. Δ15/11514) αίτηση αναθεώρησης». Η ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε κατέθεσε στο διαγωνισμό της για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΤΣΙΚΗΣ ΑΓ. ΕΡΜΟΛΑΟΥ (2 ο ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ) Χ.Θ.0+00 Χ.Θ ,56» την με αριθ. πρωτ. Δ15/2418/ βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ η οποία έληγε την Σύμφωνα με άρθρ της Διακήρυξης (αριθ. 153/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί κατάρτισης όρων δημοπρασίας έργου) «τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής, προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ (με υποσημείωση «υπενθυμίζονται πάντως σχετικά και οι διατάξεις της παρ. 2 του αρθ. 97 Ν. 3669/08») κατά την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών» 15

16 Σύμφωνα με αρθ. 97 παρ. 1 του Ν. 3669/08 «η εγγραφή και κατάταξη των επιχειρήσεων υπόκειται σε τακτική αναθεώρηση, η οποία διενεργείται ύστερα από αίτηση της ενδιαφερόμενης επιχείρησης που υποβάλλεται στην υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ, κατά το τελευταίο τρίμηνο, πριν την αναγραφόμενη στη βεβαίωση (πτυχίο) ημερομηνία λήξης της ισχύς της. Στη περίπτωση αυτή η νέα βεβαίωση αρχίζει να ισχύει αμέσως μετά τη λήξη της παλαιάς» ενώ στη παρ. 2 αναφέρει «Αίτηση για τακτική αναθεώρηση της εγγραφής μπορεί επίσης να υποβληθεί και μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία λήξης της βεβαίωσης. Στην περίπτωση αυτή η παλαιά βεβαίωση εξακολουθεί να ισχύει μέχρι το πέρας της προθεσμίας αυτής». Η βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ της ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε που έληγε την , σύμφωνα με το αρθ. 97 του Ν. 3669/08 παρατάθηκε έως την αφού η εταιρεία υπέβαλε εμπρόθεσμα ( ) και πριν την ημερομηνία του διαγωνισμού ( ), αίτηση αναθεώρησης (αριθ. πρωτ. Δ15/11514/ ) στην αρμόδια Δνση Δ15 της ΓΓΔΕ. Συνεπώς η προσκομισθείσα στο διαγωνισμό βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ ήταν σε ισχύ την ,ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και κάλυπτε τον σχετικό όρο του άρθρου 23.1 της διακήρυξης (Σχετικές αποφάσεις, Ε.Α Συμβουλίου Επικρατείας 131/2012 και Πράξη 598/2011 Κλιμάκιο Ε Ελεγκτικό Συνέδριο). Άλλωστε ούτε από τη διακήρυξη ούτε από κάποια διάταξη νόμου προβλέπεται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών που να αποδεικνύουν τη παράταση ισχύος των βεβαιώσεων εγγραφής στο ΜΕΕΠ. Ύστερα από τα ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της απόρριψης της ένστασης της Δ. ΚΑΠΡΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ» Κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού δεν εμφιλοχώρησαν παραβιάσεις των κείμενων διατάξεων ή των όρων της διακήρυξης, ώστε να επηρεαστεί το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και σας καλώ να αποφασίσετε, αν η προσφορά του τελικού μειοδότη κρίνεται ικανοποιητική και την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, ή όχι και την επανάληψη της δημοπρασίας. Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/ Τις διατάξεις του Ν.3669/ Τις αριθ. 394/2011 και 152/2013 αποφάσεις, του Δημοτικού Συμβουλίου. 4. Την αριθ. 153/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 5. Την ειδική πίστωση ποσού ,00 που είναι γραμμένη στον Κ.Α του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013, για «Ασφαλτόστρωση δρόμου Ατσικής Αγίου Ερμολάου (2ο Απόσπασμα) Χ.Θ Χ.Θ ,56». 6. Την αριθ. 671/ Π.Α.Υ. της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Λήμνου και 7. Την εισήγηση του Προέδρου. Α Π Ο Φ ΑΣ Ι Ζ Ε Ι κατά πλειοψηφία 1. Εγκρίνει το αποτέλεσμα της μειοδοτικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του υποέργου 1 «Ασφαλτόστρωση δρόμου Ατσικής Αγίου Ερμολάου (2 ο Απόσπασμα) Χ.Θ Χ.Θ ,56», της Πράξης «Ασφαλτόστρωση δρόμου Ατσικής Αγίου Ερμολάου (2 ο Απόσπασμα) Χ.Θ Χ.Θ ,56», προϋπολογισμού ,00, που σύμφωνα με το, από 30/07/

17 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, πρώτος μειοδότης αναδείχθηκε η «Τεχνοδομική Αιγαίου Α.Ε.», που προσέφερε μέση έκπτωση 21,12%, επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. 2. Απορρίπτει την με αριθ. πρωτ. 1334/ ένσταση της εταιρείας «Δ. ΚΑΠΡΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε», για τους λόγους που αναφέρονται στην, από 13 Σεπτεμβρίου 2013, «Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η ΣH ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ επί της ένστασης κατά του πρακτικού διαγωνισμού του έργου: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΤΣΙΚΗΣ ΑΓ. ΕΡΜΟΛΑΟΥ (2 ο ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ) Χ.Θ.0+00 Χ.Θ ,50». 3. Αναθέτει στην πρώτο μειοδότρια εταιρεία, «Τεχνοδομική Αιγαίου Α.Ε.», την εκτέλεση του παραπάνω έργου. 4. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 224/2013 Αριθμός Απόφασης 225/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την εκτέλεση του έργου Υποδομές Προσβασιμότητας σε Περιοχές Παρέμβασης, στα πλαίσια της Πράξης Βελτίωση Προσβασιμότητας Ατόμων με Προβλήματα κινητικότητας». O πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Με την αριθ. 87/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υποβολή της πρότασης στο πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα Κύπρος (INTERREG), με τίτλο «Βελτίωση προσβασιμότητας ατόμων με προβλήματα κινητικότητας», με Ακρωνύμιο «ΕΡΜΗΣ». Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με το αριθμ. πρωτ /ΥΔ4293/ ενημέρωσε την οργάνωση παραπληγικών Κύπρου (επικεφαλής εταίρος) ότι η παραπάνω πρόταση επιλέχτηκε για χρηματοδότηση από την επιτροπή επιλογής πράξεων του προγράμματος, που συνήλθε στη Σύμη στις 23/7/2012. Με την αριθ. 277/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε: 1) Η αποδοχή υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ερμής / Βελτίωση Προσβασιμότητας Ατόμων με Προβλήματα Κινητικότητας» 2) Η εξουσιοδότηση του Δήμαρχου κ. Χατζηδιαμαντή Αντώνιου, για την υπογραφή της συμφωνίας εταιρικής συνεργασίας (υπογραφή του συμφώνου που θα γίνει στην Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου) και τον ορισμό αρμόδιου υπάλληλου για την επικοινωνία τον ορισμό υπεύθυνου του έργου και οικονομικού υπευθύνου 3) Η αποδοχή των όρων ένταξης και των υποχρεώσεων του Δικαιούχου, όπως αυτοί περιγράφονται στο συνημμένο Σύμφωνο του έργου «Βελτίωση Προσβασιμότητας Ατόμων με Προβλήματα Κινητικότητας» που εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα Κύπρος ) Η αποδοχή του ποσού των ,00 που προέρχεται από την ένταξη του έργου «Βελτίωση Προσβασιμότητας Ατόμων με Προβλήματα 17

18 Κινητικότητας» που εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα Κύπρος και 5) Η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του έτους Ο κ. Μουχτής Νικόλαος, Π.Ε. Μηχανικών/Μηχανολόγος, υπάλληλος του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λήμνου, συνέταξε τη Μελέτη Τεχνική Περιγραφή της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την εκτέλεση του έργου Υποδομές Προσβασιμότητας σε Περιοχές Παρέμβασης στα πλαίσια της πράξης με τίτλο Βελτίωση Προσβασιμότητας Ατόμων με Προβλήματα Κινητικότητας», προϋπολογισμού ,00 με ΦΠΑ. Με την αριθ. 181/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου: Α) Εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την εκτέλεση του έργου Υποδομές Προσβασιμότητας σε Περιοχές Παρέμβασης στα πλαίσια της πράξης με τίτλο Βελτίωση Προσβασιμότητας Ατόμων με Προβλήματα Κινητικότητας» συνολικού προϋπολογισμού ,00 με ΦΠΑ. Β) Καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσής της με Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Με την αριθ. 137/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η Μελέτη Τεχνική Περιγραφή της προμήθειας, αποφασίστηκε η διενέργεια της προμήθειας να γίνει, μετά από ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, διατέθηκε συνολική πίστωση ,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α , οικονομικού έτους 2013 και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού. Με την αριθ. 147/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011. Ο διαγωνισμός για την εκτέλεση της προμήθειας, πραγματοποιήθηκε την 12 η Ιουλίου 2013 και όπως προκύπτει, από το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, δεν έλαβε μέρος κανένας προμηθευτής και η Επιτροπή εισηγείται την επανάληψη του διαγωνισμού με τροποποίηση των όρων της προκήρυξης. Στη συνέχεια με την αριθ. 192/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής: Α) Εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του ανοιχτού διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την εκτέλεση του έργου Υποδομές Προσβασιμότητας σε Περιοχές Παρέμβασης στα πλαίσια της πράξης με τίτλο Βελτίωση Προσβασιμότητας Ατόμων με Προβλήματα Κινητικότητας» συνολικού προϋπολογισμού ,00 με ΦΠΑ», στον οποίο δεν συμμετείχε κανένας προμηθευτής και κηρύχθηκε αυτός άγονος. Β) Αποφασίστηκε η επανάληψη του διαγωνισμού με τροποποίηση των όρων της προκήρυξης. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ η διακήρυξη του διαγωνισμού εκδίδεται από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας, ο δε τρόπος εκτελέσεως και οι όροι αυτού καθορίζονται με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του ιδίου κανονισμού, πριν από τη δημοσίευση της διακήρυξης του διαγωνισμού, πρέπει να έχουν εγκριθεί οι τεχνικές προδιαγραφές με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής. Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/

19 2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2286/95 3. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 23 της Απόφασης του Υπ. Εσωτ / (ΕΚΠΟΤΑ). 4. Τη Μελέτη - Τεχνική Προδιαγραφή της προμήθειας. 5. Τις αριθ. 87/2012, 277/2012 και 181/2013 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. 6. Τις αριθ. 137/2013, 147/2013 και 192/2013 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. 7. Το γεγονός ότι στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Λήμνου, οικονομικού έτους 2013 και στον Κ.Α με τίτλο «Βελτίωση Προσβασιμότητας Ατόμων με Προβλήματα Κινητικότητας» έχει εγγραφεί πίστωση ποσού , Tην αριθ. Α-666/ Π.Α.Υ. της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Λήμνου 9. Την εισήγηση του Προέδρου. Αποφασίζει Ομόφωνα Α. Εγκρίνει τη Μελέτη Τεχνική Περιγραφή της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την εκτέλεση του έργου Υποδομές Προσβασιμότητας σε Περιοχές Παρέμβασης στα πλαίσια της πράξης με τίτλο Βελτίωση Προσβασιμότητας Ατόμων με Προβλήματα Κινητικότητας» προϋπολογισμού ,00 με ΦΠΑ, που συνέταξε ο κ. Μουχτής Νικόλαος, Π.Ε. Μηχανικών/Μηχανολόγος, υπάλληλος του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Λήμνου και που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. Β. Η διενέργεια της προμήθειας θα γίνει, μετά από ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Γ. Καθορίζει, ως εξής, τους όρους του επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια των παραπάνω ειδών: Α - «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» Άρθρο 1 Αναθέτουσα αρχή Αναθέτουσα Αρχή είναι ο: ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ (στο εξής ΔΗΜΟΣ) Η Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής είναι: Δήμος Λήμνου, Δημαρχιακό Κατάστημα Λήμνου, Πλατεία Ηλία Ηλιού 7. ΤΚ Μύρινα, Νήσος Λήμνου, Ελλάδα. Τηλέφωνο : Φαξ : Ηλεκτρονική διεύθυνση: Δικτυακός Τόπος: Άρθρο 2 Αντικείμενο του διαγωνισμού Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η αγορά 2 μηχανισμών και η ανάθεση εργασιών εγκατάστασης για το έργο: «Υποδομές Προσβασιμότητας σε περιοχές παρέμβασης», Δήμου Λήμνου. 19

20 ΕΙΔΟΣ Μηχανισμός αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα για ΑΜΕΑ με προβλήματα κινητικότητας στα κάτω άκρα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η υποδομή για τον μηχανισμό περιλαμβάνει: Ράμπα πρόσβασης ΑμεΑ στη θάλασσα με : - Πύργος ελέγχου με αυτοματισμό, μηχανισμό κίνησης και φωτοβολταϊκό στοιχείο για την αυτόνομη ηλεκτροδότηση της διάταξης. - Σιδηρόδρομος από τον πύργο ελέγχου έως το τερματικό σημείο στη θάλασσα. - Κουπαστή (χειρολισθήρας) στο τέλος της διαδρομής για την εύκολη αποβίβαση. - Καρέκλα με φορείο για την κίνηση επί της σιδηροτροχιάς. - Φωτεινή σηματοδότηση όλου του μήκους της σιδηροτροχιάς που βρίσκεται εκτός νερού για τη σήμανση τη νύχτα. - Διπλός διάδρομος με πλωτήρες για τη σήμανση εντός της θάλασσας τηλεχειριστήρια. - Μεταφορά της συσκευής στην ακτή. - Δοκιμαστική λειτουργία ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ 2 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2 Η προμήθεια του ως άνω εξοπλισμού συγχρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα Κύπρος » σύμφωνα με την με αρ. (Κ3_03_4) και από Σύμβαση Χρηματοδότησης μεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου του έργου και της Διαχειριστικής Αρχής. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών εξοπλισμού αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ε «Τεχνικές Προδιαγραφές». Άρθρο 3 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Η δαπάνη για το εν λόγω έργο έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των εβδομήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (78.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η συνολική δαπάνη του έργου θα συγχρηματοδοτηθεί από ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Τ.Π.Α. ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 4 Ορισμοί Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συμφραζόμενα απαιτούν διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια: Δημοπρατούσα Αρχή / Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.): Ο ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ, ο οποίος προκηρύσσει τον διαγωνισμό αυτό, στο οποίο θα κατατεθούν οι προσφορές και το οποίο θα υπογράψει με τον Ανάδοχο την σύμβαση για την εκτέλεση του έργου. Εργοδότης / Κύριος του Έργου / Υπηρεσία: Ο Δήμος Λήμνου. Φορέας της προμήθειας: Ο Δήμος Λήμνου. Διευθύνουσα Υπηρεσία / Επιβλέπουσα Υπηρεσία της προμήθειας: Η Τεχνική Υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ Προϊσταμένη Αρχή: Η Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο του ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ. Η Προϊσταμένη Αρχή είναι ο αρμόδιος φορέας που αποφαίνεται δικαιολογημένα έναντι τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικών προσφυγών που δυνατόν 20

21 να ασκηθούν από κάθε ενδιαφερόμενο για παράνομη πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού. Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού: Το Γραφείο Προμηθειών της Οικονομικής Υπηρεσίας του ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ (εφεξής ΔΗΜΟΣ). Αρμόδιος Υπάλληλος για παροχή πληροφοριών: Ο κος Παντελής Καβαλέρης, υπάλληλος του ΔΗΜΟΥ, ο οποίος παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο επικοινωνίας: , φαξ: , Έργο: «Υποδομές Προσβασιμότητας σε περιοχές παρέμβασης» Προκήρυξη: Το παρόν έγγραφο με τα παραρτήματά του που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους διαγωνιζόμενους/συμμετέχοντες/προσφέροντες από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου, τους όρους και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός και κάθε πρόσθετη πληροφορία που κρίνεται χρήσιμη από την Αναθέτουσα Αρχή. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ.) του ΔΗΜΟΥ: Το αρμόδιο για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συστήνεται και συγκροτείται κάθε φορά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του ΔΗΜΟΥ. Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων του ΔΗΜΟΥ: Το αρμόδιο συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για την αξιολόγηση των ενστάσεων του άρθρου 15 του ΕΚΠΟΤΑ, αποτελούμενο από τρία μέλη. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Εξοπλισμού (Ε.Π.Π.Ε.) του ΔΗΜΟΥ: Τα αρμόδια όργανα, τα οποία συγκροτούνται κάθε φορά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του ΔΗΜΟΥ και τα οποία έχουν την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των προς προμήθεια ειδών. Προσφέρων ή Συμμετέχων ή Διαγωνιζόμενος: Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή. Εκπρόσωπος (του διαγωνιζόμενου): Το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα - που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων / κοινοπραξίας, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. Αντίκλητος: Το πρόσωπο που ο Ανάδοχος με δήλωση του, διορίζει ως αρμόδιο για την παραλαβή των κοινοποιήσεων από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Ανάδοχο. Στη δήλωση περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του αντικλήτου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ). Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωση του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα. Ανοικτός Διαγωνισμός ή Ανοικτή Διαδικασία: Η διαδικασία ανάθεσης μιας δημόσιας σύμβασης προμήθειας στην οποία μπορεί να υποβάλει προσφορά κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη. 21

Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014

Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014 Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 30 η Ιουλίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 2 ης Απριλίου 2012

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 2 ης Απριλίου 2012 Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 2 ης Απριλίου 2012 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 2 η Απριλίου 2012 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παπουτσίδειου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Του Υποέργου : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ» της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ», με κωδικό MIS 44269 Στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 23 ης εκεµβρίου 2014

Πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 23 ης εκεµβρίου 2014 Πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 23 ης εκεµβρίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 23 η εκεµβρίου 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το έργο :

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το έργο : ------ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ε Ρ Γ Ο : Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων και ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 15/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 14 ης Απριλίου 2015

Πρακτικό 15/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 14 ης Απριλίου 2015 Πρακτικό 15/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 14 ης Απριλίου 2015 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 14 η Απριλίου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» με κωδικό MIS 44269 Στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εξοπλισμός αυτός κατατάσσεται σε πενήντα (50) διακριτά επί μέρους Τμήματα.

Ο εξοπλισμός αυτός κατατάσσεται σε πενήντα (50) διακριτά επί μέρους Τμήματα. Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ.Πρωτ. 1479 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Λήμνου προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης τη Χαμηλότερη Τιμή, για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ------ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ε Ρ Γ Ο: Προμήθεια Εξοπλισμού Αναβάθμισης & Εκσυγχρονισμού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30298/19-06-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 20 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30298/19-06-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 20 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30298/19-06-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 20 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 15-06-2012 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :

1 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Προμήθεια αυτόνομων συστημάτων επεξεργασίας νερού στο Δήμο Τήνου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΑΖΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 / 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 01 08-2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 12004 ΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ Αριθμ. Πρόσκλησης 13 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ταχ.Διεύθυνση: Αγίου Τίτου Τ.Κ. 7202, Ηράκλειο Κρήτης Πληροφορίες: Δέσποινα Διαλυνά / Στυλιανή Κορνάρου Τηλέφωνο: 283409779/283409403 Fax: 28340978 Ηράκλειο, 25-02- 205 Αρ.πρ. (περ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΑΞΗ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΑΞΗ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΙΚΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΙΚΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Διεύθυνση: Σύρος, ΤΚ 84100 Τηλέφωνο : 22813-62512 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 7 η Νοεµβρίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. :24 /2013 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. :24 /2013 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. :24 /2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΥΡΙΝΑ 22/8/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 5290 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002879666 2015-06-29

15PROC002879666 2015-06-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. προκηρύσσει

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. προκηρύσσει Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΥΡΙΝΑ 17/9/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 5750 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης :

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης :

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ Προμήθεια σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΥΡΙΝΑ 16/4/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2611 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. προκηρύσσει

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. προκηρύσσει Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Διοργάνωση Δράσεων Δημοσιότητας - Δικτύωσης»

«Διοργάνωση Δράσεων Δημοσιότητας - Δικτύωσης» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Π. 15PROC002845038 ΦΑΛΗΡΟΥ 2015-06-12 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ: 16080/10-6-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ι.1) Επωνυμία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ0ΩΞΕ-Λ0Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 402/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΛΩ0ΩΞΕ-Λ0Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 402/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 402/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 714/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης: Απόφαση Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους Άθω: Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης: Απόφαση Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους Άθω: Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα