Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουνίου 2015.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουνίου 2015."

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουνίου Αριθμός Απόφασης 172/2015 Θέμα 1 ο εκτός ημερήσιας διάταξης: Προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την εκτέλεση του Υποέργου 2 «Προμήθειες ανάπλασης (άρθρο 24 ΠΔ60/07)» της πράξης «Ανάπλαση του Αστικού Ιστού της Μύρινας Λήμνου» Σήμερα την 29 η Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του τέως Επαρχιακού Συμβουλίου Λήμνου, που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 9070/ πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν.3852/2010. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν: Παρόντες Απόντες 1. Μαρινάκης Νικόλαος 1. Σκαφίδας Γεώργιος 2. Σακαρίκος Γεώργιος 2. Γεώργα Ελεονώρα 3. Ποντίκας Ιωάννης 3. Κυριαζής Παλαιολόγος 4. Σαρδιανός Αθανάσιος 4. Μυρτζανής Χρυσόστομος 5. Παλατιανός Νεκτάριος 5. Πινάκος Δημήτριος 6. Πανταζής Σαράντης 6. Αγάς Ευάγγελος 7. Σαρρής Στέφανος 8. Μπούμπουρας Χαράλαμπος 9. Μοσχάκης Νικόλαος 10. Μαυροθαλασσίτης Παναγιώτης 11. Γαροφαλλίδης Εμμανουήλ 12. Γιαννάκαρος Νικόλαος 13. Τούφου Μαγδαληνή 14. Παπαλιάς Αντώνιος 15. Σφενδύλης Δημήτριος-Χρήστος 16. Κριθαρέλλης Βασίλειος 17. Λυριστής Παράσχος 18. Σαλαμουσά Μαρία 19. Μπουλώτης Δημήτριος 20. Ετμεκτσόγλου Φωτεινή 21. Χασάπης Ευάγγελος Ο Δήμαρχος κ.μαρινάκης Δημήτριος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Χρέη πρακτικογράφου εκτέλεσε η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κ. Κοντού Χριστίνα. Παρόντες ήταν επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών/Δημοτικών Κοινοτήτων: 1. Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μύρινας κ. Γαροφαλλίδου - Παπούλκα 2. Η Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Αγκαρυώνων κ. Σαρδιανού Στυλιανή 3. Η Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Καταλάκκου κ. Χαλκά Μαρία 4. Η Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κοντιά κ. Γιαννάκη Πελαγία 5. Ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Ρουσσοπουλίου κ.στενός Γεώργιος Αφού βρέθηκε το Συμβούλιο σε απαρτία με την παρουσία των είκοσι ενός (21) εκ των είκοσι επτά (27) μελών του, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

2 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1 ο εκτός της ημερήσιας διάταξης θέμα προς τα µέλη του Δηµοτικού Συµβουλίου, έθεσε υπόψη τους την εισήγηση του υπαλλήλου του Δήμου κ. Καβαλέρη Παντελή, που έχει επιδοθεί στους δημοτικούς συμβούλους και η οποία αναφέρει: «ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Μύρινα, 29/06/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την εκτέλεση του Υποέργου 2 «Προμήθειες ανάπλασης (άρθρο 24 ΠΔ60/07)» της πράξης «Ανάπλαση του Αστικού Ιστού της Μύρινας Λήμνου». Με την αριθ. πρωτ. οικ. 3842/ απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κ. Γιακαλή Αθανάσιου, εντάχθηκε η πράξη με τίτλο: «Ανάπλαση του Αστικού Ιστού της Μύρινας Λήμνου», στον Άξονα Προτεραιότητας «08- Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» του Ε.Π. «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου » με κωδικό MIS και συνολικό προϋπολογισμό ,00. Με την αριθ. 322/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τροποποιήθηκε το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και το Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Λήμνου, έγινε αποδοχή συνολικής πίστωσης ποσού ,00 και αναμορφώθηκε ο προϋπολογισμός οικ. έτους 2013 με τη δημιουργία του Κ.Α με τίτλο «Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου». Η Πράξη περιελάμβανε δύο (2) υποέργα: Υποέργο 1: «Ανάπλαση του Αστικού Ιστού της Μύρινας Λήμνου», προϋπολογισμού ,00 ευρώ. Για το ανωτέρω υποέργο έγινε διαγωνισμός με ανάδοχο την «Κ/Ξ Ι. ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ ΑΤΕ- ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 45,64 % επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και Υποέργο 2: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου», προϋπολογισμού ,00 ευρώ (με ΦΠΑ). Για το υποέργο 2, η Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λήμνου συνέταξε την αριθ. 36/2013 μελέτη, συνολικού προϋπολογισμού ,00 ευρώ (με ΦΠΑ). Στη μελέτη περιλαμβάνεται, η προμήθεια πιστοποιημένων οργάνων και δαπέδων ασφαλείας για οκτώ (8) παιδικές χαρές στη Μύρινα, είδη αστικού εξοπλισμού και αθλητικά δάπεδα. Με την αριθ. 76/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η αριθ. 36/2013 Μελέτη, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Δήμου Λήμνου με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ανάπλαση του Αστικού Ιστού της Μύρινας Λήμνου» και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης να γίνει με ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α και του Π.Δ. 60/2007. Με το αριθμ. πρωτ. οικ. 2263/ έγγραφό της, η ΕΔΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της για τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης και τη διαδικασία με την οποία θα προκηρυχθεί το υποέργο 2. Με την αριθ. 215/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αποφασίστηκε η διενέργεια της προμήθειας να γίνει, μετά από ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, διατέθηκε η αναγκαία πίστωση και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού. Με τις αριθ. 262/2014 και 263/2014 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και η Επιτροπή Αξιολόγησης

3 Ενστάσεων, αντίστοιχα, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού ανασυγκροτήθηκε με την αριθ. 22/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Εκδόθηκε από το Δήμαρχο η αριθμ. πρωτ. 1479/ Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού, περίληψη της οποίας αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ: ΒΔΧ4ΩΛΘ-ΘΔΡ, στην ιστοσελίδα του Δήμου Λήμνου και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (τεύχος Διακηρύξεων 405/ ), στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον ημερήσιο και εβδομαδιαίο τύπο. Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε την 29η του μηνός Ιουλίου του έτους 2014 και σύμφωνα με το 1 ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, συμμετείχαν οκτώ (8) διαγωνιζόμενοι, μετά δε τον έλεγχο των στοιχείων και δικαιολογητικών συμμετοχής τους, η οποία ολοκληρώθηκε στις , έγιναν δεκτοί οι έξι (6), ενώ αποκλείστηκαν δύο (2). Με την αριθ. 415/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά διαγωνισμού 1ου & 2ου Σταδίου για την εκτέλεση του υποέργου 2 «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου», της Πράξης «Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου». Κατά της ανωτέρω απόφασης υποβλήθηκαν δύο (2) προδικαστικές προσφυγές, οι οποίες εκδικάστηκαν και απορρίφθηκαν με την αριθ. 2/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Με την αριθ. 84/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής: 1. Εγκρίθηκαν τα πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του 3ου & 4ου Σταδίου για την εκτέλεση του υποέργου 2 «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου», της Πράξης «Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου». 2. Κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για την προμήθεια των 24 από τα 50 τμήματα του υποέργου και συγκεκριμένα για τα τμήματα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 40 και Παραπέμφθηκε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης σχετικά με προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, για τα παρακάτω τμήματα: Α. Σύμφωνα με το άρθρο 25(1)α του Π.Δ. 60/2007 και το άρθρο 3 παρ. 3γ(1) του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389/1993), για τα τμήματα για τα οποία δεν κατατέθηκε καμία προσφορά και ειδικότερα για τα τμήματα 26,33,41,42,46 και 47 (συνολικά 6 τμήματα, προϋπολογισμού ,20 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16%). Β. Σύμφωνα με το άρθρο 24(1)α του Π.Δ. 60/2007 και το άρθρο 3 παρ. 3β του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389/1993), για τα τμήματα για τα οποία κατατέθηκαν προσφορές οι οποίες κρίθηκαν μη κανονικές και ειδικότερα για τα τμήματα 9, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 34, 37, 43, 45, 48, 49 και 50 (συνολικά 20 τμήματα προϋπολογισμού ,40 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16%). Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2 περ. γ (δδ) του Ν.4013/2011 «Οι αποφάσεις των αναθετουσών Αρχών που αφορούν προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των δημόσιων συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 3 του π.δ. 59/2007 και των άρθρων 24 και 25 του π.δ. 60/2007, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής (Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), εφόσον οι συμβάσεις αυτές εμπίπτουν, λόγω της εκτιμώμενης αξίας τους, στο πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω προεδρικών διαταγμάτων». Για τον παραπάνω λόγο ο Δήμος Λήμνου απευθύνθηκε στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, ζητώντας τη σύμφωνη γνώμη της για την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης. Η Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. με την 116/2015 απόφασή της αποδέχθηκε το αίτημα του Δήμου Λήμνου και παρείχε σύμφωνη γνώμη, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ.γ (δδ)του Ν.4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη

4 διενέργεια διαδικασίας με διαπραγμάτευση, λόγω συνδρομής των προς τούτο τασσομένων υπό του νόμου προϋποθέσεων. Κατόπιν αυτών ο Δήμος Λήμνου απέστειλε με το αριθ. πρωτ. 8077/ έγγραφό του αίτημα προς την Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ζητώντας προέγκριση για τη διαδικασία ανάθεσης με διαπραγμάτευση: Α) με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, βάση του άρθρου 24(1)α του Π.Δ. 60/2007, για τα τμήματα 9, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 34, 37, 43, 45, 48, 49 και 50 (συνολικά 20 τμήματα προϋπολογισμού ,40 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16%). Β) χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, βάση του άρθρου 25(1)α του Π.Δ. 60/2007, για τα τμήματα 26,33,41,42,46 και 47 (συνολικά 6 τμήματα, προϋπολογισμού ,20 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16%). Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ενημέρωσε το Δήμο ότι τα υποέργα της πράξης έχουν διαμορφωθεί πλέον ως εξής: 1) Υποέργο 1: Ανάπλαση Αστικού ιστού της πόλης, με προϋπολογισμό ,48, 2) Υποέργο 2:Προμήθεια ανάπλασης (άρθρο 24 ΠΔ60/07), με προϋπολογισμό ,20, 3) Υποέργο 3: Προμήθεια ανάπλασης Σύμβαση Κουνατίδη, με προϋπολογισμό ,26, 4) Υποέργο 4: Προμήθεια ανάπλασης Σύμβαση ΛΑΝΤΚΟ, με προϋπολογισμό ,72, 5) Υποέργο 5: Προμήθεια ανάπλασης Σύμβαση Τσιανάκας, με προϋπολογισμό ,40, 6) Υποέργο 6: Προμήθεια ανάπλασης Σύμβαση GEKAS METAL, με προϋπολογισμό ,04 και 7) Υποέργο 7: Προμήθεια ανάπλασης (άρθρο 25 ΠΔ60/07), με προϋπολογισμό 5.608,90 Στη συνέχεια με το αριθ. πρωτ. οικ. 2929/ έγγραφο της η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, διατύπωσε σύμφωνη γνώμη, για τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης και τη διαδικασία, σύμφωνα με την οποία θα ανατεθεί το Υποέργο 2 «Προμήθειες ανάπλασης (άρθρο 24 ΠΔ60/07)» της πράξης «Ανάπλαση του Αστικού Ιστού της Μύρινας Λήμνου» υπό τις εξής προϋποθέσεις: «Βάση του ισχύοντος Τεχνικού Δελτίου Πράξης, ο ενταγμένος προϋπολογισμός του υποέργου ανέρχεται σε ,20. Η παρούσα σύμφωνη γνώμη δίδεται υπό την προϋπόθεση ότι η Αναθέτουσα Αρχή θα ξεκινήσει τη διαδικασία ανάθεσης φυσικού αντικειμένου μόνον όταν αυτό καλύπτεται χρηματοδοτικά από σχετική εγκεκριμένη πίστωση». Μετά από αυτό η υπηρεσία του Δήμου κρίνει αναγκαία την δημοπράτηση του υποέργου 2 Υποέργο 2 «Προμήθειες ανάπλασης (άρθρο 24 ΠΔ60/07)» της πράξης «Ανάπλαση του Αστικού Ιστού της Μύρινας Λήμνου» μέχρι του ποσού των ,20 και συγκεκριμένα για τα τμήματα 49 (ΔΑΠΕΔΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ) και 50 (ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ) ενώ για το υπόλοιπο ποσό (54.108,20 ) έχει ήδη αποστείλει αίτημα τροποποίησης του προϋπολογισμού της Πράξης στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ώστε αυτό να δημοπρατηθεί σε δεύτερο χρόνο. Κατόπιν αυτών, το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις των άρθρων 65 και 72 του Ν 3852/ τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 13 του Ν.2286/1995

5 3. τις διατάξεις του Π.Δ. 118/ το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α) 5. την υπ' αριθ /739/ (ΦΕΚ 1291/ τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών 6. την αριθ. 36/2013 Μελέτη Τεχνική Περιγραφή που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 7. τις αριθ. 322/2013 και 76/2014 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λήμνου. 8. τις αριθ. 215/2014, 262/2014, 263/2015 και 22/2015 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου 9. το γεγονός ότι στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Λήμνου, οικονομικού έτους 2015 και στον Κ.Α με τίτλο «Ανάπλαση Αστικού Ιστού της Μύρινας Λήμνου» έχει εγγραφεί πίστωση ποσού , την αριθ. 84/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 11. την αριθ. 116/2015 απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) 12. την αριθ. πρωτ. οικ.2929/ διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, επί των τευχών δημοπράτησης του Υποέργου 2 «Προμήθειες ανάπλασης (άρθρο 24 ΠΔ60/07)» της πράξης «Ανάπλαση του Αστικού Ιστού της Μύρινας Λήμνου». Πρέπει να αποφασίσει: Α. Να εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, για την εκτέλεση του Υποέργου 2 «Προμήθειες ανάπλασης (άρθρο 24 ΠΔ60/07)» της πράξης «Ανάπλαση του Αστικού Ιστού της Μύρινας Λήμνου», βάση του άρθρου 24(1)α του Π.Δ. 60/2007 και του άρθρου 3 παρ. 3β του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389/1993). Β. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα διενεργηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, (σχετ. οι αριθ. 262/2014 & 22/2015 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής) η οποία θα συγκεντρώσει προσφορές και θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης. Γ. Προκήρυξη της σύμβασης συνταγμένη κατά το σχετικό τυποποιημένο έντυπο του Κανονισμού ΕΚ 1564/2005 της Επιτροπής, θα αποσταλεί για δημοσίευση, στην Υπηρεσία Επίσημων Δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών (άρθρο 32, Π.Δ. 60/2007) Δ. Η προμήθεια πρέπει να είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. 36/2013 μελέτης που συνέταξε η αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λήμνου και ο προϋπολογισμός της οποίας, έχει ως εξής: Α/Α ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔ. 1 49: ΔΑΠΕΔΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ α)χυτός ελαστικός 10mm β)χυτός ελαστικός 10mm ΤΙΜΗ ( ) ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 215 μ2 45, , , μ2 75, , ,00

6 2 50: ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ , ,00 α)συνθετικός χλοοτάπητας με ύψος 55 χλστ. β)ακρυλικός 1,5-2,0 χλστ. Εξωτερικών χώρων γ)πολυουρεθανικ ός 10 χλστ. Εσωτερικών χώρων μ2 23, , , μ2 15, , , μ2 44, , ,20 ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ , ,20 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ( ) , ,20 Ο Εισηγητής Καβαλέρης Παντελής» Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση η οποία είναι καταγεγραμμένη στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του 1. τις διατάξεις των άρθρων 65 και 72 του Ν 3852/ τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 13 του Ν.2286/ τις διατάξεις του Π.Δ. 118/ το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α) 5. την υπ' αριθ /739/ (ΦΕΚ 1291/ τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών 6. την αριθ. 36/2013 Μελέτη Τεχνική Περιγραφή που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 7. τις αριθ. 322/2013 και 76/2014 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λήμνου. 8. τις αριθ. 215/2014, 262/2014, 263/2015 και 22/2015 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου 9. το γεγονός ότι στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Λήμνου, οικονομικού έτους 2015 και στον Κ.Α με τίτλο «Ανάπλαση Αστικού Ιστού της Μύρινας Λήμνου» έχει εγγραφεί πίστωση ποσού , την αριθ. 84/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 11. την αριθ. 116/2015 απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) 12. την αριθ. πρωτ. οικ.2929/ διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, επί των τευχών δημοπράτησης του Υποέργου 2 «Προμήθειες ανάπλασης (άρθρο 24 ΠΔ60/07)» της πράξης «Ανάπλαση του Αστικού Ιστού της Μύρινας Λήμνου» και 13. την ανωτέρω εισήγηση Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα Αριθμός Απόφασης 172/2015

7 Α. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, για την εκτέλεση του Υποέργου 2 «Προμήθειες ανάπλασης (άρθρο 24 ΠΔ60/07)» της πράξης «Ανάπλαση του Αστικού Ιστού της Μύρινας Λήμνου», βάση του άρθρου 24(1)α του Π.Δ. 60/2007 και του άρθρου 3 παρ. 3β του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389/1993). Β. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης να διενεργηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, (σχετ. οι αριθ. 262/2014 & 22/2015 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής) η οποία θα συγκεντρώσει προσφορές και θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης. Γ. Προκήρυξη της σύμβασης συνταγμένη κατά το σχετικό τυποποιημένο έντυπο του Κανονισμού ΕΚ 1564/2005 της Επιτροπής, να αποσταλεί για δημοσίευση, στην Υπηρεσία Επίσημων Δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών (άρθρο 32, Π.Δ. 60/2007) Δ. Η προμήθεια να είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. 36/2013 μελέτης που συνέταξε η αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λήμνου και ο προϋπολογισμός της οποίας, έχει ως εξής: Α/Α ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔ. 1 49: ΔΑΠΕΔΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2 50: ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ α)χυτός ελαστικός 10mm β)χυτός ελαστικός 10mm ΤΙΜΗ ( ) ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 215 μ2 45, , , μ2 75, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ , ,00 α)συνθετικός χλοοτάπητας με ύψος 55 χλστ. β)ακρυλικός 1,5-2,0 χλστ. Εξωτερικών χώρων γ)πολυουρεθανικ ός 10 χλστ. Εσωτερικών χώρων μ2 23, , , μ2 15, , , μ2 44, , ,20 ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ , ,20 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ( ) , ,20 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 172/2015. Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

8 Μαυροθαλασσίτης Παναγιώτης Ακριβές απόσπασμα Μύρινα Ο Πρόεδρος Μαυροθαλασσίτης Παναγιώτης Μαρινάκης Νικόλαος Σακαρίκος Γεώργιος Ποντίκας Ιωάννης Σαρδιανός Αθανάσιος Παλατιανός Νεκτάριος Πανταζής Σαράντης Σαρρής Στέφανος Μπούμπουρας Χαράλαμπος Μοσχάκης Νικόλαος Γαροφαλλίδης Εμμανουήλ Γιαννάκαρος Νικόλαος Τούφου Μαγδαληνή Παπαλιάς Αντώνιος Σφενδύλης Δημήτριος-Χρήστος Κριθαρέλλης Βασίλειος Λυριστής Παράσχος Σαλαμουσά Μαρία Μπουλώτης Δημήτριος Ετμεκτσόγλου Φωτεινή Χασάπης Ευάγγελος